HAZĠRAN 2014 AYLIK FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAZĠRAN 2014 AYLIK FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 K.K.T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI ÇALIġMA DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAZĠRAN 2014 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO Ġġ VE ĠġÇĠ BULMA ġubesġ 1-10 Ġġ BULMA MERKEZĠ ĠġYERLERĠ TEFTĠġ ġubesġ CĠHAZ TEFTĠġLERĠ ġubesġ 21 ÖZEL ISTĠHDAM ġubesġ GENEL 26

2 -1- I. AKTĠF ĠġSĠZLER İŞ VE İŞÇİ BULMA ŞUBESİ 1. ĠĢsizlik: Ay sonunda (Haziran 2014) Dairemizde iģ isteğiyle bekleyen Aktif Kayıtlı iģsiz sayısı aģağıdaki gibi olmuģtur; Erkek: 352 Kadın: 566 : 918 Ay sonunda Dairemizde Aktif Kayıtlı iģsiz bulunan 918 kiģi geçen ay (Mayıs 2014) sonunda Aktif Kayıtlı iģsiz bulunan 813 kiģiye oranla %13 artıģ ve bir önceki yıl aynı ayın (Haziran 2013) sonunda aktif kayıtlı iģsiz bulunan 937 kiģiye oranla %2 azalıģ göstermiģtir. 2. ĠĢsizlik Kayıtlarının Genel Görünümü: ERKEK KADIN Geçen Ay Sonu Ġtibarıyla ĠĢ Ġsteğiyle Bekleyenler Ay Ġçinde ĠĢ Ġsteğiyle Müracaat Edenler Ay Ġçinde ĠĢe YerleĢtirilenler Ay Ġçinde Kayıttan DüĢenler Ay Sonu Ġtibarıyle ĠĢ Ġsteğiyle Bekleyenler Kayıtlı Aktif ĠĢsizlerin Bölgesel KuruluĢlara Göre Dağılımı: BÖLGESEL KURULUġLAR ERKEK KADIN LefkoĢa Bölge Amirliği Girne Bölge Amirliği Gazimağusa Bölge Amirliği Ġskele Bölge Amirliği Güzelyut Bölge Amirliği Lefke Bürosu GENEL Kayıtlı Aktif ĠĢsizlerin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı: ÖĞRENĠM DURUMU ERKEK KADIN Okur - Yazar Değil 5 5 Diplomasız Okur Yazar Ġlkokul Mezunu Ortaokul Mezunu Lise/Kolej Mezunu Meslek Lisesi Mezunu Pratik Sanat Okulu Mezunu Meslek Yüksek Okulu Mezunu Fakülte Akademi Mezunu Yüksek Lisans GENEL Kayıtlı Aktif ĠĢsizlerin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı: YAġ GRUPLARI ERKEK KADIN 19 YaĢ ve AĢağı YaĢ Arası YaĢ Arası YaĢ Arası YaĢ Arası YaĢ ve Yukarı GENEL

3 -2-6. Kayıtlı Aktif ĠĢsizlerin Ana Meslek Gruplarına Göre Dağılımı: Kod. Ana Meslek Grupları ERKEK KADIN 1 Yasa Yapıcılar, Üst Düzey Yöneticiler ve Müdürler Profesyonel Meslek Mensupları Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Büro ve MüĢteri Hizmetlerinde ÇalıĢanlar Hizmet ve SatıĢ Elemanları Nitelikli Tarım, Hayvancılık, Orman.ve Su Ürünlerinde ÇalıĢanlar Sanatkarlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar Nitelik Gerektirmeyen ĠĢlerde ÇalıĢanlar Tanımlanamayan GENEL Kayıtlı Aktif ĠĢsizlerin Ekonomik Faaliyet Ana Gruplarına Göre Dağılımı: Kod. Ekonomik Faaliyet Ana Grupları ERKEK KADIN A Tarım, Avcılık ve Ormancılık B Balıkçılık 1 1 C Madencilik ve TaĢocakcılığı 1 1 D Ġmalat E Elektrik,Gaz,Buhar ve Su Üretimi ve Dağıtımı 2 2 F ĠnĢaat G Toptan ve Pera. Tic., Motorlu TaĢıt, Ev EĢyaları Tamiri H Oteller ve Lokantalar I UlaĢtirma, Depolama ve HaberleĢme J Mali Aracı KuruluĢların Faaliyetleri K Gayrimenkul, Kiralama ve ĠĢ Faaliyetleri L Kamu Yönetimi ve Savunma, Zorunlu Sosyal Güvenlik M Eğitim N Sağlık ĠĢleri ve Sosyal Hizmetler O Diğer Toplumsal, Sosyal ve KiĢisel Hizmetler P Ev Ġçi Personel ÇalıĢtıran Z Ġlk Defa ĠĢ Arayanlar GENEL II. Ġġ ĠSTEĞĠYLE MÜRACAATLAR 1. ĠĢ Ġsteğiyle Müracaatların Bölgesel KuruluĢlara Göre Dağılımı: BÖLGESEL KURULUġLAR Haziran 2014 AYI 2014 YILI ERKEK KADIN ERKEK KADIN LefkoĢa Bölge Amirliği Girne Bölge Amirliği Gazimağusa Bölge Amirliği Ġskele Bölge Amirliği Güzelyurt Bölge Amirliği Lefke Bürosu GENEL

4 2. ĠĢ Ġsteğiyle Müracaatların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı: Haziran 2014 AYI 2014 YILI ÖĞRENĠM DURUMU ERKEK KADIN ERKEK KADIN Okur - Yazar Değil Diplomasız Okur Yazar Ġlkokul Mezunu Ortaokul Mezunu Lise/Kolej Mezunu Meslek Lisesi Mezunu Pratik Sanat Okulu Mezunu Meslek Yüksek Okulu Mezunu Fakülte Akademi Mezunu Yüksek Lisans GENEL ĠĢ Ġsteğiyle Müracaatların Ana Meslek Gruplarına Göre Dağılımı: Haziran 2014 AYI 2014 YILI Kod Ana Meslek Grupları ERKEK KADIN ERKEK KADIN 1 Yasa Yapıc., Üst Düzey Yön. ve Müdürler Profesyonel Meslek Mensupları Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Büro ve MüĢteri Hizmetlerinde ÇalıĢanlar Hizmet ve SatıĢ Elemanları Tarım, Hayvan., Orman, Su Ürün. ÇalıĢan Sanatkarlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar Tesis ve Makine Oper. ve Montajcılar Nitelik Gerektirmeyen ĠĢlerde ÇalıĢanlar Tanımlanamayan GENEL ĠĢ Ġsteğiyle Müracaatların Ekonomik Faaliyet Ana Gruplarına Göre Dağılımı: Haziran 2014 AYI 2014 YILI Ekonomik Faaliyet Ana Grupları ERKEK KADIN ERKEK KADIN A Tarım, Avcılık ve Ormancılık B Balıkçılık 1 1 C Madencilik ve TaĢocakcılığı D Ġmalat E Elektrik,Gaz,Buhar ve Su Üretimi ve Dağıtımı 8 8 F ĠnĢaat G Toptan ve Pera. Tic., Motorlu TaĢıt, Ev EĢyaları Tamiri H Oteller ve Lokantalar I UlaĢtirma, Depolama ve HaberleĢme J Mali Aracı KuruluĢların Faaliyetleri K Gayrimenkul, Kiralama ve ĠĢ Faaliyetleri L Kamu Yön./Savunma, Zorunlu Sos. Güvenlik M Eğitim N Sağlık ĠĢleri ve Sosyal Hizmetler O Diğer Toplumsal, Sosyal ve KiĢisel Hizmetler P Ev Ġçi Personel ÇalıĢtıranlar Z Ġlk Defa ĠĢ Arayanlar GENEL

5 Kod III. Ġġ MÜNHALLERĠ ĠĢ Münhallerinin Genel Görünümü: ERKEK KADIN Geçen Aydan Devreden ĠĢ Münhalleri Ay Ġçinde Alınan ĠĢ Münhalleri Ay Ġçinde Doldurulan ĠĢ Münhalleri Ay Ġçinde Ġptal Edilen ĠĢ Münhalleri Ertesi Aya Devreden ĠĢ Münhalleri ĠĢ Münhallerinin Bölgesel KuruluĢlara Göre Dağılımı: Haziran 2014 Ayı Ġçinde Alınan 2014 YILI ALINAN BÖLGESEL KURULUġLAR ERKEK KADIN ERKEK KADIN LefkoĢa Bölge Amirliği Girne Bölge Amirliği Gazimağusa Bölge Amirliği Ġskele Bölge Amirliği Güzelyurt Bölge Amirliği Lefke Bürosu GENEL ĠĢ Münhallerinin Kamu - Özel Ayrımına Göre Dağılımı: Haziran 2014 Ayı Haziran 2014 Ayı 2014 Yılında 2014 Yılında KESĠM Ġçinde Alınan Ġçinde Ġptal Edilen Alınan Toplam Ġptal Edilen Toplam Top. Erk. Kad Top. Erk. Kad Top. Erk. Kad Top. Erk. Kad KAMU ÖZEL GENEL ĠĢ Münhallerinin Ana Meslek Gruplarına Göre Dağılımı: Haziran 2014 Ayı Haziran 2014 Ayı 2014 Yılında 2014 Yılında Ana Meslek Grupları Ġçinde Alınan Ġçinde Ġptal Edilen Alınan Toplam Ġptal Edilen Top. Top Erk. Kad Top Erk. Kad Top Erk. Kad Top Erk. Kad 1 Yasa Yapıcılar, Üst Düzey Yöneticiler ve Müdürler Profesyonel Meslek Mensupları Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Büro ve MüĢteri Hizmetlerinde ÇalıĢanlar Hizmet ve SatıĢ Elemanları Tarım, Hayvancılık, Ormancılık ve Su Ürünlerinde ÇalıĢanlar Sanatkarlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar 9 Nitelik Gerektirmeyen ĠĢlerde ÇalıĢanlar 0 Tanımlanamayan GENEL

6 Kod ĠĢ Münhallerinin Ekonomik Faaliyet Ana Gruplarına Göre Dağılımı: Haziran 2014 Ayı Haziran 2014 Ayı 2014 Yılında 2014 Yılında Ekonomik Faaliyet Ġçinde Alınan Ġçinde Ġptal Edilen Alınan Toplam Ġptal Edilen Toplam Ana Grupları Top Erk. Kad Top Erk. Kad Top Erk. Kad Top Erk. Kad A Tarım, Avcılık ve Ormancılık B C Balıkçılık Madencilik ve TaĢocakcılığı D Ġmalat E Elek.,Gaz,Buhar, Su Üret.Dağ. F ĠnĢaat G Top. ve Per. Tic., Mot. TaĢ., Ev EĢyaları Tamiri H Oteller ve Lokantalar I UlaĢ., Depo. ve HaberleĢme J Mali Aracı KuruluĢ. Faaliyetleri K Gayrimenkul, Kira., ĠĢ Faal L Kamu Yön./Savun. Sos. Güv. M Eğitim N Sağlık ĠĢleri ve Sosyal Hizmetler O Diğ. Top., Sos. ve KiĢ. Hizmetler P Ev Ġçi Personel ÇalıĢtıranlar Z Ġlk Defa ĠĢ Arayanlar GENEL IV. PLASMANLAR (ĠġE YERLEġTĠRMELER) 1. ĠĢ Münhallerine Yapılan Plasmanların (ĠĢe YerleĢtirmeler) Bölgesel KuruluĢlara Göre Dağılımı: Haziran 2014 AYI 2014 YILI BÖLGESEL KURULUġLAR ERKEK KADIN ERKEK KADIN LefkoĢa Bölge Amirliği Girne Bölge Amirliği Gazimağusa Bölge Amirliği Ġskele Bölge Amirliği Güzelyurt Bölge Amirliği Lefke Bürosu GENEL ĠĢ Münhallerine Yapılan Plasmanların (ĠĢe YerleĢtirme) Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı: Haziran 2014 AYI 2014 YILI ÖĞRENĠM DURUMU ERKEK KADIN ERKEK KADIN Okur - Yazar Değil Diplomasız Okur Yazar 3 3 Ġlkokul Mezunu Ortaokul Mezunu Lise/Kolej Mezunu Meslek Lisesi Mezunu Pratik Sanat Okulu Mezunu Meslek Yüksek Okulu Mezunu Fakülte/Akademi Mezunu Yüksek Lisans 2 2 GENEL

7 3. ĠĢ Münhallerine Yapılan Plasmanların (ĠĢe YerleĢtirme) YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı: Haziran 2014 AYI 2014 YILI YAġ GRUPLARI ERKEK KADIN ERKEK KADIN 19 YaĢ ve AĢağı YaĢ Arası YaĢ Arası YaĢ Arası YaĢ Arası YaĢ ve Yukarı GENEL ĠĢ Münhalerine Yapılan Plasmanların (ĠĢe YerleĢtirme) Ana Meslek Gruplarına Göre Dağılımı: Haziran 2014 Ayı Plasmanı 2014 Yılı Toplam Plasman Kod Ana Meslek Grupları ERKEK KADIN ERKEK KADIN 1 Yasa Yapıc., Üst Düzey Yön. ve Müdürler Profesyonel Meslek Mensupları Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Büro ve MüĢteri Hizmetlerinde ÇalıĢanlar Hizmet ve SatıĢ Elemanları Tarım, Hayvan., Orman, Su Ürün. ÇalıĢan Sanatkarlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar Tesis ve Makine Oper. ve Montajcılar Nitelik Gerektirmeyen ĠĢlerde ÇalıĢanlar Tanımlanamayan GENEL ĠĢ Münhalerine Yapılan Plasmanların (ĠĢe YerleĢtirme) Ekonomik Faaliyet Ana Gruplarına Göre Dağılımı: Haziran 2014 AYI 2014 YILI Ekonomik Faaliyet Ana Grupları ERKEK KADIN ERKEK KADIN A Tarım, Avcılık ve Ormancılık B C Balıkçılık Madencilik ve TaĢocakcılığı D Ġmalat 1 1 E Elektrik,Gaz,Buhar ve Su Üretimi ve Dağıtımı F ĠnĢaat G Toptan ve Pera. Tic., Motorlu TaĢıt, Ev EĢyaları Tamiri H Oteller ve Lokantalar I UlaĢtırma, Depolama ve HaberleĢme J K L Mali Aracı KuruluĢların Faaliyetleri Gayrimenkul, Kiralama ve ĠĢ Faaliyetleri Kamu Yönetimi ve Savunma, Zorunlu Sosyal Güvenlik M Eğitim N Sağlık ĠĢleri ve Sosyal Hizmetler O Diğer Toplumsal, Sosyal ve KiĢisel Hizmetler P Z Ev Ġçi Personel ÇalıĢtıranlar Ġlk Defa ĠĢ Arayanlar GENEL

8 -7-6. ĠĢ Münhallerine Yapılan Plasmanların (ĠĢe YerleĢtirme) Kamu - Özel Ayrımına Göre Dağılımı: SEKTÖR Haziran 2014 AYI 2014 YILI ERKEK KADIN ERKEK KADIN KAMU ÖZEL GENEL VI. DĠĞER 1. Sosyal Sigorta ĠĢsizlik Ödeneği Menfaatı Müracaatları: Ay içinde Sosyal Sigortalar ĠĢsizlik Ödeneği nden yararlanmak amacıyla Bölgesel KuruluĢlarımıza yapılan müracaatların dağılımı; BÖLGESEL KURULUġLAR Haziran 2014 AYI 2014 YILI ERKEK KADIN ERKEK KADIN LefkoĢa Bölge Amirliği Girne Bölge Amirliği Gazimağusa Bölge Amirliği Ġskele Bölge Amirliği Güzelyurt Bölge Amirliği Lefke Bürosu GENEL

9 -8- AÇIK Ġġ MÜNHALLERĠNE YAPILAN ĠġÇĠ TAKDĠMLERĠ TABLOSU ÇalıĢma Dairesi Müdürlüğü Ay/Yıl: Haziran 2014 Meslek Kod No MÜNHAL MESLEK ADI Münhal Sayısı Kayıtlardan Davet Edilenler Davete Ġcabet Etmeyenler ĠĢi kabul Etmeyenler ĠĢyerine Gitmeyenler IĢverence Kabul Edilmeyenler ĠĢe Kabul Edilenler T E K T E K T E K T E K T E K T E K T E K Ġdari Müdür Yönetici Pazarlamacı Büro Memuru Büro Memuru (Genel) Kasiyer Seyahat Acenesi Memuru Resepsiyon Memuru AĢçı Barmen Komi Garson Çocuk Bakıcısı Güvenlik Görevlisi Tezgahtar

10 Bahçıvan Bina Elektrikçisi ġöför Temizlik ĠĢçisi Düz ĠĢçi GENEL

11 -10- KAYITLI AKTĠF ĠġSĠZLERĠN GENEL GÖRÜNÜM TABLOSU (Ana Meslek Grupları ve Cinsiyete Göre) ÇalıĢma Dairesi Müdürlüğü Ait Olduğu Ay/Yıl : Haziran 2014 Mes. Kod No MESLEK GRUPLARI 1 Yasa Yapıcılar, Üst Düzey Yöneticiler ve Müdürler 2 Profesyonel Meslek Mensupları 3 Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları 4 Büro ve MüĢteri Hizmetlerinde ÇalıĢanlar 5 Hizmet ve SatıĢ Elemanları 6 Nitelikli Tarım, Hayvancılık, Ormancılık ve Su Ürünlerinde ÇalıĢanlar 7 Sanatkarlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar 8 Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar 9 Nitelik Gerektirmeyen ĠĢlerde ÇalıĢanlar 0 Tanımlanamayan GENEL Geçen Ay Sonu Ġtibarıyla ĠĢ Ġsteğiyle Bekleyenler ĠĢ Ġsteğiyle Müracaatlar AY ĠÇĠNDE ĠĢe YerleĢtirilenler (Plasmanlar) Kayıttan DüĢenler Ay Sonu Ġtibarıyla ĠĢ Ġsteğiyle Bekleyenler T E K T E K T E K T E K T E K

12

13 Kod -11- İŞ BULMA MERKEZİ (İŞ-BUL) ĠĢ Bulma Merkezi Avrupa Birliği ülkelerinde de uygulanan Aktif ĠĢgücü Piyasası Önlemlerinin iģ arayanlara yönelik çalıģmalarının bir örneğidir. ĠĢ Bulma Merkezi nde iģ arayanlara mevcut iģ münhallerine eriģebilmeleri için her türlü bilgi ve teknik destek verilmektedir. ĠĢ Bulma Merkezi nde iģ arayanlarla ilgili herhangi bir kayıt tutulmaz. 1.Merkeze Gelen Ziyaretçi Sayısı: Mayıs 2014 Ayı Sonu Ġtibarıyle Ziyaretçi Sayısı Haziran 2014 Ayı Ġtibarıyle Ziyaretçi Sayısı Haziran 2014 Ayı Sonu Ġtibarıyle Ziyaretçi Sayısı Alınan ĠĢ Münhalleri ve Ġptal edilen ĠĢ Münhalleri: Haziran 2014 Ayı Sonu Ġtibarıyle Alınan Münhal Sayısı Haziran 2014 Ayı Ġtibarıyle Ġptal Edilen Münhal Sayısı 2014 Yılı Alınan Toplam Münhal Sayısı 2014 Yılı Ġptal Edilen Toplam Münhal Sayısı ĠĢ Münhallerinin Ana Meslek Gruplarına Göre Dağılımı: Haziran 2014 Ayı Ana Meslek Grupları Ġçinde Alınan 1 Yasa Yapıcılar, Üst Düzey Yöneticiler ve Müdürler 2 Profesyonel Meslek Mensupları 3 Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları 4 Büro ve MüĢteri Hizmetlerinde ÇalıĢanlar 5 Hizmet ve SatıĢ Elemanları 6 Tarım, Hayvancılık, Ormancılık ve Su Ürünlerinde ÇalıĢanlar 7 Sanatkarlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar 8 Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar 9 Nitelik Gerektirmeyen ĠĢlerde ÇalıĢanlar 0 Tanımlanamayan Haziran 2014 Ayı Ġçinde Ġptal Edilen 2014 Yılında Alınan Toplam 2014 Yılında Ġptal Edilen Toplam GENEL

14 Kod ĠĢ Münhallerinin Ekonomik Faaliyet Ana Gruplarına Göre Dağılımı: Haziran 2014 Ayı Ġçinde Alınan A B C Ekonomik Faaliyet Ana Grupları Tarım, Avcılık ve Ormancılık Balıkçılık Madencilik ve TaĢocakcılığı Haziran 2014 Ayı Ġçinde Ġptal Edilen 2014 Yılında Alınan Toplam 2014 Yılında Ġptal Edilen Toplam D Ġmalat E Elek.,Gaz,Buhar, Su Üret.Dağ. 2 2 F ĠnĢaat G Top. ve Per. Tic., Mot. TaĢ., Ev EĢyaları Tamiri H Oteller ve Lokantalar I UlaĢ., Depo. ve HaberleĢme 1 1 J Mali Aracı KuruluĢ. Faaliyetleri K Gayrimenkul, Kira., ĠĢ Faal. 6 8 L Kamu Yön./Savun. Sos. Güv M Eğitim N Sağlık ĠĢleri ve Sosyal Hizmetler O Diğ. Top., Sos. ve KiĢ. Hizmetler P Ev Ġçi Personel ÇalıĢtıranlar 9 Z Ġlk Defa ĠĢ Arayanlar GENEL ĠĢ Münhalerine Yapılan Plasmanların (ĠĢe YerleĢtirme) Ana Meslek Gruplarına Göre Dağılımı: Haziran 2014 Ayı 2014 Yılı Toplam Kod Ana Meslek Grupları Plasmanı Plasman 1 Yasa Yapıc., Üst Düzey Yön. ve Müdürler 4 2 Profesyonel Meslek Mensupları 16 3 Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Büro ve MüĢteri Hizmetlerinde ÇalıĢanlar Hizmet ve SatıĢ Elemanları Tarım, Hayvan., Orman, Su Ürün. ÇalıĢan 7 Sanatkarlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar 7 8 Tesis ve Makine Oper. ve Montajcılar Nitelik Gerektirmeyen ĠĢlerde ÇalıĢanlar Tanımlanamayan GENEL

15 ĠĢ Münhalerine Yapılan Plasmanların (ĠĢe YerleĢtirme) Ekonomik Faaliyet Ana Gruplarına Göre Dağılımı: Haziran 2014 Ayı 2014 Yılı Toplam Ekonomik Faaliyet Ana Grupları Plasmanı Plasman A Tarım, Avcılık ve Ormancılık B Balıkçılık C Madencilik ve TaĢocakcılığı D Ġmalat 1 8 E Elektrik,Gaz,Buhar ve Su Üretimi ve Dağıtımı F ĠnĢaat 2 6 G Toptan ve Pera. Tic., Motorlu TaĢıt, Ev EĢyaları Tamiri H Oteller ve Lokantalar 3 I UlaĢtırma, Depolama ve HaberleĢme J Mali Aracı KuruluĢların Faaliyetleri K Gayrimenkul, Kiralama ve ĠĢ Faaliyetleri 2 L Kamu Yönetimi ve Savunma, Zorunlu Sosyal Güvenlik M Eğitim 1 9 N Sağlık ĠĢleri ve Sosyal Hizmetler 1 6 O Diğer Toplumsal, Sosyal ve KiĢisel Hizmetler 1 9 P Ev Ġçi Personel ÇalıĢtıranlar Z Ġlk Defa ĠĢ Arayanlar GENEL

16 Özel Nitelikli TeftiĢ Toplam IĢyeri TeftiĢleri Takip TeftiĢi Genel TeftiĢ -14- II.İŞYERLERİ TEFTİŞ ŞUBESİ: 1- Daire nin GerçekleĢtirdiği Toplam TeftiĢ Sayısı: ĠĢ TeftiĢi Mayıs 2014 Ayı Sonu Ġtibarıyla TeftiĢ Sayısı Cihaz TeftiĢi Toplam TeftiĢ Haziran 2014 Ayı Ġçinde Yapılan TeftiĢ Sayısı ĠĢ TeftiĢi Cihaz TeftiĢi Toplam TeftiĢ Haziran 2014 Ayı Sonu Ġtibarıyla Toplam TeftiĢ Sayısı ĠĢ TeftiĢi Cihaz TeftiĢi Toplam TeftiĢ ĠĢ TeftiĢlerinin Bölgesel KuruluĢlara Göre Dökümü: BÖLGESEL KURULUġ Mayıs 2014 Ayı Sonu Ġtibarıyla Toplam TeftiĢ Sayısı Haziran 2014 Ayı Ġçinde Yapılan TeftiĢlerin Sayısı Haziran 2014 Ayı Sonu Ġtibarıyla Toplam TeftiĢ Sayısı LefkoĢa Girne Gazimağusa Güzelyurt Genel Toplam Ay içinde GerçekleĢtirilen ĠĢ TeftiĢlerinin Bölgesel KuruluĢ ve TeftiĢ Türüne Göre Dökümü: LefkoĢa Girne G.mağusa Güzelyurt Haziran 2014 Ayı Toplam 2014 YILI Fabrika 1 Diğer ĠĢyerleri ĠnĢaat Toplam Fabrika Diğer ĠĢyerleri ĠnĢaat Toplam Fabrika Diğer ĠĢyerleri ĠnĢaat Toplam ĠĢ Kazası ġikayet Kaçak ĠĢçi Meslek Hastalığı ġikayet Takibi Diğer Toplam Genel Toplam

17 Ay Ġçinde TeftiĢi Yapılan ĠĢyerlerinin Tescil Durumu (Genel TeftiĢ + Kaçak ĠĢçi Denetimleri): TESCĠLLĠ TESCĠLSĠZ TeftiĢi Yapılan ĠĢyerlerinde ÇalıĢanlara Ait Bilgiler (Genel TeftiĢ + Kaçak ĠĢçi Denetimleri) (ĠĢçi Kartı+Hizmet Akdi): Toplam ĠĢçi Sayısı ĠĢçi Kartı Olanların Sayısı Hizmet Akdi Olanların Sayısı E K T K.K.T.C T.C DĠĞER K.K.T.C T.C DĠĞER TeftiĢi Yapılan ĠĢyerlerinde ÇalıĢanların Uyruk ve Cinsiyetlerine Göre Dökümü (Genel TeftiĢ + Kaçak ĠĢçi Denetimleri): (a) Ay Ġçinde Yapılan TeftiĢlerde Tespit Edilenler: T.C Diğer K.K.T.C Genel Toplam Ġzinli Ġzinsiz Toplam Ġzinli Ġzinsiz Toplam E K T E K T E K T E K T E K T E K T E K T E K T (b) Haziran 2014 Tarihi Ġtibarıyla Toplam T.C Diğer K.K.T.C Ġzinli Ġzinsiz Toplam Ġzinli Ġzinsiz Toplam Genel Toplam E K T E K T E K T E K T E K T E K T E K T E K T Ay Ġçinde ÇalıĢma Ġzinsiz ĠĢçi ÇalıĢtırdığı Tespit Edilen ĠĢverenlerin Bölgesel KuruluĢlara Göre Dağılımı: ÇalıĢtırılan ÇalıĢma Bölgesel KuruluĢ ĠĢveren Sayısı Ġzinsiz ĠĢçi Sayısı LefkoĢa 6 8 Girne 1 1 Gazimağusa 2 2 Güzelyurt GENEL Tespit Edilen ÇalıĢma Ġzinsiz ĠĢçilerin Cinsiyet, Uyruk ve Seyahat Belgesine Göre Dökümü: Seyahat Belgesi/ Mayıs 2014 Ayı Sonu Ġtibarıyla Tespit Edilen Haziran 2014 Ayı Ġçinde Tespit Edilenler Haziran 2014 Ayı Sonu Ġtibariyla Tespit Edilen Uyruk Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam KĠMLĠK PASAPORT T.C DĠĞER GENEL

18 9- Eksikliklerin Dökümü: (a) Ay Ġçinde Genel TeftiĢi Yapılan ĠĢyerlerinde Tesbit Edilen Eksik/Aykırı Hususlar -16- (b) Önceden Tesbit Edilip Ay Ġçindeki Takip TeftiĢte Giderilen Eksik/Aykırı Hususlar EKSĠKLĠĞĠN KONUSU SAYISI EKSĠKLĠĞĠN KONUSU SAYISI Tescil 21 Tescil ÇalıĢma izinsiz ĠĢçi 11 ĠĢçi Kartı Hizmet Akdi GENEL 32 GENEL 10- Daire Tarafından Uygulanan Ġdari Para Cezalarına ĠliĢkin Bilgiler: (a) Haziran Ayına Ait Bilgiler Ay Ġçinde Kesilen Ġdari Para Cezalarının Dökümü Ay Ġçinde Tahsil edilen Para Cezalarının Dökümü CEZA KONUSU CEZA TUTARI CEZA KONUSU PARA TUTARI ÇalıĢma Ġzinsiz ĠĢçi 85,800.- ÇalıĢma Ġzinsiz ĠĢçi 40,560.- ĠĢkazası Geç Bildirimi ĠĢ Kazası Geç Bildirimi 1,906.- ĠĢ Yasası na Aykırı Diğer 147,420.- ĠĢ Yasası na Aykırı Diğer 8,580.- Hususlar Husular GENEL 233,740.- GENEL 51,046.- (b) 2014 Yılına Ait Bilgiler (Toplam) 01/01/ /06/2014 Tarihi Ġtibarıyla Kesilen Ġdari Para Cezalarının Dökümü 01/01/ /06/2014 Tarihi Ġtibarıyla Tahsil Edilen Para Cezalarının Dökümü CEZA KONUSU CEZA TUTARI CEZA KONUSU PARA TUTARI ÇalıĢma Ġzinsiz ĠĢçi 1,680,825.- ÇalıĢma Ġzinsiz ĠĢçi 485,505.- ĠĢkazası Geç Bildirimi 8,124.- ĠĢkazası Geç Bildirim 12,167.- ĠĢ Yasası na Aykırı Diğer 431,631.- ĠĢ Yasası na Aykırı Diğer 33,194.- Hususlar Hususlar GENEL 2,120,580.- GENEL 530, Hukuk ĠĢlemleri: (a) Mahkemeye Sevkedilen Suç Dosyalarının Sayısı Hukuk Servisinde ĠĢlem Gören Dosya Sayısı BÖLGESEL KURULUġ BaĢsavcılığa Sevkedilen Suç Dosyalarının Sayısı BaĢsavcılıkça Sonuçlandırılıp Dairemize Ġade Edilen Dosyaların Sayısı Haziran 2014 Ayı itibarıyle Haziran 2014 Ayı içinde sevkedilenler Haziran 2014 sonu itibarıyle Toplam Haziran 2014 Ayı içinde iade edilenler LefkoĢa Girne Gazimağusa 174 Güzelyurt Haziran 2014 sonu itibarıyle Toplam (b) Sonuçlanan Dava Dosyalarının Dökümü: SIRA NO DAVA KONUSU SONUCU 1 Kaçak ĠĢçi (Gn52/2012) Sanıkların (1 ve 2'nin) mahkum oldukları davadan sanık (2)'nin 1,300.- Tl para cezasına çarptırılmasına emir verir. Para cezasının derhal ödenmesine, ödenmediği takdirde sanık (2)'nin bugünden baģlamak üzere 20 gün hapis yatmasına emir verir.

19 Vukubulduğu Tarih Yaralı Sayısı Ölü Sayısı ĠĢgücü Kaybı (Gün) 12- ĠĢ Kazası Tahkikatları: (a) Ay Ġçinde Tahkikatı Yapılan ĠĢ kazalarının, ĠĢ kazası Nevi ve Sebebiyet Veren Araca Göre Dökümü -17- Sıra No Ekonomik Faaliyet Sahası ĠĢ Kazası Nevi Sebebiyet Veren Araç ĠnĢaat Yüksek Yerden DüĢme Yapı Ġskelesi ĠnĢaat Hareketli Cismin Çarpması Ġp Kancası Perakente Ticaret Sabit Cisme Vurma Raf Tuğla Ġmali Kaygan Zemin Su Mobilya Ġmal ve SatıĢı DüĢen Cismin Çarpması Kapı ĠnĢaat Boya ĠĢleri Ayni seviyeden DüĢme Rulo Fırça Lokanta Trafik Kazası Lokanta Trafik Kazası Toptan Ticaret Ayni Seviyeden DüĢme ÇalıĢma Yüzeyi Su Tesisatı ĠĢleri Yüksek Yerden DüĢme Su Borusu inģaat Hareketli Cisim Çarpması Tepsi Hammaliye ĠĢleri Yüksek Yerden DüĢme Merdiven Yem Ġmalatı Hareketli Cisim Çarpması Elevatör Makinesi Metal ĠĢleri Yüksek Yerden DüĢme Merdiven Otel Yüksek Yerden DüĢme Römork Otel Trafik Kazası Tarım Elektrik Akımına Maruz Kalmak Demir Merdiven 1 3 (b) ĠĢ Kazalarına Maruz Kalanların Cinsiyet ve YaĢa Göre Dağılımı Cinsiyet YAġ GRUPLARI Toplam 15 ten Küçük YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 60 + Erkek Kadın Toplam (c) Haziran 2014 tarihi itibarıyle Yapılan ĠĢ Kazası Tahkikatları Haziran 2014 Ayı Ġtibarıyla Yapılan ĠĢ Kazası Tahkikatıları Ġġ KAZASI TAHKĠKATLARI 2014 Yılı Toplam ĠĢ Kazası Tahkikatı YARALI VE ÖLÜ SAYISI Haziran 2014 Ayı Ġtibarıyla 2014 Yılı Toplamı Yaralı Sayısı Ölü Sayısı Yaralı Sayısı Ölü Sayısı

20 13- Meslek Hastalığı Taramaları (a) Meslek Hastalığı Taraması Yapılan ĠĢyerlerinin Sayısı Mayıs Ayı Sonu Risk Grubu Ġtibarıyla Tarama Yapılan ĠĢyeri Sayısı -18- Haziran Ayı Ġçinde Tarama Yapılan ĠĢyeri Sayısı Haziran Ayı Sonu Ġtibarıyla TaramaYapılan Toplam ĠĢyeri Sayısı Tozlar Kimyasal Maddeler (Solventler) 1 1 Metaller(KurĢun,Civa,Demir,Çinko) 1 1 (b) Meslek Hastalığı Taramasında Kontrol Ġçin Hastaneye Sevkedilen ĠĢçilerin Dökümü Risk Grubu Mayıs Ayı Sonu Ġtibarıyla Sevkedilen ĠĢçi Sayısı Haziran Ayı Ġçinde Sevkedilen ĠĢçi Sayısı Haziran Ayı Sonu Ġtibarıyla Sevkedilen Toplam ĠĢçi Sayısı T E K T E K T E K Tozlar Kimyasal Mad. (Solventler) Metaller(KurĢun,Civa,Demir,Çinko) (c) Meslek Hastalığı Taramalarında Hastalık Bulgusuyla Tedavi Altına Alınan ĠĢçilere ĠliĢkin Bilgiler Risk Grubu Haziran Ayı Ġçinde Tedavi Altına Alınan ĠĢçilerin Sayısı Haziran Ayı Sonu ĠtibarıylaTedavisi Sürmekte Olan ĠĢçilerin Sayısı Haziran Ayı Ġçinde Tedavisi Tamamlananların Sayısı Haziran Ayı Sonu ĠtibarıylaTedavisi Tamamlananların Sayısı T E K T E K T E K T E K Tozlar Kimyasal Mad. (Solventler) Metaller(KurĢun,Civa, Demir,Çinko) (d) Ay Ġçinde Yapılan Meslek Hastalığı Taramalarının Faaliyet Sahasına Göre Dökümü Ekon. Faal. ĠĢyeri Sevk Edilen ĠĢçi Sayısı Kod ĠĢyeri Faaliyet Sahası Sayısı T E K

21 ġikayetler/ A- Ay Ġçinde Daireye Ġntikal Eden ġikayetlerin ġikayet Konusu, ĠĢyeri Faaliyet Sınıfı ve ĠĢçi Sayısına Göre Dökümü ġġkayet KONUSU Ücret, ek Measi v.b. ġġkayet SAYISI ġġkayetçġ ĠġÇĠ SAYISI ĠĢyeri Faaliyet Sınıfı * ĠĢyeri Faaliyet Sınıfı * A B C D E F G H I J K L M N O P Q Top A B C D E F G H I J K L M N O P Q Top Ġhbar Taz., Kıdem Taz Ġzin Hakkı Haksız Fesih ĠĢçi Sağlığı ĠĢ Güvenliği Diğer *- ĠĢyeri (Ekonomik) Faaliyet Sınıfları; A. Tarım, Avcılık ve Ormancılık M. Eğitim B. Balıkçılık N. Sağlık ĠĢleri ve Sosyal Hizmetler C. Madencilik ve TaĢocakçılık 0. Diğer Toplumsal Sosyal ve KiĢisel Hizmetler D. Ġmalat P. Eviçi Personel ÇalıĢtıran Hanehalkları E. Elektrik, Gaz, Buhar ve Su, Sıcak Su Ürünleri ve Dağıtımı Q. Uluslararası Örgütler ve Temsilcilikleri F. ĠnĢaat G. Toptan ve Perakente Ticaret ( Motorlu TaĢıt, Motosiklet ve KiĢisel ev eģyaları tamiri) H. Oteller ve Lokantalar I. UlaĢtırma, Depolama ve HaberleĢme J. Mali (Finansal) Aracı KuruluĢların Faaliyetleri K. Gayrimenkul, Kiralama ve ĠĢ Faaliyetleri L. Kamu Yönetimi ve Savunma, Zorunlu Sosyal Güvenlik

22 -20- B- Ay Ġçinde Sonuçlanan ġikayetlerin Dökümü: Sonuçlar ġikayet Konusu Ücret Ek Mesai vb. Ġhbar Taz. Kıdem Taz. Ġzin Hakkı Haksız Fesih ĠĢçi Sağ. ĠĢ Güv. Diğer Sonuçlandırıldı Mahkemeye Sevkedildi Daha Ġleri Götürülmedi 1 1 Diğer

23 -21 III. CİHAZ TEFTİŞ ŞUBESİ 1.Ay Ġçinde Yapılan Cihaz TeftiĢlerinin Bölgesel KuruluĢ ve Cihaz Tipine Göre Dökümü: BÖLGESEL KURULUġ Gen. Tef. Asansör Tak Tef Top Gen Tef. Basınçlı Hava Deposu Buhar Kazanı Kaldırma Cihazı Toplam Tak Tef. Top Gen. Tef. LefkoĢa Girne Gazimağusa Güzelyurt Toplam Ay Ġçinde Hazırlanan Cihaz ĠĢletme Ġzinlerinin Dökümü: Basınçlı Hava Bölgesel Asansör Deposu Buhar Kazanı Kaldırma Cihazı KuruluĢ Ġlk Uzt Top Ġlk Uzt Top Ġlk Uzt Top Ġlk Uzt Top Ġlk Uzt Top LefkoĢa Girne Gazimağusa Güzelyurt Yılı Ġçinde Hazırlanan Cihaz ĠĢletme Ġzinlerinin Dökümü: ( Tarihi Ġtibarıyla) Basınçlı Hava Bölgesel Asansör Deposu Buhar Kazanı Kaldırma Cihazı KuruluĢ Ġlk Uzt Top Ġlk Uzt Top Ġlk Uzt Top Ġlk Uzt Top Ġlk Uzt Top LefkoĢa Girne Gazimağusa Güzelyurt Asansör Ön Ġzin Proje Değerlendirmelerinin ve Ön Ġzinlerin Dökümü : Haziran 2014 Ayı Ġçinde Değerlendirilen Ön Ġzin Proje Sayısı 2014 Yılı Değerlendirilen Ön Ġzin Proje Sayısı Haziran 2014 Ayı Ġçinde Verilen Ön Ġzin Sayısı 2014 Yılı Verilen Ön Ġzin Sayısı Ġmal, Montaj ve Tadilat Proje Değerlendirmelerinin ve Ġzinlerinin Dökümü: Ġzin Türü Haziran 2014 Ayı Ġçinde Değerlendirilen Proje Sayısı 2014 Yılı Toplam Değerlendirilen Proje Sayısı Haziran 2014 Ayı Ġçinde Hazırlanan Ġzinler 2014 Yılı Toplam Verilen Ġzin Sayısı Cihaz Türü Ġmal Montaj Tadilat Ġmal Montaj Tadilat Ġmal Montaj Tadilat Ġmal Montaj Tadilat Asansör Buhar Kazanı Basınçlı Hava Deposu Kaldırma Cihazı Tak. Tef. Top Gen Tef. Tak Tef. Top. Gen. Tef. Tak. Tef. Top

2015 YILI ŞUBAT DÖNEMİ AÇIK İŞ İSTATİSTİKLERİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

2015 YILI ŞUBAT DÖNEMİ AÇIK İŞ İSTATİSTİKLERİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 2015 YILI ŞUBAT DÖNEMİ AÇIK İŞ İSTATİSTİKLERİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 ġubat DÖNEMĠ AÇIK Ġġ ĠSTATĠSTĠKLERĠ ARAġTIRMASI ġubat, 2015 SUNUŞ ĠĢsizlik ve istihdam sorunu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/51..

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/51.. T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.08.00/ Konu : Kayıt dıģı istihdam ile mücadele GENELGE 2011/51.. BaĢkanlık Makamının 29/12/2010 tarihli ve

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU NUN ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU NUN ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ I YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU NUN ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Bitirme Projesi Ezgi BALI 131101385 Bölüm: ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1 II- İDARİ BÜNYE 1- Hukuki Durum 2-3 2- Organlar 4-8 3- Toplu Bilgiler 9 4- Personel Durumu 10-24 5- Personel Harcamaları

Detaylı

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M. Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.Kemal ATATÜRK ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu Mali Yönetimi ve Belediye Kanunu nda meydana

Detaylı

Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı

Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı 20 09 Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı 2 0 0 9 Karamursel Belediyesi 01.04.2010 Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE 3 - Tanımlar 2 ĠKĠNCĠ KISIM 7 Sosyal Sigorta Hükümleri 7 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 7 Sigortalılara ĠliĢkin Hükümler

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ağustos 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Ağustos 2013 Sayı 2013-16 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMET ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 YaĢlılık Aylığı Bağlanması SĠGORTALILIK

Detaylı

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 2 ĠÇĠNDEKĠLER KONULAR SAYFA NO ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 4 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 C- Ġdareye

Detaylı

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

54.717 65.632 %20 Türkiye İthalat (Milyon $) 83.398 119.610 %43. Mersin Hinterlandı 2.878 3.434 %19 Mersin Firmaları 565 650 %15

54.717 65.632 %20 Türkiye İthalat (Milyon $) 83.398 119.610 %43. Mersin Hinterlandı 2.878 3.434 %19 Mersin Firmaları 565 650 %15 YAYIN NO. 211-1 HAZİRAN211 DIŞ TİCARET 211 yılının Ocak- döneminde Türkiye de gerçekleştirilen ihracat, 21 yılının aynı dönemine göre %2 oranında artarak yaklaşık 66 milyar $ a, ithalat ise %43 oranında

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih, 233 sayılı

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR ĠSTANBUL, 2015 1 Ġçindekiler BAġKAN DAN... 5 I. GENEL BĠLGĠLER... 6 A. VĠZYONUMUZ... 6 B. MĠSYONUMUZ... 6 C. ĠLKELERĠMĠZ... 6 D. YETKĠ,

Detaylı

www.isguygulama.com Sinan Akduman Sayfa 1

www.isguygulama.com Sinan Akduman Sayfa 1 İSG ÖZET DERS NOTLARI KONU BAŞLIKLARI SAYFA 1- Açılış ve Ders Listesi 1 2.İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi 2 3.İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü 5 4.Türkiye'de

Detaylı

FETHĠYE BELEDĠYESĠ DOĞRULUK FETHĠYE BELEDĠYESĠ

FETHĠYE BELEDĠYESĠ DOĞRULUK FETHĠYE BELEDĠYESĠ DOĞRULUK FETHĠYE BELEDĠYESĠ DÜRÜSTLÜK DĠSĠPLĠN ii Değerli Fethiyeliler, Fethiye mizin önümüzdeki 5 yıllık geleceğini planlamaya yönelik olarak tüm ekibimizle çalıģarak tamamladığımız 2019 Stratejik Planımızda

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI LEONARDO DA VĠNCĠ HAREKETLĠLĠK PORJESĠ DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ ĠNGĠLTERE PROJE GRUBU RAPORU 2008 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

KESK 2016-2017 YILLARI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ TEKLĠFĠ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KESK 2016-2017 YILLARI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ TEKLĠFĠ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KESK 2016-2017 YILLARI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ TEKLĠFĠ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- Bu toplu sözleģmenin amacı, Konfederasyon ve bağlı sendikalar ile Kamu ĠĢveren Heyeti arasında, tarafların temsil

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR:

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: İşveren : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İş Sendikası : Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) Yürürlük : 01.05.2013 30.04.2015

Detaylı

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, 2008 yılı Ġdare Faaliyet raporumu sizlerle paylaģmanın mutluluğu ile huzurlarınızdayım. Kamu yönetiminin; geliģtirilmesi, vatandaģ odaklı,

Detaylı

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ĠDARE FAALİYET RAPORU 0 Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına her türlü zorluk karşısında yılmamaları öğretilmelidir. i ĠÇĠNDEKĠLER ġekġller... iv ÇĠZELGELER... v ÜST YÖNETĠCĠ

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete:25.09. 2002 Tarih ve 24887 Sayı Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı