Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ADLÝ MUHASEBE UYGULAMALARI

2 ADLÝ MUHASEBE UYGULAMALARI S.M.MALÝ MÜÞAVÝR SELÇUK GÜLTEN & S.M.MALÝ MÜÞAVÝR ÝLYAS KOCAER ANKARA ARALIK 2010

3

4 ÖNSÖZ Kitabýn hazýrlanmasý aþamasýnda daima teþvik ve yardýmlarýný gördüðümüz deðerli meslektaþlarýmýza, arkadaþlarýmýza ve kitabýn basýlmasýný saðlayan yayýnevine teþekkür ederiz. Her zaman desteklerini gördüðümüz ailemize, üzerimizde sonsuz emekleri bulunan öðretmenlerimize ayrýca teþekkür ederiz. Burada isimlerini sayamadýðýmýz bize tecrübelerini aktaran çalýþma arkadaþlarýmýza, yanýnda yetiþtiðimiz deðerli üstatlarýmýza müteþekkir olduðumuzu belirtmek istiyoruz. Ayrýca Adli Müþavirlik Enstitüsü Derneðine de yaptýðý katkýlardan ve teþviklerden dolayý teþekkür etmek istiyoruz. Adli Muhasebe ve Adli Müþavirlik konularýnda yayýnlanan ilk kitap olmasý nedeniyle çalýþmamýz üzerinde büyük bir titizlik gösterdik. Her konu yüzlerce kez gözden geçirildi. Pek çok kýsým tekrar yazýldý. Kitabýn üniversitelerde ders kitabý olmasýnýn yaný sýra uygulamacýlara da yol gösteren bir kitap olmasý için örnekleri arttýrdýk. Bütün bunlara raðmen anlatýmlarýmýz sýrasýnda veya verdiðimiz örneklerde açýklayamadýðýmýz iyi aktaramadýðýmýz konular için þimdiden siz deðerli okuyucularýn affýna sýðýnýyoruz. Elbette bu çalýþmada eleþtirilen kabul edilmeyen hususlar bulunacaktýr. Bu konularýn veya adreslerine bildirilmesi halinde kitabýmýzýn diðer baskýlarýnda mutlaka deðerlendirileceðini beyan eder, ilginiz için þimdiden teþekkür ederiz.

5

6 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ ÝÇÝNDEKÝLER ÞEKÝLLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM ADLÝ MUHASEBE KAVRAMI VE ADLÝ MÜÞAVÝRLÝK MESLEÐÝ 1.1. Adli Kelimesinin Tanýmý Adli Muhasebe Kavramý Adli Müþavirlik Mesleði Adli Müþavirlik Mesleðinin Konusu Dava Destekleri (Hukuki Destek) Uzman Tanýklýk (Bilirkiþi Tanýklýðý) Suistimal, Hile, Yolsuzluk Araþtýrmacýlýðý Adli Muhasebeye Duyulan Ýhtiyacýn Nedenleri Adli Muhasebe Bilim Dalýnýn Diðer Bilimlerle Ýliþkisi Psikoloji Suç Bilimi Grafoloji Hukuk Denetim Ýstatistik Adli Müþavirlik Mesleðini Ýfa Edenlerde Bulunmasý Gereken Nitelikler Adli Müþavirin Dýþ Denetçiden Farklarý Adli Müþavirin Ýç Denetçiden Farklarý Adli Müþavirin Geleneksel Muhasebeciden Farklarý Adli Müþavirin Bilirkiþiden Farklarý Adli Müþavirlik Mesleðinin Geliþim Süreci Dünya daki Adli Muhasebe Uygulamalarý Türkiye de Adli Muhasebe Algýlamalarý Adli Müþavirlerin Kullandýklarý Teknikler Yazýlý Ýfade Alma Tekniði Sözlü Ýfade Alma (Soruþturma) Tekniði Doðrulama (Teyit etme) Tekniði Yeniden Hesaplama Tekniði Analitik Ýnceleme Tekniði Fiziki Ýnceleme (Gözlem) Tekniði Belge Ýnceleme Tekniði Adli Müþavirlik Mesleði Etik Kurallarý Adli Müþavirlik Temel Kavramlarý Sosyal Sorumluluk Kavramý Eþitlik

7 Tarafsýzlýk ve Delile Baðlama Tutarlýlýk Özün Önceliði Ýhtiyatlýlýk Þahsilik Kanunlara Baðlýlýk Þüphecilik ÝKÝNCÝ BÖLÜM ADLÝ MÜÞAVÝRLÝK MESLEÐÝ UYGULAMALARI 2.1. Sapma ve Suç Kavramý Suçlarýn Sýnýflandýrýlmasý Suç Davranýþlarýný Açýklayan Teoriler Adli Müþavirlikte Ýncelenen Suçlar Ekonomik Suçlarýn Temel Özellikleri Bankacýlýk Suçlarý Ýzinsiz Faaliyette Bulunma Suçu Mevduat ve Katýlým Fonu Sahiplerinin Haklarýný Engelleme Suçu Önlemleri Almamak Suçu Bilgi ve Belge Vermeme Suçu Denetim Görevlilerini Engelleme Suçu Belgelerin Saklanmasý Yükümlüðünü Gerçekleþtirmeme Suçu Gerçeðe Aykýrý Beyan Verme Suçu Ýþlemlerin Kayýt Dýþý Býrakýlmasý, Gerçeðe Aykýrý Muhasebeleþtirilmesi veya Bilançonun Hesap Mutabakatý Yapýlmadan Çýkarýlmasý Suçu Gerçeðe Aykýrý Belgeleri Onaylama Suçu Banka Ýtibarýný Zedeleme Suçu Bankacýlýk Sýrlarýnýn Açýklanmasý Suçu Zimmet Suçu Zimmet Suçu Ýle Emniyeti Suistimal Suçu Zimmet Suçu Ýle Görevi Kötüye Kullanma Suçu Zimmet Suçu Ýle Görevi Ýhmal Suçu Zimmet Suçu Ýle Dolandýrýcýlýk Suçu Zimmet Suçu Ýle Evrakta Sahtecilik Suçu Ýcra Ýflas Kanunu ndaki Suçlar Alacaklýyý Zarara Uðratmak Ýçin Kasten Mevcudunu Azaltmak Eylemleri Ýle Aczine Neden Olmak veya Bilerek Durumunu Aðýrlaþtýrmak Alacaklýyý Zarara Uðratmak Ýçin Ticari Ýþletmede Yöneticinin Borçlarý Ödememesi Suçu Ticareti Terk Hükümlerine Aykýrý Davranma Suçu Gerçeðe Aykýrý Mal Beyaný Suçu Kazanç veya Mal Varlýðý Artýþlarýný Bildirmeme Suçu Taahhüdü Ýhlal Suçu

8 Ýhale Kanunu Ýle Ýlgili Suçlar Ýhaleye Fesat Karýþtýrma Suçu Edimin Ýfasýna Fesat Karýþtýrma Suçu Diðer Suçlar Kara Paranýn Aklanmasý Suçu Sermaye Piyasasý Kanunu Kapsamýndaki Suçlar Vergi Ýle Ýlgili Suçlar Ceza Kavramý Adli Müþavirlik Çalýþma Konularý Dava Destekleri (Hukuki Destek) Boþanmalarla Ýlgili Uyuþmazlýk ve Davalarda Zimmet Ýle Ýlgili Uyuþmazlýk ve Davalarda Ceza Kanunu Ýle Ýlgili Uyuþmazlýk ve Davalarda Ýcra Ýflas Hukuku Ýle Ýlgili Uyuþmazlýk ve Davalarda Ýþ Hukuku Ýle Ýlgili Uyuþmazlýk ve Davalarda Vergi Hukuku Ýle Ýlgili Uyuþmazlýk ve Davalarda Ticaret Hukuku Ýle Ýlgili Uyuþmazlýk ve Davalarda Kara Paranýn Aklanmasý Ýle Ýlgili Uyuþmazlýk ve Davalarda Sermaye Piyasasý Ýle Ýlgili Uyuþmazlýk ve Davalarda Uzman Tanýklýk (Bilirkiþi Tanýklýðý) Suistimal, Hile, Yolsuzluk Araþtýrmacýlýðý ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ADLÝ MÜÞAVÝRLÝK UYGULAMA ÖRNEKLERÝ 3.1. Örnek Olay 1 (Hile, Suistimal ve Yolsuzluk Denetçiliði) Örnek Olay 2 (Uzman Tanýklýk, Bilirkiþi Tanýklýðý) Örnek Olay 3 (Dava Desteði) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ADLÝ MÜÞAVÝRLÝK TÜRKÝYE ÖNERÝSÝ 4.1. Adli Muhasebe Eðitimi Hukuk Eðitimi ile Beraber Muhasebe Muhasebe Eðitimi ile Beraber Hukuk Suç Bilimi Eðitimi ile Beraber Muhasebe ve Hukuk Baðýmsýz Ayrý bir Adli Muhasebe Eðitimi Lisans Düzeyinde Adli Muhasebe Eðitimi Kurs ve Meslek Ýçi Eðitim Önerileri Adli Müþavirlik Kanunu Ýçin Bir Örnek Model Önerisi Adli Müþavirlik Deðerlendirmeleri ÇALIÞMA SORULARI VE ÇÖZÜMLERÝ SONUÇ VE ÖNERÝLER KAYNAKÇA

9 ÞEKÝLLER LÝSTESÝ Þekil 1-Adli Müþavirlik Mesleði Alt Yapý Koþullarý Þekil 2-Adli Müþavirlik Mesleðinin Konusu Þekil 3-Adli Müþavirlikte Dava Destekleri Þekil 4-Adli Müþavirlikte Uzman Tanýklýk Þekil 5-Adli Muhasebe Ýlgili Bilim veya Bilim Dallarý Þekil 6-Adli Müþavirlerde Bulunmasý Gereken Nitelikler Þekil 7-Adli Müþavirlerin Kullandýðý Teknikler Þekil 8-Yasak Sorgu (Ýfade Alma) Teknikleri Þekil 9-Doðrulama (Teyit Alma) Tekniði Þekil 10-Adli Müþavirlik Etik Kurallarý Þekil 11-Suç Teorileri Þekil 12-Ekonomik Suçlarýn Temel Özellikleri Þekil 13-Bankacýlýk Suçlarý Þekil 14-Ýcra Ýflas Kanunu ndan Kaynaklanan Suçlar Þekil 15-Ýhale Kanunu Ýle Ýlgili Suçlar Þekil 16-Ceza Ýlkeleri Þekil 17-Bilirkiþi Tanýklýðýnda Soru Sorma Hak Sahipleri Þekil 18-Sözlü Anlatým Teknikleri Þekil 19-Ýþletmelerde Hile Yapabilecek Kiþiler Þekil 20-Hile Önleme Teknikleri

10 GÝRÝÞ Dünyadaki ekonomik, mali ve finansal sistemlerde yaþanan geliþmeler, iletiþim ve ulaþým olanaklarýnýn artmasý, sosyolojik ve kültürel yapýlarý da hýzla deðiþtirmektedir. Günümüzde bu geliþmelere paralel olarak yeni meslekler ortaya çýkmakta bazen de var olan meslekler ortadan kalkmaktadýr. Bu deðiþim ve geliþim olumlu etkiler yaptýðý gibi yeni ve karmaþýk suç ve suç iþleyen yapýlarýn meydana çýkmasýna neden olmaktadýr. Böylece suç ile mücadele eden kuruluþlar, adalet sistemi üyeleri ve suçtan etkilenen veya maðdur olan gerçek veya tüzel kiþiler çeþitli alanlarda uzman kiþilerden teknik bilgi, destek veya yardým almak zorunda kalmaktadýrlar. Ülkemizde henüz yasal bir statüye kavuþmamýþ olan adli müþavirlik mesleði de iþlenen suçlar dolayýsýyla maðdur olan, olumsuz etkilenen, bilgi ve teknik destek isteyen tüm ilgililere meslek ilke ve standartlarý doðrultusunda hizmet vermektedir. Adli müþavirlik mesleðini ifa edenler dava desteði, uzman tanýklýk(bilirkiþi tanýklýðý) ve hile, suistimal, yolsuzluk araþtýrmacýlýðý konularýnda hizmet vermektedirler. Adli sorunlarýn çözümünde geleneksel muhasebeciden farklý olarak, muhasebe, hukuk, denetim, psikoloji, suç bilimi, grafoloji gibi diðer bilim dallarýnýn da yöntemlerini kullanarak analizler yapmak adli müþavirin temel görevidir. Mükellefle devlet arasýnda köprü kurmak yerine yapýlan bu adli müþavirlik çalýþmalarýnda esas amaç avukat, hakim, savcý, kolluk kuvvetleri, maðdur ile muhasebe mesleði konularý arasýnda köprü kurmaktýr. Adli müþavir, davalara destek vermenin yaný sýra iþletmelerde yapýlan hilelerin, yolsuzluklarýn hukuksal delilleriyle tespit edilmesi açýsýndan ilgili tüm kiþi ve kuruluþlara deðiþik bir hizmet sunmaktadýr. 7

11 Ülkemizde avukatlarýn, savcýlarýn ve hakimlerin özellikle vergi ve muhasebe gibi mevzuatýn sýk deðiþtiði ve karmaþýk bir yapýya sahip olan ekonomik ve mali konularda gerekli ve yeteri kadar bilgiye sahip olmadýklarý, vergi ve muhasebe kayýtlarýna veya mali tablolara bakarak analiz ve yorumlar yapmakta zorlandýklarý bilinen bir gerçektir. Bu durum da genelde bilirkiþi olarak adlandýrýlan kiþilere baþvurulmaktadýr. Ancak bilirkiþilik mesleðinin de çeþitli sorunlar nedeniyle bu ihtiyacý tam ve yeterli olarak karþýlayamadýðý da bilinmektedir. Adli müþavirler, içerisinde muhasebe ilgili konularýn yüksek olduðu bir davanýn hazýrlýk aþamasýndan karar aþamasýna dek, avukatlara, savcýlara hakimlere ve maðdurlara teknik bilgi ve destek saðlamaktadýr. Bilirkiþiden farklý olarak desteði sýrasýnda aktif araþtýrmalar yapmakta ve sadece yazýlý olarak deðil ayrýca sözlü olarak da ulaþtýðý bilgileri aktarmaktadýr. Ýþletmelerde var olan hilelerin ve yolsuzluklarýn tespiti durumunda ise yasal dayanaklarý ile rapor hazýrlayarak iþletme yönetimine sunmakta ve ilgili adli mercilere de suç duyurusunda bulunabilmektedir. Adli Müþavirlik mesleðine; kar daðýtýmlarý, boþanma davalarý, ortaklýk paylarý, çeþitli ceza davalarý, vergi davalarý, firma deðer tespit davalarý, kara paranýn aklanmasý ile ilgili davalar, hileli iflas davalarý, kredi kartý dolandýrýcýlýklarý, çek senet davalarý, biliþim suçlarý ile ilgili davalar, iþçi tazminat davalarý gibi pek çok dava nedeniyle baþvurulabilir. Hukuk ile muhasebe bilimlerinin konularýnýn kesiþtiði burada sayýlamayacak kadar çok dava türü vardýr. Bu dava türlerinin her birinde adli muhasebecinin görevi adaletin saðlanmasýna yardýmcý olacak doðru, dürüst, gerçek, tarafsýz teknik bilgileri 8

12 sunmaktýr. Yalnýz adli müþavir kendisini hakim yerine koyarak karar veremeyeceði gibi savcý yerine koyarak da araþtýrdýðý konu ile ilgili taraflarý doðrudan suçlayamaz. Adli müþavir yaptýðý araþtýrmalar esnasýnda ulaþtýðý görüþleri destekleyecek delilleri hukuka aykýrý yollardan elde edemez. Delil toplama sýrasýnda özel hayatýn ihlali gibi suç sayýlan fiillerde bulunamaz. Bu sebeple adli müþavirin kendisinin de yeterli hukuk bilgisine sahip olmasý gerekir. Adli muhasebe Türkiye de çok bilinen bir alan olmadýðýndan çalýþmanýn ilk bölümünde kavramsal çerçeve geniþ olarak anlatýlmýþ olup, adli müþavirlik mesleði de genel olarak açýklanmýþtýr. Adli müþavirin bir denetçiden, bilirkiþiden ve geleneksel muhasebeciden farklarý da bu bölümde analiz edilmiþtir. Burada yabancý ülke uygulamalarý çok dar olarak tutulmuþ esas olarak ülkemiz esas alýnarak kavramsal yapý oluþturulmak istenmiþtir. Bütün tanýmlamalarda Ýngilizce veya diðer yabancý dillerdeki terimlerden çok Türkçe terimler kullanýlmýþtýr. Mesleðin etik kurallarý, çalýþma yapýsý, araþtýrma teknikleri kullandýðý diðer yöntemler anlatýlmýþtýr. Çalýþmanýn ikinci bölümünde ise adli müþavirlik mesleði uygulamalarý detaylý olarak açýklanmýþtýr. Adli müþavirlerin inceledikleri suçlar detaylý olarak açýklanmýþtýr. Ayrýca adli müþavirlerin çalýþma konularý biraz daha detaylandýrýlmýþtýr. Bu bölümde adli müþavirlerin çalýþma metodolojisi kapsamlý olarak gösterilmek istenmiþtir. Adli müþavirlerin incelediði suçlar ve genel olarak da ceza kavramý açýklanmýþtýr. 9

13 Üçüncü bölümde ilk iki bölümde açýklanan teorik yapýnýn daha da iyi algýlanabilmesi için uygulama aþamasýnda yapýlacaklarý gösteren detaylý vaka uygulamalarý ele alýnmýþtýr. Örnek olay uygulamalarýnýn çok kapsamlý olarak açýklanmasýnda temel amaç ülkemiz için yeni olan bu alaný tüm boyutlarý ile tanýtabilmektir. Ayrýca adli müþavirlik uygulamacýlarýna da yol göstermek hedeflenmiþtir. Bu bölümde serbest adli müþavirlik mesleðinin çalýþma alanlarý olan uzman tanýklýk (bilirkiþi tanýklýðý), dava destekleri ve hile, yolsuzluk, suistimal denetçiliði konularýnda birer tane detaylý uygulama örneði verilmiþtir. Dördüncü bölümde ise Adli müþavirlik mesleðinin alt yapýsýný hazýrlamak amacýyla bir Türkiye modeli önerilmiþtir. Adli müþavirlik eðitimi ile ilgili standartlar ve konular çeþitli boyutlarý gösterilerek tartýþýlmýþtýr. Lisans düzeyinde eðitim müfredatý ve bir kurs önerisi de yapýlmýþtýr. Ayrýca adli müþavirlik mesleði ile ilgili olarak nasýl bir hukuksal mevzuatýn oluþturulabileceðine ve mesleki yasal alt yapýnýn hazýrlanmasýna iliþkin de fikirler de öne sürülmüþtür. Ayrýca bölümlerle ilgili çalýþma sorularý ve çözümleri verilerek konularýn bir kez daha tekrar edilerek okuyucular tarafýndan incelenmesi amaçlanmýþtýr. Çalýþma ile ilgili olarak elde edilen bulgular, analizler, tespitler, yapýlmasý gerekenler sonuç ve öneriler kýsmýnda detaylý olarak deðerlendirilmiþtir. 10

14 BÝRÝNCÝ BÖLÜM ADLÝ MUHASEBE KAVRAMI VE ADLÝ MÜÞAVÝRLÝK MESLEÐÝ Adli muhasebe ile ilgili olarak kavramsal çerçeve ve bilimsel alt yapý bu bölümde oluþturulacaktýr. Adli muhasebenin tanýmý, konusu, diðer bilim dallarýyla iliþkileri, adli müþavirlik mesleðinin genel yapýsý da bu bölümün içerisinde deðerlendirilecektir Adli Kelimesinin Tanýmý Adli kelimesi Türkçe de adaletle ilgili olan, adaletle iliþkili olay, nesne, olgu, husus veya kavram anlamlarýna gelmektedir. Osmanlý da II Beyazýt þiirlerinde adli kelimesini mahlas olarak kullanmýþtýr. Çok eski bir sözcük olan adli kelimesi günümüz Türkçe sinde de Adli Týp veya Adli Sicil Kaydý örneklerinde olduðu gibi hala kullanýlmaktadýr. Mahkemelerdeki yargýlamaya, hukuksal çatýþmalara, kamuya intikal eden tartýþmalara yönelik olarak kullanýlabilen adli kelimesi en genel anlamýnda hukuk bilimine ait her konu için kullanýlabilir. Adli bilim adamlarýný sadece hukukçular ile sýnýrlamayýp, adli týp uzmanlarýný, grafoloji (imza ve yazý bilimi) uzmanlarý, adli müþavirler gibi kiþileri de kapsayacak þekilde adli kelimesini en geniþ anlamýnda düþünmek gerekmektedir Adli Muhasebe Kavramý Adli muhasebe kavramý Türkiye için yeni bir kavram olup, esas kaynaðýný Amerika Birleþik Devletleri uygulamalarýndan almaktadýr. Adli muhasebe, Kanada ve Avrupa birliði ülkelerinde de kendisine kýsmen uygulama alaný bulabilmiþtir. Yeni bir kavram olduðu için tüm dünyada geçerli standart kabul edilebilecek bir tanýmý yoktur. Bize göre adli muhasebe Mahkemeye intikal etmiþ veya henüz etmemiþ ancak hukuksal bir çatýþma yaratmasý muhtemel konunun esaslý bir boyutunu muhasebe ile iliþkili itilaflarýn oluþturduðu, psikoloji, suç bilimi gibi diðer bilim dallarýndan da yararlanan kendine has araþtýrma, sorgulama ve analiz teknikleri kullanarak gerçeði arayan bir bilim dalýdýr. Hukuksal sorunlarýn çözümlenmesi noktasýndan adli muhasebe kavramýný tanýmladýðýmýzda, muhasebe ve hukuk bilgilerinin içi içe geçmesi, ekonomi, psikoloji gibi diðer bilim alanlarýna girilmesi gerekmektedir. Ayrýca araþtýrma, kanýt toplama, sorgulama ve denetim 11

15 tekniklerinin kullanýmý konularý da ön plana çýkar. Muhasebe iþletmelerin yaþamýþ olduklarý para ile ifade edilebilen mali olaylarý kayýtlayan, sýnýflandýran, özetleyen, analiz ve yorumunu yapan, beyanname, bildirge ve benzeri yasal bildirimleri yapan, kanuni defterlerini tutan iþletme faaliyetlerine hukuksal zemin kazandýran bir bilimdir. Muhasebe uygulamalarýnýn gerçekleþtirilmesinde vergi kanunlarýnýn, ticaret kanunlarýnýn, borçlar kanunun ve benzeri diðer hukuki düzenlemelerin etkisi olduðu gibi pek çok hukuksal sorunun çözülmesi de muhasebe biliminin genel kabul görmüþ ilke ve standartlarýnýn büyük etkisi altýndadýr. Pek çok adli mercilere intikal etmiþ veya etmemiþ hukuki itilafýn çözümlenmesinde sadece hukuk bilgisi yeterli olmayýp ayrýca üst düzeyde muhasebe ve muhasebe denetimi bilgisi gerekmektedir. Yukarýda belirttiðimiz gibi muhasebe para ile ölçülebilen mali olaylarý belgelere dayanarak kayýtlayan bir bilimdir. Paranýn ekonomik olaylarý peçelemeye yarayan bir araç olduðunu iktisat biliminde tartýþýldýðý gibi her belgenin gerçeði yansýttýðý da iddia edilemez. Adli muhasebe ekonomik ve mali olaylarýn gerçek yüzünü ortaya çýkarmak için soruþturma ve araþtýrma tekniklerini kullanarak dikkatli, titiz ve metodolojik bir çalýþmayý gerektirir. Adli muhasebe çalýþma konularý dikkate alýnarak tanýmlandýðýnda ise muhasebesel analiz aðýrlýklý olmak üzere dava desteði, bilirkiþi tanýklýðý ve hile araþtýrmacýlýðý ile ilgili bilim dalýdýr. Bu þekilde tanýmlandýðýnda ise muhasebesel analiz ön plana çýkmaktadýr. Muhasebe bilgi ve deneyimi tek baþýna yeterli olmayýp araþtýrma ve soruþturma tekniklerini de kullanarak hukuksal problemin bütün yönleri aydýnlatýlmaya çalýþýlýr. Dava desteði denildiðinde sadece mahkemelere yazýlý görüþ bildirmek olarak algýlamayýp ayný zamanda avukatlara savunmasýna dayanak oluþturacak teknik yardýmlarý da dikkate almak gerekir. Hatta daha da ileri giderek avukatla henüz sözleþme imzalamamýþ, bir vekalet iliþkisi kurmamýþ olan maðdura bilgi saðlamayý da adli muhasebe içerisinde deðerlendirmek gerekir. Bilirkiþi tanýklýðýnda ise mahkemede konu ile ilgili sözlü görüþ bildirmek adli muhasebenin kapsamýnda bulunmaktadýr. Hile, yolsuzluk, suistimal araþtýrmacýlýðýnda ise adli muhasebe daha çok denetim biliminin alanýna girmektedir. Ancak klasik bir denetçinin kullandýðý denetim tekniklerine ek olarak adli muhasebeye ait özel teknikler de kullanýlýr. Adli muhasebe hizmetinden faydalananlar dikkate alýndýðýnda hukuksal bir çatýþmanýn maðduru olduðuna inananlara, avukatlara, savcý ve hakimlere 12

16 karþýlaþtýklarý hukuksal sorunlarýn çözümüne yönelik muhasebe aðýrlýklý araþtýrmacý soruþturmacý bir bakýþ açýsýyla yardým eden bilim dalýdýr. Adli muhasebe hukuksal bir çatýþmanýn maðduru olduðuna inananlara, avukatlara, savcý ve hakimlere, dava desteði saðlamakta ve bilirkiþi tanýklýðý hizmetini sunmaktadýr. Hile, yolsuzluk, suistimal araþtýrmacýlýðýnda ise adli muhasebe iþletmesinde yolsuzluk yapýldýðýný düþünen kamu veya özel sektör gerçek veya tüzel kiþilerine hizmet sunulmaktadýr. Adli muhasebe bilim dalý geliþmeye açýk bir alan olup ileride hizmet sunduðu kesimin kapsamýnýn artabileceði de göz önünde bulundurulmalýdýr Adli Müþavirlik Mesleði Adli muhasebe bilim dalýný, profesyonel olarak, gelir elde etmek amacýyla uygulayan gerekli ve yeterli donanýmlara sahip þekilde icra eden kiþilere Serbest Adli Müþavir denilir. Bu tip bir serbest meslek faaliyetinin tanýmý 193 Sayýlý Gelir Vergisi Kanunu nun 65 nci maddesinde Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade þahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan iþlerin iþverene tabi olmaksýzýn þahsi sorumluluk altýnda kendi nam ve hesabýna yapýlmasýdýr. þeklinde açýklanmýþtýr. Esas olarak bir meslek olarak tanýmlanabilmek için üç temel þart bulunmaktadýr. Bunlardan birincisi belirli bir eðitim ve öðretim sürecinden geçilerek mesleðe girilmesidir. Ýkincisi ise mesleðin belirli etik kurallarýnýn, ilke ve standartlarýnýn, sertifikasyon ve belgelendirme sürecinin olmasý gerekir. Üçüncüsü ise mesleðin ilgili ülkede hukuksal dayanaðýný oluþturan bir kanunun, yönetmeliklerinin ve benzeri mevzuat unsurlarýnýn olmasýdýr. Bu üç unsurun bir arada bulunmadýðý durumlarda bir meslekten söz edebilmekte mümkün olmamaktadýr. Serbest adli müþavirlik mesleði bu açýdan ele alýndýðýnda dünya uygulamalarýnýn tamamýnda en az lisans düzeyinde belirli alanlarda bir eðitim alýnmasý þartýnýn bulunduðu görülmektedir. Yani adli müþavirlik mesleði birinci kriteri saðlamaktadýr. Ýkinci kriter açýsýndan incelendiðinde dünya uygulamalarýnda adli müþavirlik mesleðinin belli etik kurallarýnýn, uygulama ilke ve standartlarýnýn olduðu ve yine özel bir yetki belgesi ile mesleðe girebilmenin mümkün olduðu görülmektedir. Üçüncü ve son kriter deðerlendirildiðinde ise dünya uygulamalarýnda, her ülkenin kendi mevzuat sistemine uygun bir yasal dayanaðýnýn olduðu gözlemlenmektedir. Türkiye açýsýndan Adli Müþavirlik mesleðinin belgelendirme ve 13

17 sertifikasyonunun olmadýðý ve ülkemizde mesleðin henüz özel bir kanunun bulunmadýðý hemen söylenebilir. Ancak ülkemizde çok tanýnmayan bir mesleðin hemen tüm kriterlerinin oluþmasýný beklemekte çok gerçekçi bir yaklaþým olmayacaktýr. Adli müþavirlik mesleðini anlatan bilimsel çalýþmalarýn artmasý, mesleðe ilgi duyan kiþi sayýsýnýn da ciddi bir boyuta ulaþmasý ile gerekli alt yapýnýn ortaya çýkmasý da kaçýnýlmaz olacaktýr. Konuyu bir þekille ifade edecek olursak; ADLÝ MÜÞAVÝRLÝK MESLEÐÝ ALT YAPI KOÞULLARI Eðitim ve Öðretim Koþullarý Mesleki Etik, Ýlke ve Standartlar ve Belgelendirme Þekil 1-Adli Müþavirlik Mesleði Alt Yapý Koþullarý Meslek Kanunu Yönetmelikler Diðer Mevzuat Unsurlarý Adli Müþavirlik mesleðinin alt yapý koþullarýnýn oluþturulmasýna iliþkin yukarýdaki þekilde belirtilen hususlara ait öneriler bu kitabýn son bölümünde detaylý olarak verilmiþtir. Adli Müþavirleri adli muhasebe bilim dalýný icra eden kiþiler olarak tanýmladýðýmýzda sanki baþka bir iþle uðraþamazlar gibi bir anlamda çýkmaktadýr. Adli müþavirlerin adli muhasebe kapsamýnda dava desteði, bilirkiþi tanýklýðý ve hile, yolsuzluk ve suistimal denetçiliði faaliyetlerinin yaný sýra yapmasýnýn meslekle baðdaþtýðý iþler de vardýr. Aþaðýda belirtilen iþler meslekle baðdaþan iþlerden olup yapýlmasýnda bir sakýnca yoktur. a) Hayri ve ilmi kuruluþlarýn yönetim kurulu üyeliði görevlerinde bulunmak, (ancak bu kuruluþlarla ilgili mesleki görüþ bildiremez, bilirkiþi tanýklýðý yapamazlar.) b) Limited ve anonim þirketlerde ortak, komandit þirketlerde komandite ortak olmak veya murakýplýk yapmak, (ancak bu þirketlerle ilgili mesleki görüþ bildiremez, bilirkiþi tanýklýðý yapamazlar.) c) Meslek mensuplarýnýn, üyesi olduklarý ve kurumlar vergisinden muaf olan yapý, kalkýnma ve tüketim kooperatifleri ve yardým sandýklarýnýn yönetim ve denetim kurullarý üyelikleri görevlerinde bulunmak, (ancak bu kooperatif veya sandýklarla ilgili mesleki görüþ bildiremez, bilirkiþi tanýklýðý yapamazlar). 14

18 d) Kadrolu olarak çalýþmamak þartýyla öðretim ve eðitim amacý ile ders vermek, e) Devamlýlýk arz etmemek kaydý ile gazete ve dergilerde yazý ve makale yazmak, f) Seminer ve konferanslara konuþmacý olarak katýlmak. Adli Müþavirlerin meslekle baðdaþan iþlerini incelediðimizde genel olarak yapýlmasýnda kamu yararý bulunan alanlarý kapsadýðý görülmektedir. Adli müþavirlerin bir kamu hizmeti veriyor olmalarý nedeniyle yaptýklarý faaliyetlerde mesleðin gerektirdiði dürüstlük, tarafsýzlýk, baðýmsýzlýk gibi deðerlerini zedelemeyecek biçimde çalýþmasý gerekir. Adli müþavirlik mesleðini ifa edenlerde bulunmasý gereken birinci özelliðin þüphecilik olduðu da ileri sürülür. Bir adli müþavirin ayný bir dedektif gibi mali olaylarýn gerçek boyutunu ortaya çýkarmasý gerekmektedir. Ýpuçlarýndan yolara çýkarak kimlerin yalan söylediðini veya hangi belge veya imzanýn sahte olduðunu tespit edebilmelidir Adli Müþavirlik Mesleðinin Konusu Adli müþavirlik mesleðini adli muhasebe bilim dalýný uygulayan kimseler olarak tanýmladýðýmýzdan adli müþavirlik mesleðinin konusunu da ayrýca incelemek gerekir. Adli müþavirlik mesleðinin konusunu adli mercilere intikal eden veya henüz intikal etmemiþ bulunan muhasebesel boyutu önemli ölçüde olan dava destekleri (hukuki destek), uzman tanýklýk (bilirkiþi tanýklýðý) ve suistimal, hile, yolsuzluk araþtýrmacýlýðý oluþturmaktadýr. Yine konuyu bir þekil ile açýklayalým. ADLÝ MÜÞAVÝRLÝK MESLEÐÝNÝN KONUSU Dava Destekleri Uzman Tanýklýk (Bilirkiþi Tanýklýðý) Suistimal, Hile ve Yolsuzluk Araþtýrmacýlýðý Þekil-2 Adli Müþavirlik Mesleðinin Konusu 15

19 Adli müþavirlik mesleðinin konusunu oluþturan unsurlarýn gerektirdiði çalýþma metodolojisi veya üzerinde titizle durulmasý gereken hususlarda belirli farklýlýklar bulunmaktadýr. Örneðin uzman tanýklýkta iyi bir iletiþim ve hitabet yeteneði gerekirken, suistimal, hile ve yolsuzluk alanlarý ile ilgili çalýþmalarda araþtýrmacý ve soruþturmacý analitik düþünce yapýsý ön plana çýkmaktadýr. Adli müþavirlik mesleðinin konusu, pek çok sektörde ve geniþ bir alanda faaliyet gösterilmesi ve Dünya daki ekonomik ve mali olaylarýn iletiþim ve ulaþým olanaklarýnýn artmasý ve teknolojik geliþmeler nedeniyle deðiþmektedir. Bu deðiþime paralel olarak adli müþavirlik mesleðini icra edenlerin çalýþma sistemleri ve ellerindeki teknik olanaklar da deðiþmekte karþýlaþýlan yeni olay ve problemler mesleðin konularýný da geniþletmektedir. Bu sebeple bu mesleði ifa edecek olanlarýn sürekli olarak meslek içi eðitimden geçmeleri de gerekmektedir. Adli muhasebecilerden genellikle suç olaylarýndan doðan maðduriyetler hakkýnda finansal suç incelemeleri, medeni hukuk ve ceza hukuku davalarýndan doðan talepler, özel ve kamu sektörü tüzel veya gerçek kiþileri hakkýndaki soruþturmalarda bilgi vermeleri, hizmet sunmalarý istenmektedir. Beyaz yaka suçlarý denilen genelde iyi eðitimli kiþiler tarafýndan iþlenen suçlarda olayýn çok iyi planlanmasý, suçu iþleyen veya iþlenen suçun çok iyi kamufle edilmesi gibi nedenlerle oldukça iyi bir araþtýrma ve soruþturma yapmak gerekmektedir. Kredi kartý dolandýrýcýlýklarý, kambiyo senetleri ile ilgili suçlar, biliþim suçlarý, þirketlerdeki hile, yolsuzluk gibi finansal suçlarla ilgili konularda adli muhasebe analizinin boyutlarý çok geniþ olabilmektedir Dava Destekleri (Hukuki Destek) Konu ikinci bölümde detaylý olarak anlatýlacak olmasýna karþýn adli müþavirlik mesleðini daha iyi açýklayabilmek için ön bilgi vermeyi gerekli görüyoruz. Dava destekleri (hukuki destekler) kapsamýnda adli müþavirlik adli mercilere intikal etmiþ veya henüz intikal etmemiþ aþaðýdaki hususlarda hizmet vermektedir. a) Boþanmalarla ilgili uyuþmazlýklarda evlilik süresinde elde edinilen varlýklarýn gerçekleþtirilen finansal olaylarýn etki ve sonuçlarýnýn analiz edilmesinde, özellikle paylaþýlmasý gereken varlýklar arasýnda ticari 16

20 iþletmelerin bulunduðu durumlarda adli muhasebe hizmeti önemli faydalar ve yardýmlar saðlamaktadýr. Taraflardan birinin mal kaçýrmak, gizlemek gibi giriþimlerinin olduðu durumlarda olay bir hukukçunun çalýþma alanýnýn çok dýþýna çýkmaktadýr. b) Ýþletmelerin mali kayýplarýna iliþkin davalarda iþletme yönetiminin veya iþletme çalýþanlarýnýn yaptýðý olaylarda oluþan zararlarýn tespiti ve hesaplanmasý sýrasýnda da adli müþavirlik mesleðine ihtiyaç duyulmaktadýr. c) Ceza davalarýnda belge ve kredi kartý dolandýrýcýlýklarýnda, çek ve senetlere iliþkin dolandýrýcýlýklarda ve hatta cinayet davalarýnýn bir kýsmýnda adli müþavirlik mesleði hizmetinden yararlanýlabilir. d) Ýcra Ýflas hukuku ile ilgili davalarda hileli iflas uygulamalarý gibi özellik arz eden durumlarda, borçlunun mal kaçýrmak için muvazaalý olaylarýn ortaya çýkarýlmasý da adli müþavirlik mesleðinin konusu içerisinde yer alýr. e) Ýþ hukukunun uygulama konusuna giren davalarda ise tazminatlarýn hesaplanmasý, iþyerinde meydana gelen iþ hukuku yolsuzluk ve usulsüzlüklerinin aydýnlatýlmasýnda da adli müþavirlik mesleðine baþvurulabilir. f) Vergi hukukunun uygulama alanýna giren davalarýn pek çoðunda muhasebesel analizin önemi büyüktür. Vergisel hile ve yolsuzluklarýn ortaya çýkarýlmasýnda, mali tablolarda veya defterlerde yapýlan hesap oyunlarýnýn tespit edilmesinde adli müþavirlik mesleðinin önemi büyük olmaktadýr. g) Ticaret hukuku ile ilgili davalarýn pek çoðunda örneðin ortaklarýn kar daðýtýmý ile ilgili problemlerinde, tasfiye veya birleþmelerle ilgili uyuþmalýklarda adli müþavirlik mesleðini icra edenlerin yardýmlarý gerekebilir. h) Kara paranýn açýklanmasýyla ilgili suçlarýn yargýlanmasýnda da adli müþavirlerden yararlanýlmaktadýr. Kara paranýn aklanmasýna iliþkin çok geniþ örgütlemeler ve sistemler kurulmakta ve bu yapýlarýn çözümlenmesinde ise mutlaka üst düzey muhasebe ve denetim teknik bilgisi gerekmektedir. 17

21 i) Sermaye Piyasasý Kanunu kapsamýndaki kurumlar, iþ ve eylemler dolayýsýyla ortaya çýkan suçlarýn yargý sürecinde adli müþavirlere baþvurulur. Konuyu yine bir þekil yardýmý ile açýklayacak olursak; ADLÝ MÜÞAVÝRLÝKTE DAVA DESTEKLERÝ Boþanma Davalarý Ceza Davalarý S.P.K Davalarý Ýþ Hukuku Davalarý Ticaret Davalarý Ýcra Ýflas Davalarý Kara Para Vergi Zimmet Davalarý Davalarý Davalarý Þekil-3 Adli Müþavirlikte Dava Destekleri Adli müþavirler bu gibi konularda dava aþamasýnda avukatlara hukuki destek saðlayabilecekleri gibi olayýn mahkemeye intikal ettiði durumlarda da hizmet sunabilirler. Avukatýn savunmasýnýn oluþturulmasýyla ilgili delillerin toplanmasýnda veya karþý tarafýn avukatýnýn veya savcýnýn oluþturduðu iddialarýn çözümlenerek etkisiz hale getirilmesinde adli müþavirlerin büyük desteði olabilmektedir Uzman Tanýklýk (Bilirkiþi Tanýklýðý) Serbest adli müþavirlik mesleðinin konusu olarak uzman tanýklýk Türk Yargý sisteminde uygulamasý pek olmayan bir sistemdir. Kanunlarýmýzda bilirkiþi tanýklýðýna iliþkin maddeler esasen bulunmaktadýr. Türkiye uygulamalarýnda bilirkiþilerin yazýlý rapor vermesi esastýr. Ancak yazýlý rapor verilmesi sýrasýnda ifadelerin muðlak olmasý, çok fazla teknik kavram ve terimlerin kullanýlmasý, Türkçe dilbilgisi kurallarýnýn tam olarak kullanýlamamasý, anlatýlmak istenilen mesajýn mahkemeler tarafýndan anlaþýlamamasýna yol açabilmektedir. Bu tip durumlarda hakim, bilirkiþiden ek açýklama talep etmekte ancak gelen ek açýklamalarda da çoðu zaman benzer sýkýntýlar olabilmektedir. Uzman tanýklýk sisteminde ise sözlü ifade esastýr. Böylece hakimler, savcýlar ve avukatlar yazýlý hususlar hakkýnda þüpheye düþtükleri veya tam olarak algýlayamadýklarý kýsýmlarý sorarak adaletin saðlanmasý konusunda daha iyi bir durumda olurlar. 18

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 002 İÇİNDEKİLER 003 GİRİŞ 008 ŞEKİLLER LİSTESİ 011 BİRİNCİ BÖLÜM ADLİ MUHASEBE KAVRAMI VE ADLİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 002 İÇİNDEKİLER 003 GİRİŞ 008 ŞEKİLLER LİSTESİ 011 BİRİNCİ BÖLÜM ADLİ MUHASEBE KAVRAMI VE ADLİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 002 İÇİNDEKİLER 003 GİRİŞ 008 ŞEKİLLER LİSTESİ 011 BİRİNCİ BÖLÜM ADLİ MUHASEBE KAVRAMI VE ADLİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ 1.1. Adli Kelimesinin Tanımı 012 1.2. Adli Muhasebe Kavramı 012 1.3.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44 Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/2008 12:44 1. Ýþletmenin sahip olduðu ekonomik deðerler aþaðýdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) Gelirler B) Karlar C Varlýklar D) Sermaye

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Adli Muhasebe Kavramı ve Adli Müşavirlik Mesleği

Adli Muhasebe Kavramı ve Adli Müşavirlik Mesleği Adli Muhasebe Kavramı ve Adli Müşavirlik Mesleği Selçuk Gülten *1 Ülkemizde yeni duyulan bir kavram olan adli muhasebe kavramını hukuk ile uğraşan herkese tanıtmak amacıyla bu makale hazırlanmıştır. 1.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ ADLİ MUHASEBE UYGULAMALARI

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ ADLİ MUHASEBE UYGULAMALARI MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ ADLİ MUHASEBE UYGULAMALARI Hazırlayanlar: Doç.Dr. Serkan TERZİ, SMMM Selçuk GÜLTEN Mayıs 2014 Değerli Meslek Mensupları, Meslektaşlarımızın çeşitli konularda uzmanlaşmalarını

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Mesleðinde Etik Anlayýþý

Halkla Ýliþkiler Mesleðinde Etik Anlayýþý Halkla Ýliþkiler Mesleðinde Etik Anlayýþý Arþ. Gör. Özlem GÜLLÜOÐLU Erciyes Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi ÖZET Halkla iliþkiler tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de yeni ve hýzlý geliþme gösteren bir

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

SMMM-YMM Kanunu'nda Yapýlan Deðiþiklik

SMMM-YMM Kanunu'nda Yapýlan Deðiþiklik 2008-72 SMMM-YMM Kanunu'nda Yapýlan Deðiþiklik Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/72 Sirküler SM, SMM ve Yeminli Mali Müþavirlik Kanunu Hatýrlanacaðý üzere 3568 sayýlý Serbest Muhasebecilik,

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Raþit ÖZEN * ÖZET Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý...

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý... ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SORUMLULUK KAVRAMI, SORUMLULUK SÝGORTLARI, NAKLÝYAT BRANÞINDA TAÞIYICININ MALÝ SORUMLULUÐU SÝGORTALARI VE ULUSLARARASI KARAYOLU TAÞIMACILIÐI 1.1. Sorumluluk Kavramý, Sorumluluk

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14614 Karar No : 2000/12355 Karar Tarihi : 25.09.2000 HUKUK HUKUK : YETKÝLÝ MAHKEMENÝN TESPÝTÝ Davalý Ýstanbul Ýþ Mahkemesinde yetki itirazýnda bulunurken yetkili mahkeme olarak Bakýrköy

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR Gürbüz YILMAZ * Ýþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn oluþmasýnda üretim teknolojisi, üretim araçlarý, iþyerlerindeki fiziksel ve kimyasal etmenler ile üretimde kullanýlan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

SMMM ve YMM ÝÇÝN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAÐI YÖNETMELÝÐÝ Cumartesi, 29 Ekim 2011

SMMM ve YMM ÝÇÝN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAÐI YÖNETMELÝÐÝ Cumartesi, 29 Ekim 2011 SMMM ve YMM ÝÇÝN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAÐI YÖNETMELÝÐÝ Cumartesi, 29 Ekim 2011 21 Kasým 2007 ÇARÞAMBA Resmî Gazete Sayý : 26707 YÖNETMELÝK Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler ve Yeminli Mali

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı