GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015"

Transkript

1 GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Gümrük Yönetmeliğinde sayılan antrepo türlerinden hem genel hem de özel antrepo tipini içermektedir? A) (A), (B) B) (A), (C) C) (C), (D) D) (D), (E) E) (A), (F) 2. Antrepolardaki elleçleme faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Gümrük yönetmeliği Ek 63 te aksi belirtilmedikçe, elleçleme faaliyetlerinden hiçbiri sekizli tarife pozisyonunun değişmesine neden olmamalıdır B) Eşyanın kalburlanması bir elleçleme faaliyetidir C) Gümrük idareleri, faaliyetin suiistimal hallerine yol açmasının muhtemel olduğu durumlarda, elleçleme faaliyetlerine izin vermezler D) Eşyanın büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması bir elleçleme faaliyeti değildir E) Antrepolarda antrepo rejimine tabi eşya gerekli izin alınmak şartıyla elleçleme işlemine tabi tutulmak için antrepodan geçici olarak çıkarılabilir 3. Gümrük Yönetmeliğine göre aşağıdaki durumlardan hangisinde Gümrük Statü Belgesi düzenlenir? I- Eşyanın serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerine getirilmesi veya serbest bölgeye geri getirilmesi ya da bir gümrük rejimine tabi tutulması halinde II- Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerinden serbest bölgelere ihracat beyannamesi kapsamında gönderilen eşyanın, serbest dolaşımda bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla bölgeye giriş aşamasında III- Serbest bölge işlem formu ile transit olarak serbest bölgeye giriş yapan Avrupa Topluluğu veya üçüncü ülke menşeli eşya için bölgeye giriş aşamasında A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III E) I 4- Gümrük Kanunu nun 23 ila 31 inci maddelerinde düzenlenen gümrük kıymeti aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasında kullanılmaz? A) Katma Değer Vergisi B) Damga vergisi C) Ad valorem Gümrük Vergisi D) Ad valorem Antidamping Vergisi E) Ad valorem Özel Tüketim Vergisi Sayfa 1 / 25

2 5- XYZ firmasınca İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Halkalı Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilen ithalat işlemlerinin denetim elemanlarınca incelenmesi sonucunda firma tarafından 3 adet beyanname kapsamında peşin ödeme yapılmak suretiyle serbest dolaşıma sokulduğu beyan edilen eşyalar için aslında mal mukabili şeklinde ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. Beyannamelerin tescil tarihleri ile beyanname bazında tahakkuk ettirilen KKDF ve buna tekabül eden KDV lere ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir: Beyanname tescil tarihi KKDF KDV Yukarıdaki tabloda yer alan veriler ışığında Halkalı Gümrük Müdürlüğünce firma adına düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararı muhteviyatı alacak için firma tarafından 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun 244 üncü maddesinde tesis edilen uzlaşma müessesesinden faydalanmak üzere süresi içerisinde başvuru yapan firmanın başvurusunun uygun bulunması halinde görüşmenin yapılacağı birim ve görüşmeye konu alacak miktar eşleşmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü TL. B) Gümrükler Genel Müdürlüğü TL. C) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü TL. D) Gümrükler Genel Müdürlüğü TL. E) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü TL. 6- Gümrük Kanunu ve sair düzenlemeler uyarınca royalti ve lisans ücreti ödemeleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? A) Alıcının bir üçüncü kişiye royalti veya lisans ücreti ödemesi durumunda, bu tür ödemeler fiilen ödenen veya ödenecek fiyata ilave edilemez B) Royalti/lisans ücretinin miktarı ithal edilen eşyanın fiyatına bağlı olarak belirleniyor ise, aksi kanıtlanmadıkça ödemenin kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olduğu varsayılır C) Royalti/lisans ücretinin fiilen ödenen veya ödenecek fiyata ilave edilebilmesi için; ödemenin kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olması ve satış koşulu olarak yapılması gerekir D) Royalti/lisans ücretinin kıymete dahil edilip edilmeyeceğinin tespitinde ödemeyi alacak olan kişinin yerleşik olduğu ülke dikkate alınmaz E) İthalatçının marka kullanmak karşılığında ödediği veya ödeyeceği royalti veya lisans ücretinin eşyanın gümrük kıymetine ilave edilebilmesi için bu tür eşyayı satıcı ile ilişkisi olmayan diğer satıcılardan temin etme özgürlüğüne sahip olmaması gerekir 7- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği uyarınca aşağıdakilerden hangisi gümrük vergilerinden değildir? A) Dampinge Karşı Vergi B) Çevre Katkı Payı C) Tütün Fonu D) Damga Vergisi E) Tek ve Maktu Vergi Sayfa 2 / 25

3 8- ABC Ltd. Şti. nce, Fransa dan, GTİP inde sınıflandırılan plastik maddeden düğme ATR ile ithal edilmiştir. İthalat Rejim Kararı eki II sayılı listede yer alan söz konusu eşya için mezkur listenin 8 nolu sütununda %3,7 oranı kayıtlı bulunmaktadır. Eşyaya uygulanması gereken KDV oranı ise %18 dir. Eşyanın fatura bedeli TL dir. Eşya için yapılan yurtdışı gider toplamı 400 TL dir. Ayrıca, bu eşya için, varış limanına girişinden beyannamenin tescil edildiği ana kadar geçen süre içerisinde 200 TL lik çeşitli yurt içi gider (damga vergisi dahil) ile beyannamenin tescil tarihinden sonra 100 TL lik yükleme-boşaltma gideri yapılmıştır. Bu durumda, eşyanın ithalatında alınacak KDV miktarı ne kadardır? A) 987,3 TL B) 936 TL C) 984,6 TL D) 954 TL E) 969,3 TL 9- DFG firması tarafından bir serbest dolaşıma giriş beyannamesi kapsamında ithal edilen X eşyasının CIF bedeli TL dir. Söz konusu eşyaya tekabül eden gümrük vergisi 120 TL, ÖTV de 25 TL olarak hesaplanmıştır. Eşyanın ithalinde uygulanması gereken KDV oranı %18 olup ayrıca 55 TL de damga vergisi ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda eşyanın gümrüklenmiş değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 1416 TL B) 1351,1 TL C) 1406,1 TL D) 1361 TL E) KDV Kanunu uyarınca aşağıda teslim ile ilgili yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. B) Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. C) Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme âkit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi halinde, aradaki safhaların her biri ayrı bir teslimdir. D) Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar da mal teslimidir. E) Trampa tek bir teslim hükmündedir. 11- ÖTV Kanununa göre aşağıda yer alan ifadelerden hangisi ÖTV nin konusuna girmez? A) (I) sayılı listedeki malların rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi B) (I) sayılı listedeki malların ithali C) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı D) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi E) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı Sayfa 3 / 25

4 12- ÖTV Kanunu uyarınca gümrük idarelerince alınan özel tüketim vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) ÖTV Kanununda ithalat, verginin konusuna giren malların serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasını ifade eder B) İthalat vergilerinin maktu veya sabit oranlı alındığı hallerde tarife, malın ithalinde alınacak özel tüketim vergisi de dahil edilmek suretiyle tespit olunur C) Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait özel tüketim vergisi de aynı usule tâbi tutulur D) İthal edilecek mala ilişkin beyan üzerinden hesaplanan vergiler ile muayene ve denetleme sonucu hesaplanan vergiler arasındaki farklarda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre para cezası kesilir E) (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek özel tüketim vergisine karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınır sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre gümrük vergileri alacağına bağlı olmayan maktu veya nispi para cezalarının ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenmesi gerekmektedir? A) 7 gün B) 15 gün C) 30 gün D) 1 ay E) 60 gün 14- İdari para cezalarının 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A) İdari para cezasına itiraz edilmesi B) İdari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması C) İdari para cezası ile ilgili başvurulan uzlaşma görüşmesi sonucunda uzlaşmanın vuku bulmaması D) Yargılama aşamalarının son bulması E) Uzlaşma başvurusunda bulunulmuş olması sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre amme borçlusunun veya amme borçlusunun malının bulunduğu mahalde gümrük idaresi bulunmaması halinde takip işlemleri kim tarafından yerine getirilir? A) İl Ticaret Müdürlüğü B) İcra Daireleri C) Belediyeler D) Vergi Daireleri E) Kaymakamlıklar Sayfa 4 / 25

5 16- Aşağıdakilerin hangisi/hangileri dahilde işleme rejimi kapsamında işlem görmüş ürünlerin bünyesine giren ithal eşyası oranının hesaplanma amaçlarındandır? I. Ticaret politikası önlemlerinin uygulanması II. Tahakkuk ettirilecek vergilerin belirlenmesi III. Bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda indirim yapılacak tutarın belirlenmesi. A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III 17- Dahilde işleme rejimi tebliği uyarınca dahilde işleme rejiminde belge/izin süresine ilişkin olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Gemi inşaa üretimi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin olarak düzenlenen belge/iznin süresi proje süresi kadar tespit edilebilir B) Dahilde işleme izin belgesinde belge süresinin sonu belge süresinin bitiminin rastladığı gündür C) Belge süresi, belge üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ithalat ve/veya ihracat işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemdir D) Dahilde işleme izin belgesinin/ izninin süresi sektörüne göre azami 12 aya kadar tespit edilebilir E) Sürenin başlangıcı, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin tarihidir 18- Dahilde İşleme Rejimi Karar ve Tebliği uyarınca aşağıda belirtilen hangi durumda dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ilgili söylenenler yanlıştır? A) Dahilde işleme izin belgesi/izni Türkiye Gümrük Bölgesindeki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, dahilde işleme rejiminin işlem görmüş ürünlerin ihracı veya yeniden ihracı için en iyi imkanların yaratılmasına yardımcı olduğu hallerde verilebilir B) Türk malı imajının olumsuz etkilenmemesi gerekir C) İşleme faaliyetinin katma değer yaratan ve kapasite kullanımını arttıran bir faaliyet olması gerekir D) İşleme faaliyetinin, işlem görmüş ürünün rekabet gücünü ve ihraç potansiyelini arttıran koşullar yaratıyor olması gerekir E) Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi halinde dahilde işleme izni verilebilir 19- Gümrük Kanunu, Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve Tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi eşdeğer eşya uygulaması için söylenebilir? A) İşlem görmüş ürünün eşdeğer eşyadan elde edildiği durumlarda, gümrük işlemlerinde ithal eşyası eşdeğer eşya, eşdeğer eşya ise ithal eşyası olarak değerlendirilir. B) Eşdeğer eşya karşılığı ithalatta ticaret politikası önlemleri uygulanır. C) Eşdeğer eşya kullanımı çerçevesinde ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte kullanılamaz. D) Önceden ihracat işleminden sonra buna tekabül eden oranda ithal edilen eşya, belge sahibi firma tarafından serbestçe kullanılamaz. E) Önceden ihracat konusu işlem görmüş ürünün ihracat vergisine tabi eşdeğer eşyadan elde edilmesi halinde, ihracat vergisi kadar teminat alınmaz. Sayfa 5 / 25

6 /3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar a göre, teminatlı ithalatta bir defada verilecek teminat süresi ne kadardır? A) 1 yıl B) 8 ay C) 6 ay D) 4 ay E) 3 ay /3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar a göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olmaları halinde serbesttir. B) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte teşvik belgeli bir başka yatırım için devri, teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı, ihracı, kiralanması Ekonomi Bakanlığının iznine tabidir. C) Tamamlama vizesi yapılmamış veya tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte beş yılını doldurmamış makine ve teçhizata satış izni verilebilmesi için yatırımın bütünlüğünün bozulmaması şartı aranır. D) Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın teminatlı ithalinde bir defada verilecek teminat süresi azami dört aydır. E) Yatırımcının teşvik belgesinin satış iznini müteakip diğer nedenlerle iptali hâlinde izin verilen makine ve teçhizata uygulanan destekler de ilgili mevzuat çerçevesinde kısmen veya tamamen geri alınır. 22- Aşağıdakilerden hangisi Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı na göre destek unsurlarından biri değildir? A) KDV istisnası B) Gümrük vergisi muafiyeti C) ÖTV istisnası D) Faiz desteği E) Yatırım yeri tahsisi 23- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yer alan desteklerin uygulanması açısından iller, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak kaç bölgeye ayrılmıştır? A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 Sayfa 6 / 25

7 /15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ve 1 Seri No.lu Gümrük Muafiyeti Tebliğine göre özel tertibatlı araç ithalinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır A) Özel tertibatlı araçların engelli kişi tarafından, başka bir engelliye herhangi bir süre kısıtı bulunmaksızın ve gümrük vergileri tahsil edilmeksizin devri mümkündür. B) Engelli kişinin vefatı halinde, aracın varis tarafından engelli olmayan başka bir kişiye, aracın serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren üç yıl geçmeden satışı mümkün değildir. C) Muafen serbest dolaşıma girecek olan aracın özel tertibatının, araç serbest dolaşıma girmeden önce yurt dışında yapılmış olması gerekmektedir. D) Özel tertibatlı araçların engelli kişi tarafından, engelli olmayan başka bir kişiye aracın serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren, üç yıl geçmeden satışı mümkün değildir. E) Aracın, serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren beş yıl geçmeden varis tarafından engelli olmayan kişilere satılması veya devredilmesi durumunda gümrük vergileri tahsil edilir Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğine ( Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) göre aşağıdaki eşyadan hangileri dolaylı temsil yetkisi kapsamında hızlı kargo firması tarafından beyan edilebilecek eşyadan değildir? A) Değeri 75 Avro yu aşmayan serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyetteki eşya B) Numunelik eşya C) Miktarı brüt 150 kilogramı ve değeri 7500 Avro yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşya D) Değeri Avro arasında miktarı brüt 30 kilogramı geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyetteki eşya E) Doküman 26-4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğine ( Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) göre aşağıdaki eşyadan kaç tanesi dolaylı temsil yetkisi kapsamında hızlı kargo firması tarafından beyan edilebilecek eşyadır? I- Doküman II- Değeri 75 Avro ya kadar serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyetteki eşya III- Değeri 75 Avro ya kadar serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya IV- Değeri 75 ila 1500 Avro arasında serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyetteki eşya V- Değeri 75 ila 1500 Avro arasında miktarı brüt 30 kilogramı geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya VI- Miktarı brüt 150 kilogramı ve değeri 7500 Avro yu geçmeyen ihracat rejimine konu ticari miktar ve mahiyetteki eşya VII- Numunelik eşya ve modeller VIII- Cep telefonu A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 Sayfa 7 / 25

8 27-4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğine ( Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) göre dolaylı temsil yetkisi kapsamında posta idaresi ya da hızlı kargo firması tarafından yapılan beyan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nın 112 nci maddesi kapsamında diğer mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi hükümler dikkate alınmaz. B) Bu kapsamda yapılan ihracat beyanında ihracatçı birliği onayı aranmaz. C) Gümrük beyanı kapsamında sonuçlandırılan gümrük işlemleri için verilen hizmet karşılığında ilave ücret alınmaz. D) Doküman olarak ayrılan gönderiler için gümrük beyannamesinde yalnızca alıcı ve gönderici bilgileri yer alır. E) Gönderinin yanlışlıkla Türkiye'ye gelmesi halinde yurt dışı edilmesine; mahrece iadesi gereken gönderinin geldiği ülkeye gitmesine, operatörün beyanı doğrultusunda izin verilir /15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Amerika Birleşik Devletleri nden posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen 400 Avro değerindeki ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla taşınmasında hiçbir kısıtlama bulunmayan eşyanın vergilendirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Eşya muafiyet kapsamındadır, herhangi bir vergi tahsil edilmez. B) Eşyaya ilişkin %20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilir. C) Eşya muafiyet kapsamı dışındadır, eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanır. D) Eşyaya ilişkin %18 oranında vergi ile KDV ve ÖTV tahsil edilir. E) Eşyaya ilişkin %18 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilir. 29- Gümrük Tarife Cetvelinde 2. Fasıl başlığı Etler ve Yenilen Sakatat olmasına karşın hayvan bağırsakları, mesaneleri veya midelerinin 5. Fasılda Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler olarak sınıflandırılması hangi Genel Yorum Kuralının (GYK) gereğidir? A) GYK 1 B) GYK 3 C) GYK 4 D) GYK 2 E) GYK 6 Sayfa 8 / 25

9 30- Hak sahibi, 15/03/2011 tarihinde düzenlenen BTB sine dayanarak ihracatçıyla 12/10/2014 tarihinde bağlayıcı sözleşme yapmıştır. Buna karşın, BTB deki eşya, 01/02/2015 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Resmi Gazetede yayımlanan Sınıflandırma Tebliği ile başka bir GTİP de sınıflandırılmıştır. Buna göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Bağlayıcı Tarife Bilgisi, 01/02/2015 tarihinde yayımlanan değişiklikten önce ilgili yasal geçerlilik süresi dolduğundan zaten geçersiz durumdadır. B) Bağlayıcı Tarife Bilgisinde yapılan sınıflandırmanın 01/02/2015 tarihinden sonra geçersiz hale gelmesi nedeniyle söz konusu BTB yi düzenleyen idarenin bu BTB yi iptal ederek güncel GTİP li yeni bir BTB düzenlemesi gerekir. C) Bağlayıcı Tarife Bilgisi söz konusu değişikliği getiren Sınıflandırma Tebliğinin yayımını takiben kendiliğinden geçersiz hale gelir; ancak, hak sahibi 12/10/2014 tarihli bağlayıcı sözleşmesi nedeniyle bu BTB yi Sınıflandırma Tebliğinin yayımından itibaren 6 ay daha kullanabilir. D) Bağlayıcı Tarife Bilgisi söz konusu değişikliği getiren Sınıflandırma Tebliğinin yayımını takiben kendiliğinden geçersiz hale gelir; ancak, hak sahibi 12/10/2014 tarihli bağlayıcı sözleşmesi nedeniyle bu BTB yi sözleşmeyi yaptığı tarihten itibaren 6 ay süreyle kullanabilir. E) Bağlayıcı Tarife Bilgisi söz konusu değişikliği getiren Sınıflandırma Tebliğinin yayımını takiben kendiliğinden geçersiz hale gelir ve hak sahibinin bağlayıcı sözleşmesi olsa da BTB yi hiçbir şekilde kullanamaz. 31- İdarece 18/06/2014 tarihinde düzenlenmiş olan BTB, 30/06/2014 tarihinde hak sahibine tebliğ edilmiştir sayılı Gümrük Kanunu çerçevesinde, süre bitiminden önce başka bir gerekçe ile iptal veya geçersiz olmaması koşuluyla söz konusu BTB aşağıdaki tarihlerin hangilerinde yürürlüktedir? I. 17/06/2020 II. 18/06/2017 III. 30/06/2017 IV. 29/06/2020 V. 19/06/2014 A) II-IV B) I-II-III-V C) I-II-III D) I-II-III-IV-V E) III-IV 32- Beyanname konusu eşyanın muayenesinden önce yükümlüsünce idareye verilen dilekçede, beyan edilen GTİP de hata yapıldığı, 1000 TL. olarak beyan edilen ödenecek toplam verginin doğru GTİP e göre hesaplandığında 1200 TL. olması gerektiği bildirilmiş, gümrük idaresi de bu tespiti uygun bulmuştur sayılı Gümrük Kanununun 234/3. maddesine göre yükümlüsüne tahakkuk edecek ceza miktarı aşağıdakilerden hangisidir? A)20 B) 30 C) 90 D) 200 E) 600 Sayfa 9 / 25

10 sayılı Gümrük Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Brüt ağırlığı üzerinden vergiye tabi eşya ambalajsız geldiği takdirde, söz konusu eşya bulunduğu haldeki ağırlığı üzerinden vergiye tabi tutulur. B) Değişik vergi oranlarına ve aynı zamanda brüt ağırlıkları üzerinden vergiye tabi eşyanın aynı ambalaj içinde gelmesi halinde, eşya, net ağırlıkları üzerinden tartılır ve ambalaj ağırlığı orantılı olarak net ağırlıklara ilave edilir. C) Ağırlık üzerinden vergiye tabi eşyanın alışılagelen ambalaj niteliğinde olmayan kutu, kılıf ve mahfazalarının gümrük vergi oranları, içindeki eşyanın vergi oranından daha yüksek bulunduğu takdirde, içindeki eşyanın vergisi ambalajın tarife pozisyonuna göre vergiye tabi tutulur. D) Kendi tarifeleri üzerinden vergiye tabi ambalaj maddelerinin vergi oranı, içindeki eşyanın gümrük vergi oranından düşük veya buna eşit bulunduğu takdirde, ambalaj maddelerinin gümrük vergisi eşyanın tabi bulunduğu vergi oranları üzerinden ve eşya ile birlikte hesaplanır. E) Gümrük Tarifesinde brüt ağırlık esasına göre vergiye tabi eşyada, vergiye esas ağırlık eşyanın kendi ağırlığı ile tüm ambalaj maddeleri ve kapların ağırlıkları toplamıdır. 34- Gümrük Yönetmeliğinin 582. maddesine göre; ceza uygulamasında, eşyanın, gümrük tarife istatistik pozisyonu konusunda yeterli bilgi bulunmadığı takdirde hangi vergi oranı esas alınır? A) Eşyanın girdiği tarife pozisyonundaki en düşük vergi oranı B) Eşyanın girdiği fasıldaki en düşük vergi oranı C) Eşyanın girdiği tarife pozisyonundaki en yüksek vergi oranı D) Eşyanın girdiği fasıldaki en yüksek vergi oranı E) Eşyanın gümrük kıymeti oranında 35- Gümrük Yönetmeliğine göre geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta gümrük yükümlülüğü gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihte başladığından, eşyanın geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu tarihteki vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurları dikkate alınır. B) Geçici ithalat eşyasının serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde söz konusu eşya için geçerli ticaret politikası önlemleri uygulanır. C) Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde, geçici ithalat rejimine ilişkin beyannamenin tescil edildiği tarihteki vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına göre tespit edilecek ithalat vergileri alınır. D) Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal eşyasının bu rejimden yararlandığı her ay için (%3) tahsil edilen miktar dışında kalan ithalat vergileri alınır. E) Geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması gerekir. Sayfa 10 / 25

11 36- Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğine göre gümrük kontrolü altında işleme rejimi; A) İşlenmiş ürünün ithalat vergisinin, bünyesinde bulundurduğu ithal ürünün vergisinden daha yüksek olduğu işlemler için uygulanır. B) Eşyanın işlenmesinden sonra rejime tabi tutulduğu sıradaki niteliğine veya durumuna dönüştürülmesinin ekonomik olarak mümkün olduğu durumlar için uygulanır. C) İşlenmiş ürünün ithalat vergisinin, bünyesinde bulundurduğu ithal ürünün vergisinden daha düşük olduğu işlemler için uygulanır. D) İşlenmiş ürünler içinde ithal eşyasının teşhisinin mümkün olmadığı eşya için uygulanır. E) Serbest dolaşımdaki eşya için uygulanır. 37- Gümrük Yönetmeliğine göre geçici ithalat rejiminde süre uzatımına ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gümrük idaresi tarafından eşyanın tahsis yerinde, tahsis amacına uygun olarak kullanıldığının ve ilk giriş ayniyetine uygun bulunduğunun tespit edilmesi halinde süre uzatımı yapılabilir. B) Süre uzatım talebinin rejim süresi içinde yapılması gerekir. C) Geçici ithalatın ATA Karnesi kapsamında yapılmış olması halinde süre uzatım talebinde bulunulamaz. D) Süre uzatım talebi için rejime giriş gümrük idaresine veya eşyanın bulunduğu yere en yakın gümrük idaresine başvuru yapılmalıdır. E) Süre uzatım talebinin değerlendirilmesinde, Gümrük Kanunu nun 131 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararında özel olarak belirlenen süreler ile Gümrük Yönetmeliğinde düzenlenen istisnai haller saklı kalmak üzere, verilecek ek sürelerle birlikte yirmidört aylık süreyi aşmaması gerekir. 38- Gümrük Kanununa göre aşağıda yer alan tanımlardan hangisi geçici ithalat rejimine uymaktadır? A) Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesinde niteliğini ve durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmesine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. B) Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan rejimdir. C) Serbest dolaşımdaki eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde niteliğini ve durumunu değiştiren işlemlere tabi tutularak nihai ürünün gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmesine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. D) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın vergileri teminata bağlanmak suretiyle Türkiye Gümrük Bölgesinde işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra ihracına olanak sağlayan rejimdir. E) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına imkan sağlayan rejimdir. Sayfa 11 / 25

12 39- Hariçte İşleme Rejimine ilişkin olarak Gümrük Kanununda sayılan aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hariçte işleme rejimi; ihracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz. B) Hariçte işleme rejimi, serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. C) Eşyanın hariçte işleme rejimi altında kalma süresi 24 ayı aşmamak koşuluyla gümrük idaresince belirlenir. D) Hariçte işleme rejimine tabi tutulmadan önce geçici ihracat eşyasının nihai kullanımı nedeniyle indirimli bir orandan serbest dolaşıma girdiği ve bu indirimli oranın tanınması için gerekli koşulların yürürlükte kalmaya devam ettiği hallerde indirilecek tutar, eşyanın serbest dolaşıma ilk girişi sırasında hesaplanan gerçek ithalat vergileri tutarıdır. E) Serbest dolaşımdaki eşyanın geçici ihracı halinde, söz konusu eşyaya Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışı için öngörülen ihracat vergileri, ticaret politikası önlemleri ve diğer işlemler uygulanır. 40- Ticari kiralama kapsamında geçici ihracı yapılacak eşyaya ilişkin olarak 30/5/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Hariçte İşleme-Geçici İhracat Tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I) Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatta süre 180 günü aşamaz. Ancak bu süre, bitiminden önce başvurulmak kaydıyla, ilgili gümrük müdürlüğünce ticari kiralama sözleşmesinde belirlenen süre kadar uzatılabilir. II) Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat talepleri, kiracı firma veya kuruluşla yapılan sözleşmenin aslı veya noter tasdikli örneği ile sözleşmenin yeminli tercümanca yapılmış olan Türkçe tercümesi; kiraya verilen eşyanın motorlu kara nakil vasıtası olması durumunda ise ayrıca bahse konu aracın motorlu araç tescil belgesinin bir örneği ile beraber Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına yapılır. III) Ticari kiralama konusu eşyanın, finansal kiralama yoluyla elde edilmiş olması durumunda, söz konusu eşyanın finansal kiralama yoluyla elde edildiğine ilişkin kiralayan ile kiraya veren arasında yapılan sözleşme ve kiralayan kişi tarafından noterden tanzim ettirilmiş muvafakatname ibraz edilir. IV)Ticari kiralama için gümrük müdürlüğü tarafından onaylanan beyanname izin hükmündedir. A) II ve III B) III ve IV C) I ve IV D) I ve III E) II ve I Sayfa 12 / 25

13 41- Aşağıdakilerden hangisi 30/5/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Hariçte İşleme-Geçici İhracat Tebliğine göre standart değişim sistemine dayalı hariçte işleme rejimi için doğrudur? A) Standart değişim sistemi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak ithal edilmesidir. B) İkame ürünlere ait gümrük beyannamesinin onaylandığı tarihten itibaren 3 (üç) aylık süre içerisinde geçici ihraç eşyasının ihraç edilmesi gerekir. C) Standart değişim sistemi kapsamında tamir amacıyla geçici ihraç edilecek eşyanın, önceden ihraç edilmesinin üretimi durduracak, ekonomik kayba neden olacak ve sistemin işleyişini bozacak nitelikte olduğunun bir dilekçe ile gümrük müdürlüğüne bildirilmesi ve ithalat vergileri tutarını karşılayan teminat verilmesi halinde ikame eşyanın önceden ithaline izin verilir. D) Standart değişim sistemi izni Ekonomi Bakanlığınca verilir. E) Standart değişim sisteminde dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilecek eşya için ithalat vergileri tutarını karşılayan teminat verilmesi halinde ikame eşyanın önceden ithaline izin verilir 42- Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Kanununa göre hariçte işleme izninin verilmesi için söylenemez? A) Hariçte işleme izni en fazla 6 ay için verilir. B) Hariçte işleme izni, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere verilir. C) Hariçte işleme izni; Türkiye'deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarına ciddi bir zarar verecek durumda olmadığı hallerde verilir. D) Hariçte işleme izni, işlem görmüş ürünlerin geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucu elde edildiğinin tespiti mümkün olan hallerde verilir. E) Hariçte işleme rejiminin uygulanmasının, ithal edilen işlem görmüş ürünlerin aynısını veya benzerini üreten Türkiye deki üreticilerin temel çıkarlarını olumsuz etkilemeksizin ihraç eşyasının satışını teşvik etmesi ve işleme faaliyetinin Türk menşeli eşya ile Türkiye dışında elde edilen eşyanın birleştirilmesiyle oluşan işlem görmüş ürün olarak ithal edilmesi halinde, hariçte işleme izni işleme faaliyetini yaptıracak kişi dışında başka bir kişiye de verilebilir. 43- Aşağıdakilerden hangisi 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararına göre Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam muafiyetle serbest dolaşıma girmesi usulüdür? A) Şartlı Muafiyet B) Standart Değişim Sistemi C) Eşdeğer Eşya D) Üçgen trafik E) Konsinye İhracat Sayfa 13 / 25

14 44-30/5/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Hariçte İşleme- Geçici İhracat Tebliğine göre, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir ettirilmek istenen eşyaya ilişkin hariçte işleme izni aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? A) Ekonomi Bakanlığı B) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı C) Hazine Müsteşarlığı D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı E) Dışişleri Bakanlığı /10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararına göre hariçte işleme rejimi kapsamında üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresi tarafından düzenlenen ve Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi nin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi nin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girişine imkan veren belge aşağıdakilerden hangisidir? A) A.TR Dolaşım belgesi B) EUR.1 Dolaşım Belgesi C) INF2 D) INF3 E) INF6 46- Geçici ithal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 seri Nolu Gümrük Genel Tebliğine göre; Türkiye ye öğrenim görmek ya da çalışmak üzere gelen yabancı uyruklu şahısların, Türkiye de bulundukları süre boyunca taşıtlarını kullanabilmeleri için almaları gereken belge hangisidir? A) Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi B) Gümrüklerden Geçiş Karnesi(CPD) C) Mülkiyet Belgesi D) Çalışma Belgesi E) İkametgah Belgesi Sayfa 14 / 25

15 sayılı Gümrük Kanununa göre, transit rejimi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Transit rejimine tabi tutulan eşya ve gerekli belgeler, rejimi düzenleyen hükümlere uygun olarak varış gümrük idaresine sunulduğunda, transit rejimi sona erer. B) Asıl sorumlu, eşyayı öngörülen süre içerisinde ve gümrük idareleri tarafından eşyanın ayniyetinin tespiti amacıyla alınan önlemlere uymak suretiyle, varış gümrük idaresine sağlam ve noksansız olarak sunmak ve transit rejimine ilişkin hükümlere uymakla yükümlüdür. C) Transit rejimine konu olan eşyanın, gümrük gözetimi altındaki antrepolarda veya gümrük idarelerince eşya konulmasına izin verilen yerlerde bir süre kalması veya bir taşıttan diğer bir taşıta aktarılması mümkündür. D) Türkiye Gümrük Bölgesi içinde transit halindeki eşyanın beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle telef veya kaybının kanıtlanması halinde, eşyaya ilişkin gümrük vergileri tahsil edilir. E) Transit rejimine tabi eşya, şüphe veya ihbar durumları hariç olmak üzere, varış gümrük idaresine kadar muayene edilmeksizin ve gerektiğinde mühür altına alınarak veya memur eşliğinde sevk edilir sayılı Gümrük Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisinde transit rejimini sonlandıran ve ibra eden idareler doğru olarak verilmiştir? A) Rejimi transit idaresi sonlandırır, hareket idaresi ibra eder. B) Rejimi varış idaresi sonlandırır, hareket idaresi ibra eder. C) Rejimi hareket idaresi sonlandırır, varış idaresi ibra eder. D) Rejimi sonlandıran ve ibra eden hareket idaresidir. E) Rejimi sonlandıran ve ibra eden varış idaresidir. 49- Gümrük Yönetmeliğine göre, transit rejimi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kefil, teminat tutarına kadar doğabilecek gümrük vergileri ve diğer yükleri asıl sorumlu ile birlikte müştereken ve müteselsilen ödemeyi yazılı olarak üstlenen gerçek veya tüzel üçüncü kişidir. B) Kefil, Türkiye de yerleşik ve teminat idaresince onaylanmış, teminat mektubu vermeye yetkili banka ve finans kuruluşları olabilir. C) Kefil ve asıl sorumlu, aynı kişi olabilir. D) Kefilin yükümlülüğü, taahhüdünün teminat idaresince kabul edilmesine dayanır ve hareket idaresinin eşyayı bu teminat kapsamında serbest bıraktığı tarihte başlar. E) Kefilin yükümlülüğü, teminat belgesinde belirtilen maksimum tutarla sınırlıdır. 50- Aşağıdakilerden hangisi yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılan tespit işlemleri arasında yer almamaktadır? A) Çok zor duruma ilişkin tespit işlemleri B) Onaylanmış Kişi Statüsüne ilişkin tespit işlemleri C) Menşe mevzuatına ilişkin tespit işlemleri D) Takas işlemlerinde KKDF muafiyeti uygulanmasına ilişkin tespit işlemleri E) Geçici ihracat rejimine ilişkin tespit işlemleri Sayfa 15 / 25

16 51- Aşağıdaki koşullardan hangileri Gümrük Yönetmeliğinin 578 inci maddesi uyarınca Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yetki belgesi iptalini gerektirir? I. Bakanlıkça belirlenen asgari fiyatın altında hizmet verilmesi II. Dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleriyle ya da tespit işlemini yaptıran yükümlü ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde olduğunun tespit edilmesi III. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarından birisinin kaybedilmesi IV. Görevin bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapılmaması veya kusurlu olarak yapılması A) I, II B) I, II, III C) I, III, IV D) I, II, IV E) I, II, III, IV sayılı Gümrük Kanununa göre, gümrük işlemlerinde temsile ilişkin olarak aşağıda yer alan ibarelerden hangisi yanlıştır? A) Temsil yetkisine sahip olmadığı halde, başka bir kişi adına ya da hesabına hareket ettiğini beyan eden kişi, kendi adına ve kendi hesabına hareket ediyor sayılır. B) Temsil yetkisi bulunmadığı halde başka bir kişi adına veya hesabına gümrük idarelerinde iş takip eden yetkisiz temsilci hakkında iki kat usulsüzlük cezası uygulanır. C) Temsilci, doğrudan temsil durumunda başkasının adına ve hesabına hareket eder. D) Gümrük müşavirleri gümrük idarelerinde dolaylı temsilci olarak iş takip edebilirler. E) Temsilci, dolaylı temsil durumunda kendi adına ancak başkasının hesabına hareket eder sayılı Gümrük Kanununa göre, dolaylı temsile ilişkin olarak aşağıda yer verilen ibarelerden hangisi yanlıştır? A) Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir. B) Posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı ve değeri Bakanlar Kurulunca belirlenecek eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir. C) Devlet, belediye, il özel idareleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin amir ve memurları, özel hukuk tüzel kişilerinin kendilerini temsile yetkili personeli, tüm gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip edebilirler. D) Dolaylı temsilcilerin Kanunda öngörülen faaliyetlerini yapmalarına engel hastalığının bulunmaması gerekir. E) Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilirler. 54- İhracat Yönetmeliğine göre Kamu kuruluşları tarafından açılan savunma alanına yönelik olmayan ve bedeli en az ABD Doları olan uluslararası ihalelerde, ihaleleri kazanan yabancı firma/kuruluşların ihaleleri açan kamu kuruluşlarına yönelik ihracat taahhütlerini kapsayan ihracat şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Konsiye ihracat B) Kredili ihracat C) Transit ticaret D) Offset E) Takas Sayfa 16 / 25

17 55- İhracatta ödeme şekilleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Akreditifli ödemede, ihracatçının talep ve talimatına dayanarak bir bankanın (amir banka), belirli bir tutara kadar ve belirli bir vade içinde, akreditifte öngörülen şartlara uygun belgelerin ibrazı karşılığında ödeme yapacağını taahhüt etmesidir. B) Vesaik mukabili ödemede, ihracatçı malları yüklemeden önce, ülkesindeki bir banka veya ithalatçının ülkesinde bulunan temsilcisi aracılığıyla, sevk belgelerini ithalatçının ülkesindeki bankaya tahsil talimatı ekinde gönderir ve karşılığının ödenmesinden veya düzenlediği poliçenin ithalatçı tarafından kabulünden sonra ithalatçıya teslim edilmesini ister. C) Mal mukabili ödeme şeklinde ihracatçı malları alıcı adına sevk ettikten sonra, malı temsil eden belgeleri ithalatçıya, ya doğrudan ya da bedelsiz teslim koşuluyla banka aracılığıyla gönderir. D) Peşin ödeme şeklinde riskin tamamını ihracatçı üstlenmektedir. E) Kabul kredili ödeme şeklinde vadeli alım yapmak isteyen ihracatçıya karşı ithalatçı, poliçeye bankanın kabul veya aval vermesiyle kendini garanti altına almış olmaktadır. 56-Aşağıdakilerden hangisi ihracata yönelik devlet yardımları mevzuatı kapsamında yer almaz? A) Pazar araştırmasına yönelik yardımlar B) Tarımsal ürünlerde İhracat iadesi yardımı C) İhracatta KDV iadesi D) Çevre Koruma Yardımları E) Araştırma-Geliştirme Yardımları 57- Aşağıdakilerden hangisi İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (96/31) kapsamında değildir? A) Kültür ve Tabiat Varlıkları B) Doğadan Toplanan Doğal Çiçek Soğanları C) Ankara (Tiftik) Keçisi D) Bor Madeni E) Yarış atları 58- İthalat Yönetmeliği 3. maddesinde Vergi numarasına sahip, her gerçek kişi ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir. olduğu ifade edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi veya hangilerinde vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz? I. Özel anlaşmalar dayanan ithalatta, II. Kitap ve diğer yayınların ithalatında, III. Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Müsteşarlıkça perakende satışına izin verilen malların ithalatında, IV. Posta kolileri dahil olmak üzere posta yoluyla gelen ticari eşya ithalatında, V. Ekonomi Bakanlığı tarafından izin verilen eski eşya ithalatında, A) I-IV-V B) III-IV-V C) I-II-III D) I-II-V E) IV-V Sayfa 17 / 25

18 59- Aşağıdakilerden hangisi İthalat Rejim Kararı nın 10. maddesine göre yanlıştır? A) Toplu Konut Fonu ödenerek ithal edilecek maddeler beyannamenin verildiği tarihte geçerli miktar ve oranlar kadar fona tabidir. B) Gümrük Kanununun 167 nci maddesi çerçevesinde Gümrük Vergisinden muaf olarak gerçekleştirilecek ithalat fona tabi değildir. C) Fonların, ilgililerce süresi içinde yatırılmaması durumunda, 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. D) Fon ödenerek ithal edilecek maddelerin belirlenmesi ile fon tutarlarının yeniden düzenlenmesi, Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. E) Süresi içerisinde yurt dışı edilmeyen maddelere ait teminata bağlanan fonlar, Toplu Konut Fonuna gelir kaydolunur. 60- İthalat Rejim Kararına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bu Karar eki listelerde yer alan maddelerin karşılarında nisbi (% olarak) Toplu Konut Fonu bulunduğu takdirde, fon, ithal edilen malın EURO cinsinden değerinin karşılığı Türk Lirası üzerinden, maktu (ABD Doları /100 Kg/net) bulunduğu takdirde de, ABD Doları cinsinden hesaplanacak fon miktarının karşılığı Türk Lirası üzerinden tahsil edilir. B) Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışında inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi üstlendikleri işlerle ilgili olarak satın aldıkları makina ve teçhizatın Türkiye'ye kesin ve geçici ithali ile bunlara ilişkin süre uzatımları Müsteşarlığın iznine bağlıdır. Söz konusu malların geçici ithalinde ise, ödenmesi gereken Gümrük Vergisi miktarı %20 fazlasıyla birlikte teminata bağlanır. C) Dış Ticaret Müsteşarlığı veya adına ithalat yapacak olan kamu kuruluşları ithalde alınan Gümrük Vergisi ve harçlardan muaftır. D) II sayılı liste kapsamında yer alan maddelerin, aynı zamanda V sayılı listede yer alması durumunda, II ve V sayılı listelerde belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha yüksek olanı uygulanır. E) İthalat bedellerinin ödenmesi, kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir. 61- İthalat Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? I. Kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığına başvururlar. II. FOB teslim şekli dışındaki ithal başvurularında proforma faturalarda, mal, navlun ve sigorta bedelleri ayrı ayrı belirtilir. III. Kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış malların bedelleri ödenmek suretiyle kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla), gümrük idarelerince sonuçlandırılır. IV. Müsteşarlıkça onaylanan ithal şahadetnameleri onay tarihinden itibaren oniki ay geçerlidir. Gerekli görülmesi halinde Müsteşarlık bu süreyi uzatabilir. A) I-IV B) III-IV C)I-II D) II-III E) Yalnız IV Sayfa 18 / 25

19 62- İhracat Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi ihracat şekillerinden biri değildir? A) Ön İzne Bağlı İhracat B) Kayda Bağlı İhracat C) Kredili İhracat D) Konsinye İhracat E) Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat 63- İhracat Yönetmeliğine göre tanım eşleştirmeleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir? Tanımlar Açıklamalar 1) Bedelsiz İhracat a) İhraç veya ithal edilen mal veya hizmet bedelinin, kısmen veya tamamen mal, hizmet veya döviz ile karşılanması işlemi 2) Kayda Bağlı İhracat b) Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesi 3) Konsinye İhracat c) Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılması 4) Takas d) Gümrük beyannamesinin, ihracattan önce İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alındığı ihracat şekli A) 1-c, 2-d, 3-b, 4-a B) 1-b, 2-c, 3-d, 4-a C) 1-c, 2-d, 3-a, 4-b D) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d E) 1-a, 2-d, 3-b, 4-c 64- İhracat Yönetmeliği 9. Maddesine göre aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? I. Konsinye ihracat başvuruları ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır. II. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince konsinye ihracat olarak onaylanmış gümrük beyannamelerinin yedi gün içinde gümrük idarelerine sunulması gerekir. III. Konsinye olarak gönderilen malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir. IV. Konsinye olarak gönderilen malın, konsinye ihraç izin süresi içinde satılamaması halinde, malın gümrük mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekir. A) I-II B) III-IV C)II-III D) I-III-IV E) II-IV Sayfa 19 / 25

20 65- İthalat Rejimi Kararı na göre ithalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları ile ödenecek toplu konut fonunu gösteren listeler kapsamı eşyaların eşleştirmesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir? Listeler Kapsamı Eşya A) a-3, b-6, c-5, d-4, e-1, f-2 B) a-2, b-6, c-1, d-4, e-5, f-3 C) a-1, b-4, c-3, d-6, e-5, f-2 D) a-6, b-3, c-4, d-2, e-1, f-5 E) a-1, b-3, c-4, d-6, e-5, f-2 a) I Sayılı Liste 1- Gümrük vergisi askıya alınan ürünler b) II Sayılı Liste 2- Sivil Hava Taşıtlarında kullanılmak üzere nihai kullanıma tabi tutulacak eşya c) III Sayılı Liste 3- Tarım ürünleri d) IV Sayılı Liste 4- Balık ve diğer su ürünleri. e) V Sayılı Liste 5- İşlenmiş tarım ürünleri f) VI Sayılı Liste 6- Sanayi ürünleri sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. B) Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler. C) Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi yirmi iş günü içinde sağlarlar. D) Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz. E) İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere hangi bilgileri hazırlayacakları raporda göstermezler? A) Kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını B) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını C) Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını D) Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler dahil edilerek, bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını E) Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistiki bilgileri Sayfa 20 / 25

21 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre bilgi edinme değerlendirme kurulu TBMM ne her yılın hangi ayının sonuna kadar raporunu göndermek zorundadır? A) Mayıs B) Nisan C) Şubat D) Mart E) Mayıs 69- Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık fiili değildir? A) Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak B) Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak C) Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak D) Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis etmek, satmak veya devretmek ya da bu özelliğini bilerek satın almak veya kabul etmek E) Gümrük vergileri ödenmek suretiyle ihraç edilebilen eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın veya aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye den ihraç etmek sayılı kanuna göre, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlarına, kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık filli değildir? A) Taklitlerini imal etme B) Ticari amaç olmaksızın kullanma C) Bilerek bulundurma D) Ülkeye sokma E) Bilerek nakletme sayılı kanuna göre, ikramiyelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Silah ve mermilerle ilgili ödemelerde çıkış kaçağı eşyanın FOB, giriş kaçağı eşyanın CİF kıymeti esas alınır B) Uyuşturucu madde ekmek amacıyla yapılan bitki yakalamalarında, el konulan bitki kökü sayısı esas alınır C) Sahipsiz yakalanan eşyanın değerinin tespitinde kaçak eşyaya mahsus tespit varakasında yazılan değer esas alınır D) Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere, yüzde ellisi elkoyanlara verilir. İhbarsız yakalama olaylarında ikramiyenin tamamı elkoyanlara ödenir E) İkramiyeler damga vergisi ve harca tabidir Sayfa 21 / 25

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI 25/02/2014 KİTAPÇIK TÜRÜ B

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI 25/02/2014 KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI 25/02/2014 ADAYIN ADI VE SOYADI: KİTAPÇIK TÜRÜ B BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI 25/02/2014 KİTAPÇIK TÜRÜ A

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI 25/02/2014 KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI 25/02/2014 ADAYIN ADI VE SOYADI: KİTAPÇIK TÜRÜ A BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması değildir?

5. Aşağıdakilerden hangisi eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması değildir? 1. 4458 sayılı Gümrük Kanununun Amacı Aşağıdakilerden Hangisidir? a) İthal Vergilerini Belirlemek b) İhracat İşlemlerini Düzenlemek c) T.C. Gümrük Bölgesine Giren ve Çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI 31/03/2015 KİTAPÇIK TÜRÜ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI 31/03/2015 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI 31/03/2015 KİTAPÇIK TÜRÜ A ADAYIN ADI VE SOYADI: BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Detaylı

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Detaylı

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. Geçici depolanan eşya statüsünü aşağıdakilerden hangisi sona erdirir? A) Antrepo rejimi B) Eşyanın geçici

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME SINAVI GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

GÜMRÜK KANUNU (1)(2) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK KANUNU (1)(2) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar GÜMRÜK KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 4458 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/11/1999 Sayı : 23866 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar 7681 GÜMRÜK KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 4458 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/11/1999 Sayı : 23866 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39 Bu Kanun ile ilgili Tüzükler

Detaylı

T E S M E R TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

T E S M E R TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI T E S M E R TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI 1 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ADEM ELİKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 2 DIŞ TİCARET

Detaylı

GÜMRÜK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Kanun Numarası : 4458 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete : 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı GÜMRÜK KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE

Detaylı

(04.11.1999 T. 23866 R.G.)

(04.11.1999 T. 23866 R.G.) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU (04.11.1999 T. 23866 R.G.) Kabul Tarihi: 27.10.1999 Yürürlük Tarihi 05.02.2000 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı,

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı

27.10.1999 tarihinde TBMM'nde kabul edilen 4458 sayılı GÜMRÜK KANUNU'nun tam metni

27.10.1999 tarihinde TBMM'nde kabul edilen 4458 sayılı GÜMRÜK KANUNU'nun tam metni 27.10.1999 tarihinde TBMM'nde kabul edilen 4458 sayılı GÜMRÜK KANUNU'nun tam metni BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)

TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) 20 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26382 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ

Detaylı

SORULARLA GÜMRÜK MEVZUATI REHBERİ

SORULARLA GÜMRÜK MEVZUATI REHBERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2000-40 SORULARLA GÜMRÜK MEVZUATI REHBERİ Hazırlayan: Namık KÜÇÜKKUTLU Ekim 2000 Bu kitabın tüm hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi

Detaylı

b) Asıl işlem görmüş ürün: Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünü,

b) Asıl işlem görmüş ürün: Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünü, Resmi Gazete No: 26382 Resmi Gazete Tarihi: 20.12.2006 Dış Ticaret Müsteşarlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ 17/1/2005

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24771 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 31.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24771 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 31.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24771 Mükerrer GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİLGİ BANKASI TERİMLER ÖDEME ŞEKİLLERİ

BİLGİ BANKASI TERİMLER ÖDEME ŞEKİLLERİ BİLGİ BANKASI TERİMLER ÖDEME ŞEKİLLERİ Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods) İthalatçının malları teslim almasından sonra bedelinin ihracatçıya ödenmesidir. Ancak, çok güvenilen bir müşteriye uygulanabilir.

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI DIŞ TİCARET VE KAMBİYO MEVZUATI 25 Mart 2011-Cuma 18:00 SORULAR

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI DIŞ TİCARET VE KAMBİYO MEVZUATI 25 Mart 2011-Cuma 18:00 SORULAR 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI DIŞ TİCARET VE KAMBİYO MEVZUATI 25 Mart 2011-Cuma 18:00 SORU 1: Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız. 1- Konsinye ihracat/ kayda bağlı ihracat 2- Serbest

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/57

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 101 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİRLİĞİ ÖN ELEME SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 10.08.2015/144-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 10.08.2015/144-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 10.08.2015/144-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile 4760 sayılı Özel Tüketim

Detaylı

SORULARLA İTHALAT MEVZUATI

SORULARLA İTHALAT MEVZUATI SORULARLA İTHALAT MEVZUATI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ OSMAN BOZKURT 2010 1-) Kimler ithalat yapabilir? Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 8 Ağustos 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29439 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 8 Ağustos 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29439 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun

Detaylı