GÖNKAR POSTASI DARALAN PAZARDA PAZARLAMA ISK-SODEX 2008 FUARINA YENÝLÝKLERLE KATILIYORUZ ISK-SODEX 2008 FUARINDA SÝZLERLE BERABERÝZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖNKAR POSTASI DARALAN PAZARDA PAZARLAMA ISK-SODEX 2008 FUARINA YENÝLÝKLERLE KATILIYORUZ ISK-SODEX 2008 FUARINDA SÝZLERLE BERABERÝZ"

Transkript

1 GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA DARALAN PAZARDA PAZARLAMA ISK-SODEX 2008 FUARINA YENÝLÝKLERLE KATILIYORUZ ATAÞEHÝR TIP MERKEZÝ 20 Nisan 2008 SAYI 20 YIL 8 ÝSTANBUL ÖZEL ÇAMLICA ALMAN HASTANESÝ HASTANE REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI ISK-SODEX 2008 FUARINDA SÝZLERLE BERABERÝZ MESLEKLERÝNDE 25.YIL LAMÝNER FLOW SÝSTEMLERÝ HÝJYENÝK PAKET KLÝMA YENÝ NESÝL ENERJÝ KAYNAÐI BOR VE YAKIT PÝLLERÝ MÜÞTERÝ MEMNUNÝYETÝNÝN ÖNEMÝ ANKARA ETLÝK DOÐUMEVÝ GEÇEN VERGÝ HAFTASI ÜZERÝNE BÝRKAÇ SÖZ... PERSONEL HABERLERÝ

2 içindekiler GÖNKA POSTASI GÖNKA KLÝMA A.Þ. 4 Aylýk Yayýn Organý YÖNETÝM KURULU BAÞKANI Halil GÖNCÜ YÖNETÝM KURULU BAÞKAN YARDIMCISI Salih KADAYIFÇIOÐLU YAYIN GRUBU YAYIN KOORDÝNATÖRÜ Diler KADAYIFÇIOÐLU EDÝTÖR Çiðdem ÖZMEN GRAFÝK TASARIM / UYGULAMA Emre CANKIÇ BASKI Makale Daralan Pazarda Pazarlama Teknik Makale ISK SODEX 2008 Fuarýna Yeniliklerle Katýlýyoruz Cihangirhan Salih GÜZEY Gönka dan Haberler Hastane Referanslarýmýzdan Bazýlarý Gönka dan Haberler ISK-SODEX 2008 Fuarýnda Sizlerle Beraberiz Mesleklerinde 25.Yýl Makale Yeni Nesil Enerji Kaynaðý Bor ve Yakýt Pilleri Nihal DURMUÞ Gönka dan Haberler Müþteri Memnuniyetinin Önemi Çiðdem ÖZMEN Makale Geçen Vergi Haftasý Üzerine Birkaç Söz... Nilgün HACISALÝHOÐLU Ýnsan Kaynaklarý Personel Haberleri

3 MAKALE DARALAN PAZARDA PAZARLAMA Burçin TUNCA Pazarlama Bu, yapmanýz gereken þeyin tam tersidir. Ýþiniz yavaþlamýþsa, daha fazla pazarlama faaliyetiyle daha fazla personel ile daha fazla çalýþmak için ideal zamandýr. Sonuç olarak, ekonominin yukarý yada aþaðý hareketine bakmaksýzýn, Pazarlamanýn iki temel kuralý hala geçerli: Deðerinizi gösterin ve Görünürlüðünüzü arttýrýn. Bunu rakiplerinizden biraz daha fazla ve iyi yapmaya odaklanýrsanýz, yeni müþteriler çekme konusunda asla endiþe duymanýz gerekmeyecektir. Pazarlama ilkesi, bildiðinizi paylaþmayý ve birçok bilgiyi ücretsiz sunmayý öngörür. Bu ilke halen geçerlidir. Tek ihtiyacýnýz olan, bundan daha fazlasýný yapmaktadýr. Pazarlama Ýlkesi'ni iki ana bileþene ayýrabiliriz. 1. Deðer 2. Görünürlük Deðer katýn. Bunun anlamý, sunduðunuz deðeri daha net bir biçimde iletmenizdir. Her iletiþimde deðer sunun. Satmaya ve ikna etmeye çalýþarak çok zaman harcamayýn. Zamanýn çoðunu, müþteri adaylarýnýzýn gerçekten kullanabilecekleri bilgiyi paylaþarak geçirin. Ýþiniz hakkýndaki her þey iki genel kategoriye ayrýlabilir: Süreç ve Çözümler. Süreç, ne yaptýðýnýzdýr; yardýmcý hizmetleriniz ve pazardaki konumunuzdur Çoðumuz, bu tür þeyler hakkýnda konuþma tuzaðýna düþeriz. Ne de olsa, en iyi bildiðimiz þeydir. Ama tahmin edin, ne olur? Müþteri adaylarýnýz, süreçlerinizi bundan daha az merak edemezler emin olun. bunun bana yararý ne? diye düþünürler. Çözümlerinizi öðrenmek isterler. Çözümlerden konuþtuðunuzda, deðer hakkýnda konuþmuþ olursunuz. Ýþte size bunu yapmanýn birkaç yolu: 1. Ýpuçlarýný, tekniklerini ve stratejilerini paylaþýn. Müþterilerinize kurum içinde baþarý saðlayacak birkaç uygulamalý konu sunun. Temel olandan karmaþýk olana, sunacaðýnýz her bilginin gerçekten iþe yarayacaðýndan emin olun. 2. Ne yapacaðýnýz deðil, siz yaptýktan sonra nelerin farklý olacaðý konusunda anlaþýlýr vaatlerde bulunun. Ýþin sonucunda baþka firmalardan fark yaratacak bir þey vaat etmiyorsanýz neden paramý size vereyim? 3.Pazar koþullarý deðiþtiðinde, hizmetlerinizi yeniden icat edin ve yapýlandýrýn. Yükselen bir pazarda iyi satan bir hizmet, alçalan bir pazarda ayný sonucu vermeyebilir. Hep ayný þeyi ayný þekilde yapýyorsanýz, deðer yargýlarýnýz yok olur. Deðerden sonra görünürlülük gelir. Ýnsanlarýn görmeleri ve duymalarý için her türlü görsel ve yazýlý medyada yer almalý adýnýzý, mesajýnýzý ve çözümleriniz net ve etkili bir þekilde belirtmelisiniz. Ýþlerde azalma yaþandýðýnda, insanlardaki eðilim, genellikle kafayý kuma gömmek küçülme eðilimine yönelmek ve her þeyin deðiþeceðini ummaktýr. 1

4 TEKNÝK MAKALE ISK-SODEX 2008 FUARINA YENÝLÝKLERLE KATILIYORUZ Cihangirhan S. GÜZEY Teknik Müdür 8-11 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda yapýlacak ISK-SODEX fuarýnda yeni cihazlarýmýzý ve standart cihazlarýmýzý yenilenmiþ tasarýmlarýyla sergileyeceðiz. 2 senede bir yapýlan Ýstanbul ISK-SODEX fuarý Türkiye'de ve Dünya'da sektörün en önde gelen fuarlarý arasýnda olup fuar süresinde yurtiçi ve yurtdýþýndan çok yoðun bir katýlým olmakta. Özellikle Avrupa ve Türki Cumhuriyetlerin bu fuara yoðun katýlým vermesi ile verimli geçen ISK-SODEX fuarlarý tüm dünyada beðeniyle yakýndan izlenmekte. Biz de her Ýstanbul ISK-SODEX fuarýna olduðu gibi bu fuara da zengin içerikli standýmýzla katýlarak ziyaretçilerimizle buluþacaðýz. Her fuarda mutlaka yenilik sergilemeyi ilke edinen firmamýz bu fuara da pek çok yenilikler ile katýlarak yine sektörde öncü olmayý hedefliyor. Ziyaretçilerimiz fuardaki standýmýzda aþaðýdaki cihazlarýmýzý yakýndan görüp inceleyebilecek: -Hijyenik paket klima cihazý:türkiye'deki ilk hijyenik paket klima üreticisi olarak fuardaki standýmýzda cihazýn yeni özelliklerini sergileyeceðiz. Kompakt boyutlarýyla yýllardýr gerek hastane, gerekse pek çok temiz oda uygulamasýnda güvenle kullanýlan cihazlarýmýzda yaptýðýmýz kozmetik ve teknik deðiþiklikler ile bu tip cihazlarýmýzýn rakiplerine oranla -Tavan tipi hijyenik paket klima cihazý:kompakt boyutlarý ve yeni dizaynýyla hastane sektöründe yeni bir akým olacak. Bu cihaz da çalýþýr haldeki örneðiyle fuarda ziyaretçilerin beðenisine sunulacak. Uzun yýllardýr üretilen hijyenik paket klima cihazýnýn ekonomik olmadýðý ortamlarda kullanýlmasý düþünülen bu cihazýn daha ekonomik ve basit ameliyathane sistemlerine çözüm üretmesi ve yoðun bir talep görmesi bekleniyor. Ýlk kurulum maliyeti öncelikli yatýrýmlarý hedefleyen bu sistemin daha ucuza daha basit çözümleri sunmasý saðlandý. -Buharlý nemlendirici:türkiye'deki ilk yerli buharlý nemlendirici üreticisi olan firmamýz bu ürünü yenilenen dizaynýyla ziyaretçilerin beðenisine sunacak. Uzun yýllardýr gerek konfor, gerekse temiz oda uygulamalarý olmak üzere pek çok yerde kullanýlan buharlý nemlendiricilerimiz daha þýk gövdeleri ile günümüz þartlarýna daha uyumlu hale geldiler. Ýç yapýlarýnda da yapýlan deðiþiklikler ile daha uzun ömürlü olmalarý saðlandý. -Fan coil cihazlarý:fan coil cihazlarýmýz yenilenen tasarýmlarý, birbirinden farklý ve gözalýcý renkleriyle fuarda sergilenecekler. Böylelikle þimdiye kadar özellikle ticari ve kamu binalarýnda kullanýlan fan coil cihazlarýmýzýn artan villa ve rezidans yatýrýmlarý ile ev kullanýcýlarýna da hitap etmesi bekleniyor. Özellikle son yýllarda artan domestik ýsý pompasý kullanýmý ile özellikle su ile soðutma yapýlan konfor uygulamalarýnda hala çok popüler olan bu cihazýn daha dekoratif hale getirilmesi hedeflendi. 2

5 TEKNÝK MAKALE -Hava soðutmalý vidalý su soðutma grubu:oransal kademe kontrollü vidalý kompresörü Türkiye piyasasýnda 7 yýldan beri standart olarak kullanan firmamýz bu fuarda öncü ürününü yine sergileyecek. Türkiye'de yýllardýr vidalý kompresör kullanýmýný teþvik eden firmamýz bu sebeple pek çok dergi yazýlarý ve seminerler ile kullanýcýlarýmýzý bilgilendirdi. Bu çabalarýmýz neticesinde artýk ülkemizde de özel/kamu yatýrýmlarýnda daha yüksek teknolojiye sahip bu kompresörün kullanýldýðý su soðutma gruplarý daha fazla tercih edilmeye baþlandý. -Hava kaynaklý ýsý pompasý cihazý: Özellikle villa ve rezidans kullanýcýlarýný hedefleyen bu ürünün çalýþýr haldeki örneði fuar standýmýzda sergilenerek fuar ziyaretçilerinin beðenisine sunulacak. Özellikle tüm dünyada son zamanlarda çok büyük bir ilgi gören ýsý pompasý cihazý uygulamalarýnýn ülkemizde de kullanýcýyla tanýþmaya baþlamasý sebebiyle biz de firma olarak bu ürüne yenilikçi ve çevreci bir ürün olmasýndan dolayý büyük bir önem veriyoruz. Gün geçtikçe artan enerji maliyetleri, küresel ýsýnma sorunu, kullanýcýlarýn daha çevreci ve konforlu cihaz talepleri sonucunda biz de bu tip cihazlarýn firmamýz portföyüne katýlmasýna karar verdik. Ürünün fuar süresince çok büyük ilgi odaðý olmasýný bekliyoruz.özellikle yerli bir üretici olarak en son klima teknolojilerini bünyesinde barýndýran ve benzerlerine oranla teknik üstünlükleriyle ön plana çýkan bu cihazýn gerek yurtiçi, gerekse yurtdýþý taahhüt sektöründen talep görmesini hedefliyoruz. -Laminar Flow sistemi:bu ürünümüz de fuar süresince yenilenen tasarýmý ve eklenen özellikleri ile hastane sektörü kullanýcýlarý için dikkat çekici olacak. Türkiye'deki ilk yerli laminar flow ameliyathane tavaný üreticisi olarak çýtayý biraz daha yükseltmemiz gerektiðine karar verdik ve bu anlamda sisteme daha önce eklenmemiþ aksamlar da ekleyerek daha paket bir çözüme ulaþýlmasýný ve ameliyathane ortamýnda son kullanýcýnýn iþini daha da kolaylaþtýrmayý hedefledik. 3

6 GÖNKA DAN HABERLER HASTANE REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI Ataþehir Týp Merkezi Hijyenik Paket Klima Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Karabük Þirinevler Devlet Hastanesi Hijyenik Klima Santralý, Hücreli Aspiratörler, Buharlý Nemlendiriciler, Plenum Boxlý Hepa Filtreler, Kanal tipi Elektrikli Isýtýcýlar firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Hijyenik Paket Klima Cihazý, Laminer Flow Ünitesi firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Ýstanbul Özel Çamlýca Alman Hastanesi Ýstanbul Çamlýca Alman Hastanesinde kullanýlan Hijyenik Klima Santrallarý, Laminer Flow Üniteleri Otomasyon Sistemi Hava Kanallarý, Menfezler dahil komple Hijyenik Klima Havalandýrma sistemi firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Esenyurt Devlet Hastanesi Hijyenik Paket Klima Cihazlarý,Hijyenik Klima Santralleri, Hava Soðutmalý Su Soðutma Gruplarý,Havalandýrma Santralleri,Hücreli Aspiratörler,Hücreli Vantilatörler, Kanal Tipi Elektirikli Isýtýcýlar,Kanal Tipi Aspiratörler, Laminer Flow Üniteleri,Buharlý Nemlendiriciler, Vav Üniteleri ve Çatý Tipi Aspiratörler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. 4

7 GÖNKA DAN HABERLER Marmaris Ahu Hetman Hastanesi Hijyenik Paket Klima Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Azerbaycan - Bakü 300 Yataklý Askeri Hastanesi Ek Bina iþi için; Laminer Flow cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Fatsa Devlet Hastanesi Hijyenik Paket Klima Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Nizip Devlet Hastanesi Hijyenik Klima Santralleri, Hava Soðutmalý Su soðutma Grubu, Buharlý Nemlendiriciler, Laminer Flow Üniteleri, Hücreli Aspiratörler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Isparta Gülkent Devlet Hastanesi Hijyenik Paket Klima Cihazlarý ve Hepa Filtreler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Ankara Etlik Doðumevi Etlik doumevi ek bina iþi için; Klima Santralleri, Hijyenik Paket Klima cihazlarý, Hücreli Aspiratörler, Buharlý Nemlendiriciler, Hava Soðutmalý Su Soðutma Gruplarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. 5

8 GÖNKA DAN HABERLER Marmara Üniversitesi Araþtýrma Uygulama Hastanesi Klima Santralleri, Hücreli Aspiratörler, Kanal Tipi Aspiratörler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Çeþme Özel Sisus Hastanesi Hijyeik Paket Klima Cihazlarý, Kanal Tipi Susturucular, Hepa Filtreleri Plenum Box cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Bursa Çekirge Çocuk Hastanesi Hijyenik Klima Santralleri, Buharlý Nemlendiriciler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Hijyenik Paket Klima Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Diyarbakýr Özel Metropol Hastanesi Klima Santralleri,Hijyenik Paket Klimalar, Hijyenik Klima Santralleri, Hava Soðutmalý Su Soðutma Gruplarý, Hücreli Aspiratörler,Çatý Tipi Aspiratörler, Buharlý Nemlendiriciler, Fan Coil Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Ýzmir Tepecik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Klima Santralleri, Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu, Hücreli Aspiratörler, Buharlý Nemlendiriciler, Çatý Tipi Aspiratörler, Kanal Tipi Aspiratörler, Fan Coil Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. 30 Yataklý Gelibolu Devlet Hastanesi Hastanenin Isýtma, Soðutma, Havalandýrma Sistemleri için kullanýlan; Hijyenik Klima Santralleri, Hava Soðutmalý Su soðutma Gruplarý, Hücreli Aspiratörler, Buharlý Nemlendiriciler, Çatý Tipi Aspiratörler, Kanal Tipi Elektirkli Isýstýcýlar, Vav Üniteleri, Plenum Boxlý Hepa Filtreler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Beþevler Semt Polikliniði Havalandýrma Santralleri, Hücreli Aspiratörler, Vav Üniteleri, Kanal Tipi Aspiratörler ve Roof Top Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Diyarbakýr Özel Genesis Hastanesi Özel Genesis Hastanesinin ihtiyacý olan Hijyenik Klima Santralleri, Hücreli Aspiratörler, Soðutma Gruplarý ve Fan Coil cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. 6

9 GÖNKA DAN HABERLER ISK-SODEX 2008 FUARINDA SÝZLERLE BERABERÝZ MESLEKLERÝNDE 25. YIL Uluslararasý Isýtma, Soðutma, Klima, Havalandýrma, Yalýtým, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arýtma ve Güneþ Enerjisi Sistemleri Fuarý 2006 yýlýnda ziyaretçi ile katýlýmcý firmalarý buluþturan ISK-SODEX 'te 2008 yýlýnda ziyaretçilerimizi Pakistan temsilcimiz ; Sn. Tariq Butt, Ürdün Temsilcimiz ; Sn. Isam Al- Sadi, Gürcistan Temsilcimiz; Sn. Paata Dvalishvili ile 2. Hall C06 No'lu standýmýzda aðarlamaktan onur duyacaðýz. Gönka Klima A.Þ. olarak 2008 yýlýna özel ; Hava Kaynaklý ResidantalTip Isý Pompalarý, Gizli Tavan Tipi Hijyenik Paket Klimalar, Nem Alma Santralleri, TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi tarafýndan,07-aralýk-2007 tarihinde Ankara Dedeman Otelinde düzenlenen toplantýda, mesleklerinde yýlýný dolduran üyelerin plaket verilmiþtir. Bu toplantýda, Firmamýz Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Sn. Salih KADAYIFÇIOÐLU, Kalite Yönetim Sistem Müdürümüz Sn. Diler KADAYIFÇIOÐLU mesleklerinde, 25. yýl plaketini almýþlardýr. Yöneticilerimize, bundan sonraki çalýþmalarýnda baþarýlar diliyoruz. Ürünlerimizi ziyaretçilerimize Trio eþliðinde Tango gösterileri ile sergileyeceðimiz ISK-SODEX 2008 Istanbul CNR EXPO 'da buluþmak dileðiyle Salih KADAYIFÇIOLU saðdan birinci Diler KADAYIFÇIOLU saðdan üçüncü 7

10 MAKALE YENÝ NESÝL ENERJÝ KAYNAÐI BOR ve YAKIT PÝLLERÝ Nihal DURMUÞ Teklif Hazýrlama Yakýt pilleri hidrojenden enerji elde etmek için geliþtirilen bir teknolojidir. Bu pillerde elektrik akýmý elde etmek için hidrojenle oksijen elektro kimyasal iþlemlerle birleþtirilir. Lise - - kimya derslerinden anýmsanacaðý gibi H 2+ 2OH = 2H2O + 2e - reaksiyonu sonucunda serbest hale geçen elektronlar (e ile gösterilmektedir) yakýt pilinde elektrik akýmý oluþur. Görüldüðü gibi reaksiyon sonucunda sadece su buharý oluþmakta ve egzost yayýmý olmamaktadýr. Dolayýsý ile yakýt pilleri doðayý kirletmeyen bir enerji üretim türüdür. Yakýt pilleri yeniden þarj edilebilen bataryalar gibi hidrojen ve oksijen verildiði sürece akým verirler. Çok sayýda hücrenin ürettiði akýmý birleþtirerek bir otomobili hareket ettirmek mümkündür. Bunun dýþýnda çok yakýn bir gelecekte mobil telefonlar, bilgisayarlar ve tüm elektrikli aletlerin yakýt pilleriyle çalýþacaðý öngörülmektedir. Yakýt pilleri çevre dostu, ekonomik ve defalarca kullanýlabilecek bir enerji üretim tekniðidir. Ancak, bu teknolojinin devreye girmesi ve ticari hale dönüþtürülmesi için gerekli olan hidrojenin nasýl oluþturulacaðý ve depolanacaðý konusu þu ana kadar bir sorun olarak karþýmýza çýkmýþtýr. Bununla birlikte bor elementi ve bileþikleri öncelikli olarak ulaþým sektöründe yakýt olarak kullanýlmasý gündemde olan hidrojen üretimi ve depolanmasý ile önem kazanmýþtýr. Bor ve bileþikleri, enerji içeriði çok yüksek olan hidrojen elementini depo edebilmesi nedeni ile stratejik maddeler arasýnda yer alýr. Bilindiði gibi hidrojen doðada molekül halinde (H ) ve gaz 2 fazýnda bulunur. Hidrojen enerji içeriði çok yüksek yanýcý ve uçucu bir gaz olduðundan depo edilmesi ve insanlarýn bu yakýtý korkmadan kullanabilmesi yeni bir teknolojinin geliþtirilmesine baðlýdýr. Bor ve bileþikleri bu endiþeleri ortadan kaldýracak özelliklere sahip olduðundan ve ülkemizde bol miktarda bulunduðundan bizim için ayrý bir önem taþýr. Periyodik cetvelde B sembolüyle gösterilen bor elementi doðal koþullarda serbest halde bulunmayan, iþlenmesi gereken ve metal olmayan bir elementtir. Doðada en çok borat olarak adlandýrýlan oksitli bileþikler halinde bulunur. Bor bileþiklerinin baþlýcalarý bor oksit (B O ), borik asit (H BO ) ve boraks (Na BO )' týr. Suda hemen eriyen boratlar kokusuz beyaz 2 3 kristaller halindedir. Bor oksit ve borik asit okyanuslardan buharlaþarak havaya karýþýr ve yaðmurla topraða, yer altý ve yerüstü sularýna daðýlýr. Bu elementi toprak ve sulardan alan meyve, sebze ve bitkiler sayesinde bor, insan ve hayvanlara da geçmektedir. Ayrýca yer kabuðunda zengin bor yataklarý bulunmaktadýr. Ülkemiz sanayi ve ticaret alanýnda kullanýlabilecek zenginlikte bor yataklarýnýn bulunduðu ülkelerin en baþýnda gelmektedir. Yüzlerce ürün yapýmýnda kullanýlan bor bileþiklerinin kullaným alanlarý baþýnda cam-porselen-seramik eþya sanayi, itfaiye giysileri-elektrik kablolarý-fren balatalarý-atom reaktörleri gibi ýsýnmayý geciktirici ve geç alevlenir eþya yapýmý, cam yünü, tekstil kimyasallarý, deri giysileri, fotoðraf kimyasallarý, mobilya ve ahþap ürün yapýmý, yapay gübre katký maddesi, kaðýt sanayi ürünleri, yapýþtýrýcýlar, böcek öldürücüler, krempudra-deodorant gibi kozmetikler, diþ macunu-deri ve göz hastalýklarý antiseptikleri gibi ilaçlar, sabun-çamaþýr ve bulaþýk deterjanlarý vs. gelir. Bor bileþiklerinin özelliði hidrojeni serbest halde deðil de sodyum bora hidrat (NaBH ) þeklinde bir kimyasal bileþikte 4 depo edebilmesidir. Yakýt pilleri için gerekli hidrojen yüksek basýnç altýnda depo edilmeye gerek kalmadan bu bileþikte depo edilebilir. Bordan elde edilen bu beyaz tozu (sodyum bora hidratý) sadece suda eritmeyle elde edilen yakýtýn ilerde petrolün yerini almasý çok uzak bir ihtimal deðildir. Dünya bor rezervlerinin % 63' ne sahip ülkemizin önemi buradadýr. Çevresel bilincin de geliþmesiyle toplumun zehirli gazlar yaymayan yakýtlara eðilimi, bor bileþiklerinden elde edilen yakýtý rakipsiz kýlacaktýr. Bu gün pahalýya üretilen ve karbon içermeyen çevre dostu bor yakýtlar, gelecekte fosil yakýtlar ile rekabet edebilecek teknik kapasitelere sahip olacaklardýr. Dünya ülkeleri benzin motorlarýný geliþtirmekle birlikte bor yakýtlý motorlarý geliþtirme çalýþmalarýna destek vermektedir. Notrium olarak da adlandýrýlan sodyum bora hidrat'ýn yakýt pillerine saðladýðý hidrojenden elde edilen enerji yoðunluðu, içten yanmalý benzin motorlarýnýn enerji yoðunluðuna eþittir. Notrium yakýtlý araçlarda bir depo ile 500 km yol alýnabilmektedir. Bu araçlar deneme sürüþünde 100 km' ye 16 saniyede çýkabilmektedir. Bu benzinli motorlara göre oldukça uzun bir süredir ve yakýt pillerinin beslediði elektrik motorlarý arabaya yeterli ivme kazandýramamaktadýr. Çözüm bir zaman meselesi olup sadece bir mühendislik problemidir. Yakýt pilleri için gerekli hidrojen, sodyum bora hidratýn suda çözülmesi sonucu NaBH + H O------NaBO + 4H reaksiyonu ile elde edilir. NaBH, una benzeyen beyaz bir tozdur. Yakýt 4 pilleri için istenilen þiddette elektrik akýmý verecek þekilde H 2 üretim hýzý ayarlanýr. Sudaki çözeltinin alevlenme ve patlama tehlikesi yoktur. Dolayýsýyla hidrojen tanklarýnýn neden olduðu tehlike bu teknik için söz konusu deðildir. Otomobillerin depolarý, bu teknoloji ticari hale dönüþtüðünde benzin yerine notrium veya benzeri bor bileþikli yakýtlar ile doldurulacaktýr. Borlu otomobil olayýný çok basit bir dille anlatýrsak; Arabanýzda içinde sulu karýþým dolu bir tüp var. Hidrojen yaktýkça karýþým tükeniyor. Ýstasyona gidip ya yeni depo alýyorsunuz ya da pompayla dolduruyorsunuz. Çýkardýðýnýz depoda hidrojeni azalmýþ bor var. Boru alýyoruz ve içini yeniden hidrojenle dolduruyoruz. Bu iþlemde hiç bor tüketilmiyor ancak bir takým kayýplar da mutlaka olacaktýr. 8

11 MAKALE Bor bileþiklerinden yakýt üretimi konusunda aralarýnda Nobel ödüllü bilim adamlarýnýn da bulunduðu bir çok gurup araþtýrmalarýný sürdürmektedir. Duracell, Du Pont, Dow chemicals gibi dev þirketlerinin de gündeminde bor bileþiklerinden yakýt üretme çalýþmalarý yer almaktadýr. Þu anda sodyum bora hidrit' in maliyeti petrole göre yüksektir. Ancak uzun süre yüksek kalacaðýnýn garantisi yoktur. Petrol her zaman krizlere neden olabilecek bir yakýttýr. Ülkemiz için önemli olan konu, þu an belli baþlý kimya ve otomobil þirketlerinin üzerinde çalýþtýðý bu yakýt türü üzerinde araþtýrma ve geliþtirme çalýþmalarýný yoðunlaþtýrmaktýr. Ülkemizin en yüklü ithalat kalemi enerji olmasýna raðmen yakýt ekonomisi gibi bir kavram bilimsel, teknolojik ve politik gündemimizde hiç yer almamýþtýr. Bu kavramý, baþta enerji, imar iskan, bayýndýrlýk ve ulaþtýrma bakanlýklarýnýn anlamasý ve gerekli uygulamalarý baþlatmasý gerekir. Zorlu Holding' in bir yan kuruluþu olan Vestel' in bu konu üzerinde AR-GE çalýþmalarý yürüttüðü ve dünyada bu konuda devrim sayýlabilecek buluþlara imza attýðý hepimizce görsel ve yazýlý basýndan bilinmektedir. Vestel' in geliþtirdiði ve kendi adýna uluslararasý patent baþvurusu yaptýðý bu teknoloji sayesinde, dýþ ülkelerden kilosu dolara elde edilen sodyum bor hidrür, dolara mal edilebilir duruma geldi. Sodyum bor hidrür bileþiði sayesinde hidrojen, mevcut olan boru hatlarý, tüpler ve tankerlerle nakledilebilecek; böylece mevcut altyapý ile gelecekte evlere ve sanayi tesislerine doðalgaz yerine hidrojen daðýtýmý yapýlabilecektir. Önemli bir diðer husus da, Türkiye' deki üniversitelerimizin alternatif füzyon reaktörleri içinde yer alan bor füzyon raktörlü enerji santrallerinden haberi olmamasý ve bu konuda herhangi bir çalýþmanýn bugüne kadar yapýlmamasýdýr. Florida Üniversitesi alternatif füzyon reaktörleri araþtýrmalarýna yýllardan beri ciddi bütçeler ayýrmaktadýr. Bu üniversitedeki bilim adamlarý bir nükleer füzyon reaktör tasarlamaktadýrlar. Bu reaktör uranyum, toryum gibi radyoaktif yakýtla çalýþýp radyoaktivite üretmemektedir. Tasarlanan bu reaktör ile doðal gaz çevrim santralleri, termik santraller, hidroelektrik santralleri ve petrole dayalý enerji santralleri tamamen ortadan kalkacaktýr. Tasarým bir çok avantajlara sahip olup, nükleer olmasýna raðmen radyoaktivite üretmediði için büyük metropollerin merkezlerine kurulabilecektir. Bu sayede üretilen enerjiyi taþýyacak nakil hatlarý gibi sabit yatýrýmlarý ve nakil esnasýndaki enerji kayýplarýný ortadan kaldýrmak mümkündür. Bu yeni reaktörlerde günlük 200 gram bor kullanýlarak 100 MV enerji üretimi hedeflenmektedir. Söz konusu bilgileri içeren makale Bilim Dergisinde 1997 yýlýnda yayýnlanmýþtýr. Makalede söz konusu santrallerin yaklaþýk 10 yýl içinde gerçekleþtirileceði bildirilmiþtir. Tüm bu geliþmelerin yaný sýra, Avrupa ve ABD' de bor teknolojileri üreten firmalar ülkemizden bor almalarýna raðmen teknoloji transferi yapmamaktadýrlar. Bu nedenle kendi teknolojimizi oluþturmamýz gerekmektedir. Ülkemizden bor alan batý ülkeleri, teknolojilerini uzak olan bölgelere götürüp oralarda fabrikalar kurmakta, hammadde kaynaðý olan Türkiye' ye teknolojilerini getirme ve fabrika kurma yolunu benimsememektedirler. Bunun nedeni Türkiye'nin kendilerine rakip olmasýný istememeleridir. Türkiye'nin Avrupa ve ABD' ye rakip olmasý halinde 1 Trilyon Dolar' ýn üzerindeki ileri endüstri pazarýný Türkiye ile paylaþmak zorunda kalacaklardýr. Türkiye ham bor ihracatý yaptýðý sürece bu hak etmediðimiz çarpýk durum sonsuza kadar devam edecektir. Dünya bor pazarýnda ortaya çýkacak boþluðun hýzla özel sektör tarafýndan kurulacak ileri bor endüstrileri ile doldurulmasý gerekmektedir. Bu hususun süratle gerçekleþtirilmesi için özel sektör teþvik edilmelidir. Ham ve öðütülmüþ bor ihracatýnýn kesilmesi de bor endüstrisi yatýrýmlarý açýsýndan ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirecektir. Bu ayný zamanda bor uç ürünlerini kullanan ileri teknolojilerin ülkemize gelmesi sonucunu doðuracaktýr. Ulusal Bor Araþtýrma Enstitüsü Kurulmasý Hakkýnda Kanun, Haziran 2003'te Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtýr. Yasaya göre, merkezi Ankara'da Ulusal Bor ve Ürünleri Araþtýrma Enstitüsü (BOREN) kurulmuþtur. Enstitü, bor ürünleri ve teknolojisinin geniþ bir þekilde kullanýmý, yeni bor ürünlerinin üretimi ve geliþtirilmesi konusunda araþtýrma yapacak; kamu tüzel kiþiliðine, idari ve mali özerkliðe sahip olacaktýr. Sonuç olarak, ülkemizde devletin ilgili bakanlýklarý ve kuruluþlarý tarafýndan enerji alanýnda düzenlemelerin yapýlmasý ve bor gibi önemli madenlerimizin gerek çýkarýlmasý, gerekse iþlenmesi konusunda yeterli çalýþmalarýn yapýlmasý gerekmektedir. Türkiye'nin petrolü bor, askeri teknolojilerden elektrik üretimine kadar her alanda kullanýlmalýdýr. Türkiye'nin, sahip olduðu bor cevherlerinin katma deðere dönüþtürebilmesi ve dünya bor pazarýnda sahip olduðu bu zenginliðe yakýþýr yere gelebilmesi için, katma deðeri yüksek, yaygýn olarak büyük miktarlarda kullanýlabilecek bor bileþiklerinin üretimine geçilmesi gereklidir. Yakýt pillerinin kullaným alanlarý 9

12 GÖNKA DAN HABERLER MÜÞTERÝ MEMNUNÝYETÝNÝN ÖNEMÝ Ýþletmeyi ayakta tutacak en önemli faktör reklamdýr. En ucuz reklamý da memnun olmuþ müþteriler yapar. Memnun olarak iþletmeden ayrýlmýþ her müþteri ayaklý reklam panosu demektir. Müþteri memnuniyeti için tasarruf yapmak, reklamsýz iþ yapmak kadar iþletmeye zarar verir. Müþteriyi memnun edecek kiþiler ise, o iþletme'de çalýþan kiþilerdir. Her bir çalýþan canlý reklam aracýnýn bir parçasýný imal ediyorlar. Ýþini iyi yapan her eleman, reklam aracýnýn bir parçasýný imal ediyor demektir. Her kim en iyi parçayý imal ediyorsa iþini en iyi yapan odur. Müþterimizin, Satýþ Sonrasý Hizmette Memnuniyetini büyük ölçüde saðlamak için odak noktasý olan Teknik Servis Ekibimize; yapmýþ olduðumuz Teknik Eðitime ek olarak bunu da vurgulamak için Müþteri Memnuniyeti Geliþtirme Eðitimini de ekledik. Eðitimde paylaþtýklarýmýzýn Teknik Servis Ekibimize katkýsý özetle þunlardý: Müþteri Memnuniyeti Geliþtirme Eðitimleri Eðitimlerin Genel Amacý: Birçok alanda müþterilerle doðrudan ya da dolaylý olarak iliþki kuran kiþilerin bu iliþkilerini daha iyiye götürmek, müþteri coþkusu yaratmak, olasý sorunlarla baþ edebilme becerileri geliþtirmek ve en önemlisi günümüzün rekebetçi ortamýnda kilit rol oynayan "müþteri"nin davranýþ ve düsüncelerini anlamak ve ihtiyaçlarýna cevap verebilmek için gerekli becerilerin geliþtirilmesidir. Ayrýca Eðitim ayný zamanda problem çözme zorluklarýyla baþ etmek için kullanýlabilecek farklý tekniklerle ilgili bir anlayýþ saðlar. Birden fazla fonksiyonu ilgilendiren süreç problemlerini tanýmaya ve çözmeye de yardýmcý olur. Temel Yararlar: - Müþterilerinizi daha iyi anlayarak onlara daha etkin hizmet sunabileceksiniz. - Müþterilerinizin coþkusunu saðlayarak yeni müþteriler kazanabileceksiniz. - Þirketinizin amaçlarýný daha kolay gerçekleþtirebileceksiniz. - Müþterilerin satýþ sonrasýnda aldýðý ürün ve hizmetlerden memnun kalmasýný saðlamak için gerekli olan bilgi ve becerileri öðrenecekler. Müþteriye Yönelik Düþünme Ve Davranma Bu eðitimin sonunda katýlýmcýlar; - Müþteriye yönelik düþünebilecekler - Müþteri davranýþlarýný analiz edebilecekler, - Müþteri memnuniyetini saðlayarak Kazan-Kazan formülü yaratabilecekler, - Müþteri þikayetlerini etkin bir þekilde ele alýp çatýþma durumlarý ile baþ edebileceklerdir. Müþteri Coþkusunun Saðlanmasý Çiðdem ÖZMEN Bakým Onarým Koordinatörü Bu eðitimin sonunda katýlýmcýlar; - Müþterilerin beklentilerini aþýp coþkuyu yaratacaklar, - Gerçeklik anlarýnýn önemini anlayýp bu anlarý belirleyecekler, - Aktif dinleme, empati ve beden dilinin etkin kullanýmý konusunda kendilerini geliþtirip müþteri davranýþlarýný daha iyi anlayacaklardýr. Müþteri Psikolojisi: Müþteri Davranýþlarýný Anlamak Bu eðitimin sonunda katýlýmcýlar; - Müþterinin istek ve ihtiyaçlarýný daha iyi anlayabilecekler, - Müþterilerle empati kurmayý öðrenerek þikayet ve itirazlarla daha etkin bir þekilde baþ edebilecekler, - Müþterilerin ve kendilerinin davranýþlarýný nasýl deðiþtirebileceklerini öðreneceklerdir. Satýþ Sonrasý Müþteri Memnuniyeti Bu eðitimin sonunda katýlýmcýlar; - Satýþ sonrasý müþteri memnuniyetinin önemini anlayacaklar, - Müþterilerin satýþ sonrasýnda aldýðý ürün ve hizmetlerden memnun kalmasýný saðlamak için gerekli olan bilgi ve becerileri öðrenecekler, - Satýþ sonrasý müþteri memnuniyet düzeyini izleme tekniklerini kullanabilecekler, - Satýþ sonrasý hizmetlerin þirketin devamlýlýðýna ve kârlýlýðýna etkisini görecekler, - Þikayet ve zor durumlarla daha etkin bir þekilde baþedebilecekler, - Seçenek yaratma, karar verme, sorun çözme ve eylem planlama becerilerini geliþtirecekler, - Satýþ sonrasý müþteri memnuniyetini geliþtirme konusunda bir Eylem Planý yapabileceklerdir. Müþteri Ýliþkileri Teknikleri Bu eðitimin sonunda katýlýmcýlar; - Müþterilerle etkili ve sürekli iliþkilerin korunmasý ve müsteri sadakatinin saðlanmasý için gerekli bilgi ve becerileri kazanacaklar, - Müþteri iliþkilerinde gerçeklik anlarý yaratabilecek ve yaratýcý çözümler üretebileceklerdir. - Baþarýlý bir müþteri iliþkileri stratejisi geliþtirme konusunda bir Eylem Planý yapabileceklerdir. Müþteri Ýtirazlarý Ýle Ýlgilenme Bu eðitimin sonunda katýlýmcýlar; - Ýtirazýn ne olduðunu anlayacak ve en uygun yönemlerle itirazlarý karþýlama becerilerini geliþtirecekler, - Empati kurma ve beden dilini kullanma becerilerini geliþtirerek müþterilerin duygularýný daha iyi anlayabilecekler, - Ýtiraz ve güç durumlarla bas etmenin kurallarýný öðrenerek müþteriyle Kazan-Kazan durumu yaratabileceklerdir. Telefonda Müþteri Memnuniyeti Bu eðitimin sonunda katýlýmcýlar; - Telefonda insan davranýþlarýný analiz edebilecekler, - Telefonda bilgi alma, soru sorma ve ihtiyaçlarý belirleme becerilerini geliþtirecekler, - Telefonda iletiþimde Gerçeklik Anlarýný belirleyebileceklerdir - Telefon görüþmesinde yapýlmasý ve yapýlmamasý gerekenleri öðreneceklerdir. Müþteri Ýletiþimi Bu eðitimin sonunda katýlýmcýlar; - Temel müþteri gruplarýný belirleyip müþteri iletiþimi faaliyetlerini planlayacak, organize edecek ve koordinasyonunu saðlayacaklar, - Müþteri iliþkilerinde, reklam ve uygun medya seçimi konusunda bilinçlenerek iletiþim bütçesini belirleyecekler, - Marka oluþturma konularýný baþarýyla gerçekleþtirebilecekler, - Hizmette gülen yüzün,sorunsuz ve hýzlý çözümün faaliyetlerinde etkin bir þekilde rol alacaklardýr. 10

GÖNKAR POSTASI ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ YENÝ YERÝNE TAÞINDI KÜRESEL ISINMA NEDÝR KÜRESEL ISINMANIN SEBEPLERÝ NELERDÝR?

GÖNKAR POSTASI ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ YENÝ YERÝNE TAÞINDI KÜRESEL ISINMA NEDÝR KÜRESEL ISINMANIN SEBEPLERÝ NELERDÝR? GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ YENÝ YERÝNE TAÞINDI ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 18 Nisan 2007 SAYI 18 YIL 7 YURT

Detaylı

GONKA TEK. Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý. Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz

GONKA TEK. Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý. Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r 24 Mart 2011 SAYI 24 YIL 11 BU SAYIMIZDA... Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA AZERBAYCAN

Detaylı

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi!

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi! GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Koruyucu Bakýmýn Önemi! ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 16 Nisan 2006 SAYI 16 YIL 6 Eðirdir Kemik Hastalýklarý

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı

HATTAT HOLDÝNG ÝN ÜCRETSÝZ DERGÝSÝDÝR. ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR. AÐUSTOS 20086 Hattat Holding Türkiyenin geleceðine yatýrým yapýyor. GELECEÐÝMÝZ GENÇLERÝN ELÝNDE GELECEÐÝN USTALARINI EÐÝTÝYORUZ Danýþma Kurulu

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

FEDERAL DEN YENÝ BÝR ÜRÜN Erken Uyarý Rölesi sayý Eylül 2006 ilk tek Dünya da ve Tüyap ta Federal Rüzgarý Þalt Center ve Corner Açýlýþlarý Devam Ediyor NLP SÝZÝN KAVGACI TÝPÝNÝZ HANGÝSÝ OLUMLU DÜÞÜNMEYÝ

Detaylı

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar Devamý arka kapakta ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Koordinatör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

SDUGEO. e-dergi. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr

SDUGEO. e-dergi. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr Baþ Editör Muhittin Görmüþ Editörler Kubilay Uysal Fatma Aksever Yayýn Kurulu Mustafa Kuþcu, Fuzuli Yaðmurlu, Muhittin Görmüþ,

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

I I S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2

I I S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2 Sayý : 5 2005/2 Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2 EDÝTÖR 07 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Teleskobik Yükleyici Serisi 08 BÝLGÝ Dolaylý Vergilerin AB ile Uyumlaþtýrýlmasý SÖYLEÞÝ Prof. Dr. M. Nuray

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Uluslararasý Ticaret ve Sürdürülebilirlik

Uluslararasý Ticaret ve Sürdürülebilirlik Uluslararasý Ticaret ve Sürdürülebilirlik Bu kitapçýk 2010 yýlýnda CSR Consulting Turkey ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneði tarafýndan geliþtirilmiþ ve Hollanda Kraliyeti Ýstanbul Baþkonsolosluðu

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler ÖNSÖZ...2 BAKAN MEHDÝ EKER ENERJÝ TARIMI MERKEZÝ'NÝ HÝZMETE AÇTI...3 TÜRKÝYE'DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI NIN PROJEKSÝYONU ve SAMSUN AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ...5 YAÐLI TOHUMLAR VE

Detaylı

www.tgdf.org.tr sürdürülebilir çevre Teþekkürler... Çevre ve Orman Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, ABGS-Avrupa Birliði Genel Sekreterliði

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

Feyzi Akkaya (1907-2004)

Feyzi Akkaya (1907-2004) Sayý : 4 2005/1 Feyzi Akkaya (1907-2004) Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 4 2 0 0 5 / 1 EDÝTÖR "Merhaba" ARDNDAN 06 Feyzi Akkaya TEKNOLOJÝ Ekskavatörler ve Teknoloji 08 BÝLGÝ Mortgage SÖYLEÞÝ Amir Kfir 10

Detaylı