SGI{ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SÜREÇLERİ. STRATEJİ GELİşTİRME BAŞKANLIGI İç Kontrol Daİre Başkanlığı.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SGI{ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SÜREÇLERİ. STRATEJİ GELİşTİRME BAŞKANLIGI İç Kontrol Daİre Başkanlığı."

Transkript

1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SGI{ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SÜREÇLERİ II STRATEJİ GELİşTİRME BAŞKANLIGI İç Kontrol Daİre Başkanlığı. 2011

2 İçİNDEKİLER CİLT i. BİRİNCİ KısıM Süreç Mimarisi Temel-Alt-Detay Süreçleri ve Süreç Kodları Visio 2007 Akış Diyagramlarında Kullanılan Bazı Şekiller ve Menü Kullanımları İKİNCİ KıSıM Temel-Alt-Detay Süreç Çizimleri ve Süreç Kartları BİRİNCİ BÖLÜM Sağlık Sigortası Ödemelerinin Sağlık Sigortası Ödemelerinin Yönetimi Temel Süreci Yönetimi Alt Süreci Maluliyet itirazlarının Yönetimi Detay Süreci Sağlık Hizmet Sunucularının Yönetimi Alt Süreci Protokol ve Sözleşmelerin Yönetimi Detay Süreci GSS Uygulama Tebliğ Yönetimi Alt Süreci Sağlık Hizmetlerinin Karşılanması ve Sağlık Uygulama Tebliği Güncelleme Detay Süreci ilaç Başvurularının Değerlendirilmesi yönetimi Detay Süreci İKİNcİ BÖLÜM Sosyal Yardımlar ve Primsiz Ödemelerin Yönetimi Temel Süreci Primsiz Ödemelerin Yönetimi Alt Süreci 2022 Sayılı Kanunun Uygulanması Detay Süreci 5673 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Detay Süreci 5774 (2913) Sayılı Kanuna Göre (milli sporcu) Kendilerine ve Dul Yetimlerine Aylık Bağlanmasına ilişkin Detay Süreci ( 'den önce- sonraki) Malul Erler ve Geçici Köy Korucularının Kendileri ile Dul ve Yetimlerine Aylık Bağlanmasına İlişkin Detay Süreci (VO-VK-KT) Sayılı Kanuna Göre Kendilerine ve Dul Eşlerine Aylık Bağlanmasına İlişkin Detay Süreci (V H) 5269 ve 3292 Sayılı Kanuna Göre Kendilerine ve Dul Yetimlerine Aylık Bağlanmasına ilişkin Detay Süreci

3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bilgi Kaynaklarının Yönetimi Temel Süreci BT Strateji Ye İş Yönetimi Alt Süreci Proje Yönetimi ve İş Geliştirme Detay Süreci BT Hizmet Geliştirrİıe Yönetimi Alt Süreci Tedarikçi Yönetimi Detay Süreci Yazılım Geliştirme Detay Süreci BT Hizmetleri Yetkilendirme İşletime Alma Alt Süreci Yönetimi Detay Süreci İşletime Alma Detay Süreci BT Hizmet Sunumu Yönetimi Alt Süreci BT Servis Yönetimi Detay Süreci Donanım ve Ağ Yönetimi Sistem ve Yeritabanı Yönetimi Detay Süreci Olay Yönetimi Detay Süreci Problem Yönetimi Detay Yönetimi Portal Yönetimi Detay Süreci Sağlığa İlişkin İzleme Ye Değerlendirme Alt Süreci İzleme ve Değerlendirme Stratejisi Belirleme Detay Süreci Yeri Toplama, Analiz ve Raporlama Detay Süreci İstatistiksel Ye Aktüeryal Analiz Alt Süreci Kurum Aylık İstatistik Bülteni Hazırlama Detay Süreci Kurum İstatistik Yıllığı Hazırlama Detay Süreci Teknik Bilanço Hazırlama Detay Süreci DÖRDÜNCÜBÖLüM Finansal Kaynakların Yönetimi Temel Süreci Kurumun Finansman İhtiyacının Belirlenmesi Alt Süreci Fon Yönetimi Alt Süreci Bütçe Yönetimi Alt Süreci Bütçe Hazırlama Detay Süreci

4 Yatırım Programını Hazırlama Detay Süreci Bütçe Uygulama Detay Süreci Muhasebe Hizmetlerinin Yönetimi Alt Süreci Ödemeler Detay Süreci Tahsilatlar Detay Süreci Tedarik Yönetimi Alt Süreci Tedarik Planlama Detay Süreci Tedarik Kabul Detay Süreci CİLT II BEŞİNcİ BÖLÜM İnsan Kaynaklarının Yönetimi Temel Süreci Disiplin Yönetimi Alt Süreci Personel Seçimi, İşe Yerleştirme Ve Kariyer Yönetimi Alt Süreci Kadro Yönetimi Detay Süreci Personel Özlük Hakları Yönetimi Alt Süreci Ödemeler Yönetimi Detay Süreci Personel İzin Yönetimi Detay Süreci Çalışanlarla İlişkiler Yönetimi Alt Süreci İlişik Kesme Alt Süreci Eğitimin Yönetimi Alt Süreci CİLT III ALTıNCı BÖLÜM Fiziksel Kaynakların Yönetimi Temel Süreci Taşınmazların Yönetimi Alt Süreci Taşınmaz İhtiyacının Karşılanması Taşınmazların Taşınmazlarm İşletimi Elden Çıkarımı Tesislerin Yönetimi Alt Süreci Hizmet Binalarının Yönetimi Detay Süreci Kamplarm Yönetimi Detay Süreci

5 Misafirhanelerin Yönetimi Detay Süreci Lojmanlarm Yönetimi Detay Süreci Çocuk Bakımevlerinin Yönetimi Detay Süreci Taşınırlarm Yönetimi Alt Süreci Ambara Malzeme Giriş İşlemleri Detay Süreci Ambardan Malzeme Çıkış İşlemleri Detay Süreci YEDİNCİ BÖLÜM Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yönetimi Temel Süreci Günlük Medya Takibi Alt Süreci Haber Takibi (Son Dakika) Alt Süreci Bilgi Edinme Hattının Yönetimi Alt Süreci Bimere Gelen Soruları Yanıtlama Alt Süreci sekizinci BÖLÜM İhale ve Projelerin Yönetimi Temel Süreci İhaleli Alımlar Süreci-Açık Ve Pazarlık Usulü İhale Alt Süreci İhalesiz Alımlar Süreci-Doğrudan Temin Alt Süreci DOKUZUNCU BÖLÜM Değişimin Yönetimi Temel Süreci Stratejik Yönetim Alt Süreci Bireysel Öneri Detay Süreci İç Kontrol Sistemini Geliştirme Alt Süreci Ön Mali Kontrol Detay Süreci İç Denetim Planlama Detay Süreci İç Denetimin Yürütülmesi Detay Süreci İç Denetim İzleme Detay Süreci İç Denetim Değerlendirme Detay Süreci Danışmanlık Detay Süreci ÜÇÜNCÜ KıSıM İç Kontrol Süreç Koordinasyon Ekibi Birimlerde Oluşturulan Süreç Çalışma Ekipleri

6 İNSAN KA YNAKLARININ YÖNETİMİ TEMEL SÜREcİ 7.İNsAN KA YNAKLARININ YÖNETİMİ TEMEL SÜREcİ 7.1.DİSİPLİN YÖNETİMİ ALT SÜREcİ 7.2.PERSONEL seçimi, İŞE YERLEŞTİRME VE KARİYER YÖNETİMİ ALT SÜREcİ Kadro Yönetimi Detay Süreci 7.3.PERSONEL ÖZLÜK HAKLARI YÖNETİMİ ALT SÜREcİ Ödemeler Yönetimi Detay Süreci Personel İzin Yönetimi Detay Süreci 7.4.ÇALIŞANLARLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ ALT süreci 7.5.İLİşİK KESME ALT SÜREcİ 7.6.EGİTİMİN YÖNETİMİ ALT SÜREcİ

7 <SQ\ 753'7 PE::t<SCJI'JELOi&IPL\N YtJf\JE' ıımi A.L1 ~Ükı::C~ Disiplin amiri tarafından verılecek cezalar Disiplin ışlemlerı MOdarıu~a Disiplin uygulamalarının de~erlendlrllmesl Disiplin ışlemlerı MOdOrıo~a Disiplin cezalarının ve di~er uygulamaların de~erlendlrllmesl En ast amir i Atamaya yetkili amir (Kurum Başkanı) tarafından verılecek cezalar erkez Disiplin Kurulu tarafından verılecek cezalar YOksek Disiplin Kurulu tarafından verılecek cezelar ~~-~. Sayfa 1 i

8 PERSONEL.DisipLiN YÖNETiMI ALT SURECi Disiplin Işlemleri Şube MUdUrlU~U YUksek Disiplin Kurulu tarafından verilecek zalerın de~erlendlrllmes YUksek Disiplin Kurulu tarafından verilecek cezalar Rehberllk ve Teftiş Başkanlıaı Soruşturma Raporu ve eklerlnln Makam Oluru Ile bırlıkte Insan Kaynakları Daire Başkanlıaına Inllkal elmesi IsI;ılln Işlemleri Şube MUdUrıuau sayılı Devlet Memurları Kanunu ve dıaer mevzuat yönlerınden Incelemesinin yapılması Islplln Işlemleri Şube MUdUrlOaU Makam Olurunun ılgılı birimlere Intikali Disiplin Işlemleri Şube MUdUriUOU S.K. gereollşlem yapılmayarak Rapor ve eklerinin personelin dosyasına takılması lçln Arşiv ve Dosya Servisine gönderilmesi Dosya ve Arşiv Şube MUdprlOOU Raporun personelin dosyasına takılması Disiplin lşlemlerl Şube MUdUrlUOU ılgılı ünite Hayır ılgılı personele alt savunma Istem yazısının yazılması Savunma Istem yazısı Tebll~ Ile ılgılı yasalişlemlerin gerçekleştirilmesi ılgılı ünite ılgılı personele elt tebeıma belgesinin Disiplin ışlemlerı Şube MUdUrlUaUne. gönderilmesi Personele alt lebellu~ belgesi ve savunma yazısı Evet Kurul üyelerine toplantı tarihinin tebligatının yapllmasl,gundem ve hazırlık dosyalarının hazırlanması ılgılı ünite ılgılı personele savunma Istem yazısının tebll~ edilmesi YUksek Disiplin Kurulu Toplantıda göruşulecek dosyaların Incelenerek karara baalanması Disiplin şlemleri Şube MUdUrlUOU Savunma Istem yazısının tebll~ ıçın Uniteye gönderilmesi Disiplin şlemleri Şube MUdUrıoau Söz ıu savunma tutanaklarının yazılıp Imzalatlırılması ve Kararların yazılarak Imzaya sunulması Başkanlık Makamı Savunma Istem yazısırıın Imzalanması C' ıç.,....,

9 ($Gİt amm DIsiplin lşlemlerl Şube MOdOrlUaO Cezanın ilgliiye tebııaının yapılması ıçın yazı yazılması.personel IIg1llÜnite TebellOa belgesinin Disiplin Işlemleri Şube MOdOrlOaune gönderllmesl Oi~HıJLh~ YlJNE'TrMi ALT tiükı::c~, Disiplin ışlemlerı' Şube MUdUrlUQU Ceza kayıtlarının yapılması r,ı DisIplin lşlemlerl Şube MUdUrlOaO Resen ceza onaylarının ılgılı blrlmlere IntikalinIn saolanmasl Disiplin ışlemlerı Şube MUdOrlUaU Işlem sonucunda Rehberllk ve Teftiş BaşkaniıQına bılgı verılmesı... ilgili Ünite ayır Disiplin Işlemleri Şube MUdOrlOaO Merkez Disiplin Kurulu larafından verılecek cezaların e Dosya ve Arşıv ışlemlerı Şube MUdUrlOaU Işlem dosyasının personellrı dosyasına takılması Disiplin ışlemlerı Şube MUdUrlUaU Işlem dosyasının personelin dosyasına gönderilmesi SözlO Savunma lulanakları Hayır Evel DisIplin şlemleri Şube MOdOrlUaO Kurul kararlarının yazılması,imzalatılması ve tebllgatlarının yapılması Islplln ışlemlerı Şube MUdOriUaO.. 3 Yapılan Işlem sonucundan Rehberllk ve Teftiş Başkanııaına bılgı verılmesı Bılgı yazısı ~ Hayır Dosya ve Arşıv ışlemlerı şube MOdUrlUrlO Belgelerin personelin dosyasına lakılması Islplln Işlemleri Şube MUdOrlOaU.. 3 Işlem dosyası ile Rapor ve eklerinin Arşiv ve Dosya Servisine önderilmesi ~~~~~~~--~. ~~~/~ /L. Sayfa 3 ı

10 PE:KSCJr.JEl DiblPLIN Yu'NE 1 ~Mi ALl ~Üt<ı=C'l Disiplin ışlemlerı Şube MOdOrlOgO.. Rehberllk ve Teftiş Beşkanlillı/ ilgili Bırım / YDK Soruşturma raporu/ Muhakklk raporulydk Kararının Insan Kaynakları Daire Başkanligına gönderilmesi Disiplin ışlemlerı Şube MOdOrlOgO Sayıli Devlet Memurları Kanunu Ile Disiplin mevzuatı yönonden Incelemesinin yapılması Makam Olur'unun ılgılı birimlere Intikali ve Işlem yapılmayarak raporun Dosya ve. Arşiv Servisine gönderilmesi Dosya ve Arşıv Şube MOdOrlOgO Raporun personelin dosyasına takılması Muhakklk Raporlarına Istinaden Savunması gelenlerin Merkez Disiplin Kuruluna hava le onaylarının alınması et Merkez Disiplin Kuruluna havale onayı Ilgııı Bırım Ilgııı personelin savunmasının alinarak Disiplin ışlemlerı Şube MOdOrlOOOne gönderıımesl IsIplin ışlemlerı Şube MOdOrlOgO Kurul kararlarının yazılması ve Imzaların tamamlatılması Hayır Islplln ışlemlerı Şube MOdOrlOOO Savunma alınması için ilgili birimlere yazı yazılması Merkez Disiplin Kurulu Dosyaların göroşolerek karar baglanması Hayır islplln ışlemlerı Şube MOdOrlOgO Kurul Oyelerlne toplantı tarihinin tebllgallarının yapılması, gondem ve hazırlık dosyalarının oluşturulması i Evet Muhakklk Raporları Için Merkez Disiplin Kuruluna hava le onayı alınması Disiplin ışlemlerı Şube MOdOrlOgO Dosya ve Arşıv Şube MOdOrlO~O Rehberllk ve Teftiş Başkanııgına bilgi vazısının yazılması.. 4 Kapanış kayıtlarının yapılarak Dosya ve Arşıv Servisine Rapor ve belgelerin özlok dosyasına takılması,..._..~-..

11 .PEKSONEL ıjis.ııjli-nvbi'je'iimi ALT ~Ükt:C' Disiplin ışlemlerı Şube MOdOrıO~O En Ostamir i Atamaya yetkili amir (Kurum tarafından verılecek cezalar Rehberllk ve Teftiş Başkanlı~ı Soruşturma raporunun Insan Kaynakları Daire Başkanlığına intikali Idariişlemler ıçın Mekam Olurunun Ilgili birimlere Intikali Işlem yapılmayarak.-. rapor ve eklerinin ılgılı personelin dosyasına gönderilmesi Dosya ve Arşiv Şube MOdUrlUğU Savunmanın yazılması ve Imzalatılması Hayır Başkanlık Makamı Resen ceza onayının Imzalanması Disiplin ışlemlerı Şube MUdOrlUğO Cezanın ılgıııye tebll~inln yapılması ıçın yazı yazılması Ilgili Birim TebellUğ belgesinin Disiplin ışlemlerı Şube MUdOrlOğOne gönderilmesi ılgılı Ünite Cezanın ilgiliye tebliğinin edilmesi J Işlem yapılmayarak rapor ve eklerinın ılgılı personelin dosyasına takılması ılgılı Ünite TebellOğ belgesinin Disiplin Işlemleri Şube MUdUrlUğUne gönderilmesi Dosya ve Arşıv ışlemlerı Şube MOdUrlUğU Disiplin Işlemleri Şube MUdUrlUğU Işlem dosyasının personelin dosyasına " takılması Rapor ve belgelerin Dosya ve Arşıv Servisine gönderilmesi

12 ,. iw' (SGrz. "-S5'7 ılgılı Bırım Disiplin amirieri +-Tarafından verilen cezalar Savunma yazısının tebllqllle savunmanın Insan Kaynakları Daire BaşkanlıQına gönderilmesi Ilgili birimden disiplin cezası dosyasının! talimatın BaşkanlıQımıza Intikali ayır Belgelerin dosyaya gönderilmesi Disiplin ışlemlerı Şube MOdOrlOQO Ceza belgelerinin ilgili birimlere Intikalinin saqlanması Ceza yazısının tebliqi Ile tebelloq belgesinin Insan Kaynakları Daire BaşkanlıQına gönderilmesi Hayır Cezanın kayıtlara alınmadıqının bildirilmesi ıtirazın deqerlendlrllemediqi yazısının yazılması, Işlem dosyasının personelin dosyasına gönderilmesi Hayır Hayır Arşiv ve Dosya ışlemlerı Şube MOdOrlOQO -Evet-----~ Evet Işlem dosyasının personelin dosyasına takılması C'.. & C

13 PE:r{StJ'l~ELDibIPLII'~YuNE i ~Mi ALl dükecı Arşiv ve Dosya ışlemlerı Şube MOdOrIO~O Hayır Disiplin lşlamlerl Şube MOdOrIO~O Itıraz üst Disiplin Amirince de~erlendlrllmek Ozere yazı yazılması Yazışma Ile dosya takibinin yapılması Işlem dosyasının personelin dosyasına takıiması Hayır Sayfa 7 i

14 PE:r<Suı"El Di~rPL~ı... Ylrı\JE ıımi ALl ~ÜkcCı Hukuk MOşavlrll~l/ Bırlın Igııı Açılan davaya ılışkın ara karar/dava dilekçesinin gönderilmesi Davaya konu olan ceza belgelerinin temini ıçın özlok dosyanın Arşıv ve Dosya servisinden Istenmesi Arşıv ve Dosya Şube MOdOrIO~O ÖzlOk dosyasının,..'disiplin Servisine gönderilmesi Disiplin ışlemlerı Şube MOd?rlO~O Dava dlle,kçesllara Karar Ile ıstenılen. göroş yazısının hazırlanması, bilgi ve belgelerin gönderilmesi Hukuk Birimine cevabı yazı ve ekli belgeler Disiplin Işlemleri Şube MOdUrIO~O Hukuki Işlemlerin de~erlendlrllmesl Islplln ışlemlerı Şube MOdOrIO~O Karar belgesinin personelin özlok dosyasına konulması ıçın Arşıv ve Dosya Servisine Islplln Işlemleri Şube MOdOrIO~O Kararın kayıtlara ışlenmesı lslplln ışlemlerı Şube MOdOrlOijO Mahkeme kararının ılgılı birimlere gönderilmesi Hayır Evet Arşıv ve Dosya Şube MOdOrlO~O Kararın ılgılı personelin dosyasına takılması

15 .1 Disiplin lşlumlerl Şube MUdOrlOğU lıırazın Merkez Disiplin Kurulunca incelenmesi Disiplin ışlemlerı Şube MUdUrIU~U Personelin ıııraz dilekçesinin de~erlendlrllmesl Sayılı Devlet Memurları K:ınunu Ile disiplin mevzuatı yönunden Incelemesinin Belgelerin Arşiv ve Dosya Servisine gönderilmesi Arşiv ve Dosya Şube MUdOrIU~O Işlem dosyanın personelin dosyasına takılması Üniteye personelin ttlrazının. Işleme alınamadı~ı yazısı Ceza işlemine alt yazı ve ekieri Ile personelin iıırazına ılışkın dllekçe ve ekieri Disiplin şlemleri Şube MUdOrlOğO Sayılı Kanuna göre Itıraz soresi geçlrlldl~lnden Işlem yapllamayaca~11 Cazanın ttlraz merciinin Mahkeme olduğunun bildirilmesi Hayır Evat Evet Ilgili Ünite Tebligatı yapılan kararların tebello~ibrlnin Disiplin ışlemlerı Şube MOdUrIU~Une gönderilmesi Kaldırılan veya de~lşen ceza kararların Ilgili birimlere Inııkallnln sa~lanmasl Dosya kapanışının yapılarak, Arşıv ve Dosya Servisine göndarllmesl Arşiv ve Dosya Şube MOdOrlOğU 7.. Işlem dosyanın personelin dosyasına takılması Merkez Disiplin Kuruluna havale onayı alınması Disiplin ışlemlerı Şube MUdUrIO~O '< Tebligaııarın yapılması Merkez Disiplin Kurulu Dosyaların göroşulerek karara ba~l~nmasl Başkanlık Makamı Merkez Disiplin Kurulu havale onayının imzalanması Sayfa 9 i

16 DIQer Disiplin uygulamalarının deqerlendlrıımesl DIQer disiplin uygulamaları Rehb.!rli ve eftiş Ba kanlı i Onayın Rehberllk ve Teftiş BaşkanllQına gönderllmesl Disiplin soruşturması/ceza soruşturması ııe ilgilinin durumunun her ıkı ayda bır deqerlendlrıımesl Için Makam onayı hazırlanması Görevden uzaklaştırma tedbiri Rehberllk ve Teftiş YönetmellQI ııe MOfetllş tarafından Göreve Iadenin gerçekleşmesi :"r;ı::;t,~~' ;.,= '1 ;"; _'~" ',~::~:-.~ ;, \i \L.1.lF"r:f1-~~'ı,ıjJh~i<!I:' rı/', :f... I[;ı,ür'i<ı:?,.'.' : ' f~i ı~(d'r,.i,'i,,';':-,.ı:~' "_-4,.;r.,~ı~~.rHIHil.. 1:, ~ r '. 'i ",',~,,;~~<

17 SÜREÇKARTı SUreç Kodu Revizyon No SGK.I0.ı. Personel Disiplin Yönetimi Alt Süreci Revizyon Tarihi SÜREÇ TANIMI SÜRECİBAŞLATANİşLEM!yüksek Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, En üst disiplin amirince verılecek cezalar, disiplin amirierince verilen re'sen ceza ışlemlerı (disiplin kurulu kararları, ceza onayları, havale onayları, gündemler, tebligatlar, ünite yazışmaları, disiplin işlemi ile ilgili davalar vb.) görevden uzaklaştırma ve Iade, 4483 sayılı Kanun kapsamında yapılması gereken işlemler, \şikayet, adli takibat, genel durum ve Inceleme raporlarına ilişkin tüm ışlemlerı yürütmek, personelin disipline ılışkın tüm Iverilerini personel veritabanı üzerınde Qüncellemek kapsamındaki aktıvıtelerdir. Gelen soruşturmala"r, Itıraz dosyaları, cezaya Ilişkin belgeler, ön inceleme raporları, genel durum ve Inceleme raporları, şikayet dilekçeleri, dava takıp yazıları SÜREÇ SAHİBİ SÜREÇ SORUMLUSU İnsan Kaynakları Daire Başkanı vüksek Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Kurum Başkanı ve disiplin amirieri, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Disiplin İşlemlerı Şube Müdürü, Disiplin Işlemlerini yürütmekle görevlı Şef ve personel, slcll,sicil raporları, tahakkuk, atama terfi. Dosva ve Arslv Sb.Müdürü ve Ilalll Dersone!. SÜRECİN HEDEFİ Disiplin Işlemleri kanun, tüzük, yönetmelik vb. çerçevesinde yürütmek SÜREÇLEİLGİLİRİsKLER İşlemin mevzuata uygun yapılmaması. RİsKLERE KARŞI ÖNLEMLER İşlemde sorumluluğu bulunan personelin gereklı eğıtım ve bllgllendirmelerle yeterliliğinin sağlanması. SÜRECİN TAMAMLANMA 1-6 ay SÜRESİ ADI..";"~( FO R:L\'P\. Tl SA:GLAYlCISI doküman ve GİRDİLER Rehberllk ve Teftiş Başkanlığından intikal Müfettiş düz yazı eden sorusturma radoru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından doküman ve Müfettiş Intikal eden sorusturma raporu düz vazı Ünitelerden Intikal eden Kademe doküman ve İlerlemesfnln Durdurulması cezası teklifii Ünite düz yazı sorusturma dosyası ve muhakklk raooru ı ~V'" -

18 ... Üst Disiplin Amirince verilen Uyarma ve doküman ve Kınama cezalarına Itıraza ilişkin dllekçe ve düz yazı dosva Ünite Disiplin cezalarına açılan dava Ile ılgılı doküman ve mahkemeden gelen ara kararlar ve nihai düz yazı kararlar. İdari ~1ahkemeler Disiplin amirlerince ceza verilmesine ilişkin EleKtronik doküman ve olarak düzenlenen dosva ve tüm belgeleri düz vazı Ünite...". ""Y I..'." -, '..,'",:,,::-.,.t.<.çik.tiy('~':;'.. ADI.ito~-.. I. SAGıJ(~cısı...,. "!;.. "t,...,,: :;.....: '"...,.;ıt.. KULLAN~AR " doküman ve Disiplin amiri! İnsan Kaynakları Daire Hazırlanan savunma Istem yazısı ÇıKTıLAR düz vazı Baskanlığı Savunma alınması ıçın Rehberlık ve Teftiş doküman ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Baskanlıöı veva ünite yazısı. düz vazı Yüksek Disiplin Kurulunda sözlü savunma doküman ve yapmak, vekll bulundurmak Isteyenlere İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı düz yazı qönderllen vazı Savunma Istem yazısının teblığ edilememesi üzerıne ılgılı Ünlteye 721 doküman ve sayılı Kanun çerçevesinde tebliğin düz yazı. i vadılması Ile Ilalll vazı Savunması gelenlerin Kurullara havale doküman ve onayları düz yazı Hazırlanan Gündem çizelgesi doküman ve düz vazı Kurul üyelerine toplantı tarihinin doküman ve bildiriimesine Iliskin tebliqat vazısı. düz vazı Kurul üyelerine hazırlanan hazırlık dosyası doküman ve düz vazı Yüksek Disiplin Kurulunda sözlü savunma doküman ve yapacak personele toplantı tarihinin düz yazı bildiriimesine iliskin vazı. Yüksek Disiplin Kurulunda sözlü savunma doküman ve yapan personele ılışkın hazırlanan tutanak. düz yazı İtirazının Işleme alınamayacağına dair yazı doküman ve düz vazı Toplantı Toplantı Disiplin Kurulu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlıği İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 2 t. 0/1 ~ ) t2.~ ~\ l /.~.

19 -.'.- -~.-_._.----_.-. --_._ ~-._-~--- Kurul kararları. ElektronIk doküman ve düz yazı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Verilen cezalara ilişkin tebligat yazısı. doküman ve düz vazı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı doküman ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İtirazların neticesine ilişkin tebligat yazısı. düz yazı doküman ve Disiplin amiri! İnsan Kaynakları Daire Resen ceza onayının yazılması düz yazı Baskanlıcıı Resen ceza onayına ılışkın tebligat yazısı doküman ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı düz yazı Verilen cezaların Devlet Personel doküman ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Baskanlıcıına bıldırımı. düz vazı doküman ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Rehberllk ve Teftiş Başkanlığına bilgi yazısı düz vazı.. İdari Mahkemeden gelen ara karar~a doküman ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı istenen görüş Ile bılgı ve belgelerin düz yazı ı gönderllme vazısı İdari Mahkemeden gelen nihai kararın doküman ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı personelin ünıtesine/birimlere gönderme düz yazı i yazısı. Görevden uzaklaştırma onayı alınması doküman ve Atamaya yetkili amlr/ İnsan qereken belqe/dosya düz vazı Kaynakları Daire Başkanlıoı ';-~.:r. ' 'l::,'.~ '(~: '-~ıı~. ADI ~," :,"t ;~:~ 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun maddeleri KAYNAKLAR 24/10/1982 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirieri Yönetmeliği 06/08/2008 tarihli ve sayılı' Resmi Gazetede Yayımlanan Sosyal Güvenlık Kurumu Dlşlplin Amirieri Yönetmelığı 1/03/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Sosyal Güvenlık Kurumu Disiplin Amirieri Yönetmeliğinde Değişiklik Yaoılmasına Dair Yönetmelik 7201 sayılı Kanun PERFORMANS PERFORMANS GÖSTERGESİ ÖLÇÜM YÖNTEMİ Disiplin Işlemlerinin ortalama sonuçlanma süresı PARAMETRELERİ PERİYOT İLGİLİ STRATEJİK HEDEF Yıllık 3

20 ", FA.A[,IYET KODU FAALIYETİN ADıMı MEVZUAT ŞARTı KAYIT.' ;{: ORTAMı ~ Disiplin Uygulamaları değerlendirilir 657 S.K Disiplin Uygulamalarımn değerlendirilmesi maddeleri, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirieri Hakkında Yönetmelik, 4483 S.K Disiplin cezaları ve diğer uygulamalar değerlendirilir Disiplin cezalarının ve diğer uygulamaların değerlendirilmesi Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilecek cezalar değerlendirilir 657 Say. Kan.125 ve 129. maddeler Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilecek cezaların değerlendirilmesi Soruşturma raporu ve ekleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına Soruşturma raporu ve eklerinin Makam Oluru intikal eder. ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına intikal etmesi Soruşturma raporu ve diğer belgeler 657 sayılı Devlet Memurları 657 Sayılı Kanunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Kanunu ve diğer 'mevzuat yönlerinden incelemesi yapılır. 125 ve 130. maddeler mevzuat yönlerinden incelemesinin yapılması Müfettiş raporu kayıtları yapılır. Zamanaşımı süresi geçmiş mi bakılır. 657 Sayılı Kanunun Bilgisayar Müfettiş raporu kayıtlarının yapılması 127. madde En son fiilin işleniş tarihinden itibaren 2 yıllık ceza verme yetkisi 657 Sayılı Kanunun Makam Olurunun ilgili birimlere intikali zamanaşımı siliesi geçmişse diğer işlemler için Makam Oluru ilgili 127. madde birimlere intikal ettirilir say. Kanun gereği işlem yapılmayacak rapor ve ekleri personelin 657 S. Kanun gereği işlem yapılmayacak dosyasına takılması için Arşiv ve dosya servisine gönderilir. rapor ve eklerinin personelin dosyasına takılması için Arşiv ve dosya servisine gönderilmesi 4

21 Raporun personelin dosyasına takılması Dosya ve Arşiv Şube Müdürlüğünce rapor personelin özlük dosyasına takılır İlgili personele ait savunma istem yazısının yazılması Savunma istem yazısının imzalanması Savunma istem yazısının tebliğ için üniteye gönderilmesi İlgili personele savunma istem yazısının En son fiilin işleniş tarihinden itibaren 2 yıllık ceza verme yetkisi 657 Sayılı Kanunun zamanaşımı süresi geçmemişse ilgili personele savunma istem yazısı 129 ve 130. maddeleri yazılır.. Savunma istem yazısı imzalanır. Savunma istem yazısı tebliğ için üniteye gönderilir. İlgili personele savunma istem yazısı tebliğ edilir. tebliğ edilmesi Tebliğ işleminin gerçekleştirilmemesi halinde 7201 sayılı Kanun gereği 7201 sayılı Tebligat Tebliğin gerçekleşmemesi halinde 7201 say. yasal işlemler yapılır. Kanunu Kanun gereği yasal işlemlerin yapılması Tebliğ ile ilgili yasal işlemler gerçekleştirilir sayılı Tebligat Kanunu Tebliğ ile ilgili yasal işlemlerin gerçekleştirilmesi İlgili personele ait savunma istem yazısının tebellüğ belgesi temin 657 Sayılı Kanunun İlgili personele ait tebellüğ belgesinin edilir. Savunması veya savunma yapmaktan vazgeçtiğine ilişkin belge 128 inci maddesi Disiplin İşlemleri Şube Müdürlüğüne temin edilir ve Yüksek Disiplin Kuruluna havale onayı yazılır ve gönderilmesi imzalanır Kurul üyelerine toplantı tarihi tebligatı yapılır, gündem ve hazırlık Disiplin Kurulları ve Kurul üyelerine toplantı tarihinin tebligatının dosyaları hazırlanır. Disiplin AmirIeri Hakkında yapılması, gündem ve hazırlık dosyalarının Yönetmeliğin 9. hazırlanması maddesi Sözlü savunma yapacak ilgili personele toplantı tarihi bildirilir. 657 Sayılı Kanunun maddesi Sözlü savunma yapacak ilgili personele toplantı tarihinin bildirilmesi 5

22 ' Toplantıda görüşülecek dosyalar incelenerek karara bağlanır. 657 Sayılı Kanunun 128. maddesinin 2 inci Toplantıda görüşülecek dosyalann fıkrası, Disiplin incelenerek karara bağlanması Kurulları ve Disiplin AmirIeri Hakkında Yönetmeliğin ll, 12 ve 13. maddesi Sözlü savunma tutanaklan yazılıp imzalatılır ve Kararlar yazılarak 657 S.K. 126 ve Sözlü savunma tutanaklannın yazılıp imzaya sunulur. İmzalan tamamlatılır. Önerilen ceza Kurul tarafından Disiplin Kurullan ve Disiplin AmirIeri imzalattmlması ve Kararların yazılarak red edilirse atamaya yetkili amire sunulmak üzere re' sen ceza onayı Hakkında imzaya sunulması yazılır. İmzalar tamamlatılır. Yönetmeliğin 14. maddesi Cezanın ilgiliye tebliğinin yapılması için yazı yazılır. Disiplin Kurulları ve Disiplin AmirIeri Cezanın ilgiliye tebliğinin yapılması için yazı Hakkında yazılması Yönetmeliğin 15. maddesi Ünitesi tarafından ceza ilgiliye tebliğ edilir. Cezanın ilgiliye tebliğinin edilmesi Tebellüğ belgesinin Disiplin İşlemleri Şube Cezanın tebliğ edildiğine dair tebellüğ belgesi Ünite tarafından Disiplin İşlemleri Şube Müdürlüğüne gönderilir. Müdürlüğüne gönderilmesi Ceza kayıtlan yapılır. Ceza kayıtlanmn yapılması Önerilen cezanın Kurul tarafından red edilmesi durumunda atamaya 657 Sayılı Kanunun Resen ceza onaylarının ilgili birimlere yetkili amir tarafından verilen re' sen ceza onayımn ilgili birimlere 128 inci maddesi, Disiplin Kurullan ve intikalinin sağlanması intikali sağlanır. Disiplin AmirIeri Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi Bilgisayar 6

23 İşlem sonucuildanrehberlik ve Teftiş Başkanlığına bilgi verilmesi Dosya kapanışının yapılması ve Devlet Personel Başkanlığı ceza formunun doldurulması İşlem dosyasının personelin dosyasına gönderilmesi İşlem dosyasının personelin dosyasına takılması Kuru1 kararlarının yazılması, imzalatılması ve tebligatlarının yapılması Verilen cezanın kayıtlara işlenmesi ve belgelerin ilgili birimlere gönderilmesi Yapılan işlem sonucundan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bilgi verilmesi Verilen cezaların DPB ekranına işlenmesi Rehberlik ve Teftiş İşlem sonucundan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bilgi verilir. Başkanlığı Yönetmeliğinin 82. maddesi Dosya kapanışı yapılır ve Devlet Personel Başkanlığı ceza formu 657 Sayılı Kanunun 132. maddesi doldurulur. İşlem dosyası personelin dosyasına gönderilir. D,osyave Arşiv Servisince işlem dosyası personelin öz1ük dosyasına takılıro Kurulda görüşü1en dosyadaki ceza önerisi kabili edilir veya bir alt ceza verilir ise kararlar yazılır, imzaları tamamlatılır ve tebligatları yapılır. Verilen ceza kayıtlara işlenir ve belgeler ilgili birimlere gönderilir. Yapılan işlem sonucundan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bilgi verilir. Verilen ceza1ar DPB ekranına işlenir. ~ ~~ fl-- -ı;..;:;; -, ---:;T Sayılı Kanunun 128. maddesinin 2 inci fıkrası, Disiplin Kuru1ları ve Disiplin AmirIeri Hakkında Yönetmeliğin ll, 12 ve 13, 14,15. maddesi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 82. maddesi 657 Sayılı Kanunun 132. maddesi ve Kamu Personeli Uygulama Genelgesi 2008/1 _.- Bilgisayar

24 Dosya işlemlerinin kayıtlardan kapatılması Dosya işlemleri kayıtlardan kapatılır. Işlem dosyası ile rapor ve ekleri Arşiv ve dosya servisine gönderilir ". İşlem dosyası ile rapor ve eklerinin Arşiv ve dosya servisine gönderilmesi Dosya ve Arşiv Servisince belgeler personelin dosyasına takılır Belgelerin personelin dosyasına takılması Merkez Disiplin Kuruluna havale edilen dosyalar. Merkez Disiplin Merkez Disiplin Kurulu tarafından verilecek Kurulunda degerlendirilir. cezaların değerlendirilmesi Soruşturma raponı! Muhakkik raporu/ydk kararı İnsan Kaynaklan Soruşturma raponı! Muhakkik raporulydk Daire Başkanlığına gönderilir. kararının İnsan Kaynaklan Daire Başkanlıgına gönderilmesi 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunu ile Disiplin mevzuatı yönünden 657 Sayılı Kanunun , 127 ve 130. incelemesi yapılır 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunu ile maddeleri Disiplin mevzuatı yönünden incelemesinin yapılması Rapor kayıtlan yapılır Rapor kayıtlarının yapılması 657 Sayılı Kanun geregi fiilin işlendiği tarihten itibaren 2 yıllık ceza 657 Sayılı Kanunun maddesi verme yetkisi zamanaşımı süresi geçmiş ise işlem yapılmayarak rapor Makam Olur'unun ilgili birimlere intikali ve Dosya ve Arşiv Servisine gönderilir. Ayrıca diğer işlemler için ilgili işlem yapılmayarak raporun Dosya ve Arşiv Servisine gönderilmesi birimlere gönderilir. Dosya ve Arşiv Servisince belgeler personelin dosyasına takılıro Raporun personelin dosyasına takılması!l. Bilgisayar

25 657 Sayılı Kanunun 657 Sayılı Kanun gereği fiilin işlendiği tarihten itibaren 2 yıllık ceza 130. maddesi venne yetkisi zamanaşımı süresi geçmemiş ise MüfettişIDisiplin amiri Savunma alınması için ilgili birimlere yazı.tarafından savunmasının alınıp alınmadığına bakılır. Alınmamış ise yazılması savunma alınması için ilgili birimlere yazı yazılır. İlgili birim tarafından savunma' alınarak Disiplirı İşlemleri Şube !lgili personelin' savunmasının alınarak Müdürlüğüne gönderilir Disiplin İşlemleri Şube Müdürlüğüne gönderilmesi 657 Sayılı Kanunun Muhakkik raporlarına istinaden savunması gelenlerin Merkez Disiplin 128. maddesi Kuruluna havale onayları yazılır ve imzaları tamamlatılır. Muhakkik raporlarına istinaden savunması gelenlerin Merkez Disiplin Kuruluna havale onaylarının alınması 657 Sayılı Kanunun Savunması alınmış durumda olan Muhakkik raporları için de Merkez 128. maddesi Muhakkik raporları ıçın Merkez Disiplin Disiplirı Kuruluna havale onayı alınır. Kuruluna havale onayımn alınması Disiplin Kurulları ve Kurul üyelerine toplantı tarihinin tebligatları yapılır, gündem ve hazırlık Disiplin Amirleri dosyaları oluşturulur. Hakkında Kurul üyelerine toplantı tarihinin Yönetmeliğin 9. tebligatlarının yapılması, gündem ve hazırlık maddesi dosyalarının oluşturulması 657 Sayılı Kanunun Kurulda dosyalar görüşülerek karara bağlanır maddesi ve Disiplin Kurulları ve Dosyaların görüşülerek karara bağlanması Disiplirı AmirIeri Hakkında Yönetmeliğin II ve 13. maddesi Disiplin Kurulları ve Kurul kararları yazılır ve imzalar tamamlatılır. Önerilen ceza Kurul Disiplin AmirIeri tarafından red edilirse atamaya yetkili amire sunulmak üzere re' sen Hakkında Kurul kararlarınırı yazılması ve imzaların ceza onayı yazılır. İmzalar tamamlatılır. Yönetmeliğin 14. tamamlatılması maddesi 657 S.K.un 126. maddesi 9 U---rvi ~ ~ \ ~ V\ '--' -

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar.5 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar..5 Amaç..5 Dayanak..5 Tanımlar.. 5 İKİNCİ BÖLÜM Servisler ve Görevleri

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI Manisa Defterdarlığı

T.C MALİYE BAKANLIĞI Manisa Defterdarlığı T.C MALİYE BAKANLIĞI Manisa Defterdarlığı PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ MANİSA Ocak 2015 İçindekiler Sayfa 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç 10 Kapsam 10

Detaylı

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ Amaç-Kapsam-Hukuki Dayanak-Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Hukuki Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

SİVAS DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ

SİVAS DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ SİVAS DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ II İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM... 1 Genel Esaslar... 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 1 Birimler

Detaylı

ANTALYA DEFTERDARLIĞI

ANTALYA DEFTERDARLIĞI ANTALYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ 2015 1 Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Antalya Defterdarlığı Personel Müdürlüğü hizmet alanlarına, görevlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MU DU RLU G U İ ŞLEM YÖ NERGESİ

MUHASEBAT GENEL MU DU RLU G U İ ŞLEM YÖ NERGESİ MUHASEBAT GENEL MU DU RLU G U İ ŞLEM YÖ NERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR... 5 Amaç ve Kapsam... 5 Hukuki Dayanak... 5 Tanımlar... 5 İKİNCİ BÖLÜM... 6 BÜTÇE VE MALİ İŞLER

Detaylı

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4, 4.1.5, 8.1.2,

Detaylı

TOKAT DEFTERDARLIĞI. İşlem Yönergesi İKEP GRUBU TOKAT DEFTERDARLIĞI

TOKAT DEFTERDARLIĞI. İşlem Yönergesi İKEP GRUBU TOKAT DEFTERDARLIĞI TOKAT DEFTERDARLIĞI İşlem Yönergesi İKEP GRUBU TOKAT DEFTERDARLIĞI 23.01.2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar... 5 BİRİNCİ BÖLÜM 5 Amaç, Dayanak,Defterdarlık Misyonu ve Tanımlar... Amaç... 5 Dayanak...

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Detaylı

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır ŞEMA ADI Gelen Evrak İş Akış Şeması Akış No : 01 Harici Evrak Evrakın Posta veya elden Dekanlığa gelmesi Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili Evrak Fakülte Birimlerini

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1. (1) Bu yönetmeliğin amacı, Sındırgı Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İŞ AKIŞ ŞEMALARI Gelen Evrak İş Akış Şeması Harici evrak Evrakın posta veya elden Müdürlüğe gelmesi Evrakın myo içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili evrak MYO Birimlerini ilgilendiriyor

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ 2015 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR 3-4. SAYFA İKİNCİ KISIM MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ 4-15. SAYFA ÜÇÜNCÜ KISIM MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ 1 İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç, kapsam, dayanak Madde 1 - (1) Bu yönerge, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Kütahya Defterdarlığı Personel Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel

Detaylı

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı olan İl Personel Müdürlüğünün,

Detaylı

İstanbul Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü İşlem Yönergesi

İstanbul Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü İşlem Yönergesi İstanbul Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4, 4.1.5,

Detaylı

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI İÇİNDEKİLER 1 - Temel Süreçlerin Sınıflandırılması

Detaylı

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI OPERASYONEL SÜREÇLER 1-İç Kontrol Temel Süreci Kontrol Ortamı Alt Süreci Risk Değerlendirme Alt Süreci Kontrol Faaliyetleri Alt Süreci Bilgi ve

Detaylı

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Malzemeler İlgili Firmalar Tarafından Fatura İle Teslim Edilir. Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi İle Sayılarak

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Çukurova Üniversitesi nde imzaya yetkili görevlileri

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Atatürk Üniversitesi yöneticilerinin yürürlükteki

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Malkara

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR I - AMAÇ Bu Yönergenin amacı; 1.5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla verilen görevlerin, ilgililer tarafından Vali

Detaylı

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 MALİYE BAKANLIĞI DÜZCE DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı Düzce Defterdarlığı

Detaylı

Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Genelge No: 1723 2012/1

Genelge No: 1723 2012/1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI KURULUŞU İLE GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No: 1723 2012/1 ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Kuruluş ve Görev

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sultangazi Belediye Başkanlığında Başkan adına

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI 1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI İÇİNDEKİLER Arşiv İş Akış Şeması... 3 Ders Telafisi İş Akış Şeması... 4 DMO dan Malzeme Alımı İş Akış Şeması... 5 Doğrudan Temin İş Akış Şeması... 6 Bütçe Hazırlama

Detaylı