TURKCELL AKILLI KADIN IN EVİ SİGORTASI VE EV DESTEK PAKETİ ÖZEL ŞARTLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKCELL AKILLI KADIN IN EVİ SİGORTASI VE EV DESTEK PAKETİ ÖZEL ŞARTLAR"

Transkript

1 TURKCELL AKILLI KADIN IN EVİ SİGORTASI VE EV DESTEK PAKETİ ÖZEL ŞARTLAR İşbu Özel Şartlar, ERGO Sigorta A.Ş. (bundan böyle ERGO veya Sigortacı olarak anılacaktır.) ile Turkcell İletişim A.Ş. (bundan böyle Turkcell veya Sigorta Ettiren olarak anılacaktır.) arasında imzalanacak olan Turkcell Akıllı Kadın ın Evi Sigortası Ve Ev Destek Paketi Kampanyası Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır.) ayrılmaz bir eki ve parçası olarak, Sözleşme hüküm ve koşullarına uygun olarak Sigortalı kabul edilecek kişilere sunulan sigorta teminatına ilişkin hususları düzenler. Madde 1. TEMİNATLAR Turkcell Akıllı Kadın ın Evi Sigortası ve Ev Destek Paketi kapsamında, aşağıdaki teminatlar verilmiştir. Sözleşme kapsamında sigorta teminatı sağlanacak konut, Sigorta Ettiren tarafından TC Kimlik Numarası ve cep telefonu numarası bildirilmiş olan ve Kampanya koşulları altında Sigortalı olarak kabul edilen gerçek kişinin ikamet ettiği konut olacaktır. Sigortalının konutta kiracı olması durumunda yalnızca konutta bulunan Sigortalıya ait muhteviyatın uğradığı zararlar için sigorta tazminatı ödenir. 1.1 Yangın Teminatı Poliçe ile temin edilen bir hasar; yangın, yıldırım, infilak veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlara sebebiyet verdiği takdirde, Katılım Sertifika sında belirtilecek sigorta bedeline kadar Yangın Sigortası Genel Şartları ve işbu Özel Şartlar çerçevesinde teminat altına alınır. Yangın, yıldırım, infilak teminatı işbu Sözleşme özel şartları çerçevesinde azami 5,000 TL ile sigorta teminatı altına alınır. Sigorta tazminatı kampanyaya katılmış olan Sigortalı ya ödenir. 1.2 Dahili Su Teminatı Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla; 1 / 13

2 (i) Sigorta konusu bina içindeki, su depo ve sarnıçlarının, su borularının; kalorifer kazan, radyatör ve borularının; temiz veya pis su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donmasının doğrudan sebep olduğu zararlar, (ii) Yağmur sularının, kar veya buzların erimesi sonucu meydana gelen suların, çatı veya saçaktan sızması; su olukları veya yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucunda bina içine giren suların doğrudan sebep olacağı zararlar, (iii) Kapatılması unutulan musluklardan akan suların taşmasının doğrudan sebep olacağı zararlar, (iv) Donma sonucu tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamına giren zarara yol açan tesisatın onarılması maksadıyla duvarın açılması ve kapatılması için yapılan masraflar, (v) Yağışlar nedeniyle meydana gelmediği takdirde kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların doğrudan sebep olacağı zararlar, (vi) Şehir su şebekesinin arızası nedeniyle sebep olacağı zararlar, teminata ilave edilmiştir. Yukarıda belirtilen su tesisatları devamlı kontrol edilecek, gereken tamirat zamanında yaptırılacak ve kış başında dona karşı gerekli önlemler alınacaktır. Bina uzun süre boş bırakıldığı takdirde, su tesisatına bağlı ana musluk kapatılacak ve tesisat boşaltılacaktır. Dahili Su teminatı işbu Özel Şartlar çerçevesinde Sigorta Bedeli nin %5 i maksimum 250 TL ile sigorta teminatı altına alınır. 1.3 Ferdi Kaza Teminatı İşbu poliçe, aşağıdaki şartlar dairesinde, Sigortalıyı ve/veya konutta yaşayan yakınını sigorta müddeti içinde sadece konut içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı Katılım Sertifikası nda belirtilecek sigorta bedeline kadar Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve işbu Özel Şartlar çerçevesinde temin eder Bu poliçedeki Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesirile Sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır Aşağıdaki haller de kaza sayılır: (i) Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden. 2 / 13

3 (ii) (iii) (iv) Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından. Yılan veya haşerat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmeler. Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan mütevellit vefat hali veya cismani arızalar Aşağıdaki haller kaza sayılmaz: (i) Her nevi hastalıklarla bunların neticelerinin ve marazi bir halin, (ii) Sigortanın şumulüne giren bir kaza neticesinde vukua gelmediği takdirde, suhunetin, donma, güneş çarpması ve konjestion gibi tesirlerinin, (iii) Herhangi akıl ve ruh haleti ile olursa olsun, intiharın veya intihara teşebbüsün, (iv) Aşikar sarhoşluğun, sigortanın şumulüne giren bir kazanın icap ettirmediği ahvalde uyuşturucu madde kullanmanın, ilaç ve zararlı madde almanın, (v) Sigortanın şumulüne giren bir kazanın icabettirmediği cerrahi; müdahalenin (ameliyatın) ve her türlü şua tatbikinin, tevlit ettiği vefat hali veya cismani arızalar. 1.4 Ek Teminatlar Yangın Sigortasına ilişkin olarak ayrıca aşağıdaki teminatlar sigorta teminatı genel şartına ekli özel şartları kapsamında sigorta teminatına dahil edilmiştir: (i) Dahili Su (Yangın Sigortası Genel Şartları A maddesinin aksine olarak) Ferdi Kaza sigortasına ilişkin bir ek teminat verilmemektedir. Madde 2. TEMİNAT DIŞI HALLER 2.1 Yangın, yıldırım infilak teminatında aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır: Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve 3 / 13

4 inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün zararlar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır.) Kamu otoritesi tarafından sigortalı şeyler üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar Yangın çıkarmaksızın; sigortalı şeylerin kendi ayıplarından, mayalanmalarından, kavrulmalarından veya bünyelerinde meydana gelen bozulmalar ile kavrulmalar nedeniyle uğradıkları zararlar Yangın çıkarmaksızın; sigortalı şeylerin işlenmek için veya başka faydalı bir maksatla ateşe veya sıcaklığa tutulmasından, ocak veya bunun gibi ateş bulunan bir yere düşmesinden veya atılmasından veya elbise, çamaşır ve diğer eşya yanıklığı gibi alev almaksızın kavrulma veya yanmasından veya ısıtma, aydınlatma, ütüleme aletleri ile lamba, mum, sigara ve bunların benzerlerine temasından doğan zararlar Yangın çıkarmaksızın; elektrikle çalışan her türlü motor, elektrik veya elektronik alet, cihaz, tesisat ve kordonlarının elektrik cereyanına bağlı bulundukları sırada bu cereyan yüzünden kısa devre, topraklama, voltaj iniş çıkışları ve bu yüzden ısınma ve endüksiyon cereyanı gibi nedenlerle uğrayacakları zararlar Alçak basınç sebebiyle kapların içeri doğru çökmesi, yırtılması ve sair şekilde deformasyonu, yıpranması ile santrifüj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeniyle sigortalı cihaz ve motorlarda meydana gelen bütün zararlar. 2.2 Dahili Su teminatında aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır: Donma sonucu dışında tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen bozulma, aşınma, eskime gibi zararlar, Baca deliklerinden, damda bırakılan açıklıklardan, açık bırakılan pencere ve kapılardan içeri giren suların sebep olacağı zararlar, Kar veya buzların atılması masrafları, İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması 4 / 13

5 ve/veya girmesi nedeniyle meydana gelen zararlar ile tedrici nemlenme ile ısı farkı nedeniyle oluşan terleme, küflenme ve benzeri nedenlerden kaynaklanan hasarlar, Her ne sebeple olursa olsun yeraltı sularının riziko mahalline sirayeti nedeniyle meydana gelen hasarlar. 2.3 Ferdi Kaza teminatında aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır: Harp veya harp mahiyetindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç kargaşalıklar, Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara iştirak, Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs, Tehlikede bulunan eşhas ve malları kurtarmak hali müstesna, Sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması, sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj, sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak Suda boğulmalar, sigortanın şumulüne giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı takdirde sigortadan hariçtir. 5 / 13

6 Madde 3. TEMİN EDİLEN AZAMİ MEBLAĞ (TEMİNAT LİMİTİ) 3.1 Turkcell Turkcell Akıllı Kadın ın Evi Sigortası Ve Ev Destek Paketi kapsamında Sigortalı ya ödenecek sigorta tazminatının Genel ve Özel Şartları kapsamındaki üst limiti, aşağıdaki teminat limitleri ile sınırlı olacak ve bu hususlar Poliçe de ve Katılım Sertifikası nda gösterilecektir: Yangın, yıldırım, infilak teminatına bağlı hasarın vukuu neticesinde TL değerinde teminat tutarı ödenecektir Dahili Su teminatına bağlı hasarın vukuu neticesinde 250 TL değerinde (Sigorta Bedeli nin %5 i) teminat tutarı ödenecektir Ferdi Kaza teminatına bağlı hasarın vukuu neticesinde sadece konut içersinde gerçekleşecek kazalara karşı olmak kaydıyla; (i) (ii) (iii) Vefat Teminatı: 1,000 TL (poliçe süresince azami) Daimi Maluliyet Teminatı:1,000 TL (poliçe süresince azami) Tedavi Masrafları Teminatı:100 TL (poliçe süresince azami) değerinde teminat tutarı ödenecektir Ferdi Kaza sigortasında Gündelik Tazminat teminatı verilmemektedir. 3.2 Turkcell Akıllı Kadın ın Evi Sigortası ve Ev Destek Paketi nde Yangın sigortası limit sigortası şeklinde düzenlenmiştir. Buna göre, menfaat değeri altında sigorta olarak, Poliçe ve/veya Katılım Sertifikası nda gösterilecek sigorta bedeli içinde kalmak kaydıyla rizikonun gerçekleşmesi sonucu meydana gelecek zararların tamamı, nisbet kaidesi uygulanmaksızın Sigortacı tarafından ödenecektir. 3.3 Yangın teminatı dâhili su teminatları için ana teminat limiti olarak kabul edilir. Buna göre, Poliçe ve/veya Katılım Sertifikası nda gösterilecek sigorta süresi içinde yangın teminatı kapsamında, gerçekleşecek bir veya daha fazla sayıda hasar için ödenecek sigorta tazminatı bakımından azami teminat limiti olan 5.000,-TL ye ulaşılması halinde dahili su teminatı da sona erer. Madde 4. ASİSTANS HİZMETLERİ 6 / 13

7 4.1 Turkcell Akıllı Kadın ın Evi Sigortası ve Ev Destek Paketi kapsamında Sigortalı aşağıda açıklaması verilen asistans hizmetleri de sunulacaktır. Sunulacak asistans hizmetleri aşağıda tanımlanan şart ve koşullar altında ve belirtilen limit ve kısıtlamara tabi olarak gerçekleştirilecektir. ERGO, söz konusu asistans hizmetlerinin üçüncü kişiler tarafından yürütülmesini sağlayacaktır. ASİSTANS TEMİNATI HİZMET KAPSAMI KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ Cam Çilingir Elektrikçi Tesisatçı MEDİKAL HİZMETLER Ambulans Gönderimi Sağlıklı Beslenme Bilgi Hattı CONCİERGE HİZMETLERİ İndirimli Halı Yıkama Hizmeti İndirimli Kuru Temizleme Hizmeti TEMİNATLAR Konutun Dış Cephe Camı, Olay Başı 250 TL X Yılda 3 Defa Yol, Malzeme, İşçilik Masrafları Konuta Girememe, Olay Başı 250 TL X Yılda 3 Defa Yol, İşçilik Masrafları Dâhili Elektrik Tesisatı Olay Başı 250 TL X Yılda 3 Defa Yol, Malzeme, İşçilik Masrafları Dâhili Su Tesisatı Olay Başı 250 TL X Yılda 3 Defa Yol, Malzeme, İşçilik Masrafları TEMİNATLAR Acil Durum Hallerinde Sigortalının Yılda 1 Defa En yakın Hastaneye Nakil Masrafları Karşılanır Telefonda Bilgi Hattı TEMİNATLAR Bilgi ve Organizasyon Hizmeti (%40 İndirim Sağlanmaktadır) Bilgi ve Organizasyon Hizmeti (%50 İndirim Sağlanmaktadır.) 4.2 Dâhili Tesisat Problemleri Tanımı ve Limiti Konutta dâhili su tesisatının patlaması veya arızası nedeniyle çözüm gerektiren problemlerde bir tesisatçı Sigortalı ile anlaşmaları ve Sigortalının onayı durumunda teminat altındaki riziko adresine gelecektir. Dâhili su tesisatı kapsamında konuta ait su vanasından başlayıp musluklara giden tüm temiz su ve pis su tesisat problemleri teminat ve limitler dâhilinde karşılanacaktır Tesisatçının yol, işçilik ve malzeme masrafları olay başına en fazla 250 TL sınırına kadar yılda 3 defaya mahsus olmak üzere karşılanacak, bu meblağı aşan masraflar onaylaması durumunda Sigortalı tarafından direkt olarak ilgili iş koluna yapılacaktır. 7 / 13

8 Sigortalı limiti aşan masrafları onaylamazsa, sadece 250 TL sınırına kadar olan tamirat yapılacaktır İstisnalar Her türlü musluk, armatür, sifon ve rezervuar iç takımı problemleri, Sigortalı konut içerisinde her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı meydana gelen hasarın tamiri, (tamir için yapılması kaçınılmaz olan tesisat veya diğer donanımların hasarı veya kırılmasından kaynaklanmış olanlar dâhil.) Su borularına bağlı her türlü elektrikli eşya, klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları, sıhhi malzemenin arızalanması nedeni ile gereken değişimi veya tamiri, Sigortalı konutun bulunduğu binaya veya üçüncü şahıslara ait tesisat problemleri 4.3 Elektrik Problemleri Tanımı ve Limiti Sigortalı konutun dâhili elektrik tesisatında (elektrik sigortasından elektrik anahtarına kadar) kaynaklanan bir sorun nedeniyle meydana gelebilecek acil çözüm gerektiren problemlerde, konut adresinin bulunduğu bölgeye en yakın yerden bir elektrikçi Sigortalı ile anlaşmaları ve Sigortalının onayı durumunda gelecektir Elektrikçinin yol, işçilik ve materyal masrafları olay başına 250 TL sınırına kadar yılda 3 defaya mahsus olmak üzere karşılanacak, bu meblağı aşan masraflar onaylaması durumunda Sigortalı tarafından direkt olarak ilgili iş koluna yapılacaktır. Sigortalı limiti aşan masrafları onaylamazsa, sadece 250 TL sınırına kadar olan tamirat yapılacaktır İstisnalar Elektrik kaynağından yararlanılmasını sağlayan materyaller (lamba, duy, flüoresan lambası, priz, elektrik düğmesi v.b.) Elektrikli aletler, ısıtıcı, havalandırma tesisatı, elektrik kaynağı ile çalışan tüm aletler (beyaz eşya v.b.) 4.4 Konut Anahtarının Kaybı veya Unutulması Tanımı ve Limiti Sigortalının ikamet ettiği konut anahtarının kaybedilmesi, unutulması, kazaen veya hırsızlık neticesinde hasarı gibi durumlarda konuta girilebilmesi/ konutta kilitli kalma halinde konuttan çıkılabilmesi için bir çilingir Sigortalının ikametgâh adresine yollanması, standart malzeme (hasarlı halde bulunan veya kapının açılması esnasında hasar verilmesinin zorunlu olduğu hallerde kilit göbeği-barel, kilit rozeti) ve 8 / 13

9 işçilik masrafları her bir olay başına azami 250 TL sınırına kadar, bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak üzere teminat altındadır Bu limiti aşan masraflar, önceden onaylanması durumunda Sigortalı tarafından direkt ödenecektir İstisnalar Anahtar yaptırılması, keyfi kilit değiştirilmesi sonucu oluşacak malzeme masrafları kapsam dışıdır. 4.5 Cam Kırılması, Çatlaması Tanımı ve Limiti Sigortalı konutun dış cephe/iç kapı camlarının kırılması veya çatlaması durumunda konutun bulunduğu bölgeye en yakın yerden bir camcının Ssigortalı ile anlaşmaları ve Sigortalının onayı durumunda gelecektir Görevlendirilen camcının yol, işçilik ve cam masrafları 250 TL sınırına kadar yılda 3 defaya mahsus olmak üzere karşılanmakta olup, bu meblağı aşan masraflar onaylaması durumunda Sigortalı tarafından direkt olarak ilgili iş koluna yapılacaktır. Sigortalı limiti aşan masrafları onaylamazsa, sadece limit dâhilinde cam ve işçilik hizmeti verilecektir İstisnalar Konutun vitrin camları hizmet kapsamı dışındadır. 4.6 Ambulans Gönderimi Sigortalının ve/veya konutta yaşayan yakınının konut içerisinde rahatsızlanması veya yaralanması sonucu, Sigortalının konutuna doktor veya ambulans gönderilmesini talep etmesi durumunda, konutun bulunduğu bölgeye en yakın yerden ambulans Sigortalının onayı durumunda gönderilecektir Sigortalının acil ihtiyacı olması durumunda yılda azami 1 defa en yakın hastaneye nakil masrafları karşılanacaktır. Sigortalının kaza geçirmesi ya da hastaneye kaldırılmasını gerektiren bir rahatsızlık geçirmesi durumunda hastaneye tıbbi nakli ücretsiz olarak karşılanacaktır. Bulunulan şehirde hastane ve Sağlık kuruluşunun 9 / 13

10 gerekli tıbbi müdahale konusunda yetersiz kalması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna; Şehirlerarası tıbbi nakil konusunda hizmet verilecektir. Şehirlerarası tıbbi nakil gerekmesi durumunda ise, azami yılda 1 kez Sigortalının nakil masrafları karşılanacaktır Acil durum onayı doktor kararı sonucu onay verildiği takdirde geçerli olacaktır Acil Durum halleri Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş 32 Acil Durum Parametresine istinaden aşağıda listelenmiştir. Limitler dışında Sigortalı istediği zaman organizasyon talep etme hakkına sahiptir. Bu tip durumlarda hizmet bedeli Sigortalı tarafından karşılanacaktır Ambulans gönderilmesinin gerekli olduğu Uluslararası 32 Acil Durum Parametresi aşağıda listelenmiştir. Bu parametreler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenmiştir. İl ambulans servisleri ve özel ambulans servisleri bu 32 madde Acil Durum Parametresine göre çalışmaktadır. 1. Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum, 2. MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi, 3. Zehirlenmeler, 4. Ciddi Genel Durum Bozukluğu: Yaşlılık, besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır hastalık vb. nedenlerle kişinin sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulması,. 5. Trafik Kazası, 6. Ani Felçler, 7. Migren ve/veya Kusma, Şuur Kaybıyla Beraber olan Baş ağrıları, 8. Astım Krizi, Akut Solunum Problemleri, 9. Yüksek Ateş: Zehirlenme, enfeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede (Ortalama 39,5 C ve üzeridir) yükselmesi, 10. Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon düşmesi durumları, 11. Akut Batın: Mide, bağırsak gibi içi boş organların delinmesi, tıkanması ya da düğümlenmesi, iltihaplanması, vb. gibi acil müdahale gerektiren durumlar, 12. Yüksekten Düşme, 13. Ciddi İş Kazaları, Uzuv Kopması, 10 / 13

11 14. Menenjit, Ensefalit, Beyin Apsesi: Sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaşamsal fonksiyonları etkileyebilecek, beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastalıklar, 15. Elektrik Çarpması, 16. Ciddi Göz Yaralanmaları, 17. Kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, terör, sabotaj, vb 18. Renal Kolik: Böbrek taşlarının yol açtığı, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da böbrek hasarına yol açabilecek şiddetli ağrı oluşturan durum, 19. Akut Psikotik Tablolar: Aşırı saldırganlığa yol açan nörolojik ya da psikolojik rahatsızlıklar, 20. Suda Boğulma, 21. İntihar Girişimi, 22. Donma, Soğuk Çarpması, 23. Isı Çarpması, 24. Ciddi Yanıklar, 25. Yeni Doğan Komaları, 26. Başlamış Doğum Faaliyeti (Su Kesesinin Boşalması), 27. Diyabetik ve Üremik Kanama: Diyabet (şeker hastalığı) ve böbrek yetersizliğinin neden olduğu bilinç bulanıklığından başlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar, 28. Genel Durum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Diyaliz Hastalığı, 29. Akut Masif Kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek boyutlarda iç veya dış kanamalar, 30. Omurga ve Alt Extremite Kırıkları: Büyük dış veya iç kanamaya yol açan bacak kırıkları ve her türlü omurga kırıkları, 31. Tecavüz, 32. Dekompresyon (Dalgıç) Hastalığı: Halk arasında vurgun yemek olarak tabir edilen durum. 4.7 Sağlıklı Yaşam Danışma Hattı Kişilerin yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için, yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun tekniklerle pişirilmesi, depolanması ve tüketilmesi, yanlış beslenme alışkanlıklarının tespiti, çeşitli hastalık durumlarındaki bireyler için uygun diyet planlarının hazırlanması gibi konularda Sigortalılara telefonda bilgi, danışma ve organizasyon hizmetleri sağlanacaktır. 11 / 13

12 4.8 İndirimli Kuru Temizleme Hizmeti Sigortalının gelen kuru temizleme hizmeti talebini mesai saatleri içerisinde, doğrudan hizmet sağlayıcı aracılığıyla Sigortalı hatta iken bilgi ve hizmet akışı organize edilecek ve Sigortalının %50 indirimli olarak bu hizmetten yararlanması sağlanacaktır. Oluşacak hizmet bedeli Sigortalı tarafından karşılanacaktır. Mesai saatleri dışında ise, hizmet sunum bilgilerini aldıktan sonra, en geç ertesi iş günü içinde organize edilecektir. Kuru temizleme hizmet taleplerinin en az 48 saat önce yapılması şartı aranacaktır. Aksi takdirde, hizmet sunumunun gerçekleştirilememesinden Sigortacı sorumlu olmayacaktır. İlgili hizmet, hizmet sağlayıcı tarafından adresten temizlenecek giysilerin, eşyaların alınması ve temizleme işlemi sonrası adrese teslim edilmesi şeklinde yerine getirilecektir. 4.9 İndirimli Halı Yıkama Hizmeti Sigortalıdan gelen halı yıkama hizmeti talebini mesai saatleri içerisinde, doğrudan hizmet sağlayıcı aracılığıyla Sigortalı hatta iken hizmet akışını organize edecek ve Sigrotalı %40 indirimli olarak bu hizmetten yararlanacaktır. Oluşacak hizmet bedeli Sigortalı tarafından karşılanacaktır. Mesai saatleri dışında ise, hizmet sunum bilgilerini aldıktan sonra, en geç ertesi iş günü içinde organize edecektir. Halı yıkama hizmet taleplerinin en az 48 saat önce yapılması şartı aranacaktır. Aksi takdirde hizmet sunumunun gerçekleştirilememesinden Sigortacı sorumlu olmayacaktır. İlgili hizmet, hizmet sağlayıcı tarafından adresten halıların alınması ve yıkama işlemi sonrası adrese teslim edilmesi şeklinde yerine getirilecektir Asistans Hizmetlerine İlişkin Genel İstisnalar Aşağıda belirtilen hususlar yukarıda sayılan asistans hizmetleri bakımından teminat kapsamı dışındadır. Aşağıdaki hususların doğrudan yahut dolaylı olarak neden olduğu veya bu hususların katkısından kaynaklanan yahut bu hususlardan dolayı ortaya çıkan kayıp yahut yasal yükümlülük için asistans hizmeti sağlanmayacaktır. (i) Sigortalının kastı veya ağır kusuru olan durumlarda gerçekleşen hasarlar. (ii) Olağanüstü hal, sıkıyönetim, terörizm, ambargo, darbe, savaş, istila yabancı düşmanların hareketleri, düşmanlıklar (savaş ilan edilmiş olsa da olmasa da ), iç savaş, ayaklanma, ihtilal (askeri veya yerel v.s.), isyan, askeri yahut gasp edilmiş iktidar, kargaşalık yahut sivil başkaldırmadan doğrudan yahut dolaylı olarak 12 / 13

13 kaynaklanan yahut bunlar dolayısıyla meydana gelen veya bunların sonucu olarak ortaya çıkan kayıp veya zararlar vs benzeri durumlar. (iii) Her tür nükleer yakıt veya nükleer yakıt yakılmasından kaynaklanan, radyoaktivite ile iyonlaştıran yayılma yahut bulaşma, (iv) Her tür patlayıcı nükleer bileşimin yahut bu bileşimin nükleer bileşkeninin radyoaktif zehirli, patlayıcı yahut başka tehlikeli özellikleri, (v) (vi) Mücbir sebeplerin neden olduğu durumlar (Deprem, yangın, sel, yıldırım, nükleer tehlike v.s.), Aşırı iklim koşulları. 13 / 13

1.2. Konut Teminat altına alınmış, mutlaka Türkiye sınırları içinde bulunan, ticari amaçla kullanılmayan konut.

1.2. Konut Teminat altına alınmış, mutlaka Türkiye sınırları içinde bulunan, ticari amaçla kullanılmayan konut. AIG SİGORTA A.Ş. KONUT ASİSTANS ŞARTLARI GENEL ŞARTLAR A.1.Yararlanacak Olanlar 1.1. Sigortalı Kişi Kanuni ikametgâhı Türkiye sınırları içinde olan ve teminat altına alınmış konutta yaşayan kişiler ile

Detaylı

KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ KLOZU. Asistans Hizmeti, Poliçe nin yürürlükte bulunduğu belirtilen süre (vade) içerisinde geçerlidir.

KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ KLOZU. Asistans Hizmeti, Poliçe nin yürürlükte bulunduğu belirtilen süre (vade) içerisinde geçerlidir. KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ KLOZU 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Tanımlar Asistans Hizmeti Asistans Şirketi Poliçe Sigortalı : Poliçede öngörülen rizikonun gerçekleşmesi halinde işbu Kloz kapsamında Sigortalılara

Detaylı

ALBARAKA PLATINUM KART ASİSTANS HİZMETLERİ

ALBARAKA PLATINUM KART ASİSTANS HİZMETLERİ ALBARAKA PLATINUM KART ASİSTANS HİZMETLERİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş 25.03.2014 Albaraka Platinum Kart Asistans Hizmetleri nden, resmi ve dini tatil günleri dâhil olmak üzere yılın her gününde,

Detaylı

ACIBADEM MOBİL GÜVENLİ HAYAT PAKETİ TAAHHÜTNAME

ACIBADEM MOBİL GÜVENLİ HAYAT PAKETİ TAAHHÜTNAME ACIBADEM MOBİL GÜVENLİ HAYAT PAKETİ TAAHHÜTNAME Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. ( D-Smart ) gerçek kişi bireysel Aydan Aya ve Bundle tüketicileri ( Tüketici ) Acıbadem Mobil Güvenli Hayat Paketi Kampanyası

Detaylı

Eviniz. görmesin GÜVENLİ HAYAT PAKETİ ABONE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

Eviniz. görmesin GÜVENLİ HAYAT PAKETİ ABONE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Eviniz görmesin GÜVENLİ HAYAT PAKETİ ABONE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI D-SMART GÜVENLİ HAYAT PAKETİ ABONE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Katılmış olduğunuz D-Smart Güvenli Hayat Paketi Kampanyası Acıbadem Mobil

Detaylı

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI Değerli Sigortal m z, Konut Sigortas Poliçemizi tercih ettiğiniz için teflekkür ederiz. Konut sigortas ek teminatlar ndan ve Anadolu Hizmet ve Anadolu Acil Sağlık hizmetlerinden

Detaylı

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI Değerli Sigortal m z, Konut Sigortas Poliçemizi tercih ettiğiniz için teflekkür ederiz. Konut sigortas ek teminatlar ndan ve Anadolu Hizmet ve Anadolu Acil Sağlık hizmetlerinden

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

EKSTREM SPORLAR SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

EKSTREM SPORLAR SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI EKSTREM SPORLAR SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Bu poliçe ile poliçe üzerinde adı bulunan sigortalının sigorta süresi içinde acil kapsamında olan bir hastalık (Acil hastalıklar listesi Ek1 dedir) neticesinde

Detaylı

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan kara taşımacılığı amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde Türkiye

Detaylı

A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ

A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ 1) Asistans'ın Coğrafi Sınırları Asistans, Sigortalıların ferdi ve tıbbi teminatlardan, Sigortalı nın aracıyla seyahati esnasında hastalanması, yaralanması veya kaza geçirmesi

Detaylı

AIG Konut Asistans Hizmetleri :

AIG Konut Asistans Hizmetleri : AIG Konut Asistans Hizmetleri : Konutunuzda Acil Müdahale Gerektiren (Cam Kırılması,Elektrik Tesisatı arızası,çilingir hizmeti,su tesisatının patlaması v.b.) durumlarda 7 gün 24 saat 0212 3374256 /444

Detaylı

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 A- Sigortanın Kapsamı A.l- Sigortanın Kapsamı Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman,

Detaylı

TEHLİKELİ SPOR SEYAHAT SİGORTASI

TEHLİKELİ SPOR SEYAHAT SİGORTASI TEHLİKELİ SPOR SEYAHAT SİGORTASI Teminatlar Tüm Dünya EURO Tıbbi Tedavi 30.000 Arama ve Kurtarma 15.000 Tibbi Nakil ve geri dönüş 1.500 Cenaze Nakli Hukuki Danışmanlık Acil Mesajlar Genel Bilgi Limitsiz

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları İşimin Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil :

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil : TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamındaki acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi (acil hastalıklar listesi Ek-1 de sunulmuştur) veya yaralanması

Detaylı

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI İşbu Genel Şartlar Kitapçığı, poliçenize konu Mini Evim Sigortası na eklenebilecek tüm ek teminatlara ilişkin Genel Şartları gösteren bir kılavuzdan ibarettir. İşbu kılavuzda

Detaylı

TEMİNAT TANIMLARI. 2) Konut Ek Teminatları:

TEMİNAT TANIMLARI. 2) Konut Ek Teminatları: TEMİNAT TANIMLARI 1) Eşya Yangın: Poliçede belirtilen riziko adresindeki bina içerisinde bulunan ev eşyalarının, (giysiler de dahil) yangın, yıldırım, infilak sonucunda meydana gelebilecek risklerine karşı

Detaylı

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI Tüm Dünya (Afganistan, Irak, Türkiye hariç) 30.000 EURO coğrafi alanı kapsamaktadır. TEMİNAT VE LİMİTLER Tıbbi tedavi teminatı TEMİNATLAR Sigortalının tıbbi

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI TEMİNATLAR Teminat Limiti Tıbbi Tedavi Teminatı + Gıda Zehirlenmesi + Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli + Geri Dönüş Seyahati + Sigortalının Cenazesinin Nakli Limit: Azami 2.000.-TL

Detaylı

TÜRK TELEKOM & ACIBADEM MOBİL ACİL SAĞLIK PAKETİ TAHSİLATINA ARACILIK KAMPANYASI ABONE BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOM & ACIBADEM MOBİL ACİL SAĞLIK PAKETİ TAHSİLATINA ARACILIK KAMPANYASI ABONE BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOM & ACIBADEM MOBİL ACİL SAĞLIK PAKETİ TAHSİLATINA ARACILIK KAMPANYASI ABONE BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) gerçek kişi bireysel aboneleri

Detaylı

YURTDIŞI SEYAHAT GÜVENCE PAKET POLİÇESİ

YURTDIŞI SEYAHAT GÜVENCE PAKET POLİÇESİ YURTDIŞI SEYAHAT GÜVENCE PAKET POLİÇESİ TEMİNATLAR Teminat limiti- Coğrafi Alan Dünya (Abd,Kanada,Japonya ve Türkiye hariç) 30.000.-EUR ABD,Kanada,Japonya 50.000.-USD Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalı'nın,

Detaylı

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları Site Paket Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Allianz Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ GRUP SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI (29.06.2014-12.07.2014 / 13.07.2014-26.07.2014)

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ GRUP SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI (29.06.2014-12.07.2014 / 13.07.2014-26.07.2014) SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ GRUP SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI (29.06.2014-12.07.2014 / 13.07.2014-26.07.2014) SİGORTANIN KONUSU Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu öğrencilerinin, aşağıda

Detaylı

ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Bu poliçe ile poliçe üzerinde adı bulunan sigortalının sigorta süresi içinde aniden hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri

Detaylı

Benim Güvencem. Poliçesi Özel ve Genel Şartları

Benim Güvencem. Poliçesi Özel ve Genel Şartları Benim Güvencem Poliçesi Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta'nın size özel hizmet ve avantajlarından

Detaylı

YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Bu poliçe ile poliçe üzerinde adı bulunan sigortalının sigorta süresi içinde, T.C hudutları dahilinde, katıldığı turda aniden hastalanmaları ve/veya herhangi

Detaylı