STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/İS01 T SANA.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/İS01 T SANA. www.ahika.org.tr"

Transkript

1 STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/İS01 T SANA

2 Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra ihale süreci sonrası seçilen, gerekli olduğu hallerde projeye ilişkin bazı faaliyetlerin ihale edildiği kuruluşlar. ARA RAPOR: Sözleşmede belirtilen dönemler uyarınca, bu rehberde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yararlanıcı tarafından proje uygulama süresince hazırlanarak Ajans a sunulan rapor. ASGARİ TUTAR: İlgili mali destek programı kapsamında başvuru sahibinin Ajans tan talep edebileceği en düşük mali destek tutarı. AYNİ KATKI: Başvuru sahibi ya da ortak tarafından nakdi olarak sağlanan katkılar dışındaki mal ya da hizmet türündeki katkılardır(mülkiyeti başvuru sahibine ait aracın kullanılması vs.). Ayni katkılar eş finansman olarak değerlendirilmez. AZAMİ TUTAR: İlgili mali destek programı kapsamında başvuru sahibinin Ajans tan talep edebileceği en yüksek mali destek miktarı. BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ: Proje tekliflerini, başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre değerlendirmek üzere, ilgili şartları taşıyan ve Ajans tarafından uygun bulunan ve hizmet alımı yoluyla görevlendirilen uzmanlar. BAŞVURU REHBERİ: Ajans tarafından başvuru sahipleri için hazırlanan, destekten yararlanabilecek kurum ve kuruluşları, başvuruda bulunabileceklerde aranan şartları, başvuru ve yararlanma şekil ve şartlarını, destek konusu öncelik alanını, destekten karşılanabilecek uygun maliyetleri, seçim ve değerlendirme kriterlerini, eş finansman yükümlülüklerini, standart başvuru belgelerini ve diğer gerekli bilgileri, ayrıntılı, açık ve anlaşılır bir dille açıklayan rehber doküman ve ekleri. BAŞVURU SAHİBİ: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca Ajans tan proje veya faaliyet desteği almak üzere Ajans a başvuran kurum ve kuruluşlar. BEYAN RAPORU: Yararlanıcıların projelerindeki ilerleme ve harcamalara ilişkin güncel bilgileri aktardıkları rapor. BÖLGE PLANI: Ajansça içsel ve dışsal faktörler göz önünde bulundurularak hazırlanan; bölgenin mevcut durumunu, sorunlarını ve fırsatlarını belirlemeyi, bölgesel gelişme çerçevesinde amaç ve hedeflere yön vermeyi ve kaynak tahsislerinin belirlenmiş önceliklere dayandırılmasını amaçlayan stratejik doküman. BÜTÇE: Bir projenin mali kaynaklarının nasıl kullanılacağını ve bu kaynakların faaliyetler arasında nasıl dağılacağını ve fon kaynaklarını gösteren tablo. ÇARPAN ETKİSİ: Proje faaliyetlerinin ve sonuçlarının etkisinin kurum, sektör ve bölge düzeyinde yayılması ve örnek alınması anlamına gelen, projenin olumlu etkilerinin uzun vadede ve geniş ölçüde devam etmesi durumunu ifade eden kavram. DEĞERLENDİRME KOMİTESİ: Bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen değerlendirme raporlarını ve gerek görülmesi durumunda tüm projeleri yeniden puanlayarak görüş oluşturmak ve bunları raporlamak üzere kurulan komite. DEĞERLENDİRME TABLOSU: Projelerin 100 tam puan üzerinden teknik ve mali değerlendirme aşamasında kullanılmak üzere oluşturulan tablo. Bu tabloda 5 ana başlık üzerinden değerlendirme yapılır: 1-Başvuru sahibinin mali ve işletme kapasitesi (15 Puan), 2- Proje konusunun programın amaç ve öncelikleri ile ilgililiği (25 Puan), 3-Önerilen yöntemin kalitesi ve geçerliliği (30 Puan), 4- Projenin destek sonrası sürdürülebilirliliği (15 Puan) 5- projenin bütçe ve maliyet etkinliği (15 Puan). DESTEKLEYİCİ BELGELER: Başvuru formu ve ekleri dışında kalan başvuru sahibi ve ortaklarına ait bilgileri içeren ve başvuru sırasında mevzuata uygun olarak Ajans a sunulması zorunlu yasal belgeler. DIŞ DESTEK: Proje hazırlama ve uygulama aşamalarında, başvuru sahipleri veya yararlanıcıların kendi istek ve girişimleri 2 İmalat Sanayiinde Yenilikçiliğin Geliştirilmesi 2011 Mali Destek Programları

3 doğrultusunda, kendi imkânlarıyla sağladıkları teknik yardım, destek ve danışmanlık hizmetleri. (Ajans tarafından sağlanacak mali destek kapsamında karşılanması mümkün değildir.) EŞ FİNANSMAN ORANI: Başvuru sahibi tarafından toplam bütçeye ilave edilmesi gereken finansal katkının toplam proje bütçesine bölündüğü zaman elde edilen oran. EŞ FİNANSMAN: Ajans tarafından desteklenen proje veya faaliyetlerde harcanmak üzere, önceden belirlenmiş oranlar dahilinde, yararlanıcı tarafından sağlanması taahhüt edilen nakdi katkı. FAALİYET PLANI: Projedeki faaliyetlerin ne zaman, hangi sıra ile ve ne kadar süre içerisinde yerine getirileceğini grafiksel olarak ortaya koyan zaman çizelgesi. FAALİYET: Projede neyin yapılacağını anlatan; süresi, kapsamı ve bütçesi belirli, beklenen sonuçlara ulaşmak için yerine getirilmesi mutlaka gereken eylemler. GENEL AMAÇ: Proje neden önemli sorusuna cevap vermesi ve program amaçlarıyla uyumlu olması beklenen, projenin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sonra ulaşılacak sonuçların hizmet ettiği, uzun vadeli hedef. GÖRÜNÜRLÜK: Ajans ın yürüttüğü proje teklif çağrısı kapsamında, Ajans Görünürlük Rehberi ne uygun olarak, yararlanıcılar ve alt yüklenicilerin hizmet, mal alımı ve yapım işleri faaliyetlerinde Ajans ın sağladığı mali desteği ve Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunu görünür kılmak ve tanıtmak için yapmak zorunda oldukları her türlü işlem. HEDEF GRUP: Projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek grup, kurum veya kuruluş. İDARİ KONTROL: Ajans ın, başvuru rehberinde talep edilen belgelerin doğru, eksiksiz, imzalı, kaşeli ve/veya mühürlü vd. olarak sunulduğunun kontrol edildiği ve proje başvurularının şekil açısından kontrolünün yapıldığı aşama. İŞTİRAKÇİ: Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda, doğrudan fayda veya menfaat elde etmeden yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan ve ilgili başvuru belgelerinde açıkça belirtilen mevzuattaki şartları taşıyan kurum ve kuruluşlar. İZLEME: Ajans ilgili birimi tarafından uygulama aşamasına geçmiş projelerde öngörülmüş amaç ve hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak amacıyla; uygulamanın belirlenen ilke, kural, usul, esaslara ve sözleşme hükümlerine uygun yürümesini sağlamak, ortaya çıkabilecek riskleri önceden değerlendirerek düzeltici ve önleyici tedbirler almak ve denetim faaliyetlerinin yapılabilmesi için bilgilerin düzenli olarak kayda geçmesini sağlamak üzere yürütülen, tarafsız yönlendirme ve takip faaliyeti. KİLİT PERSONEL: Projeyi yürütme, yönetme, idari, teknik konuları denetleme ve raporlamadan sorumlu proje personeli. MALİ DESTEK: Desteklenecek proje veya faaliyetlerin bütçelerinin, önceden belirlenmiş oranlarda Ajans tarafından karşılanması amacını güden nakdi ödeme. MENFAAT İLİŞKİSİ: Proje veya faaliyetin hazırlığı, değerlendirilmesi, seçimi, onayı, teknik açıdan desteklenmesi ve izlenmesi aşamalarında görev alanların görevlerinin gizliliğini veya tarafsızlığını, kendilerine, yararlanıcılara ya da başkalarına maddi veya manevi yönden; ailevi veya duygusal ilişkiler, siyasi ya da milli aidiyet ve ekonomik çıkar veya başka herhangi bir birey ile ortak çıkar dahil olmak üzere haksız menfaat temini bakımından etkileyebilecek her türlü durum. NİHAİ RAPOR: Son ödemeye ve projenin sonlandırılmasına esas oluşturacak şekilde projenin tamamlanma sürecine ait mali ve teknik bilgileri içeren rapor. NİHAİ YARARLANICI: Projeden uzun vadede, geniş anlamda toplumsal, sektörel veya bölgesel boyutlarda yarar sağlayacak kişi, grup, kurum veya kuruluşlar. ORTAK: Desteğe konu projenin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda elde ederek, bunun karşılığında yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan, bu rehberde gösterilen ortaklık beyannamesini imzalayan ve ilgili başvuru belgelerinde açıkça belirtilen kurum ve/veya kuruluşlar. ÖZEL AMAÇ(LAR): Proje kapsamında yürütülen faaliyetler ile elde edilmek istenen temel amaç(lar) Mali Destek Programları İmalat Sanayiinde Yenilikçiliğin Geliştirilmesi 3

4 PERFORMANS GÖSTERGELERİ: Proje amaçlarını operasyonel bazda farklı seviyelerde ölçmek amacıyla, projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, süresi belli ve proje amacıyla doğrudan ilintili olarak belirlenmiş araçlar. PROJE: Mali destek programından yararlanmak üzere Ajans a sunulan; belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli süreli ve düzenli faaliyetler bütünü. PROJE HESABI: Mali desteğe hak kazanan yararlanıcı tarafından Ajans ın önceden belirlediği banka şubesinde projeye özel olarak açılan, kendisi tarafından sağlanan eş finansman da dâhil proje harcamalarının tamamının karşılandığı banka hesabı. PROJE SONRASI DEĞERLENDİRME: Proje tamamlandıktan sonra proje sonuçlarının etkileri, etkilerinin sürdürülebilirliği, hedeflerin gerçekleştirilme düzeyinin yararlanıcı tarafından değerlendirilmesi, izlenimler, sorunlar ve önerilerin yer aldığı rapor. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI: Ajans tarafından yürütülen destek programı kapsamında, taşıyacağı nitelikler ve bütçesi net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, bölge ve Ajans önceliklerine göre belirlenmiş konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesi. PROJE UYGULAMA REHBERİ: Ajansça hazırlanan ve yararlanıcıların proje veya faaliyet uygulamaları sırasında uymak zorunda oldukları satın alma ve ihale ilke ve kuralları ile raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini ayrıntılı olarak düzenleyen rehber ve ekleri. RAPORLAR: Proje uygulama ve faaliyetlerinin izlenebilmesi ve kayıt altına alınabilmesi için yararlanıcıların izleme ve değerlendirme döneminde hazırlamak zorunda oldukları belgeler. SIKÇA SORULAN SORULAR: Teklif çağrısına ilişkin başvuru rehberinde belirtilmeyen veya açık olmayan konulara ilişkin olarak bilgi verilmesi için belirlenen son başvuru tarihinden 20 gün öncesine kadar alınan soruların Ajans ın internet sitesinden cevaplanması ile oluşan yazılı soru-cevap bütünü. SÖZLEŞME MAKAMI: İhaleyi yapan yetkili kurum ve/veya kuruluş. SÖZLEŞME: Ajans ile yararlanıcı arasında imzalanan, destekten yararlanmanın ilke ve kurallarını, ödeme usûl ve esaslarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini ile bu yükümlülüklerin ihlalinin sonuç ve yaptırımlarını düzenleyen anlaşma ve ekleri. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: Proje dahilinde yürütülen tüm faaliyetlerin mali destek sona erdikten sonra da ilgili hedeflere ulaşması ve devamının sağlanması kapsamında proje yararlanıcısı tarafından ekonomik, sosyal ve çevresel düzeyde devam ettirilme durumu. TEKNİK VE MALİ DEĞERLENDİRME: Bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan başvuru sahibinin mali ve işletme kapasitesi, proje konusunun programın amaç ve öncelikleri ile ilgililiği, önerilen metodolojinin doğruluğu ve uygulanabilirliği, projenin sürdürülebilirliği ile bütçe ve maliyet etkinliğinin göz önüne alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. Bunun akabinde değerlendirme komitesi bahsi geçen değerlendirmeyi inceleyerek tavsiyelerini oluşturur. Bu aşamadan sonra Genel Sekreterlik makamı bütçe revizyonları ve ön izleme yaparak Yönetim Kurulu na sunulmak üzere nihai rapor oluşturur. Değerlendirme sürecinin son aşamasında Yönetim Kurulu hazırlanan listelere proje eklememek koşulu ile projelerin birbirini tamamlayıcılığını veya bölgenin mekansal ve sektörel önceliklerini dikkate alarak nihai listeyi oluşturur. TEMİNAT: Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından her bir proje ve faaliyet için sözleşmede öngörülen destek tutarının %10 undan az olmamak üzere alınan değer. (Teminatlar nihai ödemenin yapılmasını müteakip serbest bırakılır.) USULSÜZLÜK: Proje uygulaması sırasında veya öncesinde; yanlış veya yanıltıcı bildirimde bulunmak, sahtecilik ve hile yapmak ve Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile bu Yönetmeliği tamamlayıcı nitelikte hazırlanan her türlü belge ve düzenlemede belirtilen ilke ve kurallara aykırı olarak sözleşmede değişiklik yapmak gibi sözleşme ilişkisini ihlal eden fiil ve davranışlar. 4 İmalat Sanayiinde Yenilikçiliğin Geliştirilmesi 2011 Mali Destek Programları

5 UYGUN MALİYETLER: Projenin yürütülmesi için gerekli olan ve proje rehberindeki kriterlere uygun olan ve Ajans tarafından kabul edilen tutarlar. DOĞRUDAN MALİYETLER: Projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetler. UYGUN DOLAYLI MALİYETLER(İDARİ MALİYETLER): Başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin belli bir yüzdesini (%1) aşmayacak şekilde belirlenen götürü tutarlar. Kamu kurum ve kuruluşları için uygun maliyet değildir. UYGUNLUK KONTROLÜ: Başvuru sahibinin, ortaklarının ve iştirakçilerin ve projelerin bütçe yer ve süre kıstaslarının başvuru rehberinde belirtilen kriterler doğrultusunda kontrolünün yapıldığı süreç. YARARLANICI BEYAN RAPORLARI: Projenin ilerlemesine bağlı olarak gerçekleşen harcamalar, satın almalar, faaliyetler, elde edilen çıktılar ve ortaya çıkan sorunların yer aldığı raporlar. YARARLANICI: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca Ajans tan destek almaya hak kazanan kurum ve kuruluşlar Mali Destek Programları İmalat Sanayiinde Yenilikçiliğin Geliştirilmesi 5

6 İÇERİK 1. İMALAT SANAYİİNDE YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Giriş Programın Amaçları ve Öncelikleri Ahiler Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR Uygunluk Kriterleri Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler Başvuru Formu ve Diğer Belgeler Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? Başvuruların Alınması İçin Son Tarih Daha Fazla Bilgi Almak İçin Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi Bildirimin İçeriği Öngörülen Zaman Çizelgesi Sözleşme İmzalanması ve Uygulama Koşulları Program Düzeyi Performans Göstergeleri EKLER...30

7 1. İMALAT SANAYİİNDE YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 1.1. Giriş Türkiye de planlı kalkınma döneminde edinilen deneyimler ve kalkınma kavramında dünya çapında gerçekleşen değişiklikler küreselleşen dünyada bölgelerin önemini ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde de yerel faktörlerin ihmal edilemeyeceği gerçeği ve Avrupa Birliği örneklerinde görüldüğü üzere ekonomik ve sosyal kalkınmanın yerel potansiyelin harekete geçirilmesi yoluyla başarılabileceği yönündeki görüşler ülkemizde Kalkınma Ajanslarının kuruluş sebeplerinden bazılarını oluşturmaktadır. Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, temin edilen kaynakları etkin ve yerinde kullanarak yerel potansiyeli harekete geçirmek, ayrıca bölgenin yatırım imkânlarını iç ve dış yatırımcılara tanıtma yoluyla bölgede yapılacak yatırımlar ile ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmek, rekabet gücünü yükseltmek ve sürekli kılmak amacıyla, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile kalkınma ajanslarının kurulmuştur sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince Kalkınma Bakanlığı ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan sorumludur. Kalkınma ajanslarının sağlayacağı proje ve faaliyet destekleri ile ilgili iş ve işlemlerin usul ve esasları, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Ajanslar bu Yönetmeliğe uygun olarak; ulusal plan ve stratejiler, bölge plan ve programları ile Ajans ın yıllık çalışma programında belirtilen öncelikler doğrultusunda başvuru rehberlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlar. Bu doğrultuda 2011 yılı Mali Destek Programları, Ajans ın vizyonu ve üst ölçekli planlar (9. Kalkınma Planı, Türkiye Turizm Stratejisi 2023, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Planı, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ) çerçevesinde; bölge için öncelikli olan ve kalkınma için ivme kazandırılması gereken; sanayi, turizm ve kırsal kalkınma konu başlıklarında, Kalkınma Bakanlığı nın ve paydaşların görüşleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca kararlaştırılmış ve Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Programlar kapsamında, 2011 yılı bütçesine göre, kullandırılacak destek miktarı toplam TL dir. Bu tutarın Mali Destek Programları arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir: 1. Turizm Mali Destek Programı: TL 2. İmalat Sanayiinde Yenilikçiliğin Gerçekleştirilmesi Mali Destek Programı: TL 3. Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı: TL Bu rakamlar nihai olmayıp, programlar kapsamında kabul edilecek projelerin sayısına ve/veya kalitesine göre programlar arasında fon aktarımı yapılabilecektir. TR71 Bölge Planı nda da belirlenen dört ana gelişme ekseninden biri olan rekabet edebilirlik gelişme ekseni altında, TR71 Bölgesi nde Tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinde katma değeri yüksek ürünler üreterek bölgenin rekabet edebilirliğini artırmak amacı benimsenmiştir. Bu amaca ulaşmak için belirlenen hedeflerden programa uygun olanlar aşağıdaki gibidir: Pazarlama stratejilerinin öğretilmesi ve geliştirilmesi Ar-Ge çalışmalarına destek verilmesi Sanayi ve ticarette bölgenin rekabet edebilirlik gücünün artırılması 2011 Mali Destek Programları İmalat Sanayiinde Yenilikçiliğin Geliştirilmesi 7

8 Bu rehber İmalat Sanayiinde Yenilikçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahiplerine yol göstermek için hazırlanmıştır. Bu doğrultuda başvuru sahiplerinin kendileri için hazırlanmış bu rehberi dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. YENİLİK TANIMI: Bir yenilik 1, işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir. 2 Dört tür yenilik vardır: Ürün yenilikleri, süreç yenilikleri, organizasyonel yenilikler ve pazarlama yenilikleri. Bir yenilik için asgari koşul, ürün, süreç, pazarlama yöntemi veya organizasyonel yöntemin firma için yeni (veya önemli derecede iyileştirilmiş) olmasıdır. Bu, firmaların ilk defa geliştirdikleri ve diğer firma veya kurumlardan uyarlamış oldukları ürünler, süreçler ve yöntemleri kapsar. Ürün Yeniliği: Bir ürün yeniliği, mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin ortaya konulmasıdır. Bu; teknik özelliklerde, bileşenler ve malzemelerde, birleştirilmiş yazılımda, kullanıcıya kolaylığında ve diğer işlevsel özelliklerinde önemli derecede iyileştirmeleri içermektedir 3. Süreç Yeniliği: Bir süreç yeniliği yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya teslimat yönteminin gerçekleştirilmesidir. Bu yenilik, teknikler, teçhizat ve/veya yazılımlarda önemli değişiklikleri içermektedir. 4 Pazarlama Yeniliği: Bir pazarlama yeniliği, ürün tasarımı veya ambalajlaması, ürün konumlandırması, ürün tanıtımı (promosyonu) veya fiyatlandırmasında önemli değişiklikleri kapsayan yeni bir pazarlama yöntemidir. 5 Organizasyonel Yenilik: Bir organizasyonel yenilik, firmanın ticari uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde yeni bir organizasyonel yöntem uygulanmasıdır. 6 1 Yenilik faaliyetleri, yeniliklerin uygulanmasına yol açan veya yol açması öngörülen tüm bilimsel, teknolojik, organizasyonel, finansal ve ticari adımlardır. Bazı yenilik faaliyetleri kendi başlarına yenilikçi iken, diğerleri yeni faaliyetler olmamakla birlikte yeniliklerin gerçekleştirilmesi için gereklidir. Yenilik faaliyetleri aynı zamanda, özel bir yeniliğin geliştirilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan Ar-Ge yi de içermektedir. 2 Oslo Kılavuzu - Yenilik Verilerinin Toplanması Ve Yorumlanması İçin İlkeler, OECD/AVRUPA BİRLİĞİ Ürün yenilikleri, yeni bilgi veya teknolojilerden yararlanabilir ya da mevcut bilgi ve teknolojilerin yeni kullanımlarına veya bunların bir kombinasyonuna dayanabilir. Ürün terimi hem mal hem de hizmetleri kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. Ürün yenilikleri, hem yeni mal ve hizmetlerin tanıtımını hem de mevcut mal ve hizmetlerin işlevsel veya kullanıcı özelliklerinde yapılan önemli iyileştirmeleri içermektedir. 4 Süreç yenilikleri, birim üretim veya teslimat maliyetlerinin azaltmak, kaliteyi artırmak veya yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş ürünler üretmek veya teslim etmek üzere öngörülebilir. Süreç yenilikleri, satın alma, muhasebe, hesaplama ve bakım gibi yardımcı destek faaliyetlerindeki yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş yazılım, teçhizat ve teknikleri de kapsamaktadır. Yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bilgi ve iletişim teknolojisi (BIT) uygulanması da, bir yardımcı destek faaliyetinin verimliliğini ve/ veya kalitesini iyileştirmeyi öngörmesi durumunda bir süreç yeniliğidir. 5 Pazarlama yenilikleri, firmanın satışlarını artırmak amacıyla, müşteri ihtiyaçlarına daha başarılı şekilde cevap vermeyi, yeni pazarlar açmayı veya bir firma ürününü pazarda yeni bir şekilde konumlandırmayı hedeflemektedir. Ürün tasarımı veya ambalajlamasında, ürün konumlandırmasında, ürün promosyonunda veya fiyatlamasında, teşebbüs tarafından önceden kullanılmış olan pazarlama yöntemlerine dayanan değişiklikler; pazarlama araçlarında dönemsel, düzenli veya diğer rutin değişiklikler; yeni bir coğrafik pazarı ya da yeni bir pazar kesimini (örneğin sosyo demografik müşteri grubu) hedeflemek amacıyla önceden uygulanmış pazarlama yöntemlerinin kullanımı pazarlama yeniliği olarak kabul edilmemektedir. 6 Organizasyonel yeniliklerin, idari maliyetlerini ve işlem maliyetlerini düşürmek, işyeri memnuniyetini (ve dolayısıyla işçilik üretkenliğini) iyileştirmek, ticari olmayan varlıklara (düzenlenmemiş dış bilgiler gibi) erişim kazanmak ya da araç gereç maliyetlerini düşürmek suretiyle firma performansını artırması öngörülebilir. Bir firmadaki diğer organizasyonel değişikliklere kıyasla bir organizasyonel yeniliğin ayırt edici özellikleri, firmada daha önce kullanılmamış ve yönetim tarafından alınan stratejik kararların bir sonucu olan bir organizasyonel yöntem (ticari uygulamalar, işyeri organizasyonu veya dış ilişkilerde) olmasıdır. Ticari uygulamalarda, işyeri organizasyonunda ya da dış ilişkilerde, firmada halen kullanımda olan organizasyonel yöntemlere dayalı değişiklikler; yeni bir organizasyonel yöntemin eşlik etmediği yönetim stratejisindeki değişiklikler; diğer firmalarla birleşme veya diğer firmaları satın alma organizasyonel yenilik olarak kabul edilmemektedir 8 İmalat Sanayiinde Yenilikçiliğin Geliştirilmesi 2011 Mali Destek Programları

9 YENİ ÜRÜN TANIMI: Özellikleri veya öngörülen kullanımları açısından, firma tarafından daha önce üretilmiş ürünlerden önemli derecede farklılaşan mal ve hizmetlerdir. İlk mikroişlemciler ve dijital kameralar, yeni teknolojiler kullanılarak üretilen yeni ürünlerin örnekleri olmuştur. Mevcut yazılım standartları ile minyatürleştirilmiş hard sürücü teknolojisini bir araya getiren ilk taşınabilir MP3 oynatıcı, mevcut teknolojileri birleştiren yeni bir ürün olmuştur Programın Amaçları ve Öncelikleri Amaç: Bölgemizde imalat sanayi sektöründe yer alan kurum ve kuruluşların; Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmalarının artması, ürettikleri ürünlerin katma değerinin artması, rekabet güçlerinin geliştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, kurumsallaşma çalışmaları, ortaklık ve işbirliği kültürlerinin geliştirilmesi. Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır: Öncelik 1: İşletmelerde yenilikçi stratejilerin geliştirilmesi (Ürün yeniliği, süreç yeniliği, pazarlama yeniliği, organizasyonel yenilik) ve uygulanması Öncelik 2: İşletmelerde yeni ürün geliştirilmesi ve üretilmesinin teşvik edilmesi 1.3. Ahiler Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Ahiler Kalkınma Ajansı, bu programa ayırdığı kaynakların tamamını kullandırmama ve programlar arasında aktarım yapma hakkını saklı tutar. DESTEKLERİN TUTARI: Bu program kapsamında verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır: Asgari Tutar: TL Azami Tutar: TL Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %10 undan az ve %50 sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru sahibinin proje eş finansmanını proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup yerine getirilmemesi 7 Oslo Kılavuzu, S Mali Destek Programları İmalat Sanayiinde Yenilikçiliğin Geliştirilmesi 9

10 durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez. 2. TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR Bu bölümde İmalat Sanayiinde Yenilikçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde finanse edilen projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar, 8 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Destek Yönetimi Kılavuzu hükümlerine uygun olarak açıklanmaktadır. Başvuru Sahipleri başvuruda bulundukları andan itibaren bu Yönetmelik hükümlerini ve bu rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar. Ahiler Kalkınma Ajansı destek programını zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin her hangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda başvuru sahipleri Ajans tan her hangi bir hak talebinde bulunamaz. Destek için başvurusu yapılan projeler Ajans tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak ve sahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir Uygunluk Kriterleri Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur: Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu Projelerin uygunluğu Maliyetlerin uygunluğu Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Bu program kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır: (1) Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır: Proje konusunun ticaret siciline kayıtlı iştigal alanları içerisinde olması, 18 Kasım 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında KOBİ olarak faaliyet gösteren 8 tüzel kişi olması, Ajans ın faaliyet gösterdiği TR71 Düzey 2 Bölgesi nde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) kayıtlı ve tescil edilmiş 9 olmaları veya yasal şubelerinin bu bölgede bulunması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi, Sermayesi veya oy haklarının %25 ten fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması, Son başvuru tarihi itibariyle yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vadesi dolmuş veya ödenmemiş hiçbir sosyal sigorta primi ve vergi borcu olmaması, 8 İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan ve mikro isletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca KOBİ olarak adlandırılan ekonomik birimler. 9 Ticaret ve Sanayi Odaları veya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ne tescil edilmiş olmaları gerekmektedir. 10 İmalat Sanayiinde Yenilikçiliğin Geliştirilmesi 2011 Mali Destek Programları

11 Daha önce Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, kamu kurum ve kuruluşları, elçilikler, vakıflar ve dernekler gibi ulusal ve/veya uluslararası fonlardan kaynak alan aynı konu başlığındaki projelere mali destek sağlanmayacaktır. (2) Ayrıca, Başvuru Sahipleri ve ortaklarının destek alabilmek için aşağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir: a) İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar, b) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar, c) Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar, d) Sosyal sigorta primi veya vergi borcu nedeni ile haklarında haciz işlemleri devam edenler ve yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, meri mevzuat hükümleri uyarınca, proje başvuru tarihi itibari ile vadesi dolmuş veya ödenmemiş sosyal sigorta primi veya vergi borcu olanlar, e) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, f) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler. Teklif çağrısının yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan Başvuru Sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya destek almaya hak kazanamazlar; g) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar, h) Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler, i) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Kalkınma Ajansı nı etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler. Yukarıda madde (a), (c), (d), (f), (h) ve (i) de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir. Madde (b) ve (e) de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık bir süre için geçerlidir. Destek Başvuru Formunun V. Bölümünde ( Başvuru Sahibinin Beyanı ), başvuru sahipleri, yukarıdaki (a) dan (f) ye kadar olan kategorilerin hiçbirine girmediklerine dair beyanda bulunmalıdırlar Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu Ortak, desteğe konu olan proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek bunun karşılığında yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan kurum ve kuruluşlardır. Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler Mali Destek Programları İmalat Sanayiinde Yenilikçiliğin Geliştirilmesi 11

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 1.1. GİRİŞ... 3 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ... 4 1.3. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ KAYNAK...

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İZMİR KALKINMA AJANSI TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI İ Z M İ R K A L K I N İZMİR İ M A GELECEĞE A J A N STAŞI I TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi İ Z M İ R İ G E L E C E Ğ E T A Ş I! SON BAŞVURU TARİHİ: 25 KASIM 2011 SAAT:

Detaylı

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Proje Teklif Çağrısı Referans No: TR21-11-İKT-1 Son Başvuru: 11.11.2011 Saat 18:30 İÇİNDEKİLER TANIMLAR.. 4 1. İKTİSADİ KALKINMA

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI İŞLETMELERE YÖNELİK BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/BTI Son Başvuru Tarihi: 07.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI

Detaylı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı 1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TRC2-15-KOBİ KAYS Üzerinden

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No:TR51/12/DFD 1 1 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ... 57 1.1. GİRİŞ... 75 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI KUZEYDOĞU ANADOLU Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Gütmeyenlere Yönelik) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Program Referans

Detaylı

TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No:TR82-2012-TURGEP SON BAŞVURU TARİHİ: 27 Şubat 2013 Çarşamba, Saat: 18:00 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: ISTKA/2014/YEN Son Başvuru Tarihi: 21/02/2014

YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: ISTKA/2014/YEN Son Başvuru Tarihi: 21/02/2014 İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: ISTKA/2014/YEN Son Başvuru Tarihi: 21/02/2014 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi: 20/03/2015 1 2 SOSYAL

Detaylı

T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 2012Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-12-YENİ KOBİLER 1 ve KOOPERATİFLER

Detaylı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 2 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi 1 Referans No: TR51/12/SOS Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013 Saat: 17:00 2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3

ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3 ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi: 21.02.2014 Saat: 23.59 Ağrı

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-15-KK01 KAYS

Detaylı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / ÜRÇEP Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat 2014 Saat: 23:0 Evrakların

Detaylı