Ö RENME FAAL YET 1 Ö RENME FAAL YET 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ö RENME FAAL YET 1 Ö RENME FAAL YET 1"

Transkript

1 Ö RENME FAAL YET 1 Ö RENME FAAL YET 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m sa land nda elektronik tablolama yaz l m çal ma alan düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Güncel olarak kullan lan elektronik tablolama yaz l mlar n ara t r n z veyaz l mlar n ortak noktalar n inceleyiniz. Elektronik tablolama yaz l m n n bilgisayara kurulu a amalar n ara t r n z. Elektronik tablolaman n kullan ld alanlar ara t r n z. Bu konular ara t r rken interneti kullanabilir, ofislerinde bilgisayar kullanan i yerlerinde inceleme yapabilirsiniz Arayüz 1. ÇALI MA ALANI Bir elektronik tablolama yaz l m n açt n zda görece iniz ey, kutularla dolu bir pencere olacakt r. Sat rlar ve sütunlar n kesi mesiyle olu an bu kutulara hücre ad verilir. Hücreleri olu turan sat rlar say larla sütunlar ise harflerle isimlendirilir. Bir hücreyi olu turan sütunun harfi ile sat r n numaras, o hücrenin adresini belirler. Bu hücrelerin olu turdu u alana ise çal ma sayfas ad verilir ve bütün i lemler bu alanda yap l r. Elektronik tablolama yaz l m nda, birden fazla çal ma sayfas bulunabilir. Bir çal ma sayfas nda, adet sütun ve adet sat r bulunur. Çal ma sayfalar n n bir araya gelerek olu turdu u elektronik tablolama dosyas na ise kitap ad verilir (Resim 1.1). Ba l k çubu u: Kullan mda olan elektronik tablolama kitab n nad n içerir. Sekmeler: Araç çubuklar n içinde bar nd ran ve bütün i lemlerin (biçimlendirme, çizim, formül vb.) yap ld bölümdür. Adres çubu u: Etkin hücrenin adresini belirtir. Formül çubu u:varsa hücre içindeki formülü yoksa hücre içindeki veriyi gösterir. 3

2 Kayd rma çubuklar : Sayfay yukar, a a, sa a ve sola kayd rmak için kullan l r. K lavuz çizgileri: Hücreleri birbirinden ay ran çizgilerdir. Durum çubu u: Çal ma sayfas hakk nda çe itli bilgiler içerir. Resim 1.1: Elektronik tablolama program pencere elemanlar 1.2. Çal ma Kitab lemleri Bütün ofis yaz l mlar nda oldu u gibi elektronik tablolama yaz l m nda da kitaplar olu turabilir; bunlar veri depolama ayg tlar n zda saklayabilir ve gerekti inde tekrar açarak kullanabilir, güncelleyebilir veya ç kt s n alarak bas l evrak eklinde kullanabilirsiniz. 4

3 Yeni Çal ma Kitab Olu turma Yeni elektronik tablolama kitab olu turmak için kullanabilece iniz yöntemlerden biri yaz l m çal t rmakt r. Elektronik tablolama yaz l m n çal t rman n birkaç yöntemi vard r. letim sisteminizin programlar menüsünden elektronik tablolama yaz l m n z n ismini t klayarak yaz l m çal t rmak kullanabilece iniz yöntemlerden biridir (Resim 1.2). Ayr ca varsa yaz l m n z n masaüstü k sayolunu t klayarak (Resim 1.3) veya çal t r penceresine, elektronik tablolama yaz l m n z n çal t r labilir (excel) dosyas n n ad n yazarak da (Resim 1.4) yaz l m çal t rabilirsiniz. Yaz l m çal t nda yeni bir çal ma kitab ile beraber ba lat lacakt r. Resim 1.2: Programlar menüsü Resim 1.3: Masaüstü Resim 1.4: Çal t r penceresi 5

4 Resim 1.5: Yeni bir kitap olu turma Elektronik tablolama yaz l m aç kken yeni bir kitap olu turmak istedi inizde ise dosya menüsünden yeni (Ctrl+N) seçene inin alt nda bulunan bo çal ma kitab simgesini t klayarak olu turabilirsiniz (Resim 1.5). 6

5 Kaydetme Çal ma kitab n kaydetmek için yazl m n dosya menüsünden kaydet (Ctrl+S) seçene i t klan r. Kitap ilk kez kaydediliyorsa ekrana farkl kaydet penceresi gelir (Resim 1.6). Bu pencere yard m yla çal ma kitab n kaydedece iniz sürücüyü ve kitab n za verece iniz ismi belirleyebilirsiniz. Kitap bir kez kaydedildikten sonra bu pencere, ekrana tekrar gelmeyecektir. Belgenizi farkl bir konuma veya farkl bir isimle kaydetmek isterseniz dosya menüsünden farkl kaydet seçene ini seçerek bu pencereye tekrar ula abilirsiniz. Resim 1.6: Farkl kaydet penceresi 7

6 Kapatma Resim 1.7: Çal ma kitab kapatma Aç k olanbirçal ma kitab n, dosya menüsünde bulunan kapat seçene i ile veya çal ma kitab penceresinde bulunan kapat simgesi ile kapatabilirsiniz. Kapatma i leminde kaydedilmemi veri varsa ileti im penceresi yard m yla bu de i iklikleri kaydedebilirsiniz Kay tl Çal ma Kitaplar n Açma Daha önce kaydedilmi bir çal ma kitab n açmak için dosya menüsünde bulunan aç (Ctrl+O) seçene i kullan l r. Bu seçene i seçti inizde ekrana aç penceresi gelir. Aç penceresinden çal ma kitab n n kay tl oldu u klasör seçilir. Açmak istedi iniz dosya veya dosyalar seçilerek aç dü mesi t klan r. Ayr ca klasör pencerelerinden dosya simgelerini t klayarak da kay tl çal ma kitaplar n açabilirsiniz (Resim 1.8). Resim 1.8: Kay tl dosyalar açma 8

7 1.3. Sayfalar Çal ma kitab, birden fazla sayfadan olu abilir. Bu sayede farkl alanlarda yapt n z tablolar ve grafikler birbiri ile kar maz ve verilere daha h zl ula abilirsiniz Sayfa Ekleme Yeni bir çal ma sayfas eklemek için mevcut bulunan çal ma sayfalar sekmesinin üstünde farenin sa tu u t klan r. Aç lan menüden ekle seçene i seçilir. Aç lan ekle penceresinden çal ma sayfas t klanarak yeni bir çal ma sayfas eklenir. Ayr ca çal ma sayfas sekmesinin sonunda bulunan çal ma sayfas ekle simgesi (Shift+F11) t klanarak da bo bir çal ma sayfas eklenebilir. Ekle penceresinden çal ma sayfas ekleyebilirsiniz. Çal ma sayfas ekle simgesini kullanarak da yeni sayfa ekleyebilirsiniz Sayfa Adland rma ve Ekleme Resim 1.9: Sayfa ekleme Sayfalar n z yeniden adland rmak istedi inizde de i tirmek istedi iniz sayfan n üzerinde sa tu t klan r ve ekrana Resim 1.10 da yer alan menü gelir. Bu menüden yeniden adland r seçene i seçilir. Bu i lemden sonra sayfa ismi de i tirilebilir hâle gelecektir. Daha sonra yeni sayfa ismi yaz larak enter (ent r) tu una bas ld nda sayfa ismi de i mi olacakt r. Ayr ca sayfa ismini çift t klayarak da ayn i lemi gerçekle tirebilirsiniz. 9

8 Sayfa Silme ve Gizleme Resim 1.10: Sayfa adland rma Sayfalar n z silmek veya gizlemek için Resim 1.10 da gösterilen menüyü kullanabilirsiniz. Silmek veya gizlemek istedi iniz sayfa isminin üzerinde sa tu u t klad ktan sonra aç lan menüden istedi iniz komutu seçerek silme veya gizleme i lemlerini gerçekle tirebilirsiniz. Gizledi iniz bir sayfan n, ayn menüden göster seçene ini seçerek sayfa listesinde görüntülenmesini sa layabilirsiniz. Silinen bir sayfay geri döndüremeyece inizden dolay silmeden önce emin olmal s n z Sayfa Ta ma ve Kopyalama Sayfalar n ta nmas veya ayn sayfan n bir kopyas n n olu turulmas istendi inde Resim 1.10 da gösterilen menüyü ta yarak veya kopyalanmak istenen sayfan n üzerinde sa tu t klanarak aç l r. Bu menüden ta veya kopyala seçene ini seçeriz. Ekrana, Resim 1.11 de gösterilen ta veya kopyala penceresi gelecektir. Ta veya kopyala penceresinden ta yaca n z konumdan sonra gelecek sayfa seçersiniz. Sayfan n bir kopyas olu turulacaksa pencerede yer alan kopya olu tur onay kutusu i aretlenir ve tamam dü mesi t klan r. Bu sayede sayfa, istenen konuma ta nacak veya yeni bir kopyas olu acakt r. Ta mak istedi iniz konumdan sonra gelen sayfay seçiniz. Kopya olu turacaksan z onay kutusunu i aretlemeyi unutmay n z! Resim 1.11: Sayfa ta ma ve kopyalama 10

9 UYGULAMA FAAL YET UYGULAMA FAAL YET lem Basamaklar Elektronik tablolama program n n arayüzü elemanlar n, pencere üzerinde bularak tekrar ediniz. Maa isminde bir çal ma kitab olu turunuz. Öneriler Kitab n z kaydetti iniz konuma dikkat ediniz. Olu turdu unuz sayfalar may s, nisan ve mart olarak tekrar s ralay n z. Olu turdu unuz sayfalardan mart sayfas n siliniz, nisan ay n gizleyiniz. Çal ma kitab n z kaydediniz ve kapat n z. Maa isimli çal ma kitab n aç n z ve içindeki may s sayfas n nad n haziran olarak de i tiriniz ve çal ma kitab n z tekrar kapat n z. Sayfa silerken hangi sayfay sildi inizden emin olunuz. 11

10 KONTROL L STES Bu faaliyet kapsam nda a a da listelenen davran lardan kazand n z beceriler için Evet, kazanamad n ziçinhay r kutucu una (X) i areti koyarak kendinizi de erlendiriniz. De erlendirme Ölçütleri Evet Hay r 1. Çal ma kitab n belli aral klarda kaydettiniz mi? 2. Çal ma kitab n n (içeri e uygun adland rarak) klasörleme mant na uygun bir biçimde kay t i lemlerini yapt n zm? 3. Olu turulmu do ru çal ma kitab n açt n zm? 4. Sayfa silme i lemini yapt n zm? 5. Sayfa adland rma i lemini yapt n zm? DE ERLEND RME De erlendirme sonunda Hay r eklindeki cevaplar n z bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsan z ö renme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplar n z Evet ise ÖlçmeveDe erlendirme ye geçiniz. 12

11 ÖLÇME VE DE ERLEND RME ÖLÇME VE DE ERLEND RME ÖLÇME SORULARI A a daki sorular dikkatlice okuyunuz ve do ru seçene i i aretleyiniz. 1. A a dakilerden hangisi elektronik tablolama program nda etkin hücrenin adresini belirten arayüz eleman d r? A) Formül çubu u B) Adres çubu u C) Sekmeler D) Durum çubu u 2. Yeni bir çal ma kitab olu turmak için a a daki klavye k sayollar ndan hangisi kullan l r? A) Ctrl+O B) Ctrl+S C) Shift+F11 D) Ctrl+N 3. A a dakilerden hangisi bir çal ma kitab n kaydetme yöntemlerinden biri de ildir? A) Ta ve kopyala penceresini kullanma B) H zl eri im araç çubu unda bulunan kaydet simgesi C) Dosya menüsünden kaydet seçene i D) Ctrl+S klavye k sayolu 4. Sat rlar ve sütunlar nkesi mesiyle olu an kutular a a dakilerden hangisidir? A) Formül B) Veri C) Hücre D) Sekme 5. A a daki bilgilerden hangisi yanl t r? A) Sütunlar harflerle isimlendirilir. B) Sat rlar say larla isimlendirilir. C) Elektronik tablolama dosyas na kitap ad verilir. D) Bir çal ma kitab ndasadecebirsayfabulunabilir. DE ERLEND RME Cevaplar n z cevap anahtar yla kar la t r n z. Yanl cevap verdi iniz ya da cevap verirken tereddüt etti iniz sorularla ilgili konular faaliyete geri dönerek tekrarlay n z. Cevaplar n z n tümü do ru ise bir sonraki ö renme faaliyetine geçiniz. 13

12 Ö RENME FAAL YET 2 AMAÇ Ö RENME FAAL YET 2 Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m sa land nda elektronik tablolama yaz l m nda veri girme, veri seçme, sat r ve sütun i lemlerini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Yaz l mlarda ortak seçme ve kopyalama komutlar n nneleroldu unu ara t r n z. Kelime i lemci program nda, sat r ve sütun i lemlerinde kar la lan zorluklar ara t r n z. Bu konular ara t r rken interneti kullanabilir, ofislerinde bilgisayar kullanan i yerlerinde inceleme yapabilirsiniz. 2. VER LEMLER Elektronik tablolama yaz l m denince akla gelen en önemli deyim veridir. Elektronik tablolama yaz l m nda neredeyse tüm i lemler, veriler üzerinden gerçekle ir. Bu yüzden verilerin do ru ve anla l r biçimde tablolara i lenmesi çok önemlidir. Elektronik tablolama program nda veriler, hücrelere girilir. Bir hücreye veri girebilmek için öncelikle o hücrenin etkinle tirilmesi gerekmektedir. Bir hücreyi etkinle tirmek için o hücreye, farenizin sol tu uyla tek t klaman z yeterlidir. Ayr ca yön tu lar yla etkin hücreyi belirleyebilirsiniz. Resim 2.1 de de görülebilece i gibi etkin hücrenin çerçevesi, siyah bir çizgiyle çevrelenir. Etkin hücreyi buradan anlayabilece iniz gibi adres çubu undaki hücre adresinden de etkin hücreyi bulabilirsiniz. Hücrenizi etkinle tirdikten sonra, klavyeden o hücreye verilerinizi girebilirisiniz. 14

13 Etkin hücre Resim 2.1: Etkin hücre 2.1. Verileri De i tirme Bir hücrede bulunan veriyi de i tirmek için öncelikle verinin bulundu u hücreyi etkinle tirmelisiniz. Etkinle tirdikten sonra, klavyeden yeni veriyi girerek istenilen hücredeki veriyi de i tirebilirsiniz Farkl Seçim Teknikleri Ayn anda birden fazla veri de i tirilmek istendi inde verilerin bulundu u hücreleri de seçmek gerekecektir. Biti ik olan hücreleri, fare yard m yla seçmek için farenizin sol tu uyla seçece iniz hücrelerin ilkine t klar ve b rakmadan seçece iniz hücrelerin sonuncusuna kadar sürüklersiniz. Bu i lem sonras nda hücreler, Resim 2.2 de gösterildi i gibifarkl bir renge dönü ür. Bu alana seçim alan denir. Bu alandan do ru hücreleri seçip seçmedi inizi anlayabilirsiniz. Ayr ca Shift tu una bas l tutarak yön tu lar na bast n zda bu yöndeki hücrelerin de seçildi ini fark edeceksiniz. Bu yöntemlerle birbiri ile biti ik olan hücreleri seçebilirsiniz. Resim 2.2: Biti ik hücre seçimi 15

14 Biti ik olmayan hücreleri seçmek istedi inizde ise klavyeden Ctrl tu unu kullanmal s n z. Ctrl tu una bas l tutarak fare ile seçti iniz veya t klad n z hücreler, Resim 2.3 te gösterildi i gibi seçili hâle gelir. Ayr ca Ctrl+A klavye k sa yolunu kullanarak sayfan zda bulunan bütün hücreleri de seçebilirsiniz Veri ve Hücre Silme Resim 2.3: Biti ik olmayan hücre seçimi Veri veya verileri silmek için öncelikle verilerin bulundu u hücre veya hücrelerin seçilmesi gerekmektedir. Seçme i lemi yap ld ktan sonra klavyeden silme (delete) tu u kullan larak veriler silinebilir. Hücreleri silmek istedi inizde ise silmek istedi iniz hücrenin veya seçili hücrelerin herhangi birinin üzerinde farenizin sa tu u ilet klad n zda Resim 2.4 te görebilece iniz gibi sil penceresi ekrana gelecektir. Buradan silme i lemi sonras hücrelerin durumlar n belirledikten sonra, tamam dü mesi t klanarak silme i lemi tamamlan r. Tüm sat r veya tüm sütun seçene i seçilirse hücrelerin bulundu u tüm sat r veya sütun, hücreyle birlikte silinecektir. Resim 2.4: Hücre silme 16

15 2.4. Sat rvesütun lemleri Zamanla haz rlad n z tablolarda güncelleme ihtiyac hissedebilirsiniz. Yeni sat rlar eklemek veya art k ihtiyaç duyulmayan sütunlar tablonuzdan kald rmak isteyebilirsiniz. Elektronik tablolama yaz l m n nsa lad kolayl kla bu i lemleri yapabilirsiniz Sat r ve Sütun Ekleme Bir tabloya sat r eklemek için eklemek istedi iniz yerde bulunan sat r harfi üzerinde sa t klars n z. Resim 2.5 te görebilece iniz gibi aç lan menüden ekle seçene ini seçti inizde araya yeni bir sat r eklenecektir. Ayn ekilde sütun eklenmek istendi inde de eklenmek istenen yerde bulunan sütun say s n n üzerinde sa t klan p aç lan menüden ekle komutu seçilir. Bu i lemle istenen araya yeni bir sütun eklenecektir Sat r ve Sütun Silme Bir tabloda bulunan herhangi bir sat r silmek için silinmesi istenen yerde bulunan sat r harfi üzerinde sa t klan r. Resim 2.5 te görebilece iniz gibi aç lan menüden sil seçene ini seçti inizde seçilen sat r silinecektir. Ayn ekilde sütun silmek istedi inizde de silmek istedi iniz yerde bulunan sütun say s n n üzerinde sa t klay p Resim 2.6 da görebilece iniz gibi aç lan menüden sil komutunu seçeriz. Bu i lemden seçti iniz sütun silinecektir Sat r ve Sütun Gizleme Bir tabloda bulunan herhangi bir sat r gizlemek için gizlemek istedi iniz yerde bulunan sat r harfi üzerinde sa t klars n z. Resim 2.5 te görebilece iniz gibi aç lan menüden gizle seçene ini seçti inizde seçilen sat r gizlenecektir. Ayn ekilde sütun gizlemek istedi inizde de gizlemek istedi iniz yerde bulunan sütun say s n n üzerinde sa t klay p Resim 2.6 da görebilece iniz gibi aç lan menüden gizle komutunu seçeriz. Bu i lemden seçti iniz sütun gizlenecektir. Daha sonra ayn menülerden göster seçene ini seçerek gizledi iniz ögeleri tekrar gösterebilirsiniz. 17

16 Resim 2.5: Sat r i lemleri Resim 2.6: Sütun i lemleri 2.5. Ta ma ve Kopyalama Hücrelere girilen verileri, daha sonra ba ka hücrelere ta mak veya ayn hücrelerin kopyas n olu turmak isteyebilirsiniz. Ta ma i lemini gerçekle tirmek için sürükle-b rak veya kes-yap t r i lemleri kullan labilir. Sürükleyerek ta ma için öncelikle ta nmak istenen hücreler seçilir. Daha sonra farenizin i aretçisi, seçim alan n n herhangi bir kenar na götürülür. aretçinizin ekli oldu unda farenin tu unu b rakmadan seçili hücreleri, istedi iniz hücreye sürükleyerek b rak n z. Sürükledi iniz hücrede veri varsa ve veri de i tirilecekse ekrana gelen uyar penceresindeki içerik de i tirme uyar s na, tamam komutu verilir. De i tirilmeyecekse i lem iptal edilir. Kes-yap t r yöntemi uygulanacaksa öncelikle ta nmak istenen hücreler seçilir. Daha sonra fareninin i aretçisi, seçim alan n n herhangi bir noktas ndayken sa tu t klan r. Aç lan menüden kes komutu seçilir. Daha sonra verilerin ta nmas istenen hücre üzerinde, sa tu t klanarak aç lan menüden yap t r komutu seçilir. Böylelikle istenilen hücreler, istenilen konuma ta n r. 18

17 Özel Yap t r Hücreler, içinde çok çe itte ve biçimde veri saklayabilir. Ta ma ve kopyalama i lemlerinde, bu veri ve biçimlerden hangisini ta yaca n za karar verebilirsiniz. Kes veya kopyala komutu verildikten sonra ta man n gerçekle tirilece i hücrenin üzerinde, sa tu t klanarak aç lan menüden özel yap t r (Ctrl+Alt+V)komutu seçilir. Bu i lemden sonra ekrana, Resim 2.7 de gösterilen özel yap t r penceresi gelir. Bu pencereden hangi veri veya biçimlerin ta naca seçilerek tamam t klan r veyap t rma i lemi gerçekle mi olur. Ayr ca pencerede bulunan ba yap t r seçene ini kullan rsan z kaynak hücredeki verinin de i mesi durumunda, hedef hücredeki verinin de de i mesini sa layabilirsiniz. stenilen veriler ve biçimler seçilir. Her bölümden yaln z bir seçenek seçebilirsiniz. Seçti iniz verilerle herhangi bir i lem yap lacaksa buradan seçiniz. Kaynak hücreyle hedef hücreyi ili kilendirecekseniz ba yap t r yoksa tamam t klay n z Otomatik Tamamlama Resim 2.7: Özel yap t r Bir hücreye girilen veri, ayn sütunda bulunan ba ka bir veriyle e le iyorsa otomatik olarak tamamlan r. Otomatik tamamlama, sadece metin ve metin ile say lar n beraber kullan ld hücrelerde geçerlidir. Sadece say, tarih ve saat gibi veriler otomatik tamamlanmaz. Resim 2.8 de görülebilece i gibi otomatik tamamla seçimi ç kt nda enter (ent r) veya yön tu una bas ld nda hücre, otomatik olarak tamamlanacakt r. 19

18 Resim 2.8: Otomatik tamamlama 2.7. Otomatik Doldur Elektronik tablolama yaz l m nda say lar, günler, aylar ve rakamlar otomatik doldurabilir. Örne in 1 den 30 a kadar bir liste haz rlanacaksa 30 say y ayr ayr yazmak gerekmemektedir. Resim 2.9 da gösterildi i gibi listenin ilk iki hücresi yaz larak seçilir. Seçme i leminden sonra, seçili hücrelerin sa alt kö esinde siyah küçük bir kare eklinde bulunan hücre kulpundan tutularak listenin sonuna kadar sürüklenir. Liste, otomatik olarak sürüklenen konuma kadar tamamlan r. Listenin iki eleman n yazd ktan sonra hücre kulpundan tutarak sürükleyiniz. Resim 2.9: Otomatik doldurma 20

19 Ay, Gün ve Tarih Doldurma Ay, gün ve tarih doldurma i leminde, ilk hücreye veriyi yazmak yeterlidir. Veriyi yazd ktan sonra hücre kulpundan tutarak sürükledi inizde Resim 2.10 da gösterildi i gibi seçilen hücreler, veri türüne göre otomatik olarak doldurulur Özel Listeler Resim 2.10: Ay, gün ve tarih doldurma Say, tarih, gün gibi haz r listeler d nda kendi listelerinizi de olu turarak otomatik doldurma i lemini kullanabilirsiniz. Elektronik tablolama program n n dosya seçenekler geli mi genel bölümünde yer alan özel listeleri düzenle seçene i ile siz de kendi listelerinizi yapabilir, mevcut listeleri de düzenleyebilirsiniz. 21

20 Resim 2.11: Özel listeler 2.9. Aç klama Ekleme Hücreler hakk nda aç klama ekleyerek hücre içindeki veri hakk nda kullan c lara, daha fazla bilgi verilebilir. Aç klama eklemek istedi iniz hücreyi t klat n z. Gözden geçir sekmesinden yeni aç klamay t klat n z. Kutuya aç klama metnini yaz n z. Aç klamada ad n z n görüntülenmesini istemiyorsan z ad n z seçiniz ve siliniz. Metni yazmay bitirince aç klama kutusunun d n t klat n z. Ekleme i lemi sonras nda, fare i aretçisi hücre üzerine geldi inde aç klama ekrana gelecektir. Gözden geçir sekmesinde bulunan di er i lemlerle daha önce yaz lan aç klamalar silebilir, aç klamalar aras nda gezinti yapabilirsiniz. Aç klamalar bölümü ile aç klama ekleme ve silme i lemlerini yapabilirsiniz. Resim 2.12: Aç klama ekleme 22

21 2.10. Bul/De i tir/git Zamanla olu turdu unuz tablolar ço al r ve bazen içinden istedi iniz veriye ula mak hayli zaman al r. Bu gibi durumlarda elektronik tablolama program n n bul seçene i, i inizi oldukça kolayla t r r. Giri sekmesinin düzenleme bölümünde yer alan bul (Ctrl+F) seçene ini t klad n zda ekrana, bul ve de i tir penceresi gelir. Metin kutusuna, bulmak istedi iniz kelimeyi yazarak arama yapt rabilirsiniz. Arama yapmadan önce tüm seçenekler sekmesini açarak daha kapsaml arama yapt rabilirsiniz. Ayr ca bulunan de er, yeni bir de erle de i tirilecekse Resim 2.13 te gösterildi i gibide i tir sekmesine geçilerek aranan de er yerine, yaz lacak yeni de er yaz l r. Bu sayede bulunan de erler, ayn zamanda belirledi iniz yeni de erlerle de i tirilir. Resim 2.13: Bul ve de i tir Bu pencerede yer alan git sekmesinden ise kitab n z n herhangi bir sayfas, sat r, hücresi vb.ne h zl ca ula abilirsiniz. 23

22 UYGULAMA FAAL YET lem Basamaklar ekil 2.13 teki tabloyu olu turunuz. Tablodan 7. sat r ve E sütununu siliniz. Mart ay na ve 6. s raya denk gelen yerlere, sat r ve sütun ekleyiniz. Ekledi iniz sat r ve sütunda yer alan bo hücrelere, yandaki hücrelerden veri kopyalay n z. Tabloda yer alan Eren ismini Seren olarak de i tiriniz. Öneriler S ra ve ay isimlerini otomatik doldurma i lemi ile yap n z. Hangi sat r ve sütunu sildi inizden emin olunuz. Ta ma i leminde sürükle b rak yöntemini kullanabilirsiniz. Bul ve de i tir penceresini kullan n z. Resim

23 KONTROL L STES Bu faaliyet kapsam nda a a da listelenen davran lardan kazand n z beceriler için Evet, kazanamad n ziçinhay r kutucu una (X) i areti koyarak kendinizi de erlendiriniz. De erlendirme Ölçütleri Evet Hay r 1. Hücre verilerini iste e uygun olarak de i tirdiniz mi? 2. stenilen veri veya hücrenin silme i lemlerini yapt n zm? 3. ste e uygun sat r ve sütun i lemlerini yapt n zm? 4. Ta ma ve kopyalama i lemlerini yapt n zm? 5. Otomatik tamamla seçene ini aktif ettiniz mi? 6. Otomatik doldurma seçeneklerini kulland n zm? 7. Özel listeler olu turdunuz mu? 8. Hücrelere ihtiyaca uygun aç klama eklediniz mi? 9. Bul/de i tir/git seçeneklerini kulland n zm? DE ERLEND RME De erlendirme sonunda Hay r eklindeki cevaplar n z bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsan z ö renme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplar n z Evet ise ÖlçmeveDe erlendirme ye geçiniz. 25

24 ÖLÇME VE DE ERLEND RME ÖLÇME VE DE ERLEND RME ÖLÇME SORULARI A a daki cümlelerde bo b rak lan yerlere do ru sözcükleri yaz n z. 1. Tabloya bir sütun eklemek için üzerinde sa t klanarak ekle seçene i seçilir. 2. Tabloya bir sat r eklemek için üzerinde sa t klanarak ekle seçene i seçilir. 3. Günleri otomatik doldurmak için ilk günü yazd ktan sonra dan tutarak istenilen hücreye kadar sürüklenir. 4. Biti ik olamayan hücreleri seçmek için klavyeden. tu u kullan l r. 5. Biti ik hücreleri seçmek için klavyeden. tu u kullan l r. DE ERLEND RME Cevaplar n z cevap anahtar yla kar la t r n z. Yanl cevap verdi iniz ya da cevap verirken tereddüt etti iniz sorularla ilgili konular faaliyete geri dönerek tekrarlay n z. Cevaplar n z n tümü do ru ise bir sonraki ö renme faaliyetine geçiniz. 26

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımında veri girme, veri seçme, satır ve sütun işlemlerini yapabileceksiniz.

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m ile çal ma esnas nda zaman iyi kullanmak için makro haz rlayabileceksiniz. ARA TIRMA Sürekli tekrar n yapt n zi lemlere

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bu faaliyette verilen bilgiler ile kelime işlemci programının arayüzünü kullanarak temel belge işlemlerini hatasız yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Kelime işlemci

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 3 Ö RENME FAAL YET 3

Ö RENME FAAL YET 3 Ö RENME FAAL YET 3 Ö RENME FAAL YET 3 AMAÇ Ö RENME FAAL YET 3 Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m sa land nda elektronik tablolama yaz l m nda biçimlendirme i lemlerini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Genel yaz biçimlendirme

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

1. ÇALIŞMA ALANI hücre çalışma sayfası kitap Başlık çubuğu Formül çubuğu Aktif hücre Sekmeler Adres çubuğu Kaydırma çubukları Kılavuz çizgileri

1. ÇALIŞMA ALANI hücre çalışma sayfası kitap Başlık çubuğu Formül çubuğu Aktif hücre Sekmeler Adres çubuğu Kaydırma çubukları Kılavuz çizgileri 1. ÇALIŞMA ALANI Bir elektronik tablolama yazılımını açtığınızda göreceğiniz şey, kutularla dolu bir pencere olacaktır. Satırlar ve sütunların kesişmesiyle oluşan bu kutulara hücre adı verilir. Hücreleri

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL HÜCRELERİNDE # İŞARETİNİN ANLAMI Sayılar ve tarihler söz konusu olduğunda sütun genişliği daha büyük önem kazanır.

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

27 3.7.1 Sayfa Numarası Ekleme... 27 3.7.2 Üstbilgi Veya Altbilgi Ekleme...

27 3.7.1 Sayfa Numarası Ekleme... 27 3.7.2 Üstbilgi Veya Altbilgi Ekleme... MICROSOFT WORD 2010 İçindekiler 1. Başlangıç... 5 1.1 Microsoft Word Yazılımı... 5 1.2 Klavye Kısayolları... 6 1.3 Yardım... 7 2. Temel İşlemler... 8 2.1 Yeni belge açma... 8 2.2 Var olan belgeyi açma...

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 7 Ö RENME FAAL YET 7

Ö RENME FAAL YET 7 Ö RENME FAAL YET 7 Ö RENME FAAL YET 7 Ö RENME FAAL YET 7 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m sa land nda veri türüne uygun grafik türünü seçerek grafik i lemlerini hatas z yapabileceksiniz. ARA TIRMA Grafiklerin

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

HESAPLAMA TABLOSU PROGRAMINA GİRİŞ

HESAPLAMA TABLOSU PROGRAMINA GİRİŞ HESAPLAMA TABLOSU PROGRAMINA GİRİŞ Büyük bir matris olarak tanımlanan, hücrelerden oluşan ve hücreler arası işlem yapmaya, formül tanımlamaya olanak sağlayan programlardır. Kişisel bilgisayarlarda en çok

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama Bölüm 1:Araç çubuğu Yan sekmeler Yandaki araç çubuğu üzerinde dört adet sekme vardır. Sayfa Düzenleyiciye basarak oluşturduğunuz/oluşturacağınız sayfaları küçük

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ SAC METAL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ SAC METAL T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ SAC METAL Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU İÇERİK ACENTE PORTAL HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 QUİCKRES/TROYA ACENTESİNİN THY ACENTA PORTALINA BAŞVURU SÜRECİ... 4 BAŞVURU TAKİP NO HATIRLATMA... 19

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -3 AMAÇ 3. GÖRÜNÜM AYARLARI ARA TIRMA. 3.1. Sunu Görünümünü De i tirme

Ö RENME FAAL YET -3 AMAÇ 3. GÖRÜNÜM AYARLARI ARA TIRMA. 3.1. Sunu Görünümünü De i tirme Ö RENME FAAL YET -3 AMAÇ Ö RENME FAAL YET -3 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda slaytlar n görünüm ayarlar n de i tirmeyi, slaytlara resim, nesne, sayfa numaras, üst-alt bilgi eklemeyi ö renecek

Detaylı

Yandaki resimlerde Excel Pazartesi den başlayarak günleri otomatik olarak doldurmuştur.

Yandaki resimlerde Excel Pazartesi den başlayarak günleri otomatik olarak doldurmuştur. Otomatik Doldurma; Hızlı veri girişi için Microsoft Excel'in otomatik olarak verileri tekrarlamasını sağlayabilir veya verileri otomatik olarak girebilirsiniz. Excel'in sayı, sayı ve metin birleşimi, tarih

Detaylı

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA Kullanımı ( İşletmenlik ) Kursu Yıllık Planı Kurs Gün Hafta Ders Saati 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 2 4 7 2 4 8 2 4 KONULAR 1. Temel Bilgiler a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi b. Bilgi ve iletişim

Detaylı

1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ

1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ GĐRĐŞ 1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ Đnternet tarayıcınızdan http://www.hkmo.org.tr/ adresine girdikten sonra sayfanın sağ üst kısmında yer alan ÜYE GĐRĐŞĐ bağlantısına tıklayarak Harita ve Kadastro Mühendisleri

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

1.PENCEREELEMANLARI VE

1.PENCEREELEMANLARI VE Ö RENMEFAAL YET 1 Ö RENMEFAAL YET -1 AMAÇ Gerekli atölye ortam ile gerekli materyaller sa land nda ekran görüntü düzenlemesini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Bir bilgisayar sistemine elektronik tablolama

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Bölüm 1 - PowerPoint 2010 Programını Başlatmak

Bölüm 1 - PowerPoint 2010 Programını Başlatmak 2 Bölüm 1 - PowerPoint 2010 Programını Başlatmak Microsoft PowerPoint programı slayt ve sunu hazırlamak için kullanılan oldukça güçlü bir programdır. PowerPoint programında hazırladığınız slaytlar (sayfalar)

Detaylı

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU Süheyla GÜVEN İÇİNDEKİLER 1. İÇERİK 1 2. WEB VE SAP (ORION) KULLANICI YAPISI.. 2 3. 1. AŞAMA ÖĞRENCİ GİRİŞİ.3 4. 2. AŞAMA DANIŞMAN ONAYI..6 5. 3. AŞAMA

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -3 Ö RENME FAAL YET -3

Ö RENME FAAL YET -3 Ö RENME FAAL YET -3 Ö RENME FAAL YET -3 AMAÇ Ö RENME FAAL YET -3 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda slaytlar n görünüm ayarlar n de i tirmeyi, slaytlara resim, nesne, sayfa numaras, üst-alt bilgi eklemeyi ö renecek

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ Microsoft Excel de dosyalar çalışma kitabı olarak isimlendirilir. Bu dosyalar normal belge türüdür. Dosya ismi üzerine fare ile tıklandığında dosya açılır. Excel dosyaları tablolardan

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu Hakkında Memeo Backup Premium, karmaşık dijital dünya için basit bir yedekleme çözümüdür. Memeo Backup Premium değerli ve önem verdiğiniz belgelerinizi otomatik olarak yedekleyerek, istediğiniz zaman dosyalarınızı

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 Öğr.Gör.Ali ATALAY EXCEL PAKET PROGRAMI Günümüzde hesap tablosu, veri analizi, kod yazımı, grafik çizimi, veri tabanı oluşturma gibi bir çok özelliği olan

Detaylı

Enstitü Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu

Enstitü Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu Enstitü Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu Online Enstitü Başvuru Sistemi için Kullanım Kılavuzu Online enstitü başvuru sistemi için örnek bir kayıt işlemi aşağıda gösterilmiştir. Tezli / Tezsiz Yüksek

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365 OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Office 365 Microsoft Office (Word, Excel vb.) dokümanlarınızı bulut platformuna taşımanızı sağlayan Office 365 ürününe https://portal.office.com/home adresinden

Detaylı

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM BAŞLANGIÇ REHBERİ KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi, hukuki araştırmalarınızı

Detaylı

ROUNDCUBE. ROUNDCUBE GİRİŞ ve ÇIKIŞ. Roundcube Nedir? Roundcube Kullanımı İçin Gerekenler

ROUNDCUBE. ROUNDCUBE GİRİŞ ve ÇIKIŞ. Roundcube Nedir? Roundcube Kullanımı İçin Gerekenler ROUNDCUBE Roundcube Nedir? Sunucu üzerinde yer alan e-postalarınıza web üzerinden ulaşarak e-posta işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz, Türkçe menüler ile işlem yapabileceğiniz yeni bir uygulamadır.

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 02.11.2015 Rev No: 02 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: Ferşad DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU MESAJ TĐPĐ VE MESAJ FONKSĐYONU BAZINDA BĐLDĐRĐM MAIL ADRESĐ TANIMLAMA Đçindekiler Đçindekiler... 2 1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK BEYAN FORMU

TEHLİKELİ ATIK BEYAN FORMU TEHLİKELİ ATIK BEYAN FORMU Atık Üreticileri için Kullanım Kılavuzu Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı 2010-1 - Kayıt Giriş 1. http://cbs.cevreorman.gov.tr veya http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

TABLO ve HÜCRE SEÇİMİ

TABLO ve HÜCRE SEÇİMİ TABLO ve HÜCRE SEÇİMİ ÇALIŞMA TABLOSU (SAYFASI) İŞLEMLERİ Tablo seçimi: Çalışma kitabında işlemler normal olarak etkin bir çalışma tablosunda yapılır. Bazı hallerde birden fazla çalışma tablosu etkin hale

Detaylı

11. TASARIM ŞABLONU KULLANARAK SUNU HAZIRLAMAK

11. TASARIM ŞABLONU KULLANARAK SUNU HAZIRLAMAK BÖLÜM 10 11. TASARIM ŞABLONU KULLANARAK SUNU HAZIRLAMAK Powerpoint programında hazır bulunan bir dizi renk ve metin özelliğine sahip sunu dosyalarına Tasarım şablonu ismi verilir. Kullanıcı bu dosyaları

Detaylı

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler Hizalama 2. Aşağıdaki fonksiyonlardan

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 5 Ö RENME FAAL YET - 5 5. ARAÇLARI KULLANMA

Ö RENME FAAL YET - 5 Ö RENME FAAL YET - 5 5. ARAÇLARI KULLANMA Ö RENME FAAL YET - 5 AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 5 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda sunu sayfalar nda kulland n z yaz lardaki yaz m hatalar n otomatik olarak düzeltebilecek, makrolar olu turup

Detaylı

MikroÖdeme Servis Dökümanı

MikroÖdeme Servis Dökümanı MikroÖdeme Servis Dökümanı 1 TurkcellMobilÖdeme Nedir? TurkcellMobilÖdeme 36 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yapmasına olanak

Detaylı

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016 AIMCO AIMCO Kullanım Kılavuzu Mayıs 2016 MB Akademi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cd. Brandium Rezidans R2 Blok No:23-25 No:126 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 692 01 91 Web: www.mbakademi.com.tr 2 AIMCO Mobil

Detaylı

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam Microsoft Excel Microsoft Office paket programı ile bizlere sunulan Excel programı bir hesap tablosu programıdır. her türlü veriyi tablolar yada listeler halinde tutmak ve bu veriler üzerinde hesaplamalar

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ İçindekiler Tablosu... 1 KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KULLANICI KLAVUZU(OKUL)... 3 1.ETS (Evrak Takip Sistemi )Nedir?... 3

Detaylı

www.miag.com için kayıt kılavuzu

www.miag.com için kayıt kılavuzu www.miag.com için kayıt kılavuzu Classification level: Public MEMBER OF METRO GROUP 1 İçerik 1. Önemli bilgi s. 3 2. www.miag.com sayfasına kayıt s. 4-5 3. Elektronik ödeme bildirimleri için e-mail adresinin

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA IV. ELEKTRONİK TABLOLAMA Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER 99 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir?

Detaylı

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011 VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU Saydam Yaz m 23.04.2011 www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 66 Fax : 0232 369 71 69 Sayfa 1 Birinci bölümde s r kurulum yap lmas için öncelikle

Detaylı

FOREACH V1.8. Su Arıtma Sistemleri Bakım Takip ve Ön Muhasebe Programı. www.sercantogrul.com 0506 588 17 18

FOREACH V1.8. Su Arıtma Sistemleri Bakım Takip ve Ön Muhasebe Programı. www.sercantogrul.com 0506 588 17 18 FOREACH V1.8 Su Arıtma Sistemleri Bakım Takip ve Ön Muhasebe Programı www.sercantogrul.com 0506 588 17 18 İçindekiler Foreach Hakkında... 2 1-Anasayfa... 3 2-Bakım Kartı... 4 3-Tanımlama İşlemleri... 5

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK TABLOLAMA 482BK0013 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı TUİK ve TÜRMOB'un işbirlikteliği sonucunda Yıllık iş istatistikleri Sanayi ve Hizmet soru kağıtlarının hazırlanması ve gönderilmesi Web

Detaylı

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU A-) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 1-) Cihazınızın panelinden Sistem Yöneticisi menüsünden ağ ayarlarınızın yapılandırılmış olması gerekmektedir. Kurulumu yapan

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile tasarım düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Tema ne demektir? Temayı oluşturan ögeler nelerdir? Araştırınız. Arka plan ne demektir?

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01 Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.edefter.gov.tr internet

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu

Detaylı

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.)

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) AYRANCILAR ORTAOKULU BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) SORU 9-) Yandaki butonun görevi nedir? 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik

Detaylı

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 İÇİNDEKİLER 1. EK ÜCRETLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 2 a. Tarife ve Kademe Ayarları (F4) Ekranında Yapılan

Detaylı

EBYS Eğitimi. Sisteme erişim adresi: http://ebys.trakya.edu.tr/

EBYS Eğitimi. Sisteme erişim adresi: http://ebys.trakya.edu.tr/ EBYS Eğitimi Sisteme erişim adresi: http://ebys.trakya.edu.tr/ Sistem Java üzerinden çalışmaktadır. Eylül 2015 itibari ile Chrome / Java destek vermeyi kestiğinden Chrome ile çalışmamaktadır. 1 den fazla

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu

Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu KAPSAM E-kitap say : 48406 Kapsad koleksiyon say : 16 koleksiyon (Antropoloji ve Sosyoloji, letme ve Ekonomi, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, E itim, Mühendislik ve

Detaylı