TECR T ÖLDÜRÜYOR. ABD ye. ba ml l n sonucu: ABD ye ve iflbirlikçilerine karfl direnifli büyüterek sürdürelim! ABD Irak ta AKP tecritte ÖLDÜRÜYOR!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TECR T ÖLDÜRÜYOR. ABD ye. ba ml l n sonucu: ABD ye ve iflbirlikçilerine karfl direnifli büyüterek sürdürelim! ABD Irak ta AKP tecritte ÖLDÜRÜYOR!"

Transkript

1 Kim ki tecriti görmezden geliyorsa, ülke gerçeklerinden kaç yordur! Kim ki F tiplerindeki katliama karfl ç km yorsa onun baflka bir katliama karfl ç kmas samimiyetsizdir! Kim ki savafla, yoksullu a, ABD ye karfl ç karken tecrite hay r demiyorsa onun mücadelesi sonuçsuzdur! TECR T ÖLDÜRÜYOR Orhan O UR F tiplerine karfl direniflte 105. flehit ABD Irak ta AKP tecritte ÖLDÜRÜYOR! Haftal k Dergi Say : 51 9 Mart 2003 F YAT (KDV Dahil) EUROPE: 3 EURO ABD ye ba ml l n sonucu: SAVAfi YOKSULLUK TECR T ABD ye ve iflbirlikçilerine karfl direnifli büyüterek sürdürelim!

2 Tezkere reddedildi; işbirlikçilik sürüyor! Üsler kapat ls n! Amerikan askerleri topraklar m zdan ç kar ls n! Kuzey Irak taki ordu güçleri geri çekilsin! Amerika ile tüm anlaflmalar iptal edilsin! IMF program ve anlaflmalar iptal edilsin! Ekmek ve onur ve adalet... hiçbirinden vazgeçemeyiz! Ya ekmek, ya onur diyor afla l k Amerikanc - lar... Böyle bir ikileme mahkum de iliz. Amerikanc lar uyan k! Ulusal onurumuzu ayaklar alt nda çi neten de onlar, ekme imizi gasbedenler de. Ölümü gösterip s tmaya raz edecekler ak llar s ra. Ölüm de s tma da onlardan. Ölümü de s tmay da reddediyoruz. Ne ekmek için kavgadan, ne onur savafl ndan, ne adalet mücadelesinden vazgeçmiyoruz. Vazgeçemeyiz de. Çünkü bunlar n hepsi birbirine ba l. Çünkü biri olmadan di eri olmaz. Çünkü melanet onlarca türde olsa da melanetin kayna tek. Elbette yurdumuz için, ba ms zl m z, özgürlü ümüz, gelece imiz için aç da kal r z. Ama IMF paketlerine evet diyerek kabullenilecek açl k, bir direnifl açl de il, teslimiyet açl d r. Açl k m, en katmerlisine dayan r z. Bak n F tiplerine. Zulmün, açl n, iflsizli in, savafl ç l klar n n ortas nda bir günefl gibi fl yan D REN fi e bak n. Bak n da açl görün. Ülkemiz hapishanelerinde tutsak edilenler tüm dünya halklar na emperyalizme, faflizme, açl a ve zulme boyun e memeyi, teslim olmamay ö retiyorlar. Sonuncumuza kadar direnece iz diye yola ç - kanlar, yürümeye devam ediyor o gün bu gündür. Rüflvetlere, tehditlere, flundan vazgeç, flunu kabul et, dayatmalar na meydan okuyarak direniyorlar. Ülkemiz topraklar nda binlerce Amerikan askeri var bugün. Bir halk n katledilmesi için tarihin en kanl, en onursuz pazarl klar ndan biri yap l yor. ABD teslim olmayan tüm dünya halklar - na meydan okuyor. Dünya halklar emperyalizme teslim olmuyor. Ekmek için, adalet için, onur ve özgürlük için meydanlara ç k yor. Halklar, ba ms zl k, demokrasi, sosyalizm bayra n yükseltecek. Bedeli neyse ödenecek. Foto raflarla Tarihimiz INTERNET adresi: adresi: Ekmek ve Adalet Dergisi Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Ali Ercan Göko lu Adresi: nebey Mahallesi nk lap Caddesi Oto Han 55/54 Aksaray Fatih stanbul rtibat Telefonu: Faks: Hesap No: Y lmaz Bas. Yay. Da. Org. Akbank Yusufpafla fiubesi/ ST Ofset Haz rl k: Y lmaz Yay nc l k Bask : ASPAfi Pazarlama Fiyat : Avrupa: 3 Euro Almanya:3 Euro Tarih: 30 Kas m 1996 Yer: stanbul Galatasaray Lisesi Önü Fransa:3 Euro sviçre:3 Euro Hollanda:3 Euro Unuttunuz mu onlar? Belki! Ama onlar unutmad hala mezars z ölülerini... Onlar n ac s hala taze, çünkü hala bir mezarlar yok yak nlar n n... Bu ülkede, hangi parti, hangi iktidar ne yapacak sorusunun cevab için öyle çok fazla göstergeye bakman za gerek yok. Bu tabloya bak n mesela... Kay plar dosyas n açmayan hiç bir parti, hiç bir iktidar, demokratik de ildir, demokrasiyi getiremez... ki kere ikinin dört etti i kadar kesin bir gerçek bu... Sadece kay plar m? nfazlar, iflkenceler, F tipleri... Bunlardan daha net baflka bir ölçü olamaz! Bunlar n hesab n sormayan hiç bir meclis, hiç bir hükümet, bizim de ildir! ngiltere: 2 Belçika: 3 Euro Avusturya: 3 Euro Bürolar m z Akcadag Verlag- Odenwaldstr Köln Tel: Faks: adresi: Adana- nönü Cad. 7. Sokak K z lay fl Han arkas Özkan Apt. No:10/2 Telfaks: Ankara- GMK Bulvar Onur flhan Kat: 6 Daire: 154 K z lay Tel-faks: Antakya- Armutlu Mahallesi Elmas Sok. fiaban Kanatl Apt. Kat: 4 D: 6 Telfaks: Bursa- Baflak Cad. Gür fl Han Daire: 25/4 Heykel Tel-faks: Gaziantep- Karatarla Mahallesi Gaziler Caddesi Yeniçeri Sokak No:27 Daire:10 fiahinbey Hopa: Hopa fl Merkezi Zemin Kat No: 28 HOPA Tel-Faks: Ekmek ve zmir- 3. Beyler Cad Sokak Yaparsoy fl Han No: 31/501 Konak Tel-faks: Kocaeli- Ömera a Mah. Atça Cami Cad. No: 30 Kat: 2 Tel-fax: Malatya- Dabakhane Mah. Eskihalep Cad. Kardefller flhan Kat: 3 No: 15 Tel-faks: Mersin- Kiremithane Mah sk. Müzeyyen Boro flhan No: 9 kat: 1 Dair e 13 Samsun- Talimhane Cad. Bozluolcay fl Han Kat: 3/42 Tel-faks: Trabzon- Kemerkaya Mah. Kundurac lar cad. Dedeo lu sokak Pustular iflhan Kat:1 No:33 Tel-faks: Zonguldak- Gazipafla Cad. Ofluo lu flhan Kat: 5 Daire: 9 Adalet

3 çindekiler 3... Sadece Savafla Karfl M ktidara Karfl Mücadele Mi 5... Devlet Adamlar (iflbirlikçiler) flbafl nda 8... Ve Genelkurmay Konufltu: Tezkere le Ayn Görüflteyiz! 9... AKP ktidar SAVAfi, YOKSULLUK ve TECR T le Öldürüyor Ankara da Yüzbin Yurtsever Irak Halk Yaln z De ildir Genelev de Haz r, AKP Sevinebilir Mart ta Genel Grev! Liseli Üniversiteli Gençlik Boykottayd TECR T ÖLDÜRÜYOR Hücreler Bizi Y kamayacak! HÜCRELER YIKACA IZ! O Gaz Derimi Yakt, Eritti Canl Kalkan Olmak Ya Da Olmamak Marks ve Marksizm Yafl yor! Gazi yi Unutmak, adaletten Vazgeçmektir Tarihi Örgütlü Halklar Yazar srail e BM Kararlar, Silah Denetimi Hükümsüz fib RL KÇ L K DEVAM ED YOR! Yüklenmeye Devam Etmeliyiz! Sakal ndan Utan! AKP nin YEK Oyununda Patronlara Yer Aran yor Darbe Yiyen flbirlikçinin Ruh Hali! AKP ve Yoksulluk Biraz Ciddiyet ve Sorumluluk Lütfen Solun Beyni: Protestomu Yapt m, flim Bitti! Bas ndan: CNN in Sansür Yöntemi flte Susurluk Devleti nin Adaleti! Daha Ak t Ki Kan m z Tez Bo ulas n ngiltere de Halk Meclisleri Armutlu Halk Y k m Tehlikesine Karfl Birlefliyor Kahramanlar Ölmez Sadece Savafla Karfl M? ktidara Karfl Mücadele Mi? ABD ye destek tezkeresi, meclisten geçemedi. Ayn gün, Ankara da yaklafl k yüzbin kifli ABD nin sald rganl n ve AKP nin iflbirlikçili ini protesto etti. Ne var ki, iflbirlikçilik devam ediyor. Amerikan konvoylar Anadolu yollar n çi niyor. Oligarfli, ayn günlerde, bir yandan yeni bir soygun paketi aç kl yor, di- er yanda Kuzey Irak taki iflgalini pekifltiren yeni giriflimlerde bulunuyor. Peki öyleyse, TBMM de ABD ye destek tezkeresinin geçmemesinin fiiliyatta hiç k ymeti yok mu? Türkiye nas l bir ülke? Kim, nas l yönetiyor? Bazen öyle dönemler yaflan r ki, aylar n, hatta y llar n anlatamayaca gerçeklerin anlat lmas ve anlafl lmas, haftalara, günlere s ar. Bir devrim dönemi yaflam yoruz hiç kuflkusuz. Ama Türkiye nin emperyalizme ba ml l n görmek için flu yaflan - lan bir kaç gün yeter. Bu ülkede iki fley göstermeliktir. Biri Türkiye nin ba ms zl, di eri Türkiye nin demokrasiyle yöneltildi i. Demokrasicilik oyununda parlamenter manevralar hep vard r. Bazen AB ye Uyum Yasalar yla demokrasi flovu yap l r, bazen içifllerimize kar flamazlar hezeyanlar aras nda ba ms z ülke rolü oynan r. Ama oyun uzun sürmez. Tezkerenin kabul edilmemesinin ard ndan yaflanan tüm ekonomik, siyasi, askeri geliflmeler, ba ml l n kan tlar olarak geçtiler tarihe. IMF dayatmalar kabul edildi, Amerika n n topraklar m zdaki askeri harekat sürüyor. Genelkurmay aç klamas yla gerçek iktidar n kim oldu u bir kez daha hat rlat ld... Ne ba ms zl k kald, ne meclis iradesi... Tezkerenin kabul edilmemesi, hangi çeliflkiler rol oynam fl olursa olsun, ülkemizdeki Amerikanc lar için bir yenilgidir. Ama bu yenilgiyi kabul edeceklerini düflünmesin kimse. Adeta anl k bir karardan yola ç k p Bu meclis bizim meclisimiz diyenler düflüncesizce hareket ediyorlar. Dünü ve yar n yok say yorlar. Ama gerçekler böyle aldanmacalara izin vermez. Bu rejimi ayakta tutan, yürütmesi, yasamas, ordusu, polisi, bizim de ildir; onlar emperyalizm ad - na çal flt lar bugüne kadar, bundan sonra da olaca gibi. Amerikanc lar, bu yenilgiyi kendileri için zafere çevirmek için hemen harekete geçmifllerdir. AKP den generallere, burjuva medyadaki sözcülerine kadar koro halinde konufluyorlar flimdi; ABD ye ba ml olmadan yaflayamayaca m z düflüncesini kabul ettirmek istiyorlar. Halktaki ba ms zl k düflüncesini öldürmek istiyorlar. Kendi içinde AKP lilerin kifliliklerini öldürmek istiyorlar. Ülkedeki anti-amerikan düflünceleri öldürmek istiyorlar. Kuzey Irak tan hay r diyenler sorumludur diyerek flovenizmi hortlatmak istiyorlar. Eylemlerimiz sürüyor. Tüm flehirlerimizde hemen her gün irili ufakl eylemler yap l yor. Bütün bu yaflananlardan sonra, bu eylemlerde neyi istedi imiz, neyi hedefledi imiz üzerinde bir kez daha düflünmeliyiz. Savafla hay r demenin yetmeyece i, hiç bir sonuç yaratmayaca bir noktaday z. flbirlikçi iktidarlar n nas l ülkemizi Amerikan üssü yapt, nas l IMF nin dediklerinin d fl nda tek bir ad m bile atamad klar tart flmas z haldedir. Ne meydanlarda savafla hay r sloganlar, ne de meclis iradesi bu durumu de ifltiremez. Böyle bir durumda mücadele iktidara yönelmek durumundad r. Vuraca m z hedef, mevcut iktidar olmal, mücadelemizle ulaflaca m z hedef ise, halk n iktidar olmal. Yapt m z Ekmek ve Adalet / 9 Mart 2003 / Say 51 3

4 ve yapaca m z tüm eylemlere böyle bir bak fl aç - s n hakim k labildi imiz ölçüde, hiç bir fley bofla gitmeyecek, anl k sonuçlar n ötesinde, ülkemizin ve halk m z n kaderini de ifltirecek bir sonuç ortaya ç kar labilecektir. Savafla karfl mücadele, iktidar mücadelesidir. Bu sadece savafla karfl mücadelede de il, her alandaki, her konudaki mücadelede böyledir. Sadece meclisi etkilemek hedefiyle s n rl mücadeleler önerenler, sömürüye, IMF ye karfl mücadeleyi yükseltmek yerine borçlar n ertelenmesi, vergi yükünün paylafl lmas gibi önerileri çözüm(!) diye ortaya atanlar, mevcut durumu sürdürmüfl olmaktan baflka bir fley yapm fl olmazlar. Bunlar, halk n, devrimcilerin sorunu de ildir, b rak n iktidar düflünsün bunlar. Herhangi bir mücadele içinde, çok çeflitli görüfl ve amaçlara sahip kesimler yer alabilir. Bu do ald r. Bir kesim, ABD nin Irak a sald r s na karfl ç - karken, iktidara temelde karfl ç kmayabilir. Bu onlarla ittifak yap lmamas n getirmez. Ancak devrimci, bu ittifak içinde, iktidar hedeflemeyen bir anti-amerikanc l n sonuçsuz kalaca n göstermeye, tüm kesimleri devrimci bir zemine çekmeye çal fland r. Bu savafla karfl bir mücadele olabilir, bu çevre sorunu olabilir, devrimci, bütün bunlar iktidar do rultusunda hareket ettirebildi i, buna kanalize edebildi i ölçüde, bu mücadeleler gerçekten halk n ifline yarar. Devrimcilerin görevi, düzenin parlamentosuna övgü ya d rmak, iktidar n IMF ye borcunu ödemeye çal flmak olamaz. Büyük ve esnek politika ad na, bar flç l k, icazetcilik, diyalogculuk, abart lar, hiç bir sonuç yaratmaz. Tersine, halk n muhalefetinin egemen güçler cephesinden kullan lmas na zemin haz rlar. Mücadelenin iktidar perspektifinden uzak oldu u noktada, halk n muhalefeti de, oligarfli içi veya emperyalistler aras çeliflkilere endekslenecek, bunlar taraf ndan kullan lacakt r. Emperyalizme göbe inden ba ml bir ülkede ba ms zl k ve demokrasi, düzen partilerinden beklenebilecek bir fley de ildir. Halk n direnifli yayg nlaflt rmaktan, mücadeleyi iktidara yöneltmekten baflka çaresi yoktur. Devrimciler, örgütlenmede ve mücadelede bu çareyi ete kemi e büründüren olmak durumundad rlar. Çok çeflitli çeliflkiler nedeniyle, ABD ye deste e hay r ç kmas veya geçmiflte çokça propagandas yap ld gibi ABD Baflkan n n masas na yumruk vurma lar, ba ml l k gerçe ini de ifltirmez; ABD ye ra men görünümünde K br s iflgal etmenin ba ms zl getirmedi i gibi, Kuzey Irak iflgal etmek de Türkiye nin ba ms z, kendi iradesi olan bir devlet oldu unu göstermez. Düzen partilerinin, Genelkurmay n tüm ba ms zl k, ulusall k sözleri sahtedir. Ba ms zl k mücadelesi emperyalizme karfl kurtulufl mücadelesidir ve düzen partilerinin ifli de ildir. Ba ms zl k mücadelesi, devrimci bir mücadeledir. Ayn flekilde, demokrasi mücadelesi de devrimci bir mücadeledir. Gerek ABD sald r s n n bafllamas, gerekse de son IMF program n n sonuçlar n n pratikte yaflanmaya bafllanmas yla halk n tepkileri çok çeflitli boyutlarda geliflebilir. Ama devrimciler, bu mücadeleye iktidara karfl bir yön veremezlerse, bu tepkiler de parlar ve söner. Halk n direnifli yayg nlaflt rmaktan, mücadeleyi iktidara yöneltmekten baflka çaresi yoktur. Devrimciler, örgütlenmede ve mücadelede bu çareyi ete kemi e büründüren olmak durumundad rlar. fiu veya bu düzen gücüyle paralellik kurarak mücadele etme devrine bir nokta daha konulmufltur. Bu ülkede, TÜS AD la yanyana demokrasi mücadelesi, Genelkurmay la birlikte fleriata karfl laiklik mücadelesi, AKP yle birlikte faflizme karfl haklar ve özgürlükler mücadelesi, Genelkurmay la birlikte ulusalc l k mücadelesi vermeye kalkanlar oldu. flte AKP yönetimi ve Genelkurmay ve TÜS AD aç klad ; iflbirlikçilikte, ve bu iflbirlikçili in gerektirdi i bask politikalar n uygulamakta hiç bir farklar yoktur. fiimdi kime dayan lacak? Kimden ne istenecek? Sorular n cevab bellidir: Savafla karfl mücadelenin iktidar mücadelesi olarak görülmesi gerekti- ini, bizzat iktidar güçleri anlat yor. Anlamayanlar, bu mücadeleden kaçanlard r. ABD sald r s n n iflbirlikçilerle, F tiplerinin emperyalizmle ba n kavramayanlar, hem emperyalizmi, hem oligarfliyi karfl lar na almaya cüret edemeyenler, elbette yan yollara sap yorlar. O yan yollar her halükarda düzene ç kan yollard r. Savafla karfl ysak, düzenin söylemindeki ba ms zl k ve demokrasiden de il, gerçek ba ms zl k ve demokrasiden yanaysak, dosdo ru iflbirlikçi iktidar n üzerine giden yoldan yürümek zorunday z. Bu yol, elbette karfl -devrimin bask s yla, zulmüyle daha çok karfl laflaca m z bir yoldur, ama ba ms zl k ve demokrasinin, ekme in, hak ve özgürlüklerin de tek yoludur. 4 Ekmek ve Adalet / 9 Mart 2003 / Say 51

5 Devlet Adamlar (iflbirlikçiler) flbafl nda Tezkerinin reddinden sonra AKP hükümeti uflakl n kan tlama telafl nda. AKP hükümeti devlet adaml nda tam uyuma kofluyor. Tezkereli, tezkeresiz Amerikan uflakl ve katliam ortakl kesintisiz sürüyor. Askeri, siyasi, ekonomik varl yla ABD yi ülkemizden defetmek için mücadeleyi yükseltelim! ABD ye topraklar m z tümüyle açacak olan hükümet tezkeresi, 264 evet 250 red ve 19 çekimser oyla gerekli ço unlu un sa lanamamas nedeniyle TBMM den geçemedi. Bu sonuç, Amerikanc cephede büyük bir moral bozuklu u yarat rken, yeni aray fllar, ikinci tezkere haz rl klar da çok geçmeden bafllat ld. Bu haz rl klara paralel olarak Amerikanc medya, AKP nin en Amerikanc lar ile tam bir uyum içinde kampanya bafllatm fl durumda. Peki TBMM neden reddetti tezkereyi ve bu sonuç ne anlama geliyor? TBMM ba ms zl k tavr m ald, sevilmeyi hak m etti, halk temsil etmeye mi bafllad bu kararla birlikte?.. Tezkerinin Reddinin Nedenleri Tezkerenin reddedilmesinde onlarca etken rol oynam flt r. Ama bu etkenler aras nda (varsa tek tek birkaç milletvekili istisna olsa bile) red verenlerin yurtseverli i, ba ms zl ktan yana olmalar yoktur. Ayn meclis 6 flubat ihanetine imza atm fl, ve üslerin modernizasyonu gerekçesiyle verilen bu izin sonras, modernizasyonla ilgisi alakas olmayan askeri haz rl k ve sevkiyatlarla ülkemiz bugünden Amerikan üssü haline gelmifltir. Ve red karar - na ra men de iflen bir fley yoktur. skenderun liman n n durumu yoruma gerek b rakm yor. Milletin iradesi denilen TBMM bir karar alm flt r, karar n gere i tüm yankilerin topraklar m zdan ç kar lmas olmal d r. Ama b rak n ç karmay haz rl klar tüm h z sürüyor. Mardin de s n ra yak n köylerde, köylülerden kiralanan topraklar, Mardin valisi ile ABD liler aras ndaki özel ve gizli toplant lar, skenderun dan K z ltepe ye hareket eden yüzlerce araçl k konvoylar, tezkerenin reddi nedeniyle Mersin aç klar nda bekleyen Cec Meridian adl geminin tahliyesi acil uydurmacas gerekçe gösterilerek verilen özel izinle limana yanaflmas, ABD nin kiralad tren katarlar... hepsi ihanetin ve tezkerinin reddinin gerçekte pratik olarak hiçbir fleyi de ifltirmedi inin göstergeleridir. Red sonucunun ortaya ç kmas nda; AKP içindeki çeliflki ve çat flmalar, Amerika ile çeliflkiler, ABD ile yap lan pazarl klarda ortaya ç kan kimi sorunlar, tarikatlar n oylamadan bir gün öncesi gazete/tv ilanlar na kadar yans yan tavr, AKP taban n n büyük oranda sald r ya karfl oluflu ve milletvekilleri üzerindeki bask lar ve meydanlar... halk n muhalefeti. Tüm bu etkenler birbirini etkileyerek, gelifltirerek bu sonucu yaratm flt r. Sonuç hem ABD ye hem de iflbirlikçisine vurulan bir tokatt r. Halk n neredeyse tamam n n sald r ya karfl oluflu, anti Amerikanc havan n bugüne kadar hiç olmad kadar büyümesi önemli etkendir. Ba ms zl k, demokrasi mücadelesinin kazan m da esas olarak bu noktadad r. Ancak eylemlerle bu sonucu yaratt k demek, flu an için abart l bir de erlendirmedir. Sonuç ne abart lmal, ne de yok say lmal d r. Abart l de erlendirmeler, redçi milletvekillerine, TBMM baflkan - na olmad k misyonlar yüklemeler, Türkiye gerçe inin, düzen partileri gerçe inin, ABD ile iliflkilerin tahlil edilememesinden kaynakl d r. Nitekim, Bar fl Giriflimi nin gönderdi i çiçekli teflekkür sepeti Ankara ya ulaflmadan TBMM baflkan Ar nç n çark etmesi örnektir. Ar nç n çark etmesi için Genelkurmay baflkan n n konuflmas yetmifltir. (Ne de olsa o bir asker o lu dur, ordu ne derse o olur!) Reddin Sonuçlar ; AKP Ne Yapacak? Irak a sald r noktas ndaki iflbirli i bir biçimiyle Ekmek ve Adalet / 9 Mart 2003 / Say 51 5

6 sürecektir. Yeniden tezkere haz rlanmas, ola anüstü bir geliflme olmad taktirde güçlü bir olas - l kt r. Aç klamalar, haz rl klar bu yöndedir. Baflbakan Gül ün, ABD ile karfl l kl olarak son durumu de erlendirdiklerini, yeni tezkere haz rl dahil, herfleyin konufluldu unu söylemesi, AKP baflkan yard mc s Dengir Mir Mehmet F rat n flartlar olufltu u taktirde hükümet ikinci tezkereyi meclise getirir ve geçer aç klamas, Ar nç n tezkere yeniden gelir ve geçerse meclisin sayg nl azalmaz beyanat, Tayyip Erdo an n duygusal olmay n, devlet adam olun telkinleri (devlet adaml - n n ABD uflakl oldu u da dile getirilmifl olunuyor. AKP tam anlam yla devlet adam olma yolunda kofluyor.), genelkurmay baflkan n n gayet aç k olarak tezkerenin alt nda imzam z vard r yönündeki aç klamas hep bu yöndeki haz rl k, s tma süreçlerinin parças d r. Kald ki, haz rl k ve sevkiyatlar, tezkere reddinin gereklerinin yap lmad n n, sürecin yeniden s t lmas na b rak ld n n sonucudur. flbirli inin alenileflmesi, yani yeniden bir tezkere için flimdi sorun zamanlamad r. Zaman, tezkerinin geçmesini garantileyecek ikna süreçlerinin tamamlanmas, kamuoyunun siyasi-ekonomik tehdit ve rüflvetlerle haz rlanmas, ABD ile pazarl klarda TBMM Karar n n Hükmü Varsa, SUÇ filen YOR TBMM nin red karar na göre ülkemize ABD askerlerinin girmesi, TSK n n s n r d fl na gönderilmesi yasakt r, suçtur! Meclis karar ndan önce, skenderun, Batman, ncirlik, Mardin... Amerikal lara sat lan her kar fl toprak Amerikan askeri ve askeri araçlarla dolduruldu. Kuzey Irak a sevkiyatlar tüm dünyan n gözleri önünde sürdürüldü. Yine tezkere öncesi, TSK n n yurd fl na gönderilmesinde de ayn uygulamayla karfl karfl yay z. Ortada hiçbir yetki yokken bin TSK askeri Kuzey Irak s - n rlar na girdi. Tezkere reddinden sonra; bir günlük sessizli in ard ndan ABD askerlerinin üs ve limanlara gelifli, askeri malzeme y na, Kuzey Irak a sevkiyat sürdü. Genelkurmay n ilk tezkere do rultusunda yap l yor aç klamalar komiktir. Tüm bunlar hiçbir yasal dayana olmadan, TBMM karar olmadan ve sonras nda o karara ra men yap lanlard r. Yetki TBMM de ise, TBMM nin karar ortada. Tezkere öncesi ve sonras yankilere topraklar m z kullanma iznini kim vermifl ve bunu geride kalan pürüzlerin giderilmesi belirleyecek. ABD öte yandan her ihtimale karfl, üsleri ve hava sahas n n kullan lmas n garantilemek için harekete geçti. ABD nin Ankara büyükelçisi Pearson, Gül ile görüflmesinde, karadan kullan m yolu kapan rsa, hiç olmazsa baz üslerin ( ncirlik, Diyarbak r, Batman, Malatya üsleri) ve havasahas n n kullan lmas na izin verin talebini iletti. Meclis radesi Pazarl k Masas nda AKP iktidar tezkerenin reddedilmesini, ABD ile yapt pazarl kta elini güçlendiren bir sonuç olarak kullanmaya çal fl yor/çal flacakt r. Gül ün tezkerinin reddinden sonra ABD d fliflleri bakan Powell ile görüflmesinde sonuç neden böyle oldu sorusuna, tatmin edilmedik cevab vermesi, ABD konsolosu Pearson a söyledi i elimizi güçlendirmediniz, Kuzey Irak konusunda teminat vermediniz...böyle oldu sözleri bu politikan n sonucudur. Meclis iradesi de pazarl k masas na sürülmüfltür. AKP, memleketi satmaya ç kt, yetmedi, flimdi de kendi milletvekillerinin iradesini satmaya ç k yor. Olas bir baflka sonuç ise, AKP nin bu sonucu, yani yenilgiyi, yedi i tokad zafere dönüfltürme giriflimleri olacakt r. Nedir bu? Örne in parti içindeki bir tasfiye/etkisizlefltirme hareketi. halen sürdürmektedir ve hangi hukuka dayanmaktad r? Hukuksuzlu u tart flmas zd r. Hukuksuzluktan MGK ve AKP sorumludur. ABD ile flöyle anlaflt k demelerinin hiçbir hükmü yoktur. TBMM yetkisi gaspedilerek verilen izin hükümsüzdür. Ayn mekanizma bugün de karar prati e geçirmemektedir. Sanki böyle bir karar al nmam flt r! Bu ülkede meclis karar n n en küçük bir hükmü varsa; ülkemizde bir tek ABD askeri bulunmamal d r, iflgal gücü konumundad rlar. zin verenler ise iflgalcinin suç orta, iflbirlikçi, vatan haini durumundad r. Ayn flekilde TSK da Kuzey Irak topraklar nda ayn suçu ifllemektedir.düzenin kendi yasalar na göre de yarg lanmal d rlar. Ama yarg lamayacaklard r. Vatan hainli i suçlar n yarg layacak tek yer halk n divan d r! 6 Ekmek ve Adalet / 9 Mart 2003 / Say 51

7 Siyasette yenilgiyi zafere dönüfltürmek yad rganacak bir durum de ildir, ama bu, Amerikanc l k yönündeyse o zafere, halk olarak ihanete at lan bir ad m olarak bakmal y z. AKP nin bu vesileyle kendi içinde Amerikanc l kta kimi ayk r unsurlar n tasfiyesi ya da etkisizlefltirilmesi, yönetim ve bakanl k kademelerinden al nmas vb sürpriz olmayacakt r. Ki, Elkatm fl n ars zca çark edifli, kimi milletvekillerinin bu kez evet oyu veririz diye flimdiden aç klamalar, bu tasfiyeyi hissetmelerinin sonucudur. Bu sürecin tamamlanmas n n anlam ise, AKP nin Amerikanc l kta (Tayyip in diliyle devlet adaml nda ) tam uyum sa lamas demektir. ABD ve IMF isteklerinde taban n bask s, parti içindeki dengeler nedeniyle at lamayan ad mlar n daha pervas zca at lmas demektir. Yine bir baflka sonuç; Tayyip Erdo an n ABD nezdinde prestij kaybetmesidir. Tayyip kendi partisinde de y pranm fl bir liderdir art k. Keza, Tayyip in Amerikanc l en somut haliyle hay r demek bana hay r demektir sözleriyle herkesçe görülür hale gelmifltir. Bu Hükümet Halk Temsil Etmiyor 1990 körfez savafl günlerinde bak n Tayyip Erdo an ne diyor; Körfez Savafl, ABD'nin emperyalizmi ve siyonizmi dünyaya hâkim k lmak için yapt savaflt r... Özal' n milletin büyük ço unlu unu karfl s na al p Anayasa ve kanunlar sürekli çi neyerek Türkiye'yi savafla sokmak istemesi, vahimdir. Bugün, o güne göre çok daha vahim olan, AKP nin halka ra men, halk afla layarak, halka rüflvet teklif ederek, kendi milletvekillerini tehdit ederek, ABD ile, iflbirlikçi tekeller ve generallerle kolkola girerek topraklar m z Amerikan üssü, ülkemizi katliam orta haline getirmesidir. Tayyip Erdo an n her konuflmas, ABD'ye destek olmazsak... diye bafllamakta, komflunun evi yansada... saçmal yla sürmektedir. Milletin büyük ço unlu u de il, üç befl Amerikanc d fl nda tamam n karfl s na alan bir iktadar halk temsil edemez. AKP iktidar n n kuruldu u ilk günde söyledi imiz, yeni bir Amerikanc iktidar kuruluyor sözlerimiz bugün harfiyen do rulanm flt r. Bu iktidara karfl mücadele Amerika ya karfl mücadeledir. Amerika ya karfl mücadele; üsleriyle, ekonomik-siyasi-askeri anlaflmalar yla ABD ülkemizden defol fliar yla yürütülmelidir. Kuzey Irak n çeflitli kentlerinde Türkiye aleyhindeki gösteriler sürüyor. Türkiye bayraklar n n da yak ld gösterilerin siyasi, askeri olarak ne dedi ini tart flt rmamak için, oligarfli ve onun medyas bayrak yakmalar kullanarak flovenist bir hava yaratmada kullanmaya çal flsa da, aç k olan flu ki, Kürt halk TSK n n Kuzey Irak topraklar n iflgal etmesine karfl ç kmaktad r. Katliamc, imhac, inkarc devlet gelene i, bunu sorgulayaca yerde, Kürt düflmanl n s n rlar ötesine tafl maya devam ediyor. Yaflar Yak fl n patavats zl olarak yorumlanan Kürtlere gözda vermek için gidece iz sözlerinin asl nda Genelkurmay a ait oldu u Hilmi Özkök ün aç klamas ile ortaya ç kt. Kuzey Irak taki Kürt liderlere seslenerek, Onlara meflru müdafaa hakk m z hat rlat r m dedi. Nereden al yorsunuz bu hakk? Kürt Halk n n Tepkisi Sürüyor: Türkiye flgaline Hay r! Kuzey Irak topraklar nda y llard r hangi meflru müdafaa hakk ile binlerce asker bulunduruyorsunuz? Senin, bayrak yakmaya, bir halk n kendi devletini kurmak istemesine karfl meflru müdafaa hakk n var da, iflgale giriflmeye haz rland n z topraklardaki Kürt halk n n neden yurtlar n savunma hakk yok? Neden bu haklar n dile getirdiklerinde çizmeyi aflm fl oluyorlar? Oligarfli, ABD nin tüm dünyaya dayatt n, Kürtlere dayatmak istiyor. Güç benim, benim hukukum geçerli olacak diyor. Kürt milliyetçili i de Amerika y arkas na al nca, onun gücünü kullan yor. Elbette her ikisinin de zemini çürüktür, her ikisi de ABD nin gözünün içine bakmaktad r. Ancak bu gerçek, oligarflinin Kürt topraklar n hiçbir hukuki, meflru zemini olmad halde iflgal etti i ve ABD ile anlaflma halinde iflgali güçlendirmeye haz rland gerçe ini de ifltirmiyor. flgale derhal son verilmeli, halk n kendi kaderine tayin hakk na yönelik tehditlere son verilmelidir. Ekmek ve Adalet / 9 Mart 2003 / Say 51 7

8 Ve Genelkurmay Konufltu: Tezkere le Ayn Görüflteyiz! Ve Genelkurmay konufltu... Ordu ya milli payesi biçenlerin dünyas y k ld m, bilemiyoruz ama, konuflmas yla birlikte piyasalar rahatlad... piyasalar Özkök ün konuflmas n sat n ald... Konuflan ordunun bafl de il, piyasalar n paflas gibiydi. Neden htiyaç Duyuldu Öncelikle neden böyle bir aç klama gere i duyuldu? Söylendi i gibi, niye susuyorsunuz, ordu ne düflünüyor, MGK niye karar almad sorular na cevap olsun diye mi? Elbette hay r. Tezkerinin reddinin ard ndan, kamuoyu oluflturma, reddicileri ikna sürecinde AKP ye destek verme, itiraz edenlerin sesini kesme amaçl d r bu aç klama. Yeni tezkereyle ya da hava sahas n, üsleri açarak Amerika n n katliam na ortak olma karar n n al nmas n n önünü açmak içindir bu aç klama. Amerikanc l k tiraflar Genelkurmay Baflkan Hilmi Özkök, gayet aç k ve kaba pragmatist mant n gizleme gere i dahi duymad aç klamas nda, hükümetin tezkeresindeki görüfllerin aynen paylaflt klar n dile getirdi. Tezkere, Amerikanc l n somut belgesiydi. Bu ülkede Amerikanc l n onlar olmadan olmayaca bir kez daha kan tlanm fl oldu. Bir kez daha herkes, ordunun emperyalizm ad na ülkemizi iflgal etmifl iflbirlikçi ordu oldu unu gördü. Bütün Amerikanc lar n klasik bir demagojisine dönüflen savafla en çok karfl olan biziz diyerek konuflmaya bafllayan Hilmi Özkök ün söylediklerine özet olarak bakal m önce: Hükümet tezkeresi konusunda askerde bir rahats zl k yok. Seçene imiz kötü ile en kötü aras ndad r. Kat lmazsak yine zarar görece iz, fakat zararlar m - z n telafisi ve savafl sonras sözsahibi olmam z mümkün olmayacak. Savafla kat lmadan sadece Kuzey Irak ta mültecilere yard mc olacakt k. Kuzeyden cephe aç laca için savafl k sa sürecek, ac lar azalacak, beklenmedik geliflmeler olmayacak ve daha az insan ölecek. Bir tek kurflun atmadan görevimizi tamamlay p dönecektik. Beklenmeyen geliflmelere müdahale etmek zorunda kal rsak savaflanlar buna karfl ç kmayacaklard. Ekonomik yard m, yapaca m z iflbirli inin de- il, zarar n bir k sm n n telafisi içindir. Çocuklara masallar misali kurflun atmadan savafl masallar anlatt konuflman n bütünü, AKP iktidar na çeflitli kesimlerce yöneltilen siyasi, ahlaki, iflbirlikçili e yönelik elefltirilere cevap niteli inde olmas, AKP ne yap yorsa, bizim onay m zla yap l - yor demektir. Buna, ahlaks z para pazarl klar da, daha az Amerikal ölecek uflakl da dahildir. Pragmatizm öyle s r tmaktad r ki, ç karlar için, masaya oturmak için, bu ülkenin ordusu, yankilerin topraklar m z çi nemesi için ç rp nmaktad r. Tek istedi i Kürt halk n katletmek, sindirmek konusunda ABD izin versin. Bu konuda da gerekli anlaflmalar n yap ld n aç kça dile getiriyor. Dillerinden düflürmedi i Atatürk ün kötünün iyisini seçme durumunda bir reçetesi yok anlafl lan ki, yurtta sulh cihanda sulh u da, ba ms zl k da unutuluvermifl, bunlar n yerini kaba bir pragmatizm, Amerikanc l k ve katliam ortakl alm flt r. Demokratlara Bak n! MGK toplant s nda niye tavsiye karar almam fllar; bask olurmufl... Duyan, gören, bu ülkede demokrasinin oldu unu, en demokratlar n da generaller oldu unu düflünecek! Kimse Genelkurmay Baflkan de ifliklikleri gibi saçmal klara s nmamal. Bu aç klaman n kendisi bir bask d r. Nitekim anlayanlardan Bülent Ar nç n, gerekli mesaj almas konuflman n ilk demokratik etkilerindendir. MGK da karar almayarak, sorumluluktan kaçma plan yapm flt r ordu, ama bugün ifl ç kmaza girmifl, ABD ye verdikleri sözün alt nda kalarak devreye girmek zorunda kalm fllard r. Bunu yaparken de AKP ye vurufl yapmay ihmal etmemektedir. Genelkurmay n aç klamas yla birlikte Amerikanc lar rahat bir nefes alm flt r. Ordu yan m zda düflüncesi ete kemi e bürünmüfltür. fiimdi bu aç klaman n yaratt havan n da etkisiyle Amerikanc - lar n yo un bir kampanyaya bafllama sürecidir. ABD sald rganl na karfl olanlar n görevi de flimdi iktidar, ordusu, medyas yla bu cepheye karfl mücadeleyi yükseltmektir. 8 Ekmek ve Adalet / 9 Mart 2003 / Say 51

9 AKP ktidar SAVAfi, YOKSULLUK ve TECR T le Öldürüyor Onurunuzla yaflamak istiyorsan z aç kal n, aç kalmak istemiyorsan z, Amerikan ufla olun! AKP iktidar ve medyadaki tüm Amerikanc lar, bize bunu söylüyorlar. Bu bir demagojidir. Amerikanc l klar n ve soygunculuklar n gizlemek için baflvuruyorlar bu demagojiye. Bize ne açl, ne onursuzlu u dayatamazlar. Zaten haz rlanm fl ve her halükarda yürürlü e konulacak bir IMF paketi, tezkerenin onaylanmamas n n faturas olarak aç kland. Ya onur, ya ekmek diye bir ikilemin içine sokmaya çal fl yorlar bizi. Hay r! Ne onurumuzdan, ne ekme imizden vazgeçmeyiz. Onurumuzu ayaklar alt nda çi neyenler de, ekme imizi çalanlar da ayn d r. Ekme imize kan do rayanlar da ayn d r. Amerikanc l k, açl k ve zulüm, ayn iktidar n ürünüdür. Savafl, yoksulluk ve tecrit, ayn düzenin politikalar d r. Üçünü birden dayat yorlar bize. Bizi üçüne de mahkum etmek istiyorlar. Üçü karfl s nda da boyun e elim istiyorlar. Halk m z dikkat! Tezkerenin kabul edilmemesi, Amerikanc lar n yeni bir manevras na dönüfltürülmek isteniyor! AKP iktidar, tezkerenin kabul edilmedi i gizli oylaman n üstünden daha bir kaç saat geçmeden, halk b rak n, kendi meclislerinin iradesine karfl bile tam bir pervas zl k ve sayg s zl k içinde, yeni tezkere için haz rl k ve müzakerelere bafllad klar n aç klad lar. 4 Mart ta Genelkurmay Baflkan n n yapt aç klamayla bu giriflimin h zlanaca da aç kt r. Amerika n n isteklerini karfl layacak bir formül bulacaklar. Bu formül ister TBMM karar yla, ister hükümet karar yla, ister Genelkurmay n gizli tasarruflar yla bulunsun; özü de iflmeyecektir. Amerikan iflbirlikçili i, bir gün bile ara vermeksizin sürüyor. Hava koridorlar aç l yor, üsler çal fl yor, sevkiyat sürüyor. Amerikal lar n TBMM karar karfl s nda hiç telafla kap lmad klar, yeni bir plan yapmaya lüzum bile duymad klar herkesin malumu. Neden acaba? Çünkü onlar uflaklar n tan yorlar. IMF den Biz Borç Almad k, Kredileri Biz Kullanmad k! Faturas n Niye Biz Ödeyelim? Hükümet olduklar n n ertesi günü, bir yandan türbanl han mlar, bir yandan kendileri, yoksul gecekondular ziyaret edip flov yapan flu fakir babalar n n haline bak n. Satacak, soyacak bir fley bulamad lar, emeklinin, iflçinin, Ba -Kurlunun, köylünün son kurufluna göz diktiler. IMF as l olarak Amerika n n soygun kurumudur. Amerikanc olan, ayn zamanda IMF cidir. Tersi mümkün de ildir. AKP de, Kemal Dervifl i aratacak ölçüde IMF cidir. Aç klad son paket bunun kan t d r. flçinin, AKP iflbirlikçili e devam ediyor! Ya onur, ya ekmek diye bir ikilemin içine sokmaya çal fl yorlar bizi. Hay r! Ne onurumuzdan, ne ekme- imizden vazgeçmeyiz. Onurumuzu ayaklar alt nda çi neyenler de, ekme imizi çalanlar da ayn d r. Ekme- imize kan do rayanlar da ayn d r. Amerikanc l k, açl k ve zulüm, ayn iktidar n ürünüdür. Savafl, yoksulluk ve tecrit, ayn düzenin politikalar d r. Ekmek ve Adalet / 9 Mart 2003 / Say 51 9

10 köylünün, emeklinin son kurufluna göz diken bir iktidardan kim art k ne bekleyebilir? IMF'nin iste i do rultusunda 12.7 katrilyonluk bir kaynak paketi haz rlam fllard. IMF yetmez dedi. Pakete 3 katrilyonluk zam ve vergi eklendi ve IMF nin iste ine uygun biçimde 15.7 katrilyonluk paket haz rlanm fl oldu. 3 katrilyonluk zam ve vergi ; evet, 2003 y l nda yoksul halk n s rt ndan ç karacaklar bu paray. Utanmadan, vicdanlar s zlamadan. Bak n flu kaynak kalemlerine: - Ek emlak ve ek tafl t vergileri konulacak. - Köprü ve otoyollara yüzde 100'lük zam yap - lacak. - flçilerin bir ikramiyesi kesilecek. - laç katk paylar, memurlar n ayl ndan kesilecek. - Antibiyotiklerin reçete edilmesi yeni esasa ba lanacak. - Memur kesenek oran yüzde 15'den yüzde 16'ya ç kar lacak. - Emekli ayl klar ndan yüzde 1 sa l k primi kesilecek. - Ba -Kur'da ilaç kat l m pay maafltan kesilecek. - Tar msal destekleme ödeneklerinden kesinti yap lacak. - Do rudan gelir deste inden kesinti yap lacak. - Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yat r mlar ndan kesinti yap lacak. Vicdans zlar, utanmazlar. Bir tek Karamehmet adl hortumcu için 6 milyar dolar gözleri k rpmadan verenler bunlar. Baflbakan Abdullah Gül, ha utanmadan bütün bunlar kendi halk m z için, Türkiye'nin düzlü e ç kmas için, Türk ekonomisinin s hhatli bir yap - ya kavuflmas için yap yoruz diyor. Çok dinledik bu sözleri. Söyleyenin ad n n Süleyman, Bülent veya Abdullah olmas hiç bir fleyi de ifltirmez. Emekli ayl ndan kesilecek yüzde 1 lik sa l k primiyle ekonomiyi düzelteceklermifl! Yoksulluk s n r ndaki iflçinin bir ikramiyesini gasbederek, bafllar gö e erecek! Haramiler! IMF borçlar bizim borçlar m z de ildir. Borçlar n sorumlusu kimse, IMF kredilerini kimler hortumlad ysa, faturas n da onlar ödesin. Bizim ödenmesi gereken bir faturam z yoktur. flbirlikçiler, her yerde ve her zaman ZAL M dirler! Haramiler, Amerikanc olduklar gibi, katliamc d rlar. Haraminin, iflbirlikçinin islamc söyleme sahip olmas hiç bir fley de ifltirmez. Bunlar n dillerinde bir insan kurtaran, tüm insanl kurtarm fl gibi olur türünden sözler çoktur. Ama, Irak ta katledilecek yüzbinler onlar n tart flmalar nda sözkonusu bile de il. IMF programlar n itirazs z uygulayabilmek için yaklafl k 2,5 y l önce aç lan F Tipi hapishanelerdeki zulüm politikas n da ayn pervas zl kla sürdürüyorlar. F tiplerinden tabutlar ç kmaya devam ediyor. O tabutlar da yoktur AKP nin tart flmalar nda. Irakl çocuklar ölmesin diyeni bile riyakard r; Türkiyeli gençlerin, annelerin, babalar n hücrelerde katledilmesini görmezden gelmektedir çünkü. Bunlardan kurtulmal y z! Ba ms zl m z kazanmal y z! flbirlikçili e, tecrite, savafla, IMF paketlerine karfl mücadele etmekten baflka yol yoktur. Bunlardan kurtulmal y z. Sorun maafl zamm istemekten, bir kaç ikramiyeyi kurtarmak tan ötedir: IMF ye karfl, IMF yle yap lan tüm anlaflmalar n iptali için mücadele edelim. Sorun savafla hay r deme sorunu olmaktan ötedir. Ba ms zl k sorunudur. Ba ms zl k için mücadeleyi yükseltelim. Ya Amerikanc l k, ya ba ms zl k. Bugünkü dünya koflullar nda, ikisinin aras nda, yani baflka deyiflle, iki arada bir derede, yaflamak mümkün de ildir. Ba ms zl m z kazanamad m z sürece, ekme imiz, onurumuz, can güvenli imiz, hak ve 10 Ekmek ve Adalet / 9 Mart 2003 / Say 51

11 özgürlüklerimiz, flu veya bu biçimde gasbedilmeye devam edecektir. Bunlardan kurtulmal y z; çünkü ba ms zl k da, demokrasi de bundan geçer. ktidardakiler ne ba ms zl m z n bekçisi, ne ulusal onurumuzun savunucusu, ne hak ve özgürlüklerin güvencesi olamazlar. AKP ve genelkurmay aras nda, iflbirlikçilik ve katliamc l k aç s ndan hiç bir fark yoktur. Halk m z n aç k itiraz na ra men, iflbirlikçili i sürdürüyorlar. AKP de, genelkurmay da aç klad bunu. Hükümet halk temsil etmiyor. Halk n yüzde 94 ünün politikalar na, kararlar - na karfl oldu u aç k olan bir hükümet, derhal istifa etmelidir! Savafl n, yoksullu un ve tecritin alt nda inim inim inlemek istemiyorsak, bizim de yapaca m z tek fley, bu iflbirlikçilere karfl örgütlenerek mücadeleyi yükseltmektir. Temel Haklar ve Özgürlükler Derne i Bu kaç nc fedakarl k iste i? Enkaz edebiyat yapmayaca z... yoksul halk n sesi olaca z... yeni vergiler getirmeyecek varolanlar indirece iz... diyerek iktidara gelen AKP IMF nin memnuniyetini aç klad paketle, önceki iktidarlardan hiçbir fark olmad n, IMF nin bütün isteklerini yerine getirerek göstermeye devam ediyor. Maliye Bakan Kemal Unak tan halk m zdan fedakarl k istiyoruz diyor, Abdullah Gül, istedi imiz ne ki, bir depo benzin paras diye, bir somun ekmek bulamayan halk m zla adeta alay ediyor. Bu kaç nca fedakarl k? IMF ye ba ml l k sürdükçe ne fedakarl klar biter, ne de iktidarlar n flu bu partide olmas bu gerçe i de ifltirir. flçi, Memur, Emekli Yaflamas n Paketi 15.7 katrilyonluk zam ve vergi paketinde hortumcudan, tekellerden, sermayeden her zamanki gibi beklenen bir fedakarl k yok. Fedakarl k istenen iflçi, memur, esnaf, köylü, emekli, dul, yetim... flte paketin s rt m za yükledikleri yeni zam ve vergilerden baz lar : - K T iflçilerinin 1 ikramiyesinin ertelenmesi. - Tar msal destekleme ödeneklerinden kesinti. - Tar ma do rudan gelir deste inden kesinti y l için ek emlak vergisi al nmas y l için ek motorlu tafl tlar vergisi. - Köprü ve otoyollara yüzde 100 zam. - Memur kesenek oran n n yüzde 15'den yüzde 16'ya ç kar lmas. - Emeklilerden %1 sa l k primi kesilmesi. - IMF Paketinde Neler Var? - - laç katk paylar, memurlar n ayl ndan kesilecek. - Ba -Kur'da ilaç kat l m pay n n maafltan kesilmesi. - Emekli olacaklara verilecek harc rah n 500 milyonla s n rland r lmas. - Antibiyotiklerin reçete edilmesi yeni esasa ba lanacak. laçta ortalama fiyat uygulamas na geçilecek. Ödeme öncesi reçete kontrolü uygulamas bafllat lacak. Sarf malzemelerinde standart ve fiyat birli i sa lanacak. Negatif ilaç listesi uygulamas na gidilecek. (Emekli Sand, Ba -Kurlular, SSK l lar) - Yeflil kartlar n sa l k karnesine dönüfltürülerek yenilenmesi ve istismarlar n bu suretle önlenmesi. - Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yat r mlar ndan kesinti. - Kurum geçici vergi oran n n kurumlar vergisi oran na yükseltilmesi. - Büyükflehir belediyelerinin vergi gelirlerinden ald paydan kesinti yap lmas. - Döner sermaye has latlar ndan yap lan kesintinin yüzde 15'e ç kar lmas ve yap lan personel ödemelerine s n r getirilmesi. - Sözleflmeli personel pozisyon say lar n n bir önceki y l say s ile sabitlenmesi. - Emekli olan personelden kararnameliler d fl nda yeniden atama yap lmamas. - Ö retim görevlileri, uzman, okutman gibi atamada s nav flart getirilmesi. - SSK l larda gönüllü sigortal lar n sigorta prim oran n n % 20'den yüzde 30'a ç kar lmas. Ekmek ve Adalet / 9 Mart 2003 / Say 51 11

12 Ankara da Yüzbin Yurtsever Türkiye'nin dört bir yan ndan gelerek Ankara da toplanan yüz bine yak n kifli sabah saatlerinde Hipodromda topland. Kortejlerin oluflturulmas n n ard ndan yürüyüfle geçen kitlenin bir ucu miting alan olan S hh ye ye ulaflt nda di er ucu henüz hareket edememiflti. Eyleme Haklar ve Özgürlükler Cephesi pankart n n arkas nda kat lan devrimciler, "ABD Sald rganl na Hay r, Amerika Ülkemizden Defol", "Tecrit flkenceli Ölümdür, Tecride Hay r", "Ölümlerin Sorumlusu Amerika ve AKP ktidar d r, Tecrit Kald r ls n", "Irak'a Sald r Halk m za Sald r - d r", "Amerikanc AKP iktidar Meflru De ildir" pankartlar açerken, kortejde Irak bayraklar ve k z l bayraklar da yer ald. Amerikan sald rganl na karfl en büyük gösteri, TBMM de tezkerenin görüflüldü ü 1 Mart günü Ankara da gerçekleflti. Birkaç kilometre arayla ihanetle yurtseverli in havas solundu. Amerika Ülkemizden Defol E itim-sen in nispeten kitlesel olarak kat ld mitinge, çok say da sendika, parti, DKÖ ve devrimci örgütlenmeler kat ld. Kortejlerde farkl pankartlar, farkl sloganlar at lsa da hemfikir olunan bütün yurtseverlerin Amerikan iflgaline hay r demesiydi. Coflkulu kitlesiyle alanda yerini alan Haklar ve Özgürlükler Cephesi miting boyunca Yaflas n Ölüm Orucu Direniflimiz, Katil ABD Ortado u'dan Defol, Meclisi Basal m Tezkereyi Yakal m, Kurtulufl Kavgada Zafer Cephede, Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl sloganlar at ld, umudun ad hayk r ld. Miting tertip komitesi ad na yap lan konuflmalarda ABD iflgaline karfl ç k l rken, meclisin tezkereyi onaylamamas istendi. Konuflman n ard ndan sanatç lar n türkü ve marfllar da eflkiyaya dünyaya hükümdar olamazs n diyordu. 12 Ekmek ve Adalet / 9 Mart 2003 / Say 51

13 Irak Halk Yaln z De ildir Amerikan sald rganl na karfl Türkiye nin her yan nda, gecekondularda, meydanlarda ve dünyan n dört bir yan nda eylemler sürüyor. Emperyalist Savafla Hay r stanbul un gecekondular nda yap lan eylemlerden baz lar flöyle: 28 fiubat ta Alibeyköy Cengiz Topel caddesinde Alibeyköy Emperyalist Savafl Karfl t Birlik taraf ndan yap lan eyleme kat lan 150 kifli mahalle halk n n alk fll deste iyle, "Irak Halk Yaln z De ildir", "Tecriti Kald r n Ölümleri Durdurun" sloganlar yla meflalelerle yürüdü. Esenler halk savafl karfl t platformu 2 Mart'ta düzenledi i meflaleli yürüyüflle, "Katil ABD flbirlikçi AKP ve Tecriti Kald r n Ölümleri Durdurun" dedi. Eyleme 130 kifli kat ld. Nurtepe Savafl Karfl t platformunun 28 flubattaki eylemine kat lan 150 kifli Hüseyin Aksoy Park 'ndan Dilan Pastanesine kadar yürürken, 2 Marttaki eylemi Haklar ve Özgürlükler Cephesi gerçeklefltirdi. Yürüyüfl s ras nda Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi ve Irak Halk Yaln z De ildir" sloganlar at ld. Nurtepe halk n n sal, perflembe, pazar günleri gerçeklefltirdi i eylemler sürüyor. Gazi Emperyalist Savafl Karfl t Birlik taraf ndan her akflam düzenlenen eylemler sürüyor. 1 Martta düzenlenen yürüyüfle halk fl klar n söndürüp, alk fllarla destek verirken, eylemde "Irak Halk Yaln z De ildir" sloganlar at ld. 2 Mart günü Okmeydan Savafl Karfl t Birlik taraf ndan yap lan fl k söndürme eylemine kat lan 200 kifli, Okmeydan sokaklar nda "Emperyalist Savafla Hay r" pankart açarak, "Amerikan Sald rganl na Hay r", Tecriti Kald r n Ölümleri Durdurun dövizlerini tafl yarak sloganlarla AKP lokaline kadar yürüdü. Burada yap lan aç klaman n ard ndan ABD bayra yak ld. Bahçelievler de her hafta sonu düzenlenen yürüyüfllerin sonuncusuna kat lan yaklafl k 200 kifli Kahrolsun ABD Emperyalizmi sloganlar att. Gebze Ulafltepe mahallesinde her akflam düzenlenen fl k söndürme eylemleri ve yürüyüfller sürüyor. Eylemi düzenleyen Haklar ve Özgürlükler Cephesi ile At l m okurlar na yönelik polis bask s halk n ABD ye ve iflbirlikçilere öfkesini dindiremiyor. Ba c lar daki fl k söndürme eylemleriyle birlikte düzenlenen yürüyüfller, Barbaros, Yeni Mahalle ve Göztepe mahallelerinde gerçeklefltiriliyor. Halk Karar Versin Kampanyas Sürüyor Temel Haklar ve Özgürlükler Derne i'nin Halk Karar Versin kampanyas sürüyor. 5 Mart günü Taksim stiklal Caddesinde "Halk Karar Versin/ Temel Haklar ve Özgürlükler Derne i" pankart n açarak, sand k kuran dernek üyelerine iktidar n polisi tahammül edemedi. Polisin pankarta el koymas na karfl halka eylemlerinin nedenini anlatarak Ba ms zl k bayra n yükseltelim! ça r s yapt - lar. Aç klaman n ard ndan dernek üyeleri, "Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi" sloganlar ve zafer iflaretleri aras nda gözalt na al nd lar. Elaz Temel Haklar ve Özgürlükler Derne i Giriflimi nce sürdürülen kampanyada 2 Mart günü Postane meydan nda kurulan referandum sand - na halk n ilgisi yo un oldu. Burada bir aç klama yapan giriflimciler, Bizler Katil Türkiye etiketini kabul etmiyoruz. Söz ve Karar hakk halk nd r" dediler. Sand a at lan oylar n tümü topraklar m z n ABD üssü haline getirilmesine hay r fleklinde ç kt. Bu arada Elaz Haklar ve Özgürlükler Cephesi nin 1 Martta Fevzi Çakmak mahallesinde düzenledi i meflaleli yürüyüfl bafllad ktan k sa bir süre sonra kitleye sald rmaya kalkan polise halk tepki gösterdi. Gözalt na al nan olmazken "Halk z, Onurumuz Sat l k De ildir", "Savafla ve Tecrite Hay r" sloganlar at ld ve halk fl klar n söndürüp, camlardan, balkonlardan alk fllarla destek sundu. "Üsler Kapat ls n, Tecrit Kald r ls n" Ayn gün Elaz da yap lan bir baflka eylem de AKP önündeydi. Temel Haklar ve Özgürlükler Derne i Giriflimi, HADEP Gençli i ve EMEP gençli i taraf ndan AKP il binas önünde "Savafl ve Tecrit" içerikli ortak bir eylem düzenlendi. Eylemde F tiplerindeki ve Öcalan üzerindeki tecrit ile ABD iflbirli i protesto edildi. 2 Martta Eskiflehir Hac Bektafl- Veli Kültür Vakf önünde toplanan Eskiflehir Savafl Karfl t Platformu üyesi yaklafl k 100 kifli "Üsler Kapat ls n, Tecrit Kald r ls n" ve Hakl y z Kazanaca z" sloganlar att. Ekmek ve Adalet / 9 Mart 2003 / Say 51 13

14 Malatya savafl karfl t platformunun 27 flubattaki eylemine kat lan yaklafl k 100 kifli, Katil ABD flbirlikçi AKP sloganlar att. 1 Mart ta AKP Malatya il binas önündeki eylemin amac ise mecliste görüflülen tezkerinin protesto edilmesi ve F tiplerindeki tecrit idi. Malatya Temel Haklar ve Özgürlükler Derne i Giriflimi ve flçi-köylü Gazetesi okurlar n n düzenledi i eylemde "Sam Amca" maketi yak l rken, "Açl a, Savafla, Hücrelere Hay r" sloganlar at ld. ABD'nin Yeni Baflkonsoloslu u Önünde Eylem Sar yer Savafl Karfl tlar Platforumu, ABD nin stinye deki henüz faaliyete geçmeyen yeni Baflkonsoloslu u önünde düzenledi i eylemle ABD ye öfkesini, katilleri mahallelerinde istemedi ini Yankee Go Home" slogan yla dile getirdi. 27 fiubatta zmir Savafl Karfl t Platformunun meflaleli yürüyüflüne kat lan yaklafl k 500 kifli Bu Vatan Bu Halk Bizim, Kahrolsun Emperyalizm ve Tecriti Kald r n Ölümleri Durdurun sloganlar att. 1 Martta düzenlenen eylemde de yine ABD protesto edildi. 1 Mart günü yap lan baz ABD karfl t eylemler ise flöyle: Savafl karfl t yay n yapan Kocaeli TV'de, ABD ve ngiltere temsilcilerinin de kat ld yaklafl k 100 çocu un meclisinde tezkere, oybirli iyle reddedildi. Gaziantep Din Adamlar Sendikas imamlar protesto eyleminde, ABD mallar na boykot ça r s yapt. skenderun halk limandaki ABD askerlerini insan zinciri oluflturarak protesto etti. Edirne de sendika ve DKÖ ler taraf ndan yap lan eyleme 150 kifli kat ld. Dünyan n dört bir yan nda yüzbinler meydanlara ç kmaya devam ediyor. Geçen hafta düzenlenen eylemlerde Filipinler de 20 bin, Bahreyn de 5 bin, Yemen de 10 bin, Hindistan da 30 bin, Azerbaycan da Komünist Partisi üyeleri, Bosna-Hersek te yüzlerce ö renci, Hindistan Komünist Partisi gençlik örgütü üyesi binlerce ö renci, Pakistan da 2 milyon, Fas ta 500 bin, japonya da 10 bin, M - s r da 500 bin ve ABD de binlerce kifli düzenledikleri eylemlerle Amerikan sald rganl n protesto ederken, Avustralyal, Amerikal lise ve üniversiteli ö renciler boykotlar, gösteriler yapt. Genelev De Haz r! AKP Sevinebilir Geçen hafta, onursuzlu u örneklerle anlatt - m z yaz lar m zdan birinin bafll aynen flöyle idi: genelevleri boyamay ihmal etmeyin sak n! Henüz genelevleri boyamad lar ama, Malatya Erhaç Amerikan Üssü ndeki yankiler için Adana asfalt 16. km üzerinde lüks bir genelev -pavyon- açt lar. Sömürge ülkenin zihniyeti 1950 li y llardan bu yana de iflmiyor. Efendilerine nas l en iyi hizmeti vereceklerinin telafl na düflüyorlar. Efendilerinin her sorununu çözmek için seferber olanlar, ABD askerlerinin uçkur sorununu da ihmal etmediler. 12 katl lüks pavyonu açanlar s radan insanlar olsa, Emniyet buraya hayat kad nlar n n hemen yerlefltirilmesi için gerekli izni büyük bir h zla vermemifl olsa 50 y l önce genelevleri yankiler için beyaza boyayanlar bizzat devletin kendisiydi, flimdi farkl... denilebilir. Ama de il. Genelevin ortaklar ndan biri 2. Ordu da (hani flu Kuzey Irak a katliam için gitmek için haz rl klar n sürdüren ve say s 200 bin askere ç kar lan ordu) görevli bir ALBAY! Faaliyete geçen batakhane çevre köylerden halk n büyük tepkisini çekerken, köylüler flimdiden kad nlar n n, k zlar n n soka a nas l ç kacaklar n, tarlaya ba a nas l gideceklerini düflünmeye bafllad. Köylüler dergimize, topraklar n n, canlar n n, rzlar n n tehlikeye girdi ini belirtirken, bu ülkeyi yönetenlerden hiçbir fayda görmeyeceklerinin de bilincindeler. Batakhaneye izin veren, katilleri topraklar m za getirenin bu ülkeyi yönetenler oldu unu çok iyi biliyorlar. Elbette koca bir ülkenin namusunu satanlar n halk n namusunu düflünmesi beklenemeyece ine göre, iktidar n ya da albay n ba l bulundu u ordunun yaz m z ihbar kabul ederek harekete geçece ini, Yankilerden namusunu koruma telafl na düflen köylülerimize sahip ç kaca - n düflünmüyoruz bile! Eminiz, ABD ye nas l hizmet edece inin telafl na giden AKP bu habere çok sevinecektir. Ahlak n, inanc n, ülkesini satanlar n yüreklerinde en küçük bir k p rdanma da olmayacakt r!.. 14 Ekmek ve Adalet / 9 Mart 2003 / Say 51

15 Savafla Karfl Uluslararas Koordinasyon un Ça r s : 21 Mart ta Genel Grev! Londra da 1 Mart ta yap lan uluslararas toplant da, baflta 21 Mart ta dünya çap nda genel grev karar olmak üzere, dünya halklar n n ABD sald rganl na karfl mücadelesini boyutland rmak için bir dizi karar al nd. 26 ülkeden temsilcilerin kat ld toplant n n sonucunda al nan kararlar, bir duyuruyla aç kland. Duyuruyu afla da yay nl yoruz: 15 fiubat savafla karfl küresel eylem gününün ola anüstü baflar s n n ard ndan, önümüzdeki haftalarda savafl durdurmak için eylemlerimizi dev boyutlarda yükseltece imizi ilan ederiz. Irak'a karfl savafl n, Birleflmifl Milletler deste i olsa da olmasa da yanl fl oldu una inan yoruz. Önümüzdeki günlerde, askeri üs ve tesislerde do rudan eylemler örgütlenecek ve askeri tafl - malar engellenmeye çal fl lacak; parlamenter ve Birleflmifl Milletler temsilcilerine kitlesel bas nç uygulanacak; ö renci boykotlar ve iflgalleri yap - lacak; iflyerlerinde eylemler örgütlenecek; savafla karfl halk meclisleri ve halka dan flma kampanyalar düzenlenecek. Savafl durdurma kampanyas nda art k her gün canal c önem tafl yor.... Birçok ülkede, 15 Mart günü Washington'daki 'Beyaz Saray'a Do ru' gösterisiyle dayan flma gösterileri, protestolar... gerçeklefltirilecek. Mümkün olan her yerde, 21 Mart savafla karfl iflyerlerinde dayan flma ve eylem günü olacak. Bu eylemlere, iflyeri meclisleri ve çeflitli grev ve direnifl biçimleri dahil olacak. Baz ülkelerde, daha flimdiden, o gün savafla karfl genel grev yap lmas planlan yor. Her yerde tüm sendikalara 21 Mart günü savafla karfl eylemleri desteklemeleri ve örgütlemeleri ça r s nda bulunuyoruz. Savafl ç rtkanlar n ikaz ediyoruz: dünya kamuoyunu duymazl ktan gelir ve Irak'a karfl yeni bir sald r bafllat rlarsa, dev bir direnifl dalgas yla karfl laflacaklar. Sald r y bafllatt klar gün, dünyan n tüm kentlerinin merkezinde kitlesel gösteriler yap lmas ça r s nda bulunuyoruz. Sald r y bafllatt klar günü izleyen ilk Cumartesi, dünyan n tüm baflkentlerinde kitlesel yürüyüfller yap lmas ça r s nda bulunuyoruz. Irak halk yla omuz omuza duruyor ve her yerde herkesi bu savafl ç lg nl n durdurmak için üstlerine düfleni yapmaya davet ediyoruz. *** D REN fi HAREKET N BÜYÜTEL M! Yukar da aktard m z duyuru, halklar n mücadelesini gelifltirmek do rultusunda de erlendirilmesi gereken bir ad md r. Uluslararas toplant da, duyuruda belirtilen kararlar n d fl nda, 1 May s ta tüm dünyada halklar n sokaklara ç kmas, Her ülkede halk meclislerinin oluflturulmas, her hafta bir ülkeden Irak a heyetler gönderilmesi, Savafl malzemelerini tafl yan ulafl m araçlar n n durdurulmaya çal fl lmas gibi ça r lar da yap ld. *** Bu eylemler içinde özellikle ikisine dikkat çekmekte yarar var. Birincisi; 21 Mart genel direnifl ça r s d r. Baflta iflçiler, memurlar olmak üzere, tüm çal - flanlar, o gün üretimden gelen güçlerini kullanarak, dünya halklar n n direnifline Türkiye halk n n direniflini katmal d r. Bunun d fl nda, Ifl klar m z söndürerek gösteriler yapmaya, boykot, kepenk kapatma gibi halk n çeflitli kesimlerinin tepkisini ortaya koyacak tüm eylem biçimlerini örgütlemeye çal flmaya, mitinglere, yürüyüfllere devam etmeli; hayat n her alan nda, yarat c l - m zla gelifltirece imiz çeflitli eylem biçimleriyle, ABD ye ve iflbirlikçilere karfl direnifli yaymal y z. kincisi; sald r y bafllatt klar gün konusunda yap lan ça r d r. Bu, herfleye ra men emperyalizmin sald r s n n bafllamas durumunda da, direniflin daha da güçlendirilerek sürdürülmesi gerekti- ine iflaret ediyor. O an geldi inde, ne yapal m savafl engelleyemedik ruh hali yerine, Amerikan emperyalizmine daha güçlü, daha radikal eylemlerle cevap vermeliyiz. Dünya halklar direnecek ve kazanacak! Ekmek ve Adalet / 9 Mart 2003 / Say 51 15

16 Liseli Üniversiteli Gençlik Boykottayd! Söyleyecek sözümüz, ABD ye ve iflbirlikçilerine öfkemiz var! Gençlik dernekleri ad na yap lan aç klamada Amerikan' n Irak'a yönelik sald rganl n n dersleri boykot ederek protesto edildi i bildirildi. Aç klaman n ard ndan ö renciler Edebiyat fakültesine giderek, burada Amerikan sald rganl na karfl her gün saat 13.00'da yap lan alk fl eylemi gerçeklefltirildi. Boykota destek vermek için orada bulunan Grup Yorum da ö rencilere k sa bir dinleti verdi. stanbul Teknik Üniversitesi: ABD emperyalizminin Irak'a yönelik sald rganl na karfl sessiz kalmayan 18 Gençlik Derne i nin oluflturdu- u Gençlik Birlik Koordinasyonu nun ça r s üzerine 4 Mart ta çeflitli üniversitelerde ve liselerde boykot ve gösteriler gerçeklefltirildi. Boykot ça r s Gençlik Dernekleri nin oldu u 18 ilde ve dernek giriflim çal flmalar n n sürdürüldü ü 10 ilde, çeflitli eylem biçimleriyle cevapland. Gençlik Birlik Koordinasyonu nun ça r s yla liseli gençlik de çeflitli liselerde ABD sald rganl na karfl IRAK'a SALDIRI DURDURULSUN talebiyle DERS BOYKO- TUNA gitti. Günler öncesinden yap lan ça r y oligarfli de duymufltu tabii. Bu nedenle, 4 Mart günü, ça r n n ulaflt tüm üniversite ve liseler, polisin, jandarman n veya üniversitelerin Özel Güvenlik Birimleri nin iflgali alt ndayd. E itimde reform diye ortalarda dolaflan Erkan Mumcu ve AKP hükümeti, e itim kurumlar n n faflist terör taraf ndan kuflat lmas karar n alm flt. Ama buna ra men, gençli in boykotu, gösterileri ve Kahrolsun ABD ve flbirlikçi AKP sloganlar engellenemedi. stanbul Üniversitesi: Boykot çal flmalar 26 fiubat ta bafllat ld. Bu süre içerisinde okullarda afifllemeler, s n f, kantin ve yemekhane konuflmalar yap larak ö renciler 4 Mart'taki boykota ça- r ld. Boykot günü Hukuk ve Fen-Edebiyat fakültesi pankart ve afifllerle donat ld. S n flara gidilip boykot ça r s yap ld. Ö len saatlerinde Hukuk Fakültesinde üzerlerine "Irak'a sald r durdurulsun, boykottay z" yaz l önlükler giymifl olan ö renciler sloganlarla merkez kap ya do ru yürüyüfle geçti. 4 Mart ta derslere girmeyen ö renciler, TÜ yemekhanesine as lan "Irak'a sald r durdurulsun, boykottay z - stanbul Gençlik Derne i ö rencileri yaz l pankart önünde aç klamalar n yapt lar. At lan sloganlara genifl bir ö renci kitlesi kat ld. Fen-Edebiyat Fakültesinde boykot masalar aç larak boykotun amac anlat ld. Y ld z Teknik Üniversitesi: 4 Mart öncesinden yemekhanede, bahçede, s n flarda, kantinlerde ö rencilerle, ö retim elemanlar yla ve üniversite çal flanlar yla konuflmalar yap ld. Boykot günü masalar kuruldu. Davul çal narak ö renciler bir kez daha boykota davet edildi. Okula polise ait akrep ad verilen araçlar n al nmas, sivil polis ve ÖGB'lerin tahriklerine ra men boykot sesini herkese duyurmay baflard. Boykot alan nda halaylar çekildi, türküler-marfllar söylendi. Sanatç Nurettin Güleç de boykota destek amac yla ö rencilere müzik dinletisi verdi. Gençlik mücadeleyi yükseltecektir! 4 Mart akflam saatlerinde boykota iliflkin ilk bilgilerin al nmas ndan sonra Gençlik Birlik Koordinasyonu taraf ndan yap lan aç klamada flöyle denildi:... Tüm sald r, gözda ve tehditlere ra men liseli gençlik Amerikan emperyalizmine öfkesini ve Irak halk n n yan nda oldu unu boykota kat larak gösterdi. ABD iflbirlikçili i yapan iktidar zorla, bask yla halk n tepkisinin önüne geçmeye çal fl yor. Tüm engellemeler boflunad r. Gençlik 4 Mart'ta da gösterdi i gibi her yerde ABD sald rganl na karfl mücadeleyi yükseltecektir. GENÇL K B RL K KOORD NASYONU 16 Ekmek ve Adalet / 9 Mart 2003 / Say 51

17 Malatya nönü Üniversitesi ve Liseleri: 4 Mart günü Türkiye genelinde lise ve üniversite ö rencilerinin "Irak'a Sald r Durdurulsun" talebiyle yapt boykot çal flmas Malatya Gençlik Derne i taraf ndan, Gazi Lisesi, Malatya Lisesi, Turgut Özal Lisesi, Malatya Anadolu Lisesi ve nönü Üniversitesi'nde s n f ça r lar, okul içine ve minibüs duraklar na afifl yap flt rma, tahtalara yaz lar yaz larak duyuruldu. 4 Mart günü ders boykotunu gerçeklefltiren ö renciler, PTT önünde toplanarak dövizleri ve sloganlar yla ABD ye ve AKP ye karfl öfkelerini dile getirdiler. Ö renciler burada yapt klar aç klamada "Bugün derslerimize girmeyerek, gençli in de bu ülkede söyleyecek sözünün oldu unu göstermek istedik" dediler. Mersin üniversitesi Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü nde 4 mart günü Irak' a sald r y protesto etmek amac yla, Mersin Gençlik Derne i Giriflimi nin ça r s yla ders boykotu gerçeklefltirildi. Ö le saatlerine do ru Fen-Edebiyat kantininin önünde toplanan 200 kifli Grup Berdan' n söyledi i türkülerle, çekilen halaylarla Irak halk n n yan nda oldu unu gösterdi.giriflim sözcüsünün yapt konuflman n ard ndan eylem alk fllarla bitirildi. L SELERDE BOYKOT! Akdeniz Üniversitesi Ö rencileri: Yankee Go Home Akdeniz Üniversitesi Merkez Kampüsü yemekhanesinde 4 Mart ta bir araya gelen çeflitli gençlik örgütlenmeleri, ABD sald rganl n ve AKP yi protesto ettiler. Özel Güvenlik in yürüyüfle geçen ö rencileri engelleme çabalar etkisizlefltirilerek eyleme devam edildi. Eskiflehirde faflist provokasyon 4 Mart günü sabah saatlerinde Osmangazi Üniversitesi..B.F kantininde bir grup faflistin demokrat ö rencilere Sar gazi Mehmetçik Lisesi: Sabah 9.00'da bafllayan boykota ö rencilerin büyük bir ço unlu u kat ld. Okulun bahçesinde toplanan ö renciler, "Kahrolsun ABD iflbirlikçi AKP" sloganlar yla okulun bütün katlar n dolafl p arkadafllar n boykota kat lmaya ça rd lar. Say lar 300'ü bulan ö renciler okul bahçesine inip türküler söylemeye, halaylar çekmeye bafllad lar. Boykot bittikten sonra müdür 5 ö renciyi odas na ça r p tehdit ederken 2 ö renciyi de tasdiknamelerini verip okuldan att. Ertu rulgazi Lisesi: 40 ö renci boykot için okulun bahçesinde topland lar. Polis ve ö retmenler ö rencileri da lmalar için tehdit ettiler. Ö renciler da lmay nca polis ve ö retmenler ö rencilere sald r p zorla s n flara soktular. Bunun üzerine ö renciler s n flar n pencerelerinden Amerika y protesto eden sloganlar att lar. Kartal Lisesi: Sabah n erken saatlerinde terörle mücadele ekipleri okula karakol kurdular. Okulun her kap - s n, koridorlar polis bekledi ve ö rencilerin hiç birinin s n ften d flar ya ç kmas na izin vermediler. Bahçeye inip boykotu yapmak isteyen ö renciler ise polis ve onlarla iflbirli i yapan faflistler taraf ndan tehdit edildiler. Alibeyköy Refhan Tümer Lisesi: Okul sabahtan panzerlerle çevrildi. Baflka liselerden boykota kat lmak için gelen ö renciler polis ve okul idaresi taraf ndan tehdit edilerek okula al nmad lar. Okulun kap s müdür taraf ndan kilitlendi. Okulda boykot yapmak isteyen ö renciler zorla s n flara sokuldu. Ba c lar Barbaros Lisesi: Boykot eylemine sald r lar bu lisesede yafland. Boykota kat lan ö rencilerden 7 si gözalt na al nd. At flalan Lisesi: Okul içinde ve okul d fl nda boykot karfl s nda bir abluka gerçeklefltirildi. Ö rencilerin boykota kat l m tehditlerle gözda yla engellenmeye çal fl ld. Gazi Ticaret, Gebze Sarkuysan Lisesi (Gebze) ve Gebze Lisesi'nde de 4 Mart günü ders boykotu gerçeklefltirildi. tehdit ve küfürler yöneltmesi üzerine, devrimci-demokrat ö renciler faflistlere hadlerini bildirmifller, 7 faflist dövülerek cezaland r lm flt r. Faflistlerin..B.F. kantininde toplanmaya bafllamas üzerine, Eskiflehir devrimci demokrat gençli i de fakülte önünde toplanmaya bafllad. Sald r ya niyetlenen ama karfl lar ndaki gücü görünce ne yapacaklar n flafl ran faflistlerin imdad na Terör flubesi polisleri yetiflerek 'yavru kurtlar 'n okul binas nda koruma alt na ald lar. Polisin devrimci ö rencileri gözalt na almaya yönelik provokatif tav rlar da kararl l kla cevaplanm fl, yapacak birfleyleri kalmay nca kantinde bekleyen 40 kiflilik faflist güruh, Çevik kuvvet kordonunda otobüslere bindirilerek okulu terketmifllerdir. Ekmek ve Adalet / 9 Mart 2003 / Say 51 17

18 TECR T ÖLDÜRÜYOR! Cemil Çiçek in F Tipi hapishaneleri, flimdi daha huzurlu ; Bir kiflinin daha itiraz eden sesi eksildi... Adalet Bakan Cemil Çiçek, geçen haftaki bir demecinde, Cezaevlerimiz son derece sakin ve huzurlu demiflti. fiimdi daha da huzurlu(!) olmal. Tecrit alt nda ç ld rtmaya çal flt bir tutsak, art k o koflullara daha fazla dayanamayarak kendini yakt! Orhan O ur, 27 fiubat ta Haydarpafla Numune Hastanesi nde flehit düfltü. Devrimci Halk Kurtulufl Cephesi nden yap lan aç klamada, Orhan O ur un Tekirda F Tipi Hapishanesi nin TEK K fi L K hücresinde tutuldu u, peflpefle uygulanan hücre, tecrit, disiplin cezas, fiziki sald r sonras nda, 16 fiubat ta bireysel bir kararla, her gününü, her an n iflkenceye çeviren tecrit ve sald r lar alt nda kendini yakt belirtildi. Cemil Çiçek, Hala Tecrit Yok Demeye Devam Edecek Mi? Adalet Bakan Cemil Çiçek ç kt TV programlar nda, röportaj yapt gazetelerde sürekli olarak tecrit gerçe ini inkar etmeye çal flt. Bunu yaparken en kaba demagojilerden medet umdu. Hatta bu nedenle TEK K fi L K HÜCRELER N varl n dahi a z na almad. Onu ve yalanc bürokratlar n dinleyen, F tiplerinde hiç tek kiflilik hücre bulunmad n, bulunsa bile buralarda kimsenin kalmad n düflünebilirdi. Sami Türk ün yalanlar na yeni yalanlar katmay beceremedi, ama AKP islamc l n n sorunlar çözme politikas n F tiplerinde de uygulamaya çal flt : Sorunu yok sayarsan, sorun kalmaz. Buyursun aç klas n flimdi: - Orhan O ur, kendini yakarken nerede kal - yordu? - Aç klas n; hapishaneleriniz o kadar huzur luydu da, Orhan O ur kendini neden yakt? - Aç klas n; tecrit yoksa, insanlar neden bu hale geliyorlar? Aç klayamaz. Tecrit, iflkence, disiplin cezalar... Orhan O ur, 22 yafl nda bir delikanl yd. Devrimci Halk Kurtulufl Cephesi aç klamas nda Orhan O ur flu sözlerle anlat ld : 3 Mart 1981 stanbul do umludur. Bir yandan okula giderken, bir yandan lokantalarda, tekstilde, kargoda, pastanelerde, marketlerde çal flt. Sömürünün en yo un oldu u yerlerde düzeni daha iyi tan d. 16 yafllar ndayken mücadele içinde yer almaya bafllad sonlar nda hareketimizin örgütlü iliflkileri içinde yer ald. Nurtepe, Güzeltepe, Armutlu gibi gecekondu semtlerinde halk m z n mücadelesini ve örgütlenmesini gelifltirmeye çal flt. Devrimciydi. 6 Kas m 2001 de bu nedenle tutuklanm fl ve F tipi hapishanelere at lm flt. Tekirda F Tipi nin hücrelerinde hergün onuruna, kimli ine yönelik sald r lar alt nda yaflad. Yoldafllar yla birlikte direndi. Orhan O ur un iki kifliyle birlikte kald üç kiflilik hücresine, Temmuz 2002 de arama gerekçesiyle girdiler ve üç tutsa iflkenceden geçirdiler. Bu sald r sonucunda Orhan O ur'un vücudunun pek çok yeri morard, t rna koptu, kan içinde kald. flkenceciler bununla da yetinmediler. Orhan ve di er iki tutsak, kendilerine yap lan iflkence hakk nda suç duyurusunda bulunmalar na ra men, bir de üstelik, suçlu görülüp, hapishane idaresi taraf ndan 6 ay disiplin, 45 gün mektup cezas ile cezaland r ld lar! Hücrede su tesisat n n bozulmas sonucu günlerce su ihtiyaçlar n karfl layamad lar, bunun sonucunda temizlik yapmak bir yana, bulafl klar n dahi y kayamad klar için yemek almad lar. Koku ve kirden dolay tuvaleti dahi kullanamad lar. flte bütün bunlar Cemil Çiçek in sakin ve huzurlu hapishanelerinden manzaralard r. 18 Ekmek ve Adalet / 9 Mart 2003 / Say 51

19 Faflizmin, kendisi gibi düflünmeyeni yok etme politikas n benimsemeyen, oturdu u koltu un bo az na kadar kana bulanmas n devlet adaml - olarak alg lamayan, onurlu, namuslu, sorumlu, insana de er veren bir Adalet Bakan, b rak n öncekileri, yönetimi alt ndaki bir yerde, uygulanan bask lar sonucu bir insan kendini yak yorsa, daha o dakika istifa eder. Ama faflizmle yönetilen Türkiye de böyle bir fley yoktur. Bir kiflinin yaflam nedir ki onlar için? Onlar, Orhan O ur la birlikte, 19 Aral k 2000 den bu yana 105 kifliyi katletmifl oldular. 105 kifli ne ki; onlar, yedikleri tokad görmezden gelip, Amerikan ufla olarak yüzbinlerin katledilmesine ortak olman n yollar n ar yorlar. Kat lmakta hiçbir sak nca görmeyeceklerini hep birlikte yaflayarak görece iz. Çünkü, kendi ülkesinin hapishanelerini kan gölüne çeviren bir iktidar baflka halklar n katledilmesine de haydi haydi onay verir, ortak olur. Tecritte srar, katliamc l kta srar demektir. Katliamc iktidar, tecritle katletmeye devam ediyor! AKP Hükümeti, Hala Ölümleri Yok Saymaya Devam Edecek Mi? Zulüm gizlenemez, çünkü ölümler gizlenemez. Zulmün kayna tecrit politikas d r. Tecrit her türlü öldürmeye devam ediyor. ntiharlarla, ölüm oruçlar yla öldürüyor. AKP iktidar koltu una oturdu u günden bu yana, bilerek, isteyerek, planlayarak 8 insan katletti. Ölümler, AKP nin tecriti sürdürerek planlad cinayetlerdir. Art k kimse ne yalanc Adalet Bakan n ne onun bürokratlar n dinlemiyor, inanm - yor. Her ölüm, köseleye dönmüfl suratlar na inen tokat. Faflistlerin, Susurluk avukatlar n n elbette bu tokattan utanmas n, yüzünün k zarmas n beklemiyoruz. Naziler de, yankiler de hiçbir katliamlar nda utanmad lar. Ancak AKP hükümeti ne bakanlar na, ne de devlet politikas na suçu atarak ölümlerin sorumlulu undan kurtulamaz, yok sayamaz. Direnen tutsaklar her vesileyle dile getiriyorlar: Tecrit kalkana kadar bu direnifl sürecek. F tipi hapishanelerin hücrelerinde süren ölüm orucu direnifli, Zehra Kulaks z Ölüm Orucu Ekibi (9. Ekip) bunun aç k kan t d r. Ne zorla müdahale yasalar, ne de yok sayma politikalar gerçe i de ifltirmiyor. Yok saymak, yok sayan her ölümle birlikte çürütüyor. Mafyac ya Lüks Hizmet Orhan lara Tecrit ve Ölüm Susurluk u savunan Adalet Bakan n n hapishanelerine bak n; Mafyac Sedat Peker, devlet eliyle sunulan lüks hizmetten F tiplerinde de mahrum de il. Orhan O ur un tek kiflilik hücrelere al nmas ndan sonra, ölümünden k sa süre önce, hücresi yine bas ld, sald r ya u rad. Nedeni mi? Nedeni, Orhan n tutuldu u tek kiflilik hücrenin yak n nda mafyac Sedat Peker kalmaktayd ve orada bir aramada bilgisayar ve telefon ç km flt. Mecburen bir aramada bulunan telefonlar - n n yenilendi i malum olmakla birlikte, sald r ya u rayan Orhan lar, devrimci tutsaklar oldu. Bu sald r sonras Orhan art k kald ram yorum, bir fleyler yapmak laz m diyerek, kendini yakt. Zulüm karfl s nda dayanma gücünü yitirdi i anda, örgütünün iradi bir karar sonucu olmasa da, ölümünü zulme karfl bir protestoya dönüfltürdü. Orhan O ur, tüm yurtseverlere, demokratlara, AKP iktidar n n Amerikanc l na karfl mücadeleyi, AKP nin zulmüne karfl mücadeleyle birlefltirmeleri gerekti ini de hat rlat yor. Yan bafl nda insanlar n tecritlerde yokedilmesini görmezden gelenler, ne iflbirlikçili e, ne faflizmin baflka politikalar na ne de emperyalizme karfl ç kamazlar! Tecritin ald 105 can halk n omuzlar nda topra a verildi Orhan O ur, Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez sloganlar aras nda, yaklafl k 250 kiflinin kat ld bir törenle son yolculu una u urland. Ekmek ve Adalet / 9 Mart 2003 / Say 51 19

20 Hücreler Bizi Yıkamayacak! HÜCRELERİ YIKACAĞIZ! direnme savafl nda 3. y l. g ü n Kap lar vuruldu, hücrelerin pencerelerinden, havaland rmalardan öteki hücrelere, havaland rmalara bo azlar y rt l rcas na hayk r ld, sloganlar yank land, ve ö renildi ki, hücreler bir insan m z daha aram zdan alm flt... Üç büyük emperyalistin, Amerika n n, Almanya n n ve ngiltere nin (ve spanya, Fas gibi iflbirlikçilerinin) uzun denemelerinin sonucunda ortaya ç kard klar bu yöntem, hücre ve tecrit, flimdi bizi, Türkiye devrimcilerini y ld rmak, ç ld rtmak, yoketmek için kullan l yor. Ölüm orucunda de ildi Orhan. Tecrit, iflkence, cezalar, onu bunaltm fl, birfleyler yapmak gerekir diyerek, tutuflturmufltu bedenini. Biliyorlar; güçler dengesi denilen fley, hepimizi katletmelerine izin vermiyor; bunun yerine bulduklar çözüm ise, beynimizi öldürmek! Ony llarca Nazi bilim adamlar n bunun için çal flt rm fllar. Beyaz hücreler, fl k düzenleri, ses düzenleri... hep bunun için. Bizi tuttuklar F tiplerindeki durmak bilmeyen sifon sesleri kimbilir hangi Nazi kafan n ürünü... Nazi kafal lar n beyinleri gece gündüz çal fl yor eminiz ki; bizi y kmak için yeni yöntemler ar yorlar. Ama söyleyelim: Hücreler bizi y kamayacak, Biz hücreleri y kaca z! Evet, hücrelerin ve tecrit politikas n n tek tek kifliler üzerinde y prat c, bunal ma sürükleyen etkileri var; intiharlar bunu gösteriyor; ama bunun genelleflmesine direniflimizle izin vermeyece iz; inanc m zla, ideolojimizle, örgütlülü ümüzle engel olaca z hücrelerin bizi ç ld rtmas na. Hücreler tek tek zafer ler kazanabilir; as l zafer ise, bizim olacak. Kazanan biz olaca z! Dünyan n bir çok ülkesinden tecrit uygulamas na dair rakamlar, istatistikler yay nland daha önce de. ntiharlar, ç ld ranlar var bu rakamlar n içinde. Ama biz, açl a ve direnifle dair rakamlar, bilinen ölçüleri alt üst etti imiz gibi, bu istatistikleri de de ifltirmeye kararl y z. O istatistiklerin içermedi i bir siyasi kimli imiz var çünkü bizim. O istatistiklerin yap ld zaman ve mekanlar n asla tan k olmad bir kararl l k ve fedakarl kla sürdürdürdü ümüz bir direniflimiz var. Tecrit, fiilen de, siyaseten de direniflimizin barikat na çarp p tuzla buz olacakt r. Orhan O ur un yapt n yapmayabilirsiniz, benimsemeyebilirsiniz, ama onun birfleyler yapmak gerekir sözünün do rulu unu reddedemezsiniz. Biz direniyoruz; Siz (kendine devrimci, demokrat, solcu, yurtsever, hümanist, zulme karfl diyen herkes) de birfleyler yapmal s n z! Kand ra F Tipi Cezaevi'nde Kemal Gömi, Nihat Palab y k, Hasan Öksüz; Edirne F Tipi Cezaevi'nde Mesut Akbulut; Tekirda F Tipi Cezaevi'nde Ümit Günger, Erkan Bülbül; zmir K r klar F Tipi Cezaevi'nde Ali K l nç; Sincan F Tipi Cezaevi'nde Mürsel Kaya; Bak rköy Kad n ve Çocuk Tutukevi'nde Eylem Göktafl; Kütahya Cezaevi'nde Ayfle Sultan Yaz c ; Manisa Cezaevi Sibel fiahano lu ile Ankara Numune Hastanesi'nde Tanju Mete, Yusuf Ar c ; ölüm yürüyüflünü sürdürüyorlar... çlerinde 6. Ekipten, 8. ekipten bu yana bu yürüyüflü sürdürenler var. Direniflçilerin ço- unlu u Zehra Kulaks z Ölüm Orucu Ekibi nden Ekmek ve Adalet / 9 Mart 2003 / Say 51

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu

Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu Triello Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu 1 herkes bilmeyebilir... Triello üç kifli aras nda yap - l r, ya da oynan r..., B ve, triello yapacak üç kifli olsun. Önce,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR Sosyal Güvenlik Nedir? Sosyal güvenlik, bireylerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal risklerle karşılaşmaları

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z.

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. Bizler ortak hareket etme hedefi ile bir araya gelen sa k çal anlar n temsilcileri olarak sa k alan nda gerçekle tirilen her türlü

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi No: 476 Göztepe - İZMİR TELEFONLAR : 232 355 0 555 FAX : 232 355 0 411 http : www.aci.k12.tr

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı