Madde 9- Sözleşmenin ekleri a) b) c) d) e) 9.3. Madde 10-Sözleşmenin süresi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8.2. 8.3. Madde 9- Sözleşmenin ekleri 9.1. 9.2 a) b) c) d) e) 9.3. Madde 10-Sözleşmenin süresi 10.1. 10.2."

Transkript

1 ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1-Sözleşmenin tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Ankara Ticaret Odası (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta..bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 2.1. İdarenin; a) Adı: Ankara Ticaret Odası b) Adresi: Söğütözü Mah Cad. No:5/A Söğütözü-Çankaya/ANKARA c) Telefon numarası: (312) d) Faks numarası: (312) Yüklenicinin; a) Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı: b) T.C. Kimlik No: c) Vergi Kimlik No: d) Yüklenicinin tebligata esas adresi: e) Telefon numarası: f) Bildirime esas faks numarası: g) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): 2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler. Madde 3- Sözleşmenin dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde 4- Tanımlar 4.1. Bu sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde (bundan sonra Genel Şartname olarak anılacaktır) ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. Madde 5- İş tanımı 5.1.Sözleşme konusu iş : Ankara Ticaret Odası'nın 2014 yılında düzenleyeceği; ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI kapsamında; eğitimlerin verilmesi, eğitim malzemelerinin hazırlanması, çoğaltılması ve eğitim sonunda sınav gerçekleştirilmesine yönelik tüm ihtiyaçların karşılanması işidir İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir. Madde 6- Sözleşmenin türü ve bedeli 6.1. Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli (rakam ve yazıyla)... dir. Madde 7-Sözleşme bedeline dahil olan giderler 7.1.Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin nakliye, sigorta vb. tüm masraflar ve vergi, resim, harçlar sözleşme bedeline dahildir İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir. Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler 8.1. Sözleşmenin yapılmasına ait her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeye ilişkin diğer giderler, Yükleniciye aittir. 1

2 8.2. Yüklenici, sözleşme nedeni ile doğacak damga vergisini sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren yasal süresi içerisinde yatırarak makbuzun bir örneğini İdare ye teslim edecektir. Aksi taktirde, bu miktar İdare tarafından ödenerek Yüklenici ye yapılacak ilk ödemeden mahsup edilecektir Bunun haricinde idare nin herhangi bir sebeple işbu sözleşme nedeniyle pul masrafı, vergi, resim, harç, fon kesintisi, ceza ve gecikme cezası ödemek zorunda kalması halinde, İdare ce ödenen bu tutarların tamamını yüklenici karşılayacaktır. Madde 9- Sözleşmenin ekleri 9.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 9.2 İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: a) İdari Şartname, b) Teknik Şartname, c) Sözleşme Tasarısı, d) İhale konusu işin niteliğine uygun olarak belirlenen standart formlar, e) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanları içinde verilmemiştir.) 9.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. Madde 10-Sözleşmenin süresi İşbu sözleşmenin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren tarihine kadardır Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır. Madde 11- İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi İşin yapılacağı yer/yerler: Ankara Ticaret Odası Hizmet Binası ve/veya idare tarafından onay verilecek yerler İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: İşyeri teslimi yapılmayacak olup sözleşmenin imzalanması ile işe başlanacaktır. Madde 12- Teminata ilişkin hükümler Kesin teminat Bu işin kesin teminat miktarı;.. (rakam ve yazıyla) dır. Yüklenici bu işe ilişkin olarak... (rakam ve yazı ile)...kesin teminat vermiştir Kesin teminat mektubunun süresi 31 Aralık 2015 tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır Ek kesin teminat: Fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 30 u oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirilebilir Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi: Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı yükleniciye 31 Aralık 2015 tarihinden sonra iade edilecektir Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde idareye gelir kaydedilir Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 2

3 Madde 13- Ödeme yeri ve şartları Sözleşme bedelini oluşturan işlere ilişkin ödemeler, İdare nin teknik şartnamede belirtilen işlerin başarıyla tamamlandığına dair her grup eğitimden sonra tanzim edilecek tutanakların İdare nin onay vermesini müteakip yüklenicinin düzenleyeceği faturalar mukabilinde 20 (yirmi) takvim günü içinde yapılacaktır Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkân bulduğu takdirde öder Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur İhale konusu işe ilişkin ödeme; fatura karşılığı, isteklinin Ankara Ticaret Odası Mali İşler Müdürlüğü ne bildirilen banka hesabına Türk Lirası olarak yapılacaktır. Madde 14- Avans verilmesi, şartları ve miktarı Bu iş için avans verilmeyecektir. Madde 15- Fiyat farkı Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Madde 16- Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar İhale konusu işte İdare nin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak; işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Madde 17- Cezalar İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir: Yüklenicinin adres değişikliği, telefon/faks değişikliği ve tüzel kişiliğinde meydana gelen her türlü değişikliği işlemin sonuçlanmasından itibaren idareye en fazla 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Tüzel kişilerde her türlü hisse devir işlemi vb. değişikliklerde noterlikçe yapılan bu değişikliklerin idareye noter onaylı bir suretinin verilmesi, ticaret sicil gazetesinde de değişikliğin yayınlandığı nüshanın bir örneğinin idareye teslim edilmesi zorunludur. Bu işlemler, yüklenici tarafından yerine getirilmediği takdirde Sözleşme Bedelinin %0,2 si (bindeiki) oranında gecikme cezası kesilir Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda; İdare tarafından 3 (üç) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,5 i (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilir. İşin niteliği gereği gecikmeden kaynaklanan aykırılığın giderilmesinin mümkün olmadığı haller ile sözleşmenin (27.1.) maddesinde belirtilen ihlallerde protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir İhale konusu hizmetin yerine getirilmesi sırasında meydana gelen aksaklıkların idarece tespit edilerek sözlü veyahut yazılı olarak Yükleniciye bildirilmesi halinde bu aksaklık giderilmemişse, bir tutanakla giderilmeyen her bir aksaklık için Sözleşme bedelinin %0,1 i (bindebir) oranında cezai müeyyide uygulanacaktır Yüklenici, sözleşmeye ve şartnameye uygun olarak, hizmeti süresinde ve zamanında yerine getirmediği, İdarece bildirilen uyarıları dikkate almadığı takdirde dikkate alınmayan her uyarı için sözleşme bedelinin %0,1 i (bindebir) oranında ceza uygulanacaktır. Ayrıca, Yüklenici, idarece bildirilen uyarıları dikkate almadığı takdirde idare, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydetmeye ve sözleşmeyi feshe yetkilidir Sözleşme süresince ve sonrasında, İdarenin Sözleşmede Yüklenici tarafından üstlenilen taahhütleri ile ilgili olarak maruz kalacağı bütün kayıplar Yüklenici veya onun nam ve hesabına çalışanların kusurlu bir işlemi, ihmali veya Sözleşmeyi ihlali sonucu olduğu takdirde Yüklenici tarafından bütünüyle tazmin edilecektir Yüklenici, sözleşme konusu hizmeti ifa ederken kurumun mallarına ve/veya çalışanlarına (işçiler, idari personel teknik personelde dâhil olmak üzere) veya görevlerini ifa ederken üçüncü şahıslara verecekleri her türlü maddi, manevi ve cismani zarardan ve bunların telafisi için yapılacak masraflardan sorumludur. Bu hususta üçüncü şahıslar veya diğer resmi merciler İdareyi muhatap alarak hukuki işlem 3

4 başlattığı takdirde yargılama giderleri, vekâlet ücreti ve ihtilafın sulh yolu ile çözülmesi de dâhil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere idarenin bu hususta uğrayacağı her türlü masraf Yüklenici tarafından ödenecektir Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir. Madde 18- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır Mücbir sebepler: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller: İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır İlave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır. Madde 19- Kontrol Teşkilatı, görev ve yetkileri Sözleşme konusu işin denetimi ATO Dış İlişkiler ve Dış Ticaret Müdürlüğü tarafından yapılır ve program bitiminde söz konusu Müdürlük tarafından eğitimin işbu şartnameye uygun bir şekilde tamamlandığına dair bir rapor düzenlenir. İşveren tarafından yapılan denetimde, çalışmanın eksikliklerinin tespit edilmesi durumunda, söz konusu eksiklikler yüklenici firmaya yazılı olarak bildirilerek en fazla 5 gün içinde giderilmesi istenecektir. Firma, kendisine bildirilen eksikleri gidermekle yükümlüdür. Madde 20- İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar Yüklenici hizmet verdiği işlere ilişkin ödemeye esas, fatura ve işe ilişkin diğer rapor, belge, tutanak vb. belgeleri, İdarenin Dış İlişkiler ve Dış Ticaret Müdürlüğü ne elden teslim edecektir. Madde 21- Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır İdare ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse İdarenin kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır. Madde 22- İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir. 4

5 Madde 23- Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlenmiş olup Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür. Madde 24- Sözleşmede değişiklik yapılması Sözleşme bedelinin % 25 den fazla aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, a) İşin yapılma veya teslim yeri, b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Madde 25- Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti 25.1.Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır: a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve hesap genel hükümlere göre tasfiye edilir. c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve hesap genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 26- Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 27- İdarenin sözleşmeyi feshetmesi Yüklenicinin; a) Sözleşme konusu taahhüdünü kısmen ya da tamamen Sözleşme şartlarına uygun olarak mücbir sebep halleri dışında yerine getirmemesi, b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmesi, c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapması, d) Taahhüdünü yerine getirirken İdareye zarar vermesi, e) Sözleşme konusu iş ve işlemler ile teknik ve mali yapılara ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa etmesi, kendisi veya üçüncü şahısların yararına kullanması, f) İdare nin yazılı iznini almadan Sözleşmeyi kısmen veya tamamen devretmesi veya Sözleşmeden doğan para alacağı dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere İdare den olan herhangi bir alacağını temlik etmesi, g) Sözleşme konusu işle ilgili olarak mahkemece veya idari mercilerce verilecek karar ve emirlere uymaması, h) Sözleşme veya eklerindeki herhangi bir hükmü ihlal etmesi, hallerinden herhangi birinin oluşması halinde durum yazılı olarak Yükleniciye bildirilerek İdare başka bir işleme veya hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etmeye yetkilidir İdare, gecikme cezası uygulamak suretiyle sözleşmeyi feshetmeden bildirim hükümlerine uyulmasını beklemekte ya da dilediği her an yapacağı yazılı bildirimle sözleşmeyi feshetmekte serbesttir Sözleşmenin belirtilen nedenlerle feshedilmesi halinde teminatın tamamı gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilmez. Yükleniciden olan İdare alacakları ve varsa gecikme cezası Yükleniciden rızaen, mümkün olmadığı takdirde hukuki yollardan tahsil edilir. 5

6 27.4. Yüklenicinin gizliliği ihlal etmesi halinde sözleşme İdare ce herhangi bir süre verilmesine gerek olmaksızın feshedilebilecektir. Bu takdirde Yüklenici, İdare nin bu sebeple uğradığı zararları tazminle yükümlüdür. Madde 28- Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih Yüklenicinin, ihale sürecinde İdari Şartnamenin 10.2nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80 inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlanmasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. Madde 29- Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Madde 30- Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi Öngörülmeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin a) Sözleşmeye esas projesi içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla, sözleşme bedelinin %25 ine kadar sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur İdare tarafından sözleşme bedelinin %25 ine kadar sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde iş azalışı yapılabilir. Madde 31- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi İdari şartnamenin 10.2nci maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Madde 32- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir. Madde 33- Fikri ve sınai mülkiyete konu olan hususlar 33.1.Yüklenici, sözleşme konusu işe ait malzeme, teçhizat, yazılım ve hizmete ait fikri ve sınai mülkiyet haklarını ödeyecek ve bu tür hakların ihlalinden doğan tazminat, istek, para cezalan ve davaların sorumluluğu Yükleniciye ait olacaktır. Bu yüzden meydana gelecek zarardan İdare sorumlu olmayacaktır. İdare ce herhangi bir şekilde bu madde kapsamına giren bir ödemede bulunulması halinde ödenen tüm bedeller faiz ve masraflarıyla birlikte Yüklenici tarafından İdare ye ödenecektir. Yüklenici adına tescilli veya lisanslı bulunanlar hariç olmak üzere sözleşme kapsamında yapılacak işlerle ilgili ortaya çıkacak her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları İdare ye ait olacaktır. Madde 34- Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar Bu madde boş bırakılmıştır. 6

7 Madde 35- Garanti ve Destek Hizmetleri ile ilgili şartlar Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 36- Hüküm bulunmayan haller Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Madde 37- Diğer Hususlar Sözleşme kapsamı iş ile ilgili olarak; İdarece uyuşmazlık konusu olan veya olabilecek herhangi bir kabul ya da teslim/tesellüm işlemi yapıldığında; söz konusu işten dolayı İdare nin yaptığı ya da yapacağı herhangi bir ödeme veya gecikme cezasının tahakkukunu gerektiren bir hal oluştuğu takdirde, İdare nin bu iş ve hizmetler esnasında yaptığı veya yapacağı ödemeyi faizi ile birlikte tahsil veya gecikmeden doğabilecek her türlü gecikme cezası, zarar, tazminata ilişkin veya benzeri her türlü talep ve dava hakları saklıdır Gizlilik Taahhüdü Gizli Bilginin Tanımı: Yüklenici nin kendisi, acenteleri ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, belgeler, konuşma bilgileri ve bu ihale kapsamındaki her türlü bilgi, gizli bilgi ve belge olarak kabul edilir Gizli Bilginin Korunması: Yüklenici, ilişkilerin gerektirdiği ölçüde öğrendiği veya açıklanan gizli belge ve bilgiyi; i. Büyük bir gizlilik içinde korumayı, ii. Herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi, iii. Doğrudan ya da dolaylı olarak mevcut ticari ilişkiyi amaç dışında kullanmamayı, iv. Herhangi bir şekilde yayınlamamayı taahhüt eder. Yüklenici, zorunlu hallerde ve iş gereği bilgiyi; öğrenmesi gereken çalışanlarına, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilir, ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarır. Yüklenici çalışanlarının, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu şartname kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder Alınması Gereken Önlemler: Yüklenici, sorumlu olduğu kişilerce gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak idare ye durumu bildirmekle yükümlüdür. İdare, gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış olmasından dolayı, masrafları yükleniciye ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir Gizli Bilgileri İçeren Materyallerin İadesi: Yüklenici, gizli bilgiler içeren her türlü materyali, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik taahhütnamesinin sona ermesi halinde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın, derhal bu bilgi ve belgeleri İdareye iade eder Gizli Bilgilerin Açıklanabilmesi: Yüklenici, İdare nin yazılı izni olmaksızın bu bilgiyi üçüncü kişilere aktaramaz, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, internet veya İntranet ortamlarında kullanamaz, satamaz ve reklam amacıyla kullanamaz. Madde 38- Anlaşmazlıkların Çözümü Bu Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir İşbu Sözleşme ve ekleri kapsamında İdarece düzenlenecek her türlü belge, tutanak, rapor, makbuz ve benzeri evraklar idari veya adli yargı organları nezdinde kesin delil Sözleşmesi niteliğindedir. Madde 39- Yürürlük İşbu Sözleşme 39 (otuzdokuz) maddeden ibaret olup idare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra..tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. İşbu sözleşme, idari şartname ile teknik şartnamenin ayrılmaz bir parçasıdır. İDARE YÜKLENİCİ 7

8 8

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ İÇİN VİNÇ(OPERATÖRLÜ-YARDIMCISI) VE KEPÇE(FOLKLİFT ÖZELLİKLİ OPERATÖRLÜ) KİRALAMA İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 HİZMET

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 -

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2013/15933 HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/151686 Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 8259 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4735 Kabul Tarihi : 5.1.2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Düstur : Tertip :5 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR (4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ. MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TĠP ĠDARĠ ġartname

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulu na satın alınacak olan 19 kalem Otomotiv laboratuarı cihazları ve malzemeleri alımı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME BİRİNCİ BÖLÜM İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

[Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi]

[Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi] T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ 2011 MALĠ YILI PAZARLIK USULÜ ĠLE 103 KALEM TIBBĠ CĠHAZ (SARF) ALIMI MAL ALIMLARINA AĠT TĠP SÖZLEġME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi]

Detaylı

METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.

METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No. EK 1 METRAJ CETVELİ Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.ları : Sıra No 1 Poz No İşin Adı ve Tarifi Birimi Miktarı

Detaylı

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15.

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Personel Destek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 24.01.2011 14:00 İhale Metni

Detaylı

Đdare depolama imkanları ve ihtiyaç durumuna göre teslim yerlerinde değişiklik yapabilir. d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Đdare depolama imkanları ve ihtiyaç durumuna göre teslim yerlerinde değişiklik yapabilir. d) Bu bent boş bırakılmıştır. 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 6.000 ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti mal alımı idari şartnamesi I - ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

Ilıca göleti Dolu savak inģaatı, Ġçmesuyu depoları ĠnĢaatı ve Muhtelif ĠnĢaat iģleri. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

Ilıca göleti Dolu savak inģaatı, Ġçmesuyu depoları ĠnĢaatı ve Muhtelif ĠnĢaat iģleri. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Ilıca göleti Dolu savak inģaatı, Ġçmesuyu depoları ĠnĢaatı ve Muhtelif ĠnĢaat iģleri İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/78855 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme,

Detaylı

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Başlıklar ve Yorum Madde 4- Tanımlar Madde 5- Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler

Detaylı