Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları"

Transkript

1 Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

2 BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ÇEMAġ DÖKÜM SANAYĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU NA GiriĢ ÇEMAġ DÖKÜM SANAYĠ A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları nın (Hep birlikte Grup olarak anılacaktır) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide öz sermaye değiģim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiģ bulunuyoruz. Finansal Tablolarla Ġlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir Ģekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlıģlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir Ģekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koģulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim KuruluĢunun Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüģ bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleģtirilmiģtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlıģlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak Ģekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıģtır. Bu risk değerlendirmesinde, iģletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuģtur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüģ vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koģullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, iģletme yönetimi tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki iliģkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca iģletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüģümüzün oluģturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluģturduğuna inanıyoruz.

3 GörüĢümüzü etkilememekle birlikte aģağıdaki hususlara dikkatinizi çekmek isteriz; - Not 2.1 ve Not 5 de görüleceği üzerine bağlı ortaklık ÖzıĢık ĠnĢaat ve Enerji A.ġ. de ÇemaĢ Döküm Sanayi Ticaret A.ġ. payı %74,91 e, bağlı ortaklığın değerinin ise ÇemaĢ Döküm Sanayi A.ġ. bilanço aktifinin %56,25 e ulaģtığı - Not 15 de açıklandığı üzere ÖzıĢık ĠnĢaat ve Enerji A.ġ. nin yıllara yaygın inģaat iģleri nedeniyle açılan tespit davasının sonuçlarına göre iģin bitim tarihi ve gelir/gider tahminlerinin değiģebileceği, hususlarını belirtmek isteriz. GörüĢ GörüĢümüze göre, iliģikteki finansal tablolar, yukarıda belirtilen hususlar nedeniyle ortaya çıkabilecek düzeltmeler dıģında, ÇEMAġ DÖKÜM SANAYĠ A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları nın 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Ġstanbul, 15/03/2011 GÜÇBĠR BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. A Member of IAPA International YaĢar Baskın Sorumlu Ortak BaĢ Denetçi

4 ÇEMAġ DÖKÜM SANAYĠ A.ġ TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE BĠLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar 10, İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 Diğer Alacaklar 11, İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar Stoklar Canlı Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar (Ara Toplam) Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Finansal Kiralama Yoluyla Elde Edilenler Diğer Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

5 ÇEMAġ DÖKÜM SANAYĠ A.ġ TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE BĠLANÇO (TL) KAYNAKLAR Dipnot Referansları Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar 37, İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar 37, İlişkili Taraflara Borçlar Diğer Borçlar Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri Finans Sektörü Faal.den Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler (Ara toplam) Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara 0 0 İlişkin Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Borç Karşılıkları Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karşılığı) Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0

6 ÇEMAġ DÖKÜM SANAYĠ A.ġ TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE BĠLANÇO (TL) Dipnot Referansları ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0 Hisse Senedi İhraç Primleri Değer Artış Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 27 ( ) ( ) Net Dönem Karı/Zararı ( ) Azınlık Payları TOPLAM KAYNAKLAR

7 ÇEMAġ DÖKÜM SANAYĠ A.ġ TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU (TL) Dipnot Referansları SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) 0 0 BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 (37.336) ( ) FAALĠYET KARI/ZARARI ( ) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 33 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI/ZARARI ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri - Dönem Vergi Gelir/Gideri 35 ( ) ( ) - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI/ZARARI ( ) DURDURULAN FAALĠYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı DÖNEM KARI/ZARARI ( ) Diğer Kapsamlı Gelir: Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 0 0 Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 0 0 Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim 0 0 Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim 0 0 Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar 0 0 Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri 0 0 DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI) 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELĠR ( ) Dönem Kar/Zararının Dağılımı Azınlık Payları ( ) 0 Ana Ortaklık Payları ( ) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları ( ) 0 Ana Ortaklık Payları ( ) Hisse BaĢına Kazanç 36 (0,047) 0,050 SeyreltilmiĢ Hisse BaĢına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse BaĢına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden SeyreltilmiĢ Hisse BaĢına Kazanç

8 ÇEMAġ DÖKÜM SANAYĠ A.ġ Tarihinde Sona Eren Oniki Aylık Döneme Ait Konsolide Özsermaye DeğiĢim Tablosu (TL) Sermaye Sermaye Kardan AyrılmıĢ KısıtlanmıĢ Yedekler Kardan AyrılmıĢ KısıtlanmamıĢ Yedekler Düzeltme Hisse Senedi Yasal Statü Olağanüstü Farkları Ġhraç Primleri Net Dönem GeçmiĢ Yıllar Yedekler Yedekleri Yedekler Karı/Zararı Zararı TOPLAM ( ) Sermaye Artışı Mahsup Edilen Kar / Zarar ( ) Dağıtılan Temettü Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler Kardan Ayrılmış Kısıtlanmamış Yedekler Değer Artış Fonları Net dönem kârı / zararı Sermaye Düz. Farkları ( ) Sermaye Artışı ( ) ( ) Mahsup Edilen Kar / Zarar ( ) Hisse Senedi İhraç Primleri Dağıtılan Temettü Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler Kardan Ayrılmış Kısıtlanmamış Yedekler Değer Artış Fonları Net dönem kârı / zararı ( ) 0 ( ) Sermaye Düz. Farkları ( ) ( )

9 ÇEMAġ DÖKÜM SANAYĠ A.ġ Tarihinde Sona Eren Oniki Aylık Döneme Ait Konsolide Nakit Akım Tablosu Dipnot Referansları A. ESAS FAALĠYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI Vergi öncesi net kar (+)/zarar (-) ( ) Düzeltmeler: Amortisman ve İtfa Payları (+) 18, Kıdem tazminatı (+) Borç karşılıkları 10 0 Kur farklarından doğan kar (-) 32,33 (10.511) Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) 32 0 Sabit kıymet satış geliri (6.500) Faiz gideri (+)/geliri (-) ĠĢletme sermayesindeki değiģikliklerden önceki faaliyet karı (+) Ticari alacaklardaki azalışlar (+) 10 ( ) İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki artış (-)/azalış(+) 10,37 ( ) Stoklardaki artış (-) / azalış (+) 13 ( ) Diğer alacaklardaki artış (-)/azalış (+) 11 ( ) Ertelenen vergi varlıklarındaki artış (-)/ azalış(+) 35 ( ) (37.465) Diğer dönen ve duran varlıklardaki net değişim 26 ( ) Finansal borçlardaki artış(+)/ azalış (-) 8 ( ) (68.054) Ticari borçlarda artış (+) / azalış (-) ( ) İlişkili kuruluşlara ve ortaklara borçlardaki artış (+) / azalış (-) 10, (11.322) Diğer Borçlardaki artış(+)/azalış (-) ( ) Borç karşılıkları/vergi Yükümlülüğü artışı (+)/azalış(-) (53.569) ( ) Diğer yükümlülüklerdeki artış(+)/azalış (-) 26 ( ) ( ) Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+) 0 Faiz ödemeleri (-) ( ) ( ) Diğer (+) 0 (10.840) Vergi ödemeleri (-) ( ) ( ) Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-) 7 ( ) ( ) Menkul Kıymet Alışı (-) / Satışı (+) 0 Maddi varlık satın alımları (-) 18 ( ) ( ) Maddi olmayan varlık artışı (-) 19 (58.649) 0 Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) Tahsil edilen faizler (+) 0 Tahsil edilen temettüler (+) 0 Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ( ) ( ) C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIġLARI Sermaye Artışından nakit girişleri (+) Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit çıkışları (-) 0 0 Finansal kiralama borçları ile ilgili ödemeler (-) 8 ( ) ( ) Ödenen temettüler (-) 0 0 Ana Ortaklık Dışı paylarda artış (+), azalış (-) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ( ) Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen azalış (-) Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu

10 ÇEMAġ DÖKÜM SANAYĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 1 NOT 1 ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU ÇemaĢ Döküm Sanayi A.ġ. (Ana ortaklık) : ÇemaĢ Döküm Sanayi A.ġ. ( ġirket ) 1976 yılında devlet tarafından çimento ve madencilik sektörlerinin öğütücü bilya ihtiyacını karģılamak amacıyla kurulmuģtur. Fabrika, IĢıklar Holding tarafından 1995 yılında satın alınmıģ yurt içi ve yurt dıģı pazarlar için farklı sektörlere hitap eden döküm parçaları üretmeye baģlamıģtır tarihi itibariyle ġirket in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 247 kiģidir. ( :199). ġirket KırĢehir Ticaret Siciline 1481 sayı ile kayıtlı olup kanuni adresi Ankara Asfaltı 12. km KırĢehir dir. ġirket faaliyetlerini tek bir coğrafi bölümde (Türkiye) yürütmektedir. ġirketin bilinen ortakları (Not 27) de gösterilmiģtir. ġirket ortağı Ege Kraft Torba San. ve Tic. A.ġ., nihai ana ortak olan IĢıklar Yatırım Holding A.ġ.'nin bağlı ortaklığı durumundadır. IĢıklar Yatırım Holding A.ġ. nin hisseleri Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (ĠMKB) iģlem görmektedir. ġirket in halka arz olunmuģ hisse senetleri tarihinden itibaren Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası (ĠMKB) Ġkinci Ulusal Pazarı nda iģlem görmeye baģlamıģtır. Ana Ortaklık nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklıkları aģağıdaki gibidir: Bağlı Ortaklıklar : ÖzıĢık ĠnĢaat ve Enerji A.ġ.: ġirket merkezi Ankara da olup inģaat sektöründe taahhüt iģleri yapmaktadır. ġirket in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 21 kiģidir. ( : 47 kiģi). ÇemaĢ Döküm Sanayi A.ġ tarihinde Ana Ortağı Ege Kraft Torba Sanayi ve Tic. Aġ. den %67,82 ÖzıĢık ĠnĢaat Ve Enerji Aġ. hissesini TL ye satın almıģtır. Satın alma sonrası finansal duran varlıktaki iģtirak oranı %74,91 e ulaģmıģ ve Tam Konsolidasyon kapsamına alınmıģtır. Finansal tablolar yayınlanmak üzere tarihinde ġirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıģtır. Böyle bir niyet olmamakla beraber, ġirket Yönetimi nin ve bazı düzenleyici organların yasal mevzuata göre düzenlenmiģ finansal tabloları yayımlandıktan sonra değiģtirmeye yetkileri vardır. NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 2.1. Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar ÇemaĢ Döküm Sanayi A.ġ. ve bağlı ortaklıkları iģtirakleri, yasal muhasebe kayıtlarını Tek Düzen Hesap Planı, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Kanunları na uygun olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna uygun olarak Türk Lirası ( TL ) bazında hazırlamakta ve sunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliğ ile iģletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına iliģkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiģtir. Bu tebliğe istinaden, iģletmeler Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları nı ( UMS/UFRS ) uygularlar ve finansal tabloların Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle UMS/UFRS lere göre hazırladığı hususuna dipnotlarda yer verirler. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu nca ( TMSK ) yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. Finansal tabloların hazırlanıģ tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden, konsolide finansal tablolar SPK nın Seri: XI, No:29 sayılı tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS nin

11 ÇEMAġ DÖKÜM SANAYĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 2 SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlanmıģtır. Finansal tablolar ve dipnotlar, SPK nın 2008/16, 2008/18, 2008/02, 2009/04 ve Kurulun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı ve haftalık bültenlerindeki duyuruları ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgile dahil edilerek sunulmuģtur. SPK nın Seri: XI No:29 sayılı tebliği ve ona açıklama getiren duyurulara uyarınca, iģletmelerin toplam döviz hükümlülüğünün hedge edilme oranı ile toplam ihracat ve toplam ithalat tutarlarının finansal tablo dipnotlarında sunmaları zorunludur. (Dipnot 38) Finansal tablolar, makul değer ile gösterilen finansal varlıklar ve yükümlülükler dıģında, tarihi maliyet esası baz alınarak ġirketin fonksiyonel para birimi olan Türk Lirası (TL) olarak hazırlanmaktadır. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıģ olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları na uygun mali tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan ettiği için bu tarihten itibaren Uluslararası Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama ya göre finansal tabloların hazırlanması ve sunumu uygulamasını sona erdirmiģtir. KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, ġirket in finansal tabloları önceki dönemle karģılaģtırmalı hazırlanmaktadır. NetleĢtirme/Mahsup Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eģ zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler. Ancak faktoring Ģirketlerinden yapılan kabili rücu faktoring iģlemleri nedeniyle doğan borçlar ile devir ve temlik edilen finansal varlıklar alacak senetleri, çekler (TMS 39/39-UR- 57) bilanço dıģı bırakılmayarak alacak ve borç olarak bilançoda gösterilirler. Konsolidasyona ĠliĢkin Esaslar Konsolidasyona dahil edilen Ģirketlerin finansal tabloları iliģikteki konsolide finansal tabloların tarihi itibariyle hazırlanmıģtır. Bağlı ortaklıkların finansal tablolarının hazırlanması sırasında, tarihsel maliyet esasına göre tutulan kayıtlarına ġirket tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılmıģtır. (i) Bağlı ortaklıklar ĠliĢikteki konsolide finansal tabloların hazırlanmasında, ġirket in finansal ve faaliyet politikaları üzerinde kontrol gücüne sahip olduğu bağlı ortaklıklar aģağıdaki Ģekilde belirlenmiģtir. (a) ġirket doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde Ģirketlerdeki oy kullanma hakkının %50 den fazlasını kullanma yetkisine sahipse veya (b) %50 den fazla oy kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte, finansal ve faaliyet politikaları üzerinde fiili kontrol etkisini kullanmak suretiyle finansal ve faaliyet politikalarını Ģirketin menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahipse ilgili Ģirket konsolidasyona dahil edilmiģtir. Kontrol gücü, ġirket in doğrudan veya dolaylı olarak Ģirketlerin finansal ve faaliyet politikalarını yönetmesini ve bundan yarar elde etmesini ifade eder. Bağlı ortaklığın gelir ve giderleri, TFRS 3 de belirlenen elde etme tarihinden itibaren konsolide finansal tablolara dahil edilmiģtir.

12 ÇEMAġ DÖKÜM SANAYĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 3 Konsolidasyon, Ana Ortaklık olan ÇemaĢ Döküm Sanayi A.ġ. bünyesinde gerçekleģtirilmiģ olup, Ana Ortaklık ın bağlı ortaklıkdaki hisse payları aģağıdaki gibidir: Sermaye Ġçindeki Pay Oranı Bağlı Ortaklıklar* ÖzıĢık ĠnĢaat ve Enerji A.ġ. %74,91 %7,09 * ĠliĢikteki konsolide mali tablolara tam konsolidasyon yöntemi ile dahil edilmiģtir. ÇemaĢ Döküm Sanayi A.ġ tarihinde Ana Ortağı Ege Kraft Torba Sanayi Ve Tic. Aġ. den %67,82 ÖzıĢık ĠnĢaat Ve Enerji Aġ. hissesini TL ye satın almıģtır. Satın alma sonrası finansal duran varlıktaki iģtirak oranı %74,91 e ulaģmıģtır. ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. tarafından hazırlanan 22 Kasım 2010 tarihli ÖzıĢık ĠnĢaat Ve Enerji Anonim ġirketi 30 Eylül 2010 Tarihi Ġtibariyle Değerleme Raporunda Özvarlık Yöntemi, DüzeltilmiĢ Net Aktif Yöntemi ve Emsal KarĢılaĢtırma Yöntemi (Piyasa Çarpanları) ile ĠĢtiraklerden Alpaslan II Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin değerinin tespiti için ĠndirgenmiĢ Nakit Akımları Yöntemi (ĠNA) kullanılmıģtır. DüzeltilmiĢ Net Aktif Yöntemine göre ÖzıĢık ĠnĢaat Ve Enerji Anonim ġirketi nin değeri; TL ile TL arasında olacağı öngörülmüģtür. Değerleme raporuna göre %67,82 lik paya isabet eden ÖzıĢık ĠnĢaat ve Enerji Anonim ġirketi nin değeri TL ile TL arasında olduğundan alıģ bedeli TL makul kabul edilmiģtir. (ii) İştirakler, müşterek yönetime tabi ortaklıklar ve bağlı menkul kıymetler ġirket in ortak kontrolünde olmayan, ancak finansal ve faaliyet politikaları üzerinde önemli derecede etkisi bulunan Ģirketler iģtirakler olarak tanımlanmıģtır. ġirket in ortak kontrolünde olan ve finansal ve faaliyet politikaları üzerinde önemli derecede etkisi bulunan Ģirketler ise müģterek yönetime tabi ortaklıklar olarak tanımlanmıģtır. (iii) Bağlı menkul kıymetler ġirket in doğrudan ve dolaylı pay toplamı %20 nin altında olan, teģkilatlanmıģ piyasalarda iģlem görmeyen ve makul değerleri güvenilir bir Ģekilde belirlenemeyen bağlı menkul kıymetler, maliyet bedelleri ile konsolide finansal tablolara finansal duran varlık olarak yansıtılmıģtır. (iv)konsolidasyonda düzeltme işlemleri Konsolide mali tabloların hazırlanmasında aģağıdaki prensipler uygulanmıģtır: Tam Konsolidasyon Yöntemi : - Ana Ortaklık ile bağlı ortaklıkların ödenmiģ sermayesi ve satın alma tarihindeki özsermayeleri dıģındaki bilanço kalemleri toplanır. Yapılan toplama iģleminde, konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları karģılıklı indirilir. - Ana Ortaklık ın bağlı ortaklıklardaki payları; Ana Ortaklık ta ki Finansal Duran Varlıklar ve bağlı ortaklıklardaki Sermaye hesabından karģılıklı olarak elimine edilir. - Konsolidasyon kapsamındaki ortaklığın bağlı ortaklık haline geldiği tarih itibariyle ve daha sonraki pay alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere, ana ortaklığın bağlı ortaklığın sermayesinde sahip olduğu payların elde etme maliyeti, bu payların bağlı ortaklığın makul değere göre değerlenmiģ bilançosundaki özsermayesinde temsil ettiği değerden mahsup edilir. - Bağlı ortaklıkların net varlıklarından ana ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dıģında kalan paylara isabet eden kısımları konsolide bilançoda Azınlık payları kalemi içinde sınıflandırılmıģtır. Yine bağlı ortaklıkların net dönem karlarından veya zararlarından ana ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dıģında kalan paylara isabet eden kısımları, konsolide gelir tablosunda Azınlık payları kalemi içinde sınıflandırılmıģtır. - Ana Ortaklık ve bağlı ortaklığın birbirleri arasındaki satın alma ve satıģ iģlemleri ve bu iģlemlerden kaynaklanan kar ve zararlar, konsolide gelir tablosunda iptal edilir. Bahse konu iptal edilen kar ve zararlara, konsolidasyona tabi ortakların kendi aralarında alım-satıma konu olan, menkul kıymetler, stoklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, finansal duran varlıklar ve diğer aktifler dahildir.

13 ÇEMAġ DÖKÜM SANAYĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde DeğiĢiklik ve Hatalar ġirket benzer nitelikteki iģlemleri, diğer olayları ve durumları tutarlı olarak mali tablolara alır, değerler, sunar. Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiģiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değiģiklikler, yalnızca bir döneme iliģkin ise, değiģikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere iliģkin ise, hem değiģikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır Muhasebe politikalarındaki değiģiklikler 31 Aralık 2010 tarih ve bu tarih itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aģağıda özetlenen yeni standartlar ve UFRYK yorumları dıģında 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar ile tutarlı olarak uygulanmıģtır. Söz konusu standartlar ve yorumların ġirket in performansına ve finansal durumuna etkisi olup olmadığı ilgili paragraflarda belirtilmiģtir. Muhasebe politikalarında ve açıklamalarda değiģiklikler ġirket, 1 Ocak 2010 tarihinde baģlayan hesap döneminde, aģağıdaki yeni ve düzeltilmiģ UFRS ve UFRYK yorumlarını uygulamıģtır. - UFRYK 17 Gayri nakdi Varlıkların Ortaklara Dağıtılması, - UMS 39 Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme (DeğiĢiklik) Uygun korumalı araçlar, - UFRS de ĠyileĢtirmeler, Mayıs UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler (DeğiĢiklik) ġirket tarafından nakit olarak ödenen hisse bazlı ödemeler, - Yeniden düzenlenmiģ UFRS 3 ĠĢletme BirleĢmeleri ve UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar (DeğiĢiklik), - Yayımlanan tüm değiģiklikler, UFRS 5 SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardının satıģ iģleminden sonra iģletme kontrol gücü olmayan hisse senetlerini elinde tutmaya devam ettiği durumlarda bağlı ortaklığın ve bu ortaklığa ait tüm varlık ve borçların satıģ amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılmasına iliģkin hükümlerine açıklık getiren değiģiklik hariç 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemi için geçerlidir. - UFRS de ĠyileĢtirmeler, Nisan 2009 Söz konusu standart ve yorumların ġirket in konsolide finansal tablolarına ya da faaliyetlerine bir etkisi bulunmamaktadır. Söz konusu standart ve yorumların ġirket in konsolide finansal tablolarına ya da faaliyetlerine bir etkisi bulunmamaktadır. Nisan 2009 da yayınlanan UFRS iyileģtirmeleri kapsamında üzerinde değiģiklik yapılan standartlar aģağıdaki gibidir. - UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler - UFRS 5 SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler - UFRS 8 Faaliyet Bölümleri - UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu - UMS 7 Nakit AkıĢ Tablosu - UMS 17 Kiralamalar - UMS 18 Gelir - UMS 36 Varlıklarda Değer DüĢüklüğü - UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar - UMS 39 Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme - Finansal riskten korunan kalem olarak kabul edilen kalemler - UFRYK 9 Gömülü Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi - UFRYK 16 YurtdıĢındaki ĠĢletme ile ilgili Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması

14 ÇEMAġ DÖKÜM SANAYĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 5 Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiģ ve erken uygulamaya konulmayan standartlar UFRYK 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi Yorum, 1 Temmuz 2010 tarihi ve sonrasında baģlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu yorum, iģletme ile kredi verenler arasında finansal borcun Ģartları hakkında bir yenileme görüģmesi olduğu ve kredi verenin iģletmenin borcunun tamamının ya da bir kısmının sermaye araçları ile geri ödemesini kabul ettiği durumların muhasebeleģtirilmesine değinmektedir. UFRYK 19, bu sermaye araçlarının UMS 39 un 41 no lu paragrafı uyarınca ödenen bedel olarak niteleneceğine açıklık getirmektedir. Sonuç olarak finansal tablolardan çıkarılan finansal borç ve çıkarılan sermaye araçları, bir finansal borcu sonlandırmak için ödenen bedel olarak iģleme tabi tutulur. ġirket, yorumun finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını beklememektedir. UFRYK 14 Asgari Fonlama KoĢulları (DeğiĢiklik) DeğiĢiklik, 1 Ocak 2011 tarihi ve sonrasında baģlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu değiģikliğin amacı, iģletmelerin asgari fonlama gereksinimi için yaptığı gönüllü ön ödemeleri bir varlık olarak değerlendirmelerine izin vermektir. Erken uygulamaya izin verilmiģtir ve uygulanması geriye dönük olarak yapılmalıdır. ġirket, yorumun finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını beklememektedir. UFRS 9 Finansal Araçlar Safha 1 Finansal Varlıklar, Sınıflandırma ve Açıklama Yeni standart, 1 Ocak 2013 tarihi ve sonrasında baģlayan hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ölçülmesi ve sınıflandırılmasına iliģkin yeni hükümler getirmektedir. Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. ġirket, yorumun finansal durumunu veya performansı üzerine olan etkilerini değerlendirmektedir. UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama - Yeni haklar içeren ihraçların sınıflandırılması (DeğiĢiklik) DeğiĢiklik, 1 ġubat 2010 tarihi ve sonrasında baģlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu değiģiklik, yürürlükteki standart uyarınca türev aracı olarak muhasebeleģtirilen belirli döviz tutarlar karģılığında yapılan hak ihracı teklifleri ile ilgilidir. DeğiĢiklik, belirli koģulların sağlanması durumunda iģlem sırasında geçerli olacak olan para birimine bakılmaksızın bu tür hak ihraçlarının öz kaynağa dayalı finansal varlık olarak sınıflandırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. DeğiĢiklik geriye dönük olarak uygulanmalıdır. ġirket, yorumun finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını beklememektedir. UMS 24 ĠliĢkili Taraf Açıklamaları (Yeniden Düzenleme) Yeniden düzenleme, 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında baģlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu yeniden düzenleme, devletin ya da iģletmenin iliģkide olduğu devlet kontrolündeki kamu kuruluģlarının tek bir müģteri olarak nitelendirilip nitelendirmeyeceği hususunda iģletmelerin yapması gereken değerlendirmeye iliģkindir. ġirket, bu değerlendirmeyi yaparken söz konusu kuruluģlar arasındaki ekonomik bütünleģmenin kapsamını göz önünde bulundurmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmektedir ve erken uygulama geriye dönük olarak yapılmalıdır. ġirket, yorumun finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını beklememektedir. Mayıs 2010 da UMSK, tutarsızlıkları gidermek ve ifadeleri netleģtirmek amacıyla üçüncü çerçeve düzenlemesini yayınlamıģtır. DeğiĢiklikler için çeģitli yürürlük tarihleri belirlenmiģ olup erken yürürlük tarihi 1 Temmuz 2010 ve sonrasında baģlayan hesap dönemleridir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. - UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Ġlk Kez Uygulanması, 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında baģlayan hesap dönemleri için geçerlidir. - UFRS 3 ĠĢletme BirleĢmeleri, 1 Temmuz 2010 tarihinde ve sonrasında baģlayan hesap dönemleri için geçerlidir. - UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında baģlayan hesap dönemleri için geçerlidir. - UMS 1 Finansal Tabloların SunuluĢu, 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında baģlayan hesap dönemleri için geçerlidir. - UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar, 1 Temmuz 2010 tarihinde ve sonrasında baģlayan hesap dönemleri için geçerlidir.

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NA Giriş ÇEMAŞ

Detaylı

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. a member

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġTĠR GEÇMĠġTĠR Dipnot 31 Ağustos

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, 2011 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

UÇAK SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ (USAŞ) 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLO VE DİPNOT AÇIKLAMALARI

UÇAK SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ (USAŞ) 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLO VE DİPNOT AÇIKLAMALARI UÇAK SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ (USAŞ) 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLO VE DİPNOT AÇIKLAMALARI UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30.09.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Anel

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 MAYIS 2010 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI

Detaylı

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK-31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

Detaylı

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Dipnot Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu ĠÇĠNDEKĠLER GÖRÜġ... 2 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 3 4

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI . v 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkini KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACĠRLER YATIRIM HOLDĠN A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA FĠNANSAL

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. Yönetim

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ Ara Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE GÖRE HAZIRLANMIġ KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE DĠPNOTLAR ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2011 31.12.2011 Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu nin 1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine ait Bağımsız

Detaylı

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR

Detaylı

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi 18 Ağustos

Detaylı