hedef yine çocuklar oldu. Ýnsan Haklarý Derneði Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2010 Yýlý Hak Ýhlalleri Raporu na

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "hedef yine çocuklar oldu. Ýnsan Haklarý Derneði Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2010 Yýlý Hak Ýhlalleri Raporu na"

Transkript

1 22 YILDA 428 ÇOCUK YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Doðu ve Güneydoðu da yoðun yaþam hakký ihlallerinin yaþandýðý 2010 yýlýnda hedef yine çocuklar oldu. Ýnsan Haklarý Derneði Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2010 Yýlý Hak Ýhlalleri Raporu na göre geçen yýl, gerek asker ve polis tarafýndan hedef gözetilerek, gerekse mayýn ve sahipsiz patlayýcýlar nedeniyle 13 çocuk yaþamýný yitirirken, yaklaþýk 50 çocuk da yaralandý den bu yana öldürülen çocuk sayýsý 428 e ulaþtý. Bölgede yaþam hakký ihlallerinin yoðun yaþandýðý 2010'da hedef yine çocuklar oldu. ÝHD Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2010 Yýlý Hak Ýhlalleri Raporu na göre 2010 yýlýnda gerek asker ve polis þiddeti nedeniyle, gerekse mayýn ve sahipsiz patlayýcýlar nedeniyle 13 çocuk yaþamýný yitirirken, onlarca çocuk da yaralandý. Son rakamlarla birlikte 1988 yýlýndan bu yana öldürülen çocuk sayýsý 428 e ulaþtý. ÝHD Diyarbakýr Þubesi nin açýkladýðý Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2010 yýlý hak ihlalleri raporuna göre bir yýl içerisinde 13 çocuk yaþamýný yitirirken, yaklaþýk 50 çocuk da yaralandý. Raporda yer alan verilere göre, 2010 yýlýnda çocuklarýn ölümüne neden olan olaylar, kronolojik sýraya göre þöyle; 2 DE 4 DE 2 DE 7 DE Biz MEDAÞ a 416 bin TL para ödemiþiz bunun 312 bin TL sini su kaynaklarýnýn olduðu yerdeki su motorlarý için ödemiþiz ve ödemelerimiz halen yetmiyor. MEDAÞ tan geldiler ve su kuyularýmýzýn elektriklerini kesmek istediler. Buna karþý çýkýnca da sadece belediye binasýnýn elektriðini kestiler. Protokol yapýp ödemek istiyoruz. Bakýn devlet torba yasa çýkarýp 3 yýla yayýyor. Bunlar gelip bizden 9 ayda ödememizi istiyorlar. Ben kýþýn nasýl taksit ödeyeyim? Kýþ aylarýnda zaten benim gelirim yok. Bunu anlatamýyoruz. Daha doðrusu anlatýyoruz da özelleþen bir kurum olan MEDAÞ anlamýyor. Þimdi belediye binamýzýn elektriklerini kestiler ve binada jeneratör çalýþýyor. Günde 4 saat çalýþtýrtabiliyoruz jeneratörleri de. Sadece belli saatlerde belediyemizdeki bilgisayarlar çalýþýyor ve vatandaþlarýmýza bu saatler arasýnda hizmet verebiliyoruz. Sürekli jeneratör çalýþtýrdýðýmýz zaman elektrikten daha fazla masrafýmýz oluyor. Böyle bir sorun var ama çözeceðiz. 6 DA 3 DE TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý tarafýndan düzenlenen Nereden Çýktý Bu HES ler paneli 29 Ocak 2011 tarihinde ÝMO Rüþtü Özal Salonu nda gerçekleþtirildi. ÇMO Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Taþdemir in Türkiye`nin Su ve Enerji Politikalarý, ÇMO Hukuk Müþaviri Emre Baturay Altýnok un HES`ler ile ilgili Hukuksal Mücadele, Ýnþaat Mühendisleri Odasý Su Yapýlarý Kurulu Üyesi Taylan Ulaþ Evcimen in Su Yapýlarýnýn Etkileri konularýyla yer aldýðý panelin sonunda TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý da bir konuþma yaparak, TMMOB nin konuya iliþkin görüþlerini dile getirdi. TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý nýn konuþmasý þöyle: Deðerli Konuklar Sevgili Arkadaþlar Öncelikle hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adýna saygýyla, sevgiyle, dostlukla selamlýyorum. Bugün bizleri burada buluþturan etkinliðin düzenleyicisi Çevre Mühendisleri Odamýzýn yöneticilerine ve çalýþanlarýna da ayrýca teþekkür ediyorum. Panelimizin adý "Nereden çýktý bu HES ler?" Bu sorunun yanýtý belli arkadaþlar; "HES ler 80 sonrasý Türkiye de hakim kýlýnan ve AKP eliyle güçlendirilen neoliberal politikalardan çýkmýþtýr." Sevgili Arkadaþlar Son yýllarda, nüfus artýþý, teknolojinin ve sanayinin geliþimine paralel olarak artan enerji ihtiyacý ile bunun bir sonucu olan çevre sorunlarý ve küresel iklim deðiþimi gündemimizden hiç düþmüyor. Bunlarla beraber tartýþtýðýmýz konulardan biri ise yenilenebilir enerji kaynaklarý. Ýklim deðiþimi üzerinde insan kaynaklý etkilerin hýzlý bir þekilde artmasý, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarýna yatýrým konusunda teþvikleri de gündeme getirmiþtir. Kýsmen yenilenebilir enerji olarak deðerlendirilen enerji kaynaklarýndan birisi olan hidrolik enerji potansiyelinin geliþtirilmesi ve deðerlendirilmesi için de çalýþmalar hýzlanmýþtýr. Devamý 7 DE HAKKARÝ de KESK Þubeler Platformuna baðlý 500 kiþilik grup, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ýbrahim Belenli ve Üniversite... 3 DE 8 DE

2 Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý (DÝB) 2008 Yýlýnda, Yýllarý arasýndaki faaliyet ve hedeflerini belirlemek amacýyla bir stratejik plan hazýrlamýþ! Güçlü Alanlar, Zayýflýklar, Fýrsatlar ve Tehditler baþlýklý 130 sayfalýk bölümde Kimi çevrelerin zorunlu din öðretiminin kaldýrýlmasý taleplerinin olmasý tehdit olarak algýlanmýþ! Dikkat ederseniz Aleviler denmiyor, Kimi çevreler deniyor. Yani DÝB e göre Aleviler Kimi çevreler oluyor. Peki, Aleviler DÝB için tehdit midir? Ya da DÝB nedir? Aleviler DÝB i neden Tehdit eder?... DÝB kýsaltmasýný (D)evlet (Ý)maný (B)akanlýðý diye açýmlamak pek de abes olmaz. Zira DÝB Ýslamiyet i veya Ýslamiyet in mezheplerini (Hanefi, Þafii, Maliki, Hambeli) deðil devletin resmi Ýslam anlayýþýný temsil eden bir kurumdur. Üstelik DÝB e göre Þafii, Maliki, Hambeli diye bir Mezhep yoktur. Hanefi Mezhebi ise Memlekete Komünizm gerekliyse onu da biz getiririz! mantýðý ile Getirilmiþtir. Hanefi Mezhebi DÝB laboratuarýnda Alim- i ala müfessirler tarafýndan yeniden Tefsir edilmiþ ve Devlet Mezhebi kýlýnmýþtýr. Laik, demokratik bir ülkede DÝB gibi bir kurumun olamayacaðý gerçeði bir yana, DÝB mevcut hali ile devletin derin ve Türk/ Ýslamcý aklýndan talimat almadan hareket etmeyen bir kurumdur. Ve Aleviler Laik, Demokratik bir devlette DÝB gibi bir kurum olmamalý, Zorunlu Din Dersi Kaldýrýlmalý diyorlar. Ýþte Tehdit budur! Laik, Demokratik bir devlet istemek DÝB için Tehdit anlamýna geliyor. DÝB le birlikte hareket etmek ve DÝB in derin fikirlerinden her vakit nasiplenerek eðitim programý ve din dersi oluþturmak alýþkanlýðýný vazife bilen MEB (Milli Eðitim Bakaný) bakýn ne diyor? Alevilik önümüzdeki yýl tasavvufi akým olarak öðretilecek(miþ.) Ama dikkat buyurunuz Tasavvufi akým derken Ýslam içi tasavvufi akým demek istiyor Milli Eðitim Bakaný! Yani Bakan Haným a göre Alevilik Ýslam Ýçinin de içinde bir akýmcýk. Ýslam içi olsa yine neyse! Ýslam içi bile deðil, Olsa olsa Ýslam içinde bir akým. Öte yandan DÝB den sorumlu Devlet Bakaný Faruk Çelik ve Alevi Çalýþtayý Koordinatörü Nejdet Subaþý Alevilerin talepleri için kamuoyunun ikna edilmesi gerekir! Bu konuda bir anket yapacaðýz. diyorlar. Tüm bunlara bir de Türk/ Alevi/ Ýslamcý CEM (Cumhuriyet Eðitim Merkezi) Vakfý nýn Alevi Ýslam Din Hizmetleri ve DÝB içinde Aleviliðe de yer bulmak, dedelere maaþ vermek projesi de eklenince tablo tamamlanýyor. Ha bir de sair kurumlar var. Devlet ve DÝB adýna Bilimsel çalýþmalar(!) yapan üniversiteler, üniversitelere baðlý ilahiyat fakülteleri, adýna kürsü bile diyemedikleri Alevilik araþtýrma birimleri(!) Saydýðým bu kurumlar DÝB in himayesinde çalýþma yürütür ve Türk, Ýslamcý zihniyetin oluþmasýný saðlarlar. Bütün bu zihniyet ise gücünü Ordu, Millet el ele mantýðýndan alýr. Þimdi AKP iktidarý Ordu Millet el ele düsturunu Ordu AKP el ele düsturuna çevirmiþ, yukarýda saydýðým kurumlar aracýlýðý ile Açýlým da açýlým diyerek Neo Türk, Ýslamcýlýk yaratma kaygýsý ile çok inceden politikalar yürütmektedir. Bu ince politikalar için Alevilik bir tehdittir. Sadece Alevilik deðil, devletin Türk, Ýslam anlayýþý dýþýnda farklý olan ne var ise Tehdittir. Aslýnda DÝB Kimi çevreler diyerek adýný anmaktan dahi imtina ettiði Aleviliði Tehdit kabul ederek Alevileri tehdit ediyor. Demokrasi ve küffar icadý laülük istemek zinhar tehlükedür! Mecburi din derslerinin ilgasýný istemek!... Zinhar tehlükedür! Hele de DÝB gibi muvafýk bir müessesenin ilgasýný istemek mülhidliktür! Enel Hak diyen Hallacý Mansur, Fazlulahý Hurüfi ve Hallacý Mansur un yolundan giden Seyit Nesimi, Yarin yanaðýndan gayri her þeyde hakça diyen Þeyh Bedrettin, Ýnsandan yola çýktým, insaný buldum diyen Yunus Emre, Cümlenin muradý dünyada cennet diyen Pir Sultan Abdal da mülhid deðül müydü? Atamýz Muaviyeden, Selçuklu ve Düveli Muazzama Ali Osmaniye kadar mülhidlerin kellesi vuruldu. Ee þimdi devir deðiþti, artýk kelle vurmak yerine aklý, duyguyu ve bilinci vurmak daha muteber bir adet AKP için. Muviye soylu Yezit de Ýmam Hüseyin in baþýný vurdu ama bu ona yetmedi. Aklý, duyguyu ve bilinci kurutmak için elinden geleni yaptý ve kendi iktidarý için Muaviye soylu Ýslam ý oluþturdu. Aleviliði Tehlike olarak görenler kime benziyorlar dersiniz? YILDA 428 ÇOCUK YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Doðu ve Güneydoðu da yoðun yaþam hakký ihlallerinin yaþandýðý 2010 yýlýnda hedef yine çocuklar oldu. Ýnsan Haklarý Derneði Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2010 Yýlý Hak Ýhlalleri Raporu na göre geçen yýl, gerek asker ve polis tarafýndan hedef gözetilerek, gerekse mayýn ve sahipsiz patlayýcýlar nedeniyle 13 çocuk yaþamýný yitirirken, yaklaþýk 50 çocuk da yaralandý den bu yana öldürülen çocuk sayýsý 428 e ulaþtý. Bölgede yaþam hakký ihlallerinin yoðun yaþandýðý 2010'da hedef yine çocuklar oldu. ÝHD Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2010 Yýlý Hak Ýhlalleri Raporu na göre 2010 yýlýnda gerek asker ve polis þiddeti nedeniyle, gerekse mayýn ve sahipsiz patlayýcýlar nedeniyle 13 çocuk yaþamýný yitirirken, onlarca çocuk da yaralandý. Son rakamlarla birlikte 1988 yýlýndan bu yana öldürülen çocuk sayýsý 428 e ulaþtý. ÝHD Diyarbakýr Þubesi nin açýkladýðý Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2010 yýlý hak ihlalleri raporuna göre bir yýl içerisinde 13 çocuk yaþamýný yitirirken, yaklaþýk 50 çocuk da yaralandý. Raporda yer alan verilere göre, 2010 yýlýnda çocuklarýn ölümüne neden olan olaylar, kronolojik sýraya göre þöyle; 11 Mart Þýrnak ýn Uludere Ýlçesi'nin Yemiþli Köyü'nde meydana gelen mayýn patlamasýnda Zahir Ap (16) isimli çocuk hayatýný kaybetti., Nuh Aðýn (17) ile Hamza Encü (13) adlý çocuklar da aðýr yaralandý. Patlamanýn tanklarýn güvenliði için býrakýlan mayýnlardan kaynaklý olabileceði ileri sürüldü. Patlamanýn meydana geldiði alana, patlamadan sonra askerler tarafýndan 5-6 havan atýþýnýn yapýldýðý belirtildi. 31 Mart Van'ýn Çaldýran Ýlçesi'ne baðlý Hangedik (Xecîxatun) Köyü'nde gece saatlerinde Hangedik Jandarma Karakolu'na baðlý askerler mazot kaçakçýlýðý yaptýklarý iddiasýyla Mehmet Nuri Tamçoban (14) ve üç akrabasýna ateþ açtý. Açýlan ateþ sonucu Mehmet Nuri Tamçoban yaþamýný yitirdi. Görgü tanýklarý, askerlerin Tamçoban'ý sað yakaladýktan sonra kazma saplarýyla döverek öldürdüðünü iddia etti. 22 Nisan Mardin Merkeze baðlý Kabala Beldesi'nde yerde bulduðu cisimle oynayan Ýzzettin Boz (14) isimli çocuk, cismin patlamasý sonucu olay yerinde hayatýný kaybetti. Patlayan cismin ne olduðu ve kime ait olduðu öðrenilemedi. 25 Mayýs 2010 Van ýn Özalp Ýlçesi nde Orgeneral Mustafa Muðlalý Kýþlasý'na ait atýþ poligonu yanýnda oyun oynayan çocuklarýn bulduðu bir el bombasý patladý. Meydana gelen patlamada bir çocuk yaþamýný yitirdi, 3'ü aðýr 4 çocuk da yaralandý. 03 Haziran Þýrnak Cumhuriyet Caddesi'nde aþýrý hýz yapan akrep tipi zýrhlý polis aracý Fýrat Basan (10) isimli çocuða çarptý. Çarpmanýn etkisiyle metrelerce uzaða fýrlayan Basan, çevredeki vatandaþlar tarafýndan Þýrnak Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlýrken, yaþamýný yitirdi. 21 Temmuz Van'ýn Çatak Ýlçesi'ne baðlý Eliaçýk (Xasis) nüfusuna kayýtlý ve Eski Edremit Mahallesi'nde oturan Saldýk ailesinin 5 çocuðunun en büyüðü olan 16 yaþýndaki Canan Saldýk, Hacýbekir Kýþlasý ndan atýldýðý öðrenilen bir kurþunun kafasýna isabet etmesi sonucu yaþamýný yitirdi. Köylüler, olay yerine gelip incelemede bulunan Jandarmanýn kurþunun MG-3 kurþunu olduðunu belirttiðini söyleyerek, kurþunun askeriyeye ait olduðunu kabul ettiklerini ileri sürdü. 09 Eylül Hakkari'de çýkan olaylar sýrasýnda bayram þekeri toplayan Enver Turan (15) adlý çocuðun, yoldan geçen gri Tempra marka bir araçtan uzman çavuþ olduðu belirtilen bir kiþinin açtýðý ateþ sonucu baþýndan vurulduðu kaydedildi. Turan, 7 gün boyunca yoðun bakým ünitesinde cihazlara baðlý olarak sürdürdüðü yaþam mücadelesini kaybetti. 16 Eylül 2010 Hakkari merkeze baðlý Geçitli (Peyanis) Köyü nde köy minibüsünün geçiþi sýrasýnda meydana gelen ve 9 kiþinin yaþamýný yitirdiði patlamada 3 yaþýndaki Nurullah Çiftçi adlý çocuk yaþamýný yitirdi. 28 Eylül Hakkari'nin Yüksekova Ýlçesi Esendere Beldesi'ne sýnýrý olan Ýran'ýn Urmiye kentinin Siro Kasabasýna baðlý Fîreziyan Köyü nüfusuna kayýtlý 14 yaþýndaki Ýsa Ýbrahimzade isimli bir çocuðun Türk askerlerinin açtýðý ateþ sonucu yaþamýný yitirdiði bildirildi. Edinilen bilgilere göre, Ýsa Ýbrahimzade (14) isimli çocuðun Berê Bûk û Zava mevkiinde kaçakçýlýk yaptýðý gerekçesiyle kurþunlara hedef oldu. 05 Ekim Þýrnak ýn Güçlükonak Ýlçesi ne baðlý Fýndýk Beldesi Gümüþyazý Köyü'nün kýrsal kesiminde bulunan askeri çöplükte akþam saatlerinde gezen 12 yaþlarýndaki Ahmet Ýmre ile Ramazan Ýlhan ýn bulduklarý metal bir cisim ellerinde patladý. Patlama sonrasý Ahmet Ýmre adlý çocuk olay yerinde yaþamý yitirdi. 11 Kasým Þýrnak'ýn Cizre ve Ýdil ilçeleri arasýnda bulunan Aslantepe Köyü yakýnlarýnda oyun oynayan Beþir (7) ve Nujiyan (4) Ýdem kardeþler, meydana gelen patlamada aðýr yaralandý. Yakýnlarý tarafýndan Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Ýdem kardeþlerden 4 yaþýndaki Nujiyan Ýdem yaþamýný yitirdi. BirGün

3 Yurt dýþýnda yaþayan vatandaþlarýmýz Karaburna Gölet Kenarýnda yapýmý gerçekleþtirilen kooperatif inþaatlarýný, Ýnternet de görebilme istekleri üzerine, SERÝN KENT EVLERÝNÝ resim ve yazýlarýyla birlikte geçtiðimiz günlerde, adlý internet sitesinde yayýnlanmýþtý. Ne acýdýr ki Gördüðünü algýlayamayan, okuduðunu anlayamayan, mazeret üretmede, yalan söylemede, dedi kodu yapmakta uzman olanlar, halkýn sorununu çözemeyen, iþ yapamayan beceriksizler, Kendi ihmalliklerini baþkalarýnýn üzerine yýkabilmek için, dilleriyle saða sola laf atmaya çalýþýyorlar. (vay þöyle olmuþta, böyle olmuþta, internette yazmýþta, Þikayetde bulunulmuþda gibi anlamsýz sözler,) Kasabanýn Elektriði kesilir, Y. KOÇAK Kestirdi denilir, Hizmet yapamaz, Y. KOÇAK yaptýrmýyor denilir, Ýnþaatlardan SSK, Ruhsat parasý alýnýr, Y. KOÇAK aldýrýyor denilir, Bunlara benzer pek çok örnekleri çoðaltmak mümkün, Þunu iyi biliniz ki Y. KOÇAK hiçbir zaman, halkýna sorun yaratmamýþtýr, yaratmazda, sorunlara her zaman çözüm olmuþtur. Kendi beceriksizliklerini, kendi ihmalliklerini baþkalarýna fatura etmez. Dert yanmaz, Zavallýlaþmaz, HELE HELE ODASINA GELENLERE, HÝZMETÝ GEÇMÝÞ KÝÞÝLERÝN ARKASINDAN HÝÇ ATIP TUTMAZ... Lütfen, sizlerin görev ihmalliðinden kaynaklanan inþaatlarla ilgili sýkýntýyý, halkýmýza delikanlýca, doðrularý söyleyerek, vatandaþý üzmeden, sýkýntýya sokmadan, sorununu çözüp, iþinizin gereðini yapýp, aldýðýnýz, TL. Maaþý, siyah plakalý aracýn ve o koltuðun hakkýný verecek, Taahhütte bulunduðunuz sözlerinizi tutup, hizmetler yapýnýz VATANDAÞIN ÝÞÝNÝ DOÐRU YAPARSAN, KORKMANA ve MAZERET UYDURMANA GEREK KALMAZ. Yusuf KOÇAK Karaburna Belediyesi Kurucu Baþkaný Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Ýl Denekler Müdürü Yakup Yavuzkan, 2010 yýlý içerisinde 25 derneðin kurulduðunu, 16 sýnýn kapatýldýðýný belirtti. 11 derneðe idari para cezasý uygulandýðýný belirten Yavuzkan, 2 derneðe de adli iþlem yapýldýðýný kaydetti. Yakup Yavuzkan, yaptýðý açýklamada, 2010 yýlý içerisinde il ve ilçelerde 145 derneðin denetlendiðini belirtti. Yavuzkan, merkezde 150, Acýgöl de 12, Avanos ta 41, Derinkuyu da 16, Gülþehir'de 26, Hacýbektaþ ta 21, Kozaklý da 22, Ürgüp te 48 olmak üzere 336 dernekleri olduðunu kaydetti.dernek kurucularýnýn ve üyelerinin yabancý olmadýðýna dikkat çeken Yavuzkan, Nevþehir Görmeyen Gözler Kültür ve Dayanýþma ve Birleþme Derneði nin, bilgisayar operatörlüðü, rapido ve çömlek iþletmeciliði projesi, Kadýn Derneði ve Kadýn Dayanýþma Derneði nin Kadýn Dostluðu Kent Projesi, Kapadokya Kadýn Dayanýþma Derneði nin 157 hattýnýn tanýtýmý, Kapadokya Kadýn Dayanýþma Derneði nin kadýnlarý siyasi katýlýmlara teþvik projesi, Gençlik Spor Gençlik Merkezi nin 'Kapadokya Avuçlarýmýn Ýçinde' projelerinin AB içerikli projeler olduðuna deðindi.yavuzkan, ayrýca, Dernekler Müdürlüðü nün e-arþiv sistemine geçtiðini belirterek, 44 bin 800 evrak taramasýnýn tek tek yapýldýðýna deðindi. Yavuzkan, e-arþiv sistemi ile derneklerin geçmiþten günümüze her türlü bilgilerine elektronik ortamda ulaþabildiðini söyledi. Yavuzkan, dernek yetkililerinin de e-arþiv sistemi ile kendi derneklerinin çalýþmalarýný bu sistemle kontrol etme imkâný bulduklarýný vurguladý. Sizler üzümlü oda diye bir yer duydunuz mu? Hacýbektaþlý olarak üzümlü odayý hiç gezdiniz mi? Ben üzümlü odayý müze olmadan önce iki kez gördüm. Bir bayram günü,babam ile Çelebi büyükleri ile bayramlaþmaya gitmiþtik o zaman gördüm. ikinci ziyaretimde ilkokul üçüncü sýnýfta okurken hayat bilgisi dersinde öðretmenimiz Mehmet Özbay sýnýfça götürüp bize odayý gezdirmiþti. Veliyettin efendide bizimle ayný sýnýftaydý bize ev sahipliði yapmýþtý. Birici ziyaretime geri dönecek olursak. Önce Hayriye Ananýn elini öptüm sonra da on kadar odaya girip büyük küçük bütün çelebi ailesi ile bayramlaþtýk. Yemek yedik. Sonra kahve, meyve ve bayram þekeri ikram ettiler. Babam ile Hayriye ana eskiden yeniden uzun uzun sohbet ettiler. Bende onlarý küçük yaþýma raðmen can kulaðýyla dinliyordum. Bir ara Üzümlü odadan söz açýldý. Babam, Hayriye anaya; Anne Haydara üzümlü odayý gezdireyim mi HAKKARÝ- HAKKARÝ de KESK Þubeler Platformuna baðlý 500 kiþilik grup, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ýbrahim Belenli ve Üniversite Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr Adem Babacan ýn, üniversitede çalýþan Kürt kökenli öðretim görevlileri ve memurlar üzerinde baský uygulandýðýný ve Üniversitenin bütün birimlerinde Cemaatlere yakýn adamlarýn yerleþtiðini öne sürerek, Rektörlük binasý önünde basýn açýklamasý yaptý. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan KESK Þubeler Platformu önünde toplanan KESK ve baðlý sendikalara üye yaklaþýk 500 kiþi, ellerindeki Hizbullah Kontra uzantýsý defolun, Ýnsan emeði ile insandýr, Emlakçý rektör, Genel Sekreter Babacan istifa, Irkçý Üniversite istemiyoruz, Irkçýlýða ve cemaatleþmeye geçit vermeyeceðiz, Demokratik bir vatan, özgür bir dil yazýlý pankartlarý taþýyarak yürüyüþe geçti. Çevre yolundaki Rektörlük binasýna kadar yürüyen ve sýk sýk slgan atan grup, burada basýn açýklamasý yaptý. Grup adýna basýn açýklamasýný okuyan Eðitim-Sen Hakkari Þube Baþkaný Tarýk Aslan, Hakkari Üniversitesinde yönetimin Kürt kökenli çalýþanlar üzerinde milliyetçi, þoven ve ayrýmcý bir tavýr sergilediðini belirterek, þunlarý söyledi: "Özellikle Kürtlere karþý baský ve sindirme politikasý uygulanýyor. Bir çoðunun zorunluluktan dolayý çalýþtýðýný, bir çoðu da istifanýn eþiðine gelmiþ durumda. Baský politikalarýndan dolayý þu ana kadar 20 ye yakýn kiþi memuriyetten istifa etmiþ. Rektör buna göz yumarak zamanýnýn büyük kýsmýný il dýþanda geçirerek bütün yetkilerini dedi. Kalkýp birlikte gittik bir hizmetli odanýn kapýsýsýn açtý, içeri girdik içeri girince gördüðüm manzara beni çok etkilemiþti. Odanýn tavanýnda büyük bir karpuz resmi vardý. Tavanýn dört tarafýnda tahtaya oyulmuþ asma ve üzüm salkýmlarý çok güzellerdi. Oda kýymetli eþyalarla ve halýlarla döþenmiþti. Babam Mustafa kemal in Hacýbektaþ a geldiðinde bu odada aðýrlandýðýný anlattý., Çelebi Cemalettin efendinin cem birlediðini. Atatürk ün bizzat bu ceme katýldýðýný sohbetin sabaha kadar sürdüðünü anlatmýþtý. Babamýn anlattýklarýný odayý ikinci ziyaretimde tam olarak anlayabilmiþtim. O gün babam ile Cemalettin Efendinin hazine odasýný da gezdik. Odada ceviz sandýklar vardý. Çok güzel bir kýlýç, Cemal Efendinin beyaz at üstündeki resmi, gelmiþ geçmiþ Çelebi ailesinin fotoðraflarý vardý. Çelebiler babamý çok severdi. Babam aileye çok yakýndý Çünkü Dedem Hüseyin Aða uzun yýllar Cemal efendinin çiftçi Genel Sekretere devretmiþtir sayýlý YÖK kanununun 40/B maddesine göre derslere girmek için atanan birisi neden Genel Sekreter olarak görevlendirilip büyük yetkilerle donatmaktadýr. Yönetim yeni atamalarda atanan Kürtlere karþý þoven bir tutum sergileyerek, Erzurumda Kürtleri alevileri, asimile ettik sizi nasýl asimile edemedik þeklinde faþizan bir tavýr sergilemektedir. Bir taraftan Kürt Kadýný Kongresi, Kürt Dili Edebiyatý ve Kürdoloji üzerinde konferanslar düzenleyip, diðer taraftan Kürtlerin Üniversiteye alýmýnda kota uygulama fikrine sahip olmanýz ve atananlara karþý yönetimiz tarafýndan faþizan bir tavýr baþýlýðýný yapmýþ. Hazine odasýný gezerken babam bire bir tanýk olduðu, Atatürk ün Hacýbektaþ a geliþinden tekrar bahsetti; Atatürk 22 Aralýk 1919 da soðuk bir kýþ günü Kýrþehir tarafýndan gelmiþ Hacýbektaþ a. Önce Cemalettin Efendinin konaðýna inmiþ, sonra hep birlikte Hacý Bektaþ Veli türbesine gitmiþler. Türbe sorumlusu Salih Niyazi Baba ile Türbeyi ziyaret etmiþler, ziyaretten sonra tekrar konaða gelinmiþ. Sabah olup yola çýkýlacaðý zaman Cemalettin Efendi hazine dairesini açýp paþam beni mazur görün þu sandýklarýn birini size vermek istiyorum demiþ. Atatürk bu katkýnýzý milletim adýna alýyorum diyerek kabul etmiþ. Ama sandýðý yerinden kaldýramamýþlar. Yere bir kilim serip sandýklardaki altýnlarý boþaltmýþlar kiþi aþaðýya indirip Atatürk ün aracýna getirilen sandýða yeniden boþaltmýþlar. (bu kiþiler arasýnda babamda var) Hep söylenir ya: Atatürk Hacýbektaþ tan Alevi Bektaþilerin maddi manevi desteðini alarak ayrýldý. Babamýn bana anlattýklarý bende kalmasýn diye bu yazýyý yazdým.yýllar sonra Sulucakarahöyük gazetesinin arþivine girenlere bilgi olsun istedim. Üzümlü odayý gezmeyi unutmayýn. sergilenmekteki amaç nedir? Dýþarýda almýþ olduðunuz Daire Baþkanlarý hangi olaðanüstü vasýflara sahip? Hakkari Üniversitesi 2008 de kurulmasýna karþý neden öðrenciler halen baþka illerde eðitim görüyor? Topluma hizmet amaçlý olan Üniversitede yapýlan bu ayrýmcýlýða karþý eylemlerimizi sürdüreceðiz." Basýn açýklamasýnýn ardýndan grup, sýk sýk Emlakçý Rektör, Genel Sekreter Adem Babacan istifa sloganlarý atarak sesizce daðýldý. Radikal - Behçet DALMAZ - (dha)

4 Sevgili dedelerim; talipler, canlar; Uzunca bir süredir, bu haberi (muþtuyu) beklediðimi; bu yüzden Serçeþme mizininancýmýzýn Postniþini Veliyettin Efendimiz ve Ozanýmýz Dertli Divani nin önderliðinde, pir ve rehberlerimizin bölgesel toplantýlara baþladýðý, Antalya, Mersin, Gaziantep ve Adýyaman toplantýlarýnýn baþarýyla sonuçlandýðý haberini aldýðýmda, tarif edilmez bir mutluluk yaþadýðýmý itiraf etmeliyim. Bu olaðanüstü kýymetli haberi bizimle paylaþan deðerli C. Necati Üçyýldýz cana ne kadar teþekkür etsem azdýr. Alevi-Bektaþiler olarak, birliðimizi, dirliðimizi, iriliðimizi yeniden ihya edecek, bizi koruyup-esirgeyecek, manevi mirasýmýzýn devamýný temin edecek, sorunlarýmýza çare üretecek en üst makam Serçeþme ve onun temsil makamýdýr. Bütün tarihi, teolojik ve sözel geleneðimiz bu gerçeði iþaret ettiði halde, görmeyen gözlerin-iþitmeyen kulaklarýn ve bilinçli inkârcýlarýn bütün çabalarýna karþýn, gerçek, ayan-beyan ortadadýr. Serçeþme siz menzile varýlamayacaðýný, inançsal temsiliyetin manevi desteði olmaksýzýn BÝR olamayacaðýmýzý, varlýk, birlik, hiçlik deryasýnda çare üretmek bir yana, yok olup gideceðimizi kafamýzý taþlara vurarak, yaþadýk, anladýk ve ikrar ettik. DEVLET, HÜKÜMET, SÝYASET, PARLAMENTO BÝZÝ YOK SAYDI; ÇARE ÜRETMEDÝ Sevgili kardeþim; hükümet baþkanýna bir talep götürüp; bu ülkenin baþbakaný olduðunuza göre, bizim sorunumuza da çare üretmek zorundasýnýz dediðimizde, bize dönüp þunu söyledi: ben neden Alevilerin baþbakaný olayým ki? Ýbadethanemiz cemevidir; yasal statü verin dediðimizde; onu bir de ulemaya sorun dedi ve Diyanet i adres gösterdi. Yargýdan karar alýp, uygulayýn dediðimizde; savsakladý, oyaladý, uygulamadý: Zorunlu Din Dersleri konusunda AÝHM den karar alýp getirdiðimizde ise eski uygulamayý makyajlayýp tekrar önümüze koydu. Açýlým dedi, ritüellerimizi inkâra kalktý Hâsýlý sevgili can, ne yapsak, ne etsek olmadý. Belli ki, bu iktidar, bize-inancýmýza, varlýðýmýza hasým Aklý sýra, demokrasi, laiklik, Atatürk ve Cumhuriyet yandaþlýðý, insan haklarý, kadýn erkek eþitliði gibi evrensel deðerlerden yana olan tavrýmýz nedeniyle; sürü deðil birey olmayý yeðlememiz nedeniyle, bizlerden ve ecdadýmýzdan öç alýyor, cezalandýrýyor O HALDE ÞÝMDÝ AKLIMIZI BAÞIMIZA DEVÞÝRMENÝN, YOLA TALÝP OLMANIN ZAMANIDIR Hal böyleyken, halen, dernek, vakýf ve bireyler arasýnda (nadiren de olsa) ben lik duygusunu yenemeyen, kin ve kibirden arýnamayan, bu nedenle de Serçeþme nin etkisini azaltmaya, otoritesini tartýþtýrmaya; hatta (hâþâ) O büyük ve ulu iradeyi göz ardý etmeye çalýþanlarý görüyor ve bundan üzüntü duyuyoruz. Bu beyhude çabalar, bizi bölüyor, zarar veriyor, enerjimizi tüketiyor; çare -çözüm getirmediði için de el-âlemi bize güldürüyor. O halde, yolun taliplerinin ve cem ehlinin öncelikli sorumluluðu, bundan böyle fitneye-bölücü niyetlere izin verilmeyeceðini ikrar etmek olmalýdýr. SERÇEÞME AYAÐA KALKARSA, TÜRKMEN KIYAMA KALKAR! Sevgili can, iþte bunca umarsýzlýk içinde olduðumuz bir süreçte, Veliyettin Efendimizin yollara düþmesini, büyük bir umut ýþýðý olarak görüyor, önemsiyor, niyaz oluyor, eyvallah diyoruz. Er ya da geç, çeraðýn uyandýrýlacaðýna inanýyor; büyük bir özlemle bekliyorduk. Ecdadýmýzdan böyle görmüþ, böyle ikrar vermiþ, böyle inanmýþtýk. Hacý Bektaþ Makamýnýn sahipsiz olmadýðýný, Alevi-Bektaþi yolunun, bu büyük inançsal evrensel kültür mirasýnýn bir sahibinin; Sahib-i Zamanýn olduðunu, çaðýrdýðýmýzda, çaðýrmasýný bildiðimizde carýmýza yetiþeceðini biliyor, inanýyor; bütün benliðimizle iman ediyorduk. Büyük ozan Pir Sultan Abdal, Þah Kalender e çaðýrdýðýnda, Kalender yetiþip kýyama durmamýþ mýydý? Hep devþire gele iller Þah a köle ola kullar Rum'da aðlayan sefiller Þad ola da güle bir gün PEYÝK GELDÝ, CEMÝMÝZ VAR. Þimdi ulu iradeyi temsil eden gül yüzlü, gevher yüklü dost kervanýnýn geç de olsa yola çýktýðýný, Türkiye'nin dört bir yanýnda bulunan çeraðlarý, ocaklarý, bucaklarý tek tek uyarmaya baþladýðýný görüyoruz. Antalya, Mersin Gaziantep ve Adýyaman muhabbetlerinden sonra, 11 Þubat ta Ankara da, 12 Þubat ta Bursa da, 13 Þubat ta ise Ýzmir de benzer muhabbetlerin gerçekleþtirileceði haberi, Veliyettin efendimizin ne denli kararlý olduðunun göstergesi sayýlmalýdýr. Kurumsal ve kiþisel olarak, maddi-manevi bütün varlýðýmýzla bu iradenin talibiyiz. Ruhsat gelirse, muhabbetin Ankara ayaðýna katýlmayý dileriz. Þimdiden ilan ve ikrar etmiþ olalým ki, bugüne deðin her iyi niyetli giriþimi ve emeði dejenere edip, çürüten, baþarýmýza engel olan, Serçeþme ye deðil, siyasi partilerin kapýsýna turab olan, saygýnlýðýmýzý tüketen, benlik yarýþýyla yýllarýmýzý heba edenler, içimizden çýkmýþtýr. Keza, Alisiz Alevilik, Ýslam dýþý Alevilik gibi tuzaklar da, yine içimizden birilerinin elleriyle kurulmuþtur. Bir ayaðý siyasette, diðeri kurumlarýn içinde olan, ikisini de býrakmak istemeyen, samimiyetsizler de, yine içimizden çýkmýþtýr. Ama artýk yeter! Çünkü tahammülün, toleransýn da bir sýnýrý vardýr. Tanrý aþkýna; inançsýz adamýn, Alevi inanç kurumunun baþýnda ne iþi olabilir? Siyasete, herkesin beðendiði siyasi partiye destek vermesine, idari ve siyasi kadrolarda çokça yer almamýza elbette karþý deðiliz; hatta bundan mutlu olur, teþvikçisi de oluruz. Ama siyaset, din, mezhep, inanç üzerinden hem de bu kurumlarýmýz kullanýlarak mý yapýlmalý? Bu durumda, Sünni mezhebini, Ýslam ý, türbaný, camiyi, orucu kullanan AKP den, Tayyip Erdoðan dan ne farkýmýz kalýr? Öðretimizin ihyasý ve hiyerarþik yapýlanmasý, Serçeþme nin sorumluluðundadýr. Öðretimizin, müthiþ bir yozlaþma ve misyonerlik kuþatmasýyla karþý karþýya olduðu, hepimizin malumudur. Alevi dernek ve vakýflarýný yöneten canlarýn, yolumuzun inanç boyutundan bihaber olduklarý ise baþka bir gerçektir ve apaçýk ortadadýr. Bu arkadaþlarýmýz, özünü dara çekmemiþ, görgüden geçmemiþ, ben liklerini yok edememiþlerdir. Elli yýldan buyana ibadetten ve özünden sapmýþ-saptýrýlmýþ, þekli-zahiri ibadetle kendini avutmakla meþgul olan bir kitlesel yapýlanmanýn, bu büyük sorumluluðu kaldýrmasý zaten beklenemezdi. Köyden kente göç olgusuyla birlikte Alevinin inançsal hiyerarþisi bozulmuþ, dede ocaktan, talip dededen, dede talipten kopmuþ, YOL sahipsiz býrakýlmýþtýr. ÝNANÇSAL HÝYERARÞÝ YENÝDEN TESÝSÝ EDÝLMELÝDÝR Tarihi gerçeðimize baþvurduðumuzda, önderliðin, toplumsal çaðrýya hiçbir zaman bigâne kalmadýðýnýn; Baba Ýlyas, Þah Kalender (Çelebi) gibi unutulmamasý gereken örnekleri vardýr. Anadolu ulularý, yol erenleri akýn akýn Serçeþme ye gitmiþ, yüz sürmüþ, Osmanlý zaliminden þikâyetlerini oraya anlatmýþ, çözümü oradan beklemiþlerdi. Evet, zalim Osmanlý, halkýna sýrtýný dönmüþ; halkýn yoksulluðuna bigâne kalmýþ, hakkýný-hukukunu ayaklar altýna almýþ, inancýna-kültürüne, diline saygýsýzca saldýrmýþ, hatta akýlsýz, idraksiz Türk diye aþaðýlamaya kalkmýþtý. Türkmen kýyýmýna fetvalarýyla ünlenen ve bu yüzden Baþbakan Erdoðan ýn yüksek övgülerine mazhar olan Þeyhülislamý Ebusuusd un aþaðýlýk fetvalarý, zalim Osmanlýnýn yaþamasýna yeterli olmamýþ, Anadolu halkýnýn canýný diþine takarak verdiði mücadele sonunda yok olup gitmiþtir. GÖRELÝM MEVLA M NEYLER, NEYLERSE GÜZEL EYLER Dün, demokratik hak taleplerimizin karþýsýna devþirme ve köksüz Osmanlý dikilirken, bugün, onlarýn yerinde, onlara özenen AKP zihniyetini görüyoruz! Bu iktidar, bir yandan; referansýmýz Ýslam dýr. Tek hedefimizi Ýslam devletidir., diyerek, Alevilerin omuz verdiði laik rejiminden öç almaya; diðer yandan da kendilerini mahkûm eden yargýya; bana Alevi yargýçlar ceza verdi gerekçesiyle, Alevi Türkmenleri, Sünni kamuoyuna karþý aleni olarak hedef göstermeye, dýþlamaya, soyumuzuboyumuzu sorgulamaya, zulmetmeye ve köleleþtirmeye çalýþmaktadýr. Ýktidar; Selçuklunun, Osmanlýnýn ve Türkiye Cumhuriyetinin bir numaralý kurucu unsuru olan Türkmen in inancýna, kültürüne ve yaþam biçimine, hem de Osmanlýdan daha da fena musallat olmuþ, sorunlarýný çözmeme konusunda sözbirliði etmiþtir. Sn. Baþbakan ýn tarih bilgisi ve vicdaný olmadýðýndan, bir gerçeði sürekli olarak göz ardý etmektedir. O gerçek þudur: bizler kiþilik ve yapý olarak ne Amerikan Zencisi, ne de Emevi kölesi deðiliz; asla olmayacaðýz! Zira Türkmen, hiçbir zaman ne kul olmuþtur, ne de köle CAMÝ ÝBADETHANE, CEMEVÝ (HÂÞÂ) CÜMBÜÞ EVÝ! AKP egemen demokrasi anlayýþýnýn standartlarý þöyle iþliyor: cami var, cemevi yok. Diyanet, imam okulu, ilahiyat fakültesi, Din Öðretimi Genel Müdürlüðü, Ramazan, hac, umre, Kuran kursu, davul, davulcu meþru, yasal; cemevi, cem, Muharrem orucu, dede yasadýþý. Sünni dersleri hem de devlet zoruyla zorunlu, Alevi dersleri yasak. Kuran kursu, çarþaf, türban yasal; çaðdaþ kýyafet yasak Üç evlilik, harem, iþret, huri, gýlman, töre, köle serbest; dem almak, sohbet etmek yasak! Yazýyoruz, yürüyoruz, çýðlýk atýyoruz; ama duyulmuyor; yanký bile yok; sanki duvara konuþuyoruz. Mücadelemizin, yasal baþvurularýmýzýn, yanýp- yakýlmamýzýn, yüzbinlerle yürüyüp taleplerimizi iletmemizin hiçbiri çözüm olmadý. Sabrýmýzý mý sýnýyorlar, bilmiyorum ama naçizane derim ki, gayrý çektiðimiz yeter; bu günler, iþte o Anadolu Bâtýnilerinin ayaða kalkýp, zincirleri kýrdýklarý günlerdir. Artýk sineye mi çekeceðiz? Pir Sultan a dostlar yardým etmez mi Mazlumlar baðýnda bülbül ötmez mi Gayri çektiðimiz yetmez mi Kalkalým bakalým nic olur olsun O halde biz Anadolu Alevileri, Türkmenleri ve ezilen insanlarý olarak, bu çaðrýyý yenilemenin zamanýdýr diyoruz. Gözleyi gözleyi gözüm dört oldu/ali'm ne yatarsýn günlerin geldi Korular kalmadý kara yurt oldu/þah'ým ne yatarsýn günlerin geldi Pir Sultan Abdal'ým bu sözüm haktýr/vallahi sözümün hatasý yoktur Þimdiki sofunun Yezid'i çoktur/þah'ým ne yatarsýn günlerin geldi Aþk ve muhabbetle. Murtaza Demir 2 Temmuz Pir Sultan Abdal Kültür ve Eðitim Vakfý Baþkaný

5 ABÝDÝN PARILTI Bir ülke hayal edin ki savaþ yok, haksýzlýk yok, sömürü yok, yalan tedavülden kalkmýþ, diller yasak deðil, eþitlik vazgeçilmez, bayrak referandumla müzeye kaldýrýlmýþ, çað atlamýþ, baþka ülkelere muhtaç deðil. Bir ülke ki devlet olmaktan bile vazgeçmiþ. Bir ülke ki bugün kullanýla kullanýla birer kliþeye dönüþmüþ (gerçek olduðu, sýnandýðý için kliþe) barýþýn, kardeþliðin, bir arada olmanýn verdiði mutluluðu yaþýyor. Bir ülke ki dünyaya hükmeden devletler tarafýndan abluka altýna alýnmýþ, ambargoya maruz kalmýþ. Bir ülke ki internette adýna rastlanmaz, uydularla kontrol altýna alýnmaz, dünya haritasýnda yerine rastlanmaz, ama kendi baþýnýn çaresine bakar. Bir ülke ki adýna Þengal denir. Mahmut Alýnak ýn romaný Tarihin Çarmýhýnda Güneþ Ülkesi, Campanella nýn ütopyasýna bir göndermeyle baþlar. Alýnak günümüz koþullarýný, bu ülkenin yaþadýðý süreçleri de olabildiðince merkeze alarak, yeni yollar, yeni bakýþ açýlarý, yeni savunma biçimleri geliþtirilirse güneþ ülkesi ne varýlmasýnýn mümkün olabileceðini söyler okuyucuya. Yazar, yukarýda anlatýldýðý gibi bir ülke tasavvur ediyor. Þengal ki gerçek anlamda Kürt Ezîdîlerin yaþadýðý kutsal mekandýr bugün. Ancak kitapta özgür bir ülke olarak nitelendiriliyor. Ütopyayla baþlayan yazar kýsa bir süre sonra okuru ters köþeye yatýrýyor ve onlara bir anti-ütopyanýn kapýlarýný aralýyor. Geçmiþe, en baþa dönüyor. Sancýlý, sýkýntýlý, ölümlü, iþkenceli, gözün gözden öte kanýn kaný tanýdýðý zamanlara gidiyor. Gözaltýnda olanlar Yazar bir öðretmenin gözünden, yaþadýklarýndan aktarýyor bize hikâyeyi. Birinci tekil kiþinin hafýzasýndan anlatýlanlar çok acý, çok buruk, çok rahatsýz edici, çok sert ama bir o kadar da çok gerekli. Çünkü bizim en çok hafýzaya ihtiyacýmýz var. Yaþananlarý sadece hatýrlamaktan geçmiyor meziyet, bir daha yaþanmasýn diye yeni yollara da ihtiyaç var. Alýnak iþte bu kitapta bunu yakalamýþ. Sivil itaatsizliðin altýný defalarca kalýn kalýn çiziyor. Yazarýn biyografisine de dönülüp bakýldýðýnda, kendisinin bu eylem biçimlerini Kars ta defalarca gerçekleþtirdiði görülür. Yazar, her bir kiþisine, her bir sokaða, mahalleye, þehre bir vefa borcu olarak bir maðdurun, mazlumun, mücadele ederken öldürülenin, daraðacýna gidenlerin ismini vermiþ. Said Rýza (Seyit Rýza), Julius Fuçik, ( Daraðacýndan Notlar kitabýyla bilinir.), Ferzad Kemanger (Ýran rejimi tarafýndan yakýn zamanda idam edilen Kürt öðretmen), Erdal (Erdal Eren.) gibi isimler bu kitap sayesinde yeniden vücut bulmuþ ve ayný ülke içerisinde anýlmýþ olmaktalar. Yazar ülkenin, þehirlerin, kiþilerin isimlerini deðiþtirerek bu hikâyenin dünyanýn herhangi bir ülkesinin de sorunu olabileceðini anlatýr okura. Haksýzlýða katlanamayan azdýr Gözaltýndayken kendini astýðý söylenen Erdal, haksýzlýða dayanamayýp daða çýkan Gurkan, öldürülen Aliþer ve Filiz, çocuklarýnýn geride býraktýðý acýya dayanamayýp militan olan Said Rýza nýn karýsý Zerife ve cezaevindeyken bu acýlardan bazýlarýyla tanýþan öðretmen Said Rýza. Geride kalan sadece ayný zamanda anlatýcý da olan Said Rýza dýr. Bütün bu acýlara raðmen anlatýcý þiddete baþvurmaz. Sivil itaatsizlik yollarý arar. Senatör olarak senatoya girmek ister. Türlü badirelerden sonra da senatoya girer de zaten. Ancak iþler umduðu gibi gitmez. Haksýzlýða katlanmayan azdýr nihayetinde. Konumlar, kariyerler, korkular katlanmanýn motivasyonu olur. Ancak Said Rýza bildiðinden, doðrusundan caymaz. Partiden atýlsa da yoluna devam eder. Daha cezaevindeyken Mezýn (Kürtçede Büyük demektir.) ile tanýþýr. Onun fikirlerinden etkilenir. Mezin daðda savaþan örgütün lideridir. Said Rýza aslýnda baþka bir ülkeyi anlattýðýný söylese de bu ülkeyi anlatýr. Son otuz yýlda yaþananlarý edebiyatýn malzemesi yapmaya çalýþýr. Resmi tarihe olmayan inancýmýz aþikar. Yazar da yaþananlar unutulmasýn, tarihin sayfalarýnda tozlanmasýn, bulanmasýn, hafýzalara zeval gelmesin diye neredeyse bir bir anlatýr olanlarý. Ölüm oruçlarýný, Þýrnak taki çatýþmalarý ve ölen sivilleri, iþkence hallerini, daðdakileri, ovadakileri, meclistekileri, sokakta biçareleri, olmadýðý söylenen ama buna raðmen yasaklanan dili, anlatýr. Bir tarihçi hassasiyetiyle kayda geçirir. Yaþananlar berhava olmasýn diye titizlenir. Bu yüzden çokça didaktikliðin sýnýrlarýný zorlar. O sýnýrlardan içeri sýzýnca romanýn gücü zayýflar. Ancak diðer yandan bu roman ayný zamanda bu ülkenin 1980 sonrasýnýn sosyolojik tahliline de kapý aralar. Silahýn çare olmadýðýný vurgular, Gandhi nin izinin en berrak iz olduðunu düþünür ve onu hikâyenin merkezine yerleþtirir. Yazar, sivil itaatsizlik anlamýnda bu roman boyunca önemli, zekice tasarlanmýþ buluþlara da imza atar: Açlýk grevleri, cezaevinde sadece kendi anadiliyle konuþma, devlet mekanizmasýný elden ayaktan düþürmek için herkesin bir süre kimliksiz gezmesi Öyle ki Mezýn ýn avukatlarý bile kimliklerinden feragat ettikleri için ziyarete gidemez. Gelelim romanýn en dikkat çeken ve çokça konuþulan kiþisi Mezýn e. Mezýn, cezaevindedir, örgütü ise daðda. Onun söylemleriyle isyan yürür. Birçok kiþi onun Abdullah Öcalan olduðunu söylese de Alýnak Müjgan Halis e verdiði söyleþide Bu kitabý bir Türk romancý yazsaydý, bu soru akla bile gelmeyecekti der. Öte yandan roman her ne kadar kurgusal görünse de biyografik olandan çokça beslenir. Bu yüzden bazen kurgu aksar, biyografik olan öne çýkar ve romanýn estetiðinde zayýflýklar belirir. Yeniden kurulan bu dünyanýn, bütün göstergelerinin sadece Türkiye yi iþaret etmesi de ayrýca üzerinde düþünülmesi gereken bir noktadýr. Dünyanýn dört bir yanýndan isimlerin bir vefa borcu mahiyetinde anýlmasý güzel ve ilgi çekici bir buluþ iken, anlatýlanýn yerel olanla sýnýrlý kalmasý romanýn gücünü azaltmaktadýr. Yazar samimi, sahici ve romanýn ruhuna uygun olarak bazen sert, bazen de yumuþak ve duygusal yönü aðýr basan bir dil kullanýrken bazý tanýmlamalarda kliþelere baþvurur. Mahmut Alýnak Tarihin Çarmýhýnda Güneþ Ülkesi romanýnda belli ki çokça düþünmüþ, düþüncelerinin saðlamasýný yapmýþ, önerilerini roman estetiði içerisinde deðerlendirmiþ. Eleþtirel yönü aðýr basan bu romanda Alýnak hem Kürt siyasetine hem de Türk siyasetine eleþtirilerini dillendirmekten sakýnmaz. Hakikatýn her yerde hakikat olduðunu vurgular. Roman okunup bitirildiðinde insanýn, keþke siyasetle uðraþanlar az biraz da edebiyatla uðraþsalar, onun gücüne ve kudretine de nail olsalar, empati güçlerini en azýndan Mahmut Alýnak gibi geliþtirseler, fikirlerinin saðlamasýný yapsalar, yeni yollar, yeni bakýþlar geliþtirseler, diyesi geliyor. Adým Said Rýza. Bu kitapta yazacaklarý mý ister yaþlý birinin hatýralarý, ister on yýllardýr abluka altýnda tutulan bir ülkenin dünyaya meydan okuyuþu, isterseniz derslerle dolu tarihi bir belge olarak kabul edin. Ömrümün sayýlý günleri yeter de yazmayý tamamlayabilirsem ve siz de biraz sabýrlý olup sonuna kadar okuyabilirseniz, piþman olmadýðýnýzý göreceksiniz Þengal i, bizim aziz ülkemizi anlatýyor bu kitap. Sevgili karým Zerife, oðullarým Aliþer ve Gurkan ýn bir zamanlar havasýný soluduklarý ülkemi. Dünyaya hükmeden devletlerin bize uyguladýklarý dudak uçuklatan ambargo yüzünden Þengal ýn hangi kýtada olduðunu elbette bilmiyorsunuz. Kitaptan TARÝHÝN ÇARMIHINDA GÜNEÞ ÜLKESÝ Mahmut Alýnak Jan Yayýnevi 2011, 448 sayfa 18 TL. Radikal Kitap

6 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hüseyin KAÝM Hacýbektaþ belediyesinin elektrikleri 180 bin TL tutarýndaki borcundan dolayý MEDAÞ tarafýndan yine kesilmesi sonucu Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A. Rýza SELMANPAKOÐLU NUN kamuoyunu bilgilendirmek amacýyla Nevþehir (ÝHA) basýn muhabirleri ile yaptýðý söyleþiyi halkýmýzýn bilgisine sunarýz. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A. Rýza SELMANPAKOÐLU, MEDAÞ yetkililerine tepki göstererek, "MEDAÞ yetkilileri gýrtlaðýmýza ellerini yapýþtýrýyorlar, boðuyorlar" dedi. Belediye Baþkaný A. Rýza SELMANPAOÐLU, Hacýbektaþ belediyesine ait su kuyularýnýn elektrik borcundan dolayý, MEDAÞ tarafýndan Hacýbektaþ Belediyesi hizmet binasýnýn elektriklerinin kesildiðini söyledi. MEDAÞ a toplam 416 bin TL borçlarýnýn bulunmasýndan dolayý geçtiðimiz yýl Aðustos ayýnda içme suyu kuyularý ile belediye hizmet binasýnýn elektriklerinin kesildiðini ve bu þekilde bir süre ilçe merkezine içme suyu veremediklerini hatýrlatan Selmanpakoðlu, bu borcun 312 bin TL sinin 2010 yýlýnda yatýrýlmasýna karþýn MEDAÞ tarafýndan elektriklerinin yeniden kesildiðini belirtti. Uygulamadan dolayý MEDAÞ a teki gösteren Belediye Baþkaný Selmanpakoðlu, belediye hizmet binasýnda jeneratör çalýþtýrmak zorunda kaldýklarýný kaydetti. Bu kadar yüksek tutarda elektrik borçlarýnýn bulunmasýnýn su kuyularýnýn ilçe merkezine uzak olmasýndan kaynaklandýðýný ve belediyenin þu anki gelirleri ile bu borcu ödemelerinin olanaksýz olduðunu ifade eden Selmanpakoðlu, hükümetten bu konuda kendilerine destek olmasýný istedi. Selmanpakoðlu,"Bu iþi çözeceðiz. Hacýbektaþ gibi su problemi olan ilçelerin, beldelerin su maliyetlerinin hesabýný yapýp ondan sonra devletin buna destek olmasý lazým. Hacýbektaþ ilçesinin nüfusu 5 bin 300. Bu nüfuslu bir ilçede kazancýnýz ne olabilir? Bir kaç belediyeye ait dükkan var bunlarda öldüm fiyatý na kiraya veriliyor, bunu yok sayýn. Bunun dýþýnda su ve emlak vergisi geliri var. Hacýbektaþ ilçesinde kaç bina var ki emlak vergisi geliri olsun? 5 bin 300 kiþinin tükettiði su parasýný siz aþýrý derecede arttýramýyorsunuz, o zaten olmaz. Normal arttýrmaya kalkýyorsunuz karþýnýza belediye meclisi çýkýyor. Belediye meclisi, Sen bizim partimizin baþkaný deðilsin, baðýmsýzsýn, bizim baþkanýmýz seçilseydin sorun deðildi diyor. Mantýk bu, böyle bir mantýk var. Siyaset hizmeti ikinci plana býrakmýþ. Dolayýsýyla bu konuda da sýkýntý yaþadýk. Belediyemize ait bir arsa var. Biz bu arsayý satmayý düþündük. Arsa harabe vaziyette ve ilçemizde karakol binasý karþýsýnda bulunuyor. Þu anda bu arsa garaj olarak kullanýyor. Bu arsanýn parasý ile mevcut belediye binamýzý otel yapmayý düþündük. 150 kiþilik bir otel, bu otel için bir yemekhane ve Çilehane mevkiine de bir müze yapmayý çok istedik. Bu üç yerin kazancý yýllýk 200 bin TL yi bulur. Ayrýca belediye olarak bizim þehrin tam ortasýnda durmamýzýn bir anlamý yok. Biz belediye binasýný Çilehane mevkii karþýsýnda boþ binaya taþýmayý planladýk. Eðer bunlar olsaydý geçtiðimiz Aðustos ayýnda oteli hizmete açacaktýk ve belediye maddi anlamda güçlenecekti. Bunun bir þekilde yapýlmasý lazým. Ayaklarý üzerine basan bir belediye olmazsak her seferinde böyle aðlayan, gözyaþý döken ve sýkýntýlar yaþayan bir ilçe haline geliriz þeklinde konuþtu. Belediyenin elektrik tüketim giderlerini azaltmak için bir dizi proje geliþtirdiklerini ve ilk etapta ilçe merkezine 16 kilometre uzaklýkta bulunan su kuyularýnýn yerine yeni kuyular açmayý planladýklarýný belirten Selmanpaoðlu, bunun gerçekleþmesi için ise zamana ihtiyaçlarý olduðunu söyledi. Devletinde, sosyal devlet anlayýþý içerisinde bu sorunu çözmesi gerektiðini anlatan Selmanpakoðlu, "Ýkinci planýmýz ise ilçe merkezine yakýn bir yerde su kaynaðý aramak. Çünkü þu anda bizim ilçe merkezine su saðlayan su kuyularýmýzýn uzaklýðý ilçe merkezine 16 kilometre. Yalnýz su motorlarýnýn masrafý bize aylýk 40 bin TL yi geçiyor. Bu sadece elektrik masrafý. Ben MEDAÞ a bir yýl içerisinde 312 bin TL para ödedim. Eðer benim elektrik masraflarým üçte bire düþmüþ olsa ödeyeceðim para 100 bin TL ye iner ve 200 bin TL lik bir tasarruf saðlarým. Bakýn kaynaklar bu þekilde gidiyor. Peki sosyal devlet olma özelliði nerede? Sosyal devlet olarak vatandaþa saðlýðý için Yeþil Kart veriliyor, SYDV vasýtasýyla ihtiyacý olana maddi katký saðlanýyor, kömür veriliyor. Bunlar hep sosyal devlet olunduðu için veriliyor. Peki, bu insanlar suyu bulamazlarsa evinde temizlik yapamazlarsa, bulaþýk yýkayamazlarsa, banyo yapamazlarsa, içme suyu yeterince bulamazlarsa sosyal devlet buna gözünü kapatacak mý? Sosyal devlet asýl buna bakacak. Öbür konularda nasýl destek saðlýyorsa buna da destek saðlayacak. Ýþte su problemi bu þekilde olan ilçelere, küçük belediyelere devletin mutlaka destek olmasý lazým. Bizim sesimizi kimse dinlemiyor. Biz MEDAÞ a 416 bin TL para ödemiþiz bunun 312 bin TL sini su kaynaklarýnýn olduðu yerdeki su motorlarý için ödemiþiz ve ödemelerimiz halen yetmiyor. MEDAÞ tan geldiler ve su kuyularýmýzýn elektriklerini kesmek istediler. Buna karþý çýkýnca da sadece belediye binasýnýn elektriðini kestiler. Protokol yapýp ödemek istiyoruz. Bakýn devlet torba yasa çýkarýp 3 yýla yayýyor. Bunlar gelip bizden 9 ayda ödememizi istiyorlar. Ben kýþýn nasýl taksit ödeyeyim? Kýþ aylarýnda zaten benim gelirim yok. Bunu anlatamýyoruz. Daha doðrusu anlatýyoruz da özelleþen bir kurum olan MEDAÞ anlamýyor. Þimdi belediye binamýzýn elektriklerini kestiler ve binada jeneratör çalýþýyor. Günde 4 saat çalýþtýrtabiliyoruz jeneratörleri de. Sadece belli saatlerde belediyemizdeki bilgisayarlar çalýþýyor ve vatandaþlarýmýza bu saatler arasýnda hizmet verebiliyoruz. Sürekli jeneratör çalýþtýrdýðýmýz zaman elektrikten daha fazla masrafýmýz oluyor. Böyle bir sorun var ama çözeceðiz. Kendi ayaklarýmýz üzerine bastýðýmýz zaman kimseye minnetimiz olmayacak. Þimdi bunu saðlamak için arsa istimlakleri ile uðraþýyoruz. Bu tabi zaman alýyor. Bunu yaptýktan sonra Ýller Bankasý na baþvurup ilçe merkezine yakýn alanlarda kuyu açacaðýz. Böylelikle su motorlarýnýn elektrik masrafýný yarý yarýya düþürmeyi planlýyoruz. Yarýya düþtüðü zaman MEDAÞ yetkilileri yanýmýza gelirse beraber çayýmýzý içeriz ama bu gün geldikleri zaman gýrtlaðýmýza ellerini yapýþtýrýyorlar, boðuyorlar, boðuluyoruz ondan sonrada üzülerek kalýyoruz" diye konuþtu. Ordu yok dediler, Kurulur dedi, Düþman çok dediler, Yenilir dedi, Orduyu kurdu, Düþmaný yendi, Bu güzel yurdu, O bize verdi. Fatma KOZ Atatürk Ýlköðretim Okulu 5/B No:484 Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Hüseyin KAÝM Tarým Ýl Müdürlüðünden yapýlan yazýlý açýklamada, Nevþehir'in Hacýbektaþ ýn Kýzýlaðýl beldesi, Ýlicek köyü ve merkeze baðlý Kaymaklý beldesinde çýkan þap hastalýðýnýn yayýlma eðilimi göstermesi ve çevre il ve ilçelerinde de þap hastalýðýnýn yaygýnlaþmasý üzerine, Nevþehir Hayvan Pazarý'nýn geçici olarak kapatýldýðý ifade edildi. Nevþehir'e komþu illerde bulunan Boðazlýyan Hayvan Pazarý, Kýrþehir Hayvan Pazarý ve borsasýnýn kapatýlmasý nedeniyle hastalýðýn daha çok iþletmelere yayýlmamasý, yetiþtiricilerin maðdur olmamasý amacýyla toplanan Nevþehir Hayvan Saðlýk Zabýtasý Komisyonunun, hastalýkla mücadele açýsýndan hayvan pazarýnýn hastalýk bitinceye kadar tedbir amaçlý kapatýlmasýnýn kararlaþtýrýldýðý belirtildi. Açýklamada, ayrýca komisyonun aldýðý kararlara uymayanlar hakkýnda yasal iþlem yapýlacaðý kaydedildi. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir de 2 günden beri belirli aralýklarla etkili olan yoðun kar yaðýþý Nevþehir Belediyesi kar ile mücadele çalýþmalarýný artýrdý. Son 48 saatte metrekareye 24.9 kg. yaðýþýn düþtüðü Nevþehir de, kent merkezindeki kar kalýnlýðý ise 20 cm. ye ulaþtý. Nevþehir de Cumartesi sabah saatlerinde baþlayan ve hafta baþýna kadar belirli aralýklarla etkili olan kar yaðýþý nedeniyle yollarda buzlanmanýn önüne geçmek için tuzlama ve kar temizliði yapan Nevþehir Belediyesi ekipleri, kaldýrýmlarda buzlanmanýn önüne geçilmesi için kar temizleme çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar. Nevþehir in ana arterleri baþta olmak üzere civar mahalle ve sokaklarda Nevþehir Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü,Park ve Bahçeler Müdürlüðü ve Temizlik Ýþleri Müdürlüðü nce oluþturulan karla mücadele ekipleri, karla mücadele çalýþmalarýný ara vermeden sürdürdü.

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek 8 Polisin attýðý biber gazý fiþeðinin baþýna isabet etmesi nedeniyle 69 gündür Okmeydaný Hastanesi nde yaþam mücadelesi veren B.E. doktorlar onay vermediði halde eve gönderilmek istendi. Yoðun tepkilerin

Detaylı

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý YIL:3 SAYI:715 35 YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü 1 Mayýs çalýþmalarý Ýstanbul da günlerdir sürerken Ankara da bugün start verildi. DÝSK, TÜRK ÝÞ, KESK, TMMOB ve TTB

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

Köse konuþtu, Meclis gerildi * HABERÝ 3 DE. Tufan Köse (Ç.HAK:1860) Lojistik Programý na onay * HABERÝ 8 DE

Köse konuþtu, Meclis gerildi * HABERÝ 3 DE. Tufan Köse (Ç.HAK:1860) Lojistik Programý na onay * HABERÝ 8 DE Mýsýr da darbeye tepkiler Cumhurbaþkaný Mursi ye yönelik ordunun düzenlediði darbeye tepkiler arttý. Özgür-Der Çorum Þubesi, Memur Sen, Ýlke-Der Baþkaný ve ÝHH, Eðitim Sen ile EMEP, yaptýklarý açýklamada

Detaylı

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak.

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak. YIL:8 Metin Göktepe nin sevenleri onu yine unutmadý. 8 Ocak 1996 da polis tarafýndan katledilen Metin Göktepe nin annesi Fadime Göktepe, kardeþi Meryem Göktepe, arkadaþlarý ve sevenleri, onu Ýstanbul un

Detaylı

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI Sulucakarahöyük/ANKARA Dersim Katliamý tartýþmasý sürüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda bir dizi belge açýklayarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'nu

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 ÝSTANBUL - Çeþitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenlerden oluþan Yükseköðretim Platformu, yükseköðretimin sorunlarýný konuþmak üzere dün bir

Detaylı

Kýskanç da gözaltýna alýnanlar arasýnda. Emniyet te gözaltýna alýnanlar ile görüþen avukatlar gözaltý sayýsýnýn 23 olduðunu Kaynak: BirGün Gazetesi

Kýskanç da gözaltýna alýnanlar arasýnda. Emniyet te gözaltýna alýnanlar ile görüþen avukatlar gözaltý sayýsýnýn 23 olduðunu Kaynak: BirGün Gazetesi YIL:8 Patriotlar, tartýþmalar eþliðinde Türkiye sýnýrýna girdi. Almanya 'nýn Lübeck kentine baðlý Travemünde Limaný'ndan 8 Ocak'ta yola çýkan gemi, dün Ýskenderun Limaný'na geldi. Geminin Ýskenderun Limaný'nda

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 5 DE 6 DA 6 DA

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 5 DE 6 DA 6 DA Söyleþi 4 DE 2 DE Ýzmir'de Gündoðdu Meydaný'nda Eþitlikçi, Çoðulcu, Demokratik Anayasa, Zorunlu din derslerine hayýr, Laik Devlet talepleri ile toplanan on binlerce Alevi ve onlara destek olan siyasal

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü Kadýnlar alanlarý mora boyamýþ ellerinde öldürülen kadýn arkadaþlarýnýn resimleri, dillerinde erkeklerden alacaklýyýz, kadýna þiddete son, erkek egemenliðine

Detaylı

6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti

6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti Almanya nýn Patriotlarla birlikte ihtiyacýn çok üzerinde askeri Türkiye ye gönderme kararý almasý, NATO nun Suriye ye karþý hava saldýrýsý hazýrlýðý içinde olduðu mesajýný içeriyor. NATO yöneticilerinin

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı