GÖNKAR POSTASI DARALAN PAZARDA PAZARLAMA ISK-SODEX 2008 FUARINA YENÝLÝKLERLE KATILIYORUZ ISK-SODEX 2008 FUARINDA SÝZLERLE BERABERÝZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖNKAR POSTASI DARALAN PAZARDA PAZARLAMA ISK-SODEX 2008 FUARINA YENÝLÝKLERLE KATILIYORUZ ISK-SODEX 2008 FUARINDA SÝZLERLE BERABERÝZ"

Transkript

1 GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA DARALAN PAZARDA PAZARLAMA ISK-SODEX 2008 FUARINA YENÝLÝKLERLE KATILIYORUZ ATAÞEHÝR TIP MERKEZÝ 20 Nisan 2008 SAYI 20 YIL 8 ÝSTANBUL ÖZEL ÇAMLICA ALMAN HASTANESÝ HASTANE REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI ISK-SODEX 2008 FUARINDA SÝZLERLE BERABERÝZ MESLEKLERÝNDE 25.YIL LAMÝNER FLOW SÝSTEMLERÝ HÝJYENÝK PAKET KLÝMA YENÝ NESÝL ENERJÝ KAYNAÐI BOR VE YAKIT PÝLLERÝ MÜÞTERÝ MEMNUNÝYETÝNÝN ÖNEMÝ ANKARA ETLÝK DOÐUMEVÝ GEÇEN VERGÝ HAFTASI ÜZERÝNE BÝRKAÇ SÖZ... PERSONEL HABERLERÝ

2 içindekiler GÖNKA POSTASI GÖNKA KLÝMA A.Þ. 4 Aylýk Yayýn Organý YÖNETÝM KURULU BAÞKANI Halil GÖNCÜ YÖNETÝM KURULU BAÞKAN YARDIMCISI Salih KADAYIFÇIOÐLU YAYIN GRUBU YAYIN KOORDÝNATÖRÜ Diler KADAYIFÇIOÐLU EDÝTÖR Çiðdem ÖZMEN GRAFÝK TASARIM / UYGULAMA Emre CANKIÇ BASKI Makale Daralan Pazarda Pazarlama Teknik Makale ISK SODEX 2008 Fuarýna Yeniliklerle Katýlýyoruz Cihangirhan Salih GÜZEY Gönka dan Haberler Hastane Referanslarýmýzdan Bazýlarý Gönka dan Haberler ISK-SODEX 2008 Fuarýnda Sizlerle Beraberiz Mesleklerinde 25.Yýl Makale Yeni Nesil Enerji Kaynaðý Bor ve Yakýt Pilleri Nihal DURMUÞ Gönka dan Haberler Müþteri Memnuniyetinin Önemi Çiðdem ÖZMEN Makale Geçen Vergi Haftasý Üzerine Birkaç Söz... Nilgün HACISALÝHOÐLU Ýnsan Kaynaklarý Personel Haberleri

3 MAKALE DARALAN PAZARDA PAZARLAMA Burçin TUNCA Pazarlama Bu, yapmanýz gereken þeyin tam tersidir. Ýþiniz yavaþlamýþsa, daha fazla pazarlama faaliyetiyle daha fazla personel ile daha fazla çalýþmak için ideal zamandýr. Sonuç olarak, ekonominin yukarý yada aþaðý hareketine bakmaksýzýn, Pazarlamanýn iki temel kuralý hala geçerli: Deðerinizi gösterin ve Görünürlüðünüzü arttýrýn. Bunu rakiplerinizden biraz daha fazla ve iyi yapmaya odaklanýrsanýz, yeni müþteriler çekme konusunda asla endiþe duymanýz gerekmeyecektir. Pazarlama ilkesi, bildiðinizi paylaþmayý ve birçok bilgiyi ücretsiz sunmayý öngörür. Bu ilke halen geçerlidir. Tek ihtiyacýnýz olan, bundan daha fazlasýný yapmaktadýr. Pazarlama Ýlkesi'ni iki ana bileþene ayýrabiliriz. 1. Deðer 2. Görünürlük Deðer katýn. Bunun anlamý, sunduðunuz deðeri daha net bir biçimde iletmenizdir. Her iletiþimde deðer sunun. Satmaya ve ikna etmeye çalýþarak çok zaman harcamayýn. Zamanýn çoðunu, müþteri adaylarýnýzýn gerçekten kullanabilecekleri bilgiyi paylaþarak geçirin. Ýþiniz hakkýndaki her þey iki genel kategoriye ayrýlabilir: Süreç ve Çözümler. Süreç, ne yaptýðýnýzdýr; yardýmcý hizmetleriniz ve pazardaki konumunuzdur Çoðumuz, bu tür þeyler hakkýnda konuþma tuzaðýna düþeriz. Ne de olsa, en iyi bildiðimiz þeydir. Ama tahmin edin, ne olur? Müþteri adaylarýnýz, süreçlerinizi bundan daha az merak edemezler emin olun. bunun bana yararý ne? diye düþünürler. Çözümlerinizi öðrenmek isterler. Çözümlerden konuþtuðunuzda, deðer hakkýnda konuþmuþ olursunuz. Ýþte size bunu yapmanýn birkaç yolu: 1. Ýpuçlarýný, tekniklerini ve stratejilerini paylaþýn. Müþterilerinize kurum içinde baþarý saðlayacak birkaç uygulamalý konu sunun. Temel olandan karmaþýk olana, sunacaðýnýz her bilginin gerçekten iþe yarayacaðýndan emin olun. 2. Ne yapacaðýnýz deðil, siz yaptýktan sonra nelerin farklý olacaðý konusunda anlaþýlýr vaatlerde bulunun. Ýþin sonucunda baþka firmalardan fark yaratacak bir þey vaat etmiyorsanýz neden paramý size vereyim? 3.Pazar koþullarý deðiþtiðinde, hizmetlerinizi yeniden icat edin ve yapýlandýrýn. Yükselen bir pazarda iyi satan bir hizmet, alçalan bir pazarda ayný sonucu vermeyebilir. Hep ayný þeyi ayný þekilde yapýyorsanýz, deðer yargýlarýnýz yok olur. Deðerden sonra görünürlülük gelir. Ýnsanlarýn görmeleri ve duymalarý için her türlü görsel ve yazýlý medyada yer almalý adýnýzý, mesajýnýzý ve çözümleriniz net ve etkili bir þekilde belirtmelisiniz. Ýþlerde azalma yaþandýðýnda, insanlardaki eðilim, genellikle kafayý kuma gömmek küçülme eðilimine yönelmek ve her þeyin deðiþeceðini ummaktýr. 1

4 TEKNÝK MAKALE ISK-SODEX 2008 FUARINA YENÝLÝKLERLE KATILIYORUZ Cihangirhan S. GÜZEY Teknik Müdür 8-11 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda yapýlacak ISK-SODEX fuarýnda yeni cihazlarýmýzý ve standart cihazlarýmýzý yenilenmiþ tasarýmlarýyla sergileyeceðiz. 2 senede bir yapýlan Ýstanbul ISK-SODEX fuarý Türkiye'de ve Dünya'da sektörün en önde gelen fuarlarý arasýnda olup fuar süresinde yurtiçi ve yurtdýþýndan çok yoðun bir katýlým olmakta. Özellikle Avrupa ve Türki Cumhuriyetlerin bu fuara yoðun katýlým vermesi ile verimli geçen ISK-SODEX fuarlarý tüm dünyada beðeniyle yakýndan izlenmekte. Biz de her Ýstanbul ISK-SODEX fuarýna olduðu gibi bu fuara da zengin içerikli standýmýzla katýlarak ziyaretçilerimizle buluþacaðýz. Her fuarda mutlaka yenilik sergilemeyi ilke edinen firmamýz bu fuara da pek çok yenilikler ile katýlarak yine sektörde öncü olmayý hedefliyor. Ziyaretçilerimiz fuardaki standýmýzda aþaðýdaki cihazlarýmýzý yakýndan görüp inceleyebilecek: -Hijyenik paket klima cihazý:türkiye'deki ilk hijyenik paket klima üreticisi olarak fuardaki standýmýzda cihazýn yeni özelliklerini sergileyeceðiz. Kompakt boyutlarýyla yýllardýr gerek hastane, gerekse pek çok temiz oda uygulamasýnda güvenle kullanýlan cihazlarýmýzda yaptýðýmýz kozmetik ve teknik deðiþiklikler ile bu tip cihazlarýmýzýn rakiplerine oranla -Tavan tipi hijyenik paket klima cihazý:kompakt boyutlarý ve yeni dizaynýyla hastane sektöründe yeni bir akým olacak. Bu cihaz da çalýþýr haldeki örneðiyle fuarda ziyaretçilerin beðenisine sunulacak. Uzun yýllardýr üretilen hijyenik paket klima cihazýnýn ekonomik olmadýðý ortamlarda kullanýlmasý düþünülen bu cihazýn daha ekonomik ve basit ameliyathane sistemlerine çözüm üretmesi ve yoðun bir talep görmesi bekleniyor. Ýlk kurulum maliyeti öncelikli yatýrýmlarý hedefleyen bu sistemin daha ucuza daha basit çözümleri sunmasý saðlandý. -Buharlý nemlendirici:türkiye'deki ilk yerli buharlý nemlendirici üreticisi olan firmamýz bu ürünü yenilenen dizaynýyla ziyaretçilerin beðenisine sunacak. Uzun yýllardýr gerek konfor, gerekse temiz oda uygulamalarý olmak üzere pek çok yerde kullanýlan buharlý nemlendiricilerimiz daha þýk gövdeleri ile günümüz þartlarýna daha uyumlu hale geldiler. Ýç yapýlarýnda da yapýlan deðiþiklikler ile daha uzun ömürlü olmalarý saðlandý. -Fan coil cihazlarý:fan coil cihazlarýmýz yenilenen tasarýmlarý, birbirinden farklý ve gözalýcý renkleriyle fuarda sergilenecekler. Böylelikle þimdiye kadar özellikle ticari ve kamu binalarýnda kullanýlan fan coil cihazlarýmýzýn artan villa ve rezidans yatýrýmlarý ile ev kullanýcýlarýna da hitap etmesi bekleniyor. Özellikle son yýllarda artan domestik ýsý pompasý kullanýmý ile özellikle su ile soðutma yapýlan konfor uygulamalarýnda hala çok popüler olan bu cihazýn daha dekoratif hale getirilmesi hedeflendi. 2

5 TEKNÝK MAKALE -Hava soðutmalý vidalý su soðutma grubu:oransal kademe kontrollü vidalý kompresörü Türkiye piyasasýnda 7 yýldan beri standart olarak kullanan firmamýz bu fuarda öncü ürününü yine sergileyecek. Türkiye'de yýllardýr vidalý kompresör kullanýmýný teþvik eden firmamýz bu sebeple pek çok dergi yazýlarý ve seminerler ile kullanýcýlarýmýzý bilgilendirdi. Bu çabalarýmýz neticesinde artýk ülkemizde de özel/kamu yatýrýmlarýnda daha yüksek teknolojiye sahip bu kompresörün kullanýldýðý su soðutma gruplarý daha fazla tercih edilmeye baþlandý. -Hava kaynaklý ýsý pompasý cihazý: Özellikle villa ve rezidans kullanýcýlarýný hedefleyen bu ürünün çalýþýr haldeki örneði fuar standýmýzda sergilenerek fuar ziyaretçilerinin beðenisine sunulacak. Özellikle tüm dünyada son zamanlarda çok büyük bir ilgi gören ýsý pompasý cihazý uygulamalarýnýn ülkemizde de kullanýcýyla tanýþmaya baþlamasý sebebiyle biz de firma olarak bu ürüne yenilikçi ve çevreci bir ürün olmasýndan dolayý büyük bir önem veriyoruz. Gün geçtikçe artan enerji maliyetleri, küresel ýsýnma sorunu, kullanýcýlarýn daha çevreci ve konforlu cihaz talepleri sonucunda biz de bu tip cihazlarýn firmamýz portföyüne katýlmasýna karar verdik. Ürünün fuar süresince çok büyük ilgi odaðý olmasýný bekliyoruz.özellikle yerli bir üretici olarak en son klima teknolojilerini bünyesinde barýndýran ve benzerlerine oranla teknik üstünlükleriyle ön plana çýkan bu cihazýn gerek yurtiçi, gerekse yurtdýþý taahhüt sektöründen talep görmesini hedefliyoruz. -Laminar Flow sistemi:bu ürünümüz de fuar süresince yenilenen tasarýmý ve eklenen özellikleri ile hastane sektörü kullanýcýlarý için dikkat çekici olacak. Türkiye'deki ilk yerli laminar flow ameliyathane tavaný üreticisi olarak çýtayý biraz daha yükseltmemiz gerektiðine karar verdik ve bu anlamda sisteme daha önce eklenmemiþ aksamlar da ekleyerek daha paket bir çözüme ulaþýlmasýný ve ameliyathane ortamýnda son kullanýcýnýn iþini daha da kolaylaþtýrmayý hedefledik. 3

6 GÖNKA DAN HABERLER HASTANE REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI Ataþehir Týp Merkezi Hijyenik Paket Klima Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Karabük Þirinevler Devlet Hastanesi Hijyenik Klima Santralý, Hücreli Aspiratörler, Buharlý Nemlendiriciler, Plenum Boxlý Hepa Filtreler, Kanal tipi Elektrikli Isýtýcýlar firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Hijyenik Paket Klima Cihazý, Laminer Flow Ünitesi firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Ýstanbul Özel Çamlýca Alman Hastanesi Ýstanbul Çamlýca Alman Hastanesinde kullanýlan Hijyenik Klima Santrallarý, Laminer Flow Üniteleri Otomasyon Sistemi Hava Kanallarý, Menfezler dahil komple Hijyenik Klima Havalandýrma sistemi firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Esenyurt Devlet Hastanesi Hijyenik Paket Klima Cihazlarý,Hijyenik Klima Santralleri, Hava Soðutmalý Su Soðutma Gruplarý,Havalandýrma Santralleri,Hücreli Aspiratörler,Hücreli Vantilatörler, Kanal Tipi Elektirikli Isýtýcýlar,Kanal Tipi Aspiratörler, Laminer Flow Üniteleri,Buharlý Nemlendiriciler, Vav Üniteleri ve Çatý Tipi Aspiratörler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. 4

7 GÖNKA DAN HABERLER Marmaris Ahu Hetman Hastanesi Hijyenik Paket Klima Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Azerbaycan - Bakü 300 Yataklý Askeri Hastanesi Ek Bina iþi için; Laminer Flow cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Fatsa Devlet Hastanesi Hijyenik Paket Klima Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Nizip Devlet Hastanesi Hijyenik Klima Santralleri, Hava Soðutmalý Su soðutma Grubu, Buharlý Nemlendiriciler, Laminer Flow Üniteleri, Hücreli Aspiratörler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Isparta Gülkent Devlet Hastanesi Hijyenik Paket Klima Cihazlarý ve Hepa Filtreler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Ankara Etlik Doðumevi Etlik doumevi ek bina iþi için; Klima Santralleri, Hijyenik Paket Klima cihazlarý, Hücreli Aspiratörler, Buharlý Nemlendiriciler, Hava Soðutmalý Su Soðutma Gruplarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. 5

8 GÖNKA DAN HABERLER Marmara Üniversitesi Araþtýrma Uygulama Hastanesi Klima Santralleri, Hücreli Aspiratörler, Kanal Tipi Aspiratörler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Çeþme Özel Sisus Hastanesi Hijyeik Paket Klima Cihazlarý, Kanal Tipi Susturucular, Hepa Filtreleri Plenum Box cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Bursa Çekirge Çocuk Hastanesi Hijyenik Klima Santralleri, Buharlý Nemlendiriciler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Hijyenik Paket Klima Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Diyarbakýr Özel Metropol Hastanesi Klima Santralleri,Hijyenik Paket Klimalar, Hijyenik Klima Santralleri, Hava Soðutmalý Su Soðutma Gruplarý, Hücreli Aspiratörler,Çatý Tipi Aspiratörler, Buharlý Nemlendiriciler, Fan Coil Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Ýzmir Tepecik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Klima Santralleri, Hava Soðutmalý Su Soðutma Grubu, Hücreli Aspiratörler, Buharlý Nemlendiriciler, Çatý Tipi Aspiratörler, Kanal Tipi Aspiratörler, Fan Coil Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. 30 Yataklý Gelibolu Devlet Hastanesi Hastanenin Isýtma, Soðutma, Havalandýrma Sistemleri için kullanýlan; Hijyenik Klima Santralleri, Hava Soðutmalý Su soðutma Gruplarý, Hücreli Aspiratörler, Buharlý Nemlendiriciler, Çatý Tipi Aspiratörler, Kanal Tipi Elektirkli Isýstýcýlar, Vav Üniteleri, Plenum Boxlý Hepa Filtreler firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Beþevler Semt Polikliniði Havalandýrma Santralleri, Hücreli Aspiratörler, Vav Üniteleri, Kanal Tipi Aspiratörler ve Roof Top Cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. Diyarbakýr Özel Genesis Hastanesi Özel Genesis Hastanesinin ihtiyacý olan Hijyenik Klima Santralleri, Hücreli Aspiratörler, Soðutma Gruplarý ve Fan Coil cihazlarý firmamýz tarafýndan temin edilmiþtir. 6

9 GÖNKA DAN HABERLER ISK-SODEX 2008 FUARINDA SÝZLERLE BERABERÝZ MESLEKLERÝNDE 25. YIL Uluslararasý Isýtma, Soðutma, Klima, Havalandýrma, Yalýtým, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arýtma ve Güneþ Enerjisi Sistemleri Fuarý 2006 yýlýnda ziyaretçi ile katýlýmcý firmalarý buluþturan ISK-SODEX 'te 2008 yýlýnda ziyaretçilerimizi Pakistan temsilcimiz ; Sn. Tariq Butt, Ürdün Temsilcimiz ; Sn. Isam Al- Sadi, Gürcistan Temsilcimiz; Sn. Paata Dvalishvili ile 2. Hall C06 No'lu standýmýzda aðarlamaktan onur duyacaðýz. Gönka Klima A.Þ. olarak 2008 yýlýna özel ; Hava Kaynaklý ResidantalTip Isý Pompalarý, Gizli Tavan Tipi Hijyenik Paket Klimalar, Nem Alma Santralleri, TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi tarafýndan,07-aralýk-2007 tarihinde Ankara Dedeman Otelinde düzenlenen toplantýda, mesleklerinde yýlýný dolduran üyelerin plaket verilmiþtir. Bu toplantýda, Firmamýz Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Sn. Salih KADAYIFÇIOÐLU, Kalite Yönetim Sistem Müdürümüz Sn. Diler KADAYIFÇIOÐLU mesleklerinde, 25. yýl plaketini almýþlardýr. Yöneticilerimize, bundan sonraki çalýþmalarýnda baþarýlar diliyoruz. Ürünlerimizi ziyaretçilerimize Trio eþliðinde Tango gösterileri ile sergileyeceðimiz ISK-SODEX 2008 Istanbul CNR EXPO 'da buluþmak dileðiyle Salih KADAYIFÇIOLU saðdan birinci Diler KADAYIFÇIOLU saðdan üçüncü 7

10 MAKALE YENÝ NESÝL ENERJÝ KAYNAÐI BOR ve YAKIT PÝLLERÝ Nihal DURMUÞ Teklif Hazýrlama Yakýt pilleri hidrojenden enerji elde etmek için geliþtirilen bir teknolojidir. Bu pillerde elektrik akýmý elde etmek için hidrojenle oksijen elektro kimyasal iþlemlerle birleþtirilir. Lise - - kimya derslerinden anýmsanacaðý gibi H 2+ 2OH = 2H2O + 2e - reaksiyonu sonucunda serbest hale geçen elektronlar (e ile gösterilmektedir) yakýt pilinde elektrik akýmý oluþur. Görüldüðü gibi reaksiyon sonucunda sadece su buharý oluþmakta ve egzost yayýmý olmamaktadýr. Dolayýsý ile yakýt pilleri doðayý kirletmeyen bir enerji üretim türüdür. Yakýt pilleri yeniden þarj edilebilen bataryalar gibi hidrojen ve oksijen verildiði sürece akým verirler. Çok sayýda hücrenin ürettiði akýmý birleþtirerek bir otomobili hareket ettirmek mümkündür. Bunun dýþýnda çok yakýn bir gelecekte mobil telefonlar, bilgisayarlar ve tüm elektrikli aletlerin yakýt pilleriyle çalýþacaðý öngörülmektedir. Yakýt pilleri çevre dostu, ekonomik ve defalarca kullanýlabilecek bir enerji üretim tekniðidir. Ancak, bu teknolojinin devreye girmesi ve ticari hale dönüþtürülmesi için gerekli olan hidrojenin nasýl oluþturulacaðý ve depolanacaðý konusu þu ana kadar bir sorun olarak karþýmýza çýkmýþtýr. Bununla birlikte bor elementi ve bileþikleri öncelikli olarak ulaþým sektöründe yakýt olarak kullanýlmasý gündemde olan hidrojen üretimi ve depolanmasý ile önem kazanmýþtýr. Bor ve bileþikleri, enerji içeriði çok yüksek olan hidrojen elementini depo edebilmesi nedeni ile stratejik maddeler arasýnda yer alýr. Bilindiði gibi hidrojen doðada molekül halinde (H ) ve gaz 2 fazýnda bulunur. Hidrojen enerji içeriði çok yüksek yanýcý ve uçucu bir gaz olduðundan depo edilmesi ve insanlarýn bu yakýtý korkmadan kullanabilmesi yeni bir teknolojinin geliþtirilmesine baðlýdýr. Bor ve bileþikleri bu endiþeleri ortadan kaldýracak özelliklere sahip olduðundan ve ülkemizde bol miktarda bulunduðundan bizim için ayrý bir önem taþýr. Periyodik cetvelde B sembolüyle gösterilen bor elementi doðal koþullarda serbest halde bulunmayan, iþlenmesi gereken ve metal olmayan bir elementtir. Doðada en çok borat olarak adlandýrýlan oksitli bileþikler halinde bulunur. Bor bileþiklerinin baþlýcalarý bor oksit (B O ), borik asit (H BO ) ve boraks (Na BO )' týr. Suda hemen eriyen boratlar kokusuz beyaz 2 3 kristaller halindedir. Bor oksit ve borik asit okyanuslardan buharlaþarak havaya karýþýr ve yaðmurla topraða, yer altý ve yerüstü sularýna daðýlýr. Bu elementi toprak ve sulardan alan meyve, sebze ve bitkiler sayesinde bor, insan ve hayvanlara da geçmektedir. Ayrýca yer kabuðunda zengin bor yataklarý bulunmaktadýr. Ülkemiz sanayi ve ticaret alanýnda kullanýlabilecek zenginlikte bor yataklarýnýn bulunduðu ülkelerin en baþýnda gelmektedir. Yüzlerce ürün yapýmýnda kullanýlan bor bileþiklerinin kullaným alanlarý baþýnda cam-porselen-seramik eþya sanayi, itfaiye giysileri-elektrik kablolarý-fren balatalarý-atom reaktörleri gibi ýsýnmayý geciktirici ve geç alevlenir eþya yapýmý, cam yünü, tekstil kimyasallarý, deri giysileri, fotoðraf kimyasallarý, mobilya ve ahþap ürün yapýmý, yapay gübre katký maddesi, kaðýt sanayi ürünleri, yapýþtýrýcýlar, böcek öldürücüler, krempudra-deodorant gibi kozmetikler, diþ macunu-deri ve göz hastalýklarý antiseptikleri gibi ilaçlar, sabun-çamaþýr ve bulaþýk deterjanlarý vs. gelir. Bor bileþiklerinin özelliði hidrojeni serbest halde deðil de sodyum bora hidrat (NaBH ) þeklinde bir kimyasal bileþikte 4 depo edebilmesidir. Yakýt pilleri için gerekli hidrojen yüksek basýnç altýnda depo edilmeye gerek kalmadan bu bileþikte depo edilebilir. Bordan elde edilen bu beyaz tozu (sodyum bora hidratý) sadece suda eritmeyle elde edilen yakýtýn ilerde petrolün yerini almasý çok uzak bir ihtimal deðildir. Dünya bor rezervlerinin % 63' ne sahip ülkemizin önemi buradadýr. Çevresel bilincin de geliþmesiyle toplumun zehirli gazlar yaymayan yakýtlara eðilimi, bor bileþiklerinden elde edilen yakýtý rakipsiz kýlacaktýr. Bu gün pahalýya üretilen ve karbon içermeyen çevre dostu bor yakýtlar, gelecekte fosil yakýtlar ile rekabet edebilecek teknik kapasitelere sahip olacaklardýr. Dünya ülkeleri benzin motorlarýný geliþtirmekle birlikte bor yakýtlý motorlarý geliþtirme çalýþmalarýna destek vermektedir. Notrium olarak da adlandýrýlan sodyum bora hidrat'ýn yakýt pillerine saðladýðý hidrojenden elde edilen enerji yoðunluðu, içten yanmalý benzin motorlarýnýn enerji yoðunluðuna eþittir. Notrium yakýtlý araçlarda bir depo ile 500 km yol alýnabilmektedir. Bu araçlar deneme sürüþünde 100 km' ye 16 saniyede çýkabilmektedir. Bu benzinli motorlara göre oldukça uzun bir süredir ve yakýt pillerinin beslediði elektrik motorlarý arabaya yeterli ivme kazandýramamaktadýr. Çözüm bir zaman meselesi olup sadece bir mühendislik problemidir. Yakýt pilleri için gerekli hidrojen, sodyum bora hidratýn suda çözülmesi sonucu NaBH + H O------NaBO + 4H reaksiyonu ile elde edilir. NaBH, una benzeyen beyaz bir tozdur. Yakýt 4 pilleri için istenilen þiddette elektrik akýmý verecek þekilde H 2 üretim hýzý ayarlanýr. Sudaki çözeltinin alevlenme ve patlama tehlikesi yoktur. Dolayýsýyla hidrojen tanklarýnýn neden olduðu tehlike bu teknik için söz konusu deðildir. Otomobillerin depolarý, bu teknoloji ticari hale dönüþtüðünde benzin yerine notrium veya benzeri bor bileþikli yakýtlar ile doldurulacaktýr. Borlu otomobil olayýný çok basit bir dille anlatýrsak; Arabanýzda içinde sulu karýþým dolu bir tüp var. Hidrojen yaktýkça karýþým tükeniyor. Ýstasyona gidip ya yeni depo alýyorsunuz ya da pompayla dolduruyorsunuz. Çýkardýðýnýz depoda hidrojeni azalmýþ bor var. Boru alýyoruz ve içini yeniden hidrojenle dolduruyoruz. Bu iþlemde hiç bor tüketilmiyor ancak bir takým kayýplar da mutlaka olacaktýr. 8

11 MAKALE Bor bileþiklerinden yakýt üretimi konusunda aralarýnda Nobel ödüllü bilim adamlarýnýn da bulunduðu bir çok gurup araþtýrmalarýný sürdürmektedir. Duracell, Du Pont, Dow chemicals gibi dev þirketlerinin de gündeminde bor bileþiklerinden yakýt üretme çalýþmalarý yer almaktadýr. Þu anda sodyum bora hidrit' in maliyeti petrole göre yüksektir. Ancak uzun süre yüksek kalacaðýnýn garantisi yoktur. Petrol her zaman krizlere neden olabilecek bir yakýttýr. Ülkemiz için önemli olan konu, þu an belli baþlý kimya ve otomobil þirketlerinin üzerinde çalýþtýðý bu yakýt türü üzerinde araþtýrma ve geliþtirme çalýþmalarýný yoðunlaþtýrmaktýr. Ülkemizin en yüklü ithalat kalemi enerji olmasýna raðmen yakýt ekonomisi gibi bir kavram bilimsel, teknolojik ve politik gündemimizde hiç yer almamýþtýr. Bu kavramý, baþta enerji, imar iskan, bayýndýrlýk ve ulaþtýrma bakanlýklarýnýn anlamasý ve gerekli uygulamalarý baþlatmasý gerekir. Zorlu Holding' in bir yan kuruluþu olan Vestel' in bu konu üzerinde AR-GE çalýþmalarý yürüttüðü ve dünyada bu konuda devrim sayýlabilecek buluþlara imza attýðý hepimizce görsel ve yazýlý basýndan bilinmektedir. Vestel' in geliþtirdiði ve kendi adýna uluslararasý patent baþvurusu yaptýðý bu teknoloji sayesinde, dýþ ülkelerden kilosu dolara elde edilen sodyum bor hidrür, dolara mal edilebilir duruma geldi. Sodyum bor hidrür bileþiði sayesinde hidrojen, mevcut olan boru hatlarý, tüpler ve tankerlerle nakledilebilecek; böylece mevcut altyapý ile gelecekte evlere ve sanayi tesislerine doðalgaz yerine hidrojen daðýtýmý yapýlabilecektir. Önemli bir diðer husus da, Türkiye' deki üniversitelerimizin alternatif füzyon reaktörleri içinde yer alan bor füzyon raktörlü enerji santrallerinden haberi olmamasý ve bu konuda herhangi bir çalýþmanýn bugüne kadar yapýlmamasýdýr. Florida Üniversitesi alternatif füzyon reaktörleri araþtýrmalarýna yýllardan beri ciddi bütçeler ayýrmaktadýr. Bu üniversitedeki bilim adamlarý bir nükleer füzyon reaktör tasarlamaktadýrlar. Bu reaktör uranyum, toryum gibi radyoaktif yakýtla çalýþýp radyoaktivite üretmemektedir. Tasarlanan bu reaktör ile doðal gaz çevrim santralleri, termik santraller, hidroelektrik santralleri ve petrole dayalý enerji santralleri tamamen ortadan kalkacaktýr. Tasarým bir çok avantajlara sahip olup, nükleer olmasýna raðmen radyoaktivite üretmediði için büyük metropollerin merkezlerine kurulabilecektir. Bu sayede üretilen enerjiyi taþýyacak nakil hatlarý gibi sabit yatýrýmlarý ve nakil esnasýndaki enerji kayýplarýný ortadan kaldýrmak mümkündür. Bu yeni reaktörlerde günlük 200 gram bor kullanýlarak 100 MV enerji üretimi hedeflenmektedir. Söz konusu bilgileri içeren makale Bilim Dergisinde 1997 yýlýnda yayýnlanmýþtýr. Makalede söz konusu santrallerin yaklaþýk 10 yýl içinde gerçekleþtirileceði bildirilmiþtir. Tüm bu geliþmelerin yaný sýra, Avrupa ve ABD' de bor teknolojileri üreten firmalar ülkemizden bor almalarýna raðmen teknoloji transferi yapmamaktadýrlar. Bu nedenle kendi teknolojimizi oluþturmamýz gerekmektedir. Ülkemizden bor alan batý ülkeleri, teknolojilerini uzak olan bölgelere götürüp oralarda fabrikalar kurmakta, hammadde kaynaðý olan Türkiye' ye teknolojilerini getirme ve fabrika kurma yolunu benimsememektedirler. Bunun nedeni Türkiye'nin kendilerine rakip olmasýný istememeleridir. Türkiye'nin Avrupa ve ABD' ye rakip olmasý halinde 1 Trilyon Dolar' ýn üzerindeki ileri endüstri pazarýný Türkiye ile paylaþmak zorunda kalacaklardýr. Türkiye ham bor ihracatý yaptýðý sürece bu hak etmediðimiz çarpýk durum sonsuza kadar devam edecektir. Dünya bor pazarýnda ortaya çýkacak boþluðun hýzla özel sektör tarafýndan kurulacak ileri bor endüstrileri ile doldurulmasý gerekmektedir. Bu hususun süratle gerçekleþtirilmesi için özel sektör teþvik edilmelidir. Ham ve öðütülmüþ bor ihracatýnýn kesilmesi de bor endüstrisi yatýrýmlarý açýsýndan ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirecektir. Bu ayný zamanda bor uç ürünlerini kullanan ileri teknolojilerin ülkemize gelmesi sonucunu doðuracaktýr. Ulusal Bor Araþtýrma Enstitüsü Kurulmasý Hakkýnda Kanun, Haziran 2003'te Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtýr. Yasaya göre, merkezi Ankara'da Ulusal Bor ve Ürünleri Araþtýrma Enstitüsü (BOREN) kurulmuþtur. Enstitü, bor ürünleri ve teknolojisinin geniþ bir þekilde kullanýmý, yeni bor ürünlerinin üretimi ve geliþtirilmesi konusunda araþtýrma yapacak; kamu tüzel kiþiliðine, idari ve mali özerkliðe sahip olacaktýr. Sonuç olarak, ülkemizde devletin ilgili bakanlýklarý ve kuruluþlarý tarafýndan enerji alanýnda düzenlemelerin yapýlmasý ve bor gibi önemli madenlerimizin gerek çýkarýlmasý, gerekse iþlenmesi konusunda yeterli çalýþmalarýn yapýlmasý gerekmektedir. Türkiye'nin petrolü bor, askeri teknolojilerden elektrik üretimine kadar her alanda kullanýlmalýdýr. Türkiye'nin, sahip olduðu bor cevherlerinin katma deðere dönüþtürebilmesi ve dünya bor pazarýnda sahip olduðu bu zenginliðe yakýþýr yere gelebilmesi için, katma deðeri yüksek, yaygýn olarak büyük miktarlarda kullanýlabilecek bor bileþiklerinin üretimine geçilmesi gereklidir. Yakýt pillerinin kullaným alanlarý 9

12 GÖNKA DAN HABERLER MÜÞTERÝ MEMNUNÝYETÝNÝN ÖNEMÝ Ýþletmeyi ayakta tutacak en önemli faktör reklamdýr. En ucuz reklamý da memnun olmuþ müþteriler yapar. Memnun olarak iþletmeden ayrýlmýþ her müþteri ayaklý reklam panosu demektir. Müþteri memnuniyeti için tasarruf yapmak, reklamsýz iþ yapmak kadar iþletmeye zarar verir. Müþteriyi memnun edecek kiþiler ise, o iþletme'de çalýþan kiþilerdir. Her bir çalýþan canlý reklam aracýnýn bir parçasýný imal ediyorlar. Ýþini iyi yapan her eleman, reklam aracýnýn bir parçasýný imal ediyor demektir. Her kim en iyi parçayý imal ediyorsa iþini en iyi yapan odur. Müþterimizin, Satýþ Sonrasý Hizmette Memnuniyetini büyük ölçüde saðlamak için odak noktasý olan Teknik Servis Ekibimize; yapmýþ olduðumuz Teknik Eðitime ek olarak bunu da vurgulamak için Müþteri Memnuniyeti Geliþtirme Eðitimini de ekledik. Eðitimde paylaþtýklarýmýzýn Teknik Servis Ekibimize katkýsý özetle þunlardý: Müþteri Memnuniyeti Geliþtirme Eðitimleri Eðitimlerin Genel Amacý: Birçok alanda müþterilerle doðrudan ya da dolaylý olarak iliþki kuran kiþilerin bu iliþkilerini daha iyiye götürmek, müþteri coþkusu yaratmak, olasý sorunlarla baþ edebilme becerileri geliþtirmek ve en önemlisi günümüzün rekebetçi ortamýnda kilit rol oynayan "müþteri"nin davranýþ ve düsüncelerini anlamak ve ihtiyaçlarýna cevap verebilmek için gerekli becerilerin geliþtirilmesidir. Ayrýca Eðitim ayný zamanda problem çözme zorluklarýyla baþ etmek için kullanýlabilecek farklý tekniklerle ilgili bir anlayýþ saðlar. Birden fazla fonksiyonu ilgilendiren süreç problemlerini tanýmaya ve çözmeye de yardýmcý olur. Temel Yararlar: - Müþterilerinizi daha iyi anlayarak onlara daha etkin hizmet sunabileceksiniz. - Müþterilerinizin coþkusunu saðlayarak yeni müþteriler kazanabileceksiniz. - Þirketinizin amaçlarýný daha kolay gerçekleþtirebileceksiniz. - Müþterilerin satýþ sonrasýnda aldýðý ürün ve hizmetlerden memnun kalmasýný saðlamak için gerekli olan bilgi ve becerileri öðrenecekler. Müþteriye Yönelik Düþünme Ve Davranma Bu eðitimin sonunda katýlýmcýlar; - Müþteriye yönelik düþünebilecekler - Müþteri davranýþlarýný analiz edebilecekler, - Müþteri memnuniyetini saðlayarak Kazan-Kazan formülü yaratabilecekler, - Müþteri þikayetlerini etkin bir þekilde ele alýp çatýþma durumlarý ile baþ edebileceklerdir. Müþteri Coþkusunun Saðlanmasý Çiðdem ÖZMEN Bakým Onarým Koordinatörü Bu eðitimin sonunda katýlýmcýlar; - Müþterilerin beklentilerini aþýp coþkuyu yaratacaklar, - Gerçeklik anlarýnýn önemini anlayýp bu anlarý belirleyecekler, - Aktif dinleme, empati ve beden dilinin etkin kullanýmý konusunda kendilerini geliþtirip müþteri davranýþlarýný daha iyi anlayacaklardýr. Müþteri Psikolojisi: Müþteri Davranýþlarýný Anlamak Bu eðitimin sonunda katýlýmcýlar; - Müþterinin istek ve ihtiyaçlarýný daha iyi anlayabilecekler, - Müþterilerle empati kurmayý öðrenerek þikayet ve itirazlarla daha etkin bir þekilde baþ edebilecekler, - Müþterilerin ve kendilerinin davranýþlarýný nasýl deðiþtirebileceklerini öðreneceklerdir. Satýþ Sonrasý Müþteri Memnuniyeti Bu eðitimin sonunda katýlýmcýlar; - Satýþ sonrasý müþteri memnuniyetinin önemini anlayacaklar, - Müþterilerin satýþ sonrasýnda aldýðý ürün ve hizmetlerden memnun kalmasýný saðlamak için gerekli olan bilgi ve becerileri öðrenecekler, - Satýþ sonrasý müþteri memnuniyet düzeyini izleme tekniklerini kullanabilecekler, - Satýþ sonrasý hizmetlerin þirketin devamlýlýðýna ve kârlýlýðýna etkisini görecekler, - Þikayet ve zor durumlarla daha etkin bir þekilde baþedebilecekler, - Seçenek yaratma, karar verme, sorun çözme ve eylem planlama becerilerini geliþtirecekler, - Satýþ sonrasý müþteri memnuniyetini geliþtirme konusunda bir Eylem Planý yapabileceklerdir. Müþteri Ýliþkileri Teknikleri Bu eðitimin sonunda katýlýmcýlar; - Müþterilerle etkili ve sürekli iliþkilerin korunmasý ve müsteri sadakatinin saðlanmasý için gerekli bilgi ve becerileri kazanacaklar, - Müþteri iliþkilerinde gerçeklik anlarý yaratabilecek ve yaratýcý çözümler üretebileceklerdir. - Baþarýlý bir müþteri iliþkileri stratejisi geliþtirme konusunda bir Eylem Planý yapabileceklerdir. Müþteri Ýtirazlarý Ýle Ýlgilenme Bu eðitimin sonunda katýlýmcýlar; - Ýtirazýn ne olduðunu anlayacak ve en uygun yönemlerle itirazlarý karþýlama becerilerini geliþtirecekler, - Empati kurma ve beden dilini kullanma becerilerini geliþtirerek müþterilerin duygularýný daha iyi anlayabilecekler, - Ýtiraz ve güç durumlarla bas etmenin kurallarýný öðrenerek müþteriyle Kazan-Kazan durumu yaratabileceklerdir. Telefonda Müþteri Memnuniyeti Bu eðitimin sonunda katýlýmcýlar; - Telefonda insan davranýþlarýný analiz edebilecekler, - Telefonda bilgi alma, soru sorma ve ihtiyaçlarý belirleme becerilerini geliþtirecekler, - Telefonda iletiþimde Gerçeklik Anlarýný belirleyebileceklerdir - Telefon görüþmesinde yapýlmasý ve yapýlmamasý gerekenleri öðreneceklerdir. Müþteri Ýletiþimi Bu eðitimin sonunda katýlýmcýlar; - Temel müþteri gruplarýný belirleyip müþteri iletiþimi faaliyetlerini planlayacak, organize edecek ve koordinasyonunu saðlayacaklar, - Müþteri iliþkilerinde, reklam ve uygun medya seçimi konusunda bilinçlenerek iletiþim bütçesini belirleyecekler, - Marka oluþturma konularýný baþarýyla gerçekleþtirebilecekler, - Hizmette gülen yüzün,sorunsuz ve hýzlý çözümün faaliyetlerinde etkin bir þekilde rol alacaklardýr. 10

13 GÖNKA DAN HABERLER Eðitimin Önemi Geçmiþ yýllarda olduðu gibi, 2008 yýlýnda eðitim ve seminerlerimizi tamamladýk. Eðitim Proðramlarý son teknolojilerin takip edilmesi öðretilmesi ve uygulanmasý konusunda hazýrlanmaktadýr. Teknik servis personelimizin sürekli geliþtirilmesi ve müþterilerimize kaliteli hizmet verme konusundaki yaklaþýmýmýzda taviz verilmemesi için uygulanmaktadýr. Deðerli hocalar tarafýndan verilen seminerlerin bu sektöre faydasý gözlenmekte olup, eðitimlere önümüzdeki yýllarda ayný önemle devam edilecektir. Soðutma Bölümü Sorumlusu Serdar SÜLEYMAN AKBAÞLI Bakým Faaliyetinin Önemi Eðitime Katýlan Stajyerimizin düþünceleri Hepsi alanýnda uzman ve deneyimli hocalar tarafýndan verilen eðitim, kendimi geliþtirmem ve ýsýtma-soðutma-klima ve havalandýrma sektörünü daha iyi anlamam konusunda bana çok yardýmcý oldu. Hem yeni þeyler öðrendim hem de bilgilerimi pekiþtirip kendimden daha emin bir duruma geldim. Bakým-onarým görevine giderken yapýlmasý gereken hazýrlýklarý, sorumluluklarý kulaktan dolma bir þekilde öðrenmek yerine, eðitim sayesinde tam ve doðru bir þekilde öðrendim. Yaðýz CÝHANGÝR TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Makina Mühendisliði Bölümü Bakým faaliyetleri, cihazlarýn kullaným ömürlerini artýracak ve cihazlarýn çalýþtýðý ortamlarý belirli standartlarda tutacak hizmetlerdir.bakým faaliyetinin temel amacý, olabilecek muhtemel arýzalarýn önlenmesi veya geciktirilmesidir. Tüm elektrikli cihazlarda olduðu gibi klima cihazlarda bakým gerektirir.bakým ve onarýmýn hiç yapýlmamasý, zamanýnda yapýlmamasý ya da yanlýþ yapýlmasý cihazlarýn daha çabuk yýpranmasýna, kullanýlamaz hale gelmesine ve büyük tadilat masraflarýna yol açmasýna sebep olabilmektedir. Tesisin ve cihazlarýn özelliklerine göre bakým aylýk, altý aylýk, yýllýk olarak düzenlenmelidir. Klima Cihazlarý Bakým Hizmetinin Baþlýca Faydalarý: 1-Cihazlarda bulunan filtrelerin zamanýnda düzenli olarak deðiþtirilmesi, bakteri ve mikroplarýn ortama yayýlmasýný önler. 2-Klima cihazlarý iç ve dýþ ortamda çalýþan cihazlardýr. Cihazlarýn periyodik olarak temizlenmesi, cihazlarýn ýsý transfer yüzeylerinde meydana gelen kirlenme ve tahribatlarý ortadan kaldýracaðý için, cihazýn çalýþma verimi artacak ve enerji tasarrufu saðlanacaktýr. 3-Yapýlan elektriksel kontroller sayesinde cihazýn güvenliði ve çalýþma verimi artacaktýr. 4-Tesisat baðlantýsýnda yapýlan temizlik ve kontroller cihazýn çalýþma verimliliðini artýracak, giderilmesi güç olacak arýzalarý önleyecektir. 3-Cihazlar yaz ve kýþ çalýþma durumuna göre devreye alýnmaktadýr. Bu nedenle cihaz ayarlarýnda mevsime göre düzeltme yapýlmasý gerekir. Klima cihazlarýna yýlda iki kez bakým yapýlmasý son derece önemlidir. Günümüz bakým anlayýþýnda, arýzanýn ardýndan yapýlan onarým iþleminden çok, arýzanýn iþletmedeki iþlerin durmasýna sebebiyet vermemesi için ilk ortaya çýktýðý andan itibaren tespit edilmesi ve gerekli önlemler alýnarak, kötü sonuçlarýn, zaman kaybýnýn, gereksiz bakým iþlerinin önüne geçilmesi önem kazanmaktadýr. GÖNKA KLÝMA A.Þ. Bakým Onarým Müdürlüðü, müþteri memnuniyeti arzusu,bakým hizmeti kalite anlayýþý ve donanýmlý teknik servis elemanlarý ile yurt içi ve yurt dýþýnda Teknik hizmetlerini sürdürmektedir. 11

14 MAKALE GEÇEN VERGÝ HAFTASI ÜZERÝNE BÝRKAÇ SÖZ... Nigün HACISALÝHOÐLU Muhasebe Kamuoyunda saðlýklý bir vergi bilincinin oluþturulmasý ve toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi için 1990 yýlýndan itibaren her yýl Mart ayýnýn son haftasý Vergi Haftasý olarak çeþitli etkinliklerle kutlanmaktadýr. Bu yýl 18 incisi kutlanan Vergi Haftasý ile ilgili olarak Maliye Bakanlýðý merkez ve il örgütlerinde verginin, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve verginin gönüllü olarak ödenmesini saðlayacak çeþitli etkinlikler gerçekleþtirilmektedir. Bu baðlamda il merkezleri ile ekonomik yoðunluðu olan ilçelerde defterdarlýk ve Gelirler Bölge Müdürlüðü yetkilileri ile üniversite, fakülte ve yüksek öðretim kurumlarý üyeleri, meslek kuruluþlarý temsilcileri, yargý organlarý üyeleri ve bulunulan yerlerde sembol haline gelmiþ kiþilerin katýlýmý ile vergi konusunda panel ve benzeri toplantýlar düzenlenmektedir. Gerçekte vergi geleceðimizin teminatýdýr. Ayný ülkede yaþayan, devletin sunduðu hizmetlerden yararlanan vatandaþlar olarak hepimizin devlete vergi ödemesi gerekir. Vergini asýl iþlevi ; devlete kaynak yaratarak, yatýrým ve harcamalarýný karþýlanmasýný saðlamaktýr. Büyümeye katkýda bulunarak, gelir ve servet paylaþýmýný düzenler. Devletin saðlamakla yükümlü olduðu saðlýk, güvenlik gibi temel hizmetleri ve altyapý hizmetlerinin gerçekleþmesine büyük katký saðlar. Devlet, vatandaþlarýnýn çok daha rahat yaþayabilmesi için, biz vatandaþlardan aldýðý vergiler ile halkýna çeþitli kullaným olanaklarý yaratýr. Vergi ödemek, bir ülkede yaþayan her vatandaþýn en kutsal görevlerinden biridir. Devletin de bu vergilerden topladýklarýyla en iyi þekilde hizmet sunmasý da, vatandaþlarýna karþý yerine getirmesi gereken en önemli görevlerden biridir. Vergi ödevini yerine getirmeyenlerin yapmýþ olduklarý bu eylem kamu finansmanýný zorlaþtýrmakta, ortaya çýkan yetersizliðin kapatýlabilmesi için zorunlu olarak borçlanma yapýlmaktadýr. Böyle bir durumun sürdürülebilir olmasý düþünülemez. Verginin bilinçli ve gönüllü olarak verilmesi bir uygarlýk göstergesidir. Yükümlülerin ileriye yönelik olarak vergiden kurtulma beklentisine girmesi veya sürüklenmesi ülkeyi tehdit eden en önemli olumsuzluktur. Devletin vergi toplamasýndaki en büyük engel kayýt dýþý ekonominin oluþmasýdýr. Kayýt dýþýlýk ayni zamanda, haksýz rekabet ve kurumsallaþma sorunudur. Tüketici haklarý, fikri mülkiyet haklarý, sosyal güvenlik ve gýda güvenliði sorunudur. Toplumsal davranýþ biçimi ve ahlak sorunudur. Kayýt dýþýlýk sürdürülebilir büyümenin önünde de önemli bir engeldir. Kurumsallaþma Etkisi: Kayýt dýþý çalýþan isletmelerin: Mali tablolarý zayýf görünür ve güven vermez. Ýsletmelerini kontrol edemezler ve islerini büyütemezler. Üstelik vergi riskleri faaliyetlerinin geleceðini de tehdit eder. Uygun koþullarda kredi bulabilmeleri zordur. Sermaye Piyasasý araçlarýný kullanabilmeleri, halka açýlabilmeleri imkansýzdýr. Bütün bunlar kurumsallaþmanýn ve saðlýklý büyümenin önünde ciddi birer engeldir. Sonuç olarak, kurumsallaþma ve isletme düzeyinde büyümenin zayýflamasý, makro planda da ekonominin büyümesini ve verimliliðini þüphesiz olumsuz etkiler. Dünya Bankasýnýn 2003 yýlýnda düzenlediði vergi konferansýnda, kayýt dýþýlýðýn en çok kayýt dýþýnda çalýþanlara zarar verdiðine iþaret edilmiþtir. Bütçe Etkisi: Kayýt dýþýlýk Vergi kaybý ve sosyal sigorta primi kaybýna yola acar yýlý sosyal güvenlik açýðýnýn 26 milyar ytl olduðunu (toplam vergilerin %17 ) hatýrlatalým. Bu kayýplar bütçe açýklarýna yol acar. Vergi oranlarýnýn artýrýlmasý gereði doðar. Bütçenin gelir yapýsýnýn kalitesi bozulur. Özellikle akaryakýt, enerji ve isçilik maliyetleri üzerindeki yüksek vergiler üretim maliyetlerini artýrýr rekabet gücünü zayýflatýr. Ýhracatta rekabet gücümüzün azalmasý, dýþ ticaret dengemizi ve dolayýsýyla ödemeler dengemizi olumsuz etkiler. bu sorun belli ölçüde cari açýk sorununa dönüþür. Dolayýsýyla kurlar üzerinde baský oluþturur. Ülke riskimiz artar, Bütçe dengesindeki sorunlar, ayni zamanda borçlanma gereðini ve bütçedeki faiz yükünü artýrýr. Sonuçta sürdürülebilir büyüme üzerinde riskler oluþur. Haksiz Rekabet Ýliþkisi: Kayýt dýþýlýk haksiz rekabete yol acar. Haksiz rekabet, doðrudan dýþ yatýrýmlarý olumsuz etkiler, Ýç tasarruflarýn esasen yetersiz olduðu ülkemizde, dýþ tasarruflarýn kalýcý sermaye kanalýyla gelmesi zayýflar, Ýssizlik artar, Cari açýðýn sýcak para olarak adlandýrýlan portföy yatýrýmlarý ile yüksek faiz ile finansmaný zorunluluðu ortaya çýkar. Ülke riskindeki artýþ,ayrýca faizlerin yükselmesine yol acar. Ve yine bütçedeki faiz yükü artar. Bütün bunlar birebirini besleyerek kýsýr döngüye dönüþür. Kayýt dýþýlýk makro dengeleri önemli ölçüde etkiliyor. Sonuçta toplum olarak almadýðýmýz belgelerin faturasýný, hep birlikte ve daha yüksek bedelle ödüyoruz. Sadece biz ödemiyoruz, ayni zamanda gelecek kuþaklarýmýza da ödetiyoruz. Sunu da önemle belirtelim ki; bütün bu yazdýklarýmýz, konuþtuklarýmýz, vergilerin adil ve ödenebilir seviyede olmasý; toplanan vergilerin ise mutlaka yerinde ve verimli harcanmasý halinde geçerlidir. Ülke olarak, artýk bu müzminleþmiþ hastalýða bir çözüm bulmak zorundayýz. Daha fazla gecikecek mazeretimiz de nefesimiz de kalmadý! Toplumun ve hatta kayýt dýþýnda olanlarýn da beklentisinin de bu yönde olduðu bir aþamaya gelinmiþtir. Tekrar edelim: Kayýt dýþýlýðýn çözümü ile birlikte, rekabetçi bir yapýda en az vergi ile Ülkemizi en iyi ve en verimli þekilde yönetebilecek modeli de bulmak ve yeniden yapýlanma ile uygulamak zorundayýz. Ýþte bunu baþarabilirsek bu ülkeyi kimse tutamaz! 12

15 ÝNSAN KAYNAKLARI PERSONEL HABERLERÝ Doðum Günleri Aramýza Katýlanlar Ocak Ayýnda Doðanlar Ahmet BAYAZIT Eyyüp ÞENOL Gökhan BAYRAK Hamza TÜRKOÐLU Hasan YILDIZ Orhan SAÐBASAR Serfinaz DEMÝR Tuncay DOÐRU Zafer ÞANLI Barýþ TAÞKIRAN Yusuf CUNKAÞ Gökhan BAYRAK Ýrem KARAKUYU Osman YILDIZ GÖNKA ailesine yeni katýlan arkadaþlarýmýza baþarýlar dileriz. Evlenenler Þubat Ayýnda Doðanlar Mehmet Ali KARATEPE Nihat YILMAZ Savaþ TAÞKIRAN Mart Ayýnda Doðanlar Bilal ÖCAL Metin GÜL Murat SARI Nilgün HACISALÝHOÐLU Nisan Ayýnda Doðanlar Hayýrlý Terhisler Fabrika Personelimizden; Hayatlarýný birleþtiren; Fabrika Personelimizden; Feyzullah ÖZÜDOÐRU ve eþine ömür boyu mutluluklar dileriz. Ferhat SAÐDIÇ askere uðurlandý arkadaþýmýza hayýrlý terhisler dileriz. Feyzullah ÖZÜDOÐRU Harun KARAPOLAT Hasan Tugay MERMER Latif SARI Nazým ERDOÐMUÞ Nihal DURMUÞ Þeyda KAPAGAN ZENGÝN Tahir DURAN Arkadaþlarýmýzýn geçmiþ doðum günlerini kutlluyoruz. Hayata Yeni Baþlayanlar Bakým Onarým Teknisyeni Gökhan BAYRAK ýn oðluna, Teklif Hazýrlama personelimiz Rahim YÜKSEL in kýzýna aileleriyle birlikte uzun ömürler Dileriz. Geçmiþ Olsun Bakým Onarým Teknisyeni arkadaþlarýmýz; Uður YALÇIN ve Bilal KARABULUT a geçmiþ olsun dileriz. Baþ Saðlýðý Fabrika personellerimiz: Hasan YILDIZ, Zafer ÞANLI ve Serfinaz DEMÝR babasýnýn vefatýndan dolayý baþ saðlýðý diliyoruz. 13

16 KLÝMA TEKNOLOJÝSÝNDE LÝDER Gizli Tavan ve Yer Tipi Hijyenik Paket Klimalar Temiz Odalar Laminer Flow Sistemleri Buharlý Nemlendiriciler ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA - HAVALANDIRMA Fan Coiller Hava Soðutmalý Soðutma Gruplarý Klima Santrallarý MERKEZ : Kýzýlýrmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No: 18/42-43 Çukurambar/ ANKARA Tel: (pbx) Fax: FABRÝKA : Organize Sanayi Bölgesi Göktürk Caddesi No: 6 Sincan / ANKARA Tel: (pbx) Fax: AZERBAYCAN OFÝS: Nasimi Rayonu, Suleyman Rustem Mah.,7, AZ1014 BAKÜ / AZERBAYCAN Tel / Fax: K-Q TSE-ISO-EN 9000 TSEK web: &

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Paket Klima Santralleri AIRFEL- GENEL ÖZELLÝKLER AIRFEL Hijyenik ve Konfor tipi Klima Santralleri konusunda Türkiye'nin önde gelen firmalarýndandýr. AIRFEL Klima santralleri ve diðer ürünleri Alman TÜV

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BÝZ... yürüttüğü kalite anlayışını, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir.

BÝZ... yürüttüğü kalite anlayışını, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir. Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2012 yılında İstanbul da kurulan İVME MÜHENDİSLİK, enerji sektöründe Mühendislik, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doğalgaz mekanik tesisat alanlarında faaliyet gösteren

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

GÖNKAR POSTASI BÝZ BÝR AÝLEYÝZ 2006 YILI YURT ÝÇÝ - DIÞI REFERANSLARIMIZ KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI. TEMÝZ ve HÝJYENÝK ODALARDA PAKET KLÝMA KULLANIMI

GÖNKAR POSTASI BÝZ BÝR AÝLEYÝZ 2006 YILI YURT ÝÇÝ - DIÞI REFERANSLARIMIZ KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI. TEMÝZ ve HÝJYENÝK ODALARDA PAKET KLÝMA KULLANIMI GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... BÝZ BÝR AÝLEYÝZ ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 17 Aralýk 006 SAYI 17 YIL 6 006 YILI YURT ÝÇÝ - DIÞI REFERANSLARIMIZ

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

GÖNKAR POSTASI ÇAYYOLU MODERN HASTANE ÝNÞAATI CAMERUN HEYETÝ FABRÝKAMIZDA HASSAS KLÝMA SÝSTEMLERÝ KAPALI ORTAMDA HAVA KALÝTESÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ

GÖNKAR POSTASI ÇAYYOLU MODERN HASTANE ÝNÞAATI CAMERUN HEYETÝ FABRÝKAMIZDA HASSAS KLÝMA SÝSTEMLERÝ KAPALI ORTAMDA HAVA KALÝTESÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... ÇAYYOLU MODERN HASTANE ÝNÞAATI ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA ESENYURT DEVLET HASTANESÝ 19 Kasým 2007 SAYI

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı