ISTANBUL. B ELED İY E REİSLERİ ve B ELED İY E M ECLİSLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL. B ELED İY E REİSLERİ ve B ELED İY E M ECLİSLERİ"

Transkript

1 ISTANBUL B ELED İY E REİSLERİ ve B ELED İY E M ECLİSLERİ

2 Be.ediyc Meclisi toplantı salonunda riyaset Divanı kürsüsü Derleyen ve yazan : Kakım ZIYAOGLU Teknik yardımcı : Nurettin O RYAN İstanbul Belediyesi Basın, Yayın ve Turizm Müdürlüğü İstanbul Belediye Matbaası 1966

3 T T '& > S D 5 İKİ BÜYÜK CİHANIN İ MÜT ISKASINDA TÜRK İ VAÎAMİNİM ZİYNETİ. 1 TÜRK TARİHİNİN SER İ YETİ,TÜRK MİTTE TİNİN :ı :E< : 1 BÜTÜN VATANDAŞTA 1 RM KAVİMDE YERİ OTAN SİHİRDİR. K. ATATÜRK

4 ÖNSÖZ Belediyemiz şimdiye kadar muhtelif yülarda «İstanbul Albümü» «Güzelleşen İstanbul», «Cumhuriyet devrinde İstanbul» gibi çeşitli albümler ve eserlerle zaman zaman aylık «Belediye mecmuası» ve broşürler yayınlamıştır. Ancak bunlarm hemen hepsi Belediye çalışmalarile ilgili muayyen konuları işlemiş, yeni açdan yollar, meydanlar, restore edilen tarihî anıtlar ve turistik yönden İstanbulun görülmeğe değer eski, yeni eserleri hakkmda bilgileri kapsamıştır. Fakat bunlar arasında şehir işlerini idare edenlerin, Belediye Reislerinin ve Belediye Meclislerini teşkil eden kimselerin hüviyetleri, hizmet süreleri ve idare şekilleri ve nihayet şehre kazandırdıkları eserler hakkında topluca bilgi verenleri yok gibidir. Halbuki bu konu, ileride şehrin tarihini yazacak olanlar için çok önemlidir. Zaman zaman şehre kazandırılan yeni meydanlar, parklar, yollar, yeraltı ve yerüstü geçidleri, hastahaneler, sosyal konutlar gibi çeşitli tesisler ve eserlerden bahsolunmuş, fakat bunlarm müessirleri olan Başkanların ve Meclislerin kadro ve bünyeleri, kuruluşları, geçirdikleri safhalar hakkmda gerekli bilgiler derlenerek ortaya konulmamıştır. Bu durumun meydana gelmesindeki çeşitli nedenler üzerinde durulacak değildir. Yalnız aradan geçen yıllar eskilerin hazırladıkları gibi gelecekte şehir tarihinin yazılabilmesi bakımmdan, belde tarihinin akışında bir boşluğun ve eksikliğin durduğunu göstermiştir. İşte bu albüm - kitap, görülen boşluğu yakın tarihimiz için mümkün olabildiği kadar ve bugün ile yarın için de daha geniş bir çapta doldurabilmek düşüncesinden ve Belediye Meclisi üyelerinden sayın Mustafa Güngör ve sayın Orhan öktem in Meclise verdikleri müşterek bir takrir ile bu yolda izhar ettikleri dilek ve arzularından doğmuştur. Dün ile yarın arasında bir bağlantı ödevini yerine getirebilecek albüm - kitap, zamanın akışında eskidikçe paslanmayacak, kendisinden yararlanılacak halkalardan biri olacaktır kanısındayız. Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstanbul Türk Milletine ve İstanbul hemşehrisine mutlu ve mamur bir diyar olsun...

5 İstanbulun tek dereceli seçimle ilk Belediye Reisi Haşini IŞCAN

6 Belediye Reis Muavinleri Burhan GÜNGÖR Saffet GÜRTAV Turan GÜRSIT Ihsan VARDA L Kadri İLK A Y 4

7 Fetihten bugüne kadar İSTANBUL Şehreminleri ve Belediye Reisleri 29 Mayıs 1453 de İstanbulun fethinden 1247 (1855) yılma kadar şehirde belediye hizmetleri Kadılar, Ihtisap ağaları, Mimar ağaları, Subaşıları, Defteremini ve diğer devlet memurları tarafından, her birinin uhdesinde ayrı birer hizmet parçası halinde bölünerek, yapılmıştır. Sayılan ünvan ve memuriyet arasında İstanbul Efendisi (Kadısı) şehir işlerinde en üstün yetki sahibi idi. Doğrudan doğruya Sadrazam (Başbakan) dan emir alırdı. İstanbul Kadısı şehrin Vali, Hâkim ve Belediye Reisi hükmünde bulunuyordu. Üsküdar, Eyüp, Galata Kadıları da kendisine bağlı idiler. Bu üç büyük semtin kadılarını da bulundukları mahallerin birer kaymakam, hâkim ve belediye şube müdürleri olarak düşünmek gerekir. Şehrin belde hizmetlerini incelerken ö- nemli iki noktaya dikkati toplamak isteriz: Bunlardan birincisi fetihten önce, OsmanlIlarda Bursa ve Edime illerinin başkent olarak kullanıldığı yıllarda «Şehremini» adile bir memuriyet ihdas edilmemiş ve ünvan da kullanılmamıştır. Ancak fetihten sonra bu ünvanm Bizansdan alındığı anlaşılmaktadır. Ve Bizanstan alındığını gösteren belgeler bugün mevcuttur. Bu ünvanm yalnız bize değil Batı şehirlerine de «prefet de la ville» olarak İstanbul un eski tarihinden yayılmış olması kuvvetle muhtemeldir. Ötekisi, OsmanlIların İstanbul daki şehir hizmetlerinde fetihten 1855 ve 1855 yılından 1930 yılına kadar vazife gören Şehreminlerinin sadece ünvan benzerlikleri vardır. Her iki devredeki Şehreminlerinin yetki ve görevleri birbirinden çok farklıdır. İlk devredeki Şehreminleri birçok belde hizmetlerini Serasker, Zabtiye Müşiri, İhtisap Ağası, Mimarlar ağası, Defterdar gibi vazifelilerle adeta ortaklaşa yapmak durumunda bulunuyorlardı. Ancak 1855 yılından sonradır ki şehreminleri hizmetlerinde etkili ve nisbeten bağımsız olabilmişlerdir. Fetihten 1855 yılma kadar süren devrede şehreminlerinin görevlerinin başlıcası sarayda; öteki, şehrin çevresi içinde hükümetin bina, onarım, yapı işlerini sağlamak, bu konuda çalışanların ücretlerini ö- demek, sarayın ve şehrin suyunu tedarik etmek, su yollarını döşemek, açık kapalı sarnıçlarını dolu bulundurmak, çeşmelerini akıtmaktı. Kanunnamede yazıldığı gibi protokol esnasında da Defteremininden sonra ve o zamana göre Dışişleri Bakanı demek olan Reis-ül-küttab dan önce otururlar ve bu sırada bulunurlardı. Evliya Çelebi nin seyahatnamesinde Naima ve Atâ tarihlerinde Şehreminlerinin hizmetleri, yetkileri, harcama şekilleri hakkında bazı bilgiler verilmektedir. İstanbul un ilk Kadısı Hızır bey, şehirde ilk Subaşı da Süleyman bey adlarında iki zattır. Şehrin muhasarası esnasında harap olan surları ve şehir içindeki sokakları, binaları tamir eden Süleyman beydir. Bunlardan hangisine ilk Şehremini denilmesinde kesinlik yoktur. Fetihten sonra şehirde Belediye hizmetlerini gören her ikisini ve o tarihten yılına kadar bu görevde çalışmış, meçhul kalmış, adları tesbit edilmemiş olanların hatıralarını saygı ile andıktan sonra elde olunan belgelere göre ve kronolojik sıraya koyarak Şehreminleri ve Belediye Reislerini Pepe Mehmed Paşanın oğlu Salih Paşadan itibaren kaydetmeğe başlamaktayız. Şunu da belirtmek gerekir ki, tuttuğumuz yol, ilk önce İstanbul şehreminlerinin ve Bele diye Reislerinin hüviyetlerinin kaybolmaktan kurtarılmasıdır. İmparatorluk devrinde olduğu gibi Cumhuriyet yıllarında da İstanbul Şehremhvleri, Belediye Reisleri önemli mevkilerden bu göreve gelmiş kimselerdir. 5

8 Belediye Reislerinin ve Meclislerinin çalışma dönemleri türlü olaylarla doludur. Her iki müessesenin kronolojik tabloları şehrin hatta memleketin politik, ekonomik, kültürel, dinî, sosyal ortamının birer aynasıdır denilebilir. Özellikle Şehreminleri ve Belediye Reisleri bu ortamın bazen ö- nünde bazen karşısında bulunan tutumlarile kayda değer izler ve eserler bırakmışlardır. Başkanların devirlerinde derinliğine yapılan incelemelerde şehrin medeni ihtiyaçlar bakımından yetersiz, görünüş bakımından kusurlu kalmasının nedenlerini kolaylıkla bulmak mümkündür.. Şehreminlerinden biri stanbulda ilk defa şehrin sokaklarına parke taşı döşetmek için akla hayale gelmeyen zorluklara uğramış, başka bir şehremini de yolları ve evleri aydınlatmak için elektrik akımından yararlanılmağa başlandığı yıllar da, hatların Beşiktaş semtine uzatılmaması için sarayın arzusu ile karşılaşmıştır. Teşebbüsünde ısrar eden şehremini, ödevinden uzaklaştırılmıştır. Bir başka şehremini Ayasofya müzesinin dış avlusunu çevreliyen duvarın üstüne bugünkü demir parmaklıkları aylarca taktıramamış, kışkırtılan cami hademelerde bazı kimseler birleşerek parmaklık konmasını: «Harime tecavüz, hareme tecavüz» yani (dış ve iç avlulara tecavüz) şeklinde protestolara kalkışmışlardır. Bir grubun zorbalık şeklindeki isteklerini çalışma programına uygun görmediği için yapmayan ünlü bir şehremini de emanetten dönüşünde akşam üstü Göztepedeki köşküne girerken şehid edilmiştir. Aralarında İstanbula sağlık, eğitim, i- mar, belediyecilik, alanlarında, batı anlamında düzen ve müesseseler kazandıranları olmuş, Istanbulda yoğunlaşan bazı iç politik hareketlerde de etkileri görülenler bulunmuştur. Osmanlı imparatorluğunda da, benzeri şartlardan olacak, İstanbul Şehreminlerinin adlarına pek çok ferman, hüküm, karar, emir ve çeşitli kitaplarda rast gelinmekte, Cumhuriyet yıllarının Şehremini ve Belediye Reislerini de tarih değişmeyen ışığı altında tutmaktadır. İstatanbulda şehircilik ve beleddiyecilik kolay gelişmemiş, makam da çok kez sahiplerine gülmemiştir. Bu eserde sadece adlarını, hizmet sürelerini, kaçıncı sırada olduklarını bildiriyoruz. ileride şehir tarihini yazacakları büyük bir sorumluluk ve zahmet beklemektedir. Albüm kitabın bu kısmında Belediyenin ve Belediye Meclislerinin başkanlıklarında bu lunan zatların kimlikleri sıra gözetilerek derlenmiş ve Belediye hizmetlerde ilgili incelemeler gelecek bir çalışmaya veya başkalarına bırakılmıştır. Bu küçük derleme yukarıdaki maksada ve şehir tarihine hizmet için atılmış bir a- dımdır. İSTANBUL B E L E D İY E REİSLERİ HIZIR BEY = (Kadı) İstanbul E- fendisi SÜLEYMAN BEY = Subaşı 1453 X 1 SALİH PAŞA 13 Temmuz Kasım HACI HÜSAM EFENDİ 3 Kasım Şubat OSMAN RAŞİT PAŞA 24 Şubat Haziran HÜSEYİN BEY 19 Haziran Mayıs AHMET ŞÜKRÜ BEY 12 Mayıs Nisan HACI AHMED EFENDİ 22 Nisan Haziran HÜSEYİN BEY (İkinci defa) 23 Haziran Mart SERVER PAŞA 7 Mart Temmuz HAYDAR EFENDİ 18 Temmuz Ağustos ALİ RIZA BEY 6 Eylül Mayıs BESİM BEY 12 Mayıs Ağustos ALİ PAŞA 23 Ağustos Temmuz İSMAİL PAŞA 15 Temmuz Ekim FEYZİ BEY 2 Ekim Ekim İSMAİL PAŞA (İkinci defa) 30 Ekim Mart ŞEVKET BEY 25 Mart Mayıs KABULÎ PAŞA 30 Mayıs Temmuz KADRİ PAŞA 19 Temmuz Eylül HALET PAŞA 10 Eylül Aralık

9 20 KADRİ PAŞA (İkinci defa) 24 Aralık Kasım REFİK BEY 28 Kasım Kasım GALİP PAŞA 20 Kasım Mart RASİM PAŞA 30 Mart Nisan REŞİT PAŞA 20 Nisan Ağustos RIZA PAŞA 6 Ağustos Kasım MEHMET ARİF PAŞA 30 Kasım Mart RIZA PAŞA (İkinci defa) 4 Mart Mart MAZHAR PAŞA 2. Nisan Eylül RIDVAN PAŞA 22 Eylül Mart REŞİT MÜMTAZ PAŞA 11 Mart Temmuz RAUF PAŞA 19.Temmuz Temmuz ZİVER BEY 28 Temmuz Mart HAZIM BEY 17 Mart Temmuz HALİL BEY 20 Temmuz Ocak TEVFİK BEY 8 Ocak Mayıs SUPHİ BEY 25 Mayıs Temmuz HÜSEYİN KÂZIM BEY 27 Temmuz Ağustos TEVFİK BEY (İkinci defa) 28 Ağustos Ağustos CEMİL PAŞA (Topuzlu) 18 Ağustos Kasım İSMET BEY 8 Kasım Şubat İSMAİL BEY 4 Şubat Nisan BEDRİ BEY 30. Nisan Temmuz SEZAİ BEY (Vekil) 8 Temmuz Ağustos KÂNİ BEY (Vekil) 28 Ağustos Aralık YUSUF ZİYA BEY (Vekil) 18 Aralık Mayıs CEMİL PAŞA (İkinci defa) 5 Mayıs Şubat HAYRETTİN BEY 2 Mart Nisan SALİH PAŞA 18 Nisan Aralık YUSUF RAZİ BEY 5 Aralık Şubat MEHMED ALİ BEY (Vekil) 24 Şubat Temmuz CELÂL BEY 7 Temmuz Mart ZİYA BEY 5 Mart Nisan HAYDAR BEY 15 Nisan Haziran Emin ERKUL 5 Haziran Ekim MUHİTTİN ÜSTÜNDAĞ 14 Ekim Aralık 1938 (Birleşik idare) 56 LÜTFİ KIRDAR 8 Aralık Ocak HALUK NİHAT PEPEYİ (Vekil) 4 Eylül Aralık FAHRETTİN KERİM GÖKAY 24 Ekim Kasım KEMAL HADİMLİ (Vekil) 12 Temmuz Ekim MÜMTAZ TARHAN 29 Kasım Mayıs ETHEM YETKİNER (Vekil) 14 Mayıs Aralık KEMAL AYGÜN 25 Aralık Mayıs 1960 Belediye Meclisi seçimiyle (ayrılmış idare) 63 GENERAL REFİK TULGA 27 Mayıs Haziran 1960 (İhtilâl, birleşik idare) 64 KURMAY ALBAY ŞEFİK ERENSÜ (Ayrılmış idare) 14 Haziran Eylül GENERAL REFİK TULGA 24 Eylül Ocak 1961 (Vekil) 6 Ocak Şubat 1962 (Asil) 66 KUR. YARBAY TURAN ERTUĞ 27 Şubat Mart VALİ NİYAZİ AKI (Vekil) 5 Mart Mart PROF. KÂMURAN GÖRGÜN 17 Mart Şubat VALİ NİYAZİ AKI (Vekil) 31 Ocak Şubat NECDET UĞUR 28 Şubat Aralık IIAŞİM İŞCAN (Tek dereceli seçimle ilk Başkan) 10 Aralık

10 Belediye Reis Vekili Faruk İlgaz Belediye Meclisine KADIKÖY İlçesinden seçilmiştir yılında İstanbul da doğmuştur. Yüksek mühendistir. Evli ve ikisi kız, biri erkek üç çocuk babasıdır. Kadıköy de Belediye Meclisi Birinci Reis Vekili Ertuğrul A D ALI Belediye Meclisine ADALAR İlçesinden seçilmiştir. İstanbul da 1340 yılında doğmuştur. Avukattır. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Kışın Beşiktaş ta yazın Heybeliada da Belediye Meclisi İkinci Reis Vekili İhsan YARSU V A T Belediye Meclisine ÜSKÜDAR İlçesinden seçilmiştir yılında Ceyhan da doğmuştur. Avukattır. Evli ve üç erkek çocuk babasıdır. Lâleli de 8

11 ve Belediye Meclislerinin Tarihine kısa bir bakış İstanbul şehri tarihte Bizans, Doğu Roma, Yeni Füonıa, Konstantiniye, İslâmbol, Der- saadet, Deraliye, Bilâd-ı Selâse gibi adlarla anılm.jtır. İsa Peygamberin doğumundan önce kurulmuş tarihin en eski ve emektar şehirlerinden biridir. İstanbul böylece 26 asrın yarattığı pek muhteşem bir tarih ve arkeoloji âbidesidir. Bir kaç medeniyetin özellikle Türk - İslâm uygarlık ve kültürünün en büyük merkezidir. Fatih Sultan Mehmed in 1453, Atatürk ün 1922 yılında yeniden Türk Milletine ve Türk tarihine tescil ettirdiği İstanbul toprakları doğudan batıya, batıdan doğuya vuku- bulan akınlar esnasında dünya tarihine geçen büyük olaylara sahne olmuştur. Bunlara OsmanlI ve Cumhuriyet tarihimizin kendi kader ve yaşantısına özgü vak alar da eklenince İstanbulun özelliği, dünya şehirleri arasındaki değeri kolaylıkla anlaşılır. İstanbul da şehir ve toplum hayatı da bu şehrin niteliklerine uygun bir paralel üzerinde bulunmuştur. Böylece genel tarihin berisinde şehrin de kendine mahsus fakat! derlenmemiş, çeşitli kitapların sahifelerinde parça parça kalmış dağınık bir tarihi vardır. Nitekim Sicil-i Osmanî, Raşid, Atâ ve Naima tarihleri, Tacüttevarih, Hadikatülcevami, Evliya Çelebi Seyehatnamesi, Divan-ı hümayun; tapu, maliye kayıtları, Takvimi Vakayı, Belediye meclisleri, İstanbul Albümleri bu görüşün zengin kaynakları ve değişmez tamklsrıd r. Gelecekte İstanbul Belediyesi tarihinin geniş şekilde yazılacağını umarız. Şehrin fethedildiği 29 Maviş 1453 yılından bu yana İstanbulda belde ihtiyaçlarının karşlanması, çarşı ve pazarlarının denetlenmesi, narh ve cezaların tesbiti çöplerin kaldırılması vesaiı- çeşitli görevlerle Kadı, Şehremini, Belediye Reisi, Belediye Başkanı. Emanet Meclisi, Cemiyeti Umumiyei Belediye, Şehir Meclisi, Belediye Meclisi gibi Unvanlarla şahıs ve müesseseler meşgul olmuşlardır. Böylece iinvanları ve nitelikleri ne olursa olsun gerek şahıs gerek meclis olarak belde yetkilileri daima dikkati çekmişler, ön çizgi de bulunmuşlar, özel ayrıntılarda belirmişler, adlar ve müesseseler olarak unutulmamışlardır. İstanbul un fethinden Tanzimata gelinceye kadar belde teşkilâtı, kadılık bünyesi içinde İslâmî mahiyet ve ölçüde daha ziyade tek şahıs iradesine bağlı kalarak, nisbî değişikliklerle devam etmiştir. 9

12 1826 yılında II. Mahmud devrinde Yeniçeriliğin ilgasından sonra İhtisap Ağalığının da kaldırılması sonunda bir İhtisap Nezareti kurulmuştur. Bu suretle Belediye işleri denilebilecek işler, görevler, cezalar, Ödenecek, resimler bu nezarete (Bakanlığa) verilmiştir. Fakat İhtisap devri pek kısa sürmüştür. Nezaretin görevleri yeni kurulan Zabtiye Müşirliğine intikal etmiştir. İlk defa şehremaneti adile bir teşkilât ve bir Meclis-i Emanet (Emanet Meclisi) yılında ihdas olunmuştur. Böylece tek iradeden toplu iradeye kısmen olsun geçilmiştir, fakat kurulmasına rağmen meclis çalışmalarına geç başlanabilmiştir. ilk meclis üyeleri 12 ile 20 arasında değişen bir miktar üzerinde toplanmıştır. Padişah iradesi, Sadrazam (Başbakan) müdahaleleri, politik olaylar, iç çekişmeler savaşlar meclislerin düzenli kuruluş ve toplantılarını zaman zaman aksatmıştır. Belediye teşkilâtının gelişmesine ve modernleşmesine hizmet edenlerden biri Mustafa Reşit Paşa olmuştur. Zamanında (Belediyeye) Emanet e ileri bir şekil verilerek İstanbul 14 daireye ayrılmıştır. Önce Beyoğlu nda 6. daire kurulmuştur. Bu taksime teşkilâtı denir. Batı ile vukubıılan temasların daha sıklaşması sonunda » 1877 tarihinde yeni bir Belediye kanunu tedvin edilmiş şahiı-, bu talihte 20 daireye bölünmüş ve 40 üyelik bir meclis toplanmıştır. Fakat araya harplerin girmesi, iç ve dış zorluklar, ekonomik sıkıntılar, türlü felâketlerden ötürü Meclis iki yıl görevine başlayamamıştır. Sözü geçen teşkilât 1908 inkilâbına kadar devam etmiştir. Arada yapılan önemsiz değişikliklerden sonra 1930 tarihli Belediyeler Kanunu yayınlanmıştır. Emanet Meclisi de «Meclis-i Umumi-i Belediye» olarak hu kanuna göre teşekkül etmiştir. Bugün adına kısaca «Belediye Meclisi» denilmektedir. Özel İdare ve Belediyenin birleşik olduğu sıralarda Meclise «Şehir Meclisi» adı verilmişti, u- Ancak 27 Mayıs 1960 tarihinde «27 Mayıs ihtilâli» adı ile anılan iktidar ve Hükümet değişikliği vuku bulmuş, İstanbul Belediye Meclisi de Birinici seçim döneminde iken fesholunmuştur. İhtilâlden önce Mecliste 71 üye bulunuyordu. İhtilâli müteakip, Belediye Encümenini teşkil eden 8 Belediye Müdürü ve 4 Belediye Meclisi üyesinden, Meclis üyeleri Belediye Meclisinin feshi dolayısiyle Encümenden ayrılmışlar, bir Reis Muavininin riyasetinde 8 Belediye Müdürü bu defa Belediye Meclisi yetkilerini de haiz Belediye Encümeni olarak vazife görmüşlerdir yılında kurucu meclis tarafından Anayasa ile yeni bir seçim kanunu hazırlanmıştır. Belediye genel seçimleri de, bu kanunlar hükümlerine uygun olarak, 17 Kasım 1963 tarihinde yapılmış, Adalet Partisinden 53, Halk Partisinden 38 ve Millet partisinden 2 üye ile bugünkü Belediye Meclisi kurulmuştur. İstanbulun beledî işleri bugün Belediye hudutları içinde bulunan Adalar, Bakırköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Beykoz, Eminönü, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Sarıyer, Şişli, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinde merkez teşkilâtına bağlı olarak kurulmuş bulunan 14 Belediye Şube Müdürlüğü tarafından ifa edilmektedir. Bugünkü Belediye Meclisi Belediye Başkanının riyasetindedir. Başkanlık divanı, iki Meclis Başkan Vekili ile dört kâtipten kuruludur. 10

13 İlçeler ve isimler iti bari le alfabetik sıra ile Belediye Meclisi üyeleri Ahmet Kemal ERGÜDEN Belediye Meclisine BAKIRKÖY ilçesinden seçilmiştir. İstanbul da 1312 yılında doğmuştur. Askerlikten emeklidir. Duldur ve biri erkek üçü kız dört çocuk babasıdır. Bakırköy de ikamet ermektedir. Muharrem TOKER Belediye Meclisine BAKIRKÖY İlçesinden seçilmiştir senesinde Rize de doğmuştur. Mali Müşaviridir. Evli ve biri kız diğeri erkek iki çocuk babasıdır. Bakırköy de Necati K ARA Belediye Meclisine BAKIRKÖY ilçesinden seçilmiştir yılında Giresun da doğmuştur. İnşaat müteahhididir. Evlidir. Bakırköy de Tahsin ÖZÇERİ Belediye Meclisine BAKIRKÖY İlçesinden seçilmiştir yılında Ayancık ta doğmuştur. Emekli Kur. Albaydır. Evli ve biri kız diğeri erkek iki çocuk babasıdır. Ataköy de Hamit KÜMELİ Belediye Meclisine BEŞİKTAŞ İlçesinden seçilmiştir yılında İstanbul da doğmuştur. Nakliyecidir. Evlidir. Beşiktaş ta 11

14 Kâmil ÖĞÜTLÜLEK Belediye Meclisine BEŞİKTAŞ ilçesinden seçilmiştir yılında İstanbul da doğmuştur. Serbest meslek sahibidir. Evlidir ve üç çocuk babasıdır. Beşiktaş ta Muzaffer A T A K A N Belediye Meclisine BEŞİKTAŞ İlçesinden seçilmiştir yılında İstanbul da doğmuştur. Serbest çalışmaktadır (Edebiyat Öğretmeni). Duldur ve bir kız çocuk annesidir. Bebek te Saffet KONA Belediye Meclisine BEŞİKTAŞ ilçesinden seçilmiştir yılında Sürmene de doğmuştur. Emekli öğretmendir. Evlidir ve bir kız çocuk babasıdır. Teşvikiye de Sü'.eyman SELK ESEN Belediye Meclisine BEŞİKTAŞ İlçesinden seçilmiştir yılında İstanbul da doğmuştur. Müteahhittir. Evli ve biri kız diğeri erkek iki çocuk babasıdır. Beşiktaş ta Ziya BASER Belediye Meclisine BEŞİKTAŞ İlçesinden seçilmiştir yılında Giresun da doğmuştur. Avukattır. Evli ve ikisi kız ikisi erkek dört çocuk babasıdır. Etiler de ikamet etmektedir. 12

15 Cemil Y A V A Ş Belediye Meclisine BEYKOZ ilçesinden seçilmiştir yılında Rize de doğmuştur. Avukattır. Evli ve üç çocuk babasıdır. Kuzguncuk ta Mustafa AYDIN Belediye Meclisine BEYKOZ İlçesinden seçilmiştir yılında Çankırı da doğmuştur. Serbest meslek sahibidir. Evlidir ve ikisi kız ikisi erkek dört çocuk babasıdır. Şirzad ULUSOY Belediye Meclisine BEYKOZ ilçesinden seçilmiştir yılında Beykoz da doğmuştur. Avukattır. Evli ve ikisi kız diğeri erkek üç çocuk babasıdır. Beykoz da Dimitro M ANAYİLO Ğ LU Belediye Meclisine BEYOĞLU İlçesinden seçilmiştir yılında İstanbul da doğmuştur. Eczacıdır. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır. Taksim de Fethi ÇALIŞKAN Belediye Meclisine BEYOĞLU İlçesinden seçilmiştir yılında İstanbul da doğmuştur. Montör makinisttir. Evli ve iki kız, diğeri erkek üç çocuk babasıdır. Beyoğlu nda 13

16 İshak AR SL AN Belediye Meclisine BEYOĞLU İlçesinden seçilmiştir yılında İstanbul da doğmuştur. Müteahhittir. Evli ve üçü erkek diğeri kız dört çocuk babasıdır. Hasköy de ikamet etmektedir. tsmet A T A V A R Belediye Meclisine BEYOĞLU İlçesinden seçilmiştir yılında İstanbul da doğmuştur. Sanayicidir. Duldur ve biri kız diğeri erkek iki çocuk babasıdır. Beyoğlu nda Lütfi ÖZİN Belediye Meclisine BEYOĞLU İlçesinden seçilmiştir yılında İstanbul da doğmuştur. Arkeoloğ ve yüksek mimardır ve müteahhitlik yapmaktadır. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır. Kabataş ta Mehmet KURTOĞLU Belediye Meclisine BEYOĞLU İlçesinden seçilmiştir yılında Rize de doğmuştur. Lokantacıdır. Evli ve bir kız çocuk babasıdır. Erenköy de Mehmet TAŞPINAR Belediye Meclisine BEYOĞLU İlçesinden seçilmiştir yılında Rize de doğmuştur. Terzidir. Evli ve üçü kız ikisi erkek beş çocuk babasıdır. Kasımpaşa da ikamet etmektedir. 14

17 Mehmet Yıldırım Belediye Meclisine BEYOĞLU İlçesinden seçilmiştir yılında Rize de doğmuştur. İmalâtçı - Tüccardır. Evli ve üç kız babasıdır. Taksim de Mehpare DİREN Belediye Meclisine BEYOĞLU İlçesinden seçilmiştir yılında İstanbul da doğmuştur. iktisatçı ve öğretmendir. Evlidir. Beyoğlu nda Mustafa K A R A Belediye Meclisine BEYOĞLU İlçesinden seçilmiştir yılında Kemaliye de doğmuştur. Tüccardır. Evli bir kız çocuk babasıdır. Tünel de Osman Zeki TOPÇUOĞLU Belediye Meclisine BEYOĞLU İlçesinden seçilmiştir yılında Hopa da doğmuştur. Muhasebecidir. Evli ve biri kız ikisi erkek üç çocuk babasıdır. Cihangir de ikamet etmektedir. Suphi KIROĞLU Belediye Meclisine BEYOĞLU İlçesinden seçilmiştir yılında Trabzon da doğmuştur. Fabrikatördür. Evli ve ikisi kız biri erkek üç çocuk babasıdır. Teşvikiye de 15

18 Yaşar K A YALIK Belediye Meclisine BEYOĞLU İlçesinden seçilmiştir yılında İstanbul da doğmuştur. Gümrük komisyoncusudur. Evli ve üç çocuk babasıdır. Firuzağa da Ali KORKUT Belediye Midisine EMİNÖNÜ İlçesinden seçilmiştir yılında İstanbul da doğmuştur. Belediye Tahsil Müdürlüğünden emeklidir. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır. Taksim de ikamet etmektedir Burhan FELEK Belediye Meclisine EMİNÖNÜ İlçesinden seçilmiştir yılında İstanbul da doğmuştur. Tanınmış biıyazar ve Gazeteciler Cemiyeti başkamdir. Teşvikiye de Kemal ÇİLİNGİROĞLU Belediye Meclisine EMİNÖNÜ İlçesinden seçilmiştir yılında Sürmene de doğmuştur. İktisatçı - Tüccardır. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır. Şişli de Mehmet YÜKSEL Belediye Meclisine EMİNÖNÜ İlçesinden seçilmiştir yılında İnebolu da doğmuştur. Nakliyat ve Ticaretle meşguldür. Evli ve üç erkek çocuk babasıdır. Küçükpazar da - 16

19 Nedim TUNCER Belediye Meclisine EMİNÖNÜ İlçesinden seçilmiştir de Bitlis de doğmuştur. Tüccar terzidir. Evli ve biri kız ikisi erkek üç çocuk babasıdır. Fatih te Ömer YILM AZ Belediye Meclisine EMİNÖNÜ İlçesinden seçilmiştir. Devre içinde vefat etmiştir. Öıner TEVRÜZ Belediye Meclisine EMİNÖNÜ İlçesinden seçilmiştir yılında Yalova da doğmuştur. Tüccardır. Evli ve üç çocuk babasıdır. Küçükpazar da Sadettin BODUR Belediye Meclisine EMİNÖNÜ İlçesinden seçilmiştir. Bütçe Komisyonu başkamdir yılında Mesudiye de doğmuştur. Birlik Nakliyat Ambarı sahibidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Şişli de Suat Y A L K IN Belediye Meclisine EMİNÖNÜ İlçesinden seçilmiştir yılında Hendek te doğmuştur. Ticaretle meşguldür. Evli ve biri kız diğeri erkek iki çocuk babasıdır. Fmdıkzade de 17

20 Eşref D ERİN ÇAY Belediye Meclisine EYÜP İlçesinden seçilmiştir yılında Erzurum da doğmuştur. Sanayicidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Eyüp te Kâzım KÖKMEN Belediye Meclisine EYÜP İlçesinden seçilmiştir yılında Biga da doğmuştur. Fabrika idare âmiridir. Evli ve biri kız diğeri erkek iki çocuk babasıdır. Eyüp te Mustafa TURAN Belediye Meclisine EYÜP İlçesinden seçilmiştir yılında Tirebolu da doğmuştur.. Sanayicidir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Eyüp te ikamet etmektedir. Osman ÖZER Belediye Meclisine EYÜP İlçesinden seçilmiştir. Son seçimlerde de İstanbuldan Milletvekili seçilmiştir. Şinasi Ü ÇBAŞARAN Belediye Meclisine EYÜP İlçesinden seçeilmiştir da İstanbul da doğmuştur. Fabrikatördür Evli ve iki kız çocuğu babasıdır. Fatih de 18

21 Abdürrahman Şeref LÂÇ Belediye Meclisine FATİH İlçesinden seçilmiştir. Pizren (Üsküp) de doğmuştur. Avukattır Evli, biri kız diğeri erkek iki çocuk babasıdır. İstanbuldan Milletvekili seçilmiştir. Aeop B IN YAT Belediye Meclisine FATİH İlçesinden seçilmiştir yılında İstanbul da doğmuştur. Avukattır. Bekârdır. Yenikapı da ikamet etmektedir. Cavit KOKSAL Belediye Meclisine FATİH İlçesinden seçilmiştir. Belediye Başkan ve - killiği yapmıştır yılında Beypazarı nda doğmuştur. Doktordur. B e kârdır. Fatih te Hilmi G ÜN EYLİ Belediye Meclisine FATİH İlçesinden se çilmiştir yılında Boyabat ta doğmuştur. Ticaretle meşguldür Evlidir. Şehremini nde Hüseyin AK O L Belediye Meclisine FATİH İlçesinden seçilmiştir yılında İstanbul da doğmuştur. Tüccardır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Fatih te 19

22 Kemal BALSARI Belediye Meclisine FATİH İlçesinden seçilmiştir yılında Buldan da doğmuştur. Yüksek mimardır. Evli ve iki kız çocuğu babas.- dır. Bakırköy de Kevork K EVORKYAN Belediye Mecilsine FATİH İlççesinden seçilmiştir yılında İstanbul da doğmuştur. Doktordur. Evli ve biri kız diğeri erkek iki çocuk babasıdır. Pangaltı da ikamet etmektedir. Mehmet AKIÎAL Belediye Meclisine FATİH İlçesinden seçilmiştir yılında Niğde de doğmuştur. Mermer imalâtçısıdır. Evli ve üçü kız, ikisi erkek olmak üzere beş çocuk baabsıdır. Fındıkzade de Mehmet TELM AN Belediye Meclisine FATİH İlçesinden seçilmiştir yılında İstanbul da doğmuştur. Plâstik eşya imalâtçısıdır. Evli ve üçü kız, birisi erkek dört çocuk babasıdır. Fener de (Haliç) Mustafa Fevzi GÜNGÖR Belediye Meclisine FATİH İlçesinden seçilmiştir yılında İstanbul da doğmuştur. Tüccardır. Evli ve iki erkek çocuk babasıdır. Fatih de <7l- - 20

23 Osman Nuri U LU SAY Belediye Meclisine FATİH İlçesinden seçilmiştir seçimlerinde Milletvekili olmuştur. Raif GÜREE Belediye Meclisine FATİH İlçesinden seçilmiştir yılında Balıkesir de doğmuştur. Tüccardır. Evli ve iki erkek çocuk babasıdır. Fatih te Refik BELGÎL Belediye Meclisine FATİH İlçesinden seçilmiştir yılında İstanbul'da doğmuştur. Avukattır. Evli Ve bir erkek çocuk babasıdır. Yeşilyurt ta Sami KOHEN Belediye Meclisine FATİH İlçesinden seçilmiştir yılında İstanblu da doğmuştur. Gazetecidir. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Şişli de Sedat BÖKEKOĞLU Belediye Meclisine FATİH İlçesinden seçilmiştir yılında İstanbul da doğmuştur. Avukattır. Evli ve iki erkek çocuk babasıdır. Şehremini nde 21

24 Şerafettin ER SEZER Belediye Meclisine FATİH İlçesinden Şinasi AYG Ü N Belediye Meclisine FATİH İlçesinsun da seçilmiştir yılında Samden seçilmiştir. Bütçe Encümeni doğmuştur. Avukattır. Bekârdır. Başkanlığı yapmıştır yılında Fatih te istifa ederek Riyaset Müşavirliğine tayin olunmuştur. Divriği de 1324 yılında doğmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır. Kadıköy de Şevket Alper Belediye Meclisine FATİH İlçesinden seçilmiştir yılında Prava da doğmuştur. Esnaftır. Bekârdır. Fatih te ikamet etmektedir. Tevfik GÜRKAN Belediye Meclisine FATİH İlçesinden seçilmiştir yılında Nevşehir de doğmuştur. Emekli subaydır. Evli ve iki erkek çocuk babasıdır. Fatih te ikamet etmektedir, Yusuf A YD IN ER Belediye Meclisine FATİH İlçesinden seçilmiştir yılında Rize de doğmuştur. Armatördür. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Küçük Mustafapaşa da 22

25 Adnan AK IN Belediye Meclisine GAZİ OSMAN- PAŞA İlçesinden seçilmiştir.. Gazeteci ve tanınmış bir spor yazarıdır. 965 seçimlerinde Balıkesirden Milletvekili seçilmiştir. Eşref CANIÎAZ Belediye Meclisine GAZİ OSMANPAŞA İlçesinden seçilmiştir yılında Bulgaristan da doğmuştur. Malî Müşavirdir. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır. Gazi Osmanşa da ikamet etmektedir Hulusi GÜNEŞ Belediye Meclisine GAZİ OSMAN PAŞA İlçesinden seçilmiştir: 1932 yılında Erzincan da doğmuştur. Müstafi memurdur. Evli ve üç ço- 'cuk babasıdır. Gazi Osmanpaşa da Hüseyin ER EN Belediye Meclisine GAZİ OSMANPAŞA İlçesinden seçilmiştir yılında Bulgaristan da doğmuştur. Malî Müşavirdir. Evli ve iki erkek çocuk babasıdır. Gazi Osmanpaşa da Mediha AKTEM EL Belediye Meclisine GAZİ OSMANPAŞA İlçesinden seşilmiştir yılında İstanbul da doğmuştur. Duldur. Beyoğlu nda 23

26 Fikret Ayanoğlu Belediye Meclisine KADIKÖY İlçesinden seçilmiştir yılında Muğla da doğmuştur. Tüccardır. Evli ve biri kız, diğeri erkek iki çocuk babasıdır. Kadıköy de Hilmi A TAKUL Belediye Meclisine KADIKÖY İlçesinden seçilmiştir yılında İstanbul da doğmuştur. Benzin servis istasyonu sahibi ve sigortacıdır. Evli ve iki erkek çocuk babasıdır. Kadıköy de İsmet ULUĞ Belediye Meclisine KADIKÖY İlçesinden seçilmiştir. İstanbul da 1901 yılında doğmuştur. Doktor ve Göz mütehassısıdır. Evli ve biri kız d i ğeri erkek iki çocuk babasıdır. Pendik te Muzaffer ŞAHİNOĞLU Belediye Meclisine KADIKÖY İlçesinden seçilmiştir yılında Adapazarı nda doğmuştur. Ticaretle meşguldür. Evli ve iki çocuk babasıdır. Kadıköy de ikamet etmektedir. Naki TAMER Belediye Meclisine KADIKÖY İlçesinden seçilmiştir. İstanbul da doğmuştur. Emeklidir. Evlidir. Çocuğu yoktur. Kadıköy de Rasimpaşa da 24

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ahmet Selahattin ODABAŞIOĞLU 27.02.1930 29.06.1936 2 Fevzi Daim ARBİL 22.07.1936 16.06.1941 3 Cafer Tayyar

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI

HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ferit MELEN 30.05.1945 31.10.1945 (Vekil) 2 Abbas İDİL 01.11.1945 08.12.1947 3 İsmail Salih ÖZÜT 15.12.1947 23.06.1950

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

2010 ANADOLU LİSELERİ YERLEŞTİRME BİLGİLERİ

2010 ANADOLU LİSELERİ YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Boş Öğr. Sayısı Boş Sayısı 21596 BEYOĞLU Galatasaray Fra. 1 + 4 100 493.438 91 9 0.05 11 495.061 493.085 0.05 100 89 11 95 5 7311 FATİH İstanbul Alm. 1 + 4 180 491.749 173 7 0.09 14 497.881 491.647 0.09

Detaylı

08 ŞUBAT 2012 ÇARŞAMBA BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ MUHSİN YAZICIOĞLU SPOR SALONU

08 ŞUBAT 2012 ÇARŞAMBA BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ MUHSİN YAZICIOĞLU SPOR SALONU 249 10:00 BAHÇELİEVLER LİSESİ 0 0 ZEYTİNBURNU 100. YIL TİCARET MESLEK LİSESİ GK 2. GRUP 250 11:30 BEŞİKTAŞ MEHMET ALİ BÜYÜKHANLI TİC. MES. L. 0 20 FATİH ATATÜRK ÇAĞDAŞ YAŞAM ÇOK PROGRAMLI L. GK 7. GRUP

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR NO ADI SOYADI BABA ADI İKAMET YERİ TELEFON NUMARASI EMAİL ADRESİ İMZA 1 Ahmet ÇİFTÇİ Abdülaziz Güngören-İSTANBUL 0212

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Seyit Ahmet Cemal YEŞİL 01.08.1936 19.09.1938 2 Mehmet Hulusi AYKENT 21.09.1938 22.01.1942 3 Hadi HÜSMAN 22.01.1942

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ GEÇTİ/KALDI İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ SONUÇ ADAY NO

KİMLİK BİLGİLERİ GEÇTİ/KALDI İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ SONUÇ ADAY NO İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK BABA ADI YERİ 1 BERK DÖNMEZ 492 CÜNEYT KADIKÖY 24.01.1995 U.GEMİCİ İSTANBUL

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010004 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,74987 72,74987 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 84,18040 84,18040 210020002

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

MALİYE TETKİK KURULU BAŞKANLARI

MALİYE TETKİK KURULU BAŞKANLARI MALİYE TETKİK KURULU BAŞKANLARI SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Mehmet Cezmi ERÇİN 01.08.1936 08.04.1937 2 Mehmet Esat TEKELİ 23.09.1938 22.01.1942 3 İsmail Hakkı ÜLKÜMEN 22.01.1942 02.02.1942

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy 60 Yıl Ataköy Ortaokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy 60 Yıl Ataköy Ortaokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI Bakırköy 6 Yıl Ataköy Ortaokulu Müdürlüğü KÖYÜ/ATAKÖY 2-5-6. MAHALLESİ/KİLİTBAHİR KÖYÜ/ATAKÖY 2-5-6. MAHALLESİ/ADNAN KAHVECİ BULVARI KÖYÜ/ATAKÖY 2-5-6. MAHALLESİ/BEYAZ LALE KÖYÜ/ATAKÖY 3-4-11. MAHALLESİ/ADNAN

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Yoksullukları, yoklukları aşarak bir okulu bitirip meslek sahibi olanları ilk defa burada bir araya getiriyoruz.

Yoksullukları, yoklukları aşarak bir okulu bitirip meslek sahibi olanları ilk defa burada bir araya getiriyoruz. OKUMUŞLAR Ahmetler, öteden beri eğitime ve okumaya meraklı insanların yaşadığı bir köy. Buradan okumaya giden çocuklar gittikleri okullarda her yönden ba ş ar ı göstererek okullarında örnek olmu ş lard

Detaylı

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu GÜNDEMİN ( 2. ) MADDESİ : seçimi; : 5393 sayılı yasanın 19. Maddesi gereğince Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Aydın ERDİM 16.03.1978 30.04.1978 (Vekil) 30.04.1978 31.12.1979 2 Mustafa Ateş AMİKLİOĞLU 31.12.1979 02.06.1980 3 Yaşar BASKIN

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı

OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI

OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI YER ANKARA / KIZILCAHAMAM ÇAM HOTEL TARİH 15-17 ARALIK 2015 S. NO ADI SOYADI UNVANI BİRİMİ 1 İsmail ÜZMEZ Genel Müdür Genel Müdürlük 2 M. Zeki

Detaylı

Sultanahmet - Beşiktaş

Sultanahmet - Beşiktaş Sultanahmet - Beşiktaş S5 S4 S1 S2 S3 S4 S5 Sultanahmet Hipodrom Meydanı Yerebatan sarnıcının önü Gülhane Tramvay istasyonu çevresi Sirkeci Tren istayonu önü Eminönü Kadıköy iskelesi önü S1 S2 S3 http://goo.gl/n8dseh

Detaylı

2012-2013 İstanbul Anadolu Liseleri Taban Puanları

2012-2013 İstanbul Anadolu Liseleri Taban Puanları 2012-2013 İstanbul Anadolu Liseleri Taban Puanları 2012-2013 yılı İstanbul ilinde bulunan Anadolu Liseleri kontenjanları ve İstanbul ili Anadolu Liseleri taban ve tavan puanları. İl Adı İlçe Adı Okul Adı

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Memur (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,93240 87,93240 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sekreter (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 84,06045 84,06045 210020001

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

İstanbul'daki Anadolu Liseleri 2011 SBS Yerleştirme Verileri 1. Yerleştirme Taban Puanına Göre Büyükten Küçüğe Sıralı

İstanbul'daki Anadolu Liseleri 2011 SBS Yerleştirme Verileri 1. Yerleştirme Taban Puanına Göre Büyükten Küçüğe Sıralı İstanbul'daki Anadolu Liseleri 2011 SBS Yerleştirme Verileri 1. Yerleştirme Taban Puanına Göre Büyükten Küçüğe Sıralı İLÇE OKUL ADI YABANCI DİL 2011 KONTENJAN ASİL YERLEŞTİRME TABAN PUANI OYP İstanbul

Detaylı

1950 yılında enerji işkolunda faaliyet göstermek üzere İstanbul da, İstanbul Su İşçileri Sendikası adı ile kuruldu.

1950 yılında enerji işkolunda faaliyet göstermek üzere İstanbul da, İstanbul Su İşçileri Sendikası adı ile kuruldu. 1950 yılında enerji işkolunda faaliyet göstermek üzere İstanbul da, İstanbul Su İşçileri Sendikası adı ile kuruldu. Sendikanın Kurucuları: Haşim Özmer, Cevdet Dikmen, Sebahattin Tükelman, Halit Çetin,

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ KURUMSAL TANITIM GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ 1. Gelirler Genel Müdürlüğü'nün Tarihi Gelişimi Aşıkpaşazade Tarihi ne göre Osman Gazi Her kim pazarda satış yapıp para kazanırsa bunun iki

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4 KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 3842341 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) SH 6 1 4797 4799 3842343 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) /POZİSYON 4652 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU MERKEZ Merkez GİH 8 1 4001 4653 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU MERKEZ Merkez GİH 9 1 4001 4245 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU. 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İmamoğlu Kaymakamlığı

NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU. 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İmamoğlu Kaymakamlığı KALKINMA KURULU ADANA ÜYELERİ NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 2 İsmail Hakkı DEVELİ Kaymakam Seyhan Kaymakamlığı 3 Abdullah DÖLEK Kaymakam

Detaylı

65 Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Ekim Kasım Aralık 2015 Bülteni

65 Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Ekim Kasım Aralık 2015 Bülteni 65 Odamızdan Ziyaretler Odamıza Ziyaretler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak. Konya İl Müdürü Seyfettin BAYDAR Konya İl Emniyet Müdürü Mevlüt DEMİR İntech Global A.Ş. Emin Gürcan GÜREL TTMD Konya İl Temsilcisi

Detaylı

1 of 50 EN BÜYÜK PUAN EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 50 EN BÜYÜK PUAN EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 3241091 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU MERKEZ Merkez 1 0 90,93950 90,93950 3241093 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOG BOLU MERKEZ Merkez 1 0 89,42132 89,42132 3241095

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLERİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLERİ Genel Sekreter Şemsettin ARGUN Emin KAYA Vekaleten (GSY) Vekaleten (GSY) Genel Sekreterler ve Görev Süreleri 1961 ANAYASASI DÖNEMİNDE Önceki Görevi Başlangıç Ayrılış

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy 60 Yıl Ataköy İlkokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy 60 Yıl Ataköy İlkokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI Bakırköy Yıl Ataköy İlkokulu Müdürlüğü İSTANBUL/BAKIRKÖY/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/ATAKÖY --. MAHALLESİ/KİLİTBAHİR İSTANBUL/BAKIRKÖY/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/ATAKÖY --. MAHALLESİ/BEYAZ LALE İSTANBUL/BAKIRKÖY/MERKEZ

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 17-18 HAZİRAN 2015 İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 17-18 HAZİRAN 2015 İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: TARİH: 17-18 HAZİRAN 2015 LİMAN BAŞKANLIĞI / ADAY ADI SOYADI 1 BÜLENT DEĞİRMENCİ.6074 HÜSEYİN GAZİ ŞİŞLİ 13.11.1978 2 ABDULLAH VERİT.1208 ARİF EMİNÖNÜ 18.03.1983

Detaylı

lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 11 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 ATAMA KARARLARI Yardımcılığından: Karar Sayısı : 2014/936 1 Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık

Detaylı

Pasaport Büro Adresleri

Pasaport Büro Adresleri Pasaport Büro Adresleri İlçe Adı Pasaport Büro Ve Pasaport Harcının Yatırılabileceği Mali Veznelerinin Adres ve Telefonları Adalar Pas. Br. Büyükada Nala Hatun Cd. N-2 ADALAR Tel:0216 382 50 10-14 Adalar

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU

TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU YEREL YONETIMLERIN TARIHCESI Turkıyede yerel yonetımler 1839 Tanzımat Fermanı nı ızleyen donemde ve 1854 Kırım Savası sonrasında kurulmustur. Bu zamana

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/12/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN T.C. 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/12/2015 Perşembe

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

KÜRŞAT ATILGAN ÖMER ÇELĐK AKP

KÜRŞAT ATILGAN ÖMER ÇELĐK AKP KÜRŞAT ATILGAN Kürşat Atılgan, 27 Ağustos 1956 tarihinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. Babasının adı Mehmet Hakkı, annesinin adı Medine'dir. Hava Pilot Tuğgeneral; 1976 yılında Hava Harp Okulu'ndan

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ 2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ İl: 58 - SİVAS S.NO Vergi Dairesi Vergi No Mükellef 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) HESAPLANAN (TAHAKKUK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı: Arif KOLAY Doğum Yeri: Kütahya Doğum Tarihi: 17.03.1973 Medeni Hali: Evli Yabancı Dil: İngilizce Yabancı Dil Puanları: ÜDS: 60 KPDS: 61 Bölümü/Anabilim Dalı: Tarih

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi Karar No : 41850698.301.05-36 Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, iki yıl süre ile

Detaylı

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli Şubat lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 9 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI 9 9 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 9 ADIYAMAN

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 06/10/2016 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Emre ŞAHİNCİ T.C. 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Emre ŞAHİNCİ Başkanlığında 06/10/2016 Perşembe

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C. İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 KİMLİK BİLGİLERİ YERİ SONUÇ 1 BAHATTİN ABLAK 17036647352 İSMAİL MARDİN 20.06.1982 BALIKÇI GEMİSİ TFASI

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması - 2014 1 1.1. ARAŞTIRMANIN ADI BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 1. 2.

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Karar No: 204/20 Özet: Meclis.Başkan Vekili ile Meclis 2.Başkan Vekili seçimi. K A R A R : "5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesi uyarınca Belediye Meclisinde 2 yıl müddetle görev yapmak üzere, Meclis.Başkan

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı

S.B. K.H.B. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ BİLİMSEL YAYIN SAYISI

S.B. K.H.B. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ BİLİMSEL YAYIN SAYISI S.B. K.H.B. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ BİLİMSEL YAYIN SAYISI Kurum Atıf Sayısı Yayın Sayısı Etki Ort. ANKARA NUMUNE 932 779 1,20 ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT 583 534 1,09 ANKARA ATATURK 619 475

Detaylı

Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 07.11.2014 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 07.11.2014 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi. TOPLANTI TARİHİ :01.12.2014 TOPLANTI GÜN VE SAAT :PAZARTESİ 16.00'da KATILANLAR : 36 KATILMAYANLAR : 2 MAZERETLİ : Belediye Meclisinin 01 ARALIK PAZARTESİ günü saat 16.00 da olağan olarak yapılan toplantısında

Detaylı

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 1.Sohbet Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Konuşmacı: Özcan Ergiydiren Konu: Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Tarih: 1

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015 155 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY INSTITUTE of SOCIAL SCIENCES JOURNAL of SOCIAL SCIENCES Year:

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu 17 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara da Gerçekleştirildi UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVI. Genel Kurul, 2014-2018

Detaylı

-KARAR- ADAYLAR PARTİSİ ALDIĞI OY Yusuf KILIÇ AKPARTİ 22 Ebru ATEŞ AKPARTİ 22 Bilal EKEN AKPARTİ 22 Ahmet KESER AKPARTİ 22

-KARAR- ADAYLAR PARTİSİ ALDIĞI OY Yusuf KILIÇ AKPARTİ 22 Ebru ATEŞ AKPARTİ 22 Bilal EKEN AKPARTİ 22 Ahmet KESER AKPARTİ 22 KARAR TARIHI : 07/04/2014 KARAR NOSU : 61 ÖZÜ: Açılış ve Yoklama Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 5.Birleşim 1.oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı duruşuna

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

Yükseköğretim Kurumu Adı. o Sayı

Yükseköğretim Kurumu Adı. o Sayı ANA EYLEM 1 - ROGRAM ÜLKELERİ il ÖĞRENCİ v ERSONEL (KA103) Yüksköğtim Kuumlaı sonl Eğitim Alma Haktliliği Faaliyti Asgai sin Asgai Kaşılama Sıa Gö Kaşılama Sonası o Yüksköğtim Kuumu Adı 2015 Dönmi Düznlnn

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB ADI Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5 Sütun6 Sütun7 Sütun8 Sütun10 Sütun11 Sütun12Sütun13Sütun14Sütun15Sütun16Sütun17Sütun18Sütun19Sütun20Sütun21Sütun22Sütun23Sütun24Sütun25Sütun26Sütun27 210890001 25333

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 290220001 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMİ (BURSA / MERKEZ - Taşra) 1 1 0 75,76029 75,76029 290220003 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA

Detaylı

SAĞLIK TEKNİKERİ PROTEZ/ORTEZ ADIYAMAN TKHK-TAŞRA SH ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER AFYONKARAHİSAR TKHK-TAŞRA SH

SAĞLIK TEKNİKERİ PROTEZ/ORTEZ ADIYAMAN TKHK-TAŞRA SH ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER AFYONKARAHİSAR TKHK-TAŞRA SH 290160011 214513 ADIYAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ADIYAMAN TKHK-TAŞRA SH 2 3011 290160013 214513 ADIYAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ RÖNTGEN ADIYAMAN TKHK-TAŞRA

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

1 GALATASARAY LİSESİ 91,75 2 GAZİOSMANPAŞA ANADOLU LİSESİ 91,00 3 BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ 89,66 4 ÖZEL KASIMOĞLU COŞKUN ANADOLU LİSESİ 88,50

1 GALATASARAY LİSESİ 91,75 2 GAZİOSMANPAŞA ANADOLU LİSESİ 91,00 3 BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ 89,66 4 ÖZEL KASIMOĞLU COŞKUN ANADOLU LİSESİ 88,50 OKUL ADI PUANI 1 GALATASARAY LİSESİ 91,75 2 GAZİOSMANPAŞA ANADOLU LİSESİ 91,00 3 BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ 89,66 4 ÖZEL KASIMOĞLU COŞKUN ANADOLU LİSESİ 88,50 5 EYÜP ANADOLU LİSESİ 88,25 6 FAHREDDİN KERİM

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI MÜDÜRLÜĞÜ MÜNHAL EĞİTİM KURUMLARI

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI MÜDÜRLÜĞÜ MÜNHAL EĞİTİM KURUMLARI T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI MÜDÜRLÜĞÜ MÜNHAL EĞİTİM KURUMLARI Sıra No İlçe Kurum Kodu Okul /Kurum Adı Öğrencilerinin Tamamı Kız Olan Münhal Okullar (X) Yatılı Kız Öğrencisi

Detaylı

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 3210101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,835 87,835 3210103 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,718 87,718 3210105 ABANT İZZET

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı