ORMAN KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIġ HÜKÜMLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIġ HÜKÜMLERĠ"

Transkript

1 477 ORMAN KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIġ HÜKÜMLERĠ Kanun Numarası : 6831 Kabul Tarihi : 31/8/1956 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/9/1956 Sayı : 9402 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 37 Sayfa : /12/1959 tarih ve 7395 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 35) Madde 35 fıkra iki (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu inşaata sarf edilmek şartiyle köy veya köy birliklerinin açacakları tuğla, kiremit, kireç ocakları için orman idaresi tarafından tarife bedeli alınmıyarak yeter miktarda odun ile bu ocakların iç tesisatı için gerekli tomruk veya kereste de maliyet bedeli üzerinden verilir. 2 19/4/1966 tarih ve E.1966/1, K. 1966/21 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararıile iptal edilmiş hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 108) Madde 108 fıkra beģ, altı ve yedi (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Ancak, çiftçi köylü olup köyde sakin bulunduğu ve ziraat işlerinde kullanılan ve kendilerine ait bulunan vasıtalarla bizzat nakliyat yaptığı anlaşılanların (At, kısrak, katır, merkep, öküz,inek, manda) ile kağnı, araba, ve koşumları hakkında müsadere hükmü tatbik olunmaz. Mükerrirler bu hükümden faydalanamazlar. Bu malları, müsadereye tabi olmıyan vasıtalarla taşıyan veya taşıtanlardan 1 inci fıkrada yazılı cezadan maada ayrıca odunun beher kentali veya kesri için5 lira, kömürün beher kentali veya kesri için 25 lira, tomruk veya kerestenin beher metreküpü veya kesri için 100 lira para cezası alınır. 3 20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veyadeğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 34, Geçici 1) Madde 2 (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) İklim, su ve toprak rejimine zarar vermiyen ve daha verimli kültür arazisi haline getirilmesi Ziraat Vekaletince uygun görülen ormanların, orman rejimi dışında bırakılmasına ve orman mefhumuna dahil olduğu halde orman rejimine tabi tutulmasında bir fayda görülmiyen sahipli yerlerin serbest bırakılmasına veya gayeye uygun hususi bir idare ve kesim tarzı tatbik edilmesine Ziraat Vekaletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir. Madde 7 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Devlet ormanlarının ve ormanların içinde ve bitişiğindeki otlak, yaylak, kışlak, sulak ve her nevi arazi ile diğer ormanların hudutlarının tayin ve tes-biti orman tahdit komisyonları tarafından yapılır.

2 478 Bu komisyonlar; Ziraat Vekaletince tayin olunacak bir orman başmühendisinin veya yüksek orman mühendisinin reisliğinde Adliye Vekaletince tayin olunacak en az beş sene hakimlik veya avukatlık yapmış bir hukukçu aza ile iki yüksek orman mühendisi veya orman mühendis muavini, yüksek ziraat mühendisi veya ziraat teknisyeni ile tahdidi yapılacak vilayetin umumi meclisince ve belediye hudutlarında belediye, köy hudutlarında köy ihtiyar meclislerince aralarından seçilecek bir asil bir yedek azadan teşekkül eder. Asil ve yedek azaların isimleri orman tahdit Komisyonu reisliğine bildirilir. Komisyon reisliği emrine lüzumu halinde teknik memur ve katip verilebilir. Yasak bölgelerdeki ormanların tahdidi sırasında Milli Müdafaa Vekaletinden bir mümessil bulundurulabilir. Tahdit komisyonları mürettep adedin yarısından bir fazlasiyle toplanabilir. Reis hukukçu aza, yüksek ziraat mühendisi ve mütehap aza bulunmak şartiyle mevcudun ekseriyetiyle karar verebilir. Reylerde musavat halinde reisin bulunduğu taraf ekseriyet teşkil etmiş addolunur. Komisyon çalışma sırasında beldelerde belediye encümenleri, köylerde ihtiyar meclisleri tarafından seçilecek bilirkişilerin bilgisinden de faydalanır. Bunların tahdit gününde ve yerinde hazır bulunmamaları halinde Komisyon lüzum gördüğü takdirde başka bilirkişi seçebilir. Madde 8 (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Devlet ormanlarının tahdidi işlerinin hangi vilayetlerde yapılacağı Ziraat Vekaletince tayin olunur. Keyfiyet ormanda çalışmaya başlamadan en az bir ay önce Resmi Gazete'de ve alakalı vilayet ve kaza merkezlerinde çıkan birer gazetede ve mütat vasıtalarla en az beşer gün ara ile ikişer defa ilan olunur. Tahdidine başlanacak Devlet ormanının mahallin orman başmüdürlüğü tarafından tesbit ve tanzim edilecek umumi hudut krokisi, ormanda çalışmaya başlamadan en az bir ay evvel ilan edilmek üzere valiliğe verilir. Komisyon reisi, tahdide başlama gününü, orman içinde ve bitişiğindeki gayrimenkul sahiplerinin veya kanuni mümessillerinin veya vekillerinin hazır bulunmalarını, hazır bulunmadıkları takdirde tahdit işinin gıyaplarında devam edeceğini bildiren ilan kağıdını bir ay evvel alakalı köy veya beldenin münasip yerine astırır ve keyfiyeti bir zabıtla tevsik ettirir. Madde 9 (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Tahdit edilecek ormanların bitişiğinde veya içindegayrimenkulü olanlar; tahdit gününde bizzat kendileri veya kanuni mümessilleri veya vekilleri hazır bulunurlar. İşgal eyledikleri gayrimenkullerin hudutlarını gösterirler ve ziraat eyledikleri araziye ait her nevi vesikalarını ibraz ederler. Komisyon reisi tarafından yerinde yapılan ilana rağmen alakalıların bulunmamaları komisyonun tahdit işlerini durdurmaz. Madde 10 (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Tahdit komisyonları yaptıkları tahdit işlerini, kroki ve zabıt ile tesbit ve tevsik ederler. Bu zabıtlar komisyon reis ve azalariyle hazır bulundukları takdirde komşu arazi sahipleri veya kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından imzalanır. Bu zabıtlarda; tahdit olunan Devlet ormanlarının adı, ağaç çeşitleri, komşu gayrimenkulün cinsi, sahiplerinin adı ve soyadı, hudut, mülkiyet ve diğer ayni haklar ve bunlara müteallik itirazlar ve alakadarların ibraz etmiş oldukları vesikaların kısaca mahiyetleri tarih ve numaraları kaydolunur.

3 479 Madde 11 (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Komisyonların tahdit zabıt hulasalarının, hududu gösteren kroki de dahil olduğu halde birer sureti alakalı şehir, kasaba ve köylerin münasip yerlerine asılır. Asılma tarihi beldelerde belediye encümenlerinin, köylerde ihtiyar meclislerinin tasdik edecekleri mazbata ile tevsik olunur. Bu vesika komisyon dosyasında muhafaza edilir. Bu askı şahsan tebliğ hükmündedir. Zabıt münderecatına razı olmıyanlar, asılış tarihinden itibaren bir sene içinde salahiyetli mahkemelere müracaatla itiraz edebilirler. Bu karar aleyhine yapılacak itirazlar her türlü harc ve resimden muaftır. Bu müddet içinde itiraz vukubulmaz ise komisyon kararı katileşir. Tahdit muamelesi yapılmış ve hudutları katileşmiş olan ormanlar tapu dairelerince hiçbir harc ve resim alınmaksızın Hazine namına tescil olunur. Ayrıca bu ormanların sabit taş veya beton kazıklarla muayyen hudut noktaları tesbit edilerek mühim sahaları dikenli tel içerisine alınır. Madde 12 (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Tahdit Komisyonları için lüzumlu nakil vasıtaları ve kanuni harcırahlar orman idaresince temin edilir. Madde 19 (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Ormanlara her cins hayvan sokulması yasaktır. Ancak; Bu Kanunun (20) ve (21) inci maddelerinde yazılı hükümler dairesinde Devlet ormanları içinde bulunan yaylak, kışlak ve otlaklara ve fevkalade ahvalde Devlet ormanlarına hayvan sokulup otlatılmasına izin verilebilir. Madde 34 (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Hudutları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasaba halkının kesip, satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik tomrukları idarece tayin olunacak müddet içinde istedikleri takdirde, istihkak sahiplerine 10 metre mikabı geçmemek üzere yüzde yirmi beşine kadarı pazar ihtiyacı olarak istiflerden maliyet bedelleriyle artırmasız olarak verilir. Miktar mevzuubahis olmaksızın bu nispet; odun, kömür ve ziraat alet ve araba imalinde ve çeşitli el sanatlarında ve meyve, sebze ambalajlığında kullanılabilen orman mahsullerinin istif yerlerinden yüzde yüze kadar çıkarılabilir. Bu suretle bölgenin ihtiyacı bulunan ziraat aletlerinin köylülerce imal edilemiyeceği anlaşılan yerlerde ve zamanlarda bu gibi aletleri taslak halinde orman idaresi imal edebilir. Geçici Madde 1 (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Ormanların tahdit ve kadastrosunun ikmaline kadar bu Kanunun 1 inci maddesi tatbikatından çıkacak ihtilaflarda, bir yerin orman sayılıp sayılmıyacağı Ziraat Vekaletince belirtilir. 4 5/6/1975 tarih 1906 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 34, Ek 3) Madde 34 (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.) Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasaba halkının vahidi fiyat usulü ile:

4 480 Kesip istif yerlerine taşıdıkları kerestelik tomrukların 10 metreküpü geçmemek üzere % 25 (yüzde yirmibeş)'ine rastlayan kesme ve taşıma istihkak tutarları % 30 (yüzde otuz) fazlası ile, Kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik tomrukların 10 (on) metreküpü geçmemek üzere % 25 (yüzde yirmibeş)'ine kadarı için, ilgili orman işletmesinin satış istif yerlerinin kerestelik tomruklara ait bir yıl önceki genel ortalama maliyet bedeli ile yine bir yıl önceki artırmalı satışlar genel ortalaması arasındaki fark Orman İdaresince yılı hesabından nakden; İstihkak sahiplerine ödenir. Birinci fıkrada yazılı köy ve kasaba halkının vahidi fiyat usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları odun ve kömür ile ziraat alet ve araba imalinde ve çeşitli el sanatlarında ve meyve, sebze ambalajcılığında kullanılabilen sanayi odunlarının % 60 (Yüzde altmış)'ına kadarı idarece tayin edilecek müddet içinde istedikleri takdirde kendilerine maliyet bedelleri ile artırmasız olarak verilebilir. Bu suretle bölgenin ihtiyacı bulunan ziraat aletlerinin köylülerce imal edilemiyeceği anlaşılan yerlerde ve zamanlarda bu gibi aletleri taslak halinde Orman İdaresi imal edebilir. Ek Madde 3 bent (A) alt bent (c) (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.) c) 6831 sayılı Kanunun 17. ve 115 inci maddeleri uyarınca verilecek izin ve irtifak haklarına dayanılarak yapılacak her türlü tesislerden, proje bedeli tutarının % 5 oranında alınacak hisseden; Bent (C) (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.) C) (A) fıkrasının (b) bendinde yazılı fon, bütün hak ve vecibeleriyle Orman Bakanlığına devredilmiştir. Bu fonda mevcut para, bu Kanunla kurulan fon hesabına Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde ödenir ve verilmiş olan kredilerin taksitleri de sözleşmelerindeki koşullar dahilinde Orman Bakanlığınca tahsil olunur. Buna ilişkin dava ve icra takipleri Orman GenelMüdürlüğünce 3904 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. 5 14/4/1982 tarih ve 2655 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 34) Madde 34 - (5/6/1975 tarih ve 1906 sayılı Kanunun hükmüdür.) Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasaba halkının veya o bölgedeki orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin, tahsisli olsun olmasın, vahidi fiyat usulü ile: A) Kesip istif yerlerine taşıdıkları, kerestelik tomrukların 10 (on) metrekübü geçmemek üzere % 25 (yüzde yirmi-beş)'ine rastlayan kesme ve taşıma istihkak tutarları % 30 (yüzde otuz) fazlasiyle, B) Kesip, satış istif yerlerine taşıdıkları, kerestelik tomrukların 10 (on) metrekübü geçmemek üzere % 25 (yüzde yirmi-beş)'ine kadarı için, ilgili orman işletmesinin satış istif yerlerinin, kerestelik tomruklara ait 1 yıl önceki genel ortalama maliyet bedeli ile yine 1 yıl önceki artırmalı satışlar genel ortalaması arasındaki fark, orman idaresince yılı hesabından nakten, İstihkak sahiplerine ödenir. C) Ayrıca; vahidi fiyat usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları odun ve kömür ile ziraat alet ve araba imalinde ve çeşitli el sanatlarında ve meyve, sebze ambalajcılığında kullanılabilen sanayi odunlarının % 100 (yüzde yüz)'üne

5 481 kadarı idarece tayin edilecek müddet içinde istedikleri takdirde kendilerine maliyet bedelleri ile artırmasız olarak verilebilir. Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köyler halkının çoğunluğu tarafından kurulan, orman köylerini kalkındırma kooperatiflerince kesilip, satış istif yerlerine taşınan kerestelik tomrukların % 25 (yüzde yirmibeş)'ine, sair orman mallarının yüzde yüzüne kadarı, istedikleri takdirde bu koopiratiflere satış istif yerlerinden maliyet bedeli ile artırmasız olarak satılabilir. Bölgenin ihtiyacı bulunan ziraat aletlerinin köylülerce imal edilemeyeceği anlaşılan yerlerde ve zamanlarda bu gibi aletler taslak halinde orman idaresi imal edebilir. 6 23/9/1983 tarih ve 2896 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1, 2, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 57, 59, 60, 64, 66, 71, 79, 84, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, Ek 1, Ek 3, Geçici 1, Geçici 6) Madde 1 fıkra iki bent (D, F, G, Ġ) (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) D) Şehir mezarlıklariyle, kasaba ve köylerin hudutları içerisindeki mezarlıklarda ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yerler; F) Sahipli ziraat arazisi olarak kullanılan ve dağınık, yer yer küme ve sıra halinde bulunan her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler; G) Devlet ormanlarına bitişik olmıyan ve yüz ölçümü üç hektardan yukarı bulunmıyan sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklar; İ) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle hususi kanunu gereğince Devlet ormanlarından tefrik edilen ve edilecek olan ve imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ile 6777 sayılı kanunda tasrih edilen yabani ve aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluklar; Madde 2 (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.) 15/10/1961 gününden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; a) Su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan, tarla, bağ, meyvalık, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık, (antepfıstığı) gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulunan yerler ile otlak, kışlak ve yaylak haline gelmiş yerler, b) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları, Orman sınırları dışına çıkarılır. Evvelce sınırlaması yapılmış ve fakat yukarıdaki fıkra hükümlerine uymadığı Orman Bakanlığınca veya vaki müracaatlar üzerine anlaşılan sınırlamaların düzeltilmesi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç on yıl içinde orman kadastro komisyonlarınca yapılır. Bu düzeltme sonucu orman sınırları dışına çıkarılacak yer, sınırlaması itirazsız kesinleşmiş tapulu arazi ise mülkiyeti tekrar tapu sahiplerine intikal eder. Yeniden yapılacak orman kadastrosunda da bu madde hükümleri uygulanır. Geçici 1 inci maddeye göre bildirilecek gerekçeli mütalaalarda, bu maddede yazılı hükümleri uygulamaya Orman Bakanlığı yetkilidir.

6 482 Bu madde hükümleri yanan orman sahalarında hiç bir suretle uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ve esaslar Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 6 ay içinde yürürlüğü konulacak tüzükle belli olur. Madde 7 (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.) Devlet ormanlarının kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ve diğer ormanların Devlet ormanları ile müşterek sınırlarının tayin ve tespiti orman kadastro komisyonları tarafından yapılır. Orman kadastro komisyonları; Orman Bakanlığınca atanacak orman kadastro işlerinde çalışmış ve bu bakanlıkta veya bağlı ilgili kuruluşlarında en az on yılhizmet görmüş bir orman yüksek mühendisinin başkanlığında; hakim veya avukatlık stajını yapmış veya hukuk fakültesi mezunu bir hukukçu üye, bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendis muavini veya en az on yıl hizmet görmüş orman teknikeri üye, bir ziraat yüksek mühendisi veya on yıl hizmet görmüş ziraat teknisyeni üye ile orman kadastrosu yapılacak ilin daimi encümenince il genel meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye, mahalli ziraat odası başkanı veya kurulundan bir üye, beldelerde belediye encümenince, köylerde köy ihtiyar kurulunca aralarından seçilecek bir üyeden kurulur. Komisyon başkanının yokluğu halinde ormancı üye başkana vekalet eder. Komisyon emrine lüzumu kadar teknik eleman ve memur verilir. Ayrıca, komisyon bünyesinde en az üç orman kadastro ekibi bulunur. Orman kadastro ekipleri; Orman Bakanlığınca atanacak bir orman yüksek mühendisinin veya orman mühendis muavinin veya en az beş yıl hizmet görmüş bir orman teknikerinin başkanlığında, bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendis muavini veya orman teknikeri ve mahalli ziraat teşkilatınca görevlendirilecek bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat teknisyeni ile beldelerde belediye encümenince köylerde köy ihtiyar kurulunca aralarından seçilecek bir üyeden kurulur. Komisyonlar veya bunlara bağlı orman kadastro ekipleri arazideki çalışmaları sırasında beldelerde belediye encümenleri, köylerde ihtiyar kurulları tarafından seçilecek bilirkişilerin bilgisinden de faydalanırlar. Bunların gününde ve yerinde hazır bulunmamaları halinde komisyon ve ekipler lüzum gördükleri takdirde başka bilirkişi seçebilirler. Yasak bölgelerdeki ormanların kadastrosu sırasında Milli Savunma Bakanlığınca bir temsilci bulundurulabilir. Madde 8 (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.) Orman kadastrosunun yapılacağı il ve ilçeler Orman Genel Müdürlüğünün teklifi ve Orman Bakanlığının onayı ile tayin olunur. Bu husus; ormanda çalışmaya başlamadan en az bir ay önce radyo ve Resmi Gazete'de, ilgili, il, varsa ilçe merkezlerinde çıkan birer gazetede, gazete çıkmayan yerlerde ise diğer mutad vasıtalarla en az beşer gün ara ile ikişer defa ilan olunur. Orman kadastrosu; belde ve köy sınırları esas alınmak suretiyle bu sınırlar dahilinde kalan bütün ormanları kapsayacak şekilde yapılır. Orman kadastrosunun başlama tarihi, komisyon başkanlığı tarafından tayin vetespit edilerek çalışılacak belde ve köylerde bunlara bitişik köy ve beldelerde en az bir ay önce bu belde ve köylerin uygun yerlerine asılacak ilan kağıdı ile duyurulur.

7 483 İlan kağıdının asıldığı tutanakla tevsik edilir. Bu ilanda; ekiplerin hangi köy veya beldelerde çalışacakları ormanların içinde ve bitişiğindeki taşınmaz malların sahiplerinin veya kanuni mümessillerinin veya vekillerinin sınırlama sırasında hazır bulunmaları, hazır bulunmadıkları takdirde orman kadastro işlerine yokluklarında devam edileceği açıklanır. İlan işlerine ait belgeler dosyasında saklanır. Kadastrosu yapılacak ormanların bitişiğinde ve içinde taşınmaz malları olanların, orman sınırlarının tespiti sırasında kendileri veya kanuni mümessilleri veya vekilleri hazır bulunur. İşgal ve faydalandıkları taşınmaz malların sınırlarını ve her nevi belgelerini gösterirler. Yerinde yapılan ilana rağmen ilgililerin bulunmamaları sınırlama ve kadastro işini durdurmaz. Madde 9 (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.) İlan işleri tamamlanan belde ve köylerde orman kadastro işleri 7 nci maddenin 1 inci fıkrası esasları dairesinde, orman kadastro komisyonlarının gözetimi ve denetimi altında komisyon başkanlarının görevlendireceği orman kadastro ekipleri tarafından yapılır. Kadastrosu yapılacak ormanların sınırları arazi üzerinde belli edilir, hava fotoğraflarına işaretlenir veya ölçülür ve tutanakla tevsik edilir. Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletme şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türlerini, mülkiyet ve diğer ayni hakları, sınırda bulunan taşınmaz malların cinsini, maliklerinin ve işgal edenlerin ad ve soyadını, gösterilen; veya verilen belgelerin tarih ve numarası ve kısaca niteliklerini, ilgililer tarafından yapılan itirazları kapsayacak şekilde düzenlenir. Tutanaklar her belge veya köy için tutulacak bir tutanak defterine yazılır.orman kadastro ekip başkanı ve üyeler ile bilirkişiler tarafından imza edilir. Orman kadastro ekipleri en az üç üye ile çalışabilir. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu kazanmış sayılır. Kadastro veya diğer ormancılık hizmetleri için lüzumlu hava fotoğraflarının alımı Orman Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır. Fotoğrametrik ve yersel ölçme metodlarına ait uygulanacak teknik hususlar yönetmelikte belli edilir. Bu ormanların sınır noktaları sabit taş veya beton kazıklarla tespit edilir. Madde 10 (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.) Sınırlaması bitirilen köy veya belde sahasına ait tutanak, ölçü karneleri fotoğraf ve diğer belgeler bekletilmeden komisyon başkanlığına verilir. Komisyon başkanı, yapılan işleri derhal kontrol eder veya komisyon üyelerine kontrol ettirir. Noksan ve yanlışlıklar görürse ilk ekibe tamamlattırır. Tamam olduğu anlaşılan tutanak suretleri komisyon başkanlığınca hemen ait olduğu belde veya köylerin münasip yerlerine asılır. Ayrıca ilgili orman idaresine yazı ile bildirilir. Asılma tarihi beldelerde belediye encümenlerinin, köylerde ihtiyar kurullarının tasdik edecekleri belgelerle tevsik olunur. Bu belgeler komisyon dosyasında saklanır. Bu ilanda; köy veya beldenin sınırları içindeki orman olarak belirtilen yerlerde mülkiyet iddiasında bulunanların ve tutanak münderecatına razı olmayanların askı tarihinden itibaren 30 gün içinde sahip bulundukları her nevi belgelerle birlikte komisyon başkanlığına başvurmaları açıklanır.

8 484 Komisyonlar bu itirazları belgeler ile birlikte arazi üzerinde incelerler. Kadostro komisyonları, başkan veya vekili ve hukukçu üye bulunmak şartiyle çğunluk ile toplanıp karar verebilir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf ekseriyet teşkil etmiş sayılır. Bu kararlar ilgili tutunak defterlerine yazılır ve altı imza edilir. Arazide de gerekli düzeltme yapılır. Komisyonca itirazlı işler için alınan kararlar Komisyon Başkanlığı tarafından bir hafta içinde bu maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca ilan olunur. Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritalar teknik esaslar dairesinde düzenledikten sonra kadastro ekip başkanı ve teknik üye tarafından imzalanır. Bu haritalar komisyon başkanlığınca teknik yönden kontrol edilerek tasdik olunur. Madde 11 (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.) Orman kadastro ekiplerince düzenlenen tutunakların ve orman kadastro komisyonunca verilen kararların askı suretiyle ilanı ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. Ancak; ekiplerin sınırlama çalışmaları sırasında, sahibi, kanuni mümessili veya vekili hazır bulunmayan taşınmaz mallar sınırlama tutanağında orman sınırları içinde gösterilmiş ve Komisyon Başkanlığına da 30 günlük süreiçinde itiraz edilmemiş ise, bu gibi taşınmaz malların bilirkişi beyanına göre tutanağa adı yazılan ilgililerine mahkemeye müracaatla itiraz davası açabilecekleri, Komisyon Başkanlığınca Tebligat Kanununda belirtilen eseslar dahilinde tebliğ olunur. Tutanak veya kararlarda adı geçmeyen ilgililer ile, ekiplerce düzenlenen tutanaklara Komisyon Başkanlığı nezdinde itirazda bulunmayanlar ilk askı tarihinden, itirazda bulunanlar ikinci askı tarihinden, Tebligat Kanununa göre kendilerine tebligat yapılanlar tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde görevli ve yetkili adliye mahkemelerine müracaatla itiraz edebilirler. Bu itirazlar her türlü harç ve resimden muaftır. Bu müddet içinde itiraz vuku bulmaz ise komisyon kararı katileşir. İlan tutunaklarında ve tebliğ varakasında bu tutanak veya kararlara karşı ne suretle dava açılacağı açıkça gösterilir. Kadastrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait ormanlar tapu dairelerince hiçbir harç, vergi ve resim alınmaksızın Hazine adına tescil olunur. Sınır noktalarındaki taş, beton, kazık ve diğer işaretler Orman Genel Müdürlüğünce korunur ve gereken sahalar dikenli tel içine alınır. Madde 12 (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.) Orman Kadastro Komisyonu ve kadastro ekiplerinde bilfiil çalışan Başkan, üye ve teknik elemanlarına verilecek yan ödemelerde bütçe kanunları ile tespit edilen miktarların azamileri üzerinden ödeme yapılır. Orman kadastro komisyonları ile kadastro ekipleri için lüzumlu taşıt araçları ve görevlilerin kanuni yollukları ile her türlü giderler Orman Genel Müdürlüğünce temin edilir. Orman kadastro işlerinin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler Orman Bakanlığınca Kanunun yayımından itibaren 3 ay içinde hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir yönetmelikte belirtilir. Madde 13 (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Devlet ormanları içinde veya kenarında bulunup da civarlarındaki ormanlardan geçimlerinin sağlanmasına imkan olmıyan köylerde ve dağınık evlerde oturanlardan.

9 485 A) Bulundukları yerlerde muhitin icaplarına göre ve muhtelif suretlerle kalkındırılmaları mümkün görülenlere, Ziraat Vekaletinin izni ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından kalkınma kredisi açılır. Kalkınma kredisi için yirmi yıl müddetle Ziraat Vekaleti bütçesine senelik miktarı 50 milyon liradan aşağı olmamak şartiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası sermayesine mahsuben ayrıca tahsisat konulur. Kalkınma kredisinin miktarı, faiz nispeti, müddeti ve diğer şartları, Ziraat, İktisat ve Ticaret Vekaletleriyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından müştereken tayin edilir. B) Bulundukları yerlerde kalkındırılmasına imkan olmıyacağı anlaşılanların daha müstahsil bir hale getirilmeleri gayesiyle ve kendi istek ve muvafakatleri üzerine başka yere kaldırılmalarına İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir. Bu takdirde bunların bıraktıkları gayrimenkuller orman mefhumuna girer. Bu malların umumi hükümler dairesinde takdir edilecek bedelleri sahiplerine ödenir veya nakil ve yerleştirmeler İskan ve Toprak Kanunları hükümlerine göre yapılır. Bu iç iskan işi, Devlet ve Ziraat Vekaletlerince müştereken hazırlanacak ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek plana göre yapılır. Madde 17 fıkra üç (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Ormanlarda umumi sıhhat ve emniyet ve menfaat icabı veya estetik ve turistik bakımdan yapılacak her nevi bina ve tesisat ile orman hasılatı işleyeceklerin ve kullanacakların yapacakları bina ve her nevi tesisat için Ziraat Vekaletinden izin alınır. Madde 18 (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Devlet ormanları hudutları içinde veya dört kilometreye kadar uzaklıkta olan yerlerde her çeşit fabrika kurulması Ziraat Vekaletinin; bir kilometreye kadar olan yerlerde hızar ve şerit kurulması, taş, kireç, kömür, trebentin, katran ve benzeri ocakların kurulması orman idaresinin iznine bağlı olup ruhsatname istihsali ve rüsum hakkındaki ahkam mahfuzdur. Madde 19 (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.) Ormanlara her cins hayvan sokulması yasaktır. Ancak; ormancılık tekniğinin imkan verdiği ve hayvanların otlatma suretiyle ormanlara zarar vermeyeceği tespit olunan sahalarda, Devlet ormanlarına hayvan sokulup otlatılmasına izin verilebilir. Madde 21 (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Devlet ormanlarındaki otlaklara dışarıdan toplu olarak veya sürü halinde hayvan sokulup otlatılması tanzim olunacak planlara göre orman idaresinin iznine bağlıdır. Planlar otlak zamanlarından evvel tanzim ve orman müdürlüklerince tasdik olunur. Fevkalade hallerde Ziraat Vekaleti Devlet ormanlarına zarar vermiyecek şekilde muvakkat olarak hayvanların ormanlarda otlatılmasına ait tedbirleri alır. Bu takdirde orman içinde ve dışındaki köylerin hayvan otlatmalarına müteallik işlere orman bölge şefleriyle veteriner müdürü veya memurunun tanzim edecekleri planlar mahallin en yüksek mülkiye amirleri tarafından tasdik edilerek ilgililere tebliğ olunur. Yangın görmüş ormanlarla tohumlama kesimi sahalarında hiçbir suretle hayvan otlatılamaz.

10 486 Madde 22 (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Ziraat Vekaleti, Devlet ormanları içindeki ağaçsız yaylak ve otlaklarıntanzim, tevsi ve ıslahı hususunda gerekli tedbirleri alır. Madde 25 (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Orman Umum Müdürlüğü; mevki ve haiz olduğu hususiyeti dolayısiyle lüzum göreceği ormanları ve orman rejimine giren sahaları, memleketin ilim hayatının istifadesine tahsis etmek, tabiatı muhafaza etmek, yurdun güzelliğini sağlamak,halkın çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, turistik hareketlere imkan vermek maksadiyle (Milli park) olarak ayırabilir. Bu gibi sahaların ayrılma esasları muhafaza ormanları hükümlerine göre tat-bik olunur. Madde 26 (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Devlet ormanlarından yapılacak istihsal, Ziraat Vekaletince tespit olunacakesasalar dairesinde ve amenajman planlarına göre Devlet tarafından yapılır veya40 ıncı madde hükümleri dairesinde yaptırılabilir. Madde 27 fıkra bir (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Devlet ormanlarından kesilecek veya herhangi bir sebeple devrilmiş veya kesilmiş ağaçların dip kütükleriyle tomrukların kimler tarafından numaralanıpdamgalanacağına, ağaç, tomruk, odun, kömür ve diğer her nevi orman mahsullerinin kesim, imal, toplama satış icaplarına göre orman dışında veya koruma bakımındanmahzurlu olmıyan orman içindeki yerlere nakil ve istif etme ve ölçme işlerineve nakliye tezkerelerinin tanzim ve istimaline ait şekil ve esaslar Orman Umum Müdürlüğünce tayin ve tespit olunur. Madde 30 (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Orman mahsullerinin piyasa satışlarında açık artırma esastır. Açık artırmaya arzedilen orman mahsullerinin miktar ve kalite itibariyle mahalli ihtiyaçlara ve satış icaplarına uygun partiler halinde ayarlanması mecburidir. Ancak: Resmi daire ve müessese ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ihtiyaçları ilemahrukat ihtiyaçları, lüzum ve fayda görülen veya müstacelen satış yapılmasını icabettiren hallerde pazarlıkla da satış yapılabilir. Bu maddede yazılı satışların şartları ve şekilleri İcra Vekilleri Heyetincetespit olunur. Madde 31 (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Devlet ormanları içinde veya orman hudutlarına köy ortasından ufki hattı müstakim ile on kilometre mesafede bulunan köylülere, köyde barınmalarına mahsus yapacakları ev, ahır, samanlık ve kullanacakları ev ve ziraat aletleri içinonda bir tarife bedeli karşılığında tahammülü müsait olan en yakın Devlet ormanlarından veya istif yerlerinden kerestelik ağaç, tomruk ve yakacak odun verilir. Bu yerler halkının cami, köy yolu köprüsü gibi müşterek ihtiyaçları için detarife bedeli alınmaksızın tahammülü müsait olan en yakın Devlet ormanlarından kerestelik ağaç verilir. Bu ihtiyaçlar, istiflerden temin edildiği takdirde kesme ve nakil masrafları ayrıca alınır. Bu maddede yazılı intifa hükümlerinden istifade eden muhtaç köylülere tahammülü müsait en yakın ormanlardan yayla kulübeleri için de onda bir tarife bedeli ile ağaç verilebilir.

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 27 Eylül 1933 SALİ KANUNLARA

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 27 Eylül 1933 SALİ KANUNLARA T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 27 Eylül 1933 SALİ Sayı: 18174 YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLARA

Detaylı

MADDE 1 - Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır.

MADDE 1 - Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır. KANUN NO: 6831 ORMAN KANUNU (*) Kabul Tarihi: 31 Ağustos 1956 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Eylül 1956 - Sayı: 9402 3.t. Düstur, c.37 - s.2457 (*) 8.2.1937 tarih ve 3116 sayılı (ORMAN KANUNU) ve ilgili

Detaylı

ORMAN KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı", Cilt: 1 Sayfa: 477

ORMAN KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı, Cilt: 1 Sayfa: 477 3071 ORMAN KANUNU (1) Kanun Numarası : 6831 Kabul Tarihi : 31/8/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1956 Sayı : 9402 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 37 Sayfa : 2457 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. KANUNLARr PERŞEMBE SAYI: 3537. Devlet ormanları. sdfsdfsdfsdfsdfssfddsds İKİNCİ KISIM. Umumi hükümler

T.C. Resmî Gazete. KANUNLARr PERŞEMBE SAYI: 3537. Devlet ormanları. sdfsdfsdfsdfsdfssfddsds İKİNCİ KISIM. Umumi hükümler T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüneaa müracaat olunur. 18 ŞUBAT 1937 PERŞEMBE SAYI: 3537 KANUNLARr sdfsdfsdfsdfsdsdfsdfg Orman

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 651

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 651 MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 651 31. 8. 1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tekliflerinin

Detaylı

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 06.03.1996 tarih ve 4 sayılı Bakanlık oluru ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik; orman muhafaza

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 390

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 390 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 390 Danışma Meclisi Üyeleri Recep MERİÇ ve 32 Arkadaşının; Muhsin Zekâi BAYER, Hayati GÜRTAN ve 10 Arkadaşının; Nurettin ÂYANOĞLU ve 9 Arkadaşının 31.8.1956 Tarihli ve 6831

Detaylı

KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN

KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 1918 Kabul Tarihi: 7.1.1932 Resmi Gazete: 12.1.1932 Düstur:3 tertip:13 Cilt:75;57 (Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması

Detaylı

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran 3475 VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran 3475 VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran 3475 VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037 * * * Bu Kanunun

Detaylı

www.tugramalimusavirlik.com VERGİ USUL KANUNU

www.tugramalimusavirlik.com VERGİ USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU Kanunun Şümulü : M.1 Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve

Detaylı

Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna tabidir.

Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna tabidir. VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi: 04/01/1961 Resmi Gazete Tarihi: 10/01/1961 Resmi Gazete Sayısı: 10703-10705 GİRİŞ : KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı

Detaylı

ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN

ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN 1795 ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4081 Kabul Tarihi : 2/7/1941 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/7/1941 Sayı : 4856 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 22 Sayfa : 505

Detaylı

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran 3475 VERGĠ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037 * * * Bu Kanunun

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun Şümulü, Terimler, Vazifeliler ve Salahiyetliler

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun Şümulü, Terimler, Vazifeliler ve Salahiyetliler AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6183 Kabul Tarihi : 21/7/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa : 1658

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 2481 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6183 Kabul Tarihi : 21/7/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN www.tugramalimusavirlik.com 1 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanunun şümulü (kapsamı) :M.1 Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. Cilt : 2 Sayfa 1305. BİRİNCİ FASIL Belediyelerinidaresi

BELEDİYE KANUNU. Cilt : 2 Sayfa 1305. BİRİNCİ FASIL Belediyelerinidaresi BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası :1580 Kabul Tarihi :3/4/1930 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/4/1930 S:1471 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayf80 Bu kanun ile ilgili tüzükler için, "Tüzükler

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme. BİRİNCİ KISIM Genel esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Vergi uygulanmasında yetki

BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme. BİRİNCİ KISIM Genel esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Vergi uygulanmasında yetki Kanun Adı: VERGİ USUL KANUNU Kanun No: 213 Kabul Tarihi: 4/1/1961 Resmi Gazete Sayısı: 10703 Resmi Gazete Tarihi: 10/1/1961 Kanunun Şümulü Madde 1- Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında,

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Genel esaslar Kanunun şümulü, terimler, vazifeliler ve selahiyetliler Kanunun şümulü: Madde 1 Devlete,

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Genel esaslar Kanunun şümulü, terimler, vazifeliler ve selahiyetliler Kanunun şümulü: Madde 1 Devlete, AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Genel esaslar Kanunun şümulü, terimler, vazifeliler ve selahiyetliler Kanunun şümulü: Madde 1 Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi,

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ KANUNU. Kanun Numarası : 1380 Kabul Tarihi : 22/3/1971 Yayımlandğı R. Gazete : Tarih : 4/4/1971 Sayı : 13799. BÖLÜM I Genel Hükümler

SU ÜRÜNLERİ KANUNU. Kanun Numarası : 1380 Kabul Tarihi : 22/3/1971 Yayımlandğı R. Gazete : Tarih : 4/4/1971 Sayı : 13799. BÖLÜM I Genel Hükümler SU ÜRÜNLERİ KANUNU Kanun Numarası : 1380 Kabul Tarihi : 22/3/1971 Yayımlandğı R. Gazete : Tarih : 4/4/1971 Sayı : 13799 BÖLÜM I Genel Hükümler Şümul: Madde 1 (Değişik: 15/5/1986-3288/1 md.) Bu Kanun su

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ FASIL Belediyelerin idaresi

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ FASIL Belediyelerin idaresi BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 1580 Kabul Tarihi : 3/4/1930 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/4/1930 Sayı :1471 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayfa : 80 BİRİNCİ FASIL Belediyelerin idaresi

Detaylı

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu Kanun Numarası: 1380 Yayınlandığı R.Gazete: 04.04.1971-13799 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Şümul: Madde 1 - (Değişik:15/5/1986-3288/1 md.) Bu Kanun su ürünlerinin korunması,

Detaylı

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2)

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) 3163 SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 7126 Kabul Tarihi : 9/6/1958 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1958 Sayı : 9931 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 39 Sayfa : 1098 Bu Kanun ile

Detaylı

Yasaklar: Madde 6 Bir önceki maddede yazılı olanlar: 1- Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine;

Yasaklar: Madde 6 Bir önceki maddede yazılı olanlar: 1- Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine; VERGİ USUL KANUNU (213) Kanunun Şümulü: Madde 1 Bu kanun hükümleri genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır. Gümrük

Detaylı

Đmar Kanunu. BĐRĐNCĐ B Ö L ÜM Yapı ve Ruhsat Đşleri. Madde 1 Belediye sınırları içindeki, resmi ve hususi, bütün yapılar bu Kanun hükümlerine tabidir.

Đmar Kanunu. BĐRĐNCĐ B Ö L ÜM Yapı ve Ruhsat Đşleri. Madde 1 Belediye sınırları içindeki, resmi ve hususi, bütün yapılar bu Kanun hükümlerine tabidir. Đmar Kanunu e Kanun No : 6785 Kabul Tarihi : 09.07.1956 Resmi Gazete Tarihi : 16.07.1956 Yürürlük Tarihi : 16.01.1957 BĐRĐNCĐ B Ö L ÜM Yapı ve Ruhsat Đşleri Madde 1 Belediye sınırları içindeki, resmi ve

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı