Program m z n bu güzel ve yüksek düzeyli durumuna ulaflmas nda büyük rol üstlenen Program Dan flma Komitesini de içtenlikle kutluyorum.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Program m z n bu güzel ve yüksek düzeyli durumuna ulaflmas nda büyük rol üstlenen Program Dan flma Komitesini de içtenlikle kutluyorum."

Transkript

1 De erli Meslekdafllar m, Eylül' de Bodrum da düzenlenecek II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi' nin özenle haz rlad m z bilimsel program n sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu y lki bilimsel program m zda Ekokardiyografi Kursu ile Kardiyovasküler Cerrahlar için Periferik Damar Dopler Kursu önemli bir yenilik oldu. Geçen y l bir yenilik olarak bafllatt m z Kardiyak Morfoloji Kursumuza bu y l da program m zda yer verdik. Yo un Bak m ve Kardiyovasküler Ameliyathane Hemflireli i Kursu ile Perfüzyonistler için düzenledi imiz kursun hemflire ve perfüzyonistlerimize yeni aç l mlar sa layaca n ümit ediyorum. Bildiri özetlerimiz daha önce sadece Heart Surgery Forum' da yay nlan yorken bu y l kardiyolog meslekdafllar m z tercih ettikleri taktirde bu özetlerin ''Clinical Cardiology'' adl dergide de yay nlanmas sa land. Bildi iniz gibi bildiri özetlerinden en yüksek puan alan 30' u ilk gün yar flma oturumlar nda sunularak içlerinden ilk 3' üne para ödülü, 10.' ya kadar da mansiyon ödülü verilecektir. Ek olarak bu y l ISMICS' in yay n organ olan ''Innovations'' dergisinde bildiri özetleri de erlendirme ve ödül komitesinin seçece i 10 makale tam metin olarak yay nlanabilecektir. Program zdaki bir di er yenilik de kardiyovasküler alanda hastalar, e itim hastaneleri ve üniversiteler d fl nda örne in muayenehanelerinde ilk kez karfl layan ve tedavi eden kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi uzmanlar na yönelik ''çok özel'' bilimsel oturumlara yer vermemiz oldu. Kongremizin bilimsel program ndaki yabanc konuk konuflmac say s da dikkat çekicidir. 35 i aflan konusunun uzman yabanc konuflmac ulusal bir kongre için adeta rekor düzeydedir. Sadece bunun bile bilimsel program m z n ne denli özen ve özveriyle haz rland n gösteren önemli bir ölçüt oldu u kanaatindeyiz. Bilim kurulumuzun oldukça genifl ve güçlü kadrosunun kongremizin en önemli ay rd edici özelli ini oluflturdu u düflüncesindeyiz. Bildiri özetlerini de erlendirmedeki emek ve yard mlar yla bafllay p oturum baflkan ve konuflmac olarak görev almay kabul etmeleriyle kongremize katk lar süren bilim kurulumuzun tüm de erli üyelerine özverili çal flmalar için özellikle teflekkür ediyorum. Program m z n bu güzel ve yüksek düzeyli durumuna ulaflmas nda büyük rol üstlenen Program Dan flma Komitesini de içtenlikle kutluyorum. Bodrumda keyifli ve baflar l bir kongre geçirmeniz dile iyle sayg lar sunar m. Prof. Dr. Öztekin Oto, FESC, FACC Kongre Baflkan 1

2 PROGRAM DANIfiMA KOM TES PROGRAM ADVISORY COMMITTEE Enver Duran Oktay Ergene Haldun Müderriso lu Ali Oto Vedat Sansoy Harun Tatar Lale Tokgözo lu B LD R DE ERLEND RME VE ÖDÜL KOM TES ABSTRACT EVALUATION AND AWARD COMMITTEE Enver Duran Eyüp Hazan Ersoy Ifl k Haflim Mutlu Y lmaz Niflanc Baran U urlu Nejat Sar osmano lu 2

3 Esmeray Acartürk Çukurova Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Adana Mahmut Aç kel Atatürk Üniv. T p Fakültesi Aziziye Araflt rma Hastanesi Kardiyoloji ABD, Erzurum Erkan Ahat stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fak. Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., stanbul Ramazan Akdemir Abant zzet Baysal Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., Bolu Azem Ak ll Ege Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal zmir Mustafa Ak n Ege Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., zmir M. Necdet Akkufl Mersin Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., Mersin Belhan Akp nar Florence Nightingale Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Klini i, stanbul Celal Aksoy Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, stanbul Mehmet Aksoy Gaziantep Üniversitesi fiahin Bey Araflt rma Enstitüsü, Gaziantep Sait Alan Dicle Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Diyarbak r Cem Alhan Ac badem Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Klini i, stanbul Necip Alp Atatürk Üniv. T p Fak.Yakutiye Araflt. Hast. Kardiyoloji Servisi, Erzurum Mete Alp Kofluyolu Kalp E itim ve Araflt. Hast. Kardiyovasküler Cerrahi Klini i, stanbul Mete Alpaslan Selçuk Üniv. Meram T p Fak. Kardiyoloji ABD Konya Hüdaver Alper Ege Üniv. T p Fakültesi Radyoloji ABD zmir Arma an Altun Trakya Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji ABD, Edirne fiekip Altunkan Metropol Hipertansiyon Klini i Dikmen-Ankara Mehmet Halil Andaç Harran Üniv. Araflt rma Hast., Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal, fianl urfa Atilla Aral Ankara Üniv. T p Fak. Kalp ve Damar Cerrahisi ABD, Ankara Mehmet Arslan Gülhane Askeri T p Akademisi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., Ankara Nadi Arslan F rat Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Elaz Sait Afllamac Baflkent Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Ankara fievket Atasoy Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D., Bursa Arafl.Hastanesi Erzurum Alaattin Avflar Afyon Kocatepe Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal Afyonkarahisar Ali Ayd nlar Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D. Sinan Aydo du Numune Hastanesi Ankara Ayd n Aytaç Amerikan Hastanesi Kalp Cerrahisi Klini i, stanbul Kudret Aytemir Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Ankara Yusuf Bahad r Trabzon Ali Rahmi Bakiler SB zmir Tepecik E itim ve Araflt rma Hastanesi Cocuk Klinikleri, zmir B L M KURULU Mehmet Balkanay Kofluyolu Kalp E itim ve Araflt rma Hastanesi, stanbul Ahmet Baltalarl Pamukkale Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal, Denizli Emrullah Baflar Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., Kayseri Ifl k Baflar stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kardiyoloji A.B.D., stanbul Mustafa Kemal Batur Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Adana Aytül Belgi Akdeniz Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Antalya Turan Berki Kocaeli Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., zmit Ömer Beyaz t Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dal, Antalya Ahmet Birand Erenköy- stanbul Bülent Boyac Gazi Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Beflevler, Ankara Tahsin Bozat SB Bursa Yüksek htisas E itim ve Araflt rma Hastanesi Kardiyoloji 1. Klini i, Bursa Erkmen Böke Hacettepe Üniv. Kalp ve Damar Cerrahisi ABD, Ankara lknur Can Selçuk Üniv. Meram T p Fak. Kardiyoloji Anabilim Dal Meram, Konya Bekir S tk Cebeci Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi Kardiyoloji Klini i Üsküdar, stanbul Münacettin Ceviz Atatürk Üniv. T p Fakültesi Aziziye Araflt rma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Erzurum Hasan Berat Cihan nönü Üniversitesi T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi ABD, Malatya Gökhan Cin Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Baflkan, Mersin Ali Civelek Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Gö üs Cerrahisi Klini i, Altunizade, stanbul Nail Ça lar Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., Ankara Ahmet Çekirdekçi Afyon Kocatepe Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal, Afyon Alpay Çeliker Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs ve Kalp Damar Cerrahisi, Ankara Atiye Çengel Gazi Hastanesi Kardiyoloji A.B.D., Ankara Dilek Çiçek Mersin Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Zeytinlibahçe, Mersin Adnan Çobano lu Yüksek htisas Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahisi, Ankara Bahad r Da deviren Alman Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Taksim, stanbul Sabri Da sal Siyami Ersek Gö üs Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, stanbul Vedat Davuto lu Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., Gaziantep Muzaffer De ertekin Yeditepe Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dal, stanbul Fatma Demir Ege Üniversitesi T p Fakültesi, zmir * Soyad na göre alfabetik yaz lm flt r. 3

4 B L M KURULU Mesut Demir Çukurova Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Adana brahim Demir Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., Antalya Mustafa Kemal Demira Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., Samsun Recep Demirba Harran Üniv. T p Fakültesi Araflt rma Ve Uygulama Hast. Kardiyoloji Anabilim Dal, fianl urfa Abid Demircan Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Cerrahisi A.B.D., Antalya Metin Demircin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., Ankara Deniz Demirk ran Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., Ankara Ufuk Demirk l ç GATA E itim ve Araflt rma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klini i, Ankara Mustafa Demirtafl Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., Adana Ertan Demirtafl Yeditepe Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., stanbul Nuran Dereli Dokuz Eylul Üniv. T p Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D., zmir Aklime Dicle Dokuz Eylul Üniv. Hemflirelik Yüksek Okulu, Cerrahi Hastanesi, zmir Erdem Diker Ankara Numune Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Bahçelievler, Ankara Murat Dikmengil Mersin Üniv. T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal, Mersin Hakan Dinçkal Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., fiehitkamil, Gaziantep smet Dindar Göztepe fiafak Hastanesi Çemenzar Dura Göztepe, stanbul Berent Diflçigil Adnan Menderes Üniversitesi T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., Ayd n Abdullah Do an Süleyman Demirel Üniversitesi fievket Demirel Sa l k Merkezi, Isparta Kas m Do an Cumhuriyet Üniv. T p Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Servisi, Sivas Alev Dramal Ege Univ. Hemflirelik Yüksek Okulu, zmir Enver Duran Trakya Üniversitesi T p Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dal, Edirne Turan Ege Trakya Üniv. T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi ABD, Edirne M. Emin Ertu rul Ercan Central Hosp tal Bayrakl, zmir brahim Erdinç SSK zmir E itim Hastanesi Bozyaka, zmir zzet Erdinler Siyami Ersek Gö üs Kalp Damar Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hast., stanbul Cevdet Erdöl T.B.M.M. Sa l k Aile Çal flma ve Sosyal fller Komisyonu Baflkan, Ankara Ergin Eren Siyami Ersek Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, stanbul Mehmet Eren Siyami Ersek Gö üs Kalp Damar Cerrahisi E itim Ve Araflt rma Hast., stanbul Oktay Ergene zmir Atatürk E it.ve Araflt. Hastanesi Kardiyoloji Klini i, zmir Ülkü Ergene Celal Bayar Üniv. T p Fakültesi Hematoloji Anabilim Dal Manisa Murat Ersanl stanbul Ün. Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp Damar Cerrahisi Klini i, stanbul Ünsal Ersoy Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Ankara Nam k Kemal Eryol Erciyes Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Kayseri Bora Farsak Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Kalp ve Damar Cerrihisi, Ankara Murat Gençbay TDV 29 May s Hastanesi Kardiyoloji Poliklini i, stanbul Levent Gökgöz Gazi Ün.T p Fak.Cerrahi T p Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D., Ankara Niyazi Güler Yüzüncü Y l Üniv.T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Van Nazmi Gültekin.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Haseki, stanbul lhan Günay Cumhuriyet Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi, Gö üs Cerrihisi A.B.D., Sivas Teyfik Gürmen.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Haseki, stanbul Metin Gürsürer Zonguldak Karaelmas Üniv. Uygulama Ve Araflt rma Hastanesi Baflhekimli i Kozlu, Zonguldak Yekta Gürlertop Atatürk Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji ABD, Erzurum Murat Güvener Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal, Ankara Velit Halit Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Gazi Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal, Beflevler, Ankara Tuncay Haz rolan Hacettepe Üniversitesi Radyoloji A.B.D., Ankara Eyüp Hazan Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., zmir Sevgi Hatipo lu GATA, Ankara Bar fl lerigelen.ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal fiehremini, stanbul Erdo an lkay Türkiye Yüksek htisas Hastanesi Kardiyoloji Klini i, Ankara Kenan ltimur Dicle Üniversitesi T p Fakültesi, Diyarbak r Gökhan pek Kofluyolu Kalp E. ve Araflt. Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi, stanbul Selim sbir Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klini i, stanbul Ömer Ifl k Yeditepe Üniversitesi T p Fakültesi, stanbul Ersoy Ifl k Gülhane Askeri T p Akademisi Kardiyoloji A.B.D., Ankara Giray Kabakç Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Ankara Asuman Kaftan Pamukkale Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal K n kl, Denizli Sadi Kaplan Türkiye Yüksek htisas Has. S hh ye, Ankara * Soyad na göre alfabetik yaz lm flt r. 4

5 B L M KURULU Aziz Karabulut K vanç Metin Dicle Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Diyarbak r Ege Sa l k Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, zmir Ilg n Karaca Haflim Mutlu F rat Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Elaz stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., Mustafa Karaçelik Cerrahpafla, stanbul Tepecik SSK Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi, zmir Bülent Mutlu Hayrettin Karaeren Kartal Kofluyolu Yüksek htisas E itim Ve Araflt rma Hastanesi, stanbul Gülhane Askeri T p Akademisi Kardiyoloji Anabilim Dal Etlik, Ankara Haldun Müderriso lu Haldun Karagöz Baflkent Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji A.B.D., Ankara Ankara Güven Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., Ankara Sanem Nalbantgil Ayd n Karamehmeto lu Ege Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, zmir Hacettepe Üniversitesi T p Fakütesi, Ankara stemi Nalbantgil Hakan Karpuz Ege Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., zmir.ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Cerrahpafla- stanbul Ahmet Narin Hakk Kazaz Siyami Ersek Gö üs Kalp Damar Cerrahisi E itim Ve Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Klini i, Gaziantep Araflt rma Hastanesi, stanbul Hasan Tahsin Keçeçigil Cem Nazl 19 May s Üniversitesi T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., Samsun Nurgül Keser Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi, zmir Maltepe Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, stanbul Y lmaz Niflanc Ozan K nay.ü. stanbul T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, stanbul Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dal, zmir Aytekin O uz Mehmet Kaan K rali SSK stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi, stanbul Kofluyolu Kalp E. ve Araflt. Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Klini i, stanbul Enis O uz lker Kirifl Özel Anadolu Sa l k Merkezi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, zmit Süleyman Demirel Üniv. T p Fak. Kalp-Damar Cerr. Anabilim Dal, Isparta Taha Okan Cevat K rma Özel Kardiyoloji Dal Merkezi, zmir Kofluyolu Kalp E itim Ve Araflt rma Hastanesi Kardiyoloji Klini i Kartal, stanbul Tu rul Okay Hikmet Koçak International Hospital Ortaköy, stanbul Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., Erzurum Ahmet Oktay Ferflat Kolbak r Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., stanbul Ondokuz May s Üniv.T p Fak.Gö üs Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., Samsun Hülya Okumufl Lale Koldafl Dokuz Eylul Üniv. Hemflirelik Yüksek Okulu, zmir stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., stanbul Faik Okur Ömer Kozan fiifa T p Merkezi, zmir Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D. nciralt, zmir Hüseyin Okutan Meral Kozan Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Kalp Damar Cerrahisi zmir Tepecik E itim Araflt rma Hastanesi Narl dere, zmir Anabilim Dal, Isparta Sedat Köse Rüstem Olga Gülhane Askeri T p Akademisi Kardiyoloji Anabilim Dal, Ankara stanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, stanbul Hasan Kudat Orhan Onalan.Ü. stanbul T p Fakültesi Bahçelievler - stanbul Gaziosmanpafla Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Tokat Ethem Kumbay Alper Onbafl l Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., Bursa Adnan Menderes Üniv.T p Fak. Kardiyoloji Anabilim Dal, Ayd n Gürkan Kursakl o lu Ertan Onursal Gülhane Askeri T p Akademisi Kardiyoloji A.B.D., Ankara.Ü. stanbul T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., stanbul Nuri Kurto lu Ahmet Öcal Göztepe fiafak Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, stanbul Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Ali Kutsal Anabilim Dal, Isparta Dr. Sami Ulus Çocuk Hastal klar Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Klini i, Ankara Aytaç Öncül Serdar Küçüko lu stanbul Üniv. stanbul T p Fakültesi Kardiyoloji ABD, stanbul stanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, stanbul Nezihi Küçükaslan Remzi Önder Gata E itim Ve Araflt rma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Klini i, Etlik - Ankara Ege Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., zmir Turhan Kürüm Zeki Öngen Trakya Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Edirne stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., stanbul Aret Lazo lu Mehmet Özayd n Teflvikiye- stanbul S.Demirel Üniv. T p Fakültesi fievket Demirel Kalp Merkezi Fikret Maltepe Kardiyoloji Anabilim Dal, Isparta Ege Universitesi T p Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D., zmir Cengiz Özbek Binali Mavitafl Atatürk E itim Ve Araflt rma Hast. Kalp Damar Cerrahisi Klini i, Yeflilyurt, zmir Türkiye Yüksek htisas Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klini i S hhiye, Ankara Fahri Özcan fiükrü Mercan K.T.Ü. T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., Trabzon Anadolu Sa l k Merkezi, zmit Hakan Özdemir Hatice Mert Gazi Üniv. T p Fakültesi Radyoloji A.B.D., Ankara Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, zmir Kurtulufl Özdemir Timur Mefle Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Konya Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, zmir Ramazan Özdemir Atalay Mete nönü Üniv. Turgut Özal T p Merk. Kardiyoloji ABD, Malatya Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Kalp Damar Dumlup nar Bulvar, Antalya * Soyad na göre alfabetik yaz lm flt r. 5

6 B L M KURULU Bülent Özin Baflkent Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Ankara Kanat Öz fl k Ankara Dr. Sami Ulus Çoçuk Hast., Kalp Damar Cerrahisi Klini i, Ankara Ahmet Özkara Selçuk Ün. Meram T p Fak. Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., Meram, Konya Hilmi Özkutlu Hacettepe Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Ankara Süheyla Özkutlu Hacettepe Ün. T p Fak. hsan Do ramac Çocuk Hast. Çocuk Kardiyolojisi Üni., Ankara Azmi Özler Dr. Siyami Ersek Gö üs Kalp Ve Damar Cerrahisi E itim ve Arafl. Hast., stanbul Ahmet Özsoy SSK Süreyyapafla Hastanesi, stanbul Muzaffer Öztürk.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü, Haseki, stanbul Ömür Özmen Özel Ege Sa l k Hast. Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü, zmir lhan Paflao lu Hacettepe Üniv. Kalp Damar Cerrahisi ABD, Ankara Seçkin Pehlivano lu.ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, stanbul Ali R za Kazazo lu Uluda Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Görükle, Bursa Elif Sade Baflkent Üniv. T p Fakültesi Hast, Afla ayranc, Ankara Ergun Salman SSK htisas Hastanesi, 1. Kalp Damar Cerrahisi Servisi, Etlik, Ankara Oktay Sancaktar Medikal Park Hastanesi Kardiyoloji Kilini i, Fatih, stanbul Vedat Sansoy stanbul Üniversitesi Haseki Kardiyoloji Enstitüsü, stanbul Ali Sar gül Selçuk Üniversitesi Meram T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., Meram, Konya Tayyar Sar o lu stanbul Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, stanbul O. Nejat Sar osmano lu Dokuz Eylül Ün. T p Fak. Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal, zmir Ahmet Sar tafl Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Klini i, Ankara Gül Say n Saylam Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, zmir Ender Semiz Pamukkale Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., Denizli Osman Ak n Serdar Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Bursa Hüsnü Sezer International Hospital Kalp Damar Cerrahisi Klini i, stanbul Atilla Sezgin Baflkent Üniv. T p Fakültesi Hast, Yenimahalle, Ankara Halim Soncul Gazi Üniv. T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal, Ankara Mustafa Soylu Akay Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, Ankara Dilek Soysal Balçova- zmir Bingür Sönmez stanbul Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, stanbul Mahmut fiahin 19 May s Üniversitesi Kardiyoloji A.B.D., Samsun Cevat fiekuri Kent Hastanesi Çi li Bornova- zmir Hüseyin fienocak Erzurum Atatürk Üniversitesi Aziziye Araflt. Hast. Kardiyoloji A.B.D., Erzurum zzet Tando an Cumhuriyet Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Sivas Ahmet Tafldan Balçova- zmir Harun Tatar Gülhane Askeri T p Akademisi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., Ankara Talat Tavl Celal Bayar Üniversitesi, T p Fakültesi, Kardiyoloji A.B.D., Manisa Vedide Tavl Dr. Behçet Uz Çoçuk Hast. ve Cerrahisi E itim ve Arafl. Hast. Çoçuk Kardiyolojisi Bölümü, zmir Sedat Tavflano lu.ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Aksaray, stanbul Gülflah Tayyareci Dr. Siyami Ersek Gö üs Kalp ve Damar Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hast., stanbul Ahmet Temizhan Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Kardiyoloji Klini i, Ankara stemihan Tengiz Central Hosp tal, Bayrakl, zmir U ur Kemal Tezcan Celal Bayar Üniversitesi Kardiyoloji A.B.D., Manisa Tevfik Tezcaner Özel Bay nd r Ankara Hastanesi, Ankara Hikmet Tezel fiaflk nbakkal- stanbul Lale Tokgözo lu Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Ankara Nizamettin Toprak Dicle Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Ankara Ramazan Topsakal Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Abd, Talas, Kayseri Remzi Tosun Siyami Ersek Hastanesi Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi Kardiyovasküler Cerrahi Klini i, stanbul Hasan Fehmi Töre GATA T p Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara Cemal Tuncel Kahramanmarafl Sütçü mam Ün. T p Fak. Kardiyoloji A.B.D., Kahramanmarafl Bülent Tünerir Osmangazi Üniv. T p Fak. Kalp ve Damar Cerrahisi ABD, Eskiflehir Hasan Tüzün stanbul Ün. Cerrahpafla T p Fak. Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal, stanbul Kemalettin Uçanok Ankara Ün. Kalp Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Klini i, Ankara Baran U urlu Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal, zmir Tulga Ulus Türkiye Yüksek htisas Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klini i S hhiye, Ankara Tezel Ulusoy Siyami Ersek Gö üs Kalp Damar Cerrahisi E itim Ve Araflt rma Hastanesi Suadiye, stanbul Sabahhattin Umman.Ü. stanbul T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Çapa, stanbul Dilek Ural Kocaeli Üniv. T p Fak.Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dal, zmit, Kocaeli Ertan Ural Kocaeli Üniv. T p Fak. Kardiyoloji ABD, zmit Ayhan Usal Çukurova Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Adana * Soyad na göre alfabetik yaz lm flt r. 6

7 B L M KURULU Cihangil Uyan Abant. Baysal Üniversitesi zzet Baysal T p Fakültesi, Gölköy, Bolu Adnan Uysalel Ankara Üniv. T p Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi ABD Ankara M. S dd k Ülgen Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Konya Nurettin Ünal Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, zmir Mustafa Ünlü Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Ankara Haflim Üstünsoy Gaziantep Üniv. T p Fak. Kalp-Damar Cerr. Anabilim Dal, Gaziantep Kerem Vural Türkiye Yüksek htisas Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klini i, Ankara Ahmet Vural Kocaeli Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Kocaeli Cevat Yakut Kofluyolu Arafl. ve E itim Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi ABD, stanbul Bengi Yaymac Medicana Hastanesi Grubu Kardiyoloji Bölümü Çaml ca, stanbul Fikri Yap c Siyami Ersek E itim ve Araflt. Hast. Kalp ve Damar Cerrahisi, stanbul Mehmet Yaz c Selçuk Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Bölümü, Akyokufl, Konya brahim Yekeler Siyami Ersek Gö üs Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, stanbul Ali Yener Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi, Ankara Mehmet Yeniterzi Selçuk Üniv. Meram T p Fak. Kalp-Damar Cerrahisi A.B.D., Konya Dilek Yeflilbursa Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., Bursa Osman Yeflilda 19 May s Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Samsun Ufuk Yetkin zmir Atatürk E it.ve Araflt. Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi, zmir Ertan Yetkin nönü Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Malatya Aylin Y ld r r Baflkent Üniv. T p Fakültesi Hast, Çankaya, Ankara Ahmet Turan Y lmaz Gata Kalp ve Damar Cerrahisi, Ankara Remzi Y lmaz Harran Üniv. T p Fakültesi Araflt rma Ve Uygulama Hast. Kardiyoloji Anabilim Dal, fianl urfa Hüseyin Y lmaz Akdeniz Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Antalya Mustafa Y lmaz Bursa Yüksek htisas E itim Ve Araflt rma Hastanesi, Bursa Cem Yorganc o lu Hacettepe Üniv. T p Fak. Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal S hhiye-ankara Tahir Yüksek Selçuk Üniversitesi Meram T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, Konya Mehdi Zoghi Ege Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., zmir * Soyad na göre alfabetik yaz lm flt r. 7

8 KONUK KONUfiMACILAR / GUEST LECTURER Ottavio Alfieri Avrupa Kardiyoloji Derne i Kardiyovasküler Cerrahi Çal flma Grubu Baflkan Annalisa Angelini Avrupa Kardiyoloji Derne i Kardiyak Anatomi ve Morfoloji Çal flma Grubu Önceki Baflkan Tayfun Aybek Frankfurt Johan Wolfgang Goethe Üniversitesi Kardiyovasküler Cerrahi Klini i Gani Bajraktari Kosova Üniversitesi Klinik Merkezi Kardiyoloji ç Hastal klar 2. Klini i fiefi, Kosova John Betteridge Middlesex Hastanesi Sir Jules Thorn Enstitüsü Bojan Biocina Dubrava Üniversite Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi ABD Alain Carpentier Paris Europeen Georges Pompidou Hastanesi Gilda Caruso Avrupa Kardiyoloji Derne i Kardiyak Anatomi ve Morfoloji Çal flma Grubu Baflkan Krishnaswamy Chandrasekaran Mayo Clinic, ABD W. Randolp Chitwood Brody T p Fakültesi Do u Carolina Üniversitesi, ISMICS Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Dick S. de Jong Avrupa Perfüzyonistler Derne i Baflkan Roberto Ferrari Avrupa Kardiyoloji Derne i Bilim Kurulu Baflkan Igor Gregoric Texas Heart Institute Kardiyovasküler Cerrahi Araflt rmalar Direktör Yard mc s ve Mekanik Dolafl m Deste i Direktörü Lorenzo Menicanti SanDonato Poliklinik Enstitüsü Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü, Milano Davor Milicic H rvatistan Kardiyoloji Derne i Baflkan Friedrich Mohr Leipzig Üniversitesi Kalp Merkezi Direktörü Claudio Muneretto Brescia Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyovasküler Cerrahi ABD Baflkan / Avrupa Kardiyovasküler Cerrahi Derne i Genel Sekreteri Pia Mykèn Sahlgrenska Üniversite Hastanesi Toraks ve Kardiyovasküler Cerrahi ABD T.M. Norekval Avrupa Kardiyoloji Derne i Hemflirelik Çal flma Grubu Baflkan Hakan Oral Michigan Universitesi Aritmi Araflt rmalar Direktörü Fausto Pinto Avrupa Ekokardiyografi Derne i Önceki Baflkan Maria J. Salvador Avrupa Kardiyoloji Derne i Kardiyoloji Prati i Konseyi Üyesi Stephan Schueler Avrupa Kardiyovasküler Cerrahi Derne i Baflkan Alain Sebaoun Avrupa Kardiyoloji Derne i Kardiyoloji Prati i Konseyi Üyesi Ozlem Soran Pittsburg Üniversitesi EECP Araflt rma Laboratuvar Direktörü Rex Stanbridge ISMICS Seçilmifl Baflkan W. J. M. Scholte op Reimer Avrupa Kardiyoloji Derne i Hemflirelik Çal flma Grubu Önceki Baflkan Jan Svennevig National Hastanesi Toraks ve Kardiyovasküler Cerrahi ABD Philip Poole-Wilson Imperial College T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D. Frank Ruschitzka Zurih Üniversite Hastanesi Kardiyoloji ABD Heinz Rupp Marburg Üniversitesi Moleküler Kardiyoloji Departman, Almanya Edgar Scheibe Frankfurt Johan Wolfgang Goethe Üniversitesi Kardiyovasküler Cerrahi Klini i Eva Swahn sveç Kardiyoloji Derne i Baflkan Christian Tancev Frankfurt Johan Wolfgang Goethe Üniversitesi Kardiyovasküler Cerrahi Klini i Eric Thaulow Riks Hastanesi Eriflkinlerde Konjenital Kalp Hastal Bölüm Baflkan Egemen Tüzün Kardiyovasküler Cerrah Texas Heart Institute Kardiyovasküler Cerrahi Araflt rmalar Laboratuvar Randall Wolf Cincinati Üniversitesi Cerrahi ve Biomedikal Mühendislik Profesörü, USA ISMICS Baflkan Andreas Zierer Washington Üniversitesi T p Fakültesi, USA 8

9 SAAT Hour 09:00-14:00 14:00-15:30 15:30-16:00 16:00-17:30 17:30-18:00 18:00-19:00 19:00-19:30 19:30 20 Eylül 2006-Çarflamba September 20 th, 2006-Wednesday SALON 1 / HALL 1 SALON 2 / HALL 2 SALON 3 / HALL 3 SALON 4 / HALL 4 SALON 5 / HALL 5 OTELE G R fi ve KAYIT filemler CHECK IN & REGISTRATION Aritmi Kursu Arrythmia Course Yar flmas 1 Competition 1 O1-O9 O10-O17 Ara-Break Aritmi Kursu Arrythmia Course Yar flmas 2 Competition 2 O18-O27 O28-O36 Ara-Break Aç l fl Töreni Opening Ceremony Aç l fl Kokteyli ve Müzik Opening Cocktail and Music Akflam Yeme i (Ana Restaurant) Dinner (Main Restaurant)

10 SAAT Hour 09:00-10:30 10:30-11:00 11:00-12:30 12:30-13:30 13:30-15:00 15:30-16:00 16:00-17:30 17:30-18:00 18:00-19:30 21 Eylül 2006-Perflembe September 21 st, 2006-Thursday SALON 1 / HALL 1 SALON 2 / HALL 2 SALON 3 / HALL 3 SALON 4 / HALL 4 SALON 5 / HALL 5 Varis Tedavisinde Son 11 Ayda Neler Oldu? The Development in Varicous Vein Treatment in the Last 11 Months Akademik Kurulufllar D fl nda Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Uygulamalar Cardiology and Cardiovascular Surgery Practice Outside Academic Institutions Ekokardiyografi Kursu 1 Echocardiography Course 1 O37-O45 O46-O54 Ara-Break Koroner Arter Hastal nda Yeni Yaklafl mlar New Approaches in Coronary Artery Disease Akut Koroner Sendrom 2006 Günceli Updates in Acute Coronary Syndrome 2006 Ekokardiyografi Kursu 2 Echocardiography Course 2 O55-O65A O66-O74 Ö le Yeme i-lunch S ca S ca na ESC 2006 Barcelona Hot Topics in ESC 2006 Ö le Yeme i-lunch Koroner Arter Hastal nda Farkl Yaklafl mlar Different Approaches in Coronary Artery Disease Periferik Arter Hastal klar nda Hipertansiyon Problemi Hypertension Problem in Peripherial Artery Disease Patients O75-O82 Ara-Break Atriyal Fibrilasyonda Giriflimsel ve Cerrahi Tedavi 2006 Interventional and Surgical Treatment of Atrial Fibrillation-2006 Kardiyak Görüntülemede Yenilikler Updates in Cardiac Imaging Gebeler Üzerinde Uygulamal Fetal Ekokardiyografi Kursu Live Fetal Echocardiography Course on Pregnant Women O83-O87 O88-O96 Ara-Break Aort Kapak Hastal klar Innovations in Aortic Valve Disease Antihipertansif Tedavi Güncelleme Update in Anti-Hypertensive Theraphy Kardiyovasküler Cerrahlar çin Periferik Damar Doppler Kursu Peripheral Veneous and Arterial Doppler Course for Cardiovascular Surgeons O97-O104 O105-O113

11 SAAT Hour 09:00-10:30 10:30-11:00 11:00-12:30 12:30-13:30 13:30-15:00 15:30-16:00 16:00-17:30 17:30-18:00 18:00-19:30 22 Eylül 2006-Cuma September 22nd, 2006-Friday SALON 1 / HALL 1 SALON 2 / HALL 2 SALON 3 / HALL 3 SALON 4 / HALL 4 SALON 5 / HALL 5 Dirençli Hipertansiyon le Bafletmenin Yollar Management of Resistant Hypertension Yapay Kalp Kullanman n Zaman Art k Geldi mi? Is it Time to Use ELVED? Ekokardiyografi Uzmanlar çin Koyun Kalpleri Üzerinde Canl Kardiyak Morfoloji Kursu Live Cardiac Morphology Course for Echocardiography Specialists on Sheep Hearts O114-O120 O121-O127 Ara-Break 21 inci Yüzy lda Geriatrik Kardiyovasküler T p Geriatric Cardiovascular Medicine in 21 st Century Mitral Kapak Hastal klar nda Tedavi Treatment in Mitral Valve Disease Ö le Yeme i-lunch Yeni Kardiyak Teknikler Advanced Cardiac Techniques Pulmoner Hipertansiyon: Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Güncelinde Önemli Bir Sorun Pulmonary Hypertension: An Important Problem in Cardiology and Cardiovascular Surgery Kalp Cerrahlar ve Giriflimsel Kardiyologlar çin, Koyun Kalpleri Üzerinde Canl leri Mitral Kapak Anatomi Kursu Advanced Mitral Valve Anatomy Course for Heart Surgeons and Invasive Cardiologist on Sheep Hearts Trombolitik tedavi: Geçmiflten gelece e Thromobolitic treatment: From past to future Spesimenler Üzerinde Tof ta Canl Kardiyak Morfoloji Kursu Live Cardiac Morphology Course with TOF Specimens O128-O135 Sol kar nc a yard m eden cihaz tak lm fl hastalarda düflük ak mla sa kar nc a destek uygulamas Low flow right heart support in left ventricular assist device implanted patients O147-O152 O136-O146 Ö le Yeme i-lunch O153-O162 Ara-Break Ateroskleroz Tedavisi ve Periferik Arter Cerrahisi Atherosclerosis Treatment and Peripherial Artery Surgery 2006 da Bugün Bile Zor Kararlar Difficult Decisions Even Today in 2006 Spesimenler Üzerinde AVSD lerde Canl Kardiyak Morfoloji Kursu Live Cardiac Morphology Course with AVSD Specimens O163-O169 O170-O178 Ara-Break Dostluk Oturumu: Ödüllü nteraktif Kurs Friendship Session: Interactive Course with Awards Kök Hücre: Hala Umut Vaat Ediyor mu? Stem Cell: Is it Still Promising?

12 SAAT Hour 09:00-10:30 10:30-11:00 11:00-12:30 12:30-13:30 13:30-15:00 15:30-16:00 16:00-17:30 23 Eylül 2006-Cumartesi September 23rd, 2006-Saturday SALON 1 / HALL 1 SALON 2 / HALL 2 SALON 3 / HALL 3 SALON 4 / HALL 4 SALON 5 / HALL 5 Kalp Yetmezli inde Yeni ne Var? Novel Developments in the Treatment of Heart Failure Perfüzyon Kursu 1 Perfusion Course 1 O179-O186 O187-O196 Ara-Break Hipertansiyon Lipid Düflürücü Tedavinin Yeni Yönleri New Aspects of Lipid Lowering Treatment Perfüzyon Kursu 2 Perfusion Course 2 O197-O202 O203-O210 Ö le Yeme i-lunch Karfl t Görüfl: Uyan k Hastada Koroner Bypass Uygulamas Coronary Bypass Application in Awake Patient Hemflirelik Kursu 1 Cardiac Nursing Course 1 O211-O218 O219-O227 Ara-Break 2006 da Gündemde Kalanlar / Gözden Düflenler In and out Issues in 2006 Hemflirelik Kursu 2 Cardiac Nursing Course 2 O228-O233 O234-O241

13 20 Eylül 2006, Çarflamba September 20 th 2006, Wednesday SALON 1 HALL I AR TM KURSU / ARRYTHMIA COURSE Düzenleyen-Organized by: Dr. Ali Oto (Ankara, TR) 14:00-15:30 OTURUM 1-SESSION 1: AR TM TANI VE TEDAV S ARRYTHMIA DIAGNOSIS & TREATMENT Oturum Baflkanlar -Chairmen: Dr. Ali Oto (Ankara, TR)-Dr. Hakan Oral (Michigan, USA) 14:00-14:20 1. Dar QRS takiaritmiler Narrow QRS tachiarrythmia Dr. Bülent Özin (Ankara, TR) 14:20-14:40 2. Genifl QRS takiaritmiler Large QRR tachiarrythmia Dr. Sedat Köse (Ankara, TR) 14:40-15:00 3. Postoperatif atriyal fibrilasyon Postoperative atrial fibrillation Dr. Kudret Aytemir (Ankara, TR) 15:00-15:20 4. Atriyal fibrilasyonun cerrahi tedavisi: erken ve geç sonuçlar Surgical treatment of atrial fibrillation early and late results Dr. Belhan Akp nar ( stanbul, TR) 15:20-15:30 Tart flma-discussion 15:30-16:00 Ara-Break 16:00-17:30 OTURUM 2-SESSION 2: LG NÇ EKG ÖRNEKLER : NTERAKT F OTURUM INTERESTING EKG EXAMPLES: INTERACTIVE SESSION Oturum Baflkanlar -Chairmen: Dr. Ersoy Ifl k (Ankara, TR)-Dr. Bülent Özin (Ankara, TR) Sunan-Presented by: Dr. Erdem Diker (Ankara, TR) Dr. Ahmet Vural (Kocaeli, TR) Dr. Mustafa Soylu (Ankara, TR) *Keypadler ile soru - yan t *Question and answers by keypads 17:30-18:00 Ara-Break 18:00-19:00 AÇILIfi TÖREN -OPENING CEREMONY 19:00-19:30 AÇILIfi KOKTEYL VE MÜZ K-OPENING COCKTAIL AND MUSIC 19:30 AKfiAM YEME (Ana Restaurant)-DINNER (Main Restaurant) 13

14 20 Eylül 2006, Çarflamba September 20 th 2006, Wednesday SALON 3 HALL III 14:00-15:30 SÖZLÜ SUNUM YARIfiMASI OTURUMU 1 ORAL PRESENTATION COMPETITION SESSION 1 Oturum Baflkanlar -Chairmen: Dr. Enver Duran (Edirne, TR)-Dr. Mahmut fiahin (Samsun, TR) 15:30-16:00 Ara-Break 16:00-17:30 SÖZLÜ SUNUM YARIfiMASI OTURUMU 2 ORAL PRESENTATION COMPETITION SESSION 2 Oturum Baflkanlar -Chairmen: Dr. Harun Tatar (Ankara, TR) Dr. Nizamettin Toprak (Diyarbak r, TR) Bildiri De erlendirme ve Ödül Komitesi Abstract Evaluation & Award Commitee Enver Duran (Edirne, TR) Eyüp Hazan (Izmir, TR) Ersoy Ifl k (Ankara, TR) Haflim Mutlu (Istanbul, TR) Y lmaz Niflanc (Istanbul, TR) Nejat Sar osmano lu (Izmir, TR) Baran U urlu (Izmir, TR) 14

15 20 Eylül 2006, Çarflamba September 20 th 2006, Wednesday SALON 4 HALL IV 14:00-15:30 DENEYSEL KARD YOLOJ VE KALP CERRAH S O1-O9 EXPERIMENTAL CARDIOLOGY AND HEART SURGERY Oturum Baflkanlar -Chairmen: Dr. Mehmet Aksoy (Gaziantep, TR)-Dr. Hasan Berat Cihan (Malatya, TR) O1 - The Effects of Polydokanol on Pleurodiesis in Rats: An Experimental Study Sezgin Atilla, Akay Tankut Hakki, Gultekin Bahadir, Ozkan Suleyman, Saritas Bulent, Tunel Ali, Ozdemir Handan, Aslamaci Sait O2 - The Effect of Gadolinium Chloride on Renal Injury in the Model of Experimental Aortic Ischemia-Reperfusion Kiris Ilker, Okutan Huseyin, Savas Cagri, Yonden Zafer, Delibas Namik O3 - Effect of Adenoviral Vector Containing Angiotensin II (ANGII) Type 1 Receptor (AT1R) Antisense CDNA (AHAT1) on Migration of Smooth Muscle Cells of Autologous Vein Grafts Gu Xinghua, Tao Guowei, Hu Weicheng, Wang Jianli, Song Yi O4 - In Ischemia-Reperfusion Model of Rats the Effect of Ishemic Preconditioning to the Myocardial Apoptosis Celkan Mehmet Adnan, Cavdar Sevgi, Bagci Cahit, Sari Ibrahim, Kazaz Hakki, Ustunsoy Hasim O5 - Gadolinium Chloride Attenuates Aortic Occlusion-Reperfusion-Induced Myocardial Injury in Rats Kiris Ilker, Okutan Huseyin, Savas Cagri, Yonden Zafer, Delibas Namik O6 - The Effect of Hypothermia on Vascular Tonus Ozkisacik Erdem Ali, Discigil Berent, Boga Mehmet, Gurcun Ugur, Badak Muharrem Ismail, Sirek Nail, Durmaz Selim, Gunes Tugrul Unsal O7- Serum Adiponectin Levels Predict Early Atherosclerosis in Carotid Arteries in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting Kiris lker, Tekin Ilker, Yesildag Ahmet, Vural Huseyin, Oyar Orhan, Sirin Burcu, Okutan Huseyin, Ibrisim Erdogan O8 - VEGF, IL8, IL6 Levels in Congenital Heart Disease Tunaoglu Fatma Sedef, Oguz Ayse Deniz, Zengin Ayse, Olgunturk Fatma Rana, Kula Serdar, Uslu Arda O9 - Expression of Lymphocyte and Monocyte Adhesion Molecules is Increased in Isolated Coronary Artery Ectasia Yildirim Nesligul, Oztekin Ishak, Dogan Sait Mesut, Aydin Mustafa, Gursurer Metin, Cam Fatih, Gungorduk Alper 15:30-16:00 Ara-Break 16:00-17:30 ATEROSKLEROZ; PATOF ZYOLOJ K PUÇLARI O18-O27 ATHEROSCLEROSIS AND PATHOPHYSIOLOGIC PERSPECTIVES Oturum Baflkanlar -Chairmen: Dr. Cemal Tuncer (Kahramanmarafl, TR)-Dr. fiükrü Mercan ( zmit, TR) O18 - Lipoprotein a (LP (A)) is an Acute Phase Reactant in Acute Vascular Events Iltumur Kenan, Karabulut Aziz, Tamam Yusuf, Toprak Gulten, Toprak Nizamettin O19 - Endothelial Dysfunction in Alzheimer s Disease Dede Didem Sener, Yavuz Bunyamin, Yavuz Burcu Balam, Cankurtaran Mustafa, Halil Meltem, Kabakci Giray, Aytemir Kudret, Tokgozoglu Lale, Nazli Nasih, Ariogul Servet, Oto Ali 15

16 20 Eylül 2006, Çarflamba September 20 th 2006, Wednesday SALON 4 HALL IV O20 - The Relation Between Cytomegalovirus Infection and Coronary Atherosclerosis Kalay Nihat, Cetinkaya Yakup, Kayaalti Fatma, Katlandur Huseyin, Özdogru Ibrahim, Gul Ibrahim, Karakaya Ekrem, Eryol Namik Kemal, Topsakal Ramazan, Oguzhan Abdurrahman O21- Atherosclerotic Risk Factors; Are Also Risk Factors for Aortic Valve Calcification? Rabus Murat Bulent, Kayalar Nihan, Sareyyupoglu Basar, Ay Yasin, Yildirim Ozgur, Anasiz Huseyin, Songur Murat, Erkin Alper, Omeroglu Suat Nail, Balkanay Mehmet, Kirali Kaan, Yakut Cevat O22 - Serum Gama Glutamyltransferase Level is Increased in Patients with Coronary Atherosclerosis Yavuz Bunyamin, Kabakci Giray, Aksoy Hakan, Tulumen Erol, Deveci Onur Sinan, Bayram Nilay, Aytemir Kudret, Tokgozoglu Lale, Ozkutlu Hilmi, Nazli Nasih, Oto Ali O23- Hyperlipidemia and Aortic Sclerosis Rabus Murat Bulent, Sareyyupoglu Basar, Kayalar Nihan, Toker Mehmet Erdem, Ozdemir Ahmet, Aksut Mehmet, Onk Alper, Mansuroglu Denyan, Bozbuga Nilgun, Alp Mete, Kirali Kaan, Yakut Cevat O24 - Evidence of Subclinical Atherosclerosis in Patients with Metabolic Syndrome Basarici Ibrahim, Demir Ibrahim, Huseyin Yilmaz, Ozgur Avsar O25 - Comparison of the Levels of Homocysteine in Plasma and Internal Mammary Artery Tissue in Coronary Arterial Disease Patients Duver M Harun, Sacar Mustafa, Kurtoglu Tunay, Erden Tuncay, Tenekeci Cumhur, Kiris Ilker, Peker Oktay, Okutan Huseyin, Yavuz Turan, Ocal Ahmet, Ibrisim Erdogan O26 - Coronary Endothelial Dysfunction in Middle Aged Patients with Rheumatoid Arthritis Ciftci Ozgur, Yilmaz Sema, Caliskan Mustafa, Pamuk Baris Onder, Topcu Semra, Erdogan Dogan, Gullu Hakan, Yildirir Aylin, Muderrisoglu Haldun O27 - Impaired Elastic Properties of Aorta are Associated with Severity of Coronary Artery Disease in Patients with Stable Coronary Artery Disease Gür Mustafa, Yilmaz Remzi, Demirbag Recep, Yildiz Ali 16

17 20 Eylül 2006, Çarflamba September 20 th 2006, Wednesday SALON 5 HALL V 14:00-15:30 AKUT KORONER SENDROMLAR; LAÇ, G R fi M, CERRAH O10-O17 ACUTE CORONARY SYNDROMES; DRUGS, INTERVENTION AND SURGERY Oturum Baflkanlar -Chairmen: Dr. Münacettin Ceviz (Erzurum, TR)-Dr. Ramazan Akdemir (Bolu, TR) O10 - The Effect of Intracoronary Administration of Tirofiban in Patients with Acute Coronary Syndrome Undergoing Emergency Coronary Angioplasty Tafltan Ahmet, Aytekin Deniz, Tamc Necdet Batuhan, Ozturk Volkan, Kozan Omer O11 - Timing of Percutaneous Coronary Intervention for the Stable St Elevation Myocardial Infarction Patients Erdem Yazici Guliz, Erden Murat, Aydogdu Tacoy Gulten, Yavuz Burcu Balam, Turkoglu Sedat, Timurkaynak Timur O12 - Effect of Tirofiban on Inflamation Markers After Primary Percutaneous Coronary Intervention in Patients with St Elevation Myocardial Infarction Ceyhan Ceyhun, Unal Selim, Ercan Ertugrul, Tekten Tarkan, Karul Aslihan, Altinisik Mustafa, Bayrak Ilker O13 - Preoperative Fluvastatin Treatment Reduces C-Reactive Protein Level Without any Improvement on Postoperative Outcomes in Patients with Unstable Angina Eren Ercan, Ersahin Suat, Guler Mustafa, Toker Mehmet Erdem, Ozkaynak Berk, Mataraci Ilker, Rabus Murat Bulent, Balkanay Mehmet, Yakut Cevat O14 - The Effect of Intracoronary (IC) Tirofiban Usage on Myocardial Blood Flow and Left Ventricular Functions in Patients with St Segment Elevated Myocardial Infarction(STEMI) Having Primary Coronary Angioplasty Tafltan Ahmet, Aytekin Deniz, Tamci Necdet Batuhan, Oztürk Volkan, Kozan Omer O15 - The Importance of the Coronary Bypass Surgery for Acute Myocardial nfarction Erdogan Mustafa Bilge, Uygur Feragat, Yardimci Murat, Turkoglu Tansel, Sercelik Alper, Ogutmen Cemil Cahit, Yamak Birol, Kisacikoglu Bulent O16 - Surgical Treatement of Mechanical Post Infarction Complications; Left Ventricel Aneurysm and Ventricular Septal Defect. Surgical Timing and Long Term Survival Coskun K. Oguz, Coskun S. Tolga, Parsa Muhammed Amin, Arousy Mahmud El, Bairaktaris Andreas, Korfer Reiner O17 - Seasonal Variability of Acute Myocardial Infarction in a Western Anatolian City and its Relations to Acute Infections and Climate Biyik Ismail, Canbaz Mehmet Ali, Ergene Oktay 15:30-16:00 Ara-Break 16:00-17:30 KALP CERRAH S NDE SORUNLAR, ÇÖZÜMLER O28-O36 PROBLEMS AND SOLUTIONS IN CARDIAC SURGERY Oturum Baflkanlar -Chairmen: Dr. Murat Dikmengil (Mersin, TR)-Dr. Halit Andaç (fianl urfa, TR) O28 - Complete Arterial Revascularization in Elective and Nonelective Coronary Bypass Graft Surgery Celkan Mehmet Adnan, Kazaz Hakki, Ustunsoy Hasim, Daglar Bahadir, Burma Oktay, Bayar Ekrem, Arslanoglu Yavuz 17

18 20 Eylül 2006, Çarflamba September 20 th 2006, Wednesday SALON 5 HALL V O29 - Comparison of the Pre and Post Operative Pulmonary Functions of Obese and Nonobese Female Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafts Akdur Hulya, Yigit Zerrin, Sozen Ahmet Bilge, Kudat Hasan, Cagatay Tulin, Guven Ozen O30 - Changes in Serum Trace-Element Levels During Cardiopulmonary Bypass and its Effects on Myocardial Damage Demirag Mustafa Kemal, Keceligil Hasan Tahsin O31 - Importance of the Urinary Measurement of Glutathione S-Transferase in Patients with Borderline Renal Function Undergoing On-Pump and Off-Pump Coronary Artery Bypass Surgery Asgun Fatih, Percin Bilal, Akay Hakki Tankut, Yavuz Izzet, Bolcal Cengiz, Bingol Hakan, Ozgurtas Taner, Demirkilic Ufuk, Tatar Harun O32 - Complete Arterial Revascularization with Efficient Usage of Insitu Arterial Conduits in Coronary Bypass Operations Erenturk Selim, Aydemir Numan Ali, Gulbaran Murat O33 - The Use of Thromboelastography-Guided Transfusion Algorithm in Cardiac Surgery Ak Koray, Aksoy Nazan, Tekeli Atike, Adademir Taylan, Civelek Ali, Isbir Selim, Arsan Sinan O34 - Reconstruction of the Left Anterior Descending Coronary Artery with Left Internal Thoracic Artery Improves Long-Term Survival Basaran Murat, Altop Sidika, Selimoglu Ozer, Ozcan Hamiyet, Kurtoglu Nuri, Yildirim Tekin, Us Melih Hulusi, Ogus Noyan Temucin O35 - Prophylactic Dialysis in Elderly Patients Undergoing Coronary Bypass Surgery Percin Bilal, Akay Hakki Tankut, Bingol Hakan, Iyem Hikmet, Bolcal Cengiz, Oz Kursat, Demirkilic Ufuk, Tatar Harun O36 - Effect of Acute Renal Dysfunction on Early Mortality After Cardiac Surgery Adademir Taylan, Tekeli Atike, Ak Koray, Birkan Yasar, Atalan Nazan, Civelek Ali, Isbir Selim, Arsan Sinan 18

19 21 Eylül 2006, Perflembe September 21 st 2006, Thursday SALON 1 HALL I OTURUM 1-SESSION 1 09:00-10:30 VAR S TEDAV S NDE SON 11 AYDA NELER OLDU? THE DEVELOPMENT IN VARICOUS VEIN TREATMENT IN THE LAST 11 MONTHS Oturum Baflkanlar /Chairmen: Dr. Erkmen Böke (Ankara, TR)-Dr. Ifl k Baflar ( stanbul, TR) 1.T bbi tedaviyi kime nas l uygulayal m? Target of the medical treatment: who and how? Dr. Tulga Ulus (Ankara, TR) 2.Endoskopik yöntemle perforatörlerin ba lanmas sonuçlar hala ümit verici mi? Are the results of ligating the perforators still promising? Dr. Mustafa Karaçelik ( zmir, TR) 3.Klasik varis ameliyat n n yerini perkütan lazer kateteri mi al yor? Do percutaneus laser catheters replace good old stripping? Dr. Öztekin Oto ( zmir, TR) 4.Interaktif Tart flma: Bu olguya hangi tedaviyi seçelim? Interactive Discussion:Which treatment should be applied to this case? Dr. Nejat Sar osmano lu ( zmir, TR) 10:30-11:00 Ara-Break OTURUM 2-SESSION 2 11:00-12:30 KORONER ARTER HASTALI INDA YEN YAKLAfiIMLAR NEW APPROACHES IN CORONARY ARTERY DISEASE Oturum Baflkanlar -Chairmen: Dr. Ali Oto (Ankara, TR) -Dr. Metin Demircin (Ankara, TR) 1.Kalp h z ömrü k salt yor mu? Does heart rate shorten the length of life? Dr. Haflim Mutlu (Istanbul, TR) 2.IF inhibisyonu gerçekten etkili mi? Is IF inhibition really effective? Dr. Roberto Ferrari (Bologna, IT) 3.Kad nlarda koroner arter hastal farkl m? Is coronary heart disease different on women? Dr. Eva Swahn (Linkoping, SE) 4.CABG ameliyat sonuçlar 3 damar hastal nda beklentileri karfl l yor mu? Do the CABG surgery results meet the expectations in tripple vessel disease? Dr. Özlem Soran (Pittsburgh, US) 5. Koroner bypass geçiren hastalarda risk s ralamas nda Euroscore ve NT-proBNP NT-proBNP versus Euroscore in risk stratification of patients undergoing CABG operations Davor Milicic (Zagrep,HR) 12:30-13:30 Ö le yeme i-lunch OTURUM 3-SESSION 3 13:30-15:00 KORONER ARTER HASTALI INDA FARKLI YAKLAfiIMLAR DIFFERENT APPROACHES IN CORONARY ARTERY DISEASE Oturum Baflkanlar -Chairmen: Dr. Cevat Yakut (Istanbul, TR)-Dr. Esmeray Acartürk (Adana, TR) 1. Korener arter hastal primer ve sekonder korumas nda ACE inhibitörleri ACE inhibitiors in primary and secondary protection of coronary artery disease Dr. Mehdi Zoghi ( zmir, TR) 2. Koroner arter hastal nda t bb tedavide metabolik yaklafl m Metabolic approach to the medical treatment of coronary artery disease Dr. Seçkin Pehlivano lu ( stanbul, TR) 3. Koroner arter hastal tedavisinde alternatif yöntemler Alternative methods in the treatment of the coronary artery disease Dr. Özlem Soran (Pittsburgh, US) 4. Koroner by-pass ameliyatlar s ras nda yeni metabolik yaklafl mlar New metabolic approaches during coronary bypass surgery Dr. Bülent Tünerir (Eskiflehir, TR) 15:30-16:00 Ara-Break 19

20 21 Eylül 2006, Perflembe September 21 st 2006, Thursday SALON 1 HALL I OTURUM 4-SESSION 4 16:00-17:30 ATR YAL F BR LASYONDA G R fi MSEL VE CERRAH TEDAV 2006 INTERVENTIONAL AND SURGICAL TREATMENT OF ATRIAL FIBRILLATION-2006 Oturum Baflkanlar /Chairmen: Dr. lhan Paflao lu (Ankara, TR)-Dr. Bülent Özin (Ankara, TR) 1. Atriyal Fibrilasyonda Kateter Ablasyonu: Ne kadar baflar l? Catheter ablation: Will it ever be 95% Effective? Dr. Hakan Oral (Michigan, USA) 2.Ganlionektomi ve atriyal fibrilasyon cerrahisi Ganlionectomy & atrial fibrillation surgery Dr. Randal Wolf (Cincinnati, US) 3. Minimal invasive cerrahi ile pv izolasyonu ve di er teknikler Pv Isolation with minimal invasive surgery and other techniques Dr. Randolp Chitwood (East Carolina, US) 4. Minimal Invazif atriyal fibrilasyon cerrahisi Minimally invasive atrial fibrillation surgery Dr. Claudio Muneretto (Brescia, IT) da robotla desteklenen kalp cerrahisi ne durumdad r? Where are we now in robotic enhanced cardiac surgery in 2006? Dr. Friedrich Mohr (Leipzig, AU) 17:30-18:00 Ara-Break OTURUM 5-SESSION 5 18:00-19:30 AORT KAPAK HASTALIKLARI INNOVATIONS IN AORTIC VALVE DISEASE Oturum Baflkanlar -Chairmen: Dr. Ertan Onursal (Istanbul, TR)-Dr. Ethem Kumbay (Bursa, TR) 1. Asemptomatik aort darl nda ne zaman giriflim yap lmal? When to intervene to an asymptomatic valve disease? Dr. Haldun Müderriso lu (Ankara, TR) 2. Katater bazl kapak de ifliminde cerrahi yaklafl m The surgical approach to the catheter based valve replacement Dr. Friedrich Mohr (Leipzing, AU) 3. Aortik kapak de iflimlerinde yeni kavramlar New concepts in aortic valve replacements Dr. Alain Carpentier (Paris, FR) 4. Yeni bioprostetik aortik kapaklardaki geç sonuçlar Late results in new bioprostetic aortic valves Dr. Pia Mykien (Göteburg, SE) 20

XIX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY

XIX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY XIX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY October 11-14, 2003 Atlantis Hotel & Pine Beach Hotel ANTALYA Programme De erli meslektafllar

Detaylı

XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY

XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY November 27-30, 2004 Topkap Palace - Kremlin Palace ANTALYA Programme De erli Meslektafllar m z,

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY Yıl / Year 2011 Cilt / Volume 39 Supplementum 1 Ekim / October ISSN 1016-5169 eissn 1308-4488 Editör Editor Dr. Vedat Sansoy

Detaylı

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... 2 Türk Kardiyoloji Derne i Yönetim Kurulu... 3 Kongre Bilim Kurulu... 3 Kongre Program Dan şma Kurulu... 3 Günün Posteri Seçiciler

Detaylı

33. ULUSAL KURULTAYI

33. ULUSAL KURULTAYI European Appointed TÜRK PLAST K REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH DERNE 33. ULUSAL KURULTAYI 14-18 Eylül 2011 Çeflme Sheraton Otel - zmir Program Kitab çindekiler Önsöz 2-3 TPRECD Kurullar 4-5 ESPRAS Yönetim

Detaylı

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye GEÇMİŞ DÖNEM EDİTÖRLERİ - FORMER EDITORS Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye Dr. Metin ÖZGÜR, Türkiye Dr.

Detaylı

Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2014;42(4):403-409 doi: 10.5543/tkda.2014.92596

Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2014;42(4):403-409 doi: 10.5543/tkda.2014.92596 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2014;42(4):403-409 doi: 10.5543/tkda.2014.92596 403 Kardiyovasküler tıp yayınlarında 2013 yılında yalnız nicelikte artış Cardiovascular publications in 2013

Detaylı

SON DUYURU ve PROGRAM FINAL ANNOUNCEMENT & PROGRAMME

SON DUYURU ve PROGRAM FINAL ANNOUNCEMENT & PROGRAMME Psikofarmakoloji Derne i, GATA Haydarpafla Psikiyatri, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Turkish Association for Psychopharmacology, Psychiatry Department of Gulhane Medical Academy & Bulletin of Clinical

Detaylı

Türk Nöroflirürji Derne i

Türk Nöroflirürji Derne i Türk Nöroflirürji Derne i TÜRK NÖROfi RÜRJ DERNE YÖNET M KURULU Baflkan Dr. Mehmet Zileli 2. Baflkan Dr. Etem Beflkonakl Sekreter Dr. A ahan Ünlü Muhasip Dr. lhan Elmac Veznedar Dr. Tuncer Süzer YÖNET

Detaylı

Dr. Mustafa PAÇ, Ankara Dr. Bülent KAYA, Ankara Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara

Dr. Mustafa PAÇ, Ankara Dr. Bülent KAYA, Ankara Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVAKÜLER CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan : Dr. İ. Tanzer ÇALKAVUR, İzmir Başkan Yrd. : Dr. Cengiz KÖKSAL, İstanbul Genel Sekreter : Dr. H. Tankut AKAY, Ankara Muhasip : Dr.

Detaylı

[P-081] [P-081] Sağ koroner arter ile sağ atriyum arasındaki fistülün ADO-II cihazı ile oklüzyonu

[P-081] [P-081] Sağ koroner arter ile sağ atriyum arasındaki fistülün ADO-II cihazı ile oklüzyonu Girişimsel kardiyoloji Invasive cardiology [P-08] Sağ koroner arter ile sağ atriyum arasındaki fistülün ADO-II cihazı ile oklüzyonu Feyza Ayşenur Paç, Mehmet Burhan Oflaz, Şevket Ballı, İbrahim Ece Ankara

Detaylı

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan Önsöz Temel Kardiyoloji kitab bir y ldan fazla süren yo un bir u rafl sonucu yay nlanm flt r. Uzun süredir kendi dilimizde belirli aral klarla güncellenerek yeniden yay nlanan kapsaml bir kardiyoloji kitab

Detaylı

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye ONURSAL KURUL - HONORARY BOARD

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye ONURSAL KURUL - HONORARY BOARD EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye GEÇMİŞ DÖNEM EDİTÖRLERİ - FORMER EDITORS Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye Dr. Metin ÖZGÜR, Türkiye Dr.

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr., Kardiyovasküler Cerrahi: Kardiyovasküler Cerrahi, Acıbadem Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye ( 2008- )

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr., Kardiyovasküler Cerrahi: Kardiyovasküler Cerrahi, Acıbadem Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye ( 2008- ) 1. Adı Soyadı: Hüseyin Cem Alhan 2. Doğum Tarihi: 21 Eylül 1961 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Üniversite EK-4 ÖZGEÇMİŞ Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Asistan Dr.. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar

Detaylı

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye GEÇMİŞ DÖNEM EDİTÖRLERİ - FORMER EDITORS Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye Dr. Metin ÖZGÜR, Türkiye Dr.

Detaylı

çindekiler [Contents]

çindekiler [Contents] çindekiler [Contents] Destekleyen Kurulufllar................... S 6 Komiteler.............................. S 8 Bilimsel Program....................... S 9 Davetli Konuflmac Özetleri.............. S 19

Detaylı

Türk T p Kurumlar n n Günümüze Dek T bba Halis Katk lar n n Analizi

Türk T p Kurumlar n n Günümüze Dek T bba Halis Katk lar n n Analizi Cerrahpafla T p Dergisi 2010; 41(1): 3-10 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA Türk T p Kurumlar n n Günümüze Dek T bba Halis Katk lar n n Analizi Cerrahpafla T p Dergisi nin 40. y l na ithaf olunur. Altan Onat

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye

Detaylı

+ + [S-101] [S-101] İnsan kemik iliği ve yağ dokusundan izole edilen mezenşimal kök hücrelerin apoptotik yetisinin karşılaştırmalı analizi

+ + [S-101] [S-101] İnsan kemik iliği ve yağ dokusundan izole edilen mezenşimal kök hücrelerin apoptotik yetisinin karşılaştırmalı analizi Genel General [S-0] İnsan kemik iliği ve yağ dokusundan izole edilen mezenşimal kök hücrelerin apoptotik yetisinin karşılaştırmalı analizi Gökhan Ertaş, Ertan Ural, Erdal Karaöz, Ayça Aksoy, Teoman Kılıç,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

Türk. Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor Bülent ALTUN : baltun@hacettepe.edu.tr. Türkçe Dil Editörü / Turkish Language Editor

Türk. Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor Bülent ALTUN : baltun@hacettepe.edu.tr. Türkçe Dil Editörü / Turkish Language Editor ISSN: 00-778 Nefroloji Türk Türk Nefroloji Derneği nin Yayım Organıdır Offi cial Journal of the Turkish Society of Nephrology Önceki Başkanlar Previous Presidents Ekrem Şerif Egeli (970-979) Kemal Önen

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/3 Türkiye

Detaylı

SUBJECT SAYI NUMBER YIL YEAR CİLT VOLUME

SUBJECT SAYI NUMBER YIL YEAR CİLT VOLUME SUBJECT YIL YEAR CİLT VOLUME SAYI NUMBER TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Türk Tıp Dizini CİLT: 1 SAYI: 1-2-3-4 YIL: 1993 TÜRK TIP DİZİNİ Sahibi TÜBİTAK adına Başkan Prof.Dr. Tosun

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 34349 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

TÜBİTAK. ISSN 1300-7602 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY

TÜBİTAK. ISSN 1300-7602 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY TÜBİTAK. ISSN 1300-7602 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Türk Tıp Dizini YİL 1 AO

Detaylı

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ (Renkli satırlar Komisyon Başkanını Belirtmektedir.) UZMANLIK DALI KOMİSYON ÜYESİ KURUM Acil Tıp Cuma Yıldırım Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ahmet Demircan

Detaylı

TURKISH MEDICAL INDEX

TURKISH MEDICAL INDEX TÜBİTAK ISSN 1300-7602 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY TURKISH MEDICAL INDEX 1995 3 1-4 TÜBÎTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA

Detaylı

5. Güner G, ĠĢlekel H, Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü. Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissue. Cancer Letters. 1996 ;103: 233-239.

5. Güner G, ĠĢlekel H, Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü. Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissue. Cancer Letters. 1996 ;103: 233-239. 1. Adı Soyadı: Eyüp Hazan 2. Doğum Tarihi: 19/05/1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1982

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı