T.C. Resmî. Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim » KANUN. Sayı : CUMARTESİ 15 MAYIS Sıkıyönetim Kanunu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî. Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» KANUN. Sayı : 18837 CUMARTESİ 15 MAYIS 1971. Sıkıyönetim Kanunu"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim » Yönetim ve yom isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevv&nat Genel Müdürlüğün» başvurulur 15 MAYIS 1971 CUMARTESİ Sayı : KANUN Sıkıyönetim Kanunu Kanan No : 1402 Kabul tarihi: 13/5/1971 Sıkıyönetim üğm; BİRİNCİ BÖLÜM Genel esaslar Madde 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nm 124 üncü smaddesi gereğince verilmiş olan Sıkıyönetim ilân kararı ve Sıkıyönetimin bölge ve süresi üzerinde yapılacak değişiklikler, İçimleri Bakanlığınca uygun 1 görülecek araçlarla ilânı olunur. Sıkıyönetimin yürütülmesi : Madde 2 Sıkıyönetim altına alınan yerlerde genel güvenlik ve asayişe ilişkin zabıta kuvvetlerin ait görev ve yetkiler Sıkıyönetim Komutanlığına geçer. Zabıta kuvvetleri bütün teşkilâtı ile Sıkıyönetim Komutanının emrine girer. Sıkıyönetim bölgesindeki zabıta kuvvetleri; Sıkıyönetim hizmetlerinin yapılmasından 1 dolayı Sıkıyönetim Komutanlığına, bu luzmetler dışında kalan hizmetlerin yürütülmesinden dolayı da adlî ve idarî makamlara karşı sorumludur. Millî İstihbarat Teşkilâtı Sıkıyönetim Komutanlığı ile işbirliği yapar. Sıkıyönetim Komutanlığı, bu kanunla kendisine verilen görev ve yetkileri o yerin zabıta kuvvetleri ve tefrik edilecek askerî birlikler ile yürütür. Barışta ve zorunlu hallerde Sıkıyönetim Komutam o yer veya o yere en yakın Garnizon Komutanlarından yeteri kadar birliğini emrine verilmesini istiyebilir. Bu istek derhal yerine getirilir. Sıkıyönetim Komutanı, bölgesi içinde gerek zabıta kuvvetlerinin ve gerekse askerî personelin görev yerlerini değiştirebilir. Hizmet gereklerini dikkate alarak zabıta kuvvetlerinde askerî personel kullanılabilir. Bu takdirde müdür seviyesindeki personwl Sıkıyönetim Komutanı emrinde müşavir olarak görevlerine devam ederler. Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili istemler, o bölgedeki Devlet kurum ve organlarınca yerine getirilir. Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan veya görev alan bilcümle personelin, Sıkıyönetim süresince Sıkıyönetim Komutanının izni olmadıkça, istifa veya emeklilik işlemleri yürütülemez veya bagka bir göreve atanmam yapüamaz. Görev ve yetki : Madde 3 Sıkıyönetim Komutanı, Sıkıyönetim bölgesinde genel güvenlik ve kamu düzeninin gerektirdiği hallerde aşağıda yazılı olağanüstü tedbirleri almaya yetkilidir. a) Konutları ve her türlü dernek, siyasî parti, sendika, kulüp gibi teşekküllere ait binaları, işyerleri ile özel ve tüzel kişilikleri haiz (özerk müesseseler dahil) müesseseler ve bunlara ait müştemilât ve her türlü kapalı ve açık yerleri, mektup, telgraf vesair mersuleleri ve kişilerin üzerlerini herhangi bir müracaat, talep ve karara lüzum olmaksızın aramak ve bunlardan sübut vasıtaları olan yahut zor alıma tabi bulunan eşyayı zaptetmek; b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yayımları dahil olmak üzere telefon, telsiz, radyo, televizyon gibi her çeşit araçlarla yapılan yayım ve haberleşmeye sansür koymak, kayıtlamak veya durdurmak ve hizmetin gerektirdiği ahvalde bunlardan öncelikle faydalanmak; c) Söz, yazı, resim, filim ve sesle yapılan her türlü yayım, haberleşme, mektup, telgraf ve sair mersuleleri kontrol etmek; gazete, dergi, kitap ve diğer yayımların basım ve yayımını kayıtlamak ve bunlar üzerine sansür koymak veya Sıkıyönetim bölgesine sokulmasını yasaklamak; Sıkıyönetim Komutanlığınca basılması veya neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş gibi bilcümle matbu evrakı basan matbaaları kapatmak; d) Kamu düzeni, Devlet kuvvetleri, kişi hürriyeti, kamu selâmeti aleyhine işlenen cürümlerle, adam öldürmek veya kişilere karşı müessir fiilde bulunmak suçlarından hükümlülüğü bulunanlardan' veya genel emniyet gözetimi altında olanlardan yahut Sıkıyönetim Bölgesinde belirli bir ikametgâhı olmıyanlardan veya diğer şüpheli olan kişilerden Sıkıyönetim Bölgesi içinde bulunmaları sakıncalı görülenleri Sıkıyönetim Bölgesi dışına çıkarmak veya bu bölge içinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak; e) Her türlü silâhlar, eephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyo aktif maddeler veya gazların yahut benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimi için emirler vermek, arayıp toplamak; f) Grev, Lokavt yetkilerinin kullanılmalını»üreli olarak durdurmak veya izne bağlamak; hareketleri ya İşgal, fiilî durum, boykot ve is yavaşlatılması gibi saklamak, Önlemek veya önleyici tedbirleri almak; g) Kapalı veya açık yerlerde her türlü toplantıları veya gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, her türlü dernek ve teşekküllerin çalışmalarını durdurmak veya bunları izne bağlamak; yeni dernek kuruluslarıaı icne bağlamak;

2 3ahıft 2 t Resmî Qgızevf ı 15 MAYIS 1971 h) Zarurî ihtiyaç maddelerini yapan, üreten, depolıyan, nakleden ve satan ticarî ve smaî müesseseleri lüzumu halinde kontrol etmek ve ihtiyaçların gerektirdiği tedbirleri almak; 1) Gazino, kahvehane, birahane, meyhane, tiyatro, sinema, bar, diskotek, taverna, dansmk ve emsali gibi eğlence yerleri ile kulüp ve sair oyun salonlarını kontrol etmek, kapatmak veya bunların açılma ve kapanma zamanlarını tayın etmek ve sınırlamak; j) Kara, deniz ve hava trafik düzenine ilişkin tedbirleri almak, güvenlik amacıyle ulaştırma araçlarının bölgeye giriş ve çıkışlarını kayıtlamak veya yasaklamak; k) Sıkıyönetim bölgesine girmek ve bu bölgeden çıkmak istiyenler hakkında kayıtlar koymak; 1) Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmım aldırmak; m) Lüzumu halinde Sıkıyönetim bölgesindeki Hazine, özel idare ve belediyelere ait bina, araç ve personelden yararlanmak; n) Bakanlar Kurulunun Sıkıyönetimle ilgili kararlarını yürütmek Bu maddede sayılan görev ve yetkilerin kullanılması sırasmda milletlerarası hukukun diplomatik temsilcilikler ve mensuplarına tanıdığı ayrıcalık ve dokunulmazlıklar ile yasama dokunulmazlığına ilişkin Anayasa hükümleri saklıdır. Silâh kullanma yetkisi : Madde 4 Sıkıyönetim Komutanlığı emrinde görevli asker ile polis ve jandarma, kendilerine verilen görevlerin yerine getirilmesi sırasmda, Türk Silâhlı Kuvvetlen Iç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilât ve Vazife Nizamnamesinde silâh kullanmayı ıcabettuen haı ve şartlardan herhangi birinin tahakkuku halinde silâh kullanma yetkisini haizdirler. Silâh kullanmayı gerektiren hallerde münferit hizmet görenler kendi başlarına, topluca hizmet görenler olay yerinde başlarında bulunan amirin emriyle silâhlarını kullanırlar. İKİNCİ BÖLÜM Komutan ve yardımcıları : Organlar Madde 5 > Sıkıyönetimin ilân edildiği bölgede, bu kanun hükümlerini uygulamak üzere en az Kolordu veya eşidı kıta komutanlığı görevini yapmış veya yapmakta olan biı komutan, Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Millî Savunma Bakanının inhası. Başbakan'ın inızalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı bir kararname ile Sıkıyönetim Komutanı olarak atanır. Sıkıyönetim Komutanına, sıkıyönetimin ilân edildiği bölge ve ilâm gerektiren olaym genişliği dikkate alınarak yeteri kadar komutan yardımcısı, yukardakı fıkrada belirtilen usule göre atanır. Atanma kararında Sıkıyönetim Komutanının ve komutan yardımcılarının eski görevleriyle üişkilermin kesilip kesilmiyeceğı belirtilir. Sıkıyönetim Komutanı, hizmet gereklerini dikkate alarak, kendine ait yetkilerin tamamını veya bir kısmını yardımcılarına devredebilir. Çeşitli bölgelerde veya bütün yurtta Sıkıyönetim ilân edilmesi halinde, Sıkıyönetim Komutanlıkları arasındaki işbirliği ve koordinasyon Başbakanlıkça sağlanır Sıkıyönetim Komutanının sorumluluğu Madde 6 Sıkıyönetim Komutanı bu kanunla kendisine verilen görev ve yetkilerden dolayı Başbakana kaışı sorumludur; askerî hizmetlerin yürütülmesinden dolayı bağlı bulunduğu genel hükümler uygulanır. Sıkıyönetim Komutanına vekâlet. Madde 7 Sıkıyönetim Komutanının, Sıkıyönetim bölgesinden uzaklaşması veya hizmet edemiyecek derecede mazeretinin vukubulması halinde, kendisine kimin vekâlet edeceği Genelkurmay Başkanlığınca tespit olunur. Ancak, bu vekâletin onbeş günden fazla uzamasını gerektiren hallerde en kısa zamanda yeni bir atama yapılır. Karargâh : Madde 6 Sıkıyönetim ilânı ile beraber, Sıkıyönetimin maksat ve amaçlarına uygun olarak, Sıkıyönetim Komutanlığı karargâhı kurulur. Sıkıyönetim Komutanlığı kadroları, Genelkurmay Başkanlığınca önceden hazırlanır. Bu kadrolara göıe lüzumu kadar subay, astsubay, sivil personel usulüne göre atanır. Atanan personel, atanma emrinin kendilerine tebliğini takibedeı yirmidört saat içerisinde hareket ile yol süresi sonunda yeni görevlerin-, katılma zorundadır. Birlikler : Madde 9 Sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesi amaciyle lüzu mu kadar askerî birlik Genelkurmay Başkanlığınca Sıkıyönetim Komu tanı emrine verilir. Adlî müşavirlikler : Madde 10 Sıkıyönetim Komutanlığı refakatindeki Adlî Müşaviı ve yardımcıları, özel kanunlardaki görevlerinden ayrı olarak Sıkıyönetim Komutanlığının hukuk müşavirliği görevlerini de ifa ederler. Askerî mahkemeler : Madde 11 Sıkıyönetim bölgelerinde, 25 Ekim 1963 gün ve 353 sayılı Kanuna göre Millî Savunma Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde yeteri kadar askerî mahkeme kurulur. Bunlar bulundukları yerin Sıkıyönetim askerî mahkemesi olarak adlandırıhr ve birden fazla olması halinde numaralandırılırlar. Bu mahkemelere, Genelkurmay Başkanlığı Adlî Müşaviri, Millî Savunma Bakanlığı Askerî Adalet İşleri Başkanı ve Millî Savunma Bakanlığı Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanından müteşekkil kurulca seçilen yeteri kadar adlî müşavir, askerî hâkim ve askerî savcı ile bunların yardımcıları usulüne göre atanır. Askerî Hâkim ve Savcılar hakkında 26/10/1963 gün ve 357 sayılı Kanunun 16 nci maddesi hükmü saklıdır. Ancak aralıksız olarak bir aydan fazla görevlerine engel olacak özürlerinin tahakkuku halinde bu teminattan faydalanamazlar. Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerine yeteri kadar subay üye Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine askerî hâkim subayların tayini usulüne göre atanır. Savaş halinde Genelkurmay Başkanlığının lüzum göstermesi üzerine Sıkıyönetim veya harekât bölgeleri içindeki askerî mahkemeler Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi görevini de yaparlar. Bu takdirde askerî mahkemelerin yetki sahaları ile birden ziyade askerî mahkeme bulunan yerlerde bunlardan hanıgilerinin Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesi görevini yapacağı hususu Millî Savunma Bakanlığınca tayin ve tespit edilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sıkıyönetim mahkemesi Sıkıyönetim mahkemeleri kuruluncaya kadar yapılacak işle Madde 12 Sıkıyönetim Komutanı ııezdindekı askerî mahkemeler göreve başlayıncaya kadar, suçun işlendiği yerlerde bulunan askerî savcılar ve bunlar yoksa Cumhuriyet savcıları Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi savcılarının görevlerini yaparlar. Sıkıyönetim ilânını gerektiren hallere bağlı eylemler : Madde 13 Sıkıyönetim ilânına sebep olan suçları, Sıkıyönetim ilânından evvel işlemiş olanlarla, Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinin el koyduğu her hangi bir suçla irtibatı bulunan suçları işliyenlerin davalarına, suç Sıkıyönetim Bölgesi dışında işlenmiş olsa dahi, Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinde bakılır. Ancak, Sıkıyönetim Komutam bu suçlardan, Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinde bakılmasına lüzum görmediklerini ilgili adlı mercilere vermeye yetkilidir. Sıkıyönetim personelinin suçlarında görev : Madde 14 < Sıkıyönetim Komutanlığı emrine giren personelin, sıkı yönetim hizmet ve görevleri ile ilgili olarak veya sıkıyönetim hizmet vc görevlerinin yapılması sırasmda işledikleri suçlara ait davalara bakmak görevi, sıkıyönetim askerî mahkemelerine aittir. Bu kişilerin sıkıyönetim mahkemesi görevine giren suçları hakkında re'sen kovuşturma yapılır. Bunlar hakkında özel kanunlarında gösteriler yargı usulü hükümleri uygulanmaz. Sıkıyönetim emrindeki asker kişilerin askerî yargıtaya tabi suçla rın da sıkıyönetim askerî mahkemesinde bakılır.

3 15 MAYİS 1970 (Resmî Gazete) Sanıle i 3 Sıkıyönetim mahkemelerinin görev ve yetkileri : Madde 15 Sıkıyönetim altma alman yerlerde aşağıdaki suçları işliyenler ve bunların suçlarına İştirak edenler sıkıyönetim komutanı tarafından istenildiği takdirde, sıfat, meslek ve memuriyetleri ne olursa olsun sıkıyönetim komutanı nezdindeki askerî mahkemelerde yargılanır; a) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babının birinci, ikinci ve dördüncü fasıllarında yazılı Devletin kişiliğine karşı işlerien suçlar; b) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının beşinci babının birinci ve ikinci faslında yazılı suç işlemeye tahrik ve cürüm ikâı için cemiyet kurmak suçları; c) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının altıncı babının ikinci faslında yazılı Devlete ait mühür, damga ve sair alâmetlerin taklidi hakkındaki suçlar; d) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının yedinci babında yazılı kamunun selâmeti aleyhine işlenen suçlar; e) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının onuncu babının ikinci faslında yazılı yağma, yol kesme, adam kaldırma suçları; f) Türk Ceza Kanununun 179, 180, 188, 201, 234, 235, 236, 241, 242, 248, 249, 254, 25S, 256, 257, 258, 260, 264, 266, 268, 271 inci maddelerinde yazılı suçlar ile 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanunda yazılı suçlar; g) Türk Ceza Kanununun 390 ve 391 inci maddelerinde yazılı suçlar ile haberleşmeyi sağlıyan Posta, Telgraf, Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne veya Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait her türlü araç, gereç, tesis va tellerine karşı işlenen hırsızlık suçları; h) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 59 uncu maddelerinde yazüı suçlar; i) Askerî Ceza Kanununun 75, 93, 94, 95 ve 96 ncı maddeleri İle 148 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve 160 ıncı maddesinde yazılı suçlar; j) Takibi şikâyete bağlı olmıyan veya şahsî dava yoliyle takibi gerekli bulunmıyan basın yoliyle işlenmiş suçlar; k) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkında Kanuna muhalefetten doğan suçlar; 1) Derneklerin, sendikaların ve meslekî kuruluşların kanunlarda mevcut kapatılmalariyle ilgili davalar; (Anayasa'nm ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun siyasî partilerin kapatılmasiyle ilgili hükümleri saklıdır.) Yukarda yazılı suçlara el koyan yetkili merciler bu suçlara ait hazırlık soruşturması evrakım vakit geçirmeden sıkıyönetim komutanına göndermekle yükümlüdürler. Sıkıyönetim Komutanı kendisine gönderilen evrakı ya Sıkıyönetim Komutanbğı nezdindeki askerî mahkemenin askerî savcılığına verir veya genel hükümler gereğince işlem yapılmak üzere yetkili mercie geri gönderir. Sıkıyönetim Komutam bu kanunda yazüı suçlardan sanık kişileri, Sıkıyönetim Komutanlığı nezdindeki askerî mahkemeye sevk ve tutuklanmaları gerekip gerekmediği hakkında bir karar alınıncaya kadar gözetim altmda tutabilir. Bu süre 30 günden fazla olamaz. Yasama dokunulmazlığına ilişkin Anayasa hükümleri ile Anayasa'nm 90 mcı maddesi hükmü ve diplomatik dokunulmazlıkla ilgili Milletlerarası Hukuk kurulları saklıdır. Suçlar ve cezalar : Madde 16 Sıkıyönetim altma alman yerlerde Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından alınan tedbirlere aykırı hareket edenler veya emirleri dinlemiyenler veya kimliklerine dair kasden gerçeğe uymayan bilgi verenler veya bilgi vermekten çekinenler bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Sıkıyönetim Bölgesinde maksadı mahsusa müstenit kamunun telâş ve heyecanım doğuracak şekilde asılsız, mübalağalı havadis ve haber yayan veya nakledenler altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşyüz liradan beş bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Eğer fiil, fail tarafından bir yabancı Ue anlaşma sonucu işlenmiş ise hapis cezası bir yıldan ve ağır para cezası da bin liradan aşağı olamaz. Bu suçlar basın ve yayın organları tarafından işlenirse fau ve mesulleri hakkında verilecek cezalar iki misli artırılır. Sıkıyönetim bölgesinden çıkarılanlardan veya bölge içinde belirli bir verde yerleşmesi yasaklananlardan sıkıyönetim bölgesine veya yerleşmesi yasaklanan mahalle izinsiz girenler bir aydan üç aya kadar, tekerrüründe iki aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandınürlar. Para cezasına çevirmeme: verilen hürriyeti bağla Madde 17 Sıkıyönetim mahkemelerince yıcı cezalar para cezasına çevrilemez. Uygulanacak usul hükümleri: Madde 18 Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan askerî mahkemelerde, Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun savaş hali hükümleri uygulanır. Sıkıyönetim, savaş hali sebebiyle ilân edilmemiş ise Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun savaş halinde kanun yollarma başvurmaya ve yerme getirmeye ilişkin hükümleri uygulanmaz. Kanun yollarına başvurma ve tetkik mercii: Madde 19 Sıkıyönetim Komutanı, nezdinde Askerî Mahkeme kurulan kıt'a komutanının veya askerî kurum amirinin görev ve yetkilerini haizdir. Aynı bölge içinde birden fazla Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi bulunursa bu mahkemelerden birinin verdiği ve itiraz olunabüir kararlarının inceleme mercii, karan veren Sıkıyönetim Askerî Mahkemesine en yakın Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi; aynı bölge içinde birden fazla Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi yoksa en yakın askerî mahkemedir. Askerî Yargıtay'ca incelemede öncelik : Madde 20 Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan askerî mahkemelerce verilip temyiz edilen hükümlere Askerî Yargıtay'da öncelikle bakılır. Kovuşturmada isin : Madde 21 Bu kanunda belirtilen suçlardan dolayı aşağıda yazılı kişiler hakkında Sıkıyönetim Komutanlığınca kovuşturma yapüabiimesi: a) General ve Amiraller hakkında Genelkurmay Başkanının, b) Müsteşarlar hakkında Başbakanın veya ilgili bakanların. c) Valiler Kaymakamlar hakkında içişleri Bakanının, d) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu, Sayıştay Başkan ve üyeleriyle Cumhuriyet Başsavcısı, Başkamın Sözcüsü, Askerî Yargıtay Başsavcısı, hâkimler ve yardımcılariyle Cumhuriyet Savcı ve Yardımeılan ve bu sınıftan sayılanlar, askerî hâkim subaylar hakkında özel kanunlarına göre yetkili kurul ve makamların, İznine bağhdır. Yukarda sayılan kişiler hakkında yetküi kurul ve makamlar tarafından, Sıkıyönetim Komutanlığınca kovuşturma yapılmasına izin verilmediği ahvalde özel kanunlarına göre işlem yapılır. Takibi izne bağlı suçlar : Madde 22 Bu kanunda yazüan ve takibi izne bağlı olan suçlarda İzin şartı aranmaz. Sıkıyönetimin sona ermesi halinde Sıkıyönetim askerî mahk nin yetkisi: Madde 23 Sıkıyöneümin sona ermesiyle Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan askerî mahkemelerin ve mahkemeler nezdindeki askerî savcıların yetkileri sona ermez. Askerî mahkemeler ve asken savcılar Sıkıyönetim bölgesindeki bir kıt'a komutanının veya askeri kurum amirinin nezdinde, eldeki işlere münhasır olmak üzere faaliyetlerine devam ederler. Bu hallerde, Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan Sıkıyönetim askerî mahkemeleri birden fazla ise bu mahkemeler ile mahkemelerde görevli askerî hâkim ve savcıların sayılan İhtiyaca göre azaltılabiur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Genel olarak savaş hali Savaş halinde bazı bölgelerde alınacak tedbirler: Madde 24 Savaş halinde Sıkıyönetim ilân edilmemiş olsa dahi, Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit ve ilân edilen bölgedeki komutanlardan, Genelkurmay Başkanının görevlendirdiği bir komutan bu kanunun üçüncü maddesinde yazüı tedbirleri almaya ve uygulamaya yetkilidir. Yukardaki fıkraya göre bölga komutanlığınca verilen emir ve tedbirlere uymayanlar veya yerine getirmiyenler hakkında bu kanunun 16 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

4 Sahife : 4 (Resmî Gazete) 15 MAYIS 1971 Savaş halinde askerî- mahkemelerde yargılama : Madde 25 Savaşta 24 üncü maddeye göre tespit ve ilân edilen bölgeler içinde bu kanunun 15 inci maddesinde yazılı suçlan işliyenler, veya bu suçlara iştirak edenler, bölgedeki yetkili 'kılınan komutan tarafından istenildiği takdirde askerî mahkemelerde yargılanırlar. Bu hallerde 21 inci madde hükmü saklıdır. Malî hükümler: Madde 26 Barışta : BEŞİNCİ BÖLÜM Müteferrik maddeler a) Sıkıyönetim Komutanı hizmetin gerektirdiği hal ve zamanlara münhasır olmak üzere emrine verilen subay, astsubay ve sivil personelin 4786 sayılı Kanunu değiştiren 7043 sayılı Kanun gereğince er tabelâsına dahil edilmek suretiyle kazandan iaşe edilmelerini emredebilir. b) Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan veya Sıkıyönetim Komutanlığında görev alan subay, askerî memur, astsubay ve sivil personelin eski görev yerleri ile ilişkileri kesilmez. Bunlara 6245 sayılı Kanun esaslarına göre yolluk ve yevmiyeleri verilir. Geçici Madde 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar bu kanunun 15 inci maddesinin (h) bendi hükmü, Sıkıyönetim «olağanüstü hal» kabul edilmek suretiyle uygulanır. SON MADDELER Yürürlükten kaldırılan kanunlar: Madde sayılı Örfî idare Kanunu ile bu kanunu değiştiren 4106 ve 4219 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. Kanunun yürürlüğe girmesi: Madde 28 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme : Makide 29 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 14/5/1971 Karar Sayısı: 7/2379 İlişik listede kimlikleri yazılı 318 (Üçyüz onsekiz), göçmenin Türk vatandaşlığına alınmaları; İçişleri Bakanılığının 27/4/1971 tarih ve 8/3581 sayılı yazısı üzerine, 2510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 3/5/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI CSUNAY Başbakan N. ERİM Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı S. KOÇAS KARARNAMELE ER Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. KARAOSMANOĞLU Devlet Bakanı M. ÖZGÜNEŞ Devlet Bakam Adalet Bakanı Milî Sa. Bakanı İçişleri Bakanı Dasışferi Bakanı D. KİTAPLI 1. ARAR F. MELEN H. ÖMEROĞLU O. OLCAY Maliye Bakanı S. N. ERGİN Sağ. ve Sos Yar. Bakanı V. CAYKAN Ulaştırma Bakanı H- ARIK Millî Eğit. Balkanı Ş. OREL Bayındırlık Bakanı C KARAKAŞ Gıkn, ve Tekel Bakanı H. ÖZALP Çalışma Balkanı A. SAV Enenji ve Tabaî Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtıma Balkanı /. TOPALOGLU E. Y. AKÇAL Köy İsleri Bakanı C. AYKAN Onman Bakanı S. İNAN Dış, Ekonomik İlişkiler Balkanı Ö. DERBİL Tarım Bakanı M. O. DİKMEN Sanayi ve Ticaret Bakanı A- ÇİLİNGİROĞLU İmar ve İskân Bakamı S. BABÜROĞLU Gençlik ve Spor Bakanı S. ERGUN (8510) sayılı İskan Kanununun 6 net maddesinin (B) fıkrasma tevfikan vatandaşlığımıza almacak serbest göçmenlere ait listedir. Beyanname Nüfus Dosya No: No: Adı ve soyadı adedi Uyruğu 238/ Nazif Şentürk 2 Yugoslav» Hayri Kutlu 1» Mecait Kovacı 4 238/ Kamadan Kırcalı 6 Bulgar» ibrahim Çimen 61 s> Sadettin, Yılmaz 6» Halil Kesici 6» îdris Şen 4» Behçet Hafızoğlu 4 î» Hüseyin Hatipler 15» 10895» Sabit Demir Şükrü Alkan 4 2 > 10&98 49 İSelman Tevfikoğlu 4» 1O Hayriye Hacıoğlu 1» Hüsnü Dereli 6 > Münir Balkan' 7 Yugoslav» Hamza Altın 1 > 1096O 150 Vahit Yenıhaıyat 9» s> ı Fehmi Balkan Remzi Soydan 4 4» Haindi Tezel 5» 10964' Murat öztürk 1», Sabri Gazdoğlu 4 Bulgar» İslâm Şimşek 1 Yugoslav Dosya No: Beyanname No: Adı ve soyadı Nüfus adedi Uyruğu 238/ Vehbi Kurtulan 5 Yugoslav» 109'68 I180'5 Abdi Tok S >» Sakıp Vatansever 6» Murat Sancaklı 7»» Seyrullah Kırcalı 3 t»» Şerif Kasap 2 Bulgar» Durmuş Izbul 5» Şakır Öztürk ' » Gülsüm Kurtuldu İbrahim Şentürk 3 Yugoslav 5» Kamber Hacıoğlu 'Muhsin Sancak 6» J10980 '278 Bahtiyar Çığal 4» Lütfü Demir 7.» Mehmet Pehlivan 7» Talât Ahmetoğlu 2 Romen» Hüseyin Demir 3 Yugoslav Şevki Güler 6 Bulgar Kerime Güler 2 Yugoslav İzzet Vatansever 7»» Recep Bayraktar 9» '3 Ahmet Akman 1 Romen >>, Arifâ Çıtak 1 Yugoslav» Bil Yonuz Deniz 10 Yugoslav 'Salim özsoy 5 Bulgar Remzi Hastürk 10 Yugoslav» 109,95 Delva ısadıkoğlu 3» i» Yuımu Şen Abdurrahim Vardarlı 5»» Necip Kaya S» Müıberra Fadıloğlu 1 > Hasan Çıtak 6» ııooı 115 Neşat Nuhiıoğhı 7» Namık Vatansever 9» Hatem Kalkan Nebiye Yıldırım 1»», Halil Korkmaz 4» Cemal Korkmaz Hilmi Hümkafa 4» 4 Bulgar» Emin Gül 4» Mehmet Emin Rodoplu Salih Özsoy 5» MUmin Ersöz 3 1»» l'l Refik Çuhadar 3 Yugoslav Halıt Yıldırım' 2 >» Mustafa Zafer 2» (Mustafa Şanı 5»» S Durhan Öztürk e Bulgar» Rahim Akpuıar- 4 Karar Sayısı : 7/2361 'Kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili reformları gerçekleştirmek, özellikle bu teşebbüslerin kârlılık ve verimlilik ilkelerine ve modern işletmecilik kurallarına uygun olarak etkin bir ekonomik ve malî dene-

5 15 MAYIS 1971 (Resmî Gazete) Sahife : 5 tim altında çalışmalarını sağlıyacak bir sistem geliştirmek üzere Başbakanlığa bağlı bir «Kamu İktisadî Teşebbüsleri Reform Komisyonu» kurulmasını uygun gören Yüksek Planlama Kurulu'nun 29/4/1971 tarih ve 19 sayılı Raporu'nun kabulü; 30/9/1960' tarih ve 91 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 2/5/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan N. ERİM Devl»t Batanı Başbakan Yardımcısı S. KOÇA$ Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. KARAOSMANOĞLU CUMHURBAŞKANI CSUNAY Devlet Bakanı M. ÖZGÜNES Devlet Bakanı Adalet Baıkanı Millî Sa. Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı D. KİTAPLI t. ARAR F. MELEN H. ÖMEROĞLU O. OLCAY Malüıyıe Bakanı S. N. ERGİN Sağlık ve Sos. Yar. Bakam T. AKYOL Ulaştrnma Bakanı H. ARIK Millî Eğiıt. Bakanı Ş. OREL Bayındırlık Bakanı C KARAKAŞ Güm. ve Tekel Bakanı H- ÖZALP Çalışma Bakamı A- SAV Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı /. TOPALOÖLU E. Y. AKÇAL Köy İşleri Bakanı C. AYKAN Orman Bakanı S- İNAN Dış Ekonomik İlişkiler Balkanı O. DERBİL Tarım Bakanı M. O. DİKMEN Sanayi ve Ticaret Bakanı A. ÇİLİNGİROGLU İmar ve İskân Bakanı S. BABÜROĞLU Gençlik ve Spor Bakanı S. ERG UN Karar Sayısı: 7/2401 Çanakkale İli, Çan İlçesinin Duman Köyü civarındaki 2/1 sayıh taşocağı ruhsatnamesi sahasında, Çanakkale Seramik Fabrikaları Anonim Şirketi uhdesinde bulunan Kaolin maddesinin (Ruhsat sahasına münhasır olmak kaydiyle) Maden Kanununun kapsamına alınması; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 28/4/1971 tarih ve 12848/23246 sayılı yazısiyle yapılan teklifi üzerine; 6309 sayılı Kanunun 11/7/1963 tarih ve 271 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 6/5/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan N. ERİM Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı S. KOÇAS Devfet Bakamı Başbakan Yardımcım A. KARAOSMANOĞLU CUMHURBAŞKANI CSUNAY Devlet Bakanı M. ÖZGÜNES Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Sa. Bakanı İçişleri Bakamı Dişileri Bakam V. D. KİTAPLI / ARAR F. MELEN H- ÖMEROĞLU S. KOÇAŞ Maliye Bakanı S, N- ERGİN Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı V. C AYKAN Ulaştırma Bakamı H. ARIK Millî Eğit- Balkanı S. OREL Bayındırlık Bakanı C. KARAKAŞ Güm- ve Tekel Bakamı H. ÖZALP Çalışma Bakamı A- SAV Enerji ve Tabiî Kay- Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı /. TOPALOĞLU E. Y. AKÇAL Köy İşleri Balkanı CAYKAN Onman Bakanı S. İNAN Dış Ekonoimik İlıifjlkifier Balkanı Ö. DERBİL Tanm Bakanı M. O. DİKMEN Sanayi ve Ticaret Baıkanı A- ÇİLİNGİROGLU tmar ve İskân Bakamı S. BABÜROĞLU Gençlik ve Spor Bakamı S- ERGUN Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığından : Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Kurulunun 4/5/1971 tarihli toplantısında kademe ilerlemesinden yararlanacak hâkim ve hâkim yardımcıları ile bu sınıftan sayılanlar hakkında tespit edilen aşağıdaki esasların ilânına, 45 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (5) numaralı bendi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile (Sayıştay Genel Kurulunun 3/3/1971 gün ve 3/1 sayılı kararına dayanılarak karar verilmiştir. 1 Kademe ilerlemeleri hâkimler ve 45 sayüı Yasa hükümleri gereğince Yüksek Hâkimler Kurulu Birinci [Bölümünce yükselmelerde olduğu gibi düzenlenecek defterlerle, intikal dönemini takip eden derece terfilerinden sonra belli dönemlerde yapılır. 2 Kademe ilerlemesi olurlu sicil almağa bağlı tutulduğuna göre (657 sayılı Kanunun madde 64), (bu konuda Hâkimler 'Kanununun hükümlerinin uygulanması zarurî bulunmakla : a) Haklarında ('6) fiş verilen hâkim ve hâkim yardımcıları ile bu sınıftan sayılanlar için Hâkimler Kanununun 30 uncu maddesine göre düzenlenecek fişler ile kademe ilerlemesine ait yıl içinde Yargıtay'dan geçen İşlerine ilişkin not durumlarına ve çıkardıkları iş miktarına göre, b) Haklarında fiş düzenlenmeyen ve birinci sınıfa ayrılmamış bulunan hâkimlerin, kademe ilerlemesine ait yıl içinde Yargıtay'dan geçen işlerine ilişkin not durumları ve bu yıl içinde çıkardıkları iş miktarlarına göre : Kademe ilerlemesi Yüksek Hâkimler Kurulu Birinci Bölümünce ve itiraz halinde Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Kurulunca değerlendirilir. 3 Haklarında fiş tanzim edilmeyen ve yükselme defterleri ile tetkikata tabi tutulmayan birinci smıfa ayrılmış hâkim ve bu sınıftan sayılanlara kademe ilerlemelerinde Hâkimler Kanununun 39 uncu maddesindeki yükselme şartlarına göre uygulama yapılır. 4 Yapılan işlem ilgilinin bulunduğu derecede bir kademe ilerlemesi olduğundan Hâkimler Kanununun yükselme derecelerinin tayini ile ilgili 40 ve müteakip maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına, 5 Kademe ilerlemeleri uygulamalarında ilgililer hakkında toplanan yukarıdaki bilgi ve belgelerin sicil dosyası muhtevası (İnzibati ve cezaî işlemleri) yükselme incelemelerlndeki esaslara göre değerlendirilir. Yüksek Seçim Kurulu Kararı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından : Karar No : 157 İtiraz No ; Samsun İl Seçim Kurulu Başkanlığından gönderilen 30/4/1971 gün ve 13 sayıh yazı ve eki Merkez İlçe Seçim Kurulunun 30/4/1971 günlü ve 73 sayılı yazısı Kurulumuza havale edilmekle okundu. Söz konusu yazılarda, Merkez İlçe Seçim Kurulu çevresinde 10 muhtarlığın boşalmış olduğu evvelce İl makamınca bildirilmesi üzerine bu yerlerde seçim yapılacağının Uân edüdiği, sonradan gönderilen vilâyet makamının 5/4/1971, 22/4/1971 günlü yazılariyle Düzköy ve Ûzören köyleri muhtarlıklarının boşatmamış oldukları, önceden yapılan bildirimin zühule müstenit bulunduğu ve bu nedenle söz konusu köylerde seçim yapılmaması gerektiği belirtilmiş olmakla, Düzköy ve özören köylerinde 6 Haziran 1971 gününde muhtar seçimi yapılıp yapılamıyaeağı hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmakla işin gereği düşünüldü : K sayılı Köy Kanununa, 18/7/1963 günlü ve 286 sayıh Kanunla konulup 13/7/1967 günlü ve 906 sayılı Kanunla değiştirilen ek 3 üncü maddesinde, (Köy muhtarlığının herhangi bir sebeple boşalması halinde ihtiyar meclisi birinci üyesi bir hafta içinde keyfiyeti İlgili seçim kuruluna ve bilgi için de mahallin en büyük mülkiye amirine büdlrmeğe mecburdur) denilmektedir. Köy muhtarlığı; ölüm, istifa ve 442 sayılı Köy Kanununun 286 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 33 ve 41 inci maddelerine göre yetkili idare kuruüarınca görevden uzaklaştırılmaları hauerinde boşalmış sayılır. Yasada, köy muhtarlığından ve ihtiyar meclisi üyeliğinden çekilmelerin idarî makamların kabulüne bağlı bulunduğuna dair bir hükme yer verilmemiştir. Bu nedenle istifalar, verilmeleriyle birlikte derhal hüküm ifade eder ve bu istifaların geri almması da mümkün değildir. Bu halde birinci üye tarafından ve uygulamalarda görüldüğü üzere mahalli idare amirliği aracılığı ile yapılan bildirimden sonra seçim işlemlerine başlanır ve seçim işlemleri hiç bir nedenle durdurulamaz. Bu ilke, 31/3/1960 gün ve 58, 4/5/1970 gün ve 167 sayılı Kurulumuz kararlarında da benimsenmiştir. H _ İnceleme konusu olayda ise, yukarıda açıklandığı gibi yasalarca kabul edilen bir boşalmadan söz edilemez.

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972 T.C. Res mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 r Yönetim ve yası işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 26 TEMMUZ 1972 ÇARŞAMBA Sayı : 14257 J KANUNLAR YükşeK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU

OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU 6175 OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU Kanun Numarası : 2935 Kabul Tarihi : 25/10/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/10/1983 Sayı: 18204 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 815 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mudevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 19 HAZİRAN 1968 ÇARŞAMBA Sayı: 12928 K A R A R N A M E L

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Eylül 1981 SALİ Sayı: 17459 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE Sayı : 16154! t

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YönetimveYazıişleri için Başbakalık lık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Ekim 1977 CUMA Sayı : 16084 YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Mart 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29312 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7470 5510 sayılı

Detaylı

Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Aralık 1983 PAZAR. Tüzük

Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Aralık 1983 PAZAR. Tüzük c T. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r Yönetim ve Yazı İsleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Aralık 1983 PAZAR Sayı: 18255 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4)

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) 2221 İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/6/1949 Sayı : 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa : 1477 Bu Kanun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık NeşriyatveMudevvenat Genel Müdürlüğünü başvurulur. 4 Ekim 1977 SALI Sayı : 16074) \ YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işler için Başbakanlık ve Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 Ekim 1977 PAZAR Sayı : 16072 YÜRÜTME

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K.

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K. T.C. Gazete Resmî Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel müdürlüğüne müracaat olunur 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ Sayı: 10908 T. C. Millî Birlik

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA Sayı : 22127 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar 3941 sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Ekim 1994 CUMARTESİ. Kanunlar

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Ekim 1994 CUMARTESİ. Kanunlar T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 YASAMA BOLUMU 1 Ekim 1994 CUMARTESİ Kanunlar Sayı : 22068 Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15 Haziran 2012 Yayımlandığı Tarih 15 Haziran 2012 Sayı 2012-11 İÇİNDEKİLER - - Dernekler Yönetmeliğinde

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 21 Mart 1993 PAZAR Sayı: 21531 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdtmenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 9 ŞUBAT 1974 CUMARTESİ Sayı: 14794 J KANUN

Detaylı

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 16/7/1984-84/8345 Resmî Gazete : 23.9.1984/18524 Ek ve Değişiklikler: 1) 1.9.1986-86/10974 B.K.K. 14.10.1986/19251 RG 2) 11.9.1987-87/12144 B.K.K. 24.10.1987/19614

Detaylı

KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN

KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 1918 Kabul Tarihi: 7.1.1932 Resmi Gazete: 12.1.1932 Düstur:3 tertip:13 Cilt:75;57 (Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2015 PERŞEMBE Sayı : 29478 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİKLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

Detaylı