YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET VE ANONĠM ġġrketġ Sayfa No: 1. SERĠ:XI No:25 SAYILI TEBLĠĞE GÖRE HAZIRLANMIġ MALĠ TABLOLARA AĠT DĠPNOTLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET VE ANONĠM ġġrketġ Sayfa No: 1. SERĠ:XI No:25 SAYILI TEBLĠĞE GÖRE HAZIRLANMIġ MALĠ TABLOLARA AĠT DĠPNOTLAR"

Transkript

1 Sayfa No: 1 NOT 1 ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU YataĢ Yatak ve Yorgan San.Tic. A.ġ. ( ġirket ) 1987 yılında kurulmuģtur. ġirket in fiili faaliyet konusu Yatak, Modüler Mobilya, Yorgan, Koltuk, Kanepe Üretimi - Ev Tekstili ve Ev Mobilyası alım satımıdır tarihi itibariyle ġirket in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı kiģidir. ( : 1.145). ġirket, Kayseri Ticaret Siciline sayı ile kayıtlı olup kanuni adresi Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No:6 Melikgazi / Kayseri dir. ġirket faaliyetlerini tek bir coğrafi bölümde (Türkiye) yürütmektedir. ġirketin tarihi itibariyle bilinen ortakları (Not 25) de gösterilmiģtir. NOT 2 MALĠ TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR a) ġirketin hisseleri 1996 yılında halka arz olunmuģ olup, tarihi itibarı ile %31,96 sı Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (ĠMKB) iģlem görmektedir.ekli mali tablolar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na ( UFRS ) uyumlu Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartlarına (Seri XI No:25) uygun olarak hazırlanmıģtır. Ekteki mali tabloların hazırlanmasında kullanılan esaslar aģağıdaki gibidir: ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatına uygun olarak muhasebe kayıtlarını tutmakta ve yasal mali tablolarını hazırlamaktadır. Mali tablolar ġirket in yasal kayıtlarına dayandırılmıģ ve Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiģ olup UFRS ye göre ġirket in durumunu layıkıyla arz edebilmesi için, birtakım düzeltmelere ve sınıflandırmalara tabi tutularak hazırlanmıģtır. Söz konusu düzeltmeler genel olarak finansal araçların, maddi ve maddi olmayan varlık ve amortismanlarının ve kıdem tazminatı karģılıklarının UFRS standartlarına göre muhasebeleģtirilmesinden ve değerlemesinden kaynaklanmıģtır. ġirket hesap dönemine iliģkin mali tablolarını SPK nın seri XI No:25 tebliğ hükümleri ile, Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi tarafından onaylanan Uluslararası Muhasebe Standartları ve yorumlarını içeren Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na (UFRS) uygun olarak hazırlamıģtır tarihli bilançosu ile dönemi için hazırlanan gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özsermaye değiģim tablosu karģılaģtırma amacıyla sunulmuģtur. Mali tablolar, UFRS ye uygun olarak hazırlanmıģtır. ġirket, Yeni Türk Lirası cinsinden muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni mali tablolarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından çıkarılan prensipler ve Ģartlara, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı Ģartlarına uymaktadır. Mali tablolar, kanuni kayıtlara UFRS ye uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiģtir. Enflasyon düzeltmesi Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 11/367 sayılı kararı ile mevcut objektif kriterler dikkate alındığında, yüksek enflasyon döneminin sona erdiği; ayrıca yüksek enflasyon döneminin devamına iliģkin diğer emarelerin de büyük ölçüde ortadan kalktığı dikkate alınarak, 2005 yılında mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasına son verilmiģtir. Bu sebeple tarihli mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamıģtır.

2 Sayfa No: 2 b) 30 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkındaki 5083 sayılı kanun uyarınca, 1 0cak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Türk Lirası ( YTL ) ve Yeni KuruĢ ( YKR ), Türkiye Cumhuriyeti nin yeni para birimi olmuģtur.yeni Türk Lirası nın alt birimi Yeni KuruĢtur.(1 YTL = 100 YKR). Bir önceki para birimi olan Türk Lirası değerleri YTL ye dönüģtürülürken 1 milyon Türk Lirası, 1 YTL ye eģit tutulmaktadır. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti nin para birimi Türk Lirası ndan altı sıfır atılarak sadeleģtirilmiģtir. Hukuki sonuç doğuran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki iģlem, mahkeme kararı, kıymetli evrak ve her türlü belgenin yanı sıra ödeme ve değiģim araçlarında, Türk Lirası na yapılan referanslar, yukarıda belirtilen dönüģüm oranı ile YTL cinsinden yapılmıģ sayılmaktadır. Sonuç olarak, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren YTL, mali tablo ve kayıtların tutulması ve gösterimi açısından Türk Lirası nın yerini almıģ bulunmaktadır. NOT 3 ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ ġirket, 31 Aralık 2004 tarihinde sona eren yıldan baģlamak üzere SPK nın Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliği ndeki standartlara göre mali tablo düzenleme kararı almıģtır. Bu çerçevede mali tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aģağıda özetlenmiģtir: a) SatıĢlar SatıĢlar, sevkiyatın yapıldığı veya kabulün gerçekleģtiği tarihlerde faturalanmıģ değerler üzerinden tahakkuk esasına göre kaydedilir. Net satıģlar, malların fatura edilmiģ bedelinin iskonto ve satıģ iadelerinden arındırılmıģ halidir. SatıĢ iģlemi bir finansman iģlemini içeriyorsa, satıģ bedelinin makul değeri, alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarların etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesiyle hesaplanır. SatıĢ bedelinin nominal değeri ile makul değer arasındaki fark, finansman geliri olarak ilgili dönemlere kaydedilir. b) Hazır Değerler Nakit ve nakit benzeri değerler nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değiģim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir (Not 4). c) Ticari Alacaklar Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluģan ġirket kaynaklı ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiģ maliyeti üzerinden değerlendirilmiģtir. BelirtilmiĢ bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarından değerlendirilmiģtir. ġirketin, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde ticari alacaklar için bir alacak risk karģılığı oluģturulur. Söz konusu bu karģılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlarda dahil olmak üzere tüm nakit akıģlarının, oluģan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. Değer düģüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluģacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır. (Not 7).

3 Sayfa No: 3 d) Stoklar Stoklar, elde etme maliyeti veya net gerçekleģebilir değerin düģük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüģtürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Maliyet, ağırlıklı ortalama metodu ile hesaplanmaktadır. Net gerçekleģebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluģan tahmini satıģ fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve satıģı gerçekleģtirmek için gerekli tahmini satıģ maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır.(not 12). e) Maddi Duran Varlıklar ve Ġlgili Amortismanlar Maddi varlıklar temel yöntem olarak mali tablolarda maliyet bedellerinden birikmiģ amortisman payları indirildikten sonraki değerleri ile gösterilir. Ancak dileyen iģletmeler Seri XI No: 25 sayılı tebliğin 165. ve 166. maddeleri uyarınca değerlemeye tabi tutabilir. Yeniden değerlenmiģ tutar yeniden değerleme tarihindeki makul değerden birikmiģ amortisman paylarının indirilmesi suretiyle bulunan değerdir. Arazi ve Binaların makul değeri ise piyasa değeridir. Bahse konu piyasa değeri ise bilir kiģilerce belirlenir. Kurumun Arazi ve Binaları SPK dan lisans almıģ değerleme uzmanları tarafından değerlenmiģ ve bunun sonucunda bulunan değerleri mali tablolarına taģımıģtır. Amortisman, düzeltilmiģ tutarlar üzerinden ve aģağıda belirtilen duran varlıkların ekonomik ömürlerini yansıtan oranlarda doğrusal amortisman metoduna göre hesaplanmaktadır. Arsalar, faydalı ömrünün sınırsız kabul edilmesinden dolayı amortismana tabi tutulmamaktadır. Maddi duran varlıkların amortisman dönemleri, tahmin edilen faydalı ömürleri esas alınarak, aģağıda belirtilmiģtir: Binalar Yeraltı ve yerüstü düzenleri Makine, tesis ve cihazlar TaĢıt araçları DöĢeme ve demirbaģlar Diğer maddi duran varlıklar yıl yıl 5-14 yıl 5-10 yıl 5-10 yıl 5-15 yıl Maddi duran varlıklar olası bir değer düģüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme sonunda maddi duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karģılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile net satıģ fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir. Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluģan kar veya zarar, düzeltilmiģ tutarlar ile tahsil olunan tutarların karģılaģtırılması ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır. (Not 19). f) Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Ġlgili Ġtfa Payı Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiģ hakları, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yazılımlarını içermektedir. Maddi olmayan duran varlıklar, elde edildikleri tarihteki elde etme maliyetinden kayda alınır ve kiralama süresi ve faydalı ömürleri dikkate alınarak doğrusal olarak itfa edilirler. AraĢtırma safhasında olan maddi olmayan varlıklar mali tablolara alınmaz. Yapılan araģtırmaya iliģkin harcamalar gerçekleģtiği anda gider olarak mali tablolara alınır (Not 20).

4 Sayfa No: 4 g) Varlıklarda Değer DüĢüklüğü Varlıkların kayıtlı değerlerinin elde etme maliyeti tutarından Ģayet mevcutsa değer düģüklüğü karģılığı çıkarılmaktadır. Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili değer düģüklük karģılıklarıyla beraber makul değeri yansıttığı tahmin edilmektedir. h) Borçlanma Maliyeti Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından iģlem giderleri çıkartıldıktan sonraki değerleriyle kaydedilir. Krediler, müteakip tarihlerde, etkin faiz yöntemiyle hesaplanmıģ iskonto edilmiģ değerleri ile mali tablolarda takip edilirler. ĠĢlem masrafları düģüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiģ maliyet değeri arasındaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, oluģtuğunda gelir tablosuna kaydedilir. ġirket, faiz hadlerindeki değiģmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz haddi riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz haddi riski, faiz haddi duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluģan doğal tedbirlerle yönetilmektedir. Ticari borçların kayıtlı değerlerinin, makul değerlerini yansıttığı öngörülmektedir. Krediler ve diğer parasal borçların kısa vadeli olmaları nedeniyle makul değerlerinin kayıtlı değerlerine yaklaģtığı kabul edilmektedir. Yabancı para uzun vadeli krediler bilanço tarihinde döviz kuru ile Türk lirasına çevrilmiģ olup, makul değerleri kayıtlı değere yaklaģmaktadır. ı) Finansal Araçlar ġirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değiģimlerin etkileri dahil çeģitli finansal risklere maruz kalmaktadır. ġirket in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, ġirket in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıģtır. Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının eriģilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Finansal araçları elinde bulundurmak, karģı tarafın anlaģmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taģımaktadır. ġirket yönetimi bu riskleri, her anlaģmada bulunan karģı taraf (iliģkili taraflar hariç) için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karģılamaktadır. Makul değer, finansal varlık veya yükümlülüklerin, zorunlu bir satıģ veya tasfiye iģlemi dıģında, istekli taraflar arasında gerçekleģecek bir cari iģlemde, el değiģtirebileceği tutar olup, eğer varsa teģkilatlanmıģ bir piyasada iģlem gören fiyatı ile en iyi Ģekilde belirlenir. ġirket, finansal varlık ve yükümlülüklerin tahmini makul değerlerini, halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiģtir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, ġirket in cari bir piyasa iģleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir. Kasa ve nakit değerler dahil, maliyetten gösterilen bazı finansal varlıkların kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli olmaları nedeniyle makul değerlerini yansıttığı kabul edilmektedir.

5 Sayfa No: 5 i) Kur DeğiĢiminin Etkileri ġirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk lirasına çevrilmesinden dolayı kur değiģikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. Dönem sonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine yaklaģtığı kabul edilmektedir. j) Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar ġirket, bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan hususları ilgili dönemde açıklamaktadır. k) KarĢılıklar, ġarta Bağlı Yükümlülükler ve ġarta Bağlı Varlıklar ġirket in, geçmiģteki iģlemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülüğünün bulunması ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için kaynakların dıģa akmasının gerekli olabileceği ve tutar için güvenilir bir tahminin yapılabileceği durumlarda karģılıklar oluģturulur. GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iģletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleģip gerçekleģmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar mali tablolara alınmamakta ve Ģarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir. (Not 31). l) Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde DeğiĢiklik ve Hatalar Muhasebe politikaları ve muhasebe tahminlerinde meydana gelen değiģiklikler ilgili dönemde açıklanmaktadır. m) Finansal Kiralama ĠĢlemleri ġirket, finansal kiralama yoluyla edinmiģ olduğu sabit kıymetleri,bilançoda kira baģlangıç tarihindeki rayiç değeri ya da, daha düģükse minimum kira ödemelerinin bilanço tarihindeki bugünkü değeri üzerinden yansıtmaktadır. Minimum kira ödemelerinin bugünkü değeri hesaplanırken, finansal kiralama iģleminde geçerli olan oran pratik olarak tespit edilebiliyorsa o değer, aksi takdirde, borçlanma faiz oranı iskonto faktörü olarak kullanılmaktadır. Finansal kiralama iģlemine konu olan sabit kıymetin ilk edinilme aģamasında katlanılan masraflar maliyete dahil edilir. Finansal kiralama iģleminden kaynaklanan yükümlülük, ödenecek faiz ve anapara borcu olarak ayrıģtırılmıģtır. Faiz giderleri, sabit faiz oranı üzerinden hesaplanarak ilgili hesap döneminin gelir tablosu hesaplarına dahil edilmiģtir. Mali tablolara yansıtılmıģ kiralanan sabit kıymetler ekonomik ömüre göre amortismana tabi tutulurlar. (Not 8). n) ĠliĢkili Taraflar Bu mali tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı Ģirketler, iģtirak ve ortaklıklar iliģkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmiģlerdir. Olağan faaliyetler nedeniyle iliģkili taraflarla bazı iģ iliģkilerine girilmiģtir. Bu iģlemler genel olarak piyasa koģullarına uygun fiyatlarla gerçekleģtirilmiģtir yılında iliģkili Ģirketlerden mal alıģ ve satıģtan doğan borç ve alacaklar ayrı gösterilmesine karģın cari yılda net borç ve alacak olarak gösterilmiģtir. (Not 9).

6 Sayfa No: 6 o) Devlet TeĢvik ve Yardımları Fuar katılımları için alınan yardımlar, diğer gelirler içinde gösterilmiģtir. Marka yaratma teģviki için gerekli müracaatlar yapılmıģtır. (Not 30). ö) Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler Tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu na göre, %30 olan Kurumlar Vergisi Oranı %20 ye indirilmiģtir. Kurumlar vergisi 2005 yılında %30 olarak uygulanmıģtır. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iģtirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı taktirde baģka bir vergi ödenmemektedir. Türkiye deki bir iģyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye de yerleģik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dıģında kalanlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz yılında yürürlükte olan mevzuata göre ġirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 10 uncu gününe kadar beyan edip 17 inci günü akģamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Geçici vergi alacağı, devlete karģı olan herhangi bir baģka mali borçlara da mahsup edilebilir. En az iki yıl süre ile elde tutulmuģ bağlı ortaklıklardaki iģtirakler ile gayri menkullerin satıģından doğan karların %75 i kurumlar vergisinden istisnadır tarihi itibariyle kazanılmıģ haklar hariç, yatırım indirimi istisnası uygulamasına son verilmiģtir tarihinden önce geçerli olan hükümlere göre kazanılmıģ yatırım indirimi hakkının kullanılması tercihlik bir hak olup, kullanılması halinde yararlanılan yatırım indirimi istisnası kazanıldığı tarihteki hukuk / vergi rejimine, dolayısı ile Kurumlar Vergisi ve Stopaja tabidir. Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aģmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiģ yıl karlarından mahsup edilemez. Transfer fiyatlandırması uygulaması hariç rapor tarihi itibarı ile Türkiye de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir olanak bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 15 inci günü akģamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beģ yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı iģlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değiģebilir. (Not 41). p) ErtelenmiĢ Vergi : ErtelenmiĢ vergi aktifi ve pasifi, bazı gelir ve gider kalemlerinin muhasebe ve vergisel açılardan farklı değerlendirilmeleri sonucunda ortaya çıkan zamanlama farklılıklarını baz alarak, yükümlülük metoduna göre hesaplanmaktadır. ErtelenmiĢ vergi pasifi, oluģan vergilendirilebilir tüm zamanlama farklılıkları için hesaplanmakta olup, ertelenmiģ vergi aktifi ise sadece ortaya çıkacak bu aktifin itfa edilebileceği, vergilendirilebilir bir karın gelecekte oluģması beklendiğinde kayıtlara alınmaktadır. (Not 14). r) Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Kıdem tazminatı yükümlülüğü ġirket çalıģanlarının en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak emekliye ayrılması durumunda, iliģkisi kesilmesi halinde, evlilik, vefat veya askerlik hizmetleri için çağrılması durumunda, ġirket in kanuni bir zorunluluğu olarak Türk ĠĢ Kanunu nun gerektirdiği gibi hesaplanan kıdem tazminatının bugünkü tahmini değerini yansıtmaktadır. (Not 23).

7 Sayfa No: 7 s) Emeklilik Planları ġirket Sosyal Sigortalar kurumuna zorunlu olarak prim ödemekte olup,bu primleri ödediği sürece baģka bir yükümlülüğü kalmamaktadır. Buna ek olarak ġirketin çalıģanlara yönelik herhangi bir emeklilik planı bulunmamaktadır. (Not 22). Ģ) Etkin Faiz Haddi Gelecekteki nakit akımlarını mali tablolara alınma veya yeniden fiyatlama tarihindeki net kayıtlı değerine eģitleyen iskonto (iç verim) oranıdır. Etkin faiz yöntemi ise finansal borç veya varlığın etkin faiz haddi kullanılması suretiyle iskonto edilmiģ maliyetinin ve faiz geliri/giderinin hesaplanmasıdır. t) Nakit Akım Tablosu Nakit akım tablosunda yer alan nakit ve benzeri değerler, kasa ve bankalarda bulunan nakitleri içermektedir. (Not 43). NOT 4 HAZIR DEĞERLER Kasa Bankalar Vadesiz mevduat Vadeli mevduat Diğer Hazır Değerler NOT 5 MENKUL KIYMETLER Yoktur ( : Yoktur). NOT 6 FĠNANSAL BORÇLAR Yıllık etkin Yıllık etkin faiz oranı % YTL faiz oranı % YTL Kısa Vadeli Finansal Borçlar Banka Kredileri USD krediler 9, , EURO krediler 6, , GBP krediler 0 0 YTL krediler 22, , Kısa Vadeli Banka Kredileri Toplamı Uzun Vadeli Krd. Anapara Taksit ve Faizleri (USD) 9, ,

8 Sayfa No: 8 Yıllık etkin Yıllık etkin faiz oranı % YTL faiz oranı % YTL Diğer Finansal borçlar Factoring 0 0 Akreditif USD 0 0, Akreditif EURO 0, , Faizsiz Finans kurumlarına olan borçlar (YTL) 23, , Faizsiz Finans kurumlarına olan borçlar (USD) 5, Dövizli Murabaha Kredileri (USD) 7, TaĢıt Kredisi EURO 0 6, TaĢıt Kredisi (YTL) 16, , Yıllık etkin Yıllık etkin faiz oranı % YTL faiz oranı % YTL Uzun Vadeli Finansal Borçlar USD krediler 9, , EURO Krediler 0 0 TaĢıt Kredisi (YTL) 16, Faizsiz Finans Kurumları YTL Kredileri 23, , Uzun vadeli YTL Kredileri 0 0 Dövizli Murabaha Kredileri (USD) 7, Uzun Vadeli Finansal Borçlar Toplamı NOT 7 TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR Ticari Alacaklar Ticari alacaklar Çek ve senetler (ErtelenmiĢ finansman geliri netleģtirilmiģ) Verilen depozito ve teminatlar Diğer Ticari Alacaklar ġüpheli ticari alacak karģılığı ( ) ( ) Kısa vadeli ticari alacaklar Verilen depozito ve teminatlar (uzun vadeli) Çek ve senetler (ErtelenmiĢ finansman geliri netleģtirilmiģ) Uzun vadeli ticari alacaklar

9 Sayfa No: 9 Ticari Borçlar Ticari borçlar Borç senetleri (ErtelenmiĢ finansman gideri netleģtirilmiģ) Alınan depozito ve teminatlar Diğer ticari borçlar Kısa vadeli ticari borçlar Borç senetleri (ErtelenmiĢ finansman gideri netleģtirilmiģ) Uzun vadeli ticari borçlar NOT 8 FĠNANSAL KĠRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI Kısa Vadeli Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar (net) Finansal kiralama yoluyla edinilmiģ maddi duran varlıklar bilançoda taģıtlar ile makine ve teçhizat içerisinde yer almakta olup, tarihi itibariyle söz konusu maddi duran varlıkların toplam defter değeri YTL dir. ( : YTL) tarihi itibariyle, finansal kiralama iģlemlerinden borçların geri ödeme planı aģağıdaki gibidir: Bir yıldan az Bir yıldan fazla ve dört yıldan az Dört yıldan fazla 0 16 Toplam finansal kiralama iģlemlerinden borçlar NOT 9 ĠLĠġKĠLĠ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar YataĢ Ġstanbul Pazarlama A.ġ SüntaĢ Sünger ve Yatak San.Tic. A.ġ TaĢkınlar MeĢrubat San. Tic. A.ġ Gülsün Altop Valya Mobilya Üretim A.ġ. 0 0 ġase Ev Tekst. Aksesuarları San Tic Ltd ĠliĢkili Taraflara Borçlar SüntaĢ Sünger ve Yatak San.Tic.A.ġ TaĢkınlar MeĢrubat San. Tic. A.ġ Valya Mobilya Üretim A.ġ

10 Sayfa No: 10 ĠliĢkili Taraflara SatıĢlar YataĢ Ġstanbul Pazarlama A.ġ SüntaĢ Sünger ve Yatak San.Tic.A.ġ Gülsün Altop TaĢkınlar MeĢrubat San. Tic. A.ġ Valya Mobilya Üretim A.ġ ġase Ev Tekst. Aksesuarları San Tic Ltd ĠliĢkili Taraflardan AlıĢlar SüntaĢ Sünger ve Yatak San.Tic.A.ġ TaĢkınlar MeĢrubat San. Tic. A.ġ YataĢ Ġstanbul Pazarlama A.ġ Valya Mobilya Üretim A.ġ Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenen Ücretler Ortaklara Ödenen kira bedelleri ĠliĢkili Tarafların ġirket Lehine Verdiği Ġpotekler SüntaĢ Sünger ve Yatak San.Tic.A.ġ. (YTL) SüntaĢ Sünger ve Yatak San.Tic.A.ġ. (USD) Ortaklar (YTL) Ortaklar (USD) Ayrıca Ģirket SüntaĢ Sünger ve Yatak San.Tic.A.ġ. nin (iliģkili taraf) finans kurumlarına verdiği USD lık teminat senetlerine kefalet vermiģtir. NOT 10 DĠĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Ortaklara borçlar Personele borçlar Ödenecek vergi harç ve diğer kesintiler Vadesi GeçmiĢ, ErtelenmiĢ Bağ. SSK vergi borçları Gider Tahakkukları Diğer ÇeĢitli Borçlar Diğer Yükümlülükler NOT 11 CANLI VARLIKLAR Yoktur ( : Yoktur).

11 Sayfa No: 11 NOT 12 STOKLAR Hammadde Yarı mamul Mamul Emtia Diğer Stoklar 0 0 Verilen SipariĢ Avansları NOT 13 DEVAM EDEN ĠNġAAT SÖZLEġ. ALACAKLARI VE HAKEDĠġ BEDELLERĠ Yoktur ( : Yoktur). NOT 14 ERTELENEN VERGĠ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ġirket, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve yasal mali tabloları arasındaki farklı değerlendirilmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, UFRS ve vergi kanunlarına göre değiģik raporlama dönemlerinde muhasebeleģmesinden kaynaklanmaktadır. Maddi varlıkların yeniden değerlenmesinden kaynaklanan kayıtlı değerdeki değiģiklikten dolayı hesaplanan ertelenen vergi ise Seri XI No:25 sayılı tebliğin 623. maddesi uyarınca doğrudan özsermaye grubu ile iliģkilendirilir. GerçekleĢecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi alacağı ve yükümlülüğü için uygulanacak oran 2006 yılı için %20, 2005 yılı için %30 dur. Bilanço tarihleri itibariyle birikmiģ geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aģağıdaki gibidir: T. Geçici Farklar Ertelenen Vergi Gelecek aylara ait giderler Borç reeskontu Alacak reeskontu 0 ( ) Diğer Kısa vadeli ertelenmiģ vergi alacağı Stok Gelecek aylara ait giderler Alacak reeskontu Borç reeskontu ( ) ( ) Kısa vadeli ertelenmiģ vergi borcu Gelecek yıllara ait giderler Kıdem Tazminatı MODV (Net) Uzun vadeli ertelenmiģ vergi alacağı Gelecek yıllara ait giderler MDV (Net)

12 Sayfa No: 12 MDV Değerleme artıģı MODV (Net) Kıdem Tazminatı ( ) Uzun vadeli ertelenmiģ vergi borcu NOT 15 DĠĞER CARĠ / CARĠ OLMAYAN VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER Diğer Cari Dönen Varlıklar Gelecek aylara ait giderler Gelir Tahakkukları 0 0 PeĢin ödenen vergiler ĠĢ Avansları Diğer KDV Personel Avansları Diğer Cari Olmayan Duran Varlıklar Gelecek yıllara ait giderler NOT 16 FĠNANSAL VARLIKLAR (%) YTL (%) YTL Kay-Ser A.ġ Valya Mobilya Üretim A.ġ. 49, ĠĢtiraklerden Sermaye Taahhütleri ( ) NOT 17 POZĠTĠF/NEGATĠF ġerefġye Yoktur ( : Yoktur). NOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER Yoktur ( : Yoktur)

13 Sayfa No: 13 NOT 19 MADDĠ VARLIKLAR 01.Oca.06 GiriĢler Değer ArtıĢı ÇıkıĢlar Maliyet Bedeli Arazi ve arsalar Yeraltı ve yerüstü düzenleri Binalar Makine, tesis ve cihazlar TaĢıt araçları DöĢeme ve demirbaģlar Yapılmakta olan yatırımlar Verilen SipariĢ Avansları BirikmiĢ amortismanlar Net defter değeri tarihi itibariyle, maddi duran varlıklar üzerindeki toplam sigorta tutarı dur. ( : ) NOT 20 MADDĠ OLMAYAN VARLIKLAR 01.Oca.06 GiriĢler ÇıkıĢlar Haklar + Özel Maliyetler BirikmiĢ amortismanlar Net defter değeri NOT 21 ALINAN AVANSLAR Alınan Avanslar Alınan sipariģ avansları NOT 22 EMEKLĠLĠK PLANLARI Not 23 de belirtilen kıdem tazminatı yükümlülüğü dıģında ġirket in herhangi bir emeklilik planı bulunmamaktadır. NOT 23 BORÇ KARġILIKLARI Kısa Vadeli Borç KarĢılıkları Vergi karģılıkları Uzun Vadeli Borç KarĢılıkları Kıdem tazminatı karģılığı

14 Sayfa No: 14 Kıdem tazminatı yükümlülüğü : Türk ĠĢ Kanunu na göre, Ģirket bir senesini doldurmuģ olan ve Ģirket le iliģkisi kesilen, evlenen veya emekli olan, askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaģ tutarı kadardır ve bu miktar tarihi itibariyle, 1.960,69 YTL ( ,15 YTL) ile sınırlandırılmıģtır. UMS 19 a uygun olarak Ģirketin yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüer hesaplama gerekmektedir. ġirket, kıdem tazminatı karģılığını, UMS 19 a uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI, No:25 doğrultusunda Aktüeryel Varsayım Methodunu kullanarak, Ģirketin geçmiģ yıllardaki personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularındaki deneyimlerini baz alarak hesaplamıģ ve mali tablolara yansıtmıģtır. Kıdem tazminatı karģılığı, çalıģanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılır. Buna bağlı olarak, ve tarihleri itibariyle yükümlülüğü hesaplamak için kullanılan aktüer varsayımları aģağıdaki gibidir. Ġskonto Oranı %5,71 %2 Tahmin Edilen Limit / Ücret ArtıĢı %12 %12 Emekli Olma Olasılığına ĠliĢkin Kullanılan Oran %96 %83 Kıdem Tazminatı KarĢılığı 1 Ocak Yıl içindeki artıģ ( ) Ödemeler ( ) ( ) Parasal kayıp NOT 24 ANA ORTAKLIK DIġI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIġI KAR/ZARAR Yoktur ( : Yoktur). NOT 25 SERMAYE / KARġILIKLI ĠġTĠRAK SERMAYE DÜZELTMESĠ ġirket in tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına ait hazirun cetveline göre bilinen hissedarları ve hisse oranları aģağıdaki gibidir: YTL Pay (%) YTL Pay (%) YILMAZ ÖZTAġKIN , ,78 HAKKI ALTOP , ,00 YAVUZ ALTOP , ,08 TÜRKAN KULKULOĞLU 0 0, ,16 MUAMMER ÖZTAġKIN , ,00 MUAMMER ÖZTAġKIN (BLOKE)* ,00 CANAN ÖZTAġKIN 0 0, ,00 REZZAN ÖZTAġKIN 0 0, ,00 OSMAN ALTOP , ,52 HALKA AÇIK KISIM , ,46 SERMAYE , ,00 SERMAYE DÜZELTME FARKLARI**

15 Sayfa No: 15 *Azınlıktaki ortakların yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları ile ilgili olarak açtıkları dava nedeniyle TTK Maddesi uyarınca bloke ettirdikleri hisse senetleridir. **Sermaye düzeltme farkları, ġirket sermayesinin enflasyona göre düzeltilmiģ toplam tutarı ile ġirket in enflasyon düzeltmesi öncesindeki sermaye tutarı arasındaki farkı ifade eder. NOT 26 SERMAYE YEDEKLERĠ YENĠDEN DEĞERLEME FONU ġirketin tarihinde Seri XI No:25 madde 166 ya göre arazi ve binalarında yaptırdığı değerleme sonucu oluģan fondur. NOT- 27 KÂR YEDEKLERĠ TARĠHĠ DEĞER ENF. DÜZ.FARKI DÜZ.DEĞER YASAL YEDEK OLAĞAN ÜSTÜ YEDEK M.ARTIġ FONU TARĠHĠ DEĞER ENF. DÜZ.FARKI DÜZ.DEĞER YASAL YEDEK OLAĞAN ÜSTÜ YEDEK M.ARTIġ FONU NOT 28 GEÇMĠġ YIL KAR/ZARARI GeçmiĢ yıllar zararlarının ayrıntısı aģağıdaki gibidir; 2005 Yılı Dönem Zararı ( ) ErtelenmiĢ Vergi Borcu (net) ( ) Kıdem Tazminatı (parasal kayıp) AktifleĢtirilen Fin. Maliyeti (net) MDV Değerleme ArtıĢı ErtelenmiĢ Vergi Borcu ( ) GeçmiĢ yıllar zararları ( ) ( ) Yasal Yedek Olağanüstü Yedek M.ArtıĢ Fonu Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Toplam GeçmiĢ Yıl Karı/Zararı ( ) ( ) tarihli genel kurulda alınan karar gereği geçmiģ yıllar zararı SPK nın tarih ve 1603 sayılı ilke kararına uygun olarak olağanüstü ihtiyatlar, yasal ihtiyatlar ve bunların enflasyon düzeltme farklarından mahsup edilmiģtir.

16 Sayfa No: 16 NOT 29 YABANCI PARA POZĠSYONU ġirketin sahip olduğu yabancı para tanımlı varlık ve borçlar aģağıdaki gibidir: Varlıklar Yükümlülükler ( ) ( ) Net yabancı para pozisyonu ( ) ( ) Varlıklar Döviz Cinsi Döviz Tutarı YTL Döviz Cinsi Döviz Tutarı YTL Hazır Değerler Kasa USD 700, USD 529, EURO 1.150, EURO 1.140, Bankalar Yabancı Paralı Alacaklar USD , USD , EURO , EURO , USD , USD , EURO , EURO , Yükümlülükler Döviz Cinsi Döviz Tutarı YTL Döviz Cinsi Döviz Tutarı YTL Ticari Borçlar USD , USD , EURO , EURO , Banka Kredileri USD , USD , EURO , EURO , NOT 30 DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI Fuar TeĢvik Primleri

17 Sayfa No: 17 NOT 31 KARġILIKLAR, ġarta BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Verilen teminat mektupları Ciro Edilen Çekler Dava riski Verilen kefaletler (USD) Alınan teminat mektupları Alınan ipotekler Alınan Teminat senetleri Alacak Davaları (USD) Araç Rehini itibariyle ġirket in maddi duran varlıklarının üzerindeki muhtelif bankalara verilen ipotek tutarları aģağıda sıralanmıģtır. Ġpotek/ Ġpotek ise Ne için Ġpotek Tes. Teminat Derecesi Verildiği Tarihi Cinsi Tutarı Ġpotek 1. Kredi Teminatı 2005 USD Ġpotek 3. Kredi Teminatı 2005 Euro Ġpotek 1. Kredi Teminatı 2003 USD Ġpotek 1. Kredi Teminatı 2003 USD Ġpotek 2. Kredi Teminatı 2003 USD Ġpotek 2. Kredi Teminatı 2003 YTL Ġpotek 1. Kredi Teminatı 2006 USD Ayrıca Grup Ģirketler ve ortakların ġirket lehine vermiģ oldukları toplam USD ve YTL tutarında ipotekleri bulunmaktadır. NOT 32 ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ Yoktur ( : Yoktur). NOT 33 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Yoktur ( : Yoktur). NOT 34 BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR - ġirketin Sivas Cad. 6 Km. Kayseri olarak kayıtlı olan merkez adresi, Organize Sanayi Bölgesi 18. Cad. No: 6 Melikgazi, Kayseri olarak değiģtirilmiģ ve tarihinde Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmiģtir. - ġirketin Ġcra Kurulu Üyeliğine tarihli, 273 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Ahmet Cansen getirilmiģtir. - ġirket aleyhine 2004 yılı Olağan Genel Kurul Kararının iptali için ortaklardan Muammer ÖztaĢkın tarafından açılan, Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2005/510 esas numarası ile takip edilen davanın tarihinde yapılan duruģmasında, davanın kısmen reddi ile davalı Ģirketin tarihli 2004 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan Yönetim Kurulunun ibrasına iliģkin 5 nolu kararın iptaline, aynı genel kurulda alınan diğer kararların iptaline iliģkin taleplerin reddine, kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde istinaf / Yargıtay yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verilmiģtir.

18 Sayfa No: 18 - ġirketin A.B.D. deki temsilcisi aleyhine New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi nde açtığı alacak davası tarihinde sonuçlanmıģ ve davalı tarafın Amerikan Doları tutarındaki borcunu uygun faizi ile birlikte Amerikan Doları olarak ödemesine karar verilmiģtir. NOT 35 DURDURULAN FAALĠYETLER Yoktur ( : Yoktur). NOT 36 ESAS FAALĠYET GELĠRLERĠ Esas Faaliyet Gelirleri Yurtiçi satıģlar YurtdıĢı satıģlar Diğer gelirler SatıĢtan iadeler ( ) ( ) SatıĢ iskontoları ( ) ( ) Diğer indirimler ( ) ( ) SatıĢların maliyeti ( ) ( ) Vadeli alım satım vade farkı gelir gideri Esas faaliyet kambiyo karı zararı 0 0 NOT 37 FAALĠYET GĠDERLERĠ Faaliyet Giderleri AraĢtırma ve geliģtirme giderleri Pazarlama, satıģ ve dağıtım giderleri Genel yönetim giderleri NOT 38 DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠR/GĠDER VE KAR/ZARARLAR Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Banka faiz geliri Maddi duran varlık satıģ karı Kambiyo karları Konusu kalmayan karģılıklar Kira geliri Reeskont (net) Diğer Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar Kambiyo zararları Önceki dönem gider ve zararları Kanunen kabul edilmeyen giderler KarĢılık Gideri Reeskont (net)

19 Sayfa No: 19 NOT 39 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ Finansman Giderleri Kısa vadeli borçlanma giderleri Uzun vadeli borçlanma giderleri NOT 40 NET PARASAL POZĠSYON KAR/ZARARI Yoktur ( : Yoktur). NOT 41 VERGĠ tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu na göre, %30 olan Kurumlar Vergisi Oranı %20 ye indirilmiģtir. Kurumlar vergisi 2005 yılında %30 olarak uygulanmıģtır. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iģtirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde baģka bir vergi ödenmemektedir. Gelir tablosunda yer alan vergi geliri aģağıda özetlenmiģtir: Cari dönem vergisi ( ) ( ) ErtelenmiĢ vergi (43.568) Toplam vergi geliri / gideri ( ) Cari dönem kurumlar vergisi hesaplaması aģağıdaki gibidir: Beyan Edilen Ticari Kazanç Kanunen kabul edilmeyen giderler Yatırım indirimleri (82.720) Diğer indirimler ( ) ( ) Kurumlar vergisi matrahı Etkin vergi %20 (2005: %30) Ödenecek kurumlar vergisi NOT 42 HĠSSE BAġINA KAZANÇ / ZARAR Hisse baģına kazanç / zarar, kazanç ve zararın ilgili yıl içinde mevcut hisseleri ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir. Net dönem karı / zararı ( ) Herbiri 1 YTL nominal değerli hisse sayısı Hisse baģına kazanç/zarar (Tam YTL) 0,171 (0,168) NOT 43 NAKĠT AKIM TABLOSU Nakit akım tablosu mali tablolar ile birlikte gösterilmiģtir.

20 Sayfa No: 20 NOT 44 MALĠ TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YADA MALĠ TABLOLARIN AÇIK YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLĠ OLAN DĠĞER HUSUSLAR genel kurul kararı ile SPK nın tarih ve 1603 sayılı ilke kararı uyarınca YTL geçmiģ yıllar zararı; olağanüstü ihtiyatlar, yasal ihtiyatlar ve bunların enflasyon düzeltmesi farklarından mahsup edilmiģtir.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġġrketġ Sayfa No: 1. SERĠ:XI No:25 SAYILI TEBLĠĞE GÖRE HAZIRLANMIġ MALĠ TABLOLARA AĠT DĠPNOTLAR

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġġrketġ Sayfa No: 1. SERĠ:XI No:25 SAYILI TEBLĠĞE GÖRE HAZIRLANMIġ MALĠ TABLOLARA AĠT DĠPNOTLAR Sayfa No: 1 NOT 1 ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU YataĢ Yatak ve Yorgan San.Tic. A.ġ. ( ġirket ) 1987 yılında kurulmuģtur. ġirket in fiili faaliyet konusu Yatak, Modüler Mobilya, Yorgan, Koltuk,

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü OLUŞUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sürekli Olumlu 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET VE ANONĠM ġġrketġ Sayfa No: 1. SERĠ:XI No:25 SAYILI TEBLĠĞE GÖRE HAZIRLANMIġ MALĠ TABLOLARA AĠT DĠPNOTLAR

YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠCARET VE ANONĠM ġġrketġ Sayfa No: 1. SERĠ:XI No:25 SAYILI TEBLĠĞE GÖRE HAZIRLANMIġ MALĠ TABLOLARA AĠT DĠPNOTLAR Sayfa No: 1 NOT 1 ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU YataĢ Yatak ve Yorgan San.Tic. A.ġ. ( ġirket ) 1987 yılında kurulmuģtur. ġirket in fiili faaliyet konusu Yatak, Modüler Mobilya, Yorgan, Koltuk,

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

: YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠC. A.ġ.

: YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠC. A.ġ. DENETLENEN KURULUġUN UNVANI : YATAġ YATAK VE YORGAN SANAYĠ TĠC. A.ġ. ADRESĠ : SĠVAS CAD. 6.KM. KAYSERĠ DENETĠM RAPORUNUN TÜRÜ : SINIRLI ARA DENETĠM TARĠHĠ : 09.08.2006 NUMARASI : 1997/96-22/597-20 DÖNEMĠ

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu na İstanbul Türkiye İç Denetim Enstitüsü

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve gider hesaplarının kapanıģ kayıtları hariç) 3. 7 no lu gider

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠLE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠLE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠLE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU HLB Saygın Yeminli Mali MüĢavirlik ve Bağımsız Denetim A.ġ. A member of HLB International

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Finansal Tablo Türü Dipnot Referansları Cari Dönem Konsolide Olm ayan Önceki Dönem Konsolide

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166.723.582 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 6.211 1.365 2- Alınan Çekler

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak yer almaktadır. 3. Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

Duran Varlıklar Ticari Alacaklar,

Duran Varlıklar Ticari Alacaklar, GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) (Tüm Tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT - KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT - KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT - KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Groupama Emeklilik A.Ş. Likit

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

Deniz Finansal Kiralama A.ġ.

Deniz Finansal Kiralama A.ġ. Deniz Finansal Kiralama A.ġ. 31 Aralık 2007 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi 25 Ocak 2008

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları VARLIKLAR

Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları VARLIKLAR GALATASARAY SPOR VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) Bağımsız Denetim'den (XI29 KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 28.02.2010 31.05.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 1 OCAK 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 1 OCAK 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR 30 EYLÜL 2006 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE MALĠ TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1-2 GELĠR TABLOLARI... 3 ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOLARI... 4 MALĠ TABLOLARA

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan bağımsız denetim

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu İçindekiler Sayfa Özet finansal durum tablosu 1 Özet gelir

Detaylı

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. FĠNANSAL TABLOLAR (Seri: XI

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET

Detaylı

Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Likit Fon

Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Likit Fon Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 tarihli bağımsız denetim

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 31.12.2004

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot GeçmiĢ (30/09/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 933.224.672

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Aralık 2010 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Aralık 2010 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak 31 Aralık 2010 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEME AĠT

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ZURICH SĠGORTA A.ġ. I- Cari Varlıklar Toplamı 501,893, ,590,795. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SĠGORTA A.ġ. I- Cari Varlıklar Toplamı 501,893, ,590,795. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 266,916,929 197,458,044 1- Kasa 2.12 43 680 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 251,924,017 172,953,578 4- Verilen

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2014 TARĠHLĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

FĠNANS PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

FĠNANS PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR FĠNANS PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1-2 GELĠR TABLOSU... 3 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU...... 4 ÖZ KAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 5

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı