TECR T ÖLDÜRÜYOR. ABD ye. ba ml l n sonucu: ABD ye ve iflbirlikçilerine karfl direnifli büyüterek sürdürelim! ABD Irak ta AKP tecritte ÖLDÜRÜYOR!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TECR T ÖLDÜRÜYOR. ABD ye. ba ml l n sonucu: ABD ye ve iflbirlikçilerine karfl direnifli büyüterek sürdürelim! ABD Irak ta AKP tecritte ÖLDÜRÜYOR!"

Transkript

1 Kim ki tecriti görmezden geliyorsa, ülke gerçeklerinden kaç yordur! Kim ki F tiplerindeki katliama karfl ç km yorsa onun baflka bir katliama karfl ç kmas samimiyetsizdir! Kim ki savafla, yoksullu a, ABD ye karfl ç karken tecrite hay r demiyorsa onun mücadelesi sonuçsuzdur! TECR T ÖLDÜRÜYOR Orhan O UR F tiplerine karfl direniflte 105. flehit ABD Irak ta AKP tecritte ÖLDÜRÜYOR! Haftal k Dergi Say : 51 9 Mart 2003 F YAT (KDV Dahil) EUROPE: 3 EURO ABD ye ba ml l n sonucu: SAVAfi YOKSULLUK TECR T ABD ye ve iflbirlikçilerine karfl direnifli büyüterek sürdürelim!

2 Tezkere reddedildi; işbirlikçilik sürüyor! Üsler kapat ls n! Amerikan askerleri topraklar m zdan ç kar ls n! Kuzey Irak taki ordu güçleri geri çekilsin! Amerika ile tüm anlaflmalar iptal edilsin! IMF program ve anlaflmalar iptal edilsin! Ekmek ve onur ve adalet... hiçbirinden vazgeçemeyiz! Ya ekmek, ya onur diyor afla l k Amerikanc - lar... Böyle bir ikileme mahkum de iliz. Amerikanc lar uyan k! Ulusal onurumuzu ayaklar alt nda çi neten de onlar, ekme imizi gasbedenler de. Ölümü gösterip s tmaya raz edecekler ak llar s ra. Ölüm de s tma da onlardan. Ölümü de s tmay da reddediyoruz. Ne ekmek için kavgadan, ne onur savafl ndan, ne adalet mücadelesinden vazgeçmiyoruz. Vazgeçemeyiz de. Çünkü bunlar n hepsi birbirine ba l. Çünkü biri olmadan di eri olmaz. Çünkü melanet onlarca türde olsa da melanetin kayna tek. Elbette yurdumuz için, ba ms zl m z, özgürlü ümüz, gelece imiz için aç da kal r z. Ama IMF paketlerine evet diyerek kabullenilecek açl k, bir direnifl açl de il, teslimiyet açl d r. Açl k m, en katmerlisine dayan r z. Bak n F tiplerine. Zulmün, açl n, iflsizli in, savafl ç l klar n n ortas nda bir günefl gibi fl yan D REN fi e bak n. Bak n da açl görün. Ülkemiz hapishanelerinde tutsak edilenler tüm dünya halklar na emperyalizme, faflizme, açl a ve zulme boyun e memeyi, teslim olmamay ö retiyorlar. Sonuncumuza kadar direnece iz diye yola ç - kanlar, yürümeye devam ediyor o gün bu gündür. Rüflvetlere, tehditlere, flundan vazgeç, flunu kabul et, dayatmalar na meydan okuyarak direniyorlar. Ülkemiz topraklar nda binlerce Amerikan askeri var bugün. Bir halk n katledilmesi için tarihin en kanl, en onursuz pazarl klar ndan biri yap l yor. ABD teslim olmayan tüm dünya halklar - na meydan okuyor. Dünya halklar emperyalizme teslim olmuyor. Ekmek için, adalet için, onur ve özgürlük için meydanlara ç k yor. Halklar, ba ms zl k, demokrasi, sosyalizm bayra n yükseltecek. Bedeli neyse ödenecek. Foto raflarla Tarihimiz INTERNET adresi: adresi: Ekmek ve Adalet Dergisi Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Ali Ercan Göko lu Adresi: nebey Mahallesi nk lap Caddesi Oto Han 55/54 Aksaray Fatih stanbul rtibat Telefonu: Faks: Hesap No: Y lmaz Bas. Yay. Da. Org. Akbank Yusufpafla fiubesi/ ST Ofset Haz rl k: Y lmaz Yay nc l k Bask : ASPAfi Pazarlama Fiyat : Avrupa: 3 Euro Almanya:3 Euro Tarih: 30 Kas m 1996 Yer: stanbul Galatasaray Lisesi Önü Fransa:3 Euro sviçre:3 Euro Hollanda:3 Euro Unuttunuz mu onlar? Belki! Ama onlar unutmad hala mezars z ölülerini... Onlar n ac s hala taze, çünkü hala bir mezarlar yok yak nlar n n... Bu ülkede, hangi parti, hangi iktidar ne yapacak sorusunun cevab için öyle çok fazla göstergeye bakman za gerek yok. Bu tabloya bak n mesela... Kay plar dosyas n açmayan hiç bir parti, hiç bir iktidar, demokratik de ildir, demokrasiyi getiremez... ki kere ikinin dört etti i kadar kesin bir gerçek bu... Sadece kay plar m? nfazlar, iflkenceler, F tipleri... Bunlardan daha net baflka bir ölçü olamaz! Bunlar n hesab n sormayan hiç bir meclis, hiç bir hükümet, bizim de ildir! ngiltere: 2 Belçika: 3 Euro Avusturya: 3 Euro Bürolar m z Akcadag Verlag- Odenwaldstr Köln Tel: Faks: adresi: Adana- nönü Cad. 7. Sokak K z lay fl Han arkas Özkan Apt. No:10/2 Telfaks: Ankara- GMK Bulvar Onur flhan Kat: 6 Daire: 154 K z lay Tel-faks: Antakya- Armutlu Mahallesi Elmas Sok. fiaban Kanatl Apt. Kat: 4 D: 6 Telfaks: Bursa- Baflak Cad. Gür fl Han Daire: 25/4 Heykel Tel-faks: Gaziantep- Karatarla Mahallesi Gaziler Caddesi Yeniçeri Sokak No:27 Daire:10 fiahinbey Hopa: Hopa fl Merkezi Zemin Kat No: 28 HOPA Tel-Faks: Ekmek ve zmir- 3. Beyler Cad Sokak Yaparsoy fl Han No: 31/501 Konak Tel-faks: Kocaeli- Ömera a Mah. Atça Cami Cad. No: 30 Kat: 2 Tel-fax: Malatya- Dabakhane Mah. Eskihalep Cad. Kardefller flhan Kat: 3 No: 15 Tel-faks: Mersin- Kiremithane Mah sk. Müzeyyen Boro flhan No: 9 kat: 1 Dair e 13 Samsun- Talimhane Cad. Bozluolcay fl Han Kat: 3/42 Tel-faks: Trabzon- Kemerkaya Mah. Kundurac lar cad. Dedeo lu sokak Pustular iflhan Kat:1 No:33 Tel-faks: Zonguldak- Gazipafla Cad. Ofluo lu flhan Kat: 5 Daire: 9 Adalet

3 çindekiler 3... Sadece Savafla Karfl M ktidara Karfl Mücadele Mi 5... Devlet Adamlar (iflbirlikçiler) flbafl nda 8... Ve Genelkurmay Konufltu: Tezkere le Ayn Görüflteyiz! 9... AKP ktidar SAVAfi, YOKSULLUK ve TECR T le Öldürüyor Ankara da Yüzbin Yurtsever Irak Halk Yaln z De ildir Genelev de Haz r, AKP Sevinebilir Mart ta Genel Grev! Liseli Üniversiteli Gençlik Boykottayd TECR T ÖLDÜRÜYOR Hücreler Bizi Y kamayacak! HÜCRELER YIKACA IZ! O Gaz Derimi Yakt, Eritti Canl Kalkan Olmak Ya Da Olmamak Marks ve Marksizm Yafl yor! Gazi yi Unutmak, adaletten Vazgeçmektir Tarihi Örgütlü Halklar Yazar srail e BM Kararlar, Silah Denetimi Hükümsüz fib RL KÇ L K DEVAM ED YOR! Yüklenmeye Devam Etmeliyiz! Sakal ndan Utan! AKP nin YEK Oyununda Patronlara Yer Aran yor Darbe Yiyen flbirlikçinin Ruh Hali! AKP ve Yoksulluk Biraz Ciddiyet ve Sorumluluk Lütfen Solun Beyni: Protestomu Yapt m, flim Bitti! Bas ndan: CNN in Sansür Yöntemi flte Susurluk Devleti nin Adaleti! Daha Ak t Ki Kan m z Tez Bo ulas n ngiltere de Halk Meclisleri Armutlu Halk Y k m Tehlikesine Karfl Birlefliyor Kahramanlar Ölmez Sadece Savafla Karfl M? ktidara Karfl Mücadele Mi? ABD ye destek tezkeresi, meclisten geçemedi. Ayn gün, Ankara da yaklafl k yüzbin kifli ABD nin sald rganl n ve AKP nin iflbirlikçili ini protesto etti. Ne var ki, iflbirlikçilik devam ediyor. Amerikan konvoylar Anadolu yollar n çi niyor. Oligarfli, ayn günlerde, bir yandan yeni bir soygun paketi aç kl yor, di- er yanda Kuzey Irak taki iflgalini pekifltiren yeni giriflimlerde bulunuyor. Peki öyleyse, TBMM de ABD ye destek tezkeresinin geçmemesinin fiiliyatta hiç k ymeti yok mu? Türkiye nas l bir ülke? Kim, nas l yönetiyor? Bazen öyle dönemler yaflan r ki, aylar n, hatta y llar n anlatamayaca gerçeklerin anlat lmas ve anlafl lmas, haftalara, günlere s ar. Bir devrim dönemi yaflam yoruz hiç kuflkusuz. Ama Türkiye nin emperyalizme ba ml l n görmek için flu yaflan - lan bir kaç gün yeter. Bu ülkede iki fley göstermeliktir. Biri Türkiye nin ba ms zl, di eri Türkiye nin demokrasiyle yöneltildi i. Demokrasicilik oyununda parlamenter manevralar hep vard r. Bazen AB ye Uyum Yasalar yla demokrasi flovu yap l r, bazen içifllerimize kar flamazlar hezeyanlar aras nda ba ms z ülke rolü oynan r. Ama oyun uzun sürmez. Tezkerenin kabul edilmemesinin ard ndan yaflanan tüm ekonomik, siyasi, askeri geliflmeler, ba ml l n kan tlar olarak geçtiler tarihe. IMF dayatmalar kabul edildi, Amerika n n topraklar m zdaki askeri harekat sürüyor. Genelkurmay aç klamas yla gerçek iktidar n kim oldu u bir kez daha hat rlat ld... Ne ba ms zl k kald, ne meclis iradesi... Tezkerenin kabul edilmemesi, hangi çeliflkiler rol oynam fl olursa olsun, ülkemizdeki Amerikanc lar için bir yenilgidir. Ama bu yenilgiyi kabul edeceklerini düflünmesin kimse. Adeta anl k bir karardan yola ç k p Bu meclis bizim meclisimiz diyenler düflüncesizce hareket ediyorlar. Dünü ve yar n yok say yorlar. Ama gerçekler böyle aldanmacalara izin vermez. Bu rejimi ayakta tutan, yürütmesi, yasamas, ordusu, polisi, bizim de ildir; onlar emperyalizm ad - na çal flt lar bugüne kadar, bundan sonra da olaca gibi. Amerikanc lar, bu yenilgiyi kendileri için zafere çevirmek için hemen harekete geçmifllerdir. AKP den generallere, burjuva medyadaki sözcülerine kadar koro halinde konufluyorlar flimdi; ABD ye ba ml olmadan yaflayamayaca m z düflüncesini kabul ettirmek istiyorlar. Halktaki ba ms zl k düflüncesini öldürmek istiyorlar. Kendi içinde AKP lilerin kifliliklerini öldürmek istiyorlar. Ülkedeki anti-amerikan düflünceleri öldürmek istiyorlar. Kuzey Irak tan hay r diyenler sorumludur diyerek flovenizmi hortlatmak istiyorlar. Eylemlerimiz sürüyor. Tüm flehirlerimizde hemen her gün irili ufakl eylemler yap l yor. Bütün bu yaflananlardan sonra, bu eylemlerde neyi istedi imiz, neyi hedefledi imiz üzerinde bir kez daha düflünmeliyiz. Savafla hay r demenin yetmeyece i, hiç bir sonuç yaratmayaca bir noktaday z. flbirlikçi iktidarlar n nas l ülkemizi Amerikan üssü yapt, nas l IMF nin dediklerinin d fl nda tek bir ad m bile atamad klar tart flmas z haldedir. Ne meydanlarda savafla hay r sloganlar, ne de meclis iradesi bu durumu de ifltiremez. Böyle bir durumda mücadele iktidara yönelmek durumundad r. Vuraca m z hedef, mevcut iktidar olmal, mücadelemizle ulaflaca m z hedef ise, halk n iktidar olmal. Yapt m z Ekmek ve Adalet / 9 Mart 2003 / Say 51 3

4 ve yapaca m z tüm eylemlere böyle bir bak fl aç - s n hakim k labildi imiz ölçüde, hiç bir fley bofla gitmeyecek, anl k sonuçlar n ötesinde, ülkemizin ve halk m z n kaderini de ifltirecek bir sonuç ortaya ç kar labilecektir. Savafla karfl mücadele, iktidar mücadelesidir. Bu sadece savafla karfl mücadelede de il, her alandaki, her konudaki mücadelede böyledir. Sadece meclisi etkilemek hedefiyle s n rl mücadeleler önerenler, sömürüye, IMF ye karfl mücadeleyi yükseltmek yerine borçlar n ertelenmesi, vergi yükünün paylafl lmas gibi önerileri çözüm(!) diye ortaya atanlar, mevcut durumu sürdürmüfl olmaktan baflka bir fley yapm fl olmazlar. Bunlar, halk n, devrimcilerin sorunu de ildir, b rak n iktidar düflünsün bunlar. Herhangi bir mücadele içinde, çok çeflitli görüfl ve amaçlara sahip kesimler yer alabilir. Bu do ald r. Bir kesim, ABD nin Irak a sald r s na karfl ç - karken, iktidara temelde karfl ç kmayabilir. Bu onlarla ittifak yap lmamas n getirmez. Ancak devrimci, bu ittifak içinde, iktidar hedeflemeyen bir anti-amerikanc l n sonuçsuz kalaca n göstermeye, tüm kesimleri devrimci bir zemine çekmeye çal fland r. Bu savafla karfl bir mücadele olabilir, bu çevre sorunu olabilir, devrimci, bütün bunlar iktidar do rultusunda hareket ettirebildi i, buna kanalize edebildi i ölçüde, bu mücadeleler gerçekten halk n ifline yarar. Devrimcilerin görevi, düzenin parlamentosuna övgü ya d rmak, iktidar n IMF ye borcunu ödemeye çal flmak olamaz. Büyük ve esnek politika ad na, bar flç l k, icazetcilik, diyalogculuk, abart lar, hiç bir sonuç yaratmaz. Tersine, halk n muhalefetinin egemen güçler cephesinden kullan lmas na zemin haz rlar. Mücadelenin iktidar perspektifinden uzak oldu u noktada, halk n muhalefeti de, oligarfli içi veya emperyalistler aras çeliflkilere endekslenecek, bunlar taraf ndan kullan lacakt r. Emperyalizme göbe inden ba ml bir ülkede ba ms zl k ve demokrasi, düzen partilerinden beklenebilecek bir fley de ildir. Halk n direnifli yayg nlaflt rmaktan, mücadeleyi iktidara yöneltmekten baflka çaresi yoktur. Devrimciler, örgütlenmede ve mücadelede bu çareyi ete kemi e büründüren olmak durumundad rlar. Çok çeflitli çeliflkiler nedeniyle, ABD ye deste e hay r ç kmas veya geçmiflte çokça propagandas yap ld gibi ABD Baflkan n n masas na yumruk vurma lar, ba ml l k gerçe ini de ifltirmez; ABD ye ra men görünümünde K br s iflgal etmenin ba ms zl getirmedi i gibi, Kuzey Irak iflgal etmek de Türkiye nin ba ms z, kendi iradesi olan bir devlet oldu unu göstermez. Düzen partilerinin, Genelkurmay n tüm ba ms zl k, ulusall k sözleri sahtedir. Ba ms zl k mücadelesi emperyalizme karfl kurtulufl mücadelesidir ve düzen partilerinin ifli de ildir. Ba ms zl k mücadelesi, devrimci bir mücadeledir. Ayn flekilde, demokrasi mücadelesi de devrimci bir mücadeledir. Gerek ABD sald r s n n bafllamas, gerekse de son IMF program n n sonuçlar n n pratikte yaflanmaya bafllanmas yla halk n tepkileri çok çeflitli boyutlarda geliflebilir. Ama devrimciler, bu mücadeleye iktidara karfl bir yön veremezlerse, bu tepkiler de parlar ve söner. Halk n direnifli yayg nlaflt rmaktan, mücadeleyi iktidara yöneltmekten baflka çaresi yoktur. Devrimciler, örgütlenmede ve mücadelede bu çareyi ete kemi e büründüren olmak durumundad rlar. fiu veya bu düzen gücüyle paralellik kurarak mücadele etme devrine bir nokta daha konulmufltur. Bu ülkede, TÜS AD la yanyana demokrasi mücadelesi, Genelkurmay la birlikte fleriata karfl laiklik mücadelesi, AKP yle birlikte faflizme karfl haklar ve özgürlükler mücadelesi, Genelkurmay la birlikte ulusalc l k mücadelesi vermeye kalkanlar oldu. flte AKP yönetimi ve Genelkurmay ve TÜS AD aç klad ; iflbirlikçilikte, ve bu iflbirlikçili in gerektirdi i bask politikalar n uygulamakta hiç bir farklar yoktur. fiimdi kime dayan lacak? Kimden ne istenecek? Sorular n cevab bellidir: Savafla karfl mücadelenin iktidar mücadelesi olarak görülmesi gerekti- ini, bizzat iktidar güçleri anlat yor. Anlamayanlar, bu mücadeleden kaçanlard r. ABD sald r s n n iflbirlikçilerle, F tiplerinin emperyalizmle ba n kavramayanlar, hem emperyalizmi, hem oligarfliyi karfl lar na almaya cüret edemeyenler, elbette yan yollara sap yorlar. O yan yollar her halükarda düzene ç kan yollard r. Savafla karfl ysak, düzenin söylemindeki ba ms zl k ve demokrasiden de il, gerçek ba ms zl k ve demokrasiden yanaysak, dosdo ru iflbirlikçi iktidar n üzerine giden yoldan yürümek zorunday z. Bu yol, elbette karfl -devrimin bask s yla, zulmüyle daha çok karfl laflaca m z bir yoldur, ama ba ms zl k ve demokrasinin, ekme in, hak ve özgürlüklerin de tek yoludur. 4 Ekmek ve Adalet / 9 Mart 2003 / Say 51

5 Devlet Adamlar (iflbirlikçiler) flbafl nda Tezkerinin reddinden sonra AKP hükümeti uflakl n kan tlama telafl nda. AKP hükümeti devlet adaml nda tam uyuma kofluyor. Tezkereli, tezkeresiz Amerikan uflakl ve katliam ortakl kesintisiz sürüyor. Askeri, siyasi, ekonomik varl yla ABD yi ülkemizden defetmek için mücadeleyi yükseltelim! ABD ye topraklar m z tümüyle açacak olan hükümet tezkeresi, 264 evet 250 red ve 19 çekimser oyla gerekli ço unlu un sa lanamamas nedeniyle TBMM den geçemedi. Bu sonuç, Amerikanc cephede büyük bir moral bozuklu u yarat rken, yeni aray fllar, ikinci tezkere haz rl klar da çok geçmeden bafllat ld. Bu haz rl klara paralel olarak Amerikanc medya, AKP nin en Amerikanc lar ile tam bir uyum içinde kampanya bafllatm fl durumda. Peki TBMM neden reddetti tezkereyi ve bu sonuç ne anlama geliyor? TBMM ba ms zl k tavr m ald, sevilmeyi hak m etti, halk temsil etmeye mi bafllad bu kararla birlikte?.. Tezkerinin Reddinin Nedenleri Tezkerenin reddedilmesinde onlarca etken rol oynam flt r. Ama bu etkenler aras nda (varsa tek tek birkaç milletvekili istisna olsa bile) red verenlerin yurtseverli i, ba ms zl ktan yana olmalar yoktur. Ayn meclis 6 flubat ihanetine imza atm fl, ve üslerin modernizasyonu gerekçesiyle verilen bu izin sonras, modernizasyonla ilgisi alakas olmayan askeri haz rl k ve sevkiyatlarla ülkemiz bugünden Amerikan üssü haline gelmifltir. Ve red karar - na ra men de iflen bir fley yoktur. skenderun liman n n durumu yoruma gerek b rakm yor. Milletin iradesi denilen TBMM bir karar alm flt r, karar n gere i tüm yankilerin topraklar m zdan ç kar lmas olmal d r. Ama b rak n ç karmay haz rl klar tüm h z sürüyor. Mardin de s n ra yak n köylerde, köylülerden kiralanan topraklar, Mardin valisi ile ABD liler aras ndaki özel ve gizli toplant lar, skenderun dan K z ltepe ye hareket eden yüzlerce araçl k konvoylar, tezkerenin reddi nedeniyle Mersin aç klar nda bekleyen Cec Meridian adl geminin tahliyesi acil uydurmacas gerekçe gösterilerek verilen özel izinle limana yanaflmas, ABD nin kiralad tren katarlar... hepsi ihanetin ve tezkerinin reddinin gerçekte pratik olarak hiçbir fleyi de ifltirmedi inin göstergeleridir. Red sonucunun ortaya ç kmas nda; AKP içindeki çeliflki ve çat flmalar, Amerika ile çeliflkiler, ABD ile yap lan pazarl klarda ortaya ç kan kimi sorunlar, tarikatlar n oylamadan bir gün öncesi gazete/tv ilanlar na kadar yans yan tavr, AKP taban n n büyük oranda sald r ya karfl oluflu ve milletvekilleri üzerindeki bask lar ve meydanlar... halk n muhalefeti. Tüm bu etkenler birbirini etkileyerek, gelifltirerek bu sonucu yaratm flt r. Sonuç hem ABD ye hem de iflbirlikçisine vurulan bir tokatt r. Halk n neredeyse tamam n n sald r ya karfl oluflu, anti Amerikanc havan n bugüne kadar hiç olmad kadar büyümesi önemli etkendir. Ba ms zl k, demokrasi mücadelesinin kazan m da esas olarak bu noktadad r. Ancak eylemlerle bu sonucu yaratt k demek, flu an için abart l bir de erlendirmedir. Sonuç ne abart lmal, ne de yok say lmal d r. Abart l de erlendirmeler, redçi milletvekillerine, TBMM baflkan - na olmad k misyonlar yüklemeler, Türkiye gerçe inin, düzen partileri gerçe inin, ABD ile iliflkilerin tahlil edilememesinden kaynakl d r. Nitekim, Bar fl Giriflimi nin gönderdi i çiçekli teflekkür sepeti Ankara ya ulaflmadan TBMM baflkan Ar nç n çark etmesi örnektir. Ar nç n çark etmesi için Genelkurmay baflkan n n konuflmas yetmifltir. (Ne de olsa o bir asker o lu dur, ordu ne derse o olur!) Reddin Sonuçlar ; AKP Ne Yapacak? Irak a sald r noktas ndaki iflbirli i bir biçimiyle Ekmek ve Adalet / 9 Mart 2003 / Say 51 5

6 sürecektir. Yeniden tezkere haz rlanmas, ola anüstü bir geliflme olmad taktirde güçlü bir olas - l kt r. Aç klamalar, haz rl klar bu yöndedir. Baflbakan Gül ün, ABD ile karfl l kl olarak son durumu de erlendirdiklerini, yeni tezkere haz rl dahil, herfleyin konufluldu unu söylemesi, AKP baflkan yard mc s Dengir Mir Mehmet F rat n flartlar olufltu u taktirde hükümet ikinci tezkereyi meclise getirir ve geçer aç klamas, Ar nç n tezkere yeniden gelir ve geçerse meclisin sayg nl azalmaz beyanat, Tayyip Erdo an n duygusal olmay n, devlet adam olun telkinleri (devlet adaml - n n ABD uflakl oldu u da dile getirilmifl olunuyor. AKP tam anlam yla devlet adam olma yolunda kofluyor.), genelkurmay baflkan n n gayet aç k olarak tezkerenin alt nda imzam z vard r yönündeki aç klamas hep bu yöndeki haz rl k, s tma süreçlerinin parças d r. Kald ki, haz rl k ve sevkiyatlar, tezkere reddinin gereklerinin yap lmad n n, sürecin yeniden s t lmas na b rak ld n n sonucudur. flbirli inin alenileflmesi, yani yeniden bir tezkere için flimdi sorun zamanlamad r. Zaman, tezkerinin geçmesini garantileyecek ikna süreçlerinin tamamlanmas, kamuoyunun siyasi-ekonomik tehdit ve rüflvetlerle haz rlanmas, ABD ile pazarl klarda TBMM Karar n n Hükmü Varsa, SUÇ filen YOR TBMM nin red karar na göre ülkemize ABD askerlerinin girmesi, TSK n n s n r d fl na gönderilmesi yasakt r, suçtur! Meclis karar ndan önce, skenderun, Batman, ncirlik, Mardin... Amerikal lara sat lan her kar fl toprak Amerikan askeri ve askeri araçlarla dolduruldu. Kuzey Irak a sevkiyatlar tüm dünyan n gözleri önünde sürdürüldü. Yine tezkere öncesi, TSK n n yurd fl na gönderilmesinde de ayn uygulamayla karfl karfl yay z. Ortada hiçbir yetki yokken bin TSK askeri Kuzey Irak s - n rlar na girdi. Tezkere reddinden sonra; bir günlük sessizli in ard ndan ABD askerlerinin üs ve limanlara gelifli, askeri malzeme y na, Kuzey Irak a sevkiyat sürdü. Genelkurmay n ilk tezkere do rultusunda yap l yor aç klamalar komiktir. Tüm bunlar hiçbir yasal dayana olmadan, TBMM karar olmadan ve sonras nda o karara ra men yap lanlard r. Yetki TBMM de ise, TBMM nin karar ortada. Tezkere öncesi ve sonras yankilere topraklar m z kullanma iznini kim vermifl ve bunu geride kalan pürüzlerin giderilmesi belirleyecek. ABD öte yandan her ihtimale karfl, üsleri ve hava sahas n n kullan lmas n garantilemek için harekete geçti. ABD nin Ankara büyükelçisi Pearson, Gül ile görüflmesinde, karadan kullan m yolu kapan rsa, hiç olmazsa baz üslerin ( ncirlik, Diyarbak r, Batman, Malatya üsleri) ve havasahas n n kullan lmas na izin verin talebini iletti. Meclis radesi Pazarl k Masas nda AKP iktidar tezkerenin reddedilmesini, ABD ile yapt pazarl kta elini güçlendiren bir sonuç olarak kullanmaya çal fl yor/çal flacakt r. Gül ün tezkerinin reddinden sonra ABD d fliflleri bakan Powell ile görüflmesinde sonuç neden böyle oldu sorusuna, tatmin edilmedik cevab vermesi, ABD konsolosu Pearson a söyledi i elimizi güçlendirmediniz, Kuzey Irak konusunda teminat vermediniz...böyle oldu sözleri bu politikan n sonucudur. Meclis iradesi de pazarl k masas na sürülmüfltür. AKP, memleketi satmaya ç kt, yetmedi, flimdi de kendi milletvekillerinin iradesini satmaya ç k yor. Olas bir baflka sonuç ise, AKP nin bu sonucu, yani yenilgiyi, yedi i tokad zafere dönüfltürme giriflimleri olacakt r. Nedir bu? Örne in parti içindeki bir tasfiye/etkisizlefltirme hareketi. halen sürdürmektedir ve hangi hukuka dayanmaktad r? Hukuksuzlu u tart flmas zd r. Hukuksuzluktan MGK ve AKP sorumludur. ABD ile flöyle anlaflt k demelerinin hiçbir hükmü yoktur. TBMM yetkisi gaspedilerek verilen izin hükümsüzdür. Ayn mekanizma bugün de karar prati e geçirmemektedir. Sanki böyle bir karar al nmam flt r! Bu ülkede meclis karar n n en küçük bir hükmü varsa; ülkemizde bir tek ABD askeri bulunmamal d r, iflgal gücü konumundad rlar. zin verenler ise iflgalcinin suç orta, iflbirlikçi, vatan haini durumundad r. Ayn flekilde TSK da Kuzey Irak topraklar nda ayn suçu ifllemektedir.düzenin kendi yasalar na göre de yarg lanmal d rlar. Ama yarg lamayacaklard r. Vatan hainli i suçlar n yarg layacak tek yer halk n divan d r! 6 Ekmek ve Adalet / 9 Mart 2003 / Say 51

7 Siyasette yenilgiyi zafere dönüfltürmek yad rganacak bir durum de ildir, ama bu, Amerikanc l k yönündeyse o zafere, halk olarak ihanete at lan bir ad m olarak bakmal y z. AKP nin bu vesileyle kendi içinde Amerikanc l kta kimi ayk r unsurlar n tasfiyesi ya da etkisizlefltirilmesi, yönetim ve bakanl k kademelerinden al nmas vb sürpriz olmayacakt r. Ki, Elkatm fl n ars zca çark edifli, kimi milletvekillerinin bu kez evet oyu veririz diye flimdiden aç klamalar, bu tasfiyeyi hissetmelerinin sonucudur. Bu sürecin tamamlanmas n n anlam ise, AKP nin Amerikanc l kta (Tayyip in diliyle devlet adaml nda ) tam uyum sa lamas demektir. ABD ve IMF isteklerinde taban n bask s, parti içindeki dengeler nedeniyle at lamayan ad mlar n daha pervas zca at lmas demektir. Yine bir baflka sonuç; Tayyip Erdo an n ABD nezdinde prestij kaybetmesidir. Tayyip kendi partisinde de y pranm fl bir liderdir art k. Keza, Tayyip in Amerikanc l en somut haliyle hay r demek bana hay r demektir sözleriyle herkesçe görülür hale gelmifltir. Bu Hükümet Halk Temsil Etmiyor 1990 körfez savafl günlerinde bak n Tayyip Erdo an ne diyor; Körfez Savafl, ABD'nin emperyalizmi ve siyonizmi dünyaya hâkim k lmak için yapt savaflt r... Özal' n milletin büyük ço unlu unu karfl s na al p Anayasa ve kanunlar sürekli çi neyerek Türkiye'yi savafla sokmak istemesi, vahimdir. Bugün, o güne göre çok daha vahim olan, AKP nin halka ra men, halk afla layarak, halka rüflvet teklif ederek, kendi milletvekillerini tehdit ederek, ABD ile, iflbirlikçi tekeller ve generallerle kolkola girerek topraklar m z Amerikan üssü, ülkemizi katliam orta haline getirmesidir. Tayyip Erdo an n her konuflmas, ABD'ye destek olmazsak... diye bafllamakta, komflunun evi yansada... saçmal yla sürmektedir. Milletin büyük ço unlu u de il, üç befl Amerikanc d fl nda tamam n karfl s na alan bir iktadar halk temsil edemez. AKP iktidar n n kuruldu u ilk günde söyledi imiz, yeni bir Amerikanc iktidar kuruluyor sözlerimiz bugün harfiyen do rulanm flt r. Bu iktidara karfl mücadele Amerika ya karfl mücadeledir. Amerika ya karfl mücadele; üsleriyle, ekonomik-siyasi-askeri anlaflmalar yla ABD ülkemizden defol fliar yla yürütülmelidir. Kuzey Irak n çeflitli kentlerinde Türkiye aleyhindeki gösteriler sürüyor. Türkiye bayraklar n n da yak ld gösterilerin siyasi, askeri olarak ne dedi ini tart flt rmamak için, oligarfli ve onun medyas bayrak yakmalar kullanarak flovenist bir hava yaratmada kullanmaya çal flsa da, aç k olan flu ki, Kürt halk TSK n n Kuzey Irak topraklar n iflgal etmesine karfl ç kmaktad r. Katliamc, imhac, inkarc devlet gelene i, bunu sorgulayaca yerde, Kürt düflmanl n s n rlar ötesine tafl maya devam ediyor. Yaflar Yak fl n patavats zl olarak yorumlanan Kürtlere gözda vermek için gidece iz sözlerinin asl nda Genelkurmay a ait oldu u Hilmi Özkök ün aç klamas ile ortaya ç kt. Kuzey Irak taki Kürt liderlere seslenerek, Onlara meflru müdafaa hakk m z hat rlat r m dedi. Nereden al yorsunuz bu hakk? Kürt Halk n n Tepkisi Sürüyor: Türkiye flgaline Hay r! Kuzey Irak topraklar nda y llard r hangi meflru müdafaa hakk ile binlerce asker bulunduruyorsunuz? Senin, bayrak yakmaya, bir halk n kendi devletini kurmak istemesine karfl meflru müdafaa hakk n var da, iflgale giriflmeye haz rland n z topraklardaki Kürt halk n n neden yurtlar n savunma hakk yok? Neden bu haklar n dile getirdiklerinde çizmeyi aflm fl oluyorlar? Oligarfli, ABD nin tüm dünyaya dayatt n, Kürtlere dayatmak istiyor. Güç benim, benim hukukum geçerli olacak diyor. Kürt milliyetçili i de Amerika y arkas na al nca, onun gücünü kullan yor. Elbette her ikisinin de zemini çürüktür, her ikisi de ABD nin gözünün içine bakmaktad r. Ancak bu gerçek, oligarflinin Kürt topraklar n hiçbir hukuki, meflru zemini olmad halde iflgal etti i ve ABD ile anlaflma halinde iflgali güçlendirmeye haz rland gerçe ini de ifltirmiyor. flgale derhal son verilmeli, halk n kendi kaderine tayin hakk na yönelik tehditlere son verilmelidir. Ekmek ve Adalet / 9 Mart 2003 / Say 51 7

8 Ve Genelkurmay Konufltu: Tezkere le Ayn Görüflteyiz! Ve Genelkurmay konufltu... Ordu ya milli payesi biçenlerin dünyas y k ld m, bilemiyoruz ama, konuflmas yla birlikte piyasalar rahatlad... piyasalar Özkök ün konuflmas n sat n ald... Konuflan ordunun bafl de il, piyasalar n paflas gibiydi. Neden htiyaç Duyuldu Öncelikle neden böyle bir aç klama gere i duyuldu? Söylendi i gibi, niye susuyorsunuz, ordu ne düflünüyor, MGK niye karar almad sorular na cevap olsun diye mi? Elbette hay r. Tezkerinin reddinin ard ndan, kamuoyu oluflturma, reddicileri ikna sürecinde AKP ye destek verme, itiraz edenlerin sesini kesme amaçl d r bu aç klama. Yeni tezkereyle ya da hava sahas n, üsleri açarak Amerika n n katliam na ortak olma karar n n al nmas n n önünü açmak içindir bu aç klama. Amerikanc l k tiraflar Genelkurmay Baflkan Hilmi Özkök, gayet aç k ve kaba pragmatist mant n gizleme gere i dahi duymad aç klamas nda, hükümetin tezkeresindeki görüfllerin aynen paylaflt klar n dile getirdi. Tezkere, Amerikanc l n somut belgesiydi. Bu ülkede Amerikanc l n onlar olmadan olmayaca bir kez daha kan tlanm fl oldu. Bir kez daha herkes, ordunun emperyalizm ad na ülkemizi iflgal etmifl iflbirlikçi ordu oldu unu gördü. Bütün Amerikanc lar n klasik bir demagojisine dönüflen savafla en çok karfl olan biziz diyerek konuflmaya bafllayan Hilmi Özkök ün söylediklerine özet olarak bakal m önce: Hükümet tezkeresi konusunda askerde bir rahats zl k yok. Seçene imiz kötü ile en kötü aras ndad r. Kat lmazsak yine zarar görece iz, fakat zararlar m - z n telafisi ve savafl sonras sözsahibi olmam z mümkün olmayacak. Savafla kat lmadan sadece Kuzey Irak ta mültecilere yard mc olacakt k. Kuzeyden cephe aç laca için savafl k sa sürecek, ac lar azalacak, beklenmedik geliflmeler olmayacak ve daha az insan ölecek. Bir tek kurflun atmadan görevimizi tamamlay p dönecektik. Beklenmeyen geliflmelere müdahale etmek zorunda kal rsak savaflanlar buna karfl ç kmayacaklard. Ekonomik yard m, yapaca m z iflbirli inin de- il, zarar n bir k sm n n telafisi içindir. Çocuklara masallar misali kurflun atmadan savafl masallar anlatt konuflman n bütünü, AKP iktidar na çeflitli kesimlerce yöneltilen siyasi, ahlaki, iflbirlikçili e yönelik elefltirilere cevap niteli inde olmas, AKP ne yap yorsa, bizim onay m zla yap l - yor demektir. Buna, ahlaks z para pazarl klar da, daha az Amerikal ölecek uflakl da dahildir. Pragmatizm öyle s r tmaktad r ki, ç karlar için, masaya oturmak için, bu ülkenin ordusu, yankilerin topraklar m z çi nemesi için ç rp nmaktad r. Tek istedi i Kürt halk n katletmek, sindirmek konusunda ABD izin versin. Bu konuda da gerekli anlaflmalar n yap ld n aç kça dile getiriyor. Dillerinden düflürmedi i Atatürk ün kötünün iyisini seçme durumunda bir reçetesi yok anlafl lan ki, yurtta sulh cihanda sulh u da, ba ms zl k da unutuluvermifl, bunlar n yerini kaba bir pragmatizm, Amerikanc l k ve katliam ortakl alm flt r. Demokratlara Bak n! MGK toplant s nda niye tavsiye karar almam fllar; bask olurmufl... Duyan, gören, bu ülkede demokrasinin oldu unu, en demokratlar n da generaller oldu unu düflünecek! Kimse Genelkurmay Baflkan de ifliklikleri gibi saçmal klara s nmamal. Bu aç klaman n kendisi bir bask d r. Nitekim anlayanlardan Bülent Ar nç n, gerekli mesaj almas konuflman n ilk demokratik etkilerindendir. MGK da karar almayarak, sorumluluktan kaçma plan yapm flt r ordu, ama bugün ifl ç kmaza girmifl, ABD ye verdikleri sözün alt nda kalarak devreye girmek zorunda kalm fllard r. Bunu yaparken de AKP ye vurufl yapmay ihmal etmemektedir. Genelkurmay n aç klamas yla birlikte Amerikanc lar rahat bir nefes alm flt r. Ordu yan m zda düflüncesi ete kemi e bürünmüfltür. fiimdi bu aç klaman n yaratt havan n da etkisiyle Amerikanc - lar n yo un bir kampanyaya bafllama sürecidir. ABD sald rganl na karfl olanlar n görevi de flimdi iktidar, ordusu, medyas yla bu cepheye karfl mücadeleyi yükseltmektir. 8 Ekmek ve Adalet / 9 Mart 2003 / Say 51

9 AKP ktidar SAVAfi, YOKSULLUK ve TECR T le Öldürüyor Onurunuzla yaflamak istiyorsan z aç kal n, aç kalmak istemiyorsan z, Amerikan ufla olun! AKP iktidar ve medyadaki tüm Amerikanc lar, bize bunu söylüyorlar. Bu bir demagojidir. Amerikanc l klar n ve soygunculuklar n gizlemek için baflvuruyorlar bu demagojiye. Bize ne açl, ne onursuzlu u dayatamazlar. Zaten haz rlanm fl ve her halükarda yürürlü e konulacak bir IMF paketi, tezkerenin onaylanmamas n n faturas olarak aç kland. Ya onur, ya ekmek diye bir ikilemin içine sokmaya çal fl yorlar bizi. Hay r! Ne onurumuzdan, ne ekme imizden vazgeçmeyiz. Onurumuzu ayaklar alt nda çi neyenler de, ekme imizi çalanlar da ayn d r. Ekme imize kan do rayanlar da ayn d r. Amerikanc l k, açl k ve zulüm, ayn iktidar n ürünüdür. Savafl, yoksulluk ve tecrit, ayn düzenin politikalar d r. Üçünü birden dayat yorlar bize. Bizi üçüne de mahkum etmek istiyorlar. Üçü karfl s nda da boyun e elim istiyorlar. Halk m z dikkat! Tezkerenin kabul edilmemesi, Amerikanc lar n yeni bir manevras na dönüfltürülmek isteniyor! AKP iktidar, tezkerenin kabul edilmedi i gizli oylaman n üstünden daha bir kaç saat geçmeden, halk b rak n, kendi meclislerinin iradesine karfl bile tam bir pervas zl k ve sayg s zl k içinde, yeni tezkere için haz rl k ve müzakerelere bafllad klar n aç klad lar. 4 Mart ta Genelkurmay Baflkan n n yapt aç klamayla bu giriflimin h zlanaca da aç kt r. Amerika n n isteklerini karfl layacak bir formül bulacaklar. Bu formül ister TBMM karar yla, ister hükümet karar yla, ister Genelkurmay n gizli tasarruflar yla bulunsun; özü de iflmeyecektir. Amerikan iflbirlikçili i, bir gün bile ara vermeksizin sürüyor. Hava koridorlar aç l yor, üsler çal fl yor, sevkiyat sürüyor. Amerikal lar n TBMM karar karfl s nda hiç telafla kap lmad klar, yeni bir plan yapmaya lüzum bile duymad klar herkesin malumu. Neden acaba? Çünkü onlar uflaklar n tan yorlar. IMF den Biz Borç Almad k, Kredileri Biz Kullanmad k! Faturas n Niye Biz Ödeyelim? Hükümet olduklar n n ertesi günü, bir yandan türbanl han mlar, bir yandan kendileri, yoksul gecekondular ziyaret edip flov yapan flu fakir babalar n n haline bak n. Satacak, soyacak bir fley bulamad lar, emeklinin, iflçinin, Ba -Kurlunun, köylünün son kurufluna göz diktiler. IMF as l olarak Amerika n n soygun kurumudur. Amerikanc olan, ayn zamanda IMF cidir. Tersi mümkün de ildir. AKP de, Kemal Dervifl i aratacak ölçüde IMF cidir. Aç klad son paket bunun kan t d r. flçinin, AKP iflbirlikçili e devam ediyor! Ya onur, ya ekmek diye bir ikilemin içine sokmaya çal fl yorlar bizi. Hay r! Ne onurumuzdan, ne ekme- imizden vazgeçmeyiz. Onurumuzu ayaklar alt nda çi neyenler de, ekme imizi çalanlar da ayn d r. Ekme- imize kan do rayanlar da ayn d r. Amerikanc l k, açl k ve zulüm, ayn iktidar n ürünüdür. Savafl, yoksulluk ve tecrit, ayn düzenin politikalar d r. Ekmek ve Adalet / 9 Mart 2003 / Say 51 9

üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu!

üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu! Adalet Bakanl Koltu unda Katliamc lar Geçidi Haftal k Dergi Say : 43 12 Ocak 2003 F YAT (KDV Dahil) 750 000 EUROPE: 3 EURO partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu! Oltan Sungurlu Mehmet A

Detaylı

Teslim Olmak Yaflamamakt r!

Teslim Olmak Yaflamamakt r! Eskiflehir Y lmak yok durmak yok susmak yok ONLAR VAR! zmit Bursa Haftal k Dergi Say : 45 26 Ocak 2003 F YAT (KDV Dahil) 750 000 EUROPE: 3 EURO www.ekmekveadalet.com Halklar Amerikan saldırganlığına karşı

Detaylı

AKP hükümeti vatana ihanetten yarg lanmal d r! Adalet. Adalet. Gençlik direniyor, gençlik direnecek! Gençlik F Tipi Üniversiteyi stemiyor!

AKP hükümeti vatana ihanetten yarg lanmal d r! Adalet. Adalet. Gençlik direniyor, gençlik direnecek! Gençlik F Tipi Üniversiteyi stemiyor! ÜNİVERSİTELERDEKİ TECRİT: F tipi üniversite dayatması ve soruşturma terörü; Adalet Haftal k Dergi / Say : 94 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net Ekmek

Detaylı

UZUN B R DESTAN. Adalet. Irak Filistin direniyor! Adalet. Adalet GÜÇLÜ OLAN EMPERYAL ZM DE L, HALKLARDIR!

UZUN B R DESTAN. Adalet. Irak Filistin direniyor! Adalet. Adalet GÜÇLÜ OLAN EMPERYAL ZM DE L, HALKLARDIR! Irak Filistin direniyor! Gazze de CIA ekibi! flgal Orta n n Ba dat Büyükelçili i GÜÇLÜ OLAN EMPERYAL ZM DE L, HALKLARDIR! Adalet Haftal k Dergi / Say : 82 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com

Detaylı

Adalet. ABD dünyay, AKP Türkiye halk n teslim alam yor ÇÖZÜN! TECR T KALDIRIN! Meydanlarda yine ayn talep ayn sahiplenifl: Adalet.

Adalet. ABD dünyay, AKP Türkiye halk n teslim alam yor ÇÖZÜN! TECR T KALDIRIN! Meydanlarda yine ayn talep ayn sahiplenifl: Adalet. Meydanlarda yine ayn talep ayn sahiplenifl: Ekmek ve Adalet Adalet ÇÖZÜN! TECR T KALDIRIN! www.ekmekveadalet.com info@ekmekveadalet.com Adalet Haftal k Dergi / Say : 70 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750

Detaylı

Adalet ORTAKLI IDIR! Gençlerimiz, Dev-Gençlilerimiz anti-emperyalist, anti-faflist mücadele gelene ini sürdürüyor... Adalet.

Adalet ORTAKLI IDIR! Gençlerimiz, Dev-Gençlilerimiz anti-emperyalist, anti-faflist mücadele gelene ini sürdürüyor... Adalet. Gençlerimiz, Dev-Gençlilerimiz anti-emperyalist, anti-faflist mücadele gelene ini sürdürüyor... Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 85 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com

Detaylı

Adalet. Emperyalist ve iflbirlikçi güçlerdir. ktidar Katilleri Koruyor! SEKA y kapatt ran Halk aç b rakan Tecritte katleden. Adalet.

Adalet. Emperyalist ve iflbirlikçi güçlerdir. ktidar Katilleri Koruyor! SEKA y kapatt ran Halk aç b rakan Tecritte katleden. Adalet. ISSN: 1304687X 132 Gazi Katliam 10. Y l nda ktidar Katilleri Koruyor! Adalet Haftal k Dergi / Say : 148 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net Ekmek

Detaylı

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm Tayyip Erdo an n emperyalist tekellere B AT etti inin belgesidir: Ekmek ve Adalet Adalet www.ekmekveadalet.net Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! info@ekmekveadalet.net Halk m z n al nterini,

Detaylı

Adalet. 1000 Gün! ONURUMUZSUNUZ! flbirlikçili in sonu UTANÇ t r! Adalet. Adalet

Adalet. 1000 Gün! ONURUMUZSUNUZ! flbirlikçili in sonu UTANÇ t r! Adalet. Adalet flbirlikçili in sonu UTANÇ t r! Adalet Haftal k Dergi / Say : 68 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com Mail:info@ekmekveadalet.com Ekmek ve ONURUMUZSUNUZ! Emperyalizme ve iflbirlikçilerine

Detaylı

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde Türkülerin susmad halaylar n durmad yürüyüflün 19. albümü Ç I K Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 93 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net 10.

Detaylı

Adalet NATO DEFOL! Adalet. Adalet. TÖVBE ETMED LER D REND LER, SAVAfiTILAR VE fieh T OLDULAR Emperyalizme, faflizme karfl mücadelemiz sürüyor!

Adalet NATO DEFOL! Adalet. Adalet. TÖVBE ETMED LER D REND LER, SAVAfiTILAR VE fieh T OLDULAR Emperyalizme, faflizme karfl mücadelemiz sürüyor! Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 113 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net EMPERYAL ST L DERLER, HUZUR Ç NDE TOPLANAMAYACAK! Vatanseverler; öfkemiz

Detaylı

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Adalet Ekmek ve Tecrite Karfl Direnifl 4. y l n tamaml yor Haftal k Dergi / Say : 126 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Temmuz. Katliam. AÇLI IMIZDAN BAfiKA B R fiey KALMAYACAK EL M ZDE!

Temmuz. Katliam. AÇLI IMIZDAN BAfiKA B R fiey KALMAYACAK EL M ZDE! Ba ms z Demokratik Türkiye çin Birleflip Mücadele Etmezsek... www.ekmekveadalet.com Tütün, çay, fındık, pancar, madenler, ormanlarımız... işimiz, aşımız, bir bir alınıyor elimizden! AÇLI IMIZDAN BAfiKA

Detaylı

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI!

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI! Amerikanc AKP ktidar fiifle Cam grevini yine yasaklad! Açl k grevindeki ö renciler gözalt na al nd 107 ölüm gerçe ini duyuranlara gözalt ve tutuklama OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR!! Sendikac

Detaylı

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz?

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz? Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 88 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com Mail:info@ekmekveadalet.com Suçlular F tiplerine karşı

Detaylı

DÜZEN! HASTA OLAN ECEV T DE L,

DÜZEN! HASTA OLAN ECEV T DE L, Hücreleri halklar n açl a, adaletsizli e karfl hakl isyan n bast rmak için Bushlar, Blairler, Le Penler, Ecevitler, Schröderler, Şaronlar, Hikmet Samiler istiyor Direnme Savafl emperyalizme, oligarfliye

Detaylı

Adalet. Adalet. Adalet. Tecriti Kald r n! 1 Nisan Operasyonu ddianamesi Haz r: TÜRK YE DE HUKUK YOK MU? Ekmek ve

Adalet. Adalet. Adalet. Tecriti Kald r n! 1 Nisan Operasyonu ddianamesi Haz r: TÜRK YE DE HUKUK YOK MU? Ekmek ve 1 Nisan Operasyonu ddianamesi Haz r: Hukukçular cevap ar yor: Ve 1 Nisan daki soru hala gündemde: stem: 64 san n yüzlerce y l F tiplerinde yat r lmas! Ekmek ve Adalet Adalet Polis fezlekesi nas l iddianame

Detaylı

Adalet BÖYLE OLUR AB YE UYUM DEMOKRAS S! B RLEfiEL M D RENEL M. Adalet. Adalet YIKILIR SALTANATINIZ ALTINDA KALIRSINIZ!

Adalet BÖYLE OLUR AB YE UYUM DEMOKRAS S! B RLEfiEL M D RENEL M. Adalet. Adalet YIKILIR SALTANATINIZ ALTINDA KALIRSINIZ! Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 116 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net Tecrite Karfl Direniflte 4 Y l ve bir Ölüm orucu ekibi daha k z l bantlar

Detaylı

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AB de de il, oligarflik düzende de il, ABD nin Ortado u ya müdahalesinde de il Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 124 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net

Detaylı

Adalet. Diri Diri. Yakanlar Ve Yakt ranlar Er Ya Da Geç Hesap Verecek. 19 Aral k tan 17 Aral k a. Adalet NE AMER KA, NE AVRUPA BA IMSIZ TÜRK YE

Adalet. Diri Diri. Yakanlar Ve Yakt ranlar Er Ya Da Geç Hesap Verecek. 19 Aral k tan 17 Aral k a. Adalet NE AMER KA, NE AVRUPA BA IMSIZ TÜRK YE tan 17 Aral k a Katlederek, kaybederek, infazlarla, iflkencelerle, F tipleriyle, kan tlad lar kendilerini emperyalistlere... Kan dökerek kredi pazarl klar yapt lar. Zulmederek müzakere tarihi al yorlar...

Detaylı

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti!

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti! ISSN: 1304687X 132 Irak ta iflbirlikçilefltirme ve halklar bölme seçimi! Adalet Haftal k Dergi / Say : 144 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Direnme Savaşında BİR YIL!

Direnme Savaşında BİR YIL! www.vatan-online.com Haftal k Dergi Say : 110 15 Ekim 2001 750.000 TL (KDV Dahil) Yaflamak! Bir a aç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeflcesine ISSN 1302-6429 Direnme Savaşında BİR YIL! Amerikan Düzeni

Detaylı

YA BUNUN YAPTIKLARI K M N B LG S DAH L NDE?

YA BUNUN YAPTIKLARI K M N B LG S DAH L NDE? YA BUNUN YAPTIKLARI K M N B LG S DAH L NDE? Haftal k Dergi Say : 11 03 Haziran 2002 F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com Em. General VEL KÜÇÜK, Mafyac SEDAT PEKER in gecesinde Turanc l k Nutku

Detaylı

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e.

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e. U ur Kaymaz Ahmet Kaymaz Fevzi Can i l k d e i l l e r Türkiye infazlar ülkesidir Susurluk Devleti sürdü ü müddetçe son da olmayacaklar! U ur, 12 de il de 19 yafl nda olsayd infaz mübah m yd?.. fiemdinli

Detaylı

Adalet. Oligarfliye. çok yak flt! Tecritte 118 ölümü görmeyenler. 6 Mart Gazi yi de görmüyor! Adalet. Adalet

Adalet. Oligarfliye. çok yak flt! Tecritte 118 ölümü görmeyenler. 6 Mart Gazi yi de görmüyor! Adalet. Adalet ISSN: 1304687X 132 Adalet Haftal k Dergi / Say : 150 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net Ekmek ve Tecritte 118 ölümü görmeyenler Oligarfliye

Detaylı

Ç ö z ü m DEVR MC L K D RENMEKT R! Direnme Savafl 21. Ay nda. emperyalizme karfl ba ms zl k faflizme karfl demokrasi kapitalizme karfl sosyalizm

Ç ö z ü m DEVR MC L K D RENMEKT R! Direnme Savafl 21. Ay nda. emperyalizme karfl ba ms zl k faflizme karfl demokrasi kapitalizme karfl sosyalizm F Tipleri Avrupa n nd r. Avrupac l kta solculuk yoktur! Haftal k Dergi Say : 14 24 Haziran 2002 F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com DEVR MC L K Emperyalizme, Oligarfliye, Faflizme Karfl D RENMEKT

Detaylı

zulmeden sand k partileri Hürriyet için savaflan Parti 60 y ld r... Soyan, 36 y ld r... Eflitlik, K S YASET

zulmeden sand k partileri Hürriyet için savaflan Parti 60 y ld r... Soyan, 36 y ld r... Eflitlik, K S YASET Tecrite Karfl Direniflte Feda Ruhuyla 6. Y l Açl n 331. Gününde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 46 2 Nisan 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com K S YASET 60 y ld r... Soyan, zulmeden

Detaylı

YAfiASIN KIZILAY D REN fi M Z

YAfiASIN KIZILAY D REN fi M Z Irak ta öldürülen floförlerimizin katili iflgalciyle iflbirli i yapan AKP dir! fioförler Irak a Gitmeyin! flgale Ortak Olmay n! Felluce ezilenlerin vatan d r Emperyalizm, ölüm ekti i topraklarda ölümünü

Detaylı

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir!

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Katilimiz Sel De il HALK GERÇE AKP dir! Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizmden Yana Olanlar n Sesi POL S JANDARMA TERÖRÜYLE fikencelerle HAP SHANELERDEN

Detaylı

Adalet. Adalet. Adalet BİR OPERASYON: AVRUPA NIN VE AKP N N GERÇEK YÜZÜ. Ey Dünya Halklar n n Bafldüflman ABD; Irak tan sana ç k fl yok!

Adalet. Adalet. Adalet BİR OPERASYON: AVRUPA NIN VE AKP N N GERÇEK YÜZÜ. Ey Dünya Halklar n n Bafldüflman ABD; Irak tan sana ç k fl yok! fiiiler Silahl Direnifle Bafllad Sunniler-fiiiler Birlikte Direniyor Amerika Felluce de Katliam Yapt Ey Dünya Halklar n n Bafldüflman ABD; Irak tan sana ç k fl yok! Ekmek ve Adalet Adalet www.ekmekveadalet.com

Detaylı