02 Aralık 2011 Cuma YÖNERGE Sayı : 49 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "02 Aralık 2011 Cuma YÖNERGE Sayı : 49 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ"

Transkript

1 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nin akademik birimlerinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 (1) Bu Yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nin akademik ve idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması çalışmaları ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak Madde 3 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 7 ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği ile bu Yönetmelik uyarınca kurulan Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) nun hazırladığı Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi esas alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 (1) Bu Yönergede yer alan; Akademik Alt Birim: Rektörlük, fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve konservatuardaki bölümler ile Enstitülerdeki anabilim/ana sanat dallarını, Akademik Alt Birim Veri Toplama Ekibi: Periyodik gözden geçirme ile iç/dış değerlendirmelerde gerekli olan verilerin toplanması için akademik birim başkanı tarafından görevlendirilen en az iki öğretim elemanından oluşan ekibi, Akademik Birim: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nin fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, konservatuar ve araştırma ve uygulama merkezlerini, Akademik Birim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı akademik birimlerin eğitim-öğretim, araştırma, yönetim süreçleri, idari hizmetler, toplum ve sektörlerle ilişkiler ile uluslararası ilişkiler alanlarındaki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, stratejik planlama, kurumsal değerlendirme, periyodik iyileştirme ve izleme çalışmalarından sorumlu kurulları, Akademik Birim İç Değerlendirme Raporu: Akademik Alt Birimler tarafından hazırlanmış Alt Birim İç Değerlendirme Raporlarını dikkate alarak Akademik Birim Kurulu tarafından iyileştirme eylem planlarının da eklenmesi ile hazırlanan raporu; 1

2 Dış Değerlendiriciler: Yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip kurum, kuruluş veya kurulları, Dış Değerlendirme: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin, ilgili kurumdan bağımsız dış değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini, İç Değerlendirme: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Üniversite nin görevlendireceği değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini, İdari Birim: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nin Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları gibi idari hizmet ve destek hizmetleri gören birimlerini, İdari Birimler Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı idari birimlerin hizmetlerinin kalitelerinin geliştirilmesi, değerlendirilmesi, kalite düzeylerinin yükseltilmesi, stratejik planlama, kurumsal değerlendirme, periyodik iyileştirme ve izleme çalışmalarından sorumlu kurullarını, İyileştirme Eylem Planları: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nin, iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları, Kalite Belgesi: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nin, dış değerlendirme sonucunda aldığı, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeyini gösteren belgeyi, Kalite Geliştirme: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin, sektörlerle ilişkilerinin, yönetim süreçlerinin, idari hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesini, Kalite Onayı ve Tanınma: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nin, Kalite Belgesi alarak kalite düzeylerinin onaylanması, ulusal veya uluslararası diğer yükseköğretim kurumları ve ilgili kuruluşları tarafından kalitesinin tanınmasını, Kurum İçi Periyodik Gözden Geçirme: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesini, Misyon: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesini ve görevlerini, Performans: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nin, belirlediği stratejik hedeflere ulaşabilme derecesini, Program: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nin akademik birimlerinin bölüm, program, bilim ya da sanat dalını, Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü nü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (RTEÜ-ADEK): Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu olan kurulu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyi: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nde öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları ilgili öğrenci birliğini, Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu nu, 2

3 Stratejik Hedefler: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nin, misyonu ve vizyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan hedeflerini, Stratejik Planlama: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nin, iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecini, Stratejik Planlama Kurulu: Üniversite, akademik birimler ve idari birimlerin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme faaliyetlerine stratejik planlama yaklaşımı uygulayan, stratejik programların ve eylemlerin finansmanı ve bütçelendirilmesi ile bunların Üniversite bütçesi ve ulusal plan ve programlar ile ilişkilendirilmesi görevini üstlenen kurulu, Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ni, Vizyon: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nin gelecekte ulaşmak istediği idealleri, Yıllık Değerlendirme Raporu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nin, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren RTEÜ-ADEK tarafından her yıl hazırlanan raporu, Yönetim Kurulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yönetim Kurulu nu, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen 9 üye ile Ulusal Öğrenci Konseyi tarafından belirlenen bir öğrenci temsilcisinde oluşan ve yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu ve Çalışma Esasları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Madde 5 (1) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (RTEÜ-ADEK), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarından sorumlu olan kuruldur. RTEÜ-ADEK in üye sayısı ve üyeleri, başkan dâhil, en az dokuz (9) en fazla on sekiz (18) kişiden oluşmak kaydıyla Senato tarafından belirlenir. Kurul üyeleri arasında; en az bir rektör yardımcısı, bir dekan, bir enstitü müdürü, bir yüksekokul müdürü, bir meslek yüksekokulu müdürü, bir araştırma merkezi müdürü ile üniversite genel sekreteri ve öğrenci konseyi temsilcisi bulunur. RÜADEK Başkanı Madde 6 (1) RTEÜ-ADEK başkanı Rektör dür. Rektörün bulunmadığı zamanlarda ise RTEÜ-ADEK üyesi rektör yardımcısı başkanlık görevini yürütür. RTEÜ-ADEK Üyelerinin Görev Süresi Madde 7 (1) Her iki yılda bir, RTEÜ-ADEK üyelerinin 1/3 i senato tarafından değiştirilir. Yeni üyeler, öncekilerden farklı akademik birimlerden seçilerek, Üniversitenin tüm akademik birimlerinin zaman içinde bu kurulda temsil edilmesi sağlanır. Herhangi bir 3

4 nedenle boşalan kurul üyeliği için aynı esaslara göre, yeri boşalan üyenin bağlı bulunduğu birimden yeni üye seçilir. Bu suretle seçilen üye, yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar. RTEÜ-ADEK ın Görevleri Madde 8 (1) RTEÜ-ADEK ın görevleri şunlardır: a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi, kalite düzeyinin onaylanması ve tanınması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek, b) (a) Bendine göre belirlenecek stratejiler, usul ve esaslar çerçevesinde, birimler tarafından hazırlanan yıllık değerlendirme raporlarını incelemek, inceletmek ve kendi hazırladığı ve hazırlatacağı yıllık Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporunu Senatoya sunmak, c) Akademik ve idari birimlerde bu süreçlerin yürütülmesini sağlamak ve bu amaçla gerekli destek, yönlendirme ve gözetimi yapmak, d) Üniversite bünyesinde iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak iç değerlendirme raporunu hazırlamak veya hazırlatmak, e) Üniversitenin dış değerlendirme yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek, f) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu ile yakın ilişkide çalışmak, Komisyonun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Komisyon ile paylaşmak, g) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu kararlarını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nin akademik birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek, h) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun yükseköğretim üst kurullarına hazırlayacağı raporlara destek vermek. RTEÜ-ADEK ın Çalışma Esasları Madde 9 (1) RTEÜ-ADEK yılda en az iki kere toplanır. Ayrıca belirlediği paydaşların da katıldığı genişletilmiş toplantılar düzenleyebilir. Rektör veya RTEÜ-ADEK üyesi Rektör Yardımcısı, toplantıda bulunmadığı zamanlarda Kurula başkanlık etmek üzere bir yardımcı seçer. Başkan ve yardımcısının bulunmadığı toplantılarda Kurula en kıdemli üye başkanlık eder. Kurulun toplanabilmesi için üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır olması şarttır. Kararlar mevcut üyelerin yarıdan bir fazlasının oyuyla verilir. Oylar eşit olduğu takdirde başkanın oyu üstün tutulur. Toplantılarda alınan kararlar ve müzakere edilen konular tutanağa yazılır. Tutanak toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imza edilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Müzakere konuları ve alınan kararlar, başkan tarafından üyeler arasından veya dışarıdan seçilen bir kâtip aracılığıyla düzenli olarak tutanağa bağlanır. Akademik Birim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Madde 10 (1) Akademik birimler, RTEÜ-ADEK in çalışmalarına destek verirler. RTEÜ-ADEK in yönlendirmesi doğrultusunda kendi akademik programlarının ve idari hizmetlerinin kalite geliştirme faaliyetlerini koordine eder ve performanslarını izler, sonuçlarını değerlendirip bir rapor halinde RTEÜ-ADEK e sunarlar. Her Akademik Birim de Birim Yönetici Yardımcılarından birinin denetimin ve sorumluluğunda bir Sekreterlik Bürosu görev yapar. 4

5 (2) Akademik birimlerde, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek ve stratejik planlamaya dayalı akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları yapmak üzere bir kurul bulunur. Bu kurulun başkanları Dekanlar/Müdürler olup üyeleri bir dekan/müdür yardımcısı, alt birim başkanları (fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bölüm başkanları, enstitülerde anabilim dalı başkanları) ve akademik birimin yöneticisi tarafından üç yıllığına atanan bir üye ile ilgili birimin öğrenci temsilcisinden oluşur. (3) Dekan ve Müdür ile yardımcılarının, öğrenci temsilcisinin ve alt birim başkanlarının görevleri sona erdiğinde üyelikleri de sona erer. Onların yerine kurulda, yerlerine atanan kişiler görev alırlar. Görev süresi sona eren üyeler tekrar aynı kurulda görev alabilirler. Akademik Birim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunun Görevleri Madde 11 (1) Akademik birim akademik değerlendirme ve kalite geliştirme kurulunun görevleri şunlardır: a) Birimin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek, b) Birimde yapılacak iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak iç değerlendirme raporunu hazırlamak ve program/bölüm deki iç değerlendirme raporlarını hazırlatmak, c) Birimin dış değerlendirme yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek, d) RTEÜ-ADEK ile yakın ilişkide çalışmak, kurulun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları kurul ile paylaşmak, e) RTEÜ-ADEK kararlarını akademik birimin ilgili program/bölüm lerine duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek, f) RTEÜ-ADEK in, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu na sunmak üzere hazırlayacağı raporlara destek vermek, g) Birimin her yıla ait akademik değerlendirme ve kalite geliştirme raporunu, stratejik plan ve uygulama raporu ile birlikte Aralık ayı içinde RTEÜ-ADEK e sunmak. Akademik Birim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunun Çalışma Esasları Madde 12 (1) Her Akademik Birimde alt birim başkanı tarafından en az iki öğretim elemanından oluşan Akademik Alt Birim Veri Toplama Ekibi oluşturulur. Veri Toplama Ekipleri, aşağıdaki iç değerlendirme konuları ile performans alanlarıyla ilgili veri toplayarak Mayıs ve Ekim aylarında Periyodik Rapor 1 ve Periyodik Rapor 2 hazırlarlar. Bu iki periyodik rapordaki veriler Alt Birim Akademik Kurulu nda gözden geçirilerek değerlendirilir ve Alt Birim İç Değerlendirme Raporu halinde Kasım ayının son haftasında Akademik Birim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kuruluna sunulur. Bu iç değerlendirmelerden beklenenler, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberinde verilmiştir. Bu raporların çalışma alanları aşağıdaki gibidir: a. Girdilerin (ilişkiler ve kaynaklar) değerlendirilmesi; b. Kurumsal nitelik ve özelliklerin değerlendirilmesi; c. Eğitim ve öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi; 5

6 d. Araştırma ve geliştirme süreçlerinin değerlendirilmesi; e. Uygulama ve hizmet süreçlerinin değerlendirilmesi; f. İdari ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi; g. Yönetsel özelliklerin değerlendirilmesi; h. Sonuçların (çıktılar) ve Üniversitenin misyonunu başarma performansının değerlendirilmesi; Bu sürecin girdileri aşağıda verilmiştir. 1. Öz değerlendirme çalışmaları için: a. Kurumsal nitelik ve özellikler, b. Bir önceki yılın stratejik planı, c. Kurumsal(idari, destek ve akademik) süreçler, d. Bir önceki yılın performans göstergelerinin değerleri, e. Periyodik İzleme ve İyileştirme Süreci nin çıktıları, f. Bir önceki yılın akademik birim değerlendirme raporu. 2. Çevre değerlendirme çalışmaları için: a. Bir önceki yılın stratejik planı, b. Mezunlar ile ilgili bilgiler, c. Sanayi ve ticaret odası bilgileri, d. Toplumsal ve kent bilgileri, e. Sektörel bilgiler, f. Ulusal ve uluslararası veri tabanları. Akademik Birim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, Alt Birimlere ait İç Değerlendirme raporlarını dikkate alarak Akademik Birim İç Değerlendirme Taslak Raporu nu hazırlar ve Akademik Birim Kurulu na sunar. Akademik Birim Kurulu taslak raporu gözden geçirerek değerlendirir ve Akademik Birim İç Değerlendirme Raporu na son şeklini verir ve her yıl Ocak ayının ilk haftasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (RTEÜ-ADEK) na sunar. RTEÜ- ADEK, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Taslak Raporu nu hazırlayarak Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kuruluna sunar. Bu şekilde oluşturulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu YÖK Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonuna sunulur. Alt Birim Veri Toplama Ekipleri ve Akademik Birim ADEK leri, periyodik gözden geçirme, iyileştirme eylem planlarlarının hazırlanması ve izlenmesinde de görev alır ve Birim Yöneticisi ne destek olurlar. (2) Akademik Birim ADEK leri her üç ayda bir kere olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Ayrıca belirlediği paydaşların da katılımıyla genişletilmiş toplantılar düzenler. Dekan/Müdür, toplantıda bulunmadığı zamanlarda Kurula başkanlık etmek üzere bir yardımcı seçer. Başkan ve yardımcısının bulunmadığı toplantılarda Kurula en kıdemli üye başkanlık eder. Kurulun toplanabilmesi için üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır olması şarttır. Kararlar mevcut üyelerin yarıdan bir fazlasının oyuyla verilir. Oylar eşit olduğu takdirde başkanın oyu üstün tutulur. Toplantılarda alınan kararlar ve müzakere edilen konular, 6

7 başkan tarafından üyeler arasından veya dışarıdan seçilen bir kâtip aracılığıyla düzenli olarak tutanağa yazılır. Tutanak toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imza edilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Stratejik Planlama Kurulu ve Çalışma Esasları Stratejik Planlama Kurulu Madde 13- (1) Üniversitenin stratejik planlama ve uygulama sürecinin hazırlanması ve uygulanmasından sorumlu olan Stratejik Planlama Kurulu (SPK) nun üye sayısı ve üyeleri, başkan dâhil, en az dokuz (9) en fazla on sekiz (18) kişiden oluşmak kaydıyla Senato tarafından belirlenir. Rektör ün başkanlık ettiği kurulun sekretarya isleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. Stratejik Planlama Kurulunun Görevleri Madde 14- (1)Stratejik Planlama Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir; a) RTEÜ-ADEK ile birlikte Üniversitenin stratejik planlama ve uygulama sürecinin hazırlanması ve yürütülmesinden sorumludur. b) İlgili yönetmeliklerin kamu kuruluşları için stratejik planlama konusunda bir stratejik planlama kurulu olarak Üniversite adına kendisinden beklenen tüm çalışmaları yapar. c) Üniversite, akademik ve idari birimlerinin her stratejik eylemine bir stratejik faaliyet ve proje olarak kaynak planlaması yapar. d) Üniversite, akademik ve idari birimlerinin kısa, orta ve uzun dönemli stratejik planlama ve uygulamalarının gerektirdiği finansmanı, cari ve yatırım harcamaları bütçelenmesini, bunların ulusal planlar ve programlar ile ilişkilendirilerek gerçekleştirilmesi çalışmalarını yürütür. e) RTEÜ-ADEK e kurum hedefleri doğrultusunda uygulamaların yapılabilirliği konusunda gerekli aralıklarla görüşler verir. f) Üniversitenin yıllık akademik değerlendirme ve kalite geliştirme raporları ile stratejik plan raporlarının oluşturulmasında RTEÜ-ADEK ile birlikte çalışır. Stratejik Planlama Kurulunun Çalışma Esasları Madde 15- (1) Stratejik Planlama Kurulu yılda en az iki kere toplanır. Ayrıca belirlediği paydaşların katılımıyla genişletilmiş toplantılar düzenleyebilir. Rektör veya Stratejik Planlama Kurulu üyesi Rektör Yardımcısı toplantılarda bulunmadığı zamanlarda kurula en kıdemli üye başkanlık eder. Kurulun toplanabilmesi için üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır olması şarttır. Kararlar mevcut üyelerin yarıdan bir fazlasının oyuyla verilir. Oylar eşit olduğu takdirde başkanın oyu üstün tutulur. Toplantılarda alınan kararlar ve müzakere edilen konular tutanağa yazılır. Tutanak toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imza edilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İdari Birimler Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu ve Çalışma Esasları İdari Birimler Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Madde 16 (1): İdari Birimler Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, Üniversite Genel Sekreteri başkanlığında, Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanlarından 7

8 oluşur. RTEÜ-ADEK ile yakın çalışma içinde bulunur. Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokul ve konservatuvar sekreterleri bu kurulun genişletilmiş toplantılarında katılır. Daire başkanları ve akademik birim sekreterleri kalite geliştirme ve stratejik planlama çalışmalarının kendi birimleriyle ilgili kısımlarından sorumludurlar. İdari Birimler Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunun Görevleri Madde 17 (1): İdari Birimler Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunun görevleri şunlardır: a) İdari birimlerde, stratejik planlama sürecinin koordinasyonunu ve 5018 sayılı kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ikincil mevzuatına uyumunu sağlamak, b) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek, sonuçlarını duyurmak, c) İdari birimlerde, "iç değerlendirme" çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak iç değerlendirme raporunu hazırlamak, d) İdari birimlerde, "dış değerlendirme" yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek, e) RTEÜ-ADEK ile eşgüdümlü çalışmak, RTEÜ-ADEK in belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek, kararlarını kendi biriminde duyurmak, uygulamalarını takip etmek, değerlendirmek, birim genelindeki çalışmaların uygunluğunu sağlamak ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek, f) İdari birimlerdeki çalışmalarını, gerektiğinde diğer birimlerle paylaşmak, g) YÖDEK Yönetmeliği ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ikincil mevzuatı gereğince istenen raporları hazırlamak ve RTEÜ-ADEK e sunmak. İdari Birimler Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunun Çalışma Esasları Madde 18 - (1): İdari Birimler Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, RTEÜ- ADEK ile yakın çalışma içinde, stratejik alanların tümünde yönetişim, yönetim süreçleri ve idari hizmetlerin etkisi ve katkısını dikkate alarak idari birimlerin ve bireylerin hedeflerini içeren stratejik amaçlarını belirler ve bu amaçlara ulaşılması için gerekli stratejik planlama ve uygulama süreçlerini yürütür. (2) Her idari birimde birim yöneticisi tarafından en az iki kişiden oluşan İdari Birim Veri Toplama Ekibi oluşturulur. Veri Toplama Ekibi İdari Birimler Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu nun çalışmalarına destek verirler. (3) İdari Birimler Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, RTEÜ-ADEK in yönlendirmesi doğrultusunda eğitim, öğretim, araştırma ve idari hizmetlerinin kalite geliştirme faaliyetlerini ve performans izleme çalışmalarını koordine eder. Yıllık değerlendirme, kalite geliştirme ve stratejik plan raporlarını hazırlar. Bu çalışmalar seçilecek temsilciler tarafından iç değerlendirme esasları, süreci ve takvimine göre yapılır ve sonuçlar rapor olarak Ocak ayının ilk haftasına kadar RTEÜ-ADEK e teslim edilir. (4) İdari Birimler Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, her üç ayda bir kere olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Ayrıca belirlediği paydaşların da katılımıyla genişletilmiş toplantılar düzenler. Genel Sekreter, toplantıda bulunmadığı zamanlarda Kurula başkanlık etmek üzere bir yardımcı seçer. Başkan ve yardımcısının bulunmadığı toplantılarda Kurula en kıdemli üye başkanlık eder. Kurulun toplanabilmesi için üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır olması şarttır. Kararlar mevcut üyelerin yarıdan bir fazlasının oyuyla verilir. Oylar eşit olduğu takdirde başkanın oyu üstün tutulur. Toplantılarda alınan kararlar ve müzakere edilen konular, başkan tarafından üyeler arasından veya dışarıdan seçilen bir kâtip aracılığıyla düzenli olarak tutanağa yazılır. Tutanak toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imza edilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. 8

9 BEŞİNCİ BÖLÜM İç Değerlendirme İç Değerlendirme Süreci ve Takvimi Madde 19 (1) Akademik Birim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları RTEÜ-ADEK tarafından belirlenen iç değerlendirme sürecine göre, yılda bir kez Aralık ayı sonuna kadar, içinde bulunulan yılın, iç değerlendirme çalışmasını tamamlarlar ve RTEÜ-ADEK e gönderirler. (2) RTEÜ-ADEK, Ocak ayı sonuna kadar Akademik Birim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurullarından gelen iç değerlendirme çalışmalarını esas alarak bir önceki yılın iç değerlendirme çalışmasını tamamlar ve Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) na gönderilmek üzere Senatoya sunar. İç Değerlendirme Kapsamı Madde 20 (1) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nin, ön lisans, lisans, lisansüstü düzeyindeki akademik birimleri ve araştırma merkezlerinin her türlü eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesi ve kalite geliştirme çalışmaları iç değerlendirme kapsamında değerlendirilir. RTEÜ-ADEK iç değerlendirme sürecini oluştururken YÖDEK rehberi kapsamında Akademik birim ve akademik alt birimler için aşağıdaki konuları kapsayan çalışmaları detaylı olarak değerlendirir: İç Değerlendirme Konuları Madde 21 (1) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde yapılacak iç değerlendirmelerde; Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun belirleyeceği süreç, usul ve esaslar göz önüne alınarak, ilgili birimin aşağıdaki konuları kapsayan çalışmaları değerlendirilir: a) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda belirleyeceği misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri, b) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu'nun belirleyeceği tüm birimleri kapsayan ölçülebilir nitelikteki hedeflerin, bu hedeflerle ilgili performansın ve performans göstergelerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi, c) Mali kaynaklarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetler için etkin ve verimli kullanılması, d) Eğitim ve öğretim süreçleri, ders program ve yükleri, eğitim programlarının etkinliği, öğrenci katılımı ve memnuniyeti başta olmak üzere öğrencilerinin kalite ve performansları ile ilgili çalışmaları, e) Birimin akademik faaliyetleri ve etkinliği ile akademisyenlerinin kurumsal çalışmalara katılımı ve memnuniyetleri, f) Bilişim ve akademik altyapı, laboratuar, kütüphane ve benzeri hizmetleri, g) Akademik birimlerinin araştırma ve geliştirme faaliyetleri, h) İdari personelinin kurumsal çalışmalara katılımı ve memnuniyeti ile idari ve destek hizmetleri, ı) Mezun yönetim ve izleme sistemi, i) Topluma açıklık ve toplum hizmetleri, 9

10 j) Yaşam boyu eğitim faaliyetleri, k) Bir önceki iç değerlendirmede ortaya çıkan ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili çalışmalar, Performans Alanları Madde 22 (1) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme faaliyetleri stratejik plana dayalı aşağıdaki performans alanlarını kapsar: a) Eğitim-öğretim kalitesi ve altyapısı, b) Araştırma-geliştirme faaliyetleri ve altyapısı, c) Üniversitenin tanınırlığı ve etkililiği, d) Kurum kültürü ve kimliğini geliştirme, e) Paydaşlar ile etkin iletişim ve işbirliği, f) Üniversite-toplum ilişkilerini geliştirme, g) Kaynakların verimli kullanılması ve geliştirilmesi, Performans Alan Göstergeleri Madde 23 (1) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi için belirlenen temel performans alanlarının göstergeleri aşağıdaki şekildedir: a) Eğitim-Öğretim kalitesi ve altyapısı performans alanı göstergeleri 1. Kaydolan öğrencinin niteliği 2. Öğrenciye sunulan olanaklar ve eğitim-öğretim altyapısı 3. Öğrencinin başarısı ve gelişimi 4. Mezunların iş bulma olanakları ve başarıları 5. İş ve meslek çevrelerinin memnuniyeti 6. Ders planları ve içeriklerinin usul ve küresel eğilimlere göre güncelliği 7. Kalite güvencesi ve kalitenin yükseltilmesi faaliyeti b) Araştırma-geliştirme faaliyetleri ve altyapısı performans alanı göstergeleri 1. Ulusal ve uluslararası araştırma projeleri ve nitelikleri 2. Düzenlenen ve desteklenen ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar ve nitelikleri 3. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adresli ulusal ve uluslararası yayın, patent, lisans ve ödül gibi araştırma ürünleri 4. Araştırma merkezlerinin faaliyetleri, ürünleri ve nitelikleri 5. Enstitülerdeki yüksek lisans ve doktora programlarının araştırma faaliyetleri ürünleri ve nitelikleri 6. Uluslararası araştırma ağlarına katılım 7. Araştırma altyapısı, olanaklar ve ayrılan kaynaklar 8. Üniversite-sanayi işbirliği 9. Kalite güvencesi ve kalitenin yükseltilmesi faaliyeti c) Üniversitenin tanınırlığı ve etkililiği performans alanı göstergeleri 10

11 1. Eğitim-öğretim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı geliştirme faaliyetleri 2. Araştırma-geliştirme alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı geliştirme faaliyetleri 3. Kültür ve sanat alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı geliştirme faaliyetleri 4. Toplumsal yaşama sağlanan hizmet ve katkılar alanında tanınırlık 5. Üniversitenin yetkinliğinin, bilimsel gücünün ve deneyimlerinin dış paydaşlar tarafından tanınırlığı d) Kurum kültürü ve kimliğini geliştirme performans alanı göstergeleri 1. İç ve dış paydaşlar arasında kurum kültürü ve kimliğini geliştirme faaliyetleri 2. Kurum içi iletişim ve dayanışmanın etkinleştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması 3. Kurum kültürü ve kimliğinin tüm paydaşlar tarafından anlaşılıp benimsenmesi faaliyetleri 4. Kurum kültürü ve kimliğini oluşturan öz değerlerin ve normların değişen strateji ve planlara uygun olarak geliştirilmesi 5. Kurum kültürü ve kimliğini geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri 6. Çalışanların kalite düzeyinin kurum kültürü ile uyumu 7. Akademik birimlerin kurum kültürü ortak paydasında takım oluşturabilme yeteneği e) Paydaşlar ile etkin iletişim ve işbirliği performans alanı göstergeleri 1. Üniversiteler, araştırma kurumları, akreditasyon ve değerlendirme kuruluşları ile işbirliği ve ortak çalışmalar 2. Sanayi ile işbirliği ve ortak çalışmalar 3. Mesleki kuruluşlar, dernekler ve mezunlar ile işbirliği ve ortak çalışmalar 4. Sivil toplum örgütleri, kamu kurumları, yerel yönetimle ve medya ile ilişkiler 5. Üniversite-toplum ilişkilerinin geliştirme performans alanı göstergeleri 6. Amaç ve programların topluma tanıtılması 7. Ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine katılım ve katkı 8. Toplumsal problemlerin çözümüne yönelik bilimsel çalışmalar, uygulamalar ve toplumu bilgilendirme çalışmaları 9. Araştırma merkezlerinin toplumsal öncelikli projeleri ve katkıları 10. Üniversite ile ilişkili dernek ve vakıfların topluma dönük çalışmalarına katkı 11. Bilgi birikiminin ve araştırma sonuçlarının toplumla paylaşılması ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi faaliyetleri f) Kaynakların verimli kullanılması ve geliştirilmesi performans alanı göstergeleri 1. Unvanlara göre akademik personelin niteliksel ve niceliksel yeterliliği 11

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç...1 MADDE 1...1 Kapsam...1 MADDE 2...1 Dayanak...1 MADDE 3...1 Tanımlar...1 MADDE 4...1

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 1 2015 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA 1. Giriş 3 2.Yönetici Özeti 7 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 4. Iğdır

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Temmuz 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29420 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tanımlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tanımlar ĠKĠNCĠ BÖLÜM Türkiye Yükseköğretim Kurulu MADDE 4- Türkiye

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2015 Mali Yılı Performans Programı Doğudan Yükselen Işık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 AĞRI Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ. 2014 Mali Yılı Performans Programı. Hazırlayanlar. Mesut ÇETİNKAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ. 2014 Mali Yılı Performans Programı. Hazırlayanlar. Mesut ÇETİNKAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı. n Ü Uşak 20 r e iv t i s i s e 1 4 PERFORMANS PRO G R A M I UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2014 Mali Yılı Performans Programı Hazırlayanlar Mesut ÇETİNKAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı Fatih ŞAHİN Uzman Fatma

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesinin yönetim, işleyiş, denetim ve görevlerine

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Eylül 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Eylül 2013 69471265-305-8215

Detaylı

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 9 YILI İDARE FAALİYET RAPOR RU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GenSoft STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU II 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Günümüzde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Mayıs 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29367 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI Hâkimler ve

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan ordusuyla kaimdir. Mustafa

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE-1: (Değişik S.T:03.05.2012/55) Bu Yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde görevli personelin

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Ocak 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri... 2 3. Sunuş...

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini,

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini, İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, organlarına, organlarının görevlerine

Detaylı

YÖDEK STRATEJİK PLANI

YÖDEK STRATEJİK PLANI T.C. Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü YÖDEK STRATEJİK PLANI (20 Eylül 2005 tarih ve 25942 sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ uyarınca hazırlanmıştır)

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Rize 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2 1.1. Stratejik Planın Amacı 3 1.2. Stratejik Planın Kapsamı 3 1.3.

Detaylı

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora,

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yalova, 2015 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİNE İLİŞKİN YÖNERGE Yürürlük Tarihi / /2015 26/05/2015 Revizyon

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı