GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015"

Transkript

1 GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Gümrük Yönetmeliğinde sayılan antrepo türlerinden hem genel hem de özel antrepo tipini içermektedir? A) (A), (B) B) (A), (C) C) (C), (D) D) (D), (E) E) (A), (F) 2. Antrepolardaki elleçleme faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Gümrük yönetmeliği Ek 63 te aksi belirtilmedikçe, elleçleme faaliyetlerinden hiçbiri sekizli tarife pozisyonunun değişmesine neden olmamalıdır B) Eşyanın kalburlanması bir elleçleme faaliyetidir C) Gümrük idareleri, faaliyetin suiistimal hallerine yol açmasının muhtemel olduğu durumlarda, elleçleme faaliyetlerine izin vermezler D) Eşyanın büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması bir elleçleme faaliyeti değildir E) Antrepolarda antrepo rejimine tabi eşya gerekli izin alınmak şartıyla elleçleme işlemine tabi tutulmak için antrepodan geçici olarak çıkarılabilir 3. Gümrük Yönetmeliğine göre aşağıdaki durumlardan hangisinde Gümrük Statü Belgesi düzenlenir? I- Eşyanın serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerine getirilmesi veya serbest bölgeye geri getirilmesi ya da bir gümrük rejimine tabi tutulması halinde II- Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerinden serbest bölgelere ihracat beyannamesi kapsamında gönderilen eşyanın, serbest dolaşımda bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla bölgeye giriş aşamasında III- Serbest bölge işlem formu ile transit olarak serbest bölgeye giriş yapan Avrupa Topluluğu veya üçüncü ülke menşeli eşya için bölgeye giriş aşamasında A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III E) I 4- Gümrük Kanunu nun 23 ila 31 inci maddelerinde düzenlenen gümrük kıymeti aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasında kullanılmaz? A) Katma Değer Vergisi B) Damga vergisi C) Ad valorem Gümrük Vergisi D) Ad valorem Antidamping Vergisi E) Ad valorem Özel Tüketim Vergisi Sayfa 1 / 25

2 5- XYZ firmasınca İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Halkalı Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilen ithalat işlemlerinin denetim elemanlarınca incelenmesi sonucunda firma tarafından 3 adet beyanname kapsamında peşin ödeme yapılmak suretiyle serbest dolaşıma sokulduğu beyan edilen eşyalar için aslında mal mukabili şeklinde ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. Beyannamelerin tescil tarihleri ile beyanname bazında tahakkuk ettirilen KKDF ve buna tekabül eden KDV lere ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir: Beyanname tescil tarihi KKDF KDV Yukarıdaki tabloda yer alan veriler ışığında Halkalı Gümrük Müdürlüğünce firma adına düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararı muhteviyatı alacak için firma tarafından 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun 244 üncü maddesinde tesis edilen uzlaşma müessesesinden faydalanmak üzere süresi içerisinde başvuru yapan firmanın başvurusunun uygun bulunması halinde görüşmenin yapılacağı birim ve görüşmeye konu alacak miktar eşleşmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü TL. B) Gümrükler Genel Müdürlüğü TL. C) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü TL. D) Gümrükler Genel Müdürlüğü TL. E) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü TL. 6- Gümrük Kanunu ve sair düzenlemeler uyarınca royalti ve lisans ücreti ödemeleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? A) Alıcının bir üçüncü kişiye royalti veya lisans ücreti ödemesi durumunda, bu tür ödemeler fiilen ödenen veya ödenecek fiyata ilave edilemez B) Royalti/lisans ücretinin miktarı ithal edilen eşyanın fiyatına bağlı olarak belirleniyor ise, aksi kanıtlanmadıkça ödemenin kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olduğu varsayılır C) Royalti/lisans ücretinin fiilen ödenen veya ödenecek fiyata ilave edilebilmesi için; ödemenin kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olması ve satış koşulu olarak yapılması gerekir D) Royalti/lisans ücretinin kıymete dahil edilip edilmeyeceğinin tespitinde ödemeyi alacak olan kişinin yerleşik olduğu ülke dikkate alınmaz E) İthalatçının marka kullanmak karşılığında ödediği veya ödeyeceği royalti veya lisans ücretinin eşyanın gümrük kıymetine ilave edilebilmesi için bu tür eşyayı satıcı ile ilişkisi olmayan diğer satıcılardan temin etme özgürlüğüne sahip olmaması gerekir 7- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği uyarınca aşağıdakilerden hangisi gümrük vergilerinden değildir? A) Dampinge Karşı Vergi B) Çevre Katkı Payı C) Tütün Fonu D) Damga Vergisi E) Tek ve Maktu Vergi Sayfa 2 / 25

3 8- ABC Ltd. Şti. nce, Fransa dan, GTİP inde sınıflandırılan plastik maddeden düğme ATR ile ithal edilmiştir. İthalat Rejim Kararı eki II sayılı listede yer alan söz konusu eşya için mezkur listenin 8 nolu sütununda %3,7 oranı kayıtlı bulunmaktadır. Eşyaya uygulanması gereken KDV oranı ise %18 dir. Eşyanın fatura bedeli TL dir. Eşya için yapılan yurtdışı gider toplamı 400 TL dir. Ayrıca, bu eşya için, varış limanına girişinden beyannamenin tescil edildiği ana kadar geçen süre içerisinde 200 TL lik çeşitli yurt içi gider (damga vergisi dahil) ile beyannamenin tescil tarihinden sonra 100 TL lik yükleme-boşaltma gideri yapılmıştır. Bu durumda, eşyanın ithalatında alınacak KDV miktarı ne kadardır? A) 987,3 TL B) 936 TL C) 984,6 TL D) 954 TL E) 969,3 TL 9- DFG firması tarafından bir serbest dolaşıma giriş beyannamesi kapsamında ithal edilen X eşyasının CIF bedeli TL dir. Söz konusu eşyaya tekabül eden gümrük vergisi 120 TL, ÖTV de 25 TL olarak hesaplanmıştır. Eşyanın ithalinde uygulanması gereken KDV oranı %18 olup ayrıca 55 TL de damga vergisi ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda eşyanın gümrüklenmiş değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 1416 TL B) 1351,1 TL C) 1406,1 TL D) 1361 TL E) KDV Kanunu uyarınca aşağıda teslim ile ilgili yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. B) Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. C) Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme âkit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi halinde, aradaki safhaların her biri ayrı bir teslimdir. D) Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar da mal teslimidir. E) Trampa tek bir teslim hükmündedir. 11- ÖTV Kanununa göre aşağıda yer alan ifadelerden hangisi ÖTV nin konusuna girmez? A) (I) sayılı listedeki malların rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi B) (I) sayılı listedeki malların ithali C) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı D) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi E) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı Sayfa 3 / 25

4 12- ÖTV Kanunu uyarınca gümrük idarelerince alınan özel tüketim vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) ÖTV Kanununda ithalat, verginin konusuna giren malların serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasını ifade eder B) İthalat vergilerinin maktu veya sabit oranlı alındığı hallerde tarife, malın ithalinde alınacak özel tüketim vergisi de dahil edilmek suretiyle tespit olunur C) Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait özel tüketim vergisi de aynı usule tâbi tutulur D) İthal edilecek mala ilişkin beyan üzerinden hesaplanan vergiler ile muayene ve denetleme sonucu hesaplanan vergiler arasındaki farklarda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre para cezası kesilir E) (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek özel tüketim vergisine karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınır sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre gümrük vergileri alacağına bağlı olmayan maktu veya nispi para cezalarının ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenmesi gerekmektedir? A) 7 gün B) 15 gün C) 30 gün D) 1 ay E) 60 gün 14- İdari para cezalarının 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A) İdari para cezasına itiraz edilmesi B) İdari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması C) İdari para cezası ile ilgili başvurulan uzlaşma görüşmesi sonucunda uzlaşmanın vuku bulmaması D) Yargılama aşamalarının son bulması E) Uzlaşma başvurusunda bulunulmuş olması sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre amme borçlusunun veya amme borçlusunun malının bulunduğu mahalde gümrük idaresi bulunmaması halinde takip işlemleri kim tarafından yerine getirilir? A) İl Ticaret Müdürlüğü B) İcra Daireleri C) Belediyeler D) Vergi Daireleri E) Kaymakamlıklar Sayfa 4 / 25

5 16- Aşağıdakilerin hangisi/hangileri dahilde işleme rejimi kapsamında işlem görmüş ürünlerin bünyesine giren ithal eşyası oranının hesaplanma amaçlarındandır? I. Ticaret politikası önlemlerinin uygulanması II. Tahakkuk ettirilecek vergilerin belirlenmesi III. Bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda indirim yapılacak tutarın belirlenmesi. A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III 17- Dahilde işleme rejimi tebliği uyarınca dahilde işleme rejiminde belge/izin süresine ilişkin olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Gemi inşaa üretimi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin olarak düzenlenen belge/iznin süresi proje süresi kadar tespit edilebilir B) Dahilde işleme izin belgesinde belge süresinin sonu belge süresinin bitiminin rastladığı gündür C) Belge süresi, belge üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ithalat ve/veya ihracat işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemdir D) Dahilde işleme izin belgesinin/ izninin süresi sektörüne göre azami 12 aya kadar tespit edilebilir E) Sürenin başlangıcı, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin tarihidir 18- Dahilde İşleme Rejimi Karar ve Tebliği uyarınca aşağıda belirtilen hangi durumda dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ilgili söylenenler yanlıştır? A) Dahilde işleme izin belgesi/izni Türkiye Gümrük Bölgesindeki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, dahilde işleme rejiminin işlem görmüş ürünlerin ihracı veya yeniden ihracı için en iyi imkanların yaratılmasına yardımcı olduğu hallerde verilebilir B) Türk malı imajının olumsuz etkilenmemesi gerekir C) İşleme faaliyetinin katma değer yaratan ve kapasite kullanımını arttıran bir faaliyet olması gerekir D) İşleme faaliyetinin, işlem görmüş ürünün rekabet gücünü ve ihraç potansiyelini arttıran koşullar yaratıyor olması gerekir E) Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi halinde dahilde işleme izni verilebilir 19- Gümrük Kanunu, Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve Tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi eşdeğer eşya uygulaması için söylenebilir? A) İşlem görmüş ürünün eşdeğer eşyadan elde edildiği durumlarda, gümrük işlemlerinde ithal eşyası eşdeğer eşya, eşdeğer eşya ise ithal eşyası olarak değerlendirilir. B) Eşdeğer eşya karşılığı ithalatta ticaret politikası önlemleri uygulanır. C) Eşdeğer eşya kullanımı çerçevesinde ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte kullanılamaz. D) Önceden ihracat işleminden sonra buna tekabül eden oranda ithal edilen eşya, belge sahibi firma tarafından serbestçe kullanılamaz. E) Önceden ihracat konusu işlem görmüş ürünün ihracat vergisine tabi eşdeğer eşyadan elde edilmesi halinde, ihracat vergisi kadar teminat alınmaz. Sayfa 5 / 25

6 /3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar a göre, teminatlı ithalatta bir defada verilecek teminat süresi ne kadardır? A) 1 yıl B) 8 ay C) 6 ay D) 4 ay E) 3 ay /3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar a göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olmaları halinde serbesttir. B) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte teşvik belgeli bir başka yatırım için devri, teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı, ihracı, kiralanması Ekonomi Bakanlığının iznine tabidir. C) Tamamlama vizesi yapılmamış veya tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte beş yılını doldurmamış makine ve teçhizata satış izni verilebilmesi için yatırımın bütünlüğünün bozulmaması şartı aranır. D) Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın teminatlı ithalinde bir defada verilecek teminat süresi azami dört aydır. E) Yatırımcının teşvik belgesinin satış iznini müteakip diğer nedenlerle iptali hâlinde izin verilen makine ve teçhizata uygulanan destekler de ilgili mevzuat çerçevesinde kısmen veya tamamen geri alınır. 22- Aşağıdakilerden hangisi Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı na göre destek unsurlarından biri değildir? A) KDV istisnası B) Gümrük vergisi muafiyeti C) ÖTV istisnası D) Faiz desteği E) Yatırım yeri tahsisi 23- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yer alan desteklerin uygulanması açısından iller, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak kaç bölgeye ayrılmıştır? A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 Sayfa 6 / 25

7 /15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ve 1 Seri No.lu Gümrük Muafiyeti Tebliğine göre özel tertibatlı araç ithalinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır A) Özel tertibatlı araçların engelli kişi tarafından, başka bir engelliye herhangi bir süre kısıtı bulunmaksızın ve gümrük vergileri tahsil edilmeksizin devri mümkündür. B) Engelli kişinin vefatı halinde, aracın varis tarafından engelli olmayan başka bir kişiye, aracın serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren üç yıl geçmeden satışı mümkün değildir. C) Muafen serbest dolaşıma girecek olan aracın özel tertibatının, araç serbest dolaşıma girmeden önce yurt dışında yapılmış olması gerekmektedir. D) Özel tertibatlı araçların engelli kişi tarafından, engelli olmayan başka bir kişiye aracın serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren, üç yıl geçmeden satışı mümkün değildir. E) Aracın, serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren beş yıl geçmeden varis tarafından engelli olmayan kişilere satılması veya devredilmesi durumunda gümrük vergileri tahsil edilir Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğine ( Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) göre aşağıdaki eşyadan hangileri dolaylı temsil yetkisi kapsamında hızlı kargo firması tarafından beyan edilebilecek eşyadan değildir? A) Değeri 75 Avro yu aşmayan serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyetteki eşya B) Numunelik eşya C) Miktarı brüt 150 kilogramı ve değeri 7500 Avro yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşya D) Değeri Avro arasında miktarı brüt 30 kilogramı geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyetteki eşya E) Doküman 26-4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğine ( Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) göre aşağıdaki eşyadan kaç tanesi dolaylı temsil yetkisi kapsamında hızlı kargo firması tarafından beyan edilebilecek eşyadır? I- Doküman II- Değeri 75 Avro ya kadar serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyetteki eşya III- Değeri 75 Avro ya kadar serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya IV- Değeri 75 ila 1500 Avro arasında serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyetteki eşya V- Değeri 75 ila 1500 Avro arasında miktarı brüt 30 kilogramı geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya VI- Miktarı brüt 150 kilogramı ve değeri 7500 Avro yu geçmeyen ihracat rejimine konu ticari miktar ve mahiyetteki eşya VII- Numunelik eşya ve modeller VIII- Cep telefonu A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 Sayfa 7 / 25

8 27-4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğine ( Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) göre dolaylı temsil yetkisi kapsamında posta idaresi ya da hızlı kargo firması tarafından yapılan beyan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nın 112 nci maddesi kapsamında diğer mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi hükümler dikkate alınmaz. B) Bu kapsamda yapılan ihracat beyanında ihracatçı birliği onayı aranmaz. C) Gümrük beyanı kapsamında sonuçlandırılan gümrük işlemleri için verilen hizmet karşılığında ilave ücret alınmaz. D) Doküman olarak ayrılan gönderiler için gümrük beyannamesinde yalnızca alıcı ve gönderici bilgileri yer alır. E) Gönderinin yanlışlıkla Türkiye'ye gelmesi halinde yurt dışı edilmesine; mahrece iadesi gereken gönderinin geldiği ülkeye gitmesine, operatörün beyanı doğrultusunda izin verilir /15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Amerika Birleşik Devletleri nden posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen 400 Avro değerindeki ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla taşınmasında hiçbir kısıtlama bulunmayan eşyanın vergilendirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Eşya muafiyet kapsamındadır, herhangi bir vergi tahsil edilmez. B) Eşyaya ilişkin %20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilir. C) Eşya muafiyet kapsamı dışındadır, eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanır. D) Eşyaya ilişkin %18 oranında vergi ile KDV ve ÖTV tahsil edilir. E) Eşyaya ilişkin %18 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilir. 29- Gümrük Tarife Cetvelinde 2. Fasıl başlığı Etler ve Yenilen Sakatat olmasına karşın hayvan bağırsakları, mesaneleri veya midelerinin 5. Fasılda Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler olarak sınıflandırılması hangi Genel Yorum Kuralının (GYK) gereğidir? A) GYK 1 B) GYK 3 C) GYK 4 D) GYK 2 E) GYK 6 Sayfa 8 / 25

9 30- Hak sahibi, 15/03/2011 tarihinde düzenlenen BTB sine dayanarak ihracatçıyla 12/10/2014 tarihinde bağlayıcı sözleşme yapmıştır. Buna karşın, BTB deki eşya, 01/02/2015 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Resmi Gazetede yayımlanan Sınıflandırma Tebliği ile başka bir GTİP de sınıflandırılmıştır. Buna göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Bağlayıcı Tarife Bilgisi, 01/02/2015 tarihinde yayımlanan değişiklikten önce ilgili yasal geçerlilik süresi dolduğundan zaten geçersiz durumdadır. B) Bağlayıcı Tarife Bilgisinde yapılan sınıflandırmanın 01/02/2015 tarihinden sonra geçersiz hale gelmesi nedeniyle söz konusu BTB yi düzenleyen idarenin bu BTB yi iptal ederek güncel GTİP li yeni bir BTB düzenlemesi gerekir. C) Bağlayıcı Tarife Bilgisi söz konusu değişikliği getiren Sınıflandırma Tebliğinin yayımını takiben kendiliğinden geçersiz hale gelir; ancak, hak sahibi 12/10/2014 tarihli bağlayıcı sözleşmesi nedeniyle bu BTB yi Sınıflandırma Tebliğinin yayımından itibaren 6 ay daha kullanabilir. D) Bağlayıcı Tarife Bilgisi söz konusu değişikliği getiren Sınıflandırma Tebliğinin yayımını takiben kendiliğinden geçersiz hale gelir; ancak, hak sahibi 12/10/2014 tarihli bağlayıcı sözleşmesi nedeniyle bu BTB yi sözleşmeyi yaptığı tarihten itibaren 6 ay süreyle kullanabilir. E) Bağlayıcı Tarife Bilgisi söz konusu değişikliği getiren Sınıflandırma Tebliğinin yayımını takiben kendiliğinden geçersiz hale gelir ve hak sahibinin bağlayıcı sözleşmesi olsa da BTB yi hiçbir şekilde kullanamaz. 31- İdarece 18/06/2014 tarihinde düzenlenmiş olan BTB, 30/06/2014 tarihinde hak sahibine tebliğ edilmiştir sayılı Gümrük Kanunu çerçevesinde, süre bitiminden önce başka bir gerekçe ile iptal veya geçersiz olmaması koşuluyla söz konusu BTB aşağıdaki tarihlerin hangilerinde yürürlüktedir? I. 17/06/2020 II. 18/06/2017 III. 30/06/2017 IV. 29/06/2020 V. 19/06/2014 A) II-IV B) I-II-III-V C) I-II-III D) I-II-III-IV-V E) III-IV 32- Beyanname konusu eşyanın muayenesinden önce yükümlüsünce idareye verilen dilekçede, beyan edilen GTİP de hata yapıldığı, 1000 TL. olarak beyan edilen ödenecek toplam verginin doğru GTİP e göre hesaplandığında 1200 TL. olması gerektiği bildirilmiş, gümrük idaresi de bu tespiti uygun bulmuştur sayılı Gümrük Kanununun 234/3. maddesine göre yükümlüsüne tahakkuk edecek ceza miktarı aşağıdakilerden hangisidir? A)20 B) 30 C) 90 D) 200 E) 600 Sayfa 9 / 25

10 sayılı Gümrük Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Brüt ağırlığı üzerinden vergiye tabi eşya ambalajsız geldiği takdirde, söz konusu eşya bulunduğu haldeki ağırlığı üzerinden vergiye tabi tutulur. B) Değişik vergi oranlarına ve aynı zamanda brüt ağırlıkları üzerinden vergiye tabi eşyanın aynı ambalaj içinde gelmesi halinde, eşya, net ağırlıkları üzerinden tartılır ve ambalaj ağırlığı orantılı olarak net ağırlıklara ilave edilir. C) Ağırlık üzerinden vergiye tabi eşyanın alışılagelen ambalaj niteliğinde olmayan kutu, kılıf ve mahfazalarının gümrük vergi oranları, içindeki eşyanın vergi oranından daha yüksek bulunduğu takdirde, içindeki eşyanın vergisi ambalajın tarife pozisyonuna göre vergiye tabi tutulur. D) Kendi tarifeleri üzerinden vergiye tabi ambalaj maddelerinin vergi oranı, içindeki eşyanın gümrük vergi oranından düşük veya buna eşit bulunduğu takdirde, ambalaj maddelerinin gümrük vergisi eşyanın tabi bulunduğu vergi oranları üzerinden ve eşya ile birlikte hesaplanır. E) Gümrük Tarifesinde brüt ağırlık esasına göre vergiye tabi eşyada, vergiye esas ağırlık eşyanın kendi ağırlığı ile tüm ambalaj maddeleri ve kapların ağırlıkları toplamıdır. 34- Gümrük Yönetmeliğinin 582. maddesine göre; ceza uygulamasında, eşyanın, gümrük tarife istatistik pozisyonu konusunda yeterli bilgi bulunmadığı takdirde hangi vergi oranı esas alınır? A) Eşyanın girdiği tarife pozisyonundaki en düşük vergi oranı B) Eşyanın girdiği fasıldaki en düşük vergi oranı C) Eşyanın girdiği tarife pozisyonundaki en yüksek vergi oranı D) Eşyanın girdiği fasıldaki en yüksek vergi oranı E) Eşyanın gümrük kıymeti oranında 35- Gümrük Yönetmeliğine göre geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta gümrük yükümlülüğü gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihte başladığından, eşyanın geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu tarihteki vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurları dikkate alınır. B) Geçici ithalat eşyasının serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde söz konusu eşya için geçerli ticaret politikası önlemleri uygulanır. C) Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde, geçici ithalat rejimine ilişkin beyannamenin tescil edildiği tarihteki vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına göre tespit edilecek ithalat vergileri alınır. D) Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal eşyasının bu rejimden yararlandığı her ay için (%3) tahsil edilen miktar dışında kalan ithalat vergileri alınır. E) Geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması gerekir. Sayfa 10 / 25

11 36- Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğine göre gümrük kontrolü altında işleme rejimi; A) İşlenmiş ürünün ithalat vergisinin, bünyesinde bulundurduğu ithal ürünün vergisinden daha yüksek olduğu işlemler için uygulanır. B) Eşyanın işlenmesinden sonra rejime tabi tutulduğu sıradaki niteliğine veya durumuna dönüştürülmesinin ekonomik olarak mümkün olduğu durumlar için uygulanır. C) İşlenmiş ürünün ithalat vergisinin, bünyesinde bulundurduğu ithal ürünün vergisinden daha düşük olduğu işlemler için uygulanır. D) İşlenmiş ürünler içinde ithal eşyasının teşhisinin mümkün olmadığı eşya için uygulanır. E) Serbest dolaşımdaki eşya için uygulanır. 37- Gümrük Yönetmeliğine göre geçici ithalat rejiminde süre uzatımına ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gümrük idaresi tarafından eşyanın tahsis yerinde, tahsis amacına uygun olarak kullanıldığının ve ilk giriş ayniyetine uygun bulunduğunun tespit edilmesi halinde süre uzatımı yapılabilir. B) Süre uzatım talebinin rejim süresi içinde yapılması gerekir. C) Geçici ithalatın ATA Karnesi kapsamında yapılmış olması halinde süre uzatım talebinde bulunulamaz. D) Süre uzatım talebi için rejime giriş gümrük idaresine veya eşyanın bulunduğu yere en yakın gümrük idaresine başvuru yapılmalıdır. E) Süre uzatım talebinin değerlendirilmesinde, Gümrük Kanunu nun 131 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararında özel olarak belirlenen süreler ile Gümrük Yönetmeliğinde düzenlenen istisnai haller saklı kalmak üzere, verilecek ek sürelerle birlikte yirmidört aylık süreyi aşmaması gerekir. 38- Gümrük Kanununa göre aşağıda yer alan tanımlardan hangisi geçici ithalat rejimine uymaktadır? A) Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesinde niteliğini ve durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmesine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. B) Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan rejimdir. C) Serbest dolaşımdaki eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde niteliğini ve durumunu değiştiren işlemlere tabi tutularak nihai ürünün gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmesine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. D) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın vergileri teminata bağlanmak suretiyle Türkiye Gümrük Bölgesinde işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra ihracına olanak sağlayan rejimdir. E) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına imkan sağlayan rejimdir. Sayfa 11 / 25

12 39- Hariçte İşleme Rejimine ilişkin olarak Gümrük Kanununda sayılan aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hariçte işleme rejimi; ihracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz. B) Hariçte işleme rejimi, serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. C) Eşyanın hariçte işleme rejimi altında kalma süresi 24 ayı aşmamak koşuluyla gümrük idaresince belirlenir. D) Hariçte işleme rejimine tabi tutulmadan önce geçici ihracat eşyasının nihai kullanımı nedeniyle indirimli bir orandan serbest dolaşıma girdiği ve bu indirimli oranın tanınması için gerekli koşulların yürürlükte kalmaya devam ettiği hallerde indirilecek tutar, eşyanın serbest dolaşıma ilk girişi sırasında hesaplanan gerçek ithalat vergileri tutarıdır. E) Serbest dolaşımdaki eşyanın geçici ihracı halinde, söz konusu eşyaya Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışı için öngörülen ihracat vergileri, ticaret politikası önlemleri ve diğer işlemler uygulanır. 40- Ticari kiralama kapsamında geçici ihracı yapılacak eşyaya ilişkin olarak 30/5/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Hariçte İşleme-Geçici İhracat Tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I) Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatta süre 180 günü aşamaz. Ancak bu süre, bitiminden önce başvurulmak kaydıyla, ilgili gümrük müdürlüğünce ticari kiralama sözleşmesinde belirlenen süre kadar uzatılabilir. II) Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat talepleri, kiracı firma veya kuruluşla yapılan sözleşmenin aslı veya noter tasdikli örneği ile sözleşmenin yeminli tercümanca yapılmış olan Türkçe tercümesi; kiraya verilen eşyanın motorlu kara nakil vasıtası olması durumunda ise ayrıca bahse konu aracın motorlu araç tescil belgesinin bir örneği ile beraber Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına yapılır. III) Ticari kiralama konusu eşyanın, finansal kiralama yoluyla elde edilmiş olması durumunda, söz konusu eşyanın finansal kiralama yoluyla elde edildiğine ilişkin kiralayan ile kiraya veren arasında yapılan sözleşme ve kiralayan kişi tarafından noterden tanzim ettirilmiş muvafakatname ibraz edilir. IV)Ticari kiralama için gümrük müdürlüğü tarafından onaylanan beyanname izin hükmündedir. A) II ve III B) III ve IV C) I ve IV D) I ve III E) II ve I Sayfa 12 / 25

13 41- Aşağıdakilerden hangisi 30/5/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Hariçte İşleme-Geçici İhracat Tebliğine göre standart değişim sistemine dayalı hariçte işleme rejimi için doğrudur? A) Standart değişim sistemi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak ithal edilmesidir. B) İkame ürünlere ait gümrük beyannamesinin onaylandığı tarihten itibaren 3 (üç) aylık süre içerisinde geçici ihraç eşyasının ihraç edilmesi gerekir. C) Standart değişim sistemi kapsamında tamir amacıyla geçici ihraç edilecek eşyanın, önceden ihraç edilmesinin üretimi durduracak, ekonomik kayba neden olacak ve sistemin işleyişini bozacak nitelikte olduğunun bir dilekçe ile gümrük müdürlüğüne bildirilmesi ve ithalat vergileri tutarını karşılayan teminat verilmesi halinde ikame eşyanın önceden ithaline izin verilir. D) Standart değişim sistemi izni Ekonomi Bakanlığınca verilir. E) Standart değişim sisteminde dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilecek eşya için ithalat vergileri tutarını karşılayan teminat verilmesi halinde ikame eşyanın önceden ithaline izin verilir 42- Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Kanununa göre hariçte işleme izninin verilmesi için söylenemez? A) Hariçte işleme izni en fazla 6 ay için verilir. B) Hariçte işleme izni, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere verilir. C) Hariçte işleme izni; Türkiye'deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarına ciddi bir zarar verecek durumda olmadığı hallerde verilir. D) Hariçte işleme izni, işlem görmüş ürünlerin geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucu elde edildiğinin tespiti mümkün olan hallerde verilir. E) Hariçte işleme rejiminin uygulanmasının, ithal edilen işlem görmüş ürünlerin aynısını veya benzerini üreten Türkiye deki üreticilerin temel çıkarlarını olumsuz etkilemeksizin ihraç eşyasının satışını teşvik etmesi ve işleme faaliyetinin Türk menşeli eşya ile Türkiye dışında elde edilen eşyanın birleştirilmesiyle oluşan işlem görmüş ürün olarak ithal edilmesi halinde, hariçte işleme izni işleme faaliyetini yaptıracak kişi dışında başka bir kişiye de verilebilir. 43- Aşağıdakilerden hangisi 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararına göre Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam muafiyetle serbest dolaşıma girmesi usulüdür? A) Şartlı Muafiyet B) Standart Değişim Sistemi C) Eşdeğer Eşya D) Üçgen trafik E) Konsinye İhracat Sayfa 13 / 25

14 44-30/5/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Hariçte İşleme- Geçici İhracat Tebliğine göre, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir ettirilmek istenen eşyaya ilişkin hariçte işleme izni aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? A) Ekonomi Bakanlığı B) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı C) Hazine Müsteşarlığı D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı E) Dışişleri Bakanlığı /10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararına göre hariçte işleme rejimi kapsamında üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresi tarafından düzenlenen ve Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi nin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi nin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girişine imkan veren belge aşağıdakilerden hangisidir? A) A.TR Dolaşım belgesi B) EUR.1 Dolaşım Belgesi C) INF2 D) INF3 E) INF6 46- Geçici ithal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 seri Nolu Gümrük Genel Tebliğine göre; Türkiye ye öğrenim görmek ya da çalışmak üzere gelen yabancı uyruklu şahısların, Türkiye de bulundukları süre boyunca taşıtlarını kullanabilmeleri için almaları gereken belge hangisidir? A) Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi B) Gümrüklerden Geçiş Karnesi(CPD) C) Mülkiyet Belgesi D) Çalışma Belgesi E) İkametgah Belgesi Sayfa 14 / 25

15 sayılı Gümrük Kanununa göre, transit rejimi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Transit rejimine tabi tutulan eşya ve gerekli belgeler, rejimi düzenleyen hükümlere uygun olarak varış gümrük idaresine sunulduğunda, transit rejimi sona erer. B) Asıl sorumlu, eşyayı öngörülen süre içerisinde ve gümrük idareleri tarafından eşyanın ayniyetinin tespiti amacıyla alınan önlemlere uymak suretiyle, varış gümrük idaresine sağlam ve noksansız olarak sunmak ve transit rejimine ilişkin hükümlere uymakla yükümlüdür. C) Transit rejimine konu olan eşyanın, gümrük gözetimi altındaki antrepolarda veya gümrük idarelerince eşya konulmasına izin verilen yerlerde bir süre kalması veya bir taşıttan diğer bir taşıta aktarılması mümkündür. D) Türkiye Gümrük Bölgesi içinde transit halindeki eşyanın beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle telef veya kaybının kanıtlanması halinde, eşyaya ilişkin gümrük vergileri tahsil edilir. E) Transit rejimine tabi eşya, şüphe veya ihbar durumları hariç olmak üzere, varış gümrük idaresine kadar muayene edilmeksizin ve gerektiğinde mühür altına alınarak veya memur eşliğinde sevk edilir sayılı Gümrük Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisinde transit rejimini sonlandıran ve ibra eden idareler doğru olarak verilmiştir? A) Rejimi transit idaresi sonlandırır, hareket idaresi ibra eder. B) Rejimi varış idaresi sonlandırır, hareket idaresi ibra eder. C) Rejimi hareket idaresi sonlandırır, varış idaresi ibra eder. D) Rejimi sonlandıran ve ibra eden hareket idaresidir. E) Rejimi sonlandıran ve ibra eden varış idaresidir. 49- Gümrük Yönetmeliğine göre, transit rejimi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kefil, teminat tutarına kadar doğabilecek gümrük vergileri ve diğer yükleri asıl sorumlu ile birlikte müştereken ve müteselsilen ödemeyi yazılı olarak üstlenen gerçek veya tüzel üçüncü kişidir. B) Kefil, Türkiye de yerleşik ve teminat idaresince onaylanmış, teminat mektubu vermeye yetkili banka ve finans kuruluşları olabilir. C) Kefil ve asıl sorumlu, aynı kişi olabilir. D) Kefilin yükümlülüğü, taahhüdünün teminat idaresince kabul edilmesine dayanır ve hareket idaresinin eşyayı bu teminat kapsamında serbest bıraktığı tarihte başlar. E) Kefilin yükümlülüğü, teminat belgesinde belirtilen maksimum tutarla sınırlıdır. 50- Aşağıdakilerden hangisi yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılan tespit işlemleri arasında yer almamaktadır? A) Çok zor duruma ilişkin tespit işlemleri B) Onaylanmış Kişi Statüsüne ilişkin tespit işlemleri C) Menşe mevzuatına ilişkin tespit işlemleri D) Takas işlemlerinde KKDF muafiyeti uygulanmasına ilişkin tespit işlemleri E) Geçici ihracat rejimine ilişkin tespit işlemleri Sayfa 15 / 25

16 51- Aşağıdaki koşullardan hangileri Gümrük Yönetmeliğinin 578 inci maddesi uyarınca Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yetki belgesi iptalini gerektirir? I. Bakanlıkça belirlenen asgari fiyatın altında hizmet verilmesi II. Dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleriyle ya da tespit işlemini yaptıran yükümlü ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde olduğunun tespit edilmesi III. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarından birisinin kaybedilmesi IV. Görevin bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapılmaması veya kusurlu olarak yapılması A) I, II B) I, II, III C) I, III, IV D) I, II, IV E) I, II, III, IV sayılı Gümrük Kanununa göre, gümrük işlemlerinde temsile ilişkin olarak aşağıda yer alan ibarelerden hangisi yanlıştır? A) Temsil yetkisine sahip olmadığı halde, başka bir kişi adına ya da hesabına hareket ettiğini beyan eden kişi, kendi adına ve kendi hesabına hareket ediyor sayılır. B) Temsil yetkisi bulunmadığı halde başka bir kişi adına veya hesabına gümrük idarelerinde iş takip eden yetkisiz temsilci hakkında iki kat usulsüzlük cezası uygulanır. C) Temsilci, doğrudan temsil durumunda başkasının adına ve hesabına hareket eder. D) Gümrük müşavirleri gümrük idarelerinde dolaylı temsilci olarak iş takip edebilirler. E) Temsilci, dolaylı temsil durumunda kendi adına ancak başkasının hesabına hareket eder sayılı Gümrük Kanununa göre, dolaylı temsile ilişkin olarak aşağıda yer verilen ibarelerden hangisi yanlıştır? A) Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir. B) Posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı ve değeri Bakanlar Kurulunca belirlenecek eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir. C) Devlet, belediye, il özel idareleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin amir ve memurları, özel hukuk tüzel kişilerinin kendilerini temsile yetkili personeli, tüm gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip edebilirler. D) Dolaylı temsilcilerin Kanunda öngörülen faaliyetlerini yapmalarına engel hastalığının bulunmaması gerekir. E) Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilirler. 54- İhracat Yönetmeliğine göre Kamu kuruluşları tarafından açılan savunma alanına yönelik olmayan ve bedeli en az ABD Doları olan uluslararası ihalelerde, ihaleleri kazanan yabancı firma/kuruluşların ihaleleri açan kamu kuruluşlarına yönelik ihracat taahhütlerini kapsayan ihracat şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Konsiye ihracat B) Kredili ihracat C) Transit ticaret D) Offset E) Takas Sayfa 16 / 25

17 55- İhracatta ödeme şekilleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Akreditifli ödemede, ihracatçının talep ve talimatına dayanarak bir bankanın (amir banka), belirli bir tutara kadar ve belirli bir vade içinde, akreditifte öngörülen şartlara uygun belgelerin ibrazı karşılığında ödeme yapacağını taahhüt etmesidir. B) Vesaik mukabili ödemede, ihracatçı malları yüklemeden önce, ülkesindeki bir banka veya ithalatçının ülkesinde bulunan temsilcisi aracılığıyla, sevk belgelerini ithalatçının ülkesindeki bankaya tahsil talimatı ekinde gönderir ve karşılığının ödenmesinden veya düzenlediği poliçenin ithalatçı tarafından kabulünden sonra ithalatçıya teslim edilmesini ister. C) Mal mukabili ödeme şeklinde ihracatçı malları alıcı adına sevk ettikten sonra, malı temsil eden belgeleri ithalatçıya, ya doğrudan ya da bedelsiz teslim koşuluyla banka aracılığıyla gönderir. D) Peşin ödeme şeklinde riskin tamamını ihracatçı üstlenmektedir. E) Kabul kredili ödeme şeklinde vadeli alım yapmak isteyen ihracatçıya karşı ithalatçı, poliçeye bankanın kabul veya aval vermesiyle kendini garanti altına almış olmaktadır. 56-Aşağıdakilerden hangisi ihracata yönelik devlet yardımları mevzuatı kapsamında yer almaz? A) Pazar araştırmasına yönelik yardımlar B) Tarımsal ürünlerde İhracat iadesi yardımı C) İhracatta KDV iadesi D) Çevre Koruma Yardımları E) Araştırma-Geliştirme Yardımları 57- Aşağıdakilerden hangisi İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (96/31) kapsamında değildir? A) Kültür ve Tabiat Varlıkları B) Doğadan Toplanan Doğal Çiçek Soğanları C) Ankara (Tiftik) Keçisi D) Bor Madeni E) Yarış atları 58- İthalat Yönetmeliği 3. maddesinde Vergi numarasına sahip, her gerçek kişi ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir. olduğu ifade edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi veya hangilerinde vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz? I. Özel anlaşmalar dayanan ithalatta, II. Kitap ve diğer yayınların ithalatında, III. Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Müsteşarlıkça perakende satışına izin verilen malların ithalatında, IV. Posta kolileri dahil olmak üzere posta yoluyla gelen ticari eşya ithalatında, V. Ekonomi Bakanlığı tarafından izin verilen eski eşya ithalatında, A) I-IV-V B) III-IV-V C) I-II-III D) I-II-V E) IV-V Sayfa 17 / 25

18 59- Aşağıdakilerden hangisi İthalat Rejim Kararı nın 10. maddesine göre yanlıştır? A) Toplu Konut Fonu ödenerek ithal edilecek maddeler beyannamenin verildiği tarihte geçerli miktar ve oranlar kadar fona tabidir. B) Gümrük Kanununun 167 nci maddesi çerçevesinde Gümrük Vergisinden muaf olarak gerçekleştirilecek ithalat fona tabi değildir. C) Fonların, ilgililerce süresi içinde yatırılmaması durumunda, 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. D) Fon ödenerek ithal edilecek maddelerin belirlenmesi ile fon tutarlarının yeniden düzenlenmesi, Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. E) Süresi içerisinde yurt dışı edilmeyen maddelere ait teminata bağlanan fonlar, Toplu Konut Fonuna gelir kaydolunur. 60- İthalat Rejim Kararına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bu Karar eki listelerde yer alan maddelerin karşılarında nisbi (% olarak) Toplu Konut Fonu bulunduğu takdirde, fon, ithal edilen malın EURO cinsinden değerinin karşılığı Türk Lirası üzerinden, maktu (ABD Doları /100 Kg/net) bulunduğu takdirde de, ABD Doları cinsinden hesaplanacak fon miktarının karşılığı Türk Lirası üzerinden tahsil edilir. B) Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışında inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi üstlendikleri işlerle ilgili olarak satın aldıkları makina ve teçhizatın Türkiye'ye kesin ve geçici ithali ile bunlara ilişkin süre uzatımları Müsteşarlığın iznine bağlıdır. Söz konusu malların geçici ithalinde ise, ödenmesi gereken Gümrük Vergisi miktarı %20 fazlasıyla birlikte teminata bağlanır. C) Dış Ticaret Müsteşarlığı veya adına ithalat yapacak olan kamu kuruluşları ithalde alınan Gümrük Vergisi ve harçlardan muaftır. D) II sayılı liste kapsamında yer alan maddelerin, aynı zamanda V sayılı listede yer alması durumunda, II ve V sayılı listelerde belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha yüksek olanı uygulanır. E) İthalat bedellerinin ödenmesi, kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir. 61- İthalat Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? I. Kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığına başvururlar. II. FOB teslim şekli dışındaki ithal başvurularında proforma faturalarda, mal, navlun ve sigorta bedelleri ayrı ayrı belirtilir. III. Kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış malların bedelleri ödenmek suretiyle kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla), gümrük idarelerince sonuçlandırılır. IV. Müsteşarlıkça onaylanan ithal şahadetnameleri onay tarihinden itibaren oniki ay geçerlidir. Gerekli görülmesi halinde Müsteşarlık bu süreyi uzatabilir. A) I-IV B) III-IV C)I-II D) II-III E) Yalnız IV Sayfa 18 / 25

19 62- İhracat Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi ihracat şekillerinden biri değildir? A) Ön İzne Bağlı İhracat B) Kayda Bağlı İhracat C) Kredili İhracat D) Konsinye İhracat E) Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat 63- İhracat Yönetmeliğine göre tanım eşleştirmeleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir? Tanımlar Açıklamalar 1) Bedelsiz İhracat a) İhraç veya ithal edilen mal veya hizmet bedelinin, kısmen veya tamamen mal, hizmet veya döviz ile karşılanması işlemi 2) Kayda Bağlı İhracat b) Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesi 3) Konsinye İhracat c) Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılması 4) Takas d) Gümrük beyannamesinin, ihracattan önce İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alındığı ihracat şekli A) 1-c, 2-d, 3-b, 4-a B) 1-b, 2-c, 3-d, 4-a C) 1-c, 2-d, 3-a, 4-b D) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d E) 1-a, 2-d, 3-b, 4-c 64- İhracat Yönetmeliği 9. Maddesine göre aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? I. Konsinye ihracat başvuruları ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır. II. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince konsinye ihracat olarak onaylanmış gümrük beyannamelerinin yedi gün içinde gümrük idarelerine sunulması gerekir. III. Konsinye olarak gönderilen malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir. IV. Konsinye olarak gönderilen malın, konsinye ihraç izin süresi içinde satılamaması halinde, malın gümrük mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekir. A) I-II B) III-IV C)II-III D) I-III-IV E) II-IV Sayfa 19 / 25

20 65- İthalat Rejimi Kararı na göre ithalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları ile ödenecek toplu konut fonunu gösteren listeler kapsamı eşyaların eşleştirmesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir? Listeler Kapsamı Eşya A) a-3, b-6, c-5, d-4, e-1, f-2 B) a-2, b-6, c-1, d-4, e-5, f-3 C) a-1, b-4, c-3, d-6, e-5, f-2 D) a-6, b-3, c-4, d-2, e-1, f-5 E) a-1, b-3, c-4, d-6, e-5, f-2 a) I Sayılı Liste 1- Gümrük vergisi askıya alınan ürünler b) II Sayılı Liste 2- Sivil Hava Taşıtlarında kullanılmak üzere nihai kullanıma tabi tutulacak eşya c) III Sayılı Liste 3- Tarım ürünleri d) IV Sayılı Liste 4- Balık ve diğer su ürünleri. e) V Sayılı Liste 5- İşlenmiş tarım ürünleri f) VI Sayılı Liste 6- Sanayi ürünleri sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. B) Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler. C) Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi yirmi iş günü içinde sağlarlar. D) Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz. E) İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere hangi bilgileri hazırlayacakları raporda göstermezler? A) Kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını B) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını C) Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını D) Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler dahil edilerek, bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını E) Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistiki bilgileri Sayfa 20 / 25

21 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre bilgi edinme değerlendirme kurulu TBMM ne her yılın hangi ayının sonuna kadar raporunu göndermek zorundadır? A) Mayıs B) Nisan C) Şubat D) Mart E) Mayıs 69- Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık fiili değildir? A) Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak B) Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak C) Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak D) Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis etmek, satmak veya devretmek ya da bu özelliğini bilerek satın almak veya kabul etmek E) Gümrük vergileri ödenmek suretiyle ihraç edilebilen eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın veya aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye den ihraç etmek sayılı kanuna göre, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlarına, kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık filli değildir? A) Taklitlerini imal etme B) Ticari amaç olmaksızın kullanma C) Bilerek bulundurma D) Ülkeye sokma E) Bilerek nakletme sayılı kanuna göre, ikramiyelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Silah ve mermilerle ilgili ödemelerde çıkış kaçağı eşyanın FOB, giriş kaçağı eşyanın CİF kıymeti esas alınır B) Uyuşturucu madde ekmek amacıyla yapılan bitki yakalamalarında, el konulan bitki kökü sayısı esas alınır C) Sahipsiz yakalanan eşyanın değerinin tespitinde kaçak eşyaya mahsus tespit varakasında yazılan değer esas alınır D) Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere, yüzde ellisi elkoyanlara verilir. İhbarsız yakalama olaylarında ikramiyenin tamamı elkoyanlara ödenir E) İkramiyeler damga vergisi ve harca tabidir Sayfa 21 / 25

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve artırılmasını

Detaylı

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ MEVZUAT: 4458 sayılı Gümrük Kanunu (5911 ile değişik) 128 ila 134 üncü maddeleri. 21.10.2004 tarihli ve 2004/7905 sayılı BKK eki Geçici İthalat Sözleşmesi 07.10.2009 tarihli 2009/15481

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 İçerik 1. Gümrük Denetim konuları sonuçları (uzlaşma)

Detaylı

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11.1- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11 Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ A. Genel Bilgi 21/01/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri Numaralı (Tahsilat

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması Dahilde İşleme Rejimi Kararına 18.04.2014 tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması 18.04.2014 tarihli 2014/6197 sayılı Karar ile yapılan değişiklikler MADDE 1-17/1/2005

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Mevzuatı Tanım ve Kavramları 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A) 2 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 3 Eşyanın bedelsiz gönderilme

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 31775355-10.06.01 Konu : Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya 24.03.2014 GENELGE (2014/7) 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı

Detaylı

Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde. Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi

Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde. Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi 39.maddede değişiklik 41. Maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (4) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :18723479-240 Konu :Mikail DOĞAN Tarafından Düzenlenen 19.08.2016 Günlü 279-B/16 Sayılı İnceleme Raporu 28.04.2017 / 24568401 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 04/05/2015 Sayı: 2015/25 Ref : 6/25. Konu: DAHİLDE İŞLEMEDEN SERBEST DOLAŞIMA GEÇİŞ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 04/05/2015 Sayı: 2015/25 Ref : 6/25. Konu: DAHİLDE İŞLEMEDEN SERBEST DOLAŞIMA GEÇİŞ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 04/05/2015 Sayı: 2015/25 Ref : 6/25 Konu: DAHİLDE İŞLEMEDEN SERBEST DOLAŞIMA GEÇİŞ 1. Giriş Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR İÇİNDEKİLER İhracatı Düzenleyen Mevzuat Dar Anlamda Geniş Anlamda İhracatçı Kimdir? İhracat Nedir? İhracat İşlemleri İhracatta Kullanılan

Detaylı

Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gümrük tarifesi veya vergilendirme unsurlarında aykırılık İlgili Kanun: Madde 234-1 (a) Cezası: İthalat vergilerinden

Detaylı

HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞINDA GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR

HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞINDA GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞINDA GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR Elektronik ticaretin gittikçe artan şekilde kulanım alanı bulması ve uluslararası ticarette özellikle numune ve modellerin

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

Gümrük Müşavirliği, ülkemizde 1909 yılından bugüne kadar 100 yıllı aşkın tarihsel sürecinde, daima varlığını sürdürmüş. 05.02.

Gümrük Müşavirliği, ülkemizde 1909 yılından bugüne kadar 100 yıllı aşkın tarihsel sürecinde, daima varlığını sürdürmüş. 05.02. Gümrük Müşavirliği, ülkemizde 1909 yılından bugüne kadar 100 yıllı aşkın tarihsel sürecinde, daima varlığını sürdürmüş. 05.02.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile meslek unvanımızın

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 KONU: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 30/06/2014

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011

Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011 Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011 Konu: Gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı. Özet: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Mayıs 2011

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 Konu: 4202 GTP Lİ EŞYANIN İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 08/04/2014 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA İDARE MERKEZİ Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : ANKARA, 22 Nisan 2005 B.02.2.TCM.0.09.00.04/ GENELGE

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Tanımlar MADDE 419 (1) Bu bölümde geçen, Serbest Bölgeler a) İşletici deyimi, serbest bölgenin yerli veya yabancı

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/1)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/1) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-010.06.02 Konu : Takas İşlemleri - KKDF 02.01.2017 / 21212864 GENELGE (2017/1) İlgi: 28.06.2013 tarihli ve 2013/21 sayılı Genelge

Detaylı

Söz konusu Genelge takas işlemlerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) bağlamında yapılacak uygulamayı düzenlemektedir.

Söz konusu Genelge takas işlemlerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) bağlamında yapılacak uygulamayı düzenlemektedir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 13/02/2014 Sayı: 2014/2 Ref: 6 / 2 Konu: TAKAS İŞLEMLERİNDE KAYNAK KULLANIM DESTEKLEME PRİMİ KESİNTİSİ YAPILMAYACAKTIR. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013]

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] Konu : Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 16/01/2013 GENELGE (2013/2) İlgi:28.12.2012 tarihli

Detaylı

DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJ İMLERİ I. BÖLÜM 1

DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJ İMLERİ I. BÖLÜM 1 DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMLERİ I. BÖLÜM 1 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI... 3 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2005/1)... 25 Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme

Detaylı

Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları. Dr.Dilek Seymen dilek.seymen

Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları. Dr.Dilek Seymen dilek.seymen Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları Dr.Dilek Seymen dilek.seymen seymen@deu.edu.tr İhracatı Düzenleyen Mevzuat-1 Kanun Kararname Yönetmelik Tebliğ Uygulama Esasları Dış Ticaret Müsteşarlığının

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi İthalat İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları 1. İthalatın tanımı ve ithalatçı olma şartları, 2. Hariçte işleme rejimi,

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm Sayfa 1 / 3 22 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28595 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/3) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Transit Rejimi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı ÖZET: 18.04.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 2014/6197 sayılı Bakanlar

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1

ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1 ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1 Cahit YERCİ 2 ÖZ Gümrük Kanunu (GK) nın öngördüğü sekiz gümrük rejiminden beşi şartlı muafiyet rejimi (düzenlemesi)

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Geçici İthalat Mevzuatı 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2014/1252-8033 Ankara, 22/04/2014 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ÖNEMLİ SİRKÜLER

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29 Konu: GÜMRÜKTE HANGİ VERGİLER ÖDENMEZSE TASFİYE OLUR? 1. Giriş Bu sirkülerin konu bölümünde yer alan sorunun yanıtı ithalat vergileri dir. Mevzuat

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (HARIÇTE

GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (HARIÇTE 30 Mayıs 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27243 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (HARIÇTE ĠġLEME-GEÇICI ĠHRACAT) (SERI NO:1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, geçici olarak ihracı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Konu: Gümrük Yönetmeliği nde bazı değişiklikler yapıldı. Özet: 30 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

Serbest Bölgelerin Katma Değer Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu

Serbest Bölgelerin Katma Değer Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu Serbest Bölgelerin Kanunu Karşısındaki Durumu İSMAİL BARINIR Eski Hesap Uzmanı Özet Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir

Detaylı

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU Mustafa İnanç * 1.Kapsam Gümrüksüz Satış Mağazaları,Türkiye

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

(10.04.2013 T. 28614 R.G.)

(10.04.2013 T. 28614 R.G.) Ekonomi Bakanlığından: YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERBEST BÖLGELER: 2013/1) (10.04.2013 T. 28614 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı,

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, 28.12.2017/160-1 MALUL VE ENGELLİLERE MOTOR SİLİNDİR HACMİNE BAKILMAKSIZIN, HESAPLANMASI GEREKEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE DİĞER HER TÜRLÜ VERGİLER DÂHİL BEDELİ 200.000 TL NİN ALTINDA OLAN TAŞITLARDA ÖTV

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT

10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: Amaç YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERBEST

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 8 Nakliye Sigortaları POSTA HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN 1 Ünite: 8 NAKLİYE SIGORTALARI Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İçindekiler 8.1. DAR TEMİNAT... 3 8.2. TAM

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrükte Ödenen Vergiler 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. 26/09/2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI 1 I- YASAL DAYANAK 5035 sayılı Bazı kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/14) Kapsam Madde 1 - Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve madde adı belirtilen ürünlerin (yalnız karşısında gösterilen

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 051 01.10.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 051 01.10.2014 Sirküler Sayı: 2014 051 01.10.2014 Konu: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği nde Yapılan Değişiklikler Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5)

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm Sayfa 1 / 5 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE

Detaylı

Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13. Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13. Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul,21/05/2014 Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13 Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dahilde İşleme Rejimi (DİR) DİR, ihracatçılara, ihraç mallarında kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından

Detaylı

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır.

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır. SİRKÜLER 2017/34: Yabancılara Konut Ve İşyeri Satışında Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı 6824 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27. Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27. Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27 Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI 1. Giriş Gümrük Kanunu nun (GK nın) 207/1-b numaralı maddesinde şu hüküm yer almaktadır: Bir şartlı muafiyet

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75 Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/15) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 Konu: TİTANYUM OKSİT VE TUNGSTEN TRİOKSIT İÇEREN KATALİZÖR İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel

Detaylı

Sayfa 1 / 5 29 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28543 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır.

Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır. Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır. Zihni KARTAL 1 İTHALATTA ÖDENEN EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN KAYDI I. GENEL BİLGİ İthalat aşamasında Gümrük Vergisi haricinde; KKDF, Toplu Konut Fonu, Antidamping

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2017/104 27 /Temmuz/2017 İçindekiler: * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA

Detaylı

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2017/1)

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2017/1) Ekonomi Bakanlığından: Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2017/1) (31.12.2016 T. 29935 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması ve farklı bakış

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 Konu: AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı