Program m z n bu güzel ve yüksek düzeyli durumuna ulaflmas nda büyük rol üstlenen Program Dan flma Komitesini de içtenlikle kutluyorum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Program m z n bu güzel ve yüksek düzeyli durumuna ulaflmas nda büyük rol üstlenen Program Dan flma Komitesini de içtenlikle kutluyorum."

Transkript

1 De erli Meslekdafllar m, Eylül' de Bodrum da düzenlenecek II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi' nin özenle haz rlad m z bilimsel program n sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu y lki bilimsel program m zda Ekokardiyografi Kursu ile Kardiyovasküler Cerrahlar için Periferik Damar Dopler Kursu önemli bir yenilik oldu. Geçen y l bir yenilik olarak bafllatt m z Kardiyak Morfoloji Kursumuza bu y l da program m zda yer verdik. Yo un Bak m ve Kardiyovasküler Ameliyathane Hemflireli i Kursu ile Perfüzyonistler için düzenledi imiz kursun hemflire ve perfüzyonistlerimize yeni aç l mlar sa layaca n ümit ediyorum. Bildiri özetlerimiz daha önce sadece Heart Surgery Forum' da yay nlan yorken bu y l kardiyolog meslekdafllar m z tercih ettikleri taktirde bu özetlerin ''Clinical Cardiology'' adl dergide de yay nlanmas sa land. Bildi iniz gibi bildiri özetlerinden en yüksek puan alan 30' u ilk gün yar flma oturumlar nda sunularak içlerinden ilk 3' üne para ödülü, 10.' ya kadar da mansiyon ödülü verilecektir. Ek olarak bu y l ISMICS' in yay n organ olan ''Innovations'' dergisinde bildiri özetleri de erlendirme ve ödül komitesinin seçece i 10 makale tam metin olarak yay nlanabilecektir. Program zdaki bir di er yenilik de kardiyovasküler alanda hastalar, e itim hastaneleri ve üniversiteler d fl nda örne in muayenehanelerinde ilk kez karfl layan ve tedavi eden kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi uzmanlar na yönelik ''çok özel'' bilimsel oturumlara yer vermemiz oldu. Kongremizin bilimsel program ndaki yabanc konuk konuflmac say s da dikkat çekicidir. 35 i aflan konusunun uzman yabanc konuflmac ulusal bir kongre için adeta rekor düzeydedir. Sadece bunun bile bilimsel program m z n ne denli özen ve özveriyle haz rland n gösteren önemli bir ölçüt oldu u kanaatindeyiz. Bilim kurulumuzun oldukça genifl ve güçlü kadrosunun kongremizin en önemli ay rd edici özelli ini oluflturdu u düflüncesindeyiz. Bildiri özetlerini de erlendirmedeki emek ve yard mlar yla bafllay p oturum baflkan ve konuflmac olarak görev almay kabul etmeleriyle kongremize katk lar süren bilim kurulumuzun tüm de erli üyelerine özverili çal flmalar için özellikle teflekkür ediyorum. Program m z n bu güzel ve yüksek düzeyli durumuna ulaflmas nda büyük rol üstlenen Program Dan flma Komitesini de içtenlikle kutluyorum. Bodrumda keyifli ve baflar l bir kongre geçirmeniz dile iyle sayg lar sunar m. Prof. Dr. Öztekin Oto, FESC, FACC Kongre Baflkan 1

2 PROGRAM DANIfiMA KOM TES PROGRAM ADVISORY COMMITTEE Enver Duran Oktay Ergene Haldun Müderriso lu Ali Oto Vedat Sansoy Harun Tatar Lale Tokgözo lu B LD R DE ERLEND RME VE ÖDÜL KOM TES ABSTRACT EVALUATION AND AWARD COMMITTEE Enver Duran Eyüp Hazan Ersoy Ifl k Haflim Mutlu Y lmaz Niflanc Baran U urlu Nejat Sar osmano lu 2

3 Esmeray Acartürk Çukurova Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Adana Mahmut Aç kel Atatürk Üniv. T p Fakültesi Aziziye Araflt rma Hastanesi Kardiyoloji ABD, Erzurum Erkan Ahat stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fak. Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., stanbul Ramazan Akdemir Abant zzet Baysal Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., Bolu Azem Ak ll Ege Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal zmir Mustafa Ak n Ege Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., zmir M. Necdet Akkufl Mersin Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., Mersin Belhan Akp nar Florence Nightingale Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Klini i, stanbul Celal Aksoy Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, stanbul Mehmet Aksoy Gaziantep Üniversitesi fiahin Bey Araflt rma Enstitüsü, Gaziantep Sait Alan Dicle Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Diyarbak r Cem Alhan Ac badem Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Klini i, stanbul Necip Alp Atatürk Üniv. T p Fak.Yakutiye Araflt. Hast. Kardiyoloji Servisi, Erzurum Mete Alp Kofluyolu Kalp E itim ve Araflt. Hast. Kardiyovasküler Cerrahi Klini i, stanbul Mete Alpaslan Selçuk Üniv. Meram T p Fak. Kardiyoloji ABD Konya Hüdaver Alper Ege Üniv. T p Fakültesi Radyoloji ABD zmir Arma an Altun Trakya Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji ABD, Edirne fiekip Altunkan Metropol Hipertansiyon Klini i Dikmen-Ankara Mehmet Halil Andaç Harran Üniv. Araflt rma Hast., Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal, fianl urfa Atilla Aral Ankara Üniv. T p Fak. Kalp ve Damar Cerrahisi ABD, Ankara Mehmet Arslan Gülhane Askeri T p Akademisi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., Ankara Nadi Arslan F rat Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Elaz Sait Afllamac Baflkent Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Ankara fievket Atasoy Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D., Bursa Arafl.Hastanesi Erzurum Alaattin Avflar Afyon Kocatepe Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal Afyonkarahisar Ali Ayd nlar Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D. Sinan Aydo du Numune Hastanesi Ankara Ayd n Aytaç Amerikan Hastanesi Kalp Cerrahisi Klini i, stanbul Kudret Aytemir Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Ankara Yusuf Bahad r Trabzon Ali Rahmi Bakiler SB zmir Tepecik E itim ve Araflt rma Hastanesi Cocuk Klinikleri, zmir B L M KURULU Mehmet Balkanay Kofluyolu Kalp E itim ve Araflt rma Hastanesi, stanbul Ahmet Baltalarl Pamukkale Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal, Denizli Emrullah Baflar Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., Kayseri Ifl k Baflar stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kardiyoloji A.B.D., stanbul Mustafa Kemal Batur Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Adana Aytül Belgi Akdeniz Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Antalya Turan Berki Kocaeli Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., zmit Ömer Beyaz t Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dal, Antalya Ahmet Birand Erenköy- stanbul Bülent Boyac Gazi Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Beflevler, Ankara Tahsin Bozat SB Bursa Yüksek htisas E itim ve Araflt rma Hastanesi Kardiyoloji 1. Klini i, Bursa Erkmen Böke Hacettepe Üniv. Kalp ve Damar Cerrahisi ABD, Ankara lknur Can Selçuk Üniv. Meram T p Fak. Kardiyoloji Anabilim Dal Meram, Konya Bekir S tk Cebeci Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi Kardiyoloji Klini i Üsküdar, stanbul Münacettin Ceviz Atatürk Üniv. T p Fakültesi Aziziye Araflt rma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Erzurum Hasan Berat Cihan nönü Üniversitesi T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi ABD, Malatya Gökhan Cin Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Baflkan, Mersin Ali Civelek Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Gö üs Cerrahisi Klini i, Altunizade, stanbul Nail Ça lar Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., Ankara Ahmet Çekirdekçi Afyon Kocatepe Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal, Afyon Alpay Çeliker Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs ve Kalp Damar Cerrahisi, Ankara Atiye Çengel Gazi Hastanesi Kardiyoloji A.B.D., Ankara Dilek Çiçek Mersin Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Zeytinlibahçe, Mersin Adnan Çobano lu Yüksek htisas Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahisi, Ankara Bahad r Da deviren Alman Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Taksim, stanbul Sabri Da sal Siyami Ersek Gö üs Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, stanbul Vedat Davuto lu Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., Gaziantep Muzaffer De ertekin Yeditepe Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dal, stanbul Fatma Demir Ege Üniversitesi T p Fakültesi, zmir * Soyad na göre alfabetik yaz lm flt r. 3

4 B L M KURULU Mesut Demir Çukurova Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Adana brahim Demir Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., Antalya Mustafa Kemal Demira Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., Samsun Recep Demirba Harran Üniv. T p Fakültesi Araflt rma Ve Uygulama Hast. Kardiyoloji Anabilim Dal, fianl urfa Abid Demircan Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Cerrahisi A.B.D., Antalya Metin Demircin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., Ankara Deniz Demirk ran Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., Ankara Ufuk Demirk l ç GATA E itim ve Araflt rma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klini i, Ankara Mustafa Demirtafl Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., Adana Ertan Demirtafl Yeditepe Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., stanbul Nuran Dereli Dokuz Eylul Üniv. T p Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D., zmir Aklime Dicle Dokuz Eylul Üniv. Hemflirelik Yüksek Okulu, Cerrahi Hastanesi, zmir Erdem Diker Ankara Numune Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Bahçelievler, Ankara Murat Dikmengil Mersin Üniv. T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal, Mersin Hakan Dinçkal Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., fiehitkamil, Gaziantep smet Dindar Göztepe fiafak Hastanesi Çemenzar Dura Göztepe, stanbul Berent Diflçigil Adnan Menderes Üniversitesi T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., Ayd n Abdullah Do an Süleyman Demirel Üniversitesi fievket Demirel Sa l k Merkezi, Isparta Kas m Do an Cumhuriyet Üniv. T p Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Servisi, Sivas Alev Dramal Ege Univ. Hemflirelik Yüksek Okulu, zmir Enver Duran Trakya Üniversitesi T p Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dal, Edirne Turan Ege Trakya Üniv. T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi ABD, Edirne M. Emin Ertu rul Ercan Central Hosp tal Bayrakl, zmir brahim Erdinç SSK zmir E itim Hastanesi Bozyaka, zmir zzet Erdinler Siyami Ersek Gö üs Kalp Damar Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hast., stanbul Cevdet Erdöl T.B.M.M. Sa l k Aile Çal flma ve Sosyal fller Komisyonu Baflkan, Ankara Ergin Eren Siyami Ersek Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, stanbul Mehmet Eren Siyami Ersek Gö üs Kalp Damar Cerrahisi E itim Ve Araflt rma Hast., stanbul Oktay Ergene zmir Atatürk E it.ve Araflt. Hastanesi Kardiyoloji Klini i, zmir Ülkü Ergene Celal Bayar Üniv. T p Fakültesi Hematoloji Anabilim Dal Manisa Murat Ersanl stanbul Ün. Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp Damar Cerrahisi Klini i, stanbul Ünsal Ersoy Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Ankara Nam k Kemal Eryol Erciyes Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Kayseri Bora Farsak Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Kalp ve Damar Cerrihisi, Ankara Murat Gençbay TDV 29 May s Hastanesi Kardiyoloji Poliklini i, stanbul Levent Gökgöz Gazi Ün.T p Fak.Cerrahi T p Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D., Ankara Niyazi Güler Yüzüncü Y l Üniv.T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Van Nazmi Gültekin.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Haseki, stanbul lhan Günay Cumhuriyet Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi, Gö üs Cerrihisi A.B.D., Sivas Teyfik Gürmen.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Haseki, stanbul Metin Gürsürer Zonguldak Karaelmas Üniv. Uygulama Ve Araflt rma Hastanesi Baflhekimli i Kozlu, Zonguldak Yekta Gürlertop Atatürk Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji ABD, Erzurum Murat Güvener Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal, Ankara Velit Halit Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Gazi Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal, Beflevler, Ankara Tuncay Haz rolan Hacettepe Üniversitesi Radyoloji A.B.D., Ankara Eyüp Hazan Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., zmir Sevgi Hatipo lu GATA, Ankara Bar fl lerigelen.ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal fiehremini, stanbul Erdo an lkay Türkiye Yüksek htisas Hastanesi Kardiyoloji Klini i, Ankara Kenan ltimur Dicle Üniversitesi T p Fakültesi, Diyarbak r Gökhan pek Kofluyolu Kalp E. ve Araflt. Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi, stanbul Selim sbir Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klini i, stanbul Ömer Ifl k Yeditepe Üniversitesi T p Fakültesi, stanbul Ersoy Ifl k Gülhane Askeri T p Akademisi Kardiyoloji A.B.D., Ankara Giray Kabakç Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Ankara Asuman Kaftan Pamukkale Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal K n kl, Denizli Sadi Kaplan Türkiye Yüksek htisas Has. S hh ye, Ankara * Soyad na göre alfabetik yaz lm flt r. 4

5 B L M KURULU Aziz Karabulut K vanç Metin Dicle Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Diyarbak r Ege Sa l k Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, zmir Ilg n Karaca Haflim Mutlu F rat Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Elaz stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., Mustafa Karaçelik Cerrahpafla, stanbul Tepecik SSK Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi, zmir Bülent Mutlu Hayrettin Karaeren Kartal Kofluyolu Yüksek htisas E itim Ve Araflt rma Hastanesi, stanbul Gülhane Askeri T p Akademisi Kardiyoloji Anabilim Dal Etlik, Ankara Haldun Müderriso lu Haldun Karagöz Baflkent Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji A.B.D., Ankara Ankara Güven Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., Ankara Sanem Nalbantgil Ayd n Karamehmeto lu Ege Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, zmir Hacettepe Üniversitesi T p Fakütesi, Ankara stemi Nalbantgil Hakan Karpuz Ege Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., zmir.ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Cerrahpafla- stanbul Ahmet Narin Hakk Kazaz Siyami Ersek Gö üs Kalp Damar Cerrahisi E itim Ve Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Klini i, Gaziantep Araflt rma Hastanesi, stanbul Hasan Tahsin Keçeçigil Cem Nazl 19 May s Üniversitesi T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., Samsun Nurgül Keser Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi, zmir Maltepe Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, stanbul Y lmaz Niflanc Ozan K nay.ü. stanbul T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, stanbul Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dal, zmir Aytekin O uz Mehmet Kaan K rali SSK stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi, stanbul Kofluyolu Kalp E. ve Araflt. Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Klini i, stanbul Enis O uz lker Kirifl Özel Anadolu Sa l k Merkezi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, zmit Süleyman Demirel Üniv. T p Fak. Kalp-Damar Cerr. Anabilim Dal, Isparta Taha Okan Cevat K rma Özel Kardiyoloji Dal Merkezi, zmir Kofluyolu Kalp E itim Ve Araflt rma Hastanesi Kardiyoloji Klini i Kartal, stanbul Tu rul Okay Hikmet Koçak International Hospital Ortaköy, stanbul Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., Erzurum Ahmet Oktay Ferflat Kolbak r Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., stanbul Ondokuz May s Üniv.T p Fak.Gö üs Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., Samsun Hülya Okumufl Lale Koldafl Dokuz Eylul Üniv. Hemflirelik Yüksek Okulu, zmir stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., stanbul Faik Okur Ömer Kozan fiifa T p Merkezi, zmir Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D. nciralt, zmir Hüseyin Okutan Meral Kozan Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Kalp Damar Cerrahisi zmir Tepecik E itim Araflt rma Hastanesi Narl dere, zmir Anabilim Dal, Isparta Sedat Köse Rüstem Olga Gülhane Askeri T p Akademisi Kardiyoloji Anabilim Dal, Ankara stanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, stanbul Hasan Kudat Orhan Onalan.Ü. stanbul T p Fakültesi Bahçelievler - stanbul Gaziosmanpafla Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Tokat Ethem Kumbay Alper Onbafl l Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., Bursa Adnan Menderes Üniv.T p Fak. Kardiyoloji Anabilim Dal, Ayd n Gürkan Kursakl o lu Ertan Onursal Gülhane Askeri T p Akademisi Kardiyoloji A.B.D., Ankara.Ü. stanbul T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., stanbul Nuri Kurto lu Ahmet Öcal Göztepe fiafak Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, stanbul Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Ali Kutsal Anabilim Dal, Isparta Dr. Sami Ulus Çocuk Hastal klar Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Klini i, Ankara Aytaç Öncül Serdar Küçüko lu stanbul Üniv. stanbul T p Fakültesi Kardiyoloji ABD, stanbul stanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, stanbul Nezihi Küçükaslan Remzi Önder Gata E itim Ve Araflt rma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Klini i, Etlik - Ankara Ege Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., zmir Turhan Kürüm Zeki Öngen Trakya Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Edirne stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., stanbul Aret Lazo lu Mehmet Özayd n Teflvikiye- stanbul S.Demirel Üniv. T p Fakültesi fievket Demirel Kalp Merkezi Fikret Maltepe Kardiyoloji Anabilim Dal, Isparta Ege Universitesi T p Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D., zmir Cengiz Özbek Binali Mavitafl Atatürk E itim Ve Araflt rma Hast. Kalp Damar Cerrahisi Klini i, Yeflilyurt, zmir Türkiye Yüksek htisas Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klini i S hhiye, Ankara Fahri Özcan fiükrü Mercan K.T.Ü. T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., Trabzon Anadolu Sa l k Merkezi, zmit Hakan Özdemir Hatice Mert Gazi Üniv. T p Fakültesi Radyoloji A.B.D., Ankara Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, zmir Kurtulufl Özdemir Timur Mefle Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Konya Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, zmir Ramazan Özdemir Atalay Mete nönü Üniv. Turgut Özal T p Merk. Kardiyoloji ABD, Malatya Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Kalp Damar Dumlup nar Bulvar, Antalya * Soyad na göre alfabetik yaz lm flt r. 5

6 B L M KURULU Bülent Özin Baflkent Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Ankara Kanat Öz fl k Ankara Dr. Sami Ulus Çoçuk Hast., Kalp Damar Cerrahisi Klini i, Ankara Ahmet Özkara Selçuk Ün. Meram T p Fak. Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., Meram, Konya Hilmi Özkutlu Hacettepe Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Ankara Süheyla Özkutlu Hacettepe Ün. T p Fak. hsan Do ramac Çocuk Hast. Çocuk Kardiyolojisi Üni., Ankara Azmi Özler Dr. Siyami Ersek Gö üs Kalp Ve Damar Cerrahisi E itim ve Arafl. Hast., stanbul Ahmet Özsoy SSK Süreyyapafla Hastanesi, stanbul Muzaffer Öztürk.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü, Haseki, stanbul Ömür Özmen Özel Ege Sa l k Hast. Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü, zmir lhan Paflao lu Hacettepe Üniv. Kalp Damar Cerrahisi ABD, Ankara Seçkin Pehlivano lu.ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, stanbul Ali R za Kazazo lu Uluda Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Görükle, Bursa Elif Sade Baflkent Üniv. T p Fakültesi Hast, Afla ayranc, Ankara Ergun Salman SSK htisas Hastanesi, 1. Kalp Damar Cerrahisi Servisi, Etlik, Ankara Oktay Sancaktar Medikal Park Hastanesi Kardiyoloji Kilini i, Fatih, stanbul Vedat Sansoy stanbul Üniversitesi Haseki Kardiyoloji Enstitüsü, stanbul Ali Sar gül Selçuk Üniversitesi Meram T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., Meram, Konya Tayyar Sar o lu stanbul Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, stanbul O. Nejat Sar osmano lu Dokuz Eylül Ün. T p Fak. Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal, zmir Ahmet Sar tafl Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Klini i, Ankara Gül Say n Saylam Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, zmir Ender Semiz Pamukkale Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., Denizli Osman Ak n Serdar Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Bursa Hüsnü Sezer International Hospital Kalp Damar Cerrahisi Klini i, stanbul Atilla Sezgin Baflkent Üniv. T p Fakültesi Hast, Yenimahalle, Ankara Halim Soncul Gazi Üniv. T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal, Ankara Mustafa Soylu Akay Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, Ankara Dilek Soysal Balçova- zmir Bingür Sönmez stanbul Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, stanbul Mahmut fiahin 19 May s Üniversitesi Kardiyoloji A.B.D., Samsun Cevat fiekuri Kent Hastanesi Çi li Bornova- zmir Hüseyin fienocak Erzurum Atatürk Üniversitesi Aziziye Araflt. Hast. Kardiyoloji A.B.D., Erzurum zzet Tando an Cumhuriyet Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Sivas Ahmet Tafldan Balçova- zmir Harun Tatar Gülhane Askeri T p Akademisi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., Ankara Talat Tavl Celal Bayar Üniversitesi, T p Fakültesi, Kardiyoloji A.B.D., Manisa Vedide Tavl Dr. Behçet Uz Çoçuk Hast. ve Cerrahisi E itim ve Arafl. Hast. Çoçuk Kardiyolojisi Bölümü, zmir Sedat Tavflano lu.ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Aksaray, stanbul Gülflah Tayyareci Dr. Siyami Ersek Gö üs Kalp ve Damar Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hast., stanbul Ahmet Temizhan Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Kardiyoloji Klini i, Ankara stemihan Tengiz Central Hosp tal, Bayrakl, zmir U ur Kemal Tezcan Celal Bayar Üniversitesi Kardiyoloji A.B.D., Manisa Tevfik Tezcaner Özel Bay nd r Ankara Hastanesi, Ankara Hikmet Tezel fiaflk nbakkal- stanbul Lale Tokgözo lu Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Ankara Nizamettin Toprak Dicle Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Ankara Ramazan Topsakal Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Abd, Talas, Kayseri Remzi Tosun Siyami Ersek Hastanesi Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi Kardiyovasküler Cerrahi Klini i, stanbul Hasan Fehmi Töre GATA T p Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara Cemal Tuncel Kahramanmarafl Sütçü mam Ün. T p Fak. Kardiyoloji A.B.D., Kahramanmarafl Bülent Tünerir Osmangazi Üniv. T p Fak. Kalp ve Damar Cerrahisi ABD, Eskiflehir Hasan Tüzün stanbul Ün. Cerrahpafla T p Fak. Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal, stanbul Kemalettin Uçanok Ankara Ün. Kalp Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Klini i, Ankara Baran U urlu Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal, zmir Tulga Ulus Türkiye Yüksek htisas Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klini i S hhiye, Ankara Tezel Ulusoy Siyami Ersek Gö üs Kalp Damar Cerrahisi E itim Ve Araflt rma Hastanesi Suadiye, stanbul Sabahhattin Umman.Ü. stanbul T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Çapa, stanbul Dilek Ural Kocaeli Üniv. T p Fak.Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dal, zmit, Kocaeli Ertan Ural Kocaeli Üniv. T p Fak. Kardiyoloji ABD, zmit Ayhan Usal Çukurova Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Adana * Soyad na göre alfabetik yaz lm flt r. 6

7 B L M KURULU Cihangil Uyan Abant. Baysal Üniversitesi zzet Baysal T p Fakültesi, Gölköy, Bolu Adnan Uysalel Ankara Üniv. T p Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi ABD Ankara M. S dd k Ülgen Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Konya Nurettin Ünal Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, zmir Mustafa Ünlü Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Ankara Haflim Üstünsoy Gaziantep Üniv. T p Fak. Kalp-Damar Cerr. Anabilim Dal, Gaziantep Kerem Vural Türkiye Yüksek htisas Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klini i, Ankara Ahmet Vural Kocaeli Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Kocaeli Cevat Yakut Kofluyolu Arafl. ve E itim Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi ABD, stanbul Bengi Yaymac Medicana Hastanesi Grubu Kardiyoloji Bölümü Çaml ca, stanbul Fikri Yap c Siyami Ersek E itim ve Araflt. Hast. Kalp ve Damar Cerrahisi, stanbul Mehmet Yaz c Selçuk Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Bölümü, Akyokufl, Konya brahim Yekeler Siyami Ersek Gö üs Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, stanbul Ali Yener Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi, Ankara Mehmet Yeniterzi Selçuk Üniv. Meram T p Fak. Kalp-Damar Cerrahisi A.B.D., Konya Dilek Yeflilbursa Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., Bursa Osman Yeflilda 19 May s Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Samsun Ufuk Yetkin zmir Atatürk E it.ve Araflt. Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi, zmir Ertan Yetkin nönü Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Malatya Aylin Y ld r r Baflkent Üniv. T p Fakültesi Hast, Çankaya, Ankara Ahmet Turan Y lmaz Gata Kalp ve Damar Cerrahisi, Ankara Remzi Y lmaz Harran Üniv. T p Fakültesi Araflt rma Ve Uygulama Hast. Kardiyoloji Anabilim Dal, fianl urfa Hüseyin Y lmaz Akdeniz Üniv. T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Antalya Mustafa Y lmaz Bursa Yüksek htisas E itim Ve Araflt rma Hastanesi, Bursa Cem Yorganc o lu Hacettepe Üniv. T p Fak. Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal S hhiye-ankara Tahir Yüksek Selçuk Üniversitesi Meram T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, Konya Mehdi Zoghi Ege Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D., zmir * Soyad na göre alfabetik yaz lm flt r. 7

8 KONUK KONUfiMACILAR / GUEST LECTURER Ottavio Alfieri Avrupa Kardiyoloji Derne i Kardiyovasküler Cerrahi Çal flma Grubu Baflkan Annalisa Angelini Avrupa Kardiyoloji Derne i Kardiyak Anatomi ve Morfoloji Çal flma Grubu Önceki Baflkan Tayfun Aybek Frankfurt Johan Wolfgang Goethe Üniversitesi Kardiyovasküler Cerrahi Klini i Gani Bajraktari Kosova Üniversitesi Klinik Merkezi Kardiyoloji ç Hastal klar 2. Klini i fiefi, Kosova John Betteridge Middlesex Hastanesi Sir Jules Thorn Enstitüsü Bojan Biocina Dubrava Üniversite Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi ABD Alain Carpentier Paris Europeen Georges Pompidou Hastanesi Gilda Caruso Avrupa Kardiyoloji Derne i Kardiyak Anatomi ve Morfoloji Çal flma Grubu Baflkan Krishnaswamy Chandrasekaran Mayo Clinic, ABD W. Randolp Chitwood Brody T p Fakültesi Do u Carolina Üniversitesi, ISMICS Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Dick S. de Jong Avrupa Perfüzyonistler Derne i Baflkan Roberto Ferrari Avrupa Kardiyoloji Derne i Bilim Kurulu Baflkan Igor Gregoric Texas Heart Institute Kardiyovasküler Cerrahi Araflt rmalar Direktör Yard mc s ve Mekanik Dolafl m Deste i Direktörü Lorenzo Menicanti SanDonato Poliklinik Enstitüsü Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü, Milano Davor Milicic H rvatistan Kardiyoloji Derne i Baflkan Friedrich Mohr Leipzig Üniversitesi Kalp Merkezi Direktörü Claudio Muneretto Brescia Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyovasküler Cerrahi ABD Baflkan / Avrupa Kardiyovasküler Cerrahi Derne i Genel Sekreteri Pia Mykèn Sahlgrenska Üniversite Hastanesi Toraks ve Kardiyovasküler Cerrahi ABD T.M. Norekval Avrupa Kardiyoloji Derne i Hemflirelik Çal flma Grubu Baflkan Hakan Oral Michigan Universitesi Aritmi Araflt rmalar Direktörü Fausto Pinto Avrupa Ekokardiyografi Derne i Önceki Baflkan Maria J. Salvador Avrupa Kardiyoloji Derne i Kardiyoloji Prati i Konseyi Üyesi Stephan Schueler Avrupa Kardiyovasküler Cerrahi Derne i Baflkan Alain Sebaoun Avrupa Kardiyoloji Derne i Kardiyoloji Prati i Konseyi Üyesi Ozlem Soran Pittsburg Üniversitesi EECP Araflt rma Laboratuvar Direktörü Rex Stanbridge ISMICS Seçilmifl Baflkan W. J. M. Scholte op Reimer Avrupa Kardiyoloji Derne i Hemflirelik Çal flma Grubu Önceki Baflkan Jan Svennevig National Hastanesi Toraks ve Kardiyovasküler Cerrahi ABD Philip Poole-Wilson Imperial College T p Fakültesi Kardiyoloji A.B.D. Frank Ruschitzka Zurih Üniversite Hastanesi Kardiyoloji ABD Heinz Rupp Marburg Üniversitesi Moleküler Kardiyoloji Departman, Almanya Edgar Scheibe Frankfurt Johan Wolfgang Goethe Üniversitesi Kardiyovasküler Cerrahi Klini i Eva Swahn sveç Kardiyoloji Derne i Baflkan Christian Tancev Frankfurt Johan Wolfgang Goethe Üniversitesi Kardiyovasküler Cerrahi Klini i Eric Thaulow Riks Hastanesi Eriflkinlerde Konjenital Kalp Hastal Bölüm Baflkan Egemen Tüzün Kardiyovasküler Cerrah Texas Heart Institute Kardiyovasküler Cerrahi Araflt rmalar Laboratuvar Randall Wolf Cincinati Üniversitesi Cerrahi ve Biomedikal Mühendislik Profesörü, USA ISMICS Baflkan Andreas Zierer Washington Üniversitesi T p Fakültesi, USA 8

9 SAAT Hour 09:00-14:00 14:00-15:30 15:30-16:00 16:00-17:30 17:30-18:00 18:00-19:00 19:00-19:30 19:30 20 Eylül 2006-Çarflamba September 20 th, 2006-Wednesday SALON 1 / HALL 1 SALON 2 / HALL 2 SALON 3 / HALL 3 SALON 4 / HALL 4 SALON 5 / HALL 5 OTELE G R fi ve KAYIT filemler CHECK IN & REGISTRATION Aritmi Kursu Arrythmia Course Yar flmas 1 Competition 1 O1-O9 O10-O17 Ara-Break Aritmi Kursu Arrythmia Course Yar flmas 2 Competition 2 O18-O27 O28-O36 Ara-Break Aç l fl Töreni Opening Ceremony Aç l fl Kokteyli ve Müzik Opening Cocktail and Music Akflam Yeme i (Ana Restaurant) Dinner (Main Restaurant)

10 SAAT Hour 09:00-10:30 10:30-11:00 11:00-12:30 12:30-13:30 13:30-15:00 15:30-16:00 16:00-17:30 17:30-18:00 18:00-19:30 21 Eylül 2006-Perflembe September 21 st, 2006-Thursday SALON 1 / HALL 1 SALON 2 / HALL 2 SALON 3 / HALL 3 SALON 4 / HALL 4 SALON 5 / HALL 5 Varis Tedavisinde Son 11 Ayda Neler Oldu? The Development in Varicous Vein Treatment in the Last 11 Months Akademik Kurulufllar D fl nda Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Uygulamalar Cardiology and Cardiovascular Surgery Practice Outside Academic Institutions Ekokardiyografi Kursu 1 Echocardiography Course 1 O37-O45 O46-O54 Ara-Break Koroner Arter Hastal nda Yeni Yaklafl mlar New Approaches in Coronary Artery Disease Akut Koroner Sendrom 2006 Günceli Updates in Acute Coronary Syndrome 2006 Ekokardiyografi Kursu 2 Echocardiography Course 2 O55-O65A O66-O74 Ö le Yeme i-lunch S ca S ca na ESC 2006 Barcelona Hot Topics in ESC 2006 Ö le Yeme i-lunch Koroner Arter Hastal nda Farkl Yaklafl mlar Different Approaches in Coronary Artery Disease Periferik Arter Hastal klar nda Hipertansiyon Problemi Hypertension Problem in Peripherial Artery Disease Patients O75-O82 Ara-Break Atriyal Fibrilasyonda Giriflimsel ve Cerrahi Tedavi 2006 Interventional and Surgical Treatment of Atrial Fibrillation-2006 Kardiyak Görüntülemede Yenilikler Updates in Cardiac Imaging Gebeler Üzerinde Uygulamal Fetal Ekokardiyografi Kursu Live Fetal Echocardiography Course on Pregnant Women O83-O87 O88-O96 Ara-Break Aort Kapak Hastal klar Innovations in Aortic Valve Disease Antihipertansif Tedavi Güncelleme Update in Anti-Hypertensive Theraphy Kardiyovasküler Cerrahlar çin Periferik Damar Doppler Kursu Peripheral Veneous and Arterial Doppler Course for Cardiovascular Surgeons O97-O104 O105-O113

11 SAAT Hour 09:00-10:30 10:30-11:00 11:00-12:30 12:30-13:30 13:30-15:00 15:30-16:00 16:00-17:30 17:30-18:00 18:00-19:30 22 Eylül 2006-Cuma September 22nd, 2006-Friday SALON 1 / HALL 1 SALON 2 / HALL 2 SALON 3 / HALL 3 SALON 4 / HALL 4 SALON 5 / HALL 5 Dirençli Hipertansiyon le Bafletmenin Yollar Management of Resistant Hypertension Yapay Kalp Kullanman n Zaman Art k Geldi mi? Is it Time to Use ELVED? Ekokardiyografi Uzmanlar çin Koyun Kalpleri Üzerinde Canl Kardiyak Morfoloji Kursu Live Cardiac Morphology Course for Echocardiography Specialists on Sheep Hearts O114-O120 O121-O127 Ara-Break 21 inci Yüzy lda Geriatrik Kardiyovasküler T p Geriatric Cardiovascular Medicine in 21 st Century Mitral Kapak Hastal klar nda Tedavi Treatment in Mitral Valve Disease Ö le Yeme i-lunch Yeni Kardiyak Teknikler Advanced Cardiac Techniques Pulmoner Hipertansiyon: Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Güncelinde Önemli Bir Sorun Pulmonary Hypertension: An Important Problem in Cardiology and Cardiovascular Surgery Kalp Cerrahlar ve Giriflimsel Kardiyologlar çin, Koyun Kalpleri Üzerinde Canl leri Mitral Kapak Anatomi Kursu Advanced Mitral Valve Anatomy Course for Heart Surgeons and Invasive Cardiologist on Sheep Hearts Trombolitik tedavi: Geçmiflten gelece e Thromobolitic treatment: From past to future Spesimenler Üzerinde Tof ta Canl Kardiyak Morfoloji Kursu Live Cardiac Morphology Course with TOF Specimens O128-O135 Sol kar nc a yard m eden cihaz tak lm fl hastalarda düflük ak mla sa kar nc a destek uygulamas Low flow right heart support in left ventricular assist device implanted patients O147-O152 O136-O146 Ö le Yeme i-lunch O153-O162 Ara-Break Ateroskleroz Tedavisi ve Periferik Arter Cerrahisi Atherosclerosis Treatment and Peripherial Artery Surgery 2006 da Bugün Bile Zor Kararlar Difficult Decisions Even Today in 2006 Spesimenler Üzerinde AVSD lerde Canl Kardiyak Morfoloji Kursu Live Cardiac Morphology Course with AVSD Specimens O163-O169 O170-O178 Ara-Break Dostluk Oturumu: Ödüllü nteraktif Kurs Friendship Session: Interactive Course with Awards Kök Hücre: Hala Umut Vaat Ediyor mu? Stem Cell: Is it Still Promising?

12 SAAT Hour 09:00-10:30 10:30-11:00 11:00-12:30 12:30-13:30 13:30-15:00 15:30-16:00 16:00-17:30 23 Eylül 2006-Cumartesi September 23rd, 2006-Saturday SALON 1 / HALL 1 SALON 2 / HALL 2 SALON 3 / HALL 3 SALON 4 / HALL 4 SALON 5 / HALL 5 Kalp Yetmezli inde Yeni ne Var? Novel Developments in the Treatment of Heart Failure Perfüzyon Kursu 1 Perfusion Course 1 O179-O186 O187-O196 Ara-Break Hipertansiyon Lipid Düflürücü Tedavinin Yeni Yönleri New Aspects of Lipid Lowering Treatment Perfüzyon Kursu 2 Perfusion Course 2 O197-O202 O203-O210 Ö le Yeme i-lunch Karfl t Görüfl: Uyan k Hastada Koroner Bypass Uygulamas Coronary Bypass Application in Awake Patient Hemflirelik Kursu 1 Cardiac Nursing Course 1 O211-O218 O219-O227 Ara-Break 2006 da Gündemde Kalanlar / Gözden Düflenler In and out Issues in 2006 Hemflirelik Kursu 2 Cardiac Nursing Course 2 O228-O233 O234-O241

13 20 Eylül 2006, Çarflamba September 20 th 2006, Wednesday SALON 1 HALL I AR TM KURSU / ARRYTHMIA COURSE Düzenleyen-Organized by: Dr. Ali Oto (Ankara, TR) 14:00-15:30 OTURUM 1-SESSION 1: AR TM TANI VE TEDAV S ARRYTHMIA DIAGNOSIS & TREATMENT Oturum Baflkanlar -Chairmen: Dr. Ali Oto (Ankara, TR)-Dr. Hakan Oral (Michigan, USA) 14:00-14:20 1. Dar QRS takiaritmiler Narrow QRS tachiarrythmia Dr. Bülent Özin (Ankara, TR) 14:20-14:40 2. Genifl QRS takiaritmiler Large QRR tachiarrythmia Dr. Sedat Köse (Ankara, TR) 14:40-15:00 3. Postoperatif atriyal fibrilasyon Postoperative atrial fibrillation Dr. Kudret Aytemir (Ankara, TR) 15:00-15:20 4. Atriyal fibrilasyonun cerrahi tedavisi: erken ve geç sonuçlar Surgical treatment of atrial fibrillation early and late results Dr. Belhan Akp nar ( stanbul, TR) 15:20-15:30 Tart flma-discussion 15:30-16:00 Ara-Break 16:00-17:30 OTURUM 2-SESSION 2: LG NÇ EKG ÖRNEKLER : NTERAKT F OTURUM INTERESTING EKG EXAMPLES: INTERACTIVE SESSION Oturum Baflkanlar -Chairmen: Dr. Ersoy Ifl k (Ankara, TR)-Dr. Bülent Özin (Ankara, TR) Sunan-Presented by: Dr. Erdem Diker (Ankara, TR) Dr. Ahmet Vural (Kocaeli, TR) Dr. Mustafa Soylu (Ankara, TR) *Keypadler ile soru - yan t *Question and answers by keypads 17:30-18:00 Ara-Break 18:00-19:00 AÇILIfi TÖREN -OPENING CEREMONY 19:00-19:30 AÇILIfi KOKTEYL VE MÜZ K-OPENING COCKTAIL AND MUSIC 19:30 AKfiAM YEME (Ana Restaurant)-DINNER (Main Restaurant) 13

14 20 Eylül 2006, Çarflamba September 20 th 2006, Wednesday SALON 3 HALL III 14:00-15:30 SÖZLÜ SUNUM YARIfiMASI OTURUMU 1 ORAL PRESENTATION COMPETITION SESSION 1 Oturum Baflkanlar -Chairmen: Dr. Enver Duran (Edirne, TR)-Dr. Mahmut fiahin (Samsun, TR) 15:30-16:00 Ara-Break 16:00-17:30 SÖZLÜ SUNUM YARIfiMASI OTURUMU 2 ORAL PRESENTATION COMPETITION SESSION 2 Oturum Baflkanlar -Chairmen: Dr. Harun Tatar (Ankara, TR) Dr. Nizamettin Toprak (Diyarbak r, TR) Bildiri De erlendirme ve Ödül Komitesi Abstract Evaluation & Award Commitee Enver Duran (Edirne, TR) Eyüp Hazan (Izmir, TR) Ersoy Ifl k (Ankara, TR) Haflim Mutlu (Istanbul, TR) Y lmaz Niflanc (Istanbul, TR) Nejat Sar osmano lu (Izmir, TR) Baran U urlu (Izmir, TR) 14

15 20 Eylül 2006, Çarflamba September 20 th 2006, Wednesday SALON 4 HALL IV 14:00-15:30 DENEYSEL KARD YOLOJ VE KALP CERRAH S O1-O9 EXPERIMENTAL CARDIOLOGY AND HEART SURGERY Oturum Baflkanlar -Chairmen: Dr. Mehmet Aksoy (Gaziantep, TR)-Dr. Hasan Berat Cihan (Malatya, TR) O1 - The Effects of Polydokanol on Pleurodiesis in Rats: An Experimental Study Sezgin Atilla, Akay Tankut Hakki, Gultekin Bahadir, Ozkan Suleyman, Saritas Bulent, Tunel Ali, Ozdemir Handan, Aslamaci Sait O2 - The Effect of Gadolinium Chloride on Renal Injury in the Model of Experimental Aortic Ischemia-Reperfusion Kiris Ilker, Okutan Huseyin, Savas Cagri, Yonden Zafer, Delibas Namik O3 - Effect of Adenoviral Vector Containing Angiotensin II (ANGII) Type 1 Receptor (AT1R) Antisense CDNA (AHAT1) on Migration of Smooth Muscle Cells of Autologous Vein Grafts Gu Xinghua, Tao Guowei, Hu Weicheng, Wang Jianli, Song Yi O4 - In Ischemia-Reperfusion Model of Rats the Effect of Ishemic Preconditioning to the Myocardial Apoptosis Celkan Mehmet Adnan, Cavdar Sevgi, Bagci Cahit, Sari Ibrahim, Kazaz Hakki, Ustunsoy Hasim O5 - Gadolinium Chloride Attenuates Aortic Occlusion-Reperfusion-Induced Myocardial Injury in Rats Kiris Ilker, Okutan Huseyin, Savas Cagri, Yonden Zafer, Delibas Namik O6 - The Effect of Hypothermia on Vascular Tonus Ozkisacik Erdem Ali, Discigil Berent, Boga Mehmet, Gurcun Ugur, Badak Muharrem Ismail, Sirek Nail, Durmaz Selim, Gunes Tugrul Unsal O7- Serum Adiponectin Levels Predict Early Atherosclerosis in Carotid Arteries in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting Kiris lker, Tekin Ilker, Yesildag Ahmet, Vural Huseyin, Oyar Orhan, Sirin Burcu, Okutan Huseyin, Ibrisim Erdogan O8 - VEGF, IL8, IL6 Levels in Congenital Heart Disease Tunaoglu Fatma Sedef, Oguz Ayse Deniz, Zengin Ayse, Olgunturk Fatma Rana, Kula Serdar, Uslu Arda O9 - Expression of Lymphocyte and Monocyte Adhesion Molecules is Increased in Isolated Coronary Artery Ectasia Yildirim Nesligul, Oztekin Ishak, Dogan Sait Mesut, Aydin Mustafa, Gursurer Metin, Cam Fatih, Gungorduk Alper 15:30-16:00 Ara-Break 16:00-17:30 ATEROSKLEROZ; PATOF ZYOLOJ K PUÇLARI O18-O27 ATHEROSCLEROSIS AND PATHOPHYSIOLOGIC PERSPECTIVES Oturum Baflkanlar -Chairmen: Dr. Cemal Tuncer (Kahramanmarafl, TR)-Dr. fiükrü Mercan ( zmit, TR) O18 - Lipoprotein a (LP (A)) is an Acute Phase Reactant in Acute Vascular Events Iltumur Kenan, Karabulut Aziz, Tamam Yusuf, Toprak Gulten, Toprak Nizamettin O19 - Endothelial Dysfunction in Alzheimer s Disease Dede Didem Sener, Yavuz Bunyamin, Yavuz Burcu Balam, Cankurtaran Mustafa, Halil Meltem, Kabakci Giray, Aytemir Kudret, Tokgozoglu Lale, Nazli Nasih, Ariogul Servet, Oto Ali 15

16 20 Eylül 2006, Çarflamba September 20 th 2006, Wednesday SALON 4 HALL IV O20 - The Relation Between Cytomegalovirus Infection and Coronary Atherosclerosis Kalay Nihat, Cetinkaya Yakup, Kayaalti Fatma, Katlandur Huseyin, Özdogru Ibrahim, Gul Ibrahim, Karakaya Ekrem, Eryol Namik Kemal, Topsakal Ramazan, Oguzhan Abdurrahman O21- Atherosclerotic Risk Factors; Are Also Risk Factors for Aortic Valve Calcification? Rabus Murat Bulent, Kayalar Nihan, Sareyyupoglu Basar, Ay Yasin, Yildirim Ozgur, Anasiz Huseyin, Songur Murat, Erkin Alper, Omeroglu Suat Nail, Balkanay Mehmet, Kirali Kaan, Yakut Cevat O22 - Serum Gama Glutamyltransferase Level is Increased in Patients with Coronary Atherosclerosis Yavuz Bunyamin, Kabakci Giray, Aksoy Hakan, Tulumen Erol, Deveci Onur Sinan, Bayram Nilay, Aytemir Kudret, Tokgozoglu Lale, Ozkutlu Hilmi, Nazli Nasih, Oto Ali O23- Hyperlipidemia and Aortic Sclerosis Rabus Murat Bulent, Sareyyupoglu Basar, Kayalar Nihan, Toker Mehmet Erdem, Ozdemir Ahmet, Aksut Mehmet, Onk Alper, Mansuroglu Denyan, Bozbuga Nilgun, Alp Mete, Kirali Kaan, Yakut Cevat O24 - Evidence of Subclinical Atherosclerosis in Patients with Metabolic Syndrome Basarici Ibrahim, Demir Ibrahim, Huseyin Yilmaz, Ozgur Avsar O25 - Comparison of the Levels of Homocysteine in Plasma and Internal Mammary Artery Tissue in Coronary Arterial Disease Patients Duver M Harun, Sacar Mustafa, Kurtoglu Tunay, Erden Tuncay, Tenekeci Cumhur, Kiris Ilker, Peker Oktay, Okutan Huseyin, Yavuz Turan, Ocal Ahmet, Ibrisim Erdogan O26 - Coronary Endothelial Dysfunction in Middle Aged Patients with Rheumatoid Arthritis Ciftci Ozgur, Yilmaz Sema, Caliskan Mustafa, Pamuk Baris Onder, Topcu Semra, Erdogan Dogan, Gullu Hakan, Yildirir Aylin, Muderrisoglu Haldun O27 - Impaired Elastic Properties of Aorta are Associated with Severity of Coronary Artery Disease in Patients with Stable Coronary Artery Disease Gür Mustafa, Yilmaz Remzi, Demirbag Recep, Yildiz Ali 16

17 20 Eylül 2006, Çarflamba September 20 th 2006, Wednesday SALON 5 HALL V 14:00-15:30 AKUT KORONER SENDROMLAR; LAÇ, G R fi M, CERRAH O10-O17 ACUTE CORONARY SYNDROMES; DRUGS, INTERVENTION AND SURGERY Oturum Baflkanlar -Chairmen: Dr. Münacettin Ceviz (Erzurum, TR)-Dr. Ramazan Akdemir (Bolu, TR) O10 - The Effect of Intracoronary Administration of Tirofiban in Patients with Acute Coronary Syndrome Undergoing Emergency Coronary Angioplasty Tafltan Ahmet, Aytekin Deniz, Tamc Necdet Batuhan, Ozturk Volkan, Kozan Omer O11 - Timing of Percutaneous Coronary Intervention for the Stable St Elevation Myocardial Infarction Patients Erdem Yazici Guliz, Erden Murat, Aydogdu Tacoy Gulten, Yavuz Burcu Balam, Turkoglu Sedat, Timurkaynak Timur O12 - Effect of Tirofiban on Inflamation Markers After Primary Percutaneous Coronary Intervention in Patients with St Elevation Myocardial Infarction Ceyhan Ceyhun, Unal Selim, Ercan Ertugrul, Tekten Tarkan, Karul Aslihan, Altinisik Mustafa, Bayrak Ilker O13 - Preoperative Fluvastatin Treatment Reduces C-Reactive Protein Level Without any Improvement on Postoperative Outcomes in Patients with Unstable Angina Eren Ercan, Ersahin Suat, Guler Mustafa, Toker Mehmet Erdem, Ozkaynak Berk, Mataraci Ilker, Rabus Murat Bulent, Balkanay Mehmet, Yakut Cevat O14 - The Effect of Intracoronary (IC) Tirofiban Usage on Myocardial Blood Flow and Left Ventricular Functions in Patients with St Segment Elevated Myocardial Infarction(STEMI) Having Primary Coronary Angioplasty Tafltan Ahmet, Aytekin Deniz, Tamci Necdet Batuhan, Oztürk Volkan, Kozan Omer O15 - The Importance of the Coronary Bypass Surgery for Acute Myocardial nfarction Erdogan Mustafa Bilge, Uygur Feragat, Yardimci Murat, Turkoglu Tansel, Sercelik Alper, Ogutmen Cemil Cahit, Yamak Birol, Kisacikoglu Bulent O16 - Surgical Treatement of Mechanical Post Infarction Complications; Left Ventricel Aneurysm and Ventricular Septal Defect. Surgical Timing and Long Term Survival Coskun K. Oguz, Coskun S. Tolga, Parsa Muhammed Amin, Arousy Mahmud El, Bairaktaris Andreas, Korfer Reiner O17 - Seasonal Variability of Acute Myocardial Infarction in a Western Anatolian City and its Relations to Acute Infections and Climate Biyik Ismail, Canbaz Mehmet Ali, Ergene Oktay 15:30-16:00 Ara-Break 16:00-17:30 KALP CERRAH S NDE SORUNLAR, ÇÖZÜMLER O28-O36 PROBLEMS AND SOLUTIONS IN CARDIAC SURGERY Oturum Baflkanlar -Chairmen: Dr. Murat Dikmengil (Mersin, TR)-Dr. Halit Andaç (fianl urfa, TR) O28 - Complete Arterial Revascularization in Elective and Nonelective Coronary Bypass Graft Surgery Celkan Mehmet Adnan, Kazaz Hakki, Ustunsoy Hasim, Daglar Bahadir, Burma Oktay, Bayar Ekrem, Arslanoglu Yavuz 17

18 20 Eylül 2006, Çarflamba September 20 th 2006, Wednesday SALON 5 HALL V O29 - Comparison of the Pre and Post Operative Pulmonary Functions of Obese and Nonobese Female Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafts Akdur Hulya, Yigit Zerrin, Sozen Ahmet Bilge, Kudat Hasan, Cagatay Tulin, Guven Ozen O30 - Changes in Serum Trace-Element Levels During Cardiopulmonary Bypass and its Effects on Myocardial Damage Demirag Mustafa Kemal, Keceligil Hasan Tahsin O31 - Importance of the Urinary Measurement of Glutathione S-Transferase in Patients with Borderline Renal Function Undergoing On-Pump and Off-Pump Coronary Artery Bypass Surgery Asgun Fatih, Percin Bilal, Akay Hakki Tankut, Yavuz Izzet, Bolcal Cengiz, Bingol Hakan, Ozgurtas Taner, Demirkilic Ufuk, Tatar Harun O32 - Complete Arterial Revascularization with Efficient Usage of Insitu Arterial Conduits in Coronary Bypass Operations Erenturk Selim, Aydemir Numan Ali, Gulbaran Murat O33 - The Use of Thromboelastography-Guided Transfusion Algorithm in Cardiac Surgery Ak Koray, Aksoy Nazan, Tekeli Atike, Adademir Taylan, Civelek Ali, Isbir Selim, Arsan Sinan O34 - Reconstruction of the Left Anterior Descending Coronary Artery with Left Internal Thoracic Artery Improves Long-Term Survival Basaran Murat, Altop Sidika, Selimoglu Ozer, Ozcan Hamiyet, Kurtoglu Nuri, Yildirim Tekin, Us Melih Hulusi, Ogus Noyan Temucin O35 - Prophylactic Dialysis in Elderly Patients Undergoing Coronary Bypass Surgery Percin Bilal, Akay Hakki Tankut, Bingol Hakan, Iyem Hikmet, Bolcal Cengiz, Oz Kursat, Demirkilic Ufuk, Tatar Harun O36 - Effect of Acute Renal Dysfunction on Early Mortality After Cardiac Surgery Adademir Taylan, Tekeli Atike, Ak Koray, Birkan Yasar, Atalan Nazan, Civelek Ali, Isbir Selim, Arsan Sinan 18

19 21 Eylül 2006, Perflembe September 21 st 2006, Thursday SALON 1 HALL I OTURUM 1-SESSION 1 09:00-10:30 VAR S TEDAV S NDE SON 11 AYDA NELER OLDU? THE DEVELOPMENT IN VARICOUS VEIN TREATMENT IN THE LAST 11 MONTHS Oturum Baflkanlar /Chairmen: Dr. Erkmen Böke (Ankara, TR)-Dr. Ifl k Baflar ( stanbul, TR) 1.T bbi tedaviyi kime nas l uygulayal m? Target of the medical treatment: who and how? Dr. Tulga Ulus (Ankara, TR) 2.Endoskopik yöntemle perforatörlerin ba lanmas sonuçlar hala ümit verici mi? Are the results of ligating the perforators still promising? Dr. Mustafa Karaçelik ( zmir, TR) 3.Klasik varis ameliyat n n yerini perkütan lazer kateteri mi al yor? Do percutaneus laser catheters replace good old stripping? Dr. Öztekin Oto ( zmir, TR) 4.Interaktif Tart flma: Bu olguya hangi tedaviyi seçelim? Interactive Discussion:Which treatment should be applied to this case? Dr. Nejat Sar osmano lu ( zmir, TR) 10:30-11:00 Ara-Break OTURUM 2-SESSION 2 11:00-12:30 KORONER ARTER HASTALI INDA YEN YAKLAfiIMLAR NEW APPROACHES IN CORONARY ARTERY DISEASE Oturum Baflkanlar -Chairmen: Dr. Ali Oto (Ankara, TR) -Dr. Metin Demircin (Ankara, TR) 1.Kalp h z ömrü k salt yor mu? Does heart rate shorten the length of life? Dr. Haflim Mutlu (Istanbul, TR) 2.IF inhibisyonu gerçekten etkili mi? Is IF inhibition really effective? Dr. Roberto Ferrari (Bologna, IT) 3.Kad nlarda koroner arter hastal farkl m? Is coronary heart disease different on women? Dr. Eva Swahn (Linkoping, SE) 4.CABG ameliyat sonuçlar 3 damar hastal nda beklentileri karfl l yor mu? Do the CABG surgery results meet the expectations in tripple vessel disease? Dr. Özlem Soran (Pittsburgh, US) 5. Koroner bypass geçiren hastalarda risk s ralamas nda Euroscore ve NT-proBNP NT-proBNP versus Euroscore in risk stratification of patients undergoing CABG operations Davor Milicic (Zagrep,HR) 12:30-13:30 Ö le yeme i-lunch OTURUM 3-SESSION 3 13:30-15:00 KORONER ARTER HASTALI INDA FARKLI YAKLAfiIMLAR DIFFERENT APPROACHES IN CORONARY ARTERY DISEASE Oturum Baflkanlar -Chairmen: Dr. Cevat Yakut (Istanbul, TR)-Dr. Esmeray Acartürk (Adana, TR) 1. Korener arter hastal primer ve sekonder korumas nda ACE inhibitörleri ACE inhibitiors in primary and secondary protection of coronary artery disease Dr. Mehdi Zoghi ( zmir, TR) 2. Koroner arter hastal nda t bb tedavide metabolik yaklafl m Metabolic approach to the medical treatment of coronary artery disease Dr. Seçkin Pehlivano lu ( stanbul, TR) 3. Koroner arter hastal tedavisinde alternatif yöntemler Alternative methods in the treatment of the coronary artery disease Dr. Özlem Soran (Pittsburgh, US) 4. Koroner by-pass ameliyatlar s ras nda yeni metabolik yaklafl mlar New metabolic approaches during coronary bypass surgery Dr. Bülent Tünerir (Eskiflehir, TR) 15:30-16:00 Ara-Break 19

20 21 Eylül 2006, Perflembe September 21 st 2006, Thursday SALON 1 HALL I OTURUM 4-SESSION 4 16:00-17:30 ATR YAL F BR LASYONDA G R fi MSEL VE CERRAH TEDAV 2006 INTERVENTIONAL AND SURGICAL TREATMENT OF ATRIAL FIBRILLATION-2006 Oturum Baflkanlar /Chairmen: Dr. lhan Paflao lu (Ankara, TR)-Dr. Bülent Özin (Ankara, TR) 1. Atriyal Fibrilasyonda Kateter Ablasyonu: Ne kadar baflar l? Catheter ablation: Will it ever be 95% Effective? Dr. Hakan Oral (Michigan, USA) 2.Ganlionektomi ve atriyal fibrilasyon cerrahisi Ganlionectomy & atrial fibrillation surgery Dr. Randal Wolf (Cincinnati, US) 3. Minimal invasive cerrahi ile pv izolasyonu ve di er teknikler Pv Isolation with minimal invasive surgery and other techniques Dr. Randolp Chitwood (East Carolina, US) 4. Minimal Invazif atriyal fibrilasyon cerrahisi Minimally invasive atrial fibrillation surgery Dr. Claudio Muneretto (Brescia, IT) da robotla desteklenen kalp cerrahisi ne durumdad r? Where are we now in robotic enhanced cardiac surgery in 2006? Dr. Friedrich Mohr (Leipzig, AU) 17:30-18:00 Ara-Break OTURUM 5-SESSION 5 18:00-19:30 AORT KAPAK HASTALIKLARI INNOVATIONS IN AORTIC VALVE DISEASE Oturum Baflkanlar -Chairmen: Dr. Ertan Onursal (Istanbul, TR)-Dr. Ethem Kumbay (Bursa, TR) 1. Asemptomatik aort darl nda ne zaman giriflim yap lmal? When to intervene to an asymptomatic valve disease? Dr. Haldun Müderriso lu (Ankara, TR) 2. Katater bazl kapak de ifliminde cerrahi yaklafl m The surgical approach to the catheter based valve replacement Dr. Friedrich Mohr (Leipzing, AU) 3. Aortik kapak de iflimlerinde yeni kavramlar New concepts in aortic valve replacements Dr. Alain Carpentier (Paris, FR) 4. Yeni bioprostetik aortik kapaklardaki geç sonuçlar Late results in new bioprostetic aortic valves Dr. Pia Mykien (Göteburg, SE) 20

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

Davet. Değerli meslektaşlarımız,

Davet. Değerli meslektaşlarımız, Davet Değerli meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmaya yönelik

Detaylı

2017 İleri Kardiyovasküler Çözümler Sempozyumu Programı

2017 İleri Kardiyovasküler Çözümler Sempozyumu Programı 2017 İleri Kardiyovasküler Çözümler Sempozyumu Programı Atrial Fibrilasyona Çok Yönlü Bakış- 8.45 9.45 İzzet Erdinler- Memorial Ataşehir Hastanesi Ahmet Taha Alper- Dr. Siyami Ersek GKDC EAH Hasan Turhan-

Detaylı

Kardiyoloji K fl Günleri Toplant s

Kardiyoloji K fl Günleri Toplant s Kardiyoloji 4 Mart 2006 Klassis Hotel, Silivri stanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan 34384 stanbul Telefon : (0212) 221 1730-221 1738 Faks : (0212) 221 1754 e-posta : tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU DAL KODU 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral KONT 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111088 Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp 4 K 2 - - Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp 4 K 1 - - Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 4 K

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100411013 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 0 1 --- --- 101411019 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 700111019 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008)

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008) 10111392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 3 3 0 056.740 059.925 10112982 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ K 2 2 0 059.229 059.259

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 1011147 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ GASTROENTEROLOJİ 1 1 0 54.500 54.500 1011155 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

MEZUN OLDUĞU OKUL: GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ-1999 TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI-DANIŞMANI: KORONER BY-PASS

MEZUN OLDUĞU OKUL: GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ-1999 TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI-DANIŞMANI: KORONER BY-PASS ADI SOYADI: HÜSEYİN BAYRAM DOĞUM YERİ TARİHİ: ANKARA-1975 UZMANLIK ALANI: KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ÜNVANI : UZMAN DOKTOR ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM: KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ MEZUN OLDUĞU OKUL: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Davet. De erli meslektafllar m z,

Davet. De erli meslektafllar m z, Davet De erli meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylafl m n art rmaya yönelik

Detaylı

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9 2012-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VE LAR () 100111034 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 1 1 0 67,50000 67,50000 100311032 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111064 Genel Cerrahi 5 K 1 - - 700111082 İç Hastalıkları 4 K 1 - - Ankara Dışkapı

Detaylı

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Kadrolar Adıyaman Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Adnan Menderes Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Afyon Kocatepe Üni. Tıp F. Acil 4 K 1 - - Akdeniz

Detaylı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları A 010 İstanbul, Adli Tıp Kurumu D 010 Adana, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi D 020 Ankara, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

MÜS. YERİ MÜS. TARİHİ. 7.2.2015 İzmir. 8.2.2015 Ankara. 21.3.2015 Eskişehir 2 Nisan 2015/44

MÜS. YERİ MÜS. TARİHİ. 7.2.2015 İzmir. 8.2.2015 Ankara. 21.3.2015 Eskişehir 2 Nisan 2015/44 ÜNİVERSİTESİ GÖREVİ ADI 1 Engin ÖZTEL Dokuz Eylül 2 Melih Metin PEKKAPTAN Orta Doğu Tenik 3 DORUK KAMIŞ Kocaeli 4 AHMET KARAMAN Atatürk Ligi Ligi ÜNİLİG Buz Hokeyi ÜNİLİG Buz Hokeyi TÜRKİYE 7.2.2015 İzmir

Detaylı

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Onay ve karar no 1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014 2 3 4 Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

MF-3 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 ÜNİVERSİTE D/Ö B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER.

MF-3 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 ÜNİVERSİTE D/Ö B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. Tıp Fakültesi MF-3 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) Özel 83 96 537,23259 541,88137

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

Devlet Kastamonu Üniversitesi Örgün -

Devlet Kastamonu Üniversitesi Örgün - YGS PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET- VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 015 BAŞARI SIRASI 015 TABAN PUANI Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Devlet Çanakkale

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2011 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

16 Mart 2012 - Cuma Salon A

16 Mart 2012 - Cuma Salon A 16 Mart 2012 - Cuma Salon A 09:00-11:15 1. Oturum: Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu Oturum Başkanları: Dr. Bülent Özin - Dr. Haldun Müderrisoğlu 09:00-09:30 Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu: Hedeflerimize Ulaştık

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

Kalp Kapak Hastalýklarý ve Eriskin Konjenital Kalp Hastalýklarý Çalýsma Gruplarý Egitim Toplantýsý 30 Mayýs - 2 Haziran 2010 Kolin Otel Çanakkale Darulaceze Cad. Fulya Sok. Sok. Ekþioðlu Ýþ Ýþ Merkezi

Detaylı

Tablo 2. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları*

Tablo 2. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Tablo 2 2013 TUS İlkbahar Dönemi Ek Yerleştirme Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Uzmanlık Dal Kodu Uzmanlık Dal Adı Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı

Detaylı

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 2 2 0 60,48456 61,13287 100111088 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sayfa 1 / 6

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sayfa 1 / 6 0 0 0 Sayfa / 0 0 0 0 0 Sayfa / 0 Sayfa / YURTDIŞINDA DOKU VE ORGAN NAKLİ AMACIYLA SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ RESMİ SAĞLIK KURUMLARI LİSTESİ AKCİĞER NAKLİ MERKEZLERİ İstanbul Üniversitesi İstanbul

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 100211042 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100211139 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100311014 ADNAN MENDERES

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

Ekim 2015 Dönemi başvuruları kapsamında Üniversitemizde yapılacak olan Doçentlik Sınavı ile ilgili bilgi edinilmesi rica olunur.

Ekim 2015 Dönemi başvuruları kapsamında Üniversitemizde yapılacak olan Doçentlik Sınavı ile ilgili bilgi edinilmesi rica olunur. Doçentlik Sözlü Sınavı(Göz Hastalıkları) Temel Alan Kodu: 1028-Göz Hastalıkları Toplantı Yeri: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Toplantı Salonu 1. Kat,Taşkent Caddesi 77. Sokak No: 11 Bahçelievler/Ankara

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

Doç. Dr. Zerrin Sungur, İstanbul ÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Dr. Zeliha Tuncel, Siyami Ersek GKDCM Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Doç. Dr. Zerrin Sungur, İstanbul ÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Dr. Zeliha Tuncel, Siyami Ersek GKDCM Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 19 Mayıs Çarşamba 14:00-16:00 Çalışma Grubu I-İskemik Damar Hastalıklarında Periferik Bloklar Karotis Endarterektomilerde Bölgesel Blok Uygulamaları: Doç. Dr. Zerrin Sungur, İstanbul ÜTF Anesteziyoloji

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B 641214-10-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ 1 21249221 ÇATALTEPE İSMAİL D 2 21249287 GÜNEY YİĞİT ALP B3 3 21249292 KADIOĞLU HATİCE SENA B3 4 21249307 KARAKAYA SEFA B3 5 21249364 KÜÇÜKLERGİL YAĞIZ C2 6

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel)

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel) 100311014 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 50,00844 50,00844 103011017 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 52,62288 52,62288 700611014 Ankara Dışkapı Yıldırım

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Program Adı Özel Koşullar

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z, Türk Kardiyoloji

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Acıbadem Üniversitesi 200111024 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - 4, 5 200111121 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 4, 5 Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) 10 MF-1 463,833 6.830 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik Öğretmenliği (İngilizce) 21 MF-1 438,070 14.500 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 102810095 ÇANKIRI KARATEKİN Üniv. Devlet ÇANKIRI TM-2 45 + 2 52 52 294,526 186000 175.000 104510268 GİRESUN Üniv. Devlet GİRESUN TM-2 60 + 2 67 67 293,642 194000 177.000 106110512 KARABÜK Üniv. Devlet

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 15 MF-3 537,233 83 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 77 MF-3 521,472 448 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111046 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 3A GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Adalet MYO Adalet YGS-3 388,141 427,210 50 3A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANTALYA Adalet MYO Adalet

Detaylı

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ 15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ Değerlendirme Jürisi Başkanı Prof. Dr. İlham ALİYEV Onursal Başkan Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Rektör 17 MAYIS 2010 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Karş. Edebiyat (İngilizce) (Tam Burslu) 3 DİL-1 507,023 229 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mütercim-Terc. (İng-Fra-Türkçe) (Tam Burslu) 5 DİL-1 496,128 414 BOĞAZİÇİ

Detaylı