Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 JENERATÖR EU 30 Ý KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

2 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...18 Arýza bulma...20 Depolama...21 Yetkili Servisler...23 Garanti Belgesi... 1

3 GÝRÝÞ Bir HONDA jeneratör satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu el kitabý, HONDA jeneratörün kullanma ve bakým bilgilerini içerir. Bu el kitabý, basýmý sýrasýndaki en son üretim bilgileri esas alýnarak hazýrlanmýþ olup ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ., hiçbir uyarýda bulunmadan ve hiçbir yükümlülük altýna girmeden herhangi bir zamanda gerekli gördüðü deðiþiklikleri yapma hakkýný saklý tutar. Bu el kitabýnýn hiçbir bölümü yazýlý izin alýnmadan yeniden basýlamaz ve çoðaltýlamaz. Jeneratörünüzü yüksek verimle, ekonomik ve güvenli kullanabilmek için bu el kitabýný dikkatle okuyun. Bu el kitabý jeneratörün ayrýlmaz bir parçasý olarak düþünülmeli ve baþka bir þahsa satýlmasý halinde jeneratör ile birlikte verilmelidir. El kitabýnda belirtilen þu hususlara özellikle dikkat edin : UYARI! "El kitabý içindeki talimatlara uyulmaz ise ciddi yaralanmalara veya hatta ölüme yol açýlabilir." demektir. DÝKKAT! "El kitabý içindeki talimatlara uyulmaz ise yaralanmalara veya maddi hasara yol açýlabilir." demektir. NOT Yararlý bilgiler verir. Jeneratör ile ilgili herhangi bir sorunla karþýlaþýrsanýz veya jeneratörünüz hakkýnda sorularýnýz olursa, bir Anadolu Motor Yetkili Servisine baþvurun. Anadolu Motor Yetkili Servislerini el kitabýnýzýn arkasýndaki listede bulabilirsiniz. * Bu el kitabýndaki resimler tiplere göre deðiþiklik gösterebilir. Garanti Belgesi ni el kitabýnýn arkasýnda bulacaksýnýz. Garanti Belgesi ibraz edilmeksizin talep edilecek hizmetler garanti dýþý olarak deðerlendirilecek ve ücreti karþýlýðý verileceklerdir. 2

4 GÝRÝÞ NOT 14 Mart 2003 tarihinde yayýmlanan " Sanayi Bakanlýðý 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun" da tüketicinin tanýmý aþaðýdaki þekilde yapýlmýþtýr: "Tüketici ; bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kiþiyi" ifade eder. Yukarýdaki tüketici tanýmýna uymayan müþterilerimize garanti süresi 1 yýl olarak uygulanacaktýr. DÝKKAT! Jeneratörü teslim aldýðýnýzda saðlam ve eksiksiz olup olmadýðýný kontrol edin. Yetkili servis dýþýnda yapýlan müdahalelerden doðacak hasar ve arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. Kullaným ömrü 10 yýldýr. ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ. 3

5 EMNÝYET KURALLARI Jeneratör sadece tasarým amacýna ve etiket gücüne uygun koþullarda, güç ve elektrik ihtiyacý jeneratöre uygun elektriksel ekipmana baðlanarak kullanýlmalýdýr. Aksi takdirde kullanýcý yaralanabilir, jeneratör ve baðlandýðý tesisat/ ekipman zarar görebilir. Bu el kitabýnda belirtilen çalýþtýrma ve bakým iþlemleri dýþýnda jeneratörün hiçbir parçasýna ve ayarlarýna dokunmayýn. Jeneratör üzerinde deðiþiklik yapmaya çalýþmayýn. Aksi takdirde jeneratör ve baðlandýðý tesisat / ekipman zarar görebilir. - Egzoz susturucusuna uzatma ilave etmeyin. - Hava emiþ sistemini deðiþtirmeyin. - Hýz regülatörüne müdahale etmeyin. - Kumanda panosunu çýkarmayýn veya kumanda panosunun kablo sistemini deðiþtirmeyin. - Hiçbir muhafazayý, etiketi, kalkaný, kapaðý ya da baþka bir güvenlik elemanýný çýkarmayýn. Kullanýcýnýn sorumluluðu HONDA jeneratörünüzü devreye almadan önce Kullanma ve Bakým El Kitabýný mutlaka okuyun ve belirtilen hususlara uyun. Bir tehlike anýnda motorun acil olarak nasýl durdurulacaðýný ve tam olarak nasýl kontrol edileceðini bilin. Kullaným bilgisi olmayan kiþilere motorunuzu çalýþtýrma ve kullanma izni vermeyin. Çocuklarý ve evcil hayvanlarý jeneratörün çevresinden uzak tutun. Jeneratörü yatay, düz ve sert bir zemine yerleþmiþ olarak çalýþtýrýn. Jeneratörü eðimi 20 dereceden fazla olan yerlerde çalýþtýrmayýn. Aþýrý eðim, çalýþma esnasýnda yakýtýn sýzmasýna ve yaðsýz çalýþma sonucu motorun hasar görmesine neden olabilir. Jeneratörü kapaðý çýkarýlmýþ þekilde kullanmayýn. Hareketli parçalar, deðen el ve ayaklar nedeniyle çok ciddi yaralanmalara yol açabilirler. Jeneratörü çalýþtýrmadan önce motor yað seviyesini kontrol edin. Gerekiyorsa el kitabýnda belirtildiði miktar ve özellikte yað koyun. Jeneratörün bakýmý müþterinin sorumluluðu altýndadýr. Bakýmsýzlýk nedeni ile meydana gelebilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýnda olup Kullanma ve Bakým El Kitabýnda belirtilen bakým iþlemlerinin zamanýnda yapýlmasý gereklidir. 4

6 EMNÝYET KURALLARI Bu el kitabýnda yer almayan hususlar için Anadolu Motor I Honda yetkili bayi veya yetkili servislerine baþvurun. Karbon monoksit zehirlenmesi tehlikesi Egzoz gazlarýnýn içinde renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olan karbon monoksit bulunur. Egzoz gazýný teneffüs etmek bilinç kaybýna ve ölüme sebep olabilir. Jeneratörü kapalý veya yarý kapalý bir alanda çalýþtýrýrsanýz hava, egzoz gazý ile tehlikeli þekilde kirlenebilir. Egzoz gazýnýn birikmesini önlemek için yeterli havalandýrmayý saðlayýn. Jeneratörü garaj, ev, atelye içi gibi kapalý alanlarda veya dýþarda olsanýz bile açýk bir pencerenin yanýnda (içeri hava egzoz gazý girebilecek þekilde) çalýþtýrmayýn. Elektrikle çarpýlma tehlikesi Jeneratörün elektrik kumanda panosuna, priz veya fiþlerine ýslak elle dokunmayýn. Jeneratörün ürettiði 110 veya 200 Volt gerilim öldürücüdür. Jeneratörden çýkan güç kablolarýnýn emniyetli yerlerden geçtiðinden emin olun. Jeneratörü çok nemli, ýslak yerlerde, yaðmur ve kar altýnda çalýþtýrmayýn. Jeneratörün fiþini evdeki prizlere kesinlikle direkt takmayýn. Jeneratör için mutlaka ayrý bir elektrik tesisatý çektirilmelidir. Elektrik tesisatýnýn mutlaka ehliyetli bir elektrikçi tarafýndan çekilmesi gerekir. Yangýn ve yanma tehlikesi Jeneratörü yangýna hassas bölgelerde çalýþtýrmayýn. Jeneratörü iyi havalandýrýlmýþ kapalý yerlerde çalýþtýrdýðýnýzda da yangýna ve patlamaya karþý özel önlemler almanýz gerekecektir. Çalýþma esnasýnda, patlayýcý yanýcý (benzin, kibrit, vb) maddeleri ortamdan uzaklaþtýrýn. Jeneratörün üzerine hiç bir þey koymayýn ve üzerini yanabilir nesnelerle örtmeyin. Çalýþma sýrasýnda jeneratör motorunun gövde ve egzoz sistemi ýsýnýr ve motor durdurulduktan belli bir süre sonra da motor ve aksam üzerindeki sýcaklýk devam eder. Sýcak kýsýmlara temas edilmesi yanma ve yaralanmalara sebep verebilir. Jeneratör soðumadan kapalý bir yere taþýmayýn. Bakým iþlemlerini yapmak için mutlaka motorun ve aksamlarýnýn soðumasýný bekleyin. Jeneratörde yangýn çýktýðý takdirde su dökerek söndürmeye çalýþmayýn. Elektrik yangýnlarý veya yað/yakýt yangýnlarý için özel yangýn söndürücü kullanýn. Herhangi bir þekilde yanmýþ veya yangýn dumanýný solumuþ iseniz mutlaka bir doktora muayene olun. 5

7 EMNÝYET KURALLARI Yakýt doldururken dikkat edin Benzin son derece yanýcý bir maddedir. Benzin kolayca buharlaþýr ve benzin buharý havayla karýþtýðýnda patlayabilir. Yakýt ikmali sýrasýnda jeneratörü mutlaka durdurun. Yakýt doldurma iþleminin bitmesinden sonra yakýt depo kapaðýnýn tam olarak kapalý olduðundan emin olun. Yakýt tankýný aðzýna kadar doldurmayýn. Genleþme ve sarsýlma sonucu yakýt kapak çevresinden sýzabilir. Yakýt doldurma ve boþaltma esnasýnda sigara içmeyin. Yanýcý ve kývýlcým çýkarýcý maddeleri ortamdan uzak tutun. Jeneratörün üzerine yakýt dökülmüþse motorun üzerini ve zemini temizleyin ve yakýt buharý tam olarak daðýlmadan motoru çalýþtýrmayýn. Yakýt yutulmasý halinde zararlý ve öldürücüdür. Yakýt deposunu çocuklarýn ulaþabileceði yerlerden uzak tutun. Yakýtý özel olarak dizayn edilmiþ onaylý depolar içinde muhafaza edin. Atýklar Çevreyi korumak için ; hurdaya çýkan parçalarý, akümülatör, motor yaðý, kirli paçavra vs çöpe atmayýn. Kirli motor yaðýný topraða, akarsulara, göle, denize, kanalizasyona dökmeyin. Bunlarý yetkili servisinize teslim edin. Yetkili servisiniz bu maddeleri uzaklaþtýrmak için lisanslý atýk kuruluþlarýna verecek ve çevreye zarar vermeden geri kazandýrýlmalarýný saðlayacaktýr. Hurda aküler, servislere teslim edildiði takdirde ilgili kuruluþlar tarafýndan alýnmakta ve geri kazanýmda kullanýlmaktadýrlar. " e-spec " iþareti, Honda Güç Ürünlerinde kullanýlan çevreye duyarlý teknolojilerin sembolüdür. Bu sembol ayný zamanda, bizim " doðayý gelecek nesiller için koruma " isteðimizi de göstermektedir. 6

8 ÝKAZ ETÝKETLERÝ ve YERLERÝ Ýkaz etiketleri sizi olabilecek tehlikelere karþý ikaz etmek için konulmuþlardýr. Bu etiketleri ve el kitabýnda anlatýlanlarý dikkatle okumanýzý rica ediyoruz. Etiketler düþer veya silinerek okunmayacak hale gelirlerse yenilenmeleri için Anadolu Motor / Honda Yetkili Servisine baþvurun. Avrupa modelleri : G / G8, GW, F, IT tipleri EL KÝTABINI OKUYUN EGZOZ UYARISI BAÐLANTI UYARISI SICAK YÜZEY UYARISI YAKIT UYARISI PRÝZ UYARISI 2 7

9 ÝKAZ ETÝKETLERÝ ve YERLERÝ Talimatlara uygun olarak kullanýldýðý taktirde almýþ olduðunuz HONDA jeneratör size güvenli hizmet sunacak þekilde tasarlanmýþtýr. Jeneratörü devreye almadan önce jeneratörle birlikte verilen Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatle okuyun ve anlayýn. Yanlýþ bir kullaným sonucunda yaralanabilir veya jeneratöre ve tesisata hasar verebilirsiniz. Egzoz gazlarý zehirli bir gaz olan karbon monoksit içerir. Karbon monoksit renksiz ve kokusuzdur. Bu gazý solumak bilinç kaybýna ve daha sonra ölüme yol açar. Jeneratörü kapalý veya yarý kapalý bir alanda çalýþtýrýrsanýz hava, egzoz gazý ile tehlikeli þekilde kirlenebilir. Egzoz gazýnýn birikmesini önlemek için yeterli havalandýrmayý saðlayýn. Jeneratörü garaj, ev, atelye içi gibi kapalý alanlarda veya dýþarda olsanýz bile açýk bir pencerenin yanýnda (içeri hava egzoz gazý girebilecek þekilde) çalýþtýrmayýn. Jeneratörün fiþini evdeki prizlere kesinlikle direkt takmayýn. Jeneratör için mutlaka ayrý bir elektrik tesisatý çektirilmelidir. Elektrik tesisatýnýn mutlaka ehliyetli bir elektrikçi tarafýndan çekilmesi gerekir. Yedek gücün bina elektrik sistemine baðlantýsý yetkili bir kiþi tarafýndan geçerli talimatlara uygun olarak yapýlmalýdýr. Yanlýþ baðlantý sonucunda jeneratörden þebekeye akým verilmeye baþlanýr ve bunun sonucunda yangýna, patlamaya, can kaybýna, jeneratörde ve binanýn elektrik sisteminde büyük hasara yol açýlabilir. 8

10 ÝKAZ ETÝKETLERÝ ve YERLERÝ Benzin bazý durumlarda son derecede yanýcýdýr. Yakýt doldurma ve boþaltma esnasýnda sigara içmeyin. Yanýcý ve kývýlcým çýkarýcý maddeleri oradan uzak tutun. Benzin ikmali sýrasýnda jeneratörü mutlaka durdurun. Benzini iyi havalandýrýlmýþ bir ortamda doldurun. Jeneratörün üzerine yakýt dökülmüþse jeneratörün üzerini ve zemini temizleyin ve yakýt buharý tam olarak daðýlmadan jeneratörü çalýþtýrmayýn. Paralel çalýþma için priz kutusu baðlantýsýný jeneratör çalýþmýyorken yapýn. Tekli çalýþma durumunda paralel çalýþma için olan priz kutusu çýkarýlmalýdýr. Kullaným sýrasýnda jeneratör motorunun gövde ve egzoz sistemi ýsýnýr ve motor durdurulduktan belli bir süre sonra da motor ve aksam üzerindeki sýcaklýk devam eder. Sýcak kýsýmlara temas edilmesi yanma ve yaralanmalara sebep verebilir. Çalýþýrken jeneratöre temas etmekten kaçýnýn. Jeneratör soðumadan kapalý bir yere taþýmayýn. Bakým iþlemlerini yapmak için mutlaka jeneratörün soðumasýný bekleyin. 9

11 ÝKAZ ETÝKETLERÝ ve YERLERÝ CE iþareti ve gürültü etiketi yerleri Avrupa modelleri : G / G8, GW, F, IT tipleri PARALEL ÇALIÞMA PRÝZÝ YAKIT DOLDURMADAN ÖNCE MOTORU DURDURUN PARALEL ÇALIÞMA PRÝZÝ ÝÇÝN ÖZEL KABLO KULLANIN DÝKKAT! * KARBON MONOKSÝT ZEHÝRLENMESÝNE KARÞI KAPALI YERLERDE ÇALIÞTIRMAYIN * JENERATÖRÜN PRÝZÝNÝ EVDEKÝ PRÝZLERE BAÐLAMAYIN * YAKIT DOLDURMADAN ÖNCE MOTORU DURDURUN * YAKIT SIZINTISINA VE YAKIT DÖKÜLMESÝNE DÝKKAT EDÝN. * YAKIT DEPOSUNU AÐIZINA KADAR DOLDURMAYIN. * AYRINTILI BÝLGÝ ÝÇÝN EL KÝTABINA BAKIN. * JENERATÖRÜ DEPOLARKEN VEYA TAÞIRKEN KONTAK ANAHTARININ KAPALI OLMASINA VE YAKIT KAÇAÐI OLMAMASI ÝÇÝN YAKIT MUSLUÐUNUN KAPALI OLMASINA DÝKKAT EDÝN. * PARALEL ÇALIÞMA HALÝNDE ÖZEL PRÝZ VE KABLO KULLANILMASINA DÝKKAT EDÝN. Gürültü etiketi RG tipleri için RG tipleri için U tipleri için CE iþareti Performans IP kodu Kuru aðýrlýk Üretim yýlý Üretim üretici ve adresi Ýthalatçý ve adresi 10

12 PARÇALARIN YERLERÝ Yakýt deposu Yakýt deposu kapaðý havalandýrmasý Buji bakým kapaðý Hava filtresi kapaðý Susturucu Çalýþtýrma ipi tutamaðý Yað bakým kapaðý Þasi seri numarasý Katlanýr sap Jeneratörün þasi seri numarasýný el kitabý üzerine not edin. Garanti iþlemleri için veya yedek parça ile ilgili sorunlarýnýzda bu numaranýn verilmesi gerekmektedir. Þasi seri numarasý :... 11

13 PARÇALARIN YERLERÝ KUMANDA PANOSU G/G8, GW, F, RG tipleri Aþýrý yük göstergesi Çýkýþ göstergesi Yað ikaz göstergesi AC prizleri IT tipleri AC devre koruyucu Paralel çalýþma soketleri Toprak ucu DC prizi AC devre koruyucu (RG tipleri hariç) AC prizi DC devre koruyucu Toprak ucu Kontak anahtarý Eko gaz anahtarý AC devre koruyucu (RG tipleri hariç) 12

14 PARÇALARIN YERLERÝ U tipleri Aþýrý yük göstergesi Çýkýþ göstergesi Yað ikaz göstergesi AC prizleri Paralel çalýþma soketleri DC prizi DC devre koruyucu Kontak anahtarý Eko gaz anahtarý Toprak ucu 13

15 PARÇALARIN YERLERÝ Eko gaz EKO : Jeneratörden yük çekilmezken motor otomatik olarak ralanti devrine düþer. Yük çekilmeye baþladýðýnda motor normal devir hýzýna geri döner. Bu çalýþma þekli yakýt tüketimi ve çevre kirliliðini minimuma indirmek için tavsiye edilir. NOT: - Elektrikli cihaz yükü kýsa süreler için çekiyorsa Eko gaz sisteminden tam verim alýnamaz. - Ayný anda yüksek elektrik yükleri devreye giriyorsa voltaj deðiþikliklerinin önüne geçmek için Eko gaz sistemini kapalý (OFF) duruma getirin. - DC yük çekildiðinde Eko gaz sistemini kapalý (OFF) duruma getirin. OFF (Kapalý) : Bu durumda Eko gaz sistemi çalýþmaz. Motor nominal devir hýzýnda çalýþýr. EKO KAPALI EKO KAPALI EKO GAZ ANAHTARI 14

16 ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER 4. ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER DÝKKAT! Kontrolleri yapmadan önce jeneratörün düz bir zeminde ve motoru durmuþ olduðundan emin olun. 1- Motor yað seviyesini kontrol edin. DÝKKAT! Deterjansýz yaðlar ve- 2 zamanlý motor yaðlarý motorun kullaným ömrünü kýsaltacaklardýr. Motorunuzda SAE 10W-30 veya eþdeðeri, çok vizkoziteli (multigrade) 4-zamanlý benzinli motor yaðý kullanýn. Servis sýnýfýnýn API SE ve daha yukarý olmasýna dikkat edin. Ortam sýcaklýðýna uygun vizkoziteyi aþaðýdaki tablodan seçebilirsiniz. Ortam sýcaklýðý Yað doldurma kapaðýný açýn ve seviye çubuðunu temiz bir bez ile silin. Çubuðu doldurma deliðine döndürmeden sokup çýkarýn ve yað seviyesini kontrol edin. Yað seviyesi çubuðun uc kýsmýndan düþük seviyede ise, yað doldurma deliðinin üst kýsmýna kadar önerilen yað ile doldurun. DÝKKAT! Motorun yetersiz yað ile çalýþtýrýlmasý kýsa sürede aþýnmasýna ve arzalanmasýna yol açacaktýr. 15

17 ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER Yað bakým kapaðý Yað bakým kapaðý Yað doldurma kapaðý Yað doldurma kapaðý Yað doldurma çubuðu Üst seviye NOT : Yað gösterge sistemi, yað seviyesi güvenli limitin altýna inmeden otomatik olarak motoru durdurur. Buna raðmen, herhangi bir beklenmeyen arýza oluþumunu önlemek amacýyla gözle yað seviyesinin kontrolü önerilir. 16

18 ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER 2- Yakýt seviyesini kontrol edin. Yakýt seviyesi düþük ise belirtilen seviyeye kadar yakýt ilave edin. Yakýt doldurduktan sonra, yakýt doldurma kapaðýný sýkýca kapatýn. 91 oktan veya üzeri kurþunsuz benzin kullanýn. Kurþunsuz benzin, motorun ve buji arýzalarýný engeller ve egzoz sisteminin ömrünü uzatýr. Asla kirli benzin veya yað/benzin karýþýmý kullanmayýn. Yakýt tankýna su, toz veya pislik girmesini önleyin. Boþ bir depoya yakýt dolduruyorsanýz yakýtý üst seviyeye kadar doldurun. Aksi takdirde motor çalýþmayacaktýr. UYARI! Belirli þartlar altýnda benzin son derece yanýcý ve patlayýcýdýr. Benzin ikmalini iyi havalandýrýlmýþ bir yerde ve motor çalýþmýyorken yapýn. Benzin veya benzin buharýnýn bulunduðu ortamlarda sigara içmeyin, alev veya kývýlcým çýkartýcý maddeler bulundurmayýn. Yakýtý deposun aðýzýna kadar doldurmayýn. Depodaki üst seviye çizgisini geçmemeye dikkat edin. Yakýtý doldurduktan sonra yakýt deposu kapaðýný düzgün ve sýký bir þekilde kapatýn. Yakýt doldururken yakýtý yere veya jeneratörün üstüne dökmemeye gayret edin. Dökülmüþ yakýtý bezle silin ve tam kurumadan jeneratörü çalýþtýrmeyýn. Yakýtla sürekli temasten ve yakýt buharýný solumaktan kaçýnýn. YAKITI ÇOCUKLARIN ERÝÞEBÝLECEÐÝ YERLERDE BULUNDURMAYIN. 17

19 ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER Yakýt deposu kapaðý Üst seviye iþareti (Kýrmýzý) Açma NOT : Benzin uzun süre beklediðinde içinde çözünmüþ olarak bulunan maddeler ayrýlýp gomlaþýr ve karbüratör týkanmalarýna veya supap yapýþmalarýna yolaçar. Bu nedenle motor 1 aydan daha uzun süre çalýþtýrýlmayacaksa içindeki benzinin boþaltýlmasý gerekir. Alkollü yakýt kullanýldýðýnda yakýtýn oktan sayýsýnýn belirtilen deðerin altýnda olmamasýna dikkat edilmelidir. Alkollü yakýt kullanýldýðýnda herhangi bir problem veya performans düþüklüðü görülüyorsa alkollü yakýt kullanýmýna son verilmelidir. Alkollü yakýt kullanýmýndan doðabilecek yakýt sistemi arýzasý veya motor performans problemleri garanti kapsamý dýþýndadýr. 18

20 ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER 3- Hava filtresini kontrol edin. Hava filtresi kapaðýnýn vidasýný söküp kapaðý çýkarýn. Hava filtresi elemanýnýn temiz ve iyi durumda olduðunu kontrol edin. Ana elemaný ve dýþ elemaný hava filtresi gövdesinden çýkarýn ve kontrol edin. Elemanlarý temizleyin veya gerekiyorsa deðiþtirin. Hava filtresi kapaðý Hava filtresi gövdesi Ana eleman Dýþ eleman Hava filtresi kapaðý vidasý 19

21 ÇALIÞTIRMA ÖNCESÝ KONTROLLER Lastik contanýn hava filtresi gövdesindeki yuvasýna tam oturduðundan emin olun. Lastik conta hasar görmüþse yenisiyle deðiþtirin. Ana ve dýþ filtre elemanlarýný yerlerine takýn. Dýþ filtre elemanýný üst ve alt çýkýntýlar arasýna yerleþtirin. Hava filtresi Lastik conta Çýkýntýlar DÝKKAT! Motoru asla hava filtresiz çalýþtýrmayýn. Silindir içine kaçacak tozlar silindir cidarlarý, piston ve segmanlarýnýn çok kýsa sürede aþýnmasýna yol açarlar. 20

22 MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI 5. MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI Motoru çalýþtýrmadan önce jeneratöre hiçbir elektriksel yük baðlý olmadýðýný kontrol edin. AC baðlantýlarýný sökün. 1. Yakýt depo kapaðý havalandýrma levyesini tam saða (saat ibreleri yönü) çevirerek açýk (ON) konuma getirin. 2. Kontak anahtarýný açýk (ON) konuma getirin. Motoru soðukken çalýþtýrdýðýnýzda kontaðý CHOKE=Jikle konumuna getirin. NOT: Motor sýcakken veya hava sýcakken jikleyi kullanmayýn. NOT: Jeneratörü taþýrken yakýt depo kapaðý havalandýrmasý kapalý durumda olmalýdýr. Açýk Jikle Açýk Jikle ON Açýk Kontak Yakýt depo kapaðý 21

23 MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI 3- Çalýþtýrma ipini direnç hissedene kadar yavaþça çekin, sonra aþaðýda gösterildiði gibi ok yönünde sertçe çekin. DÝKKAT! Çalýþtýrma ipi, siz tutamaðýný býrakamadan sizi kendine çekip yaralanmanýza yol açabilir. Çalýþtýrma ipinin tutamaðýný sýký tutun ve vücudunuzu destekleyerek ipi kuvvetle çekin. Ýpi çekerken arkanýzda insan veya eþya bulunmamasýna dikkat edin ; dirseðiniz çarpabilir. Çalýþtýrma ipinin birden geri gitmesine izin vermeyin. Yavaþça el ile geri býrakýn. 4. Motoru çalýþtýrmak için kontak anahtarýný CHOKE=Jikle konumuna getirdi iseniz motor ýsýndýktan sonra kontak anahtarýný ON = Açýk konumuna getirin. Açýk Jikle Açýk Jikle Kontak anahtarý Çalýþtýrma ipi NOT : Motor duruyor ve yeniden çalýþtýrýlamýyorsa baþka yerlerde arýza aramadan önce motor yað seviyesini kontrol edin. Çekme yönü 22

24 MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI Yüksek rakýmda çalýþtýrma Yüksek rakýmda, standart karbüratörle hava-yakýt karýþýmý haddinden fazla zengin bir karýþým olacaktýr. Bu durumda performans düþecek, yakýt tüketimi ve emisyonlar artacaktýr. Zengin karýþým bujileri kirletecek ve motorun çalýþmasý zorlaþacaktýr. Yüksek rakýmda performansý artýrmak için karbüratörde bazý ayarlar yapýlmalýdýr. Jeneratör sürekli olarak deniz seviyesinden m veya daha yüksek rakýmlarda çalýþacak ise bir Anadolu Motor / Honda Yetkili Servisinde karbüratör ayarý yapýlmalýdýr. Uygun karbüratör ayarý yapýlsa dahi, her 300 metrelik rakým artýþýnda motor gücünün %3.5 düþmesi kaçýnýlmazdýr. Herhangi bir karbüratör ayarý yapýlmaz ise rakým artýþýnýn motor gücüne etkisi daha fazla olacaktýr. DÝKKAT! Karbüratörü yüksek rakýma göre ayarlanmýþ bir jeneratör düþük rakýmda çalýþtýrýldýðýnda fakir hava-yakýt karýþýmý nedeniyle performans düþüþüne, aþýrý ýsýnmaya ve ciddi motor hasarlarýna yol açýlýr. 23

25 JENERATÖRÜN KULLANILMASI 6. JENERATÖRÜN KULLANILMASI Baðlý olduðu cihazlarýn topraklamalý olmalarý halinde jeneratörün de topraklamasýnýn yapýlmasý gerekir. UYARI! Kalifiye bir elektrik teknisyeni tarafýndan bir ayýrma anahtarý konulmadýkça jeneratör binanýn elektrik tesisatýna baðlanmamalýdýr. Yedek gücün bina elektrik sistemine baðlantýsý yetkili bir kiþi tarafýndan geçerli talimatlara uygun olarak yapýlmalýdýr. Yanlýþ baðlantý sonucunda jeneratörden þebekeye akým verilmeye baþlanýr ve bunun sonucunda yangýna, patlamaya, can kaybýna, jeneratörde ve binanýn elektrik sisteminde büyük hasara yol açýlabilir. G/G8, GW, F tipleri IT tipleri Topraklama ucu Topraklama ucu RG tipleri U tipleri Topraklama ucu Topraklama ucu 24

26 JENERATÖRÜN KULLANILMASI DÝKKAT! Tek bir priz için müsaade edilen akým þiddetini aþmayýn. Jeneratörü evin elektrik tesisatýna direkt olarak baðlamayýn. Jeneratöre, tesisata ve baðlý cihazlara büyük zarar verirsiniz. Jeneratörü amacý dýþýnda kullanmayýn ve kullanmak için üzerinde deðiþiklik yapmayýn. Egzoz borusuna ilave yaparak uazatmayýn. Elektrik uzatma kablosu kullanmak gerektiðinde saðlam lastik izolasyonlu fleksibl bir kablo (IEC245 veya eþdeðeri) olmasýna dikkat edin. Uzatma kablosu uzunluk sýnýrlarý þöyledir: - 1,5 mm2 kesitli kablolar için 60 metre - 2,5 mm2 kesitli kablolar için 100 metre Kablo daha uzun olduðu takdirde telin direnci nedeniyle kullanýlabilir güçte düþme olur. Jeneratörü diðer elektrik kablolarýndan, þebeke hatlarýndan uzak tutun. NOT: AC gücü kullanýlýrken DC prizinden de akým çekilebilir. Her iki prizi birlikte kullandýðýnýzda belirtilen maksimum AC gücünü aþmayýn. Maksimum AC gücü : 2,5 kva Cihazlarda bulunan elektrik motorlarý ilk kalkýþlarý (demaraj) sýrasýnda nominal güçlerinin üzerinde bir güç çekerler. Baðlanan cihazlarý elektrik güçleri toplamýnýn jeneratörün gücünü aþmadýðýndan emin olun. Jeneratörden maksimum gücünün üzerinde güç çekmeye kalkmayýn. Nominal güç ile maksimum güç arasýndaki güçler, jeneratörden 30 dk'dan daha uzun süre çekilmemelidir. Jeneratörün maksimum gücünün aþýlmasý durumunda AC devre koruyucusu devreyi keser. Maksimum güce yakýn çalýþýlmasý veya hafifçe aþýlmasý devre kesiciyi harekete geçirmemekle birlikte jeneratörün ömrü kýsalýr. Maksimum güç, jeneratörden 30 dk'dan daha uzun süre çekilmemelidir. Jeneratörün maksimum gücü 3,0 kva 'dir. Sürekli olarak çekilen güç jeneratörün nominal gücünü aþmamalýdýr. Jeneratörün nominal gücü 2,6 kva'dir. Her iki durumda da jeneratöre baðlý olan tüm cihazlarýn toplam güç ihtiyacýna (VA) göre hesap yapýlmalýdýr. 25

27 JENERATÖRÜN KULLANILMASI AC uygulamalarý 1- Motoru çalýþtýrýn ve çýkýþ gösterge lambasýnýn (yeþil) yandýðýndan emin olun. 2- Baðlanacak olan cihazýn kapalý olduðundan emin olun ve fiþini takýn. Çýkýþ göstergesi (Yeþil) Aþýrý yük göstergesi (Kýrmýzý) EKO gaz anahtarý Eko gaz sistemini kullanmak istediðiniz takdirde Eko gaz anahtarýný EKO (ECO) konumuna getirin. DÝKKAT! Kýrmýzý renkli aþýrý yük gösterge lambasýnýn sürekli yanmasýna yol açacak þekilde bir aþýrý yükleme jeneratöre zarar verebilir. Kýrmýzý renkli aþýrý yük gösterge lambasýnýn arasýra yanmasýna yol açan sýnýrlý aþýrý yüklemeler ise jeneratörün ömrünü kýsaltýr. Jeneratöre baðlanacak cihazlarýn arýzasýz ve düzgün çalýþtýklarýndan emiin olunmalýdýr. Bozuk elektrikli cihazlar ve kötü elektrik kablolarý jeneratöre baðlanmamalýdýr. Cihazýn yavaþlamasý, anormal çalýþmasý veya aniden durmasý halinde jeneratör motor anahtarý derhal kapatýlmalýdýr. Bundan sonra cihaz jeneratörden ayrýlmalý ve kontrol edilmelidir. 26

28 JENERATÖRÜN KULLANILMASI AC devre koruyucularý (G/G8, GW, F, IT tipleri) Jeneratörün güç çýkýþ priz devrelerinde bir kýsa devre veya aþýrý yük çekme olmasý halinde AC devre kesiciler otomatik olarak devreyi keseceklerdir. Bu durumda basma düðmesi dýþarý çýkar. AC devre kesiciler otomatik olarak çalýþýp devreyi kestiklerinde düðmeye basýp jeneratörü reset etmeden önce jeneratöre baðlý olan cihazlarýn doðru çalýþýp çalýþmadýklarýný ve jeneratörün maksimum gücünün aþýlmadýðýný kontrol edin. G/G8, GW, F tipleri IT tipleri AC prizi No.1 AC prizi No.2 AC prizi AC devre koruyucu Açýk Kapalý AC devre koruyucu AC devre koruyucu 27

29 JENERATÖRÜN KULLANILMASI Çýkýþ ve aþýrý yük göstergeleri Normal çalýþma þartlarý altýnda yeþil renkli çýkýþ gösterge lambasý yanar durumda kalýr. Jeneratör aþýrý yüklendiði takdirde veya baðlanan cihazda/devrede bir kýsa devre meydana geldiðinde çýkýþ gösterge lambasý (yeþil) söner, aþýrý yük gösterge lambasý (kýrmýzý) yanar ve cihaza akým baðlantýsý kesilir. Kýrmýzý renkli aþýrý yük gösterge lambasý yandýðý takdirde motoru derhal durdurun ve aþýrý yükün kaynaðýný araþtýrýn. NOT : Kýrmýzý renkli aþýrý yük gösterge lambasý þu durumlarda da yanabilir: - Ýnvertör aþýrý ýsýndýðýnda. Cihaza giden akým kesilir. Hava giriþnde bir týkanýklýk olup olmadýðý kontrol edilmelidir. - Jeneratöre bir cihaz baðlamadan önce cihazýn düzgün çalýþtýðýndan ve gücünün jeneratörün güçünü aþmadýðýndan emin olun. Daha sonra cihazýn fiþini jeneratöre takýn ve jeneratörü çalýþtýrýn. Çýkýþ göstergesi (Yeþil) Aþýrý yük göstergesi (Kýrmýzý) NOT : Bir elektrik motoru çalýþmaya baþladýðýnda (demaraj) aþýrý yük gösterge lambasý (kýrmýzý) ve çýkýþ gösterge lambasý (yeþil) ayný anda yanmaya baþlayabilirler. Aþýrý yük gösterge lambasý (kýrmýzý) 9 sn sonra söndüðü takdirde bu normal bir durumdur. Ancak aþýrý yük göstergesi yanmaya devam ediyorsa bir Anadolu Motor/Honda yetkili servisine danýþýlmalýdýr. 28

30 JENERATÖRÜN KULLANILMASI Paralel çalýþma Jeneratöre bir cihaz baðlayýp çalýþtýrmadan önce "JENERATÖRÜN KULLANILMASI" bölümünü dikkatle okuyun. Ýki adet EU30i jeneratörü paralel olarak baðlamak için yalnýzca Honda tarafýndan onaylanan paralel çalýþmaya özel priz kutusunu kullanýn. Bu kutu, G8 tipleri hariç diðer tip jeneratörler için opsiyonel bir parçadýr. PARALEL ÇALIÞMA ÝÇÝN PRÝZ KUTUSU (G8 tipleri haricinde opsiyonel parçadýr) Baðlanan cihazlarý elektrik güçleri toplamýnýn jeneratörlerin gücünü aþmadýðýndan emin olun. Jeneratörlerden maksimum gücünün üzerinde güç çekmeye kalkmayýn. Nominal güç ile maksimum güç arasýndaki güçler, jeneratörlerden 30 dk'dan daha uzun süre çekilmemelidir. Maksimum güç, jeneratörlerden 30 dk'dan daha uzun süre çekilmemelidir. Paralel çalýþan 2 jeneratörün maksimum gücü 6,0 kva 'dir. Sürekli olarak çekilen güç jeneratörlerin nominal gücünü aþmamalýdýr. Paralel çalýþan 2 jeneratörün nominal gücü 5,2 kva 'dir. Her iki durumda da jeneratörlere baðlý olan tüm cihazlarýn toplam güç ihtiyacýna (VA) göre hesap yapýlmalýdýr. DÝKKAT! Kýrmýzý renkli aþýrý yük gösterge lambasýnýn sürekli yanmasýna yol açacak þekilde bir aþýrý yükleme jeneratöre zarar verebilir. Kýrmýzý renkli aþýrý yük gösterge lambasýnýn arasýra yanmasýna yol açan sýnýrlý aþýrý yüklemeler ise jeneratörün ömrünü kýsaltýr. 29

31 JENERATÖRÜN KULLANILMASI UYARI! Farklý model ve tipteki jeneratörleri asla paralel çalýþtýrmayýn. Paralel çalýþma için belirtilen özel priz kutusu ve kablodan baþkasýný kullanmayýn. Paralel çalýþmaya özel priz kutusunu jeneratörler çalýþmýyorken baðlayýn. Tek jeneratörün çalýþmasý halinde paralel çalýþmaya özel priz kutusu sökülmelidir. 1. Paralel çalýþmaya özel priz kutusunu jeneratörlerden birinin ön taþýma sapýna asýn. Kutunun uzun kablosunu diðer jeneratörün ön sapýna kablo baðý ile baðlayýn. 2. Herbir kabloyu jeneratörlerin paralel çalýþma soketlerine ve herbir jeneratörün topraklama ucuna (terminaline) baðlayýn. - Paralel çalýþacak jeneratörleri birbirinden en az 1 metre mesafeye yerleþtirin. - Baðlantý kablosu çalýþtýrma ipi tarafýnda bulunmamalýdýr. - Kutunun uzun kablosu, paralel çalýþma kutusunun asýlý olmadýðý jeneratöre baðlanmalýdýr. - Jeneratörlerin egzoz çýkýþlarý karþýkarþýya gelmemelidir. Kablo baðý Uzun kablo Paralel çalýþma için priz kutusu Ön (Katlanýr) Paralel çalýþma Toprak ucu (Toprak terminali) En az 1 metre 3. Baðlanan cihazlar topraklý tip iseler jeneratörleri de topraklamanýz gerekir. 30

32 JENERATÖRÜN KULLANILMASI 4. Jeneratörleri çalýþtýrýn ve çýkýþ göstergelerinin (yeþil) yandýðýndan emin olun. Çýkýþ göstergesi (Yeþil) DC uygulamasý DC prizi yalnýzca 12 Volt otomotiv tipi akümülatörlerin þarj edilmesi için kullanýlýr. NOT: DC çalýþmasý sýrasýnda Eko gaz anahtarý kapalý (OFF) konumda olmalýdýr. 1. Þarj kablosunu önce jeneratörün DC prizine, sonra da akü kutuplarýna baðlayýn. Þarj kablosu 5. Cihazýn kapalý durumda olduðundan emin olun ve cihazýn fiþini paralel çalýþma priz kutusuna baðlayýn. Paralel çalýþma için priz kutusu DC prizi 31

33 JENERATÖRÜN KULLANILMASI UYARI! Akü þarj edilirken patlayýcý gazlar çýkardýðýndan þarj kablolarýný önce aküye, sonra jeneratöre baðlayýn. Kablolarý sökerken de önce jeneratör tarafýndaki kablolarý sonra akü tarafýndaki kablolarý ayýrýn. Araç üzerindeki bir aküyü þarj etmeden önce aracýn akü kablosunu sökün. Akü þarj edildikten ve þarj kablolarý söküldükten sonra araç kablolarýný aküye baðlayýn. Böylelikle akü (+) ucu ile þasi arasýnda kaza ile temas sonucu kýsa devre oluþmasýný / kývýlcým çýkmasýný önlersiniz. DÝKKAT! Jeneratör aküyü þarj ederken aracýn motorunu çalýþtýrmayýn. Jeneratör hasar görebilir. Þarj kablosu uçlarýný ters baðlamayýn. Þarj kablosunun (+) ucu akünün (+) kutbuna baðlanmalýdýr. Aksi takdirde jeneratör ve aküde ciddi hasar meydana gelir. Panzehir : Harici : Bol su ile yýkayýn. Dahili : Çok miktarda su veya süt için. Magnezya sütü veya bitkisel yað ile devam edin ve hemen doktora baþvurun. ÇOCUKLARIN ERÝÞEBÝLECEÐÝ YERLERDE BULUNDURMAYIN. 2. Motoru çalýþtýrýn. NOT: AC prizinden güç çekilirken DC prizi de çalýþtýrýlabilir. DC devresinden çok yük çekildiði takdirde DC devre koruyucu atacaktýr (Düðme dýþarý çýkar). Böyle bir durumda birkaç dakika bekleyin, sonra düðmeye basarak çalýþmaya devam edin. DC devre koruyucu akünün aþýrý þarj edilmesini önlemez. UYARI! Aküler patlayýcý gazlar üretirler: Tutuþursa, patlama ciddi yaralanma veya körlüðe neden olabilir. Þarj sýrasýnda iyi bir havalandýrmanýn olmasýný saðlayýn. Kimyasal Tehlike : Akü elektroliti sülfürik asit içerir. Gözle veya deriyle temas, hatta elbise üzerinden temas þiddetli yanýklara neden olabilir. Yüz maskesi ve koruyucu elbise giyin. Ateþi ve kývýlcýmý uzak tutun, yakýnda sigara içmeyin. Panzehir : Elektrolit gözünüze kaçarsa, ýlýk su ile 15 dakika yýkayýn ve hemen doktora baþvurun. Elektrolit bir zehirdir. DC DEVRE KORUYUCU Açýk Kapalý 32

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

JENERATÖR EU 10 Ý EU 20 Ý EU 30 ÝS KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...18 Arýza bulma...20 Depolama...21 Yetkili

Detaylı

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...6 Kullaným...7

Detaylı

JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51

Detaylı

MOTOPOMP WT 20 XK3 WT 30 XK3 WT 40 XK2 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...10 Bakým...19 Taþýma / Depolama...27 Arýza bulma...29

Detaylı

ÇÝM BÝÇME MAKÝNESÝ HRE 330 HRE 370 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...3 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...9 Depolama...18 Bakým...19 Yetkili servisler...23

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...16 Arýza bulma...27 Taþýma / Depolama...28 Yetkili Servisler...31 Garanti Belgesi... 1 GÝRÝÞ Bir HONDA

Detaylı

ÇAPALAMA MAKÝNESÝ HONDA FG201 HONDA FG205 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 2 Emniyet kurallarý 4 Genel tanýtým 6 Ön hazýrlýklar ve kontroller 12 Motorun çalýþtýrýlmasý 18 Kullanma ve tavsiyeler

Detaylı

BENZÝNLÝ MOTOR GX120 GX160 GX200 GX240 GX270 GX340 GX390 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...6 Kullaným - Kontroller...7 Bakým...19 Depolama...32

Detaylı

MOTORLU ÇAPA MAKÝNESÝ F510 / F560 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...8 Kullaným - Kontroller...10 Bakým...24 Nakliye - Depolama...32 Arýza bulma...33

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

ÜFLEME MAKÝNESÝ HONDA HHB25 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 2 1. Emniyet kurallarý... 4 2. Emniyet çýkartmalarý ve yerleri... 9 3. Parçalarýn tanýtýmý... 14 4. Kumandalar... 16 5. Çalýþtýrma

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

MOTORLU DAL PARÇALAMA MAKÝNESÝ HDP 270 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet Kurallarý...4 Tanýtým...7 Teknik Özellikler...8 Kullaným - Kontroller...9 Bakým...10 Yedek Parça...13 Yetkili

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

BENZÝNLÝ MOTOR GXV 160 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 2 Emniyet kurallarý... 4 Genel tanýtým... 6 Çalýþtýrma öncesi kontrollar... 9 Motorun çalýþtýrýlmasý... 10 Bakým... 15 Yararlý bilgiler...

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

MOTORLU TIRPAN HONDA UMR435T KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 2 1. Emniyet kurallarý 4 2. Emniyet etiketleri ve yerleri 12 3. Parçalarýn tanýtýmý 15 4. Çalýþtýrma öncesi kontrollar 21 5. Motorun

Detaylı

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2 (M15M-D, M15X-D) DÜZ ÞANZIMAN... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI KONTROLÜ... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-1 YAÐ KEÇESÝ (M15M-D) DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-2 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

MOTORLU TIRPAN UMK 425 E UMK 435 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...32 Arýza bulma...36 Depolama...37 Aksesuarlar...38

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest.

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest. tr Kullanma Kýlavuz Model 110000 Professional Seriest Model 120000 Professional Seriest 775/800 Seriest 850/875 Seriest Model 140000 Professional Seriest 950/1000 Seriest opyright E 2012 riggs & Stratton

Detaylı

Önemli Güvenlik Bilgileri

Önemli Güvenlik Bilgileri Türkçe 31-1 Önemli Güvenlik Bilgileri Sunucu, Saklama, Güç, Að ve Raf Ürünleri için Ürünü Kurmadan Önce Okuyun Tüm ürün güvenlik ve kullanma talimatlarýný izleyin ve uygulayýn. Daima ekipmanla birlikte

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 5A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...10 Kullaným - Kontroller...14 Bakým...66 Depolama...80 Arýza bulma...84 Yetkili

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe tr Kullanma Kýlavuz Model 106200 I/ Intekt Pro 750 Seriest 750 Seriest 750 Seriest opyright riggs & Stratton orporation, Milwaukee, WI, US. ll rights reserved. riggs & Stratton is a registered trademark

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 90000 Model 100000 300 Seriest. Sprintt 500 Seriest Classict 450 Seriest

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 90000 Model 100000 300 Seriest. Sprintt 500 Seriest Classict 450 Seriest tr Kullanma Kýlavuz Model 90000 Model 100000 300 Seriest Sprintt 500 Seriest Classict 450 Seriest Quattrot 500 Seriest Sprintt 475 Seriest LX 500 Seriest Quattrot 475 Seriest SQ 500 Seriest Qt 500/550

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 40 D BF 50 D KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...6 Teknik özellikler...10 Kullaným - Kontroller...14 Bakým...91 Depolama...106 Arýza Bulma...111

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

5.JENERATÖRÜ ÇALIŞTIRMA

5.JENERATÖRÜ ÇALIŞTIRMA BENZ İ NL İ JENERAT Ö R DİKKAT 1.GÜVENLİK İÇİN İPUÇLARI 2.PARÇALARIN VE ANA BİLEŞENLERİN TANITIMI 3.TEKNİK ÖZELLİKLER 4.ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ KONTROLLER 1 3 4 5 5.JENERATÖRÜ ÇALIŞTIRMA 6. ELEKTRİK BA LANTISI

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Genel...13 Bakým...31 Arýza bulma...44 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...48 Garanti belgesi... 1

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Genel...13 Bakým...31 Arýza bulma...44 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...48 Garanti belgesi... 1 ÇÝT BÝÇME MAKÝNESÝ HHH 25 D - 60 E HHH 25 D - 75 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Genel...13 Bakým...31 Arýza bulma...44 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...48

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó I 13 FORM NO. 769-05609D jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 13 23 33 43 53 64 72 81 90 99 109 121 130 140 149 158 168 177 186 195 204 215 225 237 247 258 268 277 Ýþletme kýlavuzu

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

10 YIL. Firma Adı: Adres: 0 216 389 59 60 / 7 Hat. Fax: 0 216 387 41 89. www.anadolumotor.com.tr ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.

10 YIL. Firma Adı: Adres: 0 216 389 59 60 / 7 Hat. Fax: 0 216 387 41 89. www.anadolumotor.com.tr ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. JENERATÖR H 2200/G H 2700 H 3200 H 4000 H 5500M/MS HK 5500M/MS H 7500T/TS/M/MS HK 7500T/TS/M/MS H 10000TS/MS HK 10000TS/MS HK 12000TS/MS HK 15000TS/MS KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ... 2

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 25D BF 30D KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI Bir HONDA dýþtan takma deniz motoru satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu el kitabý, HONDA BF25D/BF30D dýþtan takma deniz motorunun

Detaylı

jqa=les=péêáéë hnm cloj=klk=tsvjmnrtte jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=les=péêáéë hnm cloj=klk=tsvjmnrtte jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó jqa=les=péêáéë hnm cloj=klk=tsvjmnrtte jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 34 42 50 57 64 71 78 86 95 103 111 118 126 134 141 148 155 162 170 178 187 196 205 212 220

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI Deðerli Müþterimiz Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen firmamýz en son teknolojik yenilikleri içeren ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr. Aspiratörünüzü kullanmadan

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

ELIMINATOR VAKUM POMPALARI TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

ELIMINATOR VAKUM POMPALARI TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ELIMINATOR VAKUM POMPALARI TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU MODEL : DV- 3E-250EU DV- 4E-250EU DV -6E-250EU İMALATÇI FİRMA : JB INDUSTRIES PO Box 1180 Aurora, IL 60507-1180, USA TEL. +1-630-851-9444 FAKS. +1-630-851-9448

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65TK/HBM95TK/HVM65TK HVM95TK/HVM65BTK/HGM65TK HGM95TK/HGM65BTK/HGM95BTK 500 1 2 3 4 5 6 400 80 25 20 20 262 250 400 80 20 ÜRÜNÜN TANTIMI Min 635 Max 1015

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...16 Bakým...82 Depolama Arýza Bulma Yetkili Servi

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...16 Bakým...82 Depolama Arýza Bulma Yetkili Servi DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 115 A BF 130 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...16 Bakým...82 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

AIRFEL HERMETIK KOMBI ECOFEL DIGIFEL DIGIFEL DUO 2009 www.airfel.com 0216 444 999 0 AIRFEL Quality Management DIN Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 1999 y l nda baþlad. K

Detaylı

Not for Reproduction. Kullanma Kýlavuz. Model Quantum 625 Seriest 650 Seriest 675 Seriest 700 Seriest. Form No TR Revision: F

Not for Reproduction. Kullanma Kýlavuz. Model Quantum 625 Seriest 650 Seriest 675 Seriest 700 Seriest. Form No TR Revision: F tr Kullanma Kýlavuz Model 120000 Quantum 625 Seriest 650 Seriest 675 Seriest 700 Seriest riggs & Stratton is a registered trademark of riggs & Stratton orporation E 2011 riggs & Stratton orporation, Milwaukee,

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullanma Kýlavuz. Model Intekt 825/850/875 Seriest Intekt Edge 825/850 Seriest Intekt Pro 825 Seriest

Kullanma Kýlavuz. Model Intekt 825/850/875 Seriest Intekt Edge 825/850 Seriest Intekt Pro 825 Seriest tr Kullanma Kýlavuz Model 120000 Intekt 825/850/875 Seriest Intekt Edge 825/850 Seriest Intekt Pro 825 Seriest riggs & Stratton is a registered trademark of riggs & Stratton orporation E 2009 riggs & Stratton

Detaylı

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007 Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU DIZEL JENERATÖR TEK FAZ: KDE8000E/EA KDE12000E/EA KDE8000E3/EA3 KDE12000E3/EA3 ÜÇ FAZ:

KULLANIM KILAVUZU DIZEL JENERATÖR TEK FAZ: KDE8000E/EA KDE12000E/EA KDE8000E3/EA3 KDE12000E3/EA3 ÜÇ FAZ: KULLANIM KILAVUZU LÜTFENKULLANIM KILAVUZUNU DIKKATLI OKUYUN ÖNEMLÝ EMNÝYET BÝLGÝLERÝ ÝÇERÝR Bakanlýkça tespit ve ilan edilen kullaným ömrü 0 yýldýr. Bu süre yeterli personel ve yedek parça stoðu saðlama

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Motor

Detaylı