Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar"

Transkript

1 Araştırma/Research Article Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Burcu Tokuç*, Ufuk Berberoğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Edirne *Burcu Tokuç, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Edirne. Kor Hek 2007; 6 (6): Özet: Bu çalışmada, Edirne İli Merkez İlçe İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin kimi sosyo-demografik özelliklerinin saptanması ve günlük yaşamlarındaki çeşitli davranışlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (Health Promotion Life-Style Profile) ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma tanımlayıcı, kesitsel bir araştırmadır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anket formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği Edirne İli Merkez İlçede bulunan 33 İlköğretim Okulunda çalışan tüm öğretmenlere ulaştırılmıştır. 410 öğretmen çalışmaya katılmayı kabul ederek anket formundaki soruları yanıtlamıştır. Veriler SPSS Ver ile değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin, sağlığı geliştirici davranışlarının genel olarak iyi düzeyde olduğu, en yüksek puan ortalamasının beslenme, en düşük puan ortalamasının ise egzersiz alt grubunda olduğu, toplam ve kişiler arası destek puanlarının kadınlarda, egzersiz puanının erkeklerde anlamlı düzeyde yüksek olduğu, yaş arttıkça sağlığı geliştirici davranış puanlarının yükseldiği bulunmuştur. Öğretmenlerin, sağlığın geliştirilmesine yönelik bilgilerini artırmak amacıyla, mesleki eğitim süreçleri içinde sağlıkla ilgili derslerin bulunması, varolan sağlık bilgilerinin düzenli yapılacak hizmet içi eğitimlerle artırılarak, bunların doğru davranışlara dönüştürme ve iyi bir rol model olma çabalarının desteklenmeli ve sağlık personeli ile öğretmenlerin sürekli iletişim içinde olması sağlanmalıdır. Anahtar Sözcükler: Öğretmen, İlköğretim Okulu, Sağlıklı yaşam biçimi, Sağlığı geliştirici davranış Health Promoting Lifestyles Among Primary School Teachers Working in Edirne Abstract: To determine some socio-demographic characteristics and to evaluate daily life behaviors of the teachers who are working in Primary Schools in Edirne with Health Promotion Life Style Profile (HPLSP), was aimed in this study. This is a cross-sectional, descriptive study. A questionnaire which was prepared by the investigators and HPLSP was sent to all teachers working in 33 primary schools in Edirne. 410 teachers accepted to participate and completed the questionnaire. Data were evaluated by SPSS v It was found that teachers participated in the study were generally at medium level at health promoting behaviors, and the highest mean score was nutrition and the lowest was exercise. The total health promoting behaviors score and inter personel relations score was significantly higher in females but exercise score was significantly higher in males. It was also found that the total score of health promoting behaviors, increased with age. For increasing and supporting health promoting behaviors of the teachers, health promotion lectures should be included in occupational education and in-service training programs, and health professionals always must be in relation with teachers. Key Words: Teacher, Primary school, healthy life style, health promoting behavior GİRİŞ Bireylerin ailelerinden sonra ilk sosyal etkileşime girdikleri toplumsal kurumlar okullardır ve okullar sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının başlangıcını oluşturmak için en uygun çevreler olarak tanımlanırlar. Çocuklar, ailelerin, toplumların ve ulusların geleceğini oluşturmaktadır. Çocuklukta edinilen sağlıksız davranışlar, erişkinlikte sürmekte ve gelecekte kişinin sağlık durumunu riske atmaktadır. Ancak, okul çağı çocukları görece olarak hayatın daha sağlıklı bir döneminde olarak algılanmakta ve tüm dünyadaki sağlığı geliştirme çabalarında öncelikli bir grup olarak görülmemektedir (1). Bireyleri yaşama hazırlayan ve olumlu davranışlar geliştirmeleri için eğiten okullar, olumsuz davranışların geliştirilmesine de aracılık edebilir. Okulun erken dönemleri pozitif ve negatif çoğu sağlık davranışının geliştirildiği dönemdir. Okul 421

2 çağında çocuklar, kişinin sağlığını ve yaşam kalitesini uzun dönemde etkileyecek olan bir çok sağlıksız alışkanlık ve davranış edinme riski altındadır (1). Toplumsal öğrenme kuramına göre, öğrenme sosyal bir süreçtir. Gözlem yoluyla öğrenme, öğrenme sürecinin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. İnsanlar gözlem yoluyla çeşitli davranışları öğrenmektedirler. Birey pek çok davranışını, çevresinde bulunan, genellikle çeşitli yönlerden önemli olan insanların yaptığı davranışları gözlemleyerek, onlara öykünerek (taklit, imitation) öğrenmektedir. Bu insanlar nasıl düşünüleceği, ne hissedileceği ya da ne şekilde davranılacağı konusunda rol modelleri oluştururlar (2). Çocuk öğrenirken taklit eder ve yaptığı taklitleri mantık süzgecinden geçirmez. Bu taklitler onda iz bırakır, iyi ve kötü alışkanlıklar edinmesine neden olur. Öğretmenler, çocukların bu özelliklerini göz önünde bulundurmalı ve onlara iyi örnek olmalıdırlar (2). Okul sağlığı alanında yapılan girişimlerin çoğuna bakıldığında; daha çok öğrencilerin sağlık davranışlarının belirlenmesi ve sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik eğitim çalışmalarıdır. Oysa okul, öğrenci, öğretmen ve diğer okul çalışanlarının birlikte ve etkileşim içinde oldukları bir ortamdır. Öğretmen, öğrenme ve öğretme sürecinde çok yönlü ve yaşamsal bir role sahiptir. Çoğunlukla da öğretmenlerin davranışları öğrenciler için bir model oluşturduğundan; öğretmenlerin yaşam biçimlerine, sağlık davranışlarına yönelik durum saptama çalışmaları yapılmalı, sağlık eğitimi gereksinimleri belirlenmelidir. Bu çalışmanın amacı; Edirne İli Merkez İlçe ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin sağlık davranışları profilini çıkartmak ve günlük yaşamlarındaki çeşitli davranışlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (Health Promotion Life- Style Profile) ile değerlendirmektir. Buradan alınan sonuçlarla okullarda düzenlenecek olan sağlık eğitim programlarının içeriğini saptamaktır. yapılan ziyaret esnasında, bu okullarda bulunan öğretmenlerden, çalışmaya katılmayı kabul eden 410 öğretmen (% 51.25) çalışma grubunu oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında sosyo-demografik kimi özellikleri (yaş, cinsiyet, çalışma süresi, mezun olduğu okul, branşı, kronik hastalık varlığı, düzenli ilaç kullanma durumu ve sigara içme durumu) sorgulayan bir soru formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği kullanılmıştır. Kronik hastalık, bir hekim tarafından tanısı konulmuş olan, düzenli ilaç kullanmasını ya da düzenli hekim kontrolü gerektiren hastalıklar olarak tanımlanmıştır. Sigara içiyor musunuz sorusuna yanıtlar; hiç içmedim, eskiden içerdim bıraktım, nadiren içerim, günde 1-5 sigara içerim, günde 5-10 sigara içerim, günde 10 dan fazla sigara içerim şeklinde alınmıştır. Hiç içmedim, bıraktım ve nadiren içerim yanıtları sigara içmiyor, diğerleri sigara içiyor şeklinde gruplandırılmıştır. Araştırma için Edirne Valiliği nden gerekli izinler alınmış ve araştırma Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği: 1987 de Walker, Sechrist ve Pender tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkiye de geçerlik ve güvenirlik çalışması 1997 de Esin tarafından yapılmıştır. Toplam 48 maddeden oluşan likert tipi, 4 dereceli ölçeğin bütün maddeleri olumludur. Her bir madde için sırasıyla 1 (hiçbir zaman), 2 (bazen), 3 (sık sık) ve 4 (düzenli olarak) puan verilir. En düşük puan 48, en yüksek puan 192'dir. Ayrıca ölçeğin 6 alt grubu vardır. Ölçekteki sorular, bireyin sağlıklı yaşam biçimi ile ilişkili olarak, sağlığını geliştiren davranışlarını ölçer. Ölçekten alınan puanların yükselmesi bireyin belirtilen sağlık davranışlarını yüksek düzeyde uyguladığını gösterir (3). Veriler SPSS Ver da değerlendirilmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde ortalama, t testi, korelasyon analizi kullanılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Çalışma tanımlayıcı, kesitsel bir araştırmadır Haziran 2006 tarihlerinde Edirne de yürütülmüştür. Edirne İli Merkez İlçede bulunan 33 ilköğretim okulunun tamamı araştırmaya dahil edilmiştir. Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü kayıtlarına göre 33 okulda 800 öğretmen görev yapmaktadır Haziran 2006 tarihlerinde, okula BULGULAR Araştırmaya katılan öğretmenlerin, 17 si (%4.1) ana sınıfı öğretmeni, 223 ü (% 54.4) sınıf öğretmeni, 170 i (% 41.5) branş dersleri öğretmenidir ve 282 si (% 68.8) kadın, 128 i (%31.4) erkektir. Katılımcıların yaş ortalaması 38.07±8.9 (22 58), görev süresi ortalaması ise15.45±9.4 (1 38) dir. 422

3 Öğretmenlerin 186 sı (% 45.3) sigara içmektedir. Sigara içenlerin 141 i (% 75.8) sigarayı okulda da içmektedir. Öğretmenlerin 85 inin (%20.7) kronik bir hastalığı vardır ve bunların % 57.6 sı (49) varolan kronik hastalığı nedeniyle sürekli ve düzenli ilaç kullanmaktadır. Kronik hastalıklar olarak en çok farenjit, larenjit ve bronşit (20), astım (8), alerjik rinit (8), romatizmal hastalıklar (10), hipertansiyon (10) belirtilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği alt gruplarından aldıkları puanlar ve toplam puanları Tablo 1 de gösterilmiştir. Tablo 1. Katılımcıların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçek Puanları Ölçek alt grupları Alınan puan (min max) Kendini Gerçekleştirme 40.09±5.3 (19 52) Sağlık Sorumluluğu 25.37±6.02 (12 40) Egzersiz 9.58±3.32 (5 20) Beslenme 19.40±3.46 (6 24) Kişiler Arası Destek 21.67±3.39 (10 28) Stres Yönetimi ±4.04 (7 28) Toplam ±17.94 (75 191) Katılımcıların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği alt gruplarından aldıkları puanlar ve toplam puanlar cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında, kadın öğretmenlerin sağlık sorumluğu, kişiler arası destek alt gruplarından aldıkları puanlar ve toplam puanları erkek öğretmenlerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (Tablo 2). Ölçeği alt gruplarından aldıkları puanlar ve toplam puanlar sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni olmalarına göre incelendiğinde; sağlık sorumluluğu alt grubunda sınıf öğretmenleri, branş öğretmenlerinden anlamlı düzeyde yüksek puan almışlardır, stres yönetimi konusunda ise branş öğretmenlerinin puanları daha yüksektir (Tablo 2). Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği puanları kronik bir hastalığı olanlar ve olmayanlar arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Ölçeği nden aldıkları toplam puanlar (r=0.106, p=0.032), sağlık sorumluğu puanı (r=0.145, p=0.003) ve beslenme puanı (r=0.140, p=0.004) yaşla anlamlı düzeyde artmaktadır. Sağlık sorumluluğu (r=0.150, p=0.002) ve beslenme (r=0.131, p=0.008) puanları görev süresi ile de anlamlı düzeyde artış göstermektedir. Tablo 2. Katılımcıların kimi özelliklerine göre sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçek puanları Sağlık sorumluluğu Egzersiz Beslenme Kendini gerçekleştirme Kişiler arası destek Stres Yönetimi Toplam Kadın 25.8± ± ± ± ± ± ±17.8 Erkek 24.4± ± ± ± ± ± ±18.1 P Sınıf Öğretmenleri Branş Öğretmenleri 25.89± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±17.6 P Kronik hastalığı olanlar Kronik hastalığı olmayanlar 26.1± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±18.1 P

4 Ölçeği alt gruplarından aldıkları puanlar ve toplam puanlar sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni olmalarına göre incelendiğinde; sağlık sorumluluğu alt grubunda sınıf öğretmenleri, branş öğretmenlerinden anlamlı düzeyde yüksek puan almışlardır, stres yönetimi konusunda ise branş öğretmenlerinin puanları daha yüksektir (Tablo 2). Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği puanları kronik bir hastalığı olanlar ve olmayanlar arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Ölçeği nden aldıkları toplam puanlar (r=0.106, p=0.032), sağlık sorumluğu puanı (r=0.145, p=0.003) ve beslenme puanı (r=0.140, p=0.004) yaşla anlamlı düzeyde artmaktadır. Sağlık sorumluluğu (r=0.150, p=0.002) ve beslenme (r=0.131, p=0.008) puanları görev süresi ile de anlamlı düzeyde artış göstermektedir. TARTIŞMA Sağlık eğitimi açısından davranış önemli bir değişkendir ve sağlık davranışlarının sağlığı geliştirenler ve sağlığa zarar verenler olarak ayrılması yaygındır. Sağlığa zarar veren davranışlar, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen sigara kullanmak, aşırı alkol tüketmek, aşırı yağlı yemek tüketmek, fast-food türü beslenme gibi davranışları kapsar. Sağlığı geliştiren davranışlar ise kişileri hastalıklardan koruyan egzersiz, yeterli ve dengeli beslenme gibi davranışları içermektedir (4). Araştırma kapsamına giren öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına ait toplam puanının iyi düzeyde (134.5±17.9) olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin ölçek toplam puanları, Esin in işçilerde yaptığı bir çalışmadan ve Pasinlioğlu nun 1. Basamakta çalışan sağlık personelinde yaptığı çalışmadan elde edilen toplam puanlardan (sırasıyla 120.9±19.6 ve 117.5±17.1) daha iyi olduğu görülmektedir (3, 6). Birinci basamak sağlık çalışanları toplumda sağlık eğitimi açısından, öğretmenler kadar etkin olması beklenen bir gruptur, ancak öğretmenlerin çocukluk çağında bireylerle daha fazla birlikte olduğu ve daha çok örnek alındığı düşünülünce bu sonuç sevindiricidir. Johnson ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada; Pender in sağlığı geliştirme modelinde, bireye ait kimi demografik özelliklerin, bilişsel ve algısal faktörler aracılığı ile sağlığı geliştirici davranışlar üzerinde etkili olduğu belirtilmiştir (5). Esin in ve Pasinlioğlu nun çalışmalarında da yaş, cinsiyet, eğitim, gelir düzeyinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile ilişkili olduğu söylenmektedir (3,5). Bu çalışmada cinsiyet, yaş, çalışma yılı ve branş gibi özelliklerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları üzerine etkisi incelendiğinde; kadınların toplam puanının ve egzersiz dışında diğer alt grup puanlarının erkeklerden daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Baltaş ın çalışmasında da kadınların koruyucu sağlık davranışlarına daha yatkın oldukları bildirilmiştir (6). Ülkemizde kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada, kadınların sağlık davranışları toplam puanı (120.9±20.4), bizim çalışmamızdaki bayan öğretmenlerin toplam puanına göre daha düşük bulunmuştur (7). Ancak bu durum grubun büyük bölümünün ev hanımlarından oluşması nedeniyle gerçekleşmiş olabilir. Sınıf öğretmenlerinin sağlık sorumluluğu puanının, branş öğretmenlerinden anlamlı olarak yüksek bulunması sınıf öğretmenlerinin çocuklarla daha küçük yaşlarda ve daha uzun süre birlikte olması, çocukların sınıf öğretmenlerinden daha fazla etkilenmesinden ötürü olumlu bir durumdur. Grubun alt ölçeklerden aldıkları puanlar değerlendirildiğinde, sağlık sorumluluğu, egzersiz ve stres yönetimi alt gruplarından aldıkları puanların diğerlerine göre daha düşük olduğu gözlenmektedir. Ülkemizde ölümlerin birinci nedeni koroner kalp hastalıkları ve hipertansiyondur ve bilindiği gibi bu hastalıkların gelişmesini önlemek için yapılması gereken yaşam tarzı değişikliği sigaranın bırakılması, sağlıklı yeme alışkanlığının geliştirilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması ve stresin azaltılmasıdır (8, 9). Bu ölümleri azaltmak için, kişilere bu sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması sağlıklı toplum için önemli bir adım olacaktır. Çalışmamızda en düşük puan (9.6±3.3) egzersiz alt grubundadır. Ülkemizde yapılan diğer çalışmalarda da egzersiz puanlarının benzer olması (5, 7), Ak ve arkadaşlarının ilköğretim okulu çalışanlarında yaptığı çalışmada egzersiz yapanların oranının %14.8 olması, sağlık üzerinde olumlu etkileri bir çok çalışmada ortaya konmuş olan ve sağlığı geliştirmede en önemli indikatörlerden biri olduğu belirlenen düzenli egzersiz yapma davranışının ülkemizde yaygınlığının ne kadar az olduğunu göstermesi bakımından dikkat çekicidir (10,11). 424

5 Araştırma sonunda elde edilen bulgular öğretmenlerin 186 sının (% 45.3) sigara içtiğini ve 141 inin (% 75.8) sigarayı okulda da içtiğini göstermektedir. Bu bulgu, öğrencilerin okulda bu davranışı gözlemleyerek model olarak sigara içme davranışını benimsemesine neden olabileceği için önemlidir. Bireylerin sigaraya en sık olarak ergenlik döneminde başladığı ve öğretmenlerin bu konudaki tutumlarının gençleri etkilediği bilinmektedir (10,12). Bu nedenle, öğretmenlere sigara ile ilgili eğitimler verilerek ve gerekli psikolojik destek sağlanarak sigaraya karşı bir tutum oluşturmak ve sigara ile mücadelede öğretmenleri harekete geçirmek önemlidir. Bulgular öğretmenlerin stres yönetiminde çok iyi düzeyde olmadığını göstermektedir. Kadınlar, erkeklere göre, branş öğretmenleri ise sınıf öğretmenlerine göre daha iyi durumdadır. Toplumsal ve örgütsel yaşamın bir gerçekliği olan stres, performans açısından çalışanları, yapı ve işleyiş açısından örgütleri, nitelik açısından da yaşamı zayıflatan, günümüzün en büyük tehlike kaynaklarından biridir. Günümüzde gitgide artan ekonomik sıkıntılar, toplumsal ilişkilerde zayıflama, zorlaşan yaşam koşulları, azalan toplumsal saygınlık öğretmenlerde stresin artmasına neden olmakta ve stres toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi öğretmenlerinde uğraşmak zorunda kaldığı önemli sağlık sorunlarından olmaktadır. Bu yüzden, ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlere yönelik bireysel ve meslekleriyle ilgili stresle başa çıkma yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmelidir. Bu araştırma sonucunda, araştırma grubunu oluşturan öğretmenlerin; - Sağlığın geliştirilmesiyle ilgili sağlık davranışlarının genel olarak iyi düzeyde olduğu, - En çok dikkat edilen sağlık davranışının beslenme, en az uygulanan sağlık davranışının ise egzersiz olduğu, - Kadınların, egzersiz dışında, tüm davranışlarda erkeklerden daha olumlu davranış gösterdikleri, - Sağlık sorumluluğu ve beslenme davranışlarının yaşa ve çalışma yılına paralel olarak olumlu yönde yükseldiği, - Öğretmenlerin yarıya yakınının sigara içtiği ve bunların çoğunun sigarayı okulda da içtiği, bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda; - Öğretmenlerin, sağlığın geliştirilmesine yönelik bilgilerini artırmak amacıyla, mesleki eğitim süreçleri içinde sağlıkla ilgili derslerin bulunması, - Meslek yaşamına başladıktan sonra da, öğretmenlere yönelik, sağlığı geliştirici düzenli eğitimlerin yapılması, - Varolan sağlık bilgilerinin düzenli yapılacak eğitimlerle artırılarak, bunların doğru davranışlara dönüştürme ve iyi bir rol model olma çabalarının desteklenmesi, - Sağlık personeli ve öğretmenlerin sürekli iletişim içinde olmasının desteklenmesi, önerilir. KAYNAKLAR 1. World Health Organization. Adolescent Health and Development, 1998; Western Pacific Region. 2. Tabak RS. Sağlık Eğitimi. 1. Baskı. Ankara: Somgür yayınevi; Esin N. Endüstriyel Alanda Çalışan İşçilerin Sağlık Davranışlarının Saptanması ve Geliştirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Chew F, Palmer S, Slonska S, Saubbiah K. Enhancing Health Knowledge, Health Belief and Health Behaviour in Poland Through a Health Promoting Television Program Series. J of Health Communication, 2002; 7: Pasinlioğlu T, Gözüm S. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlık Personelinin Sağlık Davranışları. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1998:2 (2): Baltaş Z. İngiltere'de yaşayan Türk toplumunun sağlık davranış kalıpları. V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul, 1996: Esin N. Türk kadınlarının Sağlık Davranışlarının Değerlendirilmesi. VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitabı. 1998, Adana. 8. Sebregts EH, Falger PR, Bar FW. Risk Factor modification through nonpharmacological interventions in patients with coronary heart disease, Journal of Psychosomatic Research, 2000; 48 (4-5): Ayaz S, Tezcan S, Akıncı F. Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışları. C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005; 9(2):

6 10. Coogan PF, Adams M, Geller AC, et al. Factors associated with smoking among children and adolescents in Connecticut. Am J Prev Med 1998; 15: Ak Ş, Çelen Ü, Özen Y, Tabak RS, Piyal B. Ankara Merkez İlçeler İlköğretim Okulları Çalışanlarının Sağlık Davranışları. Kor Hek. 2006;5 (2): Bewley BR, Johnson MR, Banks MH. Teachers' Smoking. J Epidemiol Community Health 1979; 33:

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir)

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):377-384 Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) [The Job Satisfaction of Physicians

Detaylı

Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler

Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(3): 265-272 Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler [Attitudes against Smoking of Non-Smoker University

Detaylı

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(1):17-26 Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme [Self Esteem Communication Skills and Cooping with Stress of Young

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(5):413-420 Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları [Families' Status of Coping with Stress who have a Handicapped Child] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

Tütün Fabrikasında Çalışan İşçilerin Tütüne Bağlı Sağlık Risk Algıları ve Uygulamaları

Tütün Fabrikasında Çalışan İşçilerin Tütüne Bağlı Sağlık Risk Algıları ve Uygulamaları Araştırma/Research Article Tütün Fabrikasında Çalışan İşçilerin Tütüne Bağlı Sağlık Risk Algıları ve Uygulamaları Nefize Gökmen 1 *, Ayşe Yıldız 2, Ömer Deniz 3 1 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Hematoloji

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ FARKLI İKİ LİSEDE MADDE KULLANMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (*)

SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ FARKLI İKİ LİSEDE MADDE KULLANMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (*) SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ FARKLI İKİ LİSEDE MADDE KULLANMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (*) Arș. Gör. Gülnaz KARATAY** Prof. Dr. Gülümser KUBİLAY** ÖZET Amaç: Bu çalıșma; Ankara Belediyesi sınırları

Detaylı

BİR GRUP İLK ÖĞRETİM ÖĞRETMENİNİN BESLENME HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ, BİLGİ KAYNAKLARI VE FİZİK AKTİVİTE DURUMLARI

BİR GRUP İLK ÖĞRETİM ÖĞRETMENİNİN BESLENME HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ, BİLGİ KAYNAKLARI VE FİZİK AKTİVİTE DURUMLARI ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 5(3) : 21-26 Klinik Araştırma BİR GRUP İLK ÖĞRETİM ÖĞRETMENİNİN BESLENME HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ, BİLGİ KAYNAKLARI VE FİZİK AKTİVİTE DURUMLARI 1 1 1 F. Serdar GÜREL,

Detaylı

Türkiye nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması

Türkiye nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması Özgün Araştırma / Original Article Türkiye nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması Epidemiological study of negative childhood experiences in three provinces of Turkey

Detaylı

Malatya İli Fırat Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 15-49 Yaş Kadınların Genital Hijyen Davranışları

Malatya İli Fırat Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 15-49 Yaş Kadınların Genital Hijyen Davranışları TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, : () Araştırma/Research Article Malatya İli Fırat Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan -49 Yaş Kadınların Genital Hijyen Davranışları Yurdagül Yağmur İnönü Üniversitesi Sağlık

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 591 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA JOB SATISFACTION IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS: A CASE STUDY ON THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC

Detaylı

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 2 : 17 38 (2008) EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(3):239-244 Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri [Satisfaction Level Of Inpatient in an University Hospital] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 132 YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Perception of and Views on Gender Roles of Senior Students Enrolled at Kafkas University (Araştırma) Arş.Gör.

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(4):315-322 Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri [Hardships Undergone

Detaylı

Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde Uygulama

Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde Uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 2008 Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması Sağlık-Sen AR-GE Bürosu Mart 2012 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 15 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Yeni Tıp Dergisi 2008;25: 164-168 Orijinal makale Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Feyza DERELİ 1, Sibel OKUR 2 1 Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu, MUĞLA

Detaylı

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1) 2007, 92-107 DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON JOB SATISFACTION:

Detaylı

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 439-468 ERGENLERDE BENLİK SAYGISI

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Okulöncesi Eğitimi Alan Ve Almayan İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yazma... OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2013, 4 (39), 82-94 Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Examining Predictors of Test Anxiety Levels among 12 th

Detaylı

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2014 Haziran 2014 Yıl 7, Sayı XVIII, ss. 653-669. Year 7, Issue XVIII, pp. 653-669. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh485 ORTAOKUL

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kayseri İli Örneği)

İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kayseri İli Örneği) 59 İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kayseri İli Örneği) Mevlüt DEĞİRMENCİ Aksaray Üniversitesi, Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencisi,

Detaylı

KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Funda KAVAK 1 Mine EKİNCİ 2 ÖZET Bu araştırma hastanede

Detaylı

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR Yayına Hazırlayan Doç. Dr. Dilek ASLAN Ankara Tabip Odası MART 2009 ANKARA 2 Halk Sağlığı İle İlgili Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Bu kitabın tüm

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı