Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 JENERATÖR EU 30 Ý KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

2 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...18 Arýza bulma...20 Depolama...21 Yetkili Servisler...23 Garanti Belgesi... 1

3 GÝRÝÞ Bir HONDA jeneratör satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu el kitabý, HONDA jeneratörün kullanma ve bakým bilgilerini içerir. Bu el kitabý, basýmý sýrasýndaki en son üretim bilgileri esas alýnarak hazýrlanmýþ olup ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ., hiçbir uyarýda bulunmadan ve hiçbir yükümlülük altýna girmeden herhangi bir zamanda gerekli gördüðü deðiþiklikleri yapma hakkýný saklý tutar. Bu el kitabýnýn hiçbir bölümü yazýlý izin alýnmadan yeniden basýlamaz ve çoðaltýlamaz. Jeneratörünüzü yüksek verimle, ekonomik ve güvenli kullanabilmek için bu el kitabýný dikkatle okuyun. Bu el kitabý jeneratörün ayrýlmaz bir parçasý olarak düþünülmeli ve baþka bir þahsa satýlmasý halinde jeneratör ile birlikte verilmelidir. El kitabýnda belirtilen þu hususlara özellikle dikkat edin : UYARI! "El kitabý içindeki talimatlara uyulmaz ise ciddi yaralanmalara veya hatta ölüme yol açýlabilir." demektir. DÝKKAT! "El kitabý içindeki talimatlara uyulmaz ise yaralanmalara veya maddi hasara yol açýlabilir." demektir. NOT Yararlý bilgiler verir. Jeneratör ile ilgili herhangi bir sorunla karþýlaþýrsanýz veya jeneratörünüz hakkýnda sorularýnýz olursa, bir Anadolu Motor Yetkili Servisine baþvurun. Anadolu Motor Yetkili Servislerini el kitabýnýzýn arkasýndaki listede bulabilirsiniz. * Bu el kitabýndaki resimler tiplere göre deðiþiklik gösterebilir. Garanti Belgesi ni el kitabýnýn arkasýnda bulacaksýnýz. Garanti Belgesi ibraz edilmeksizin talep edilecek hizmetler garanti dýþý olarak deðerlendirilecek ve ücreti karþýlýðý verileceklerdir. 2

4 GÝRÝÞ NOT 14 Mart 2003 tarihinde yayýmlanan " Sanayi Bakanlýðý 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun" da tüketicinin tanýmý aþaðýdaki þekilde yapýlmýþtýr: "Tüketici ; bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kiþiyi" ifade eder. Yukarýdaki tüketici tanýmýna uymayan müþterilerimize garanti süresi 1 yýl olarak uygulanacaktýr. DÝKKAT! Jeneratörü teslim aldýðýnýzda saðlam ve eksiksiz olup olmadýðýný kontrol edin. Yetkili servis dýþýnda yapýlan müdahalelerden doðacak hasar ve arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. Kullaným ömrü 10 yýldýr. ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ. 3

5 EMNÝYET KURALLARI Jeneratör sadece tasarým amacýna ve etiket gücüne uygun koþullarda, güç ve elektrik ihtiyacý jeneratöre uygun elektriksel ekipmana baðlanarak kullanýlmalýdýr. Aksi takdirde kullanýcý yaralanabilir, jeneratör ve baðlandýðý tesisat/ ekipman zarar görebilir. Bu el kitabýnda belirtilen çalýþtýrma ve bakým iþlemleri dýþýnda jeneratörün hiçbir parçasýna ve ayarlarýna dokunmayýn. Jeneratör üzerinde deðiþiklik yapmaya çalýþmayýn. Aksi takdirde jeneratör ve baðlandýðý tesisat / ekipman zarar görebilir. - Egzoz susturucusuna uzatma ilave etmeyin. - Hava emiþ sistemini deðiþtirmeyin. - Hýz regülatörüne müdahale etmeyin. - Kumanda panosunu çýkarmayýn veya kumanda panosunun kablo sistemini deðiþtirmeyin. - Hiçbir muhafazayý, etiketi, kalkaný, kapaðý ya da baþka bir güvenlik elemanýný çýkarmayýn. Kullanýcýnýn sorumluluðu HONDA jeneratörünüzü devreye almadan önce Kullanma ve Bakým El Kitabýný mutlaka okuyun ve belirtilen hususlara uyun. Bir tehlike anýnda motorun acil olarak nasýl durdurulacaðýný ve tam olarak nasýl kontrol edileceðini bilin. Kullaným bilgisi olmayan kiþilere motorunuzu çalýþtýrma ve kullanma izni vermeyin. Çocuklarý ve evcil hayvanlarý jeneratörün çevresinden uzak tutun. Jeneratörü yatay, düz ve sert bir zemine yerleþmiþ olarak çalýþtýrýn. Jeneratörü eðimi 20 dereceden fazla olan yerlerde çalýþtýrmayýn. Aþýrý eðim, çalýþma esnasýnda yakýtýn sýzmasýna ve yaðsýz çalýþma sonucu motorun hasar görmesine neden olabilir. Jeneratörü kapaðý çýkarýlmýþ þekilde kullanmayýn. Hareketli parçalar, deðen el ve ayaklar nedeniyle çok ciddi yaralanmalara yol açabilirler. Jeneratörü çalýþtýrmadan önce motor yað seviyesini kontrol edin. Gerekiyorsa el kitabýnda belirtildiði miktar ve özellikte yað koyun. Jeneratörün bakýmý müþterinin sorumluluðu altýndadýr. Bakýmsýzlýk nedeni ile meydana gelebilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýnda olup Kullanma ve Bakým El Kitabýnda belirtilen bakým iþlemlerinin zamanýnda yapýlmasý gereklidir. 4

6 EMNÝYET KURALLARI Bu el kitabýnda yer almayan hususlar için Anadolu Motor I Honda yetkili bayi veya yetkili servislerine baþvurun. Karbon monoksit zehirlenmesi tehlikesi Egzoz gazlarýnýn içinde renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olan karbon monoksit bulunur. Egzoz gazýný teneffüs etmek bilinç kaybýna ve ölüme sebep olabilir. Jeneratörü kapalý veya yarý kapalý bir alanda çalýþtýrýrsanýz hava, egzoz gazý ile tehlikeli þekilde kirlenebilir. Egzoz gazýnýn birikmesini önlemek için yeterli havalandýrmayý saðlayýn. Jeneratörü garaj, ev, atelye içi gibi kapalý alanlarda veya dýþarda olsanýz bile açýk bir pencerenin yanýnda (içeri hava egzoz gazý girebilecek þekilde) çalýþtýrmayýn. Elektrikle çarpýlma tehlikesi Jeneratörün elektrik kumanda panosuna, priz veya fiþlerine ýslak elle dokunmayýn. Jeneratörün ürettiði 110 veya 200 Volt gerilim öldürücüdür. Jeneratörden çýkan güç kablolarýnýn emniyetli yerlerden geçtiðinden emin olun. Jeneratörü çok nemli, ýslak yerlerde, yaðmur ve kar altýnda çalýþtýrmayýn. Jeneratörün fiþini evdeki prizlere kesinlikle direkt takmayýn. Jeneratör için mutlaka ayrý bir elektrik tesisatý çektirilmelidir. Elektrik tesisatýnýn mutlaka ehliyetli bir elektrikçi tarafýndan çekilmesi gerekir. Yangýn ve yanma tehlikesi Jeneratörü yangýna hassas bölgelerde çalýþtýrmayýn. Jeneratörü iyi havalandýrýlmýþ kapalý yerlerde çalýþtýrdýðýnýzda da yangýna ve patlamaya karþý özel önlemler almanýz gerekecektir. Çalýþma esnasýnda, patlayýcý yanýcý (benzin, kibrit, vb) maddeleri ortamdan uzaklaþtýrýn. Jeneratörün üzerine hiç bir þey koymayýn ve üzerini yanabilir nesnelerle örtmeyin. Çalýþma sýrasýnda jeneratör motorunun gövde ve egzoz sistemi ýsýnýr ve motor durdurulduktan belli bir süre sonra da motor ve aksam üzerindeki sýcaklýk devam eder. Sýcak kýsýmlara temas edilmesi yanma ve yaralanmalara sebep verebilir. Jeneratör soðumadan kapalý bir yere taþýmayýn. Bakým iþlemlerini yapmak için mutlaka motorun ve aksamlarýnýn soðumasýný bekleyin. Jeneratörde yangýn çýktýðý takdirde su dökerek söndürmeye çalýþmayýn. Elektrik yangýnlarý veya yað/yakýt yangýnlarý için özel yangýn söndürücü kullanýn. Herhangi bir þekilde yanmýþ veya yangýn dumanýný solumuþ iseniz mutlaka bir doktora muayene olun. 5

7 EMNÝYET KURALLARI Yakýt doldururken dikkat edin Benzin son derece yanýcý bir maddedir. Benzin kolayca buharlaþýr ve benzin buharý havayla karýþtýðýnda patlayabilir. Yakýt ikmali sýrasýnda jeneratörü mutlaka durdurun. Yakýt doldurma iþleminin bitmesinden sonra yakýt depo kapaðýnýn tam olarak kapalý olduðundan emin olun. Yakýt tankýný aðzýna kadar doldurmayýn. Genleþme ve sarsýlma sonucu yakýt kapak çevresinden sýzabilir. Yakýt doldurma ve boþaltma esnasýnda sigara içmeyin. Yanýcý ve kývýlcým çýkarýcý maddeleri ortamdan uzak tutun. Jeneratörün üzerine yakýt dökülmüþse motorun üzerini ve zemini temizleyin ve yakýt buharý tam olarak daðýlmadan motoru çalýþtýrmayýn. Yakýt yutulmasý halinde zararlý ve öldürücüdür. Yakýt deposunu çocuklarýn ulaþabileceði yerlerden uzak tutun. Yakýtý özel olarak dizayn edilmiþ onaylý depolar içinde muhafaza edin. Atýklar Çevreyi korumak için ; hurdaya çýkan parçalarý, akümülatör, motor yaðý, kirli paçavra vs çöpe atmayýn. Kirli motor yaðýný topraða, akarsulara, göle, denize, kanalizasyona dökmeyin. Bunlarý yetkili servisinize teslim edin. Yetkili servisiniz bu maddeleri uzaklaþtýrmak için lisanslý atýk kuruluþlarýna verecek ve çevreye zarar vermeden geri kazandýrýlmalarýný saðlayacaktýr. Hurda aküler, servislere teslim edildiði takdirde ilgili kuruluþlar tarafýndan alýnmakta ve geri kazanýmda kullanýlmaktadýrlar. " e-spec " iþareti, Honda Güç Ürünlerinde kullanýlan çevreye duyarlý teknolojilerin sembolüdür. Bu sembol ayný zamanda, bizim " doðayý gelecek nesiller için koruma " isteðimizi de göstermektedir. 6

8 ÝKAZ ETÝKETLERÝ ve YERLERÝ Ýkaz etiketleri sizi olabilecek tehlikelere karþý ikaz etmek için konulmuþlardýr. Bu etiketleri ve el kitabýnda anlatýlanlarý dikkatle okumanýzý rica ediyoruz. Etiketler düþer veya silinerek okunmayacak hale gelirlerse yenilenmeleri için Anadolu Motor / Honda Yetkili Servisine baþvurun. Avrupa modelleri : G / G8, GW, F, IT tipleri EL KÝTABINI OKUYUN EGZOZ UYARISI BAÐLANTI UYARISI SICAK YÜZEY UYARISI YAKIT UYARISI PRÝZ UYARISI 2 7

9 ÝKAZ ETÝKETLERÝ ve YERLERÝ Talimatlara uygun olarak kullanýldýðý taktirde almýþ olduðunuz HONDA jeneratör size güvenli hizmet sunacak þekilde tasarlanmýþtýr. Jeneratörü devreye almadan önce jeneratörle birlikte verilen Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatle okuyun ve anlayýn. Yanlýþ bir kullaným sonucunda yaralanabilir veya jeneratöre ve tesisata hasar verebilirsiniz. Egzoz gazlarý zehirli bir gaz olan karbon monoksit içerir. Karbon monoksit renksiz ve kokusuzdur. Bu gazý solumak bilinç kaybýna ve daha sonra ölüme yol açar. Jeneratörü kapalý veya yarý kapalý bir alanda çalýþtýrýrsanýz hava, egzoz gazý ile tehlikeli þekilde kirlenebilir. Egzoz gazýnýn birikmesini önlemek için yeterli havalandýrmayý saðlayýn. Jeneratörü garaj, ev, atelye içi gibi kapalý alanlarda veya dýþarda olsanýz bile açýk bir pencerenin yanýnda (içeri hava egzoz gazý girebilecek þekilde) çalýþtýrmayýn. Jeneratörün fiþini evdeki prizlere kesinlikle direkt takmayýn. Jeneratör için mutlaka ayrý bir elektrik tesisatý çektirilmelidir. Elektrik tesisatýnýn mutlaka ehliyetli bir elektrikçi tarafýndan çekilmesi gerekir. Yedek gücün bina elektrik sistemine baðlantýsý yetkili bir kiþi tarafýndan geçerli talimatlara uygun olarak yapýlmalýdýr. Yanlýþ baðlantý sonucunda jeneratörden þebekeye akým verilmeye baþlanýr ve bunun sonucunda yangýna, patlamaya, can kaybýna, jeneratörde ve binanýn elektrik sisteminde büyük hasara yol açýlabilir. 8

10 ÝKAZ ETÝKETLERÝ ve YERLERÝ Benzin bazý durumlarda son derecede yanýcýdýr. Yakýt doldurma ve boþaltma esnasýnda sigara içmeyin. Yanýcý ve kývýlcým çýkarýcý maddeleri oradan uzak tutun. Benzin ikmali sýrasýnda jeneratörü mutlaka durdurun. Benzini iyi havalandýrýlmýþ bir ortamda doldurun. Jeneratörün üzerine yakýt dökülmüþse jeneratörün üzerini ve zemini temizleyin ve yakýt buharý tam olarak daðýlmadan jeneratörü çalýþtýrmayýn. Paralel çalýþma için priz kutusu baðlantýsýný jeneratör çalýþmýyorken yapýn. Tekli çalýþma durumunda paralel çalýþma için olan priz kutusu çýkarýlmalýdýr. Kullaným sýrasýnda jeneratör motorunun gövde ve egzoz sistemi ýsýnýr ve motor durdurulduktan belli bir süre sonra da motor ve aksam üzerindeki sýcaklýk devam eder. Sýcak kýsýmlara temas edilmesi yanma ve yaralanmalara sebep verebilir. Çalýþýrken jeneratöre temas etmekten kaçýnýn. Jeneratör soðumadan kapalý bir yere taþýmayýn. Bakým iþlemlerini yapmak için mutlaka jeneratörün soðumasýný bekleyin. 9

11 ÝKAZ ETÝKETLERÝ ve YERLERÝ CE iþareti ve gürültü etiketi yerleri Avrupa modelleri : G / G8, GW, F, IT tipleri PARALEL ÇALIÞMA PRÝZÝ YAKIT DOLDURMADAN ÖNCE MOTORU DURDURUN PARALEL ÇALIÞMA PRÝZÝ ÝÇÝN ÖZEL KABLO KULLANIN DÝKKAT! * KARBON MONOKSÝT ZEHÝRLENMESÝNE KARÞI KAPALI YERLERDE ÇALIÞTIRMAYIN * JENERATÖRÜN PRÝZÝNÝ EVDEKÝ PRÝZLERE BAÐLAMAYIN * YAKIT DOLDURMADAN ÖNCE MOTORU DURDURUN * YAKIT SIZINTISINA VE YAKIT DÖKÜLMESÝNE DÝKKAT EDÝN. * YAKIT DEPOSUNU AÐIZINA KADAR DOLDURMAYIN. * AYRINTILI BÝLGÝ ÝÇÝN EL KÝTABINA BAKIN. * JENERATÖRÜ DEPOLARKEN VEYA TAÞIRKEN KONTAK ANAHTARININ KAPALI OLMASINA VE YAKIT KAÇAÐI OLMAMASI ÝÇÝN YAKIT MUSLUÐUNUN KAPALI OLMASINA DÝKKAT EDÝN. * PARALEL ÇALIÞMA HALÝNDE ÖZEL PRÝZ VE KABLO KULLANILMASINA DÝKKAT EDÝN. Gürültü etiketi RG tipleri için RG tipleri için U tipleri için CE iþareti Performans IP kodu Kuru aðýrlýk Üretim yýlý Üretim üretici ve adresi Ýthalatçý ve adresi 10

12 PARÇALARIN YERLERÝ Yakýt deposu Yakýt deposu kapaðý havalandýrmasý Buji bakým kapaðý Hava filtresi kapaðý Susturucu Çalýþtýrma ipi tutamaðý Yað bakým kapaðý Þasi seri numarasý Katlanýr sap Jeneratörün þasi seri numarasýný el kitabý üzerine not edin. Garanti iþlemleri için veya yedek parça ile ilgili sorunlarýnýzda bu numaranýn verilmesi gerekmektedir. Þasi seri numarasý :... 11

13 PARÇALARIN YERLERÝ KUMANDA PANOSU G/G8, GW, F, RG tipleri Aþýrý yük göstergesi Çýkýþ göstergesi Yað ikaz göstergesi AC prizleri IT tipleri AC devre koruyucu Paralel çalýþma soketleri Toprak ucu DC prizi AC devre koruyucu (RG tipleri hariç) AC prizi DC devre koruyucu Toprak ucu Kontak anahtarý Eko gaz anahtarý AC devre koruyucu (RG tipleri hariç) 12

14 PARÇALARIN YERLERÝ U tipleri Aþýrý yük göstergesi Çýkýþ göstergesi Yað ikaz göstergesi AC prizleri Paralel çalýþma soketleri DC prizi DC devre koruyucu Kontak anahtarý Eko gaz anahtarý Toprak ucu 13

15 PARÇALARIN YERLERÝ Eko gaz EKO : Jeneratörden yük çekilmezken motor otomatik olarak ralanti devrine düþer. Yük çekilmeye baþladýðýnda motor normal devir hýzýna geri döner. Bu çalýþma þekli yakýt tüketimi ve çevre kirliliðini minimuma indirmek için tavsiye edilir. NOT: - Elektrikli cihaz yükü kýsa süreler için çekiyorsa Eko gaz sisteminden tam verim alýnamaz. - Ayný anda yüksek elektrik yükleri devreye giriyorsa voltaj deðiþikliklerinin önüne geçmek için Eko gaz sistemini kapalý (OFF) duruma getirin. - DC yük çekildiðinde Eko gaz sistemini kapalý (OFF) duruma getirin. OFF (Kapalý) : Bu durumda Eko gaz sistemi çalýþmaz. Motor nominal devir hýzýnda çalýþýr. EKO KAPALI EKO KAPALI EKO GAZ ANAHTARI 14

16 ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER 4. ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER DÝKKAT! Kontrolleri yapmadan önce jeneratörün düz bir zeminde ve motoru durmuþ olduðundan emin olun. 1- Motor yað seviyesini kontrol edin. DÝKKAT! Deterjansýz yaðlar ve- 2 zamanlý motor yaðlarý motorun kullaným ömrünü kýsaltacaklardýr. Motorunuzda SAE 10W-30 veya eþdeðeri, çok vizkoziteli (multigrade) 4-zamanlý benzinli motor yaðý kullanýn. Servis sýnýfýnýn API SE ve daha yukarý olmasýna dikkat edin. Ortam sýcaklýðýna uygun vizkoziteyi aþaðýdaki tablodan seçebilirsiniz. Ortam sýcaklýðý Yað doldurma kapaðýný açýn ve seviye çubuðunu temiz bir bez ile silin. Çubuðu doldurma deliðine döndürmeden sokup çýkarýn ve yað seviyesini kontrol edin. Yað seviyesi çubuðun uc kýsmýndan düþük seviyede ise, yað doldurma deliðinin üst kýsmýna kadar önerilen yað ile doldurun. DÝKKAT! Motorun yetersiz yað ile çalýþtýrýlmasý kýsa sürede aþýnmasýna ve arzalanmasýna yol açacaktýr. 15

17 ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER Yað bakým kapaðý Yað bakým kapaðý Yað doldurma kapaðý Yað doldurma kapaðý Yað doldurma çubuðu Üst seviye NOT : Yað gösterge sistemi, yað seviyesi güvenli limitin altýna inmeden otomatik olarak motoru durdurur. Buna raðmen, herhangi bir beklenmeyen arýza oluþumunu önlemek amacýyla gözle yað seviyesinin kontrolü önerilir. 16

18 ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER 2- Yakýt seviyesini kontrol edin. Yakýt seviyesi düþük ise belirtilen seviyeye kadar yakýt ilave edin. Yakýt doldurduktan sonra, yakýt doldurma kapaðýný sýkýca kapatýn. 91 oktan veya üzeri kurþunsuz benzin kullanýn. Kurþunsuz benzin, motorun ve buji arýzalarýný engeller ve egzoz sisteminin ömrünü uzatýr. Asla kirli benzin veya yað/benzin karýþýmý kullanmayýn. Yakýt tankýna su, toz veya pislik girmesini önleyin. Boþ bir depoya yakýt dolduruyorsanýz yakýtý üst seviyeye kadar doldurun. Aksi takdirde motor çalýþmayacaktýr. UYARI! Belirli þartlar altýnda benzin son derece yanýcý ve patlayýcýdýr. Benzin ikmalini iyi havalandýrýlmýþ bir yerde ve motor çalýþmýyorken yapýn. Benzin veya benzin buharýnýn bulunduðu ortamlarda sigara içmeyin, alev veya kývýlcým çýkartýcý maddeler bulundurmayýn. Yakýtý deposun aðýzýna kadar doldurmayýn. Depodaki üst seviye çizgisini geçmemeye dikkat edin. Yakýtý doldurduktan sonra yakýt deposu kapaðýný düzgün ve sýký bir þekilde kapatýn. Yakýt doldururken yakýtý yere veya jeneratörün üstüne dökmemeye gayret edin. Dökülmüþ yakýtý bezle silin ve tam kurumadan jeneratörü çalýþtýrmeyýn. Yakýtla sürekli temasten ve yakýt buharýný solumaktan kaçýnýn. YAKITI ÇOCUKLARIN ERÝÞEBÝLECEÐÝ YERLERDE BULUNDURMAYIN. 17

19 ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER Yakýt deposu kapaðý Üst seviye iþareti (Kýrmýzý) Açma NOT : Benzin uzun süre beklediðinde içinde çözünmüþ olarak bulunan maddeler ayrýlýp gomlaþýr ve karbüratör týkanmalarýna veya supap yapýþmalarýna yolaçar. Bu nedenle motor 1 aydan daha uzun süre çalýþtýrýlmayacaksa içindeki benzinin boþaltýlmasý gerekir. Alkollü yakýt kullanýldýðýnda yakýtýn oktan sayýsýnýn belirtilen deðerin altýnda olmamasýna dikkat edilmelidir. Alkollü yakýt kullanýldýðýnda herhangi bir problem veya performans düþüklüðü görülüyorsa alkollü yakýt kullanýmýna son verilmelidir. Alkollü yakýt kullanýmýndan doðabilecek yakýt sistemi arýzasý veya motor performans problemleri garanti kapsamý dýþýndadýr. 18

20 ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER 3- Hava filtresini kontrol edin. Hava filtresi kapaðýnýn vidasýný söküp kapaðý çýkarýn. Hava filtresi elemanýnýn temiz ve iyi durumda olduðunu kontrol edin. Ana elemaný ve dýþ elemaný hava filtresi gövdesinden çýkarýn ve kontrol edin. Elemanlarý temizleyin veya gerekiyorsa deðiþtirin. Hava filtresi kapaðý Hava filtresi gövdesi Ana eleman Dýþ eleman Hava filtresi kapaðý vidasý 19

21 ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER Lastik contanýn hava filtresi gövdesindeki yuvasýna tam oturduðundan emin olun. Lastik conta hasar görmüþse yenisiyle deðiþtirin. Ana ve dýþ filtre elemanlarýný yerlerine takýn. Dýþ filtre elemanýný üst ve alt çýkýntýlar arasýna yerleþtirin. Hava filtresi Lastik conta Çýkýntýlar DÝKKAT! Motoru asla hava filtresiz çalýþtýrmayýn. Silindir içine kaçacak tozlar silindir cidarlarý, piston ve segmanlarýnýn çok kýsa sürede aþýnmasýna yol açarlar. 20

22 MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI 5. MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI Motoru çalýþtýrmadan önce jeneratöre hiçbir elektriksel yük baðlý olmadýðýný kontrol edin. AC baðlantýlarýný sökün. 1. Yakýt depo kapaðý havalandýrma levyesini tam saða (saat ibreleri yönü) çevirerek açýk (ON) konuma getirin. 2. Kontak anahtarýný açýk (ON) konuma getirin. Motoru soðukken çalýþtýrdýðýnýzda kontaðý CHOKE=Jikle konumuna getirin. NOT: Motor sýcakken veya hava sýcakken jikleyi kullanmayýn. NOT: Jeneratörü taþýrken yakýt depo kapaðý havalandýrmasý kapalý durumda olmalýdýr. Açýk Jikle Açýk Jikle ON Açýk Kontak Yakýt depo kapaðý 21

23 MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI 3- Çalýþtýrma ipini direnç hissedene kadar yavaþça çekin, sonra aþaðýda gösterildiði gibi ok yönünde sertçe çekin. DÝKKAT! Çalýþtýrma ipi, siz tutamaðýný býrakamadan sizi kendine çekip yaralanmanýza yol açabilir. Çalýþtýrma ipinin tutamaðýný sýký tutun ve vücudunuzu destekleyerek ipi kuvvetle çekin. Ýpi çekerken arkanýzda insan veya eþya bulunmamasýna dikkat edin ; dirseðiniz çarpabilir. Çalýþtýrma ipinin birden geri gitmesine izin vermeyin. Yavaþça el ile geri býrakýn. 4. Motoru çalýþtýrmak için kontak anahtarýný CHOKE=Jikle konumuna getirdi iseniz motor ýsýndýktan sonra kontak anahtarýný ON = Açýk konumuna getirin. Açýk Jikle Açýk Jikle Kontak anahtarý Çalýþtýrma ipi NOT : Motor duruyor ve yeniden çalýþtýrýlamýyorsa baþka yerlerde arýza aramadan önce motor yað seviyesini kontrol edin. Çekme yönü 22

24 MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI Yüksek rakýmda çalýþtýrma Yüksek rakýmda, standart karbüratörle hava-yakýt karýþýmý haddinden fazla zengin bir karýþým olacaktýr. Bu durumda performans düþecek, yakýt tüketimi ve emisyonlar artacaktýr. Zengin karýþým bujileri kirletecek ve motorun çalýþmasý zorlaþacaktýr. Yüksek rakýmda performansý artýrmak için karbüratörde bazý ayarlar yapýlmalýdýr. Jeneratör sürekli olarak deniz seviyesinden m veya daha yüksek rakýmlarda çalýþacak ise bir Anadolu Motor / Honda Yetkili Servisinde karbüratör ayarý yapýlmalýdýr. Uygun karbüratör ayarý yapýlsa dahi, her 300 metrelik rakým artýþýnda motor gücünün %3.5 düþmesi kaçýnýlmazdýr. Herhangi bir karbüratör ayarý yapýlmaz ise rakým artýþýnýn motor gücüne etkisi daha fazla olacaktýr. DÝKKAT! Karbüratörü yüksek rakýma göre ayarlanmýþ bir jeneratör düþük rakýmda çalýþtýrýldýðýnda fakir hava-yakýt karýþýmý nedeniyle performans düþüþüne, aþýrý ýsýnmaya ve ciddi motor hasarlarýna yol açýlýr. 23

25 JENERATÖRÜN KULLANILMASI 6. JENERATÖRÜN KULLANILMASI Baðlý olduðu cihazlarýn topraklamalý olmalarý halinde jeneratörün de topraklamasýnýn yapýlmasý gerekir. UYARI! Kalifiye bir elektrik teknisyeni tarafýndan bir ayýrma anahtarý konulmadýkça jeneratör binanýn elektrik tesisatýna baðlanmamalýdýr. Yedek gücün bina elektrik sistemine baðlantýsý yetkili bir kiþi tarafýndan geçerli talimatlara uygun olarak yapýlmalýdýr. Yanlýþ baðlantý sonucunda jeneratörden þebekeye akým verilmeye baþlanýr ve bunun sonucunda yangýna, patlamaya, can kaybýna, jeneratörde ve binanýn elektrik sisteminde büyük hasara yol açýlabilir. G/G8, GW, F tipleri IT tipleri Topraklama ucu Topraklama ucu RG tipleri U tipleri Topraklama ucu Topraklama ucu 24

26 JENERATÖRÜN KULLANILMASI DÝKKAT! Tek bir priz için müsaade edilen akým þiddetini aþmayýn. Jeneratörü evin elektrik tesisatýna direkt olarak baðlamayýn. Jeneratöre, tesisata ve baðlý cihazlara büyük zarar verirsiniz. Jeneratörü amacý dýþýnda kullanmayýn ve kullanmak için üzerinde deðiþiklik yapmayýn. Egzoz borusuna ilave yaparak uazatmayýn. Elektrik uzatma kablosu kullanmak gerektiðinde saðlam lastik izolasyonlu fleksibl bir kablo (IEC245 veya eþdeðeri) olmasýna dikkat edin. Uzatma kablosu uzunluk sýnýrlarý þöyledir: - 1,5 mm2 kesitli kablolar için 60 metre - 2,5 mm2 kesitli kablolar için 100 metre Kablo daha uzun olduðu takdirde telin direnci nedeniyle kullanýlabilir güçte düþme olur. Jeneratörü diðer elektrik kablolarýndan, þebeke hatlarýndan uzak tutun. NOT: AC gücü kullanýlýrken DC prizinden de akým çekilebilir. Her iki prizi birlikte kullandýðýnýzda belirtilen maksimum AC gücünü aþmayýn. Maksimum AC gücü : 2,5 kva Cihazlarda bulunan elektrik motorlarý ilk kalkýþlarý (demaraj) sýrasýnda nominal güçlerinin üzerinde bir güç çekerler. Baðlanan cihazlarý elektrik güçleri toplamýnýn jeneratörün gücünü aþmadýðýndan emin olun. Jeneratörden maksimum gücünün üzerinde güç çekmeye kalkmayýn. Nominal güç ile maksimum güç arasýndaki güçler, jeneratörden 30 dk'dan daha uzun süre çekilmemelidir. Jeneratörün maksimum gücünün aþýlmasý durumunda AC devre koruyucusu devreyi keser. Maksimum güce yakýn çalýþýlmasý veya hafifçe aþýlmasý devre kesiciyi harekete geçirmemekle birlikte jeneratörün ömrü kýsalýr. Maksimum güç, jeneratörden 30 dk'dan daha uzun süre çekilmemelidir. Jeneratörün maksimum gücü 3,0 kva 'dir. Sürekli olarak çekilen güç jeneratörün nominal gücünü aþmamalýdýr. Jeneratörün nominal gücü 2,6 kva'dir. Her iki durumda da jeneratöre baðlý olan tüm cihazlarýn toplam güç ihtiyacýna (VA) göre hesap yapýlmalýdýr. 25

27 JENERATÖRÜN KULLANILMASI AC uygulamalarý 1- Motoru çalýþtýrýn ve çýkýþ gösterge lambasýnýn (yeþil) yandýðýndan emin olun. 2- Baðlanacak olan cihazýn kapalý olduðundan emin olun ve fiþini takýn. Çýkýþ göstergesi (Yeþil) Aþýrý yük göstergesi (Kýrmýzý) EKO gaz anahtarý Eko gaz sistemini kullanmak istediðiniz takdirde Eko gaz anahtarýný EKO (ECO) konumuna getirin. DÝKKAT! Kýrmýzý renkli aþýrý yük gösterge lambasýnýn sürekli yanmasýna yol açacak þekilde bir aþýrý yükleme jeneratöre zarar verebilir. Kýrmýzý renkli aþýrý yük gösterge lambasýnýn arasýra yanmasýna yol açan sýnýrlý aþýrý yüklemeler ise jeneratörün ömrünü kýsaltýr. Jeneratöre baðlanacak cihazlarýn arýzasýz ve düzgün çalýþtýklarýndan emiin olunmalýdýr. Bozuk elektrikli cihazlar ve kötü elektrik kablolarý jeneratöre baðlanmamalýdýr. Cihazýn yavaþlamasý, anormal çalýþmasý veya aniden durmasý halinde jeneratör motor anahtarý derhal kapatýlmalýdýr. Bundan sonra cihaz jeneratörden ayrýlmalý ve kontrol edilmelidir. 26

28 JENERATÖRÜN KULLANILMASI AC devre koruyucularý (G/G8, GW, F, IT tipleri) Jeneratörün güç çýkýþ priz devrelerinde bir kýsa devre veya aþýrý yük çekme olmasý halinde AC devre kesiciler otomatik olarak devreyi keseceklerdir. Bu durumda basma düðmesi dýþarý çýkar. AC devre kesiciler otomatik olarak çalýþýp devreyi kestiklerinde düðmeye basýp jeneratörü reset etmeden önce jeneratöre baðlý olan cihazlarýn doðru çalýþýp çalýþmadýklarýný ve jeneratörün maksimum gücünün aþýlmadýðýný kontrol edin. G/G8, GW, F tipleri IT tipleri AC prizi No.1 AC prizi No.2 AC prizi AC devre koruyucu Açýk Kapalý AC devre koruyucu AC devre koruyucu 27

29 JENERATÖRÜN KULLANILMASI Çýkýþ ve aþýrý yük göstergeleri Normal çalýþma þartlarý altýnda yeþil renkli çýkýþ gösterge lambasý yanar durumda kalýr. Jeneratör aþýrý yüklendiði takdirde veya baðlanan cihazda/devrede bir kýsa devre meydana geldiðinde çýkýþ gösterge lambasý (yeþil) söner, aþýrý yük gösterge lambasý (kýrmýzý) yanar ve cihaza akým baðlantýsý kesilir. Kýrmýzý renkli aþýrý yük gösterge lambasý yandýðý takdirde motoru derhal durdurun ve aþýrý yükün kaynaðýný araþtýrýn. NOT : Kýrmýzý renkli aþýrý yük gösterge lambasý þu durumlarda da yanabilir: - Ýnvertör aþýrý ýsýndýðýnda. Cihaza giden akým kesilir. Hava giriþnde bir týkanýklýk olup olmadýðý kontrol edilmelidir. - Jeneratöre bir cihaz baðlamadan önce cihazýn düzgün çalýþtýðýndan ve gücünün jeneratörün güçünü aþmadýðýndan emin olun. Daha sonra cihazýn fiþini jeneratöre takýn ve jeneratörü çalýþtýrýn. Çýkýþ göstergesi (Yeþil) Aþýrý yük göstergesi (Kýrmýzý) NOT : Bir elektrik motoru çalýþmaya baþladýðýnda (demaraj) aþýrý yük gösterge lambasý (kýrmýzý) ve çýkýþ gösterge lambasý (yeþil) ayný anda yanmaya baþlayabilirler. Aþýrý yük gösterge lambasý (kýrmýzý) 9 sn sonra söndüðü takdirde bu normal bir durumdur. Ancak aþýrý yük göstergesi yanmaya devam ediyorsa bir Anadolu Motor/Honda yetkili servisine danýþýlmalýdýr. 28

30 JENERATÖRÜN KULLANILMASI Paralel çalýþma Jeneratöre bir cihaz baðlayýp çalýþtýrmadan önce "JENERATÖRÜN KULLANILMASI" bölümünü dikkatle okuyun. Ýki adet EU30i jeneratörü paralel olarak baðlamak için yalnýzca Honda tarafýndan onaylanan paralel çalýþmaya özel priz kutusunu kullanýn. Bu kutu, G8 tipleri hariç diðer tip jeneratörler için opsiyonel bir parçadýr. PARALEL ÇALIÞMA ÝÇÝN PRÝZ KUTUSU (G8 tipleri haricinde opsiyonel parçadýr) Baðlanan cihazlarý elektrik güçleri toplamýnýn jeneratörlerin gücünü aþmadýðýndan emin olun. Jeneratörlerden maksimum gücünün üzerinde güç çekmeye kalkmayýn. Nominal güç ile maksimum güç arasýndaki güçler, jeneratörlerden 30 dk'dan daha uzun süre çekilmemelidir. Maksimum güç, jeneratörlerden 30 dk'dan daha uzun süre çekilmemelidir. Paralel çalýþan 2 jeneratörün maksimum gücü 6,0 kva 'dir. Sürekli olarak çekilen güç jeneratörlerin nominal gücünü aþmamalýdýr. Paralel çalýþan 2 jeneratörün nominal gücü 5,2 kva 'dir. Her iki durumda da jeneratörlere baðlý olan tüm cihazlarýn toplam güç ihtiyacýna (VA) göre hesap yapýlmalýdýr. DÝKKAT! Kýrmýzý renkli aþýrý yük gösterge lambasýnýn sürekli yanmasýna yol açacak þekilde bir aþýrý yükleme jeneratöre zarar verebilir. Kýrmýzý renkli aþýrý yük gösterge lambasýnýn arasýra yanmasýna yol açan sýnýrlý aþýrý yüklemeler ise jeneratörün ömrünü kýsaltýr. 29

31 JENERATÖRÜN KULLANILMASI UYARI! Farklý model ve tipteki jeneratörleri asla paralel çalýþtýrmayýn. Paralel çalýþma için belirtilen özel priz kutusu ve kablodan baþkasýný kullanmayýn. Paralel çalýþmaya özel priz kutusunu jeneratörler çalýþmýyorken baðlayýn. Tek jeneratörün çalýþmasý halinde paralel çalýþmaya özel priz kutusu sökülmelidir. 1. Paralel çalýþmaya özel priz kutusunu jeneratörlerden birinin ön taþýma sapýna asýn. Kutunun uzun kablosunu diðer jeneratörün ön sapýna kablo baðý ile baðlayýn. 2. Herbir kabloyu jeneratörlerin paralel çalýþma soketlerine ve herbir jeneratörün topraklama ucuna (terminaline) baðlayýn. - Paralel çalýþacak jeneratörleri birbirinden en az 1 metre mesafeye yerleþtirin. - Baðlantý kablosu çalýþtýrma ipi tarafýnda bulunmamalýdýr. - Kutunun uzun kablosu, paralel çalýþma kutusunun asýlý olmadýðý jeneratöre baðlanmalýdýr. - Jeneratörlerin egzoz çýkýþlarý karþýkarþýya gelmemelidir. Kablo baðý Uzun kablo Paralel çalýþma için priz kutusu Ön (Katlanýr) Paralel çalýþma Toprak ucu (Toprak terminali) En az 1 metre 3. Baðlanan cihazlar topraklý tip iseler jeneratörleri de topraklamanýz gerekir. 30

32 JENERATÖRÜN KULLANILMASI 4. Jeneratörleri çalýþtýrýn ve çýkýþ göstergelerinin (yeþil) yandýðýndan emin olun. Çýkýþ göstergesi (Yeþil) DC uygulamasý DC prizi yalnýzca 12 Volt otomotiv tipi akümülatörlerin þarj edilmesi için kullanýlýr. NOT: DC çalýþmasý sýrasýnda Eko gaz anahtarý kapalý (OFF) konumda olmalýdýr. 1. Þarj kablosunu önce jeneratörün DC prizine, sonra da akü kutuplarýna baðlayýn. Þarj kablosu 5. Cihazýn kapalý durumda olduðundan emin olun ve cihazýn fiþini paralel çalýþma priz kutusuna baðlayýn. Paralel çalýþma için priz kutusu DC prizi 31

33 JENERATÖRÜN KULLANILMASI UYARI! Akü þarj edilirken patlayýcý gazlar çýkardýðýndan þarj kablolarýný önce aküye, sonra jeneratöre baðlayýn. Kablolarý sökerken de önce jeneratör tarafýndaki kablolarý sonra akü tarafýndaki kablolarý ayýrýn. Araç üzerindeki bir aküyü þarj etmeden önce aracýn akü kablosunu sökün. Akü þarj edildikten ve þarj kablolarý söküldükten sonra araç kablolarýný aküye baðlayýn. Böylelikle akü (+) ucu ile þasi arasýnda kaza ile temas sonucu kýsa devre oluþmasýný / kývýlcým çýkmasýný önlersiniz. DÝKKAT! Jeneratör aküyü þarj ederken aracýn motorunu çalýþtýrmayýn. Jeneratör hasar görebilir. Þarj kablosu uçlarýný ters baðlamayýn. Þarj kablosunun (+) ucu akünün (+) kutbuna baðlanmalýdýr. Aksi takdirde jeneratör ve aküde ciddi hasar meydana gelir. Panzehir : Harici : Bol su ile yýkayýn. Dahili : Çok miktarda su veya süt için. Magnezya sütü veya bitkisel yað ile devam edin ve hemen doktora baþvurun. ÇOCUKLARIN ERÝÞEBÝLECEÐÝ YERLERDE BULUNDURMAYIN. 2. Motoru çalýþtýrýn. NOT: AC prizinden güç çekilirken DC prizi de çalýþtýrýlabilir. DC devresinden çok yük çekildiði takdirde DC devre koruyucu atacaktýr (Düðme dýþarý çýkar). Böyle bir durumda birkaç dakika bekleyin, sonra düðmeye basarak çalýþmaya devam edin. DC devre koruyucu akünün aþýrý þarj edilmesini önlemez. UYARI! Aküler patlayýcý gazlar üretirler: Tutuþursa, patlama ciddi yaralanma veya körlüðe neden olabilir. Þarj sýrasýnda iyi bir havalandýrmanýn olmasýný saðlayýn. Kimyasal Tehlike : Akü elektroliti sülfürik asit içerir. Gözle veya deriyle temas, hatta elbise üzerinden temas þiddetli yanýklara neden olabilir. Yüz maskesi ve koruyucu elbise giyin. Ateþi ve kývýlcýmý uzak tutun, yakýnda sigara içmeyin. Panzehir : Elektrolit gözünüze kaçarsa, ýlýk su ile 15 dakika yýkayýn ve hemen doktora baþvurun. Elektrolit bir zehirdir. DC DEVRE KORUYUCU Açýk Kapalý 32

JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51

Detaylı

MOTORLU ÇAPA MAKÝNESÝ F510 / F560 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...8 Kullaným - Kontroller...10 Bakým...24 Nakliye - Depolama...32 Arýza bulma...33

Detaylı

ÇAPALAMA MAKÝNESÝ HONDA FG201 HONDA FG205 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 2 Emniyet kurallarý 4 Genel tanýtým 6 Ön hazýrlýklar ve kontroller 12 Motorun çalýþtýrýlmasý 18 Kullanma ve tavsiyeler

Detaylı

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...6 Kullaným...7

Detaylı

MOTORLU TIRPAN UMK 425 E UMK 435 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...32 Arýza bulma...36 Depolama...37 Aksesuarlar...38

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest.

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest. tr Kullanma Kýlavuz Model 110000 Professional Seriest Model 120000 Professional Seriest 775/800 Seriest 850/875 Seriest Model 140000 Professional Seriest 950/1000 Seriest opyright E 2012 riggs & Stratton

Detaylı

MOTORLU DAL PARÇALAMA MAKÝNESÝ HDP 270 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet Kurallarý...4 Tanýtým...7 Teknik Özellikler...8 Kullaným - Kontroller...9 Bakým...10 Yedek Parça...13 Yetkili

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe tr Kullanma Kýlavuz Model 106200 I/ Intekt Pro 750 Seriest 750 Seriest 750 Seriest opyright riggs & Stratton orporation, Milwaukee, WI, US. ll rights reserved. riggs & Stratton is a registered trademark

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER VRF Sistemleri Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Bu kitap TOSHIBA Super Modular Multi Owner s Manual kitabýndan Türkçeye çevrilmiþ ve EDM/st tarafýndan düzernlenmiþtir. Nisan 2005 TOSHIBA Super ModularMulti

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU A030A01HR-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler A030A01HR Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM/SP-UT TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Tavan Tipi- Kaset Split Klima RAV-SM/S-UT Kullaným

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com. KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.tr Önsöz Bir SUBARU arac n seçti iniz için tebrikler. Bu Kullanma K

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Duvar Tipi M5WM010GR Ýç Ünite M5WM015GR Ýç Ünite M5WM020GR Ýç Ünite M5WM025GR Ýç Ünite Kaset Tipi M5CK020CR Ýç Ünite M5CK025AR Ýç Ünite M5CK030AR Ýç Ünite M5CK050AR Ýç Ünite MPLCKCR-G7-R

Detaylı