EBE 413 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI VE WEB TASARIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EBE 413 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI VE WEB TASARIMI"

Transkript

1 EBE 413 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI VE WEB TASARIMI İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ VE WEB TASARIMI ALP EREN DEMİRKAN 3. HAFTA

2 ĠNSAN BILGISAYAR ETKILEġIMI Ġnsan Bilgisayar EtkileĢiminin amacı, bilgisayarı daha hızlı, daha etkili ve insana daha doğal gelecek Ģekilde kullanabilir hale getirmektir. ĠBE Sisteminin 4 Temel BileĢeni Vardır [1] ; 1 - Kullanıcı (User) 2 - Görev (Task) 3 - Araç / Arayüz (Tool /Interface) 4 Bağlam (Content)

3 BOOTH, ĠNSAN BILGISAYAR ETKILEġIMI ÇALıġMALARıNıN ÇERÇEVESINI ASAĞıDAKI BAġLıKLARLA ÇIZER [4]. Ġnsanların teknoloji kullanımını etkileyen özellikleri nelerdir? Teknolojinin insanların teknolojiyi kullanımına etki eden yönleri nelerdir? Ġnsanlar etkileģimli yeteneklerini nasıl edinir ve kavramlaģtırır? Ġnsanların ihtiyaçlarını teknik olanaklarla nasıl eģleģtiririz? Kullanılabilir (usable) teknolojiler nasıl tasarlanabilir? Teknoloji organizasyonları nasıl etkiler?

4 GÜNÜMÜZDE İNSAN BILGISAYAR ETKILEŞIMI ALANıNDA ARAŞTıRıLAN, CEVAPLARı ARANAN BAZı SORULAR ASAGıDAKI GIBI SıRALANABILIR: [1] Ekrandan okumak kağıt üzerinden okumaktan daha zor mudur? EtkileĢim konusunda yaģlanmadan etkilenen insan yetenekleri hangileridir? Ekranda hangi renk kombinasyonları daha iyi görünür? Tasarımcı kendi tasarımını en iyi biçimde nasıl test edebilir? Ġyi bir arayüz değerlendirmesi kaç kullanıcıyla yapılabilir? Ġyi hata mesajları nasıl yazılır? Ġkonların tasarımı için kılavuzlar (guidelines) var mıdır? Menülerdeki eleman sayısını nasıl belirlemeliyiz?

5 1945'te Vannevar Bush'un teorik analog bilgisayar fikrini (MEMEX: memory extender) ortaya atmasından sonra Shackel ĠBE alanında görülen ilk çalıģmaları gerçekleģtirmiģtir [2].

6 Memnuniyet: Kullanım zorluklarından uzak olma ve ürün kullanımındaki pozitif tutumlar. Kullanıcı: Arayüzle etkileģen kiģi. Görev: Amaca ulaģmak için gerekli faaliyetler. Amaç/Amaçlanan Çıktı: Kullanıcının baģarmasını istediği faaliyet.

7 ĠNSAN BILGISAYAR ETKILEġIMI ÇALıġMALARı Günümüzde Ġnsan Bilgisayar EtkileĢimi çalıģmaları; Bilgisayar kullanan nüfusun artması, Servislerini etkileģimli teknolojileri kullanarak sağlayan kurumların güvenilirliğinin korunması, Kritik teknolojik uygulamaların yaygınlaģmaya baģlaması Akademik anlamda insan davranıģı ve zihinsel süreçlerin anlaģılması açılarından günümüzde önemlidir. [3]

8 ETKĠLEġĠMLĠ SĠSTEMLER Cihazlar, Yazılım Sistemleri Uygulamalar,Ürünler Bilginin Aktarımı, Görüntülenmesi, Saklanması gibi iģlevleri gerçekleģtirmek için insaların komutlarına cevap veren sistemler Web Siteleri, Web Uygulama Arayüzleri KiĢisel Bilgisayar Arayüzleri Mobil Cihazlar, Navigasyon Sistemleri Online Bilet GiĢeleri ATM, Akıllı Binalar, Akıllı Toplantı Salonları Ev Sinema Sistemleri, Beyaz EĢyalar

9 KULLANILABĠLĠRLĠK NEDĠR? Türk Standartlari Enstitüsü'nün tanımladığı ISO 9241 no'lu standardın bir bölümü olan "Kullanılabilirlik Kılavuzu"na göre; kullanılabilirlik, bir ürünün belirli kullanıcılar tarafından belirli amaçlarla etkili, verimli ve belirli bir kullanım çerçevesinde memnuniyetle kullanabilme derecesi olarak tanımlanmaktadır. Bir ürünün etkili olarak kullanılması, kullanıcıların belirli amaçlardaki doğruluk ve bütünlüğe ulaģması; verimli olarak kullanılmasi ise ulaģılan amaçların doğruluk ve bütünlüğü için harcanan kaynakların ölçülmesi ile değerlendirilir. Bu standarda göre kullanılabilirlik çalıģmalarının temel bileģenleri olan memnuniyet, kullanıcı, görev, amaç ve kullanılabilirlik testi tanımları aģağıdaki gibi yapılmaktadır.

10 KULLANILABĠLĠRLĠK Verimlilik ( Efficiency) Etkililik (Effectivity) Son Kullanıcı Memnuniyeti (Satisfaction)

11 KULLANILABĠLĠRLĠK ETKENLERĠ Kullanıcı Türleri Uygulama Amaçları Çevresel Durumlar Haftalık Ödev Konularından Biri; 1) EtkileĢimli Arayüzlerin Ġncelenmesi 2) Sosyoteknolojik Sistem Tasarımları 3) Kullanıcı Psikolojisi ve Yeni Tasarımlar 4) Yeni Uygulamaları Öğrenebilme ( Ms Of to 2007

12 KULLANILABĠLĠRLĠK TESTLERĠ Kullanılabilirlik testi, kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi istenen arayüzün belirlenen hedef kitlede belirlenen görevlerin yaptırılması ve bu süreçte kullanıcıdan verimlilik, etkililik ve memnuniyet değerlerinin alınmasıdır. [1] Hedef kitle yani kullanıcılar belirlendikten sonra, testi yapılacak arayüzde en çok kullanılan ve/veya az kullanılmasına rağmen eriģilmesi önemli olan bilgilere ulaģma görevlerini gerçekleģtirmeleri istenerek arayüzün kullanılması sağlanır. [1]

13 KULLANıLABILIRLIK TESTI ÖNCESINDE; KULLANıLABILIRLIK ÇALıŞMASı YAPıLACAK ARAYÜZ BELIRLENDIKTEN SONRA, bu çalıģma sırasında kullanılacak araçlar (örn. anketler), hedef kullanıcı grubu, hedef kullanıcıların yapacakları görevler belirlenir. Haftalık Ödev Konularından Biri; 1) Ġnsan Bilgisayar EtkileĢimi AraĢtırma ve Uygulama Laboratuvarı a) Dünyadaki Yeri? b) Türkiye deki Ġnsan Bilgisayar Etk. Ar. ve Uyg. Lab.? c) Bu laboratuvarda yapılan iģlemler ve yazılım geliģtirme sürecine etkileri? d) Test sırasında kullanılan cihazlar ve yazılımlar?

14 GÖZ HAREKETLERI (EYE TRACKıNG) Test sırasında kullanıcıların göz hareketleri, Tobii T120 Göz izleme Cihazı tarafından kaydedilerek, ve Tobii Studio veri toplama ve analiz programı kullanılarak değerlendirilmektedir. Ayrıntı : Göz izleme cihazı kullanıcıların ekranda nereye, ne kadar süre ve kaç kere baktığına, anlık ve geçmiģ dikkatinin nerede yoğunlaģtığına, niyetine ve zihinsel durumuna iliģkin bilgi sağlamaktadır. Göz izleme cihazından sayısal ve görsel olarak alınabilen bu veri sayesinde kullanıcıların arayüz ile etkileģiminin nasıl olduğuna dair bilgi sahibi olunmakta ve arayüzlerin elde edilen bu bilgi ile daha verimli ve etkili hale getirilmesi hedeflenmektedir.

15 BAKMAK? GÖRMEK? Haftalık Ödevlerden Biri; Visual Attention Nedir? Üzerinde yapılan çalışmalar?

16

17

18

19 GÖZ HAREKETLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMA VE UYGULAMALARI BİLİYOR MUSUNUZ?

20 Haftalık Ödevlerden Biri ; 1) EyeTalk Nedir? 2) Virtual Reality Nedir? Kullanım Alanları? 3) Bir Mimari Tasarımda Sanal Gerçeklik Kullanımı?

21 NE ĠÇĠN? Sürücünün göz hareketleri ve göz bebekleriyle, kurallara uyup uymadığının / sarhoģ olup olmadığının incelenmesi (Toyota-ARGE) Sanal ortamlarda görsel analiz Web sayfalarında Kullanıcı Göz Hareketleri Analizi Reklam Filmlerinde Etkililik Engelliler Ġçin Bilgisayar Kullanımının Etkili Hale Getirilmesi Tamamen felçlilerde (konuģma dahil) iletiģim çözümleri

22 ETKĠLĠ SĠSTEM TASARIMI NEDĠR?

23 OPENING THE FILE DRAWER Sonuç görüldüğü gibi Sizce Etkili Tasarım mı?

24 P düğmesi, telefonu açmak/kapatmat için kullanılıyor. Ancak, Nokia kullanıcıları için bu tuģu kullanmak yerine arama kapatma tuģu kullanıldığı varsayılırsa, kullanıcıların zorlanmasına neden olacaktır.

25 DAHA FAZLASI ĠÇĠN

26 Haftalık Ödevlerden Biri; HCI and INTERACTION DESIGN? Cognitive Engineering user-centered methods Usability enginering

27

28

29 ETKĠLĠ WEB SĠTESĠ TASARIMI

30

31 KULLANILABĠLĠRLĠR (USABILITY) GÖRÜNÜRLÜK (VISIBILITY) GERĠ BESLEME (FEED BACK) KAVRABĠLĠRLĠR AKTĠVĠTELER (ACTIVITY) Haftalık Ödevlerden Birisi ; USABILITY PRINCIPLES? Kullanılabilirlik Prensipleri Nelerdir?

32 ZITLIK (CONTRAST)

33 REFERANSLAR [1] [2] Shackel, B. Ergonomics for a computer. Design, 120, 1959, pp [3] Çagıltay, K. (2005). E-dönüsümü Kullanabilmek? Ġnsan Bilgisayar Etkilesimi, Kullanılabilirlik ve e-devlet Projeleri. BiliĢim, 91, [4] Booth, P. An Introduction to Human-Computer Interaction. 1989, Hove, UK: Lawrence Erlbaum Associates.

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (Human-Computer Interaction) Yrd.Doç.Dr. Hacer Karacan

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (Human-Computer Interaction) Yrd.Doç.Dr. Hacer Karacan İnsan Bilgisayar Etkileşimi (Human-Computer Interaction) Yrd.Doç.Dr. Hacer Karacan İçerik İnsan Bilgisayar Etkileşimi nedir? Araştırma ve Uygulama Alanları Kullanılabilirlik (usability) Göz Hareket Takibi

Detaylı

İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ VE ODTÜ'DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 1,2,3

İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ VE ODTÜ'DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 1,2,3 İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ VE ODTÜ'DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 1,2,3 Cengiz Acartürk Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı acengiz@metu.edu.tr Y.Doç.Dr. Kürşat Çağıltay Orta Doğu Teknik

Detaylı

Etkileşimli Sistem Tasarımı. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ

Etkileşimli Sistem Tasarımı. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ Etkileşimli Sistem Tasarımı Dr. Gültekin ALTUNTAŞ İnsan Bilgisayar Etkileşimi Etkileşimli Otobüs Durağı http://cargocollective.com/angelaepark/interactive-bus-stop Etkileşimli Otobüs Durağı Etkileşimli

Detaylı

İNTERNET SİTELERİNDE KULLANILABİLİRLİK

İNTERNET SİTELERİNDE KULLANILABİLİRLİK 1 İnternet siteleri, kurumlar ile hitap ettikleri hedef kitle arasında köprü işlevi görmektedir. Bu nedenle, internet sitelerinin, kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda sağladığı hizmetlerin doğru ve

Detaylı

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI Mustafa DALCI *, Özge ALÇAM*, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU*, Feride ERDAL* * Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

Detaylı

Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye deki İlk Örneğin İncelenmesi

Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye deki İlk Örneğin İncelenmesi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 2 (2007) 57-80 Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye deki İlk Örneğin İncelenmesi

Detaylı

WEB USABILITY. Ruşen Yürek. Web Kullanılabilirliği ; İçerik Hakkında. Kullanıcı Merkezli Tasarım(UCD) 01.11.2011. FreeDownloadPowerPoint.

WEB USABILITY. Ruşen Yürek. Web Kullanılabilirliği ; İçerik Hakkında. Kullanıcı Merkezli Tasarım(UCD) 01.11.2011. FreeDownloadPowerPoint. Ruşen Yürek 2008639034 FreeDownloadPowerPoint.Com WEB USABILITY 2 İçerik Hakkında Web Kullanılabilirliği nedir? Kullanıcı Merkezli Tasarım Ve Önemi Jacob Nielsen Kullanılabilirlik Sloganları Web Sayfası

Detaylı

IEC NEDİR? Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (The International Electrotechnical Commission-IEC); elektrik, elektronik ve ilgili teknolojiler için

IEC NEDİR? Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (The International Electrotechnical Commission-IEC); elektrik, elektronik ve ilgili teknolojiler için IEC NEDİR? Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (The International Electrotechnical Commission-IEC); elektrik, elektronik ve ilgili teknolojiler için tüm standartları hazırlayan ve yayınlayan uluslararası

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ Yusuf YALÇIN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ELEKTRONĠK VE BĠLGĠSAYAR

Detaylı

GÖZ İZLEME YÖNTEMİYLE ÖĞRETİM YAZILIMLARINDAKİ AÇILIR PENCERE YAPILARINDA KULLANIŞLILIK DEĞERLENDİRMESİ

GÖZ İZLEME YÖNTEMİYLE ÖĞRETİM YAZILIMLARINDAKİ AÇILIR PENCERE YAPILARINDA KULLANIŞLILIK DEĞERLENDİRMESİ GÖZ İZLEME YÖNTEMİYLE ÖĞRETİM YAZILIMLARINDAKİ AÇILIR PENCERE YAPILARINDA KULLANIŞLILIK DEĞERLENDİRMESİ İsmail Tonbuloğlu Yıldız Teknik Üniversitesi ismailt@yildiz.edu.tr Prof. Dr. Servet Bayram Marmara

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ TASARIMIN TEMEL ĠLKELERĠ 482BK0171 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

KÜTÜPHANE WEB SĐTELERĐNDE KULLANILABĐLĐRLĐK VE KULLANILABĐLĐRLĐK ĐLKELERĐNE DAYALI TASARIM. Elif Aytek GÜRSES

KÜTÜPHANE WEB SĐTELERĐNDE KULLANILABĐLĐRLĐK VE KULLANILABĐLĐRLĐK ĐLKELERĐNE DAYALI TASARIM. Elif Aytek GÜRSES KÜTÜPHANE WEB SĐTELERĐNDE KULLANILABĐLĐRLĐK VE KULLANILABĐLĐRLĐK ĐLKELERĐNE DAYALI TASARIM Elif Aytek GÜRSES Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Doktora

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi

Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi Yavuz İNAL 1, Nesibe ÖZEN ÇINAR 1, Kürşat ÇAĞILTAY 2, Murat Kahraman GÜNGÖR 1 1 TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Web Sitesi Kullanılabilirlik Analizi. Abant İzzet Baysal University Web Site Usability Analysis

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Web Sitesi Kullanılabilirlik Analizi. Abant İzzet Baysal University Web Site Usability Analysis BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 2, SAYI: 2, MAYIS 2009 33 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Web Sitesi Kullanılabilirlik Analizi Vildan ATEŞ 1, Hacer KARACAN 2 1 Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü,

Detaylı

ĠNSAN HESAPLAMA VE BĠLGĠSAYAR OYUNLARI ĠLE RESĠM ETĠKETLEME. ENGĠN ġahġn YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ

ĠNSAN HESAPLAMA VE BĠLGĠSAYAR OYUNLARI ĠLE RESĠM ETĠKETLEME. ENGĠN ġahġn YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠNSAN HESAPLAMA VE BĠLGĠSAYAR OYUNLARI ĠLE RESĠM ETĠKETLEME ENGĠN ġahġn YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MART 2011 ANKARA Fen Bilimleri

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Baskı: 4

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Baskı: 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Baskı: 4 2012 Yılında yayınlanmıģ Olup Her Hakkı Saklıdır. Ġzinsiz Çoğaltılamaz. KEK Yayın Tarihi: 01.12.12

Detaylı

Bir Bölüm Web Sitesinin Otantik Görevler ve Göz İzleme Yöntemi Aracılığıyla Kullanılabilirlik Değerlendirmesi

Bir Bölüm Web Sitesinin Otantik Görevler ve Göz İzleme Yöntemi Aracılığıyla Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 147-173 Bir Bölüm Web Sitesinin Otantik Görevler ve Göz İzleme Yöntemi Aracılığıyla Kullanılabilirlik Değerlendirmesi

Detaylı

Web Tabanlı Eğitsel Çoklu Ortamların Göz İzleme Tekniği ile Kullanışlılık Açısından Değerlendirilmesi

Web Tabanlı Eğitsel Çoklu Ortamların Göz İzleme Tekniği ile Kullanışlılık Açısından Değerlendirilmesi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 221-234 Web Tabanlı Eğitsel Çoklu Ortamların Göz İzleme Tekniği ile Kullanışlılık Açısından Değerlendirilmesi

Detaylı

HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİNİN SUMI YÖNTEMİNE GÖRE KULLANILABİLİRLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÖRNEĞİ *

HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİNİN SUMI YÖNTEMİNE GÖRE KULLANILABİLİRLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÖRNEĞİ * Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, C.20, S.2, s.315-331. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2015,

Detaylı

NAVİGASYON SİSTEMİ İÇİN ARAÇ GÜZERGAHI BELİRLENMESİNDE GERÇEK ZAMANLI TRAFİK BİLGİSİ KULLANIMI

NAVİGASYON SİSTEMİ İÇİN ARAÇ GÜZERGAHI BELİRLENMESİNDE GERÇEK ZAMANLI TRAFİK BİLGİSİ KULLANIMI NAVİGASYON SİSTEMİ İÇİN ARAÇ GÜZERGAHI BELİRLENMESİNDE GERÇEK ZAMANLI TRAFİK BİLGİSİ KULLANIMI USING REAL-TIME TRAFFIC INFORMATION IN THE NAVIGATION SYSTEM FOR DETERMINING VEHICLE ROUTE Şahin BAYZAN Bilgi

Detaylı

Web Temelli Bir Eğitim Yazılımının Kullanılabilirliği: TTNet Vitamin İlköğretim 6.Sınıf Matematik Örneği

Web Temelli Bir Eğitim Yazılımının Kullanılabilirliği: TTNet Vitamin İlköğretim 6.Sınıf Matematik Örneği Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 215-226 Web Temelli Bir Eğitim Yazılımının Kullanılabilirliği: TTNet Vitamin İlköğretim 6.Sınıf Matematik

Detaylı

Bir Yüksek Öğretim Uzaktan Eğitim Programının Görme Engellilerin Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi: GÜUEP Örneği

Bir Yüksek Öğretim Uzaktan Eğitim Programının Görme Engellilerin Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi: GÜUEP Örneği 1175 Bir Yüksek Öğretim Uzaktan Eğitim Programının Görme Engellilerin Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi: GÜUEP Örneği Özet Ufuk TANYERİ, Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara, utanyeri@gazi.edu.tr

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HAREKETSĠZ HASTALAR ĠÇĠN GERÇEK ZAMANLI GÖZ KIRPMA ĠLETĠġĠM SĠSTEMĠ TASARIMI VE UYGULAMASI Orhan ÖZYURT YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri

Detaylı

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları Uzaktan eğitim teriminden ilk olarak Wisconsin Üniversitesi'nin 1892 Yılı Kataloğu'nda bahsedilmiģ olup, yine ilk kez aynı üniversitenin yöneticisi

Detaylı

GÖZ HAREKETLERİNİ İZLEME YÖNTEMİYLE ÜNİVERSİTE WEB SAYFALARININ İNCELENMESİ

GÖZ HAREKETLERİNİ İZLEME YÖNTEMİYLE ÜNİVERSİTE WEB SAYFALARININ İNCELENMESİ GÖZ HAREKETLERİNİ İZLEME YÖNTEMİYLE ÜNİVERSİTE WEB SAYFALARININ İNCELENMESİ Erol ÖZÇELİK, Engin KURŞUN, Y.Doç.Dr. Kürşat ÇAĞILTAY Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu GüncelleĢtirilmiĢ Sürüm Ağustos 2010 Kılavuzla ilgili sorularınız

Detaylı

BĠLĠġSEL ERGONOMĠ. 17.Ulusal Ergonomi Kongresi 14-16 Ekim 2011 ESKİŞEHİR 43

BĠLĠġSEL ERGONOMĠ. 17.Ulusal Ergonomi Kongresi 14-16 Ekim 2011 ESKİŞEHİR 43 BĠLĠġSEL ERGONOMĠ 17.Ulusal Ergonomi Kongresi 14-16 Ekim 2011 ESKİŞEHİR 43 BANKAMATĠK SĠSTEMLERĠNDE ERGONOMĠK ARAYÜZ TASARIMI VE KULLANILABĠLĠRLĠLĠK Gizem AKALP 1, Ebru YENİMAN 2, Utku AYTAÇ 3 1 Öğr. Gör.

Detaylı

KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1

KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1 KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1 Atilla YÜCEL * Yavuz ATLI ** ÖZ ÇalıĢmanın amacı, katılım bankalarında elektronik pazarlama uygulamalarının tespit edilmesine

Detaylı