YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET VE ANONĠM ġġrketġ Sayfa No: 1. SERĠ:XI No:25 SAYILI TEBLĠĞE GÖRE HAZIRLANMIġ MALĠ TABLOLARA AĠT DĠPNOTLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET VE ANONĠM ġġrketġ Sayfa No: 1. SERĠ:XI No:25 SAYILI TEBLĠĞE GÖRE HAZIRLANMIġ MALĠ TABLOLARA AĠT DĠPNOTLAR"

Transkript

1 Sayfa No: 1 NOT 1 ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU YataĢ Yatak ve Yorgan San.Tic. A.ġ. ( ġirket ) 1987 yılında kurulmuģtur. ġirket in fiili faaliyet konusu Yatak, Modüler Mobilya, Yorgan, Koltuk, Kanepe Üretimi - Ev Tekstili ve Ev Mobilyası alım satımıdır tarihi itibariyle ġirket in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı kiģidir. ( : 1.145). ġirket, Kayseri Ticaret Siciline sayı ile kayıtlı olup kanuni adresi Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No:6 Melikgazi / Kayseri dir. ġirket faaliyetlerini tek bir coğrafi bölümde (Türkiye) yürütmektedir. ġirketin tarihi itibariyle bilinen ortakları (Not 25) de gösterilmiģtir. NOT 2 MALĠ TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR a) ġirketin hisseleri 1996 yılında halka arz olunmuģ olup, tarihi itibarı ile %31,96 sı Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (ĠMKB) iģlem görmektedir.ekli mali tablolar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na ( UFRS ) uyumlu Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartlarına (Seri XI No:25) uygun olarak hazırlanmıģtır. Ekteki mali tabloların hazırlanmasında kullanılan esaslar aģağıdaki gibidir: ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatına uygun olarak muhasebe kayıtlarını tutmakta ve yasal mali tablolarını hazırlamaktadır. Mali tablolar ġirket in yasal kayıtlarına dayandırılmıģ ve Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiģ olup UFRS ye göre ġirket in durumunu layıkıyla arz edebilmesi için, birtakım düzeltmelere ve sınıflandırmalara tabi tutularak hazırlanmıģtır. Söz konusu düzeltmeler genel olarak finansal araçların, maddi ve maddi olmayan varlık ve amortismanlarının ve kıdem tazminatı karģılıklarının UFRS standartlarına göre muhasebeleģtirilmesinden ve değerlemesinden kaynaklanmıģtır. ġirket hesap dönemine iliģkin mali tablolarını SPK nın seri XI No:25 tebliğ hükümleri ile, Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi tarafından onaylanan Uluslararası Muhasebe Standartları ve yorumlarını içeren Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na (UFRS) uygun olarak hazırlamıģtır tarihli bilançosu ile dönemi için hazırlanan gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özsermaye değiģim tablosu karģılaģtırma amacıyla sunulmuģtur. Mali tablolar, UFRS ye uygun olarak hazırlanmıģtır. ġirket, Yeni Türk Lirası cinsinden muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni mali tablolarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından çıkarılan prensipler ve Ģartlara, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı Ģartlarına uymaktadır. Mali tablolar, kanuni kayıtlara UFRS ye uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiģtir. Enflasyon düzeltmesi Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 11/367 sayılı kararı ile mevcut objektif kriterler dikkate alındığında, yüksek enflasyon döneminin sona erdiği; ayrıca yüksek enflasyon döneminin devamına iliģkin diğer emarelerin de büyük ölçüde ortadan kalktığı dikkate alınarak, 2005 yılında mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasına son verilmiģtir. Bu sebeple tarihli mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamıģtır.

2 Sayfa No: 2 b) 30 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkındaki 5083 sayılı kanun uyarınca, 1 0cak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Türk Lirası ( YTL ) ve Yeni KuruĢ ( YKR ), Türkiye Cumhuriyeti nin yeni para birimi olmuģtur.yeni Türk Lirası nın alt birimi Yeni KuruĢtur.(1 YTL = 100 YKR). Bir önceki para birimi olan Türk Lirası değerleri YTL ye dönüģtürülürken 1 milyon Türk Lirası, 1 YTL ye eģit tutulmaktadır. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti nin para birimi Türk Lirası ndan altı sıfır atılarak sadeleģtirilmiģtir. Hukuki sonuç doğuran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki iģlem, mahkeme kararı, kıymetli evrak ve her türlü belgenin yanı sıra ödeme ve değiģim araçlarında, Türk Lirası na yapılan referanslar, yukarıda belirtilen dönüģüm oranı ile YTL cinsinden yapılmıģ sayılmaktadır. Sonuç olarak, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren YTL, mali tablo ve kayıtların tutulması ve gösterimi açısından Türk Lirası nın yerini almıģ bulunmaktadır. NOT 3 ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ ġirket, 31 Aralık 2004 tarihinde sona eren yıldan baģlamak üzere SPK nın Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliği ndeki standartlara göre mali tablo düzenleme kararı almıģtır. Bu çerçevede mali tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aģağıda özetlenmiģtir: a) SatıĢlar SatıĢlar, sevkiyatın yapıldığı veya kabulün gerçekleģtiği tarihlerde faturalanmıģ değerler üzerinden tahakkuk esasına göre kaydedilir. Net satıģlar, malların fatura edilmiģ bedelinin iskonto ve satıģ iadelerinden arındırılmıģ halidir. SatıĢ iģlemi bir finansman iģlemini içeriyorsa, satıģ bedelinin makul değeri, alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarların etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesiyle hesaplanır. SatıĢ bedelinin nominal değeri ile makul değer arasındaki fark, finansman geliri olarak ilgili dönemlere kaydedilir. b) Hazır Değerler Nakit ve nakit benzeri değerler nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değiģim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir (Not 4). c) Ticari Alacaklar Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluģan ġirket kaynaklı ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiģ maliyeti üzerinden değerlendirilmiģtir. BelirtilmiĢ bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarından değerlendirilmiģtir. ġirketin, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde ticari alacaklar için bir alacak risk karģılığı oluģturulur. Söz konusu bu karģılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlarda dahil olmak üzere tüm nakit akıģlarının, oluģan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. Değer düģüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluģacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır. (Not 7).

3 Sayfa No: 3 d) Stoklar Stoklar, elde etme maliyeti veya net gerçekleģebilir değerin düģük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüģtürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Maliyet, ağırlıklı ortalama metodu ile hesaplanmaktadır. Net gerçekleģebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluģan tahmini satıģ fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve satıģı gerçekleģtirmek için gerekli tahmini satıģ maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır.(not 12). e) Maddi Duran Varlıklar ve Ġlgili Amortismanlar Maddi varlıklar temel yöntem olarak mali tablolarda maliyet bedellerinden birikmiģ amortisman payları indirildikten sonraki değerleri ile gösterilir. Ancak dileyen iģletmeler Seri XI No: 25 sayılı tebliğin 165. ve 166. maddeleri uyarınca değerlemeye tabi tutabilir. Yeniden değerlenmiģ tutar yeniden değerleme tarihindeki makul değerden birikmiģ amortisman paylarının indirilmesi suretiyle bulunan değerdir. Arazi ve Binaların makul değeri ise piyasa değeridir. Bahse konu piyasa değeri ise bilir kiģilerce belirlenir. Kurumun Arazi ve Binaları SPK dan lisans almıģ değerleme uzmanları tarafından değerlenmiģ ve bunun sonucunda bulunan değerleri mali tablolarına taģımıģtır. Amortisman, düzeltilmiģ tutarlar üzerinden ve aģağıda belirtilen duran varlıkların ekonomik ömürlerini yansıtan oranlarda doğrusal amortisman metoduna göre hesaplanmaktadır. Arsalar, faydalı ömrünün sınırsız kabul edilmesinden dolayı amortismana tabi tutulmamaktadır. Maddi duran varlıkların amortisman dönemleri, tahmin edilen faydalı ömürleri esas alınarak, aģağıda belirtilmiģtir: Binalar Yeraltı ve yerüstü düzenleri Makine, tesis ve cihazlar TaĢıt araçları DöĢeme ve demirbaģlar Diğer maddi duran varlıklar yıl yıl 5-14 yıl 5-10 yıl 5-10 yıl 5-15 yıl Maddi duran varlıklar olası bir değer düģüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme sonunda maddi duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karģılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile net satıģ fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir. Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluģan kar veya zarar, düzeltilmiģ tutarlar ile tahsil olunan tutarların karģılaģtırılması ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır. (Not 19). f) Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Ġlgili Ġtfa Payı Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiģ hakları, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yazılımlarını içermektedir. Maddi olmayan duran varlıklar, elde edildikleri tarihteki elde etme maliyetinden kayda alınır ve kiralama süresi ve faydalı ömürleri dikkate alınarak doğrusal olarak itfa edilirler. AraĢtırma safhasında olan maddi olmayan varlıklar mali tablolara alınmaz. Yapılan araģtırmaya iliģkin harcamalar gerçekleģtiği anda gider olarak mali tablolara alınır (Not 20).

4 Sayfa No: 4 g) Varlıklarda Değer DüĢüklüğü Varlıkların kayıtlı değerlerinin elde etme maliyeti tutarından Ģayet mevcutsa değer düģüklüğü karģılığı çıkarılmaktadır. Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili değer düģüklük karģılıklarıyla beraber makul değeri yansıttığı tahmin edilmektedir. h) Borçlanma Maliyeti Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından iģlem giderleri çıkartıldıktan sonraki değerleriyle kaydedilir. Krediler, müteakip tarihlerde, etkin faiz yöntemiyle hesaplanmıģ iskonto edilmiģ değerleri ile mali tablolarda takip edilirler. ĠĢlem masrafları düģüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiģ maliyet değeri arasındaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, oluģtuğunda gelir tablosuna kaydedilir. ġirket, faiz hadlerindeki değiģmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz haddi riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz haddi riski, faiz haddi duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluģan doğal tedbirlerle yönetilmektedir. Ticari borçların kayıtlı değerlerinin, makul değerlerini yansıttığı öngörülmektedir. Krediler ve diğer parasal borçların kısa vadeli olmaları nedeniyle makul değerlerinin kayıtlı değerlerine yaklaģtığı kabul edilmektedir. Yabancı para uzun vadeli krediler bilanço tarihinde döviz kuru ile Türk lirasına çevrilmiģ olup, makul değerleri kayıtlı değere yaklaģmaktadır. ı) Finansal Araçlar ġirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değiģimlerin etkileri dahil çeģitli finansal risklere maruz kalmaktadır. ġirket in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, ġirket in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıģtır. Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının eriģilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Finansal araçları elinde bulundurmak, karģı tarafın anlaģmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taģımaktadır. ġirket yönetimi bu riskleri, her anlaģmada bulunan karģı taraf (iliģkili taraflar hariç) için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karģılamaktadır. Makul değer, finansal varlık veya yükümlülüklerin, zorunlu bir satıģ veya tasfiye iģlemi dıģında, istekli taraflar arasında gerçekleģecek bir cari iģlemde, el değiģtirebileceği tutar olup, eğer varsa teģkilatlanmıģ bir piyasada iģlem gören fiyatı ile en iyi Ģekilde belirlenir. ġirket, finansal varlık ve yükümlülüklerin tahmini makul değerlerini, halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiģtir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, ġirket in cari bir piyasa iģleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir. Kasa ve nakit değerler dahil, maliyetten gösterilen bazı finansal varlıkların kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli olmaları nedeniyle makul değerlerini yansıttığı kabul edilmektedir.

5 Sayfa No: 5 i) Kur DeğiĢiminin Etkileri ġirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk lirasına çevrilmesinden dolayı kur değiģikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. Dönem sonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine yaklaģtığı kabul edilmektedir. j) Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar ġirket, bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan hususları ilgili dönemde açıklamaktadır. k) KarĢılıklar, ġarta Bağlı Yükümlülükler ve ġarta Bağlı Varlıklar ġirket in, geçmiģteki iģlemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülüğünün bulunması ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için kaynakların dıģa akmasının gerekli olabileceği ve tutar için güvenilir bir tahminin yapılabileceği durumlarda karģılıklar oluģturulur. GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iģletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleģip gerçekleģmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar mali tablolara alınmamakta ve Ģarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir. (Not 31). l) Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde DeğiĢiklik ve Hatalar Muhasebe politikaları ve muhasebe tahminlerinde meydana gelen değiģiklikler ilgili dönemde açıklanmaktadır. m) Finansal Kiralama ĠĢlemleri ġirket, finansal kiralama yoluyla edinmiģ olduğu sabit kıymetleri,bilançoda kira baģlangıç tarihindeki rayiç değeri ya da, daha düģükse minimum kira ödemelerinin bilanço tarihindeki bugünkü değeri üzerinden yansıtmaktadır. Minimum kira ödemelerinin bugünkü değeri hesaplanırken, finansal kiralama iģleminde geçerli olan oran pratik olarak tespit edilebiliyorsa o değer, aksi takdirde, borçlanma faiz oranı iskonto faktörü olarak kullanılmaktadır. Finansal kiralama iģlemine konu olan sabit kıymetin ilk edinilme aģamasında katlanılan masraflar maliyete dahil edilir. Finansal kiralama iģleminden kaynaklanan yükümlülük, ödenecek faiz ve anapara borcu olarak ayrıģtırılmıģtır. Faiz giderleri, sabit faiz oranı üzerinden hesaplanarak ilgili hesap döneminin gelir tablosu hesaplarına dahil edilmiģtir. Mali tablolara yansıtılmıģ kiralanan sabit kıymetler ekonomik ömüre göre amortismana tabi tutulurlar. (Not 8). n) ĠliĢkili Taraflar Bu mali tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı Ģirketler, iģtirak ve ortaklıklar iliģkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmiģlerdir. Olağan faaliyetler nedeniyle iliģkili taraflarla bazı iģ iliģkilerine girilmiģtir. Bu iģlemler genel olarak piyasa koģullarına uygun fiyatlarla gerçekleģtirilmiģtir yılında iliģkili Ģirketlerden mal alıģ ve satıģtan doğan borç ve alacaklar ayrı gösterilmesine karģın cari yılda net borç ve alacak olarak gösterilmiģtir. (Not 9).

6 Sayfa No: 6 o) Devlet TeĢvik ve Yardımları Fuar katılımları için alınan yardımlar, diğer gelirler içinde gösterilmiģtir. Marka yaratma teģviki için gerekli müracaatlar yapılmıģtır. (Not 30). ö) Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler Tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu na göre, %30 olan Kurumlar Vergisi Oranı %20 ye indirilmiģtir. Kurumlar vergisi 2005 yılında %30 olarak uygulanmıģtır. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iģtirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı taktirde baģka bir vergi ödenmemektedir. Türkiye deki bir iģyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye de yerleģik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dıģında kalanlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz yılında yürürlükte olan mevzuata göre ġirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 10 uncu gününe kadar beyan edip 17 inci günü akģamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Geçici vergi alacağı, devlete karģı olan herhangi bir baģka mali borçlara da mahsup edilebilir. En az iki yıl süre ile elde tutulmuģ bağlı ortaklıklardaki iģtirakler ile gayri menkullerin satıģından doğan karların %75 i kurumlar vergisinden istisnadır tarihi itibariyle kazanılmıģ haklar hariç, yatırım indirimi istisnası uygulamasına son verilmiģtir tarihinden önce geçerli olan hükümlere göre kazanılmıģ yatırım indirimi hakkının kullanılması tercihlik bir hak olup, kullanılması halinde yararlanılan yatırım indirimi istisnası kazanıldığı tarihteki hukuk / vergi rejimine, dolayısı ile Kurumlar Vergisi ve Stopaja tabidir. Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aģmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiģ yıl karlarından mahsup edilemez. Transfer fiyatlandırması uygulaması hariç rapor tarihi itibarı ile Türkiye de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir olanak bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 15 inci günü akģamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beģ yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı iģlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değiģebilir. (Not 41). p) ErtelenmiĢ Vergi : ErtelenmiĢ vergi aktifi ve pasifi, bazı gelir ve gider kalemlerinin muhasebe ve vergisel açılardan farklı değerlendirilmeleri sonucunda ortaya çıkan zamanlama farklılıklarını baz alarak, yükümlülük metoduna göre hesaplanmaktadır. ErtelenmiĢ vergi pasifi, oluģan vergilendirilebilir tüm zamanlama farklılıkları için hesaplanmakta olup, ertelenmiģ vergi aktifi ise sadece ortaya çıkacak bu aktifin itfa edilebileceği, vergilendirilebilir bir karın gelecekte oluģması beklendiğinde kayıtlara alınmaktadır. (Not 14). r) Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Kıdem tazminatı yükümlülüğü ġirket çalıģanlarının en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak emekliye ayrılması durumunda, iliģkisi kesilmesi halinde, evlilik, vefat veya askerlik hizmetleri için çağrılması durumunda, ġirket in kanuni bir zorunluluğu olarak Türk ĠĢ Kanunu nun gerektirdiği gibi hesaplanan kıdem tazminatının bugünkü tahmini değerini yansıtmaktadır. (Not 23).

7 Sayfa No: 7 s) Emeklilik Planları ġirket Sosyal Sigortalar kurumuna zorunlu olarak prim ödemekte olup,bu primleri ödediği sürece baģka bir yükümlülüğü kalmamaktadır. Buna ek olarak ġirketin çalıģanlara yönelik herhangi bir emeklilik planı bulunmamaktadır. (Not 22). Ģ) Etkin Faiz Haddi Gelecekteki nakit akımlarını mali tablolara alınma veya yeniden fiyatlama tarihindeki net kayıtlı değerine eģitleyen iskonto (iç verim) oranıdır. Etkin faiz yöntemi ise finansal borç veya varlığın etkin faiz haddi kullanılması suretiyle iskonto edilmiģ maliyetinin ve faiz geliri/giderinin hesaplanmasıdır. t) Nakit Akım Tablosu Nakit akım tablosunda yer alan nakit ve benzeri değerler, kasa ve bankalarda bulunan nakitleri içermektedir. (Not 43). NOT 4 HAZIR DEĞERLER Kasa Bankalar Vadesiz mevduat Vadeli mevduat Diğer Hazır Değerler NOT 5 MENKUL KIYMETLER Yoktur ( : Yoktur). NOT 6 FĠNANSAL BORÇLAR Yıllık etkin Yıllık etkin faiz oranı % YTL faiz oranı % YTL Kısa Vadeli Finansal Borçlar Banka Kredileri USD krediler 9, , EURO krediler 6, , GBP krediler 0 0 YTL krediler 22, , Kısa Vadeli Banka Kredileri Toplamı Uzun Vadeli Krd. Anapara Taksit ve Faizleri (USD) 9, ,

8 Sayfa No: 8 Yıllık etkin Yıllık etkin faiz oranı % YTL faiz oranı % YTL Diğer Finansal borçlar Factoring 0 0 Akreditif USD 0 0, Akreditif EURO 0, , Faizsiz Finans kurumlarına olan borçlar (YTL) 23, , Faizsiz Finans kurumlarına olan borçlar (USD) 5, Dövizli Murabaha Kredileri (USD) 7, TaĢıt Kredisi EURO 0 6, TaĢıt Kredisi (YTL) 16, , Yıllık etkin Yıllık etkin faiz oranı % YTL faiz oranı % YTL Uzun Vadeli Finansal Borçlar USD krediler 9, , EURO Krediler 0 0 TaĢıt Kredisi (YTL) 16, Faizsiz Finans Kurumları YTL Kredileri 23, , Uzun vadeli YTL Kredileri 0 0 Dövizli Murabaha Kredileri (USD) 7, Uzun Vadeli Finansal Borçlar Toplamı NOT 7 TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR Ticari Alacaklar Ticari alacaklar Çek ve senetler (ErtelenmiĢ finansman geliri netleģtirilmiģ) Verilen depozito ve teminatlar Diğer Ticari Alacaklar ġüpheli ticari alacak karģılığı ( ) ( ) Kısa vadeli ticari alacaklar Verilen depozito ve teminatlar (uzun vadeli) Çek ve senetler (ErtelenmiĢ finansman geliri netleģtirilmiģ) Uzun vadeli ticari alacaklar

9 Sayfa No: 9 Ticari Borçlar Ticari borçlar Borç senetleri (ErtelenmiĢ finansman gideri netleģtirilmiģ) Alınan depozito ve teminatlar Diğer ticari borçlar Kısa vadeli ticari borçlar Borç senetleri (ErtelenmiĢ finansman gideri netleģtirilmiģ) Uzun vadeli ticari borçlar NOT 8 FĠNANSAL KĠRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI Kısa Vadeli Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar (net) Finansal kiralama yoluyla edinilmiģ maddi duran varlıklar bilançoda taģıtlar ile makine ve teçhizat içerisinde yer almakta olup, tarihi itibariyle söz konusu maddi duran varlıkların toplam defter değeri YTL dir. ( : YTL) tarihi itibariyle, finansal kiralama iģlemlerinden borçların geri ödeme planı aģağıdaki gibidir: Bir yıldan az Bir yıldan fazla ve dört yıldan az Dört yıldan fazla 0 16 Toplam finansal kiralama iģlemlerinden borçlar NOT 9 ĠLĠġKĠLĠ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar YataĢ Ġstanbul Pazarlama A.ġ SüntaĢ Sünger ve Yatak San.Tic. A.ġ TaĢkınlar MeĢrubat San. Tic. A.ġ Gülsün Altop Valya Mobilya Üretim A.ġ. 0 0 ġase Ev Tekst. Aksesuarları San Tic Ltd ĠliĢkili Taraflara Borçlar SüntaĢ Sünger ve Yatak San.Tic.A.ġ TaĢkınlar MeĢrubat San. Tic. A.ġ Valya Mobilya Üretim A.ġ

10 Sayfa No: 10 ĠliĢkili Taraflara SatıĢlar YataĢ Ġstanbul Pazarlama A.ġ SüntaĢ Sünger ve Yatak San.Tic.A.ġ Gülsün Altop TaĢkınlar MeĢrubat San. Tic. A.ġ Valya Mobilya Üretim A.ġ ġase Ev Tekst. Aksesuarları San Tic Ltd ĠliĢkili Taraflardan AlıĢlar SüntaĢ Sünger ve Yatak San.Tic.A.ġ TaĢkınlar MeĢrubat San. Tic. A.ġ YataĢ Ġstanbul Pazarlama A.ġ Valya Mobilya Üretim A.ġ Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenen Ücretler Ortaklara Ödenen kira bedelleri ĠliĢkili Tarafların ġirket Lehine Verdiği Ġpotekler SüntaĢ Sünger ve Yatak San.Tic.A.ġ. (YTL) SüntaĢ Sünger ve Yatak San.Tic.A.ġ. (USD) Ortaklar (YTL) Ortaklar (USD) Ayrıca Ģirket SüntaĢ Sünger ve Yatak San.Tic.A.ġ. nin (iliģkili taraf) finans kurumlarına verdiği USD lık teminat senetlerine kefalet vermiģtir. NOT 10 DĠĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Ortaklara borçlar Personele borçlar Ödenecek vergi harç ve diğer kesintiler Vadesi GeçmiĢ, ErtelenmiĢ Bağ. SSK vergi borçları Gider Tahakkukları Diğer ÇeĢitli Borçlar Diğer Yükümlülükler NOT 11 CANLI VARLIKLAR Yoktur ( : Yoktur).

11 Sayfa No: 11 NOT 12 STOKLAR Hammadde Yarı mamul Mamul Emtia Diğer Stoklar 0 0 Verilen SipariĢ Avansları NOT 13 DEVAM EDEN ĠNġAAT SÖZLEġ. ALACAKLARI VE HAKEDĠġ BEDELLERĠ Yoktur ( : Yoktur). NOT 14 ERTELENEN VERGĠ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ġirket, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve yasal mali tabloları arasındaki farklı değerlendirilmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, UFRS ve vergi kanunlarına göre değiģik raporlama dönemlerinde muhasebeleģmesinden kaynaklanmaktadır. Maddi varlıkların yeniden değerlenmesinden kaynaklanan kayıtlı değerdeki değiģiklikten dolayı hesaplanan ertelenen vergi ise Seri XI No:25 sayılı tebliğin 623. maddesi uyarınca doğrudan özsermaye grubu ile iliģkilendirilir. GerçekleĢecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi alacağı ve yükümlülüğü için uygulanacak oran 2006 yılı için %20, 2005 yılı için %30 dur. Bilanço tarihleri itibariyle birikmiģ geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aģağıdaki gibidir: T. Geçici Farklar Ertelenen Vergi Gelecek aylara ait giderler Borç reeskontu Alacak reeskontu 0 ( ) Diğer Kısa vadeli ertelenmiģ vergi alacağı Stok Gelecek aylara ait giderler Alacak reeskontu Borç reeskontu ( ) ( ) Kısa vadeli ertelenmiģ vergi borcu Gelecek yıllara ait giderler Kıdem Tazminatı MODV (Net) Uzun vadeli ertelenmiģ vergi alacağı Gelecek yıllara ait giderler MDV (Net)

12 Sayfa No: 12 MDV Değerleme artıģı MODV (Net) Kıdem Tazminatı ( ) Uzun vadeli ertelenmiģ vergi borcu NOT 15 DĠĞER CARĠ / CARĠ OLMAYAN VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER Diğer Cari Dönen Varlıklar Gelecek aylara ait giderler Gelir Tahakkukları 0 0 PeĢin ödenen vergiler ĠĢ Avansları Diğer KDV Personel Avansları Diğer Cari Olmayan Duran Varlıklar Gelecek yıllara ait giderler NOT 16 FĠNANSAL VARLIKLAR (%) YTL (%) YTL Kay-Ser A.ġ Valya Mobilya Üretim A.ġ. 49, ĠĢtiraklerden Sermaye Taahhütleri ( ) NOT 17 POZĠTĠF/NEGATĠF ġerefġye Yoktur ( : Yoktur). NOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER Yoktur ( : Yoktur)

13 Sayfa No: 13 NOT 19 MADDĠ VARLIKLAR 01.Oca.06 GiriĢler Değer ArtıĢı ÇıkıĢlar Maliyet Bedeli Arazi ve arsalar Yeraltı ve yerüstü düzenleri Binalar Makine, tesis ve cihazlar TaĢıt araçları DöĢeme ve demirbaģlar Yapılmakta olan yatırımlar Verilen SipariĢ Avansları BirikmiĢ amortismanlar Net defter değeri tarihi itibariyle, maddi duran varlıklar üzerindeki toplam sigorta tutarı dur. ( : ) NOT 20 MADDĠ OLMAYAN VARLIKLAR 01.Oca.06 GiriĢler ÇıkıĢlar Haklar + Özel Maliyetler BirikmiĢ amortismanlar Net defter değeri NOT 21 ALINAN AVANSLAR Alınan Avanslar Alınan sipariģ avansları NOT 22 EMEKLĠLĠK PLANLARI Not 23 de belirtilen kıdem tazminatı yükümlülüğü dıģında ġirket in herhangi bir emeklilik planı bulunmamaktadır. NOT 23 BORÇ KARġILIKLARI Kısa Vadeli Borç KarĢılıkları Vergi karģılıkları Uzun Vadeli Borç KarĢılıkları Kıdem tazminatı karģılığı

14 Sayfa No: 14 Kıdem tazminatı yükümlülüğü : Türk ĠĢ Kanunu na göre, Ģirket bir senesini doldurmuģ olan ve Ģirket le iliģkisi kesilen, evlenen veya emekli olan, askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaģ tutarı kadardır ve bu miktar tarihi itibariyle, 1.960,69 YTL ( ,15 YTL) ile sınırlandırılmıģtır. UMS 19 a uygun olarak Ģirketin yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüer hesaplama gerekmektedir. ġirket, kıdem tazminatı karģılığını, UMS 19 a uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI, No:25 doğrultusunda Aktüeryel Varsayım Methodunu kullanarak, Ģirketin geçmiģ yıllardaki personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularındaki deneyimlerini baz alarak hesaplamıģ ve mali tablolara yansıtmıģtır. Kıdem tazminatı karģılığı, çalıģanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılır. Buna bağlı olarak, ve tarihleri itibariyle yükümlülüğü hesaplamak için kullanılan aktüer varsayımları aģağıdaki gibidir. Ġskonto Oranı %5,71 %2 Tahmin Edilen Limit / Ücret ArtıĢı %12 %12 Emekli Olma Olasılığına ĠliĢkin Kullanılan Oran %96 %83 Kıdem Tazminatı KarĢılığı 1 Ocak Yıl içindeki artıģ ( ) Ödemeler ( ) ( ) Parasal kayıp NOT 24 ANA ORTAKLIK DIġI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIġI KAR/ZARAR Yoktur ( : Yoktur). NOT 25 SERMAYE / KARġILIKLI ĠġTĠRAK SERMAYE DÜZELTMESĠ ġirket in tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına ait hazirun cetveline göre bilinen hissedarları ve hisse oranları aģağıdaki gibidir: YTL Pay (%) YTL Pay (%) YILMAZ ÖZTAġKIN , ,78 HAKKI ALTOP , ,00 YAVUZ ALTOP , ,08 TÜRKAN KULKULOĞLU 0 0, ,16 MUAMMER ÖZTAġKIN , ,00 MUAMMER ÖZTAġKIN (BLOKE)* ,00 CANAN ÖZTAġKIN 0 0, ,00 REZZAN ÖZTAġKIN 0 0, ,00 OSMAN ALTOP , ,52 HALKA AÇIK KISIM , ,46 SERMAYE , ,00 SERMAYE DÜZELTME FARKLARI**

ŞİRKET PROFİLİ TİCARET ÜNVANI : YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET AŞ FAALİYET ALANI : YATAK,YORGAN,EV TEKSTİLİ VE MOBİLYA İMALATI

ŞİRKET PROFİLİ TİCARET ÜNVANI : YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET AŞ FAALİYET ALANI : YATAK,YORGAN,EV TEKSTİLİ VE MOBİLYA İMALATI YATAŞ 2007 FAALİYET RAPORU 2 ŞİRKET PROFİLİ Yataş AŞ TİCARET ÜNVANI : YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET AŞ KURULUŞ TARİHİ : 09.09.1987 FAALİYET ALANI : YATAK,YORGAN,EV TEKSTİLİ VE MOBİLYA İMALATI MERKEZ

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. a member

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 MAYIS 2010 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, 2011 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu ĠÇĠNDEKĠLER GÖRÜġ... 2 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi 18 Ağustos

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU...

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACĠRLER YATIRIM HOLDĠN A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA FĠNANSAL

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġTĠR GEÇMĠġTĠR Dipnot 31 Ağustos

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK-31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR 1-2 GELİR TABLOSU 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU 4 MALİ TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İÇİNDEKİLER Ara

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU TASSDSDSDSD Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ nin 1 OCAK - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey www.pwc.com/tr Telephone

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Anel

Detaylı

Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Uşak Seramik Sanayii A.Ş. (Şirket) Uşak Elektro Porselen A.Ş. adıyla 1972 yılında kurulmuştur. Şirket in kuruluş aşamasında elektro porselen üretimi

Detaylı