Türkiye de uzmanlık eğitimi ve Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) Prof. Dr. Fahri Ovalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Neonatoloji TUK üyesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de uzmanlık eğitimi ve Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) Prof. Dr. Fahri Ovalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Neonatoloji TUK üyesi"

Transkript

1 Türkiye de uzmanlık eğitimi ve Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) Prof. Dr. Fahri Ovalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Neonatoloji TUK üyesi

2 mevzuat

3 1973 tüzüğü Asistanlık sınav sorularının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi: Madde 11 Asistanlık sınav sorularının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi, Tababet Uzmanlık Kurulunun saptayacağı esaslara göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte belirtilir. Tababet Uzmanlık Kurulu: (kurulun yapısı...) Madde 13 Tababet Uzmanlık Kurulu üyelerinin nitelikleri, görev süreleri ve Kurulun çalışma şekli: Madde 14 Tababet Uzmanlık Kurulunun Görevleri : Madde 15 Yetkinin kaldırılması: Madde 16 Uzmanlık sınav jürisinin kuruluşu : Madde 24 Uzmanlık sınavına girebilme ve başarı durumunun saptanması: Madde 25 (...Teorik ve pratik uzmanlık sınavının ne şekilde yapılacağı ve sonuçların hangi ölçülere göre değerlendirileceği ve uzmanlık sınav tutanağının ne biçimde düzenleneceği...)

4 1974 yönetmeliği Madde 1 Madde 5 a) Asistan yetiştirmeye yetkili kılınacak sağlık kurum ve birimlerinin niteliklerini, b) Asistan yetiştirmeye yetkili kılınacak uzmanların niteliklerini, c) Asistanlık eğitimi plan ve programlarının esaslarını, d) Asistanlığa giriş sınav sorularının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını, e) Uzmanlık sınav jürilerinin oluşum esaslarını,

5 1983 tüzük değişikliği GEÇİCİ MADDE 5 5/4/1973 günlü ve 7/6229 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 5 inci maddesinde belirlenen ana dallarda uzmanlık hakkını kazanmış olup ana dalla ilgili yan dallardan birinde en az on yıl süreyle araştırma, inceleme yapmak ve bu alanda bilimsel yayınlarda bulunmak suretiyle bilgi, görgü ve becerilerini geliştirmiş olanlardan bu yan dalda uzmanlık belgesi almak isteyenlere, bu Tüzüğün yayımı tarihinden başlayarak altı ay içinde başvurmaları halinde, çalışmalarıyla ilgili belgeler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tababet Uzmanlık Kurulunca değerlendirilerek uygun görülenlere Bakanlıkça yan dal uzmanlık belgesi düzenlenir ve uzmanlıkları tescil edilir. ÇSH bazı yan dalları ve T Onkoloji Ç. Kardiyolojisi Ç. Endokrinolojisi Ç. Nörolojisi Ç. Hematolojisi Ç. Nefrolojisi Ç. Allerjisi

6 1990 tüzük değişikliği Geçici Madde 2 Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte kardiyoloji bilim dalı bulunan tıp fakültesi hastahanelerinde en az bir yıldan beri kardiyoloji ağırlıklı iç hastalıkları uzmanlık çalışması yapmakta olanlar, bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içerisinde kurumlarına başvurmaları ve kardiyoloji bilim dalı başkanının kabulü halinde, kardiyoloji ana bilim dalında uzmanlık eğitimine devam ederler. Bunların iç hastalıkları uzmanlık eğitiminde geçirdikleri süreler kardiyoloji uzmanlığı süresinden sayılır. Geçici Madde 3 Bu Tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi aldıktan sonra Yurt içinde veya Yurt dışında beş yıl süreyle çocuk enfeksiyon hastalıkları, neonatoloji yan dallarında araştırma ve inceleme yapmak ve bu alanda bilimsel yayınlarda bulunmak suretiyle bilgi, görgü ve becerilerini geliştirip bu dallarda uzmanlık belgesi almak isteyenlerden bu Tüzüğün yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde başvurmaları halinde, çalışmalarıyla ilgili belgeler Sağlık Bakanlığı Tababet Uzmanlık Kurulunca değerlendirilerek, uygun görülenlere Bakanlıkça uzmanlık belgesi düzenlenir ve uzmanlıkları tescil edilir."

7 1995 tüzük değişikliği Geçici Madde 4 Tüzük hükümlerine göre İç Hastalıkları ana dalında uzmanlık belgesi aldıktan sonra Geriatri yan dalında Yurt içinde veya Yurt dışında beş yıl süre ile araştırma ve inceleme yapmak ve bu alanda bilimsel yayınlarda bulunmak suretiyle bilgi, görgü ve becerilerini geliştirip bu dalda uzmanlık belgesi almak isteyenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde başvurmaları halinde, çalışmalarıyla ilgili belgeler Tababet Uzmanlık Kurulu'nca değerlendirerek çalışmaları yeterli ve uygun görülenlere, Bakanlık'ça uzmanlık belgesi düzenlenerek verilir ve uzmanlıkları tescil edilir. Geçici Madde 5 Tüzük hükümlerine göre İç Hastalıkları ve Genel Cerrahi ana dallarında uzmanlık belgesi aldıktan sonra İlk ve A c i l Yardım dalında Yurt içinde veya Yurt dışında beş yıl süre ile araştırma ve inceleme yapmak ve bu alanda bilimsel yayınlarda bulunmak suretiyle bilgi, görgü ve becerilerini geliştirip bu dalda uzmanlık belgesi almak isteyenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde başvurmaları halinde, çalışmalarıyla ilgili belgeler Tababet Uzmanlık Kurulu'nca değerlendirilerek çalışmaları yeterli ve uygun görülenlere, Bakanlık'ça uzmanlık belgesi düzenlenerek verilir ve uzmanlıkları tescil edilir.

8 tüzük değişikliği çalışmaları 90 lı yılların ortalarında: 1973 tüzüğü yerine yeni bir tüzük oluşturma çalışmaları 1997 Temmuz: Danıştay ca onaylanarak Başbakanlığa gönderilen Tüzük taslağında; Tıpta Uzmanlık Kurulu tarif edilmiştir. (Bu uzlaşı metni Danıştay tarafından onaylanarak günlü ve E:1996/39, K:1997/87 sayılı karar ile Başbakanlığa gönderilmiş ancak Refah-Yol Hükümeti nin değişmesi sonucu Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giremeden yeniden Sağlık Bakanlığı na geri gönderilmiştir) Şubat 1999 tarihlerinde Kızılcahamam da yapılan ve Sağlık Bakanlığı, YÖK ve TTB temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda, Tüzük üzerine yapılan tartışmalar Temmuz 1997 metni üzerinde görüş birliğinin sağlanmasıyla sonuçlanmıştır : Tababet Uzmanlık Kurulu 5 yıldır toplanamıyor.

9 2001 de 1974 yönetmelik değişikliği 2001 yılında TUK, Müsteşar Prof. Dr. Haluk Tokuçoğlu başkanlığında 6 yıl aradan sonra 1974 Yönetmeliğinde değişiklik gündemi ile toplandı. (EPK, Koordinatör şef, branşa göre yatak sayıları hakkında standartlar) (Birimlerde asistan sayısı belirlenirken Tababet Uzmanlık Kurulu'nun görüşünün alınması (3/8). ) (Merkezi mesleki bilgi sınavı yapılması (2/9). )

10 2002 tüzüğü

11 2002 yönetmelik çalışmaları Tıpta Uzmanlık Kurulu 2002 de iki kez toplanmış, ancak tüzüğe bağlı bir yönetmelik çıkarılamamış, sonrasında da TUK, üyelerin devam etmemesi üzerine toplanamaz hale gelmiştir.

12 2005 iptali T.C. DANIŞTAY 1.DAİRE Esas No: 2005/534 Karar No: 2006/545 D A N I Ş T A Y İ P T A L İ Tıpta Uzmanlık Eğitimiyle ilgili esasları belirlemek konusundaki yetkinin, sadece Sağlık Bakanlığınca kullanılamayacağı, Yüksek Öğretim Kurulunun da bu konuda yetkili olduğunun kabulünün zorunlu olduğu, tıpta uzmanlık eğitimi konusunda... uzmanlık eğitimi veren ve bu eğitimle ilişkisi bulunan kurum ve kuruluşların katılımıyla oluşturulacak işlevsel bir kurulun varlığına gerek olduğu, bu kurulunda oluşumu ve görevleri itibariyle sürekli kurul niteliğinde olacağı dikkate alındığında

13 2005 tüzük çalışması abortus 2005 yılı Mayıs ayında Başbakanlık tarafından Danıştay Başkanlığı na incelenmek üzere Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Tasarısı sunulmuştur yılı Mayıs ayında, Danıştay 1. Dairesi Tüzük tasarısını reddetmiştir.

14 2007 TUK Kanunu Nisan 2007 de 1219 sayılı yasada yapılan bir değişiklikle, Tıpta Uzmanlık Kurulu nun oluşumu ve görevleri tanımlanmıştır. Bu yasal düzenleme CHP tarafından iptali için Anayasa mahkemesine taşınmış, ancak iptal istemi reddedilmiştir.

15

16 663 KHK

17 Tıpta Uzmanlık Kurulu Faaliyetleri-1 TUEY taslak çalışmaları (Temmuz Mayıs 2009) ilk değişiklik (Temmuz 2011) YDUS yönetmelik değikliği çalışması TUS, DUS ve YDUS global (Türkiye toplamı) kontenjanları TUS, DUS ve YDUS kurum kontenjanları Uzmanlık öğrencisi nakilleri Eş durumu Eğitici yokluğu Sağlık durumu Olumsuz kanaat Kurumlara inceleme değerlendirme ziyaretleri Marmara, Maltepe, Fatih, Ordu, Tekirdağ, Muğla, Kırıkkale Tıp Fakülteleri, Bursa Şevket Yılmaz, İzmir Şifa Tıp Fakültesi

18 Tıpta Uzmanlık Kurulu Faaliyetleri-2 Müfredat ve Standartlar TUKMOS komisyonları Rotasyonlar İhdas edilen dallarda başvurular 2009_TUEY 2011_1219 Tıp Dışı Meslek Mensuplarının uzmanlık eğitimi Tanınmışlık Listesi ABD, Almanya, Macaristan, Norveç

19 Pediatri Müfredat ve Standart Komisyonu Prof. Dr. Akın İşcan Yüksek Öğretim Kurumu Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Can Demir Karacan Sağlık Bakanlığı Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Ahmet Emin Kürekçi Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı, Etlik Prof. Dr. Gülsev Kale Yüksek Öğretim Kurumu Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Hasan Koç Yüksek Öğretim Kurumu Konya Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Prof. Dr. Nihat Sapan Yüksek Öğretim Kurumu Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Dursun Odabaş Sağlık Bakanlığı Konya Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Murat Elevli Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Emin Ünüvar Yüksek Öğretim Kurumu İstanbul İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Sevgi Mir Yüksek Öğretim Kurumu İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

20 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Süre : 4 yıl Yandallar: 3 yıl (15 yan dal) Rotasyonlar (birer ay): Kadın Hastalıkları ve Doğum Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve hastalıkları Deri ve Zührevi Hastalıkları Çocuk Cerrahisi

21

22 Müfredat 1) Temel yetkinlikler a) Yönetici b) Ekip üyesi c) Sağlık koruyucusu d) İletişim kurucu e) Değer ve sorumluluk sahibi f) Öğrenen ve öğreten g) Hizmet sunucu i. Klinik yetkinlik ii. Girişimsel yetkinlik

23

24 Klinik yetkinlik

25 Girişim yetkinliği

26 2) Öğrenme ve öğretme yetkinlikleri (bilgi, beceri, tutum) a) Yapılandırılmış eğitim i. Sunum ii. Seminer iii. Olgu tartışması iv. Makale v. Dosya tartışması vi. Konsey vii. Kurs

27 b) Uygulamalı eğitim i) Yatan hasta bakımı vizit, nöbet, ameliyat, girişim, ii) Ayaktan hasta bakımı c) Bağımsız ve keşfederek öğrenme i) Yatan hasta takibi ii) Ayaktan hasta/materyel takibi iii) Akran öğrenmesi iv) literatür okuma v) Araştırma vi) Öğretme

28 3) Eğitim kaynakları a) Eğitici standartları b) Mekan standartları c) Donanım standartları 4) Ölçme ve değerlendirme a) Ölçme araçları b) Özgün sınavlar c) İş başı sınavları d) Karne e) Değerlendirme Ölçütleri

29 5) Eğitim programının uygulanması 6) Eğitim programını değerlendirme 7) Genişletilmiş müfredat

30

31

32

33

34

35 Çocuk Gastroenterolojisi Çocuk Gastroenterolojisi, çocuk hastalıkları anabilim dalı içinde en çok sayıda sistem ve organla ilgilenen bilim dalıdır. Ağızdan anüse kadar tüm sindirim sisteminin, karaciğerin, pankreasın ve kısmen dalağın hastalıkları bilim dalını ilgilendirmektedir. Yine sindirim sistemi besinlerin sindirilip emildiği yer olması itibarıyla, sağlıklı çocuk beslenmesine ek olarak hastalık durumlarında beslenme (klinik beslenme) de bilim dalının ilgi alanındadır. Sayılan bu alanlar, primer olarak diğer sistem ve organların hastalığı olan birçok klinik durumdan da (vaskülitler, hematolojik hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar, vb) sıklıkla etkilenmektedir. Ayrıca, sindirim sistemi vücuttaki en büyük immün sistem olma özelliğini taşımaktadır. Bu anlamda bazı otoimmün hastalıklar ve immün yetmezlikler de ilgi alanına girmektedir. Büyümenin temeli de sağlam bir sindirim ve emilimin olmasına bağlıdır.

36 Çocuk gastroenterolojisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalının, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığını tamamlamış olanların eğitimini alabileceği, bir bilim dalıdır. Bu eğitim üniversiteler ve eğitim-araştırma hastanelerinde yeterli mekan, donanım ve eğitici kadrosuna sahip birimler tarafından verilmektedir. Ağızdan anüse kadar tüm sindirim sisteminin hastalıkları (yutma bozuklukları, gastroösofageal reflü hastalığı, peptik hastalıklar, kronik ishaller, inflamatuvar bağırsak hastalıkları, fonksiyonel bozuklukları, vb), karaciğerin akut ve kronik her türlü hastalığı ve karaciğer yetmezlikleri, pankreasın ekzokrin hastalıkları, besinlerin sindirimi ve emilimi, beslenme durumunun değerlendirilmesi ve gereken durumlarda enteral-parenteral beslenmenin başlanması ve yönetimi uzmanlık eğitiminde yer almaktadır. Bu organları-sistemleri ilgilendiren hastalıkların tanısı ve tedavisi için gerekli olan uzun süreli ösofageal ph izlemi, tanısal ve girişimsel (tedaviye yönelik) üst ve alt gastrointestinal sistem endoskopisi, karaciğer iğne biyopsisi, rektal biyopsi, parasentez gibi işlemlerin de öğrenilmesi gerekmektedir ve uzmanlık eğitiminde yer almaktadır.

37 Müfredat amaç ve hedefleri Bu müfredatın amacı çocuk gastroenterolojisi uzmanlığı eğitimi alacak olan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının edinmeleri gereken klinik ve girişimsel yetkinlikleri, yetkinlik düzeylerini, edinme dönem ve yöntemleri ile bunların kazanılıp kazanılmadığının değerlendirilmesi için ölçüm kriterlerinin belirlenmesi ve belirtilmesidir. Bu eğitimin sonunda -Çocukluk çağının sindirim sistemi hastalıklarında kanıta dayalı tanı ve tedavi prensiplerini uygulayabilecek, - Çocukluk çağının karaciğer hastalıklarında kanıta dayalı tanı ve tedavi prensiplerini uygulayabilecek, - Çocukluk çağının pankreas hastalıklarında kanıta dayalı tanı ve tedavi prensiplerini uygulayabilecek, -Çocukluk çağında beslenme durumunu değerlendirebilecek, beslenme bozuklukları ve yetersizliklerinde kanıta dayalı tanı ve tedavi prensiplerini uygulayabilecek, -Tanı ve tedavi için gerekli girişimsel işlemleri yapabilecek, -Ekip çalışması yapabilecek, gerektiğinde ekipte koordinatör görevini yürütebilecek, -Diğer bilim dalları ve yardımcı sağlık personeli ile etkin ve yapıcı iletişim kurabilecek Yan dal uzmanları yetiştirmektir.

38 Uzmanlık Eğitimi Süreci Çocuk Gastroenterolojisi yan dal uzmanlık eğitimi yürürlükteki mevzuata uygun yapılmaktadır. Rotasyonlar : Eğitimin 1.yılında 1ay Anesteziyoloji ve Reanimasyon Eğitimin 1.yılında 2 ay Gastroenteroloji Kariyer Olasılıkları Çocuk Gastroenterolojisi bilim dalı ülkemizde yenidir ve halen uzman sayısı azdır. Uzmanlığını tamamlayanların üniversitelerde öğretim üyesi, eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim görevlisi ve uzmanı olarak çalışma şansları yüksektir. Görev yerleri halen büyük şehir merkezleridir. Uzmanlar ayrıca ilaç ve beslenme endüstrisinde danışman olarak görev alabilirler.

39 Yapılandırılmış Eğitim Etkinlikleri (YE), Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri (UE) ve Bağımsız ve Keşfederek Öğrenme Etkinlikleri (BE).

40 Asistan dağıtımı Eğitici Donanım Portföy Olmazsa Olmazlar

41 Eğitici EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Eğitim Görevlisi Başasistan Doçent ve profesör olanlar ÜNİVERSİTE HASTANESİ Profesör Doçent Yardımcı doçent

42 Eğitici HESAPLAMA e. [eğitici sayısı] (E ) Eğitici Endeksi

43 Donanım 1. Yatak sayısı 2. Üniteler (Aynı anda aktif olarak çalışabilen) Ventilatör sayısı Küvöz sayısı Monitör sayısı Fototerapi ünitesi sayısı Ultrasonografi sayısı

44 Donanım HESAPLAMA Bu alandaki değerler, belli parametreler arasında endekslenir Örnek : Küvöz sayısı Puan Ventilatör Sayısı Puan Donanım Endeksi.....

45 Donanım HESAPLAMA d. [toplam puan] (D) Donanım Endeksi

46 Portföy (Dağarcık) Yıllık Epikriz sayısı Poliklinik sayısı < 1000 g bebek sayısı g bebek sayısı Ventile edilen bebek sayısı Kranial USG sayısı HFO yapılan bebek sayısı NO uygulanan bebek sayısı ekokardiyografi sayısı... SGK ya kesilen fatura tutarı

47 Portföy HESAPLAMA Bu alandaki değerler, belli parametreler arasında puanlanacak : Örnek Poliklinik sayısı Puan < 1000 g bebek Sayısı Puan Portföy Endeksi

48 Portföy HESAPLAMA p. [toplam puan] (P) Portföy Endeksi

49 UZMANLIK ÖĞRENCİSİ KAPASİTE ENDEKSİ (k) (E) Eğitici Endeksi + (D) Donanım Endeksi (P) + Portföy Endeksi = (k)

50 Çekirdek Standartlar Eğitici Donanım Portföy Çekirdek Müfredat Olmazsa Olmazlar Nedir?

51 Uzmanlık Öğrencisi Kapasite Endeksi UÖKE ilgili alanda hizmet veren bütün eğitim programları için tek tek hesaplandıktan sonra, o dönem verilecek asistan sayısı programın toplam endekse oranına göre dağıtılacak.

52 Örnek İlkbahar 2012 TUS Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Dağılımı Eğitim Kurumu UÖKE UÖKE ne göre % Asistan sayısı A E.A.H. 305 % 9 33 B Tıp Fakültesi H. 420 % C E.A.H. 100 % 3 11 D E.A.H. 250 % TOPLAM

53 Özet PROGRAMIN KAPASİTE ENDEKSİ Eğitici Endeksi Donanım Endeksi Olmazsa Olmazlar Toplam Kapasite içindeki % si Portföy Endeksi Asistan Sayısı Eğitimin Programına o dönem için verilecek asistan sayısı

54 Uzmanlık Eğitimi Programı Tanım: Bir uzmanlık dalında Çekirdek Eğitim Müfredatı ve Çekirdek Eğitim Standartını karşılayabilen birim ya da birimlerden oluşabilecek fonksiyonel yapı. birim: anabilim dalı, bilim dalı, klinik, laboratuvar Not: Tek bir birimden oluşan programlar olabileceği gibi birden fazla birimden oluşan programlar da olabilir.

55 Ankara 1nci Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi Programı Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Dahili Yoğun Bakım Ünitesi (E) hüh (D) hüh (P) hüh İbn-i Sina Hastanesi, Göğüs Hast. Yoğun Bakım Ünitesi (E) ish (D) ish (P) ish Ankara Numune EAH, Anest. Yoğun Bakım Ünitesi (E) anh (D) anh (P) anh

56 P002 İstanbul 1 inci Algoloji Uzmanlık Eğitimi Programı İstanbul, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği İstanbul, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği İstanbul, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği İstanbul, Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

57 TEŞEKKÜR EDERİM

58 İnsan Gücü Analizi Mevcut : 3000 İdeal : 3400 Emeklilik ve ölüm : 30/yıl (%1/yıl) Yan dallara geçiş : 50/yıl Uzman eğitme hızı : 120/yıl İdeale ulaşma süresi :10 yıl

59 Verilerin Toplanması Her dal için parametreler belirlendikten sonra oluşturulacak internet sitesi üzerinden bütün değerlerin eğitim kurumları tarafından doldurulması istenecek. Böylece : Veriler güncel ve şeffaf kalacak Değişiklikler eş zamanlı olarak izlenebilecek Sonuçlar anlık olarak görülebilecek

60 SAĞLAYACAĞI YARARLAR Adil dağılım Eğitim kapasitesi ile orantılı asistan dağılımı Ülkenin İhtiyaçlarına yönelik akıllı planlama yapılabilecek

61 İş Yükü Parametreleri Reel iş yükü İdeal iş yükü iş yükünü temsil eden belli başlı iş ve işlemlerden oluşur.

62 İş Yükü Parametreleri Reel Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanlık Dernekleri İdeal Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hastane Bilgi Sistemleri Dünya Örnekleri Politika Yapıcılar Eğiticiler

63 İş Yükü Parametreleri Reel İdeal Fark Aylık ventile edilen hasta sayısı: 20 Aylık ventile edilen hasta sayısı: ,40 Aylık yatan hasta sayısı: 150 Aylık yatan hasta sayısı: ,17 Aylık Ayaktan muayene sayısı: 200 Ayaktan muayene sayısı: ,11 Aylık yapılan eko sayısı: 30 Aylık yapılan eko sayısı: 20 +0, , ,14 İş Yükü Endeksi + 0,21

64 İş Yükü Endeksi + 0,21 Reel İdeal Fark endoskopi ünitesi sayısı: 1200 endoskopi ünitesi sayısı: ,20 poliklinik oda sayısı: 200 poliklinik oda sayısı: ,11 yatak sayısı: 1800 yatak sayısı: , , ,14 Gastroenterolog sayısı 550 Gastroenterolog sayısı ,21

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EL KİTABI

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EL KİTABI TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EL KİTABI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Sevgili Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Öğrencilerimiz, Tıpta Uzmanlık ya da Yan Dal Uzmanlık Sınavında başarılı olarak Erciyes

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜ Tarihi:18.04.1973 Sayısı:14511 Resmi Gazete Tarih: 18.4.1973; Sayı:14511 Kapsam: Madde 1- Türkiye de tababet dallarında uzman olmak ve uzmanlık belgesi almak bu Tüzük hükümlerine

Detaylı

XIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI

XIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU XIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI DÜZENLEYENLER TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ-UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU ve ANKARA TABİP ODASI YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 29/06/2009-2009/15153 Resmi Gazete Tarihi : 18/07/2009 Resmi Gazete Sayısı : 27292 Ekli "Tıpta ve Diş Hekimliğinde

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM REHBERİ İ Ç İ N D E K İ L E R Akademik Kadro Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Tıpta Uzmanlık Alanları ve Eğitim Süreleri Çizelgesi Cerrahi Tıp

Detaylı

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 Cem Terzi, Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir Uğur Okman Şehir ve

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 6 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 6 KARAR Sayfa 1 / 6 KARAR Uzmanlık eğitimin yapılacağı birim üniversite hastanesinde anabilim dalı/bilim dalı, Bakanlık hastanesinde ise klinik şeklinde yapılanmıştır. Bir birimin yapılanması kurumda uzmanlık

Detaylı

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1. Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip

Detaylı

TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE

TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ HAZIRLAYAN TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ EĞİTİM VE YETERLİK KURULU (EMEK) 2 Adı-

Detaylı

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7 TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7 2012 de Neredeyiz? 2013 de Neler Yapmalıyız? Dr. İskender Sayek Yeniden Belgelendirme (Resertifikasyon) Dr. Mehmet Demirhan TTB-UDEK 2011-2012 Dönemi Çalışma Raporu

Detaylı

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 ÖNSÖZ Prof. Dr. Gençay Gürsoy 15 YILIN ARDINDAN... TTB-UDEK: 1994-2009 Prof. Dr. Raşit Tükel TTB-UDEK 2007-2009 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU Uzm. Dr. Ali Özyurt TTB-UDEK ÇALIŞMA

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 11 26 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27916 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6225 Kabul Tarihi: 6/4/2011 MADDE 1 22/2/2005 tarihli

Detaylı

TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni

TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu YIL: 2013 SAYI:1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 2 Prof. Dr. İskender SAYEK ULUSAL YETERLİK KURULU

Detaylı

TTB-UDKK BÜLTEN 5-9 10-12 13-16 17-20 21-22 24-29 30-31 32-33 34-39 40-50 51-52. TTB-UDKK Yürütme Kurulu Başkan Dr.Cem Terzi. 2. Başkan Dr.

TTB-UDKK BÜLTEN 5-9 10-12 13-16 17-20 21-22 24-29 30-31 32-33 34-39 40-50 51-52. TTB-UDKK Yürütme Kurulu Başkan Dr.Cem Terzi. 2. Başkan Dr. TTB-UDKK Doç. Dr. Cem Terzi 3 ÖNSÖZ Dr. Füsun Sayek 2 TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ- UZMANLIK DERNEKLERİ KOORDİNASYON KURULU (TTB-UDKK) VE TARİHİ Prof. Dr. Oya Bayındır 5-9 DÜNÜ BÜGÜNÜ VE YARINIYLA TIPTA UZMANLIK

Detaylı

TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ. TIBBİ GENETİK Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı

TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ. TIBBİ GENETİK Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART ELİRLEME SİSTEMİ TIİ GENETİK Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 06.02.2014 2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. MÜFREDAT TANITIMI 4 3. TEMEL YETKİNLİKLER

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR Bölüm I: Eğitim Merkezi Tanımı Uzmanlık eğitiminin verildiği merkezin (Anabilim dalı veya özel dal eğitim

Detaylı

ULUSAL SAĞLIK PROĞRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

ULUSAL SAĞLIK PROĞRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SAĞLIK PROĞRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI BİRİNCİ BASKI ANKARA KASIM 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA

Detaylı

TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni

TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu YIL: 2014 SAYI:2 Bu bülten TTB-UDEK-UYEK 2012-2014 Dönemi Çalışmalarının Raporudur. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF VI.SINIF Dönem 6 Akademik Takvim (İntörn Eğitimi) İç Hastalıkları (29.07.2013-28.08.2013)/ (29.08.2013-28.09.2013) (29.09.2013-28.10.2013)/ (29.10.2013-28.11.2013) (29.11.2013-28.12.2013)/ (29.12.2013-28.01.2014)

Detaylı

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Form-1 EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

BİLGİ NOTU. : 1- Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik. 2- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği nde Değişiklik

BİLGİ NOTU. : 1- Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik. 2- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği nde Değişiklik BİLGİ NOTU KONU : 1- Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik 2- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği nde Değişiklik 3- Anayasa Mahkemesi nin Gerekçeli Kararı 1- Hasta ve Çalışan

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Denklik ve Ziyaret Kurulu; Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında eğitim

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Karadeniz Teknik

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2007-30 Eylül 2008

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2007-30 Eylül 2008 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2007-30 Eylül 2008 1 2 Amfi Tiyatro / Bağlıca Kampüsü Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Zeynep Kayhan Ögr. Gör. Dr. Selmin Terzioğlu Ögr. Gör. Bülent Bingöl Handan Uzdil İÇİNDEKİLER

Detaylı