ENDÜSTRİYEL ATIK AKIŞKANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜSTRİYEL ATIK AKIŞKANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI"

Transkript

1 ENDÜSTRİYEL ATIK AKIŞKANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI Doç. Dr. Muhlddin CAN Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarhk Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Görükle/BURSA ÖZET Bursa bölgesindeki tekstil, otomotiv ve benzeri sanayi dallarında yaklaşık 30 "C ile 90 C arasındaki atık sıcak suları ve özellikle tekstil sanayiinde atık kurutma havası enerji geri kazanma işlemine tabi tutulmadan çevreye atıldıklarından büyük bir enerji israfı ve çevre kirliliği söz konusudur. Atık sıcak akışkanlardan özellikle ısı eşanjörleri kullanılarak büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlanabilir. Bu makalede amaç; Bursa bölgesinde kurulu tekstil, otomotiv ve benzeri diğer sanayi dallarındaki atık akışkanlardan ısı geri kazanımının ekonomikliği ve bu sektörlerde var olan potansiyel ortaya çıkararak elde edilebilecek enerji tasarrufunu ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisine ve çevre kirliliğine yapacağı olumlu katkıları somut bir şekilde koymaktır. Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Atık akışkanlar, Çevre kirliliği, Enerji tasarrufu ABSTRACT Waste water and waste drying air at approximately 30 C - 90 C from textile, automotive and similar branches ofindustry is discharged to environment in Bursa distirct. Since any heat recovery system is not used, it causes thermal pollution include water and pollution. Whereas waste heat that can be recovered by using especially heat exchangers secures a wide range of energy economy. The aim of this paper is to prove the profitability of heat recovery in the textile, automotive and other branches ofindustry which are founded in Bursa. FOr this reason, available waste heat capacity will be evaluated the advantages and economy of heat recovery systems will be discussed after the possible recoverable energy potential is determined. Key Words: Industrial wastefluids, environmental pollution, energy recovery. 1. GİRİŞ Ülkemizin enerji ihtiyacı diğer tüm gelişmekte olan ülkeler gibi sürekli olarak artmaktadır. Enerji konusunda çağa ayak uydurmanın yolu, bir yandan artan nüfusu enerjiyi en tasarruflu şekilde nasıl kullanacağı konusunda eğitirken, bir yandan da sağlıklı bir enerji politikası için sürekli bir arayış içinde olmaktan geçer. Bir ülkede üretilen enerjinin mümkün olabilen en yüksek verimle üretilmesi ve iletilmesi sağlanırken, bir taraftan da enerjinin kaybolmasını önlemek gerekmektedir. Üretilen enerjinin tüketici sektörler arasında dağılımı oldukça önemlidir. Bu dağılımı sürekli izleyip başlıca tüketici sektörlerde yapılacak tasarrufla birlikte ele almak suretiyle enerji tüketimine optimize etmek, ülke kalkınmışlığının temel göstergesidir. Bunu sağlayabilen ülkeler sanayi ötesi bilgi toplumlarıdır. Bu ülkelerde ne voltaj oynamaları olur ne de elektrik kesintisi söz konusudur, bunu sahip oldukları enformasyon teknolojisini kullanarak ve özel izleme denetleme programları ile tüketicilerine verdikleri enerji tahsislerini düzenleyerek yaparlar. Gerektiğinde de vergi ve fiyatlandırrna politikaları ile büyük tüketiciler tasarrufa yönlendirilir. Yeni dünya görüşünde enerji tasarruf eden ürün, hizmet ve teknolojiler baş tacı edilmektedir. Bugün "en temiz ve en ucuz tasarruf edilen enerjidir." Günümüzde insanlığın karşılaştığı en büyük sorun; temiz, güvenilir ve ucuz enerji bulmanın oldukça güçleşmesidir. Enerji talebinin karşılanması için gerçekten ülkemiz mümkün olduğunca çok çeşitli kaynaklarını bir an önce devreye sokmak zorundadır. Ancak bu yolla ülkenin kalkınması ve sanayileşmesi sürdürülebilecektir. Enerji konusunda yerli kaynaklara dayanmak bir anlamda bağımsızlık anlamım taşır. Elektrik enerjisi üretiminde kullanabileceğimiz yerli kaynaklarımızın başında su ve kömür gelmektedir. Bir yandan hidroelektrik üretimini arttırmak amacıyla barajlarımızın sayısını ar- 22 EKİM-KASIM-ARALIK 1995 SAYI: 17

2 ENDÜSTRİYEL ATIK AKIŞKANLAR tırırken, öte yandan da linyit kömürlerimizden elektrik enerjisi eldesi için termik santrallar kurulmaktadır. Ülkemizde hiç değerlendirilmeyen zengin biyokütle, rüzgar ve jeotermal enerji kaynakları vardır ve bunlar ciddi şekilde ihmal edilmiştir. Güneş enerjisi ise sınırlı da olsa ticari kullanıma sıcak su eldesi olarak girmiştir fakat henüz elektrik üretimi şeklinde değildir. Hava kirlenmesi ve global ısınma bakımından tartışmasız en temiz enerji üretim şekli olan nükleer elektrik üretim tesislerimiz de maalesef değişik sebeplerden dolayı mevcut değildir ve başlatılan çalışmalar yanm bıraktırılmıştır. Son zamanlarda özellikle doğal gazlı kojenerasyon (bileşik ısı güç) santrallerinin tesis edilmesi çalışmalarına hız verilmiştir. Bu ülkemiz açısından oldukça sevindiricidir. Bu makalede; endüstriyel atık akışkanların değerlendirilmesi ve en aza indirilmesi, çevre kirliliğine etkileri, enerji veriminin artırılması ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi veya en azlaştırılması dolayısıyla ekonomik kalkınma ve sosyal refah seviyesine etkisi incelenmiştir. 2.ENDÜSTRİYEL SİSTEM VE ATIK AKIŞKANLAR Bir endüstri veya daha genel anlamda "endüstriyel" sistem, bir hammadde veya hammaddelerden başlayarak belirli ürünlerin elde edilmesini sağlayan tüm proses, yardımcı tesisler, tesis içi ve dışındaki hizmetlerin ve bütün bu faaliyetler arasındaki ilişkilerin bütünü olarak tanımlanır. Endüstriyel sistem, en basit üretimde dahi belirli bir organizasyon gerektiren karmaşık bir yapıya sahiptir. Endüstirinin temel amacı üretim ve kardır. Bu nedenle endüstri ile ilgili diğer kavramlar yanında endüstriyel kirlenme ile ilgili bütün tanımların üretim ile ilgisinin kurulması gerekir. Diğer taraftan, kirletici özelliklerin belirlenmesi ve kirlenme ile ilgili önlemlerin geliştirilmesi ancak endüstri yapısının ve bunun kirlenme ile ilgisinin değerlendirilmesi ile yapılabilir. Bu nedenle endüstriyel kirlenmenin önlenmesi sadece endüstri dışı bir faaliyet, örneğin bir arıtma tesisi yaptırılması şeklinde değil, ancak endüstirinin de katkısı ile oluşturulan, kirlenme karekterizasyonu, tesis içi önlemler ve arıtma sisteminin tesis özelliklerine bağlı olarak tanımlandığı bir süreç olarak ele alınmalıdır. Bu noktadan hareketle toplu yönetim kavramı geliştirilmiştir. Bu yönetim bir endüstriyel sistemin bütün bileşenleriyle değerlendirilerek o sistemin kirletici etkilerinin en uygun şekilde kontrolü için uygulanan yönetim şekli olarak tanımlanır. (1) Endüstriyel sistemin temel girdi ve çıktıları Şekil l'de verilmiştir. Ekoloji çevre dergisi ' Şekil-1'de görüldüğü gibi bir endüstriyel sistemden oluşan atıklar tesis içinde veya tesis dışında değerlendirilemeyen madde ve enerjiden oluşur. Hammadde Enerji - ATIKLAR Gerçek Atıklar Radyoaktif Zararlı Katı Atıklar Atıklar (Tehlikeli) Atıklar Şekil 1: Endüstriyel Sistem ve Atıklar Ürünler >^ Tesis dışı değerlendirme Gaz Atıklar Atık Sular Endüstriyel kirleticiler çevreye veriliş şekli itibarıyla nokta kaynak olarak değerlendirilirler. Bunun anlamı; endüstrinin doğrudan bir alıcı ortama veya bir kanalizasyon sistemine de deşarj yapsa ayrı bir eleman olarak ele alınıp değerlendirme gereğidir. Bu nedenle endüstriyel kirlenme kontrolünde her endüstriyel kaynağın ayrı ayrı ele alınıp incelenmesi ve kontrol edilmesi esastır. Endüstri tesislerindeki atıkların pek çok değişik kaynağı vardır. Bunlar esas olarak; -Proses ve işlemlerden kaynaklanan atık akışkanlar, -Soğutma suları, -Alet, teçhizat, bina vb. temizlik, yıkama suları, -Yardımcı işletmelerden kaynaklanan başlıca buhar santralleri blöf suları, kazan kondensat suları, su yumuşatma tesisleri yıkama ve rejenerasyon suları vb., -Duş, tuvalet, kafeterya vb. kullanımı gibi faaliyetler sonucu oluşan evsel nitelikli atık sular, -Yağmur suları, saha drenajıdır. 3.ENDÜSTRİYEL ATIK AKIŞKANLARDAN ISI GERİ KAZANIMI Enerji atıklarının değerlendirilmesi ile enerji verimliliğinin artırılması ve mevcut enerji kayıplarının minimize edilmesi sağlanır. Böylece ülkenin ekonomik kalkınma ve sosyal refahına küçümsenmeyecek ölçüde katkı söz konusudur. Enerji tasarrufunun bu denli güncel ve önemli bir konu olmasında çeşitli dönemlerde meydana gelen petrol krizlerinden dolayı enerji maliyetindeki büyük artışların ve enerji kaynaklarındaki azalmanın da rolü oldukça büyüktür. Özellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan ve enerji açısından büyük ölçüde dışa bağımlı olan ülkeler için bu durum son derece önemli bir konudur. EKİM-KASIM ARALIK 1995 SAYI: 17 23

3 Ekoloji çevre dergisi -* ENDÜSTRİYEL ATIK AKIŞKANLAR İşte bu nedenle dışarıdan dövizle alınan enerjiyi tüketen işletmelerde maliyetleri düşürürken diğer taraftan da ülkemize döviz tasarrufu sağlama ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunulmuş olacaktır. Bugün bir çok ülkede endüstriyel tüketiminin yaklaşık %26'sı sıcak gazlar ve sıvılar şeklinde dışarı atılmaktadır. Basit ısı geri kazanım temel teknikleri ile bu kayıplar önemli derecede azaltılabilir ve ülke kalkınmasına büyük bir katkı sağlanabilir. Aynca çevre kirliliğine de olumlu yönde etki edilebilir. Mevcut bir tesise bir ısı geri kazanım sisteminin ilave edilmesinin ekonomik olabilmesi için; geri kazanılacak atık ısı miktarının yeterli seviyede ve uzun süreli olması ve bu atık ısının faydalı olarak kullanılabilmesi gerekir. Geri kazanılacak ısı miktarı; sırasıyla akışkan debisi, sıcaklık, nem ve basınç gibi parametrelerin ölçümüne bağlı olarak hesaplanır. Aşağıdaki Tablo l'de endüstriyel atık akışkan ısı kaynaklan ve kullanım alanları sıcaklık aralıkları ile gösterilmektedir. Atık ısı için yanma havasının, kazan besleme suyunun ön ısıtılması veya diğer proses sıvılarının ısıtılması gibi pek çok kullanım alanları vardır. Isı geri kazanım ekipmanlarının yapılan tüm yatırım masraflarını geriye ödeyebilmesi için belirli bir sürenin geçmesi gerekmektedir. Bu sürenin kısa olması, ekipmanın ısı geri kazanım veriminin yüksek olması ve düzenli bir şekilde işletilmesi ile sağlanabilir. Bu şartların yerine getirilebilmesi için ekipman seçiminde öncelikle şu noktalara dikkat edilmelidir: 1- Isı geri kazanımı uygulanacak prosesin tüm ayrıntıları ile incelenmesi ve anlaşılması (Proses akış şeması), 2- İşletmeye alış, normal işletme, devreden çıkarma ve fazla ısınma, tozlanma, kirlenme gibi işletme sorunları hakkında yeterli derecede veri toplama. Ekipman seçimine yukarıda belirtilen bilgiler ve kriterler tamamlandıktan sonra geçilmesi uygulanır. Atık ısı kaynağı belirlendikten ve bu ısının kullanım alanı tespit edildikten sonra, geri kazanılacak ısı miktarının fizibilite etüdü yapılması gerekir. Ekonomik ve ekolojik faktörlerin öncelikle gözönüne alınması istenir. Geri kazanılabilecek atık ısı oranının artmasıyla, sistemin boyutlan ve maliyeti de artacaktır. Bu sebeple optimum boyut analizi yapılarak değişik ünite boyutlarındaki maliyetler karşılaştırılmalıdır. Ekonomik kararların alınmasında ve ekipmanların özelliklerinin belirlenmesinde ko- lo 5^ Endüstriyel baca gazları Dizel egzosu , gooo c Proses buhar üre Tablo 1. Atık Isı Kaynakları ve Kullanım Alanları nünün uzmanı olan kişiler ve yetkili satıcı firmaların tavsiyelerine başvurulmalıdır. Isı geri kazanımı ekipmanlarını seçimini etkileyen faktörlerden bazıları şunlardır: -Isıtılan akışkanın sıcaklık, debi ve kompozisyonu, -Atık ısı taşıyan akışkanın sıcaklık, debi ve kompozisyonu, -Isıtılan akışkanın ısıtılabileceği maksimum sıcaklık. Çeşitli tipte ısı geri kazanım ekipmanları (cihazları) vardır. Atık akışkanlardan ısı geri kazanımını iki kategoride inceleyebiliriz. 1- Atık sıvılardan ısı geri kazanımı. 2- Atık gazlardan ısı geri kazanımı. Atık Sıvılardan Isı Geri Kazanımı Endüstriyel tesislerde atık sıvılardan ısı çekmek üzere, en çok ısı eşanjörleri (ısı değiştirgeçleri) kullanılmaktadır. Isı eşanjörleri, sıcak bir akışkandan soğuk bir akışkana enerji transferini sağlayan cihazlardır. Genellikle sıcak ve soğuk akışkan birbirlerinden ayrı ve karışmadan dolaşırlar. Akışkanları ayıran malzemenin ısıyı iyi iletmesi ve akışkanların yol açabileceği korozyonlara karşı dayanıklı olması gerekir. Isı transfer kabiliyeti ve miktarını artırabilmek için, çok geçişli eşanjörler kullanılabilir ve akışkanlardan birinin ısı eşanjöründe bir kaç defa dolaşması sağlanabilir. Mühendislik uygulamalarında genellikle küçük tip (kompakt) gövde boru tipi eşan- 24 EKİM-KASIM-ARALIK 1995 SAYI: 17

4 ENDÜSTRİYEL ATIK AKIŞKANLAR jörler kullanılır. Bunlarda maliyet ve boyutlann küçültülmesi daima mümkündür. Ayrıca enerjinin geri kazanılmasında en ekonomik ısı eşanjörü alanını bulmak için diyagramlar da kullanılır. (2) Atık Gazlardan Isı Geri Kazanımı Atık gazlardan ısı geri kazanımı amacıyla kullanılacak ısı cihazları, enerji tasarrufu ve hava kirliliği açısından büyük yararlar sağlayacaktır. Ancak böyle durumlarda öncelikle atık ısının kullanım alanlarım üç grupda toplamak mümkündür: 1- Proses atık ısısının, prosese giriş havasının ön ısıtmasında kullanılabilmesi, 2- Proses atık ısısının bina ısıtma ve havalandırma sisteminde ısıtma amacıyla kullanılabilmesi, 3- Havalandırma sistemlerinde, atılan ısının geri kazanılarak giriş havasının ön kısmında kullanılabilmesidir. Atık gazlardan ısı geri kazanımında ısı eşanjörleri başta olmak üzere, ısı pompası ve ısı boruları da kullanılmaktadır. 4.ENDÜSTRİYEL ATIK AKIŞKANLARIN EKONOMİK ANALİZİ Dünyamızın içinde bulunduğu enerji darboğazından kurtulabilmesi yeni-sürekli enerji kaynaklarının bulunmasıyla mevcut kaynakların optimum kullanılmasına bağlıdır. Enerji ihtiyacının fazla olduğu başta tekstil olmak üzere otomotiv, kağıt, kimya, gıda ve buna benzer sanayi dallarında atık akışkanlardan yararlanarak enerji ekonomisine (parasal tasarruf) katkıda bulunulabileceği gibi üretilecek malzemenin birim maliyetinin düşmesine dolayısıyla iç ve dış pazarlarda rekabet gücünün artmasına yardımcı olunacaktır. Bunun yanında çevre kirliliği de olumlu yönde etkilenmiş olacaktır. Bu çalışmanın amacı; Bursa bölgesinde kurulu tekstil, otomotiv ve benzeri diğer sanayi tesislerindeki atık akışkanlardan ısı geri kazanmanın ekonomikliliği ve bu sektörlerde var olan potansiyeli ortaya çıkararak elde edilebilecek enerji tasarrufunu dolayısıyla ülkemiz ekonomisine yapacağı katkıları somut bir şekilde ortaya koymaktır. Bu çalışmada, tekstil sektöründeki enerji tasarrufu ekonomik analizi örnek olarak ele alınmıştır. Bilindiği gibi gelişmekte olan pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de Tekstil sektörü lokomotif sektör durumunda olup ihracatımızda yıllık 6 milyar dolar civarında payı ile çok önemli bir yere sahiptir. Toplam ihracatımızın 18 milyar dolar civarında olduğu gözönüne alınırsa tekstil sektörü, ihracatımızın yaklaşık %33'üne sahiptir. Ekoloji çevre dergisi -* Ülkemizin 6 Mart 1995 te Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğine geçiş için prensip anlaşması yapması sonucu, aralarına girmek için büyük çaba gösterdiğimiz Avrupa Topluluğu ülkeleri ile özellikle tekstil sektöründe ihracatımızın devam edebilmesi ancak kaliteli ve ucuz mal üretmekle mümkün olacaktır. "Kaliteli" kavramı doğrudan konu ile ilgili olmaması sebebiyle bir tarafa bırakılacak olursa, ucuz mal üretiminin ancak girdi maliyetlerinde yapılacak tasarruf çalışmaları ile mümkün olacağı açıktır. ÖRNEK UYGULAMA Hesaplamalarımızda Bursa'da faaliyet gösteren 190 boyahaneden sadece 7 ayrı boyahane örnek alınmıştır. Bunlardan da biri için detaylı ekonomik analiz verilmiş diğer işletmeler için elde edilebilecek enerji tasarrufunun Ton Fuel-Oil Eşdeğeri cinsinden tahmini hesap yapılmıştır. Ele alınan işletmede; sekiz adet boyama ünitesi olup, bu boyahanede suprem kumaş boyanmakta olup tüm ön yıkama, boyama ve son yıkama işlemleri aynı makina üzerinde yapılmaktadır. Bir boyama işlemi için ısı geri kazanma hesaplarına esas olacak debi, sıcaklık ve süreler aşağıdaki Tablo 2'de verilmiştir. Belirlenen sıcaklık değerleri işlemden sonra atık suyun yaklaşık olarak kanala boşalma sıcaklığıdır. Son işlem olan yumuşatıcı verilmesi 40 C de olup bu sudan ısı geri kazanımı ekonomik olmayacağından hesaplamalara dahil edilmemiştir. Tablo 2'deki işlemlerden her biri litrelik çözeltide gerçekleştiğinden işlem başına düşen sıcak su miktarı da litre olmaktadır. işlem işlem Süre (dakika) Sıcaklık ( C) Debi (litre) Sırası 1 Kasar Asitleme Yıkama Boyama Yıkama Yumuşatıcı verilmesi Tablo 2. Boyama işleminde Atık Akışkanın Sıcaklık, Debi ve Süreleri Tablodan görüldüğü gibi bir boyama işlemi için toplam litre sıcak çözelti dışarı kanala atılmaktadır. Bu çözeltilerin sıcaklıkları birbirinden farklı olduğundan hesaplamalar için ortalama bir sıcaklık bulunması yerinde olacaktır. Bu hesaplama aşağıdaki şekilde yapılır; T=m! cp T 1 +m 2 cp T 2 +m 3 cp T 3 +m 4 cp T 4 +m 5 cp T 5 / M cp T = 5000 ( )72500 T = 78 C bulunur. EKlM-KASIM-ARALIK 1995 SAYI: 17 25

5 Ekoloji çevre dergisi J ENDÜSTRİYEL ATIK AKIŞKANLAR Burada; m^ m2, m 3, m 4 ve m 5 her bir işlemde atılan çözelti miktarı (kg/s) M: toplam sıcak çözelti miktarı (kg/s) T b T 2, T 3, 74 ve TS her bir işlemde atılan çözelti sıcaklığı ( C) c: çözeltinin özgül ısınma ısısı (J/kg C) Hesaplamaları esas alınan önemli noktalar şunlardır: 1- Bir parti malın boyanması için atılan sıcak çözelti miktarı litredir. 2- Bir vardiyada bir parti mal boyanmaktadır. Fabrika üç vardiya çalıştığından 24 saatte atılan çözelti miktarı; 3x25.000= lt=75 ton/gün (78 C) olur. 3- İşletmede 8 adet makina çalıştığına göre günlük atılan toplam çözelti miktarı 8 x = it/gün olacaktır. Isı geri kazanma ünitesinin (ısı eşanjörü) tasarımı ile ilgili veriler: -Atık su yükü: lt/gün=600 ton/gün -Atık su ortalama sıcaklığı (eşanjöre giriş sıcaklığı): 78 C -Atık suyun eşanjörden çıkış sıcaklığı 25 C -Soğuk temiz suyun eşanjöre giriş sıcaklığı: 15 C -Eşanjörde elde edilmek istenen temiz su sıcaklığı: 50 C -Soğuk temiz su debisi: 900 ton/gün (temiz su artezyen suyudur, işletmenin kendi imkanları ile elde edilmektedir.) Eşanjörde elde edilmek istenen sıcaklığın 50 C seçilme nedeni tamamen tekstil terbiye teknolojisi ile ilgilidir. Çünkü hiç bir terbiye işlemine 50 C'nin üzerinde bir sıcaklıkta başlanmaz. Aksi takdirde birçok problemi de beraberinde getirebilir. Bu nedenle çok daha yüksek sıcaklıkta sıcak su elde etmek mümkün olduğu halde özellikle bu sıcaklık seçilmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucu: -Eşanjör tipi: Tek gövde dört geçişli -Eşanjörün aynadan aynaya uzunluğu:3.5 m. -Herbir geçişdeki boru sayısı: 80 adet -Eşanjör yüzey alanı: 88 m 2 -Eşanjör ısı kapasitesi: 1540 kw bulunmuştur. Projenin Maliyeti: Projenin maliyetine esas teşkil eden temel kalemler ve tutarlar Bursa Organize Sanayi bölgesinde kurulu bulunan eşanjör, kazan, tank ve pompa konusunda üretim, satış ve montaj yapan çeşitli firmalarla, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı işleri Tesisat ve Birim Fiyat ve Tarifeleri (l995)'den alınmıştır. Tesisat maliyeti sırası ile; ısı eşanjörü, atık sıcak su toplama tankı (30 ton), temiz sıcak su tankı (40 ton), terrnostatlı vanalar (üç yollu), normal vanalar (iki yollu), pompalar (3 adet), borular (l", 150 m), bina maliyeti (arsa, yapı malzemeleri v.s.)'den oluşmuştur. Toplam teçhizat tutan (izolasyon dahil) 785 milyon TL'dır. Yatınm maliyeti, tasarrufların gerçekleşmesi için gerekli harcamaları içerir. Bu ise satın alınan yeni ekipmanın fiyatı yanısıra halihazırda var olan ekipmanın kaldırılması, gerekli temel ve drenaj sistemlerinin kurulması gibi tesisatın tipine göre çok değişik olabilecek yerleştirme masraflarını da içermektedir. Yatınm maliyeti hesaplanırken aşağıdaki maliyetlerin de gözönüne alınması gerekmektedir. Bunlar sırasıyla ekipman, mühendislik (%10) bağlantılar ve kablolar (%7), montaj (%12), testler ve ayarlar (%6), üretim kayıpları (%4), beklenmeyen harcamalar (%10) olup toplam tahmini maliyet l milyar 175 milyon TL'dır. YILLIK ENERJİ TASARRUFU TUTARI incelediğimiz bu işletmede bir günde Nilüfer çayına atılan sıcak çözelti miktarı 600 ton/gün (78 C)'de 25 bin kg/saat debideki atık sıcak su 78 C'den 25 C'ye soğurken ve bu esnada eşanjörde 37 bin kg/saat debideki soğuk temiz su 15 C'den 50 C'ye kadar ısıtılmaktadır. Bu ısıtmada kazanılan enerji: Q=mxcpx A T su= kg/h x 4.19 kj/ kg CX(50-15) C Q=5426 MJ/h bulunur. Diğer taraftan l litre Fuel-oil'in taşıdığı enerji: MJ/kg dır. Soğuk suyun ısıtılmasıyla kazanılan enerjinin Fuel-oil eşdeğeri: 5426/40.614=133.6 kg/saat bulunur. Günde ortalama 20 saat çalışıldığı ve yılda 300 işgünü olduğu düşünülürse, yıllık tasarruf: 20 saat x 300 gün x kg/saat = 801 ton Fuel-oil/yıl olduğu görülür. Ortalama Fuel-oil fiyatı Tl/kg= ,- TL bulunur. Bir yatınmın ekonomik olup olmadığını değerlendirmek için bir kaç metod vardır. Bunlardan en basiti (Geri Ödeme Süresi) metodudur. Bu ise yatınmda sarf edilen tüm paranın geri alınması için geçen süredir. Geri Ödeme Süresi (Ay) Yatırım Mal y eti/ x12 Yıllık Tasarruf Geri Ödeme Süresi Yaklaşık iki aydır. Netice olarak; Bursa'da faaliyet gösteren 7 adet EKÎM-KASIM-ARALIK 1995 SAYI: 17

6 ENDÜSTRİYEL ATIK AKIŞKANLAR boyahanedeki veriler baz alınarak yapılan hesaplamalarda her bir işletmede bir yılda elde edilebilecek ortalama ısı enerjisi tasarrufu Ton Fuel-Oil eşdeğeri cinsinden 476 ton Fuel-Oil/ yıl bulunmuştur. Bursa bölgesinde 190 adet boyahane işletmesinin faaliyet gösterdiği göz önüne alındığında (3); bunların tamamında tasarruf edilebilecek bir yıllık toplam Fuel-Oil miktarı: 476x190= ton Fuel-Oil/ yıl bulunur. EKONOMİK ANALİZ Baz alınan işletme adedi: 7 Bursa'da toplam işletme adedi: 190 Yıllık ortalama tasarruf miktarı (l İşletme için): 476 ton Fuel-Oil/yıl Bursa bölgesi yıllık toplam tasarruf miktarı: ton Fuel-Oil/yıl Bu tasarrufun TL olarak karşılığı (Fuel-Oil Birim Fiyatı: Tl/kg): x11.340= TL. olmaktadır. 5.SONUÇ VE ÖNERİLER Günümüzde atıkların çevreye olan zararı büyük boyutlara ulaşmıştır. Dünya bu konuda yeterli duyarlılığı geç de olsa farketmiştir. Ülkemiz açısından da durum pek iç açıcı değildir. Yeterli yaptırımların olmasına karşılık denetleme imkanlarının yetersizliği ve politik nedenlerle sanayiciler atıklar konusunda bir başıboşluğa itilmiştir. Bunun sonucu olarak başta nehirlerimiz olmak üzere göllerimiz, denizlerimiz (körfezlerimiz) hızla kirlenmektedir. Türkiye hala bu konuda geç kalmış değildir. Umanz ki önce ilgililer sonra toplum bu konuda yeterli duyarlılığı gösterir. Enerji tasarrufu kar demektir. Enerjiyi sorumsuzca kullanmak ve savurganca harcamak milli ekonomimiz için büyük bir kayıptır. Sanayileşme ve sosyal kalkınma sürece içersinde olan ülkemiz için enerji özel bir öneme sahiptir. Ekonomimizin gelişmesi ve hayat standardımızın yükseltilmesi için enerji üretiyor ve kullanıyoruz. Türkiye enerji kaynakları (doğal gaz, petrol vs.) açısından çok zengin bir ülke değildir. İsraf edilen her kalori enerji; sosyal, iktisadi ve ekonomik yönden gelişmemizin aksamasına neden olmaktadır. İlgili kişi kurum ve kuruluşlar el birliğiyle bu konuya gereken hassasiyeti bir an önce göstermelidir. Ülkemiz maalesef bu konuda arzu edilen seviyeye henüz gelememiştir. Endüstriyel atık sıcak havandan geri kazanılan ısı miktarı da hesaba katılırsa sadece Bursa'da endüstriyel atık akışkanlardan yaklaşık 1.5 trilyon TL'lik tasarruf söz konusudur. Ekoloji çevre dergisi t Diğer taraftan, Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. (TEDAŞ) bi üst yüzey yetkilisi, Türkiye'de %18 düzeyinde elektrik enerjisi kayıp ve kaçaklarının bulunduğunu, bugünkü fiyatlarla yılda yaklaşık 30 trilyon TL'lik zarar olduğunu beyan etmiştir. Aynı şekilde, Türkiye genelinde bir günde üretilen 91 milyon ekmeğin yaklaşık 12 milyonunun çöpe atıldığı, bunun ülke ekonomisine l günlük maliyeti 35 milyar TL, yıllık maliyeti ise l trilyon 280 milyar TL'ye ulaşmaktadır. Dünyada birçok ülke açlık çekerken ülkemizde bu kadar ekmek israfının yapılması oldukça düşündürücüdür. Türkiye'nin her yıl tükettiği 350 trilyon TL'lik enerjinin %43'ünü boşa harcadığı, basit yöntem ve yatırımlarla tasarruf edilebilecek trilyon TL'lik bu kaynakla 150 sanayi tesisi kurmanın veya kamu açıklarının büyük bölümünü kapatmanın mümkün olabileceği açıklanmıştır. Gazbeton Üreticileri Birliği'nin "Enerji Tasarrufu" konulu araştırmasında yer alan ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası'ndan alınan verilere dayanarak yapılan hesaplamalara göre, Türkiye'de her yıl ısınma amaçlı 175 trilyon TL'lik kömür ve petrol ürünü, diğer amaçlar için de 175 trilyon TL'lik elektrik enerjisi tüketilmektedir. Isınma amaçlı 175 trilyon TL'lik enerji tüketiminin yaklaşık yarısı binalardaki yalıtımsızlık yüzünden israf olduğu noktasından hareketle her kış yaklaşık 90 trilyon TL'nin havayı ısıtmak için boşa harcandığı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca hava kirliliğine de olumsuz etkisi söz konusudur. Hayatımızın vazgeçilmez kaynağı olan suyu da gerektiği gibi değerlendiremiyoruz. Kimi şehirlerimizde susuzluk yaşanırken, kimi yerlerde ise sular israf edilmektedir. Her yıl tonlarca su şehir şebekelerindeki arızalardan, kaçaklar ve diğer nedenlerden dolayı abonelere ulaşmamaktadır. Şehire verilen suyun ancak %60'ı abonelere ulaşmaktadır, fakat abonelerden barajdan çıkan su debisine göre metreküp başına fiyatlandırma yapılmaktadır. Sadece İstanbul'da su şebekelerindeki kayıp ve kaçak oranının %30'u bulmasından dolayı her gün yaklaşık 600 bin metreküp su israf edilmekte böylece İSKİ'nin kaybı aylık olarak 10.5 trilyon TL olmaktadır. Bu değer Türkiye çapında düşünüldüğünde israf edilen su miktarının milli servet israfı olarak büyük meblağlarla karşımıza çıktığı acı bir şekilde görülmektedir. Dördüncü bölümde görüldüğü gibi tekstil terbiye dairelerinde normal bir yatırımla oldukça büyük enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Sağlanan bu tasarruf sayesinde bir yandan ihracatta yaşanan çetin rekabet şartları için önemli bir avantaj elde edilecek; diğer yandan da ülkemize dövizle giren petrol tüketiminin azalması ile ayrıca bir döviz tasarrufu sağ- EKtM-KASIM-ARALIK 1995 SAYI: 17 27

7 ENDÜSTRİYEL ATIK AKIŞKANLAR boyahanedeki veriler baz alınarak yapılan hesaplamalarda her bir işletmede bir yılda elde edilebilecek ortalama ısı enerjisi tasarrufu Ton Fuel-Oil eşdeğeri cinsinden 476 ton Fuel-Oil/ yıl bulunmuştur. Bursa bölgesinde 190 adet boyahane işletmesinin faaliyet gösterdiği göz önüne alındığında (3); bunların tamamında tasarruf edilebilecek bir yıllık toplam Fuel-Oil miktarı: 476x190= ton Fuel-Oil/ yıl bulunur. EKONOMİK ANALİZ Baz alınan işletme adedi: 7 Bursa'da toplam işletme adedi: 190 Yıllık ortalama tasarruf miktarı (l İşletme için): 476 ton Fuel-Oil/yıl Bursa bölgesi yıllık toplam tasarruf miktarı: ton Fuel-Oil/yıl Bu tasarrufun TL olarak karşılığı (Fuel-Oil Birim Fiyatı: Tl/kg): x11.340= TL. olmaktadır. 5.SONUÇ VE ÖNERİLER Günümüzde atıkların çevreye olan zararı büyük boyutlara ulaşmıştır. Dünya bu konuda yeterli duyarlılığı geç de olsa farketmiştir. Ülkemiz açısından da durum pek iç açıcı değildir. Yeterli yaptırımların olmasına karşılık denetleme imkanlarının yetersizliği ve politik nedenlerle sanayiciler atıklar konusunda bir başıboşluğa itilmiştir. Bunun sonucu olarak başta nehirlerimiz olmak üzere göllerimiz, denizlerimiz (körfezlerimiz) hızla kirlenmektedir. Türkiye hala bu konuda geç kalmış değildir. Umarız ki önce ilgililer sonra toplum bu konuda yeterli duyarlılığı gösterir. Enerji tasarrufu kar demektir. Enerjiyi sorumsuzca kullanmak ve savurganca harcamak milli ekonomimiz için büyük bir kayıptır. Sanayileşme ve sosyal kalkınma sürece içersinde olan ülkemiz için enerji özel bir öneme sahiptir. Ekonomimizin gelişmesi ve hayat standardımızın yükseltilmesi için enerji üretiyor ve kullanıyoruz. Türkiye enerji kaynakları (doğal gaz, petrol vs.) açısından çok zengin bir ülke değildir. İsraf edilen her kalori enerji; sosyal, iktisadi ve ekonomik yönden gelişmemizin aksamasına neden olmaktadır. İlgili kişi kurum ve kuruluşlar el birliğiyle bu konuya gereken hassasiyeti bir an önce göstermelidir. Ülkemiz maalesef bu konuda arzu edilen seviyeye henüz gelememiştir. Endüstriyel atık sıcak havandan geri kazanılan ısı miktarı da hesaba katılırsa sadece Bursa'da endüstriyel atık akışkanlardan yaklaşık 1.5 trilyon TL'lik tasarruf söz konusudur. Ekoloji rpvrp dereisi ' Diğer taraftan, Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. (TEDAŞ) bi üst yüzey yetkilisi, Türkiye'de %18 düzeyinde elektrik enerjisi kayıp ve kaçaklarının bulunduğunu, bugünkü fiyatlarla yılda yaklaşık 30 trilyon TL'lik zarar olduğunu beyan etmiştir. Aynı şekilde, Türkiye genelinde bir günde üretilen 91 milyon ekmeğin yaklaşık 12 milyonunun çöpe atıldığı, bunun ülke ekonomisine l günlük maliyeti 35 milyar TL, yıllık maliyeti ise l trilyon 280 milyar TL'ye ulaşmaktadır. Dünyada birçok ülke açlık çekerken ülkemizde bu kadar ekmek israfının yapılması oldukça düşündürücüdür. Türkiye'nin her yıl tükettiği 350 trilyon TL'lik enerjinin %43'ünü boşa harcadığı, basit yöntem ve yatırımlarla tasarruf edilebilecek trilyon TL'lik bu kaynakla 150 sanayi tesisi kurmanın veya kamu açıklarının büyük bölümünü kapatmanın mümkün olabileceği açıklanmıştır. Gazbeton Üreticileri Birliği'nin "Enerji Tasarrufu" konulu araştırmasında yer alan ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası'ndan alınan verilere dayanarak yapılan hesaplamalara göre, Türkiye'de her yıl ısınma amaçlı 175 trilyon TL'lik kömür ve petrol ürünü, diğer amaçlar için de 175 trilyon TL'lik elektrik enerjisi tüketilmektedir. Isınma amaçlı 175 trilyon TL'lik enerji tüketiminin yaklaşık yarısı binalardaki yalıtımsızlık yüzünden israf olduğu noktasından hareketle her kış yaklaşık 90 trilyon TL'nin havayı ısıtmak için boşa harcandığı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca hava kirliliğine de olumsuz etkisi söz konusudur. Hayatımızın vazgeçilmez kaynağı olan suyu da gerektiği gibi değerlendiremiyoruz. Kimi şehirlerimizde susuzluk yaşanırken, kimi yerlerde ise sular israf edilmektedir. Her yıl tonlarca su şehir şebekelerindeki arızalardan, kaçaklar ve diğer nedenlerden dolayı abonelere ulaşmamaktadır. Şehire verilen suyun ancak %60'ı abonelere ulaşmaktadır, fakat abonelerden barajdan çıkan su debisine göre metreküp başına fiyatlandırma yapılmaktadır. Sadece İstanbul'da su şebekelerindeki kayıp ve kaçak oranının %30'u bulmasından dolayı her gün yaklaşık 600 bin metreküp su israf edilmekte böylece İSKİ'nin kaybı aylık olarak 10.5 trilyon TL olmaktadır. Bu değer Türkiye çapında düşünüldüğünde israf edilen su miktarının milli servet israfı olarak büyük meblağlarla karşımıza çıktığı acı bir şekilde görülmektedir. Dördüncü bölümde görüldüğü gibi tekstil terbiye dairelerinde normal bir yatırımla oldukça büyük enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Sağlanan bu tasarruf sayesinde bir yandan ihracatta yaşanan çetin rekabet şartları için önemli bir avantaj elde edilecek; diğer yandan da ülkemize dövizle giren petrol tüketiminin azalması ile ayrıca bir döviz tasarrufu sağ- EKİM-KASIM-ARALIK 1995 SAYI: 17 27

8 Ekoloji çevre dergisi -* ENDÜSTRİYEL ATIK AKIŞKANLAR lanmış olacaktır. Böylesine önemli bir konuya bugüne kadar yeterince eğilinmeyişi gerçekten son derece şaşırtıcıdır. Ancak yapılan anket (4) ülkemizde halen pek çok işletmede böyle bir potansiyelin farkında olunmadığını (%45) veya önceliği düşük bir problem olarak görüldüğünü (%24) ya da sermaye yokluğu sebebiyle (%15) bu konuya eğilinmediğini göstermiştir. Amacımız kurutma ve boyama işlem atıklarının değerlendirilmesi ve yapılan tasarrufun somut bir şekilde ortaya konmasıdır. Tüm bunlar incelenirken ortaya çıkan sonuç enerji tasarrufu ve çevre konusunda ülke olarak kayda değer bir çalışma yapılmamış olduğudur. Ortaya çıkan bir diğer gerçek de devletin bu konuda gereken yaptırım gücünü sağlayamamış olmasıdır. Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, basit ısı geri kazanım üniteleri ile kolayca tasarruf yapmak mümkündür. Çünkü yapılan yatırım kısa sayılabilecek bir zaman zarfında kendini öder hale gelebilmektedir. Fakat buna rağmen sanayicilerin bu konuya ilgisiz kalmalarının sebeplerini bir kaç şıkta toplamak mümkündür. En önemlisi tekstil sektöründeki iç rekabet gücünün yeterli düzeyde olmamasıdır. Çünkü serbest pazar (piyasa) ekonomilerinde rekabetsiz bir ortam malın satış fiyatına bir sınırlama getirmemektedir. Bunun sonucu iyi karla satılan mal, sanayicilerin enerjideki kayıplarını zahiren telafi edebilmektedir. İkinci önemli etken işçi ücretlerinin ucuz olmasıdır. Bu etken de birim maldan elde edilen karı yükseltmektedir. Dolayısıyla tasarruf konusu yine ikinci planda kalmaktadır. Bu elbette istenilen bir olay değildir. Amacımız insanlarımızın mutluluk ye refahı ise gerekli tedbir ve yatırımlarla insanımız mutlu edilmelidir. Sanayiciler enerji için her geçen gün daha fazla para ödediklerini biliyorlar. Bu, Türk Lirasının değer kaybetmesi, enflasyon ve enerji ihtiyacının (özellikle petrolün) büyük bir bölümünün ithal etme zorunluluğu gibi nedenlerden kaynaklanıyor. Ancak her sanayicinin enerji için fazladan ne kadar ödediğini bildiği söylenemez. Bazıları enerji kaynakları yeterli olduğu sürece bu konuyla ilgilenmiyorlar. Sanayicilerin konuya ilgisizliği; hammade, emek ve tükettikleri diğer üretim girdilerinin maliyetine oranla, enerji maliyetim hala küçümsemelerinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bilgi eksikliği veya bilgilendirme yetersizliği sözkonusudur. En büyük tasarrufu bu alanlarda yapabileceklerine inandıkları için enerji maliyetini düşüreceklerine, daha yüksek olduğunu düşündükleri enerji dışındaki diğer maliyetleri düşürmenin yollarını arıyorlar. Aslında tam tersine, dünyada birçok sanayici enerji maliyetini düşürmenin bu "görünürde yüksek" maliyetleri düşürmekten daha kolay olduğu konusunda deneyim kazandı. Enerji maliyetlerinin her zaman toplam üretim maliyetinin önemsiz bir bileşeni olduğu da doğru değildir. Enerji maliyetlerinin oranı işin niteliğine göre %1-2'den %40'a kadar çıkabilir. Üretim maliyetleri içindeki enerji maliyetini azaltmak; iş akışı, enflasyon ve döviz kuru değişmeleri karşısında işletmeyi daha dayanıklı kılar, rekabet gücünü de arttırır. ÖZET OLARAK -İyi bir enerji tasarrufu ithalatın azaltılmasına, ihracatın ise artırılmasına katkıda bulunarak Türkiye'nin enerji güvenliğinin ve ödemeler dengesinin iyileştirilmesini sağlar. -Çevre kirliliğine yol açan sülfür dioksit, karbon monoksit, karbondioksit, azotoksitler, duman vs. emisyonların azaltılmasına katkıda bulunarak çevrenin korunmasını sağlar. -Daha fazla iş imkanı sağlar. -Kömür madenleri ve elektrik santralleri gibi pahalı enerji kaynaklarına ihtiyacı azaltır veya geciktirir. -Basit ısı geri kazanım üniteleri ile büyük enerji tasarrufları sağlamak mümkündür. -Geri kazanılan her kalori hem ülkemizin hem de insanlarımızın refah seviyesini yükseltecektir. -Geç kalınmadan çevre konusunda yeterli hassasiyet gösterilmeli ve gerekli tedbirler acilen alınmalıdır. -Enerji tasarrufunun insanlığın geleceği ve ülke menfaatleri açısından bir zorunluluk olduğu ortaya çıkmaktadır. -Son bir öneri olarak; Türkiye tek elektrik iletim sistemi olarak enterkonnekte şebekeyi esas alan merkeziyetçi bir sistem yerine, küçük (10-20 MW boyutlara kadar inen) kent ve kasaba santrallerini esas alan ancak aşırı ihtiyaç duyulan saatlerde enter konnekte şebekeye bağlanan bir elektrik planlamasını gündemine almalıdır. Bu öneri çevre ve enerji ikilemini uzun vadede ortadan kaldıracak, ayrıca enerji kaynaklarımızı sürdürülebilir kalkınmanın hizmetine sunabilecektir. KAYNAKLAR 1- Tünay. O. "Endüstriyel Su Kirliliği Kontrolünde Temel İlkeler" Atıksu Arıtmada İleri Arıtma Teknikleri Semp., TMMOB Kimya Müh., Bursa, Mayıs Teke, İ. "Atık Akışkanlardan Enerjinin Ekonomik Olarak Geri Kazanılması" Isı Bilimi ve Tekniği 6. Ulusal Kongresi, ODTÜ, Ankara, Eylül Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 1995 Rehberi 4- EİE Isı Geri Kazanımı Sanayide Enerji Taraması Anket Çalışması, Ankara, EKİM-KASIM-ARALIK 1995 SAYI: 17

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA.

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA. 111 Dergisi 3 TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ Celal KAMACI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksekokulu celal@comu.edu.tr Dr. Zeki

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ İsken Sugözü Termik Santrali Adana Türkiye de 200 binin üzerinde iģletme, 70 bin dolayında üretim/sanayi iģletmesi bulunmaktadır. Bunlar arasında; Enerji tesisleri

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

SICAK SU ABSORBSİYONLU SOĞUTUCU c

SICAK SU ABSORBSİYONLU SOĞUTUCU c CR8112EC SICAK SU ABSORBSİYONLU SOĞUTUCU c (DÜŞÜK SICAKLIKTA SICAK SU UYGULAMALARI) Model RCH Güneş ısısı için Yakma tesislerinden çıkan atık ısılar için Dünyamızla dost... kaynak sularının ve fabrika

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI A. Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi B.

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu Mart - 2011 Yahya Kaptan Toplu Konut Alanının Isı Yalıtımı Açısından Değerlendirilmesi Hazırlayan : Ünal ÖZMURAL, Alpaslan GÜVEN, Yavuz

Detaylı

KOBİ lerde Enerji Verimliliği Örnekleri

KOBİ lerde Enerji Verimliliği Örnekleri KOBİ lerde Enerji Verimliliği Örnekleri Enerji ve Suyu Akıllı Kullanmak... Hem Verimli Hem de Tasarruflu Kullanmak... Dr. Ersun Kubilay Proje Teknik Danışmanı - Epsilon Enerji Ltd.Şti. 06 Mayıs 2014 Bursa

Detaylı

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 Kapalı Sistem Enerji Analizi TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 4-27 0.5 m 3 hacmindeki bir tank başlangıçta 160 kpa basınç ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan-134a içermektedir. Daha

Detaylı

SUNİ RÜZGAR BACASI. Nurettin AYDIN Patent no:200903009. Dünyadan Benzer Örnek: Güneş Bacası havayı güneşle ısıtıp rüzgar üretir

SUNİ RÜZGAR BACASI. Nurettin AYDIN Patent no:200903009. Dünyadan Benzer Örnek: Güneş Bacası havayı güneşle ısıtıp rüzgar üretir SUNİ RÜZGAR BACASI TÜBİTAK desteği ile ULUSLARARASI İNCELEMELİ PATENT Patent No: 200903009 Patent Sahibi: Nurettin AYDIN İletişim: 05053195090 nurettin.aydin68@gmail.com Ankara Neden? Dünyada her yıl 2

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Konunun önemi Belediyelerin enerji kaynakları; Hidrolik Bio kütle Bu kaynaklardan belediyeler nasıl yararlanabilir, Yenilenebilir enerji

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis Sanayide Enerji Verimliliği Hizmetleri Soğutmanın Temelleri Doğalgazlı Soğutma Otomotiv Fabrikası İçin Örnek Çalışma Örnek Çalışma Sonuçları Enervis Sanayide

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE M A SERA ISI POMPALARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE M A SERA ISI POMPALARI YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE M A SERA ISI POMPALARI ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş. İsmindeki (Can-inovate) inovasyon ruhu ile hareket eden şirketimiz, 1965 yılından beri elektronik, IT, haberleşme, enerji, inşaat,

Detaylı

ENERJİ TASARRUFUNDA KOMBİNE ÇEVRİM VE KOJENERASYONUN YERİ VE ÖNEMİ. Yavuz Aydın 10 Ocak 2014

ENERJİ TASARRUFUNDA KOMBİNE ÇEVRİM VE KOJENERASYONUN YERİ VE ÖNEMİ. Yavuz Aydın 10 Ocak 2014 ENERJİ TASARRUFUNDA KOMBİNE ÇEVRİM VE KOJENERASYONUN YERİ VE ÖNEMİ Yavuz Aydın 10 Ocak 2014 Enerji Tasarrufunda Kombine Çevrim ve Kojenerasyon Yaşadığımız dünyada elektrik üretiminin % 80 i fosil yakıtlardan

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

Daire Isıtma Üniteleri. Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin

Daire Isıtma Üniteleri. Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin Daire Isıtma Üniteleri Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin Daha İyi Bir Gelecek İçin: Techem Çevre dostu ve ekonomik Doğal kaynakların hızla tükendiği günümüzde, enerjiye olan ihtiyaç

Detaylı

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI Rasim Buluç, Fikret Büyüksoy Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Erzurum Daha önce Bayındırlık ve İskân İl

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Prof. Dr. Akın B. ETEMOĞLU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Prof. Dr. Akın B. ETEMOĞLU ENERJİ VERİMLİLİĞİ Prof. Dr. Akın B. ETEMOĞLU Amaç İçerik Dün yaptıklarınız size hala çok iyi görünüyorsa, bugün geri kalmaya başladınız demektir... E.Wilson Verimlilik Enerji Yönetimi Buhar Kullanımında

Detaylı

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA İçerik 1. Sisteme Genel Bakış 2. Atık Su Kaynaklı Isı Pompası Isı Değiştiricileri ve Tasarımı 3. Atık Su Isı

Detaylı

e-bulten DOKÜMAN NO: PR/8.5/001 REVİZYON NO:00 YAYIN TARİHİ: 02/12/2015 SAYFA NO: Sayfa 1 / 5

e-bulten DOKÜMAN NO: PR/8.5/001 REVİZYON NO:00 YAYIN TARİHİ: 02/12/2015 SAYFA NO: Sayfa 1 / 5 DOKÜMAN NO: PR/8.5/001 REVİZYON NO:00 YAYIN TARİHİ: 02/12/2015 SAYFA NO: Sayfa 1 / 5 ISO 50001:2011 standardının amacı özellikle enerji üretimi fazla sanayi tesislerinin enerji yönetimi için bir çerçeve

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ Murat BAYRAM Binalarda Enerji Verimliliği Şubesi Şube Müd.V. bayram.bay@gmail.com Enerji Nedir? İş yapabilme kabiliyetidir. Enerji Yönetimi Nedir? Yaşam için gerekli

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ Tebliğ; 14 Aralık 2011 tarih ve 28142 sayılı R.G. EK 1. TESİS İÇİ MEVCUT EN İYİ TEKNİK (MET) UYGULAMALARI EK 2. TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARI

Detaylı

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI. Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI. Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com Özet Türkiye de enerjinin yaklaşık %30 sanayide tüketilmektedir. Bu nedenle yapılacak

Detaylı

Ekoten boyahanesi enerji izleme

Ekoten boyahanesi enerji izleme Eski adıyla Ekoten boyahanesi enerji izleme Neden ees Mühendislik Ltd. Şirketi? Türkiye de yenilenebilir enerji ees Mühendislik ofisi İzmir Sütaş Karacabey: 300 kw Biyogaz tesisi Sütaş Karacabey: 2,2 mw

Detaylı

EK-2 PROJE VERİMLİLİK BİLEŞENİ TABLOSU. Bileşen Kodu Değerlendirmeye Alınması. Ekipmanın Proje Öncesi Durumu Adı Markası ve Modeli Kurulu Gücü (kw)

EK-2 PROJE VERİMLİLİK BİLEŞENİ TABLOSU. Bileşen Kodu Değerlendirmeye Alınması. Ekipmanın Proje Öncesi Durumu Adı Markası ve Modeli Kurulu Gücü (kw) PROJE VERİMLİLİK BİLEŞENİ TABLOSU Bileşen Kodu Değerlendirmeye Alınması 1 KABUL / RED EK-2 Ekipmanın Proje Öncesi Durumu Adı Markası ve Modeli Kurulu Gücü 2 3 Adedi Yıllık Ortalama İşletme Yükü Birim Enerji

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

Enerji Tasarrufu AB Araştırması

Enerji Tasarrufu AB Araştırması ENERJİ TASARRUFU Enerji Tasarrufu AB Araştırması 2050 yılı Enerji Senaryosu Biyoyakıt 30 % Güneş 40 % Petrol 5 % Rüzgar 15 % Su 10 % 2 Enerji Tasarrufu Shell Araştırması 2000 / 2020 / 2060 yılları Enerji

Detaylı

Enerji Verimlilik Kanunu

Enerji Verimlilik Kanunu Enerji Verimlilik Kanunu 2007 yılı itibariyle yürürlükte olan Enerji Verimliliği Kanunu sonucu, toplam inşaat alanı 2000 m 2 ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sistemi kullanımı zorunlu hale gelmiştir.

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

Sistemleri. (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 04.01.2010 - İstanbul

Sistemleri. (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 04.01.2010 - İstanbul Birleşik ik Isı ve GüçG Sistemleri (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 1 Birleşik ik Isı ve GüçG Sistemi Kojenerasyon- Nedir? En temel ifadeyle ; Elektrik ve Isının aynı

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

AirMini 04 08 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri

AirMini 04 08 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri AirMini 04 08 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu

Detaylı

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ DOĞAL ÇEVRİMLER Enerji Girdisi Atık yok Isı kaybı Yerkabuğun dan sağlanan malzeme Yerkabuğun a bırakılan

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır.

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır. Düşük Sıcaklıklı Isıtma, Yüksek Sıcaklıklı Soğutma Ve Isı Pompası Sistemleri Dr. İbrahim ÇAKMANUS Dünyamızda enerji, istenilen yer ve zamanda seyrek olarak uygun sıcaklıkta bulunur. Mühendisler için temel

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME. Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME. Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL

Detaylı

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ Önemli Rakamlar 2013 de 81,3 milyar gelir 147,400 dünyada çalışan sayısı

Detaylı

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015 TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 25 Kasım 2015 1 Türkiye de Enerji Sektörü Ne Durumda? Fosil kaynaklar bakımından oldukça yetersiz olan Türkiye enerjide %73 oranında dışa bağımlıdır.

Detaylı

Yatırımsız Enerji Verimliliği: Enerji Performans Sözleşmeleri

Yatırımsız Enerji Verimliliği: Enerji Performans Sözleşmeleri Yatırımsız Enerji Verimliliği: Enerji Performans Sözleşmeleri Onur Ünlü Mak.Yük Müh. 16.01.2015 İçerik Neden Verimlilik Artırıcı Proje? Verimlilik Artırıcı Proje Engeller Finansal Çözüm: EPS Uygulama 1

Detaylı

AirMini Serisi 28-34 kw Isı Pompası Sistemleri

AirMini Serisi 28-34 kw Isı Pompası Sistemleri AirMini Serisi 28-34 kw Isı Pompası Sistemleri Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ enveripab Bilinçlendirme Semineri (Marmara Üniversitesi) 12 Kasım 2008 A. Yıldırım TÜRKEL ENKO Birleşik Enerji Sistemleri ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun

Detaylı

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M DEÜ HASTANESİ KLİMA SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİNİN N ISIL VE HİDROLİK DENGELENMESİ Burak Kurşun un / Doç.Dr.Serhan KüçüK üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M BölümüB GİRİŞ Değişen

Detaylı

Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar

Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ 2012 15-16 17 Şubat 2012 Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar Prof. Dr. Sermin ONAYGİL İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi ve A.B.D. onaygil@itu.edu.tr İTÜ Elektrik

Detaylı

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Y. Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU Y. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI Elektrik Üretim Sistemleri Elektrik Üretim Sistemleri Elektrik Üretim Sistemleri

Detaylı

Türkiye de Kojenerasyon Potansiyeli, Uygulamaları ve Yasal Durum

Türkiye de Kojenerasyon Potansiyeli, Uygulamaları ve Yasal Durum E P D K Türkiye de Kojenerasyon Potansiyeli, Uygulamaları ve Yasal Durum Rıza GÜNGÖR Grup Başkanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EİE Toplantı Salonu 21 Mart 2007 E P D K Kojenerasyon Nedir? Isı ve elektrik

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON 27 MAYIS 2015 - İZMİR Yavuz Aydın Başkan TÜRKOTED KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDA GELİŞMELER VE BEKLENTİLER 2 02.06.2015 The future

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ PANELĐ 27 Ekim 2010 Rize Ticaret Borsası KAPSAM TTGV Genel Tanıtımı TTGV Teknoloji Geliştirme

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI-II. Prof. Dr. Durmuş Kaya Kocaeli Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI-II. Prof. Dr. Durmuş Kaya Kocaeli Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI-II Prof. Dr. Durmuş Kaya Kocaeli Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2 Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği

Detaylı

Mekanik Projelendirme Esnasında Tasarımı Yönlendiren Faktörler

Mekanik Projelendirme Esnasında Tasarımı Yönlendiren Faktörler Isı İstasyonu Uygulamaları Mekanik Projelendirme Esnasında Tasarımı Yönlendiren Faktörler Yatırım maliyetinin düşürülmesi İşletme masraflarının kısılması Bakım masraflarının minimize edilmesi Isıtma kalitesinin

Detaylı

TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TEKNOTREND: ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ VE TÜRK SANAYĠSĠ ĠSO Odakule Meclis Toplantı Salonu 22 Haziran 2010 Ġstanbul KAPSAM

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Sayın İşletme İdari ve Teknik Yönetimleri, Mühendislik hizmetlerinde proje ve uygulama alanlarında geçmişten bugüne yürütmüş olduğumuz çalışmalardan edindiğimiz tecrübelere paralel olarak, bu hizmetlerin

Detaylı

MERKEZİ ÇAMAŞIR YIKAMA ÜNİTELERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMI

MERKEZİ ÇAMAŞIR YIKAMA ÜNİTELERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMI MERKEZİ ÇAMAŞIR YIKAMA ÜNİTELERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMI Ahmet ÖZSOY İsmail İlke KÖSE ÖZET Enerji fiyatlarındaki yükselme, enerjinin daha verimli kullanılması gerektiğini giderek öne çıkarmaktadır. Bununla

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı

Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı Türk Sanayisinde Enerji Verimliliği Semineri - 11 Mart 2009 İstanbul Sanayi Odası - Türkiye Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı Timur Diz Teknik İşler ve Eğitim Koordinatörü İZODER Isı Su Ses

Detaylı

AirMini 10 22 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri

AirMini 10 22 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri AirMini 10 22 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Ekim - Aralık 2015 11/09/2015 Türkiye'nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

Sera ve Tavuk Çiftliklerinde Isı Pompası ile ısıtma

Sera ve Tavuk Çiftliklerinde Isı Pompası ile ısıtma Sera ve Tavuk Çiftliklerinde Isı Pompası ile ısıtma Sera ve Tavuk çiftlikleri genellikle şehir merkezlerinden uzak olduğu için doğalgaz şebekesine bağlı değildir. Bu durumda; en kolay erişilebilen ısı

Detaylı

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü GİRİŞ Jeotermal kaynaklı bölge ısıtma sistemlerinde,

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM Semih Ferit Emekli 1960 Đstanbul'da doğdu. Pertevniyal Lisesi'nden sonra ĐDMMA Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1980 81 döneminde mezun

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletme kurma fikriyle birlikte başlayıp, işletmenin kesin olarak kuruluşunun tamamlanmasına kadar sürdürülen çalışma ve araştırmalara işletmelerin kuruluş çalışmaları denmektedir.

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar henüz ekonomik

Detaylı

PERFECTION IN ENERGY & AUTOMATION ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI

PERFECTION IN ENERGY & AUTOMATION ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI MAYIS 2015 1 Kojenerasyon Nedir? Bugün enerji, insanların hayatındaki en önemli olgulardan birisi haline gelmiştir. Kojenerasyon fikri, tamamen enerji verimliliği

Detaylı

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015 ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ Hasan Çebi Nuh Çimento 2015 Özet Enerjiyi yoğun kullanan çimento tesisler yıllarca proses gereği attıkları ısılarını değerlendirmek için

Detaylı

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST )

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) MODELLER : - IST-30 ( 30 Kw ) - IST-45 ( 45 Kw ) - IST-60 ( 60 Kw ) - IST-80 ( 85 Kw ) Atlas Sayaç ve Ölçü Aletleri AŞ. 2012 yılında IST model numaralı kat istasyonları üretimine

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Yenilikçi ve Güvenilir... Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Çukurova Isı nın kendi markası olan ve son teknolojiyle üretilen Silversun Hot Air Gaz

Detaylı

doğacan Petrol Ürünleri ve Mühendislik Ltd. Şti.

doğacan Petrol Ürünleri ve Mühendislik Ltd. Şti. doğacan Petrol Ürünleri ve Mühendislik Ltd. Şti. İçindekiler Su Kullanımı - Sektörlere Göre Su Kullanımı - Sanayide Kullanıma Göre Tüketilen Su Miktarı Pompa Sistemleri - Endüstride Motorların Kullanım

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

The Power to Save Energy.

The Power to Save Energy. The Power to Save Energy. SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU CT SERİSİ Soğutma CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir. Dolayısıyla

Detaylı

AirMidi Serisi Isı Pompaları

AirMidi Serisi Isı Pompaları AirMidi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire,

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir.

Detaylı

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Patentli alufer teknolojisi ile yüksek verim, düşük emisyon 1 CompactGas ın (1000-2800) avantajları Hoval CompactGas; konfor,ekonomi, güvenilirlik ve teknik

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar Konya Sanayi Odası Ocak 2013 Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar FORM TEMİZ ENERJİ FORM ŞİRKETLER GRUBU 6 farklı şirketten oluşmaktadır; İklimlendirme Cihazları Satışı

Detaylı

Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama. Dr. İbrahim Çakmanus

Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama. Dr. İbrahim Çakmanus Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama Dr. İbrahim Çakmanus Özet LEED puanlama sisteminde enerji puanlamada %35 civarında bir yer tutmaktadır. Bunun için bina kabuğu performansının artırılması, yüksek

Detaylı

SANAYİ FIRINLARINDA MERKEZİ REKÜPERATÖR, REKÜPERATİF VE REJENERATİF YAKICILAR III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN 2011.

SANAYİ FIRINLARINDA MERKEZİ REKÜPERATÖR, REKÜPERATİF VE REJENERATİF YAKICILAR III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN 2011. SANAYİ FIRINLARINDA MERKEZİ REKÜPERATÖR, REKÜPERATİF VE REJENERATİF YAKICILAR III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN 2011 Sultan ÖRENAY ENDÜSTRİYEL ISIL İŞLEM PROSESLERİNDE ENERJİ KAYIPLARI Endüstriyel

Detaylı

Her İşletmenin Mutlaka Bir Enerji Politikası Olmalıdır.

Her İşletmenin Mutlaka Bir Enerji Politikası Olmalıdır. ENVE Enerji, mekanik ve elektrik uygulama konularında 40 yılı aşkın süredir mühendislik hizmeti vermekte olan Ka Mühendislik A.Ş. bünyesinde yapılandırılmış bir kuruluştur. Günümüzde artan enerji maliyetleri

Detaylı

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi 1. GİRİŞ Ülkelerin

Detaylı

REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION. REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için

REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION. REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için 1 REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için Mod.CS5000-3E Peyniraltısuyu Konsantrasyonu için REDA Evaporatör ( 5.000l/h su uçurma

Detaylı

SERKAN PEHLİVAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYAGER

SERKAN PEHLİVAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYAGER SERKAN PEHLİVAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYAGER Tekstil sektörü Tekstil sektöründeki ana çevresel konu kullanılan su, proses sonucunda oluşan atıksu ve atıksuyun içinde taşınan kimyasallardır.

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

Termik Santrallerden Çıkan Atık Enerji ile Isıtılan Seralarda Sebze Yetiştirilmesi

Termik Santrallerden Çıkan Atık Enerji ile Isıtılan Seralarda Sebze Yetiştirilmesi Termik Santrallerden Çıkan Atık Enerji ile Isıtılan Seralarda Sebze Yetiştirilmesi Prof. Dr. H. Yıldız DAŞGAN Çukurova Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü dasgan@cu.edu.tr Elektrik enerjisi elde etmek

Detaylı