hedef yine çocuklar oldu. Ýnsan Haklarý Derneði Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2010 Yýlý Hak Ýhlalleri Raporu na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "hedef yine çocuklar oldu. Ýnsan Haklarý Derneði Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2010 Yýlý Hak Ýhlalleri Raporu na"

Transkript

1 22 YILDA 428 ÇOCUK YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Doðu ve Güneydoðu da yoðun yaþam hakký ihlallerinin yaþandýðý 2010 yýlýnda hedef yine çocuklar oldu. Ýnsan Haklarý Derneði Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2010 Yýlý Hak Ýhlalleri Raporu na göre geçen yýl, gerek asker ve polis tarafýndan hedef gözetilerek, gerekse mayýn ve sahipsiz patlayýcýlar nedeniyle 13 çocuk yaþamýný yitirirken, yaklaþýk 50 çocuk da yaralandý den bu yana öldürülen çocuk sayýsý 428 e ulaþtý. Bölgede yaþam hakký ihlallerinin yoðun yaþandýðý 2010'da hedef yine çocuklar oldu. ÝHD Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2010 Yýlý Hak Ýhlalleri Raporu na göre 2010 yýlýnda gerek asker ve polis þiddeti nedeniyle, gerekse mayýn ve sahipsiz patlayýcýlar nedeniyle 13 çocuk yaþamýný yitirirken, onlarca çocuk da yaralandý. Son rakamlarla birlikte 1988 yýlýndan bu yana öldürülen çocuk sayýsý 428 e ulaþtý. ÝHD Diyarbakýr Þubesi nin açýkladýðý Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2010 yýlý hak ihlalleri raporuna göre bir yýl içerisinde 13 çocuk yaþamýný yitirirken, yaklaþýk 50 çocuk da yaralandý. Raporda yer alan verilere göre, 2010 yýlýnda çocuklarýn ölümüne neden olan olaylar, kronolojik sýraya göre þöyle; 2 DE 4 DE 2 DE 7 DE Biz MEDAÞ a 416 bin TL para ödemiþiz bunun 312 bin TL sini su kaynaklarýnýn olduðu yerdeki su motorlarý için ödemiþiz ve ödemelerimiz halen yetmiyor. MEDAÞ tan geldiler ve su kuyularýmýzýn elektriklerini kesmek istediler. Buna karþý çýkýnca da sadece belediye binasýnýn elektriðini kestiler. Protokol yapýp ödemek istiyoruz. Bakýn devlet torba yasa çýkarýp 3 yýla yayýyor. Bunlar gelip bizden 9 ayda ödememizi istiyorlar. Ben kýþýn nasýl taksit ödeyeyim? Kýþ aylarýnda zaten benim gelirim yok. Bunu anlatamýyoruz. Daha doðrusu anlatýyoruz da özelleþen bir kurum olan MEDAÞ anlamýyor. Þimdi belediye binamýzýn elektriklerini kestiler ve binada jeneratör çalýþýyor. Günde 4 saat çalýþtýrtabiliyoruz jeneratörleri de. Sadece belli saatlerde belediyemizdeki bilgisayarlar çalýþýyor ve vatandaþlarýmýza bu saatler arasýnda hizmet verebiliyoruz. Sürekli jeneratör çalýþtýrdýðýmýz zaman elektrikten daha fazla masrafýmýz oluyor. Böyle bir sorun var ama çözeceðiz. 6 DA 3 DE TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý tarafýndan düzenlenen Nereden Çýktý Bu HES ler paneli 29 Ocak 2011 tarihinde ÝMO Rüþtü Özal Salonu nda gerçekleþtirildi. ÇMO Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Taþdemir in Türkiye`nin Su ve Enerji Politikalarý, ÇMO Hukuk Müþaviri Emre Baturay Altýnok un HES`ler ile ilgili Hukuksal Mücadele, Ýnþaat Mühendisleri Odasý Su Yapýlarý Kurulu Üyesi Taylan Ulaþ Evcimen in Su Yapýlarýnýn Etkileri konularýyla yer aldýðý panelin sonunda TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý da bir konuþma yaparak, TMMOB nin konuya iliþkin görüþlerini dile getirdi. TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý nýn konuþmasý þöyle: Deðerli Konuklar Sevgili Arkadaþlar Öncelikle hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adýna saygýyla, sevgiyle, dostlukla selamlýyorum. Bugün bizleri burada buluþturan etkinliðin düzenleyicisi Çevre Mühendisleri Odamýzýn yöneticilerine ve çalýþanlarýna da ayrýca teþekkür ediyorum. Panelimizin adý "Nereden çýktý bu HES ler?" Bu sorunun yanýtý belli arkadaþlar; "HES ler 80 sonrasý Türkiye de hakim kýlýnan ve AKP eliyle güçlendirilen neoliberal politikalardan çýkmýþtýr." Sevgili Arkadaþlar Son yýllarda, nüfus artýþý, teknolojinin ve sanayinin geliþimine paralel olarak artan enerji ihtiyacý ile bunun bir sonucu olan çevre sorunlarý ve küresel iklim deðiþimi gündemimizden hiç düþmüyor. Bunlarla beraber tartýþtýðýmýz konulardan biri ise yenilenebilir enerji kaynaklarý. Ýklim deðiþimi üzerinde insan kaynaklý etkilerin hýzlý bir þekilde artmasý, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarýna yatýrým konusunda teþvikleri de gündeme getirmiþtir. Kýsmen yenilenebilir enerji olarak deðerlendirilen enerji kaynaklarýndan birisi olan hidrolik enerji potansiyelinin geliþtirilmesi ve deðerlendirilmesi için de çalýþmalar hýzlanmýþtýr. Devamý 7 DE HAKKARÝ de KESK Þubeler Platformuna baðlý 500 kiþilik grup, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ýbrahim Belenli ve Üniversite... 3 DE 8 DE

2 Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý (DÝB) 2008 Yýlýnda, Yýllarý arasýndaki faaliyet ve hedeflerini belirlemek amacýyla bir stratejik plan hazýrlamýþ! Güçlü Alanlar, Zayýflýklar, Fýrsatlar ve Tehditler baþlýklý 130 sayfalýk bölümde Kimi çevrelerin zorunlu din öðretiminin kaldýrýlmasý taleplerinin olmasý tehdit olarak algýlanmýþ! Dikkat ederseniz Aleviler denmiyor, Kimi çevreler deniyor. Yani DÝB e göre Aleviler Kimi çevreler oluyor. Peki, Aleviler DÝB için tehdit midir? Ya da DÝB nedir? Aleviler DÝB i neden Tehdit eder?... DÝB kýsaltmasýný (D)evlet (Ý)maný (B)akanlýðý diye açýmlamak pek de abes olmaz. Zira DÝB Ýslamiyet i veya Ýslamiyet in mezheplerini (Hanefi, Þafii, Maliki, Hambeli) deðil devletin resmi Ýslam anlayýþýný temsil eden bir kurumdur. Üstelik DÝB e göre Þafii, Maliki, Hambeli diye bir Mezhep yoktur. Hanefi Mezhebi ise Memlekete Komünizm gerekliyse onu da biz getiririz! mantýðý ile Getirilmiþtir. Hanefi Mezhebi DÝB laboratuarýnda Alim- i ala müfessirler tarafýndan yeniden Tefsir edilmiþ ve Devlet Mezhebi kýlýnmýþtýr. Laik, demokratik bir ülkede DÝB gibi bir kurumun olamayacaðý gerçeði bir yana, DÝB mevcut hali ile devletin derin ve Türk/ Ýslamcý aklýndan talimat almadan hareket etmeyen bir kurumdur. Ve Aleviler Laik, Demokratik bir devlette DÝB gibi bir kurum olmamalý, Zorunlu Din Dersi Kaldýrýlmalý diyorlar. Ýþte Tehdit budur! Laik, Demokratik bir devlet istemek DÝB için Tehdit anlamýna geliyor. DÝB le birlikte hareket etmek ve DÝB in derin fikirlerinden her vakit nasiplenerek eðitim programý ve din dersi oluþturmak alýþkanlýðýný vazife bilen MEB (Milli Eðitim Bakaný) bakýn ne diyor? Alevilik önümüzdeki yýl tasavvufi akým olarak öðretilecek(miþ.) Ama dikkat buyurunuz Tasavvufi akým derken Ýslam içi tasavvufi akým demek istiyor Milli Eðitim Bakaný! Yani Bakan Haným a göre Alevilik Ýslam Ýçinin de içinde bir akýmcýk. Ýslam içi olsa yine neyse! Ýslam içi bile deðil, Olsa olsa Ýslam içinde bir akým. Öte yandan DÝB den sorumlu Devlet Bakaný Faruk Çelik ve Alevi Çalýþtayý Koordinatörü Nejdet Subaþý Alevilerin talepleri için kamuoyunun ikna edilmesi gerekir! Bu konuda bir anket yapacaðýz. diyorlar. Tüm bunlara bir de Türk/ Alevi/ Ýslamcý CEM (Cumhuriyet Eðitim Merkezi) Vakfý nýn Alevi Ýslam Din Hizmetleri ve DÝB içinde Aleviliðe de yer bulmak, dedelere maaþ vermek projesi de eklenince tablo tamamlanýyor. Ha bir de sair kurumlar var. Devlet ve DÝB adýna Bilimsel çalýþmalar(!) yapan üniversiteler, üniversitelere baðlý ilahiyat fakülteleri, adýna kürsü bile diyemedikleri Alevilik araþtýrma birimleri(!) Saydýðým bu kurumlar DÝB in himayesinde çalýþma yürütür ve Türk, Ýslamcý zihniyetin oluþmasýný saðlarlar. Bütün bu zihniyet ise gücünü Ordu, Millet el ele mantýðýndan alýr. Þimdi AKP iktidarý Ordu Millet el ele düsturunu Ordu AKP el ele düsturuna çevirmiþ, yukarýda saydýðým kurumlar aracýlýðý ile Açýlým da açýlým diyerek Neo Türk, Ýslamcýlýk yaratma kaygýsý ile çok inceden politikalar yürütmektedir. Bu ince politikalar için Alevilik bir tehdittir. Sadece Alevilik deðil, devletin Türk, Ýslam anlayýþý dýþýnda farklý olan ne var ise Tehdittir. Aslýnda DÝB Kimi çevreler diyerek adýný anmaktan dahi imtina ettiði Aleviliði Tehdit kabul ederek Alevileri tehdit ediyor. Demokrasi ve küffar icadý laülük istemek zinhar tehlükedür! Mecburi din derslerinin ilgasýný istemek!... Zinhar tehlükedür! Hele de DÝB gibi muvafýk bir müessesenin ilgasýný istemek mülhidliktür! Enel Hak diyen Hallacý Mansur, Fazlulahý Hurüfi ve Hallacý Mansur un yolundan giden Seyit Nesimi, Yarin yanaðýndan gayri her þeyde hakça diyen Þeyh Bedrettin, Ýnsandan yola çýktým, insaný buldum diyen Yunus Emre, Cümlenin muradý dünyada cennet diyen Pir Sultan Abdal da mülhid deðül müydü? Atamýz Muaviyeden, Selçuklu ve Düveli Muazzama Ali Osmaniye kadar mülhidlerin kellesi vuruldu. Ee þimdi devir deðiþti, artýk kelle vurmak yerine aklý, duyguyu ve bilinci vurmak daha muteber bir adet AKP için. Muviye soylu Yezit de Ýmam Hüseyin in baþýný vurdu ama bu ona yetmedi. Aklý, duyguyu ve bilinci kurutmak için elinden geleni yaptý ve kendi iktidarý için Muaviye soylu Ýslam ý oluþturdu. Aleviliði Tehlike olarak görenler kime benziyorlar dersiniz? YILDA 428 ÇOCUK YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Doðu ve Güneydoðu da yoðun yaþam hakký ihlallerinin yaþandýðý 2010 yýlýnda hedef yine çocuklar oldu. Ýnsan Haklarý Derneði Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2010 Yýlý Hak Ýhlalleri Raporu na göre geçen yýl, gerek asker ve polis tarafýndan hedef gözetilerek, gerekse mayýn ve sahipsiz patlayýcýlar nedeniyle 13 çocuk yaþamýný yitirirken, yaklaþýk 50 çocuk da yaralandý den bu yana öldürülen çocuk sayýsý 428 e ulaþtý. Bölgede yaþam hakký ihlallerinin yoðun yaþandýðý 2010'da hedef yine çocuklar oldu. ÝHD Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2010 Yýlý Hak Ýhlalleri Raporu na göre 2010 yýlýnda gerek asker ve polis þiddeti nedeniyle, gerekse mayýn ve sahipsiz patlayýcýlar nedeniyle 13 çocuk yaþamýný yitirirken, onlarca çocuk da yaralandý. Son rakamlarla birlikte 1988 yýlýndan bu yana öldürülen çocuk sayýsý 428 e ulaþtý. ÝHD Diyarbakýr Þubesi nin açýkladýðý Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2010 yýlý hak ihlalleri raporuna göre bir yýl içerisinde 13 çocuk yaþamýný yitirirken, yaklaþýk 50 çocuk da yaralandý. Raporda yer alan verilere göre, 2010 yýlýnda çocuklarýn ölümüne neden olan olaylar, kronolojik sýraya göre þöyle; 11 Mart Þýrnak ýn Uludere Ýlçesi'nin Yemiþli Köyü'nde meydana gelen mayýn patlamasýnda Zahir Ap (16) isimli çocuk hayatýný kaybetti., Nuh Aðýn (17) ile Hamza Encü (13) adlý çocuklar da aðýr yaralandý. Patlamanýn tanklarýn güvenliði için býrakýlan mayýnlardan kaynaklý olabileceði ileri sürüldü. Patlamanýn meydana geldiði alana, patlamadan sonra askerler tarafýndan 5-6 havan atýþýnýn yapýldýðý belirtildi. 31 Mart Van'ýn Çaldýran Ýlçesi'ne baðlý Hangedik (Xecîxatun) Köyü'nde gece saatlerinde Hangedik Jandarma Karakolu'na baðlý askerler mazot kaçakçýlýðý yaptýklarý iddiasýyla Mehmet Nuri Tamçoban (14) ve üç akrabasýna ateþ açtý. Açýlan ateþ sonucu Mehmet Nuri Tamçoban yaþamýný yitirdi. Görgü tanýklarý, askerlerin Tamçoban'ý sað yakaladýktan sonra kazma saplarýyla döverek öldürdüðünü iddia etti. 22 Nisan Mardin Merkeze baðlý Kabala Beldesi'nde yerde bulduðu cisimle oynayan Ýzzettin Boz (14) isimli çocuk, cismin patlamasý sonucu olay yerinde hayatýný kaybetti. Patlayan cismin ne olduðu ve kime ait olduðu öðrenilemedi. 25 Mayýs 2010 Van ýn Özalp Ýlçesi nde Orgeneral Mustafa Muðlalý Kýþlasý'na ait atýþ poligonu yanýnda oyun oynayan çocuklarýn bulduðu bir el bombasý patladý. Meydana gelen patlamada bir çocuk yaþamýný yitirdi, 3'ü aðýr 4 çocuk da yaralandý. 03 Haziran Þýrnak Cumhuriyet Caddesi'nde aþýrý hýz yapan akrep tipi zýrhlý polis aracý Fýrat Basan (10) isimli çocuða çarptý. Çarpmanýn etkisiyle metrelerce uzaða fýrlayan Basan, çevredeki vatandaþlar tarafýndan Þýrnak Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlýrken, yaþamýný yitirdi. 21 Temmuz Van'ýn Çatak Ýlçesi'ne baðlý Eliaçýk (Xasis) nüfusuna kayýtlý ve Eski Edremit Mahallesi'nde oturan Saldýk ailesinin 5 çocuðunun en büyüðü olan 16 yaþýndaki Canan Saldýk, Hacýbekir Kýþlasý ndan atýldýðý öðrenilen bir kurþunun kafasýna isabet etmesi sonucu yaþamýný yitirdi. Köylüler, olay yerine gelip incelemede bulunan Jandarmanýn kurþunun MG-3 kurþunu olduðunu belirttiðini söyleyerek, kurþunun askeriyeye ait olduðunu kabul ettiklerini ileri sürdü. 09 Eylül Hakkari'de çýkan olaylar sýrasýnda bayram þekeri toplayan Enver Turan (15) adlý çocuðun, yoldan geçen gri Tempra marka bir araçtan uzman çavuþ olduðu belirtilen bir kiþinin açtýðý ateþ sonucu baþýndan vurulduðu kaydedildi. Turan, 7 gün boyunca yoðun bakým ünitesinde cihazlara baðlý olarak sürdürdüðü yaþam mücadelesini kaybetti. 16 Eylül 2010 Hakkari merkeze baðlý Geçitli (Peyanis) Köyü nde köy minibüsünün geçiþi sýrasýnda meydana gelen ve 9 kiþinin yaþamýný yitirdiði patlamada 3 yaþýndaki Nurullah Çiftçi adlý çocuk yaþamýný yitirdi. 28 Eylül Hakkari'nin Yüksekova Ýlçesi Esendere Beldesi'ne sýnýrý olan Ýran'ýn Urmiye kentinin Siro Kasabasýna baðlý Fîreziyan Köyü nüfusuna kayýtlý 14 yaþýndaki Ýsa Ýbrahimzade isimli bir çocuðun Türk askerlerinin açtýðý ateþ sonucu yaþamýný yitirdiði bildirildi. Edinilen bilgilere göre, Ýsa Ýbrahimzade (14) isimli çocuðun Berê Bûk û Zava mevkiinde kaçakçýlýk yaptýðý gerekçesiyle kurþunlara hedef oldu. 05 Ekim Þýrnak ýn Güçlükonak Ýlçesi ne baðlý Fýndýk Beldesi Gümüþyazý Köyü'nün kýrsal kesiminde bulunan askeri çöplükte akþam saatlerinde gezen 12 yaþlarýndaki Ahmet Ýmre ile Ramazan Ýlhan ýn bulduklarý metal bir cisim ellerinde patladý. Patlama sonrasý Ahmet Ýmre adlý çocuk olay yerinde yaþamý yitirdi. 11 Kasým Þýrnak'ýn Cizre ve Ýdil ilçeleri arasýnda bulunan Aslantepe Köyü yakýnlarýnda oyun oynayan Beþir (7) ve Nujiyan (4) Ýdem kardeþler, meydana gelen patlamada aðýr yaralandý. Yakýnlarý tarafýndan Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Ýdem kardeþlerden 4 yaþýndaki Nujiyan Ýdem yaþamýný yitirdi. BirGün

3 Yurt dýþýnda yaþayan vatandaþlarýmýz Karaburna Gölet Kenarýnda yapýmý gerçekleþtirilen kooperatif inþaatlarýný, Ýnternet de görebilme istekleri üzerine, SERÝN KENT EVLERÝNÝ resim ve yazýlarýyla birlikte geçtiðimiz günlerde, adlý internet sitesinde yayýnlanmýþtý. Ne acýdýr ki Gördüðünü algýlayamayan, okuduðunu anlayamayan, mazeret üretmede, yalan söylemede, dedi kodu yapmakta uzman olanlar, halkýn sorununu çözemeyen, iþ yapamayan beceriksizler, Kendi ihmalliklerini baþkalarýnýn üzerine yýkabilmek için, dilleriyle saða sola laf atmaya çalýþýyorlar. (vay þöyle olmuþta, böyle olmuþta, internette yazmýþta, Þikayetde bulunulmuþda gibi anlamsýz sözler,) Kasabanýn Elektriði kesilir, Y. KOÇAK Kestirdi denilir, Hizmet yapamaz, Y. KOÇAK yaptýrmýyor denilir, Ýnþaatlardan SSK, Ruhsat parasý alýnýr, Y. KOÇAK aldýrýyor denilir, Bunlara benzer pek çok örnekleri çoðaltmak mümkün, Þunu iyi biliniz ki Y. KOÇAK hiçbir zaman, halkýna sorun yaratmamýþtýr, yaratmazda, sorunlara her zaman çözüm olmuþtur. Kendi beceriksizliklerini, kendi ihmalliklerini baþkalarýna fatura etmez. Dert yanmaz, Zavallýlaþmaz, HELE HELE ODASINA GELENLERE, HÝZMETÝ GEÇMÝÞ KÝÞÝLERÝN ARKASINDAN HÝÇ ATIP TUTMAZ... Lütfen, sizlerin görev ihmalliðinden kaynaklanan inþaatlarla ilgili sýkýntýyý, halkýmýza delikanlýca, doðrularý söyleyerek, vatandaþý üzmeden, sýkýntýya sokmadan, sorununu çözüp, iþinizin gereðini yapýp, aldýðýnýz, TL. Maaþý, siyah plakalý aracýn ve o koltuðun hakkýný verecek, Taahhütte bulunduðunuz sözlerinizi tutup, hizmetler yapýnýz VATANDAÞIN ÝÞÝNÝ DOÐRU YAPARSAN, KORKMANA ve MAZERET UYDURMANA GEREK KALMAZ. Yusuf KOÇAK Karaburna Belediyesi Kurucu Baþkaný Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Ýl Denekler Müdürü Yakup Yavuzkan, 2010 yýlý içerisinde 25 derneðin kurulduðunu, 16 sýnýn kapatýldýðýný belirtti. 11 derneðe idari para cezasý uygulandýðýný belirten Yavuzkan, 2 derneðe de adli iþlem yapýldýðýný kaydetti. Yakup Yavuzkan, yaptýðý açýklamada, 2010 yýlý içerisinde il ve ilçelerde 145 derneðin denetlendiðini belirtti. Yavuzkan, merkezde 150, Acýgöl de 12, Avanos ta 41, Derinkuyu da 16, Gülþehir'de 26, Hacýbektaþ ta 21, Kozaklý da 22, Ürgüp te 48 olmak üzere 336 dernekleri olduðunu kaydetti.dernek kurucularýnýn ve üyelerinin yabancý olmadýðýna dikkat çeken Yavuzkan, Nevþehir Görmeyen Gözler Kültür ve Dayanýþma ve Birleþme Derneði nin, bilgisayar operatörlüðü, rapido ve çömlek iþletmeciliði projesi, Kadýn Derneði ve Kadýn Dayanýþma Derneði nin Kadýn Dostluðu Kent Projesi, Kapadokya Kadýn Dayanýþma Derneði nin 157 hattýnýn tanýtýmý, Kapadokya Kadýn Dayanýþma Derneði nin kadýnlarý siyasi katýlýmlara teþvik projesi, Gençlik Spor Gençlik Merkezi nin 'Kapadokya Avuçlarýmýn Ýçinde' projelerinin AB içerikli projeler olduðuna deðindi.yavuzkan, ayrýca, Dernekler Müdürlüðü nün e-arþiv sistemine geçtiðini belirterek, 44 bin 800 evrak taramasýnýn tek tek yapýldýðýna deðindi. Yavuzkan, e-arþiv sistemi ile derneklerin geçmiþten günümüze her türlü bilgilerine elektronik ortamda ulaþabildiðini söyledi. Yavuzkan, dernek yetkililerinin de e-arþiv sistemi ile kendi derneklerinin çalýþmalarýný bu sistemle kontrol etme imkâný bulduklarýný vurguladý. Sizler üzümlü oda diye bir yer duydunuz mu? Hacýbektaþlý olarak üzümlü odayý hiç gezdiniz mi? Ben üzümlü odayý müze olmadan önce iki kez gördüm. Bir bayram günü,babam ile Çelebi büyükleri ile bayramlaþmaya gitmiþtik o zaman gördüm. ikinci ziyaretimde ilkokul üçüncü sýnýfta okurken hayat bilgisi dersinde öðretmenimiz Mehmet Özbay sýnýfça götürüp bize odayý gezdirmiþti. Veliyettin efendide bizimle ayný sýnýftaydý bize ev sahipliði yapmýþtý. Birici ziyaretime geri dönecek olursak. Önce Hayriye Ananýn elini öptüm sonra da on kadar odaya girip büyük küçük bütün çelebi ailesi ile bayramlaþtýk. Yemek yedik. Sonra kahve, meyve ve bayram þekeri ikram ettiler. Babam ile Hayriye ana eskiden yeniden uzun uzun sohbet ettiler. Bende onlarý küçük yaþýma raðmen can kulaðýyla dinliyordum. Bir ara Üzümlü odadan söz açýldý. Babam, Hayriye anaya; Anne Haydara üzümlü odayý gezdireyim mi HAKKARÝ- HAKKARÝ de KESK Þubeler Platformuna baðlý 500 kiþilik grup, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ýbrahim Belenli ve Üniversite Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr Adem Babacan ýn, üniversitede çalýþan Kürt kökenli öðretim görevlileri ve memurlar üzerinde baský uygulandýðýný ve Üniversitenin bütün birimlerinde Cemaatlere yakýn adamlarýn yerleþtiðini öne sürerek, Rektörlük binasý önünde basýn açýklamasý yaptý. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan KESK Þubeler Platformu önünde toplanan KESK ve baðlý sendikalara üye yaklaþýk 500 kiþi, ellerindeki Hizbullah Kontra uzantýsý defolun, Ýnsan emeði ile insandýr, Emlakçý rektör, Genel Sekreter Babacan istifa, Irkçý Üniversite istemiyoruz, Irkçýlýða ve cemaatleþmeye geçit vermeyeceðiz, Demokratik bir vatan, özgür bir dil yazýlý pankartlarý taþýyarak yürüyüþe geçti. Çevre yolundaki Rektörlük binasýna kadar yürüyen ve sýk sýk slgan atan grup, burada basýn açýklamasý yaptý. Grup adýna basýn açýklamasýný okuyan Eðitim-Sen Hakkari Þube Baþkaný Tarýk Aslan, Hakkari Üniversitesinde yönetimin Kürt kökenli çalýþanlar üzerinde milliyetçi, þoven ve ayrýmcý bir tavýr sergilediðini belirterek, þunlarý söyledi: "Özellikle Kürtlere karþý baský ve sindirme politikasý uygulanýyor. Bir çoðunun zorunluluktan dolayý çalýþtýðýný, bir çoðu da istifanýn eþiðine gelmiþ durumda. Baský politikalarýndan dolayý þu ana kadar 20 ye yakýn kiþi memuriyetten istifa etmiþ. Rektör buna göz yumarak zamanýnýn büyük kýsmýný il dýþanda geçirerek bütün yetkilerini dedi. Kalkýp birlikte gittik bir hizmetli odanýn kapýsýsýn açtý, içeri girdik içeri girince gördüðüm manzara beni çok etkilemiþti. Odanýn tavanýnda büyük bir karpuz resmi vardý. Tavanýn dört tarafýnda tahtaya oyulmuþ asma ve üzüm salkýmlarý çok güzellerdi. Oda kýymetli eþyalarla ve halýlarla döþenmiþti. Babam Mustafa kemal in Hacýbektaþ a geldiðinde bu odada aðýrlandýðýný anlattý., Çelebi Cemalettin efendinin cem birlediðini. Atatürk ün bizzat bu ceme katýldýðýný sohbetin sabaha kadar sürdüðünü anlatmýþtý. Babamýn anlattýklarýný odayý ikinci ziyaretimde tam olarak anlayabilmiþtim. O gün babam ile Cemalettin Efendinin hazine odasýný da gezdik. Odada ceviz sandýklar vardý. Çok güzel bir kýlýç, Cemal Efendinin beyaz at üstündeki resmi, gelmiþ geçmiþ Çelebi ailesinin fotoðraflarý vardý. Çelebiler babamý çok severdi. Babam aileye çok yakýndý Çünkü Dedem Hüseyin Aða uzun yýllar Cemal efendinin çiftçi Genel Sekretere devretmiþtir sayýlý YÖK kanununun 40/B maddesine göre derslere girmek için atanan birisi neden Genel Sekreter olarak görevlendirilip büyük yetkilerle donatmaktadýr. Yönetim yeni atamalarda atanan Kürtlere karþý þoven bir tutum sergileyerek, Erzurumda Kürtleri alevileri, asimile ettik sizi nasýl asimile edemedik þeklinde faþizan bir tavýr sergilemektedir. Bir taraftan Kürt Kadýný Kongresi, Kürt Dili Edebiyatý ve Kürdoloji üzerinde konferanslar düzenleyip, diðer taraftan Kürtlerin Üniversiteye alýmýnda kota uygulama fikrine sahip olmanýz ve atananlara karþý yönetimiz tarafýndan faþizan bir tavýr baþýlýðýný yapmýþ. Hazine odasýný gezerken babam bire bir tanýk olduðu, Atatürk ün Hacýbektaþ a geliþinden tekrar bahsetti; Atatürk 22 Aralýk 1919 da soðuk bir kýþ günü Kýrþehir tarafýndan gelmiþ Hacýbektaþ a. Önce Cemalettin Efendinin konaðýna inmiþ, sonra hep birlikte Hacý Bektaþ Veli türbesine gitmiþler. Türbe sorumlusu Salih Niyazi Baba ile Türbeyi ziyaret etmiþler, ziyaretten sonra tekrar konaða gelinmiþ. Sabah olup yola çýkýlacaðý zaman Cemalettin Efendi hazine dairesini açýp paþam beni mazur görün þu sandýklarýn birini size vermek istiyorum demiþ. Atatürk bu katkýnýzý milletim adýna alýyorum diyerek kabul etmiþ. Ama sandýðý yerinden kaldýramamýþlar. Yere bir kilim serip sandýklardaki altýnlarý boþaltmýþlar kiþi aþaðýya indirip Atatürk ün aracýna getirilen sandýða yeniden boþaltmýþlar. (bu kiþiler arasýnda babamda var) Hep söylenir ya: Atatürk Hacýbektaþ tan Alevi Bektaþilerin maddi manevi desteðini alarak ayrýldý. Babamýn bana anlattýklarý bende kalmasýn diye bu yazýyý yazdým.yýllar sonra Sulucakarahöyük gazetesinin arþivine girenlere bilgi olsun istedim. Üzümlü odayý gezmeyi unutmayýn. sergilenmekteki amaç nedir? Dýþarýda almýþ olduðunuz Daire Baþkanlarý hangi olaðanüstü vasýflara sahip? Hakkari Üniversitesi 2008 de kurulmasýna karþý neden öðrenciler halen baþka illerde eðitim görüyor? Topluma hizmet amaçlý olan Üniversitede yapýlan bu ayrýmcýlýða karþý eylemlerimizi sürdüreceðiz." Basýn açýklamasýnýn ardýndan grup, sýk sýk Emlakçý Rektör, Genel Sekreter Adem Babacan istifa sloganlarý atarak sesizce daðýldý. Radikal - Behçet DALMAZ - (dha)

4 Sevgili dedelerim; talipler, canlar; Uzunca bir süredir, bu haberi (muþtuyu) beklediðimi; bu yüzden Serçeþme mizininancýmýzýn Postniþini Veliyettin Efendimiz ve Ozanýmýz Dertli Divani nin önderliðinde, pir ve rehberlerimizin bölgesel toplantýlara baþladýðý, Antalya, Mersin, Gaziantep ve Adýyaman toplantýlarýnýn baþarýyla sonuçlandýðý haberini aldýðýmda, tarif edilmez bir mutluluk yaþadýðýmý itiraf etmeliyim. Bu olaðanüstü kýymetli haberi bizimle paylaþan deðerli C. Necati Üçyýldýz cana ne kadar teþekkür etsem azdýr. Alevi-Bektaþiler olarak, birliðimizi, dirliðimizi, iriliðimizi yeniden ihya edecek, bizi koruyup-esirgeyecek, manevi mirasýmýzýn devamýný temin edecek, sorunlarýmýza çare üretecek en üst makam Serçeþme ve onun temsil makamýdýr. Bütün tarihi, teolojik ve sözel geleneðimiz bu gerçeði iþaret ettiði halde, görmeyen gözlerin-iþitmeyen kulaklarýn ve bilinçli inkârcýlarýn bütün çabalarýna karþýn, gerçek, ayan-beyan ortadadýr. Serçeþme siz menzile varýlamayacaðýný, inançsal temsiliyetin manevi desteði olmaksýzýn BÝR olamayacaðýmýzý, varlýk, birlik, hiçlik deryasýnda çare üretmek bir yana, yok olup gideceðimizi kafamýzý taþlara vurarak, yaþadýk, anladýk ve ikrar ettik. DEVLET, HÜKÜMET, SÝYASET, PARLAMENTO BÝZÝ YOK SAYDI; ÇARE ÜRETMEDÝ Sevgili kardeþim; hükümet baþkanýna bir talep götürüp; bu ülkenin baþbakaný olduðunuza göre, bizim sorunumuza da çare üretmek zorundasýnýz dediðimizde, bize dönüp þunu söyledi: ben neden Alevilerin baþbakaný olayým ki? Ýbadethanemiz cemevidir; yasal statü verin dediðimizde; onu bir de ulemaya sorun dedi ve Diyanet i adres gösterdi. Yargýdan karar alýp, uygulayýn dediðimizde; savsakladý, oyaladý, uygulamadý: Zorunlu Din Dersleri konusunda AÝHM den karar alýp getirdiðimizde ise eski uygulamayý makyajlayýp tekrar önümüze koydu. Açýlým dedi, ritüellerimizi inkâra kalktý Hâsýlý sevgili can, ne yapsak, ne etsek olmadý. Belli ki, bu iktidar, bize-inancýmýza, varlýðýmýza hasým Aklý sýra, demokrasi, laiklik, Atatürk ve Cumhuriyet yandaþlýðý, insan haklarý, kadýn erkek eþitliði gibi evrensel deðerlerden yana olan tavrýmýz nedeniyle; sürü deðil birey olmayý yeðlememiz nedeniyle, bizlerden ve ecdadýmýzdan öç alýyor, cezalandýrýyor O HALDE ÞÝMDÝ AKLIMIZI BAÞIMIZA DEVÞÝRMENÝN, YOLA TALÝP OLMANIN ZAMANIDIR Hal böyleyken, halen, dernek, vakýf ve bireyler arasýnda (nadiren de olsa) ben lik duygusunu yenemeyen, kin ve kibirden arýnamayan, bu nedenle de Serçeþme nin etkisini azaltmaya, otoritesini tartýþtýrmaya; hatta (hâþâ) O büyük ve ulu iradeyi göz ardý etmeye çalýþanlarý görüyor ve bundan üzüntü duyuyoruz. Bu beyhude çabalar, bizi bölüyor, zarar veriyor, enerjimizi tüketiyor; çare -çözüm getirmediði için de el-âlemi bize güldürüyor. O halde, yolun taliplerinin ve cem ehlinin öncelikli sorumluluðu, bundan böyle fitneye-bölücü niyetlere izin verilmeyeceðini ikrar etmek olmalýdýr. SERÇEÞME AYAÐA KALKARSA, TÜRKMEN KIYAMA KALKAR! Sevgili can, iþte bunca umarsýzlýk içinde olduðumuz bir süreçte, Veliyettin Efendimizin yollara düþmesini, büyük bir umut ýþýðý olarak görüyor, önemsiyor, niyaz oluyor, eyvallah diyoruz. Er ya da geç, çeraðýn uyandýrýlacaðýna inanýyor; büyük bir özlemle bekliyorduk. Ecdadýmýzdan böyle görmüþ, böyle ikrar vermiþ, böyle inanmýþtýk. Hacý Bektaþ Makamýnýn sahipsiz olmadýðýný, Alevi-Bektaþi yolunun, bu büyük inançsal evrensel kültür mirasýnýn bir sahibinin; Sahib-i Zamanýn olduðunu, çaðýrdýðýmýzda, çaðýrmasýný bildiðimizde carýmýza yetiþeceðini biliyor, inanýyor; bütün benliðimizle iman ediyorduk. Büyük ozan Pir Sultan Abdal, Þah Kalender e çaðýrdýðýnda, Kalender yetiþip kýyama durmamýþ mýydý? Hep devþire gele iller Þah a köle ola kullar Rum'da aðlayan sefiller Þad ola da güle bir gün PEYÝK GELDÝ, CEMÝMÝZ VAR. Þimdi ulu iradeyi temsil eden gül yüzlü, gevher yüklü dost kervanýnýn geç de olsa yola çýktýðýný, Türkiye'nin dört bir yanýnda bulunan çeraðlarý, ocaklarý, bucaklarý tek tek uyarmaya baþladýðýný görüyoruz. Antalya, Mersin Gaziantep ve Adýyaman muhabbetlerinden sonra, 11 Þubat ta Ankara da, 12 Þubat ta Bursa da, 13 Þubat ta ise Ýzmir de benzer muhabbetlerin gerçekleþtirileceði haberi, Veliyettin efendimizin ne denli kararlý olduðunun göstergesi sayýlmalýdýr. Kurumsal ve kiþisel olarak, maddi-manevi bütün varlýðýmýzla bu iradenin talibiyiz. Ruhsat gelirse, muhabbetin Ankara ayaðýna katýlmayý dileriz. Þimdiden ilan ve ikrar etmiþ olalým ki, bugüne deðin her iyi niyetli giriþimi ve emeði dejenere edip, çürüten, baþarýmýza engel olan, Serçeþme ye deðil, siyasi partilerin kapýsýna turab olan, saygýnlýðýmýzý tüketen, benlik yarýþýyla yýllarýmýzý heba edenler, içimizden çýkmýþtýr. Keza, Alisiz Alevilik, Ýslam dýþý Alevilik gibi tuzaklar da, yine içimizden birilerinin elleriyle kurulmuþtur. Bir ayaðý siyasette, diðeri kurumlarýn içinde olan, ikisini de býrakmak istemeyen, samimiyetsizler de, yine içimizden çýkmýþtýr. Ama artýk yeter! Çünkü tahammülün, toleransýn da bir sýnýrý vardýr. Tanrý aþkýna; inançsýz adamýn, Alevi inanç kurumunun baþýnda ne iþi olabilir? Siyasete, herkesin beðendiði siyasi partiye destek vermesine, idari ve siyasi kadrolarda çokça yer almamýza elbette karþý deðiliz; hatta bundan mutlu olur, teþvikçisi de oluruz. Ama siyaset, din, mezhep, inanç üzerinden hem de bu kurumlarýmýz kullanýlarak mý yapýlmalý? Bu durumda, Sünni mezhebini, Ýslam ý, türbaný, camiyi, orucu kullanan AKP den, Tayyip Erdoðan dan ne farkýmýz kalýr? Öðretimizin ihyasý ve hiyerarþik yapýlanmasý, Serçeþme nin sorumluluðundadýr. Öðretimizin, müthiþ bir yozlaþma ve misyonerlik kuþatmasýyla karþý karþýya olduðu, hepimizin malumudur. Alevi dernek ve vakýflarýný yöneten canlarýn, yolumuzun inanç boyutundan bihaber olduklarý ise baþka bir gerçektir ve apaçýk ortadadýr. Bu arkadaþlarýmýz, özünü dara çekmemiþ, görgüden geçmemiþ, ben liklerini yok edememiþlerdir. Elli yýldan buyana ibadetten ve özünden sapmýþ-saptýrýlmýþ, þekli-zahiri ibadetle kendini avutmakla meþgul olan bir kitlesel yapýlanmanýn, bu büyük sorumluluðu kaldýrmasý zaten beklenemezdi. Köyden kente göç olgusuyla birlikte Alevinin inançsal hiyerarþisi bozulmuþ, dede ocaktan, talip dededen, dede talipten kopmuþ, YOL sahipsiz býrakýlmýþtýr. ÝNANÇSAL HÝYERARÞÝ YENÝDEN TESÝSÝ EDÝLMELÝDÝR Tarihi gerçeðimize baþvurduðumuzda, önderliðin, toplumsal çaðrýya hiçbir zaman bigâne kalmadýðýnýn; Baba Ýlyas, Þah Kalender (Çelebi) gibi unutulmamasý gereken örnekleri vardýr. Anadolu ulularý, yol erenleri akýn akýn Serçeþme ye gitmiþ, yüz sürmüþ, Osmanlý zaliminden þikâyetlerini oraya anlatmýþ, çözümü oradan beklemiþlerdi. Evet, zalim Osmanlý, halkýna sýrtýný dönmüþ; halkýn yoksulluðuna bigâne kalmýþ, hakkýný-hukukunu ayaklar altýna almýþ, inancýna-kültürüne, diline saygýsýzca saldýrmýþ, hatta akýlsýz, idraksiz Türk diye aþaðýlamaya kalkmýþtý. Türkmen kýyýmýna fetvalarýyla ünlenen ve bu yüzden Baþbakan Erdoðan ýn yüksek övgülerine mazhar olan Þeyhülislamý Ebusuusd un aþaðýlýk fetvalarý, zalim Osmanlýnýn yaþamasýna yeterli olmamýþ, Anadolu halkýnýn canýný diþine takarak verdiði mücadele sonunda yok olup gitmiþtir. GÖRELÝM MEVLA M NEYLER, NEYLERSE GÜZEL EYLER Dün, demokratik hak taleplerimizin karþýsýna devþirme ve köksüz Osmanlý dikilirken, bugün, onlarýn yerinde, onlara özenen AKP zihniyetini görüyoruz! Bu iktidar, bir yandan; referansýmýz Ýslam dýr. Tek hedefimizi Ýslam devletidir., diyerek, Alevilerin omuz verdiði laik rejiminden öç almaya; diðer yandan da kendilerini mahkûm eden yargýya; bana Alevi yargýçlar ceza verdi gerekçesiyle, Alevi Türkmenleri, Sünni kamuoyuna karþý aleni olarak hedef göstermeye, dýþlamaya, soyumuzuboyumuzu sorgulamaya, zulmetmeye ve köleleþtirmeye çalýþmaktadýr. Ýktidar; Selçuklunun, Osmanlýnýn ve Türkiye Cumhuriyetinin bir numaralý kurucu unsuru olan Türkmen in inancýna, kültürüne ve yaþam biçimine, hem de Osmanlýdan daha da fena musallat olmuþ, sorunlarýný çözmeme konusunda sözbirliði etmiþtir. Sn. Baþbakan ýn tarih bilgisi ve vicdaný olmadýðýndan, bir gerçeði sürekli olarak göz ardý etmektedir. O gerçek þudur: bizler kiþilik ve yapý olarak ne Amerikan Zencisi, ne de Emevi kölesi deðiliz; asla olmayacaðýz! Zira Türkmen, hiçbir zaman ne kul olmuþtur, ne de köle CAMÝ ÝBADETHANE, CEMEVÝ (HÂÞÂ) CÜMBÜÞ EVÝ! AKP egemen demokrasi anlayýþýnýn standartlarý þöyle iþliyor: cami var, cemevi yok. Diyanet, imam okulu, ilahiyat fakültesi, Din Öðretimi Genel Müdürlüðü, Ramazan, hac, umre, Kuran kursu, davul, davulcu meþru, yasal; cemevi, cem, Muharrem orucu, dede yasadýþý. Sünni dersleri hem de devlet zoruyla zorunlu, Alevi dersleri yasak. Kuran kursu, çarþaf, türban yasal; çaðdaþ kýyafet yasak Üç evlilik, harem, iþret, huri, gýlman, töre, köle serbest; dem almak, sohbet etmek yasak! Yazýyoruz, yürüyoruz, çýðlýk atýyoruz; ama duyulmuyor; yanký bile yok; sanki duvara konuþuyoruz. Mücadelemizin, yasal baþvurularýmýzýn, yanýp- yakýlmamýzýn, yüzbinlerle yürüyüp taleplerimizi iletmemizin hiçbiri çözüm olmadý. Sabrýmýzý mý sýnýyorlar, bilmiyorum ama naçizane derim ki, gayrý çektiðimiz yeter; bu günler, iþte o Anadolu Bâtýnilerinin ayaða kalkýp, zincirleri kýrdýklarý günlerdir. Artýk sineye mi çekeceðiz? Pir Sultan a dostlar yardým etmez mi Mazlumlar baðýnda bülbül ötmez mi Gayri çektiðimiz yetmez mi Kalkalým bakalým nic olur olsun O halde biz Anadolu Alevileri, Türkmenleri ve ezilen insanlarý olarak, bu çaðrýyý yenilemenin zamanýdýr diyoruz. Gözleyi gözleyi gözüm dört oldu/ali'm ne yatarsýn günlerin geldi Korular kalmadý kara yurt oldu/þah'ým ne yatarsýn günlerin geldi Pir Sultan Abdal'ým bu sözüm haktýr/vallahi sözümün hatasý yoktur Þimdiki sofunun Yezid'i çoktur/þah'ým ne yatarsýn günlerin geldi Aþk ve muhabbetle. Murtaza Demir 2 Temmuz Pir Sultan Abdal Kültür ve Eðitim Vakfý Baþkaný

5 ABÝDÝN PARILTI Bir ülke hayal edin ki savaþ yok, haksýzlýk yok, sömürü yok, yalan tedavülden kalkmýþ, diller yasak deðil, eþitlik vazgeçilmez, bayrak referandumla müzeye kaldýrýlmýþ, çað atlamýþ, baþka ülkelere muhtaç deðil. Bir ülke ki devlet olmaktan bile vazgeçmiþ. Bir ülke ki bugün kullanýla kullanýla birer kliþeye dönüþmüþ (gerçek olduðu, sýnandýðý için kliþe) barýþýn, kardeþliðin, bir arada olmanýn verdiði mutluluðu yaþýyor. Bir ülke ki dünyaya hükmeden devletler tarafýndan abluka altýna alýnmýþ, ambargoya maruz kalmýþ. Bir ülke ki internette adýna rastlanmaz, uydularla kontrol altýna alýnmaz, dünya haritasýnda yerine rastlanmaz, ama kendi baþýnýn çaresine bakar. Bir ülke ki adýna Þengal denir. Mahmut Alýnak ýn romaný Tarihin Çarmýhýnda Güneþ Ülkesi, Campanella nýn ütopyasýna bir göndermeyle baþlar. Alýnak günümüz koþullarýný, bu ülkenin yaþadýðý süreçleri de olabildiðince merkeze alarak, yeni yollar, yeni bakýþ açýlarý, yeni savunma biçimleri geliþtirilirse güneþ ülkesi ne varýlmasýnýn mümkün olabileceðini söyler okuyucuya. Yazar, yukarýda anlatýldýðý gibi bir ülke tasavvur ediyor. Þengal ki gerçek anlamda Kürt Ezîdîlerin yaþadýðý kutsal mekandýr bugün. Ancak kitapta özgür bir ülke olarak nitelendiriliyor. Ütopyayla baþlayan yazar kýsa bir süre sonra okuru ters köþeye yatýrýyor ve onlara bir anti-ütopyanýn kapýlarýný aralýyor. Geçmiþe, en baþa dönüyor. Sancýlý, sýkýntýlý, ölümlü, iþkenceli, gözün gözden öte kanýn kaný tanýdýðý zamanlara gidiyor. Gözaltýnda olanlar Yazar bir öðretmenin gözünden, yaþadýklarýndan aktarýyor bize hikâyeyi. Birinci tekil kiþinin hafýzasýndan anlatýlanlar çok acý, çok buruk, çok rahatsýz edici, çok sert ama bir o kadar da çok gerekli. Çünkü bizim en çok hafýzaya ihtiyacýmýz var. Yaþananlarý sadece hatýrlamaktan geçmiyor meziyet, bir daha yaþanmasýn diye yeni yollara da ihtiyaç var. Alýnak iþte bu kitapta bunu yakalamýþ. Sivil itaatsizliðin altýný defalarca kalýn kalýn çiziyor. Yazarýn biyografisine de dönülüp bakýldýðýnda, kendisinin bu eylem biçimlerini Kars ta defalarca gerçekleþtirdiði görülür. Yazar, her bir kiþisine, her bir sokaða, mahalleye, þehre bir vefa borcu olarak bir maðdurun, mazlumun, mücadele ederken öldürülenin, daraðacýna gidenlerin ismini vermiþ. Said Rýza (Seyit Rýza), Julius Fuçik, ( Daraðacýndan Notlar kitabýyla bilinir.), Ferzad Kemanger (Ýran rejimi tarafýndan yakýn zamanda idam edilen Kürt öðretmen), Erdal (Erdal Eren.) gibi isimler bu kitap sayesinde yeniden vücut bulmuþ ve ayný ülke içerisinde anýlmýþ olmaktalar. Yazar ülkenin, þehirlerin, kiþilerin isimlerini deðiþtirerek bu hikâyenin dünyanýn herhangi bir ülkesinin de sorunu olabileceðini anlatýr okura. Haksýzlýða katlanamayan azdýr Gözaltýndayken kendini astýðý söylenen Erdal, haksýzlýða dayanamayýp daða çýkan Gurkan, öldürülen Aliþer ve Filiz, çocuklarýnýn geride býraktýðý acýya dayanamayýp militan olan Said Rýza nýn karýsý Zerife ve cezaevindeyken bu acýlardan bazýlarýyla tanýþan öðretmen Said Rýza. Geride kalan sadece ayný zamanda anlatýcý da olan Said Rýza dýr. Bütün bu acýlara raðmen anlatýcý þiddete baþvurmaz. Sivil itaatsizlik yollarý arar. Senatör olarak senatoya girmek ister. Türlü badirelerden sonra da senatoya girer de zaten. Ancak iþler umduðu gibi gitmez. Haksýzlýða katlanmayan azdýr nihayetinde. Konumlar, kariyerler, korkular katlanmanýn motivasyonu olur. Ancak Said Rýza bildiðinden, doðrusundan caymaz. Partiden atýlsa da yoluna devam eder. Daha cezaevindeyken Mezýn (Kürtçede Büyük demektir.) ile tanýþýr. Onun fikirlerinden etkilenir. Mezin daðda savaþan örgütün lideridir. Said Rýza aslýnda baþka bir ülkeyi anlattýðýný söylese de bu ülkeyi anlatýr. Son otuz yýlda yaþananlarý edebiyatýn malzemesi yapmaya çalýþýr. Resmi tarihe olmayan inancýmýz aþikar. Yazar da yaþananlar unutulmasýn, tarihin sayfalarýnda tozlanmasýn, bulanmasýn, hafýzalara zeval gelmesin diye neredeyse bir bir anlatýr olanlarý. Ölüm oruçlarýný, Þýrnak taki çatýþmalarý ve ölen sivilleri, iþkence hallerini, daðdakileri, ovadakileri, meclistekileri, sokakta biçareleri, olmadýðý söylenen ama buna raðmen yasaklanan dili, anlatýr. Bir tarihçi hassasiyetiyle kayda geçirir. Yaþananlar berhava olmasýn diye titizlenir. Bu yüzden çokça didaktikliðin sýnýrlarýný zorlar. O sýnýrlardan içeri sýzýnca romanýn gücü zayýflar. Ancak diðer yandan bu roman ayný zamanda bu ülkenin 1980 sonrasýnýn sosyolojik tahliline de kapý aralar. Silahýn çare olmadýðýný vurgular, Gandhi nin izinin en berrak iz olduðunu düþünür ve onu hikâyenin merkezine yerleþtirir. Yazar, sivil itaatsizlik anlamýnda bu roman boyunca önemli, zekice tasarlanmýþ buluþlara da imza atar: Açlýk grevleri, cezaevinde sadece kendi anadiliyle konuþma, devlet mekanizmasýný elden ayaktan düþürmek için herkesin bir süre kimliksiz gezmesi Öyle ki Mezýn ýn avukatlarý bile kimliklerinden feragat ettikleri için ziyarete gidemez. Gelelim romanýn en dikkat çeken ve çokça konuþulan kiþisi Mezýn e. Mezýn, cezaevindedir, örgütü ise daðda. Onun söylemleriyle isyan yürür. Birçok kiþi onun Abdullah Öcalan olduðunu söylese de Alýnak Müjgan Halis e verdiði söyleþide Bu kitabý bir Türk romancý yazsaydý, bu soru akla bile gelmeyecekti der. Öte yandan roman her ne kadar kurgusal görünse de biyografik olandan çokça beslenir. Bu yüzden bazen kurgu aksar, biyografik olan öne çýkar ve romanýn estetiðinde zayýflýklar belirir. Yeniden kurulan bu dünyanýn, bütün göstergelerinin sadece Türkiye yi iþaret etmesi de ayrýca üzerinde düþünülmesi gereken bir noktadýr. Dünyanýn dört bir yanýndan isimlerin bir vefa borcu mahiyetinde anýlmasý güzel ve ilgi çekici bir buluþ iken, anlatýlanýn yerel olanla sýnýrlý kalmasý romanýn gücünü azaltmaktadýr. Yazar samimi, sahici ve romanýn ruhuna uygun olarak bazen sert, bazen de yumuþak ve duygusal yönü aðýr basan bir dil kullanýrken bazý tanýmlamalarda kliþelere baþvurur. Mahmut Alýnak Tarihin Çarmýhýnda Güneþ Ülkesi romanýnda belli ki çokça düþünmüþ, düþüncelerinin saðlamasýný yapmýþ, önerilerini roman estetiði içerisinde deðerlendirmiþ. Eleþtirel yönü aðýr basan bu romanda Alýnak hem Kürt siyasetine hem de Türk siyasetine eleþtirilerini dillendirmekten sakýnmaz. Hakikatýn her yerde hakikat olduðunu vurgular. Roman okunup bitirildiðinde insanýn, keþke siyasetle uðraþanlar az biraz da edebiyatla uðraþsalar, onun gücüne ve kudretine de nail olsalar, empati güçlerini en azýndan Mahmut Alýnak gibi geliþtirseler, fikirlerinin saðlamasýný yapsalar, yeni yollar, yeni bakýþlar geliþtirseler, diyesi geliyor. Adým Said Rýza. Bu kitapta yazacaklarý mý ister yaþlý birinin hatýralarý, ister on yýllardýr abluka altýnda tutulan bir ülkenin dünyaya meydan okuyuþu, isterseniz derslerle dolu tarihi bir belge olarak kabul edin. Ömrümün sayýlý günleri yeter de yazmayý tamamlayabilirsem ve siz de biraz sabýrlý olup sonuna kadar okuyabilirseniz, piþman olmadýðýnýzý göreceksiniz Þengal i, bizim aziz ülkemizi anlatýyor bu kitap. Sevgili karým Zerife, oðullarým Aliþer ve Gurkan ýn bir zamanlar havasýný soluduklarý ülkemi. Dünyaya hükmeden devletlerin bize uyguladýklarý dudak uçuklatan ambargo yüzünden Þengal ýn hangi kýtada olduðunu elbette bilmiyorsunuz. Kitaptan TARÝHÝN ÇARMIHINDA GÜNEÞ ÜLKESÝ Mahmut Alýnak Jan Yayýnevi 2011, 448 sayfa 18 TL. Radikal Kitap

6 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hüseyin KAÝM Hacýbektaþ belediyesinin elektrikleri 180 bin TL tutarýndaki borcundan dolayý MEDAÞ tarafýndan yine kesilmesi sonucu Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A. Rýza SELMANPAKOÐLU NUN kamuoyunu bilgilendirmek amacýyla Nevþehir (ÝHA) basýn muhabirleri ile yaptýðý söyleþiyi halkýmýzýn bilgisine sunarýz. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A. Rýza SELMANPAKOÐLU, MEDAÞ yetkililerine tepki göstererek, "MEDAÞ yetkilileri gýrtlaðýmýza ellerini yapýþtýrýyorlar, boðuyorlar" dedi. Belediye Baþkaný A. Rýza SELMANPAOÐLU, Hacýbektaþ belediyesine ait su kuyularýnýn elektrik borcundan dolayý, MEDAÞ tarafýndan Hacýbektaþ Belediyesi hizmet binasýnýn elektriklerinin kesildiðini söyledi. MEDAÞ a toplam 416 bin TL borçlarýnýn bulunmasýndan dolayý geçtiðimiz yýl Aðustos ayýnda içme suyu kuyularý ile belediye hizmet binasýnýn elektriklerinin kesildiðini ve bu þekilde bir süre ilçe merkezine içme suyu veremediklerini hatýrlatan Selmanpakoðlu, bu borcun 312 bin TL sinin 2010 yýlýnda yatýrýlmasýna karþýn MEDAÞ tarafýndan elektriklerinin yeniden kesildiðini belirtti. Uygulamadan dolayý MEDAÞ a teki gösteren Belediye Baþkaný Selmanpakoðlu, belediye hizmet binasýnda jeneratör çalýþtýrmak zorunda kaldýklarýný kaydetti. Bu kadar yüksek tutarda elektrik borçlarýnýn bulunmasýnýn su kuyularýnýn ilçe merkezine uzak olmasýndan kaynaklandýðýný ve belediyenin þu anki gelirleri ile bu borcu ödemelerinin olanaksýz olduðunu ifade eden Selmanpakoðlu, hükümetten bu konuda kendilerine destek olmasýný istedi. Selmanpakoðlu,"Bu iþi çözeceðiz. Hacýbektaþ gibi su problemi olan ilçelerin, beldelerin su maliyetlerinin hesabýný yapýp ondan sonra devletin buna destek olmasý lazým. Hacýbektaþ ilçesinin nüfusu 5 bin 300. Bu nüfuslu bir ilçede kazancýnýz ne olabilir? Bir kaç belediyeye ait dükkan var bunlarda öldüm fiyatý na kiraya veriliyor, bunu yok sayýn. Bunun dýþýnda su ve emlak vergisi geliri var. Hacýbektaþ ilçesinde kaç bina var ki emlak vergisi geliri olsun? 5 bin 300 kiþinin tükettiði su parasýný siz aþýrý derecede arttýramýyorsunuz, o zaten olmaz. Normal arttýrmaya kalkýyorsunuz karþýnýza belediye meclisi çýkýyor. Belediye meclisi, Sen bizim partimizin baþkaný deðilsin, baðýmsýzsýn, bizim baþkanýmýz seçilseydin sorun deðildi diyor. Mantýk bu, böyle bir mantýk var. Siyaset hizmeti ikinci plana býrakmýþ. Dolayýsýyla bu konuda da sýkýntý yaþadýk. Belediyemize ait bir arsa var. Biz bu arsayý satmayý düþündük. Arsa harabe vaziyette ve ilçemizde karakol binasý karþýsýnda bulunuyor. Þu anda bu arsa garaj olarak kullanýyor. Bu arsanýn parasý ile mevcut belediye binamýzý otel yapmayý düþündük. 150 kiþilik bir otel, bu otel için bir yemekhane ve Çilehane mevkiine de bir müze yapmayý çok istedik. Bu üç yerin kazancý yýllýk 200 bin TL yi bulur. Ayrýca belediye olarak bizim þehrin tam ortasýnda durmamýzýn bir anlamý yok. Biz belediye binasýný Çilehane mevkii karþýsýnda boþ binaya taþýmayý planladýk. Eðer bunlar olsaydý geçtiðimiz Aðustos ayýnda oteli hizmete açacaktýk ve belediye maddi anlamda güçlenecekti. Bunun bir þekilde yapýlmasý lazým. Ayaklarý üzerine basan bir belediye olmazsak her seferinde böyle aðlayan, gözyaþý döken ve sýkýntýlar yaþayan bir ilçe haline geliriz þeklinde konuþtu. Belediyenin elektrik tüketim giderlerini azaltmak için bir dizi proje geliþtirdiklerini ve ilk etapta ilçe merkezine 16 kilometre uzaklýkta bulunan su kuyularýnýn yerine yeni kuyular açmayý planladýklarýný belirten Selmanpaoðlu, bunun gerçekleþmesi için ise zamana ihtiyaçlarý olduðunu söyledi. Devletinde, sosyal devlet anlayýþý içerisinde bu sorunu çözmesi gerektiðini anlatan Selmanpakoðlu, "Ýkinci planýmýz ise ilçe merkezine yakýn bir yerde su kaynaðý aramak. Çünkü þu anda bizim ilçe merkezine su saðlayan su kuyularýmýzýn uzaklýðý ilçe merkezine 16 kilometre. Yalnýz su motorlarýnýn masrafý bize aylýk 40 bin TL yi geçiyor. Bu sadece elektrik masrafý. Ben MEDAÞ a bir yýl içerisinde 312 bin TL para ödedim. Eðer benim elektrik masraflarým üçte bire düþmüþ olsa ödeyeceðim para 100 bin TL ye iner ve 200 bin TL lik bir tasarruf saðlarým. Bakýn kaynaklar bu þekilde gidiyor. Peki sosyal devlet olma özelliði nerede? Sosyal devlet olarak vatandaþa saðlýðý için Yeþil Kart veriliyor, SYDV vasýtasýyla ihtiyacý olana maddi katký saðlanýyor, kömür veriliyor. Bunlar hep sosyal devlet olunduðu için veriliyor. Peki, bu insanlar suyu bulamazlarsa evinde temizlik yapamazlarsa, bulaþýk yýkayamazlarsa, banyo yapamazlarsa, içme suyu yeterince bulamazlarsa sosyal devlet buna gözünü kapatacak mý? Sosyal devlet asýl buna bakacak. Öbür konularda nasýl destek saðlýyorsa buna da destek saðlayacak. Ýþte su problemi bu þekilde olan ilçelere, küçük belediyelere devletin mutlaka destek olmasý lazým. Bizim sesimizi kimse dinlemiyor. Biz MEDAÞ a 416 bin TL para ödemiþiz bunun 312 bin TL sini su kaynaklarýnýn olduðu yerdeki su motorlarý için ödemiþiz ve ödemelerimiz halen yetmiyor. MEDAÞ tan geldiler ve su kuyularýmýzýn elektriklerini kesmek istediler. Buna karþý çýkýnca da sadece belediye binasýnýn elektriðini kestiler. Protokol yapýp ödemek istiyoruz. Bakýn devlet torba yasa çýkarýp 3 yýla yayýyor. Bunlar gelip bizden 9 ayda ödememizi istiyorlar. Ben kýþýn nasýl taksit ödeyeyim? Kýþ aylarýnda zaten benim gelirim yok. Bunu anlatamýyoruz. Daha doðrusu anlatýyoruz da özelleþen bir kurum olan MEDAÞ anlamýyor. Þimdi belediye binamýzýn elektriklerini kestiler ve binada jeneratör çalýþýyor. Günde 4 saat çalýþtýrtabiliyoruz jeneratörleri de. Sadece belli saatlerde belediyemizdeki bilgisayarlar çalýþýyor ve vatandaþlarýmýza bu saatler arasýnda hizmet verebiliyoruz. Sürekli jeneratör çalýþtýrdýðýmýz zaman elektrikten daha fazla masrafýmýz oluyor. Böyle bir sorun var ama çözeceðiz. Kendi ayaklarýmýz üzerine bastýðýmýz zaman kimseye minnetimiz olmayacak. Þimdi bunu saðlamak için arsa istimlakleri ile uðraþýyoruz. Bu tabi zaman alýyor. Bunu yaptýktan sonra Ýller Bankasý na baþvurup ilçe merkezine yakýn alanlarda kuyu açacaðýz. Böylelikle su motorlarýnýn elektrik masrafýný yarý yarýya düþürmeyi planlýyoruz. Yarýya düþtüðü zaman MEDAÞ yetkilileri yanýmýza gelirse beraber çayýmýzý içeriz ama bu gün geldikleri zaman gýrtlaðýmýza ellerini yapýþtýrýyorlar, boðuyorlar, boðuluyoruz ondan sonrada üzülerek kalýyoruz" diye konuþtu. Ordu yok dediler, Kurulur dedi, Düþman çok dediler, Yenilir dedi, Orduyu kurdu, Düþmaný yendi, Bu güzel yurdu, O bize verdi. Fatma KOZ Atatürk Ýlköðretim Okulu 5/B No:484 Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Hüseyin KAÝM Tarým Ýl Müdürlüðünden yapýlan yazýlý açýklamada, Nevþehir'in Hacýbektaþ ýn Kýzýlaðýl beldesi, Ýlicek köyü ve merkeze baðlý Kaymaklý beldesinde çýkan þap hastalýðýnýn yayýlma eðilimi göstermesi ve çevre il ve ilçelerinde de þap hastalýðýnýn yaygýnlaþmasý üzerine, Nevþehir Hayvan Pazarý'nýn geçici olarak kapatýldýðý ifade edildi. Nevþehir'e komþu illerde bulunan Boðazlýyan Hayvan Pazarý, Kýrþehir Hayvan Pazarý ve borsasýnýn kapatýlmasý nedeniyle hastalýðýn daha çok iþletmelere yayýlmamasý, yetiþtiricilerin maðdur olmamasý amacýyla toplanan Nevþehir Hayvan Saðlýk Zabýtasý Komisyonunun, hastalýkla mücadele açýsýndan hayvan pazarýnýn hastalýk bitinceye kadar tedbir amaçlý kapatýlmasýnýn kararlaþtýrýldýðý belirtildi. Açýklamada, ayrýca komisyonun aldýðý kararlara uymayanlar hakkýnda yasal iþlem yapýlacaðý kaydedildi. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir de 2 günden beri belirli aralýklarla etkili olan yoðun kar yaðýþý Nevþehir Belediyesi kar ile mücadele çalýþmalarýný artýrdý. Son 48 saatte metrekareye 24.9 kg. yaðýþýn düþtüðü Nevþehir de, kent merkezindeki kar kalýnlýðý ise 20 cm. ye ulaþtý. Nevþehir de Cumartesi sabah saatlerinde baþlayan ve hafta baþýna kadar belirli aralýklarla etkili olan kar yaðýþý nedeniyle yollarda buzlanmanýn önüne geçmek için tuzlama ve kar temizliði yapan Nevþehir Belediyesi ekipleri, kaldýrýmlarda buzlanmanýn önüne geçilmesi için kar temizleme çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar. Nevþehir in ana arterleri baþta olmak üzere civar mahalle ve sokaklarda Nevþehir Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü,Park ve Bahçeler Müdürlüðü ve Temizlik Ýþleri Müdürlüðü nce oluþturulan karla mücadele ekipleri, karla mücadele çalýþmalarýný ara vermeden sürdürdü.

7 7 Beypazarý nda koltuklarý sökülmüþ bir minibüsle kýþ ortasýnda havuç toplamaya giderken trafiðe kurban gidip katledilen Onbir Kürdün yakýnlarýndan biri, adaþým Þeyhmus Çakar cenazelerin baþýnda durumu özetliyor Yaþamamýza izin verilmeyen topraklarýmýza, cenazelerimizi defnetmeye gideceðiz. Ýzlendi televizyonlardan, cenazelerin baþýnda ve defin yerinde o bilinmeyen dil ce yakýlan aðýtlarý. Birkaç kezdir yazýyorum. Kürtlerin sýnýfsal kýrýlma noktasý 2010 Eylülündeki kýsmi anayasa referandumu oylamasýdýr. Anayasa oylamasýna Kürt siyasetinin karþý çýkarak Boykot etmesi bu kýrýlmanýn ve sistemle hesaplaþarak sýnýf tavrý koymasýnýn nirengi noktasýdýr. Kürt siyasal hareketi ulusal olduðu kadar, Kürt yoksullarýnýn sýnýf hareketidir de. Anayasa oylamasýna kadar büyük ölçüde bölgedeki, aðýrlýklý olarak da Diyarbakýr daki, iþ dünyasý merkezli ve bir bölümü de Kürt okumuþlarý diyeceðimiz ve þimdilerde Kürt orta sýnýfýný temsil eden, sýnýfsal kökleri öyle olmasa da yaþam biçimleri ve tercihleri gereði burjuvalaþmaya doðru istekli ve istikrarlý bir þekilde evirilen; yüzbinler dolarlýk dublex villalarda yaþayýp dört çarpý dört cip lerle Kürt þehirlerinde seyrüsefer eden sýnýfla, Kürt yoksullarýnýn hesap kesimi Anayasa referandumunda bu ayrýþma Evet le, Boykot çatýþmasý þeklinde tezahür ederek kendini ele verdi. Kürt siyaseti sýnýf meselesinin bir kez daha siyasal tavýrda belirleyici olacaðýný ve olmasý gerektiðini caný yanarak hissetti, duyumsadý. Sarayda yaþayanlarla, kulübede yaþayanlarýn sýnýfsal tercihlerinin ve taleplerinin yüzelli sene evvel yaþamýþ bir þahsiyet tarafýndan dile getirilen ideolojik tespitinin bugünde olanca sýcaklýðýyla doðru olduðunu pratikle kanýtladý. Anayasa gerekçe gösterilerek Kürdü siyaseten teslim alýp, Kürdün siyasal temsiliyetine de Kürt orta ve üst sýnýfýný hazýrlamaya çalýþan muktedire okkalý bir tokat attý bilcümle Kürt halký. Þimdiki tahammülsüzlük ve siyaseten hazýmsýzlýðýn kökeninde yatan asýl neden kanýmca budur. KCK Duruþmalarýný da, onca tek tekçi söylemde ýsrarýn da böyle okunmasý gerektiði düþüncesindeyim. Buraya kadar bir sorun yok. Kürtler bizatihi yaþam pratikleriyle gördüler artýk kiminle dost, kiminle karþýt olacaklarýný! Tekrar baþa dönersek, Kürt yoksullarý kendilerini batýnýn metropollerine süren sistemle, ruhlarý, bedenleri zedelenerek hesaplaþýrken; burjuva laþýp yabancýlaþan ve temsiliyetse onu da sizin adýnýza biz yaparýz diyenlerle, elbette hesaplaþmak durumunda. Bu iþin amentüsü Bir baþka hesap kesimi de dost görünüp, kendinden görünüp yaþam alanlarýný bile halktan koparmýþ, farklý þehirlerde yaþasalardý siyasal tercihleri faþist ya da köktendinci olabilecek çaptaki kimi sivil toplum örgütlerinde yer bulmuþ okumuþlarýn da kendilerini yoksul Kürt halkýnýn doðal ve hakkedilmiþ siyasal temsilcileri gibi görme algýsýdýr. Yoksul Kürt onurunun böyle bir hesaplaþmayý unutmamaya, Kürt siyasal hareketinin de duyarlýlýða ve seçime giderken bu safra larýn yükünden kurtulmaya özellikle ihtiyacý var Sürgün edilmiþ ve bir lokma ekmek için yaban ellerde telef olmuþ yoksul ve onurlu Kürdün cenazelerinin baþýnda bir kez daha Boþuna çekilmedi bunca acýlar. Ölümler, zulümler, sürgünler neyin pahasýnaydý? Sorusunu yüksek sesle sormak zorundayýz. Önümüzde seçim var (Birgün) Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Güneþ KAÝM Ancak yapýlanlarýn gerçekte bu konuyla ilgili olmadýðý yaþanan süreçten ve sonuçlardan kolayca anlaþýlmaktadýr. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarý, iklim deðiþimine neden olan sera gazlarýnýn ve enerji alanýnda dýþa baðýmlýlýðýn azaltýlmasý bakýmýndan önemlidir. Bu açýdan bakýldýðýnda hidrolik enerji, yararlanýlmasý gereken öncelikli kaynaklarýndan biri olarak deðerlendirilmektedir. Ancak, hidrolik enerji üretiminde havza ve iliþkili havzalar bir bütün olarak deðerlendirilmek koþuluyla, su kullaným önceliklerine göre, doðal yaþam, kültürel deðerler ve sosyal olgular mutlaka dikkate alýnmalýdýr. Türkiye de hidrolik enerji potansiyelinin yeterince deðerlendirilmediði tartýþmalarý uzun yýllardýr devam etmektedir. TMMOB hidrolik enerjiden yararlanýlmasý gerektiðini geçmiþte sürekli gündeme getirmiþtir ve bu konuda düþüncelerini açýklamýþtýr. Ancak uzun yýllardýr TMMOB nin söylediklerini dikkate almayan siyasal iktidarlar, bir anda "hidrolik enerji konusunda yapýlmasý gerekenlerde geç kalýnmýþtýr" söylemiyle hýzlý adýmlar atmaya baþlamýþlar yýlýnda çýkarýlan 4628 Sayýlý Kanun ve 2003 yýlýnda yayýnlanan Su Kullaným Anlaþmasý ile hidrolik enerjinin serbest piyasa kurallarýna göre deðerlendirilmesi konusunda önemli adýmlarýn atýldýðý bilinmektedir. Ancak bu sürecin, havza planlamasýndan kopuk bir çalýþmanýn yürütülmesinin yaný sýra, kamu yararý ve yatýrýmcýlar açýsýndan da birçok sorunu barýndýrdýðý görülmektedir. Projelerin ilk girdilerini oluþturan hidrometrik ölçümlerin yeterli zaman periyodunda ve temsiliyette olmamasý nedeniyle, yapýnýn ekonomik ve çevreye uyumlu olamayacaðýnýn ortaya konmasýnýn yaný sýra özellikle biriktirmeli yapýlarda çok daha farklý kaza risklerini doðuracaðý bilinmektedir. Burada oluþacak kazalarýn, kentlerimizin sular altýnda kalmasýna, can ve mal kayýplarýnýn oluþmasýna neden olacaðý açýktýr. Bu açýdan bakýldýðýnda teknik olarak çalýþmalarý yeterli olmayan tesislerin yapýlmasýnýn enerji üretimi için katkýsý olmayacaðý gibi toplumsal, kültürel, ekonomik ve ekolojik olarak da zararlý olacaðý bilinmelidir. Deðerli Arkadaþlar Son yýllarda, halk arasýnda HES lere karþý artan tepkiler ÇED lerle giderilmeye çalýþýlmaktadýr. Oysa çevresel etki deðerlendirme raporlarýnýn kendileri bilimsel ve teknik olarak sorunludur. HES lerin sadece enerji amacýna iliþkin projeler özelinde deðerlendirmelerle ele alýnmasýnýn doðru olmadýðý; havza bazýnda, havza özelliklerinin korunmasý öncelikli olmak üzere, suyun kullaným önceliðine göre planlama yapýlmasýnýn zorunlu olduðu açýktýr. Ancak bu durum, 4628 Sayýlý Kanun ile fiilen ortadan kaldýrýlmýþtýr. Son yýllarda HES ler konusunda yapýlan tartýþmalar karþýt ya da taraf olmak gibi yanlýþ ve yanlý yönlendirmelerle gündeme alýnarak özünden saptýrýlmaktadýr. HES ler sadece maksimum enerji üretimine baðlý deðil, havzanýn bütünü, ekolojisi ile ele alýnarak deðerlendirilmek zorundadýr. Bir havzada ardýþýk yapýlarýn her biri için ayrý ÇED deðil, bütünleþik deðerlendirme yapýlmasý gereklidir. Eðer havzalar arasýnda etkileþim söz konusu ise diðer havza ya da havzalarýn etkileri de deðerlendirmeye alýnmalýdýr. Günümüzdeki uygulamalar bu anlayýþlardan çok uzaktýr. Sevgili Arkadaþlar, Ülkemizin hidroelektrik potansiyeli için ortaya konan 125 bin MW lýk kurulu güç deðeri tartýþmalýdýr. Çünkü bu hesaplama genel yaklaþýmla ortaya konmuþtur. Gerçekte böyle bir deðerin çok yüksek olduðu mevcut ve geliþtirilen projelerle deðerlendirildiðinde kolayca anlaþýlabilmektedir. Genel ifadelerle ortaya konan rakamlar üzerinden yapýlan deðerlendirmeler, günümüzde HES uygulamalarýna karþý oluþan toplumsal baskýyý sönümlemek için de kullanýlmaktadýr. Bir yandan su doðadan ayrýymýþ gibi gösterilerek, "su boþa akmaktadýr" ifadeleriyle, diðer yandan iklim deðiþiminin önlenmesi için karbon emisyonlarýnýn azaltýlmasý gerekçesiyle HES ler üzerinden yürütülen politikalar özünden saptýrýlmýþ durumdadýr. Su kendi doðasýyla birlikte deðerlendirilmek koþuluyla, enerji alanýnda su gücünden yararlanýlmasý gerekir sayýlý yasa ve Su Kullaným Anlaþmasý sonrasýnda kýsa zamanda çok sayýda HES projesi ortaya çýkmýþtýr. Kýsa bir sürede tüzel kiþilerce 1200 den fazla projenin ortaya konmasý piyasanýn serbestleþmesinin katkýsý olarak algýlanabilir. Oysa bir projenin gerçekten proje olabilmesi için hidrometrik ölçümleri süresinin yeterli ve temsili olmasý gerekirken 1200 den fazla projeden kaç tanesi için bu bilimsel ve teknik yeterlilikten söz edebiliriz. Sevgili Arkadaþlar, 4628 Sayýlý Kanun sonrasýnda, EÝE ve DSÝ tarafýndan üretilen yaklaþýk proje sayýsý 259 adet olup toplam kurulu gücü MW dýr. Tüzel kiþilerce ortaya konan yaklaþýk 1209 projenin kurulu gücü de MW dýr. Toplam 1935 tesisin kurulu gücü MW a ulaþmaktadýr. Projelere bir bütün olarak bakýlmasý, kamu ve tüzel kiþilerce ortaya konan projelerin çevresel ve toplumsal etkileriyle birlikte deðerlendirilmesi zorunludur Sayýlý Kanun da gündeme getirilen deðiþiklik önerisiyle; kurulu gücü azami beþ yüz kilovat olan üretim tesisleri lisanssýz yürütülebilecek faaliyetler baþlýðý altýna alýnmaktadýr. Kanunun bu þekilde deðiþtirilmesi durumunda sadece HES olarak en az 10 bin civarýnda tesisin daha gündeme geleceði açýkça görülmektedir Sayýlý Kanun da deðiþiklik beklenirken, 3 Aralýk 2010 tarihinde Elektrik Piyasasýnda Lisanssýz Elektrik Üretimine Ýliþkin Yönetmelik yayýmlanmýþ ve kurulu gücü 0,5 MW altýnda olan tesisler her türlü iþlemden muaf olacak þekilde tanýmlanmýþtýr. Söz konusu tesisler için ÇED raporlarý istenemeyeceðinden, yaþanabilecek sorunlarýn boyutlarýnýn da çok daha yýkýcý olacaðýný söylemek yanlýþ deðildir. Kurulu gücü 25 MW dan daha büyük olan HES ler için ÇED zorunludur. 0,5 MW ile 25 MW arasýndaki HES ler için ise ÇED gerekli kararý verilir ise ÇED raporu hazýrlanacaktýr. Ancak bu konudaki örneklere bakýldýðýnda toplumsal muhalefetin olduðu bölgelerde "ÇED gereklidir" kararlarý verildiði, toplumsal muhalefetin olmadýðý durumlarda ise ÇED raporlarýna gerek duyulmadýðý görülmektedir. Enerji alanýnda ÇED hazýrlanmýþ olan proje sayýlarýna bakýldýðýnda 320 tesis yerinin hepsi için olumlu ÇED raporu verilmiþtir. Hiçbir olumsuz ÇED yoktur. Sonuç Olarak Suya dayalý bütün projeler, su kirliliðinin her geçen gün arttýðý gerçeðinin yaný sýra iklim deðiþiminin de su kaynaklarý üzerindeki etkisi dikkate alýnarak, havzadaki su gereksinimleri bir bütün olarak deðerlendirilmek suretiyle, kültürel ve ekolojik önceliklere göre yapýlacak olan bir havza planlamasý sonucu üretilmelidir. Mevcut HES lerin projelendirilmesi bu konulardan uzaktýr. Havza planlarý, havzanýn ekolojik ihtiyaçlarý doðrultusunda yapýlmalýdýr. HES projesi diye ortaya konan birçok proje mühendislik gerçeklerinden uzaktýr. Mevcut kurulu gücünü çalýþtýrmayacak ve belirtikleri enerjilerin yarýsýndan daha azýný bile üretemeyecek ve hatta hiç enerji üretemeyecek HES ler ile karþýlaþacaðýmýz açýktýr. Ayrýca bu HES yapýlarýnýn birçoðu taþkýnlardan doðrudan zarar göreceði gibi çevresine de zarar verecektir. HES lere iliþkin izlenen sürecin fizibiliteden itibaren yanlýþ olduðu bilinmektedir. Ancak hiçbir önlem alýnmamaktadýr. Havzalardaki yapýlar birbirinden baðýmsýzmýþ gibi deðerlendirilmektedir. Oysa herhangi bir havzadaki yapýlarýn ÇED deðerlendirmeleri bütünleþik olarak yapýldýðýnda, etkileri gerçekçi olarak ortaya konabilir. ÇED ve Su Yapýlarý Denetim Yönetmelikleri iþin özünden uzak, sadece toplumsal baskýlamayý ertelemek ya da susturmak için iþleyen süreçlerdir. Günümüzde ÇED, bir formalitenin yerine getirilmesi olarak iþlem gördüðünden, yatýrýmcýlar için de gereksizce iþleri uzatan iþlemler olarak algýlanmaktadýr. Yýllardýr, ülkemizdeki hidrolik enerji potansiyelin deðerlendirilmesini savunan birçok kurum ve kiþi ortaya konan bu durum karþýsýnda þaþkýndýr. Mühendislik kriterlerinden uzak olarak ortaya konan bütün HES projeleri durdurularak, ekolojik gereksinimler ve toplumsal fayda gözetilerek havza planlamasý yapýlmak koþuluyla toplumsal projelere yönelinmelidir. HES ler "çanta ticareti" konumundan kurtarýlmalýdýr. Lisanssýz Elektrik Üretimine Ýliþkin Yönetmelik ile kurulmasý muhtemel en az "sözde HES" projesi, hidrolik enerjiden akýlcý þekilde yararlanmanýn tüm yollarýný týkayacaktýr. YÝD ve YÝ sürecinde yaþanan sorunlarý çözmeden 4628 Sayýlý Kanun ile baþka bir sorun alaný oluþturulmuþtur. Buradaki sorunlar katlanarak devam ederken lisanssýz üretim ile daha da büyük bir sorun ortaya çýkarýlmýþtýr. Ekolojik gerçekler ve kamu yararý göz ardý edilerek ortaya konan HES projelerinin, enerji gereksinimin karþýlanmasýna katkýsý olmayacaðý gibi, oluþacak zararlarýn karþýlanmasý için de yeni kaynaklara gereksinim doðacaktýr. Bu yapýlanma, enerji ihtiyacýnýn karþýlanmasýný saðlamaktan çok uzaktýr. Bu tesislerden söylendiði gibi bir enerji üretilemeyecektir.

8 Baþta buðday birçok kültür bitkisi çiftçiler tarafýndan on bin yýl önce Anadolu nun da içinde bulunduðu bereketli hilal denilen bölgede geliþtirildi. Bu durum Türkiy de yaþayan bizlere hem bir hak hem de bütün dünya adýna bir sorumluluk yüklüyor. Yerel tohumlarla saðlanan bu muhteþem biyoçeþitliliðe, özellikle 1980 sonrasý uluslar arasý tohum þirketleri aðýr darbeler indiriyorlar. Örneðin domateste veya buðdayda nerede ise her köyün toprak ve iklim özelliklerine uyum göstermiþ binlerce çeþidi birkaç çeþide indirerek bunlarý da patent veya benzeri fikri mülkiyet halklarý ile sahiplenmek istiyorlar. Binlerce kuþaktan çiftçinin geliþtirdiði bu çeþitlere birkaç gen sokarak veya çýkararak el koyuyorlar. Buna biyokorsanlýk diyoruz. Buna haklarý yok. Kendi çeþitlerinin daha verimli olduðunu iddia edebiliyorlar. Ancak her ürün ve yerde görülmeyen bu verim artýþý kimyasal gübrelerle saðlanýyor. Ayrýca þirket çeþitleri hastalýk ve zararlýlara dirençsiz olduðundan kimyasal ilaç kullanmak kaçýnýlmaz oluyor. Bu yüzden insanlar kanser baþta birçok hastalýktan sapýr sapýr dökülmekte. Araþtýrmalar yerel tohumlarla üretilmiþ ürünlerin vitamin ve mineral maddeler baþta besleyici özellikler yönünden þirket tohumlarýndan çok üstün olduðunu ortaya koyuyor. ABD de yapýlan bir araþtýrma ile yýllarý arasýndaki 50 yýllýk süre içinde 43 sebze ve meyvede 13 besin maddesinde besin deðerlerindeki deðiþimler incelenmiþtir. Örneðin ýspanakta C vitamininde düþme oraný %52'dir. Soðanda ise bu düþme %28'dir. Demir oranýndaki düþüþler soðanda %56, ýspanakta ise %10 olmuþtur. Bu ise hastalýklarýn önlenmesi açýsýndan çok önemlidir. Þirket tohumlarý ile kullanýlan kimyasal gübre ve ilaçlar topraðý bir süre sonra kullanýlmaz hale getirdiði gibi doðal dengeyi bozarak giderek daha fazla tarým ilacý kullanmayý gerektirmektedir. Küresel iklim deðiþimine neden olan sera gazlarýndaki artýþýn önemli kaynaklarýndan biri de bu anlattýðýmýz kimyasal ilaç ve gübrelere, fosil yakýtlara, aðýr makinelere ve aþýrý suya baðýmlý endüstriyel tarým sistemidir. Büyük tohum þirketlerinin önemli bir kýsmý ayný zamanda tarým ilaçlarý üreticisidir. Hatta bazýlarý beþeri ilaç alanýnda da güçlüdür. Bu durumda tarým ilacýnýn bol bol kullanýlmasý bu þirketler için problem deðildir. Kârlarýnýn artýþý böyle saðlanýr. Bütün dünyada yerel tohumlar kaybolmaktadýr. ABD de birçok sebze tohumu çeþidi yüzde 95'lere kadar varan oranlarda yeryüzünden silinmiþtir. Birleþmiþ Milletler Tarým ve Gýda Örgütü FAO dünyada çeþit kaybýnýn %75 olduðunu bildirmektedir. Ülkemizde de çeþitlerin kaybý hýzlanmýþtýr. Genellikle yerel çeþitler dað köylerinde kalmýþtýr. Ova köyleri endüstriyel tarýma ve þirket tohumlarýna epeyce teslim olmuþtur. Hâlbuki bunlara ihtiyacýmýz her geçen gün artýyor. Küresel ýsýnma yerel tohumlarý her bakýmdan üstün hale getiriyor. Çünkü bunlar deðiþen iklim koþullarýna daha kolay uyum gösteriyorlar ve çoðu zaman daha az suyla hatta susuz yetiþtirilebiliyorlar. Þirketler tohumlarý sahipleniyor. Patent bu el koyma yollarýndan biridir. Hâlbuki yaþam patentlenemez. Patent, tohum çeþitlerini yani yaþamý metalaþtýrmak demektir. Bu tohumlarý para ile satmaktan farklý bir þeydir. Birileri çoðalttýklarý tohumlarý satabilirler. Bunda bir problem yok. Patentte ise þirketler belli bir çeþit üzerinde fikri mülkiyet haklarý olduðunu iddia ediyorlar. Resmen o tohum çeþidi onlarýn oluyor. Sanayiden örnek verelim. Bir þirket diyelim ilk kez faks makinesi geliþtirdi. Bu makine daha önce yoktu. Þirket bu makine üzerinde fikri mülkiyet hakký iddia edebiliyor. Bunu bir dereceye kadar anlayabiliyoruz. Bir parantez açalým. Bu görüþ bile eleþtiriliyor. Faks makinesini geliþtirmek için mutlaka baþka bilgilere ihtiyaç var. Bu bilgileri üretenler bunlara karþý hiçbir bedel talep etmiyorlar. Ayrýca bu fikri mülkiyet haklarý tüm insanlýðýn çýkarlarýna aykýrý olabiliyor. Aids ilaçlarýnýn patentlenmesi ile ilgili tartýþmalarý hatýrlayýn. Tekrar konumuza dönersek, hayata ait olan on bin yýldýr binlerce kuþak köylü tarafýndan geliþtirilmiþ tohum çeþitlerini ele alarak, ona birkaç gen sokarak veya çýkararak nasýl þirketler bu tohum çeþitleri ve genleri üzerinde fikri mülkiyet hakký (örneðin patent) iddia edebiliyorlar Bunun anlamý hayatýn yaðmalanmasýdýr. Büyük tohum devleri halen geliþmekte olan ülkelerin yerel tohumlarý ile ülkelerin kamu kuruluþlarýna ait gen merkezlerindeki tohumlara istedikleri gibi el koymuþlardýr ve koymaya devam etmektedirler. Buna biyokorsanlýk diyoruz. Bir ABD firmasý Hindistan ýn basmati çeþidi pirincine el koyarak kendi adýna patent çýkartmýþtýr. Yerel tohumlar, köy çeþitleri veya köy popülâsyonlarý bütün dünyada büyük bir önem kazanmakta. Bunlara Ýngilizce heirloom deniyor. Köylüler þirket tohumlarýna satýn tohum demekte. Tohum ve hayvanlar bütün bir insanlýða aittir. Ýtiraz ettiðimiz þirketlerin bunlara sahip çýkma çabalarýdýr. Domates, biber, patlýcan, tütün gibi birçok bitki Anadolu ya Amerika dan geldi. Domatesin geliþinin üzerinden 100 yýl geçti. Patlýcan ve biberin ise 300 yýl önce geldiði tahmin ediliyor. Diðer yandan on bin yýl önce Anadolu da geliþtirilen buðday buradan bütün dünyaya yayýldý. Kim bunlarýn üzerinde hak iddia edebilir Bunlar bütün bir insanlýða aittir. Dört yýl önce çýkarýlan tohum kanunu ise durumu daha da kötüye götürüyor. Yerel tohumlar bu yasa ile adeta uyuþturucu madde gibi yasa dýþý ilan edildi. Türkiye de da TBMM den geçerek kanunlaþan 5553 sayýlý Tohumculuk Kanunu yerel çeþitler veya köy popülasyonlarý þeklinde tanýmlanan genetik materyalin ticaretini yasaklamaktadýr. Kanunun 5. maddesi Bakanlýk tarafýndan, bitkisel ve tarýmsal özellikleri belirlenerek sadece kayýt altýna alýnan çeþitlere ait tohumluklarýn üretimine izin verilir. 7. Maddesi ise yurt içinde sadece kayýt altýna alýnmýþ çeþitlere ait tohumluklarýn ticaretine izin verilir demektedir. Yerel tohumlar birbirlerinden çok farklý özellikler göstermeyebiliyor. Ayrýca ayný yerel tohum içindeki bitkiler birörnek olmayabiliyor. Yýldan yýla deðiþkenlikler gösterebiliyor. Kanunda tanýmlanan bu özellikleri nedeniyle yerel tohumlar çeþit (varyete) sayýlmayabiliyor. Kanun bu tohumlarý çeþit saymýyor, tohum çeþit listesine almýyor ve ticaretini yasaklýyor. Örneðin Torbalý dað köylerinde ilginç bir patlýcan çeþidi görüyoruz. Ayný tarlada üretilen patlýcanlarýn hiç biri diðerine benzemiyor. Renkleri sarý, mor, beyaz, siyah olabiliyor. Bu farklýlýklar bizim için çok iyi iken, tohumu metalaþtýrmak isteyenler tarafýndan satýlmamalarý için gerekçe olarak kullanýlabilecektir. Þirketler yerel tohumlarý piyasadan silmek isterken, sadece kendi ýslah programlarýnda kullanmak üzere yaþamalarýný istiyorlar. Onlara göre yerel tohumlarýn yeri tarlalar deðil gen merkezleridir. Her þeyi bu arada tohumu metalaþtýrmaya çalýþan bu sistem aslýnda üretici ve tüketicisiyle milyonlarca insanýn çýkarlarýna aykýrý hareket edebilmektedir. Tohum Kanunu bu genetik kaynaklardan elde edilen yerel tohumluklarýn çiftçiler arasýnda deðiþimine açýk olmakla birlikte ticaretine yasak getirmektedir. Benzer özellikler birçok diðer ülke yasasýnda da bulunmaktadýr. Bu yasalarla ulusötesi tohum þirketleri hegemonyalarýný pekiþtirecek yeni bir güç kazanmýþ olmaktadýrlar. Kýsacasý köylünün, çiftçinin yerel tohumlarý ve bunlardan ürettiði fideleri satmasý yasaklanmýþtýr. Bu zulümdür. Bu durum yavaþ yavaþ hayata geçirilmektedir. Anayasa Mahkemesinde tohum kanunu ile ilgili CHP nin açtýðý dava dört yýlý aþkýn bir süreden sonra 13 Ocak 2011 de karara baðlandý ve 21 Ocak 2011 de Resmi Gazetede yayýnlandý. Karar özet olarak, küçük bir istisna ile baþvurunun reddi anlamýna geliyor. Yerel tohumlarý bütün dünyada genellikle yaþlý kadýnlarýn sakladýðý görülüyor. Bunlardan biri öldüðünde bütün tohum sandýðýnýn çöpe dökülmesi iþten bile deðil. BU nedenle zamanýmýz daralýyor. Daha önce Torbalý da yapýldýðý gibi, Seferihisar Tohum Takas Þenliði de yerel tohumlarýn kaybolmamasý, yayýlmasý, ürünlerinin tanýtýlmasý ve tüketiminin artmasý yolunda bir adým. Umarýz bu adým dalga dalga bütün Türkiye ye yayýlýr. Bizim yapacaðýmýz yerel tohumlarýn kaybolmadan üretilmesi ve geliþmesini saðlamaktýr. Yerel tohumlarýmýzýn kaydýnýn devletin yanýnda çeþitli düzeylerde ve özellikle çiftçi ve çevre örgütleri elinde tutulmasý son derece önemlidir. Bunlarýn olabildiðince özellikleri kaydedilmeli, yapýlabildiði ölçüde gen haritalarý çýkarýlmalýdýr. Bunlarla yapýlan yemekler kitaplara vb. geçirilmelidir. Yoksa bunlarýn çalýnmasý ve patentlenmesi iþten bile deðildir. Yerel düzeyde tohum aðlarý, dernekleri kurulmalýdýr. Yerel tohumlardan kimyasal ilaç ve gübre olmaksýzýn üretilen ürünler köy pazarlarýnda veya tüketim kooperatiflerinde satýlmalýdýr. Bunlara belediyeler öncülük yapmalýdýr. Mücadele çok yönlü ve uzun sürecektir. Elbette tohum kanunu da bir gün deðiþecektir. Karasaban

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı