AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Üniversitenin akademik ve idari hizmetlerinin stratejik planlanması, değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması çalışmaları ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - Bu Yönergede geçen: a) Akademik Birimleri: Üniversitenin fakülte, yüksekokul, Devlet Konservatuarı, enstitü, meslek yüksekokulu, araştırma uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıklarını, b) Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK): Üniversitenin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kurulunu, c) Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu: Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları sonucu Üniversitenin kurumsal (İç/Dış) değerlendirmeleri ile performans gösterge sorgulamaları ile ölçümlerinin, performans grafiklerinin, performans düşüklüğü olan alanlar ve nedenleri ile iyileştirmeye açık alanların yer aldığı ve ADEK tarafından her yıl hazırlanarak Yükseköğretim Kuruluna sunulan raporu, ç) Amaç: Stratejik planda yer alan ve Üniversitenin ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. d) Birim Değerlendirme Raporu: Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları sonucu birim değerlendirmelerinin, performans gösterge sorgulamaları ile ölçümlerinin, performans grafiklerinin, performans düşüklüğü olan alanlar ve nedenleri ile iyileştirmeye açık alanların yer aldığı ve Birim Kalite Geliştirme Ekibi veya dış değerlendiriciler tarafından her yıl hazırlanarak Rektörlüğe sunulan raporu, e) Birim Faaliyet Raporu: Birimler tarafından her yıl hazırlanan birim Performans Programı ve birim İyileştirme Eylem Planı uyarınca yürütülen faaliyetlerin, belirlenmiş performans hedef ve göstergelerine göre gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan, birim hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren raporu, f) Birim Kalite Geliştirme Ekibi: Birimlerde akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreçlerinden sorumlu ekibi, g) Birim performans göstergesi: Birim performans hedeflerini veya hizmetleri izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçları, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi 1

2 ğ) Birim performans hedefi: Harcama birimlerince Üniversite performans hedeflerine ulaşmak için belirlenen alt hedeflerdir. h) Birim Performans Programı: Bir yılda, birim Stratejik Planı ile İyileştirme Eylem Planı doğrultusunda, birim tarafından yürütülmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren ve Üniversite performans programı ile birim faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden programları, ı) Birim Stratejik Planı: Birimin, iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre birimin zayıf ve kuvvetli yönlerinin, önündeki fırsat ve tehditlerinin ışığında Üniversite misyonunu gerçekleştirmek üzere birim misyon, vizyon ve değerleri ile amaç ve hedeflerinin, bu hedeflere ulaşabilmek için yapılması gereken faaliyet-projeler ile maliyetlerinin ve hedeflere ulaşma derecelerinin takibi için performans göstergelerinin yer aldığı, Birim Kalite Geliştirme Ekibi tarafından Üniversite Stratejik Planı ile aynı dönemde hazırlanan birim planını, i) Çıktı: Üniversite/birim tarafından üretilen nihai ürün veya hizmetleri, j) Dağıtım anahtarı: Üniversite düzeyinde dağıtılacak giderlerin Üniversite performans hedeflerine dağıtılmasında kullanılmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca belirlenen ölçütleri, k) Dış Değerlendirme: Üniversitenin, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmet kalitesinin, Üniversiteden bağımsız dış değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini, l) Faaliyet/Proje: Belirli bir amaca ve hedefe yönelen ve başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetleri, m) Faaliyet: Üniversitenin cari ve sürekli nitelikteki hizmetlerin karşılanmasına dönük üretim veya hizmetleri, n) Faaliyet Sonuçları: Üniversitenin/Birimin sağladığı hizmet veya ürünler (niteliksel) dolayısıyla bireylerin veya toplumun durumunda meydana gelen değişmelerin (memnuniyet düzeyi) sonuçlarını, o) Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel kaynaklardır. ö) Hedef: Amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. p) Hesap Verme Sorumluluğu: Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olması ve yetkili kılınmış mercilere hesap verilmesini, r) İç Değerlendirme: Üniversitenin, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Üniversitenin görevlendireceği değerlendiriciler veya birim kalite geliştirme ekipleri tarafından değerlendirilmesini, s) İyileştirme Eylem Planı: Üniversitenin/Birimlerin, iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre iyileştirmeye açık alanlarda yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren ve Üniversite/birim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporuna eklenen planı, ş) Kalite Belgesi: Üniversitenin, dış değerlendirme sonucunda aldığı, eğitimöğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeyini gösteren belgeyi, t) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Bağımsız kurum, kuruluş veya kurulların, Üniversitede akademik ve idari hizmetlerin kalite düzeyini ve kalite geliştirme çalışmalarını değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren belgeyi, u) Kaynak: Bütçe kaynakları ile döner sermaye, Avrupa Birliği fonları gibi yurt içi ve yurt dışından Üniversiteye sağlanan her türlü mali kaynağı, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi 2

3 ü) Mali Saydamlık: Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılması ve sonuçlarına ilişkin bilgilerin doğru ve zamanında kamuoyuna duyurulmasını, v) Kalite Geliştirme: Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesini, y) Misyon: Üniversitesinin belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevlerini, z) Nihai Performans Programı: Kanunlaşan Üniversite bütçesine göre düzenlenen ve her yıl Ocak ayı içerisinde kamuoyuna açıklanan Üniversite performans programını, aa) Öğrenci Konseyi: Üniversitenin öğrenci birliğini, bb) Performans: Üniversitenin belirlediği stratejik amaçlara ve performans hedeflerine ulaşabilme derecesini, cc) Performans Bilgisi: Performansa dayalı karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere toplanan, nitel ve nicel her türlü bilgiyi, çç) Performans Bilgi Sistemi: Üniversitenin/Birimin performansını ölçmek üzere bilginin düzenli olarak toplanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasına yönelik kurulan sistemi, dd) Performans Değerlendirmesi: Üniversitenin/Birimin belirlediği stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlediği yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların değerlendirilmesini, ee) Performans Programı: Stratejik planın yıllık uygulama dilimleri olup, stratejik plan ile bütçe ilişkisini gerçekleştiren, Üniversitenin/birimin, bir yılda stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, Üniversite/birim bütçesi ile Üniversite/birim faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden programı, ff) Program dönemi: Bütçesi hazırlanan yılı ve izleyen iki yılı içeren dönemdir. gg) Proje: Bir projeye dayalı ve genellikle yatırım hizmetleri ile ilgili ve süreklilik arz etmeyen üretim veya hizmetleri, ğğ) Senato: Üniversite senatosunu, hh) Sonuç: Üniversitenin sunduğu ürün ve hizmetlerin, bireyler ve toplum üzerinde meydana getirdiği etkilerdir. ıı) Stratejik Amaç: Üniversitenin misyonu doğrultusunda belirlenmiş amaçlardan program döneminde uygulanacak stratejik önemi olan konuları, ii) Stratejik Hedef: Plan döneminde, stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konan ölçülebilir somut alt amaçları, jj) Stratejik Plan: Üniversitenin iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerinin, önündeki fırsat ve tehditlerinin, bunların ışığında Üniversite misyon, vizyon, değerleri ile amaç ve hedeflerinin, temel ilke ve politikalarının, hedeflere ulaşabilmek için yapılması gereken faaliyet-projelerin ve maliyetlerinin, hedeflere ulaşma derecelerinin takibi için performans göstergelerinin yer aldığı, 5 yıllık dönemi kapsayan ADEK tarafından hazırlanan planı, kk) Stratejik Planlama Ekibi: Üniversite Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu üyeleri aynı zamanda Üniversite Stratejik Planlama Ekip üyelerini, ll) Teklif Performans Programını; Üniversite bütçe teklifleri ile birlikte temmuz ayının sonuna kadar Maliye Bakanlığına sunulan Üniversite performans programını, mm) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini, nn) Üniversite düzeyinde dağıtılacak giderler: Üniversite düzeyinde yürütülen hizmetlere yönelik olarak belirlenen giderler ile bütçe sınıflandırmasında herhangi bir harcama birimiyle ilişkilendirilmemiş merkez dışı birimlere ilişkin giderleri, oo) Üniversite düzeyinde yürütülen hizmetler: Danışma, denetim ve destek birimlerince Üniversite düzeyinde yürütülen ve birim performans hedefleriyle ilişkilendirilemeyen faaliyetleri, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi 3

4 pp) Üniversite Faaliyet Raporunu: Üniversitesinin Stratejik Planı ve Performans Programı uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan, Üniversite hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren raporu, rr) Üniversitenin performans göstergesi: Üniversitenin performans hedeflerine ulaşma düzeyini ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçları, ss) Üniversite performans hedefi: Üniversitenin stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladığı performans seviyelerini gösteren çıktı-sonuç odaklı hedefleri, şş) Vizyon: Üniversitenin gelecekte ulaşmak istediği ideallerini, tt) Yönetim Kurulu: Üniversite yönetim kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) MADDE 5 - (1) Üniversite, kendi içinde akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarından sorumlu, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu nu (ADEK) oluşturur. Bu Kurulun üye sayısı ve üyeleri, Senato tarafından belirlenir. Kurul, başkan dahil, en az on en fazla on sekiz kişiden oluşur. Kurul üyeleri arasında; en az bir rektör yardımcısı, bir dekan, bir yüksekokul müdürü, bir enstitü müdürü, bir meslek yüksekokulu müdürü, bir araştırma merkezi müdürü, Genel Sekreter, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve Öğrenci Konseyi temsilcisi bulunur. (Ek- Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Başkanı MADDE 6 - (1) Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunun başkanlığını Rektör, Rektörün bulunmadığı zamanlarda ise Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu üyesi rektör yardımcısı yapar. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurul Üyelerinin Görev Süresi MADDE 7 - (1) Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunun akademik birimlerden görevli üyelerinin 1/3 ü her iki yılda bir Senato tarafından değiştirilir. Yeni üyeler, öncekilerden farklı akademik birimlerden seçilerek Üniversitenin tüm akademik birimlerinin zaman içinde Kurulda temsil edilmesi sağlanır. İdari görevlerinden dolayı görevlendirilen üyelerin idari görevleri sona ermesi halinde üyelikleri sona erer, idari göreve yeni atanan kişi kalan süreyi doldurmak üzere kurul üyeliğine atanmış sayılır. Herhangi bir nedenle boşalan kurul üyeliği için aynı esaslara göre, yeri boşalan üyenin bağlı bulunduğu birimden yeni üye görevlendirilir. Bu suretle görevlendirilen üye, yerine görevlendirildiği üyenin süresini tamamlar. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunun Görevleri MADDE 8 - (1) ADEK in görevleri şunlardır: a) İlgili mevzuatlar çerçevesinde Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerler, amaç, hedef ve faaliyet/projeleri ile performans göstergelerinin belirlenmesi ve maliyetini hesaplayarak Üniversitenin Stratejik Planını süresi içinde hazırlamak, b) Stratejik Plan doğrultusunda stratejik amaç ve hedefleri ile performans hedef ve göstergelerinin yer aldığı Üniversitenin Performans Programını hazırlamak, c) Üniversite bütçe ve yatırım teklifinin Stratejik Plan, Performans Programını, İyileştirme Eylem Planına uygunluğunu kontrol etmek, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi 4

5 ç) Üniversitede, Stratejik Plan, Performans Programını ve İyileştirme Eylem Planı doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek, d) Üniversitede, "İç Değerlendirme" çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak Üniversitenin Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporunu hazırlamak, e) Üniversitenin "Dış Değerlendirme" yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kuruma her türlü desteği vermek ve dış değerlendirmeye bağlı olarak Üniversitenin Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporunu hazırlamak, f) Birim Faaliyet Raporlarını incelemek ve hedeflere uygunluğunu kontrol etmek, bu raporları esas alarak Üniversite Faaliyet Raporunu hazırlamak, g) Üniversitenin/Birimlerin Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu ve Faaliyet Raporunda ortaya konulan iyileştirmeye açık alanlar doğrultusunda, periyodik izleme ve iyileştirme sürecini kapsamında, birimler tarafından hazırlanan birim İyileştirme Eylem Planları esas alınarak, Üniversitede yapılması gereken çalışmaları kapsayan Üniversite İyileştirme Eylem Planını hazırlamak ve uygulamaları izlemek, ğ) Üniversitenin iç kontrol sistemini kurdurmak ve uygulamaları izlemek, h) DPT, Maliye Bakanlığı, YÖDEK ve ilgili diğer kurumların stratejik planlama, performans programı, faaliyet raporlama ve performans değerlendirme, kalite geliştirme, iç kontrol sistemi konularındaki usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek, ı) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu ile yakın ilişkide çalışmak, Komisyonun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Komisyon ile paylaşmak, i) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu kararlarını Üniversitenin birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek, j) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun yükseköğretim üst kurullarına hazırlayacağı raporlara destek vermek, k) Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreci ile ilgili standartları, kullanılacak yöntem ve belgeleri belirlemek. l) Üniversite senatosu tarafından verilen diğer görevleri yürütmek. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunun Çalışması MADDE 9 - (1) ADEK, çalışmalarını ayda en az iki toplantı düzenleyerek yürütür. Toplantılarda alınan kararlar, karar defterine kaydedilerek imza altına alınır. Kurul üyeleri belirlenen tarihte toplantılara katılmaları zorunludur. Birim amiri olan üyeler görevli ve izinli olmaları durumunda yerine vekilleri katılır. Diğer üyeler izinli ve görevli olduklarında yazı ile mazeretlerini Kurul Başkanlığına bildirirler. Mazeretsiz toplantıya katılmayan kurul üyeleri, bir sonraki toplantıya kadar kurul başkanına yazılı açıklama yapmak zorundadır. Kurul, üyelerin çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Karşı oy kullananlar gerekçelerini karara yazdırırlar. Kurul, kendi üyelerinden birisi başkanlığında en az 5 kişiden oluşan Değerlendirme Ekipleri kurarak kararlaştırdığı konular hakkında araştırma ve değerlendirme raporları isteyebilir. Kurul hazırlanan bu raporlara dayanarak plan, program, rapor vb. hazırlar veya ilgili konu hakkında karar verir. Kurul her toplantıda bir sonraki toplantının gündemini belirler ve sekretaryada konu hakkındaki tüm hazırlıkları tamamlar. Birim Kalite Geliştirme Ekipleri MADDE 10 - (1) ADEK çalışmalarına destek vermek, birimlerin Stratejik Planı, Performans Programı ve Bütçesini, Değerlendirme Raporunu, Faaliyet ve Performans Değerlendirme Raporunu ve İyileştirme Eylem Planını hazırlamak ve Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi 5

6 birim İç Kontrol Sistemini kurmak, üzere Üniversite bütçesi ile ödenek tahsis edilen her birim, Birim Kalite Geliştirme Ekibi kurarlar. Birim amirleri gerek görmeleri halinde alt birimler düzeyinde Alt Birim Kalite Geliştirme Ekibi kurabilirler. Alt birim kalite geliştirme ekiplerin düzenledikleri raporlar dikkate alınarak birim raporları düzenlenir. (2) Rektörlük Özel Kalem Harcama Biriminin Birim Kalite Geliştirme Ekibi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığını yürüten rektör yardımcısı başkanlığında, Genel Sekreter, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Müdürü, iki araştırma ve uygulama merkez müdürü, bir merkez bölüm başkanı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanının katılımıyla en az yedi kişiden oluşur. Rektörlük Özel Kalem Harcama Birimi Birim Kalite Geliştirme Ekibinin sekretarya işlemlerini, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı yürütür. Rektörlük araştırma ve uygulama merkezi müdürlükleri ile bölüm başkanlıkları, kendi birimlerine ait akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreçlerine ait raporlar, kurdukları Alt Birim Kalite Geliştirme Ekibi nce hazırlanır ve birim yöneticisi tarafından imzalandıktan sonra Rektörlük Özel Kalem harcama birimi, Birim Kalite Geliştirme Ekibine belirlenen süre içinde telsim edilmesi zorunludur. Rektörlük Özel Kalem Harcama Birimine ait raporlarda, bağlı alt birimlerin bilgilerine ayrı ayrı yer verilir. (3) Genel Sekreterlik Harcama Birimi, Birim Kalite Geliştirme Ekibi, Genel Sekreter başkanlığında, genel sekreter yardımcısı, Döner Sermaye İşletme Müdürü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürünün katılımı ile en az beş kişiden oluşur. Genel Sekreterlik Birim Kalite Geliştirme Ekibinin sekretarya işlemlerini, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yürütür. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, alt birimlerinin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreçlerine ait raporlar, kurdukları Alt Birim Kalite Geliştirme Ekiplerince hazırlanır ve Genel Sekreterlik harcama birimi, Birim Kalite Geliştirme Ekibine belirlenen süre içinde telsim edilmesi zorunludur. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün alt birim akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreç raporlarında, işletmenin bütçe ve her türlü mali bilgilerine de yer verilir. Genel Sekreterlik birimine ait raporlarda Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve bağlı diğer birimlerin bilgilerine ayrı ayrı yer verilir. (4) Birim Kalite Geliştirme Ekibinin üyeleri, varsa birim kurulu tarafından, yoksa birimin en üst amiri onayı ile görevlendirilir. Oluşturulan Birim Kalite Geliştirme Ekipleri ile ekip üyelerindeki değişiklikler bir hafta içinde Rektörlüğe (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına) bildirilir. Ekip, fakülte, yüksekokul, Devlet Konservatuarı enstitü, meslek yüksekokullarında tüm bölüm ve/veya anabilim dalı başkanları ve okul sekreterinin katılımı ile en az beş, diğer birimlerde ise tüm alt birim yöneticilerinin de katılımı ile en az üç kişiden oluşur. Birimde tüm çalışanların katılımına rağmen ekip oluşturmak için yeterli sayıda personel bulunmaması halinde Birim Kalite Geliştirme Ekibi, mevcut personellerden oluşturulur. Birim Kalite Geliştirme Ekibinin başkanlığını birimin en üst amiri, bulunmadığı zamanlarda, kalite geliştirme sürecinden sorumlu yardımcısı yürütür. Ekiplerin hazırladığı rapor ve belgeler (varsa) birim yönetim kurulu ve birim kurulunca, yoksa birim amirince onaylandıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. (5) Alt Birim Kalite Geliştirme Ekibi oluşturulmasının zorunlu olması durumları ile birim amirleri Alt Birim Kalite Geliştirme Ekibi kurulmasına gerek görmeleri halinde, alt birim kalite geliştirme süreçlerini yürütmek ve gerekli raporları hazırlamak üzere alt birim amirlerinin başkanlığında en az 3 kişiden oluşan Alt Birim Kalite Geliştirme Ekibi kurulur. Bu ekip tarafından hazırlanan alt birim raporları alt birim yöneticisince onaylanarak, süresi içinde alt birimin bağlı bulundukları harcama birimine gönderirler. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi 6

7 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Süreci MADDE 11 - (1) Üniversitenin Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme çalışmaları tanımlanmış olan aşağıdaki süreçlerden oluşmaktadır; a) Stratejik Planlama Süreci, b) Performans programlama süreci, c) Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Süreci; I- Kurumsal (İç/Dış) Değerlendirme Süreci, 1- İç Değerlendirme Süreci, 2- Dış Değerlendirme Süreci, II- Faaliyetlerin Raporlanması süreci, III- Periyodik İyileştirme ve İzleme Süreci, 1- İyileştirme Eylemlerinin Planlama süreci, 2- Çalışmaları Periyodik İzleme Süreci, (2) Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreçlerinde, sürecin sahibi ve yürütücüsü Rektör adına ADEK tir. Sürecin koordinasyonu ile ADEK in sekretarya görevini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yürütür. Süreçle ilgili kurum içi ve kurum dışı her türlü yazışmaları, toplantı organizasyonlarını, anket yapılması, uygulanması ile ADEK tarafından verilen diğer görevleri, ADEK gözetiminde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yerine getirir. (3) Her harcama biriminin Birim Kalite Geliştirme Ekibi idari yönden bağlı alt birimlerin bilgilerini de raporlarında ayrı ayrı belirtmek suretiyle, birim akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları yürütülür. Bütçesi olmayan birimler ise idari yönde bağlı bulundukları harcama birimlerinin ilgili süreç çıktılarına katkı sağlamak üzere alt birim kalite geliştirme ekipleri oluşturur. Oluşturulan alt birim kalite geliştirme ekipleri, süreç çıktıları olan raporları idari yönde bağlı bulundukları harcama birimlerine belirlenen süre içinde gönderirler. Birim Kalite Geliştirme Ekibi ilgili süreç çıktıları olan birim raporlarını belirlenen süre içinde tamamlayarak (varsa) Birim Yönetim Kurulu ve Birim Kurulu tarafından kabul edildikten, yoksa ilgili birim yöneticisi tarafından onaylandıktan sonra belirlenen tarihe kadar Rektörlüğe (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına) gönderir. (4) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gelen birim akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreç çıktıları olan raporlar, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından eksiklikler kontrol edilir. Eksiklik, bulunması veya raporların hiç gelmemesi durumunda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilgili birimlere bildirilir. İlgili birimler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca istenen bilgi ve belgeleri en geç beş işgünü içinde Rektörlüğe gönderirler. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı birimlerden gelen eksiklikleri tamamlanan raporları ADEK e sunar. Birim akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreç çıktıları olan ilgili raporlar ADEK tarafından uygun bulunduktan sonra, Üniversitenin ilgili süreç çıktılarının hazırlanmasında dikkate alınır. Birim akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreç çıktıları olan ilgili raporlarının ADEK tarafından uygun bulunmaması durumunda uygun bulunmayan yerleri ile uygun bulunmama gerekçeleri ilgili birime bildirilir. Birimler uygun bulunmayan yerler ile uygun bulunmama gerekçelerini dikkate alarak beş işgünü içinde eksiklik ve yanlışlıklar giderilerek raporların kabul ve onayında izlenen yol izlenerek raporun son şekli ADEK e sunulmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. (5) Birim akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreç raporları, ADEK tarafından uygun bulunduktan sonra Kurul tarafından belirlenen konularda Değerlendirme Raporlarını hazırlamak üzere ekipler oluşturulmuşsa ekiplere, ekipler oluşturulmamışsa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına havale edilir. Ekipler, birim raporları ve ihtiyaç duydukları diğer bilgileri esas alarak belirlenen süre içinde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi 7

8 Değerlendirme Raporlarını hazırlar ve ADEK e sunmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim eder. Bu raporlarda değerlendirmeler yanında konular hakkında yapılması gereken plan, program ve projeler hakkındaki görüşlere de yer verilir. Ekipler tarafından hazırlanan değerlendirme raporları ADEK tarafından görüşüldükten sonra Üniversite akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecine ilişkin raporlar hazırlanmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına havale edilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından birimlerden veya ekiplerden alınan raporlar esas alınarak, Üniversite akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecine ilişkin raporlar hazırlanır ve ADEK e sunulur. ADEK tarafından incelenerek kabul edilen Üniversite akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreç çıktılarına ait ilgili raporlar Yönetim Kurulu ve Senato tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir. Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında Ek-1 deki iş akış süreci uygulanır. (6) Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreçlerinin uygulanmasında ilgisine göre, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yayımlanan Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ve Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ; Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Kamu İdarelerinde Performans Programı Hazırlanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik ve Bütçe Hazırlama Rehberi ; Yükseköğretim Kurumunca yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberine ile ADEK tarafından belirtilen diğer hususlar dikkate alınarak hazırlanır. Birimlerin Çalışmalara Katılımı MADDE 12 - (1) Üniversitenin tüm birimleri, ADEK in çalışmalarına destek verir ve ADEK in yönlendirmesi doğrultusunda kendi akademik ve idari hizmetlerinin kalite geliştirme faaliyetlerini koordine eder ve performanslarını izler. ADEK in istediği bilgi ve raporları istenilen formatta belirlenen süreler içerisinde hazırlayarak Rektörlüğe sunarlar. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MADDE 13 - (1) Üniversitenin, Stratejik Planı, Performans Programı, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu, Faaliyet Raporu, İyileştirme Eylem Planı nın hazırlanması, İç Kontrol Sisteminin kurulması, izleme ve değerlendirme süreçlerinde koordinasyonun sağlanması çalışmalarında ADEK in sekretarya görevlerini Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yürütür. (2) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Üniversite Yönetim Kurulu ve ADEK tarafından alınan kararlar doğrultusunda birimlerden gelen raporları gözden geçirip, konsolide ederek, Üniversitenin Stratejik Planını, Performans Programını ve Bütçesi ile Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporunu, Faaliyet Raporunu ve İyileştirme Eylem Planını hazırlayarak ADEK e sunar. (3) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, bu görevlerini yerine getirebilmesi için yeterli sayı ve nitelikte personel çalıştırır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü içinde farklı görevleri yerine getirmek üzere yeterli sayıda alt birimler kurulabilir. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi 8

9 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Amacı MADDE 14 - (1) Stratejik planlama sürecinin amacı, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesi veya gözden geçirilmesi, amaç ve hedeflerinin, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için yapılması gereken faaliyet ve projeler ile maliyetlerinin ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Aynı zamanda, Rektörlüğe bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar, enstitüler, meslek yüksekokulları, araştırma merkezleri, idari birimleri ve diğer birimlerinin, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerleri, doğrultusunda kendi stratejik planlarını oluşturmasını sağlamaktır. Üniversitenin kalitesinin iyileştirmesine yönelik Stratejik amaç ve hedefler ile performans gösterge ve hedeflerinin belirlenmesi yani Performans Programının hazırlanması bu sürecin bir parçasıdır. Stratejik Planlamanın Kapsamı ve Sınırları MADDE 15 - (1) Stratejik planlama süreci, Üniversitenin tüm birimlerinin faaliyetlerinin incelenmesini, kurumsal SWOT analizinin yapılması ve buna dayalı olarak misyon, vizyon ve temel değerler ile Üniversiteyi ve birimlerin amaç ve hedeflerin bu hedeflere ulaşmak için yapılması gereken faaliyet-projeler ile maliyetlerinin belirlenmesini ve bu hedeflere ulaşmadaki başarının izlenmesi için Üniversitenin tamamının performans göstergelerinin belirlemesi ve değerlendirilmesini kapsar. Stratejik Planlama Sürecinin Hedefleri MADDE 16 - (1) Sürecin hedefleri Üniversitenin ve/veya birimin; a) Üniversitenin Özdeğerlendirme ve çevresel değerlendirmesini yapmak, b) Misyonunu belirlemek veya değerlendirmek, c) Vizyonunu belirlemek veya değerlendirmek, ç) Temel değerlerini ve politikalarını belirlemek veya değerlendirmek, d) Kısa, orta ve uzun dönemler için amaçlarını belirlemek, e) Birimlerin amaç, hedef ve performans göstergelerini belirlemek, f) Birimlerin faaliyet ve projelerini belirlemek, g) Hedeflerin/faaliyetlerin/projelerin bütçelenmesini sağlamak ve kaynak planlaması yapılarak kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtmak, ğ) Stratejik planı hazırlamak. Stratejik Planın Genel İlkeleri MADDE 17 - (1) Stratejik Planlamanın genel ilkeleri şunlardır; a) Üniversite hizmetleri ile elde edilecek sonuçlara odaklı olmalıdır, b) Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya yönelik olmalıdır, c) Dinamik ve geleceği yönlendirici olmalıdır, ç) Düzenli olarak gözden geçirilerek, değişen şartlara göre uyarlanabilmelidir, d) Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmetmelidir, e) Disiplinli ve sistemli bir şekilde, Üniversitenin kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığını değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmelidir, f) Sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirildiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluşturmalıdır, g) Stratejik planlama süreci, tüm dış paydaşların, öğrencilerin, diğer yetkililerin, idarecilerin, her düzeydeki personelin ve tüm birimlerin katkısı, ortak çabası ve desteği ile katılımcı bir şekilde ADEK gözetiminde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde hazırlanmalı ve uygulanmalıdır, ğ) Stratejik planlama, uzun vadeli bir yaklaşım olmalıdır, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi 9

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç...1 MADDE 1...1 Kapsam...1 MADDE 2...1 Dayanak...1 MADDE 3...1 Tanımlar...1 MADDE 4...1

Detaylı

www.bumko.gov.tr Görüş ve Değerlendirmeniz için:

www.bumko.gov.tr Görüş ve Değerlendirmeniz için: Görüş ve Değerlendirmeniz için: Ertan ERÜZ Daire Başkanı eeruz@bumko.gov.tr 415 14 25 Hakan DİLMEN Devlet Bütçe Uzmanı hakan@bumko.gov.tr 415 15 22 Salim DEMİRHAN Devlet Bütçe Uzmanı salim@bumko.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yalova, 2015 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİNE İLİŞKİN YÖNERGE Yürürlük Tarihi / /2015 26/05/2015 Revizyon

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI 3 1. Amaç 3 2. Kapsam 3 3. Dayanak 4 4. Unsurları ve Genel Koşulları: 4 5.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Denizli Belediyesi iç denetim faaliyetinin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ 2013 İ S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü - E Y Ü P İ S T A N B U L Sayfa 1 / 80 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında İç Denetim Birimi nin işleyişi ve yönetimini,

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Belediye Başkanlığı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ İzmir/25.11.2014 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ MART 2008 Bu Yönerge; 12/07/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Dicle Üniversitesinin faaliyetleri esnasında ve sonrasında oluşabilecek

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU. 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU. 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı 1 KANUN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003 tarihinde kabul edilerek

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı