Tebliğ Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No : 6) (Tedavi Yardımı)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tebliğ. 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No : 6) (Tedavi Yardımı)"

Transkript

1 Tebliğ 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No : 6) (Tedavi Yardımı) Bilindiği üzere, tedavi yardımına ilişkin (4) sıra nolu 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Bundan sonra Talimat olarak ifade edilecektir) 09/02/2005 tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Ancak, uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıda belirtilen değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür. 1- Talimatın 2.2 nci maddesine sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Ayakta tedavi gören hastalara ait sevk evraklarının hastalara verilen suretlerine (tek hekim tarafından verilen istirahat raporlarına ilişkin sevk evrakları hariç) muayene ve tedavi işlemlerinin tamamlanması sonrasında kurum baştabibinin onayı ve mühür tasdik işlemi yapılmayacaktır. 2- Talimata 2.5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde ilave edilmiştir Kurum Tabiplikleri Bünyesinde birinci basamak laboratuar hizmeti vermeyen ya da yeterli donanımı olmayan kurum tabipliklerinde, hekim tarafından Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan özel tıp merkezleri ve özel laboratuarlar veya resmi sağlık kurum ve kuruluşlarından; tam kan sayımı, kanama ve pıhtılaşma zamanı tayini, periferik yayma, lökosit formül, açlık kan şekeri ölçümü, sedimantasyon, kan grubu tayini, temel idrar tetkikleri, gaita mikroskopisi ve gebelik testine ilişkin laboratuar tetkikleri ile direkt grafiler istenebilir. Ancak hastalara ayrıca muayene ücreti tahakkuk ettirilemez. 3- Talimatın 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan 169, 127 ve 85 rakamları sırası ile 169,49, 127,12 ve 84,75 olarak; birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası madde metninden çıkarılmıştır. Memur ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin böbrek, üreter ve safra kesesi taşlarından kaynaklanan rahatsızlıklarının ESWL metodu ile tedavisi, Talimatın nci maddesinde tanımlanan resmi sağlık kurulu raporuna istinaden resmi veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında yapılabilir. Bu konuda yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26/08/1988 tarihli ve II/Yön.Hizm. Şb.Md. (Mev. 3120)/ 1869 sayılı Genelgesine uyulacaktır. Radyolojik veya sonografik bulgular dikkate alınarak düzenlenecek bu raporlarda kırılacak taşın sayısı ve mm cinsinden boyu mutlaka gösterilecektir. 4- Talimatın inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Evli olan memurun kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eşinin kısırlığa bağlı olarak tüp bebek tedavisi olması gerektiğinin, eğitim ve üniversite hastaneleri tarafından Talimatın üncü maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenecek resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi zorunludur. 5- Talimatın uncu maddesinin (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. A) Gaucher Hastalığı Tedavi Esasları a) Tanı kriterleri; 1-Hastanın enzim düzeyi (Glucocerebrosidase) belirlenerek, enzimatik tanı konulacaktır. 2-Mutasyon analizi yapılacaktır. b) Enzim tedavisine başlama kriterleri; 1- Tedavi endikasyonu olan hastalık tipleri - Tip I (Non Nöropatik Form) - Tip III (Kronik Nöropatik Form) dür. - Tip II (Akut Nöropatik Form) için enzim tedavisi yapılmayacaktır. 2- Hastalığın tanısı, bir eğitim hastanesinde ve çocuk veya erişkin gastroenteroloji veya metabolizma uzmanlarının da yer aldığı bir sağlık kurulu tarafından konulacak ve hastaya tanı ve tedavi ile ilgili tüm bilgileri içeren bir rapor düzenlenecektir. 6- Talimatın 20.2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan % 10 oranı ile Talimatın eki Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesinin ekindeki Resmi Sağlık Kurumları Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Uygulama İlkelerinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan % 20 oranı, % 15 olarak değiştirilmiştir. 7- Talimata 20.6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere Sağlık Kurulu Raporları başlığı altında aşağıdaki maddeler eklenmiş, Talimatın 20.4 üncü maddesinin son fıkrası ve 16.6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

2 20.7. Sağlık Kurulu Raporları İlaç ve Sarf Malzemesi Kullanımı, Katkı Payı Muafiyeti ve İstirahat Raporları İlaç kullanımı, hasta katılım payı muafiyeti, hastalara kullanılacak sarf malzemelerinin reçete yolu ile temini veya istirahat (tek hekim tarafından verilen istirahat raporları hariç) için gerekli olan sağlık kurulu raporları ile tedavi amacıyla verilen raporlar; var ise ilgili daldan üç uzman tabibin katılımı, aynı daldan üç uzman tabip bulunmaması halinde ilgili dal uzmanı ile birlikte bu uzmanlık dalına en yakın dallardan iki uzman tabibin katılımı ile üç uzman tabipten oluşan sağlık kurullarınca düzenlenecektir ESWL Tedavisi İçin Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporları ESWL yöntemi ile yapılacak taş kırdırma tedavileri için gerekli olan sağlık kurulu raporları; bünyesinde var ise üç üroloji uzmanının katılımı, bulunmaması halinde üroloji uzmanı ile birlikte bu uzmanlık dalına en yakın dallardan iki uzman tabibin katılımı ile üç uzmandan oluşan sağlık kurullarınca düzenlenecektir. Bu raporlar yukarıda belirtilen şartları haiz sağlık kurulu raporu vermeye yetkili resmi sağlık kurumu veya üniversite hastanelerinden (ilgili personel için askeri hastanelerden) alınacaktır. Bu hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları başka bir hastaneye teyit ettirilmeyecektir Tüp Bebek Tedavileri İçin Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporları Tüp bebek tedavisi için gerekli olan sağlık kurulu raporları; iki kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ve bir üroloji uzmanının katılımı ile üç uzmandan oluşan sağlık kurullarınca düzenlenecektir. Bu raporların eğitim, eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınması zorunludur. 8- Talimatın 21.4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Birinci basamak resmi ve özel sağlık kuruluşlarında, özel tıp merkezleri, özel dal merkezleri ile Kızılay tıp merkezlerinde bu Talimata ekli Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesi (EK-8) aynen uygulanacaktır. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında verilen hizmetler ücretlendirilmeyecektir. 9- Talimatın 21.4 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Birinci basamak sağlık kuruluşlarınca hastanın ikinci basamak sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde, muayene ücreti Talimatın eki Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinde (EK-8) yer alan kodlu 1.Basamaktan sevk halinde poliklinik muayene ücreti üzerinden fiyatlandırılacak, ayrıca kodlu 1.Basamak poliklinik muayene ücreti tahakkuk ettirilmeyecektir. 10- Talimatın eki Yurtdışında Tedavi Amacıyla Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Resmi Sağlık Kurumları Listesine (EK-1) aşağıdaki resmi sağlık kurumları ilave edilmiştir. 22. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma 23. Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 24. İstanbul Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma 25. İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma 11- Talimat eki Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurtdışında Tedavilerine İlişkin Sağlık Kurulu Raporu (EK-1/B) örneğinin Tanı başlıklı bölümünde yer alan Sağlık Durumu ibaresi Sağlık Kurumu olarak değiştirilmiştir. 12- Talimat eki (EK-1/C) Yurtdışında Doku ve Organ Nakli Amacıyla Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Resmi Sağlık Kurumları Listesi, ekli 1 sayılı Listede yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir. 13- Talimatın eki Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesine (EK-2) aşağıdaki etken maddeler ilave edilmiş ve aynı Listenin 15.7, 15.8 ve 15.9 numaralı bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Memantin Memantin Azatiopirin Nörojenik Mesane Tolterodine-L Oksibutin Trospium Kuduz serumları Hepatit A aşıları ve Hepatit B serumları Tetanoz serumları 14- Talimatın eki Antibiyotik Reçeteleme Kuralları Listesine (EK-2/A) 31 inci sırasından sonra gelmek üzere 31/A Sefditoren KY etken maddesi ile yazılım kuralı ilave edilmiş, aynı Listenin 31 inci sırasında yer alan (bakınız 5/a) ibaresi (bakınız 6/a) olarak, 71 inci sırasında yer alan (bakınız 5/B) ibaresi, (bakınız 6/b) olarak değiştirilmiştir. 15- Talimatın eki Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesinin (EK-2/B) 22 nci sırasında yer alan etken maddenin ismi 22. Traneksamik asit parenteral formları (hemofili hastasında ayakta tedavide de ödenir.) olarak değiştirilmiş, aynı listeye 24. Amfoterisin-B formları ve Kaspofungin ve 25. Active protein-c etken maddeleri ilave edilmiştir.

3 16- Talimatın eki Ayakta Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar Listesine (EK-2/C) 42. Kontraseptifler (Prospektüsündeki mevcut dismenore, endometriozis, over kistleri, polikistik over ve hirsutismus endikasyonları dışında ödenmez.) etken maddesi ilave edilmiştir. 17- Talimat eki Sağlık Kurumları Tarafından Temini Zorunlu Yatan Hastalara Reçete Edilemeyecek ve Faturalarda Gösterilecek Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesinde (EK-5/A) yer alan; kodlu malzemenin fiyatı 8,00, kodlu malzemenin fiyatı 12,00, kodlu malzemenin fiyatı 190,00, kodlu malzemenin fiyatı 9,90, kodlu malzemenin fiyatı 125,00 olarak, kodunda yer alan malzemenin ismi Cerrahi Sütur Poliglaktin veya Laktomer Emilebilen Örgülü 7/0-8/0 olarak değiştirilmiş ve aynı Listeden , , ve kodlu malzemeler çıkarılmıştır. 18- Talimat eki Vücut Organ, Protez ve Ortezler Listesinin (EK-5/C) dipnotunda yer alan (*) uzman hekim reçetesiyle verilebilir ibaresi (*) Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla da verilebilir şeklinde değiştirilmiş, aynı listede yer alan , , , , , , kod numaralı malzemelerin isimlerinin yanına ayrıca (*) işareti ilave edilmiş, aynı Listedeki kodlu malzemenin fiyatı 70,00, kodlu malzemenin fiyatı 155,00, kodlu malzemenin fiyatı 40,00, kodlu malzemenin fiyatı 35,00 olarak değiştirilmiştir. 19- Talimat eki Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinin (EK-8) 2. Hekim Muayeneleri ve Raporlar başlığı altında yer alan kodlu Acil poliklinik muayene ücreti, kodlu Normal poliklinik muayene ücreti ve kodlu Randevulu öğretim üyeleri özel muayene ücreti işlemlerinin puanı 24, birim fiyatları 14,50 olarak; kodlu 1. Basamak poliklinik muayene ücreti işleminin puanı 14, birim fiyatı 8,50 olarak değiştirilmiştir. 20- Talimat eki Fiyat Tarifesinin (EK-8 ) Hemodiyaliz (asetatlı) malzeme ilaç dahil isimli işlem ile Hemodiyaliz ( bikarbonatlı) malzeme ilaç dahil isimli işlemin karşılarında yer alan birim fiyatlar Listeden çıkarılmış olup, bu işlemlere ilişkin fiyatlandırma Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesine (EK- 9) göre yapılacaktır. 21- Talimatın eki Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinin (EK-8) sonuna, Ambulans Ücretleri başlığından önce gelmek üzere, bu Talimata ekli 2 sayılı Listede yer alan işlemler Meslek Hastalıkları Laboratuar Tetkikleri başlığı altında ilave edilmiştir. 22- Talimatın eki Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesinin (EK-9) Refraktif Cerrahi başlıklı bölümünde yer alan P , P , P ve P paket kodu numaralı işlemlerin paket ücretleri KDV hariç 250,00 YTL olarak değiştirilmiştir. 23- Bu Talimatın 6, 19 ve 20 nci maddeleri 01/01/2005 tarihinden, 22 nci maddesi 01/03/2005 tarihinden, diğer maddeleri yayımı tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. Tebliğ olunur.

4 (Ek-1) YURTDIŞINDA DOKU VE ORGAN NAKLİ AMACIYLA SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ RESMİ SAĞLIK KURUMLARI İLİ MERKEZ YAPILAN NAKİL TÜRÜ ADANA Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ANTALYA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp, akciğer, karaciğer, böbrek ANKARA Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Karaciğer, böbrek Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Kemik Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Kalp, akciğer, karaciğer, böbrek BURSA Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Böbrek ERZURUM Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Böbrek ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaciğer, böbrek, kemik GAZİANTEP Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp, akciğer İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Karaciğer, böbrek, kemik İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İSTANBUL Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Böbrek, kemik Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Böbrek Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Kalp, akciğer İZMİR Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Böbrek Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi KAYSERİ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Böbrek, karaciğer, kemik KONYA Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Böbrek MALATYA İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaciğer SAMSUN TRABZON On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Böbrek Kemik RAPORLARI TEYİT EDECEK HASTANE: Ankara Numune yukarıda belirtilen hastanelerce verilecek sağlık kurulu raporlarını teyit etmekle yetkilidir. (İlgili dallarda eğitim hastaneleri ile İşbirliği yapmak kaydıyla).

5 SIRA NO (Ek- 2) KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN BİRİM FİYATI (YTL) 4999 MESLEK HASTALIKLARI LABORATUAR TETKİKLERİ Bu tetkikler, meslek hastalıklarının tespit edilmesi amacıyla sevk edilen hastalara yapılması halinde ödenir A.A. ile Pb Tayini Gaz kromatogr. ile yap.tet İdrarda Hipp.Asit Kanda Methemoglobin Kanda Çinkoprotoporfirin Kanda Siyanür Kanda CoHB tayini Kanda Kolinesteraz İdrarda ALA-PROTO-PORFO İdrarda TCA ve TCE İdrarda Fenol EDTA Provakasyon testi Hastane ve işyerlerinde provakasyon İdrarda Pb İdrarda Civa İdrarda İOD Asit Atomik Abs.Cihazı ile yap. tetkik

TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEDAVİ BÜROSU

TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEDAVİ BÜROSU TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEDAVİ BÜROSU 15 MART 2005 tarih ve 25756 sayılı Resmî Gazete ye göre güncellenmiştir. Maliye Bakanlığından: 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No : 4) (Tedavi Yardımı)

Detaylı

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1)

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) BİRİNCİ BÖLÜM Yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 506

Detaylı

TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6)

TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6) Resmi Gazete Tarih: 29.04.2006 ; Sayı :26153 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6) 1. Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil hak

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 )

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) Resmî Gazete 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Sayı : 27033 Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin

Detaylı

TEDAVĠ YARDIMINA ĠLĠġKĠN UYGULAMA TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 6)

TEDAVĠ YARDIMINA ĠLĠġKĠN UYGULAMA TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 6) Resmi Gazete Tarihi: 23.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27033 TEDAVĠ YARDIMINA ĠLĠġKĠN UYGULAMA TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 6) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6)

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6) 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27033 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6)

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6) 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27033 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG10012/0314 KONU : Tüp Bebek Tedavisine İlişkin Uygulamalar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG10012/0314 KONU : Tüp Bebek Tedavisine İlişkin Uygulamalar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG10012/0314 KONU : Tüp Bebek Tedavisine İlişkin Uygulamalar... VALİLİĞİNE GENELGE 2005 / 64 11.04.2005 * 7135 Kısırlık tedavisinde bir

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.18.100. 25.03.08-3493 Konu: İlaç ve tedavi. BAKANLIĞINA. BAŞKANLIĞINA. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE. VALİLİĞİNE. REKTÖRLÜĞÜNE Bilindiği

Detaylı

Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri

Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri Mutlu ARAT Ankara ÜTF Hematoloji BD. Ankara ÜTF Hastaneleri Bilgi İşlem Koordinatörü İçerik: 1. Giriş 2.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Resmî Gazete Mükerrer Tarih :25.05.2007 ; Sayı : 26532 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. Amaç, kapsam ve dayanak. 5 1.1. Amaç. 5 1.2. Kapsam.. 5 1.2.1

Detaylı

TEBLİĞ. TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No.: 8)

TEBLİĞ. TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No.: 8) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No.: 8) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No.: 8)

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No.: 8) Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No.: 8) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1.Amaç Tebliğin amacı; sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan sonra Kurum

Detaylı

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE 22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28331 TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE Sosyal Güvenlik Kurumundan: DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532

Detaylı

TEBLİĞ. (1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler.

TEBLİĞ. (1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler. 29 Şubat 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28219 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532

Detaylı

(1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler.

(1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler. Resmi Gazete Tarihi: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1)Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir);

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

Eczacı Tuncay ŞİMŞEK. e-posta:ecztuncaysimsek@hotmail.com. Değerli meslektaşlarım;

Eczacı Tuncay ŞİMŞEK. e-posta:ecztuncaysimsek@hotmail.com. Değerli meslektaşlarım; 1 Değerli meslektaşlarım; Hazırlanan bu CD, 1- SUT(sağlık uygulama tebliği sayfa 2-111):Günlük eczacılık işlerinizde size yol gösterecek hertürlü ilaç rapor ve ödeme koşullarını içeren bölüm, 2-2012 yılı

Detaylı

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna ekli; (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde,

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna ekli; (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, 37.A.00. 01209 Ankara, 29.03.2010 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 25.03.2010 tarih 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete de Sağlık Uygulama Tebliği

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 1 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28725 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) 2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) (25.03.2010 Tarihli 27532 Mükerrer sayılı RG) 03.06.2010 Tarihli 27600 Sayılı RG 06.08.2010 Tarihli 27664 Sayılı RG 15.10.2010 Tarihli 27730 Sayılı RG 25.11.2010

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27012 1. Mükerrer 2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111105-22.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111105-22.htm http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/201105-22.htm Page 1 of 17 5 Kasım 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28106 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Sağlık Uygulama Tebliği 2008. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 değişiklikleriyle birlikte

Sağlık Uygulama Tebliği 2008. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 değişiklikleriyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Uygulama Tebliği 2008 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 değişiklikleriyle birlikte www. İçindekiler 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK... 2 1.1. Amaç...

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Uygulama Tebliği 2008 RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 03.04.2009 değişiklikleriyle birlikte www. İçindekiler

Detaylı

29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer)

29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç

Detaylı

Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir);

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080929m1-1.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080929m1-1.htm Page 1 of 45 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. Amaç, kapsam ve dayanak

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç

Detaylı