İSTANBUL TİCARET ODASI. ı PROGRAMI BÜTCESI. İstanbul 1972

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI. ı 9 7 3 PROGRAMI BÜTCESI. İstanbul 1972"

Transkript

1 İSTANBUL TİCARET ODASI ı iş PROGRAMI ve BÜTCESI ' İstanbul 1972

2 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1972

3 ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER Sahife ı BİRİNCİ BÖLÜM 1972 YILI İKTiSADi DURUMU Genel Durum Milli Gelir Tarım Sanayi İnşaat.... Fiyat Hareketleri Yılındaki Fiyat Hareketleri... Para Arzı Dış Ticaret ll ll İKİNCİ BÖLÜM 1972 YILI FAALİYETLERİNİN GENEL GÖRÜNÜŞÜ A. Genel Konular B. Özel Sektör ile Kamu Sektörü Arasındaki Farklı Uygulamaların Önlenmesi C. Dış Ticaret ile İlgili Konular ) İhracatla İlgili Çalışmalar ) İthalfttla İlgili Çalışmalar D. İç Ticaretle İlgili Konular ) Ticaret ve Pazarlama Sisteminin Gelişmesi Konusunda Çalışmalar ) Ticari İşletmelerin Büyümesi Konusunda Çalışmalar ) Fiilen Tekelci Durumların Önlenmesi Konusunda Çalışmalar ) N arlı Müessesesi ile ilgili Çalişmalar I-

4 Sahife E. Küçük Sanayi ile İlgili Çalışmalar ) Küçük Sanayicilerimizin Mesleklerile İlgili D ış Fuarları Ziyaretleri ) Teknik Bilgi Sağlanması ) Yan Sanayii Tanıtma Bürosu (YASTAB) ile İlgili Çalışmalar ) Küçük Sanayicilerimizin Kapasitelerile İlgili Çalışmalar F. Ulaştırma Hizmetlerile İlgili Çalışmalar ) Kara Ulaştırması Alanında Yapılan Çalışmalar. 30 2) Deniz Ulaştırması Alanında Yapılan Çalışmalar G. İnşaat Müteahhitlerile İlgili Çalışmalar ) İnşaat Müteahhitlerini İlgilendiren KanunTasarıları ile İlgili Çalışmalar ) Mesleki Gelişme Konusunda Yapılan Çalışmalar H.. Mali Konularda Yapılan Çalışmalar ) İşletme Vergisi Uygulaması ile İlgili Çalışmalar ) Vergi Reform Komisyonuna Katılma ) Emlak Vergisi Kanunu Uygulamasile İlgili Çalışmalar ) Bazı Vergi Mevzuatı ile İlgili Çalışmalar İ. Hukuki Konularda Yapılan Çalışmalar ) 5590 Sayı lı Kanunun ve Kanuna İlişkin Tüzüğün Ta dili ile İlgili Çalışmalar ) Türk Ticaret Kanununda Yapılması Düşünülen Deği - şiklikler Konusunda Çalışmalar ) İşportacılığın Bir Nizama Bağlanmasile İlgili Çalışmalar 35 4) Emlak Komisyoncuları Kanun Tasarısı ile İlgili Çalışmalar ) Haller Kanunu Ta dili ile İlgili Çalışma lar ) Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı ile İlgili Çalı şmalar 36 7) Bağ-K ur Kanunu ile İlgili Çalışmalar J. Turizmle İlgili Çalışmalar K. Kültür Konularında Çalışmalar ) Meslek Seçimine Rehberlik Konferansları ) İstanbu l Ticaret Oda sı Sertifikası ) İlkokul inşası Programının Uygulanması ) Yurt İnşası Konusu ) Öğrencilere Burs Verilmesi ) Pratik Akşam Ticaret Kursları ) Konferansiara ve Seminerlere Katılma II -

5 Sahife L. Odamız ile İlgili Konularda Çalışmalar ) Tanıtma Konuları ) Yayınlarımız ) Fiyat İndekslerinin Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar ) İdari Kadro ile İlgili Çalışmalar ) Odamızın Mu ta d Günlük Faaliyetleri, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 1973 YILI İŞ PROGRAMI I. Giriş ve Uygulama Prensipleri II Yılı İş Programının Ana Hatları A. Özel Sektörü ilgilendiren Genel Konular ) Genel Ekonomik Konular ) Özel Sektör ile Kamu Sektörü Arasındaki Farklı Uygulamaların Önlenmesi ) Mali Konular ) Hukuki Konular ) Kültür Konuları ) Özel Sektör Kuruluşları Arasında Koordinasyon Sağlanması B. İçticaret ile İlgili Konular ) Ticaretin Gelişmesile İlgili Konular ) Küçük Sanayi ile İlgili Çalışmalar ) Ulaştırma ile İlgili Konular ) İnşaat Müteahhitleri ile İlgili Çalışmalar ) Turizmle İlgili Çalışmalar C. Dışticaret ile İlgili Konular ) İhracatla İlgili Çalışmalar ) İthalatla İlgili Çalışmalar D. Odamız İle İlgili Konular ) Tanıtma (Public Relations) Konuları ) Cumhuriyetimizin 50. yılı ile İlgili Çalışmalar ) Yayınlarımız ) Fiyat indekslerinin Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar ) İdari Kadro ile İlgili Çalışmalar III-

6 Sahife DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 1973 YILI BÜTÇE VE GEREKÇESi 1) 1973 Yılı Bütçe Gerekçesi ) Gelirler ) Giderler ) 1973 Yılı Bütçe Talimatı IV-

7 Sayın Oda Meclisi Başkanlığına, Türkiye ekonomisi, geride kalmış olduğunu temenni ettiğimiz huzursuz devrelerden sonra ve bazı politik istikrarsızlığa rağmen, oldukça gelişme gösteren bir yıl geçirmiş bulunmaktadır. Geçen yıldaki ekonomik failiyetlerin çeşitli kesimlerine ait hareket ve gelişmeler, ilişik raporumuzun I. bölümünde daha etraflı bir şekilde açıklanmıştır. Buna göre, sosyal istikrarın, üretim hacmini etkileyen yatırımların, genişleyen ihracat imkanlarının, ferahlık sağlayan döviz gelirlerinin ve camiamız mensuplarının teşebbüs kabiliyetinin olumlu etkilerile geçen yıllara nazaran 1972 yılının daha canlı olduğunu memnuniyetle müşahade etmekteyiz yılındaki ekonomik gelişmelerle ilgili olarak yıl zarfındaki Odamız çalışmaları camiamızı ilgilendiren ekonomik, mali, hukuki konuların ve mevzuatın; iç ve dış ticarete ait uygulamalar ve aksaklıkların devamlı takibi ile gerekli görülen düzeltmelere ait teşebbüslerimizi kapsamıştır. Diğer taraftan sayın üyelerimizin yıl zarfında ele alınmasını istedikleri ve 1972 yılı Çalışma Programımızda yer alan konularda çalışma ve teşebbüslerimiz yürütülmüştür. Bütün bu çalışmalara ait dökümlü bilgiler, ilişik raporumuzun IL Bölümünde açıklanmış bulunmaktadır yılı için Odamızca bir program dahilinde yapmayı düşündüğümüz çalışmalar, ilişik raporun III. Bölümünde açıklanmaktadır yılı İş Programımızı teşkil eden bu çalışmalar için üyelerimizin teklif ve temennileri sorulmuş, ayrıca zamanın ele alınmasını gerektirdiği sorunların tespitine çalışılmış ve derlerren bilgilerin ışığında, işbu program hazırlanmıştır. Hızla gelişen ve teşvik gören sanayi yatırımları yanında ticari faaliyetlerin de aynı şekilde teşvik edilmesi, gelişen ve kuvvetlerren dış ticaret ilişkilerimizin memleket yararına en uygun şekilde yöneltilmesi gerektiği inancı ile, 1973 yılının camiamız için hızla gelişen, dinamik bir devre olacağı görüşündeyiz. Bu görüşümüzün ve beklenen gelişmelerin gerektireceği çalışmaları yapabilmek ve Odamızdan istenen görevleri başarabilmek maksadile hazırlanmış bulunan 1973 yılı Bütçe Tasarısı ilişik raporun IV. Bölümünde tetkik ve tasvibinize arzolunmuştur. -1-

8 Odamızın bütün çalışma ve teşebbüslerinde hür teşebbüs ve serbest rekabetin korunmasına, Anayasamızın kabul ettiği karma ekonomi düzeninin kamu sektörü ve özel sektör için eşit olarak uygulanmasına, üyelerimizin haklı görüş ve tekliflerinin desteklenmesine daima dikkat ve itina edilmiştir. Oda ve Meclis üyelerimize çalışmalarımıza rehber ve yardımcı olan değerli ve yapıcı tenkit ve temennileri dolayısiyle en samimi teşekkürlerimi sunarken, kıymetli üyelerimizden camiamızın problemlerine ve bunların halline yararlı ilgilerinin devamını önemle rica ediyorum. Bu vesile ile 1972 zarfında aramızdan ebeciiyen ayrılarak, yararlı fikir ve çalışmalarından bizi mahrum bırakan üyelerimizin ve Oda elemanlarımızın aziz hatırasını saygı ile yad ederim. Odamızın tabi olduğu mevzuat ile Oda Meclisimizin kabul ettiği İş Programı dairesinde çalışmaları ve üyelerimizin Odamızdan bekledikleri hizmetleri muntazam, sür'atli ve yeterli şekilde yerine getiren Oda idari kadrosunun bütün elemaniarına da teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum yılında da, memleket gerçek ve ihtiyaçlarına uygun olarak camiamızın menfaat ve yararına faaliyet gösterilmesinin sağlanması için bütün üyelerimizin ve önümüzdeki 3 yıl için görev yapmak üzere 1972 Kasım ayında yapılan seçimlerle teşekkül eden Oda Meclisimizin gerek Yönetim Kuruluna, gerekse idari kadromuzun çalışmalarına yardımcı ve rehber olmalarını, yapıcı ve uyarıcı murakabelerinin devamını rica eder, mesai arkadaşlarım ve şahsım adına teşekkür ve saygılarımı arzederim. Yönetim Kurulu Başkanı -2-

9 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSADİ 1972 YILI DURUMU

10

11 BİRİNCİ BÖLÜM 1972 YILI İKTİSADİ DURUMU I. DÜNYA EKONOMİSiNE BİR BAKlŞ : Geride bıraktığımız 1972 yılında da Dünyanın ekonomik ve siyasi bakımdan tam bir istikrara kavuştuğu söylenemez yılından devrolunan çeşitli olumsuz etkiler, Dünya milletleri topluluğunu etkilemekte devam etmiş, 1972'deki durum, bir yıl önceki yelişmelerin tabii sonucu olmuştur. Bilhassa Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'nin ekonomik durumu, 1971 yılında tesirini geniş ölçüde hissettirmiştir. Ekonomik alanda 1972 yılına damgasını vuran olayları ana hatları ile ele almadan önce, siyasi alandaki bazı son gelişmelere işaret etmek isteriz. Siyasi yönü ele alındığı takdirde İngiltere ile birlikte İrlanda ve Danimarka'nın Avrupa Ekonomik Topluluğuna üyeliğinin kesinleşme:si ve İngiltere'nin 1973 başından itibaren tam üyelik statüsüne geçmesi 1972 yılının ekonomik olduğu kadar siyasi bakımdan en önemli olayını teşkil eder. Uzun bir süre Fransa'nın muhalefeti sonucu Ortak Pazara giremiyen İngiltere, nihayet 1972 yılında üyeliğini, yeni ortaklarına kabul ettirebilmiştir. Avrupa Birliği gibi gelecekte, siyasi bir birliğe de dönüşecek olan Ortak Pazara İngiltere'nin katılmasının siyasi bakımdan arzettiği ebernıniyet açıktır. İngiltere, Ortak Pazara üye olmak suretiyle «Avrupalı» olduğunu kabul etmiş olmaktadır. Bu katılmanın ekonomik sonuçları bir yana, İngiltere'nin dünya siyasetinde yeni bir takım anlayışıara ve istıkametlere yönelmesini gerektireceğine şüphe yoktur. Ortak Pazara iştirak yolunda karar alan Norveç parlamentosunun bu kararı, Norveç'in Ortak Pazara katılmasına yetmemiş, yapılan bir halk oylaması ile Norveçli seçmenler, az bir farkla da olsa, Avrupa Ekonomik Topluluğuna girmeyi reddetmiştir. Bu suretle 10 üyeli olarak genişlemiş olması gereken Ortak Pazar ülkeleri 9'da kalmıştır. Buna rağmen, -5~

12 ile Baş Avrupa'nın ekonomik entegrasyonu yolunda 1968 yılında atılmış olan temeller, yeni üyelerin iltihakı ile sağlamlaşmış, ikinci ve önemli bir merhale bu suretle 1972 yılında gerçekleşmiştir. İngiltere'nin Ortak Pazar içinde bir kuvvet mi, yoksa bir zaaf unsuru mu olacağını ancak zaman gösterecektir. Ekonomik olduğu kadar siyasi bakımdan da oturduğu adasından, Avrupa'ya başka bir gözle bakan İngiltere'nin, Ortak Pazar şartları dahilinde, entegrasyonun gerektirdiği işbirliğini gerçekleştirip gerçekleştirmiyeceğini şimdiden kesin olarak söylerneğe imkan yoktur. İngiltere, Ortak Pazara katılınağı samimi olarak arzu etmektedir ve şüphesiz bu ortaklığın bazı sonuçlarına katianınağı da peşin olarak kabul etmektedir. Bununla beraber bu katılmanın bazı alanlarda halli oldukça müşkül problemler yaratacağını bugünden söylemenin bir kehanet olmadığını da kabul etmek lazımdır yılında, Dünya siyaseti ve ekonomisine istikamet veren iki ülke olan Amerika Birleşik Devletleri ile Batı Almanya'da seçimler yapılmış ve her iki ülkede de iktidarı elinde bulunduran Başkan Ni:xorı bakan Brandt seçimlerden bariz bir kazançla çıkmışlardır. Bilhassa Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan başkanlık seçimini Ni.:xon, ezici bir çoğunlukla kazanmıştır. Seçmen yaşının ilk defa olarak 18'e indirilmesi dolayısiyle artan seçmen sayısının büyük çoğunluğu Başkan Ni:xon'u yeniden 4 yıl için Başkanlığa getirmiştir. Ni:xon'un 1968 seçimlerinde az bir farkla seçilmesine mukabil, 1972 seçiminde ezici bir üstünlük sağlamasının en önemli nedeni, Doğu Asya'daki askeri harekatı sona erdirerek, birçok seçmenin özlediği barışı sağlamak yolunda sarfettiği çabaların, olumlu bir istikamete yönelmesi olmuştur. Ancak, seçimler arifesinde barışın sağlanmasını gün meselesi sanan, geniş seçmen kütlelerinin, aradan uzunca bir süre geçmesine rağmen, barışın sağlanmamış olduğunu görmesi, Vietnam' daki savaşın zannedildiği kadar kısa bir süre içinde sona erdirilmesinin mümkün olmadığı kanısını kuvvetlendirmektedir. Ateş kes anlaşmasına rağmen, Amerika'nın Vietnam'a çok sayıda silah ve askeri malzeme sevketmesi, Vietnam'da barışın kısa bir süre içinde gerçekleşmesi ümidini azaltmıştır. Barış kısa sürede gerçekleşmese bile Amerika'nın Vietnam ihtilafından çekilmek istediği, bu maksatla askeri kuvvetlerini indirdiği bir gerçektir. Barışın elle tutulacak kadar yaklaştığı bir sırada, Güney Vietnam'ın askeri bakımdan takviyesi Amerika'nın, kendi koşullarına göre sağlanacak bir barış andlaşmasına kadar, savaşı «Vietnamlılaştırmak» istediğini ortaya koymaktadır. Uzak Doğuda 1972 sonundaki askeri ve siyasi durum ne şekilde gelişirse gelişsin, barışın sağlanacağı ümidi hala daha aynı canlılıkla devam etmektedir. Ekonomik alanda bir çok olumsuz gelişmelerin asıl kaynağı olarak gösterilen uzak doğudaki ihtilafın halli, gün meselesi olmasa bile 1973 yılında gerçekleşecek, bir ay meselesi olarak kabul edilebilir. -6-

13 Batı Almanya'da seçimleri, durumunu kuvvetlendirerek kazanan ve fakat yine de bir koalisyon zorunluluğu karşısında kalan Willy Brandt, Alman ekonomisinde 1972 yılında ortaya çıkan bazı zaaf unsurlarına rağmen, siyasi alanda gerçekleştirdiği cesur çıkışlar sayesinde, seçimleri kazanmayı başarmıştır. Brandt, koalisyon ortağı ile, parlamentodaki çoğunluğunu arttırabilmiştir. Ancak, 1973 yılının ekonomik gelişmeleri, Alman siyasi hayatının gelecekteki seyri üzerinde büyük etkiler yaratacaktır yılında Dünya ekonomisi istikrarlı bir dönem yaşamıştır. Dünya ticaret hacmi artmakla birlikte, milletlerarası para ve ödemeler düzeninde beklenen reform sağlanamamıştır yılının Ağustos ortasında, Amerika'nın doları dalgalanmaya bırakması ve dünya para sisteminin esası olan doların, altınla olan ilişkisini keserek, konvertibilitesini kaldırması ile Bretton-Woods sisteminin aldığı yara 1972 senesinde kapanmamış, Dünya para sisteminin yeniden ele alınarak, değişen şartları ve artan ticaret hacminin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, elastiki ve istikrarı sağlayıcı yeni bir Dünya para düzenine geçilmesi mümkün olamamıştır. İngiltere'nin ise, 1972 Haziran ortalarından sonuna kadar, sabit kambiyo rayici sistemine dönmemesi, 1973 yılının en önemli konusunu teşkil edecektir. Eylül sonunda yapılan Para Fonu toplantısında Amerika'nın reform için ileri sürdüğü şartlar ve Başkan Nixon'un fon toplantısında yaptığı konuşmada belirttiği hususlar karşısında Avrupa ülkeleri ve Japonya'nın takındığı tavır, reformun oldukça uzun bir sürede gerçekleşebileceğini ortaya koymuş bulunmaktadır. Batı Alman Ekonomi ve Maliye Bakanı Schiller'in kabineden ayrılmasını gerektirecek kadar görüş ayrılıkiarına yol açan, para politikasında ortaya çıkan ihtilafların, 1973 yılında, yeni bir para ve ödemeler sisteminin yürürlüğe konmasını engelleyecek kadar derin olduğuna şüphe yoktur. Nixon'un fon toplantısında yapmış olduğu konuşmada bilhassa «Amerikan yardımı ile kalkınan ülkelerin, Amerika'nın geçici ekonomik zorluklarının çözümlenmesine yardımcı olmaları gerektiğine» değinmesi, Dünya para bunalımının çözümlenmesinde, bütün ülkelerin, dış görünüş ve resmi beyanatları ne olursa olsun tam bir işbirliği ve anlayış havası içinde olmadığı gerçeğini ifade etmektedir. Kısa vadeli politika zorunlukları ne olursa olsun, dünya ödemeler sisteminin bugünkü kararsız durumunun uzun vadede, hiç bir milletin yararına olmadığı ergeç anlaşılacaktır. Dünyanın bloklara bölünmesine müncer olacak, bir ticaret ve kambiyo savaşı, harp sonrasında uzun bir sürede gerçekleştirilebilen olumlu sonuçların ortadan kalkmasına sebep olacaktır. Bu sebeple, Dünya ticareti ve ödemeler sisteminde köklü bir reform yapılması lüzumu, bütün ülkelerce, sonunda kabul edileceğine şüphe yoktur. Bu yüzden 1973 yılına ümitle bakmak, pek fazla bir iyimserlik olarak kabul edilmemelidir. ~7-

14 1972 yılında Dünya ekonomisine yön veren milli ekonomilerin en önemli sorunu enflasyon olmuştur. Amerika Birleşik Devletlerinde 1969 yılından beri ortaya çıkan işsizlikle birlikte gelişen enflasyon, 1972 yılında az çok kontrol altına alınabilmiş ve fiyat artışları normal telakki edilen % 2,5 civarına düşürülebilmiş ise de, işsizlik alanında aynı başarılı sonuçlar sağlanamamıştır. Amerika'da işsiz sayısının hala daha % 5'in üstünde olması, ekonominin en önemli problemini teşkil etmekte devam etmesi ve bunların 1973'de de devam edeceğinin anlaşılması, istikrarın ancak radikal tedbirlerle sağlanabileceğini göstermektedir. Amerika'da enflasyonun hızı kesilirken Avrupa'da, başta İngiltere olmak üzere, bir çok ülkede enflasyon, endişe verici bir seviyeye ulaşmıştır. Fiyat artışları karşısında İngiltere, Sterlini, gerçek değerine oturtmak üzere 12 Haziranda flotan hale getirmiş, ayrıca ücret ve fiyatları üç ay için dondurarak, yeni bazı tedbir ve kararlar almak yetkisini hükümete veren bir kanun tasarısı parlamentoya sunulmuştur. İngiltere'de enflasyon hızının % lo'un üzerine çıkması üzerine bilhassa ücret arttınınlarının sınırlandırılması ve hatta durdurulması işçi çevrelerinde hoşnutsuzluk yaratmıştır. Fiyat blokajı ve ancak belirli şartlar altında % 2,5'a kadar fiyat arttınınma müsaade edilmesi, imalatçılar tarafından da pek olumlu karşılanmamıştır. Her ne kadar ücret arttırımlarının durdurulması, işverenler bakımından memnunluk yaratmış ise de, sanayiciler, enflasyonla mücadele tedbirlerini sonunda kendi omuzlarına yüklenmesinden haklı olarak endişe duymaktadır yılına İngiltere, Amerika'da 1,5 yılda uygulanan bazı fiyat ve ücret kontrol tedbirleri ile girmektedir. Enflasyonun kontrol altına alınması ve fiyat artışlarını normal seviyelere indirilmesi için geçecek süre Amerika'daki kadar uzun olmasa bile, İngiliz ekonomisinin 1973 yılında istikrara kavuşacağı son durum şüphelidir. Ortak Pazar üyesi ülkelerde de enflasyon nisbeti değişik olmakla beraber, fiyat artışları önemli bir konu olmakta devam etmektedir. Fiyat artışları hemen hemen % 6'nın üstünde seyretmektedir. Bu sebeple, 1973 yılında Dünya ekonomilerinin, halli gereken en önemli ekonomik sorunları enflasyon olmakta devam edecektir. II. TÜRKİYE EKONOMİSİ : GENEL DURUM Türk Ekonomisinde 1972 yılı olumlu, olumsuz bir çok etkenierin tesiri altında geçmiştir. Aşağıda ayrıntılı bir şekilde temas edileceği üzere, fiyat artışları ekonomimizin başlıca problemi olmakta devam etmektedir. Fiyat artışlarının % 15'in üstüne çıkması, diğer bazı sektörlerdeki olumlu gelişmeleri gölgelemektedir. Son iki yıldan beri, Türkiye'nin döviz darlığından kurtulmuş olması ve 1972 yılında ihracat, turizm ve işçi dövizlerindeki tahminierin üstündeki artışlar, döviz rezervlerinin 1 mil- -8

15 yar dolara ulaşmış olması, döviz ve tediye bilançosu güçlüklerini ortadan kaldırılmıştır. Özellikle ı972 yılında ihracatta sağlanan artış, Türk ekonomisinin bir hamle ve atılma içine girdiğini göstermesi bakımından mana taşımaktadır. ı971'de başlayıp ı972'de kuvvetle hissedilen ihracata dönük faaliyetlerdeki gelişme, maddi sonuçlarından ziyade manevi ve fikri sonu~ları bakımından önemlidir. ithalata ve ithalat ikamesine dönük sanayie yatırım yapınağa yönelen bir ekonominin, bilhassa ı972'de ihracata ve ihracat sanayiine önem vermesi kanımızca ı972 yılının en önemli ekonomik olayını teşkil etmekte ve ilerisi için ümit ve güven verici olmaktadır. Yatırımların, bazı aksamalara rağmen bilhassa ı972 yılının ikinci yarısında normal seyrine girmesi kalkınma planı ve yıllık programlarda ön görülen gelişme hızının gerçekleşmesini mümkün kılmıştır. ı -MİLLİ GELİR: ı972 yılına ait son Milli Gelir tahminleri gayri safi milli hasılada sabit fiyatlarla % 7,3 cari fiyatlarla % ı 7,8 oranında bir artış olacağını göstermektedir. Bu suretle büyüme hızının % 7,5-8 civarında gerçekleşmesi beklenmelidir. ı97ı yılında ı82,3 milyar lira olan gayri safi milli hasıla, ı972 de 2ı4,7 milyar liraya yükselmiştir. ı968 sabit fiyatları üzerinden yapılan hesaplama ise, ı971 yılındaki ı33,5 milyarlık gayri safi milli hasılanın ı43,3 milyara çıkacağını göstermektedir. Bu rakamlara göre artış hızı% 7'nin üstünde olmaktadır. Milli gelirdeki gelişmeleri sektörler itibariyle incelediğimiz zaman bazı memnuniyet verici gelişmeleri tesbit etmekteyiz. Planda öngörülen gelişme hızının gerçekleşmesinde ve ı972 yılında % 7'nin üstünde bir artış hızı sağlanmasında en önemli rolü sanayideki gelişme oynamıştır. Her ne kadar ı97ı yılındaki % ıo'a yaklaşan artış ı972'dekinden büyük ise de, bu artış daha ziyade ziraat sektöründeki olağanüstü yükselişten ileri gelmiş idi. Nitekim ı968 sabit fiyatları ile ı97ı'de ziraatta meydana gelen artış % ll'in üstünde olmuş ve nihai gelişme hızı bu artışın tesiri altında kalmıştır. Buna mukabil ı972 yılındaki artış, esas itibariyle sanayi sektörünün artış ve gelişme hızından ileri gelmiştir. Sabit fiyatlarla ı972 yılında ziraat sektöründe bir artış olmadığı halde sanayi sektöründeki % lo'un üstündeki artış, nihai gelişme hızının, planda öngörülen seviyede gerçekleşmesine imkan vermiştir. Yine ı972 yılında sektörler bakımından ilgi çekici bir gelişme ticaret sektöründe olmuştur. Bu sektörün sayısında ı971 de bir evvelki yıla oranla % ıo oranında bir artış olduğu halde, ı972'de aynı nisbet % ı2 olmuştur. Bu suretle, Türk ekonomisinin ı972 yılında gelişme modellerine uygun bir inkişaf içinde olduğu görülmektedir. Gelişen ve sanayileşen ülkelerde, sanayi sektörünün milli gelir içindeki payı hızla yükselirken, ticaret sektörünün daha hızlı artış seyri -9-

16 gösterdiği ve hizmetler sektöründeki gelişmenin; ekonomik gelişmeniri en şaşmaz ölçüsü olduğu gerçeği bu suretle bir kere daha ortaya çıkmaktadır. Kalkınma hızının, ziraat yerine, sanayi ve ticaret sektörlerindeki gelişmelerle sağlanmış olması, Türk ekonomisinin sağlam bir gelişme temposu içine girdiğini göstermektedir. Nihayet bir diğer müspet gelişme olarak dış alem gelirindeki artışın devam ettiğini ve sabit fiyatlarla (1968 fiyatları) Gayrı safi milli hasıla içindeki payının % 2,4'e ulaştığını belirtmek lazımdır.. Her ne kadar 1971 yılındaki seviyesine ulaşamamış ise de, artışın devam etmesi memnuniyet verici bir gelişme olarak kabul edilmelidir. 2- TARIM: Sene başındaki elverişli hava şartları, 1972 yılında tarımda, 1971' de olduğu gibi bazı önemli artışların gerçekleşeceği ümidini kuvvetlendirecek bir seyir göstermiş ise de, bilhassa rekolte mevsiminde meydana gelen olağanüstü yağışlar, tahminierin gerçekleşmesine mani olmuştur. Yağışların bazı bölgelerde az, bazılarında ise lüzumundan fazla olması, zirai üretimin gerek miktarını, ~erekse kalitesini olumsuz yönde etkilemiştir. Genellikle zirai üretimin 1972 yılında, geçen seneki seviyesinde kaldığı söylenebilir. Olağanüstü yağışlar pamuk, kuru üzüm gibi malısılllerin miktarından çok kalitesini etkilemiştir. Hububat rekoltesinin geçen seneden bir miktar az olmasına mukabil, tütün, ayçiçeği, çay, şeker pancarı, fındık gibi ürünlerde geçen seneki üretim miktarları 1972 yılında da az farklada gerçekleşmiştir. 3 - SINAİ ÜRETİM Sanayide, ham madde tedarikinde karşılaşılan güçlükler sebebiyle meydana gelen tıkanıklıklar sene sonuna doğru giderilerek, sanayiin normal kapasiteler ile çalışması sağlanmış olmakla beraber, sanayiin bütünü ile tedarik sorunlarının tam manası ile çözümlendiği iddia edilemez. Bununla beraber, 1972 yılında sanayi sektöründe geriellikle muntazam bir gelişme olduğu söylenebilir yılında ham madde temininin imkan dahiline girmesi sebebiyle, demir çelik ve haclde mamulleri üretiminde % 21'den% 46'ya varan artışlar meydana gelmiştir. Bilhassa sun'i gübre üretiminde % 70 civarında bir artışın mevcut olduğunu belirtmek lazımdır. Çimento üretimi % 15 artış göstermiş, pencere camı imalatında % 69 artış sağlanmıştır. Tekel mamullerinde aksine bazı azalmalar müşahade edilmektedir. Sigara imalatı % 8 azalırken, bira, şarap gibi içkilerde daha cüz'i nisbette de olsa bir azalma meydana gelmiştir. Yünlü ve pamuklu dokuınada da bazı gelişmeler mevcut ise de, üretimin geçen seneki seviyeler civarında kaldığı söylenebilir. -lo-

17 Demir, krom ve bakır istisna edilirse, diğer illaden cevhetleri ve taş ocağı ürünleri üretiminde artış görülmektedir. Petrol ve petrol müştakları alanında ise, durum rafineri mamullerinde artış şeklinde tezahür etmektedir. Ham petrol üretimi hemen hemen sabit kaldığı veya cüz'i arttığı halde, benzin, gaz, motorin, fuel-oil üretiminde % 12 ila 34 arasında, değişik oranlarda artışlar meydana gelmiştir. 4- İNŞAAT: 1971 yılında duraklayan inşaat sektörü 1972 yılında yeniden normal seyrine girmiştir. Senenin ilk yarısına ait rakamlar bu sektörde 1972 yılında % 30'un üstünde bir artış olacağını göstermektedir. Ancak 1970 ile mukayese edildiği takdirde bu sektörde faaliyet seviyesinin normal bir düzeye eriştiği söylenemez. FİYAT HAREKETLERİ 1972 yılının ekonomik çevreleri olduğu kadar, kamu oyunu de yakından alakadar eden en önemli konusu fiyat artışları olmuştur. Çeşitli çevreler 1972 yılında meydana gelen fiyat hareketlerinin sebeplerini kendi açılarından izaha çalışmışlardır. Resmi beyanlarda fiyat artışının asıl sebebi 1970 devalüasyonu ve ithalat yolu ile ekonomimize sirayet eden dış enflasyon ve ücret artışları gösterilirken, işçi çevreleri, ücretlerdeki artışın, fiyat artışlarını etkilemediğini iddia etmişlerdir. Aslında 1972 senesindeki fiyat artışları son derece çeşitli ve kompleks etkenierin bir muhassalası olarak ortaya çıkmıştır. Fiyat artışlarını incelemeden evvel, ortaya atılan sebepleri kısaca belirtmek isteriz yılında fiyat indeksieriride görülen % 18 civarındaki artışın nedenleri şunlardır: 1) 1970 yılında uygulanan yüksek oranlı devalüasyon etkisini, 1972 yılında da sürdürmektedir. 2) Sağlam kaynaklara dayandınlmamış ve son bir kaç yıldan beri büyüyerek gelişen bütçe açıkları enflasyonist baskıyı arttırmaktadır. 3) Dış ekonomilerdeki fiyat artışları, ithalat yolu ile iç fiyatları etkilerneye başlamıştır. 4) İşçi ücretlerindeki artış ve toplu sözleşmelerle ücretiere yapılan zamlar, maliyetlerin, dolayısiyle fiyatların yükselmesine sebep olmaktadır. 5) Tekelci durumda olan bazı sanayi firmaların durumu, fiyatların arttınlmasını mümkün kılan ekonomik bir güç sağlamaktadır. 6) Dövize çevrilebilir hesaplar, dış sermayenin kısa vadeler içinde Türkiye'de plasmanına imkan vermiş ve bu yoldan gelen ve Türk -ll-

18 lirasına çevrilen dövizler, toplam para arzını arttırarak enflasyonist baskıyı etkilemiştir. Görüleceği üzere, maliyet yönüne tesir eden dış enflasyon ve fiyat artışları ile birlikte işçi ücretlerindeki artış dışında kalan diğer etkenler yani bütçe açıkları, kısa vadeli dış sermayenin sebep olduğu para arzı artışı, Türkiye'de moneter bir enflasyonun mevcut olduğunu göstermektedir. Talep yönünden gelen enflasyonist baskıyı hafifletmek maksadiyle bütçe denkliğinin sağlanmasına gayret edilirken, toplam para arzı ve likid kaynakları daraltmak maksadiyle Hükümetçe bazı tedbirler alınmış, mevduat karşılık oranı % 20'den% 25'e çıkarılmıştır. Bu vesile ile mevduat karşılıkları oranında, toplam para arzı ve likid kaynakları kontrol etmek amacı ile değişiklik yapılması tedbirine Türkiye'de ilk defa başvurulduğunu belirtmek lazımdır. Aslınma mevduat karşılıkları oranında değişiklik yapılarak Banka sisteminin likidite durumunu etkilemek, belli başlı moneter bir tedbir olduğu halde, bugüne kadar başvurulmamıştır. Ancak, ekonominin likiditesinde bir daralma olduğu takdirde, ekonomik bir gerilerneyi önlemek bakımından bu nisbetin indirilmesi lüzumuna işaret et-: mek isteriz. Nisbetin arttırılması kadar, lüzumu halinde indirilmesi de moneter bir politika vasıtasıdır. Toplam para arzı ve likid kaynakları kontrol etmek maksadiyle zirai mahsul taban fiyatlarını arttırmamak da pasif bir tedbir olarak kabul edilmelidir. Zirai ürünlerin geçen seneki seviyelerde ve altında gerçekleşmesi, bu sektörün, taban fiyatlarına zam yapılması isteklerini harekete getirmiştir. En önemli baskı ise, pamuk üreticisinden gelmiştir yılının Nisan ayından itibaren Dünya pamuk fiyatlarında meydana gelen süratli ve endişe verici düşme, dahilde pamuk fiyatlarını da düşme istikametinde etkilemiş, taban fiyatın arttırılarak devletçe geniş alım işlemlerine girişilmesi istenmiştir. Siyasi bir karaktere de bürünen bu istekler karşısında Hükumet; ekonomik istikrarı sağlamak maksadiyle, zam yoluna gitmemiştir. Sene sonuna doğru pamuk fiyatının dış piyasalarda yeniden yükselmeye başlaması, destek alımı ve taban fiyatlarının arttırımı taleplerinin mesnedini ortadan kaldırdığı için, Hükümetin tutumundaki isabet bu suretle anlaşılmış olmaktadır. Fiyat hareketlerini incelemeden evvel bu konuda bazı mülahazalarda bulunmak istiyoruz. Toplam para arzı ve likiditeyi azaltmak maksadiyle alınan tedbirler 1973 bütçesinin, sağlam gelir kaynakları ile denkleştirilmesi sağlansa bile, fiyat istikrarını temine yeterli olmayacaktır. Dünya enflasyonu önlenemediği takdirde, bu artışların ithalat yolu ile ekonomimize sirayetine mani olunamıyacaktır. Gümrük ve sair resimlerde yapılacak indirimler ve muafiyetierin bir hududu olduğu unutulmamalıdır. Talep yönünden fiyatları artış istikametinde zorlayan sebepler izale edilebilse bile maliyet artışlarının sebep olduğu fiyat yükselmeleri- -12-

BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU

BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU 1 9 7 4 Istanbul - 1973 Istanbul 14.12.1973 ODA MECLiSi BAŞKANLIGINA Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen 1974

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU İstanbul, Kasım 1985 - II - Sayfa No. 4- Haller Kanunu.................................. 14 5- İmar Kanunu ve İnşaat Sektörü ile İlgili Diğer Mevzuat...

Detaylı

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 IST A NBUL TICARET ODASI 196 9 IŞ PROGRAMI VE BOTÇESI Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 ~. İÇİNDEKiLER BiRİNCi BÖLÜM 1967 YILI FAALiYETLERİNİN GENEL GÖRÜN'UŞÜ Sahife I. Dış Ticarete İlişkin Meseleler.......................................

Detaylı

oldu unu da ifade etmekte yarar vardır.

oldu unu da ifade etmekte yarar vardır. is P,;? ve BO ESI N u ş SAYIN ODA MECLİSİ BAŞKANLIGINA, 983 yılında, ekonomimizin 982 de g6sterdi i performansı koruyamadığına ilişkin gözlemlerimiz belli başlı ekonomik göstergelerle teyit edilmektedir.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU. (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL

İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU. (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL LEBiB Y ALKIN YA YI M LARI VE BASlM işleri A.Ş. 1986 İ Ç İ N D E K İ L E R GİRİŞ................................................

Detaylı

mmmzı DITECFM GÖJJİJŞI..UİîâZ

mmmzı DITECFM GÖJJİJŞI..UİîâZ mmmzı DITECFM İTMLAT VE İHP;-OATLÂ İLGİLİ PEOBIEMLSR.LIAKIDEKDAKİ GÖJJİJŞI..UİîâZ 1 9 7 1 İ Ç İ N D E K İ L E R Cxl i ı» o o «o o» o «o o ö o * o D o, p o o o o o o c o c o i ^ a o «o o o o e o o o o o

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

istanbul TİCARET ODASI 1992 YILI RAPORU FAALİYET (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL

istanbul TİCARET ODASI 1992 YILI RAPORU FAALİYET (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL istanbul TİCARET ODASI 1992 YILI RAPORU FAALİYET (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL i Ç İ N D E K İ L E R SAYFA NO: I. DüNYA VE TüRKİYE EKONOMİSİ ile ilgili ÇALIŞMALAR... 1 A. GENEL ÇALIŞMALAR.................

Detaylı

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Maliye Bakanı Sümer ORAL ın 3 Aralık 2001 Tarihinde Yaptığı 2002 Yılı Bütçe Kanun Tasarıları ve 2000 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu na Sunuş Konuşması GİRİŞ

Detaylı

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, DÜNYA EKONOMİSİ Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, DÜNYA EKONOMİSİ Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN ın 23 Mart 2003 Tarihinde Yaptığı 2003 Yılı Bütçe Kanun Tasarıları ve 2001 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu na Sunuş Konuşması

Detaylı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı DIŞ TİCARET POLİTİKASININ BİR ARACI OLARAK İHRACAT TEŞVİKLERİ ve İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ ANALİZİ Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı 1 29 EKİM 2003, DIŞ

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 1 KALİTE POLİTİKASI Amacımız üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmak, ülkemizin ticari ve ekonomik hayatının

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT BAŞKANLIĞI YAYINLARI Türkiye Cumhuriyeti nin 80 nci Yılı Armağanı Özel Sayısı YIL: 1 Eylül 2003 SAYI: 2 Dergimizdeki yazı ve resimlerin

Detaylı

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Rusya Ülke Raporu Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Sayfa 2 / 2 Author: XXXXXXXX Date: XX-XX-XXXX İçindekiler ÖZET BİLGİLER 5 GENEL EKONOMİK DURUM 7 Genel Ekonomik Yapı

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-429-1 TOBB Yayın No : 2014/239 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELLERİN YORUMLANMASI

MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELLERİN YORUMLANMASI MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELLERİN YORUMLANMASI Giriş Prof. Dr. AHMET GÖKÇEN Bu tebliğde temel olarak reel kesim ile parasal kesimin işleyiş mekanizmaları üzerinde durulacak ve Türkiye ekonomisine ilişkin temel

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI Ülke Etüdlerı Dizisi No: 33 Yayın No 1987/17 FINLANDIYA

istanbul TiCARET ODASI Ülke Etüdlerı Dizisi No: 33 Yayın No 1987/17 FINLANDIYA istanbul TiCARET ODASI Yayın No 1987/17 Ülke Etüdlerı Dizisi No: 33 FINLANDIYA istanbul-1987 fj!!t LEBİB YA LKIN l'a.yf:"r!lari 'iiii/1 VE BASlM /ŞLERI A.. Ş. Tel: 152 ll 001 S Hat İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ BİRİNCİ

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 73-92 İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları Sefer Şener Özet: Osmanlı döneminde miri arazi düzeni ve

Detaylı

"Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. "Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır." 2013 DENİZLİ TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ NECDET

Detaylı

2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu

2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2011-2012 Dönemi Bütçe Tasarısı Mayıs 2011 Türkiye Bankalar

Detaylı

ORTAAFRIKA IHRACAT PAZAR

ORTAAFRIKA IHRACAT PAZAR istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO :1994-5 ' ORTAAFRIKA IHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI NiJERYA GANA TANZANYA istanbul Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı çerçevesinde

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004)

KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004) T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004) EBRU AYYILDIZ (SAYIN) DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU Ankara,

Detaylı

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN GLOBAL PAZARLAMA Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 Global Pazarlama Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlık, tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2006 31.12.2006 Bankanın Ticaret Unvanı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i Mebusan Caddesi

Detaylı