T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ TÜRK ĐNKILÂP TARĐHĐ ENSTĐTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ TÜRK ĐNKILÂP TARĐHĐ ENSTĐTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ TÜRK ĐNKILÂP TARĐHĐ ENSTĐTÜSÜ ĐKĐNCĐ DÜNYA SAVAŞI NDA ĐSTANBUL VE TRAKYA DA ALINAN TEDBĐRLER: PASĐF KORUNMA VE TAHLĐYE Yüksek Lisans Tezi Öğrencinin Adı Sabit ÇETĐN Ankara 2008

2 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ TÜRK ĐNKILÂP TARĐHĐ ENSTĐTÜSÜ ĐKĐNCĐ DÜNYA SAVAŞI NDA ĐSTANBUL VE TRAKYA DA ALINAN TEDBĐRLER: PASĐF KORUNMA VE TAHLĐYE Yüksek Lisans Tezi Öğrencinin Adı Sabit ÇETĐN Tez Danışmanı Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU Ankara 2008

3 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ TÜRK ĐNKILÂP TARĐHĐ ENSTĐTÜSÜ ĐKĐNCĐ DÜNYA SAVAŞI NDA ĐSTANBUL VE TRAKYA DA ALINAN TEDBĐRLER: PASĐF KORUNMA VE TAHLĐYE Yüksek Lisans Tezi Öğrencinin Adı Sabit ÇETĐN Tez Danışmanı Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı Đmzası Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU... Prof. Dr. Oğuz AYTEPE... Doç. Dr. Neşe ÖZDEN... Tez Sınavı Tarihi: 09 Temmuz 2008 Yukarıdaki sonucu onaylarım. Prof. Dr. Temuçin F. ERTAN Enstitü Müdürü

4 ÖZET Birinci Dünya Savaşı ndan sonraki dönemde hava taarruzlarında kullanılan uçaklar ile zehirli gazlarda meydana gelen ilerlemeler neticesinde, savaş ihtimalinin arttığı bir ortamda hava gücü ve zehirli gazlar alınacak tedbirlerin özünü oluşturmuştur. Türkiye de Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte güvenlik ve savunma anlayışında yeniden yapılanma meydana gelmiştir. Hava tehlikesine ve zehirli gazlardan korunmaya yönelik yasal düzenlemeler yapılmış, pasif korunma konusunda yurt içinde kurumsal yapılar oluşturulmuştur. Muhtemel bir harp sahası içerisinde kalacağı değerlendirilen, resmi ve özel kuruluşların malzeme ve eşyaları ile sivil halkın tahliyesi, düşman işine yarayacak tesislerin tahrip edilmesinin açıklandığı Tahrip ve Tahliye Talimatnamesi de yine Atatürk döneminde hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Đstanbul ve Trakya da alınan pasif korunma ve tahliye tedbirleri Đkinci Dünya Savaşı nın ilk yıllarında deneme amaçlı olarak yapılmış ancak kimliği belirsiz uçakların Türk hava sahasında görünmeye başlaması ile gerçek bir durum uygulamaları yürürlüğe konulmuştur. Bu çalışmamın birinci bölümünde Cumhuriyet Döneminde Türkiye nin savunma ve güvenlik anlayışı, ikinci bölümde Đkinci Dünya Savaşı nda Đstanbul ve Trakya da alınan pasif korunma tedbirleri, üçüncü bölümde Đkinci Dünya Savaşında alınan tahliye tedbirleri açıklanmaya çalışılmıştır. i

5 ABSTRACT After the Worl War First as a result of the improvements with air strike planes and hazardous gases, these became the main precautions in a stuation where the possibility of war became more. With the announcement of Turkish Republic the security and defense has been restructured. Legal procedures against air strike and hazardous gases have been set and departments have been established about passive defense. The Destruction and Evacuation Document was also implemented during Atatürk s times which explain the evacuation of equipment of goverment and civil agencies, and civil people who will be in a possible war zone and destruction of buildings which can be used by the enemy. The passive defense and evacuation precautions were taken as a test in Đstanbul and Trakya during the first years of World War Second but started as a real with the appearance of unidentified air planes in Tukish air zone. In the first part of my study security and defense in Turkey during Republic, in the second part the passive defense precautions taken in Đstanbul and Trakya, in the third part evacuation precautions taken during the World War Second are explained. ii

6 Ö N S Ö Z Đkinci Dünya Savaşı nda Đstanbul ve Trakya da Alınan Tedbirler: Pasif Korunma ve Tahliye konulu çalışmamın amacı, Türkiye nin savaşa girmemesine rağmen Örfi Đdare (Sıkıyönetim) uygulamaları ile alınan etkin pasif korunma ve tahliye tedbirlerinin Đstanbul ve Trakya ile ülkenin diğer bölgelerindeki halkın yaşam biçiminde meydana getirdiği değişimin ve yansımalarının ortaya çıkarılmasıdır. Đkinci Dünya Savaşı nda alınan pasif korunma ve tahliye tedbirleri Đstanbul ve Trakya daki sosyal ve ekonomik yaşam üzerinde önemli etkiler meydana getirmiştir. Đstanbul ve Trakya daki pasif korunma ve tahliye uygulamaları kapsamlı olarak incelenmeye çalışılmıştır. Tezimin hazırlanmasında, TBMM Kütüphanesi nde Meclis Tutanaklarından, Milli Kütüphane de mikro film ve süreli yayınlar bölümlerinde dönemin gazetelerinden, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi ile Gnkur. ATASE Arşivi nde arşiv belgelerinden ayrıca ATASE Kütüphanesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kütüphanesi, YÖK Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Tez Merkezi nde bibliyografya yayınları ve kaynaklarından imkânlar ölçüsünde yararlandım. Yoğun araştırmanın nihayetinde oluşan bu tezimin hazırlanması ve yazımı sırasında gösterdiği büyük özveri ile bana destek olan eşim Ayçin KONEZ ÇETĐN e çok teşekkür ederim. Tez konumun belirlenmesi ve yazımı aşamasında, tezin biçimsel ve teknik yapısının bilimsel verilere uygunluğu konusunda çok değerli yönlendirmelerde bulunan değerli danışmanım Sayın Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU na, yüksek lisans eğitiminde yetişmemde büyük emekleri olan Sayın Prof. Dr. Temuçin F. ERTAN a, Sayın Prof. Dr. Đzzet ÖZTOPRAK a, Sayın Prof. Dr. Oğuz AYTEPE ye sonsuz teşekkürlerimi sunarım. iii

7 ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA ÖZET..i ABSTRACT...ii ÖNSÖZ...iii ĐÇĐNDEKĐLER..iv KISALTMALAR..vii GĐRĐŞ...1 BĐRĐNCĐ BÖLÜM ĐKĐNCĐ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESĐ TÜRKĐYE DE SAVUNMA VE GÜVENLĐK 1.1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Savunma ve Güvenlik Anlayışı Mustafa Kemal Atatürk ün Savunma ve Güvenlik ile Đlgili Görüşleri Đstanbul ve Trakya da Genel Askeri Durum Türkiye nin Ekonomik ve Sosyal Durumu Hava Tehlikesine ve Zehirli Gazlara Karşı Korunma ile Đlgili Yapılan Yasal Düzenlemeler Hava Tehlikesine ve Zehirli Gazlara Karşı Korunma ile Đlgili Askeri Alanda Alınan Tedbirler Hava Tehlikesine ve Zehirli Gazlara Karşı Korunma Konularında Türk Halkının Bilinçlendirilmesi Hava Tehlikesine ve Zehirli Gazlara Karşı Korunmaya Karşı Yurt Đçinde Oluşturulan Kurumsal Yapılar ve Kuruluşlar..21 iv

8 ĐKĐNCĐ BÖLÜM ĐKĐNCĐ DÜNYA SAVAŞI NDA ĐSTANBUL VE TRAKYA DA ALINAN PASĐF KORUNMA TEDBĐRLERĐ ( ) 2.1. Đkinci Dünya Savaşı nda Đstanbul ve Trakya da Alınan Pasif Korunma Tedbirleri Hava Taarruzlarına Karşı Korunma Kanunun Uygulanması Pasif Korunma Tatbikat ve Manevraları Limanlar ve Gemilerin Pasif Korunması Đstanbul ve Trakya da Hava Müdafaa Komutanlığı nın Yaptığı Çalışmalar Şehir Planlarının Düzenlenmesinde ve Önemli Bina Yerlerinin Tayininde Uygulanacak Pasif Korunma Yapılarda Pasif Korunma Bakımından Tatbik Edilecek Esaslar ve Sığınaklar Hava Haber Verme Teşkilatı Çalışmaları Pasif Korunma Kursları Pasif Korunma ile Đlgili Filmler ve Konferanslar Örfi Đdare (Sıkıyönetim) Đlanı ve Uygulamaları Hava Hücumlarına Karşı Hayvanların Korunması Işıkların Söndürülmesi ve Karartma Uygulamaları...63 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ĐKĐNCĐ DÜNYA SAVAŞI NDA ĐSTANBUL VE TRAKYA DA ALINAN TAHLĐYE TEDBĐRLERĐ ( ) 3.1. Đstanbul ve Trakya nın Tahliye Đşleri Đstanbul ve Trakya nın Tahliye Đşlerinin Uygulanması ve Tepkiler Đstanbul ve Trakya nın Gruplar Halinde Boşaltılması...81 v

9 Anılarda Đstanbul ve Trakya da Oturan Türk Halkının Tahliye Edilmesi Meselesi Trakya ve Đstanbul'daki Nüfus Sıkışıklığını Azaltmak için Đç Anadolu ya Gelecek Muhtaç Asker Aileleri Tapu Kayıtları ve Fabrikaların Taşınması Darphane ve Damga Matbaasının Ankara ya Taşınması Milli Eğitim Matbaasının Ankara'ya Nakli Đstanbul Müze ve Kütüphanelerinin Đç Anadolu ya Taşınması Trakya'daki Cumhuriyet Savcılarıyla Birlikte Anadolu ya Getirilecek Evrak ve Eşyanın Nakil Đşleri Askeri Okulların Taşınması Sivil Okulların Ankara ya Nakli ve Tekrar Đstanbul'a Taşınması Đstanbul ve Trakya'dan Nakledilenlerden Arzu Edenlerin Tekrar Eski Yerlerine Nakledilmeleri Trakya'daki Hayvan Sürülerinin Anadolu'ya Nakli Şehir, Kasaba ve Köylerin Lüzumunda Tahliye veya Seyrekleştirilmesi Hakkında Yasal Düzenlemeler SONUÇ 106 KAYNAKÇA EKLER 115 ÖZGEÇMĐŞ vi

10 KISALTMALAR a.g.e. : Adı geçen eser a.g.m. : Adı geçen makale a.g.t. : Adı geçen tez ATASE : Genelkurmay Askeri Tarih, Stratejik Etüt ve Denetleme Başkanlığı Arşivi BCA : Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Bkz. : Bakınız C. : Cilt CHP : Cumhuriyet Halk Partisi Çev. : Çeviren Gnkur. : Genelkurmay Haz. : Hazırlayan s. : Sayfa TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi yay. : Yayını- Yayınlayan YÖK : Yüksek Öğretim Kurumu vii

11 GĐRĐŞ Hava harp ve silahlarındaki gelişmeler ve ilerlemeler neticesinde, muhtemel bir harpte hiç kimsenin tehlikeden uzaklaşamayacağı, harp halindeki devletin bütün insanlarının birlikte tehlikeye maruz kalacağı ve zarar göreceği görülmüş ve bilinmektedir. Bu sebeple bütün imkân ve kabiliyetlerden yararlanarak hava silahlarının yıkıcı etkisini azaltmaya yönelik tedbirler almak gerekli olmuştur. Bu tedbirlerden birincisi, hava taarruzunu askeri araçlarla önlemeye yönelik askeri tedbirler, bunun adı aktif savunma, ikincisi ise pasif korunmadır. 1 Pasif korunma, hava taarruzlarının etkisini en aza indirmek amacıyla, hava taarruzundan önce, taarruz sırasında ve taarruzdan sonra yapılacak kamu hizmetleri, sanayi ve askeri tesislerin hava taarruzlarına karşı korunması için alınan tedbirler ile ilgilidir. Pasif hava korunması için gerekli planlama, eğitim, hazırlık, tatbikat ve teşkilat işleri barış zamanından itibaren hazırlanıp devamlı olarak geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Birinci Dünya Savaşı nda özellikle Fransa da, hava bombardımanları ve istila edilen toprakların kitle halinde boşaltılması, sivil halkın karşılaştığı tehlikeleri daha da artırmış, bunlara sığınak sağlama ve hava saldırılarına karşı bir korunma sistemi ortaya çıkmıştır. Bu sistem avcı uçaklarının aktif denilen faaliyetlerinin yanında, pasif korunma olarak adlandırılan ve halkın hava saldırılarına karşı korunmasını öngören tedbirleri kapsamıştır. Paris ve Londra da, 1916 dan itibaren karartma uygulanmış, sığınaklar, halkın zamanında sığınaklara inmesini sağlayacak bir alarm sistemi ile donatılmış ve bu sistem Alman Gotha uçaklarının saldırılarından korunmada etkili olmuştur. 2 Çanakkale Savaşları devam ettiği ve bilhassa Çanakkale Savaşı sırasında Đstanbul a yapılan hava taarruzlarının incelenmesi önemlidir. Đlk hava taarruzu, 14 Nisan 1916 gecesi Đmroz dan kalkan Đngiliz uçağı Đstanbul Zeytinburnu fişek 1 Pasif Korunma, Nafıa Vekaleti Neşriyat Müdürlüğü, Ankara, 1939, s Hakan Arslantürk, Cumhuriyet Döneminde Türkiye de Sivil Savunmanın Tarihi Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2005, s. 2. 1

12 fabrikasını, Yeşilköy ü ve Edirne yi yangın bombaları ile bombalamıştır. Bu bombardıman deneme olarak algılanmış çünkü bu faaliyet devam etmemiştir. Bundan sonra hava taarruzlarına karşı tedbirler alınmaya başlanmış, Karadeniz ve Ege Denizi istikametinden gelmesi muhtemel düşman uçaklarına karşı Trakya ve Karadeniz kıyıları bölgelere ayrılarak tayyare gözetleme postaları ve jandarma kıtaları tarafından kontrol edilmiştir. Zeytinburnu, Tophane, Đstinye ve Yeşilköy tayyare istasyonlarına ışıldaklar yerleştirilmiştir Temmuz 1917 gecesi Đngiliz Hava Komutanlığı Đstanbul da donanmaya ve özellikle Yavuz a taarruz etmeyi planlamıştır. Đki uçakla yapılan taarruzda birinci uçak Bakırköy Baruthane mühimmat fabrikası, tayyare karargâhı, Rami, Karaağaç, Beyazıt taki Harbiye Nezaretine bomba atmıştır. Diğer uçak Yavuz muharebe gemisine yan tarafından yanaşmış iki destroyeri bombalamıştır. Bu saldırıları Đstanbul Savunma Kumandanlığı alarm işaretleri vererek ikaz etmiştir. Đmroz da üslenen Đngiliz tayyareleri Đstanbul bombardımanlarına devam etmiştir Temmuz 1918 gecesi üç Đngiliz uçağı, Deniz Tayyare Đstasyonu ve Galata köprüsünü bombalamış, hangar ve uçaklar hasar görmüştür. Bu gelişmeler üzerine Đstanbul halkına pasif korunma tedbirleri tavsiye edilmiş, sinema, tiyatro gibi kalabalık yerlerin bombardıman sırasında tahliyesi için tertip alınarak polise savunma görevleri verilmiştir. 21 Ağustos 1918 gecesi üç Đngiliz uçağı Gelibolu- Şarköy yönünden Đstanbul üzerine gelmiş, alarm ikazı verilmiş, elektrikler söndürülmüş, Beyazıt, Vefa, Yenicami avlusu, Ayasofya, Yedikule civarını ve Zeytinburnu silah fabrikasını bombalamış halktan ölen ve yaralılar olmuştur. 18 Ekim 1918 de yapılan hava taarruzlarında Vefa, Unkapanı, Beyazıt a bomba atılmış birçok kişi yaralanmış ve ölmüştür. 3 Hava taarruzlarına karşı Đstanbul da Tayyare ve Topçu Mürettebatı Havaiye Kumandanlığı kurulmuş, 9 uncu Bölük teki uçaklarla taarruzlar önlemeye çalışılmıştır. 25 Ekim 1918 günü Đstanbul üzerine gelen beş Đngiliz uçağına 9 uncu Bölükteki beş avcı uçağı ile karşı taarruz yapılarak Đngiliz uçaklarının bomba 3 Yavuz Kansu, Sermet Şensöz, Yılmaz Öztuna, Havacılık Tarihinde Türkler, C. I, Ankara, 2006, s

13 atmadan Marmara üzerinden geri dönmeleri ve böylelikle Đstanbul un korunması sağlanmıştır. 4 Bu gelişmeler üzerine hava taarruzlarından halkın daha fazla zarar görmesini engellemeye yönelik bir önlem olarak, yabancı uyruklular da dahil olmak üzere kıyı bölgelerinde bulunan sivil halkın Soma, Manisa ve Đzmir istasyonlarına gönderilmesine başlanmıştır. Düşman uçaklarının hava saldırılarından halkın korunmasını ve güvenliğin sağlanması amacıyla, düşman uçaklarının haber alınması ve halka bildirilmesi, karartma, halkın mahfuz yerlere sığınmaları, tehlikenin bitişinin bildirilmesi gibi hususları kapsayan talimat yayımlanmış ve halka dağıtılmıştır. 5 Dost ve düşman uçaklarının tanıtıldığı Almanca ve Türkçe broşürler hazırlanarak Đstanbul Muharebatı Havaiye Kumandanlığı na gönderilmiş, ayrıca düşman uçaklarının Đstanbul üzerine gelişini haber alarak ilgililere bildirmek üzere görev yapan Gelibolu Dinleme Kıtası güçlendirilmiştir. 6 Đstanbul da Zehirli Gaz Mektebi kurulmuş, öğrencilere meteoroloji dersi verilmiş, Gaz Muhafaza Kumandanlığı na da yardım edilmiştir. 7 Trakya da yerleşim bölgelerine, köprülere Đngiliz uçakları tarafından taarruz edilmiş ve pasif korunma önlemleri alınmıştır. Birinci Dünya Savaşı nın sona ermesiyle birlikte teknolojik gelişmeler hız kazanmaya başlamış, ancak bu durumun en öldürücü silahları üretmek gibi bir boyutu da olmuştur. Özellikle hava saldırı araçları ile ve kimyasal silahlarda ortaya çıkan gelişmeler kapsamında, bunların yeni bir savaşta kullanılması ihtimali ortaya çıkmıştır. Bu ihtimal karşısında bunlara karşı savunma ve korunma önlemleri de geliştirilmeye başlanmış, yasal düzenlemelerle birlikte bu konudaki faaliyetleri yürütecek teşkilatlar da oluşturulmuştur. 4 a.g.e., s Matbaa-i Askeriye, Düşman Tayyarelerinin Taarruzatına Karşı Tedabir ve Suru Tahaffuziye Hakkında Talimat, Đstanbul, 1334 ten aktaran Arslantürk, a.g.t., s ATASE, Birinci Dünya Harbi, Klasör:2334, Dosya: 4, Fihrist: 3, 3-1, Tarih: ten aktaran Arslantürk, a.g.t., s Kansu, Şensöz, Öztuna, a.g.e., s

14 Bütün canlılar üzerinde yaptığı büyük tahribat dolayısıyla insanların korkulu rüyası haline gelen kimyasal silahlardan korunma yöntemlerini belirlemek ve geliştirmek üzere, 1929 yılı başında Salib-i Ahmer, ulusal cemiyetleri Lehistan da ilki yapılan, sonra Roma ve Frankfurt ta sürdürülen seri toplantılara çağırmış, bir çok ülkede korunma yöntemlerini anlatan, öğreten kurslar açmıştır. Bu kurslarda ihtiyat subaylar, yeterlilik sınavını geçmiş sorumlu vatandaşlar, fen öğrencileri, bilinçli kimseler öğretmenlik yaparak halka korunma yöntemlerini öğretmişlerdir. Çoğu ülkelerin halkları muzır gazlar, boğucu gazlar, zehirli gazlar ve göz yaşartıcı gazlar olarak sınıflandırılmış gazlarla olası bir saldırıya karşı gaz maskesi kullanımı konusunda aydınlatılmıştır. Fransa, Đsviçre, Çekoslovakya, Japonya başta gelmek üzere, pek çok ülke de sadece halkı bilgilendirmekle yetinmemiş, onları gaz maskesi almayla yükümlemiş ve ayda bir kez gibi düzenli uygulamalarla maske kullanımını öğretmeye başlamıştır. 8 Barıştan itibaren hava taarruzlarına ve zehirli gazlara karşı korunma tedbirleri alınması gerekmiştir. Savaşlar topyekün bir özellik içeriği taşımıştır. Modern harp yöntemlerinin kullanıldığı Đkinci Dünya Savaşı nda cephede savaşan silahlı kuvvetlerin yanında cephe gerisindeki sivil halkında durumu büyük önem taşımıştır. Halkın savaş zamanında en az etkiden özellikle düşman hava taarruzlarında etkilenmemesi için tedbirlerin alınması gerekmiştir. Đkinci Dünya Savaşı sırasında Türk dış politikasının amacı, savaşa katılmadan Türkiye nin toprak bütünlüğünü korumak olmuştur. Türk yöneticiler tarafından Türkiye yi savaşa sürükleyecek serüvenci bir politika izlenmemiş, bunu yerine müttefik ya da miğfer zaferine karşı ağırlıklı olarak Türkiye nin güvenliğini sağlamayı uygun bulmuşlardır. Türkiye nin tarafsızlığı bu bakımdan küçük bir devletin bağımsız bir güç olarak kendisini saldırıdan koruyup, büyük ülkeler arasında bir denge öğesi olma politikasının uygulaması olmuştur. 9 Türkiye nin Đkinci Dünya Savaşı ndaki durumu, stratejik konumunun önemi nedeniyle, gerek müttefiklerin gerek mihverin Türkiye yi kendi yanlarında savaşa 8 Seçil Karal Akgün- Murat Uluğtekin, Hilal-i Ahmer den Kızılay a, C. II, Ankara, 2000, s Edward Weisband, 2. Dünya Savaşı ve Türkiye, Đstanbul, 2002, s. 9. 4

15 sokmak için harcadıkları çabaların ve Türkiye üzerindeki baskıların hikâyesinden başka bir şey değildir. Savaşan tarafların bu faaliyetleri karşısında Türkiye nin politikası ise savaşın dışında kalmak ve memleketi savaşın yıkıntılarından korumak olmuştur. 10 Türkiye bu dönemde pasif korunma konusundaki faaliyetlerinde, Almanya, Đngiltere ve Fransa da uygulanan yöntemleri kullanmıştır. 10 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi ( ), Ankara, 1988, s

16 BĐRĐNCĐ BÖLÜM ĐKĐNCĐ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESĐ DÖNEMDE TÜRKĐYE DE SAVUNMA VE GÜVENLĐK 1.2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Savunma ve Güvenlik Anlayışı Mustafa Kemal Atatürk ün Savunma ve Güvenlik ile Đlgili Görüşleri Mustafa Kemal Atatürk ün savunma ve güvenlik ile ilgili görüşlerini açıklayan 4 Şubat 1935 günü Milletvekili seçimi dolayısıyla millete verdiği beyannamede Milletlerarası güvensizlik ve kuşku devrinde biz, büyük Türk milletinin yüce çıkarlarına en uygun önlemleri büyük duyarlılıkla uyguladık. Barışı seven ve onu her türlü taarruz düşüncesinden uzak kurumlandırmak isteyen temiz bir düşünce ile insel düzenlemelerin oluşturulmasına çalıştık. Bugün barışı, milletler arasında iyi geçinmeyi amaç edinen ülkelerde, ortak politikalarımız ve karşılıklı anlaşmalarımız vardır. Bir yönde de milli korunma araçlarına özel bir değer verdik. Bugün Türk milleti iki köklü özellikle milletlerarası ilişkilerde kendisini göstermektedir. Bunlardan biri, milletimizin kendisini savunmak için sarsılmaz bir kararlılık sahibi olarak, saygıya değer bir kuvvette olması, ötekisi, milletimizin dostluklarına ve anlaşmalarına, durum ne olursa olsun bağlılık göstereceğine inanılmasıdır. Türk vatanı, milletinin bu yüksek özelliklerinin güvencesine dayanarak ilerlemektedir 11 Belirtmiştir. Buradaki görüş iki boyutlu bir güvenlik anlayışını ortaya çıkarmaktadır. Birincisi ulusal boyutu ki ülke sınırları içerisinde her türlü savunma araçlarının bulundurularak milli bir güç elde edilmesidir. Đkinci boyut ise uluslararası antlaşmalar ile milli çıkarların korunmasının sağlanmasıdır. Bu yaklaşım elbette Cumhuriyet Hükümetlerinin Đkinci Dünya Savaşı öncesi devrede ısrarla üzerinde durdukları bir görüş olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk 1 Kasım 1935 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Beşinci Dönem Birinci Toplanma Yılını açarken yaptığı konuşmada 11 Atatürk ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri (Bugünkü Dille), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2006, s

17 Büyük Milletin yüce vekilleri!...uluslararası siyasanın gidişi, milletleri koruma araçlarını arttırmayı da gerekli göstermektedir. Bunun mali önlemlerini dikkatli ve doğru bir biçimde araştırmanızı dilerim. Uçak filolarımızı oluşturmak için büyük milletimizin yüce ilgisini heyecanla anmak borcumdur. Son uluslararası olaylar, Türk milleti için kuvvetli bir hava ordusunun ne denli önemli olduğu konusunda bir kanıt olmalıdır. Çok emekle kurduğumuz, canımızla korumaya ant içtiğimiz kutsal yurdun, havadan saldırılara karşı güvenlik altında bulunması demek, bize saldıracakların, kendi yurtlarında, bizim de aynı zararları yapabileceğimize güvenimiz demektir. Bu güveni her gün artıracak araç bulmakta büyük Türk milletinin ne yüce bir duyguyu kalbinde taşıdığını, her kişinin vatan için tutuşan gözlerinde okumaktayız 12 şeklindeki ifadesi ile hava saldırılarına karşı korunmada esas olan yaklaşımın; saldırıya karşı aynı oranda karşılık verebilecek güçte olabilmektir. Hava saldırılarına karşı milletin hazırlanmasının vurgulandığı 1 Kasım 1936 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Beşinci Dönem Đkinci Toplanma Yılını açarken yaptığı konuşmada ise Hava ordusu için ayırdığımız yardımı arttırmanızı dilerim. Yeni bir programı uygulama döneminde bulunduğumuz için hava kuvvetlerimiz arzuladığımız düzeyden henüz uzaktır. Güçlü bir hava ordusu kurma yolunda iyi sonuçlara doğru güvenle yürümekte olduğumuzu belirtirken, hava saldırılarına karşı milletin hazırlanması konusunda ayrıca ilginizi çekmek isterim 13 Diyerek konunun önemini belirtmiştir. Türkiye nin yılları arasında izlediği güvenlik politikaları ve bu politikalardan kaynaklanan ittifaklar incelendiğinde, Đngiltere eksenli bir siyasete yönelmenin izleri açıkça görülmüştür. Atatürk ün ölümünden sonra Cumhurbaşkanı Đsmet Đnönü nün devam ettirdiği bu politikanın bir sonucu olarak, 1939 yılında Türkiye, Đngiltere ve Fransa arasında imzalanmış olan Karşılıklı Yardım Antlaşması 12 Atatürk ün Söylev ve Demeçleri (Bugünkü Dille), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2006, s a.g.e., s

18 bu yakınlaşmanın ciddi kayıtı olmuştur. Ancak bu antlaşmaya rağmen, Türkiye nin savaşa katılmaması, savaş sonrasında sıkıntılar yaşamasına neden olmuştur Đstanbul ve Trakya da Genel Askeri Durum 1938 yılına kadar Türk ordusu, üç ordu müfettişliği, 10 kolordu halinde iken, ordu müfettişlikleri, komuta ve kontrolü etkin hale getirmek üzere, ordu komutanlıklarına dönüştürülmüştür. Bu ordu komutanlıklarının sorumluluk bölgeleri; 1 inci Ordu merkezi Đstanbul, 2 nci Ordu merkezi Konya, 3 üncü Ordu merkezi de Erzurum dur. Muhtemel bir harpte tehdit ve tehlike dikkate alınarak, Avrupa özellikle Balkanlardan gelecek tehlikeye öncelik verilerek, Trakya, Ege kıyıları ve boğazlar, Marmara bölgesi güçlü bulundurulmuştur. 15 Trakya sınırında Kırklareli ve Edirne den geçen bir tahkimat hattı oluşturularak ileriden savunma amaçlı tedbir alınmış, bu hattın adı Milli Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından Çakmak Hattı olarak kabul edilmiştir. 16 Trakya sınırında yapılan Çakmak Hattı nın tahkimatı için Bakanlar Kurulu tarafından lira tahsis edilmiştir. 17 Bu hat, Karadeniz de Đğneada dan başlıyor, Mahya Dağı-Demirköy-Kırklareli-Edirne-Meriç te son buluyordu. Bu hat, Balkanlar da, Bulgaristan ve Meriç vadisinden Edirne ye ve buradan da Đstanbul a gelen ana yaklaşma istikametini kapatıyordu. Çakmak Hattı 1 inci Ordunun 3 üncü, 10 uncu ve 20 nci kolordularıyla; 2 nci Ordunun 2 nci Kolordusu tarafından işgal edilmişti. Đstanbul Boğazı bölgesi, 1 inci Ordunun 15 nci Kolordusunun sorumluluğuna verilmiştir. 18 Trakya da verilecek muharebelerin başarısızlığa uğraması halinde Türkiye nin Marmara kıyılarında sürdürüleceğinden, 2 inci Ordunun 1 nci 14 Temuçin F. Ertan, Đkinci Dünya Savaşı Sonrasında Dünya ve Türkiye, 80. Yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Demokrasi, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2004, s Osman Öndeş, 2. Dünya Savaşı ( ), Ankara, 1980, s BCA, Tarih: , Sayı: 2/12084, Dosya: 68 31, Fon Kodu: , Yer No: BCA, Tarih: , Sayı: 2/13021, Fon Kodu: , Yer No: Türk Subaylarının Đkinci Dünya Harbi Hatıraları, Gnkur. Basımevi, Ankara, 1999, s

19 Kolordusu Çanakkale boğazı bölgesinde, 5 inci Kolordu ile Bursa, Mudanya, Bandırma ve Balıkesir bölgesinde, 12 nci Kolordu Edremit, Đzmir, Muğla bölgesinde mevzilenmiş ve 2 nci Ordu karargâhı da Balıkesir e intikal ettirilmiştir. 19 Đkinci Dünya Savaşı başlangıcında Türk Deniz Kuvvetleri, 1930 yılında yapılan teşkilata göre; yeni gemilerden oluşan Harp Filosu Komutanlığı, eski gemilerden oluşan Đhtiyat Filosu Komutanlığı ile Denizaltı Filosu Komutanlığı donanmayı oluşturmuştur. 20 Đkinci Dünya Savaşı nın başladığı 1939 yılı sonlarına doğru, Türk Donanmasının kuvvetlendirilmesi yolunda önemli adımlar atılmıştır. Đngiltere den dört muhrip, dört denizaltı gemisi, iki mayın gemisi, bir imla gemisi, oniki araba vapuru ve sekiz mayın çıkarma botu sipariş verilmiştir. Ancak savaş nedeniyle muhriplerden biri, denizaltı gemilerinden ikisi alınamamıştır. Diğer gemiler 1941 ve 1942 yıllarında Türkiye ye gelmiştir. Hava Kuvvetlerinin taktik sevk ve idaresini kolaylaştırmak amacıyla teşkilat değişikliği ihtiyacını tespit eden Genelkurmay Başkanlığı 1939 yılında hava birliklerini bölge esasına göre iki tugaya bölmüştür. Bunlardan 1 inci Hava Tugay Komutanlığı karargahı Eskişehir de, 2 nci Hava Tugay Komutanlığı karargahı Diyarbakır da tesis edilmiştir. 21 Hava Kuvvetleri, harekât ve eğitim yönünden Genelkurmay Başkanlığına, Đkmal bakımından Milli Savunma Bakanlığına bağlanmıştır. Türk Hava Kuvvetleri nde Đkinci Dünya Savaşı başladığında 298 i savaş, 189 u eğitim uçağı olmak üzere 487 uçak vardır. Türk Silahlı Kuvvetleri, savaştan hemen öncesi dönemden başlayarak, yurt içi, yurt dışı kaynaklardan kendi mali olanaklarıyla ve yaptığı ittifak anlaşması çerçevesinde Đngiliz ve Fransızlardan sağladığı yardımla zırhlı birlikler, uçaksavar ve tanksavar silahlarındaki zafiyeti gidermeye çalışmış ise de müttefiklerin yetersizliklerinden dolayı kadro dışı bırakarak Türkiye ye verdiği silah ve malzeme 19 Öndeş, a.g.e., s Muzaffer Erendil, Đkinci Dünya Harbi nde Türkiye nin Harp Politikası ile Siyasal ve Askeri Güç Đlişkileri, Altıncı Askeri Tarih Semineri Bildirileri, C. II, Gnkur. Basımevi, Ankara, 1999, s Stuart Kline, Türk Havacılık Kronolojisi, Aralık, 2002, s

20 ile teçhiz edilmiş birlikler, muharebe gücü bakımından arzu edilen seviyeye ulaşamamıştır Türkiye nin Ekonomik ve Sosyal Durumu Atatürk, Türk Toplumunun ekonomik ve sosyal kalkınmasına yaptığı sistem yaklaşımını, 1 Kasım 1937 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Beşinci Dönem Üçüncü Toplanma Yılını açarken yaptığı konuşmada; Şimdi arkadaşlar ekonomik hayatımızı gözden geçireceğim. Hemen bildirmek isterim, ben, ekonomik hayat denince, tarım, ticaret, sanayi faaliyetlerini ve bütün bayındırlık işlerini, birbirinden ayrı düşünülmesi doğru olmayan bir bütün sayarım. Bu nedenle şunu da hatırlatmalıyım ki, bir millete bağımsız kimlik ve değerini veren siyasal varlık çarkında, devlet, fikir ve ekonomik yaşam işleyişleri birbirine bağlı ve birbirleri ile ilişkilidir, o kadar ki, bu işleyişler birbirine uyarak aynı düzen içinde çalıştırılmazsa, hükümetin çekici gücü harcanmış olur, ondan beklenen tam verim sağlanamaz. Onun içindir ki bir milletin kültür düzeyi üç alanda; devlet, fikir ve ekonomi alanlarındaki çalışma ve başarılı sonuçlarının toplamı ile ölçülür 23 şeklinde ifade etmiştir. Đkinci Dünya Savaşı öncesi Türkiye nin ekonomik durumu şöyle özetlemek mümkündür; nüfus başına 4 metre pamuklu bez ve 4 kilo şeker düşmekteydi. En iyi demiryolları yapılmıştı, fakat karayolları yoktu. Günde bin ton hububat orduya lazımdı. Bin tonda şehirlere lazımdı. Hububat miktarı azdı, korkunç besin sahneleri ve sıkıntıları yaşandı. Namuslu bir idare muhakkak ki hâkimdi. Đkinci Dünya Harbinin suiistimal dedikoduları yoktu, ama kıtlık dedikoduları vardı. 24 Türkiye savaş dışı olmasına rağmen içinde bulunduğu jeopolitik durum, milli savunma gereği savaş ekonomisinin uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Savaş ortamının getireceği ekonomik bozukluğun bir sonucu olarak iç ekonomide 22 Güngör Cebecioğlu, Đkinci Dünya Savaşı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Altıncı Askeri Tarih Semineri Bildirileri, C. I, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1999, s Atatürk ün Söylev ve Demeçleri, s Hıfzı Topuz, Hüsamettin Ünsal, Cumhuriyetin Beş Dönemeci, Đzmir, 1984, s den aktaran Tülay Alim Baran, Đkinci Dünya Savaşı Türkiye sinin Mali Portresi, Altıncı Askeri Tarih Semineri Bildirileri, C. II, Gnkur. Basımevi, Ankara, 1999, s

21 çalkantıların yaşanacağı hükümet tarafından tahmin edilmiş, piyasadaki fiyat hareketlerine ve mal kıtlığı tehlikesine karşı 19 Şubat 1940 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Milli Korunma Kanunu ile önlem almıştır. Fiyat Murakabe Komisyonları kurularak fiyatların yükselmesi ve ihtikâr olayları önlenmeye çalışılmış, Đaşe Komisyonları oluşturularak, iaşe sorunlarının çözümlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda oluşturulan Dağıtma Ofisi 1942 yılında Halk Dağıtma Birlikleri adını almış ve daha sonra Subaşı Örgütü kurulmuştur. 25 Türkiye de fiyat düzeyi daha savaş patlamadan önce yüksekti; 1940 tan sonra da artması sürmüştür. Yetersiz bir ekonomik yapı yolculuk ve ulaşım olanaklarını çok güçleştiriyor, bu yüzden taşıt ücretleri, üretim giderlerini artırıyordu. Pek az gelişmiş bir sanayi, yüksek üretim giderlerinin sıkıntısı içinde kıvranıyor, bu sektörde ancak yüksek fiyatlarla mal üretebiliyordu. Türkiye savaş patlayıncaya kadar sanayi ürünlerini ülkesinde üretme yerine, bunları hazır olarak dışardan ithal etmeyi çok daha ekonomik bulmuştu. 26 Savaş yılları içinde milli giderlerinde kişi başına düşen toplamın giderek ağırlaşması toplumun, özellikle memur, işçi gibi sabit gelirli grupları ezerken, büyük toprak sahipleri, stokçu ve aracı gruplarda büyük servet artışlarına neden olmuştur. Savunma giderlerine ayrılan paranın devlet bütçesi içerisindeki miktarının artması sonucu, savaşın ortaya çıkardığı zorunlu giderleri karşılamak için olağan dışı vergi önlemleri alınmıştır. Bunlar servet ve olağanüstü kazanç elde edenlerden alınacak Varlık Vergisi ile tarımsal üretime dayalı gelirlerden alınacak Toprak Mahsulleri Vergisi dir. Türkiye, Đkinci Dünya Savaşı na katılmamakla birlikte, bu savaştan hemen her alanda olumsuz etkilenmiştir yılları arasında uygulanan seferberlik politikası sonucu vergiler artırılmış ve kentlerin yükü kırsal kesim üzerine yüklenmiştir Cemil Koçak, Türkiye de Milli Şef Dönemi, Ankara,1986, s Weisband, a.g.e., s Ertan, a.g.m., s

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER III XI 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 2. Coğrafi Durum... 5 a. Çanakkale

Detaylı

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından; hava saldırısı ihtimali olduğunda, hava saldırısı başladığında ve saldırının durduğunda halkın alacağı tedbirleri/önlemleri uygulamak

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ 5687 YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2010 No : 2010/912 Dayandığı Kanunun Tarihi : 16/6/1927 No : 1076 21/6/1927 No : 1111 16/7/1965 No : 697 4/11/1983 No :

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNDE ASKERİ İŞBİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete ile neşir ve ilanı : 24 Mayıs 1966 Sayı : 12306. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNDE ASKERİ İŞBİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete ile neşir ve ilanı : 24 Mayıs 1966 Sayı : 12306. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNDE ASKERİ İŞBİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete ile neşir ve ilanı : 24 Mayıs 1966 Sayı : 12306 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç : MADDE 1 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu ile buna

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS. Adı Soyadı : Ünitesi : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevi : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Şube Müdürü, Ayniyat

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış. İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ...3 II- ETİ MADEN ETİK KOMİSYONU...4 III- 2014 YILI FAALİYETLERİ...4 a) Eğitim...4 b) Hediye ve Bağışlar...5 c) Eti Maden Birinci Seviye Etik İlkeleri...5 IV- SONUÇ...6 ETİ MADEN İŞLETMELERİ

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

ÖZET 2011 YILI FAALİYET RAPORU

ÖZET 2011 YILI FAALİYET RAPORU İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖZET 2011 YILI FAALİYET RAPORU İtfaiye Dairesi Bşk. Orhan DOĞAN Yangın Önlem Şb. Md. V. Abuzer DEMİRCİ 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Yangın Önlem

Detaylı

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki, Görev ve Sorumluluklar Sivil Savunma Uzmanı Hayrettin AVCU Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu doğrultusunda Büyükşehir Belediyesine ait tüm planları ve detay planları hazırlar, plan hazırlaması

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Cenk ÖZGEN 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı: Cenk ÖZGEN Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa / 07.08.1979 Uyruğu: T.C. Medeni Hali: Evli Adres: Giresun Üniversitesi, İktisadi

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI 1. EĞĐTĐM KURULU GÖREV VE YETKĐLERĐ: a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptamak. b) Eğitim

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedef ve Esaslar Amaç Madde 1- Manisa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir. Ölülerin Nakli Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5854-2000/43 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/ 5854 KONU : Ölülerin Nakli ANKARA 01.05.2000 GENELGE

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.09.2009 TARĠH VE 107 SAYILI KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI. İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtmak, yangın ve kurtarma konularında eğitilmiş gönüllüler

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI. İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtmak, yangın ve kurtarma konularında eğitilmiş gönüllüler L\ k \\ Katip Üye KARAR: KOMİSYON İNCELEMESİ: KOMİSYON GÖRÜŞÜ: KONUSU: Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği DÖNEMİ / TOPLANTI AYI: 2014/TEMMUZ KARAR TARİHİ: 10/07/2014 T.C. oluşturmak, yangın ve afetlerle

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

İsrail. 08 Haziran 2010 TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ. Yaralıların Tahliye Operasyonu. Afet Yönetimi Müdürlüğü FAALİ YET RAPORU

İsrail. 08 Haziran 2010 TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ. Yaralıların Tahliye Operasyonu. Afet Yönetimi Müdürlüğü FAALİ YET RAPORU İsrail Yaralıların Tahliye Operasyonu FAALİ YET RAPORU TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ 08 Haziran 2010 Afet Yönetimi Müdürlüğü A. GENEL DURUM Ulusal ve uluslararası çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ KURUMSAL TANITIM GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ 1. Gelirler Genel Müdürlüğü'nün Tarihi Gelişimi Aşıkpaşazade Tarihi ne göre Osman Gazi Her kim pazarda satış yapıp para kazanırsa bunun iki

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 5841 ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA- YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARIN, OKUR - YAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM - ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ Yön. No: 18 Yür.Tarihi: 01.01.2007 Değ.Tarihi: / /200. Değ.No: 0. Sayfa:0/11 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 SAYI : B.11.2.DHM.0.10.04.00/ KONU : Ambulans Kullanma

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLGEM) KURULUŞ VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu MÜDÜR Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör Yrd. Doç. Dr. Namık BİLİCİ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR:

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını,

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI Pazartesi 1 8 15 22 29 Salı 2 9 16 23 30 Çarşamba 3 10 17 24 Perşembe 4 11 18 25 Cuma 5 12 19 26 Cumartesi 6 13 20 27 Pazar 7 14 21 28 12 İş günü 1-15-19 Eylül İlköğretim Haftası. 2-19 Eylül Gaziler Günü.

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA ĐLĐŞKĐLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KÖRFEZ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA ĐLĐŞKĐLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKÜMAN NO: BHĐM.ÇY.01 TARĐH: SAYFA NO:1 REVĐZYON NO: 00 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Basın Yayın ve Halkla Đlişkiler Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İtfaiye Dairesi Başkanlığı GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İtfaiye Dairesi Başkanlığı GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2015/312 Meclis Karar Tarihi : 14.12.2015 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 18.12.2015 Dayanak T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İtfaiye Dairesi Başkanlığı GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi, yangın ve

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı