1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM"

Transkript

1 . KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM.. STANDART KANALLAR VE ELEMANLARI Yuvarlak kanal sistemlerinin elemanlar standartlaflt r lm flt r. Böylece kolayca standart seri üretim yapmak, üretimi stoklamak ve k sa zamanda müflteriye teslim edebilmek mümkün olmufltur. Buna karfl l k dikdörtgen kesitli kanallar ve ba lant parçalar için böyle bir standart boyut söz konusu de ildir. Dikdörtgen kesitli kanallar ve fittingsi müflterinin istedi i boyutlarda ve ço u zaman flantiyede, yerinde üretilir. Tablo. de görülen standart çap de erleri ISO taraf ndan kabul edilmifl olup bütün dünya için geçerlidir. Yuvarlak kanallar flantiyede istenilen boylarda kesilebilir. Böylece de iflikliklere daha iyi cevap verebilmektedir. Halbuki dikdörtgen kesitli kanallar tam ölçülerinde yap lmak zorundad r. fiantiyede herhangi bir de ifliklik ve ayar çok daha zordur. Standart nominal iç çap mm m kanal uzunlu unun yüzey alan m Standart nominal ç çap mm m kanal uzunlu unun yüzey alan m Tablo.. STANDART YUVARLAK KANAL ÇAPLARI.2. HAVA DA ITIMI sistemi tasar m nda (dizayn) öncelikle hava üfleme ve emme menfezlerinin yerleri ve her bir menfezin kapasitesi, tipi ve büyüklü ü belirlenmelidir. Bu hava verme ve emme menfezlerinin standart tipte ve biçimde olmas na ve bilinen bir firma ürünü olmas na dikkat edilmelidir. Bu tip ciddi firma ürünleri için haz rlanm fl olan kataloglarda hava at fl mesafeleri, düflme ve hava hareketi biçimleri, eleman ç k fl h zlar, bas nç düflümleri, ses ve tavan yükseklikleri ile ilgili bilgiler verilmifltir. Ayn kol üzerinde olan besleme havas aç kl klar ndaki bas nç düflümü aras ndaki fark 2,5 Pa de erini aflmamal d r. Ayn kol üzerinde tavan tipi difüzörlerle, duvar tipi menfezlerin kar fl k kullan lmamas na dikkat edilmelidir... ÖN TASLAK Ç Z M Daha sonraki ad m, kanal sisteminin flematik olarak çizilmesidir. Bu flematik ön çizimde hesaplanan hava miktarlar, ç k fl yerleri ve en ekonomik ve uygun kanal güzergâh gösterilir. Bu çizimin mimar plânlardan üretilen ifller üzerine yap lmas tavsiye edilir. Böylece kanal tasar m n n yap n n ve di er servislerin s n rlamalar na uygun olmas temin edilir. Bundan sonra ileride anlat lacak yöntemlerden birine göre kanallar boyutland r larak çeflitli elemanlardaki bas nç kay plar hesaplan r. Bulunan de erler flematik çizimlere ifllenir. hesaplar nda bulunan boyutlar yuvarlak kanallar içindir. E er dikdörtgen kanallar kullan lacak ise eflde er kanal çap ndan, dikdörtgen kanal boyutlar na geçilir. Tasar mc hesaplanan ç plak kanal boyutlar n n üzerine, kanal mukavemeti ile ilgili destekler ve çevresel birleflmeler için ve kanallar n tafl nmas nda gerekli elemanlar için ihtiyaç duyulan hacimleri gözönüne almal d r. Ayr ca izoleli kanallarda izolasyon için gerekli hacim kanal boyutlar na ilave edilmelidir. Duvarlardan, di er boru, kablo ve yap elemanlar ndan aç kl klar ve asma tavan elemanlar n n sökülebilmesi için yeterli boflluklar b rak lmal d r. sistemini boyutland rma ve güzergâh n belirlemede di er dikkat edilecek nokta; hava terminalleri, kar flt rma kutular, V.A.V. kutular, yang n damperleri, hava ayar damperleri gibi eleman ve aksesuarlar için ve bunlara ulaflabilme için gerekli hacimlerin ve imkânlar n yarat lmas d r... KANAL D ZAYN YÖNTEMLER Otomatik olarak en ekonomik kanal sistemini veren hiçbir kanal tasar m (dizayn) yöntemi yoktur. Bunun yerine teklif edilmifl ve bugün kullan lan çeflitli dizayn yöntemleri bulunmaktad r. Farkl durumlarda bu yöntemlerden biri seçilerek hesap yap l r. Bu yöntemlerden hangisinin seçilece i, asl nda maliyet kalemlerinin dikkatlice de erlendirilmesi ile kararlaflt r lmal d r. Bu k s mda farkl dizayn yöntemlerinin özellikleri ve hangi hallerde kullan lmas n n tavsiye edildi i üzerinde durulacakt r. Bu yöntemlerin kendileri ise ilgili bölümde anlat lm flt r.. Efl Sürtünme Yöntemi dizayn nda belki de en genifl kullan lan yöntemdir. Bu sistemde bütün kanal boyunca birim uzunluktaki sürtünme kayb ayn tutulur. Besleme, egzoz ve dönüfl kanallar n n boyutland r lmas nda kullan labilir. Normal olarak yüksek bas nçl sistemlerin boyutland r lmas nda (750 Pa üzerinde) kullan lamaz. Bu yöntemde besleme kanallar nda ak fl yönünde h z otomatik olarak giderek azal r. Böylece ses üretimi ihtimali de giderek azal r. Bu yöntemin ana dezavantaj çeflitli kanal kollar ndaki bas nç düflümlerinin eflitlenmesi yönünde hiçbir önlem getirmemesidir. Bu nedenle simetrik sistemler veya dallanmayan tek kanallar için uygundur. 2. Statik Geri Kazanma Yöntemi Bu yöntem her bas nç ve h zdaki besleme kanallar için uygulanabilir. Ancak normal olarak dönüfl ve egzoz kanallar için kullan lmaz. Hesap olarak efl sürtünme yöntemine göre daha karmafl k olmas na karfl n, teorik olarak bütün kollarda ve ç k fllarda üniform bas nç düflümü yaratmas aç s ndan daha güvenilir bir yöntemdir. daki h zlar sistematik olarak azalt l r. Her bir kanal parças n n önünde h z düflürülerek, dinamik bas nç (h z bas nc ) statik bas nca dönüfltürülür ve bu parçadaki bas nç kayb n n karfl lanmas nda kullan l r. Ortalama kanal sistemlerinde bu statik geri kazanma %75 oran ndad r. deal flartlarda bu oran %90 a kadar yükselebilir. 9

2 eleman Jaluziler: Emifl, 00 L/s ve daha büyük Emifl, 00 L/s den daha küçük Egzoz, 200 L/s ve daha büyük Egzoz, 200 L/s den daha küçük Filtreler: Panel filtreler Viskoz çarpmal Kuru tip geniflletilmifl yüzeyli Düz (düflük verimli) Katlanm fl malzeme (orta verimli) HEPA Yenilenebilir malzemeli filtreler Hareketliperde viskoz çarpmal Hareketliperde kuru malzemeli Elektronik hava temizleyiciler yonizasyonlu tipler Is t c Serpantinler Buhar ve s cak su Elektrikli Aç k telli Kanatl borulu Nem al c serpantinler Hava y kay c lar Sprey tipi Hücre tipi Yüksek h zl sprey tipi Al n h z, m/s 2 fiekil. den 2,5 fiekil. den h z nda,8 e kadar, 2,5 0,8,8 2,55 üretici verisi üretici verisi 2,5 üretici verisi 9 Tablo.2. HVAC B LEfiENLER T P K D ZAYN HIZLARI fiekil. PANJUR SEÇ M D YAGRAMI Bu sistemin avantaj kanal sisteminin dengede (ayarlanan flekilde) kalmas d r. Çünkü kay p ve kazançlar h zla orant l d r. Yüke ba l olarak debilerin azalmas sistemdeki reglaj (balans ) bozmaz. Bu nedenle V.A.V. sistemleri için ideal bir yöntemdir. Statik geri kazanma yönteminin dezavantaj uzun kollar n sonlar nda, özellikle bu kanal kolu di erlerine göre çok uzunsa, afl r büyük kanal boyutlar vermesidir. Ayr ca bu bölgelerde h zlar da çok düfltü ünden kanal n s kay p ve kazançlar na karfl izolesi gerekir.. Uzat lm fl Plenumlar Uzat lm fl plenum, bir genifl kanal veya uzun bir plenum olarak tariflenir ve genellikle fan ç k fl ndad r. Bu plenum üzerinde çeflitli hava ç k fl aç kl klar veya kol ç k fllar bulunmaktad r. Plenumlar sulu sistemlerdeki kollektörlere benzer bir fonksiyona sahiptir. Bu sistemin dezavantaj düflük hava h zlar nedeniyle büyük ölçüde s kay p ve kazançlar na neden olmas d r. Genellikle s cak hava ile konut s tmas gibi küçük fakat çok dall sistemlerde kullan l r.. TYöntemi Bu yöntem yeni gelifltirilmifl bir kanal dizayn optimizasyon yöntemidir ki, sistemin ilk yat r m maliyeti, iflletme maliyeti, enerji maliyeti, çal flma saati, y ll k enflasyon oran, faiz oranlar vs. gibi parametrelerini de gözönüne alarak hesap yapar. Bu yöntemin uygulanmas nda esas olarak uygun bilgisayar programlar ndan yararlan l r. 5. H z Yöntemi Tecrübeli bir projeci kanal sistemi boyunca uygun h zlar takdir ederek basit bir flekilde kanal boyutland rmas n gerçeklefltirebilir. Bir kaç ç k fl olan ve kolayca dengelenebilen basit kanal sistemlerinin d fl nda, bu yöntemi baflkalar kullanmamal d r. Bu yöntemde h z kanal boyunca giderek azalt l r.. Sabit H z Yöntemi Yine tecrübe ile optimum bir h z seçerek, bütün kanal sistemi boyunca bu h z koruyacak flekilde boyutland rma yap labilir. Bu yöntem en çok yüksek bas nçl kanal sistemlerinde kullan l r. Bu kanal sistemlerinde havay kullan m alanlar na da tmadan önce h z ve sesi düflürmek üzere geniflletilmifl terminal kutular kullan l r. Sabit h z yönteminin kullan ld ikinci ana uygulama alan ise endüstriyel toz toplama kanal boyutland rmas d r. Tozlar n ve tekstil endüstrisinde oldu u gibi elyaf n tafl nabilmesi için belirli bir minimum h z de eri bulunmaktad r. Dolay s ile bu tür endüstriyel egzoz kanallar nda h z de eri söz konusu s n r de erin alt na düflmeyecek flekilde boyutland rma yap l r. 7. Toplam Bas nç Yöntemi Bu yöntem statik geri kazanma yönteminin daha özlefltirilmifl halidir. Bu yöntem projeciye kanal sisteminin her k sm nda gerçek sürtünme ve dinamik kay plar belirleme imkân yarat r. Avantaj kanal bölümlerindeki gerçek bas nç kay plar n n ve temin edilmesi gerekli toplam fan bas nc n n bilinmesidir..5. KANAL S STEM NDE HIZLAR Çeflitli havaland rma elemanlar ndaki tipik h zlar, Tablo.2 de verilmifltir. Panjurlardaki h zlar özel olarak ele al nmal d r. Panjur tipine göre serbest geçifl alan ve performans çok de iflir. Hava girifl ve ç k fl panjurlar nda h z de erleri normal hallerde 22,5 m/s mertebelerindedir. fiekil. de panjur ön boyutland rmas ile ilgili bir grafik verilmifltir. Tablo. da ise farkl bas nç s n f ndaki kanallarda izin verilen max. h z. de erleri gösterilmifltir. Tablo. de Alman Literatürüne göre tavsiye edilen kanallardaki 0

3 Düflük Bas nçl Sistemlerde Besleme menfezleri Emifl ve egzoz menfezleri D fl hava panjurlar Ana kanallar Tali kanallar, ba lant lar Yüksek bas nçl kanallarda, Ba lant hatlar 8 2 m/sn Tablo. Konfor Uygulamas Ana kanallarda 5 m/sn Endüstriyel Uygulama m/s 8 m/s m/s 7 2 m/s 5 8 m/s Tali kanallarda 2 8 m/s hava h zlar verilmifltir. Tablo.5 de ise Carrier taraf ndan tavsiye edilen h z de erleri verilmifltir... BASINÇ SINIFLANDIRMASI sistemi üzerinde statik bas nç s n f n n belirtilmesi, kanal mukavemeti ve maliyet hesaplar aç s ndan yararl d r. sistemindeki SMACNA taraf ndan verilen bas nç s n flar Tablo. da verilmifltir. Prensip olarak ihale projelerinde her bir kanal sistemi bölümünün statik bas nç s n f belirtilmifltir. SMACNA standardlar na göre her bölümdeki bas nç s n f üçgen bayraklar içinde proje üzerine ifllenmektedir. V.A.V. sistemlerinde kanaldaki bas nç s n flar na özel bir dikkat gösterilmelidir. Bu sistemlerde besleme kanallar nda en düflük hava debisi koflullar nda fan bas nc n en uçtaki V.A.V. kutusunda bile aynen bulmak mümkündür. Böyle hallerde kanal statik bas nç s n f bütün sistem için ayn olacakt r ve bu da fan bas nc ile belirlenecektir. Ayn flekilde tehlike flartlar çal flmalar na da özel dikkat gösterilmelidir. Örne in duman kontrol sistemi devreye girdi inde veya yang n damperleri sistem tam yükte iken kapand nda, bu ani bas nç de iflimlerinin söz konusu bölümde da t m kanallar na zarar vermeyece i mukavemet de erinin, bir baflka anlat mla bas nç s n f n n seçilmesi gerekir. Yuvarlak kanallarda, kanal formunun uygunlu u dolay s ile ayn bas nç flartlar nda daha ince sac malzeme kullanmak mümkündür. Özellikle spiral sar lm fl yuvarlak kanallarda mukavemet daha yüksektir ve malzeme et kal nl daha da düflürülebilir. Tablo ve 7 de sveç ve ngiliz standartlar na göre kanal üretimi için sac kal nl klar verilmifltir. Buna göre gerek malzemenin incelmesi, gerekse daha az malzeme ile ayn eflde er geçifl kesitinin oluflturulmas nedeniyle yuvarlak kanal sistemleri, ayn kapasitedeki tipik dikdörtgen kanallara göre %00 daha hafiftir. Bu nedenle ø 0 mm ye kadar olan yuvarlak kanallar kifli monte edebilir. Uygulama Ses Kriteri Ana Ekonomik Kriter Tali Besleme Dönüfl Besleme Dönüfl Konutlar m/s 5 Apart Otel, Hastane, Yatak Odas 5 m/s Özel Ofis, Kütüphane, Yönetici Odas m/s Tiyatro, Konser Salonu m/s Genel Ofisler, Lokantalar, Al flverifl, Bankalar 7.5 m/s Ortalama Dükkan ve Kafeteryalar 9 m/s Endüstri 2.5 m/s Tablo.5. CARRIER TARAFINDAN TAVS YE ED LEN HIZLAR Statik Bas nç S n f Çal flma Bas nc Bas nç Tipi S zd rmazl k S n f Max. H z Pa Pa m/s e kadar Poz. / Neg. C Poz. / Neg. C Poz. / Neg. C Poz. / Neg. B Poz. A Poz. A Belirlendi i gibi Poz. A Belirlendi i gibi Tablo.. KANAL BASINÇ HIZ SINIFLANDIRMASI

4 .7. KANAL SIZDIRMAZLI I Bugün için kanal bas nc ve s zd rmazl k s n f belirtildi inde kanal sisteminden müsaade edilen hava kaça hesaplanabilmektedir. Bu s zma veya kaçak miktarlar kanal yüzeyi cinsinden (L/s.m 2 ) oldu u gibi toplam hava debisinin yüzdesi cinsinden de ifade edilebilir. ASHRAE ve SMACNA standard na göre s zd rmazl k s n flar ve kanal kaçak s n fland rmas C L = 7. Q / ( P s ) 0,5 ifadesine göre yap lmaktad r. Burada; Q = S zd rma veya kaçak miktar, L/s. m 2 (yüzey alan ) C L P s Kal nl k mm Kal nl k mm = S zd rmazl k s n f (750 Pa bas nçta s zd rma miktar ) = içi ile d fl aras ndaki bas nç fark ( içindeki statik bas nç) fiekil.9 de yukar daki denkleme dayanan s zd rmazl k s n flar gösterilmifltir. Tablo.0 da ise kaliteli bir kanal sisteminde pratikte ulafl labilecek s zd rmazl k s n flar verilmifltir. Burada menfez, anemostat gibi elemanlar n kanala ba lant lar ile iliflkili de erler test verilerinde temsil edilmemektedir. Tasar mc ya yard mc olabilmek aç s ndan Tablo. kanal s zd rmazl k s n f n n belirlenmesi için bir rehber olarak kullan labilir. s zd rmazl k seviyesinin istenebilece i Q (L/s.m 2 ) Çap Tablo.7. SVEÇ STANDARTLARINA GÖRE KANAL SAC KALINLI I 5 0. Maksimum Çap (mm) Tablo.8. NG L Z STANDARTLARINA GÖRE KANAL SAC KALINLI I Tipi Esnekler hariç Yuvarlak ve düz oval Dikdörtgen < 500 Pa (Negatif ve pozitif bas nçl ) > 500 ve < 2500 Pa (Negatif ve pozitif bas nçl ) Flexible metal, Alüminyum Metal olmayanlar Cam yünü Dikdörtgen Yuvarlak Tahmin edilen kanal s zd rmazl k s n f C L Contal Contas z 0 (270) 8 () 8 () 0 (25) 0 (5) Tablo.0 KANAL SIZDIRMAZLIK SINIFLARI tipi S zd rmazl k Kaçak oran s n f 250 Pa da L/(s.m 2 ) Metal Yuvarlak 0,5 Oval 0,5 Dikdörtgen 0, Fleksib l 0, Fiberglas Yuvarlak 0,5 Dikdörtgen 0, Tablo.. KANAL T P NE GÖRE TAVS YE ED LEN KANAL KAÇAK SINIFLARI tipi yeri Besleme Egzoz Dönüfl 500 Pa >500 Pa D fl ortam A A A A fiartland r lmayan hacimler B A B B fiartland r lan hacimler (gizlenmifl kanal) C B B B P s (Pa) fiekil.9. KANAL SIZDIRMAZLIK SINIFLANDIRMASI fiartland r lan hacimler (aç kta kanal) Ofis tipi alanlar A A B B Fabrika tipi alanlar C B B B Tablo.2.A TAVS YE ED LEN KANAL SIZDIRMAZLIK SEV YELER 2

5 S zd rmazl k seviyesi A B C S zd rmazl k gerekleri Bütün çevresel birleflmeler, boyuna dikifller ve kanal duvar ndaki girifller (vida gibi) Bütün çevresel birleflmeler, boyuna dikifller Sadece çevresel birleflmeler Tablo.2B. KANAL SIZDIRMAZLIK SEV YELER de erleri Tablo.2 de verilmifltir. Tablo. da ise toplam hava debisi yüzdesi olarak hava kaçaklar ifade edilmifltir. Kabul edilebilir s zd rmazl k s n f n belirlemede projeci sorumludur. Hava kaçaklar n n yarataca enerji maliyetleri ile ilk yat r m maliyetlerini dengeleyerek optimum çözümü bulmal d r. S n f s zd rmazl k de erine; iyi bir iflçilik ve dikkatli bir birleflme yöntemi ve s zd rmazl k eleman seçerek bütün kanal sistemlerinde ulafl labilir. Avrupa standartlar nda ise üç s zd rmazl k s n f tarif edilmektedir. Bu s zd rmazl k s n flar A. En düflük s n f 00 Pa da, L/s.m 2 kaçak B. Orta s n f 00 Pa da 0,0 L/s.m 2 kaçak C. En yüksek s n f 00 Pa da 0,5 L/s.m 2 kaçak olup, fiekil. de gösterilmifllerdir. sisteminde belirlenen kaçak miktar, sistem toplam hava miktar na (dolay s ile fan debisine) ilave edilmelidir..8. KANAL SIZDIRMAZLI ININ ÖLÇÜLMES s zd rmazl testi SMACNA HVAC Air Duct Leakage Test Manual (985) esaslar na göre yap labilir. s zd rmazl özel bir cihazla ölçülür. içinde pozitif bas nç olmas halinde ölçüm cihaz n n kanal sistemine ba lant s ve elemanlar fiekil.5 de gösterilmifltir. Bu flekilde numara ile fan gösterilmifltir. Konik uç, fan n istenilen taraf na ba lanarak hava yönü de ifltirilebilir. Böylece kanal sisteminde bas nç veya vakum yarat labilir. Fan devir ayar S zd rmazl k S n f m 2 kanal yüzeyi bafl na sistem debisi m /h Statik Bas nç (Pa) Tablo.. HAVA M KTARINA GÖRE SIZDIRMA ORANI

6 Q (L/s.m 2 ) fiekil.. P (Pa) l d r. Debisi bir reosta yard m ile istenilen de ere ayarlanabilir. 2 numara ile ölçme borusu gösterilmifltir. De iflik çapta iki boru ile fan n bütün debi aral nda hassas debi ölçümü gerçeklefltirilebilir. numarada gösterilen diferansiyel U manometreden ölçme borusundaki bas nç düflümü okunur. Bu bas nç düflümü ile ilgili kalibrasyon e rilerinden debi okunur. 5 numara ba lant hortumunu gösterir. Bu hortum uçlar bantlarla s zd rmaz hale getirilmelidir. Test bas nc n gösteren ve yine numara ile ifade edilmifl bir baflka U manometre daha vard r. Bu manometreden kanal içindeki bas nç de eri okunur. Testin Yap lmas : S zd rmazl k testi tercihan montaj s ras nda yap lmal d r. Test afla daki ad mlardan oluflur. Uygun test edilecek kanal alan n belirlenir. Bu, belirlenen s zd rmazl k s n f ve uygulanacak bas nç gözönüne al narak yap l r. Bu amaçla fiekil. den yararlan labilir. Örne in test 800 Pa bas nçta yap lacaksa ve seçilen s zd rmazl k s n f B ise (Avrupa normu) 00 mm. ölçü borusu kullanarak en fazla 9 m 2 kanal alan test edilebilir. E er 50 mm. ölçme borusu kullan l rsa, test edilebilecek alan 5 m 2 de erine iner. 2 n test edilecek bölümündeki bütün menfez aç kl klar, branflmanlar vs. gibi bütün aç kl klar s zd rmaz biçimde kapat l r. Bu kapatma ifllemi çok dikkatli yap lmal d r. Aksi halde yanl fl sonuçlara ulafl l r. Test cihaz uygun biçimde kanal sistemine ba lan r. Fan çal flt r l r ve fan h z kanal sisteminde bas nç belirlenen de ere (örnekte 800 Pa) ulafl ncaya kadar h z art r l r. 5 Fan n 5 dakika çal flmas na devam sa lan r ve bütün ölçülen de erlerin stabil bir hal almas na kadar beklenir. Bu durumda ölçme borusuna ba l manometre okunur. Manometrede okunan bas nç de eri, ölçme borusu kalibrasyon e risi yard m ile debi de erine dönüfltürülür. Böylece kanal sistemine beslenen (veya emilen) hava debisi bulunmufl olur. 7 Bulunan hava debisi test yap lan kanal bölgesindeki kaçaklara karfl gelmektedir. Bu debi de eri kanal alan na bölünerek, m 2 bafl na hava s z nt s belirlenir. 8 Bu de er fiekil. de iflaretlenerek kanal n s zd rmazl k s n f belirlenir..9. KANAL ZOLASYONU, ISI KAYIP VE KAZANÇLARI Yüksek olmayan konut yap lar hariç, bütün yeni yap lacak klima hava da t m kanallar n n izole edilmesi gerekti i ASHRAE 90. no.lu standard ile flart koflulmufltur. Yeni yüksek olmayan konutlardaki kanal izolasyonlar ASHRAE Standart 90.2 taraf ndan tan mlanm flt r. Mevcut binalar n kanal izolasyonu ise ASHRAE Standart 00 koflullar n sa lamal d r. Bu standartlardaki izolasyon kal nl klar minimum de erlerdir. Ekonomiklik hesaplar sonucu daha kal n izolasyon de erleri gerekebilir. yüzeyinden kaybolan s miktar, ( t g + t ç ) Q = K.F [ t d ] ifadesi ile belirlenebilir. Burada; 2 K = duvar n n toplam s geçifl katsay s, (W/m 2 K) F = yüzeyi (m 2 ) Q = Is kayb veya kazanc (W) t g = a hava girifl s cakl ( C) Bas nç De iflim Göstergesi Test Bas nc fiekil.5 POZ T F BASINÇ ALTINDA SIZDIRMAZLIK TEST

7 t ç = dan hava ç k fl s cakl ( C) t d = çevreleyen ortam n s cakl ( C) fiekil. de izoleli ve izolesiz kanallardaki K toplam s geçifl katsay lar verilmifltir. Enerji maliyetlerindeki art fla paralel olarak standartlar yukar da ifade edildi i gibi izolasyonu daha fazla flart koflmaktad r. Özellikle flartland r lmayan hacimlerden geçen klima kanallar n n s l izolesi enerji kayb aç s ndan çok önemlidir. ASHRAE 90 A (980) standart na göre kanal duvar nda sa lanmas gerekli s l direnç (iç ve d fltaki hava film dirençleri hariç), R = t / 7, olmal d r. Burada; t = iç ve d fl ndaki hava aras ndaki fark ( C) R = Film dirençleri hariç kanal cidar n n s l direnci (m 2.K/W) (Buradaki R de eri /K de erinden iç ve d fltaki hava film dirençlerinin ç kar lmas ile bulunur. Ortalama ve yaklafl k olarak iki film direnci toplam 0, m 2.K/W de erindedir.) Sistem toplam maliyetlerinin optimize edilmesi aç s ndan, kanal kesitlerinin büyümesi fan enerji giderlerini azalt rken; s kay p veya kazançlar n art rarak kazan veya chiller enerji giderlerini artt r r. fiartland r lm fl ortamlardaki kanallarda ise ortama olan kazançlar nedeniyle hava miktarlar nda ayarlama gerekir. So uk yüzeylerdeki yo uflma olay, izolasyonu gerektiren bir baflka önemli nedendir. S cak hava tafl yan kanallar ve s cak su tafl yan borularda izolasyon sadece s tasarrufu nedeniyle yap l r. E er kanal ve boru içinde tafl nan ak flkan n s cakl düflükse ve bu kanal/boru daha s cak ve nemli ortamlardan geçiyorsa, bu durumda so uk kanal/boru yüzeylerinde nemin yo uflma ihtimali vard r. E er kanal/boru yüzey s cakl, ortam n çi noktas (yo uflma) s cakl ndan daha düflükse yo uflma gerçekleflir. Bu hem korozyon aç s ndan, hem de hijyen ve temizlik aç s ndan istenmeyen bir durumdur. Yo uflman n önlenmesi için so uk ak flkan tafl yan kanal ve borular n d fltan izolasyonu gerekir. Is l izolasyon tabakas n n yüzeyindeki s cakl k, ortam n çi s cakl ndan daha yüksek olacak flekilde izolasyon tabakas kal nl seçilir. Genellikle so uk ak flkandan olan s kayb n n azalt lmas için gerekli ekonomik izolasyon kal nl, yo uflman n önlenmesi için gerekli kal nl ktan daha fazlad r. So uk ak flkan tafl yan kanal ve borularda s izolasyonu (ve yo uflman n önlenmesi) için kullan lacak malzemenin cinsi önemlidir. E er bu amaçla cam yünü gibi lifli ve aç k hücreli yap s olan izolasyon malzemesi kullan l rsa, havadaki nem izolasyon tabakas içerisinde difüzyonla ilerler ve s cakl n yo uflma s cakl alt na indi i noktada yo uflur. Böylece izolasyon malzemesi slan r ve k sa zamanda fonksiyonunu yerine getiremez duruma gelir. Bu nedenle so uk ak flkan tafl yan boru ve kanal izolasyonunda kapal hücreli izolasyon malzemesi, örne in polietilen köpük malzeme veya elastomerik kauçuk köpü ü kullan lmal d r. Is yal t m ile ilgili ak flkan s cakl na ba l tercih; s cak hatlarda (00 C den yüksek) cam veya kaya yünü malzeme, so uk hatlarda (0 C den düflük) polietilen köpük veya elastomerik kauçuk köpü ü malzeme, ikisi aras ndaki l k hatlarda ise her iki tür malzeme fleklinde olmal d r. Projelendirme ve uygulamalarda kanallar ve borular birbirine çok yak n geçirmemelidir. Dar ve s k fl k bölgelerde hava sirkülasyonu azal r. fiekil.. KANAL ISI TRANSFER KATSAYILARI.0. YANGIN VE DUMAN KONTROLU sistemi duman, s cak gazlar ve yang n bir bölümden di er bölüme tafl yabilece inden sistem tasar m nda yang n güvenli i esas kriterlerden biridir. tasar m ve sistemde kullan lan elemanlar yang n güvenlik standartlar na uygun olmal d r. Bu alanda NFPA 90 A Standard örnek verilebilir. sisteminde kullan lan yang n güvenli i ile ilgili en önemli elemanlardan biri yang n damperleridir. Yang n damperleri,5 ve saat yang na dayan kl olarak s n fland r l r. Duman damperleri ise s cakl a ve s zd rmazl k de erlerine göre s n fland r l r. Yang ndan korunma ve duman kontrolu ile ilgili daha detayl bilgi 00 ASHRAE Handbook Systems and Equipment 2. Bölüm, 997 ASHRAE Handbook Fundamentals 2. Bölüm, NFPA Fire Protection Handbook (99) de ve bu kitapta ilgili bölümde bulunabilir. 5

8 .. KANALLARDA SES VE T TREfi M tasar m n n son aflamalar nda akustik bir önlem al n p al nmayaca analiz edilmelidir. E er gerekli ise susturucular, kanal kaplamalar, titreflim izolatörleri gibi elemanlar sisteme dahil edilmelidir. Gerekli akustik önlemlerin al nmas halinde, kanal sisteminin hesaplar yeniden gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yap lmal d r. sisteminde ana ses ve titreflim kayna fanlard r. Daha sonra menfezler, fittings ve kanal n kendisi gelir. Ses ve titreflim kontrolu ile ilgili olarak ASHRAE Handbook 999 Bölüm 2. SMACNA HVAC Systems Duct Design, Bölüm e ve bu kitapta ilgili bölüme bak lmal d r. Bu hassas fakat pahal olmayan elemanlar kanal sistemi tasar m nda kullanarak, iflletmeci ve uygulay c ya hava debisini sürekli olarak ölçme veya kontrol etme imkân yarat lmal d r. Bu elemanlara tak lacak sürekli monitörlerle veya zaman zaman ölçmeler yaparak sistem balans daima korunabilir. Bu elemanlar kullan ld nda, sadece ba lant noktalar aras ndaki bas nç fark n ölçmek yeterlidir. Haz r diyagramlar yard m ile buradan debiye geçilebilir. Öte yandan kontrol amac ile flantiyede h z ölçmeleri yap lmas yuvarlak kanal halinde daha kolayd r. Klasik Prandtl yöntemi kullan ld nda yuvarlak kanallarda boyuttan ba ms z olarak sadece 2 delik aç lmas yeterlidir. Bu iki delikten fiekil.8 de görüldü ü gibi 2 eksen boyunca belirli noktalarda h z ölçmek yeterlidir. Halbuki dikdörtgen kesitli kanallarda h z ölçümü için daha çok deli e ihtiyaç bulunmaktad r. ne kadar büyük olursa delik say s ve ölçme noktas say s o kadar artacakt r..2. TEST, AYAR VE BALANS (TAB) sistemi dizayn iflleminde en önemli ad mlardan biri, sistemin tamamlanmas ndan sonra sistemdeki hava ak fl n n ölçülmesi, ayarlanmas ve dengelenmesi için gerekli fiziksel imkânlar n yarat lmas d r. Bu amaçla ulafl labilir alanlarda yeterli uzunlukta düz kanal gidiflleri oluflturmak, kritik kanal kollar na ayar damperleri koymak al nmas gereken önlemler aras nda say labilir. Konstrüksiyonu takiben TAB personeli bu imkânlar kullanarak kanallardaki hava debilerini ölçebilir ve gerekli ayarlar damperler yard m ile yapabilir. Bu konu ile ilgili ASHRAE Handbook 999 Bölüm e baflvurulabilir... YUVARLAK KANALLARDA HAVA AKIfiI ÖLÇÜMÜ Yuvarlak bir kanaldan geçen havan n ölçülmesi, dikdörtgen kesitli bir kanala göre daha kolayd r. Haz r yuvarlak kanal üretiminde, bu amaçla üretilmifl fittings vard r. fiekil.7 de görülen özel olarak dizayn edilmifl hava debisi ölçme elemanlar haz r kanal pazarlay c larda mevcuttur. Ölçüm Dirse i Ak m Ölçüm Ünitesi Hava Ak m Damperi fiekil.8. HIZ ÖLÇME NOKTALARI.. D RSEKLER VE YÖNLEND R C KANATLAR Dirsek tarifinde en önemli büyüklük radyüs oran (e rilik oran ) R/W de eridir. Burada dikdörtgen kanal n e rilik yar çap ile ayn düzlemde olan W boyutu (geniflli i) önemlidir (fiekil.9). Yuvarlak kanallarda ise W yerine kanal çap kullan lacakt r. 90 den daha küçük dirseklerde kayb n dönme aç s ile orant l oldu u kabul edilebilir. Dolay s ile 5 bir dirsekte kay p, ayn büyüklükteki 90 dirsekteki kayb n yar s kadard r. fiekil.7. HAVA DEB S ÖLÇME ELEMANLARI fiekil.9. YÖNLEND R C KANATLAR

9 2 noktalar aras nda Bernoulli Denklemi: p = (P s + ρ. V 2 ρ.v 2 ) 2 (P s2 + ) 2.g c 2.g c () R = R/C R fiekil.. YÖNLEND R C KANAT YERLEfi M Kanat Say s Kanats z Kanatl 2 Kanatl Kanatl C R R 2.2 R.7 R.9 R E er bir dirsek, eflde er çap n en az dört misli uzunlukta düz bir kanal parças ile devam ediyorsa ve e rilik oran R/W de eri, veya daha büyükse yönlendirici kanatlara gerek yoktur. Dolay s ile e er yer yeterli ise, R/W oran olan kanats z bir dirsek kullan lmal d r. E er yer durumu e rilik oran n n de erinden daha az olmas n gerektiriyorsa, kanatlar kullan labilir. E er dirsekten hemen sonra kanal atmosfere aç l yorsa veya baflka bir fittings geliyorsa yönlendirici kanatlar mutlaka kullan lmal d r. Tek yönlendirici kanat kullanmak daha çok uygulan r. ki yönlendirici kanat ise daha az kullan l r. Yönlendirici kanatlar, ana dirse i adeta iki veya daha fazla say da R/W oran daha büyük olan dirseklere ay rm fl ve kayb azaltm fl olurlar. Bu durum fiekil. de aç kça görülmektedir. fiekil. ve Tablo.2 yard m ile hem yönlendirici kanatlar yerleflim yerleri hem de kay p katsay s de erleri belirlenebilir. Bu flekilde tariflenen R/W oran e er 0,25 de erinde ve H/W oran 2 de erinde ise e rilik oran C R, kanat yerleri R, R 2 ve R ve kay p katsay s C de erleri Tablo.2 da verilmifltir. Buna göre kanats z halden 2 kanatl hale gidildi inde tablodan görüldü ü gibi bas nç kay p katsay s 0,9 de erinden 0,0 de erine inmektedir..5. KANAL BOYUTLANDIRMASI HESAP ESASLARI Bir kanaldaki hava ak fl teorik olarak Bernoulli Denklemi ile ifade edilebilir. içindeki ak fl için yükselti fark ihmal edilirse, ve R R R 2.2 R R 2 R 2 = R/C R 2 R = R/C R R Buradaki a rl k oran C R de eri tablodan seçilecektir. R. R Tablo.2. YÖNLEND R C KANAT TABLOSU C olarak yaz labilir. Burada, P = Sürtünmeye ve dinamik kay plara ba l ve 2 noktalar aras ndaki toplam bas nç kayb, (Pa) P s ve P s2 = Söz konusu noktalardaki statik bas nçlar, (Pa) V ve V 2 = Söz konusu noktalardaki hava h z, (m/s) ρ = içindeki havan n yo unlu u, (kg/m ) g c = Boyut sabiti, [ kg.m/n.s 2 )] Bu ifadedeki V 2 /2 terimi dinamik bas nç veya bas nc olarak isimlendirilir ve P v = ρ.v 2 /2 (2) fleklinde gösterilir. Standart flartlardaki hava için h z bas nc, P v = 0,02.V 2 () olarak bulunur. V burada m/s olarak hava h z d r. H z bas nç de erleri bu ifadeden hesaplanabilece i gibi Ek.. de h za göre tablo halinde de verilmifltir. Buna göre ak flkan n herhangi bir noktas ndaki toplam bas nç, P t = P s + P v () olarak statik ve dinamik bas nçlar n toplam fleklinde ifade edilir... AKIfiA GÖSTER LEN D RENÇ Ak fl s ras nda ak flkan n mekanik enerjisi kay plarla s ya dönüflür. Sürtünme kay plar ve dinamik kay plar olarak iki tip kay p vard r.... Sürtünme Kay plar Ak flkan n viskozitesine ba l olarak gerek kanal cidarlar ile ve gerekse ak flkan n kendi molekülleri aras ndaki sürtünmeler dolay s ile oluflan kayba sürtünme kayb denir. Sürtünme kayb Darcy Kanununa göre; P f = (f.l/d h ). ρ.v 2 /2 ifadesine göre hesaplanabilir. Burada: P f = Sürtünme kayb, (Pa) f = Boyutsuz sürtünme kay p katsay s D h = hidrolik çap, (m) L = uzunlu u, (m) olarak tariflenmifltir. Bu ifadedeki boyutsuz sürtünme katsay s, cidar n pürüzlülü üne, ak flkan cinsine, kanal çap na ve ak fl n Re say s na ba l d r. Sürtünme kayb n n bulunabilmesi için standart sürtünme diyagramlar haz rlanm flt r. Yuvarlak galvanizlenmifl çelik kanallarda akan standart hava için haz rlanan sürtünme diyagram fiekil.22 de verilmifltir. Bu diyagram yard m ile standart kanallardaki hava debisi ve kanal çap biliniyorsa, kanaldaki hava h z n ve kanal n birim uzunlu u bafl na özgül sürtünme kayb n bulmak mümkündür. E er dikdörtgen kanallar sözkonusu ise Ek.2 yard m ile eflde er kanal çap bulunabilir. Standart malzeme d fl ndaki malzemelerden yap lan kanallardaki sürtünme kay plar n n bulunmas için Ek. de görülen düzeltme katsay lar diyagram kullan labilir. Bu diyagramda kanal malzemesinin Ek. de tarif edilen pürüzlülük derecesine ve çap de erine göre kullan labilecek düzeltme faktörü verilmifltir. fiekil.22 daki diyagramdan okunan özgül sürtünme kayb de eri, Ek. ten oku 7

10 8 fiekil.22. SÜRTÜNME D YAGRAMI

11 fiekil.2. S STEM ETK E R LER 9

12 nan düzetme katsay s ile çarp lmal d r. E er kanal içindeki hava yo unlu u standart flartlar n d fl nda ise (500 m deniz seviyesinden daha yüksek ve s cakl k 0 C den daha fazla) bu durumda Ek.5 te verilen düzeltme katsay lar kullan lmal d r...2. Dinamik Kay plar Dinamik kay plar (yerel kay plar) çeflitli ba lant elemanlar nda ak fl n yön veya kesit de ifltirmesi gibi rahats zl klar nedeniyle ortaya ç kar. Bu ba lant elemanlar aras nda girifl ve ç k fl a zlar, kesit de ifltiriciler (redüktörler) birleflme ve ayr lmalar ve dirsekler say labilir. Bu elemanlarda ortaya ç kan bas nç kayb karakteristik bir katsay ile ifade edilir. Yerel kay p katsay s denilen bu katsay, C = P/P v (5) fleklinde tan mlanmaktad r. Burada; C = Yerel kay p katsay s, (boyutsuz) P = Ba lant eleman ndaki toplam bas nç kayb, (Pa) P v = H z bas nc (Dinamik bas nç), (Pa) Buna göre C katsay s biliniyorsa, elemandaki kay p, V P = C.P 2 v = C. ρ. () 2 ifadesinden bulunabilir. Ayr lma (ve birleflme) elemanlar hariç herhangi bir elemandaki dinamik kay p hesaplan rken eleman n tablolarda belirtilen kesiti esas al n r ve P = C o. P v,o olarak hesaplan r. Burada (o) indisi söz konusu kesiti ifade etmektedir. Söz konusu kesitteki h z bas nc ve kay p katsay s kullan lacakt r. Çeflitli elemanlara ait yerel kay p katsay lar Ek 2 deki tablolarda verilmifltir. Bir ayr lma eleman ndaki bas nç kayb hesaplan rken düz (ana) koldaki dinamik kay p; P = C c,s. P v,c Ayr lan koldaki dinamik kay p; P = C c,b. P v,c olarak al n r. Burada s ras ile: P v,c = Giriflteki h z bas nc, C c,s = Düz koldaki yerel kay p katsay s, = Ayr lan koldaki yerel kay p katsay d r. C c,b... Ba lant Elemanlar çin Veri Taban Bilgisayarlar yard m ile kanal hesaplar n n yap labilmesi için, ba lant elemanlar n n dinamik kay p katsay lar na gereksinim bulunmaktad r. Bu amaçla ASHRAE (997) taraf ndan 228 yuvarlak ve dikdörtgen kanal ba lant eleman için bir veri taban gelifltirilmifltir. hesap programlar n n haz rlanmas nda bu veri taban ndan yararlan labilir.... Sistemi Bölümlerindeki Kay plar sisteminin herhangi bir bölümündeki toplam bas nç kayb, söz konusu bölümdeki sürtünme kay plar ile dinamik kay plar n toplam na eflittir. Dolay s ile iki ifadeyi birlefltirerek bir kanal bölümündeki toplam kayb, P = (f.l/d h + C). ρ.v 2 /2 fleklinde ifade etmek mümkündür. E er elle hesap yap lacak ise genellikle yukar daki ifadeye uygun olarak haz rlanm fl hesap tablolar kullan l r. Bu tablolar ve bunlar n doldurulmas örnek hesaplarda gösterilmifltir..7. FAN S STEM ETK LEfi M Fan performans verileri, uygulamada ölçülenlerden farkl olmaktad r. Fan testleri s ras nda girifl serbesttir ve ç k flta ise ç k flla ayn kesitte ve yeteri kadar uzunlukta düz kanal bulunur. Bu fan performans aç s ndan en uygun durumdur. Halbuki uygulamada fan girifl ve ç k fl nda uygun olmayan ba lant lar söz konusudur. Bu durumda hesaplanan sistem hava debisi ve bas nç kayb na göre seçilecek fan yetersiz kalacakt r. Bunun önlenmesi için fansistem etkileflimini dikkate alan ilave bas nç kayb gözönüne al nmal d r. Burada sözü edilen fansistem etkileflimi tesisin tamamlanmas ndan sonra test ve ayar ifllemi s ras nda ölçülemez. Bu nedenle tasar m s ras nda projeci taraf ndan sistem etkisi hesaplan p fan seçimi buna göre yap lmal d r. Sistem etkisinin belirlenmesi amac ile AMCA no.lu yay ndan al nan fiekil.2 verilmifltir. Bu flekilde çeflitli harflerle gösterilen 2 sistem e risi görülmektedir. Fan girifl veya ç k fl ndaki h z yard m ile ilgili e riden sistem etkisi olarak ifade edilen bas nç kayb okunabilir. Bu flekilde görülen harfler için bu k s mda verilen tablo ve harflerden yararlan labilir. Fan ç k fl a z etkileri için fiekil.2 ve Tablo.25 A ve B den yararlan labilir. Tablo.25 de görülen üfleme alan /ç k fl a z alan oran için fan kataloglar na baflvurulmal d r. Hem bu oran n tarifi ve hem de etkin kanal uzunlu u yüzdesi için fiekil.2 verilmifltir. Debi kontrolu için fan ç k fl nda damper kullan lacak ise bunlar çapraz kanatl tipte olmal d r. Fan girifllerindeki sistem etkileri ile ilgili olarak fiekil.27, dikdörtgen kesitli kanal ba lant lar için fiekil.28, plenum ve kapal kabin içine yerlefltirilmifl fanlar için fiekil.29 kullan labilir. Bu flekiller yine fiekil.2 ile birlikte kullan lacakt r. Fan giriflinde ortaya ç kabilecek bir dönme hareketi fan performans n önemli ölçüde de ifltirir. Bunun için düzeltici kanatlar kullan lmas tavsiye edilir. fiekil.0 de çeflitli düzeltici kanat yerleflimleri gösterilmifltir. Sistem etkisi genellikle pek çok faktöre ba l d r. Yukar da verilen de erlerin fikir vermek amac ile ortalama de erler oldu u ve e er mevcutsa bu konuda üretici kataloglar ndaki de erlerin kullan lmas tavsiye edilir..8 KANAL BOYUTLANDIRMA YÖNTEMLER tasar m nda genel prosedür afla daki gibi s ralanabilir.. Bina planlar çal fl l r. Her hacme en uygun hava da t m n temin edecek besleme ve dönüfl aç kl klar n n yerleri belirlenir. Hesaplanan hava debilerinde s kazanc ve s zmalar nedeniyle olabilecek düzeltmeler yap l r. Ayr ca ortam bas nçland r lmas öngörülüyor ise, hacme olan toplam besleme ve egzoz havas miktarlar kontrol edilir. 2. Ç k fl aç kl klar n n boyutlar üretici kataloglar ndan belirlenir.. Ç k fl aç kl klar yla hava girifli aras ndaki kanal sistemi çizilir.

13 fiekil.2. KANAL D RSEK ÇIKIfiLARI Bunun üzerinde santral da görülmelidir. için b rak lan boflluklar genellikle kanal düzenlemesini ve fleklini belirleyen ana faktördür. Fizibil oldu u sürece yuvarlak kanallar tercih edilmelidir.. sistemi bölümlere ayr l r ve her bölüme bir numara verilir. Bölümlerin oluflturulmas nda ak fl n, boyutun ve fleklin de iflti i noktalar esas al n r. Her bölümdeki fittingler belirlenir. 5. Seçilen hesap yöntemine göre kanal boyutland r l r. Toplam bas nç kayb hesaplan r ve buna göre fan seçilir.. Sistemin detayl kanal çizimi yap l r. De ifliklik gerekiyorsa, buna göre hesaplarda bu de ifliklik dikkate al n r. 7. Ayr m ve birleflme noktalar nda bas nç dengelemesinin gerçekleflmesi için, kollar ve kanal bölümleri gerekiyorsa tekrar boyutland r l r. 8. Yap lan tasar m, hedeflenen gürültü düzeyi do rultusunda analiz edilerek, gerekiyorsa susturucular seçilir. Bu bölümde daha önce sözü edilen kanal boyutland rma yöntemlerinden sadece ikisi üzerinde durulacakt r..8.. Efl Sürtünme Yöntemi Bu yöntemde öncelikle birim kanal uzunlu u bafl na olan statik bas nç kayb yani özgül sürtünme kay p de eri seçilir. Seçilen bu de er bütün kanal uzunlu u boyunca sabit tutulacak flekilde kanal boyutland rmas yap l r. Seçilen bu sabit özgül sürtünme kay p de eri tamamen projecinin tecrübesine ve arzusuna kalm flt r. Bu de erin büyük seçilmesi ilk yat r m maliyetlerini azalt rken, enerji maliyetlerini artt r r. Dolay s ile maliyet de erlerine ba l olarak optimum de er ülkeden ülkeye ve zaman içinde de iflmektedir. sistemi için bir ön proje flemas çizilir ve sistem bölümlere ayr l r. sisteminde kesitin her de iflti i yerde veya her kol ayr lma veya birleflme noktas nda yeni bir bölüm bafllamal d r. Hesap için her bir bölüme bir numara veya harf verilir. Ana besleme kanal n boyutland rmak için, fiekil.22 kullan larak bir ilk h z de eri 2

14 Bas nç Geri Kazanma Üfleme Alan Ç k fl Alan s z %0 P P RS S TU VW %2 Etkin %50 Sistem Etkisi E risi RS RS ST U VW WX %25 Etkin %80 U U UV WX X %50 Etkin %90 W W WX %00 Etkin %00 Tablo.25A. ÇIKIfi KANALLARI Ç N S STEM ETK S E R LER seçilir. Bu h z de eri flekildeki grafikte gölgeli alan içinde seçilmelidir. Belirlenen h z de eri ve hava debisi yard m ile fiekil.22 den özgül sürtünme kayb okunur. Alçak bas nçl kanal boyutland rmalar nda genel olarak tavsiye edilen kay p de eri 0,8,0 (Pa/m) mertebelerindedir. Ancak yukar da da iflaret edildi i gibi, de iflen uygulama tipine ve flartlara göre, daha küçük veya büyük de erler de kullan labilir. Sabit özgül sürtünme kayb de eri belirlendikten sonra fiekil.22 yard m ile bütün kanal sistemindeki hava debileri ve eflde er yuvarlak kanal çaplar bulunur. E er kanal sisteminde farkl malzeme veya konstrüksiyon kullan l yorsa, bu durumda Ek. ve Ek. yard m ile düzeltme katsay s bulunarak özgül sürtünme kayb düzeltilmeli ve bundan sonra eflde er yuvarlak kanal çap, diyagramdan belirlenmelidir. E er kanal sistemi yuvarlak kanallardan olufluyorsa, boyutlar belirlenmifltir. E er dikdörtgen kanallar kullan l yorsa, bulunan çap yard m ile Ek.2 den eflde er dikdörtgen kanal kesiti belirlenir. sistemi boyutland r ld ktan sonra herbir bölümdeki sürtünme ve dinamik bas nç kay plar hesaplan r. Bu hesaplar Tablo.2 de görülen tablo doldurularak gerçeklefltirilir. Bölümlerdeki kay plar toplanarak da gerekli fan bas nc bulunur. Üfleme Alan Ç k fl Alan Ç k fl Dirse i Pozisyonu Ç k fl Yok %2 Etkin %25 Etkin %50 Etkin %00 Etkin A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D N M LM LM P NO MN MN Q P NO O ST RS QR R S R Q QR ST RS R RS RS ST RS RS SWSI FANLAR Ç N S STEM ETK S FAKTÖRÜ E R LER DWDI fanlar için yukar daki sistem etkisi faktörü e rileri kullan labilir. Sistem etkisi faktörünü ( P) bulmak için ise, fiekil de verilen de erler afla daki katsay lar ile çarp lmal d r. Dirsek pozisyonu B = P x.25 Dirsek pozisyonu D = P x 0.08 Dirsek pozisyonu A ve C = P x.00 O M+N M M Q OP NO NO QR Q OP P T S R RS ST RS QR R T S RS S S T S S PQ O N N R PQ OP OP RS R PQ QR U T S ST TU ST RS S U T ST T T U T T S R Q Q T S RS RS U T S ST W U UV UV VW UV U UV W V UV V V W V V Tablo.25B. ÇIKIfiTAK D RSEKLER Ç N S STEM ETK S FAKTÖRÜ E R LER Sistem Etkisi Faktörü Yok 22

15 fiekil.2. KONTROLLÜ D FÜZYON VE DÜZ ÇIKIfi KANALINDA DÜZGÜN HIZ PROF L TEfiK L Küçük kanal sistemlerinde her hava ç k fl a z na veya terminal ünitesine kadar ölçülen toplam bas nç düflümleri aras ndaki fark 2 (Pa) de erinden fazla olmamal d r. Ayn flekilde büyük sistemlerde, her koldaki toplam bas nç düflümleri aras nda fark 2 (Pa) de erinden fazla olmamal d r. E er bas nç düflümleri aras ndaki fark bundan fazla olursa damper kullan lmas gerekir. Damperler ise ses yaratma potansiyeli tafl d klar ndan, dikkatli olunmas gereklidir. Simetrik olmayan kanal sistemlerinin boyutland r lmas nda De ifltirilmifl Efl Sürtünme Yöntemi kullan labilir. K sa ve uzun kollar n bulundu u sistemlerde damper kullan m yerine, k sa kollarda daha büyük sürtünme kay plar yarat larak, sistemi dengelemek mümkündür. Bu amaçla sistemde baz kollarda daha büyük özgül sürtünme kay p de erleri kullan labilir. sisteminin ne kadar iyi dizayn edildi ine bak lmaks z n, yine de gerekli yerlerde (ana kanal 2

16 fiekil.27. ÇEfi TL SAYIDA PARÇALI KANATSIZ D RSEKLER Ç N S STEM ETK S E R LER dan ayr lan kollar n bafllang c nda veya plenum ç k fllar nda) ayar damperleri kullan lmas tavsiye edilir Efl Sürtünme Yöntemi Uygulama Örne i Efl sürtünme yönteminin uygulanmas na örnek olmak üzere fiekil. deki sistem ele al nm flt r. Hesap Tablo.2 doldurularak yap lm flt r. Ele al nan sistemde herbiri 000 L/s debide biri egzoz, di eri besleme olmak üzere iki fan bulunmaktad r. Dolay s ile odalarda bas nç nötr olmaktad r. Kullan lan menfez, anemostat gibi hava ç k fl elemanlar ihtiyaca göre seçilmifl ve bunlarla ilgili gerekli bilgiler flekil üzerine ifllenmifltir. Sistem flekilde görülen bölümlere ayr larak, yap lan hesaplar ad mlar halinde anlat lm flt r: Besleme Fan Santral Üretici firma kataloglar ndan al nan bilgiler yard m ile hava santral nda bulunan s geri kazanma cihaz, filtre ve s tma serpantinlerindeki statik bas nç kayb de erleri Tablo.2 daki L kolonuna yaz lm flt r. Fan n kanal sistemine ba lant s ayn çapl ve düz bir kanalla gerçeklefltirildi inden ç k flta bir fansistem etkileflimi söz konusu de ildir. Ayn flekilde giriflteki kay p da ihmal edilebilir. Sonuç olarak santral kay p toplam 225 (Pa) M kolonu,. sat ra ifllenir. 2 Besleme lar 2.. BC Bölümü: 00 x 800 mm. fan ç k fl kanal, eflde er çap 755 mm. olarak Ek.2 den okunur. 2

17 fiekil.28. KARE KES TL D RSEKLER Ç N S STEM ETK LER fiekil.29. PLENUM VE KAPALI KAB NLERE YERLEfiT R LEN FANLARIN FARKLI DUVARDAN G R fie MESAFELER Ç N S STEM ETK S E R LER 25

18 fiekil.0. G R fi G RDAPLARI Ç N DÜZELTMELER fiekil.. ÖRNEK S STEM 2

19 PROJE : Örnek Proje YER : Birinci Kat S STEM : Besleme Havas A Bölümü B K s m C Ad D Ak fl Debisi (L/S) E Metre Bafl na Sürtünme F H z (m/s) G Vp (pa) H Kay p Katsay s I Efl De. Çap J Dikdörtgen Kesit Ölçüleri K Düz Faktörü L Her Parça için Kay p M Her Bölüm için Kay p N Toplam Kay p Plenum B A Panjur Plenum B A2 Filtre Plenum B AD Serpantin Bölüm BJ BC m *00x Bölüm BJ CE 0m *00x00.5 Bölüm BJ C Geçifl x x00 7 Bölüm BJ D Yang n Damp x Bölüm BJ EF m x00 9 Bölüm BJ E 90 Ayr lma x00 2 Parças x00 0 Bölüm BJ FH 0m x00 0 Bölüm BJ F 90 Dönüfl x00 2 Parças x00 2 Bölüm BJ F Volum Damperi x00 Bölüm BJ G 90 Dirsek x00 7 Bölüm BJ HI m x00 5 Bölüm BJ H Yaka x x00 Bölüm BJ IJ 0m x Bölüm BJ I Yaka x x250 8 Bölüm BJ J 90 Dirsek x Bölüm BJ J Volum Damperi x250 Bölüm BJ J Dönüfl Fit x ø 2 Bölüm BJ J Fittings difüzer ø * iç akustik kaplama yap ld n ve bunun iç ölçülerini gösterir. Tablo.2. KANAL ÖLÇÜLEND R LMES, BESLEME HAVASI S STEM fiekil 9 yard m ile 000 L/s debi için 9,0 m/s h z ve 0,95 Pa/m özgül sürtünme kayb seçilir. Bu bilgiler. sat ra ifllenir. Ses yutulmas amac ile kanal E noktas na kadar içten cam yünü ile kaplanm flt r. Bu nedenle kanal boyutu 00 x 800 mm. *iflareti ile gösterilmifltir. Bu iflaret kaplama hariç kanal serbest kesitinin 00 x 800 mm. oldu unu iflaret etmektedir. Cam yünü kaplama orta kaba pürüzlülükte olup, Ek. ve. den düzeltme faktörü,5 elde edilir. Bu de er K kolonuna ifllenir. Buna göre BC kanal ndaki statik bas nç kayb ; P s = (m). 0,95 (Pa/m).,5 =,8 (Pa) = ~ (Pa) bulunur ve L kolonuna ifllenir. Baflka kay p olmad ndan ayn de er M kolonuna da ifllenir CE Bölümü: (Bina konstrüksiyonu nedeniyle kanal boyut oran de iflik) Ayn özgül sürtünme kayb, debi ve eflde er çap de erleri geçerli. Çaptan eflde er dikdörtgen kesit olarak 00 x 00 mm. seçildi. Statik bas nç kayb ; P s = 0. 0,95.,5 = 28,8 (Pa) = ~ (Pa) 27

20 Geçifl ba lant parças için kesitler; A o = 00 x 800 = 0,8 m 2 A = 00 x 00 = 0,52 m 2 A / A o = 0,52 / 0,8 =,08 (Geniflleyen kesit).0 m /s Giriflte h z, V = = 8. m/s 0.8 m 2 Ek 2 den θ = 0, A /A o = 2 için C = 0,25 H z bas nc, P v = 0,02. V 2 ifadesi veya Ek.. den =,8 Pa P v Sonuç olarak ba lant parças ndaki dinamik kay p, P d = C.P v = 0,25.,8 = 0,5 Pa = ~ 0 Pa Yang n damperi için üretici firma katalo undan elde edilen bas nç kayb, P s = 5 (Pa) Bu L kolonundaki üç bas nç kayb n n toplam (5, ve 7. sat rlar) CE bölümündeki toplam kayb verir. P = 8 (Pa) 2.. EF Bölümü: Bu bölümde debi 000 L/s ve özgül sürtünme kayb yine 0,95 PROJE : Örnek proje YER : Birinci Kat S STEM : Hava Besleme Sistemi A Bölümü B K s m C Ad D Ak fl Debisi (L/S) E Metre Bafl na Sürtünme F H z (m/s) G Vp (pa) H Kay p Katsay s I Efl De. Çap J Dikdörtgen Kesit Ölçüleri K Düz Faktörü L Her Parça için Kay p M Her Bölüm için Kay p N Toplam Kay p A, F den 9 a TÜM HATLAR TOPLAMI Tablo Bölüm FM F 90 Ayr lma x00 8 parças x00 Bölüm FM F Volum damperi x00 Bölüm FM FK m x Bölüm FM KM den 2 e TÜM HATLAR TOPLAMI Tablo A,E den 7 e TÜM HATLAR TOPLAMI Tablo Bölüm EQ EN m x00 9 Bölüm EQ E 90 Ayr lma x00 9 parças x00 0 Bölüm EQ NP 7m x250 Bölüm EQ N Yaka x x250 2 Bölüm EQ N Volum damperi x250 Bölüm EQ O 90 Dirsek x Bölüm EQ PQ m x250 5 Bölüm EQ P Yaka x x250 Bölüm EQ Q 90 Dirsek x x250 7 Bölüm EQ Q Izgara x AN YUKARIDAK 79 SATIRLARI TOPLAMI Bölüm NS NR m x250 Bölüm NS N 5 Girifl pah x x250 2 Bölüm NS N Volum damperi x Bölüm NS RS m x250 2 Bölüm NS R Yaka x x250 2 Bölüm NS S 90 Dirsek x x Bölüm NS S Izgara x Tablo.2. KANAL ÖLÇÜLEND R LMES, BESLEME HAVASI S STEM (Devam) 28

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G"

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 Hydrocontrol G Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G" Kullan m alan : Oventrop kolon ayar vanalar, s cak

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz kofra ve panolar n s yönetimi 365 79 348 05 348 17 348 35 348 52 365 74 Teknik özellikler (s. 251) Teknik özellikler (s. 251) Amb. (1) Ref. Doğal havaland

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZSOY

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZSOY Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZSOY Plastik Borular n Birlefltirilmesinde Kaynak Bölgesindeki Daralman n Kay p Katsay s na Etkisi Abstract: In this study, some problems in the plastic pipe welding in practice were

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Reynolds Sayısı ve Akış Rejimleri

Reynolds Sayısı ve Akış Rejimleri 1. Genel Bilgi Bazı akışlar oldukça çalkantılıyken bazıları düzgün ve düzenlidir. Düzgün akım çizgileriyle belirtilen çok düzenli akış hareketine laminer akış denir. Düşük hızlarda yağ gibi yüksek viskoziteli

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

DENEY 2. Şekil 1. Çalışma bölümünün şematik olarak görünümü

DENEY 2. Şekil 1. Çalışma bölümünün şematik olarak görünümü Deney-2 /5 DENEY 2 SĐLĐNDĐR ÜZERĐNE ETKĐ EDEN SÜRÜKLEME KUVVETĐNĐN BELĐRLENMESĐ AMAÇ Bu deneyin amacı, silindir üzerindeki statik basınç dağılımını, akışkan tarafından silindir üzerine uygulanan kuvveti

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol F"

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm Kolon ayar vanalar PN 16 Hydrocontrol F Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol F" Kullan m alan : Oventrop kolon ayar vanalar, s cak

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Ayarlanabilir durdurucu Ağır iş uygulamalarına yönelik Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

YALITIM CAMI ÜN TELER

YALITIM CAMI ÜN TELER 1) GENEL TEKN K ÖZELL KLER ) Yal t m cam üniteleri, iki veya daha çok say da cam plakan n aralar nda kuru hava veya argon, kripton, xsenon gibi a r gazlar bar nd racak flekilde fabrika flartlar nda bir

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Adı:Evaporatif Soğutma Deneyi ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Amacı:Evaporatif Soğutucunun Soğutma Kapasitesinin ve Verimin Hesaplanması 1.Genel Bilgiler Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma

Detaylı

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 -

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 - ISI YALITIMI ve BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ Ülkemiz, enerji tüketiminde, birim ürün ve hizmette gelişmiş ülkelere göre (Batı Avrupa ya göre 2 kat, Japonya ya göre 4 kat) fazla enerji tüketmektedir.

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ tasarım BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nihat GEMALMAYAN Y. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi,

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK EXTRÜZYON NEDİR? EXTRÜZYONLA İŞLEME TEKNİĞİ EXTRÜZYON Uzunlukları belli olmayan,fakat kesitleri sabit olan levha,film,boru,çubuk gibi yarı mamullerin işlendiği

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları KTM 512 Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları IMI TA / Kontrol vanaları / KTM 512 KTM 512 Değişken debili ısıtma ve soğutma sistemleri için geliştirilen bu yüksek

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Kanal sistemin içine monte Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen hava akışlarını önler.

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

fiekil 4.5. TAVAN D FÜZÖRLER YERLEfi M

fiekil 4.5. TAVAN D FÜZÖRLER YERLEfi M 4. HAVALANDIRMA AÇIKLIKLARI MENFEZLER VE D FÜZÖRLER Havaland rma tesisat n n uç noktas nda menfez veya difüzör ad n verdi imiz havaland rma aç kl klar bulunur. Bu aç kl klardan odalara hava beslenir veya

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

1 DAĞITICI MENFEZLER / ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ

1 DAĞITICI MENFEZLER / ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ 1 DAĞITICI MENFEZLER / ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ TANIM: DM :Dağıtıcı Menfezler Aerodinamik yapıdaki menfez kanatları istenilen açıya yatay ve dikey yönde el ile kolayca ayarlanabilir. Çift sıra kanatlı

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI Cafer ÜNLÜ Makina Mühendisi 1952 yılında doğdu. 1975 yılında Makina Mühendisi oldu. 1976-1980 yılları arasında Türkiye Halk Bankası

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Tablo 2.1. FREKANS BANTLARI

Tablo 2.1. FREKANS BANTLARI . HAVALANDIRMA VE KL MLEND RME S STEMLER NDE GÜRÜLTÜ KONTROLU Genel olarak havaland rma tesisat nda ses ve titreflim problemleri önemli bir tasar m parametresidir. Bu kapsam içinde mimari ile birlikte

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

DÜZ T P TERMOKUPLLAR GENEL TERMOKUPL STANDARDI KORUYUCU KILIFLAR D ZAYN VE SEÇ M

DÜZ T P TERMOKUPLLAR GENEL TERMOKUPL STANDARDI KORUYUCU KILIFLAR D ZAYN VE SEÇ M DÜZ T P TERMOKUPLLAR GENEL Metal veya seramik k l fl düz termokupllar -200 C den 2320 C ye kadar çok çeflitli proseslerde yayg n olarak kullan l r. Katalogta verilen maksimum dayanma s cakl klar zararl

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM HAVALANDIRMA TES SATI.1. DO AL HAVALANDIRMA.2. MEKAN K (ZORLANMIfi) HAVALANDIRMA.. Ç HAVA KAL TES.. KANAL S STEM TASARIMI..1. Kanal Dizayn Yöntemleri..2. Kanal S zd rmazl...

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.YAĞMUR SUYU TESİSATI Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası

Detaylı

SORU 6: Su yapılarının tasarımında katı madde hareketinin (aşınma, oyulma, yığılma vb. olayları) incelenmesi neden önemlidir, açıklayınız (4 puan).

SORU 6: Su yapılarının tasarımında katı madde hareketinin (aşınma, oyulma, yığılma vb. olayları) incelenmesi neden önemlidir, açıklayınız (4 puan). KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 014-015 GÜZ YARIYILI SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ I ARASINAV SORULARI Tarih: 16 Kasım 014 SORULAR VE CEVAPLAR Adı Soyadı: No: İmza:

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

ODA STAT K BASINCI NED R?

ODA STAT K BASINCI NED R? ODA STAT K BASINCI NEDEN ÖLÇÜLMEL D R? ODA STAT K BASINCI NED R? Oda bas nc, odadaki bas nç ile bu bas nc n kar la t r ld referans bas nç aras ndaki farkt r. E er odan n bas nc +5 Pascal (Pa) / 0,02 inç

Detaylı

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER Bu bölümde Elimko termokupl ve rezistans termometrelerin yedek parçalar verilmifltir. T/C ve R/T ler kullan ld klar ortam flartlar, s cakl k limitlerine göre belli

Detaylı