İNDİRİMLİ ORANLI İŞLEMLERDE KDV İADESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNDİRİMLİ ORANLI İŞLEMLERDE KDV İADESİ"

Transkript

1 İNDİRİMLİ ORANLI İŞLEMLERDE KDV İADESİ Metin KAHRAMAN

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ ÖZET... İV ABSTRACT... V KISALTMALAR... Vİ BÖLÜM 1 GİRİŞ VE AMAÇ...1 BÖLÜM 2 VERGİ YAPISI KAVRAMI, DOLAYLI-DOLAYSIZ VERGİ KAVRAMI, KATMA DEĞER VERGİSİ VE İADE SİSTEMİ VERGİ VE VERGİ YAPISI KAVRAMLARI DOLAYLI-DOLAYSIZ VERGİLER VE TÜRLERİ Dolaylı Vergilerin Tanımı ve Türleri Dolaylı Vergilerin Türleri Katma Değer Vergisi Özel Tüketim Vergisi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Gümrük Vergisi Damga Vergisi Dolaysız Vergilerin Tanımı Ve Türleri Dolaysız Vergilerin Türleri Gelirden Üzerinden Alınan Vergiler Servetten Alınan Vergiler KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM VE İADE SİSTEMİ KATMA DEĞER VERGİSİNDE İADE YÖNTEMLERİ Nakden İade Mahsuben İadeler BÖLÜM 3 İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADEYİ DOĞURAN OLAY VE İADE EDİLECEK KDV NİN HESAPLANMASI İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİM VE HİZMETLERDEN DOĞAN İADELER %1 Oranına Tabi Mal ve Hizmetler (I) Sayılı Liste %8 Oranına Tabi Mal ve Hizmetler (II) Sayılı Liste ii

3 Temel Gıda Maddeleri (A Cetveli) Diğer Mal Ve Hizmetler (B Cetveli) İNDİRİMLİ ORANLI İŞLEMLERDE İADEYİ DOĞURAN OLAY İADE EDİLECEK KDV NİN HESAPLANMA YÖNTEMİ Yüklenilen Verginin Hesaplanması (Birincil Hesaplama) Yüklenilen Vergi İle Sonraki Döneme Devreden Verginin Karşılaştırılması (İkincil Hesaplama) Yıllık İade Talep Edilebilir Verginin İzleyen Yılda Sonraki Dönemlere Devreden Vergi İle Karşılaştırılması (Üçüncü Hesaplama) BÖLÜM 4 İADE UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSULAR, YMM RAPORU VE MUHASEBE KAYITLARI İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE UYGULAMASI Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacaklarının Elektrik Ve Doğalgaz Borçlarına Mahsubu Yılı İçinde Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarlarının Hesaplanması İzleyen Yıl İçerisinde Nakden veya Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarlarının Hesaplanması İade Hesabına Dâhil Edilebilecek Yüklenilen KDV Stoklarda Yer Alan Mallar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Sonradan Düzenlenen veya Temin Edilen Belgeler YILI İÇİNDE MAHSUP EDİLEMEYEN VERGİLERİN İADESİ YMM RAPORU VE UYGULAMA İndirimli Oranlı İşlemlerde YMM Raporunda Olması Gereken Bilgiler YMM Raporu Ve Uygulama Muhasebe Kayıtları SONUÇ KAYNAKÇA iii

4 ÖZET Bu çalışmamızda katma değer vergisi sisteminin işleyişi hakkında bilgi verilmekte ve katma değer vergisinin konusuna giren indirimli orana tabi işlemler açıklanmaktadır. İndirimli oranın neden gerektiği, indirimli orandan yararlanacakların dikkat etmesi gereken hususlar bu çalışmamızda incelenmiştir. Çalışmamızın birinci bölümünde vergi ve vergi yapısı, dolaylı ve dolaysız vergiler, dolaylı vergi türlerinden olan katma değer vergisinde indirim, iade sistemi ve iade yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde indirimli orana tabi işlemlerin ne olduğu ve kanunda bu malların nelerden oluştuğu ve indirimli orana tabi işlemlerde iadeyi doğuran olay ve katma değer vergisi iadesinin hesaplanması hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 119 Seri No lu Genel Tebliğde yer alan, indirimli orana tabi işlemlerde dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanmıştır. Son bölümümüzde ise yeminli mali müşavir rapor örneği ile birlikte uygulama ve muhasebe kayıtlarına yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: KDV, indirimli orana tabi işlemler, 119 No lu KDV Genel Tebliği, KDV iadesi iv

5 ABSTRACT This study gives information about the functioning of the system of value added tax and explains transactions subject to discounted rate under the scope of value added tax. The necessity of the discount rate, points to pay attention to the discount rate for beneficiaries are examined in this study. The first section focuses on tax and tax structure, direct and indirect taxes and the discount, rebate system and methods of rebate from value added tax, which is a type of indirect taxes. The second section is subject to discount rate transactions and what constitutes the goods in law and the events that cause the rebate for discount rate transactions and the calculation of the rebate. In the third section is the main point to be considered for discount rate transactions according to the General Communiqué from , number 28332, serial number 119. In the last section is given place to the Chartered accountant report sample together with application and accounting records. Key Words: value added tax, discount rate transactions subject to, serial number 119, value added tax refunds. v

6 KISALTMALAR ATİK BSMV GSMH İOTİ KDV KDVK ÖTV VEDOP VUK YMM a.g.e. : Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi : Gayri Safi Milli Hasıla : İndirimli Orana Tabi İşlemler : Katma Değer Vergisi : Katma Değer Vergisi Kanunu : Özel Tüketim Vergisi : Vergi Dairesi Otomasyon Programı : Vergi Usul Kanunu : Yeminli Mali Müşavir : Adı Geçen Eser vi

7 BÖLÜM 1 GİRİŞ VE AMAÇ tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak, tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun temelinde, mal ve hizmetlerin üretiminden başlayarak tüketimine kadar tüm safhalarda uygulanması ve her safhada yaratılan katma değerin vergilendirilmesi vardır. Mükellefler vergiye tabi faaliyetler üzerinden hesapladıkları katma değer vergisinden, kendilerine yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin yüklendikleri KDV yi indirmekte, aradaki müspet farkı vergi dairesine yatırmaktadırlar. Hesaplanan verginin yüklenilen vergiden az olması halinde indirilemeyen kısım Katma Değer Vergisi Kanunu nun 29/2. maddesi gereğince sonraki döneme devredilmektedir. KDV iadelerinin nasıl yapılacağı KDV Kanunu nda ayrıntılı olarak yer almamaktadır. Kanunda sadece Maliye Bakanlığı na iadelerdeki usul ve esasların belirlenmesinde KDV Kanunu nun 32.maddesi ile yetki verilmiştir. Bunun yanı sıra 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 120. maddesine, 5035 Sayılı Kanunla hem KDV iadeleri hem de diğer vergilere ilişkin iadeleri yapma konusunda Maliye Bakanlığı na yetki veren fıkra eklenmiştir. Diğer taraftan yine aynı kanunla KDV Kanunu nun 32.maddesine eklenen fıkra ile iadeleri sadece mahsuben yaptırma konusunda Maliye Bakanlığı na yetki verilmiştir. Katma değer vergisinde iade hakkı doğuran işlemler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. İhracat (KDVK md.11), 2. Bavul Ticareti (KDVK md.11), 3. Yolcu Beraberi İhracat (KDVK md.11/1-b), 4. İhraç Kayıtlı Teslimler (KDVK md.11/1-c), 5. Yabancıların Türkiye deki taşımacılık faaliyetlerine veya fuar, panayır ve sergilere katılımlarına ilişkin istisna (KDVK MD.11/1-b), 6. Deniz, hava ve demiryolu araçlarına ilişkin teslim ve hizmetler (KDVK md.13/a), 7. Petrol arama faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetler (KDVK md.13/c), 8. Liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler (KDVK md.13/b), 9. Teşvik belgeli makina ve teçhizat teslimleri (KDVK md.13/d), 1

8 10. Limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerine ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt isleri (KDVK md.13/e), 11. Askeri ve güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler (KDVK md.15), 12. Uluslararası Taşımacılık (KDVK md.14), 13. Diplomatik istisna kapsamındaki teslim ve hizmetler (KDVK md. 15), 14. İndirimli Orana Tabi Mal ve Hizmet Teslimlerinden Doğan İadeler (KDVK md.29/2) Vergi Sorumluluğu Kapsamında Tevkifat Uygulamasından Doğan İadeler, 15. Fazla ve Yersiz Ödenen Vergilerin İadesi (KDVK md.8). Çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde, katma değer vergisinde iade hakkı doğuran işlemlerden, indirimli orana tabi mal ve hizmetlerden doğan iadeler ele alınmıştır. 2

9 BÖLÜM 2 VERGİ YAPISI KAVRAMI, DOLAYLI- DOLAYSIZ VERGİ KAVRAMI, KATMA DEĞER VERGİSİ VE İADE SİSTEMİ 2.1. VERGİ VE VERGİ YAPISI KAVRAMLARI Vergi, devlet veya devredilmiş vergilendirme yetkisine sahip kamu kuruluşlarının kamu harcamalarını finanse etmek veya ekonomik ve sosyal hayata müdahale etmek üzere cebri, nihai ve karşılıksız olarak ve doğrudan doğruya istenen para şeklindeki ödemeleri ifade etmektedir. 1 Vergi; ya devlet ya da devredilmiş yetkiye dayanan diğer bazı kamu tüzel kişilerince fertlerden, tüzel kişilerden hatta tüzel kişiliğe sahip olmayan bazı kurumlardan alınan ve karşılığında doğrudan bir karşılık vaat edilmeyen, başka bir ifade ile özel karşılığı bulunmayan iktisadi değerlerdir. 2 Bir başka ifade ile vergi, kamu giderlerini karşılamak üzere herkesin mali gücüne göre vermekle yükümlü olduğu ekonomik bir değerdir. 3 Bununla birlikte günümüzdeki amaç ve fonksiyonları göz önüne alındığında, vergi; devletin ve yetkili diğer kamu kuruluşlarının, yüklendikleri fiskal ve ekstrafiskal görevleri gerçekleştirmek üzere, gerçek veya tüzel kişilerden; cebren, karşılıksız olarak ve egemenlik gücüne dayanarak aldığı para şeklindeki iktisadi değerlerdir. şeklinde tanımlanabilir. 4 Vergi yapısı ise vergilerin bileşimini ve karşılıklı yerini anlatmak için kullanılan bir kavramdır. Vergi sistemlerini meydana getiren vergilerin, gerek toplam vergiler içerisinde ve gerekse Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH) ve devlet gelirleri gibi diğer ekonomik büyüklükler içindeki nispi paylarını ve önemlerini anlatır. Vergi yapısının nasıl şekillenmesine yönelik tartışmalar, ekonomik gelişme ve siyasal karar alma süreçleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Şöyle ki; bir ülkenin vergi yapısı, 1 Türk İ. Kamu Maliyesi, Turhan Kitabevi, Ankara, 2005: Nadaroğlu H. Kamu Maliyesi Teorisi, 5.Baskı, Okan Dağıtımcılık Yayıncılık Ltd.Şti., Met-Er Matbaası, İstanbul, 1983: Kırbaş S. Vergi Hukuku Temel Kavramlar İlkeler ve Kurumlar, Gazi Üniversitesi Yayın No:37, İ.İ.B.F. Yayın No:25, Ankara, 1984: Akdoğan A. Kamu Maliyesi, 7.Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 1999:

10 ekonomik yapı ile doğrudan ilgilidir ve ekonomik gelişmenin değişik aşamalarında vergi yapısı da değişmektedir. Diğer görüşe göre ise vergi yapısı politik amaçlarda kullanılan bir araçtır. Buna göre politikacılar, politik alanlardaki net getirileri olan oy sayısını artırmak için, çıkarları doğrultusunda vergi yapısını değiştirebilmektedirler. 5 Vergi yapısı kavramı ile literatürde vergilerin dolaylı ve dolaysız olma kriterleri anlatılmak istenir. Dolaylı vergiler, yansıtılması kolay, yükümlüsü belli olmayan, ne zaman ve ne kadar tahsilinin olacağı kestirilemeyen vergilerdir. Bunların yanı sıra bu vergileri kaçırma olasılığı daha düşüktür. Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergileri, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), dolaylı vergiler içerisinde yer almaktadır. Dolaysız vergiler ise yansıtılması kolay olmayan, mükellefi ve tahsil zamanı belli, vergi kaçırma olasılığı mümkün olan vergilerdir. Bu vergiler içinde Gelir ve Kurumlar Vergileri, Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi yer almaktadır DOLAYLI-DOLAYSIZ VERGİLER ve TÜRLERİ Dolaysız vergiler kazanç üzerinden alınan vergiler olup, dolaylı vergiler ise harcama üzerinden alınan vergilerdir. Richard Musgrave vergilerin dolaylı-dolaysız ayırımında dört temel husus üzerinde yoğunlaşmıştır. 7 Dolaylı vergiler, yansıma amacı düşünülerek düzenlenen vergilerdir, Dolaylı vergiler, yansımaları mümkün olan vergilerdir, Dolaylı vergiler, eşya ve hizmetleri vergi konusu yapmışlardır. Dolaysız vergiler ise şahısların özel durumlarını ve ödeme güçlerini dikkate alırlar. Dolaylı vergiler tüketimi, dolaysız vergiler ise geliri hedef almışlardır. Genel olarak dolaysız vergilerin, dolaylı vergilere kıyasla daha adil oldukları kabul edilir. Bunun nedeni ise; dolaysız vergilerin, yükümlünün ekonomik iktidarına 5 Ay HM, Talaşlı E. Ülkelerin Ekonomik Gelişmişlik Seviyeleri ve Vergi Yapıları Arasındaki İlişki, Maliye Dergisi, 2008, 154: Nadaroğlu H. Kamu Maliyesi, 8.Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1992: Kanlı M. Dolaylı Vergiler ve Kayıt Dışı Ekonomi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Maliye Teorisi Bölümü, Yüksek Lisans Tezi;

11 uydurulabilme olanağının daha fazla olmasıdır. Ancak dolaylı vergilerin yükümlüsü anonim olduğu için, bu vergilerin şahsileştirilebilmesi mümkün değildir Dolaylı Vergilerin Tanımı ve Türleri Dolaylı vergiler, mal ve hizmet kullanımından kaynaklanan vergilerdir. Vergiye tabi mal ve hizmetlerden yararlanan herkes, gelir düzeyi ne olursa olsun aynı oranda vergi öder. Bu vergilerde vergi mükellefi ile ödeyicisi farklıdır. Bir başka tanıma göre ise, dolaylı vergiler bir mal veya hizmet üzerinden dolaylı olarak tahsil edilen vergilerdir. Mal ve hizmet satın alırken ödendiğinden, tahsili kolay ve ucuzdur Dolaylı Vergilerin Türleri Katma Değer Vergisi Günümüzde en çok bilinen dolaylı vergi türü olan KDV, malların ve hizmetlerin satışından alınan ve vergi indirimine imkân sağlayarak değer artışını temel alan bir satış vergisidir. 9 Katma değer vergisi konusu ve kapsamı itibariyle muamele vergilerinden olup, teorik ve teknik üstünlükleri ile harcamalar üzerinden alınan vergilerin en gelişmiş olanıdır. Bu vergi çok aşamalı ve yayılı satış vergisi niteliğindedir. Dolayısıyla mal veya hizmetin her el değiştirilmesinde eklenen değer üzerinden tarh edilen bir satış vergisidir. 10 Bu vergide harcamalar üzerinden alınan vergilerin diğer türlerinde görülen (perakende satış vergisi hariç) vergi piramidinin bulunmaması ve üretim tüketim zincirinde satıcılarla alıcılar arasında hazine yararına sonuçlanan çıkar çatışmasının olması, bu vergiyi üstün kılan başlıca özellikleridir. Katma değer vergisinde üretim, dağıtım ve hizmet sektörleri her el değiştirme aşamasında vergilendirilmekte, işletme girdileri için yüklenilen vergiler hazineye borçlanılan vergilerden indirilmektedir. Böylece üretim ve dağıtım sürecinin her aşamasında ürüne eklenen değer üzerinden vergi alınmaktadır Gök A. OECD Ülkeleri ve Türkiye de Vergi Yükü, E-Yaklaşım, 2010, 213: 3. 9 Demiral B. Dolaylı Vergilerin Ekonomik Etkileri ve Avrupa Birliği ile Dolaylı Vergileri Uyumlaştırma Süreci, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi; Kanlı, a.g.e., s Öncel M, Kumrulu A, Çağan N. Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002:

12 Özel Tüketim Vergisi Ekonomik sürecin üretim ve dağıtım aşamalarında veya bunlardan sadece birinde, istisna ve muafiyetler dışındaki bütün mal ve hizmetlerden genel olarak alınan muamele vergisine karşılık, ayrı ayrı belirtilen mal ve hizmetlerden alınan vergilere özel tüketim vergileri adı verilir. 12 ÖTV nin konusu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklılıklar gösterebilmektedir. Genel olarak iki grup mal üzerinden alınmaktadır. Bunlardan birinci grupta alışkanlık verici maddeler olan çay, kahve, sigara ve alkol diğer grupta ise sürümü yüksek olan mallar mevcuttur. Petrol türevleri vb. özel tüketim vergisi esas olarak lüks mallar ile alışkanlık yapan ve keyif verici maddeleri hedef almakla beraber, bazı durumlarda geniş ölçüde sanayi ürünü ve hizmetlerini de kapsamına almak suretiyle, adeta genel bir tüketim vergisi görünümü kazanmaktadır Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Banka ve sigorta şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları tüm muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir. Buna göre, bankaların gerek bankacılık gerekse bankacılık dışı işlemlerden dolayı faiz, komisyon, ücret, masraf karşılığı gibi adlar altında nakden veya hesaben aldığı ve gelirler hesabına intikal ettirdiği paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulacaktır Gümrük Vergisi Gümrük Vergisi yerli üretimin korunması, ödemeler bilânçosunun iyileştirilmesi ve dış ticaret hadlerinin iyileştirilmesi için alınır. Gümrük vergisinin konusuna, ülke sınırlarına ithal edilen, tarife cetvellerinde yazılı her çeşit eşya girmektedir. Gümrük vergileri ya kıymet üzerinden advalorem ya da fiziki ölçüler üzerinden spesifik olarak alınmaktadır. Dolaylı vergiler kategorisinde yer alan Gümrük Vergileri mal üzerinden alındıkları için gayri şahsi objektif bir niteliğe sahiptirler. Ayni karakterdeki bu vergilerin 12 Turhan S. Vergi Teorisi ve Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1993: Altınsoy S. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi nin Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi;

13 yansıtılmaları son derece kolaydır. Bu sebepledir ki kanuni yükümlüsü malı ithal eden kimseler olduğu halde, gümrük vergisinin yükünü gerçekte bu malın tüketicileri taşır Damga Vergisi Damga vergisi bir tüketim vergisidir. Konusunu üretim aşamasından tüketime kadar el değiştiren mal, hizmet ve servet unsurlarına hukuki nitelik kazandırmak için düzenlenen vesikalar ve kâğıtlar oluşturmaktadır. Damga vergisinin çok geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır. Mükellefleri arasına, tüm vergi mükellefleri olduğu gibi hiç mükellef olmayan kişiler de girebilmektedir. Çünkü Damga Vergisi Kanunu'na hukuki nitelikli vesika ve kâğıtların; imzalanması veya imza yerine geçen bir işaret konulması (imza bilmeyenlerin mühür veya parmak basması), damga vergisi mükellefiyetini doğurmaktadır Dolaysız Vergilerin Tanımı Ve Türleri Dolaysız vergiler, vergi mükellefi ile ödeyicisinin aynı olduğu, kişi ve kurumlardan elde ettikleri gelir düzeyine göre alınan vergilerdir. Bu vergilerde vergi mükellefinin, kendisine düşen vergi yükünü başkasına yansıtma olanağı bulunmamaktadır. 16 Dolaysız vergiler; gelir üzerinden (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi) ve servetin mevcudiyeti (Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi) üzerinden alınan vergiler olup, konulduğu kişi ya da kurum üzerinde kalması nedeniyle istisnai durumlar dışında yansıtılamayan vergilerdir Dolaysız Vergilerin Türleri Gelirden Üzerinden Alınan Vergiler 14 Kanlı, a.g.e., s Kanlı, a.g.e., s Gök, a.g.m., s Erkan F. Avrupa Birliği nde Dolaysız Vergilerin Uyumlaştırılması ve Avrupa Birliği Mahkemesi nin Bu Konudaki Rolü, Tam Üyelik Yolundaki Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ümit Ofset Matbaacılık, Yayın No:2009/399 Ankara, 2009: 4. 7

14 Çağdaş vergi sistemlerinin en önemli vergilerini, gelirlerden alınanlar oluşturmaktadır. Geliri vergilendiren iki ayrı vergi türü bulunmaktadır; gelir vergisi ve kurumlar vergisi. Gelir vergisi, gerçek kişilerin kazanç ve iratlarını kapsamına alır. Kurumlar vergisi ise, kurumlar vergisinde belirtilmiş olan kurumların kazançlarını yükümlendirmektedir. Gerek gelir vergisi gerekse kurumlar vergisi her ikisi de aynı ekonomik unsuru, geliri vergilendirmektedirler. Aralarındaki fark yükümlü unsuru bakımından ortaya çıkar. 18 a) Gelir Vergisi Gelir vergisi; gerçek kişilerin belirli bir dönemde elde ettikleri irat ve kazançların safi tutarı üzerinden mükellefin kişisel ve ailevi durumunu dikkate alarak hesaplanan vergidir. Ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmekle birlikte, bu vergi genellikle artan oranlı bir tarifeye göre alınan dolaysız bir vergidir. Gelir vergisinin subjektif bir vergi olması, artan oranlılığın uygulanabilmesi bu vergiye adil bir vergi niteliği kazandırmaktadır. Ancak bu artan oranlılığın tespitinde vergiye tabi gelir dilimlerinin çok yüksek olması bu vergi oranlarının etkinliğini ve verimliliğini azaltıcı bir etkide bulunmaktadır. Vergi oranlarının artırılması belirli bir sınırdan sonra vergi hâsılatında oranların artışı düzeyinde bir hâsılat artışı sağlayamayacağından, vergi oranları ve gelir dilimleri arasındaki büyük farklılık azaltılmaya çalışılmalıdır. 19 b) Kurumlar Vergisi Genel olarak kurum, bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bir insan topluluğunu ifade etmektedir. Kurumlar vergisi ise, bu topluluk ya da tüzel kişilerin kazançları üzerinden alınan bir vergidir. 20 Kurum gelirleri, gelir vergisinin konusuna giren gelirin unsurlarını meydana getiren ticari ve zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançlar, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile sair kazanç ve iratlardan oluşur. Gelir vergisi şahsi, subjektif ve artan oranlı bir vasıtasız vergi olduğu halde kurumlar vergisi, gayri şahsi, objektif ve tek oranlı 18 Öncel, a.g.e., s Kanlı, a.g.e., s Kanlı, a.g.e., s.60. 8

15 bir vergidir. Bu açıdan gelir vergisinde görülen çeşitli götürü usuller ve vergi matrahının tespitinde çeşitli indirimler kurumlar vergisinde yer almamıştır Servetten Alınan Vergiler Servet üzerinden alınan vergilere servet vergisi denir. Gelir vergilerinin asıl amacı devlete gelir sağlamaktır. Servet vergilerinde ön plana çıkan amaç ise sosyal adaleti gerçekleştirmeye çalışmaktır. 22 Servet vergileri, özellikle toplumsal adalet, gelirin yakalanması ve harekete geçirilmesi gibi nedenlerle savunulmakla birlikte özellikle ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük olan ülkelerde siyasi yapıdan ve teknik olarak servetin hesaplanma güçlüğünden kaynaklanan nedenlerle yeterince etkin bir şekilde kullanılamamaktadır. Bugünkü uygulamada servet üzerinden alınan vergiler; Emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve veraset ve intikal vergisi şeklinde sayılabilir KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM ve İADE SİSTEMİ KDV iadesi ihracatta rekabet eşitliğini oluşturabilmek için ihracatçıların yüklendiği verginin ihracatçıya iadesini sağlayan bir mekanizmadır. 24 Katma değer vergisini şelale tipi toplu muamele vergilerinden ayıran en büyük özellik, sahip olduğu indirim mekanizmasıdır. Sahip olunan bu mekanizma nedeniyle, mal ve hizmetin üretim aşamasından nihaî tüketiciye kadar olan bütün aşamalarında vergi alınmakta ve her bir aşamada alınan vergiden bir önceki aşamada alınan vergi indirilmek suretiyle bakiye kalan vergi, Hazineye intikal ettirilmektedir. Sahip olunan bu sistem ile sadece o aşamada eklenen katma değer üzerinden vergi hesaplanmış olmaktadır. Söz konusu bu vergiye, katma değer vergisi adı verilmesinin bir nedeni de budur. Yine, sahip olunan indirim mekanizması ile bir mal veya hizmet üzerindeki vergi yükü o mal veya 21 Muter, vd., a.g.e., s Muter, vd., a.g.e. s Kanlı, a.g.e. s Akbulak Y. Tokmak A. İhracatta KDV İadesi ve Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin Durumu, s.190 9

16 hizmetin nihaî tüketiciye satış bedeline satılan malın ait olduğu vergi oranının uygulanması suretiyle bulunan tutar olmaktadır. Böylece, bir taraftan vergiden vergi alınması ve her aşamada alınan vergilerin mal ve hizmetin bünyesinde kalması gibi durumlarda o mal veya hizmet üzerine ağır bir vergi yükü yüklenmesi önlenirken, diğer taraftan nihai tüketiciye gelinceye kadar arada geçen aşama sayısından müstakil olarak, aynı tip mal ve hizmetlerin aynı vergi yükünü taşıması sağlanmış olmaktadır. 25 KDVK nın 29/1. maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesapladıkları KDV den aksine hüküm bulunmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle hesaplanarak, düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV ile ithal ettikleri mal ve hizmetler dolayısıyla ödedikleri KDV yi indirebilmektedirler. 26 KDV de üç nedenle vergi iadesi ortaya çıkabilmektedir. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: 1. Tam istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ancak indirimle giderilemeyen vergiler iade edilebilmektedir. Bu iadelere; İhracat Diplomatik istisna kapsamındaki teslim ve hizmetler Deniz, hava ve demiryolu araçlarına ilişkin teslim ve hizmetler Liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler Petrol arama faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetler Teşvik belgeli makine ve teçhizat teslimleri Uluslararası taşımacılık nedeniyle hak kazanılmaktadır. 2. KDVK nın 29.maddesi uyarınca, indirimli orana tabi mal ve hizmetlere ilişkin olup, indirim yoluyla giderilemeyen vergiler iade edilebilmektedir. 3. Vergi sorumluluğu kapsamında uygulanan tevkifat nedeniyle vergi iadesi söz konusu olabilmektedir KATMA DEĞER VERGİSİNDE İADE YÖNTEMLERİ 25 İndirimli Oranda Vergiye Tabi işlemlerde KDV İade uygulaması, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü, 2008, s Yetik A. Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik İşlemlerinden Biri Olan İhracatta Katma Değer Vergisi İadesi, Hesaplanması, Denetlenmesi, Raporlanması Ve Bir Uygulama, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi;

17 İadeler nakden veya mahsuben alınabilmektedir. Nakden iadelerde aranan şartlar mahsuben iadeler göre daha ağırdır. Genellikle mahsuben iadeler, teminat veya inceleme raporu aranmadan yerine getirilmektedir Nakden İade Nakden iadeleri 4 grupta toplamak mümkündür. Teminat ve inceleme raporu aranmayan sınırın altındaki iadeler, Teminat karşılığı iadeler, Vergi inceleme raporu ile iadeler, YMM Raporu ile iadeler, Bütün nakden KDV iadeleri prensip olarak inceleme raporuna dayanılarak yapılır. Ancak, bütün iade taleplerinin incelenmesi, inceleme elemanlarının iş yükünü artırmanın yanı sıra mükelleflerin iadelerinin gecikmesine de neden olduğundan, Maliye Bakanlığı nca belirlenen haddin altında kalan tutarların nakden veya mahsuben iadesinde inceleme raporu aranmamaktadır. Söz konusu haddi aşan iade taleplerinde ise, haddin altında kalan kısım teminat ve inceleme raporuna dayanarak iade edilmektedir. Maliye Bakanlığı nca belirlenen haddi aşan iade taleplerinin inceleme sonucuna göre iade edilmesi, iadelerin yıllarca beklemesine neden olabilecektir. Bu nedenle inceleme sonuçlanmadan önce mükelleflerden teminat almak suretiyle iadelerin avans olarak ödenmesi imkânı sağlanmıştır. Bu durumda, alınan teminatların daha sonra yapılacak inceleme sonucuna göre iade edilmesi gerekmektedir. İade edilecek KDV karşılığında alınacak teminatların tutarı ise, mükellefe göre değişmektedir. Normal olarak iade alınacak vergi tutarı kadar (%100 oranında) teminat istenmektedir. Ancak bazı mükellefler indirimli teminat oranından (%8 veya %4) yararlanmakta, bazıları ise yükseltilmiş teminat (iki katı veya dört katı) göstermek durumunda kalmaktadırlar. Kamu kurum ve kuruluşları ise iadelerini teminat göstermeksizin alabilmektedirler. Esas itibariyle teminatların da vergi inceleme elemanlarınca yapılacak incelemelere göre çözülmesi gerekmektedir. Ancak zaman içerisinde teminatların sadece inceleme 27 Vural M. Katma Değer Vergisi İade Rehberi, 3.Baskı, Hesap Uzmanları Derneği, İstanbul, 2004: 30 11

18 elemanlarınca düzenlenecek vergi inceleme raporuna çözülmesi uygulamasından vazgeçilmiş, Yeminli Mali Müşavirler (YMM) tarafından düzenlenen KDV iadesi tasdik raporlarına göre teminatların iade edilmesi imkânı getirilmiştir. Bu imkânın, daha sonra açıklanacağı üzere, YMM raporu ile iade alma hakkı bulunan mükellefler için geçerli olduğu açıktır. KDV iadesi karşılığında alınan teminatların vergi inceleme elemanlarınca düzenlenecek rapor sonucuna göre iade edilmesi halinde, mükelleflerin ciddi bir teminat mektubu bulma sıkıntısı ile karsı karsıya kalacakları açıktır. Maliye Bakanlığı, mükelleflerin teminat bulma konusunda karşılaştıkları güçlükleri göz önüne alarak, vergi idaresinin inceleme yükünü de hafifletmek amacıyla katma değer vergisi iadelerinin teminat gösterilmeden 3568 sayılı yasaya Genel Hükümlerince belirlenen 12.Maddeyle yetkilendirilmiş Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenen KDV iadesi tasdik raporu ile alınması imkânını getirmiştir. Bu uygulamaya, ihracat istisnası ve ihraç kaydıyla yapılan teslimlerden doğan iadeler ile başlanmış ve tutarı vergilendirme dönemleri itibariyle belirli bir üst limiti geçmeyen verginin bu şekilde iadesine imkân sağlanmıştır. Zaman içinde hem YMM KDV iadesi tasdik raporu ile iade imkânı sağlanan işlemler genişletilmiş, hem de tam tasdik kapsamındaki mükellefler itibariyle iadelerdeki üst limit uygulaması kaldırılmıştır Mahsuben İadeler 81 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeye kadar, mükelleflerin KDV iade alacakları ancak kendilerinin veya mal veya hizmet satın aldıkları mükelleflerin vergi borçlarına mahsup edilebiliyordu. Vergi borçları dışındaki kamu alacaklarının mahsup yoluyla ödenmesi imkânı bulunmuyordu. Anılan Genel Tebliği ile KDV iade alacaklarının SSK prim borçlarına da mahsup edilmesi imkânı getirilmiştir. Katma değer vergisi iade alacağının, hak sahibi mükellefin kendisinin, ortaklarının veya kendisine mal veya hizmet satan kişilerin vergi borçlarına, ithalat sırasında uygulanan vergilere ve Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçlarına mahsubu talepleri miktarına bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranmadan yerine getirilmekte, bu mahsup talepleri için Yeminli Mali 28 Vural, a.g.e s.31 12

19 Müşavir tasdik raporu da gerekmemektedir. Hangi işlemden doğmuş olursa olsun, bütün KDV iade alacaklarının mükelleflerin kendi vergi borçlarına mahsubu istenebilir. 81 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 32.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, ihracat istisnasından ve ihraç kaydıyla teslimlerden doğan katma değer vergisi iadelerinin, hak sahibi mükellefin kendisinin ve mal ve hizmet satın aldığı kişilerin vergi borçlarının yanı sıra ortaklarının vergi borçları ile kendisinin, ortaklarının ve mal ya da hizmet satın aldığı mükelleflerin Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçlarına mahsup edilmesi uygun görülmüştür. İfadesi yer almış, 82 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde ise ihracat istisnası ve ihraç kaydıyla teslimlerden dolayı katma değer vergisi iadelerine ilişkin olarak 81 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile sağlanan mahsup imkânının bu kanunun 13, 14, 15.maddeleri uyarınca vergiden istisna olan işlemler ile 29/2.maddesine göre Bakanlar Kurulunca vergi oranı indirilen teslim ve hizmetlerden doğan katma değer vergisi iadelerine de teşmil edilmesi uygun görülmüştür. Öte yandan, 86 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile; KDV Kanunu nun 11,13,14,15.maddeleri uyarınca vergiden istisna edilen işlemler ile 29.maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre Bakanlar Kurulunca vergi oranı indirilen teslim ve hizmetlerden doğan katma değer vergisi iadelerinde olduğu gibi hurda teslimlerine ilişkin tevkifat uygulamasından doğan iade alacaklarının da miktarına bakılmaksızın; mükellefin kendisinin, ortaklarının, mal ya da hizmet satın aldığı kişilerin vergi borçlarına, ithalat sırasında uygulanan vergilere, sosyal sigortalar kurumu prim borçlarına, inceleme raporu ve teminat aranılmadan mahsup edilmesi uygun görülmüştür. KDV Kanununun 11.maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendine 4731 sayılı Kanunla eklenen fıkra uyarınca, Türkiye de ikametgahı, işyeri, kanuni ve is merkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri katma değer vergisi, karşılıklı olmak kaydıyla iade edilebilmektedir. Bu kapsamdaki iade hakkı sahiplerinin Türkiye de mükellefiyetleri, buna bağlı olmak olarak da vergi borçları olmadığı için, vergi borçlarına mahsup suretiyle iadesi de söz konusu olmamaktadır. Öte yandan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile tevkifat kapsamına alınan işlemlerle (kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınan bazı hizmetlerle) ilgili olarak doğan katma değer vergisinin nakden veya mahsuben iadesi miktarına bakılmaksızın sadece banka teminat mektubu veya inceleme raporu karşılığında 13

20 yerine getirilmekte, teminat mektupları vergi inceleme raporunun düzenlenmesinden sonra çözülmektedir. Bu işlemlerden doğan KDV iadelerinin mal veya hizmet satın alınan mükelleflerin vergi borçlarına mahsup konusunda özel bir düzenleme yapılmadığından, kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınan bazı hizmetlerdeki tevkifat uygulamasından doğan iadelerin mal veya hizmet satın alınan mükelleflerin vergi borçlarına mümkün bulunmamaktadır. Aynı durum fazla ve yersiz ödenen verginin iadesi için de geçerlidir. Buna göre Maliye Bakanlığı nca özel bir düzenleme yapılmadığından, fazla ve yersiz ödenen verginin mal veya hizmet satın alınan mükelleflerin vergi borçlarına mahsubu mümkün bulunmamaktadır. 14

GÜNCEL K.D.V. ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/84

GÜNCEL K.D.V. ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/84 1 İstanbul, 31.12.2004 29.12.2004 tarih ve 25685 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2004/8301 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile K.D.V. Kanunu na ekli listelerde değişiklik yapılarak 2002/4480 sayılı kararnamenin

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /16-1 KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /16-1 KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/16-1 KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 1 Ocak 2016 tarihli ve 29580 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29 Aralık 2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı

Detaylı

BİNEK OTOMOBİLİ TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANLARINDA YENİ DURUM (OTO KİRALAMA, RENT A CAR FİRMALARI İLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK)

BİNEK OTOMOBİLİ TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANLARINDA YENİ DURUM (OTO KİRALAMA, RENT A CAR FİRMALARI İLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK) BİNEK OTOMOBİLİ TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANLARINDA YENİ DURUM (OTO KİRALAMA, RENT A CAR FİRMALARI İLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK) IGENEL OLARAK 16.02.208 tarihinde yayınlanan Binek Otomobillerin

Detaylı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE

Detaylı

KDV ORANLARININ TESPİTİNE AİT BAKANLAR KURULU KARARI (2007/13033)

KDV ORANLARININ TESPİTİNE AİT BAKANLAR KURULU KARARI (2007/13033) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 07.01.2008 Sirküler No: 2008/10 KDV ORANLARININ TESPİTİNE AİT BAKANLAR KURULU KARARI (2007/13033) Katma Değer Vergisi Kanunu na ekli listelerde belirtilen mal ve hizmetler

Detaylı

KDV Oranlarını Belirleyen Kararname Yenilendi DUYURU NO:2007/58

KDV Oranlarını Belirleyen Kararname Yenilendi DUYURU NO:2007/58 İstanbul, 31.12.2007 30.12.2007 Tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDVK nun 28. maddesi kapsamında KDV oranları yeniden tanzim edilmiş ve eski

Detaylı

KDV İade ve Mahsup İşlemlerine İlişkin Hadler

KDV İade ve Mahsup İşlemlerine İlişkin Hadler Güncelleme Tarihi: 16.01.2014 KDV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HADLER Teminatsız ve İnceleme Raporu Aranılmaksızın İade Hakkı Doğuran İşlem KDVK (Madde No) Teminatsız ve İncelemesiz Nakit İade Sınırı

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN Bazı Mal ve Hizmetlerin KDV Oranları Değiştirildi Sayı: 2007/011 Tarih: 30 / 12 / 2007 Değerli müşterimiz, Katma Değer Vergisi Kanunu na ekli listelerde belirtilen mal ve hizmetler ve diğer bazı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ - 54

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ - 54 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 30.04.2010 Sirküler No : 2010 / 29 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ - 54 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 54 no.lu KDV Sirkülerinde, kullanılmış araç satışında

Detaylı

SİRKÜLER : 2008-11 31.12.2007 KONU : Yeni KDV Oranları

SİRKÜLER : 2008-11 31.12.2007 KONU : Yeni KDV Oranları SİRKÜLER : 2008-11 31.12.2007 KONU : Yeni KDV Oranları 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2007/13033 sayılı BKK ile KDV oranları yeniden belirlenmiş olup, söz konusu karar aşağıda

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 99 Sayılı. 11 Temmuz 2006 SALI. Sayı : 26225 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 99 Sayılı. 11 Temmuz 2006 SALI. Sayı : 26225 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 99 Sayılı 11 Temmuz 2006 SALI Resmi Gazete Sayı : 26225 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KDV, KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 99 1 / 35

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/025 Ref: 4/025

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/025 Ref: 4/025 SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/025 Ref: 4/025 Konu: BAZI MALLARIN KDV ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2015/7205 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

99 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

99 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 99 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Kapsam:3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına yönelik olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2006-21

SİRKÜLER RAPOR 2006-21 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2006-21

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

SİRKÜLER (2007 84) Karar Sayısı: 2007/13033

SİRKÜLER (2007 84) Karar Sayısı: 2007/13033 31.12.2007 SİRKÜLER (2007 84) Ekli Mal ve Hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin olarak 3065 sayılıkatma Değer Vergisi Kanununun 28 ve 36 ncımaddelerine göre 24.12.2007

Detaylı

No: 2012/77 Tarih:

No: 2012/77 Tarih: No: 2012/77 Tarih: 26.06.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN RAKAMSAL HADLERİ BELİRLEYEN TABLO (01.01.2009) Kendisinin Vergi, ithalde

KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN RAKAMSAL HADLERİ BELİRLEYEN TABLO (01.01.2009) Kendisinin Vergi, ithalde 11 / 1 - a Mal İhracı 11 / 1 - a Hizmet İhracı 11 / 1-a Bavul Ticareti (61 No.lu KDV ) 11 / 1 - b Yolcu Beraberi Eşya İhracı (43 No.lu KDV ) Ortakların Vergi, İthalde KDV ) 37 No.lu YMM Raporu ile Sınırı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2007-62

SİRKÜLER RAPOR 2007-62 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADESİ I- GENEL AÇIKLAMALAR uygulamasında, genel olarak, bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, vergiye tabi işlemler dolayısıyla hesaplanan

Detaylı

KULLANILMIŞ ARAÇ SATIŞINDA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İLE İLGİLİ SİRKÜLER ÇIKARILDI

KULLANILMIŞ ARAÇ SATIŞINDA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İLE İLGİLİ SİRKÜLER ÇIKARILDI Sirküler Rapor 30.04.2010 / 55-1 KULLANILMIŞ ARAÇ SATIŞINDA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İLE İLGİLİ SİRKÜLER ÇIKARILDI ÖZET : 29.04.2010 tarihli ve 54 No lu KDV Sirkülerinde, kullanılmış araç

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 11.07.2008 110 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/71 11.07.2008 tarih ve 26933 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 110 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO KDV mükellefi olanların,kdv mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

KDV ye ilişkin usul ve esaslar

KDV ye ilişkin usul ve esaslar Sayı:36 28.6.212 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle, mahsuben veya nakden iade edilecek KDV ye ilişkin usul ve esaslar 23 Haziran 212 tarihli ve 28332 Sayılı resmi gazetede yayımlanan

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 ÖZET: KDV beyannamesi öncesi bazı hatırlatmalar. KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR Bilindiği üzere, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama

Detaylı

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ Sirküler Tarihi : 19.03.2009 Sirküler No : 759 KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete No 29147 Resmi Gazete Tarihi 16/10/2014 Kapsam KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014

SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014 SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014 Konu: İade Hakkını İndirim Yoluyla Kullanan Mükellefler ile Ödenecek KDV Pozisyonundaki Mükelleflerin Tevsik, Beyan veya Bildirim Yükümlülükleri Sayın Mükellefimiz,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/33 TARİH: 21.10.2014

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/33 TARİH: 21.10.2014 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/33 TARİH: 21.10.2014 KONU 1 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 1 / 6 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[232-2012/VUK-1-...]--2532 13/08/2012 Konu : İkinci el otomobil

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.05.2014 Sirküler No : 2014/20 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ UYGULAMASI Maliye Bakanlığı nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan

Detaylı

25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28438 Resmi Gazete Tarihi 11/10/2012 Kapsam 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE KDV KANUNU GEÇİCİ 17. MADDESİNE GÖRE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

TEBLİĞ. 2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C ) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. 2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C ) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Genelge : 2014/33 16.10.2014 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde 26/4/2014 tarihli ve 28983

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Oran MADDE 28 : ORAN MADDE METNİ : " Oran :

İKİNCİ BÖLÜM Oran MADDE 28 : ORAN MADDE METNİ :  Oran : İKİNCİ BÖLÜM Oran MADDE 28 : ORAN MADDE METNİ : " Oran : Madde 28- (3505 sayılı kanunun 23 üncü maddesiyle değişen şekli) KDV oranı, vergiye tabi her bir işlem için %10'dur. Bakanlar Kurulu bu oranı, dört

Detaylı

S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 30.04.2010 Sayı: 2010/24 Konu: Kullanılmış araç satışında uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında KDV sirküleri yayınlandı. Özet: 29.04.2010 tarihinde yayımlanan

Detaylı

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni GİRİŞ: Bilindiği üzere kooperatifler, Kurumlar Vergisi 1.maddesinde Kurumlar Vergisi ne tabi olarak verginin konusuna alınmışlardır. Ancak

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

: Bazı Mallarda Uygulanacak KDV Oranları, ÖTV Oran Ve Tutarlarının Ve Tütün Fonu Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.

: Bazı Mallarda Uygulanacak KDV Oranları, ÖTV Oran Ve Tutarlarının Ve Tütün Fonu Tutarları Yeniden Belirlenmiştir. Sirküler No : 2016-1 Sirküler Tarihi : 05.01.2016 Konu : Bazı Mallarda Uygulanacak KDV Oranları, ÖTV Oran Ve Tutarlarının Ve Tütün Fonu Tutarları Yeniden Belirlenmiştir. Bazı mallarda uygulanacak KDV oranlarının,

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU 1. KONU: Bilindiği üzere, daha önce yayımlanmış bütün KDV Genel Tebliğlerini yürürlükten

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

- (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 oranında KDV hesaplanmaktadır.

- (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 oranında KDV hesaplanmaktadır. 24 YILININ İNDİRİMLİ ORANINA TABİ İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN İADE TALEBİNİN EN SON 25 YILI KASIM DÖNEMİ BEYANNAMESİYLE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR KEMAL AKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ I- GİRİŞ

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24 Konusu : Aralık/2004 Vergilendirme Döneminden İtibaren Kullanılacak Olan 1 No.lu (Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin) Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2012-044 Tarih : 27.06.2012 Konu : 119 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği İle Belirlenen İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin Usul ve Esaslar 119 seri numaralı KDV Genel

Detaylı

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİ VE İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDE K.D.V. İADESİ

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİ VE İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDE K.D.V. İADESİ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİ VE İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDE K.D.V. İADESİ 1-K.D.V. KANUNUNDA YER ALAN DÜZENLEME: 3065 sayılı K.D.V. Kanununun 1/1.maddesine göre, Türkiye de ticari, sınai, zirai faaliyet

Detaylı

BAZI MAL VE HİZMETLERİN KDV ORANLARINDA 1.1.2005 DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK DEĞİŞİKLİKLER VE

BAZI MAL VE HİZMETLERİN KDV ORANLARINDA 1.1.2005 DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK DEĞİŞİKLİKLER VE BAZI MAL VE HİZMETLERİN KDV ORANLARINDA 1.1.2005 DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK DEĞİŞİKLİKLER VE BUNA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ KDV ORANLARI LİSTESİ (2004/8301 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) Bilindiği gibi Bakanlar

Detaylı

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2011/45

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

SİRKÜLER 2008/22. Konusu : Sigorta Acentelerine Ait Taşınır ve Taşınmazların Teslimi 01.08.2008 Tarihinden İtibaren KDV ye Tabi

SİRKÜLER 2008/22. Konusu : Sigorta Acentelerine Ait Taşınır ve Taşınmazların Teslimi 01.08.2008 Tarihinden İtibaren KDV ye Tabi SİRKÜLER 2008/22 SİRKÜLERİN Tarihi : 22.07.2008 Konusu : Sigorta Acentelerine Ait Taşınır ve Taşınmazların Teslimi 01.08.2008 Tarihinden İtibaren KDV ye Tabi Mevzuat Yasal Dayanak : 3065 Sayılı KDV Kanunu

Detaylı

KDV İndirimi Yapıldı.. Alan Memnun Peki Ya Veren?...

KDV İndirimi Yapıldı.. Alan Memnun Peki Ya Veren?... KDV İndirimi Yapıldı.. Alan Memnun Peki Ya Veren?... Nesrin YARDIMCI SARIÇAY Hepimiz biliriz. Devlet, yaptırım gücüne dayanarak, gelirimiz, harcamalarımız ve servetimiz üzerinden vergi alır. Vergi ödemek

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/24 İstanbul, 27 Şubat 2008 KONU : 108 Seri Nolu KDV Genel

Detaylı

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Temmuz 2008 İSTANBUL Bu kitapçığa elektronik ortamda www.ivdb.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı

Detaylı

Sirküler Rapor 19.03.2014/88-1 33 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 19.03.2014/88-1 33 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.03.2014/88-1 33 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 33 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliği ile, 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Maliye

Detaylı

Tecil-Terkin Sistemi Yerine ÖTV İadesi*

Tecil-Terkin Sistemi Yerine ÖTV İadesi* Tecil-Terkin Sistemi Yerine ÖTV İadesi* Hüseyin DİNÇER *BU MAKALE VERGİ DÜNYASI DERGİSİ ŞUBAT 2013 SAYI 378 DE YAYIMLANMIŞTIR. 1.GİRİŞ: Özel Tüketim Vergisi Kanununa (ÖTVK) ekli (I) sayılı listede yer

Detaylı

122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.02.2013/68-1 122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tevkifat uygulamasına ilişkin 117 seri No lu KDV Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 25/10/1984 tarihli ve 3065

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

DUYURU: 09.04.2015/7

DUYURU: 09.04.2015/7 DUYURU: 09.04.2015/7 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM de kabul edilmiş ve 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

"Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."

Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 85 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun[1] 17 nci maddesi ile 13/7/1956 tarihli ve

Detaylı

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM KEMAL AKMAZ ZÜBEYİR BAKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ GİRİŞ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 8. maddesinin 2.

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 06.05.2010 Sayı: 2010/53 Ref: 4/53

SĐRKÜLER Đstanbul, 06.05.2010 Sayı: 2010/53 Ref: 4/53 SĐRKÜLER Đstanbul, 06.05.2010 Sayı: 2010/53 Ref: 4/53 Konu: KULLANILMIŞ ARAÇ SATIŞINDA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGĐSĐ ORANI HAKKINDA KDV SĐRKÜLERĐ YAYINLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığı na intikal eden

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI 30.07.2008/120 SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 86 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde, 5766 sayılı Yasa ile 6802 sayılı Gider Vergileri

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (Seri No:.)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (Seri No:.) Maliye Bakanlığından KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (Seri No:.) 3065 sayılı Kanununun 29/2 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, bu Tebliğin yayımından sonraki iade taleplerine

Detaylı

No: 2016/45 Tarih:

No: 2016/45 Tarih: No: 2016/45 Tarih: 30.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,

b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması, Sayı: Rehber.2014/024 Ankara,09.06.2014 Konu:İndirimli Teminat Uygulama Sistemi 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliği ile bu tarihe kadar yayınlanmış olan tüm KDV tebliğleri

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 Konu: ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İSTİSNASININ KAPSAMI İLE İSTİSNANIN TEVSİKİ VE İADE İÇİN İBRAZI GEREKEN BELGELER HAKKINDA K.D.V SİRKÜLERİ YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

2005 YENİ KDV ORANLARI

2005 YENİ KDV ORANLARI 2005 YENİ KDV ORANLARI BAZI MAL VE HİZMETLERİN KDV ORANLARINDA 1.1.2005 DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK DEĞİŞİKLİKLER VE BUNA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ KDV ORANLARI LİSTESİ (2004/8301 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

İSTANBUL, 14.07.2014 SİRKÜLER (2014/22) Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği

İSTANBUL, 14.07.2014 SİRKÜLER (2014/22) Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği İSTANBUL, 14.07.2014 Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği SİRKÜLER (2014/22) 26.04.2014 tarih 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.05.2014 tarihinde yürülüğe giren KDV Uygulama Genel Tebliği ile bugüne

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2011/24

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2011/24 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 ALFA GENELGE 2011/24 İstanbul, 28//2011 Konu : KKDF kesintisi

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

10- VERGİLENDİRME Dolaylı Vergiler

10- VERGİLENDİRME Dolaylı Vergiler 10- VERGİLENDİRME 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin vergilendirme alanındaki mevzuatına uyum çerçevesinde yayımlanan kanunlar aşağıda verilmektedir.

Detaylı

SĐRKÜLER : 30.04.2010-2010 / 018

SĐRKÜLER : 30.04.2010-2010 / 018 SĐRKÜLER : 30.04.2010-2010 / 018 Konu : Binek Otomobillerin ve Panelvan tipi hafif ticari araçların KDV yönünden vergilendirilmesi Özü : Hafif ticari araçların binek otomobil kapsamında değerlendirilip

Detaylı

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011

Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011 Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011 Konu: İade hakkı doğuran işlem gerçekleştikten sonra ortaya çıkan ciro primi, kur farkı, vade farkı ve fiyat farkı ödemeleri nedeniyle yüklenilen vergilerin iadesi.

Detaylı

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32 Özel fatura (bavul ticareti) 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "İstisnalar" başlığını taşıyan ikinci kısmındaki 11 inci maddede; ihracat istisnası kapsamında " Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 27.05.2014. Konu: KDV TEVKİFAT UYGULAMASI HAKKINDA YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SİRKÜLER İstanbul, 27.05.2014. Konu: KDV TEVKİFAT UYGULAMASI HAKKINDA YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SİRKÜLER İstanbul, 27.05.2014 Sayı: 2014/114 Ref:4/114 Konu: KDV TEVKİFAT UYGULAMASI HAKKINDA YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bilindiği üzere 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

1. (I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDEKİ MALLARIN BU LİSTEYE DÂHİL OLMAYAN MALLARIN İMALİNDE KULLANILMASI

1. (I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDEKİ MALLARIN BU LİSTEYE DÂHİL OLMAYAN MALLARIN İMALİNDE KULLANILMASI No: 2012/113 Tarih: 11.10.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87

Detaylı

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun;

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun; Resmi Gazete Tarih: 26 Temmuz 2008 Sayı: 26948 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 86 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

KONU: KDV Genel Uyg.Tebliği-İndirimli Orana Tabi Teslimler Hakkındaki Açıklamalarımız.

KONU: KDV Genel Uyg.Tebliği-İndirimli Orana Tabi Teslimler Hakkındaki Açıklamalarımız. There are no translations available. Sirküler No :214 / 4 Sirküler Tarihi :26.5.214 KONU: KDV Genel Uyg.Tebliği-İndirimli Orana Tabi Teslimler Hakkındaki Açıklamalarımız. İndirimli orana tabi teslimlere

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi.

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. İSTANBUL, 08.05.2012 SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. 14.04.2012 tarih 28364 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 117 seri numaralı

Detaylı

SİRKÜLER 2015/39. Söz konusu özelgeye göre özetle e-fatura olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında alınan fatura;

SİRKÜLER 2015/39. Söz konusu özelgeye göre özetle e-fatura olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında alınan fatura; SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2015/39 Tarihi : 14.12.2015 Konusu Mevzuat : E-Fatura Yerine Kâğıt Ortamında Düzenlenen Ve Alınan Faturalara Dikkat! Gelen ve Giden Faturaların E-Fatura Olup Olmadığının 7 Günlük Süre

Detaylı