SGI{ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SÜREÇLERİ. STRATEJİ GELİşTİRME BAŞKANLIGI İç Kontrol Daİre Başkanlığı.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SGI{ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SÜREÇLERİ. STRATEJİ GELİşTİRME BAŞKANLIGI İç Kontrol Daİre Başkanlığı."

Transkript

1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SGI{ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SÜREÇLERİ II STRATEJİ GELİşTİRME BAŞKANLIGI İç Kontrol Daİre Başkanlığı. 2011

2 İçİNDEKİLER CİLT i. BİRİNCİ KısıM Süreç Mimarisi Temel-Alt-Detay Süreçleri ve Süreç Kodları Visio 2007 Akış Diyagramlarında Kullanılan Bazı Şekiller ve Menü Kullanımları İKİNCİ KıSıM Temel-Alt-Detay Süreç Çizimleri ve Süreç Kartları BİRİNCİ BÖLÜM Sağlık Sigortası Ödemelerinin Sağlık Sigortası Ödemelerinin Yönetimi Temel Süreci Yönetimi Alt Süreci Maluliyet itirazlarının Yönetimi Detay Süreci Sağlık Hizmet Sunucularının Yönetimi Alt Süreci Protokol ve Sözleşmelerin Yönetimi Detay Süreci GSS Uygulama Tebliğ Yönetimi Alt Süreci Sağlık Hizmetlerinin Karşılanması ve Sağlık Uygulama Tebliği Güncelleme Detay Süreci ilaç Başvurularının Değerlendirilmesi yönetimi Detay Süreci İKİNcİ BÖLÜM Sosyal Yardımlar ve Primsiz Ödemelerin Yönetimi Temel Süreci Primsiz Ödemelerin Yönetimi Alt Süreci 2022 Sayılı Kanunun Uygulanması Detay Süreci 5673 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Detay Süreci 5774 (2913) Sayılı Kanuna Göre (milli sporcu) Kendilerine ve Dul Yetimlerine Aylık Bağlanmasına ilişkin Detay Süreci ( 'den önce- sonraki) Malul Erler ve Geçici Köy Korucularının Kendileri ile Dul ve Yetimlerine Aylık Bağlanmasına İlişkin Detay Süreci (VO-VK-KT) Sayılı Kanuna Göre Kendilerine ve Dul Eşlerine Aylık Bağlanmasına İlişkin Detay Süreci (V H) 5269 ve 3292 Sayılı Kanuna Göre Kendilerine ve Dul Yetimlerine Aylık Bağlanmasına ilişkin Detay Süreci

3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bilgi Kaynaklarının Yönetimi Temel Süreci BT Strateji Ye İş Yönetimi Alt Süreci Proje Yönetimi ve İş Geliştirme Detay Süreci BT Hizmet Geliştirrİıe Yönetimi Alt Süreci Tedarikçi Yönetimi Detay Süreci Yazılım Geliştirme Detay Süreci BT Hizmetleri Yetkilendirme İşletime Alma Alt Süreci Yönetimi Detay Süreci İşletime Alma Detay Süreci BT Hizmet Sunumu Yönetimi Alt Süreci BT Servis Yönetimi Detay Süreci Donanım ve Ağ Yönetimi Sistem ve Yeritabanı Yönetimi Detay Süreci Olay Yönetimi Detay Süreci Problem Yönetimi Detay Yönetimi Portal Yönetimi Detay Süreci Sağlığa İlişkin İzleme Ye Değerlendirme Alt Süreci İzleme ve Değerlendirme Stratejisi Belirleme Detay Süreci Yeri Toplama, Analiz ve Raporlama Detay Süreci İstatistiksel Ye Aktüeryal Analiz Alt Süreci Kurum Aylık İstatistik Bülteni Hazırlama Detay Süreci Kurum İstatistik Yıllığı Hazırlama Detay Süreci Teknik Bilanço Hazırlama Detay Süreci DÖRDÜNCÜBÖLüM Finansal Kaynakların Yönetimi Temel Süreci Kurumun Finansman İhtiyacının Belirlenmesi Alt Süreci Fon Yönetimi Alt Süreci Bütçe Yönetimi Alt Süreci Bütçe Hazırlama Detay Süreci

4 Yatırım Programını Hazırlama Detay Süreci Bütçe Uygulama Detay Süreci Muhasebe Hizmetlerinin Yönetimi Alt Süreci Ödemeler Detay Süreci Tahsilatlar Detay Süreci Tedarik Yönetimi Alt Süreci Tedarik Planlama Detay Süreci Tedarik Kabul Detay Süreci CİLT II BEŞİNcİ BÖLÜM İnsan Kaynaklarının Yönetimi Temel Süreci Disiplin Yönetimi Alt Süreci Personel Seçimi, İşe Yerleştirme Ve Kariyer Yönetimi Alt Süreci Kadro Yönetimi Detay Süreci Personel Özlük Hakları Yönetimi Alt Süreci Ödemeler Yönetimi Detay Süreci Personel İzin Yönetimi Detay Süreci Çalışanlarla İlişkiler Yönetimi Alt Süreci İlişik Kesme Alt Süreci Eğitimin Yönetimi Alt Süreci CİLT III ALTıNCı BÖLÜM Fiziksel Kaynakların Yönetimi Temel Süreci Taşınmazların Yönetimi Alt Süreci Taşınmaz İhtiyacının Karşılanması Taşınmazların Taşınmazlarm İşletimi Elden Çıkarımı Tesislerin Yönetimi Alt Süreci Hizmet Binalarının Yönetimi Detay Süreci Kamplarm Yönetimi Detay Süreci

5 Misafirhanelerin Yönetimi Detay Süreci Lojmanlarm Yönetimi Detay Süreci Çocuk Bakımevlerinin Yönetimi Detay Süreci Taşınırlarm Yönetimi Alt Süreci Ambara Malzeme Giriş İşlemleri Detay Süreci Ambardan Malzeme Çıkış İşlemleri Detay Süreci YEDİNCİ BÖLÜM Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yönetimi Temel Süreci Günlük Medya Takibi Alt Süreci Haber Takibi (Son Dakika) Alt Süreci Bilgi Edinme Hattının Yönetimi Alt Süreci Bimere Gelen Soruları Yanıtlama Alt Süreci sekizinci BÖLÜM İhale ve Projelerin Yönetimi Temel Süreci İhaleli Alımlar Süreci-Açık Ve Pazarlık Usulü İhale Alt Süreci İhalesiz Alımlar Süreci-Doğrudan Temin Alt Süreci DOKUZUNCU BÖLÜM Değişimin Yönetimi Temel Süreci Stratejik Yönetim Alt Süreci Bireysel Öneri Detay Süreci İç Kontrol Sistemini Geliştirme Alt Süreci Ön Mali Kontrol Detay Süreci İç Denetim Planlama Detay Süreci İç Denetimin Yürütülmesi Detay Süreci İç Denetim İzleme Detay Süreci İç Denetim Değerlendirme Detay Süreci Danışmanlık Detay Süreci ÜÇÜNCÜ KıSıM İç Kontrol Süreç Koordinasyon Ekibi Birimlerde Oluşturulan Süreç Çalışma Ekipleri

6 İNSAN KA YNAKLARININ YÖNETİMİ TEMEL SÜREcİ 7.İNsAN KA YNAKLARININ YÖNETİMİ TEMEL SÜREcİ 7.1.DİSİPLİN YÖNETİMİ ALT SÜREcİ 7.2.PERSONEL seçimi, İŞE YERLEŞTİRME VE KARİYER YÖNETİMİ ALT SÜREcİ Kadro Yönetimi Detay Süreci 7.3.PERSONEL ÖZLÜK HAKLARI YÖNETİMİ ALT SÜREcİ Ödemeler Yönetimi Detay Süreci Personel İzin Yönetimi Detay Süreci 7.4.ÇALIŞANLARLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ ALT süreci 7.5.İLİşİK KESME ALT SÜREcİ 7.6.EGİTİMİN YÖNETİMİ ALT SÜREcİ

7 <SQ\ 753'7 PE::t<SCJI'JELOi&IPL\N YtJf\JE' ıımi A.L1 ~Ükı::C~ Disiplin amiri tarafından verılecek cezalar Disiplin ışlemlerı MOdarıu~a Disiplin uygulamalarının de~erlendlrllmesl Disiplin ışlemlerı MOdOrıo~a Disiplin cezalarının ve di~er uygulamaların de~erlendlrllmesl En ast amir i Atamaya yetkili amir (Kurum Başkanı) tarafından verılecek cezalar erkez Disiplin Kurulu tarafından verılecek cezalar YOksek Disiplin Kurulu tarafından verılecek cezelar ~~-~. Sayfa 1 i

8 PERSONEL.DisipLiN YÖNETiMI ALT SURECi Disiplin Işlemleri Şube MUdUrlU~U YUksek Disiplin Kurulu tarafından verilecek zalerın de~erlendlrllmes YUksek Disiplin Kurulu tarafından verilecek cezalar Rehberllk ve Teftiş Başkanlıaı Soruşturma Raporu ve eklerlnln Makam Oluru Ile bırlıkte Insan Kaynakları Daire Başkanlıaına Inllkal elmesi IsI;ılln Işlemleri Şube MUdUrıuau sayılı Devlet Memurları Kanunu ve dıaer mevzuat yönlerınden Incelemesinin yapılması Islplln Işlemleri Şube MUdUrlOaU Makam Olurunun ılgılı birimlere Intikali Disiplin Işlemleri Şube MUdUriUOU S.K. gereollşlem yapılmayarak Rapor ve eklerinin personelin dosyasına takılması lçln Arşiv ve Dosya Servisine gönderilmesi Dosya ve Arşiv Şube MUdprlOOU Raporun personelin dosyasına takılması Disiplin lşlemlerl Şube MUdUrlUOU ılgılı ünite Hayır ılgılı personele alt savunma Istem yazısının yazılması Savunma Istem yazısı Tebll~ Ile ılgılı yasalişlemlerin gerçekleştirilmesi ılgılı ünite ılgılı personele elt tebeıma belgesinin Disiplin ışlemlerı Şube MUdUrlUaUne. gönderilmesi Personele alt lebellu~ belgesi ve savunma yazısı Evet Kurul üyelerine toplantı tarihinin tebligatının yapllmasl,gundem ve hazırlık dosyalarının hazırlanması ılgılı ünite ılgılı personele savunma Istem yazısının tebll~ edilmesi YUksek Disiplin Kurulu Toplantıda göruşulecek dosyaların Incelenerek karara baalanması Disiplin şlemleri Şube MUdUrlUOU Savunma Istem yazısının tebll~ ıçın Uniteye gönderilmesi Disiplin şlemleri Şube MUdUrıoau Söz ıu savunma tutanaklarının yazılıp Imzalatlırılması ve Kararların yazılarak Imzaya sunulması Başkanlık Makamı Savunma Istem yazısırıın Imzalanması C' ıç.,....,

9 ($Gİt amm DIsiplin lşlemlerl Şube MOdOrlUaO Cezanın ilgliiye tebııaının yapılması ıçın yazı yazılması.personel IIg1llÜnite TebellOa belgesinin Disiplin Işlemleri Şube MOdOrlOaune gönderllmesl Oi~HıJLh~ YlJNE'TrMi ALT tiükı::c~, Disiplin ışlemlerı' Şube MUdUrlUQU Ceza kayıtlarının yapılması r,ı DisIplin lşlemlerl Şube MUdUrlOaO Resen ceza onaylarının ılgılı blrlmlere IntikalinIn saolanmasl Disiplin ışlemlerı Şube MUdOrlUaU Işlem sonucunda Rehberllk ve Teftiş BaşkaniıQına bılgı verılmesı... ilgili Ünite ayır Disiplin Işlemleri Şube MUdOrlOaO Merkez Disiplin Kurulu larafından verılecek cezaların e Dosya ve Arşıv ışlemlerı Şube MUdUrlOaU Işlem dosyasının personellrı dosyasına takılması Disiplin ışlemlerı Şube MUdUrlUaU Işlem dosyasının personelin dosyasına gönderilmesi SözlO Savunma lulanakları Hayır Evel DisIplin şlemleri Şube MOdOrlUaO Kurul kararlarının yazılması,imzalatılması ve tebllgatlarının yapılması Islplln ışlemlerı Şube MUdOriUaO.. 3 Yapılan Işlem sonucundan Rehberllk ve Teftiş Başkanııaına bılgı verılmesı Bılgı yazısı ~ Hayır Dosya ve Arşıv ışlemlerı şube MOdUrlUrlO Belgelerin personelin dosyasına lakılması Islplln Işlemleri Şube MUdOrlOaU.. 3 Işlem dosyası ile Rapor ve eklerinin Arşiv ve Dosya Servisine önderilmesi ~~~~~~~--~. ~~~/~ /L. Sayfa 3 ı

10 PE:KSCJr.JEl DiblPLIN Yu'NE 1 ~Mi ALl ~Üt<ı=C'l Disiplin ışlemlerı Şube MOdOrlOgO.. Rehberllk ve Teftiş Beşkanlillı/ ilgili Bırım / YDK Soruşturma raporu/ Muhakklk raporulydk Kararının Insan Kaynakları Daire Başkanligına gönderilmesi Disiplin ışlemlerı Şube MOdOrlOgO Sayıli Devlet Memurları Kanunu Ile Disiplin mevzuatı yönonden Incelemesinin yapılması Makam Olur'unun ılgılı birimlere Intikali ve Işlem yapılmayarak raporun Dosya ve. Arşiv Servisine gönderilmesi Dosya ve Arşıv Şube MOdOrlOgO Raporun personelin dosyasına takılması Muhakklk Raporlarına Istinaden Savunması gelenlerin Merkez Disiplin Kuruluna hava le onaylarının alınması et Merkez Disiplin Kuruluna havale onayı Ilgııı Bırım Ilgııı personelin savunmasının alinarak Disiplin ışlemlerı Şube MOdOrlOOOne gönderıımesl IsIplin ışlemlerı Şube MOdOrlOgO Kurul kararlarının yazılması ve Imzaların tamamlatılması Hayır Islplln ışlemlerı Şube MOdOrlOOO Savunma alınması için ilgili birimlere yazı yazılması Merkez Disiplin Kurulu Dosyaların göroşolerek karar baglanması Hayır islplln ışlemlerı Şube MOdOrlOgO Kurul Oyelerlne toplantı tarihinin tebllgallarının yapılması, gondem ve hazırlık dosyalarının oluşturulması i Evet Muhakklk Raporları Için Merkez Disiplin Kuruluna hava le onayı alınması Disiplin ışlemlerı Şube MOdOrlOgO Dosya ve Arşıv Şube MOdOrlO~O Rehberllk ve Teftiş Başkanııgına bilgi vazısının yazılması.. 4 Kapanış kayıtlarının yapılarak Dosya ve Arşıv Servisine Rapor ve belgelerin özlok dosyasına takılması,..._..~-..

11 .PEKSONEL ıjis.ııjli-nvbi'je'iimi ALT ~Ükt:C' Disiplin ışlemlerı Şube MOdOrıO~O En Ostamir i Atamaya yetkili amir (Kurum tarafından verılecek cezalar Rehberllk ve Teftiş Başkanlı~ı Soruşturma raporunun Insan Kaynakları Daire Başkanlığına intikali Idariişlemler ıçın Mekam Olurunun Ilgili birimlere Intikali Işlem yapılmayarak.-. rapor ve eklerinin ılgılı personelin dosyasına gönderilmesi Dosya ve Arşiv Şube MOdUrlUğU Savunmanın yazılması ve Imzalatılması Hayır Başkanlık Makamı Resen ceza onayının Imzalanması Disiplin ışlemlerı Şube MUdOrlUğO Cezanın ılgıııye tebll~inln yapılması ıçın yazı yazılması Ilgili Birim TebellUğ belgesinin Disiplin ışlemlerı Şube MUdOrlOğOne gönderilmesi ılgılı Ünite Cezanın ilgiliye tebliğinin edilmesi J Işlem yapılmayarak rapor ve eklerinın ılgılı personelin dosyasına takılması ılgılı Ünite TebellOğ belgesinin Disiplin Işlemleri Şube MUdUrlUğUne gönderilmesi Dosya ve Arşıv ışlemlerı Şube MOdUrlUğU Disiplin Işlemleri Şube MUdUrlUğU Işlem dosyasının personelin dosyasına " takılması Rapor ve belgelerin Dosya ve Arşıv Servisine gönderilmesi

12 ,. iw' (SGrz. "-S5'7 ılgılı Bırım Disiplin amirieri +-Tarafından verilen cezalar Savunma yazısının tebllqllle savunmanın Insan Kaynakları Daire BaşkanlıQına gönderilmesi Ilgili birimden disiplin cezası dosyasının! talimatın BaşkanlıQımıza Intikali ayır Belgelerin dosyaya gönderilmesi Disiplin ışlemlerı Şube MOdOrlOQO Ceza belgelerinin ilgili birimlere Intikalinin saqlanması Ceza yazısının tebliqi Ile tebelloq belgesinin Insan Kaynakları Daire BaşkanlıQına gönderilmesi Hayır Cezanın kayıtlara alınmadıqının bildirilmesi ıtirazın deqerlendlrllemediqi yazısının yazılması, Işlem dosyasının personelin dosyasına gönderilmesi Hayır Hayır Arşiv ve Dosya ışlemlerı Şube MOdOrlOQO -Evet-----~ Evet Işlem dosyasının personelin dosyasına takılması C'.. & C

13 PE:r{StJ'l~ELDibIPLII'~YuNE i ~Mi ALl dükecı Arşiv ve Dosya ışlemlerı Şube MOdOrIO~O Hayır Disiplin lşlamlerl Şube MOdOrIO~O Itıraz üst Disiplin Amirince de~erlendlrllmek Ozere yazı yazılması Yazışma Ile dosya takibinin yapılması Işlem dosyasının personelin dosyasına takıiması Hayır Sayfa 7 i

14 PE:r<Suı"El Di~rPL~ı... Ylrı\JE ıımi ALl ~ÜkcCı Hukuk MOşavlrll~l/ Bırlın Igııı Açılan davaya ılışkın ara karar/dava dilekçesinin gönderilmesi Davaya konu olan ceza belgelerinin temini ıçın özlok dosyanın Arşıv ve Dosya servisinden Istenmesi Arşıv ve Dosya Şube MOdOrIO~O ÖzlOk dosyasının,..'disiplin Servisine gönderilmesi Disiplin ışlemlerı Şube MOd?rlO~O Dava dlle,kçesllara Karar Ile ıstenılen. göroş yazısının hazırlanması, bilgi ve belgelerin gönderilmesi Hukuk Birimine cevabı yazı ve ekli belgeler Disiplin Işlemleri Şube MOdUrIO~O Hukuki Işlemlerin de~erlendlrllmesl Islplln ışlemlerı Şube MOdOrIO~O Karar belgesinin personelin özlok dosyasına konulması ıçın Arşıv ve Dosya Servisine Islplln Işlemleri Şube MOdOrIO~O Kararın kayıtlara ışlenmesı lslplln ışlemlerı Şube MOdOrlOijO Mahkeme kararının ılgılı birimlere gönderilmesi Hayır Evet Arşıv ve Dosya Şube MOdOrlO~O Kararın ılgılı personelin dosyasına takılması

15 .1 Disiplin lşlumlerl Şube MUdOrlOğU lıırazın Merkez Disiplin Kurulunca incelenmesi Disiplin ışlemlerı Şube MUdUrIU~U Personelin ıııraz dilekçesinin de~erlendlrllmesl Sayılı Devlet Memurları K:ınunu Ile disiplin mevzuatı yönunden Incelemesinin Belgelerin Arşiv ve Dosya Servisine gönderilmesi Arşiv ve Dosya Şube MUdOrIU~O Işlem dosyanın personelin dosyasına takılması Üniteye personelin ttlrazının. Işleme alınamadı~ı yazısı Ceza işlemine alt yazı ve ekieri Ile personelin iıırazına ılışkın dllekçe ve ekieri Disiplin şlemleri Şube MUdOrlOğO Sayılı Kanuna göre Itıraz soresi geçlrlldl~lnden Işlem yapllamayaca~11 Cazanın ttlraz merciinin Mahkeme olduğunun bildirilmesi Hayır Evat Evet Ilgili Ünite Tebligatı yapılan kararların tebello~ibrlnin Disiplin ışlemlerı Şube MOdUrIU~Une gönderilmesi Kaldırılan veya de~lşen ceza kararların Ilgili birimlere Inııkallnln sa~lanmasl Dosya kapanışının yapılarak, Arşıv ve Dosya Servisine göndarllmesl Arşiv ve Dosya Şube MOdOrlOğU 7.. Işlem dosyanın personelin dosyasına takılması Merkez Disiplin Kuruluna havale onayı alınması Disiplin ışlemlerı Şube MUdUrIO~O '< Tebligaııarın yapılması Merkez Disiplin Kurulu Dosyaların göroşulerek karara ba~l~nmasl Başkanlık Makamı Merkez Disiplin Kurulu havale onayının imzalanması Sayfa 9 i

16 DIQer Disiplin uygulamalarının deqerlendlrıımesl DIQer disiplin uygulamaları Rehb.!rli ve eftiş Ba kanlı i Onayın Rehberllk ve Teftiş BaşkanllQına gönderllmesl Disiplin soruşturması/ceza soruşturması ııe ilgilinin durumunun her ıkı ayda bır deqerlendlrıımesl Için Makam onayı hazırlanması Görevden uzaklaştırma tedbiri Rehberllk ve Teftiş YönetmellQI ııe MOfetllş tarafından Göreve Iadenin gerçekleşmesi :"r;ı::;t,~~' ;.,= '1 ;"; _'~" ',~::~:-.~ ;, \i \L.1.lF"r:f1-~~'ı,ıjJh~i<!I:' rı/', :f... I[;ı,ür'i<ı:?,.'.' : ' f~i ı~(d'r,.i,'i,,';':-,.ı:~' "_-4,.;r.,~ı~~.rHIHil.. 1:, ~ r '. 'i ",',~,,;~~<

17 SÜREÇKARTı SUreç Kodu Revizyon No SGK.I0.ı. Personel Disiplin Yönetimi Alt Süreci Revizyon Tarihi SÜREÇ TANIMI SÜRECİBAŞLATANİşLEM!yüksek Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, En üst disiplin amirince verılecek cezalar, disiplin amirierince verilen re'sen ceza ışlemlerı (disiplin kurulu kararları, ceza onayları, havale onayları, gündemler, tebligatlar, ünite yazışmaları, disiplin işlemi ile ilgili davalar vb.) görevden uzaklaştırma ve Iade, 4483 sayılı Kanun kapsamında yapılması gereken işlemler, \şikayet, adli takibat, genel durum ve Inceleme raporlarına ilişkin tüm ışlemlerı yürütmek, personelin disipline ılışkın tüm Iverilerini personel veritabanı üzerınde Qüncellemek kapsamındaki aktıvıtelerdir. Gelen soruşturmala"r, Itıraz dosyaları, cezaya Ilişkin belgeler, ön inceleme raporları, genel durum ve Inceleme raporları, şikayet dilekçeleri, dava takıp yazıları SÜREÇ SAHİBİ SÜREÇ SORUMLUSU İnsan Kaynakları Daire Başkanı vüksek Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Kurum Başkanı ve disiplin amirieri, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Disiplin İşlemlerı Şube Müdürü, Disiplin Işlemlerini yürütmekle görevlı Şef ve personel, slcll,sicil raporları, tahakkuk, atama terfi. Dosva ve Arslv Sb.Müdürü ve Ilalll Dersone!. SÜRECİN HEDEFİ Disiplin Işlemleri kanun, tüzük, yönetmelik vb. çerçevesinde yürütmek SÜREÇLEİLGİLİRİsKLER İşlemin mevzuata uygun yapılmaması. RİsKLERE KARŞI ÖNLEMLER İşlemde sorumluluğu bulunan personelin gereklı eğıtım ve bllgllendirmelerle yeterliliğinin sağlanması. SÜRECİN TAMAMLANMA 1-6 ay SÜRESİ ADI..";"~( FO R:L\'P\. Tl SA:GLAYlCISI doküman ve GİRDİLER Rehberllk ve Teftiş Başkanlığından intikal Müfettiş düz yazı eden sorusturma radoru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından doküman ve Müfettiş Intikal eden sorusturma raporu düz vazı Ünitelerden Intikal eden Kademe doküman ve İlerlemesfnln Durdurulması cezası teklifii Ünite düz yazı sorusturma dosyası ve muhakklk raooru ı ~V'" -

18 ... Üst Disiplin Amirince verilen Uyarma ve doküman ve Kınama cezalarına Itıraza ilişkin dllekçe ve düz yazı dosva Ünite Disiplin cezalarına açılan dava Ile ılgılı doküman ve mahkemeden gelen ara kararlar ve nihai düz yazı kararlar. İdari ~1ahkemeler Disiplin amirlerince ceza verilmesine ilişkin EleKtronik doküman ve olarak düzenlenen dosva ve tüm belgeleri düz vazı Ünite...". ""Y I..'." -, '..,'",:,,::-.,.t.<.çik.tiy('~':;'.. ADI.ito~-.. I. SAGıJ(~cısı...,. "!;.. "t,...,,: :;.....: '"...,.;ıt.. KULLAN~AR " doküman ve Disiplin amiri! İnsan Kaynakları Daire Hazırlanan savunma Istem yazısı ÇıKTıLAR düz vazı Baskanlığı Savunma alınması ıçın Rehberlık ve Teftiş doküman ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Baskanlıöı veva ünite yazısı. düz vazı Yüksek Disiplin Kurulunda sözlü savunma doküman ve yapmak, vekll bulundurmak Isteyenlere İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı düz yazı qönderllen vazı Savunma Istem yazısının teblığ edilememesi üzerıne ılgılı Ünlteye 721 doküman ve sayılı Kanun çerçevesinde tebliğin düz yazı. i vadılması Ile Ilalll vazı Savunması gelenlerin Kurullara havale doküman ve onayları düz yazı Hazırlanan Gündem çizelgesi doküman ve düz vazı Kurul üyelerine toplantı tarihinin doküman ve bildiriimesine Iliskin tebliqat vazısı. düz vazı Kurul üyelerine hazırlanan hazırlık dosyası doküman ve düz vazı Yüksek Disiplin Kurulunda sözlü savunma doküman ve yapacak personele toplantı tarihinin düz yazı bildiriimesine iliskin vazı. Yüksek Disiplin Kurulunda sözlü savunma doküman ve yapan personele ılışkın hazırlanan tutanak. düz yazı İtirazının Işleme alınamayacağına dair yazı doküman ve düz vazı Toplantı Toplantı Disiplin Kurulu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlıği İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 2 t. 0/1 ~ ) t2.~ ~\ l /.~.

19 -.'.- -~.-_._.----_.-. --_._ ~-._-~--- Kurul kararları. ElektronIk doküman ve düz yazı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Verilen cezalara ilişkin tebligat yazısı. doküman ve düz vazı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı doküman ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İtirazların neticesine ilişkin tebligat yazısı. düz yazı doküman ve Disiplin amiri! İnsan Kaynakları Daire Resen ceza onayının yazılması düz yazı Baskanlıcıı Resen ceza onayına ılışkın tebligat yazısı doküman ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı düz yazı Verilen cezaların Devlet Personel doküman ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Baskanlıcıına bıldırımı. düz vazı doküman ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Rehberllk ve Teftiş Başkanlığına bilgi yazısı düz vazı.. İdari Mahkemeden gelen ara karar~a doküman ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı istenen görüş Ile bılgı ve belgelerin düz yazı ı gönderllme vazısı İdari Mahkemeden gelen nihai kararın doküman ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı personelin ünıtesine/birimlere gönderme düz yazı i yazısı. Görevden uzaklaştırma onayı alınması doküman ve Atamaya yetkili amlr/ İnsan qereken belqe/dosya düz vazı Kaynakları Daire Başkanlıoı ';-~.:r. ' 'l::,'.~ '(~: '-~ıı~. ADI ~," :,"t ;~:~ 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun maddeleri KAYNAKLAR 24/10/1982 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirieri Yönetmeliği 06/08/2008 tarihli ve sayılı' Resmi Gazetede Yayımlanan Sosyal Güvenlık Kurumu Dlşlplin Amirieri Yönetmelığı 1/03/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Sosyal Güvenlık Kurumu Disiplin Amirieri Yönetmeliğinde Değişiklik Yaoılmasına Dair Yönetmelik 7201 sayılı Kanun PERFORMANS PERFORMANS GÖSTERGESİ ÖLÇÜM YÖNTEMİ Disiplin Işlemlerinin ortalama sonuçlanma süresı PARAMETRELERİ PERİYOT İLGİLİ STRATEJİK HEDEF Yıllık 3

20 ", FA.A[,IYET KODU FAALIYETİN ADıMı MEVZUAT ŞARTı KAYIT.' ;{: ORTAMı ~ Disiplin Uygulamaları değerlendirilir 657 S.K Disiplin Uygulamalarımn değerlendirilmesi maddeleri, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirieri Hakkında Yönetmelik, 4483 S.K Disiplin cezaları ve diğer uygulamalar değerlendirilir Disiplin cezalarının ve diğer uygulamaların değerlendirilmesi Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilecek cezalar değerlendirilir 657 Say. Kan.125 ve 129. maddeler Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilecek cezaların değerlendirilmesi Soruşturma raporu ve ekleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına Soruşturma raporu ve eklerinin Makam Oluru intikal eder. ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına intikal etmesi Soruşturma raporu ve diğer belgeler 657 sayılı Devlet Memurları 657 Sayılı Kanunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Kanunu ve diğer 'mevzuat yönlerinden incelemesi yapılır. 125 ve 130. maddeler mevzuat yönlerinden incelemesinin yapılması Müfettiş raporu kayıtları yapılır. Zamanaşımı süresi geçmiş mi bakılır. 657 Sayılı Kanunun Bilgisayar Müfettiş raporu kayıtlarının yapılması 127. madde En son fiilin işleniş tarihinden itibaren 2 yıllık ceza verme yetkisi 657 Sayılı Kanunun Makam Olurunun ilgili birimlere intikali zamanaşımı siliesi geçmişse diğer işlemler için Makam Oluru ilgili 127. madde birimlere intikal ettirilir say. Kanun gereği işlem yapılmayacak rapor ve ekleri personelin 657 S. Kanun gereği işlem yapılmayacak dosyasına takılması için Arşiv ve dosya servisine gönderilir. rapor ve eklerinin personelin dosyasına takılması için Arşiv ve dosya servisine gönderilmesi 4

21 Raporun personelin dosyasına takılması Dosya ve Arşiv Şube Müdürlüğünce rapor personelin özlük dosyasına takılır İlgili personele ait savunma istem yazısının yazılması Savunma istem yazısının imzalanması Savunma istem yazısının tebliğ için üniteye gönderilmesi İlgili personele savunma istem yazısının En son fiilin işleniş tarihinden itibaren 2 yıllık ceza verme yetkisi 657 Sayılı Kanunun zamanaşımı süresi geçmemişse ilgili personele savunma istem yazısı 129 ve 130. maddeleri yazılır.. Savunma istem yazısı imzalanır. Savunma istem yazısı tebliğ için üniteye gönderilir. İlgili personele savunma istem yazısı tebliğ edilir. tebliğ edilmesi Tebliğ işleminin gerçekleştirilmemesi halinde 7201 sayılı Kanun gereği 7201 sayılı Tebligat Tebliğin gerçekleşmemesi halinde 7201 say. yasal işlemler yapılır. Kanunu Kanun gereği yasal işlemlerin yapılması Tebliğ ile ilgili yasal işlemler gerçekleştirilir sayılı Tebligat Kanunu Tebliğ ile ilgili yasal işlemlerin gerçekleştirilmesi İlgili personele ait savunma istem yazısının tebellüğ belgesi temin 657 Sayılı Kanunun İlgili personele ait tebellüğ belgesinin edilir. Savunması veya savunma yapmaktan vazgeçtiğine ilişkin belge 128 inci maddesi Disiplin İşlemleri Şube Müdürlüğüne temin edilir ve Yüksek Disiplin Kuruluna havale onayı yazılır ve gönderilmesi imzalanır Kurul üyelerine toplantı tarihi tebligatı yapılır, gündem ve hazırlık Disiplin Kurulları ve Kurul üyelerine toplantı tarihinin tebligatının dosyaları hazırlanır. Disiplin AmirIeri Hakkında yapılması, gündem ve hazırlık dosyalarının Yönetmeliğin 9. hazırlanması maddesi Sözlü savunma yapacak ilgili personele toplantı tarihi bildirilir. 657 Sayılı Kanunun maddesi Sözlü savunma yapacak ilgili personele toplantı tarihinin bildirilmesi 5

22 ' Toplantıda görüşülecek dosyalar incelenerek karara bağlanır. 657 Sayılı Kanunun 128. maddesinin 2 inci Toplantıda görüşülecek dosyalann fıkrası, Disiplin incelenerek karara bağlanması Kurulları ve Disiplin AmirIeri Hakkında Yönetmeliğin ll, 12 ve 13. maddesi Sözlü savunma tutanaklan yazılıp imzalatılır ve Kararlar yazılarak 657 S.K. 126 ve Sözlü savunma tutanaklannın yazılıp imzaya sunulur. İmzalan tamamlatılır. Önerilen ceza Kurul tarafından Disiplin Kurullan ve Disiplin AmirIeri imzalattmlması ve Kararların yazılarak red edilirse atamaya yetkili amire sunulmak üzere re' sen ceza onayı Hakkında imzaya sunulması yazılır. İmzalar tamamlatılır. Yönetmeliğin 14. maddesi Cezanın ilgiliye tebliğinin yapılması için yazı yazılır. Disiplin Kurulları ve Disiplin AmirIeri Cezanın ilgiliye tebliğinin yapılması için yazı Hakkında yazılması Yönetmeliğin 15. maddesi Ünitesi tarafından ceza ilgiliye tebliğ edilir. Cezanın ilgiliye tebliğinin edilmesi Tebellüğ belgesinin Disiplin İşlemleri Şube Cezanın tebliğ edildiğine dair tebellüğ belgesi Ünite tarafından Disiplin İşlemleri Şube Müdürlüğüne gönderilir. Müdürlüğüne gönderilmesi Ceza kayıtlan yapılır. Ceza kayıtlanmn yapılması Önerilen cezanın Kurul tarafından red edilmesi durumunda atamaya 657 Sayılı Kanunun Resen ceza onaylarının ilgili birimlere yetkili amir tarafından verilen re' sen ceza onayımn ilgili birimlere 128 inci maddesi, Disiplin Kurullan ve intikalinin sağlanması intikali sağlanır. Disiplin AmirIeri Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi Bilgisayar 6

23 İşlem sonucuildanrehberlik ve Teftiş Başkanlığına bilgi verilmesi Dosya kapanışının yapılması ve Devlet Personel Başkanlığı ceza formunun doldurulması İşlem dosyasının personelin dosyasına gönderilmesi İşlem dosyasının personelin dosyasına takılması Kuru1 kararlarının yazılması, imzalatılması ve tebligatlarının yapılması Verilen cezanın kayıtlara işlenmesi ve belgelerin ilgili birimlere gönderilmesi Yapılan işlem sonucundan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bilgi verilmesi Verilen cezaların DPB ekranına işlenmesi Rehberlik ve Teftiş İşlem sonucundan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bilgi verilir. Başkanlığı Yönetmeliğinin 82. maddesi Dosya kapanışı yapılır ve Devlet Personel Başkanlığı ceza formu 657 Sayılı Kanunun 132. maddesi doldurulur. İşlem dosyası personelin dosyasına gönderilir. D,osyave Arşiv Servisince işlem dosyası personelin öz1ük dosyasına takılıro Kurulda görüşü1en dosyadaki ceza önerisi kabili edilir veya bir alt ceza verilir ise kararlar yazılır, imzaları tamamlatılır ve tebligatları yapılır. Verilen ceza kayıtlara işlenir ve belgeler ilgili birimlere gönderilir. Yapılan işlem sonucundan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bilgi verilir. Verilen ceza1ar DPB ekranına işlenir. ~ ~~ fl-- -ı;..;:;; -, ---:;T Sayılı Kanunun 128. maddesinin 2 inci fıkrası, Disiplin Kuru1ları ve Disiplin AmirIeri Hakkında Yönetmeliğin ll, 12 ve 13, 14,15. maddesi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 82. maddesi 657 Sayılı Kanunun 132. maddesi ve Kamu Personeli Uygulama Genelgesi 2008/1 _.- Bilgisayar

24 Dosya işlemlerinin kayıtlardan kapatılması Dosya işlemleri kayıtlardan kapatılır. Işlem dosyası ile rapor ve ekleri Arşiv ve dosya servisine gönderilir ". İşlem dosyası ile rapor ve eklerinin Arşiv ve dosya servisine gönderilmesi Dosya ve Arşiv Servisince belgeler personelin dosyasına takılır Belgelerin personelin dosyasına takılması Merkez Disiplin Kuruluna havale edilen dosyalar. Merkez Disiplin Merkez Disiplin Kurulu tarafından verilecek Kurulunda degerlendirilir. cezaların değerlendirilmesi Soruşturma raponı! Muhakkik raporu/ydk kararı İnsan Kaynaklan Soruşturma raponı! Muhakkik raporulydk Daire Başkanlığına gönderilir. kararının İnsan Kaynaklan Daire Başkanlıgına gönderilmesi 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunu ile Disiplin mevzuatı yönünden 657 Sayılı Kanunun , 127 ve 130. incelemesi yapılır 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunu ile maddeleri Disiplin mevzuatı yönünden incelemesinin yapılması Rapor kayıtlan yapılır Rapor kayıtlarının yapılması 657 Sayılı Kanun geregi fiilin işlendiği tarihten itibaren 2 yıllık ceza 657 Sayılı Kanunun maddesi verme yetkisi zamanaşımı süresi geçmiş ise işlem yapılmayarak rapor Makam Olur'unun ilgili birimlere intikali ve Dosya ve Arşiv Servisine gönderilir. Ayrıca diğer işlemler için ilgili işlem yapılmayarak raporun Dosya ve Arşiv Servisine gönderilmesi birimlere gönderilir. Dosya ve Arşiv Servisince belgeler personelin dosyasına takılıro Raporun personelin dosyasına takılması!l. Bilgisayar

25 657 Sayılı Kanunun 657 Sayılı Kanun gereği fiilin işlendiği tarihten itibaren 2 yıllık ceza 130. maddesi venne yetkisi zamanaşımı süresi geçmemiş ise MüfettişIDisiplin amiri Savunma alınması için ilgili birimlere yazı.tarafından savunmasının alınıp alınmadığına bakılır. Alınmamış ise yazılması savunma alınması için ilgili birimlere yazı yazılır. İlgili birim tarafından savunma' alınarak Disiplirı İşlemleri Şube !lgili personelin' savunmasının alınarak Müdürlüğüne gönderilir Disiplin İşlemleri Şube Müdürlüğüne gönderilmesi 657 Sayılı Kanunun Muhakkik raporlarına istinaden savunması gelenlerin Merkez Disiplin 128. maddesi Kuruluna havale onayları yazılır ve imzaları tamamlatılır. Muhakkik raporlarına istinaden savunması gelenlerin Merkez Disiplin Kuruluna havale onaylarının alınması 657 Sayılı Kanunun Savunması alınmış durumda olan Muhakkik raporları için de Merkez 128. maddesi Muhakkik raporları ıçın Merkez Disiplin Disiplirı Kuruluna havale onayı alınır. Kuruluna havale onayımn alınması Disiplin Kurulları ve Kurul üyelerine toplantı tarihinin tebligatları yapılır, gündem ve hazırlık Disiplin Amirleri dosyaları oluşturulur. Hakkında Kurul üyelerine toplantı tarihinin Yönetmeliğin 9. tebligatlarının yapılması, gündem ve hazırlık maddesi dosyalarının oluşturulması 657 Sayılı Kanunun Kurulda dosyalar görüşülerek karara bağlanır maddesi ve Disiplin Kurulları ve Dosyaların görüşülerek karara bağlanması Disiplirı AmirIeri Hakkında Yönetmeliğin II ve 13. maddesi Disiplin Kurulları ve Kurul kararları yazılır ve imzalar tamamlatılır. Önerilen ceza Kurul Disiplin AmirIeri tarafından red edilirse atamaya yetkili amire sunulmak üzere re' sen Hakkında Kurul kararlarınırı yazılması ve imzaların ceza onayı yazılır. İmzalar tamamlatılır. Yönetmeliğin 14. tamamlatılması maddesi 657 S.K.un 126. maddesi 9 U---rvi ~ ~ \ ~ V\ '--' -

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Göreve Başlama

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Göreve Başlama İş Akış Şemaları: Göreve Başlama DOSYA NO : 27668066-8.5 SORUMLULAR Naklen, Tayin, Geçici Görevlendirme Göreve Atama (Başlama) Evrakları Gelir (Hazırlanır). Evrak Kayıt Birimi Personel Kimlik Formu Mal

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

KASTAMONU DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

KASTAMONU DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ KASTAMONU DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE GENEL ESASLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı olan

Detaylı

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı Personel üreç Grubu 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin () Kodu ve Adı Atama ervisi Ana üreci KP Ve Benzeri ınavlara Göre Açıktan Atanacakların

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

HİZMET STANDARDI TABLOSU

HİZMET STANDARDI TABLOSU HİZMET STANDARDI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAN MA SÜRESİ 1 Akademik ve İdari Personelin Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit (Süre uzatma) 1- Personelin,

Detaylı

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı Personel İşlemleri 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Atama İşlemleri 1.3 ürecin () Kodu ve Adı 1.4 ürecin Kapsamı 1.5 ürecin

Detaylı

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı)

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı) SIRA NO T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi Ve Yurtdışı

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREVLER

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREVLER 1. İdari-Akademik kadroların tenkis- tahsis, iptal-ihdas işlemlerinin zamanında yapılıp sonuçlarının takip edilmesi. 2. İdari personel atama işlemleri. 3. Akademik atama işlemleri 4. Akademik ve idari

Detaylı

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Atama İşlemleri Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Başka İl Defterdarlığından Atanma

Detaylı

Sayfa No 1/6 1.AMAÇ : Personel Şube (Sicil Servisi) İşlemlerinin ÇKYS-İKYS den yapılmasını sağlamak 2.UYGULAMA SORUMLUSU : Personel Şube Sicil Servisi Çalışanları 3.1.UYGULAMA ŞEKLİ : 3.1-Çalışanlara ait

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.3. Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.3. Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: RZİNCAN ÜNİVRSİTSİ TURİZM V OTLCİLİK MSLK YÜKSKOKULU PRSONL İŞLRİ BİRİMİ PRSONL İŞLRİ BİRİMİ İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.3. Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç

Detaylı

SÜREÇ EL KİTABI. Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı Süreci. Başarılı bir şekilde lisansüstü programların açılması süreci sayısı

SÜREÇ EL KİTABI. Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı Süreci. Başarılı bir şekilde lisansüstü programların açılması süreci sayısı Yayın i Sayfa 1 / 86 SÜREÇ ADI: SÜRECİN SORUMLULARI: ÜST SÜRECİ: SÜRECİN AMACI: SÜREÇ SINIRLARI: SÜREÇ ADIMLARI: Lisansüstü Programlarının Açılması / Açılacak Lisansüstü Programlarının Kontenjanlarının

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15 3 Amaç Madde 1 Bu yönetmelik, kamu hizmetlerinin gereği gibi

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK SÜRECİ. Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması

İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK SÜRECİ. Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması GELEN EVRAK SÜRECİ Mak.İk.DB-İA Doküman No: 1 Yayın Tarihi: 15.01.2015 Günceleme No: 3 Günc. Tarihi: 27.03.2015 Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması Gelen Evraka Sistemin Verdiği Numaranın

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

Merkez Ve Valilik Atamalı Personelin Disiplin işlemleri Süreci

Merkez Ve Valilik Atamalı Personelin Disiplin işlemleri Süreci Samsun lığı Personel Müdürlüğü Merkez Ve Valilik Atamalı Personelin Disiplin işlemleri Süreci Yazı, Rapor,İhbar, Şikayet Gelmesi Yazı Konunun İncelenmesi Rapor İhbar Şikayet İşleme Konulacak mı? İşlem

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması Bütçe Hazırlama İMİD/001 Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosyalar incelenir Daire Başkanı bütçeyle ilgili

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI 2016 1. MAAŞ TAHAKKUK ŞEFLİĞİNİN İŞ AKIŞ ŞEMASI Görevli Personel Selami YAŞAMIŞ Selim ŞAFAK Osman AKSOY Maaş Bordrosu Hazırlama

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ 1 KPSS İle Atama İşlemleri (İlk Defa Devlet

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ ve STANDARTLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ ve STANDARTLARI ADI TANIMI DAYANDIĞI MEVZUATIN ADI İÇ () SUNUM ELEKTRONİK OLARAK HİZMET ENVANTERİ ve I 1 2 3 ve İdari in Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit(Süre Uzatma) ve İdari in Hizmet Pasaportu Çıkarma ve Temdit(Süre

Detaylı

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı Muhakemat üreç Grubu 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Dava Takibi Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Ceza Davaları Takip

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI Şube Müdürlükleri PUANTAJ SÜRECİ

İŞ AKIŞ ŞEMASI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI Şube Müdürlükleri PUANTAJ SÜRECİ BİRİM İŞ AKIŞ ŞEMASI Şube Müdürlükleri PUANTAJ SÜRECİ Mak.İk.DB-İA Doküman No: 3 Yayın Tarihi: 15.01.2015 Günceleme No: 3 Günc. Tarihi: 27.03.2015 Punantaj İçin Gerekli Bilgilerin Toplanması (Ölüm, Hasta

Detaylı

DERS TELAFİSİ İŞ AKIŞI

DERS TELAFİSİ İŞ AKIŞI DERS TELAFİSİ İŞ AKIŞI Telafi yapmak isteyen öğretim elemanı ilgili Bölüm Sekreterliğinde DERS TELAFİ FORMU alır. Yapılamayan derslerin telafi edileceği tarih, yer ve saati belirtilerek form imzalanır,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi Yüksek Öğretim

Detaylı

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Vekalet İşlem üreci Vekalete ilişkin yazının gelmesiyle başlar,

Detaylı

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Atama İşlemleri Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Kişinin izin dilekçesiyle başlar,

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Personel Birimi Sıra No 1 Hizmetin Adı Personelin Göreve Başlama Başvuruda İstenen Belgeler 1. Aile durum bildirimi formu

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı İŞ AKIŞ ŞEMASI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı İŞ AKIŞ ŞEMASI UYGUN İSE AMASYA ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı İŞ AKIŞ ŞEMASI BAŞKAN yaklaşık gizli ve maliyet gizli KONTROL AMİRİ YAPI DENETİM GÖREVLİSİ YÜKLENİCİ TALEP SAİBİ KURUM YAPI İŞLERİ TEKNİK

Detaylı

Üzerinde doküman no bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır. İŞ PLANI

Üzerinde doküman no bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır. İŞ PLANI AY OCAK (FAALİYET) AKADEMİK PERSONEL -Resmi Gazetede yayınlanan dolu-boş kadro değişikliği ile ilgili işlemlerin. -Akademik Ocak ayı yıllık terfilerinin. -Akademik Ocak kadrolar ile İDARİ PERSONEL DİSİPLİN

Detaylı

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 2 Görevlendirmeler Kurum içi görevlendirme Kurum dışı görevlendirme

Detaylı

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Sıra No Kurum Kodu Standart dosya planı kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın adı Hizmetten yararlananlar Hizmeti sunmakla görevli

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

Samsun Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü Hukuk Davalarını Açma ve Takip Etme Süreci

Samsun Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü Hukuk Davalarını Açma ve Takip Etme Süreci Samsun Defterdarlığı Müdürlüğü Hukuk Davalarını Açma ve Takip Etme Süreci Dava Açma Talep Yazısı/Dava Dava Açma Talebinin Gelmesi/Dava nin Gelmesi Yazı ve Eklerinin Avukata Havale Edilmesi Yazı ve Eklerinin

Detaylı

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ İMİD Standart 8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Yapısı DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ PROSEDÜR: Doğrudan temin yönetimi,kamu İhale

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER Hususi pasaport çıkarma ve temdit (Süre uzatma) talepleri Hizmet

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim Ve Planlama Daire Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergedeki

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SUNUM SÜRECİ No ADI TANIMI DAYANAĞI Enstitü Yazı Öğrenci Mali HİZMETTEN MEVZUATIN

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 1. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme Hizmetin Ortalama

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

İşlev İşlev Sorumlular

İşlev İşlev Sorumlular İş Akış Şemaları: Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci DOSYA NO : 27668066-12.5 İşlev İşlev Sorumlular Ekonomik ömrünü tamamlamış malzemelerin rapor altına alınması Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisince hurdaya

Detaylı

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu Timur SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR Meslek Yüksekokul ÜST İDARE İLGİLİ İDARE İLGİLİ

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı.... eski hâlen... İdare Mahkemesi Üye Hâkimi... (...) hakkında,... Bölge İdare Mahkemesi

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMET BİRİMİ 1. Öğrenci İşleri HİZMETİN ADI Öğrenci Başvuru BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Diploma fotokopisi 2. Transkript 3. Lisans/Yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin örneği 4.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI Sıra No Hizmet Adı İstenen Belgeler-Geçerli Mevzuat-Hükümler 1 Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt işlemleri

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ŞEKLİ SÜRE 1 Tezli Yüksek Lisans 3 Yıl (6 Yarıyıl) 2 Doktora 6 Yıl (12 Yarıyıl) ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU Şube Adı: Uygulama ve Koordinasyon (I) Şubesi Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU A ve B Grubu Kadroların birimler ve unvanlara göre dağıtımının yapılması Yıl içerisinde

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İş Kurumu merkez ve taşra teşkilatına 1/11/1984

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI BİRİM: ŞEMA NO: ŞEMA ADI: YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI BSGM.İKS.ŞMA.002 / 03.01 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İş Akış Şeması. İlgili makam onayı ile görevlendirme yapılır. Görevlendirme ile verilen görev yerine getirilir.

İş Akış Şeması. İlgili makam onayı ile görevlendirme yapılır. Görevlendirme ile verilen görev yerine getirilir. T.C. ANKARA ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DAİR BAŞKANLIĞI YOLLUK İŞLMLRİ İŞ AKIŞ SÜRCİ 1. 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu Faaliyet İle İlgili Mevzuat: 2. 6245 sayılı harcırah kanunu

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI 2012 1. MAAŞ TAAKKUK ŞEFLİĞİNİN İŞ AKIŞ ŞEMASI Görevli Personel Selami YAŞAMIŞ Selim ŞAFAK Osman AKSOY Maaş Bordrosu azırlama İş

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergedeki Görevleri

Detaylı

Muş Defterdarlığı Personel Müdürlüğü

Muş Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Talep yazısının Gelmesi (İhtyacın ortaya çıkması) Gelen Evrak İhale türünün belirlenmesi (MAL/HİZMET/YAPIM) Alım için bütçe tertiplerinde ödenek olup olmadığının kontrol edilmesi ve ödeneğin olup olmadığı

Detaylı

İcra İşlemleri Süreci

İcra İşlemleri Süreci Samsun Defterdarlığı Müdürlüğü İcra Borcuna Ait Yazının Alınması Borç Yazısı Yazışma Yapılması İcra Borcu Takip Dosyası İcra Dosyalarının Açılması Ön İnceleme Ekranı İşlem Fişi Tahakkuk Kaydının Yapılması

Detaylı

KADRO ÜNVANLARINA BAĞLI ÖZEL ŞARTLAR

KADRO ÜNVANLARINA BAĞLI ÖZEL ŞARTLAR Gümüşhane Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Devlet Ve Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma Görevlisi, Uzman, Çevirici Ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı Kadrolarına

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI Başkanlığımıza evraklar gelir. Görevli personel tarafından alınır. İlgili personel tarafından evrak kayıt defterine işlenir. Yazının ekleri tama mı? Yazının ekleri tamamsa Başkana

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER Üniversitesi T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER S NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN

Detaylı

TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi lüğünde;

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

ŞUSKİ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ T.C. ŞANLURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ŞUSKİ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ T.C. ŞANLURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞUSKİ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ GEN E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü - HALİLİYE / ŞANLIURFA YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin Adı 2 Hazırlayan

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

4734'e Göre Açık İhale Usulü İle Yapım İşleri İşlem Süreci

4734'e Göre Açık İhale Usulü İle Yapım İşleri İşlem Süreci SamsunDefterdarlığı İhtiyacının Tespiti Yapım İşinin Belirlenmesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Keşif Çıkattırılması Keşfe Göre Ödenek Talebi ve Temini İta Amirinden Yaklaşık Maliyet Komisyonunun

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ - İlgili birim Birimin ihtiyacının ortaya çıkması ve gerekli ödeneğin olması - 5434 sayılı ihale kanunu 22 d maddesi - Müdür Harcama yetkilisi piyasa araştırılması için görevlileri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SAYI : B.13.2.SGK.0.11.05.00/327 21/05 /2010 KONU : daire başkanlıklarının görev dağılımı GENELGE 2010/65 Bilindiği üzere, 19.12.2008 tarihli ve 2008/496 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Bakanlık Makamının

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI STRATJİK PLAN AZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.STR.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 Belediye Başkanı tarafından harcama birimlerine stratejik planın hazırlık çağrısının yapılması.

Detaylı

YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Talebin Başkanlık Yazı İşleri Birimince kayda alınıp

Detaylı

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Atama İşlemleri Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı İntibak Memurun İşlem öğrenim üreci

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ ŞEMALARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ ŞEMALARI T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ ŞEMALARI Öğrenci hizmetleri birimi _ Yeni Kayıt İşlem Süreci Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nin 5. maddesi Y.Ü.Rektörlüğü

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler Öğretim Elemanı Başvuru Alım 3 İzin 4 5 6 7 Askerlik Borçlanması Hizmet Belgesi Talepleri Emeklilik Talepleri İşe Başlama ve Ayrılma CELAL

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. İlişik Kesme Süreci- Hastalık Nedeni İle (Madde 41/c Bendine Göre) SÜREÇ ADI : SÜRECİN SORUMLULARI:

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. İlişik Kesme Süreci- Hastalık Nedeni İle (Madde 41/c Bendine Göre) SÜREÇ ADI : SÜRECİN SORUMLULARI: Yayın i Nisan 2013 SÜREÇ ADI : İlişik Kesme Süreci- Hastalık Nedeni İle (Madde 41/c Bendine Göre) SÜRECİN SORUMLULARI: ÜST SÜRECİ: SÜRECİN AMACI: SÜREÇ SINIRLARI : SÜREÇ ADIMLARI : Eğitim-Öğretim Süreci

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü tarafından Muhasebata Gönderilen ödenek işlemlerine ilişkin Olarak say2000i sistemine kayıtların düşmesi Say2000i sistemi

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

EK-2 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Kontenjanların ve Önerilen Derslerin Belirlenmesi 2 Enstitü Kurulu Gündeminin Hazırlanması 3 Kontenjanların Kesinleşmesi ve İlanı Ana Bilim Dalı Kurul Kararı Enstitü Kurul Toplantısı için kontenjanlar,

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı