1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM"

Transkript

1 . KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM.. STANDART KANALLAR VE ELEMANLARI Yuvarlak kanal sistemlerinin elemanlar standartlaflt r lm flt r. Böylece kolayca standart seri üretim yapmak, üretimi stoklamak ve k sa zamanda müflteriye teslim edebilmek mümkün olmufltur. Buna karfl l k dikdörtgen kesitli kanallar ve ba lant parçalar için böyle bir standart boyut söz konusu de ildir. Dikdörtgen kesitli kanallar ve fittingsi müflterinin istedi i boyutlarda ve ço u zaman flantiyede, yerinde üretilir. Tablo. de görülen standart çap de erleri ISO taraf ndan kabul edilmifl olup bütün dünya için geçerlidir. Yuvarlak kanallar flantiyede istenilen boylarda kesilebilir. Böylece de iflikliklere daha iyi cevap verebilmektedir. Halbuki dikdörtgen kesitli kanallar tam ölçülerinde yap lmak zorundad r. fiantiyede herhangi bir de ifliklik ve ayar çok daha zordur. Standart nominal iç çap mm m kanal uzunlu unun yüzey alan m Standart nominal ç çap mm m kanal uzunlu unun yüzey alan m Tablo.. STANDART YUVARLAK KANAL ÇAPLARI.2. HAVA DA ITIMI sistemi tasar m nda (dizayn) öncelikle hava üfleme ve emme menfezlerinin yerleri ve her bir menfezin kapasitesi, tipi ve büyüklü ü belirlenmelidir. Bu hava verme ve emme menfezlerinin standart tipte ve biçimde olmas na ve bilinen bir firma ürünü olmas na dikkat edilmelidir. Bu tip ciddi firma ürünleri için haz rlanm fl olan kataloglarda hava at fl mesafeleri, düflme ve hava hareketi biçimleri, eleman ç k fl h zlar, bas nç düflümleri, ses ve tavan yükseklikleri ile ilgili bilgiler verilmifltir. Ayn kol üzerinde olan besleme havas aç kl klar ndaki bas nç düflümü aras ndaki fark 2,5 Pa de erini aflmamal d r. Ayn kol üzerinde tavan tipi difüzörlerle, duvar tipi menfezlerin kar fl k kullan lmamas na dikkat edilmelidir... ÖN TASLAK Ç Z M Daha sonraki ad m, kanal sisteminin flematik olarak çizilmesidir. Bu flematik ön çizimde hesaplanan hava miktarlar, ç k fl yerleri ve en ekonomik ve uygun kanal güzergâh gösterilir. Bu çizimin mimar plânlardan üretilen ifller üzerine yap lmas tavsiye edilir. Böylece kanal tasar m n n yap n n ve di er servislerin s n rlamalar na uygun olmas temin edilir. Bundan sonra ileride anlat lacak yöntemlerden birine göre kanallar boyutland r larak çeflitli elemanlardaki bas nç kay plar hesaplan r. Bulunan de erler flematik çizimlere ifllenir. hesaplar nda bulunan boyutlar yuvarlak kanallar içindir. E er dikdörtgen kanallar kullan lacak ise eflde er kanal çap ndan, dikdörtgen kanal boyutlar na geçilir. Tasar mc hesaplanan ç plak kanal boyutlar n n üzerine, kanal mukavemeti ile ilgili destekler ve çevresel birleflmeler için ve kanallar n tafl nmas nda gerekli elemanlar için ihtiyaç duyulan hacimleri gözönüne almal d r. Ayr ca izoleli kanallarda izolasyon için gerekli hacim kanal boyutlar na ilave edilmelidir. Duvarlardan, di er boru, kablo ve yap elemanlar ndan aç kl klar ve asma tavan elemanlar n n sökülebilmesi için yeterli boflluklar b rak lmal d r. sistemini boyutland rma ve güzergâh n belirlemede di er dikkat edilecek nokta; hava terminalleri, kar flt rma kutular, V.A.V. kutular, yang n damperleri, hava ayar damperleri gibi eleman ve aksesuarlar için ve bunlara ulaflabilme için gerekli hacimlerin ve imkânlar n yarat lmas d r... KANAL D ZAYN YÖNTEMLER Otomatik olarak en ekonomik kanal sistemini veren hiçbir kanal tasar m (dizayn) yöntemi yoktur. Bunun yerine teklif edilmifl ve bugün kullan lan çeflitli dizayn yöntemleri bulunmaktad r. Farkl durumlarda bu yöntemlerden biri seçilerek hesap yap l r. Bu yöntemlerden hangisinin seçilece i, asl nda maliyet kalemlerinin dikkatlice de erlendirilmesi ile kararlaflt r lmal d r. Bu k s mda farkl dizayn yöntemlerinin özellikleri ve hangi hallerde kullan lmas n n tavsiye edildi i üzerinde durulacakt r. Bu yöntemlerin kendileri ise ilgili bölümde anlat lm flt r.. Efl Sürtünme Yöntemi dizayn nda belki de en genifl kullan lan yöntemdir. Bu sistemde bütün kanal boyunca birim uzunluktaki sürtünme kayb ayn tutulur. Besleme, egzoz ve dönüfl kanallar n n boyutland r lmas nda kullan labilir. Normal olarak yüksek bas nçl sistemlerin boyutland r lmas nda (750 Pa üzerinde) kullan lamaz. Bu yöntemde besleme kanallar nda ak fl yönünde h z otomatik olarak giderek azal r. Böylece ses üretimi ihtimali de giderek azal r. Bu yöntemin ana dezavantaj çeflitli kanal kollar ndaki bas nç düflümlerinin eflitlenmesi yönünde hiçbir önlem getirmemesidir. Bu nedenle simetrik sistemler veya dallanmayan tek kanallar için uygundur. 2. Statik Geri Kazanma Yöntemi Bu yöntem her bas nç ve h zdaki besleme kanallar için uygulanabilir. Ancak normal olarak dönüfl ve egzoz kanallar için kullan lmaz. Hesap olarak efl sürtünme yöntemine göre daha karmafl k olmas na karfl n, teorik olarak bütün kollarda ve ç k fllarda üniform bas nç düflümü yaratmas aç s ndan daha güvenilir bir yöntemdir. daki h zlar sistematik olarak azalt l r. Her bir kanal parças n n önünde h z düflürülerek, dinamik bas nç (h z bas nc ) statik bas nca dönüfltürülür ve bu parçadaki bas nç kayb n n karfl lanmas nda kullan l r. Ortalama kanal sistemlerinde bu statik geri kazanma %75 oran ndad r. deal flartlarda bu oran %90 a kadar yükselebilir. 9

2 eleman Jaluziler: Emifl, 00 L/s ve daha büyük Emifl, 00 L/s den daha küçük Egzoz, 200 L/s ve daha büyük Egzoz, 200 L/s den daha küçük Filtreler: Panel filtreler Viskoz çarpmal Kuru tip geniflletilmifl yüzeyli Düz (düflük verimli) Katlanm fl malzeme (orta verimli) HEPA Yenilenebilir malzemeli filtreler Hareketliperde viskoz çarpmal Hareketliperde kuru malzemeli Elektronik hava temizleyiciler yonizasyonlu tipler Is t c Serpantinler Buhar ve s cak su Elektrikli Aç k telli Kanatl borulu Nem al c serpantinler Hava y kay c lar Sprey tipi Hücre tipi Yüksek h zl sprey tipi Al n h z, m/s 2 fiekil. den 2,5 fiekil. den h z nda,8 e kadar, 2,5 0,8,8 2,55 üretici verisi üretici verisi 2,5 üretici verisi 9 Tablo.2. HVAC B LEfiENLER T P K D ZAYN HIZLARI fiekil. PANJUR SEÇ M D YAGRAMI Bu sistemin avantaj kanal sisteminin dengede (ayarlanan flekilde) kalmas d r. Çünkü kay p ve kazançlar h zla orant l d r. Yüke ba l olarak debilerin azalmas sistemdeki reglaj (balans ) bozmaz. Bu nedenle V.A.V. sistemleri için ideal bir yöntemdir. Statik geri kazanma yönteminin dezavantaj uzun kollar n sonlar nda, özellikle bu kanal kolu di erlerine göre çok uzunsa, afl r büyük kanal boyutlar vermesidir. Ayr ca bu bölgelerde h zlar da çok düfltü ünden kanal n s kay p ve kazançlar na karfl izolesi gerekir.. Uzat lm fl Plenumlar Uzat lm fl plenum, bir genifl kanal veya uzun bir plenum olarak tariflenir ve genellikle fan ç k fl ndad r. Bu plenum üzerinde çeflitli hava ç k fl aç kl klar veya kol ç k fllar bulunmaktad r. Plenumlar sulu sistemlerdeki kollektörlere benzer bir fonksiyona sahiptir. Bu sistemin dezavantaj düflük hava h zlar nedeniyle büyük ölçüde s kay p ve kazançlar na neden olmas d r. Genellikle s cak hava ile konut s tmas gibi küçük fakat çok dall sistemlerde kullan l r.. TYöntemi Bu yöntem yeni gelifltirilmifl bir kanal dizayn optimizasyon yöntemidir ki, sistemin ilk yat r m maliyeti, iflletme maliyeti, enerji maliyeti, çal flma saati, y ll k enflasyon oran, faiz oranlar vs. gibi parametrelerini de gözönüne alarak hesap yapar. Bu yöntemin uygulanmas nda esas olarak uygun bilgisayar programlar ndan yararlan l r. 5. H z Yöntemi Tecrübeli bir projeci kanal sistemi boyunca uygun h zlar takdir ederek basit bir flekilde kanal boyutland rmas n gerçeklefltirebilir. Bir kaç ç k fl olan ve kolayca dengelenebilen basit kanal sistemlerinin d fl nda, bu yöntemi baflkalar kullanmamal d r. Bu yöntemde h z kanal boyunca giderek azalt l r.. Sabit H z Yöntemi Yine tecrübe ile optimum bir h z seçerek, bütün kanal sistemi boyunca bu h z koruyacak flekilde boyutland rma yap labilir. Bu yöntem en çok yüksek bas nçl kanal sistemlerinde kullan l r. Bu kanal sistemlerinde havay kullan m alanlar na da tmadan önce h z ve sesi düflürmek üzere geniflletilmifl terminal kutular kullan l r. Sabit h z yönteminin kullan ld ikinci ana uygulama alan ise endüstriyel toz toplama kanal boyutland rmas d r. Tozlar n ve tekstil endüstrisinde oldu u gibi elyaf n tafl nabilmesi için belirli bir minimum h z de eri bulunmaktad r. Dolay s ile bu tür endüstriyel egzoz kanallar nda h z de eri söz konusu s n r de erin alt na düflmeyecek flekilde boyutland rma yap l r. 7. Toplam Bas nç Yöntemi Bu yöntem statik geri kazanma yönteminin daha özlefltirilmifl halidir. Bu yöntem projeciye kanal sisteminin her k sm nda gerçek sürtünme ve dinamik kay plar belirleme imkân yarat r. Avantaj kanal bölümlerindeki gerçek bas nç kay plar n n ve temin edilmesi gerekli toplam fan bas nc n n bilinmesidir..5. KANAL S STEM NDE HIZLAR Çeflitli havaland rma elemanlar ndaki tipik h zlar, Tablo.2 de verilmifltir. Panjurlardaki h zlar özel olarak ele al nmal d r. Panjur tipine göre serbest geçifl alan ve performans çok de iflir. Hava girifl ve ç k fl panjurlar nda h z de erleri normal hallerde 22,5 m/s mertebelerindedir. fiekil. de panjur ön boyutland rmas ile ilgili bir grafik verilmifltir. Tablo. da ise farkl bas nç s n f ndaki kanallarda izin verilen max. h z. de erleri gösterilmifltir. Tablo. de Alman Literatürüne göre tavsiye edilen kanallardaki 0

3 Düflük Bas nçl Sistemlerde Besleme menfezleri Emifl ve egzoz menfezleri D fl hava panjurlar Ana kanallar Tali kanallar, ba lant lar Yüksek bas nçl kanallarda, Ba lant hatlar 8 2 m/sn Tablo. Konfor Uygulamas Ana kanallarda 5 m/sn Endüstriyel Uygulama m/s 8 m/s m/s 7 2 m/s 5 8 m/s Tali kanallarda 2 8 m/s hava h zlar verilmifltir. Tablo.5 de ise Carrier taraf ndan tavsiye edilen h z de erleri verilmifltir... BASINÇ SINIFLANDIRMASI sistemi üzerinde statik bas nç s n f n n belirtilmesi, kanal mukavemeti ve maliyet hesaplar aç s ndan yararl d r. sistemindeki SMACNA taraf ndan verilen bas nç s n flar Tablo. da verilmifltir. Prensip olarak ihale projelerinde her bir kanal sistemi bölümünün statik bas nç s n f belirtilmifltir. SMACNA standardlar na göre her bölümdeki bas nç s n f üçgen bayraklar içinde proje üzerine ifllenmektedir. V.A.V. sistemlerinde kanaldaki bas nç s n flar na özel bir dikkat gösterilmelidir. Bu sistemlerde besleme kanallar nda en düflük hava debisi koflullar nda fan bas nc n en uçtaki V.A.V. kutusunda bile aynen bulmak mümkündür. Böyle hallerde kanal statik bas nç s n f bütün sistem için ayn olacakt r ve bu da fan bas nc ile belirlenecektir. Ayn flekilde tehlike flartlar çal flmalar na da özel dikkat gösterilmelidir. Örne in duman kontrol sistemi devreye girdi inde veya yang n damperleri sistem tam yükte iken kapand nda, bu ani bas nç de iflimlerinin söz konusu bölümde da t m kanallar na zarar vermeyece i mukavemet de erinin, bir baflka anlat mla bas nç s n f n n seçilmesi gerekir. Yuvarlak kanallarda, kanal formunun uygunlu u dolay s ile ayn bas nç flartlar nda daha ince sac malzeme kullanmak mümkündür. Özellikle spiral sar lm fl yuvarlak kanallarda mukavemet daha yüksektir ve malzeme et kal nl daha da düflürülebilir. Tablo ve 7 de sveç ve ngiliz standartlar na göre kanal üretimi için sac kal nl klar verilmifltir. Buna göre gerek malzemenin incelmesi, gerekse daha az malzeme ile ayn eflde er geçifl kesitinin oluflturulmas nedeniyle yuvarlak kanal sistemleri, ayn kapasitedeki tipik dikdörtgen kanallara göre %00 daha hafiftir. Bu nedenle ø 0 mm ye kadar olan yuvarlak kanallar kifli monte edebilir. Uygulama Ses Kriteri Ana Ekonomik Kriter Tali Besleme Dönüfl Besleme Dönüfl Konutlar m/s 5 Apart Otel, Hastane, Yatak Odas 5 m/s Özel Ofis, Kütüphane, Yönetici Odas m/s Tiyatro, Konser Salonu m/s Genel Ofisler, Lokantalar, Al flverifl, Bankalar 7.5 m/s Ortalama Dükkan ve Kafeteryalar 9 m/s Endüstri 2.5 m/s Tablo.5. CARRIER TARAFINDAN TAVS YE ED LEN HIZLAR Statik Bas nç S n f Çal flma Bas nc Bas nç Tipi S zd rmazl k S n f Max. H z Pa Pa m/s e kadar Poz. / Neg. C Poz. / Neg. C Poz. / Neg. C Poz. / Neg. B Poz. A Poz. A Belirlendi i gibi Poz. A Belirlendi i gibi Tablo.. KANAL BASINÇ HIZ SINIFLANDIRMASI

4 .7. KANAL SIZDIRMAZLI I Bugün için kanal bas nc ve s zd rmazl k s n f belirtildi inde kanal sisteminden müsaade edilen hava kaça hesaplanabilmektedir. Bu s zma veya kaçak miktarlar kanal yüzeyi cinsinden (L/s.m 2 ) oldu u gibi toplam hava debisinin yüzdesi cinsinden de ifade edilebilir. ASHRAE ve SMACNA standard na göre s zd rmazl k s n flar ve kanal kaçak s n fland rmas C L = 7. Q / ( P s ) 0,5 ifadesine göre yap lmaktad r. Burada; Q = S zd rma veya kaçak miktar, L/s. m 2 (yüzey alan ) C L P s Kal nl k mm Kal nl k mm = S zd rmazl k s n f (750 Pa bas nçta s zd rma miktar ) = içi ile d fl aras ndaki bas nç fark ( içindeki statik bas nç) fiekil.9 de yukar daki denkleme dayanan s zd rmazl k s n flar gösterilmifltir. Tablo.0 da ise kaliteli bir kanal sisteminde pratikte ulafl labilecek s zd rmazl k s n flar verilmifltir. Burada menfez, anemostat gibi elemanlar n kanala ba lant lar ile iliflkili de erler test verilerinde temsil edilmemektedir. Tasar mc ya yard mc olabilmek aç s ndan Tablo. kanal s zd rmazl k s n f n n belirlenmesi için bir rehber olarak kullan labilir. s zd rmazl k seviyesinin istenebilece i Q (L/s.m 2 ) Çap Tablo.7. SVEÇ STANDARTLARINA GÖRE KANAL SAC KALINLI I 5 0. Maksimum Çap (mm) Tablo.8. NG L Z STANDARTLARINA GÖRE KANAL SAC KALINLI I Tipi Esnekler hariç Yuvarlak ve düz oval Dikdörtgen < 500 Pa (Negatif ve pozitif bas nçl ) > 500 ve < 2500 Pa (Negatif ve pozitif bas nçl ) Flexible metal, Alüminyum Metal olmayanlar Cam yünü Dikdörtgen Yuvarlak Tahmin edilen kanal s zd rmazl k s n f C L Contal Contas z 0 (270) 8 () 8 () 0 (25) 0 (5) Tablo.0 KANAL SIZDIRMAZLIK SINIFLARI tipi S zd rmazl k Kaçak oran s n f 250 Pa da L/(s.m 2 ) Metal Yuvarlak 0,5 Oval 0,5 Dikdörtgen 0, Fleksib l 0, Fiberglas Yuvarlak 0,5 Dikdörtgen 0, Tablo.. KANAL T P NE GÖRE TAVS YE ED LEN KANAL KAÇAK SINIFLARI tipi yeri Besleme Egzoz Dönüfl 500 Pa >500 Pa D fl ortam A A A A fiartland r lmayan hacimler B A B B fiartland r lan hacimler (gizlenmifl kanal) C B B B P s (Pa) fiekil.9. KANAL SIZDIRMAZLIK SINIFLANDIRMASI fiartland r lan hacimler (aç kta kanal) Ofis tipi alanlar A A B B Fabrika tipi alanlar C B B B Tablo.2.A TAVS YE ED LEN KANAL SIZDIRMAZLIK SEV YELER 2

5 S zd rmazl k seviyesi A B C S zd rmazl k gerekleri Bütün çevresel birleflmeler, boyuna dikifller ve kanal duvar ndaki girifller (vida gibi) Bütün çevresel birleflmeler, boyuna dikifller Sadece çevresel birleflmeler Tablo.2B. KANAL SIZDIRMAZLIK SEV YELER de erleri Tablo.2 de verilmifltir. Tablo. da ise toplam hava debisi yüzdesi olarak hava kaçaklar ifade edilmifltir. Kabul edilebilir s zd rmazl k s n f n belirlemede projeci sorumludur. Hava kaçaklar n n yarataca enerji maliyetleri ile ilk yat r m maliyetlerini dengeleyerek optimum çözümü bulmal d r. S n f s zd rmazl k de erine; iyi bir iflçilik ve dikkatli bir birleflme yöntemi ve s zd rmazl k eleman seçerek bütün kanal sistemlerinde ulafl labilir. Avrupa standartlar nda ise üç s zd rmazl k s n f tarif edilmektedir. Bu s zd rmazl k s n flar A. En düflük s n f 00 Pa da, L/s.m 2 kaçak B. Orta s n f 00 Pa da 0,0 L/s.m 2 kaçak C. En yüksek s n f 00 Pa da 0,5 L/s.m 2 kaçak olup, fiekil. de gösterilmifllerdir. sisteminde belirlenen kaçak miktar, sistem toplam hava miktar na (dolay s ile fan debisine) ilave edilmelidir..8. KANAL SIZDIRMAZLI ININ ÖLÇÜLMES s zd rmazl testi SMACNA HVAC Air Duct Leakage Test Manual (985) esaslar na göre yap labilir. s zd rmazl özel bir cihazla ölçülür. içinde pozitif bas nç olmas halinde ölçüm cihaz n n kanal sistemine ba lant s ve elemanlar fiekil.5 de gösterilmifltir. Bu flekilde numara ile fan gösterilmifltir. Konik uç, fan n istenilen taraf na ba lanarak hava yönü de ifltirilebilir. Böylece kanal sisteminde bas nç veya vakum yarat labilir. Fan devir ayar S zd rmazl k S n f m 2 kanal yüzeyi bafl na sistem debisi m /h Statik Bas nç (Pa) Tablo.. HAVA M KTARINA GÖRE SIZDIRMA ORANI

6 Q (L/s.m 2 ) fiekil.. P (Pa) l d r. Debisi bir reosta yard m ile istenilen de ere ayarlanabilir. 2 numara ile ölçme borusu gösterilmifltir. De iflik çapta iki boru ile fan n bütün debi aral nda hassas debi ölçümü gerçeklefltirilebilir. numarada gösterilen diferansiyel U manometreden ölçme borusundaki bas nç düflümü okunur. Bu bas nç düflümü ile ilgili kalibrasyon e rilerinden debi okunur. 5 numara ba lant hortumunu gösterir. Bu hortum uçlar bantlarla s zd rmaz hale getirilmelidir. Test bas nc n gösteren ve yine numara ile ifade edilmifl bir baflka U manometre daha vard r. Bu manometreden kanal içindeki bas nç de eri okunur. Testin Yap lmas : S zd rmazl k testi tercihan montaj s ras nda yap lmal d r. Test afla daki ad mlardan oluflur. Uygun test edilecek kanal alan n belirlenir. Bu, belirlenen s zd rmazl k s n f ve uygulanacak bas nç gözönüne al narak yap l r. Bu amaçla fiekil. den yararlan labilir. Örne in test 800 Pa bas nçta yap lacaksa ve seçilen s zd rmazl k s n f B ise (Avrupa normu) 00 mm. ölçü borusu kullanarak en fazla 9 m 2 kanal alan test edilebilir. E er 50 mm. ölçme borusu kullan l rsa, test edilebilecek alan 5 m 2 de erine iner. 2 n test edilecek bölümündeki bütün menfez aç kl klar, branflmanlar vs. gibi bütün aç kl klar s zd rmaz biçimde kapat l r. Bu kapatma ifllemi çok dikkatli yap lmal d r. Aksi halde yanl fl sonuçlara ulafl l r. Test cihaz uygun biçimde kanal sistemine ba lan r. Fan çal flt r l r ve fan h z kanal sisteminde bas nç belirlenen de ere (örnekte 800 Pa) ulafl ncaya kadar h z art r l r. 5 Fan n 5 dakika çal flmas na devam sa lan r ve bütün ölçülen de erlerin stabil bir hal almas na kadar beklenir. Bu durumda ölçme borusuna ba l manometre okunur. Manometrede okunan bas nç de eri, ölçme borusu kalibrasyon e risi yard m ile debi de erine dönüfltürülür. Böylece kanal sistemine beslenen (veya emilen) hava debisi bulunmufl olur. 7 Bulunan hava debisi test yap lan kanal bölgesindeki kaçaklara karfl gelmektedir. Bu debi de eri kanal alan na bölünerek, m 2 bafl na hava s z nt s belirlenir. 8 Bu de er fiekil. de iflaretlenerek kanal n s zd rmazl k s n f belirlenir..9. KANAL ZOLASYONU, ISI KAYIP VE KAZANÇLARI Yüksek olmayan konut yap lar hariç, bütün yeni yap lacak klima hava da t m kanallar n n izole edilmesi gerekti i ASHRAE 90. no.lu standard ile flart koflulmufltur. Yeni yüksek olmayan konutlardaki kanal izolasyonlar ASHRAE Standart 90.2 taraf ndan tan mlanm flt r. Mevcut binalar n kanal izolasyonu ise ASHRAE Standart 00 koflullar n sa lamal d r. Bu standartlardaki izolasyon kal nl klar minimum de erlerdir. Ekonomiklik hesaplar sonucu daha kal n izolasyon de erleri gerekebilir. yüzeyinden kaybolan s miktar, ( t g + t ç ) Q = K.F [ t d ] ifadesi ile belirlenebilir. Burada; 2 K = duvar n n toplam s geçifl katsay s, (W/m 2 K) F = yüzeyi (m 2 ) Q = Is kayb veya kazanc (W) t g = a hava girifl s cakl ( C) Bas nç De iflim Göstergesi Test Bas nc fiekil.5 POZ T F BASINÇ ALTINDA SIZDIRMAZLIK TEST

7 t ç = dan hava ç k fl s cakl ( C) t d = çevreleyen ortam n s cakl ( C) fiekil. de izoleli ve izolesiz kanallardaki K toplam s geçifl katsay lar verilmifltir. Enerji maliyetlerindeki art fla paralel olarak standartlar yukar da ifade edildi i gibi izolasyonu daha fazla flart koflmaktad r. Özellikle flartland r lmayan hacimlerden geçen klima kanallar n n s l izolesi enerji kayb aç s ndan çok önemlidir. ASHRAE 90 A (980) standart na göre kanal duvar nda sa lanmas gerekli s l direnç (iç ve d fltaki hava film dirençleri hariç), R = t / 7, olmal d r. Burada; t = iç ve d fl ndaki hava aras ndaki fark ( C) R = Film dirençleri hariç kanal cidar n n s l direnci (m 2.K/W) (Buradaki R de eri /K de erinden iç ve d fltaki hava film dirençlerinin ç kar lmas ile bulunur. Ortalama ve yaklafl k olarak iki film direnci toplam 0, m 2.K/W de erindedir.) Sistem toplam maliyetlerinin optimize edilmesi aç s ndan, kanal kesitlerinin büyümesi fan enerji giderlerini azalt rken; s kay p veya kazançlar n art rarak kazan veya chiller enerji giderlerini artt r r. fiartland r lm fl ortamlardaki kanallarda ise ortama olan kazançlar nedeniyle hava miktarlar nda ayarlama gerekir. So uk yüzeylerdeki yo uflma olay, izolasyonu gerektiren bir baflka önemli nedendir. S cak hava tafl yan kanallar ve s cak su tafl yan borularda izolasyon sadece s tasarrufu nedeniyle yap l r. E er kanal ve boru içinde tafl nan ak flkan n s cakl düflükse ve bu kanal/boru daha s cak ve nemli ortamlardan geçiyorsa, bu durumda so uk kanal/boru yüzeylerinde nemin yo uflma ihtimali vard r. E er kanal/boru yüzey s cakl, ortam n çi noktas (yo uflma) s cakl ndan daha düflükse yo uflma gerçekleflir. Bu hem korozyon aç s ndan, hem de hijyen ve temizlik aç s ndan istenmeyen bir durumdur. Yo uflman n önlenmesi için so uk ak flkan tafl yan kanal ve borular n d fltan izolasyonu gerekir. Is l izolasyon tabakas n n yüzeyindeki s cakl k, ortam n çi s cakl ndan daha yüksek olacak flekilde izolasyon tabakas kal nl seçilir. Genellikle so uk ak flkandan olan s kayb n n azalt lmas için gerekli ekonomik izolasyon kal nl, yo uflman n önlenmesi için gerekli kal nl ktan daha fazlad r. So uk ak flkan tafl yan kanal ve borularda s izolasyonu (ve yo uflman n önlenmesi) için kullan lacak malzemenin cinsi önemlidir. E er bu amaçla cam yünü gibi lifli ve aç k hücreli yap s olan izolasyon malzemesi kullan l rsa, havadaki nem izolasyon tabakas içerisinde difüzyonla ilerler ve s cakl n yo uflma s cakl alt na indi i noktada yo uflur. Böylece izolasyon malzemesi slan r ve k sa zamanda fonksiyonunu yerine getiremez duruma gelir. Bu nedenle so uk ak flkan tafl yan boru ve kanal izolasyonunda kapal hücreli izolasyon malzemesi, örne in polietilen köpük malzeme veya elastomerik kauçuk köpü ü kullan lmal d r. Is yal t m ile ilgili ak flkan s cakl na ba l tercih; s cak hatlarda (00 C den yüksek) cam veya kaya yünü malzeme, so uk hatlarda (0 C den düflük) polietilen köpük veya elastomerik kauçuk köpü ü malzeme, ikisi aras ndaki l k hatlarda ise her iki tür malzeme fleklinde olmal d r. Projelendirme ve uygulamalarda kanallar ve borular birbirine çok yak n geçirmemelidir. Dar ve s k fl k bölgelerde hava sirkülasyonu azal r. fiekil.. KANAL ISI TRANSFER KATSAYILARI.0. YANGIN VE DUMAN KONTROLU sistemi duman, s cak gazlar ve yang n bir bölümden di er bölüme tafl yabilece inden sistem tasar m nda yang n güvenli i esas kriterlerden biridir. tasar m ve sistemde kullan lan elemanlar yang n güvenlik standartlar na uygun olmal d r. Bu alanda NFPA 90 A Standard örnek verilebilir. sisteminde kullan lan yang n güvenli i ile ilgili en önemli elemanlardan biri yang n damperleridir. Yang n damperleri,5 ve saat yang na dayan kl olarak s n fland r l r. Duman damperleri ise s cakl a ve s zd rmazl k de erlerine göre s n fland r l r. Yang ndan korunma ve duman kontrolu ile ilgili daha detayl bilgi 00 ASHRAE Handbook Systems and Equipment 2. Bölüm, 997 ASHRAE Handbook Fundamentals 2. Bölüm, NFPA Fire Protection Handbook (99) de ve bu kitapta ilgili bölümde bulunabilir. 5

8 .. KANALLARDA SES VE T TREfi M tasar m n n son aflamalar nda akustik bir önlem al n p al nmayaca analiz edilmelidir. E er gerekli ise susturucular, kanal kaplamalar, titreflim izolatörleri gibi elemanlar sisteme dahil edilmelidir. Gerekli akustik önlemlerin al nmas halinde, kanal sisteminin hesaplar yeniden gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yap lmal d r. sisteminde ana ses ve titreflim kayna fanlard r. Daha sonra menfezler, fittings ve kanal n kendisi gelir. Ses ve titreflim kontrolu ile ilgili olarak ASHRAE Handbook 999 Bölüm 2. SMACNA HVAC Systems Duct Design, Bölüm e ve bu kitapta ilgili bölüme bak lmal d r. Bu hassas fakat pahal olmayan elemanlar kanal sistemi tasar m nda kullanarak, iflletmeci ve uygulay c ya hava debisini sürekli olarak ölçme veya kontrol etme imkân yarat lmal d r. Bu elemanlara tak lacak sürekli monitörlerle veya zaman zaman ölçmeler yaparak sistem balans daima korunabilir. Bu elemanlar kullan ld nda, sadece ba lant noktalar aras ndaki bas nç fark n ölçmek yeterlidir. Haz r diyagramlar yard m ile buradan debiye geçilebilir. Öte yandan kontrol amac ile flantiyede h z ölçmeleri yap lmas yuvarlak kanal halinde daha kolayd r. Klasik Prandtl yöntemi kullan ld nda yuvarlak kanallarda boyuttan ba ms z olarak sadece 2 delik aç lmas yeterlidir. Bu iki delikten fiekil.8 de görüldü ü gibi 2 eksen boyunca belirli noktalarda h z ölçmek yeterlidir. Halbuki dikdörtgen kesitli kanallarda h z ölçümü için daha çok deli e ihtiyaç bulunmaktad r. ne kadar büyük olursa delik say s ve ölçme noktas say s o kadar artacakt r..2. TEST, AYAR VE BALANS (TAB) sistemi dizayn iflleminde en önemli ad mlardan biri, sistemin tamamlanmas ndan sonra sistemdeki hava ak fl n n ölçülmesi, ayarlanmas ve dengelenmesi için gerekli fiziksel imkânlar n yarat lmas d r. Bu amaçla ulafl labilir alanlarda yeterli uzunlukta düz kanal gidiflleri oluflturmak, kritik kanal kollar na ayar damperleri koymak al nmas gereken önlemler aras nda say labilir. Konstrüksiyonu takiben TAB personeli bu imkânlar kullanarak kanallardaki hava debilerini ölçebilir ve gerekli ayarlar damperler yard m ile yapabilir. Bu konu ile ilgili ASHRAE Handbook 999 Bölüm e baflvurulabilir... YUVARLAK KANALLARDA HAVA AKIfiI ÖLÇÜMÜ Yuvarlak bir kanaldan geçen havan n ölçülmesi, dikdörtgen kesitli bir kanala göre daha kolayd r. Haz r yuvarlak kanal üretiminde, bu amaçla üretilmifl fittings vard r. fiekil.7 de görülen özel olarak dizayn edilmifl hava debisi ölçme elemanlar haz r kanal pazarlay c larda mevcuttur. Ölçüm Dirse i Ak m Ölçüm Ünitesi Hava Ak m Damperi fiekil.8. HIZ ÖLÇME NOKTALARI.. D RSEKLER VE YÖNLEND R C KANATLAR Dirsek tarifinde en önemli büyüklük radyüs oran (e rilik oran ) R/W de eridir. Burada dikdörtgen kanal n e rilik yar çap ile ayn düzlemde olan W boyutu (geniflli i) önemlidir (fiekil.9). Yuvarlak kanallarda ise W yerine kanal çap kullan lacakt r. 90 den daha küçük dirseklerde kayb n dönme aç s ile orant l oldu u kabul edilebilir. Dolay s ile 5 bir dirsekte kay p, ayn büyüklükteki 90 dirsekteki kayb n yar s kadard r. fiekil.7. HAVA DEB S ÖLÇME ELEMANLARI fiekil.9. YÖNLEND R C KANATLAR

9 2 noktalar aras nda Bernoulli Denklemi: p = (P s + ρ. V 2 ρ.v 2 ) 2 (P s2 + ) 2.g c 2.g c () R = R/C R fiekil.. YÖNLEND R C KANAT YERLEfi M Kanat Say s Kanats z Kanatl 2 Kanatl Kanatl C R R 2.2 R.7 R.9 R E er bir dirsek, eflde er çap n en az dört misli uzunlukta düz bir kanal parças ile devam ediyorsa ve e rilik oran R/W de eri, veya daha büyükse yönlendirici kanatlara gerek yoktur. Dolay s ile e er yer yeterli ise, R/W oran olan kanats z bir dirsek kullan lmal d r. E er yer durumu e rilik oran n n de erinden daha az olmas n gerektiriyorsa, kanatlar kullan labilir. E er dirsekten hemen sonra kanal atmosfere aç l yorsa veya baflka bir fittings geliyorsa yönlendirici kanatlar mutlaka kullan lmal d r. Tek yönlendirici kanat kullanmak daha çok uygulan r. ki yönlendirici kanat ise daha az kullan l r. Yönlendirici kanatlar, ana dirse i adeta iki veya daha fazla say da R/W oran daha büyük olan dirseklere ay rm fl ve kayb azaltm fl olurlar. Bu durum fiekil. de aç kça görülmektedir. fiekil. ve Tablo.2 yard m ile hem yönlendirici kanatlar yerleflim yerleri hem de kay p katsay s de erleri belirlenebilir. Bu flekilde tariflenen R/W oran e er 0,25 de erinde ve H/W oran 2 de erinde ise e rilik oran C R, kanat yerleri R, R 2 ve R ve kay p katsay s C de erleri Tablo.2 da verilmifltir. Buna göre kanats z halden 2 kanatl hale gidildi inde tablodan görüldü ü gibi bas nç kay p katsay s 0,9 de erinden 0,0 de erine inmektedir..5. KANAL BOYUTLANDIRMASI HESAP ESASLARI Bir kanaldaki hava ak fl teorik olarak Bernoulli Denklemi ile ifade edilebilir. içindeki ak fl için yükselti fark ihmal edilirse, ve R R R 2.2 R R 2 R 2 = R/C R 2 R = R/C R R Buradaki a rl k oran C R de eri tablodan seçilecektir. R. R Tablo.2. YÖNLEND R C KANAT TABLOSU C olarak yaz labilir. Burada, P = Sürtünmeye ve dinamik kay plara ba l ve 2 noktalar aras ndaki toplam bas nç kayb, (Pa) P s ve P s2 = Söz konusu noktalardaki statik bas nçlar, (Pa) V ve V 2 = Söz konusu noktalardaki hava h z, (m/s) ρ = içindeki havan n yo unlu u, (kg/m ) g c = Boyut sabiti, [ kg.m/n.s 2 )] Bu ifadedeki V 2 /2 terimi dinamik bas nç veya bas nc olarak isimlendirilir ve P v = ρ.v 2 /2 (2) fleklinde gösterilir. Standart flartlardaki hava için h z bas nc, P v = 0,02.V 2 () olarak bulunur. V burada m/s olarak hava h z d r. H z bas nç de erleri bu ifadeden hesaplanabilece i gibi Ek.. de h za göre tablo halinde de verilmifltir. Buna göre ak flkan n herhangi bir noktas ndaki toplam bas nç, P t = P s + P v () olarak statik ve dinamik bas nçlar n toplam fleklinde ifade edilir... AKIfiA GÖSTER LEN D RENÇ Ak fl s ras nda ak flkan n mekanik enerjisi kay plarla s ya dönüflür. Sürtünme kay plar ve dinamik kay plar olarak iki tip kay p vard r.... Sürtünme Kay plar Ak flkan n viskozitesine ba l olarak gerek kanal cidarlar ile ve gerekse ak flkan n kendi molekülleri aras ndaki sürtünmeler dolay s ile oluflan kayba sürtünme kayb denir. Sürtünme kayb Darcy Kanununa göre; P f = (f.l/d h ). ρ.v 2 /2 ifadesine göre hesaplanabilir. Burada: P f = Sürtünme kayb, (Pa) f = Boyutsuz sürtünme kay p katsay s D h = hidrolik çap, (m) L = uzunlu u, (m) olarak tariflenmifltir. Bu ifadedeki boyutsuz sürtünme katsay s, cidar n pürüzlülü üne, ak flkan cinsine, kanal çap na ve ak fl n Re say s na ba l d r. Sürtünme kayb n n bulunabilmesi için standart sürtünme diyagramlar haz rlanm flt r. Yuvarlak galvanizlenmifl çelik kanallarda akan standart hava için haz rlanan sürtünme diyagram fiekil.22 de verilmifltir. Bu diyagram yard m ile standart kanallardaki hava debisi ve kanal çap biliniyorsa, kanaldaki hava h z n ve kanal n birim uzunlu u bafl na özgül sürtünme kayb n bulmak mümkündür. E er dikdörtgen kanallar sözkonusu ise Ek.2 yard m ile eflde er kanal çap bulunabilir. Standart malzeme d fl ndaki malzemelerden yap lan kanallardaki sürtünme kay plar n n bulunmas için Ek. de görülen düzeltme katsay lar diyagram kullan labilir. Bu diyagramda kanal malzemesinin Ek. de tarif edilen pürüzlülük derecesine ve çap de erine göre kullan labilecek düzeltme faktörü verilmifltir. fiekil.22 daki diyagramdan okunan özgül sürtünme kayb de eri, Ek. ten oku 7

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI VI. BÖLÜM KL MA TES SATI 6.1. GENEL NOTLAR 6.1.1. M MAR YERLEfi M ÖZELL KLER Farkl klima sistemlerinin yerlefliminde, toplam alan n yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçlar yaklafl k olarak Tablo 6.1 de

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 21 - YANGIN TES SATI 21.1. M MAR TASARIMDA YANGIN GÜVENL 21.1.1. Girifl 21.1.2. Bina Yerleflimi 21.1.3. Bina Bölmeleri, Cepheler, Çat lar 21.1.4. Kaç fl Yollar ve Yang n

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 10 ISITMA TES SATI ELEMANLARI 10.1. SICAK SU KAZANLARI 10.1.1. Döküm Kazanlar 10.1.2. Çelik Kazanlar 10.1.3. Standart Do al Gaz Kazanlar 10.1.4. Modern Düflük S cakl k Kazanlar

Detaylı

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR Pis su tesisat nda kullan lacak borular s zd rmaz olmal, çökelmeye izin vermemeli; korozyona, kimyasal ve fiziksel etkilere ve 45 C s cakl klara

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu

Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu Prof. Dr. Ahmet Ar soy; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay

Detaylı

Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat

Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat Kaz m K z lca, Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET S cak su ve sirkülasyon tesisat sa l m z ve bütçemizi çok ilgilendirmektedir. nsan n yaflam seviyesi ve al flkanl klar ile

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri

Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri Mustafa Bilge;Dr., Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi Dürriye Bilge;Doç. Dr., Mak. Yük. Müh. ÖZET Bu çal flmada öncelikle temiz oda terminolojisi ve tasar m kriterleri hakk

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER

IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER 9.1 LEJYONER HASTALI I 9.1.1 G R fi Lejyoner hastal son y llarda daha çok görülür veya bilinir hale gelmifltir. Bu konudaki

Detaylı

BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI. yan c madde kullan lan yerler, plastik, plastik köpük ve benzeri madde üretim yerleri ile boyahaneler.

BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI. yan c madde kullan lan yerler, plastik, plastik köpük ve benzeri madde üretim yerleri ile boyahaneler. BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI 10.1. G R fi Binalarda mekanik yang n tesisat denildi inde söndürme sistemleri, duman tahliye sistemleri ve bas nçland rma sistemleri söz konusu olur. Söndürme

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Kullan lan Borular

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Kullan lan Borular Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 10 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç Yay n Kurulu Gürkan Ar. Zeki Aksu

Detaylı

TEM Z VE STER L ÜRET M ALANLARI PLANLAMA KR TERLER

TEM Z VE STER L ÜRET M ALANLARI PLANLAMA KR TERLER TEM Z VE STER L ÜRET M ALANLARI PLANLAMA KR TERLER ÖZET Medikal malzeme ve ekipman imalat nda, ilaç üretimi ve ilaç yan sanayinde ürünü mikroorganizmalardan ve partiküllerden korumak ve in - san sa l n

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

Merdiven Yuvas Bas nçland rma Sistemleri

Merdiven Yuvas Bas nçland rma Sistemleri Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 11 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç Yay n Kurulu Gürkan Ar. Zeki Aksu

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Su So utma Kuleleri

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Su So utma Kuleleri TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 18 TTMD Ad na Sahibi Hüseyin Erdem Sorumlu Yaz flleri

Detaylı

makale - article Mak. Yük. Müh. Rüknettin Küçükçal, Mak. Yük. Müh. Fatih Öner Özet

makale - article Mak. Yük. Müh. Rüknettin Küçükçal, Mak. Yük. Müh. Fatih Öner Özet makale - article Dergisi 59 (9) 19-25 ISSN 1302-2415 Kullan m Suyu Is tmas ve Is tma Deste i Sa layan Günefl Enerjili Sistemler Solar Energy Systems for Domestic Hot Water Heating and Central Heating Backup

Detaylı

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings ISSN 1302-2415 makale - article TTMD Dergisi 50 (2007) 18-22 Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings Rüknettin Küçükçalı; Mak. Yük. Müh. TTMD

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemlerinde Entegrasyon ve BACnet

Bina Otomasyon Sistemlerinde Entegrasyon ve BACnet Bina Otomasyon Sistemlerinde Entegrasyon ve BACnet Elk. Müh. Aynur Mete TTMD Üyesi ÖZET: Bilindi i gibi; günümüzde binalar n büyük bir bölümünde bina sahibi ve yöneticileri için tüm elektromekanik sistemlerin

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı