İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KURULUŞ AMACI, YASAL TEMELİ KURULUŞ AMACI YASAL TEMELİ KAPSAM II. BÖLÜM HİZMETLER VE SORUMLULUKLAR III. BÖLÜM GÖREV VE YETKİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KURULUŞ AMACI, YASAL TEMELİ KURULUŞ AMACI YASAL TEMELİ KAPSAM II. BÖLÜM HİZMETLER VE SORUMLULUKLAR III. BÖLÜM GÖREV VE YETKİLER"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KURULUŞ AMACI, YASAL TEMELİ KURULUŞ AMACI YASAL TEMELİ KAPSAM II. BÖLÜM HİZMETLER VE SORUMLULUKLAR III. BÖLÜM GÖREV VE YETKİLER BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE ENCÜMENİ BELEDİYE BAŞKANI TASKİ MÜDÜRÜ FİNANS VE ABONE İŞLERİ MÜDÜRÜ FİNANS İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ İDARİ VE ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ İDARİ VE ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜR YARD. TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRÜ SU TEMİNİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ KANALİZASYON HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ PROJE MÜDÜRÜ ATIKSU ARITMA MÜDÜRÜ ÇEVRE KONTOL OFİSİ ŞUBE MÜDÜRÜ

2 IV. BÖLÜM TASKİ PERSONELİ GÖREV TARİFLERİ FİNANS İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE BİRİMİ SAYAÇ OKUMA VE TAHAKKUK BİRİMİ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ TAHSİLAT BİRİMİ STOK, AMBAR VE SATINALMA BİRİMİ İDARİ VE ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ABONE BİRİMİ İDARİ İŞLER BİRİMİ KAÇAK SU BİRİMİ TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KONTOL OFİSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ V. BÖLÜM BÜTÇE BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ BÜTÇE GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ BÜTÇE ÇAĞRISI VE HAZIRLIK BÜTÇESİ BÜTÇEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER VI. BÖLÜM BÜTÇE KESİN HESABI BÜTÇE KESİN HESABININ ÇIKARTILMASI

3 VII. BÖLÜM MUHASEBE Belediye Muhasebesinde kullanılan hesaplar ve yevmiye sistemi ile Tek düzen muhasebe sisteminde karşılık olarak kullanılan hesaplar AY SONU İŞLEMLERİ, AYLIK CETVELLER VE KAYIT YANLIŞLIKLARININ DÜZELTİLMESİ AY SONU CETVELLERİ AYLIK HESAP BELGELERİ ENCÜMENE GÖNDERİLECEK VE SAYMANLIKTA SAKLANACAK AY SONU CETVELLERİ İLE AYLIK HESAP BELGELERİ KAYIP YANLIŞLIKLARININ DÜZELTİLMESİ BİLANÇO VARLIKLARA (AKTİFLER) YÖNELİK İLKELER BORÇLARA (PASİF) YÖNELİK İLKELER GELİR TABLOSU GELİRE (KAR/ZARAR) YÖNELİK İLKELER VIII. BÖLÜM ORGANİZASYON DÜZENLEMESİ PERSONEL İSTİHDAMI VE KOORDİNASYON KURULU OLUŞTURULMASI 9 ORGANİZASYON DÜZENLEMESİ VE PERSONEL İSTİHDAMI ALTYAPI KOORDİNASYON KURULU OLUŞTURULMASI

4 I. BÖLÜM KURULUŞ AMACI, YASAL TEMELİ KURULUŞ AMACI MADDE 1 Tarsus Belediyesi sınırları dahilinde Su ve Kanalizasyon Hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devir almak ve bir elden işletmek amacıyla Tarsus Su ve Kanalizasyon İşletmesi kurulmuştur. Tarsus Su ve Kanalizasyon İşletmesi TASKİ rumuzu ile anılır. YASAL TEMELİ MADDE 2 TASKİ 1580 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesinin 4. fıkrası (a) bendinde ifade edilen ; Müktesep haklara helal getirmemek üzere Belediye sınırları dahilinde; Doğrudan doğruya yapılma ve işletilmek şartıyla su, havagazı, elektrik, tramvay tesisatı kurmak ve işletmek, göl, nehir, körfez ve sevahili, mütecavire vapurları nakliyatını deruhte ve ifa etmektir esasında kurulmuştur TASKİ Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğü nün 89. maddesi hükümlerini uygular. İdarenin işlemleri Devlet İhale Kanunu ile Muhasebe Umumiye Kanununa, Belediye Muhasebe Usulü ve İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay denetimine tabiidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ve 1475 sayılı İş Kanununa tabii olarak personel çalıştırır. Memurun muhakeme kanununa tabiidir.

5 KAPSAM MADDE 3 Bu Yönetmelik Tarsus Su ve Kanalizasyon İşletmesi Müdürlüğü organlarının teşkilatı ile görev ve yetkilerini, iş ve işlemlerin yürütülmesinde takip edilecek yol ve kuralları kapsar. II. BÖLÜM HİZMETLER VE SORUMLULUKLAR MADDE 4 TASKİ nin Hizmet ve Sorumlulukları şunlardır; a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek. b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanmış suların toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek. c) Belediye sınırları içerisindeki su kaynaklarının, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek. Bu konuda her türlü teknik idari ve hukuki tedbiri almak. d) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak,ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, TASKİ hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak veya işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.

6 III. BÖLÜM GÖREV VE YETKİLER MADDE 5 TASKİ nin işleri Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve TASKİ Müdürü tarafından yürütülür. Teşkilatındaki, Müdürler ve diğer görevliler, Müdürlüklerine verilen hizmetleri mevzuat ve usullere uygun bir şekilde ifa ve yürütmekle mükelleftir. İşlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinden birinci dereceden sorumludurlar. BELEDİYE MECLİSİ MADDE 6 Belediye İdaresinin en yüksek görüşme ve karar organıdır. Görev süresi 5 yıldır.9 üyeden aşağı olmamak üzere, nüfus dilimlerine göre belirlenir. Ana, baba, büyükanne, evlat, torun ve kardeş, karı-koca ve bu derecedeki sıhri hısımlarda aynı mecliste birleşemezler. Meclise Belediye Başkanı başkanlık eder. Meclis Haziran ayı toplantısında üyeleri arasından 2 başkan vekili ve yeteri kadar katip seçer. Ekim, Şubat ve Haziran aylarında olağan olarak toplanır. Bütçenin görüşülmesine rastlayan toplantı süresi 30 gündür. Diğer toplantıların süresi en çok 15 gün olup, bu süre içinde işler bitmez ise, en yüksek mülki amirden 15 günü aşmamak üzere süresini uzatarak sebepleri İçişleri Bakanlığı na bildirilir. Belediye Başkanı acil ve önemli işler için meclisi olağanüstü çağırma yetkisine sahiptir. Ayrıca üyelerin üçte birinin gerekçeli önerisi veya en yüksek mülki amirin gerekli görmesi halinde de meclis olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

7 Meclis toplantıları açıktır. Ancak başkan veya üyelerden birinin teklifi üzerine gizli celse yapılabilir. Alınan kararların hülasalarının mahalli en büyük mülki amire verilmesi ve kararın verildiği tarihten 48 saat içerisinde hülasanın belediye kapısına asılmak suretiyle ilanı gereklidir. Belediye Meclisi nin Görevleri : a) Bütçe, b) Kesin hesap, c) 1580 sayılı Kanunun 15. maddesinin 31. ve 32. bentlerinde belediyeye verilmiş bulunan beldenin sokak ve meydanlarını, tanzim etmek, ağaçlamak görevleri ile beldenin lağım ve çukurlarını inşa ve tamir etmek veya ettirmek görevini yerine getirmek için yapılacak iş programlarını kabul etmek, d) Ek ödenek veya bütçe değişikliği ya da programdan programa aktarma yapılmasına karar vermek, e) Borç almaya ve vermeye karar vermek, f) Belediye tarafından yerine getirilen hizmetler karşılığında alınacak ücretlere ilişkin tarifeleri kabul etmek, g) Bazı önemli kira sözleşmelerinin yapılmasına izin vermek, h) Beldenin imar planını kabul etmek, i) Belediye zabıta yönetmeliğini incelemek ve kabul etmek, j) Müddeabihi bin liradan fazla olan davalarda sulh olmaya karar vermek, k) Belediyeye ait kamu mallarının bir hizmete tahsisi amacının değiştirilmesi ya da özel mallar haline getirilmesine karar vermek l) Kamu hizmeti imtiyazı vermek Belediye Meclisi nin görevlerinin bu sayılan konuları görüşmek ve karara bağlama görevlerinin yanısıra Belediyenin görev alanı içine giren ve diğer belediye organlarına bırakılmamış olan her türlü konuyu görüşebilir ve karara bağlayabilir.

8 BELEDİYE ENCÜMENİ MADDE 7 Belediye İdaresinin ikinci görüşme ve karar organıdır. Belediye Başkanı başkanlık eder. Belediye Meclisinin toplantı halinde olmadığı ve olağanüstü toplantı yapmayı gerektiren bir durum bulunmadığı zamanlar Belediye Meclisine verilen görevleri yapabilir. 3 değişik nitelikteki elemanın bir araya gelmesi ile teşekkül eder. a) Belediye Başkanı b) Belediye örgütlenme durumuna göre; Yazı İşleri Müdürü, Hesap İşleri Müdürü, Sağlık İşleri Müdürü, Veteriner Müdürü, Fen İşleri Müdürü c) Sayıları (b) fıkrasında belirtilmiş memur niteliğindeki üyenin sayıca yarısını geçmemek fakat ikiden de aşağı olmamak üzere Belediye Meclisince, Haziran toplantısında kendi üyeleri arasından seçilecek üyelerdir. Seçimle gelen üyelerin süresi 1 yıldır. Belediye Encümeni, Belediye Başkanı tarafından getirilen konuları görüşür ve çoğunlukla karar verir. Toplantı günlerini encümen kendisi belirler, haftada en az bir veya iki kez toplanır. Encümene gelen işlerin içinde görüşülmesi zorunludur Sayılı kanunun 83. maddesi hükmüne göre Belediye Encümeninin Görevleri; a) Belediye Başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısını incelemek, b) Kesin hesaplar hakkında Belediye Meclisine düşünce bildirmek, c) Artırma, eksiltme şartnameleri ve ihaleleri ile pazarlık kararlarını incelemek ve onaylamak, d) Muhasebe Hesaplarını incelemek ve ilgililer hakkındaki zimmet ve beraat mazbatası düzenlemek, e) Kamulaştırma kararı almak, f) Harcama yerleri gösterilmemiş ödeneklerin sarf yerlerini belirlemek, g) Bütçede bir program dahilindeki maddeler arasında aktarmalar yapmak,

9 h) Belediyelere verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacı ile yönetmelik niteliğinde Belediye tembihleri çıkarmak, i) Nakliye vasıtalarının ücret ve tarifeleri ile zaruri ihtiyaç maddelerinin en yüksek fiyatlarını tespit etmek, j) Belediye menkul mallarının lüzum görülenleri artırma yoluyla satışa çıkartmak, k) Belediye cezaları hakkında kanunlara uygun olarak ceza takdir etmek, l) Belediye memurlarının seçilmesi, yükseltilmesi görevlerine son verilmesi, emekliye sevk edilmesi gibi özlük işleri hakkında karar vermek.

10 BELEDİYE BAŞKANI MADDE 8 Belediyenin yürütme organı olan Belediye Başkanı, mahalli halkın seçimi ile görev almış kamu görevlisidir. Devletin ve genel idarenin mülki idare sınırları içinde temsilcisi olan mülki idare amirine idari vekalet bağı ile bağlıdır. Belediye Başkanları 1580 sayılı kanunun 102. maddesine göre ceza uygulaması ve kovuşturması bakımından memurların tabi oldukları esas, usul ve hükümlerine tabi iseler de asıl nitelikleri itibariyle memur değildirler ve gördükleri hizmet karşılığında aldıkları parada maaş veya ücret olmayıp ayrı özelliği olan bir ödenektir. Ödeneğin miktarını, belde halkının nüfusu ve gelir durumu göz önüne alınarak Belediye Meclisi belirler. Belediye Başkanının kendi sorumluluğu ve gözetimi altında kendine ait görevlerden bir kısmını adına yürütmek üzere yardımcılar tayin edebilir ve Meclisçe tasdik olunur. Belediyenin kanunlar, nizamnameler ve talimatlarla belirlenmiş beldenin ve belde halkının sıhhat, selamet, refah ve intizamını yapmak maksadıyla yapacağı vazifeler merkezi idare ile ilgili olan ve idarenin başı ve en büyük amiri olarak yapacağı görevler ana başlıklar altında söyle toplanabilir. Belediye Başkanının Görevleri ; a) Mahallin en büyük Mülki Amiri tarafından gönderilecek her türlü mevzuatı yayınlamak, b) Belediyenin emir ve yasaklarını uygulamak, c) Yerel nitelikte olan işleri yürütmek, d) Belediye mallarını yönetmek, e) Gelir ve alacakları izlemek, f) Belediye adına sözleşme yapmak, g) Meclis ve Encümen kararlarını yerine getirmek, h) Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek, i) İta amiri olarak sarf evraklarını imza etmek.

11 TASKİ MÜDÜRÜ MADDE 9 TASKİ Müdürü nün Görevleri ; 1) TASKİ nin kanun hükümlerince amacı ve Belediye Meclisi tarafından onaylanan Yönetmelikler doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak, 2) İdare ve yargı organlarında 3. şahıslara karşı TASKİ yi temsil etmek, 3) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, 5 yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını bilanço ve taslaklarını hazırlatıp, Belediye Meclisine sunmak 4) Kuruluş yasasının 19. maddesine istinaden çıkarılacak olan Yönetmeliğe uygun olarak, su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlatıp, Belediye Meclisine sunmak. 5) Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi kararlarını uygulamak 6) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri Belediye Encümenine ve Belediye Meclisine sunmak, 7) Çalışan memur ve işçi personelin sicil amiri ve işletmenin tahakkuk amiridir. FİNANS VE ABONE İŞLERİ MÜDÜRÜ MADDE 10 Finans ve Abone İşleri Müdürü nün Görevleri ; 1) Program Bütçe esasına göre İşletme gider ve gelir bütçesini hazırlatmak 2) Bütçe Kesin Hesabının (Gelir Tablosu, Kar-Zarar Cetvelleri, Bilanço) çıkartılması, yetkili kurullarda (Encümen, Belediye Meclisi) görüşülmesi 3) Muhasebe sistemlerinin düzenlenmesi ile İşletmenin bütün ayni ve nakdi mal varlığı hakkındaki kayıt ve işlemlerin düzenlenmesini sağlamak

12 4) İşletmenin faaliyetleri sırasında karşılaştıkları kayıt problemlerini, organizasyon ihtiyaçlarını, olayların akışına bağlı olarak pratik bir şekilde çözümlemesini sağlamak 5) Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Usul Yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanan Bütçe Cetvellerinde (A-B Cetvelleri ve Tarifeler) yer alan Belediye Meclisince ve en büyük İta Amiri tarafından onaylanan gelir, gider ve bütçe tarifesini uygulatmak ve hesapların denetlenmesini sağlamak 6) Gelir artırıcı önlemler alarak tahsil edilen gelirin azami tasarruf çerçevesinde harcanmasını sağlamak 7) Bütçeleri İşletmenin kalkınma plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurlarını göz önünde tutarak verimlilik ve tutumluluk ilkelerine göre hazırlatmak ve uygulamasını sağlamak 8) İşletme Bütçesini Ülkenin planlı ve programlı kalkınmasını hedef olan 5 yıllık kalkınma planlarına uygun bir şekilde hazırlanmasını sağlamak 9) İktisadi Devlet Teşekkülleri tarafından zorunlu olarak uygulanan Tekdüzen Muhasebe Sistemini uygulanmasını sağlamak 10) Berdan Su Arıtma dan satın alınan su miktarı ile tahakkuk eden miktarın karşılaştırmasını ve kaçak tespit oranları yaparak suyun en iktisatlı bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla organizasyon düzenlemeleri yapılmasını sağlamak 11) Tahakkukun gerçekleşme oranının tespitini yaparak işletmenin performansını ortaya çıkartılmasını sağlamak 12) Fayda/Maliyet oranı hesaplamalarına yardımcı olarak işletmenin faaliyeti olan su satışı ve kanalizasyon hizmetlerinin en rasyonel şekilde gerçekleşmesini sağlayıp kontrolünü yapmak 13) İşletme tarafından hazırlanan projeleri hayata geçirebilmek için öz kaynak yaratmak, yurtiçi ve yurtdışından sağlanacak kredilerin yerinde ve zamanında en randımanlı şekilde kullanılmasının kontrolünü yapmak 14) Belediye Başkanlığından gelen emir ve talimatların yerine getirilmesi için kendi birimlerine talimat ve emirler vermek 15) İdareye ait bütün alım satım işlerini yapılamasını sağlamak ve onaylamak 16) İdarenin bütün demirbaş eşya ve malzemesinin kayıt muhasebesini tutulmasını sağlamak

13 17) İşletmenin ambar giriş ve çıkış evraklarının tanzim edilmesini ve kontrolünü sağlamak, yıllık ve devredilen ambar sayımlarını yaptırarak, kıymetlerini tespit edilmesini sağlamak 18) Ambardaki hurda malzemeler ile ilgili muamelelerin yapılmasını kontrol etmek 19) Müdürlüğe gelen genelgeleri incelemek ve gereğini yerine getirilmesini sağlamak 20) Memur ve işçilerin kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde tayin, terfi, nakil, istifa, çıkarılma, taltif, tecziye, izin, hastalık, emeklilik işlemlerini yürütülmesini, Personelin özlük muamelatı, sicilleri, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu, ücret ve ücrete esas teşkil edecek kayıtlarının düzenli olması ve mesai ile ilgili işlemlerin, disiplin işlerinin yapılmasını kontrol etmek 21) Kaçak su işlerinde çalışan ekiplerin günlük, haftalık, aylık organizasyonlarının yapılıp ekiplerin zamanında iş dağılımını, yapılan işlerin kontrol edilmesini sağlamak 22) Kaçak ekiplerince tutulmuş olan tutanakların incelenerek değerlendirilmesi, tutanak bedellerinin tahakkuk bedellerinin tahakkuk ettirilmesi ve takibinin yapılmasını sağlamak 23) Abonelikle ilgili tüm işlemlerin yapılmasını ve takibini sağlamak. 24) İdareye ait bütün alım satım işlerini yapmak. Bu işlere ait diğer muamelelerin tedviri, şartname ve ihale dosyalarının tanzimi, katileşen sipariş ve ısmarlamaların bizzat ifası, mübayaa edilen malların tesellüm ve muayenelerinin yapılması, gerekli olanların sigorta ettirilmesini kontrol etmek FİNANS İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ MADDE 11 Finans İşleri Şube Müdürü nün Görevleri ; 1) Program Bütçe esasına göre İşletme Gider ve Gelir bütçesini hazırlamak 2) Bütçe Kesin Hesabını (Gelir Tablosu, Kar-Zarar Cetvelleri, Bilanço) çıkartmak

14 3) Muhasebe sistemlerinin düzenlenmesi ile İşletmenin bütün ayni ve nakdi mal varlığı hakkındaki kayıt ve işlemleri düzenlemek 4) İşletmenin faaliyetleri sırasında karşılaştıkları kayıt problemlerini, organizasyon ihtiyaçlarını, olayların akışına bağlı olarak pratik bir şekilde çözümlemek 5) Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Usul Yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanan Bütçe Cetvellerinde (A-B Cetvelleri ve Tarifeler) yer alan Belediye Meclisince ve en büyük İta Amiri tarafından onaylanan gelir, gider ve bütçe tarifesini uygulanmasını sağlamak, hesapları kontrol etmek 6) Gelir artırıcı önlemler alarak tahsil edilen gelirin azami tasarruf çerçevesinde harcanmasını sağlamak 7) Bütçeleri İşletmenin kalkınma plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurlarını göz önünde tutarak verimlilik ve tutumluluk ilkelerine göre hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak 8) İşletme Bütçesini Ülkenin planlı ve programlı kalkınmasını hedef tutan 5 yıllık kalkınma planlarına uygun bir şekilde hazırlamak 9) İktisadi Devlet Teşekkülleri tarafından zorunlu olarak uygulanan Tekdüzen Muhasebe Sistemini uygulamak 10) Berdan Su Arıtma dan satın alınan su miktarı ile tahakkuk eden miktarın karşılaştırmasını ve kaçak tespit oranları yaparak suyun en iktisatlı bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla organizasyon düzenlemeleri yapmak 11) Aboneler ait sabit masrafların, ücretlerin, bedellerin tahakkuk ve tahsil işlemlerini yürütmek 12) Tahakkukun gerçekleşme oranının tespitini yaparak işletmenin performansını ortaya çıkartmak 13) Fayda/Maliyet oranı hesaplamalarına yardımcı olarak işletmenin faaliyeti olan su satışı ve kanalizasyon hizmetlerinin en rasyonel şekilde gerçekleşmesini sağlamaya çalışmak 14) İşletme tarafından hazırlanan projeleri hayata geçirebilmek için öz kaynak yaratmak, yurtiçi ve yurtdışından sağlanacak kredilerin yerinde ve zamanında en randımanlı şekilde kullanılmasını sağlamak 15) İdareye ait bütün alım satım işlerini yapmak. Bu işlere ait diğer muamelelerin tedviri, şartname ve ihale dosyalarının tanzimi, katileşen sipariş ve ısmarlamaların bizzat ifası, mübayaa edilen malların tesellüm ve muayenelerinin yapılması, gerekli olanların sigorta ettirilmesini sağlamak 16) İdarenin bütün demirbaş eşya ve malzemesinin kayıt muhasebesini tutmak 17) Ambar memurlarınca düzenlenen giriş ve çıkış bordrolarının tanzim ve kontrolünü yapmak

15 18) Ambardaki hurda malzemelerin tespitini ve mevcut usuller dahilinde tasfiyesini sağlamak 19) Yıllık ve devredilen ambar sayımlarını yaparak, kıymetlerini tespit etmek İDARİ VE ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ MADDE 12 İdari ve Abone İşleri Şube Müdürü nün Görevleri ; 1) Memur ve işçilerin kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde tayin, terfi, nakil, istifa, çıkarılma, mükafatlandırma, cezalandırma, izin, hastalık, emeklilik işlemlerini yürütmek 2) Personelin özlük muamelatı ile ilgili bütün işlemlerin yapılması 3) Memurlar için yıllık gizli tezkiye varakalarının düzenlenmesi ve muhafaza etmek 4) Personel sicilleri ile ilgili her türlü işlemlerin yürütülmesi, personel dosyaları ve gizli sicil kayıtlarını tutmak 5) Memur ve işçilere ait yıllık kadroları, birimlerin tekliflerini göz önünde tutarak düzenlemek ve ilgili mercilere onaylatmak 6) Personele ait Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili bütün işlemleri eksiksiz şekilde yerine getirmek 7) Yıllık izinlerin planlamasını koordine etmek, memurların özlük haklarının verilmesi, disiplin işlerinin organizesini sağlamak 8) Sivil savunma uzmanlığı ile koordineli olarak güvenlik işlemlerini yürütmek 9) Personelin ücret ve ücrete esas teşkil edecek kayıtlarının düzenli olmasını sağlamak, ücretlerle ilgili gerekli bilgileri zamanında ve doğru olarak ilgili Müdürlüklere bildirmek 10) Personelin mesai devam takip formunu ve personelin mesaiye zamanında gelip gelmediğini kontrol etmek

16 11) Yeni abone kaydı, yer değiştirme, abonelikten çıkma, ile abonelerle ilgili her türlü işlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak 12) Gelen abone şikayetlerini değerlendirerek, yerinde kontrol edilmesi, gerekenlerin kontrol yapıldıktan sonra çözümlenmesini sağlamak 13) Yeni abone olacak müşterilerin abone dosyalarının hazırlanması, gerekli belgelerin onaylanması, onay almış abone dosyasına ait bilgilerin bilgisayara kayıt edilerek, abone plakalarının verilmesini sağlamak 14) Kanalizasyon İştirak Bedelleri hesaplarının ve sayaç kütük defterlerinin tutulmasını, icabında sayaçların değiştirilmesi sağlamak 15) Abone işlemleri bitmiş dosyaların tasnifini ve arşivlenmesini sağlamak 16) Kaçak su işlerinde çalışan ekiplerin günlük, haftalık, aylık organizasyonlarının yapılıp ekiplerin zamanında iş dağılımını sağlamak, yapılan işleri kontrol etmek 17) Kaçak ekiplerince tutulmuş olan tutanakların incelenerek değerlendirilmesi, tutanak bedellerinin tahakkuk bedellerinin tahakkuk ettirilmesi ve takibinin yapılması 18) Belediye Başkanlığından gelen emir ve talimatların yerine getirilmesi için kendi birimlerine talimat ve emirler vermek 19) Gelen evrakları değerlendirerek, bağlı birimlere havale etmek veya cevaplamak 20) Müdürlüğe gelen genelgeleri incelemek ve gereğini yerine getirmek 21) Hizmetlilerin yapmış olduğu günlük işleri kontrol etmek 22) Müdürlüğe ait araçların akaryakıt kullanım fişlerinin hazırlanması ve kontrolünün yapılması, 23) Günlük işlerle ilgili diğer ilgili birimlerle koordine sağlamak, Birimlerin malzeme ihtiyaçlarını talep etmek su arıza birimi olarak sürekli yedekli malzeme bulundurarak su temininde aksaklığı meydan vermemek

17 İDARİ VE ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜR YARD. MADDE 13 İdari ve Abone Hizmetleri Şube Müdür Yardımcısının Görevleri ; 1) Abone güncelleştirilmesinin yapılmasını sağlamak. 2) Kaçak tutanaklarının hesaplanması ve taksitlere bölünmesi için öneri sunmak. 3) Gelen kaçak tutanaklarının takibinin yapılmasını sağlamak. 4) Kaçaksu tutanaklarından dolayı oluşan taksitli borçların takibinin denetlenmesi. 5) İdari ve Abone Hizmetleri Şube Müdürlüğüne gelen evraklara cevaben yazı hazırlanması. 6) İdari ve Abone Hizmetleri Müdürü görev dışında iken yerine vekalet edilmesi. 7) İdareye bağlı taşıtların akaryakıt ve madeni yağ makbuzlarının kesilmesini ve takibinin sağlanması. 8) Kaçaksu tutanaklarından oluşan taksitli borçların tahakkukundan oluşan günlük çizelgelerin tutulmasını sağlamak. 9) Tutanakların dosyalanıp arşivleme işlemlerinin yapılmasını sağlamak. TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRÜ MADDE 14 Teknik Hizmetler Müdürü nün Görevleri ; 1) Mevcut Su ve Kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarımını yaptırmak 2) Arızaların giderilmesini sağlatmak 3) Tavsiye edildikten sonra şehre isale edilen suyun taksimini sağlatmak

18 4) Tevzii işleri su ve kanalizasyon şebekesinin dağıtımını, genişletilmesini ve güçlendirilmesini sağlatır 5) Şehir dahilindeki pompa istasyonlarındaki çalışma planlarını hazırlatmak 6) Su depolarına yedek su toplamasını sağlatır 7) Şube yolunun tesis ve tamiri ile bunlara ait keşifleri tanzim ettirmek 8) Bütün şebekelerde ve şube yollarında mevcut su kaçaklarının aranmasını ve bulunması halinde önlenmesini sağlatır 9) Şebeke tevziatından sonra ataşmanlara göre planları hazırlatır 10) Yapımı karara bağlanan işlerin (İnşaat, tesisat, vs.) gereğine göre ihale yoluyla yapılmalarını teminen birinci keşif ve şartnamelerini ve ihale evraklarını hazırlatmak, işleri kontrol ettirmek, istihkak raporlarını düzenletmek 11) İşlerin sonunda kesin hesaplarını çıkarttırmak 12) İçmesu depolarının güvenliğini takip edilmesini sağlamak 13) İçmesu depo temizliğini sağlatmak 14) İçmesu depoları aktif reaktif elektrik sayaçlarının kontrolünü sağlatmak 15) Personel devamlılığını takip etmek SU TEMİNİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ MADDE 15 Su Temini Hizmetleri Şube Müdürü nün Görevleri ; 1) Mevcut su şebekesinin bakımı, onarımını yapmak 2) Su şebeke, şube yolu arızaların giderilmesini sağlamak 3) Şehre isale edilen suyun taksimini sağlamak 4) Su şebekesinin dağıtımını, genişletmesini ve güçlendirilmesini sağlamak 5) Şebeke üzerinde su tevzii için gerekli manevraların yapılmasını sağlamak 6) Şehir dahilindeki pompa istasyonlarındaki çalışma planlarını sağlamak

19 7) İçmesu depolarının yedek su toplamasını sağlamak 8) İçmesu depolarının güvenliğini takip etmek 9) İçmesu depolarının çevre düzenini kontrol etmek 10) İçmesu depo temizliğini sağlamak 11) İçmesu depoları aktif reaktif elektrik sayaçlarının kontrolünü sağlamak 12) Su depolarındaki su kaçaklarını minimuma indirgemek 13) Bütün şebekelerde ve şube yollarında mevcut su kaçaklarının aranmasını sağlamak ve bulunması halinde önlenmesini sağlamak 14) Şebeke tevziatından sonra ataşmanlara göre planların hazırlanmasını sağlamak 15) Yapımı karara bağlanan işlerin (İnşaat, tesisat, vs.) gereğine göre ihale yoluyla yapılmalarını teminen birinci keşif ve şartnamelerini ve ihale evraklarını hazırlatmak, işleri kontrol ettirmek, istihkak raporlarını düzenletmek, İşlerin sonunda kati hesaplarını çıkarttırmak 16) Personel devamlılığını takip etmek, 17) Personel iş disiplini ve personelin iş yönetmeliklerine uymasını sağlamak 18) Günlük gelen talimatların uygun yapılıp yapılmadığını kontrol etmek 19) Su arıza birimi olarak sürekli yedekli malzeme bulundurarak su temininde aksaklığı meydan vermemek 20) Belediye ve bağlı birimlerin bulunduğu binalardaki müşterek tesisatların yapmak ve arızalarını gidermek 21) Altyapı müteahhitlerinin içmesu ile ilgili yaptığı çalışmaları takip etmek 22) Arızalı araç ve iş makinelerinin tamiri için gerekli işlemleri yapmak,su Temin Hizmetleri Birimine ait araçların sevk ve İdaresini sağlamak 23) Alınacak malzemelerin taleplerini hazırlamak satın alma birimi ile diyalog kurarak temini sağlamak 24) Su sayaçları tamir ve ayar istasyonundan gelen talepleri karşılamak 25) Verilecek olan eğitimlere personelin katılmasını ve faydalanmasını sağlamak 26) Su şebekesi, şube yolu, tesisat ile ilgili İşletmeye gelen projeleri incelemek ve doğruluğunda uygunluk onayı vermek

20 KANALİZASYON HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ MADDE 16 Kanalizasyon Hizmetleri Şube Müdürü nün Görevleri ; 1) Mevcut Kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarımını yaptırmak 2) Kanalizasyon şebekesindeki arızaların giderilmesini sağlamak 3) Kanalizasyon şebekesinin genişletmesini ve güçlendirilmesini sağlamak 4) Şube yolunun tesis ve tamiri ile bunlara ait keşiflerin tanzimini sağlamak 5) Bütün şebekelerde ve şube yollarında atıksu sızmalarının ve infiltrasyonunun aranmasını sağlamak ve bulunması halinde önlenmesini sağlamak 6) Şebeke tevziatından sonra ataşmanlara göre planların hazırlanmasını sağlamak 7) Yapımı karara bağlanan işlerin (İnşaat, tesisat, vs.) gereğine göre ihale yoluyla yapılmalarını teminen birinci keşif ve şartnamelerini ve ihale evraklarını hazırlamak, işleri kontrol etmek, istihkak raporlarını düzenlemek ve işlerin sonunda kesini hesaplarını çıkarmak 8) Personel devamlılığını takip etmek 9) Personel iş disiplini ve personelin iş yönetmeliklerine uymasını sağlamak 10) Günlük işlerle ilgili diğer ilgili birimlerle koordine sağlamak 11) Altyapı müteahhitlerinin kanalizasyon hatları ile ilgili yaptığı çalışmaları takip etmek 12) Arızalı araç ve iş makinelerinin tamiri için gerekli işlemleri yapmak ve araçların sevk ve idaresini sağlamak 13) Alınacak malzemelerin taleplerini hazırlamak satın alma birimi ile diyalog kurarak temini sağlamak 14) Kanalizasyon şebekesinin tesis ve tamiri ile bunlara ait keşiflerin tanzimini sağlamak 15) Tıkanan bağlantı kanallarını açtırmak 16) Gerekli olduğunda beton boru imalatı yaptırtmak 17) Aboneler tarafından yapılacak olan kanallar için istek üzerine iş makinelerini kiralamak

21 18) Aboneler tarafından hazırlanan Kanalizasyon ve Atıksu Projelerini incelemek ve uygunluğunda onaylamak 19) Sanayi Atıksularının Kanalizasyon Şebekesine Deşarjı için uygunluğunda ilgili belgeleri düzenlemek ve onaylamak 20) Sanayilerin Atıksu arıtma tesislerinin onayı sunacakları projeleri incelemek ve uygunluğunda onaylamak 21) Verilecek olan eğitimlere personelin katılmasını ve faydalanmasını sağlamak PROJE MÜDÜRÜ Proje Müdürü nün Görevleri ; MADDE 17 1) Fizibilite çalışmalarını 2) Müşavirlik hizmetleri için şartname, ihale, sözleşme hazırlanmasını organize etmek. 3) TASKİ Master Planı hazırlanmasını kontrol etmek. 4) Master Plan çerçevesinde yapılacak projelerin ihaleye hazırlanmasını koordine etmek. 5) Projeler için ihale yapılmasını koordine etmek. 6) İhale dosyalarının kabulünü yapmak. 7) Müteahhitler ile sözleşme görüşmelerini koordine etmek. 8) Müteahhitlere işyeri teslimini koordine etmek. 9) Yapılacak işlerle ilgili Müşavirlik hizmetlerini koordine etmek. 10) Projeler ile ilgili haftalık, aylık ve özel toplantılara katılmak. 11) Projeler ile ilgili varsa imar ve diğer departmanlar ile ilgili görüşmeleri yapmak. 12) Projelerin sahada uygulamasını kontrol edilmesini sağlamak ve denetlemek. 13) Müteahhit ve Müşavir hakedişlerinin nihai kontrolünü yapıp, ödeme belgelerini hazırlatmak. 14) Hakediş ödemelerine esas bütçe çalışmalarını koordine etmek. 15) Proje sonuç raporunun hazırlanması ve ilgili yerlere sunulmasını sağlamak

22 16) İş bitiminde geçici kabulün koordinasyonunu sağlamak. 17) Kati kabul koordinasyonunu sağlamak. 18) TASKİ diğer birimleri ile koordinasyonu sağlamak. ATIKSU ARITMA MÜDÜRÜ MADDE 18 Atıksu Arıtma Müdürü nün Görevleri ; 1) AAT İşletmecisiyle yapılan İşletme Sözleşmesi dahilinde tesisin çalışmasını sağlamak 2) Periyodik veya sürekli olarak yapılan atıksuyun arıtmadan çıkış suyunun kalitesini denetlemek 3) Tesisin bakımlı ve işler durumda olmasını denetlemek 4) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve verilecek eğitimlere katılmasını sağlamak 5) AAT de arıtma için kullanılan sarf malzemelerinin kalitesini denetlemek 6) Arıtma Prosesi sonucu oluşan çamurun bertarafı için ilgili birimlerle işbirliği yapmak 7) AAT giriş suyunun kalitesini, tesisin daha verimli işletilmesi için öngörülen giriş suyu kalitesinde olmasını sağlamak ve bunun için gerekli denetimleri yaptırmak 8) İşletmecinin hakedişlerini kontrol etmek ve üst birimlere iletmek

23 ÇEVRE KONTOL OFİSİ ŞUBE MÜDÜRÜ MADDE 19 Çevre Kontrol Ofisi Şube Müdürü nün Görevleri ; 1) Atıksularını kamuya ait alıcı oratmlara ve Tarsus Belediyesi nin kanalizasyon sistemine deşarj eden endüstrilerle ilgili sanayi kadastrası oluşturmak, 2) Sanayilerin atıksularının analiz sıklıklarını belirlemek 3) Kanalizasyona deşarj yapan sanayi atıksularından numune alarak, TASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğindeki açıklanan atıksu deşarj standartlara göre analizlerini yaptırmak ve değerlendirmek, 4) Belediye sınırları içerisinde alıcı ortamlara deşarj yapan sanayi atıksularından numune alarak, T.C. Su Kirliliği Deşarj Yönetmeliğinde açıklanan atıksu deşarj standartlara göre analizlerini yaptırmak ve değerlendirmek, 5) Sanayilerin atıklarının karakteristik özelliklerinin kendine özgü deşarj standartlarını karşılamadığı durumlarda söz konusu sanayilere uygulanacak cezalar ve yaptırımları TASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ve T.C. Su Kirliliği Deaşrj Yönetmeliği dahilinde belirlemek 6) Kanalizasyona bağlanmak isteyen sanayiler için TASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği dahilinde Deşarj Kalite Kontrol Belgesi için Teknik Hizmetler Müdürlüğüne görüş sunmak, 7) Laboratuar koşullarını sürekli temiz ve hijyenik olmasını sağlamak 8) Laboratuar ekipmanlarını sürekli çalışır durumda olamsını sağlamak

24 IV. BÖLÜM TASKİ PERSONELİ GÖREV TARİFLERİ FİNANS İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MADDE 20 Mevcut Organizasyon Şemasında Finans İşleri Şube Müdürlüğü nün Alt Birimleri aşağıdaki gibidir; Muhasebe Birimi Sayaç Okuma ve Tahakkuk Birimi Bilgi İşlem Birimi Tahsilat Birimi Stok Ambar ve Satınalma Birimi Finans İşleri Şube Müdürlüğü nün Alt Birimlerinin Görev Tarifleri aşağıda açıklanmıştır; MUHASEBE BİRİMİ Muhasebe Şefi Görev Tarifi 1) Sayaç Okuma ve Tahakkuk Birimi tarafından belirli dönemlerde yapılan okumalar neticesinde belirlenen aylık tahakkukları dönem sonu itibariyle dosyalayıp, muhasebe fişi keserek muhasebeleştirmek

25 2) Belediye Gider Bütçesini Program, Alt program, Ödenek Türü, Faaliyet, Proje, Harcama Kalemi şeklinde kodlamak ve sınıflandırmak ve (A) Gider Cetveli düzenlemek. 3) Bütçede tarifesi belirlenmiş olan fakat her hangi bir şekilde önceden ölçülemeyen ve faturalandırılmayan gelir türlerinden yapılan tahsilatlara ay içerisinde gerçekleşmiş tahsilat miktarı kadarına ay sonlarında tahakkuk fişi keserek muhasebeleştirmek. 4) Tahsilata ait kesilen muhasebe fişleri aracılığıyla banka mevduat girişinin kaydını yapmak. 5) Normal süresi dahilinde mali durum yetersizliğinden dolayı ödenemeyen veya tahakkuk etmiş olduğu halde ödeme vadesi gelmediğinden dolayı ayrıca ödemelerden kaynaklanan vergi, harç ve resimlerin ilgili kurumlara ödenmesi gereken süreye kadar emanete alınan miktarların ödeme anında Emanetten İade evrağı düzenlemek. 6) Sözleşmeli veya sözleşmesiz olarak satın alınan bir mal ve hizmetin satış anında faturalandırılmasından dolayı, İta amiri tarafından yetki verilen personel tarafından bu işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla verilen paraya ait apılan ödeme evrakının düzenlenmesi. 7) 1050 sayılı kanun uyarınca ita amiri mutemetlerini 6245 sayılı kararı uyarınca geçici veya sürekli görev yolluğu olarak kamu görevlilerine verilen avanslarda harcama yaptıktan sonra mahsup verile evrakı düzenleyerek muhasebeleştirmek. 8) Gelir ve gelir tahakkuklarının, gider ve gider tahakkuklarının, verile emri bağlanamayan virman aktarmaların, günlük banka çıkışlarının, hesap düzeltmelerinin, yıl sonu kapanışlarının yevmiye kaydını yapabilmek amacıyla muhasebe fişi düzenlemek. 9) Verile emri, reddiyat, avans kredi senedi gibi ödeme evrakları esas alınarak ödemeyi gerçekleştirmek amacıyla çek, gönderme emri ve talimat mektubu düzenlemek. 10) Günlük olarak işletmenin faaliyetlerinden dolayı düzenlenen gelir ve gider evrakları kayda geçirildikten sonra ilgili muavin defterlerle mutabakatını sağlamak 11) Ay sonuna kadar yevmiye ve muavin defter kayıtları işlendikten ve gerekli uygunluklar sağlandıktan sonra muavin defterlere ait Cetvelleri ve Mizanları çıkartmak. 12) İlgili Cetvellerde ve Mizanlarda yapılan incelemeler sonucu eğer düzeltmeler yapılırsa, düzeltmelerden sonra Aylık mizan Cetvelini, Bütçe Gelirleri Yardımcı Hesaplar Cetvelini, Bütçe Giderleri ve Ödenek Cetvelini, Bütçe Gider Hesapları

26 İcmal Cetvelini, Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Cetvelini, Emanetler Cetvelini Belediye Encümeninin tetkik ve tastiği için hazırlamak. 13) Belediye Bütçe Muhasebe Usul Yönetmeliği nin 196. maddesi gereğince yıl sonu itibari ile mevcutları (banka ve vezna mevcudu), demirbaşları, teminat mektuplarını, alıcıları saymanın gözetimi dahilinde saymak 14) Yardımcı defterler ve muhasebe kayıtları arasında sayım sonuçları arasında mutabakat sağlamak 15) Yıl sonu envanter sayımı sonucu kayıtlarda varsa gerekli düzeltmeler yapmak, ertesi yıla devri yapılması gereken ( Bütçe içi Avans ve Kredi Hesapları, Ödenekli Giderler Hesapları, Bütçe Geliri Hesapları, Birikmiş Amortismanlar Hesapları, Değer Değişimleri Hesapları, İç ve Dış Borç Hareketleri Hesapları) hesapların artıklarını mahsup dönemi sonunda muhaseb fişi keserek kapatmak. 16) Mali yıl başında Belediye Bütçe ve Muhasebe Usul Yönetmeliği nin 190. maddesinde belirtilen borç artığı devreden (Banka, menkul kıymetler hs. Bütçe dışı avans ve Kr.Hs.Müteahhit Avans Hs, Kişi borçları hs, Taahhütler Hs, Gelirler Tah.Borçl.Hs, Takipli Borçlar Hs, Tecilli ve Tehirli Borçlar Hs, İştirakler Hs, Taşınmaz ve Taşınır Mallar Hs, Stoklar Hs, Mahsup Edilebilir Ödenen Katma Değer Ver.Hs, Kullanılacak Ödenekler Hs.) ve alacak (Ödenecek çekler Hs, Menkul Kıym.Emanetleri Hs, Teminat Makt. Emanetleri Hs, Tahsil Edilecek Gelirler Hs, Bütçe Eman.Hs, Emanetler Hs, Tahhütlerde Alacaklar Hs, Gelir Tahak Hs, İÇ ve Dış Borçlar Hs, Mahsup Edilebilir Ödenen Katma Değer Ver.Karş.Hs, Ödenekler Hs.) hesapların devir miktarlarını, açılış kaydına ilişkin muhasebe fişine bağlanarak hesapların 1 nolu yevmiye kaydı olarak işlenerek açılış kaydını gerçekleştirmek 17) İşletme tarafından düzenlenen ihalelere katılan firmaların bankalardan almış oldukları geçici teminat mektuplarını, menkul kıymetler alındı belgesi düzenleyip, ihale sonuçlandığı zaman geçici teminat mektuplarını emanetten iade evrakı düzenleyerek teslim etmek, ihaleyi kazanan firmanın vermiş olduğu kesin teminat mektubunu Mak.Kıy.Al belgesi düzenleyerek teslim almak ve işletme mutemet kasasında muhafaza etmek ve defter kaydını tutmak. Gerekli dönemlerde sayımını yapıp kayıtlarla mutabakatı sağlamak. 18) Su borcunu işletme veznesi yerine İşletmenin banka hesap numaralarına havale yolu ile ödeyen Resmi Daire ve Okulların, Kuruluşların, Abonelerin yatırmış oldukları bedellere ait emanet kaydını yapmak, ödenen su borcuna ait tahsilat kaydının yapılabilmesi için ve veznede kesilen tahsilat makbuzunun bedelinin karşılanabilmesi amacı ile emanetten iade evrakı ile hem bütçe emanetinden düzeltilmesi hem veznenin denkliğini sağlamaya yardımcı olmak. 19) Su borcundan dolayı tahsilat şefliğince icra-i takibe alınan su abonelerinin, işletmenin banka hesaplarına yatırdıkları su bedeli+icra masrafı+avukatlık ücreti

27 miktarlarını önce ilgili emanet hesaplarına kaydetmek. Yatırılan miktar kadar abone borcundan düşülmesi için kesilen tahsilat makbuzunun para denkliğini sağlamak amacıyla Emanetten iade evrakı düzenlemek. 20) İşletmenin memur ve işçi personelinin ücret bordrolarından yapılan kanuni kesintilere (Emekli keseneği, S.S.K., İşsizlik kefalet, icra, vb.) ait defter kaydını yapmak, gerekli dökümanları çıkarılmak, tahakkuk evraklarını düzenlemek, yazışmalara cevap vermek ve süresi geldiğinde emanetten iaede evrakı düzenleyerek ödenmesini gerçekleştirmek. 21) Her türlü ödeme evrakından yapılan kanuni kesintilere (gelir vergisi, stopaj, karar pulu, sözleşme pulu, KDV, damga vergisi) ait adi emanet ve yevmiye kaydını yapmak. Mali mevzuatlar ve Vergi Kanununda belirlenen süreler zarfında ödenmek üzere beyannamelerini doldurmak, ilgili resmi kurumlara tahakkukunu yaptırmak, vadesi gelince emanetler iade evrakı düzenleyerek ödemesini gerçekleştirmek. 22) Gelirin değerlendirilmesi ile ilgili repo işlemi (7,l4,2l gün), vadeli hesap açılması repo vadeli hesap faiz takiplerinin yapılması ilgili hesaplara intikalinin sağlanması 23) Bütçeleme ve kesin hesapla ilgili çalışmaların süresi içinde yapılmasını organize etmek. 24) Ödeme aşamasından geçen tüm muhasebe evraklarını (Tahakkuk müzekkeresi ve nakit verilesi, ödemeler-iadeler fişi) muhasebe fişi ile yapılan işlemler, avans ve kredi senedi, gelir tahilat bordrosu, gelir tahakkuk bordrosu, mahsup verilesi) çek ve gönderme emri sırasına göre düzenlenerek dosya haline getirmek yevmiye numarası, verile numarası vererek bilgisayara günlük olarak girmek 25) Çek ve gönderme emri sırasına göre günlük olarak girilen muhasebe evraklarının (yevmiye-büyük defter-muavin defter) kayıtlarını günlük hesap kontrol cetveli, ile doğru kayıt yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. 26) Yatırım amaçlı yapılan ödemelerle ilgili taahhütler ve taahhütlerden alacaklılar muhasebe fişini kesmek. 27) Ay sonlarında aylık olarak muavin defter kayıtları ile yevmiye ve büyük defter kayıtları arasında mutabakat sağlamak, ay içinde verilen avansların kapanıp kapanmadığını kontrol etmek. 28) Ay sonlarında vezneler bazında her veznenin günlük tahsilatını yıl sonlarında yapılan Tahsilat Teftişi için bilgisayara girmek ve veznedar aylık tahsilat raporunu çıkarmak. 29) Ay sonlarında aylık mizanların bilgisayardan çıktısını almak kontrol ettikten sonra encümene yazılmak üzere Finansman Müdürüne göndermek.

28 30) K.D.V ve döviz hesaplarının ay sonu fişini kesmek ve bilgisayara girişini yapmak. 31) Muhasebenin temel kavramlarından olan sosyal sorumluluk kavramı içinde kamuoyuna hesap verebilmek, uzun süreli planlama, araştırma, geri besleme ve kaynak ayarlaması yapılabilmesi, bütçe tahminlerinin ne ölçüde gerçekleştiğini ortaya çıkartmak amacıyla belirli dönemlerdeki muhasebe kayıtları baz alınarak işletmenin gerçekleştirmiş olduğu hizmet, proje, üretim ve satışları kapsayan faaliyetleri bir araya getirerek rapor halinde düzenlemek. 32) İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Müdürlüğü ve Devlet İstatistik Enstitüsünün düzenlemiş olduğu istatistiki raporlara cevap vermek 33) Yurtdışından sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili kredi veren kuruluşlara (KfW, AYB gibi) anlaşma gereği raporlar (Kar/zarar, Gelir Tablosu, Bilançolar) hazırlamak 34) Ödemelerin gününde ve zamanında yapılmasını sağlamak ve dömelerle ilgili her türlü evrakın kontrolünün yapılması ve Finans Müdüründen onay alınması 35) Proje Muhasebesi işlemlerinin gününde zamanında yürütülmesini sağlamak Bütçeleme ve Kesin Hesap Sorumlusu Görev Tarifi 1) Belediye Başkanı nın belirlemiş olduğu ilke ve hedefler doğrultusunda birimler tarafından hazırlanan gider cetvellerini bütçeye esas olacak şekilde toplamak ve derlemek 2) Belediye Gider Bütçesini Program, Alt program, Ödenek Türü, Faaliyet, Proje, Harcama Kalemi şeklinde kodlamak ve sınıflandırmak ve (A) Gider Cetveli düzenlemek. 3) Bütçe taslağı hazırlayıp Ağustos ayının ilk haftasında Belediye Başkanı na sunulmak üzere Saymanın incelemesine sunmak. 4) Gelir Bütçesini Vergi Dışı Gelirler Yardım ve Fonlar olmak üzere bütçe formunun (B) Cetvelinde gösterilen gelir türleri ve miktarları gelirlerin yasal dayanakları olan (C) cetvelinde gösterilen şekilde düzenlemek. 5) Bütçenin Gelir tahmininde kesin sonucu alınmış son 3 yılın gelir artış oranı baz alarak bütçenin uygulanacağı mali yıl için Kanunlar ile Vergi-Resim ve Harç oranlarında değişiklik yapılmış ise Belediye tarafından yapılan yatırımlar gelir vermeye başlamışsa gibi ve benzeri hususlar göz önünde tutarak gelir tahmini yapmak.

29 6) Bütçe ile ilgili aşağıdaki Cetvelleri hazırlamak ; a) Bütçe Kararnamesi b) Gider Bütçesini kapsayan (A) Cetveli c) Gelir Bütçesini kapsayan (B) Cetveli d) Gelirlerin Yasal Dayanağını gösteren (C) Cetveli e) Gelecek yıllara, geçici yüklenmelere girişmeye izin verilen hizmetlere ait (G) Cetveli f) Resmi bir görevi bulunmayanlara verilecek yollukları gösterir Cetvel g) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11. maddesine göre ihdas edilen (K-2) Sürekli İşçi Kadro Cetveli h) Harcama Kalemlerinden yapılacak giderler ve bunların kayıt edileceği ayrıntı kodlarını gösterir (R) Cetveli i) 237 sayılı Kanuna göre satın alınan taşıtları gösterir (T) Cetveli j) Bütçenin personel giderlerine ait 100 Harcama Kaleminin toplamının Belediye Gelirleri toplamına oranına gösteren Cetvel k) Bakanlığın görüşü alınmak şartı ile ilavesine lüzum görülen diğer Cetveller 7) Tek Düzen Hesap Planına göre Kesin Hesap düzenleme zorunluluğu olmadığı halde 1580 sayılı kanuna göre Bütçe düzenlendiğinden dolayı Kesin Hesap düzenlemek. 8) Muhasebe akış şemasının son aşaması olan sonuçlar alma (çıktı raporlar düzenleme) işlenlerinden biri olarak, Bütçe Kesin Hesabı ve Sayman Yönetim Dönem Hesap Cetvelleri düzenlemek 9) Bütçe Kesin Hesabını Gelir ve Gider Kesin Hesabı olarak iki kısmda düzenlemek. Ayrıca bu Cetvellere ilaveten aşağıda dökümü bulunan Cetvelleri düzenlemek; a) İta Amiri, Sayman ve Tahakkuk Memuru Cetveli b) Ödenek ve Harcamaların Ekonomik Ayrım Cetveli c) Ödenek ve Harcamaların Harcama Kalemlerine göre Dağılım Cetveli eklenir d) Aşağıda dökümü bulanan Sayman Yönetim Dönemi Hesap Cetvellerini düzenlemek; e) Hesap Özeti Cetveli f) Yönetim döneminde görev yapan Saymanlara ait Liste g) Bütçe Gelirleri Tahakkukları ve Tahsilleri Cetveli h) Bütçe Giderleri ve Ödenekler Cetveli i) Bütçe Gelirleri tahakkuk artıklarından zaman aşımına uğramış olanlara ilişkin ayrıntı Cetveli j) Kişi Borcu Müfredat Cetveli

30 k) Avans ve Krediler Müfredat Cetveli l) Menkul Kıymetler Müfredat Cetveli m) Emanetler Müfredat Cetveli n) Bütçe Emanetleri Müfredat Cetveli 10) Sayıştay İlamları Cetveli 11) Bütçe Kesin Hesabı ve Sayman Yönetim Dönemi Harcamaları Cetveli yönetmeliklerde belirlenen kanuni süresi içerisinde Encümene sunulmak üzere finansman Müdürü ne göndermek Hesap İşleri Sorumlusu Görev Tarifi 12) Sayaç Okuma ve Tahakkuk Birimi tarafından belirli dönemlerde yapılan okumalar neticesinde belirlenen aylık tahakkukları dönem sonu itibariyle dosyalayıp, muhasebe fişi keserek muhasebeleştirmek 13) Belediye Gider Bütçesini Program, Alt program, Ödenek Türü, Faaliyet, Proje, Harcama Kalemi şeklinde kodlamak ve sınıflandırmak ve (A) Gider Cetveli düzenlemek. 14) Bütçede tarifesi belirlenmiş olan fakat her hangi bir şekilde önceden ölçülemeyen ve faturalandırılmayan gelir türlerinden yapılan tahsilatlara ay içerisinde gerçekleşmiş tahsilat miktarı kadarına ay sonlarında tahakkuk fişi keserek muhasebeleştirmek. 15) Tahsilata ait kesilen muhasebe fişleri aracılığıyla banka mevduat girişinin kaydını yapmak. 16) Normal süresi dahilinde mali durum yetersizliğinden dolayı ödenemeyen veya tahakkuk etmiş olduğu halde ödeme vadesi gelmediğinden dolayı ayrıca ödemelerden kaynaklanan vergi, harç ve resimlerin ilgili kurumlara ödenmesi gereken süreye kadar emanete alınan miktarların ödeme anında Emanetten İade evrağı düzenlemek. 17) Sözleşmeli veya sözleşmesiz olarak satın alınan bir mal ve hizmetin satış anında faturalandırılmasından dolayı, İta amiri tarafından yetki verilen personel tarafından bu işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla verilen paraya ait apılan ödeme evrakının düzenlenmesi. 18) 1050 sayılı kanun uyarınca ita amiri mutemetlerini 6245 sayılı kararı uyarınca geçici veya sürekli görev yolluğu olarak kamu görevlilerine verilen avanslarda

31 harcama yaptıktan sonra mahsup verile evrakı düzenleyerek muhasebeleştirmek. 19) Gelir ve gelir tahakkuklarının, gider ve gider tahakkuklarının, verile emri bağlanamayan virman aktarmaların, günlük banka çıkışlarının, hesap düzeltmelerinin, yıl sonu kapanışlarının yevmiye kaydını yapabilmek amacıyla muhasebe fişi düzenlemek. 20) Verile emri, reddiyat, avans kredi senedi gibi ödeme evrakları esas alınarak ödemeyi gerçekleştirmek amacıyla çek, gönderme emri ve talimat mektubu düzenlemek. 21) Günlük olarak işletmenin faaliyetlerinden dolayı düzenlenen gelir ve gider evrakları kayda geçirildikten sonra ilgili muavin defterlerle mutabakatını sağlamak 22) Ay sonuna kadar yevmiye ve muavin defter kayıtları işlendikten ve gerekli uygunluklar sağlandıktan sonra muavin defterlere ait Cetvelleri ve Mizanları çıkartmak. 23) İlgili Cetvellerde ve Mizanlarda yapılan incelemeler sonucu eğer düzeltmeler yapılırsa, düzeltmelerden sonra Aylık mizan Cetvelini, Bütçe Gelirleri Yardımcı Hesaplar Cetvelini, Bütçe Giderleri ve Ödenek Cetvelini, Bütçe Gider Hesapları İcmal Cetvelini, Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Cetvelini, Emanetler Cetvelini Belediye Encümeninin tetkik ve tastiği için hazırlamak. 24) Belediye Bütçe Muhasebe Usul Yönetmeliği nin 196. maddesi gereğince yıl sonu itibari ile mevcutları (banka ve vezna mevcudu), demirbaşları, teminat mektuplarını, alıcıları saymanın gözetimi dahilinde saymak 25) Yardımcı defterler ve muhasebe kayıtları arasında sayım sonuçları arasında mutabakat sağlamak 26) Yıl sonu envanter sayımı sonucu kayıtlarda varsa gerekli düzeltmeler yapmak, ertesi yıla devri yapılması gereken ( Bütçe içi Avans ve Kredi Hesapları, Ödenekli Giderler Hesapları, Bütçe Geliri Hesapları, Birikmiş Amortismanlar Hesapları, Değer Değişimleri Hesapları, İç ve Dış Borç Hareketleri Hesapları) hesapların artıklarını mahsup dönemi sonunda muhaseb fişi keserek kapatmak. 27) Mali yıl başında Belediye Bütçe ve Muhasebe Usul Yönetmeliği nin 190. maddesinde belirtilen borç artığı devreden (Banka, menkul kıymetler hs. Bütçe dışı avans ve Kr.Hs.Müteahhit Avans Hs, Kişi borçları hs, Taahhütler Hs, Gelirler Tah.Borçl.Hs, Takipli Borçlar Hs, Tecilli ve Tehirli Borçlar Hs, İştirakler Hs, Taşınmaz ve Taşınır Mallar Hs, Stoklar Hs, Mahsup Edilebilir Ödenen Katma Değer Ver.Hs, Kullanılacak Ödenekler Hs.) ve alacak (Ödenecek çekler Hs, Menkul Kıym.Emanetleri Hs, Teminat Makt. Emanetleri Hs, Tahsil Edilecek Gelirler Hs, Bütçe Eman.Hs, Emanetler Hs, Tahhütlerde Alacaklar Hs, Gelir Tahak Hs, İÇ ve Dış Borçlar Hs, Mahsup Edilebilir Ödenen Katma Değer

32 Ver.Karş.Hs, Ödenekler Hs.) hesapların devir miktarlarını, açılış kaydına ilişkin muhasebe fişine bağlanarak hesapların 1 nolu yevmiye kaydı olarak işlenerek açılış kaydını gerçekleştirmek 28) İşletme tarafından düzenlenen ihalelere katılan firmaların bankalardan almış oldukları geçici teminat mektuplarını, menkul kıymetler alındı belgesi düzenleyip, ihale sonuçlandığı zaman geçici teminat mektuplarını emanetten iade evrakı düzenleyerek teslim etmek, ihaleyi kazanan firmanın vermiş olduğu kesin teminat mektubunu Mak.Kıy.Al belgesi düzenleyerek teslim almak ve işletme mutemet kasasında muhafaza etmek ve defter kaydını tutmak. Gerekli dönemlerde sayımını yapıp kayıtlarla mutabakatı sağlamak. 29) Su borcunu işletme veznesi yerine İşletmenin banka hesap numaralarına havale yolu ile ödeyen Resmi Daire ve Okulların, Kuruluşların, Abonelerin yatırmış oldukları bedellere ait emanet kaydını yapmak, ödenen su borcuna ait tahsilat kaydının yapılabilmesi için ve veznede kesilen tahsilat makbuzunun bedelinin karşılanabilmesi amacı ile emanetten iade evrakı ile hem bütçe emanetinden düzeltilmesi hem veznenin denkliğini sağlamaya yardımcı olmak. 30) Su borcundan dolayı tahsilat şefliğince icra-i takibe alınan su abonelerinin, işletmenin banka hesaplarına yatırdıkları su bedeli+icra masrafı+avukatlık ücreti miktarlarını önce ilgili emanet hesaplarına kaydetmek. Yatırılan miktar kadar abone borcundan düşülmesi için kesilen tahsilat makbuzunun para denkliğini sağlamak amacıyla Emanetten iade evrakı düzenlemek. 31) İşletmenin memur ve işçi personelinin ücret bordrolarından yapılan kanuni kesintilere (Emekli keseneği, S.S.K., İşsizlik kefalet, icra, vb.) ait defter kaydını yapmak, gerekli dökümanları çıkarılmak, tahakkuk evraklarını düzenlemek, yazışmalara cevap vermek ve süresi geldiğinde emanetten iaede evrakı düzenleyerek ödenmesini gerçekleştirmek. 32) Her türlü ödeme evrakından yapılan kanuni kesintilere (gelir vergisi, stopaj, karar pulu, sözleşme pulu, KDV, damga vergisi) ait adi emanet ve yevmiye kaydını yapmak. Mali mevzuatlar ve Vergi Kanununda belirlenen süreler zarfında ödenmek üzere beyannamelerini doldurmak, ilgili resmi kurumlara tahakkukunu yaptırmak, vadesi gelince emanetler iade evrakı düzenleyerek ödemesini gerçekleştirmek. 33) Gelirin değerlendirilmesi ile ilgili repo işlemi (7,l4,2l gün), vadeli hesap açılması repo vadeli hesap faiz takiplerinin yapılması ilgili hesaplara intikalinin sağlanması

33 Ödemeler Sorumlusu Görev Tarifi 1) Verile emri hazırlama servisinden gelen tahakkuk verilesi (nakit ödeme) tahakkuk verilesi (memur-işçi) tahakkuk verilesi (mahsup) evrakları devlet harcama belgeleri yönetmeliğine, 1050 sayılı muhasebe umumiye kanununa ve diğer tüm ilgili kanun tüzük yönetmelik hükümlerine uygunluğuna, verile evraklarına esas belgelerin doğru ve tam olduğu kontrol edilmelidir. 2) Kontrol edilen muhasebe evrakları ve ay içinde bütçe emanetine adi emanet alınan müşteri ve kanuni kesintileri kişilerin bizzat kendilerine kanuni vekillerine, resmi müracaatla belirtilen ve fatura üzerinde bulunan banka hesap numaralarına kimlik fotokopisi, vekalet fotokopisi alınmak suretiyle çek, gönderme emri veya talimat emri ile ödenmelidir. 3) Ödeme evrakları tahakkuk amiri tarafından imzalandıktan sonra ödemeye hazır hale gelir. Sayman tarafından ödeme gerçekleştirilir. Ödeme yapılan kişi veya kuruluş yetkilisi ödeme evrakını imzalar. Ödeme yapılan evrakla ilgili kanuni kesintileri gösteren mahsup alındısı belgesi düzenlenir. Gün sonunda yapılan tüm ödemeler ita amiri onayına sunulur. Bilgi İşlem ve Raporlama Sorumlusu Görev Tarifi 1) Ödeme aşamasından geçen tüm muhasebe evraklarını (Tahakkuk müzekkeresi ve nakit verilesi, ödemeler-iadeler fişi) muhasebe fişi ile yapılan işlemler, avans ve kredi senedi, gelir tahilat bordrosu, gelir tahakkuk bordrosu, mahsup verilesi) çek ve gönderme emri sırasına göre düzenlenerek dosya haline getirmek yevmiye numarası, verile numarası vererek bilgisayara günlük olarak girmek 2) Çek ve gönderme emri sırasına göre günlük olarak girilen muhasebe evraklarının (yevmiye-büyük defter-muavin defter) kayıtlarını günlük hesap kontrol cetveli, ile doğru kayıt yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. 3) Yatırım amaçlı yapılan ödemelerle ilgili taahhütler ve taahhütlerden alacaklılar muhasebe fişini kesmek. 4) Ay sonlarında aylık olarak muavin defter kayıtları ile yevmiye ve büyük defter kayıtları arasında mutabakat sağlamak, ay içinde verilen avansların kapanıp kapanmadığını kontrol etmek.

34 5) Ay sonlarında vezneler bazında her veznenin günlük tahsilatını yıl sonlarında yapılan Tahsilat Teftişi için bilgisayara girmek ve veznedar aylık tahsilat raporunu çıkarmak. 6) Ay sonlarında aylık mizanların bilgisayardan çıktısını almak kontrol ettikten sonra encümene yazılmak üzere Finansman Müdürüne göndermek. 7) K.D.V ve döviz hesaplarının ay sonu fişini kesmek ve bilgisayara girişini yapmak. 8) Muhasebenin temel kavramlarından olan sosyal sorumluluk kavramı içinde kamuoyuna hesap verebilmek, uzun süreli planlama, araştırma, geri besleme ve kaynak ayarlaması yapılabilmesi, bütçe tahminlerinin ne ölçüde gerçekleştiğini ortaya çıkartmak amacıyla belirli dönemlerdeki muhasebe kayıtları baz alınarak işletmenin gerçekleştirmiş olduğu hizmet, proje, üretim ve satışları kapsayan faaliyetleri bir araya getirerek rapor halinde düzenlemek. 9) İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Müdürlüğü ve Devlet İstatistik Enstitüsünün düzenlemiş olduğu istatistiki raporlara cevap vermek 10) Yurtdışından sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili kredi veren kuruluşlara (KfW, AYB gibi) anlaşma gereği raporlar (Kar/zarar, Gelir Tablosu, Bilançolar) hazırlamak Proje Muhasebesi Sorumlusu Görev Tarifi 1) İşletme tarafından yürütülen büyük Projelerin yabancı bankalarla yapılan kredi anlaşmaları neticesinde temin edilen uzun vadeli kredilerin vadesi dahilinde gelen kısımlarının kaydını yapmak ve Proje Müdürlüğü ile mutabakatını sağlamak. 2) Kredi anlaşmaları çerçevesinde kredi kuruluşları tarafından işletmeye ödenen kredilerin, bu kredilerin banka hesaplarında değerlendirilmesini takibatını yapmak. 3) Proje kapsamında müteahhitlere yapılan ödemeler, kredi kuruluşlarına yapılan taahhüt harcı ödemelerinin, ana para dönemsel geri ödemelerinin ve faiz ödemelerinin, T.C.Hazinesine yapılan garanti devir ücreti ödemelerinin takibi yapmak ve gerçekleşen ödemleri muhasebeleştirip muavin defterlerde kaydını yapmak.

35 Verile Emri Hazırlama Sorumlusu Görev Tarifi : 1) İşletmenin mal ve hizmet üretmek amacı ile Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Mali Yoıl Bütçesi esas alınarak İta Amiri ile mal ve hizmet sunan gerçek ve tüzel kişiler arasında taahhüt aşaması gerçekleşen ödemeler için tahakkuk bazda muhasebe kuralları içerisinde, ödenek türleri ve miktarları göz önünde tutularak ekleri ile birlikte verile emri evraklarını hazırlamak 2) Müdürlüğümüze ait hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaşlar, personel giderleri ve yatırım harcamaları, transfer harcamaları ile ilgili ödeme evraklarına ait talep, onay veya olur belgelerini bilgisayar ortamında hazırlamak. 3) Satınalma Müdürlüğü tarafından alınan malzemelerle ilgili ödemeler için hazırlanan talep, onay ve olur belgelerini hazırlayıp, görüldü onayı alınmak üzere Satınalma Müdürlüğüne göndermek. 4) Stok ve Ambar birimi tarafından hazırlanan Ambar Alında makbuzu geldikten sonra faturaların yasal kesintisi ve program bütçe esasına göre bütçede ayrılan gider kodlarına göre Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emri düzenleyip, ödeme yazısı ile birlikte Tahakkuk Memuru ve Belediye Başkanına imzalamak üzere göndermek 5) İmzadan gelen evraklara sayı verip, birer suretini dosyaladıktan sonra Muhasebe Birimine göndermek SAYAÇ OKUMA VE TAHAKKUK BİRİMİ Sayaç Okuma ve Tahakkuk Şefi Görev Tarifi 1) Her sayaç okuma döneminde tahakkuk dökümleri alınmasını ve muhasebeleştirilmesinin sağlanması 2) Müteferrik tahakkuk abone işlemlerinin doğru ve sağlıklı yapılmasını sağlamak. 3) Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği nin 30. maddesi gereği damga süresi donunda 10 yılını dolduran su sayaçlarını yıllık muayene ve bakımı ile

36 ilgili beyanname hazırlayarak Müdürlüğü ne göndermek. Ticaret Bakanlığı nın Ölçüler ve Ayar Şube 4) Cami, mescit ve çevresinin su ihtiyacını 831 Sayılı Sular Hakkında Yasa uyarınca bedelsiz olarak karşılayan Belediyenin, bu tüketim miktarını belirlemek amacıyla cami ve mescitlere belediye tarafından su sayacı takmak ve belirli dönemlerde okumak 5) Bağ, bahçe, bostan, tarla sahibi vatandaşlarının mahsullerini sulamak amacıyla Berdan ırmağından gelen işletmemize ait sulama kanallarından kullanmak istedikleri su için, 1580 sayılı yasanın 70/8 maddesine istinaden müşterek su kanallarını temizlemek ve bozuk yolların tamiri ve konu ile ilgili giderleri karşılamak amacı ile bütçede belirtilen tarifelerden üzret almak. Bu tahsil edilecek ücretleri bahçe, tarla m2 miktarlarını belirtilen ve 5 yılda bir alınmış olunan beyannameler esas alınarak ödeme emri düzenlemek ve vatandaşlara iletmek 6) Belediye Mücavir alan sınırları içerisinde bulunan mesken, işyeri, kurum ve kuruluşların yeraltından kendi imkanları ile çıkardıkları çakma atıksu abone olarak, kullanılan suyun kanallarımıza boşaltılmasından dolayı kademe uygulaması yapılmaksızın kullanılan 1 aylık suyun m3 bedelinin %50 si oranında kullanılan su uzaklaştırma bedeli olarak yıllık tahakkukunu yapmak, tahsilatı yapılacak duruma getirmek. 7) Şehir içinde veya şehir mezarlıkları içinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla ve adlarını kullanarak yaptırmış oldukları hayrat çeşmelerde kullanılan su bedellerini üstlenen şahıslara, bütçede yıllık tarifeleri belirlenen miktarların ödeme emirlerini düzenlemek, şahıslara ulaşmasını sağlayıp, tahsilata uygun duruma getirmek Sayaç Okuma Sorumlusu Görev Tarifi 1) Abonelerin dönemsel olarak tükettikleri suyun tahsilatı amacıyla abonelerin su sayaçlarındaki m3 kullanımların tespiti 2) El bilgisayarları vasıtasıyla abonelerin dönemsel su tüketimlerinin m3 ve parasal değerinin ibra edildiği su fatura bildiriminin aboneye verilmesi suretiyle tahakkukun gerçekleştirilmesi 3) Gün sonunda yapılan okuma ve tahakkuk bilgilerinin bilgi işlem sorumlusu vasıtasıyla ana bilgisayar sistemine aktarılmasını sağlamak

37 4) Sayaç okuma esnasında su kullanıcısının kayıtlı abone olup olmadığının, sayaç harici (şebekeden) veya abone olup ta borcundan dolayı kullanıma kapatılmış abonenin su kullanıp kullanmadığının kontrolü ve varsa düzensiz çalışan sayaçla ilgili abonenin uyarılması ve işletmeye bildirilmesi 5) Okuma mahallinde muhtelif sebeplerden dolayı su arızalarını 185 Su Arıza Telefonuna bildirmek 6) Belirli dönemlerde işletme tarafından çıkartılan vatandaşın su kullanımı ile ilgili uyarıcı mahiyetteki bilgi dökümanlarının, süresi içerisinde ödenmeyen vadesi geçmiş borçlarla ilgili su kesme emri evraklarının aboneye ulaştırılması 7) Ayrıca artık tahakkuku ve tahsili mümkün olamayacak duruma gelmiş olan yıkık abonelerin tutanakla tespit edilerek birikmiş olan tahakkuk alacağı şüpheli hale gelmiş olmasından dolayı, tahakkuktan düşülmesi için evrakları muhasebe servisine ulaştırmak 8) Abonelerin şayaç okuma esnasında endeks ve sayacın çalışması ile ilgili sorduğu sorulara cevap vermek 9) Dönem sonunda kaçak ekibi ile birlikte kaçak tespiti yapmak 10) İdarenin talimatlandıracağı her türlü arşiv düzenleme işlerine yardımcı olmak Müteferrik Abone İşlemleri Sorumlusu Görev Tarifi 1) Her sayaç okuma sonunda okunan endeksler ve bedellerin mahalle bazında ve genel bazda bilgi işlem merkezinden tahakkuk dökümleri alınmak suretiyle kontrol edilerek muhasebeleştirlmesinin sağlanması 2) Tahakkuk eden faturalarla ilgili abone şikayet dilekçelerini değerlendirerek, gerekli kontrol işlemini kaçak ve su kesme ustalarına yaptırdıktan sonra varsa gerekli yanlışlığı evrak düzenleyerek tahakkukunu düzeltmek ve abone sahibine bildirmek 3) Abonelerin devir, iptal, geçici iptal durumlarında ve şantiye aboneli yapı kullanım izni alması halinde abone tipi değiştirme işlemi yapmak 4) Dönem sonunda muhtelif sebeplerden dolayı iptal edilerek yerine yeni tahakkuk verilen abonelerin listelerini hazırlamak 5) Bozuk ve tamiri mümkün olmayan sayaçların değiştirilmesini sağlamak 6) Abone sahibi tarafından alınan yeni sayacın marka ve seri nosunun kaydını kalamoza defterine yapmak

38 7) Doğru kayıt yapmadığından şüphe edilen su sayaçlarını, abonenin kontrol edilmesini istemesi halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Ölçüler ve Ayar Şube Müdürlüğü ne kontrol ve muayene ettirilmesi için belediye su ustaları tarafından söktürülüp, hazır hale getirmek 8) Şikayet konusu olan ölçü aletlerinin en kısa sürede muayenesinin yaptırıp, neticesini bir raporla birlikte müraacat eden kişi ve kuruluşa iletmek 9) Taşınamayacak olan ölçü ve ölçü aletinin muayenesini yerinde yaptırtmak 10) Su sayacının tamir, damga muayene-kontrol için sökülmesi durumlarında, ilgili işlemler tamamlanıncaya veya ilgili muayene raporu işletmeye gelinceye kadar aboneye bu dönem için bir önceki yılın aynı dönemi göz önünde bulundurularak maktu tahakkuk uygulamak. 11) Tahakkuk ile ilgili konularda bilgi isteyen abonelere, resmi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi 12) Su ihbarnamesi ile gelmeyen abone sahiplerinin işlemlerini sürdürebilmeleri için Abone No sunu tespit etmek 13) Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği nin 30. maddesi gereği damga süresi donunda 10 yılını dolduran su sayaçlarını yıllık muayene ve bakımı ile ilgili beyanname hazırlayarak Ticaret Bakanlığı nın Ölçüler ve Ayar Şube Müdürlüğü ne göndermek. 14) Cami, mescit ve çevresinin su ihtiyacını 831 Sayılı Sular Hakkında Yasa uyarınca bedelsiz olarak karşılayan Belediyenin, bu tüketim miktarını belirlemek amacıyla cami ve mescitlere belediye tarafından su sayacı takmak ve belirli dönemlerde okumak 15) Bağ, bahçe, bostan, tarla sahibi vatandaşlarının mahsullerini sulamak amacıyla Berdan ırmağından gelen işletmemize ait sulama kanallarından kullanmak istedikleri su için, 1580 sayılı yasanın 70/8 maddesine istinaden müşterek su kanallarını temizlemek ve bozuk yolların tamiri ve konu ile ilgili giderleri karşılamak amacı ile bütçede belirtilen tarifelerden üzret almak. Bu tahsil edilecek ücretleri bahçe, tarla m2 miktarlarını belirtilen ve 5 yılda bir alınmış olunan beyannameler esas alınarak ödeme emri düzenlemek ve vatandaşlara iletmek 16) Belediye Mücavir alan sınırları içerisinde bulunan mesken, işyeri, kurum ve kuruluşların yeraltından kendi imkanları ile çıkardıkları çakma atıksu abone olarak, kullanılan suyun kanallarımıza boşaltılmasından dolayı kademe uygulaması yapılmaksızın kullanılan 1 aylık suyun m3 bedelinin %50 si oranında kullanılan su uzaklaştırma bedeli olarak yıllık tahakkukunu yapmak, tahsilatı yapılacak duruma getirmek.

39 17) Şehir içinde veya şehir mezarlıkları içinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla ve adlarını kullanarak yaptırmış oldukları hayrat çeşmelerde kullanılan su bedellerini üstlenen şahıslara, bütçede yıllık tarifeleri belirlenen miktarların ödeme emirlerini düzenlemek, şahıslara ulaşmasını sağlayıp, tahsilata uygun duruma getirmek BİLGİ İŞLEM BİRİMİ Bilgi İşlem Şefi Görev Tarifi 1) Ana bigisayardan el bilgisayarlarına ve el bilgisayarlarından ana bilgisayara bilgilerin aktarılmasını sağlamak 2) Sayaç okuma ve tahakkuk birimi ile Abone hizmetleri birimlerinin yapmış olduğu işlemlerle abone ile ilgili sicil bilgilerini ana bilgisayara kaydını girmek, sicil düzeltme, görüntüleme ve iptal işlemlerini yapmak 3) Sayaç endeks değerlerini bilgisayara girmek, görüntülemek, mahalle ve genel bazda tahakkuk oluşturulmasını sağlamak ve belirli dönemlerde listelerini almak, tahakkuk kaydı yapılması için tahakkuk servisine iletmek 4) Tahakkuk servisinde yapılan itirazlı dilekçelere ait endeks düzeltmelerini yapmak 5) Kaçak kontrol ekibinin ve sayaç okuma memurlarının düzenlemiş olduğu kaçak su tutanaklarını bilgisayara girmek ve kontrol etmek. Gerekli durumlarda mahalle bazında veya abone bazında listelerini almak. 6) Su borcundan dolayı kesme emri ve icra takibi işlemine tabi olan abonelere ait kesme ücretlerini ait olduğu dönem faturasına ve tahakukka yansıtmak üzere kaydını yapmak 7) Su borcu tahsil edildiği zaman gerekli sicil düzeltmeleri yapmak 8) Gerekli olduğu durumlarda mahalle ve genel bazda ek bedel (su açma) ve kesme listelerininin bilgisayar dökümlerini almak, ödeme emri ve kesme emri (abone bazında) formaları düzenlemek 9) Veznelerde yapılan tahakkuklu ve tahakkuksuz (müteferrik) her türlü tahsilata ait; mahalle ve genel bazda, günlük, aylık, yıllık liste ve irsaliyelerini çekmek, düzeltmeleri apmak

40 10) Tahakkuk servisinin yaptığı işlemler ili ilgili, mahalle ve genel bazda günlük, aylık, yıllık olarak sayaç durumuna adrese ismine ve abone tipine göre raporlama yapmak. Veznelere ait veznedar bazında veya genel bazda (günlük, aylık, yıllık) raporlamasını yapmak 11) Kurum, işletme veya meskenlere ait endeks veya su bedeli bazında bilgi formları düzenlemek 12) Mali yıl bütçesinde belirtilen miktarlar ve artış oranları doğrultusunda su tarife fiyatlarının, su faturası yaratılması (tahakkuk oluşturulması) için gerekli düzeltmeleri yapmak, listelerini almak, Finans Müdürü ile tahakkuk servisine iletmek 13) Muhasebe biriminin yapmış olduğu işlemler sonucu gerekli olan ve kayıtların sonucu oluşmuş olan her türlü liste ve raporu almak TAHSİLAT BİRİMİ Tahsilat Şefi Görev Tarifi 1) Sayaç okuma memurları tarafından okunarak, tahakkuku yapılmış ve ana sisteme yüklenmiş olan bilgiler doğrultusunda gelir tahsilatı yapmak, 2) Belediye Tahsilat Yönetmeliğinin 25.maddesine uygun olarak düzenlenmiş olan tahsilat makbuzlarını, veznede olacak tahsilatı yapıldığı anda kesip, abone sahibine vermek. 3) Günlük vezne çalışma çizelgesi düzenlemek. (Fatura son ödeme günleri abone faturalarının ödenmemesi esnasında sıkışıklığını ve gecikme zammı uygulamasına maruz kalmalarını önlemek amacıyla) Yönetmeliğin l30.maddesi uyarınca veznede tahsil edilen paranın aynı gün bankaya yatırılmasını sağlamak nöbetçi vezne ayarlaması yapmak. Nöbetçi veznede tahsil edilen paranın ertesi günü bankaya yatırılmasını sağlamak. Paranın muhafazasını sağlamak ve nöbetçi vezne tutanağı düzenlemek. 4) Belediye Tahsilat Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince veznedarların yapmış olduğu tahsilata ait makbuz nosu, gelir türü, tahakkuk dönemi ve fatura tutarları açıklamalarını içeren bilgisayar dökümlü irsaliyelerini bilgi işlem servisinden alarak, toplam irsaliye (tahsilat) miktarına göre ve tahsildar bazında teslimat müzekkeresi düzenleyerek, bankaya yatırılmasını sağlamak.

41 5) Tahsildarların günlük tahsildar irsaliyelerini, teslimat müzekkereleri ve banka dekontlarının birer nüshasını hesap ileri servisine göndererek muhasebeleşmesine yardımcı olmak. 6) Bilgisayara önceden tahakkuk yüklemesi yapılmayan, hayrat çeşme, bahçetarla sulama su yolu tahribinden, kaçak su kullananlara verilen cezalar, basılı evrak satış bedelleri, yeni abone işlemlerinden doğan teminat, çizim ve su bağlama bedellerini, büz boru satışı bedeli gibi gelirlere ait tahsilat işlemlerini yapmak ve bu tür gelirlere ait gerekli mükellef müfredat defteri tutmak. 7) Su borcunu süresi içinde ödemeyen abonelere mahalle bazında ve 3 er aylık periyotlarda, ödeme emri düzenleyip abonelere ibraz ettirmek. 8) Ödeme emri gönderildiği halde su borcunu yatırmayan veya itiraz etmeyen aboneler su kesme emri düzenleyip, işletme su kesme ekiplerini organize etmek. Günlük gerçekleşen su kesme emirlerini bilgi işleme (faturalara kesme ücreti yansıtılması için) ulaştırmak ve borcundan dolayı suyu kesil abone su borcunu, su açma ücreti ile birlikte tahsil etmek ve su açma ekibine su açma talimatı vermek. 9) Ödeme emri ve kesme emri ibraz edildiği halde borucunu süresi içinde işletmeye yatırmayan abone hakkında Belediye Tahsilat Yönetmeliğinin 24.maddesine göre dosya düzenleyip icra-i takibat yapılmak üzer Belediye Hukuk İşleri aracılığıyla bankaya yatırdıkları alacakların (para cezası, icra tahkik ve takibine ait mahkeme masrafları, harçlar ve resimler ile birlikte) teslimatını kesmek. Bankaya yatırılan miktarlara ait su tahsilat makbuzlarını kesip, Hukuk İşlerine ve Muhasebe Servisine (Emanetten düşülebilmesi ve gerekli kaydın yapılabilmesi için) iletmek. 10) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait su tahakkuk tutarının yerinden, çekle veya bankaya yatırılması suretiyle ödenen miktarlar ile ilgili gerekli evrakları düzenlemek ve görevli tahsildar organizasyonu yapmak. Ayrıca su borcu olan köylerle, ödemeye ilişkin protokol düzenlemek ve takibini yapmak. 11) Tahsilat ile ilgili olarak kamu kurum, kuruluş ve abone sahiplerine ait dilekçe ve yazılara cevap vermek. 12) Yıl sonunda o mali yıla ait tahsil edilen geliri veznedar bazında, gelir türleri bazında çıkarmak ve teftişe tahsilatla ilgili tüm belgeleri hazır duruma getirmek ve belgeleri muhafaza etmek. Su Açma Kesme Sorumlusu Görev Tarifi 1) Çeşitli nedenler vadesinde ödenmemiş su borcu ile ilgili mahalle bazında su kesme emri ihbarnamelerini bilgisayardan günlük olarak alınması ve eşit şekilde ekiplere dağıtılması

42 2) Su kesme işlemi yapılmadan önce aboneye Su Kesme Emri ihbarnamesinin sayaç okuma görevlileri tarafından dağıtılmasını sağlamak. 3) Su kesme-açma işlemi 3 tekerlekli 2 kişilik ekiple yapılmalıdır. 4) Bir günde bir ekip en az 30 kesme işlemi gerçekleştirmelidir. 5) Kesme yapılan bölgeye gidildiğinde abone sahibine önce suyunun borcundan dolayı Su kesme işlemi yapılacağı bildirilir. 6) Kesme işlemi su kesme aparatı ile yapılmalıdır. Ancak vanaya aparat takılamadığı durumlarda su sayacı sökülerek kesme işlemi gerçekleştirilmelidir. 7) Bu kesme işlemleri kesme kayıt defterine işlenmelidir. 8) Suyu borcundan kesilen abone su açma ücreti ile birlikte su borcunu yatırdığını belgelemek koşuluyla suyu kesilen abonenin kesme işlemini yapan tarafından suyu açılmalıdır. Veznedar Görev Tarifi 1) 7.45 te İşletmeye gelip veznedarın kendi kullandığı bilgisayarı tahsilatı hazır hale getirmek tahsilatla ilgili hesap makinası, bozuk para ve diğer gereçleri hazırlayarak tahsilat yapacak durumda aboneyi beklemek. 2) Gelen abonenin işletmeye yatırması gereken su bedeli, teminat, kanalizasyon iştirak payı, açma-kapalı ücreti, koli bağlama, hayrat çeşme, çakma su uzaklaştırma bedeli, boru bedeli, ihale şartname bedeli v.b. bedelleri en kısa sürede doğru bir şekilde bedeli alıp, tahsilat alındı makbuzunu kaşeleyip imzaladıktan sonra aboneye paranın üstü var ise paranın üstü ile vermek. 3) Gün sonunda gün içinde tahsil edilen meblağın bilgi işlem birimi tarafından çekilen tahsildar irsaliyesi ile karşılaştırılıp mutabakat sağlandıktan sonra tahsilat şefliği tarafından hazırlanan teslimat müzekkeresi ile bankaya yatırmak. Bankaya yatırılan meblağın banka dekotunu alıp tahsilat şefliğine teslim etmek.

43 STOK, AMBAR VE SATINALMA BİRİMİ Stok Ambar ve Satınalma Şefi Görev Tarifi 1) Satınalınan malzemeler her yıl bütçe kanunu ile yayınlanan I Cetvelinde B) Genel ve katma bütçeli kuruluşlar bölümü c fıkrası 2886 sayılı kanununun 5l.maddesi sınırları içinde ise en az 3 güpür alınmak suretiyle fiyat ve kalite kıyaslaması yapıldıktan sonra en uygun teklifi veren yerden talep edilen malzeme listesi karşılaştırılarak fatura bedeli karşılığı teslim alıp, ilgili birimlerin veya Atölye Müdürlüğünün ambar ve stok bölümüne teslim etmek. 51.madde sınırları üzerinde ise toplanan teklifler ilgili birimlere gönderilir. Birimler teklifleri Encümene gönderir. Encümence un uygun teklifi veren firmaya, Encümen kararı çıktıktan sonra gidilerek talep edilen malzeme listesi karşılaştırılarak malzeme teslim alınır. Faturası kestirilir. Fatura ve malzeme ilgili birimin veya atölyenin ambar ve stok bölümüne teslim edilir. 2) İşletmenin ihtiyacı olan hammade, tüketim malları, tesis ve inşaat ile ilgili malzeme, alet-edavat, demirbaş, büro makine ve malzemeleri ve yedek parçaları v.b. her türlü malzemeyi kaliteli, en uygun fiyatla uygun koşullarda satın almak. 3) İşletmeye alınan her türlü malın stok giriş ve çıkışlarının yapılmasını ve düzenlemelerini sağlamak, 4) Müdürlüğümüze ait motorlu araçların günlük malzeme ve akaryakıt harcamalarının bilgisayar ortamında, araç kullanıcısı, miktarı, litresi, birim fiyatı ve toplam tutarını ayrı ayrı işleyip araç hakkında düzenli istatistik tutturmak ve maliyet kontrolu aptırmak. 5) Stok kontrolü yaptırmak. 6) Stokta eksilen veya gerek duyulan malzemenin Satınalınması için grekli işlemleri yürütmek 7) Yıl sonu sayım sonuçlarını yaptırmak ve muhasebe birimine iletilmasini sağlamak. Stok ve Ambar Sorumlusu Görev Tarifi 1) İşletmemize alınan her türlü hammade, tüketim malları, tesis ve inşaat ile ilgili malzeme, alet-edavat, demirbaş, büro makine ve malzemeleri ve yedek

44 parçaların giriş ve çıkışlarını kontrol etmek, bilgisayar ortamında derlemek ve bilgisayar çıktılı Ambar Alındı Makbuzu düzenlemek 2) Demirbaş cinsine giren malzeme, araç ve gereçleri ambar defterinde demirbaş sıra numarası verip kaydetmek. 3) Müdürlüğümüze ait motorlu araçların günlük malzeme ve akaryakıt harcamalarının bilgisayar ortamında, araç kullanıcısı, miktarı, litresi, birim fiyatı ve toplam tutarını ayrı ayrı işleyip araç hakkında düzenli istatistik ve maliyet miktarı hesaplamak. 4) Kayıtlar aracılığı ile stok kontrolü yapmak. 5) Stokta eksilen veya gerek duyulan malzemenin temini için 2 adet Satın Alma Talep Fişi düzenleyip, bir nüshasını Muhasebe birimine göndermek. 6) Yıl sonu sayım sonuçlarını muhasebe birimine iletmek. Satınalma Servisi Sorumlusu Görev Tarifi 1) Satınlalıncak malzemeyi en kaliteli olarak, en uygun fiyatla uygun koşullarda satın alabilmek. 2) Birimlerce tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları, hizmet alımları ile ilgili piyasa araştırması yapılması esnasında öncelikle talep edilen malzemenin üretilen veya ana bayisinden teklif ve güpür alması yoksa malın özelliklerine göre uygunluğunu araştırarak en az 3 teklif alma suretiyle fiyat ve kalite kıyaslaması yapılmasını sağlamak. 3) Toplanan teklifler ilgili birimlere göndermek ve Birimler tarafından Encümene onay için gönderilen teklifler, Encümence en uygun teklifi veren firma lehinde karar çıktıktan sonra talep edilen malzeme listesi karşılaştırılarak malzeme teslim almak. Faturası kestirmek. Fatura ve malzeme ilgili birimin veya atölyenin ambar ve stok bölümüne teslim etmek. 4) Satınalınacak malzemelerin fiyat ve kalite kıyaslaması yapıldıktan sonra en uygun teklifi veren yerden talep edilen malzeme listesi karşılaştırılarak fatura bedeli karşılığı teslim almak 5) İlgili birimlerin veya Atölye Müdürlüğünün ambar ve stok bölümüne teslim etmek.

45 İDARİ VE ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MADDE 21 Mevcut Organizasyon Şemasında İdari ve Abone İşleri Şube Müdürlüğü nün Alt Birimleri aşağıdaki gibidir; Abone Birimi İdari İşler Birimi Kaçak Su Birimi İdari ve Abone İşleri Şube Müdürlüğü nün Alt Birimlerinin Görev Tarifleri aşağıda açıklanmıştır; ABONE BİRİMİ Abone İşleri Memuru Görev Tarifi 1) Abone dosyasının hazırlanması. 2) Abone bilgilerinin bilgisayara işlenmesi. 3) Abone plakasının verilmesi. 4) Abone güncelleştirilmesinin yapılması ve bilgisayara geçirilmesi. 5) Kaçak tutanaklarının kayıt defterinden kontrolünü yapmak ve bilgi işleme teslim etmek. 6) Tespiti yapılan süzme sayaçlarının endekslerinin dosyaya ve bilgisayara işlenmesini yapmak. İDARİ İŞLER BİRİMİ İdari İşleri Sorumlusu Görev Tarifi 1) 657 Sayılı yasa ve 1475 sayılı yasaya tabii personelin istihdamı. 2) Memur ve işçi personelin giriş-çıkış işlemleri.

46 3) Memur ve işçi personelin sevk işlemleri. 4) Memur ve işçi personelin her türlü özlük işlemleri ve yıllık izinler. 5) Memur ve işçi personelin emeklilik işlemleri. 6) Memur ve işçi personelin Bakanlıktan kadro ihdası ve her türlü yazışma. 7) Giriş ve çıkış işlemlerinin Çalışma Bakanlığına ve Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirilmesi. 8) İşletmeye ilişkin insan gücü ihtiyaçlarını tahmin etmek ve planlamak. 9) Personel sicillerini tutmak. 10) İşçi personelin mutemet tarafından Sosyal Sigortalar Kurumundan tahsil edilen iş görmezlik ödeneklerinin Belediye Sular idaresi ve veznesine yatırılıp makbuzların özlük dosyasında saklanması. 11) Emekli olan personelin tasarruf teşvik kesintilerinin tamamı ile çalışan personelin tasarruf teşvik kesintilerinin yıllık nemalarının hesaplanarak hazırlanması. 12) Su ustalarının kayıt işlemlerini yapmak ve yıllık vizelerini yenilemek. KAÇAK SU BİRİMİ Kaçak Su İşleri Memuru Görev Tarifi 1) Abone güncelleştirilmesinin yapılması, 2) Kaçak tutanaklarının hesaplanması ve taksitlere bölünmesi için ilgili evrakların hazırlanması, 3) Kaçaksudan dolayı tahakkuk eden borçların ödenmesi halinde kesme emirlerinin hazırlanması ve takibinin yapılması, 4) Tutanakların dosyalanıp arşivleme işlemlerinin yapılması, 5) Gelen kaçaksu ihbarlarının not alınıp takibinin yapılması, 6) İdari ve Abone Hizmetleri Şube Müdürüne gelen yazıların dosyalanması, 7) Kaçaksu tutanaklarından oluşan taksitli borçların takibinin yapılması. Kaçak Su Ekip Amiri Görev Tarifi 1) Kaçaksu kullanımlarının Belediye Kaçaksu Ekibleri tarafından tespit edilmesini sağlamak,

47 2) Tutanakların tutulması, 3) Abone tespitleri, 4) İtirazlı tutanakların yerinde tespiti, 5) Kaçaksu ihbarlarının tespiti, 6) Kaçak Ekibinin sevk ve idaresi, 7) Kaçaksu tutanaklarının cezasını ödemeyen vatandaşın suyunu kesmek, 8) Kaçak ekibi tarafından tutulan tutanakların daire içerisinde kayıt işlemlerini yapmak, 9) Abone devirlerinin yerinde kontrolü. Kaçak Kontrol Personeli Görev Tarifi 1) Şehir genelinde mesken ve işyerlerinde kaçaksu kullanımının kontrolünü yapmak, 2) Kaçaksu kullanılan yerlere tutanak tutmak, 3) Tutulan tutanakları Kaçaksu ekip amirine teslim etmek, 4) Belediyemize bağlı köylerin kaçaksu kontrolünü yapmak, gerekirse tutanak tutmak, 5) Borcundan dolayı kesik olan aboneli su sayaçlarının kaçaksu kullanımının olup olmadığının tespitini yapmak. Açma-Kapama Personeli Görev Tarifi 1) Kaçaksu tutanağından dolayı çıkan para cezalarını ödemeyen vatandaşların suyunu kesip, para cezası ödendikten sonra kesilen suyun tekrar açılması. 2) Gerektiğinde şehir genelinde mesken ve işyeri kaçaksu kullanımının tespitini yapmak, 3) Gerektiğinde kaçaksu kulanılan yerlere tutanak tutmak, 4) Gerektiğinde Belediyeye bağlı köylerin kaçaksu kontrolünü yapmak, 5) Gerektiğinde borcundan dolayı kesik olan aboneli su sayaçlarının kaçaksu kullanımının olup olmadığını tespitini yapmak.

48 TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MADDE 22 Mevcut Organizasyon Şemasında Teknik Hizmetler Müdürlüğü Kanalizasyon Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Su Temin Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak ik Alt Birimden oluşmaktadır. Bu Birimlerinde görev yapan teknik personelin Görev Tarifleri aşağıda açıklanmıştır; Kanalizasyon Hizmetleri Mühendisi Görev Tarifi 1) Mevcut Kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarımının yaptırmak 2) Kanalizasyon şebekesindeki arızaların giderilmesini sağlamak 3) Kanalizasyon şebekesinin tevzii, temdidi ve takviyesini yapmak 4) Şube yolunun tesis ve tamiri ile bunlara ait keşiflerin tanzimini yapmak 5) Bütün şebekelerde ve şube yollarında atıksu sızmalarının ve infiltrasyonunun aranmak ve bulunması halinde önlem almak 6) Şebeke tevziatından sonra ataşmanlara göre planların hazırlamak 7) Yapımı karara bağlanan işlerin (İnşaat, tesisat, vs.) gereğine göre ihale yoluyla yapılmalarını teminen birinci keşif ve şartnamelerini ve ihale evraklarını hazırlamak, işleri kontrol etmek, istihkak raporlarını düzenlemek ve işlerin sonunda kati hesaplarını çıkartmak 8) Altyapı müteahhitlerinin kanalizasyon hatları ile ilgili yaptığı çalışmaları gözlemlemek 9) Arızalı araç ve iş makinelerinin tamiri için gerekli işlemleri yapmak ve araçların sevk ve idaresini yapmak 10) Alınacak malzemelerin taleplerini oluşturmak ve amirine bildirmek 11) Tıkanan bağlantı kanallarını açtırmak 12) Gerekli olduğunda beton boru imalatını sağlamak

49 13) Aboneler tarafından yapılacak olan kanallar için iş makinesi kiralama taleplerini amirine iletmek 14) Aboneler tarafından hazırlanan Kanalizasyon ve Atıksu Projelerini incelemek 15) Sanayi Atıksularının Kanalizasyon Şebekesine Deşarjı için uygunluğunda ilgili belgeleri düzenlemek 16) Sanayilerin Atıksu arıtma tesislerinin onayı sunacakları projeleri incelemek ÇEVRE KONTOL OFİSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MADDE 23 Mevcut Organizasyon Şemasında Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Alt Birimde Laboratuar Teknisyeni bulunmaktadır. Bu Birimlerinde görev yapan teknik personelin Görev Tarifi aşağıda açıklanmıştır; Laboratuar Teknisyeni nin Görev Tarifi: 1) Sanayi Atıksularından alınan numunelerin analizini yapmak 2) Yapılan analizlerin kayıtlarını tutmak 3) İhtiyaç olunacak laboratuar sarf malzemelerini belirlemek ve amirine iletmek 4) Laboratuar koşullarını sürekli temiz ve hijyenik tutmak 5) Laboratuar ekipmanlarını sürekli çalışır durumda tutmak temizlemek ve gerekirse onarımlarını yapmak.

50 V. BÖLÜM BÜTÇE BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ MADDE 24 TASKİ belediyeninkinden ayrı bağımsız bir bütçeye sahiptir. TASKİ Bütçesi yıllık olarak ve takvim yılı esasına göre hazırlanır. Bütçe, 1580 sayılı Belediyeler Kanunu ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Yönetmelikleri uyarınca hazırlanır. TASKİ Bütçesi halen uygulanmakta olan 7/B muhasebe sistemi ile uyarlı ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ile uyumludur. Anılan standartlarla uygun olarak TASKİ Bütçesi aylık bazda tahmini finansal tabloları (Gelir Tablosu, Bilanço, Nakit Akış Tablosu) da içerecek şekilde hazırlanır. BÜTÇE MADDE 25 Bütçe yılı takvim yılıdır. Belediye bütçesi yıl başından yıl sonuna kadar bir yıla ait belediyenin gelir ve gider tahminlerini gösteren ve Belediye gelirlerinin toplanmasına,hizmetlerin yapılmasına ve harcamalara izin veren bir meclis kararıdır. Bütçeler Belediyelerin kalkınma plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik ve tutumluk ilkelerine göre hazırlanır ve uygulanır. Belediye bütçesi gider ve gelir bütçesi olmak üzere iki kısımdan oluşan program bütçe şeklinde düzenlenir.

51 MADDE 26 - GİDER BÜTÇESİ Belediyenin gider bütçesi,program,alt program,ödenek türü,faaliyet-proje ve harcama kalemi şeklinde kodlanır ve sınıflandırılır. Program Belediyelerin yürüttükleri ana hizmet kümelerini ifade eder. Belediye hizmetlerini ana hizmet gruplarına ayırmak,program sınıflandırılmasının dolayısıyla program bütçesinin esasını teşkil eder. Belediyelerin gördükleri ana hizmet grupları üç basamaklı rakam ile kodlandırılır. 101-Genel yönetim ve destek hizmetleri,111-esenlik hizmetleri,112 Temizlik ve çevreyi koruma hizmetleri, 114- Bayındırlık hizmetleri,115 Ulaştırma hizmetleri,116- Tarım hizmetleri,117-eğitim,kültür,spor,turizm ve tanıtma hizmetleri,118- Ekonomik hizmetler,119-su ve kanalizasyon hizmetleridir. Yeni hizmet grupları ile kod numaraları Maliye Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra Bakanlık onayı ile değiştirilir veya yeniden belirlenir.belediye birimlerinin herbiri belirli hizmetleri görmek ve belirli amaçlara ulaşmakla yükümlüdürler. Program sınıflandırılmasında birimin yöneldiği temel amaçlardan herbiri ayrı bir program olarak ele alınır.her programın anlamlı bir son ürünü olmalıdır. Bu ürün ayni zamanda diğer programlardan bağımsız olmalıdır. Programlar birimlerce yürütülen hizmetlerin tümünü kapsamalı ve bir hizmet sadece bir program içinde yer almalıdır. Bütçe harcamalarında rasyonelliğin etkin kaynak kullanımının sağlanması amacıyla hizmet tanımlarının açık ve net bir şekilde yapılması ve hizmetlerden tekrardan kaçınılması gereklidir. Sürekliliği veya önemi kısmen ve tamamen kaybolmuş olan hizmetlerle ilgili program,alt program veya faaliyet projelerin kaldırılması veya daraltılmasının gerekli olması hallerinde,yeni düzenleme için önceden bakımlık onayı alınır,ve uygulama birliği sağlanır. Alt Program Belediyelerin gördükleri ana hizmet gurupları (programları) kendi içinde daha da kapsamlı hizmet bölümlerine ayrılır,bu dar kapsamlı hizmet kümelerine alt program denir. Diğer bir deyişle programların anlamlı son ürün veren ikinci dereceden bölümlerine alt program denir Faaliyet Proje Alt programların uygulanabilmesi için kendi içerisindeki birbirine benzeyen tipteki işlerin oluşturduğu kümelere faaliyet veya proje denir

52 Yatırım hizmetlerinde faaliyetin yerini proje alır. Belediye meclisi gerekli gördüğünde proje tutarı 10 milyar liradan daha fazla olan yatırımların bütçe içinde ayrı bir faaliyet olarak izlenmesine karar verebilir. Belediye meclisi kararında,projenin içinde yer alacağı program ve alt program belirtilir. Alınan kararın bir örneği onay alınmak üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlık meclis kararını inceler varsa düzeltilmesi gereken hususları belediyesinden ister. Bütçe formunda boş bırakılan faaliyetproje ler belirtilen yatırımlar için Bakanlıkça ayrı bir faaliyet olarak izlenmesine onay verilen işler için kullanılır. Ödenek Türü Program sınıflandırılması içinde harcamalar ekonomik açıdan cari,yatırım,ve transfer harcamaları olarak 3 temel gruba ayrılır. Cari(1),yatırım(2) transfer nitelikli(3) harcamalardır. (1,2,3) rakamları ile kodlanır. Bu kodların karşılığında yer alan rakamların Belediye ana hizmet birimleri düzeyindeki toplamı,o hizmet biriminin ayrı,ayrı cari,yatırım, ve transfer ödeneklerinin toplamını verir. Harcama Kalemi Harcama kalemleri,hizmet alımına yer alan harcamalar,mal alımı ve yapımına yönelen harcamalar ve transfer harcamaları almak üzere üç temel gruba ayrılmıştır. Harcama kalemleri; 1) Hizmet alımına yönelen harcamalar a) Personel giderleri b) Yolluklar c) Hizmet alımları 2) Mal alımına ve yapımına yönelen harcamalar. a )Tüketim malları ve malzeme alımları b)demirbaş alımları c)makine teçhizat ve taşıt alımları d)yapı tesis ve büyük onarım giderleri e)diger ödemeler 3)Transferler olmak üzere gruplanır.

53 MADDE 27 -GELİR BÜTÇESİ Gelir bütçesi,vergi gelirleri,vergi dışı gelirler,yardım ve fonlar olmak üzere bütçe formunun (B)cetvelinde gösterilen üçtür,gelirinden oluşur. Bu gelirlerin yasal dayanakları (c) cetvelinde gösterilir. Gelir Bütçesinin Kodlanması a) Gelirin Türü Vergi gelirleri (19,Vergi dışı Gelirler (2) Yardım ve fonlar (3) b) Bölüm,kesim,madde Bir gelir türü kendi içinde bölümlere,bölümler kesimlere,kesimlerde kendi içinde maddelere ayrılır. Gelirin türü,bölümü, kesimi ve maddesindeki rakamlar yan yana yazılarak o gelirin kodu bulunur. Bütçe Hazırlanırken Gelir Tahmininin Yapılması Bütçenin gelir tahmininde kesin sonucu alınmış,son üç yılın gelir artış oranı baz alınarak gelir tahmini yapılır. Ayrıca bütçenin uygulanacağı mali yıl için kanunlarla vergi resim ve harç oranlarında değişiklik yapılmış ise veya Belediye tarafından yapılan yatırımlarının gelir vermeye başlamışsa bu nedenle gelirlerde artış meydana gelmiş ise v.b. hususlar göz önünde tutularak gelir tahmini yapılır. Geçen yıldan devreden nakit veya geçen yıllarda iptal edilen ödenekler karşılık tutularak bütçede gelir gösterilmez. Ancak encümence incelenmiş ve meclisçe onanmış bütçe kesin hesabı ile kesinleşen gelir fazlalığı var ise belediyenin borçları da göz önüne alınarak bütçeye gelir yazılabilir. Bir mali yıl içinde tahakkuk eden gelirler ve hasılat o yıl bütçesinin gelirlerini oluşturur. Ancak mali yıl içinde tahakkuk ettiği halde tahsil olunamayan miktarlar tahsil edildiği yılın bütçesine yazılır. Bütçede yer alan vergi,resim harç ve benzeri gelirler kanunlara dayanmadıkça ve yasal yetkisi bulunan memurlar tarafından tarih ve tahakkuk ettirilmedikçe tahsil olunamaz. Bunun aksine emir verenler tahakkuk belgeleri ile tarife düzenleyenler ve tahsilat yapanlarla,yasada ve bütçe kararnamesinde yazılı hususular dışında ödeme yapanlara ve Belediye parasını kullananlara devlet memurları hakkındaki cezai hükümler uygulanır.

54 Kamu hizmetlerinde kullanılmak koşu ile yapılan bağış yardım ve isteğe bağlı katılım payları,gelir bütçesinde şartlı bağışlar bölümüne gelir yazılır ve gider bütçesinde bu hizmetin ödeneği varsa bu ödeneği varsa bu ödeneğe eklenir. Yoksa bütçede öngörülen tertibe ödenek yazılarak tahsis amacına harcanır. Bu ödenekten artan tutarlar ertesi yıl bütçesindeki ayni tertibe devredilerek harcanır. Şartlı bağış yardım ve isteğe bağlı katılma paylarına ait ödenekler iptal edilmez ve karşılıkları bankada nakit olarak saklanır. MADDE 28 - BÜTÇE ÇAĞRISI VE HAZIRLIK BÜTÇESİ Belediye Başkanı her yıl Mayıs ayının ilk haftasında Belediye birimlerine kendi dairelerinin gider bütçelerini hazırlamak üzere çağrı yapar.çağrıda bütçede uyulması gereken ilke ve hedefler gösterilir. Belediye birimleri kendi dairelerine ait gider bütçesi ile ilgili cetvelleri hazırlayarak gerekçesiyle birlikte 15 Haziran tarihine kadar saymanlığa geri verir. Bütçeye Eklenecek Cetveller 1) Hizmet gerekçesi 2) Yıllar itibari ile tüketim malları ve malzeme alımları 3) Yıllar itibarı ile demirbaş alımları 4) Yıllar itibarı ile makine-teçhizat ve taşıt alımları 5) Yıllar itibarı ile yapı tesis ve büyük onarım gideri 6) Yıllar itibarı ile transferler cetveli 7) Ödenek cetveli 8) Personel ödenekleri 9) Bütçe fişi gerekçe 10) Bütçe fişi icmal (toplam) Hazırlık bütçe taslağı,gerekçesi,kanuni hükümler ve ayrıntılı cetveller ile birlikte sayman tarafından Temmuz ayının başına kadar Belediye Başkanına sunulur. Belediye Başkanı kendisine verilen hazırlık bütçe taslağını gider ve gelir cetvellerini inceleyip gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak taslağı, ekleri ve kendi görüşü ile birlikte Ağustos ayının ilk haftası içinde encümene havale eder. Encümen hazırlık bütçe taslağını kendisine havale edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde inceleyerek inceleme raporu ile birlikte tasarı haline gelen bütçeyi Belediye Başkanına verir. Belediye Başkanı bütçe tasarısını 1 Ekim tarihine kadar meclise havale eder.

55 Bütçe Komisyonu Bütçe Komisyonu Meclisin dönem başı toplantısında üyeleri arasından 1 yıllık süre için seçeceği en az beş en çok onbir üyeden meydana gelir Komisyonun üye sayısı en az ve en çok rakamlar arasında meclisse iş ari ayla tespit edilir. Bütçe komisyonu üyeleri her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle belirlenir. Bağımsız üyeler bu hesaba dahil edilmezler Siyasi parti gruplarının bütçe komisyonunda temsil edilecekleri üye sayısı belediye başkanı tarafından oranlama esasına göre belirlenerek grup başkanlarına önceden yazılı olarak bildirilir. Bütçe komisyonu siyasi parti gruplarının Belediye Başkanı tarafından bildirilen sayıda gösterecekleri adaylardan oluşan listenin meclisse iş ari oyla kabulü suretiyle teşkil eder. Bütçe komisyonu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan,bir başkan vekili ve sözcü seçer. Başkanın bulunmadığı zaman başkan vekili komisyona başkanlık eder. Komisyon,üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarında mevcudun çoğunluğu ile alır,oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf tercih edilir. Belediye Meclisi EKİM ayı başında meclisin yapacağı ilk toplantıda bütçe tasarımı incelemek üzere bütçe komisyonuna havale eder. Bütçe komisyonu bütçe tasarısı üzerindeki çalışmalarını kendisine sevkinden itibaren onbeş günü geçmemek üzere meclisin belirleyeceği süre içinde tamamlayarak düzenleyeceği raporla birlikte geri vermek zorundadır. BÜTÇE tasarısı mecliste bütçe kararnamesini madde madde bütçeyi ise bölüm bölüm (program,program) inceler ve gerekli gördüğü hususları değiştirip oylayarak kabul eder. Bütçenin tümü üzerinde ayrıca bir oylama yapılmaz. Bütçe yazımında meclisse kabul edilen gider miktarları,program,alt program,ödenek türü,faaliyet-proje ve harcama kalemleri itibariyle (A) cetveline kabul edilen gelir miktarları ise (B) cetveline aynen yazılır. Belediye bütçesi (5 örnek olarak düzenlenir. Bütçe formunun sonuna; (...Belediye Meclisinin...yılı Ekim ayı olağan toplantısında kabul edilen...yılı bütçesinin toplantı tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur. İbaresi yazılarak,meclis başkanı ve katip üyeler tarafından imza edilir.

56 Meclisse kabul edilen bütçe 1580 sayılı belediye kanununun 123.üncü maddesi gereğince mahallin en büyük mülki emrine onaylanmak üzere gönderir. Mülki idare amirleri 1580 sayılı Belediye kanununun 123. Ve 71. Maddelerine uygun olarak kendilerine veriliş tarihinden itibaren 1 hafta içinde aynen veya değiştirerek onaylar. 1 hafta içinde incelenip onaylanmayan bütçeler doğrudan doğruya kesinleşir sayılı kanunun 117. Maddesinin 16.ıncı fıkrasına göre belediyelerin gider bütçesine konulan 100 harcama kalemi (Personel gideri nin toplamı gelir bütçesine konulan gelir toplamının %30 unu geçerse Bakanlıktan onay alınması zorunludur. Gelir ve Gider Bütçesini Oluşturan Cetveller a) Bütçe kararnamesi b) Gider bütçesini kapsayan (A) cetveli c) Gelir bütçesini kapsayan (B) cetveli d) Gelirlerin yasal dayanağı gösteren (C) cetveli e) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye izin verilen hizmetlere ait (G) cetveli f) Resmi bir görevi bulunmayanlara verilecek yollukları gösterir cetvel g) 190 sayılı Genel kadro ve usulü hakkında kanun hükmünde kararnamenin 5.inci maddesine göre ihdas edilen (K-1) kadro cetveli h) 190 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 11. Maddesine göre ihdas edilen (K-2) sürekli işçi kadro cetveli. i) Harcama kalemlerinden yapılacak giderler ve bunların kayıt edileceği ayrıntı kodlarını gösterir(r) cetveli. j) 237 sayılı kanuna göre satın alınacak taşıtları gösterir.(t) cetveli. k) Bütçenin personel giderlerine ait 100 harcama kalemi toplamının belediye gelirleri toplamına oranını gösterir cetvel. l) Bakanlığın görüşü alınmak şartıyla ilavesine lüzum görülen diğer cetveller. Kesinleşen bütçenin iki örneği valilik aracılığıyla İçişleri Bakanlığına,İçişleri Bakanlığı da bir örneği Devlet İstatistik Enstitüsüne gönderilir,

57 MADDE 29 BÜTÇEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER Aktarma Bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayarak artacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan diğer gider tertiplerine yapılan eklemeye aktarma denir. Programdan, programa ve alt programdan alt programa aktarma meclis kararıyla yapılır ve mülki idare amirinin onayıyla kesinleşir.alt program içi aktarmalar ise encümen kararı ile yapılır.mülki idare amirinin tasdikine tabi değildir. Ancak; a) Personel giderleri tertibinden diğer gider tertiplerine. b) Projeye bağlı yatırım tertiplerinden diğer gider tertiplerine c) Muhtaç asker ailelerine yardım tertibinden diğer gider tertiplerine d) Daha önce aktarma yapılan bir tertipten,başka gider tertiplerine e) Şartlı bağışlar karşılık gösterilerek,şartın gerçekleşmesi için alınan tahsisli ödeneklerden diğer gider tertiplerine f) Fonlara ait hizmetler tertibinden başka gider tertiplerine aktarma yapılamaz Ek Ödenek Bütçede tertipi olduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan ödeneğe, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunmadan yapılan ilaveye Ek ödenek denir.ek ödenek yılı içerisinde verilebilir. Mali yıl sona erdikten sonra geçmiş yıl bütçesi hesabına ödenek verilemez. Ek ödenek verilebilmesi için yeni bir gelir kaynağı bulunması zorunludur. Yeni kaynak gelir bütçesine verilirken gider taraftan ilgili ödeneğe eklenir. Olağanüstü Ödenek Bütçenin düzenlenmesi,görüşülmesi ve onaylanması esnasında bütçe formunda tertibi bulunduğu halde düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için alınan ödeneğe olağanüstü ödenek denir. Olağanüstü ödenek yılı içinde verilebilir.geçmiş yıl bütçesi hesabına olağanüstü ödenek verilemez. Olağanüstü ödenek verilmesi için yeni gelir,bir taraftan gelir bütçesine gelir olarak kaydedilirken,diğer taraftan gider bütçesinde ilgili tertip açılarak ödenek kaydı yapılır. Ek

58 ödenek ve olağanüstü ödenek için bulunan yeni kaynak tahsis niteliğinde ise o amaç için kullanır ve başka amaca harcanamaz. Öngörülmeyen Giderler Bütçenin hazırlanması sırasında tahmin edilmeyen bütçede tertibi bulunmayan hizmetlerin yapılabilmesi için öngörülmeyen giderler tertibine ödenek konur.bu tertipte yeralan ödenekten bütçenin hazırlanması sırasında öngörülmeyen veya bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu olağanüstü hizmetlere ilişkin giderler karşılamak amacıyla hizmet programlarında gerekli tertipleri açarak aktarma yapmaya ve bu tertiplerden yapılacak ödemelerin yer ve esaslarını tespit etmeye encümen yetkilidir. Yedek Ödenek Bütçe kararnamesinde belirtilen hizmet ve amaçlarının gerçekleşmesi için gerektiğinde ihtiyaç duyulan ilgili tertiplere aktarma yapılmak üzere Transfer harcamaları tertibine,bütçe gelirlerinin en az yüzde beşi oranında yedek ödenek konulması zorunludur. Yedek ödenek tertibinden diğer tertiplere ödenek aktarılması encümen kararıyla yapılır. Ödeneklerin iptali ve Devri Bütçeye konulan ödeneklerden o hesap döneminde harcanmayan tutarlar yıl sonunda encümen kararıyla program,alt program,ödenek türü faaliyet-proje ve harcama kalemi belirtilerek iptal edilir. Ancak; a) Projeye dayalı program yatırım hizmetleri için bütçeye konulan ve gelecek yıllara cari yatırım ödenekleri b) 4109 sayılı Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 12. ci maddesi gereğince ödenek yazılıp ta o yılı içinde harcanmayan ödenekler. c) Tahsisi nitelikte olan ve yılı içinde harcanmayan ödenekler d) Akredetit kredi artıklarına ait ödenekler e) Fonlara ait hizmetler ödeneğinden harcanmayan ödenek artıkları İptal edilmeyip aynen ertesi yıla devredilir ve devredilen artık ödenek karşılığı bankada nakit olarak muhafaza edilir.

59 VI. BÖLÜM BÜTÇE KESİN HESABI BÜTÇE KESİN HESABININ ÇIKARTILMASI MADDE 30 Bütçe kesin Hesabını Oluşturan Cetveller : Bütçe kesin hesabı isminden de anlaşıldığı gibi,tahmini olarak yapılan bütçenin hesap dönemi sonunda gerçekleşen kesin şeklidir.bu bakımdan belediye gelir ve gider bütçelerinin içerdiği hususular bütçe kesin hesabında da aynen bulunur.bütçe kesin hesabı gelir ve gider bütçe kesin hesabı olarak iki kısma ayrılır. A) Gider kesin hesabı aşağıdaki bilgileri kapsayan (Örnek3) numaralı kesin hesap cetveli ile (Örnek:3/1) numaralı gider kesin hesap cetveli açıklaması isimli iki cetvelden oluşur.bu cetvellerde; 1) Geçen yıldan devir olan ödenekler, 2) Bütçe ile verilen ödenekler, 3) ek ve olağanüstü olarak verilen ödenekler, 4) Yılı içinde aktarma suretiyle eklenen veya düşülen ödenekler, 5) Yılı içinde harcanan ödenekler, 6) Ödenek üstü harcamalar, 7) Sarf edilmediği için iptal edilen ödenekler, 8) Gelecek yıllara devir olacak ödenekler 9) Faaliyet bazında yapılan harcamalarla ilgili açıklamalar yer alır.

60 B) Bütçe gelir kesin hesabı aşağıdaki bilgileri kapsayan (Örnek 3/2) numaralı bütçe gelir hesap cetveli ile (Örnek 3/3) numaralı bütçe gelir kesin hesap cetveli açıklaması isimli iki cetvelden oluşur. Bu cetvellerde; 1) Bütçe ile tahmin edilen gelirler, 2) Eski yıllardan devreden gelir tahakkuk artıkları, 3) Mali yıl içinde yapılan gelir tahakkukları, 4) Mali yıl içinde yapılan tahsilatlar 5) Ertesi mali yıla devredilen tahakkuk artıkları, 6) Bütçeye dahil (1+2+3) kod numaralı gelir türlerine ait açıklamalar, yer alır. Bütçe kesin hesabına ayrıca açıklayıcı olarak aşağıda gösterilen cetvellerde eklenir 1) İta amirleri, sayman ve tahakkuk memurları cetveli(örnek:3/4) 2) Ödenek ve harcamaların ekonomik ayrım cetveli (Örnek:3/5) 3) Ödenek ve harcamaların harcama kalemlerine göre dağılım cetveli (Örnek:3/6) Sayman,bütçe hesap dönemi sonunda (Mahsup dönemi dahil) kesin hesabı düzenleyerek Mart ayı sonuna kadar encümene gönderilmek üzere belediye başkanına verir.bütçe kesin hesabı belediye başkanınca incelenip, varsa eksiklikleri veya yanlışlıkları düzeltildikten sonra nisan ayı içinde encümene gönderilir. Bütçe Kesin hesabının Encümende incelenmesi: Encümen,kanunlarla tahsiline yetki verilen gelirlerin tahsil edilip edilmediği,bütçe dışı ödeme yapılıp yapılmadığı,verilen ödeneklerin yerinde harcanıp harcanmadığı yönlerinden kesin hesabı inceleyerek karara bağlar. İncelemesini Mayıs ayının ilk haftası sonuna kadar tamamlayarak hazırladığı raporla birlikte belediye başkanına geri verir. Bütçe Kesin Hesabının Meclislerde İncelenmesi: Bütçe kesin hesapları Büyükşehir belediye meclisinin Temmuz, diğer belediye meclislerinin haziran ayı olağan toplantılarında belediye ye bağlı katma bütçeli kuruluşların,döner sermaye ve fonların kesin hesaplarıyla birlikte incelenip karara bağlanır.

61 Bütçe Kesin Hesabının Onaylanması: Belediye meclisince incelenip kabul edilen kesin hesap,1580 sayılı belediye kanunu nun 70 ve 71 inci maddelerine göre mahallin en büyük mülki idare amirince onaylanarak kesinleşir. Bütçe Kesin Hesabının Sayıştay a Gönderilmesi: Bütçe kesin hesabı mecliste görüşüldükten ve mülki idare amiri tarafından onaylandıktan sonra,bir ay içinde sayıştay a gönderilir.kesin hesabı bu süre içinde Sayıştay a göndermeyen saymanlar hakkında 832 sayılı Sayıştay kanunu nun 51 inci maddesi ile 1050 sayılı Genel muhasebe Kanunu nun 122 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

62 VII. BÖLÜM MUHASEBE BELEDİYE MUHASEBESİNDE KULLANILAN HESAPLAR VE YEVMİYE SİSTEMİ İLE TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE KARŞILIK OLARAK KULLANILAN HESAPLAR MADDE 31 Belediye Muhasebe usulü Yönetmeliğine göre Hesabın Adı Kodu Yönetmelik maddesi Tek düzen Muhasebe Kodu sistemine göre hes.adı Yönetmelik maddesi Kasa hesabı Banka hesabı Ödenecek çekler Menkul Kıymetler hesabı Menkul kıymetler emaneti Teminat mektuplar emaneti hs Teminat mektupları Bütçe içi avans ve Krediler Akreditifler hesabı Mahsup dönemine aktarılan Bütçe içi avans ve krediler hes Bütçe dışı avans ve krediler Müteahhit avansları hesabı Kişi borçları hesabı (136-4) Tahsil edilecek gelir hesabı (336-5) Silinen kişi borçları hesabı Bütçe Emanetleri hesabı Emanetler hesabı Ödenekler hesabı (910) Kullanılacak ödenekler hesabı Ödenekler Gider hesabı

63 Belediye Muhasebe usulü Yönetmeliğine göre Hesabın Adı Mahsup dönemine aktarılan ödenekler hesabı Mahsup dönemine aktarılan kullanılacak ödenekler hesabı Geçen yıl bütçe mahsupları hesabı Bütçe giderleri hesabı Kodu Yönetmelik maddesi Tek düzen Muhasebe Kodu sistemine göre hes.adı ( ) Yönetmelik maddesi Taahhütler hesabı (950-1) Taahhütlerden Alacaklar (950-2) Gelir tahakkukları ( ) Gelir tahakkuklarından borçlular hesabı ( ) Takipli borçlular hesabı ( ) Tecilli ve tehirli borçlular hesabı Bütçe Gelirleri Sermaye Teşkili İştirakler hesabı Taşınmaz mallar hesabı (253-1) Taşınır mallar hesabı Stoklar hesabı Birikmiş amortismanlar hesabı Değer değişimleri hesabı İç borçlar hesabı İç borç hareketleri hesabı Dış borçlar hesabı Dış borç hareketleri hesabı Mahsup edilebilir ödenen K.D.V si hesabı Mahsup edilebilir ödenen K.D.V Karşılığı hesabı Genel Sonuç hesabı ( ) 610 Belediye Muhasebe Usulü Tek Düzen

64 Yönetmeliğine göre program kodu Muhasebe Sistemine göre program kodu (100) Aylıklar Sosyal yardımlar Tazminat ve Ödüller Tedavi ve Cenaze gideri İşçi Ücretleri Fazla çalışma İkramiye Sosyal Sigortalar pirimi Sosyal yardımlar Tazminatlar Diğer işçi giderleri (200) Yurtiçi geçici görev yolluğu Yolluk karşılığı tazminat Yurtdışı geçici görev yolluğu (300) Müşavir firma ve kuruluşlara ödemeler Ulaştırma ve haberleşme gideri Taşıma giderleri Tarifeye bağlı ödemeler Kiralar Makine teçhizat küçük onarım gideri Bina küçük onarım gideri sayılı kanuna göre Avukatlık ücreti Diğer hizmet alımları

65 Belediye Muhasebe Usulü Yönetmeliğine göre program kodu Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre program kodu (400) Kırtasiye baskı ve yayın gideri Yakacak alımları Akaryakıt alımları Elektrik gideri Su havagazı gideri Özel malzeme alımları Tören temsil ağırlama gideri Diğer tüketim malları ve mal.alım (500) Büro malzemeleri alımı Büro makineleri alımı Yangından korunma malzemeleri (600) Taşıt alımları Makine teçhizat büyük onarım (700) Yapı tesis onarım gideri (800) Vergi resim harç giderleri Diğer ödül ve ikramiye

66 Belediye Muhasebe Usulü Yönetmeliğine göre program kodu Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre program kodu (300) Müşavir firma ve kuruluşlara yapılan ödeme ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 320 Ulaştırma ve haberleşme gideri Taşıma gideri Tarifeye bağlı ödemeler Kiralar Makine-teçhizat demirbaş taşıt bakım ve onarım gideri Bina bakım ve onarım gideri sayılı kanuna göre Diğer hizmet alımları (400) Kırtasiye baskı yayın gideri Yakacak alımları Akaryakıt yağ gideri Elektrik Su-havagazı gideri Özel malzeme alımları Tören temsil ağırlama gideri Diğer malzeme alımları (500) Büro malzeme alımları Büro makineleri alımları Yangından koruma malzemesi Diğer demirbaş alımları (600) Taşıt alımları Makine teçhizat (700) Yapı tesis büyük onarım gideri Diğer inşaat malzemeleri Arıtma tesisi inşaatı Çimento alımı Boru alımları (emanet) Şebeke inşaatı(ihale 1) Şebeke inşaatı(ihale 2) (800) Vergi Resim ve harçlar

67 Transferler (900) Yılı içinde memur ve işçilere yap Yatırımı hızlandırma ödeneği Öngörülmeyen giderler Yedek ödenek Olağanüstü hal gideri Tarsus Belediyesi borç gideri (950) Yönetim gideri iştirak payı Ek karşılık Fiili itibariyle hizmet tazminatı Emekli ikramiyeleri sayılı kanuna göre Sosyal yardım giderleri Memur yiyecek yardımı (960) İller Bankası Borç Ödemeleri Tarsus Su Temini ve Kanalizasyon Prj (960) Dünya Bankası Borç Ödemeleri Fransız Bankası Borç Ödemeleri Tarsus Su Temini ve Kanalizasyon Prj (960) Geri Ödenecek Para (960) Geçen Yıl Borç Ödemeleri (960) İlama Bağlı Kişi Borçları (960) Diğer Borç Ödemeleri (960) Bütçede Tertibi Olmayan Giderler

68 AY SONU İŞLEMLERİ, AYLIK CETVELLER VE KAYIT YANLIŞLIKLARININ DÜZELTİLMESİ MADDE 32 - AY SONU CETVELLERİ Ay sonuna kadar yevmiye ve yardımcı defter kayıtları işlendikten ve gerekli uygunluk sağlandıktan sonra aşağıda açıklanan cetveller düzenlenerek Belediye Encümeni nin tetkik ve tasdikine sunulur. Belediye Encümenin aylık cetvelleri inceleyip, onayladığına dair, karar, Encümen karar özetleri defterine yazılır. Encümen onay şerhinin tarih ve sayısı, karar defterindeki kaydın tarih ve sayısına uygun şekilde yapılır. A- Aylık Mizan Cetveli Bu cetvel, yevmiye defterinden yararlanılarak her ayın sonu itibariyle düzenlenir. Cetvelde; a) Her hesabın Borç ve alacak sütunlarındaki tutarların,yevmiye ve yardımcı defterlerdeki borç ve alacak toplamlarına, b) Borç sütunu toplamı ile alacak sütunu toplamının birbirine, eşit olması gerekir. B- Bütçe Gelirleri Yardımcı Hesaplar Cetveli Bu cetvele gelir tahakkukları, gelir tahakkuklarından borçlular, takipli borçlular, tecilli ve tehirli borçlular ile bütçe gelirleri yardımcı hesaplarının, ay sonlarında borç ve alacak tutarları tek kalemde kaydedilir ve toplamlar mali yıl sonuna kadar devam ettirilir. Bu cetvel üç nüsha olarak düzenlenir. Cetvelin yardımcı hesaplar sütununa ise, gelir ana hesapları için açılması gerekli görülen, yardımcı hesaplar dikey olarak düzenlenmiştir. Ay sonlarında;

69 a) Cetveldeki ana hesapların borç ve alacak tutarlarının, aylık mizan cetvelindeki borç ve alacak tutarlarına, b) Cetveldeki yardımcı hesapların ana hesaplar itibariyle sınıflandırılmış borç ve alacak tutarlarının, yardımcı hesaplar defterlerindeki borç ve alacak tutarlarına uygun olması gerekir, C- Bütçe Giderleri ve Ödenekler Cetveli Bu cetvel, bütçe giderleri ve ödenekler defterinden, her daire için ayrı ayrı olmak üzere bütçedeki faaliyet projeler sırasına göre düzenlenir Cetvelin dikey sütunlarından ilk beşi ödenek kodlamasına ayrılmış olup sırası ile ödeneğin; program, altprogram, ödenek türü, faaliyet-proje ve harcama kalemi kodu, diğer dikey sütunlarda ise; mali yıl başından cetvelin ait olduğu ay sonuna kadar, her harcama kalemi itibari ile alınan ödeneklerden iptaller ve aktarma sureti ile eksiltmeler düşüldükten sonra kalan tutarlar ile harcamalar toplamı gösterilir. İlgili harcama kalemine ait ödenekler de tek kalemde yazılır. Cetvele bir dairenin her faaliyet-projesine at harcama kalemleri (100, 200,...,900) sırası ile kaydedilir. Bir faaliyet-projeye ait kayıtlar bitince altına; program, alt program, ödenek türü, faaliyet-proje kodları yazılır ve aynı satıra Alına Ödenekler ile Harcamalar Toplamı sütunlarının toplamı alınıp ve altı çift çizgi ile kapatılarak o faaliyet-projeye toplam bulunur. Aynı program veya alt programa ait olup olmadığı dikkate alınmaksızın aynı dairenin diğer faaliyet-projelerinin kaydına devam edilir. Bütün faaliyet-projelere ait harcama kalemlerinin kaydı sona erdikten sonra, ilgili dairenin faaliyet-projelerinin toplamları alt alta toplanır ve dairenin alınan ödenekleri ve harcamalar genel toplamı bulunur. Bu toplamlar bütçe gider hesapları icmal cetveline aktarılır. D- Bütçe Gider Hesapları İcmal Cetveli Bu Cetvele, ay sonlarında her daireye ait bütçe giderleri ve ödenekler cetvelinde gösterilen, alına ödenekler ve yapılan harcamalar toplamı yazılır. Cetvelin Alına Ödenekler sütununda toplam olarak gösterilen miktarın aylık mizan cetvelindeki ödenekler hesabının alacak artığına, Harcamalar Toplamı sütunu toplamının ise bütçe giderleri hesabının borç artığına eşit olması gerekir.

70 E- Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Cetveli Bu cetvele, mahsup dönemi içerisinde geçen yıl bütçe mahsupları hesabına kaydolunan miktarlarla bunları karşılamak üzere saklı tutulan ödenekler daireler itibari ile kaydedilir. Cetvelin harcamalar sütunu toplamının aylık mizan cetvelindeki geçen yıl bütçe mahsupları hesabının borç artığına eşit olması gerekir. Bu cetvel mahsup dönemi sonuna kadar düzenlenir, daha sonra düzenlenmez. F- Emanetler Cetveli Bu cetvel, emanetler defterinden yararlanılarak ay sonlarında düzenlenir. Cetveldeki Bölüm Adı sütununa, yardımcı defterde yönetmelik gereği açılmış olan emanet bölümleri alt alta yazıldıktan sonra Borç sütununa, ilgili bölümün mali yıl başından cetvelin ait olduğu ay sonuna kadar olan borç toplamı, Alacak sütununa ise aynı şekilde ilgili bölümün alacak toplamı yazılır. Açılmış olan bölümlere ait borç ve alacak Toplamları yazıldıktan sonra Borç ve Alacak sütunlarının dikey toplamları alınır. Cetvelin Borç sütunu toplamının, aylık mizan cetvelindeki emanetler hesabının borcuna, Alacak sütunu toplamının ise aynı hesabın alacağına eşit olması gerekir. MADDE 33 -AYLIK HESAP BELGELERİ Yönetmeliğin yukarıdaki maddesinde sayılan cetveller hazırlandıktan ve kayıtlara uygunluğu sağlandıktan sonra saymanlıkta muhafaza edilecek aylık hesap belgeleri aşağıda açıklandığı şekilde sınıflandırılarak ayrı ayrı zarflara konulur. Zarfların üzerine saymalığın adı, belgelerin çeşidi, ilgili olduğu ay ve yıl ile adedi yazılır. a) Bütçe Giderlerine Ait Belgeler (Daireler itibariyle) b) Geçen yıl bütçe mahsuplarına ait belgeler (Daireler itibariyle) c) Kasa ve bankaca yapılan tahsilata ait belgeler ile bankadan alınan günlük vaziyet cetvelleri, d) Avans ve kredilere ait belgeler, e) Kişi borçları hesabına borç kaydedilen paralara ait belgeler ve kayıttan silme emirleri, f) Emanetlerden yapılan ödemelere ait belgeler g) Menkul kıymetler ile teminat mektuplarının alınması ve iadesine ilişkin belgeler h) Diğer hesaplara ait belgeler

71 i) Mahsuben yapılan işlemlere ait belgeler MADDE 34 - ENCÜMENE GÖNDERİLECEK VE SAYMANLIKTA SAKLANACAK AY SONU CETVELLERİ İLE AYLIK HESAP BELGELERİ Ay sonlarında bu Yönetmelikte belirtilen süre ve esaslar doğrultusunda aşağıda (A) bendinde sayılan cetvellerin birer nüshaları Encümene gönderilir. (B) bendinde sayılan cetvellerin birer nüshaları ile Aylık Hesap Belgeleri maddesi doğrultusunda saymanlıkta saklanır. G- Encümene gönderilecek Ay Sonu Cetvelleri 1- Yevmiye Defteri 2- Aylık Mizan Cetveli 3- Bütçe Gelirleri Yardımcı Hesaplar Cetveli 4- Bütçe Giderleri ve Ödenekler Cetveli 5- Bütçe Gider Hesapları İcmal Cetveli 6- Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Cetveli 7- Emanetler Cetveli H- Saymanlıkta Saklanacak Ay Sonu Cetvelleri ve Aylık Hesap Belgeleri 8- Yevmiye Defteri 9- Aylık Mizan Cetveli 10- Bütçe Gelirleri Yardımcı Hesaplar Cetveli 11- Bütçe Giderleri ve Ödenekler Cetveli 12- Bütçe Gider Hesapları İcmal Cetveli 13- Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Cetveli 14- Emanetler Cetveli 15- Aylık Hesap Belgeleri

72 MADDE 35 - KAYIP YANLIŞLIKLARININ DÜZELTİLMESİ Kayıtlarda meydana gelebilecek yanlışlıklar ve bunların düzeltilme usulü aşağıda açıklanmıştır. A- Tahsilat ve Harcama Belgeleri Doğru Olarak Düzenlendiği Halde Bunların Yevmiyelere İşlenmesinde Yapılan Yanlışlıkların Düzeltilmesi a) Bir hesabın borcuna yazılacak bir rakamın aynı hesabın alacağına veya alacağına yazılacak rakamın aynı hesabın borcuna, b) Bir rakamın herhangibir hesabın borç veya alacağına noksan veya fazla, c) Bir hesaba borç ve alacak yazılması gereken tutarın başka bir hesaba borç veya alacak, Yazılması şeklinde yapılan yapılan kayıt hataları, günlük hesap kontrol cetvelinin düzenlenmesi veya yevmiye kayıtlarının yardımcı defter kayıtları ile kontrolü sırasında aynı günde tespit edileceğinden, yevmiyeye yanlış yazılan rakamın üzeri çizilerek doğrusu ilgili sütuna veya ilgili yevmiyeye yazılmak suretiyle düzeltilir. B- Tahsilat ve Harcama Belgelerindeki Hatalar Dolayısıyla Yapılan Yanlışlıkların Düzeltilmesi Bu tür yanlışlıklar tespit edildiği günün yevmiye tarih ve numarasını taşıyan açıklamalı muhasebe fişi ile düzeltilir. Gider tertiplerine ve gelir çeşitlerine ait kayıt hata düzeltmeleri hesaben herhangi bir işlem yapılmayarak düzeltme belgesi ile bütçe giderleri ve ödenekler defteri veya gelir hesapları yardımcı defteri üzerinde yanlış kaydedilen tertipten düşülmek ve ilgili tertibe eklenmek suretiyle yapılır. Hesaplara doğru kaydedildiği halde yardımcı defterlere yanlış yazılan tutarların üzeri tek çizgiyle çizilerek doğrusu yazılmak suretiyle düzeltilir.

73 BİLANÇO MADDE 36 İşletme mal ve hizmet üretimine başlarken para, mal, demirbaş, gayrimenkul gibi değerler ile yani varlıklar ile işe başlarlar. Bu değerlerin sağlandığı yerler de kaynaklarını oluşturur.terazi (denge) anlamına gelen veya çoğu zaman mali durum tablosu olarak adlandırılan bilanço; bir İşletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları (finansal durumunu) gösteren bir mali tablodur. Bilançonun varlık ve kaynak yapısını yansıtan hesaplar kendi aralarında mahsup edilemezler. Bilanço net değer esası na göre hazırlanmalıdır. Bu nedenle, İşletmenin varlık ve kaynak yapısını düzenleyici nitelikteki hesaplar ilgili bulundukları kalemlerin altında birer indirim kalemi olarak gösterilmelidir. Bilanço şekil yönünden; iletmenin ünvanı ile ilgili bilgiler düzenleme tarihinin yer aldığı birinci başlık kısmı ile varlıklar ve kaynakların tutarları ile dip hatların yer aldığı ikinci iç kısım olarak düzenlenir. İkinci iç kısımda; aktif (varlıklar) ve pasif (borçlar ve öz kaynaklar) olarak düzenlenirken, hesap isimlerinin yanına birden fazla yılın bilanço bilgileri ile ilgili rakamların almak suretiyle düzenlenir ve bir karşılaştırma imkanı yapma imkanı sağlanır.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğü nün görev, yetki

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler AMAÇ Madde 1-20/11/1998 tarih ve 2560 Sayılı Kanununun geçici 10.uncu

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ ALT YAPI VE SOSYAL TESİSLERİ, KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ ALT YAPI VE SOSYAL TESİSLERİ, KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ ALT YAPI VE SOSYAL TESİSLERİ, KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN 12 Ekim 2004/ 4421 sayılı Makam Onayı BİRİNCİ KISIM

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam: Madde 1: Bu yönetmelik İşletme Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını belirlemek

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

MADDE-2 Bu yönetmelik tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mer i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE-2 Bu yönetmelik tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mer i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır. T.C MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı; Manavgat

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Tarihi 07.09.2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği Kabul Tarihi: 17/03/2008 Kabul Sayısı: 164 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 11/04/2008 Tarihli Memleket Gazetesi BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01 GİDRLRİN MUASBLŞTİRİLMSİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimleri ödeneklerine göre ihtiyaçlarına esas olmak üzere harcama yapılması arcama yapılması

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ SORUMLULUKLAR 01 Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı