İSTANBUL TİCARET ODASI. ı PROGRAMI BÜTCESI. İstanbul 1972

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI. ı 9 7 3 PROGRAMI BÜTCESI. İstanbul 1972"

Transkript

1 İSTANBUL TİCARET ODASI ı iş PROGRAMI ve BÜTCESI ' İstanbul 1972

2 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1972

3 ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER Sahife ı BİRİNCİ BÖLÜM 1972 YILI İKTiSADi DURUMU Genel Durum Milli Gelir Tarım Sanayi İnşaat.... Fiyat Hareketleri Yılındaki Fiyat Hareketleri... Para Arzı Dış Ticaret ll ll İKİNCİ BÖLÜM 1972 YILI FAALİYETLERİNİN GENEL GÖRÜNÜŞÜ A. Genel Konular B. Özel Sektör ile Kamu Sektörü Arasındaki Farklı Uygulamaların Önlenmesi C. Dış Ticaret ile İlgili Konular ) İhracatla İlgili Çalışmalar ) İthalfttla İlgili Çalışmalar D. İç Ticaretle İlgili Konular ) Ticaret ve Pazarlama Sisteminin Gelişmesi Konusunda Çalışmalar ) Ticari İşletmelerin Büyümesi Konusunda Çalışmalar ) Fiilen Tekelci Durumların Önlenmesi Konusunda Çalışmalar ) N arlı Müessesesi ile ilgili Çalişmalar I-

4 Sahife E. Küçük Sanayi ile İlgili Çalışmalar ) Küçük Sanayicilerimizin Mesleklerile İlgili D ış Fuarları Ziyaretleri ) Teknik Bilgi Sağlanması ) Yan Sanayii Tanıtma Bürosu (YASTAB) ile İlgili Çalışmalar ) Küçük Sanayicilerimizin Kapasitelerile İlgili Çalışmalar F. Ulaştırma Hizmetlerile İlgili Çalışmalar ) Kara Ulaştırması Alanında Yapılan Çalışmalar. 30 2) Deniz Ulaştırması Alanında Yapılan Çalışmalar G. İnşaat Müteahhitlerile İlgili Çalışmalar ) İnşaat Müteahhitlerini İlgilendiren KanunTasarıları ile İlgili Çalışmalar ) Mesleki Gelişme Konusunda Yapılan Çalışmalar H.. Mali Konularda Yapılan Çalışmalar ) İşletme Vergisi Uygulaması ile İlgili Çalışmalar ) Vergi Reform Komisyonuna Katılma ) Emlak Vergisi Kanunu Uygulamasile İlgili Çalışmalar ) Bazı Vergi Mevzuatı ile İlgili Çalışmalar İ. Hukuki Konularda Yapılan Çalışmalar ) 5590 Sayı lı Kanunun ve Kanuna İlişkin Tüzüğün Ta dili ile İlgili Çalışmalar ) Türk Ticaret Kanununda Yapılması Düşünülen Deği - şiklikler Konusunda Çalışmalar ) İşportacılığın Bir Nizama Bağlanmasile İlgili Çalışmalar 35 4) Emlak Komisyoncuları Kanun Tasarısı ile İlgili Çalışmalar ) Haller Kanunu Ta dili ile İlgili Çalışma lar ) Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı ile İlgili Çalı şmalar 36 7) Bağ-K ur Kanunu ile İlgili Çalışmalar J. Turizmle İlgili Çalışmalar K. Kültür Konularında Çalışmalar ) Meslek Seçimine Rehberlik Konferansları ) İstanbu l Ticaret Oda sı Sertifikası ) İlkokul inşası Programının Uygulanması ) Yurt İnşası Konusu ) Öğrencilere Burs Verilmesi ) Pratik Akşam Ticaret Kursları ) Konferansiara ve Seminerlere Katılma II -

5 Sahife L. Odamız ile İlgili Konularda Çalışmalar ) Tanıtma Konuları ) Yayınlarımız ) Fiyat İndekslerinin Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar ) İdari Kadro ile İlgili Çalışmalar ) Odamızın Mu ta d Günlük Faaliyetleri, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 1973 YILI İŞ PROGRAMI I. Giriş ve Uygulama Prensipleri II Yılı İş Programının Ana Hatları A. Özel Sektörü ilgilendiren Genel Konular ) Genel Ekonomik Konular ) Özel Sektör ile Kamu Sektörü Arasındaki Farklı Uygulamaların Önlenmesi ) Mali Konular ) Hukuki Konular ) Kültür Konuları ) Özel Sektör Kuruluşları Arasında Koordinasyon Sağlanması B. İçticaret ile İlgili Konular ) Ticaretin Gelişmesile İlgili Konular ) Küçük Sanayi ile İlgili Çalışmalar ) Ulaştırma ile İlgili Konular ) İnşaat Müteahhitleri ile İlgili Çalışmalar ) Turizmle İlgili Çalışmalar C. Dışticaret ile İlgili Konular ) İhracatla İlgili Çalışmalar ) İthalatla İlgili Çalışmalar D. Odamız İle İlgili Konular ) Tanıtma (Public Relations) Konuları ) Cumhuriyetimizin 50. yılı ile İlgili Çalışmalar ) Yayınlarımız ) Fiyat indekslerinin Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar ) İdari Kadro ile İlgili Çalışmalar III-

6 Sahife DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 1973 YILI BÜTÇE VE GEREKÇESi 1) 1973 Yılı Bütçe Gerekçesi ) Gelirler ) Giderler ) 1973 Yılı Bütçe Talimatı IV-

7 Sayın Oda Meclisi Başkanlığına, Türkiye ekonomisi, geride kalmış olduğunu temenni ettiğimiz huzursuz devrelerden sonra ve bazı politik istikrarsızlığa rağmen, oldukça gelişme gösteren bir yıl geçirmiş bulunmaktadır. Geçen yıldaki ekonomik failiyetlerin çeşitli kesimlerine ait hareket ve gelişmeler, ilişik raporumuzun I. bölümünde daha etraflı bir şekilde açıklanmıştır. Buna göre, sosyal istikrarın, üretim hacmini etkileyen yatırımların, genişleyen ihracat imkanlarının, ferahlık sağlayan döviz gelirlerinin ve camiamız mensuplarının teşebbüs kabiliyetinin olumlu etkilerile geçen yıllara nazaran 1972 yılının daha canlı olduğunu memnuniyetle müşahade etmekteyiz yılındaki ekonomik gelişmelerle ilgili olarak yıl zarfındaki Odamız çalışmaları camiamızı ilgilendiren ekonomik, mali, hukuki konuların ve mevzuatın; iç ve dış ticarete ait uygulamalar ve aksaklıkların devamlı takibi ile gerekli görülen düzeltmelere ait teşebbüslerimizi kapsamıştır. Diğer taraftan sayın üyelerimizin yıl zarfında ele alınmasını istedikleri ve 1972 yılı Çalışma Programımızda yer alan konularda çalışma ve teşebbüslerimiz yürütülmüştür. Bütün bu çalışmalara ait dökümlü bilgiler, ilişik raporumuzun IL Bölümünde açıklanmış bulunmaktadır yılı için Odamızca bir program dahilinde yapmayı düşündüğümüz çalışmalar, ilişik raporun III. Bölümünde açıklanmaktadır yılı İş Programımızı teşkil eden bu çalışmalar için üyelerimizin teklif ve temennileri sorulmuş, ayrıca zamanın ele alınmasını gerektirdiği sorunların tespitine çalışılmış ve derlerren bilgilerin ışığında, işbu program hazırlanmıştır. Hızla gelişen ve teşvik gören sanayi yatırımları yanında ticari faaliyetlerin de aynı şekilde teşvik edilmesi, gelişen ve kuvvetlerren dış ticaret ilişkilerimizin memleket yararına en uygun şekilde yöneltilmesi gerektiği inancı ile, 1973 yılının camiamız için hızla gelişen, dinamik bir devre olacağı görüşündeyiz. Bu görüşümüzün ve beklenen gelişmelerin gerektireceği çalışmaları yapabilmek ve Odamızdan istenen görevleri başarabilmek maksadile hazırlanmış bulunan 1973 yılı Bütçe Tasarısı ilişik raporun IV. Bölümünde tetkik ve tasvibinize arzolunmuştur. -1-

8 Odamızın bütün çalışma ve teşebbüslerinde hür teşebbüs ve serbest rekabetin korunmasına, Anayasamızın kabul ettiği karma ekonomi düzeninin kamu sektörü ve özel sektör için eşit olarak uygulanmasına, üyelerimizin haklı görüş ve tekliflerinin desteklenmesine daima dikkat ve itina edilmiştir. Oda ve Meclis üyelerimize çalışmalarımıza rehber ve yardımcı olan değerli ve yapıcı tenkit ve temennileri dolayısiyle en samimi teşekkürlerimi sunarken, kıymetli üyelerimizden camiamızın problemlerine ve bunların halline yararlı ilgilerinin devamını önemle rica ediyorum. Bu vesile ile 1972 zarfında aramızdan ebeciiyen ayrılarak, yararlı fikir ve çalışmalarından bizi mahrum bırakan üyelerimizin ve Oda elemanlarımızın aziz hatırasını saygı ile yad ederim. Odamızın tabi olduğu mevzuat ile Oda Meclisimizin kabul ettiği İş Programı dairesinde çalışmaları ve üyelerimizin Odamızdan bekledikleri hizmetleri muntazam, sür'atli ve yeterli şekilde yerine getiren Oda idari kadrosunun bütün elemaniarına da teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum yılında da, memleket gerçek ve ihtiyaçlarına uygun olarak camiamızın menfaat ve yararına faaliyet gösterilmesinin sağlanması için bütün üyelerimizin ve önümüzdeki 3 yıl için görev yapmak üzere 1972 Kasım ayında yapılan seçimlerle teşekkül eden Oda Meclisimizin gerek Yönetim Kuruluna, gerekse idari kadromuzun çalışmalarına yardımcı ve rehber olmalarını, yapıcı ve uyarıcı murakabelerinin devamını rica eder, mesai arkadaşlarım ve şahsım adına teşekkür ve saygılarımı arzederim. Yönetim Kurulu Başkanı -2-

9 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSADİ 1972 YILI DURUMU

10

11 BİRİNCİ BÖLÜM 1972 YILI İKTİSADİ DURUMU I. DÜNYA EKONOMİSiNE BİR BAKlŞ : Geride bıraktığımız 1972 yılında da Dünyanın ekonomik ve siyasi bakımdan tam bir istikrara kavuştuğu söylenemez yılından devrolunan çeşitli olumsuz etkiler, Dünya milletleri topluluğunu etkilemekte devam etmiş, 1972'deki durum, bir yıl önceki yelişmelerin tabii sonucu olmuştur. Bilhassa Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'nin ekonomik durumu, 1971 yılında tesirini geniş ölçüde hissettirmiştir. Ekonomik alanda 1972 yılına damgasını vuran olayları ana hatları ile ele almadan önce, siyasi alandaki bazı son gelişmelere işaret etmek isteriz. Siyasi yönü ele alındığı takdirde İngiltere ile birlikte İrlanda ve Danimarka'nın Avrupa Ekonomik Topluluğuna üyeliğinin kesinleşme:si ve İngiltere'nin 1973 başından itibaren tam üyelik statüsüne geçmesi 1972 yılının ekonomik olduğu kadar siyasi bakımdan en önemli olayını teşkil eder. Uzun bir süre Fransa'nın muhalefeti sonucu Ortak Pazara giremiyen İngiltere, nihayet 1972 yılında üyeliğini, yeni ortaklarına kabul ettirebilmiştir. Avrupa Birliği gibi gelecekte, siyasi bir birliğe de dönüşecek olan Ortak Pazara İngiltere'nin katılmasının siyasi bakımdan arzettiği ebernıniyet açıktır. İngiltere, Ortak Pazara üye olmak suretiyle «Avrupalı» olduğunu kabul etmiş olmaktadır. Bu katılmanın ekonomik sonuçları bir yana, İngiltere'nin dünya siyasetinde yeni bir takım anlayışıara ve istıkametlere yönelmesini gerektireceğine şüphe yoktur. Ortak Pazara iştirak yolunda karar alan Norveç parlamentosunun bu kararı, Norveç'in Ortak Pazara katılmasına yetmemiş, yapılan bir halk oylaması ile Norveçli seçmenler, az bir farkla da olsa, Avrupa Ekonomik Topluluğuna girmeyi reddetmiştir. Bu suretle 10 üyeli olarak genişlemiş olması gereken Ortak Pazar ülkeleri 9'da kalmıştır. Buna rağmen, -5~

12 ile Baş Avrupa'nın ekonomik entegrasyonu yolunda 1968 yılında atılmış olan temeller, yeni üyelerin iltihakı ile sağlamlaşmış, ikinci ve önemli bir merhale bu suretle 1972 yılında gerçekleşmiştir. İngiltere'nin Ortak Pazar içinde bir kuvvet mi, yoksa bir zaaf unsuru mu olacağını ancak zaman gösterecektir. Ekonomik olduğu kadar siyasi bakımdan da oturduğu adasından, Avrupa'ya başka bir gözle bakan İngiltere'nin, Ortak Pazar şartları dahilinde, entegrasyonun gerektirdiği işbirliğini gerçekleştirip gerçekleştirmiyeceğini şimdiden kesin olarak söylerneğe imkan yoktur. İngiltere, Ortak Pazara katılınağı samimi olarak arzu etmektedir ve şüphesiz bu ortaklığın bazı sonuçlarına katianınağı da peşin olarak kabul etmektedir. Bununla beraber bu katılmanın bazı alanlarda halli oldukça müşkül problemler yaratacağını bugünden söylemenin bir kehanet olmadığını da kabul etmek lazımdır yılında, Dünya siyaseti ve ekonomisine istikamet veren iki ülke olan Amerika Birleşik Devletleri ile Batı Almanya'da seçimler yapılmış ve her iki ülkede de iktidarı elinde bulunduran Başkan Ni:xorı bakan Brandt seçimlerden bariz bir kazançla çıkmışlardır. Bilhassa Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan başkanlık seçimini Ni.:xon, ezici bir çoğunlukla kazanmıştır. Seçmen yaşının ilk defa olarak 18'e indirilmesi dolayısiyle artan seçmen sayısının büyük çoğunluğu Başkan Ni:xon'u yeniden 4 yıl için Başkanlığa getirmiştir. Ni:xon'un 1968 seçimlerinde az bir farkla seçilmesine mukabil, 1972 seçiminde ezici bir üstünlük sağlamasının en önemli nedeni, Doğu Asya'daki askeri harekatı sona erdirerek, birçok seçmenin özlediği barışı sağlamak yolunda sarfettiği çabaların, olumlu bir istikamete yönelmesi olmuştur. Ancak, seçimler arifesinde barışın sağlanmasını gün meselesi sanan, geniş seçmen kütlelerinin, aradan uzunca bir süre geçmesine rağmen, barışın sağlanmamış olduğunu görmesi, Vietnam' daki savaşın zannedildiği kadar kısa bir süre içinde sona erdirilmesinin mümkün olmadığı kanısını kuvvetlendirmektedir. Ateş kes anlaşmasına rağmen, Amerika'nın Vietnam'a çok sayıda silah ve askeri malzeme sevketmesi, Vietnam'da barışın kısa bir süre içinde gerçekleşmesi ümidini azaltmıştır. Barış kısa sürede gerçekleşmese bile Amerika'nın Vietnam ihtilafından çekilmek istediği, bu maksatla askeri kuvvetlerini indirdiği bir gerçektir. Barışın elle tutulacak kadar yaklaştığı bir sırada, Güney Vietnam'ın askeri bakımdan takviyesi Amerika'nın, kendi koşullarına göre sağlanacak bir barış andlaşmasına kadar, savaşı «Vietnamlılaştırmak» istediğini ortaya koymaktadır. Uzak Doğuda 1972 sonundaki askeri ve siyasi durum ne şekilde gelişirse gelişsin, barışın sağlanacağı ümidi hala daha aynı canlılıkla devam etmektedir. Ekonomik alanda bir çok olumsuz gelişmelerin asıl kaynağı olarak gösterilen uzak doğudaki ihtilafın halli, gün meselesi olmasa bile 1973 yılında gerçekleşecek, bir ay meselesi olarak kabul edilebilir. -6-

13 Batı Almanya'da seçimleri, durumunu kuvvetlendirerek kazanan ve fakat yine de bir koalisyon zorunluluğu karşısında kalan Willy Brandt, Alman ekonomisinde 1972 yılında ortaya çıkan bazı zaaf unsurlarına rağmen, siyasi alanda gerçekleştirdiği cesur çıkışlar sayesinde, seçimleri kazanmayı başarmıştır. Brandt, koalisyon ortağı ile, parlamentodaki çoğunluğunu arttırabilmiştir. Ancak, 1973 yılının ekonomik gelişmeleri, Alman siyasi hayatının gelecekteki seyri üzerinde büyük etkiler yaratacaktır yılında Dünya ekonomisi istikrarlı bir dönem yaşamıştır. Dünya ticaret hacmi artmakla birlikte, milletlerarası para ve ödemeler düzeninde beklenen reform sağlanamamıştır yılının Ağustos ortasında, Amerika'nın doları dalgalanmaya bırakması ve dünya para sisteminin esası olan doların, altınla olan ilişkisini keserek, konvertibilitesini kaldırması ile Bretton-Woods sisteminin aldığı yara 1972 senesinde kapanmamış, Dünya para sisteminin yeniden ele alınarak, değişen şartları ve artan ticaret hacminin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, elastiki ve istikrarı sağlayıcı yeni bir Dünya para düzenine geçilmesi mümkün olamamıştır. İngiltere'nin ise, 1972 Haziran ortalarından sonuna kadar, sabit kambiyo rayici sistemine dönmemesi, 1973 yılının en önemli konusunu teşkil edecektir. Eylül sonunda yapılan Para Fonu toplantısında Amerika'nın reform için ileri sürdüğü şartlar ve Başkan Nixon'un fon toplantısında yaptığı konuşmada belirttiği hususlar karşısında Avrupa ülkeleri ve Japonya'nın takındığı tavır, reformun oldukça uzun bir sürede gerçekleşebileceğini ortaya koymuş bulunmaktadır. Batı Alman Ekonomi ve Maliye Bakanı Schiller'in kabineden ayrılmasını gerektirecek kadar görüş ayrılıkiarına yol açan, para politikasında ortaya çıkan ihtilafların, 1973 yılında, yeni bir para ve ödemeler sisteminin yürürlüğe konmasını engelleyecek kadar derin olduğuna şüphe yoktur. Nixon'un fon toplantısında yapmış olduğu konuşmada bilhassa «Amerikan yardımı ile kalkınan ülkelerin, Amerika'nın geçici ekonomik zorluklarının çözümlenmesine yardımcı olmaları gerektiğine» değinmesi, Dünya para bunalımının çözümlenmesinde, bütün ülkelerin, dış görünüş ve resmi beyanatları ne olursa olsun tam bir işbirliği ve anlayış havası içinde olmadığı gerçeğini ifade etmektedir. Kısa vadeli politika zorunlukları ne olursa olsun, dünya ödemeler sisteminin bugünkü kararsız durumunun uzun vadede, hiç bir milletin yararına olmadığı ergeç anlaşılacaktır. Dünyanın bloklara bölünmesine müncer olacak, bir ticaret ve kambiyo savaşı, harp sonrasında uzun bir sürede gerçekleştirilebilen olumlu sonuçların ortadan kalkmasına sebep olacaktır. Bu sebeple, Dünya ticareti ve ödemeler sisteminde köklü bir reform yapılması lüzumu, bütün ülkelerce, sonunda kabul edileceğine şüphe yoktur. Bu yüzden 1973 yılına ümitle bakmak, pek fazla bir iyimserlik olarak kabul edilmemelidir. ~7-

14 1972 yılında Dünya ekonomisine yön veren milli ekonomilerin en önemli sorunu enflasyon olmuştur. Amerika Birleşik Devletlerinde 1969 yılından beri ortaya çıkan işsizlikle birlikte gelişen enflasyon, 1972 yılında az çok kontrol altına alınabilmiş ve fiyat artışları normal telakki edilen % 2,5 civarına düşürülebilmiş ise de, işsizlik alanında aynı başarılı sonuçlar sağlanamamıştır. Amerika'da işsiz sayısının hala daha % 5'in üstünde olması, ekonominin en önemli problemini teşkil etmekte devam etmesi ve bunların 1973'de de devam edeceğinin anlaşılması, istikrarın ancak radikal tedbirlerle sağlanabileceğini göstermektedir. Amerika'da enflasyonun hızı kesilirken Avrupa'da, başta İngiltere olmak üzere, bir çok ülkede enflasyon, endişe verici bir seviyeye ulaşmıştır. Fiyat artışları karşısında İngiltere, Sterlini, gerçek değerine oturtmak üzere 12 Haziranda flotan hale getirmiş, ayrıca ücret ve fiyatları üç ay için dondurarak, yeni bazı tedbir ve kararlar almak yetkisini hükümete veren bir kanun tasarısı parlamentoya sunulmuştur. İngiltere'de enflasyon hızının % lo'un üzerine çıkması üzerine bilhassa ücret arttınınlarının sınırlandırılması ve hatta durdurulması işçi çevrelerinde hoşnutsuzluk yaratmıştır. Fiyat blokajı ve ancak belirli şartlar altında % 2,5'a kadar fiyat arttınınma müsaade edilmesi, imalatçılar tarafından da pek olumlu karşılanmamıştır. Her ne kadar ücret arttırımlarının durdurulması, işverenler bakımından memnunluk yaratmış ise de, sanayiciler, enflasyonla mücadele tedbirlerini sonunda kendi omuzlarına yüklenmesinden haklı olarak endişe duymaktadır yılına İngiltere, Amerika'da 1,5 yılda uygulanan bazı fiyat ve ücret kontrol tedbirleri ile girmektedir. Enflasyonun kontrol altına alınması ve fiyat artışlarını normal seviyelere indirilmesi için geçecek süre Amerika'daki kadar uzun olmasa bile, İngiliz ekonomisinin 1973 yılında istikrara kavuşacağı son durum şüphelidir. Ortak Pazar üyesi ülkelerde de enflasyon nisbeti değişik olmakla beraber, fiyat artışları önemli bir konu olmakta devam etmektedir. Fiyat artışları hemen hemen % 6'nın üstünde seyretmektedir. Bu sebeple, 1973 yılında Dünya ekonomilerinin, halli gereken en önemli ekonomik sorunları enflasyon olmakta devam edecektir. II. TÜRKİYE EKONOMİSİ : GENEL DURUM Türk Ekonomisinde 1972 yılı olumlu, olumsuz bir çok etkenierin tesiri altında geçmiştir. Aşağıda ayrıntılı bir şekilde temas edileceği üzere, fiyat artışları ekonomimizin başlıca problemi olmakta devam etmektedir. Fiyat artışlarının % 15'in üstüne çıkması, diğer bazı sektörlerdeki olumlu gelişmeleri gölgelemektedir. Son iki yıldan beri, Türkiye'nin döviz darlığından kurtulmuş olması ve 1972 yılında ihracat, turizm ve işçi dövizlerindeki tahminierin üstündeki artışlar, döviz rezervlerinin 1 mil- -8

15 yar dolara ulaşmış olması, döviz ve tediye bilançosu güçlüklerini ortadan kaldırılmıştır. Özellikle ı972 yılında ihracatta sağlanan artış, Türk ekonomisinin bir hamle ve atılma içine girdiğini göstermesi bakımından mana taşımaktadır. ı971'de başlayıp ı972'de kuvvetle hissedilen ihracata dönük faaliyetlerdeki gelişme, maddi sonuçlarından ziyade manevi ve fikri sonu~ları bakımından önemlidir. ithalata ve ithalat ikamesine dönük sanayie yatırım yapınağa yönelen bir ekonominin, bilhassa ı972'de ihracata ve ihracat sanayiine önem vermesi kanımızca ı972 yılının en önemli ekonomik olayını teşkil etmekte ve ilerisi için ümit ve güven verici olmaktadır. Yatırımların, bazı aksamalara rağmen bilhassa ı972 yılının ikinci yarısında normal seyrine girmesi kalkınma planı ve yıllık programlarda ön görülen gelişme hızının gerçekleşmesini mümkün kılmıştır. ı -MİLLİ GELİR: ı972 yılına ait son Milli Gelir tahminleri gayri safi milli hasılada sabit fiyatlarla % 7,3 cari fiyatlarla % ı 7,8 oranında bir artış olacağını göstermektedir. Bu suretle büyüme hızının % 7,5-8 civarında gerçekleşmesi beklenmelidir. ı97ı yılında ı82,3 milyar lira olan gayri safi milli hasıla, ı972 de 2ı4,7 milyar liraya yükselmiştir. ı968 sabit fiyatları üzerinden yapılan hesaplama ise, ı971 yılındaki ı33,5 milyarlık gayri safi milli hasılanın ı43,3 milyara çıkacağını göstermektedir. Bu rakamlara göre artış hızı% 7'nin üstünde olmaktadır. Milli gelirdeki gelişmeleri sektörler itibariyle incelediğimiz zaman bazı memnuniyet verici gelişmeleri tesbit etmekteyiz. Planda öngörülen gelişme hızının gerçekleşmesinde ve ı972 yılında % 7'nin üstünde bir artış hızı sağlanmasında en önemli rolü sanayideki gelişme oynamıştır. Her ne kadar ı97ı yılındaki % ıo'a yaklaşan artış ı972'dekinden büyük ise de, bu artış daha ziyade ziraat sektöründeki olağanüstü yükselişten ileri gelmiş idi. Nitekim ı968 sabit fiyatları ile ı97ı'de ziraatta meydana gelen artış % ll'in üstünde olmuş ve nihai gelişme hızı bu artışın tesiri altında kalmıştır. Buna mukabil ı972 yılındaki artış, esas itibariyle sanayi sektörünün artış ve gelişme hızından ileri gelmiştir. Sabit fiyatlarla ı972 yılında ziraat sektöründe bir artış olmadığı halde sanayi sektöründeki % lo'un üstündeki artış, nihai gelişme hızının, planda öngörülen seviyede gerçekleşmesine imkan vermiştir. Yine ı972 yılında sektörler bakımından ilgi çekici bir gelişme ticaret sektöründe olmuştur. Bu sektörün sayısında ı971 de bir evvelki yıla oranla % ıo oranında bir artış olduğu halde, ı972'de aynı nisbet % ı2 olmuştur. Bu suretle, Türk ekonomisinin ı972 yılında gelişme modellerine uygun bir inkişaf içinde olduğu görülmektedir. Gelişen ve sanayileşen ülkelerde, sanayi sektörünün milli gelir içindeki payı hızla yükselirken, ticaret sektörünün daha hızlı artış seyri -9-

16 gösterdiği ve hizmetler sektöründeki gelişmenin; ekonomik gelişmeniri en şaşmaz ölçüsü olduğu gerçeği bu suretle bir kere daha ortaya çıkmaktadır. Kalkınma hızının, ziraat yerine, sanayi ve ticaret sektörlerindeki gelişmelerle sağlanmış olması, Türk ekonomisinin sağlam bir gelişme temposu içine girdiğini göstermektedir. Nihayet bir diğer müspet gelişme olarak dış alem gelirindeki artışın devam ettiğini ve sabit fiyatlarla (1968 fiyatları) Gayrı safi milli hasıla içindeki payının % 2,4'e ulaştığını belirtmek lazımdır.. Her ne kadar 1971 yılındaki seviyesine ulaşamamış ise de, artışın devam etmesi memnuniyet verici bir gelişme olarak kabul edilmelidir. 2- TARIM: Sene başındaki elverişli hava şartları, 1972 yılında tarımda, 1971' de olduğu gibi bazı önemli artışların gerçekleşeceği ümidini kuvvetlendirecek bir seyir göstermiş ise de, bilhassa rekolte mevsiminde meydana gelen olağanüstü yağışlar, tahminierin gerçekleşmesine mani olmuştur. Yağışların bazı bölgelerde az, bazılarında ise lüzumundan fazla olması, zirai üretimin gerek miktarını, ~erekse kalitesini olumsuz yönde etkilemiştir. Genellikle zirai üretimin 1972 yılında, geçen seneki seviyesinde kaldığı söylenebilir. Olağanüstü yağışlar pamuk, kuru üzüm gibi malısılllerin miktarından çok kalitesini etkilemiştir. Hububat rekoltesinin geçen seneden bir miktar az olmasına mukabil, tütün, ayçiçeği, çay, şeker pancarı, fındık gibi ürünlerde geçen seneki üretim miktarları 1972 yılında da az farklada gerçekleşmiştir. 3 - SINAİ ÜRETİM Sanayide, ham madde tedarikinde karşılaşılan güçlükler sebebiyle meydana gelen tıkanıklıklar sene sonuna doğru giderilerek, sanayiin normal kapasiteler ile çalışması sağlanmış olmakla beraber, sanayiin bütünü ile tedarik sorunlarının tam manası ile çözümlendiği iddia edilemez. Bununla beraber, 1972 yılında sanayi sektöründe geriellikle muntazam bir gelişme olduğu söylenebilir yılında ham madde temininin imkan dahiline girmesi sebebiyle, demir çelik ve haclde mamulleri üretiminde % 21'den% 46'ya varan artışlar meydana gelmiştir. Bilhassa sun'i gübre üretiminde % 70 civarında bir artışın mevcut olduğunu belirtmek lazımdır. Çimento üretimi % 15 artış göstermiş, pencere camı imalatında % 69 artış sağlanmıştır. Tekel mamullerinde aksine bazı azalmalar müşahade edilmektedir. Sigara imalatı % 8 azalırken, bira, şarap gibi içkilerde daha cüz'i nisbette de olsa bir azalma meydana gelmiştir. Yünlü ve pamuklu dokuınada da bazı gelişmeler mevcut ise de, üretimin geçen seneki seviyeler civarında kaldığı söylenebilir. -lo-

17 Demir, krom ve bakır istisna edilirse, diğer illaden cevhetleri ve taş ocağı ürünleri üretiminde artış görülmektedir. Petrol ve petrol müştakları alanında ise, durum rafineri mamullerinde artış şeklinde tezahür etmektedir. Ham petrol üretimi hemen hemen sabit kaldığı veya cüz'i arttığı halde, benzin, gaz, motorin, fuel-oil üretiminde % 12 ila 34 arasında, değişik oranlarda artışlar meydana gelmiştir. 4- İNŞAAT: 1971 yılında duraklayan inşaat sektörü 1972 yılında yeniden normal seyrine girmiştir. Senenin ilk yarısına ait rakamlar bu sektörde 1972 yılında % 30'un üstünde bir artış olacağını göstermektedir. Ancak 1970 ile mukayese edildiği takdirde bu sektörde faaliyet seviyesinin normal bir düzeye eriştiği söylenemez. FİYAT HAREKETLERİ 1972 yılının ekonomik çevreleri olduğu kadar, kamu oyunu de yakından alakadar eden en önemli konusu fiyat artışları olmuştur. Çeşitli çevreler 1972 yılında meydana gelen fiyat hareketlerinin sebeplerini kendi açılarından izaha çalışmışlardır. Resmi beyanlarda fiyat artışının asıl sebebi 1970 devalüasyonu ve ithalat yolu ile ekonomimize sirayet eden dış enflasyon ve ücret artışları gösterilirken, işçi çevreleri, ücretlerdeki artışın, fiyat artışlarını etkilemediğini iddia etmişlerdir. Aslında 1972 senesindeki fiyat artışları son derece çeşitli ve kompleks etkenierin bir muhassalası olarak ortaya çıkmıştır. Fiyat artışlarını incelemeden evvel, ortaya atılan sebepleri kısaca belirtmek isteriz yılında fiyat indeksieriride görülen % 18 civarındaki artışın nedenleri şunlardır: 1) 1970 yılında uygulanan yüksek oranlı devalüasyon etkisini, 1972 yılında da sürdürmektedir. 2) Sağlam kaynaklara dayandınlmamış ve son bir kaç yıldan beri büyüyerek gelişen bütçe açıkları enflasyonist baskıyı arttırmaktadır. 3) Dış ekonomilerdeki fiyat artışları, ithalat yolu ile iç fiyatları etkilerneye başlamıştır. 4) İşçi ücretlerindeki artış ve toplu sözleşmelerle ücretiere yapılan zamlar, maliyetlerin, dolayısiyle fiyatların yükselmesine sebep olmaktadır. 5) Tekelci durumda olan bazı sanayi firmaların durumu, fiyatların arttınlmasını mümkün kılan ekonomik bir güç sağlamaktadır. 6) Dövize çevrilebilir hesaplar, dış sermayenin kısa vadeler içinde Türkiye'de plasmanına imkan vermiş ve bu yoldan gelen ve Türk -ll-

18 lirasına çevrilen dövizler, toplam para arzını arttırarak enflasyonist baskıyı etkilemiştir. Görüleceği üzere, maliyet yönüne tesir eden dış enflasyon ve fiyat artışları ile birlikte işçi ücretlerindeki artış dışında kalan diğer etkenler yani bütçe açıkları, kısa vadeli dış sermayenin sebep olduğu para arzı artışı, Türkiye'de moneter bir enflasyonun mevcut olduğunu göstermektedir. Talep yönünden gelen enflasyonist baskıyı hafifletmek maksadiyle bütçe denkliğinin sağlanmasına gayret edilirken, toplam para arzı ve likid kaynakları daraltmak maksadiyle Hükümetçe bazı tedbirler alınmış, mevduat karşılık oranı % 20'den% 25'e çıkarılmıştır. Bu vesile ile mevduat karşılıkları oranında, toplam para arzı ve likid kaynakları kontrol etmek amacı ile değişiklik yapılması tedbirine Türkiye'de ilk defa başvurulduğunu belirtmek lazımdır. Aslınma mevduat karşılıkları oranında değişiklik yapılarak Banka sisteminin likidite durumunu etkilemek, belli başlı moneter bir tedbir olduğu halde, bugüne kadar başvurulmamıştır. Ancak, ekonominin likiditesinde bir daralma olduğu takdirde, ekonomik bir gerilerneyi önlemek bakımından bu nisbetin indirilmesi lüzumuna işaret et-: mek isteriz. Nisbetin arttırılması kadar, lüzumu halinde indirilmesi de moneter bir politika vasıtasıdır. Toplam para arzı ve likid kaynakları kontrol etmek maksadiyle zirai mahsul taban fiyatlarını arttırmamak da pasif bir tedbir olarak kabul edilmelidir. Zirai ürünlerin geçen seneki seviyelerde ve altında gerçekleşmesi, bu sektörün, taban fiyatlarına zam yapılması isteklerini harekete getirmiştir. En önemli baskı ise, pamuk üreticisinden gelmiştir yılının Nisan ayından itibaren Dünya pamuk fiyatlarında meydana gelen süratli ve endişe verici düşme, dahilde pamuk fiyatlarını da düşme istikametinde etkilemiş, taban fiyatın arttırılarak devletçe geniş alım işlemlerine girişilmesi istenmiştir. Siyasi bir karaktere de bürünen bu istekler karşısında Hükumet; ekonomik istikrarı sağlamak maksadiyle, zam yoluna gitmemiştir. Sene sonuna doğru pamuk fiyatının dış piyasalarda yeniden yükselmeye başlaması, destek alımı ve taban fiyatlarının arttırımı taleplerinin mesnedini ortadan kaldırdığı için, Hükümetin tutumundaki isabet bu suretle anlaşılmış olmaktadır. Fiyat hareketlerini incelemeden evvel bu konuda bazı mülahazalarda bulunmak istiyoruz. Toplam para arzı ve likiditeyi azaltmak maksadiyle alınan tedbirler 1973 bütçesinin, sağlam gelir kaynakları ile denkleştirilmesi sağlansa bile, fiyat istikrarını temine yeterli olmayacaktır. Dünya enflasyonu önlenemediği takdirde, bu artışların ithalat yolu ile ekonomimize sirayetine mani olunamıyacaktır. Gümrük ve sair resimlerde yapılacak indirimler ve muafiyetierin bir hududu olduğu unutulmamalıdır. Talep yönünden fiyatları artış istikametinde zorlayan sebepler izale edilebilse bile maliyet artışlarının sebep olduğu fiyat yükselmeleri- -12-

19 nin önlenmesi oldukça güç olacaktır. Bu sebeple 1973 yılında, fiyatlardaki artış hızı yavaşlamakla beraber artış bir süre daha devam edecektir YILINDAKi FİYAT HAREKETLERİ: Toptan eşya fiyatları indeksinin 10 aylık ortalaması, 1971 yılı ortalamasına nisbetle % 14 civarında bir artışın meydana geldiğini göstermektedir. Ortalamaya giren aylık indeks rakamları incelenirse, senenin ilk yarısındaki artış nisbetinin sene sonuna doğru hızlandığı görülür. Senenin son iki ayında fiyatlarda genellikle mevsimlik bir artış temayülü olduğuna göre, toptan eşya fiyatları indeksindeki senelik artış % 15'in üstüne çıkacaktır. İndeksteki yükselişi etkileyen en önemli unsur, ham maddelerdeki olağanüstü artıştır. Nitekim bu kalemin ortalaması, 1971 ortalamasına nisbetle % 20 artmıştır ki bu nisbet genel indeks artışının bir hayli üstündedir. Ücretliler geçinme indeksi ortalaması 1971 yılına nisbetle % 12,4 oranında yükselmiştir. Sene sonuna kadar artışın % 14'e ulaşması mümkündür. İndeksteki artışı etkileyen unsurlar, gıda maddeleri, kira ve ev bakımı dır. PARA ARZI: Toplam para arzı içinde önemli bir yer tutan tedavül hacminde 1972 yılı zarfında (ll aylık rakam) 2,6 milyar liralık % 15,3 nisbetinde bir artış meydana gelmiştir. Para arzını teşkil eden diğer unsurlarda da benzer artışlar olduğuna şüphe yoktur. Ancak, Ekim'den itibaren mevduat karşılık oranının yükseltilmesinin para arzını daralttığı da bir vakıadır. Nitekim Merkez Bankası bilfmçolarında sene başında 7 milyar lira olarak gözüken mevduat karşılıkları hesabı Kasım sonunda 11,2 milyara yükselmiştir. Ancak bu artışın ne kadarının mevduat artışından ne kadarının karşılık nisbetinin % 20'den % 25'e çıkarılmasından ileri geldiğini tesbite imkan yoktur. Bununla beraber, artışın önemli bir kısmının nisbet arttırımından mütevellit olduğu söylenebilir. Tedavül hacmindeki artışın en önemli sebebinin döviz rezervlerindeki yükselişten ileri geldiği anlaşılmaktadır. Kasım sonunda net döviz durumu şöyledir: Altın mevcudu Döviz borçluları Döviz Alacaklıları Net Rezerv Durumu l18 Milyon $ Milyon $ 8 Milyon $ Milyon $ 1971 yılında net rezerv durumu 748 milyon dolar olduğuna göre 1972 yılındaki artış 588 milyon dolar, yani % 80'e yakındır. -13-

20 Döviz rezervlerindeki bu artışın tedavül hacmini ve dolayısiyle toplam lildt kaynakları arttırdığına şüphe yoktur. Merkez Bankasının zirai mahsul mübayaa kredileri ile, reeskont hacminde bir artış muşahede edilmediğine göre, tedavül hacmindeki artış tamamiyle döviz rezervlerindeki artıştan ileri gelmektedir. Bu arada bankalardaki mevduat miktarının arttığı ve bankaların likidite güçlükleri içinde olmayıp, aksine kredi ve plasman imkanlarına sahip olduğu söylenebilir. Ancak, mevduat karşılıkları nisbetinin arttırılmış olmasının bankaları bir süre likidite güçlükleri ile karşı karşıya bırakacağı da bir gerçektir. DIŞ TİCARET : a) İhracat : 1972 yılı dış ticaretimiz bilhassa ihracat bakımından önemli bir gelişme yılı olmuştur. Elde mevcut 9 aylık rakamlara göre ihracat, 588 milyon dolara ulaşmıştır yılının aynı dönemindeki 396 milyon dolara karşılık 1972'de 192 milyon dolarlık fazla ihracat yapılmıştır. Ekim ayı sonundaki ihracat rakamı 610 milyon dolardır. Geçen seneye nisbetle artış oranı % 56,8'dir. Artış bu tempo ile devam ettiği takdirde, yıl sonunda ihracatımızın 840 milyon dolar gibi son derece yüksek bir seviyeye ulaşacağı tahmin edilebilir. 9 aylık rakamlara göre göre fındık, tütün, pamuk, kuru üzüm, incir ve küspe ihracatı geçen senenin 231 milyon dolarına mukabil, 336 milyon dolar olmuştur ki, artış oranı % 46'dır. Sınai mamulleri de ihtiva eden diğer maddelerdeki artış oranı ise % 53 dür. Memleket grupları itibariyle incelendiğinde,.ihracatımızın serbest döviz sahasına yöneldiği görülecektir. En büyük artış Ortak Pazar ülkelerine yapılan ihracatta müşahade edilmektedir. Geçen senenin ilk 9 ayında AET ülkelerine 134 milyon dolarlık ihracat yapıldığı halde, 1972 yılının aynı döneminde 214 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır ki, artış oranı % 60'dır. AET ülkelerine ihracattaki artış oranının genel ihracat artışı oranı üstünde olması, ihracatımızın gittikçe bu ülkelere yöneldiğini ortaya koymaktadır. Buna mukabil anlaşmalı ülkelere ihracatımız gerek 1971 yılında, gerekse 1972 yılında 74 milyon dolarda kalınakla gerilemiş bulunmaktadır. Yukarıdaki rakamlara istinaden 1972 yılında ihracatımızın hem miktar, hem de yönü itibariyle son derecede olumlu bir gelişme içinde bulunduğunu söyleyebiliriz. b) İthalat : 1972 yılının ilk 9 ayında ithalatta da önemli artışlara şahit olmaktayız de yapılan 901 milyon dolarlık ithalata mukabil 1972 yılın- -14-

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _.

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. -~-~- -----~ li T \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. TÜRKiYE'DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI Türkiye'de özellikle 1950 sonrasında çıkarılan

Detaylı

EİB EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012/2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

EİB EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012/2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU EİB EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012/2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER 1 2012 YILI ĐHRACAT PERFORMANSIMIZIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ... 1 1.1 ÜRÜN GRUPLARI ĐTĐBARĐYLE... 1 1.2

Detaylı

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011 Cari işlemler açığında neler oluyor? Ekonomide gözlemlenen

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ GAZİ ERÇEL BAŞKAN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 6. Uluslararası Finans ve Ekonomi Forumu VİYANA, 9 KASIM 2000 Euro ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak üzere, bu

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ağustos 2012, No: 38

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ağustos 2012, No: 38 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ağustos 2012, No: 38 i Bu sayıda; Haziran Ayı Ödemeler Dengesi Verileri, Haziran Ayı Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Verileri değerlendirilmiştir. i 1 Cari açığı

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dahilde İşleme Rejimi (DİR) DİR, ihracatçılara, ihraç mallarında kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından

Detaylı

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları,

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, 21 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29212 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli www.ekrempakdemirli.com 21.05.2014 1923 sonlarında Cumhuriyet Kurulduğunda Savaşlardan yorgun Eğitim-öğrenim seviyesi oldukça düşük bir toplum Savaşlar sonrası ülke harap ve

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Gazi Erçel Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan 1998 Ankara I. Giriş Ocak ayı başında

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

Dünya ekonomisinde kartlar yeniden karılıyor!

Dünya ekonomisinde kartlar yeniden karılıyor! Dünya ekonomisinde kartlar yeniden karılıyor! Çin ABD savaşı kızışıyor. AB ile TTIP görüşmelerini sürdüren ABD`nin, TPP`yi olumlu sonuçlandırarak, Çin`in bölgede artan etkinliğini dengelemek açısından

Detaylı

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ 1 HAZİRAN 2013 MARDİN 1 TMO NUN GÖREVLERİ Kuruluş: 1938 Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Hande UZUNOĞLU Vergi, yüzyıllar boyunca devletlerin en önemli ve sağlam gelir kaynakları olmuştur. Geçmiş zamanda kimi hükümdarlıklarda halkın üzerine koyduğu

Detaylı

MALİYE POLİTİKASI II

MALİYE POLİTİKASI II DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MALİYE POLİTİKASI II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015

KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015 KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015 KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Kırgızistan a ihracat yapan 63 firma bulunmaktadır. 31.12.2014

Detaylı

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA GÜNEY DOĞU ASYA TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ Bu yazıda başlıca Güney Doğu Asya ülkelerinin Tekstil ve Hazır giyim sektörlerinin dünyada ve Türkiye deki durumuna ve bu ülkelerin dış

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI BAŞBAKANLIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMASONUÇLARI GERÇEKLEŞME DÖNEMİ: 2009-2012 TAHMİN DÖNEMİ: 2013-2016

Detaylı

Türk Lirasından Sıfır Atılması

Türk Lirasından Sıfır Atılması Türk Lirasından Sıfır Atılması Ekonomik yaşamın önemli bir unsuru olan para, ülkemizde yıllardır yaşanmakta olan enflasyonist ortam nedeniyle sıkça kamuoyu gündeminde yer almakta, Türk Lirasından sıfır

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/27 http ://www.tek.org.tr. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ İÇERİSİNDEKİ YERİ ve ÖNEMİ

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/27 http ://www.tek.org.tr. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ İÇERİSİNDEKİ YERİ ve ÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2012/27 http ://www.tek.org.tr GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ İÇERİSİNDEKİ YERİ ve ÖNEMİ Sumru Bakan Bu çalışma "GAP BÖLGESİNDE DIŞ TİCARET ve

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk yarısının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 23 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Almanya sanayi üretimi endeksi beklenenin altında kaldı Almanya da bugün açıklanan PMI İmalat Sanayi Endeksi, küresel ekonomik daralmanın ülke ekonomisine

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Amerikan Merkez Bankası FED, tahvil alım programını 10 milyar

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2)

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İhracata Yönelik Devlet

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

ÇİN ÜLKE RAPORU 15.12.2014

ÇİN ÜLKE RAPORU 15.12.2014 ÇİN ÜLKE RAPORU 15.12.2014 ÇİN ÜLKE RAPORU 17.12.2014 YÖNETİCİ ÖZETİ BTSO Dış Ticaret Müdürlüğü nün kayıtlarına göre, Bursa dan Çin e ihracat yapan 86 firma bulunmaktadır. 31.12.2013 tarihi itibariyle

Detaylı

TOPLUMSAL RAPORLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor

TOPLUMSAL RAPORLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor TOPLUMSAL RAPORLAR 15 YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor 10 yıllık dönemler itibariyle teşvik sisteminin istihdama etkisi Yıllık Yıllık Yıllık Yıl

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 08 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Sanayi üretimi beklentilerden iyi TÜİK tarafından bugün açıklanan sanayi üretimi verileri beklentilerden iyi geldi. Ağustos ayı mevsim ve takvim etkisinden

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI. SÜREYYA SERDENGEÇTİ Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ankara, 19 Mart 2001

BASIN AÇIKLAMASI. SÜREYYA SERDENGEÇTİ Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ankara, 19 Mart 2001 BASIN AÇIKLAMASI SÜREYYA SERDENGEÇTİ Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara, 19 Mart 2001 Sayın Bakanım, Değerli Basın Mensupları, Bilindiği gibi, Kasım ayı ikinci yarısında mali piyasalarda yaşanan

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

30/12/2005 tarihli Bilanço (YTL)

30/12/2005 tarihli Bilanço (YTL) 01/01/2005 31/12/2005 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2014 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 1 16-31 Ekim 2011 Sayı: 23 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu GÜNCEL EKO-YORUM: MERKEZ BANKASI GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 26 Ekim tarihinde yayınladığı

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI)

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) MADDE 1-6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun; 1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ K A N A D A ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2008 Ülke No: 404 Şaban Oruç -45 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kanada Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

GİTES KİMYA EYLEM PLANI

GİTES KİMYA EYLEM PLANI GİTES KİMYA EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 1.2 HEDEF -2 2.1 PETROKİMYA SEKTÖRÜNDE YATIRIM İHTİYACININ KARŞILANMASI Yeni rafineri ve petrokimya entegre yatırımlarının hayata geçirilmesi desteklenecektir. Tüketimin

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler 30 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26392 Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI LONDRA İŞ VE İNCELEME GEZİSİ ZİYARET RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI LONDRA İŞ VE İNCELEME GEZİSİ ZİYARET RAPORU İZMİR TİCARET ODASI LONDRA İŞ VE İNCELEME GEZİSİ ZİYARET RAPORU 6-8 MART 2012 LONDRA İŞ VE İNCELEME GEZİSİ ZİYARET RAPORU Odamızın 2012 yılı Çalışma Programı nda yer alan Londra İş ve İnceleme gezisi 06-08

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri Kapasite Raporu Kapasite Raporunun Tanım Ve Kapsamı Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek

Detaylı