T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim HAZİRAN 1977 CUMA. Yönetmelikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 24 HAZİRAN 1977 CUMA. Yönetmelikler"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık Neşriyat ve,müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 24 HAZİRAN 1977 CUMA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Bayındırlık Bakanlığından Merkezî Kodlandırma Bürosu Görev, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam : Madde 1 Merkezi Kodlandırma Bürosu'nun görev ve sorumlulukları ile TMKB ve diğer kamu kuruluşları, Üniversiteler, Teknik ve Bilimsel Kuruluşların ve özel firmaların, MKB ile ilişkileri bu Yönetmeliğin kapsamına girer. Dayanak: Madde 2 Bu Yönetmelik Bakanlar Kurulu'nun 26 Şubat 1975 tarih ve 7/9569 sayılı Kararnamesine göre hazırlanmıştır. Kısaltmalar : Madde 3 Bu Yönetmelikte gecen «TMKB» den Milli Savunma Bakanlığı Türk Millî Kodlandırma Bürosu, «MKB» den Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Merkezî Kodlandırma Bürosu Başkanlığı, «TSE» den Türk Standartları Enstitüsü, «DİE» den Devlet İstatistik Enstitüsü, «DMO» dan Devlet Malzeme Ofisi, «TÜBİTAK» dan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu, «TDK» dan Türk Dil Kurumu, «Odalar Birliği» nden Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, «USN» den Ulusal Stok Numarası, «OMİ» den Onaylanmış Malzeme ismi, «OMİK» dan Onaylanmış Malzeme İsim Kodu, «YK» dan da Yapımcı Kodu anlaşılmalıdır. Başlıklar: Madde 4 Yönetmeliğin bazı maddelerinin üstünde bulunan başlıklar, sadece ilgili oldukları maddelerin konusunu göstermekte ve ilgili maddeleri bulma kolaylığı açısından konmuş olup, Yönetmelik metnine dahil değildir. Yürütme ve İdare Bölümü sayfa : 2189

2 Savı a: 2 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 1977 Sayı: Tanımlar: İKİNCİ BÖLÜM Madde 5 Malzeme Kodlandırma çalışmalarında adı geçen terimler ve açıklamaları şunlardır: 1. Üretim Maddesi: Yapımcının (imalâtçı) verdiği bir numara altında toplanmış ve aynı teknik resim, şartname ve örneğe uygun parça veya maddelerden ibarettir. 2. İkmal Maddesi: Bir İkmal Maddesi; a. Tek bir üretim maddesi, b. İşlevleri açısından birbirlerinin yerlerine kullanılabilen, veya aynı amaç için biri diğerinin yerine geçebilen ve kullanan açısından karşılaştınlabuen, iki veya daha fazla üretim maddesi, c. Olağan bir üretim maddesinden daha hassas nitelik denetimi yapılmış bir üretim maddesi, d. Olağan bir üretim maddesinin (kullanıcı tarafından yada onun isteğiyle) özel olarak değiştirilmiş durumu olabilir. 3. Onaylanmış Malzeme İsmi: Maddenin ait olduğu temel kavramı açıklayabilen, gerekli olduğu yerde seçilen ve sınırlandırılan (İkmal maddelerinin çok çeşitli olması dolayısiyle, ilgili yapımcı ve bilimsel kuruluşlarla TDK"nun görüşleri alınarak; MKB, TMKB ve TSE tarafından onaylanan) bir isimdir. Temel bir isim veya aynı temel isme sahip kavramları ayırdetmek için, aynı temel ismin kullanıldığı tamlamalı bir isim takımı olabilir. 4. NATO Malzeme Kodlandırma Sistemi: Sistemi kullanan tüm kullanıcı ve üretici kuruluşların ikmal sistemi içinde, mevcut her çeşit ikmal maddesini tek bir sistemle, aynı biçimde sınıflandırma, tanıtma ve Ulusal Stok Numarası verme işlemine tabi tutarak, her bir kalem ikmal maddesinin tek bir İsim ve bir stok numarası altında toplama işlemidir. Sistemin hedefleri, her bir kalem ikmal maddesi için : a. Aynı biçimde tek bir sımflandırma yapmak, b. Aynı biçimde tek bir tanıtma yapmak, c. Tek bir isim saptamak, d. Aynı biçimde tek bir Stok Numarası vermektir. 5. Sınıflandırma: İkmal yönetimi ve işlemlerinin değişik gereksinmelerine hizmet etmek amacıyla aynı fiziksel ve performans özelliklerine sahip veya aynı görevi gören çok sayıdaki ikmal maddelerinin grup ve sınıflara ayrılmasıdır. 6. Tanıtma: Her bir ikmal maddesinin temel özelliklerini açık olarak belirtmeye yeterli ve onun diğer ikmal maddelerinden ayırt edici fiziksel ve performans belliklerini gösterir en az bilginin - Uluslararası Kodlandırma bilgi alış-verişinde belirlenen esaslara uygun- kelimeler, referans resimler veya kodlarla belirtilmesidir. 7. Yapımcı: Herhangi bir malzemenin planlarım ve yapımını denetleyen, ham veya yapılmış maddelerden bir malzeme üreten, veya malzeme veya bileşiklerini değlştirerek/degiştirmeksizin bir araya getirerek yeni bir malzeme yapan kişi/kuruluştur. 8. Yapımcı Kodlandırması: İkmal maddelerini yapabüecek veya sağlayabüecek nitelikteki ulusal ve diğer yabancı yapımcıların adı, adresi, referansları ve malzemelere ilişkin verilerini saptayarak bu yapımcılara birer kod vermek ve bu kodlan ulusal ve uluslararası düzeyde 27H4 serili yayınlarla veya uygun teknikle duyurmaktır. NATO Kodlandırma Ulusal Yöneticiler Grubu'nda alman karar gereğince her NATO Devleti Malzeme Kodlandırma Bürolan, ülkesindeki yapımcılara kod vermekten ve istendiği takdirde bunu diğer NATO devletlerine göndermekten sorumludur. Yürütme ve idare Bölümü sayfa : 2190

3 24 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Yapımcı Kodu verilecek yapımcılar kapsamına aşağıdaki kuruluş ve firmalar girmektedir: a. İkmal sisteminde mevcut ikmal maddelerini yapan ve sağlayabilecek nitelikteki kamu ve özel kesimdeki ulusal yapımcılar, b. İkmal sisteminde mevcut ikmal maddelerini yapan ve sağlayabilecek nitelikteki diğer devletlerdeki yabancı yapımcılar, c. Yapımcılardan doğrudan alınamayan malzemeler için, bu malzemelerin yapımcılarına ilişkin ulusal ve yabancı dağıtıcılar (distribütörler), d. İkmal sisteminde kullanılan ikmal malzemelerinin model ve planlarını ellerinde tutan ticarî kuruluşlardır. 9. Kodlandırma Sözleşme Hükmü: Bu hüküm; NATO Devletlerinin birbirlerinden malzeme satın aldıkları takdirde, malzemeyi yapan ülkenin Ulusal Kodlandırma Büroları'ndan, satın alman malzemelere ilişkin tanıtma bilgilerini ve UNS'lerini sağlamak amacıyla satın alma sözleşmelerine konmak üzere NATO Kodlandırma Ulusal Yöneticiler Grübu'nca geliştirilen bir hükümdür. 10. Kullanıcı Kaydı: a. Sistemi uygulayan kuruluşların, ikmal sisteminde bulunan yerli ve yabancı kaynaklı malzemelere ilişkin kodlandırma bilgilerinin bu malzemelerin yapımcısı olan ülkenin Malzeme Kodlandırma Bürosundan sağlanması için yapılan kayıt işlemidir. b. NATO Kodlandırma Ulusal Yöneticüer Grübu'nca alman kararlara göre Kullanıcı Kaydı işlemrnin önemli hükümleri şunlardır: i. Kullanıcı Kaydı işlemi, ancak alıcı durumunda olan ülkenin (Malzeme Kodlandırma Büroları) veya kuruluşun isteği üzerine Malzeme Kodlandırma Bürosu tarafından yapılır. ii. Alıcı ülkenin Kulanıcı Kaydı'nı yaptırdığı malzemeyi, üreten ülke aktif parça tanıtma kütüğünde tutar ve istendiğinde bu malzemeye ilişkin bilgileri gönderir. iii. Alıcı durumunda olan ülke (veya kuruluş) istendiği anda istediği malzemelere ilişkin kullanıcı kaydı işlemini iptal ettirir ve bu iptal işlemi Itüm devletlere»^ ücretsiz olarak yapılır. 11. Yapımcı Parça Numarası: Yapımcının ürettiği her parçaya özelliklerine göre ayrı ayrı verdiği numaralardır. 12. Yapımcı Referans Numarası: Bir veya birden fazla üretim maddesini tanıtmak için yapımcı tarafından verilen numaradır. Amaçlar : ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Madde 6 Malzeme Kodlandırma Hizmetlerinin amaçlan şunlardır: 1. Modem malzeme yönetiminde en gelişmiş araçlardan (bilgisayar v.b.) yararlanarak malzeme işletmeciliğinde envantere girecek ikmal maddelerinin tedarikinin öngörülmesinden başlanılarak envanter dışı bırakılacağı son işleme kadar gerçek bilgi ve sonuçlarm alınması, bunların özelliklerinin ilgili kuruluşlar arasında karşılaştırılması ve bilgi alışverişinin yapılabilmesi, kalem adedi olarak topam miktarlan, sınıfları, isimleri, Ulusal Stok Numaraları, cinsleri, modelleri, ulusal kaynaklan, fiziksel ve performans özelliklerinin bilinmesi, kuruluşlara göre dağılımı, ortak kullanılanlarının miktarlan, yıllık girdi çıktılarının bilinmesi, 2. Makina ve malzeme yönetimi ile ilgüi işlemlerin modern şekilde planlanıp programlanması, 3. Kuruluşlar arası istek ve aktarmalann gerçekleştirilmesi, 4. Stoklara mükerrer malzemelerin girmesinin önlenmesi, 5. Envanter, depolama ve sayımlarla ilgili faaliyetlerde personel gücü ve parasal kayıpların azaltılması, Yürütme ve idare Bölümü sayfa : 2191

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 1977 Sayı: Makina ve İkmal maddelerinde standardizasyona gidilmesi ile birlikte, hem ülke içi hem de Sistemin uygulandığı bütün ülkelerle terminolojik standardizasyonun sağlanması, 7. İkmal maddelerinin iç ve dış sağlama kaynaklarının bilinmesi, 8. Kamu ve özel kesimlerdeki üretim faaliyetlerinin rasyonel biçimde planlanması amaçlan ile, her türlü makina, ekipman, tezgâh, cihaz, takım, avadanlık ve malzemeler için Türkiye çapında tekdüze bir sınıflandırma, tamtma, stok numarası, terim, isim ve işletme birliğinin gerçekleştirilmesi. 9. Kamu Kuruluşlannm, iç ve dış alımlarda satın alma sözleşmelerine aşağıda belirtilen Kodlandırma Sözleşme Maddelerini koymaîannın sağlanması. a. Dış Alımlarda: «NATO Malzeme Kodlandırma Sistemini uygulayan ülkelerin firmalarından alınacak olan malzemeler; NATO Kodlandırmasına tabi tutulmuş ve Ulusal Stok Numarası almış olacak, ayrıca tamtma bilgileri ve malzeme kullanıldığı sürece ileride olabilecek değişiklikleri de firmalar gönderecektir. Alıcı kuruluş bunun için ek bir ücret ödemeyecektir.» b. İç Alımlarda: «Malın satın alınacağı yapımcı; 1. Gerekli formaliteleri tamamlayarak MKR'den bir Yapımcı Kodu almış olacak veya, U. Satacağı malın kodlandırma planına alındığını gösterir onaylanmış bîr b»lge getirecektir.» DÖRDÜNCÜ BOLÜM Görev ve sorumluluklar: Madde 7 Merkezi Kodlandırma Bürosu'nun Görev ve Sorumluluklan şanlardır : 1. MKB; NATO Malzeme Kodlandırma Sistemi'ni kullanarak, 1. ve 3. maddelerde adı geçen kuruluşlar ile yakın işbirliği ve koordinasyon sağlayarak, tüm kamu ve özel kesim kuruluşlarının ikmal maddelerini sürekli olarak sınıflandınr, isimlendirir, kodlandırma işlemlerini tamamlar ve tanıtır. Kodlandırma işlemi için; MKB, kodlandırılacak malzemelerin sınıf kodunu saptayıp tüm, işlemleri tamamladıktan sonra USN ve OMÎK verilmek üzere TMKB'ye bildirir ve buradan USN ve OMİK alır. Yapımcı Kodlandırması için; kendi çalışma alanına giren ikmal maddelerinin yapımcılarını saptar. Yapımcı Kodu için gerekli işlemleri tamamlar ve Yapımcı Kodu almak üzere TMKB'ye bildirir. 2. MKB, ilk aşamada Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bakanlığa bağlı diğer kuruluşların makina ve ikmal maddelerinin kodlandırılması Ue çalışmaya başlar ve giderek tüm kamu kuruluşlarını kapsamına alarak çalışmalarım genişletirken, aşağıdaki öncelik sırasına uyar. a. Her türlü İnşaat Makinalan ve Ekipmanlar, b. Her türlü Tezgâh ve Cihazlar, c. Yedek Parçalar, d. Takım ve Avadanlıklar, e. Diğer her türlü malzemeler, f. (a, b, c, d, e) maddeleri kapsamı dışında kalan diğer makina, ekipman, tezgah, malzeme ve yedek parçalar. &. Kodlandırılan malzemelerin Ulusal Stok Numaralan ile Tamtam Bilgilerini ve bu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri, Bayındırlık Bakanlığı aracılığı fle Rpsmî Gazete'de yayınlatır veya diğer uygun yöntemlerle yayınlar ve bu bilgileri uygulanmak üzere tüm kamu kuruluşlanna gönderir. Bu numaralarla istendiği tak- Yürütme ve İdare Bölümü sayfa : 2192

5 24 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 dlrde, numaraya ilişkin malzemenin tanıtma bilgilerini diğer isteklilere de gönderebilir. Aynca sistemin gerektirdiği diğer yayınları çoğaltarak ilgili kuruluşlara iletir. 4. Resmî Gazete'de yayınlanan veya diğer yollarla duyurulan Ulusal Stok Numaralan tüm Kamu Kuruluşlarınca, yaym tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde uygulamaya konur. 5. Bir Merkezi Stok Kontrol Sistemi geliştirerek, Kamu Kuruluşlarının ortak kullandıkları ikmal maddelerini ve yıllık girdi ve çıktılarım saptar, kuruluşlararası aktarmalar için öneride bulunur. 6. MKB, çalışmalarım sağlıklı bir şekilde yürütmek için, MKB Kompüter Merkezini kuruncaya kadar Karayolları Genel Müdürlüğü Kompüter Merkezini kullanır. 7. Birinci maddede adı geçen kuruluşlarla (Yurt Savunması açısından gizlilik derecesi saklı kalmak koşuluyla) bilgi alış verişi yapar. Yurt savunması açısından gizlilik gerektiren konular ve işlemler üzerinde TMKB ile tam bir uyum içinde bulunur. Gizli kalması gereken konu ve işlemler için her türlü tedbiri alır. 8. özellikle kendi elemanlan başta olmak üzere diğer ilgili kamu ve özel kuruluş temsilcilerinin eğitilmesinde öncü olur. Bu faaliyetlerdeki kişisel giderler eğitim çalışmalarına katılanların bağlı oldukları kuruluşlarca karşılanır. 9. MKB, çalışmalarım yürütebilmek açısından gerektiği takdirde bazı kent lerde geçici bürolar açabilir. 10. NATO Malzeme Kodlandırma Sistemi konusundaki değişiklik önerilerini Ugüi organlara iletir. 11. NATO Malzeme Kodlandırma Sistemi ile ilgili uluslararası toplantılara TMKB ile birlikte Türkiye'yi temsilen katılır. İlgili diğer kuruluşlarla ilişkiler: Madde 8 M K B ile TSE arasında gerekli konularda bilgi alışverişi sağlanacak ve sıkı bir işbirliği yapılacak; bununla ügili olatak; 1. TSE, bundan böyle hazırlayacağı standartları isimlendirirken TMKB ve MKB ile işbirliği yapacak; Malzeme İsimlendirmelerinde mümkün olduğu kadar «Onaylanmış Malzeme İsimlerini» kullanacaktır. 2. TSE, şimdiye kadar kabul ettiği standartları değişiklik ve düzeltme işlemine tabi tutarken OMÜerini gözönünde tutacaktır. 3. TMKB tararından Ülke Savunması açısından yayınlanmasında salanca görülmeyen malzemelerin. Stok Numaralan ve Malzemeyi Tanıtıcı bilgileri TSE'ye gönderilecektir. 4. TSE, hazırlayacağı standartlarda yer alan malzemeleri sınıflandınrken, USN'larımn da belirtilmesine ve bu Stok Numaralarının standartların işaretleme bölümünde yer almasına çalışacaktır. 5. Bugüne kadar kabul edilmiş standartlarla ügili düzeltme ve değişiklik işlemlerinde dördüncü fıkrada belirtilen yol izlenecektir. Madde 9 TÜBİTAK, Odalar Birliği, DİE, DMO, Üniversiteler, TDK, tüm kamu kuruluşları ve özeı kuruluşlar, MKB ile işbirliği yapacak ve istediği bilgi ve yardımlan sağlayacaklardır. Madde 10 Yürürlük: Bu Yönetmelik TC. Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 11 Yürütme: Bu Yönetmeliği, Bayındırlık ve Millî Savunma Bakanları yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü sayfa : 2193

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 1977 Sayı: istanbul Üniversitesinden: istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Lisans öğretini ve Sınav Yönetmeliği GENEL HÜKÜMLER Madde 1 istanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde Lisans öğretimi; a) Astronomi b) Biyoloji c) Fizik d) Matematik dallarında yapılır. Madde 2 1. Maddede söz konusu olan dallarda okutulan zorunlu ve seçimlik ders kümeleri ile bunların özel şartları, okutulacağı yarıyıl 14 ncü maddedeki cetvellerde gösterilmiştir. I. ve III ncü yarıyıl dersleri Kış yarıyılında, II. ve IV. yarıyıl dersleri de Yaz yarıyılında yapılır. Madde 3 Lisans öğretiminin süresi en az dört yarıyıl olup, Üniversiteler Kanununda belirtilen süreyi aşamaz. Bu süre içinde ilgüi daim iki zorunlu ders kümesinin ve o daim 14 ncü maddedeki cetvellerde gösterilmiş olan seçimlik kümelerinden birinin sınavlarında başarı sağlanmış ve ayrıca yabancı dil muafiyet belgesi alınmış olması gereklidir. LİSANS ÖĞRETİMİNE YAZILMA - DERSLERE DEVAM VE SINAVLAR Madde 4 Lisans öğretimine kaydolabilmek için Fen ön Lisans öğretimini başarmış olmak ya da Fen Fakültesi dışında görmüş olduğu öğrenimin istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ön Lisans öğretimine eşdeğer olduğunun Fakülte Yönetim Kurulu tarafından saptanması gereklidir. Devrim tarihi sınavını vermemiş olanıar Lisans öğrenimleri suresi içinde bu sınavı vermek zorundadırlar. Madde 5 Lisans öğreniminde, Fen Ön Lisans öğrenimim Matematik - Fizik grubundan yapmış olanlar ya Matematik Lisansına ya da Astronomi Lisansına Fizik - Matematik grubundan yapmış olanlar ya Fizik Lisansına ya da Matematik Lisansına Biyoloji grubundan yapmış olanlar da Biyoloji Lisansına kaydolabilirler. Madde 6 Lisans derslerine devam edebilmek için her yarı yıl başında ve istanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliğinde belirtilen süreler içinde yazılma işleminin yaptırılması ve devam edilecek derslerin öğrenci karnelerine işlenerek harçların ödenmiş olduğunu öğrenci Bürosu tarafından onanması gereklidir. Madde 7 Öğrencinin bir sınava girebilmesi için o derse ve eğer varsa uygulamasına veya laboratuvanna başarıyla devam etmiş olduğuna dair belgelerin sınav harcı belgeleriyle birlikte Öğrenci Bürosuna verilmiş olması gereklidir. Madde 8 Her dersin sınavı istanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliğinde belirtilen her sınav döneminde bir defa ve yazılı olarak yapüır. Madde 9 Öğrenciler sınavlara Dekanlıkça üân edilen gün ve saatlerde girmek zorundadırlar. Aksi halde o dönemde o dersin sınav hakkını kaybetmiş olurlar. Madde 10 Sınav başarı notlan 20 (yirmi) üzerinden verilir. Ve sınav listesine rakam ve yazıyla kaydedilir. ( Madde 11 Bir ders kümesinde başarı sağlamış olmak için herbir dersin basan notunun en az 10 olması gereklidir. Ders kümelerinin basan notu, kümeyi oluş turan derslerin smav notlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır, öğrencüer başarılı oldukları derslerin sınavlanna bir kere daha giremezler. Madde 12 Öğrencüer, sınavına girmiş oldukları dersin notuna «istanbul Üniversitesi öğrenci Yönetmeliği» hükümlerine göre itiraz edebilirler. Yürütme ve İdare Bölümü sayfa : 2194

7 24 Haziran 1977 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 D İ P L O M A Madde 13 Yukarıda hükümlere göre gereken derslere, uygulamalara ve laboratuvarlara başarı ile devam etmiş ve sınavlarında başarı sağlamış ve ayrıca yabancı dilden de muafiyet almış olanlara «Fen Lisans Diploması» verüir. Bu diplomada öğrencinin dalı, ve ders kümelerinin başarı notlarının aritmetik ortalamasına göre derece belirtilir. Ortalamanın hesabında yarımın altındaki kesirler atılır,-yarım ve yarımın üzerindeki kesirler bir'e tamamlanır notlar «Orta», notlar «İyi», notlar «Pekiyi» olarak değerlendirilir. Bu diplomayı almış olanlar dört yıllık yüksek öğrenim görmüş sayılır. Madde 14 Astronomi, Biyoloji, Fizik ve Matematik dallarında Lisans düzeyinde okutulan zorunlu ve seçimlik ders kümeleri aşağıda gösterilmiştir. Bu cetvellerde son sütun derslerin, hangi yarı yılda açıldığına işaret etmektedir. Ders, Uygulama ve laboratuvarlar saat/hafta olarak gösterilmiştir. ASTRONOMİ LİSANSI A.I ve A.2 kümeleri Astronominin zorunlu kümeleridir. Ancak A.I/I ile A.I/2 ve A.2/I ile A.2/2 kümeleri beraberce alınamazlar. A.I/I KÜMESİ: ZORUNLU KÜMELER Ders Uygulama Lab. Yarıyıl Küresel Astronomi 2 3 I Astrometri 2 3 II Gök Mekaniği 4 II Yörünge Tayini 4 2 IV örtülmeler ve Tutulmalar 2 III Fotografik Astrometri 2 III Güneş 2 I A.l/2 KÜMESİ: Küresel Astronomi 2 3 I Astrometri 2 3 II Gök Mekaniği 4 II _ Yörünge Tayini 4 2 IV Astronomik Aletler ve Rasat Yöntemleri 2 III Astronomide Uzaklık sorunu 2 III Güneş 2 I A.2/1 KÜMESİ: Astrofizik I 2 3 I Astrofizik II 3 II Spektroskopi I 2 3 II Spekroskopi II 3 III Yıldızların İç Yapısı 4 IV Çift Yıldızlar 2 I Değişen Yıldızlar 2 II A.2/2 KÜMESİ : Astrofizik I 2 3 I Astrofizik II 3 II Spektroskopi I 2 3 II Spektroskopi II 3 III Yıldızların İç Yapısı 4 IV Radyoastronomi 2 I Dış Galaktik Sistemler 2 IV Yürütme ve İdare Bölümü sayfa : 2195

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 1977 Sayı: SEÇİMLİK KÜMELER Ders Uygulama Lab. Yanyü F.6 KÜMESİ : Matematik Fizikte Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 3 Klâsik Teorik Mekanik 5 Isı Teorisi 4 Fizik Optik 3 M.5 KÜMESİ: Nümerik Analiz 4 İhtimaller Hesabı 4 Matematik İstatistik 4 BİYOLOJİ LİSANSI Biyoloji Lisansının zorunlu kümelerinden B.2 kümesinde Sitoloji dersi A ve B diye iki paralel sınıf halinde okutulur. «Sitoloji A» yı alanlar seçimlik kümelerden B.6, B.7, B.8 veya B.9 kümesini «Sitoloji B» yi alanlar ise seçimlik kümelerden B.3, B.4 veya B.5 kümesini alamazlar. ZORUNLU KÜMELER B.l KÜMESİ : Histoloji 3 3 II Hayvan Embriyolojisi 4 6 II İnsan Biyolojisi 4 III Karşılaştırmalı Anotomi 4 6 m B.2 KÜMESİ: Sitoloji (A veya B) 4 3 I Bitki Embriyolojisi 4 3 II Bitki Anotomi si 4 3 I Hücre Fizyolojisi 4 II Genel Mikrobiyoloji 2 2 -II B.3 KÜMESİ: özel Hayvan Hücreleri Fizyolojisi Enzimoloji Endokrinoloji Möleküler Genetik Mikropreperasyon B.4 KÜMESİ: Radyobiyoloji Fizik Aletleri Radyoentomoloji Biyofizik Radyoekoloji B.5 KÜMESİ: Limnoloji Oseanografi Zooplankton îhtlyoloji Bencık Omurgasızlar Algoloji B.6 KÜMESİ: Metabolizma Fizyolojisi Büyüme ve Hareket Fizyolojisi Yürütme ve Idar«Bölümü aayfı: 218«SEÇİMLİK KÜMESİ I I III II III I II IV rv III rv IV III III in rv iv iv IH rv rv iv in III rv

9 24 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Ders Uygulama Lab. Bitki Morfogenezi 3 3 Bitki Analizleri 2 3 B.7 KÜMESİ: Sporlu Bitkiler Sistematiği 2, 3 Tohumlu Bitkiler Sistematiği 2 3 Paleobotanik 3 3 Palinoloii 2 3 B.8 KÜMESÎ: Radyobiyoloji 3 insan Genetiği 4 3 Mikroorganizma Genetiği 3 3 Islah Genetiği 3 3 B.9 KÜMESİ Bitki Ekolojisi 4 3 Su Bitkileri Biyolojisi 3 3 Bitki Coğrafyası 4 Radyoekoloji 3 3 FİZİK LİSANSI ZORUNLU KÜMELER F.l KÜMESİ : Matematik Fizikte Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 3 2 Klâsik Teorik Mekanik 5 2 Fizikte Matematik Metodlar I 3 2 Kuvantum Mekaniği 4 2 Isı ve Termodinamik 3 3 F.2 KÜMESÎ: Fizik Optik 3 2 Elektrik ve Mağnetizma 3 2 Atom ve Çekirdek Fiziği 3 2 Katı Hal Fiziği 4 2 Fizik Optik Laboratuarı 3 Elektrik ve Hağnetizma Laboratuarı 3 Atom ve Çekirdek Fiziği Laboratuarı 3 SEÇİMLİK KÜMELER F.3 KÜMESİ : Elektrodinamik 4 2 Isı Teorisi 4 2. Fizikte Matematik Metodlar II 3 2 Özel Rölativite Teorisi 2 2 F.4 KÜMESİ : Titreşimler ve Dalgalar 2 2 Geometrik Optik 3 2 Elektronik Yarı İletkenler Fiziği 4 2 F 5 KÜMESİ : Kimyada Fizik Metodlar 2 2 Radyasyon ve Sağlık Fiziği 3 3 Elektronik 4 3 Elemanter Tanecikler 4 2 A.3 KÜMESİ: Küresel Astronomi 2 3 Astrofizik I 2 3 Astrofizik II 3 Gök Mekaniği 4 Astronomide Uzaklık Sorunu 2 Güneş 2 Dıs Galaktik Sistemler 2 M 5 KÜMESÎ : Nümerik Analiz 4 2 İhtimaller Hesabı 4 2 Matematik İstatistik Sayfa: 9 Yarıyıl IV III I- II III - IV nı IV III III III IV III III rv IV I I I II II II III III III IV IV IV III III IV IV III III IV IV III III IV IV I I II II III IIT IV m I II Yürütme ve İdare Bölümü sayfa : 2197

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 1977 Sayı: Ders Uygulama Lab. Yarıyıl K.l KÜMESİ: Anorganik Kimya Piziko Kimya Kristallografi Organik Kimya M.1 KÜMESİ: Analiz 1 Lineer Cebir Genel Topoloji Analiz II M.2 KÜMESİ: Kompleks Konksiyonlar Reel Konksiyonlar Adi Diferansiyel Denklemeler Analiz III MATEMATİK LİSANSI ZORUNLU KÜMELER SEÇrMLİK KÜMELER M.3 KÜMESİ: Analitik Geometri 4 Modern Geometri 4 Cebirsel Geometri 4 M.4 KÜMESİ : Cebir I Sayılar Teorisi Cebir n M.5 KÜMESİ: Nümerik Analiz ihtimaller Hesabı Matematik İstatistik P.6 KÜMESİ: Matematik Fizikte Kısmî Türevli Diferansiyel Denklemeler Klâsik Teorik Mekanik Isı Teorisi Fizik Optik A.3 KÜMESİ: Küresel Astronomi Astrofizik I Astrofizik II Gök Mekaniği Astronomide Uzaklık Sorunu Güneş Dış Galaktik Sistemler YÜRÜRLÜK Madde 15 Bu Yönetmelik yaym tarihim izleyen ilk öğretim yılı başından itibaren yürürlüğe girer Geçici Madde Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte istanbul Ünlversiolmayan tesi Fen Fakültesi ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tâbi lisans öğrencilerine eski lisans yönetmelikleri uygulanır. YPrltme ve İdare Bölümü sayfa :? II II III rv i i u II IH nı III rv n nı rv II III rv m i n i i III n i i II II III III IV

11 24 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 inkara Belediyesinden: Ankara Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER : Kapsam : Madde 1 Bu Yönetmelik Ankara Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev ve çalışma düzenini kapsar. Yasal Kuruluş : Madde 2 Zabıta Müdürlüğü 1580 Sayılı Belediye Yasası gereğince kurulmuş ve Belediye Başkanlığına bağlı olarak çalışan bir örgüttür. Amaç : Madde 3 Zabıta Müdürlüğü kendisine yasalarla verilen ve Belediye hudutlarını kapsayan koruyucu kolluk görevini; Beldenin düzen, sağlık ve esenliğini sağlamak ve korumakla yükümlü olarak yapar. Görevler : Madde 4 Zabıta Müdürlüğü kendisine 1580 sayılı Belediye Yasasmm 104 ve diğer maddeleri ile değişik yasalarla verilen yükümlülükleri yerine getirir. BÖLÜM 2 ÖZEL HÜKÜMLER : Disiplin : Madde 5 Koruyucu kolluk görevi yapan Zabıta Müdürlüğünde disiplin esastır. Madde 6 Disiplin her memura yasa, tüzük, yönetmelik ve bunlara bağlı olarak verilen yazılı ve sözlü emirlerin yerine getirilmesi sırasında doğar. Görevin yaptlması: Madde 7 Her memur görevini yaparken yasal bir bağımlılık anlayışiyle davranır ve verilen yasal emri tartışmasız yerine getirir. Disiplinin biçimsel uygulanışı : Madde 8 a) Disiplinin egemen olabilmesi için karşılıklı saygı ve sevgi esastır Ast ve üst karşılıklı olarak bu esasın zedelenmemesi için gerekli gayreti gösterir. b) Üst verdiği görevin, zamanında ve yerinde yapılmasını sağlar. c) Ast kendisine verilen görevi noksansız ve zamanında yerine getirmekle yükümlüdür. d) Ast ve üst kişisel ve iş ilişkilerinde disiplinin zedelenmemesine dikkat eder. e) Zabıta Müdürlüğü memurları görevde ya da görev dışında, birbirlerine elle (üniformalı)ve başla (sivil) selâmlar. f) Zabıta Müdürlüğünün bütün elemanları kişisel dileklerini bir dilekçe ile üst makama bildirebilirler. Dilekler hiyerarşik yolu izler. Yasa dışı: Madde 9 Ast verilen herhangi bir emrin yasa dışı olduğu inancında ise bunu yazıyla bir üst makema bildirir. Üst makam verilen emri yazılı olarak yinelerse emri tartışmasız yerine getirir; ancak emir bir suçu oluşturuyorsa ast bu emri uygulamaz, uygularsa doğacak sorumluluktan kurtulamaz. Örgüt : BÖLÜM 3 ÖRGÜTLENME Madde 9 Zabıta Müdürlüğü örgütü, Müdüriyetin başkanlığında esas, yardımcı ve destek birimlerinden oluşur. Yürütme ve İdare Bölümü sayfa : 2199

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 1977 Sayı IS976 Örgütlenme : Madde 10 A) Zabıta Müdürü a) Zabıta Müdür Muavini b) Zabıta Müdür Muavini Danışma Memuru B) Destek Birimi Teftiş Amirliği C) Esas Birimler a) 1. Bölge Zabıta Amirliği b) 2. Bölge Zabıta Amirliği c) 3. Bölge Zabıta Amirliği d) 4. Bölge Zabıta Amirliği e) Ulaşım ve Denetim Amirliği f) Pazar Denetim Amirliği g) Garaj Amirliği h) Bando İdare Amirliği (Eğitim ve Kültür Müdürlüğüne bağlı olup, sö7 konusu Müdürlük faaliyete geçinceye kadar ve geçici olarak Zabıta Müdürlüğüne bağlıdır.) D) Yardımcı Birimler a) Personel Amirliği aa) Levazım Mutemetlik (Kısım 1) ab) Muhasip Mutemetlik (Kısım 2) ac) Daire Şefliği (Kısım 3) ad) Nöbetçi Komiserliği (Kısım 4) b) Yazı İşleri Amirliği ba) Minibüs İşleri Komiserliği (Kısım 5) bb) Seyyar Takip Komiserliği (Kısım 6) bc) Esnaf Ceza Sicil Komiserliği (Kısım 7) bd) Umumi Evrak Komiserliği (Kısım 8) be) Müteferrik İşler Komiserliği (Kısım 9) E) Eğitim ve Kitaplık Amirliği BÖLÜM 4 PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Zabıta Müdürü : Madde 11 a) NİTELİĞİ : Sosyal Bilimler dalında yüksek öğretim yapar, bir öğrenim kurumunu bitirmektedir. b) KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ : Bağlı olduğu makam : Belediye Başkanlığı Emir vereceği kimseler : Müdürlük personelinin tümü c) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI : Zabıta Müdürlüğüne verilen görev ve hizmetlerin yasalara uygun şekilde, zamanında, verimli ve düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, izlemek ve denetlemek. Müdür Muavinleri arasında görev bölümü yapmak, Personelin eğitim, ödüllendirme ve cezalandırma işlemleri için Belediye Başkanlığına öneride bulunmak ve gerektiğinde Belediye Başkanlığının onayını alarak örgüt içinde personel değişikliği yapmak. Personelin yıllık izin ve teskiye belgeleri düzenlemek, geçerli özürleri halinde personele 24 saatlik izin vermek (Zabıta Müdürü Kuruluş elemanlarının birinci derecede teskiye amiridir.) Zabıta Müdürlüğünün daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla dış kuruluşlardan bilgi almak, incelemeler yapmak ve konu ile ilgili kuruluşlarla işbirliği geuştirmektir. Yürütme ve İdare Bölümü sayfa; 2200

13 24 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Danışma Memuru Madde 12 a) NİTELİĞİ : Komiser aşamasında olmak b) KURULUŞ İÇİNDE YERİ : Bağlı olduğu Makam : Zabıta Müdürü Emir vereceği kimseler : Varsa kendisine bağlı personel C) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI : Müdüriyet ile ilgili işlemleri ve kendisine verilen görevleri yapmak. Müdüre doğrudan doğruya yapılan müracaatları not etmek ve Müdüre duyurmak Müdür tarafından tutulması zorunlu bulunan, dosya ve kayıtları tutmak. Zabıta Müdür Muavinleri: Madde 13 a) NİTELİKLERİ: Yüksek öğrenim yapan bir öğretim kurumunu bitirmesi gereklidir. Sayısı ve kadroları her yıl Belediye Bütçesi ile düzenlenir. b) KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ : Bağlı olduğu makam : Zabıta Müdürü Emir vereceği kimseler Zabıta Müdürünce yapılan görev ayırımında kendisine düşen Zabıta Amirliklerinin personelinin tümü, c) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI : Görev Bölümünde kendisine bağlanan Zabıta Kuruluşlarının görevlerini yasalara uygun şekilde, zamanında verimli ve düzenli bir şekilde yapılmasını izlemek ve denetlemek. Müdüriyetin vekâleti verilmesi halinde Müdür yerme görev yapmak. Müdürlüğün dış ilişkilerini, Müdüriyetin verdiği yetki sınırları içinde yürütmek. Teftiş Amirliği: Madde 14 a) NİTELİĞİ : Zabıta Amirliği görevini en az 2 sene yapıp temiz sicil almış olmak, Teftiş Amirliğine atananlardan birisi Zabıta Müdürünün teklifi, Belediye Başkanının onayı ile Teftiş Amirliği Başkanıdır. b) KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ : (Teftiş Amirliği Başkanı) Bağlı olduğu makam: Zabıta Müdürü veya Müdürün yetki verdiği hallerde Müdür Muavini. EMİR VERECEĞİ KİMSELER : Teftiş Hey'eti amir ve personeli. c) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Zabıta Müdürlüğü birimlerinin ve personelin görevlerini yerine getirip, getirme diklerini Müdür adına denetlemek ve ayrıntılariyle Müdürlüğe rapor etmek Müdürlüğün daha verimli çalışabilmesini sağlamak amaciyle Müdüre öneriler getirmek. Kendisinin saptadığı hallerde Müdürün onayı ile ya da Müdürün direktifi üzerine soruşturma açmak ve yürütmektir. Zabıta Amirliği Madde 15 a) NİTELİĞİ ; Zabıta Amiri aşamasında olmaktır. b) KURULUŞ İÇİNDE YERİ ; Bağlı olduğu makam: Zabıta Müdürü ve bağlı olduğu Zabıta Müdür Muavini. Yürütme ve İdare Bölümü sayfa : 2201

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 24 Harran 1977 Sayı: Emir vereceği kimseler: Kendisine bağlı personelin tümü. c) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Hizmet bölgesindeki, yasa, tüzük, yönetmelik ve emirlerle verilen sörevleri noksansız yürütmek, Personelin, çalışma, izin ve nöbet durumlarım, amirlik ve 'bağlı karakolların is yoğunluğuna göre ayarlamak, Bağlı bölgelerdeki çalışmalar, aksaklıklar ve verimin arttırılması amacıyla öneriler getirmek ve bu önerileri aylık raporlar halinde bağlı olduğu Zabıta Müdür Muavinine vermektir. Karakol Başkomiserlikleri : Madde 16 NİTELİĞİ : Karakol Başkomiserliklerine Başkomiser aşamasındaki kişi; yardımcılıklarına komiser veya komiser muavini atanır. b) KURULUŞ İÇÎNDEKİ YERİ. Bağlı olduğu makam: Karakollar bulundukları Bölge Zabıta Amirliklerine bağlıdır. Emir vereceği kimseler : Kendisine bağlı personelin tümü. c) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI : Karakol bölgesinde kendisine yasa, tüzük, yönetmelik ve emirlerle verilen görevleri noksansız yürütür. Karakol amir veya Başkomiseri; Karakolun iş düzeninden ve karakol örgütünü oluşturan kayıt, evrak yazı işleri; şikâyet takip memurları, gece ve gündüz karakol nöbetçesi, yaya ve motorlu devriye nokta müracaat görevlisi, emanet eşya ambar memurunun görevlerinin İn liılı mimlimi ıı bu görevlerin zamanında verimli ve nok sansız olarak yapılmasından, sorumludur. Zabıta Karakol Amir ve Başkomiseri Karakolun işleyişim, bölgede görülen noksanlıkları ve önerilerini haftalık raporlar halinde bağlı bulunduğu amirliğe verir. Ulaşım ve Denetim Amirliği : Madde 17 a) NİTELİĞİ : Zabıta Amiri aşamasında olmaktır. b) KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ : Bağlı olduğu makam: Zabıta Müdürü. Emir vereceği kimseler : Kendisine bağlı personelin tümü. c) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Belediye şuurları içinde kendisine yasa, tüzük, yönetmelik ve emirlerle verilen görevleri noksansız ve zamanında yerine getirmektir. Ulaşım ve Denetim Zabıta Amiri, Amirliğin iç düzeninden ve amirlik örgütünü oluşturan, hazır kuvvet, minibüs karakol başkomiserliği ve düenci takip Başkomiserliği üe personelin görevlerinin belirlenmesinden bu görevlerin zamanında, verimli ve noksansız olarak yapılmasından sorumludur. Ulaşım ve Denetim Zabıta Amiri; Amirliğin işleyişini bölgesindeki çalışmaları ve önerilerini kapsayan aylık raporu bağlı bulunduğu Zabıta Müdürüne vermekle yükümlüdür. Pazar ve Denetim Amirliği: Madde 18 e) NİTELİĞİ : Zabıta Amiri aşamasında olmaktır. Yürütme v» İdare Bölümü sayfa : 2202

15 24 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 b) KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ : Bağlı olduğu Makam: Zabıta Müdürü ve bağlı olduğu Müdür Yardımcısı. Emir vereceği kimseler : Kendisine bağlı personelin tümu. c) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI : Belediye sınırlan içinde kendisine yasa, tüzük, yönetmelik ve emirlerle verilen görevleri noksansız ve zamanında yerine getirmektir. Pazar Denetim Amirliği, Amirliğin iç düzeninden ve amirlik örgütünü oluşturan, personelin görevlerinin belirlenmesinden bu görevlerin zamanında, verimli ve noksansız olarak yapılmasından sorumludur. Pazar Denetim Amiri : Amirliğin çalışmaları ve önerilerini kapsayan aylık raporu bağlı bulunduğu Zabıta Müdürüne vermekle yükümlüdür. Garaj Amirliği; Madde 19 a) NİTELİĞİ : Zabıta Amiri aşamasında olmaktır. Yardımcısı Başkomiser veya komiserdir. b) KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ : Bağlı olduğu makam : Zabıta Müdürü ve bağlı olduğu Zabıta Müdür Muavini. Emir vereceği kimseler : Kendisine bağlı personelin tümü c) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI : Kendisine yasa, tüzük, yönetmelik ve emirlerle verilen görevleri noksansız, verimli ve zamanında yerine getirmektir. Garaj Amirliği, Zabıta Müdürlüğünün tüm motorlu taşıtları ile telsizlerinin, onp:>mı, bakımı ve sürekli işleyişini sağlamakla yükümlüdür. Garaj Amirliği, Amirliğin iç düzenini ve kendisine bağlı, bakım Başkomiserliği tamir Başkomiserliği, telsiz bakım ve tamir Başkomiserliği, Baş Şoförler ve bekçilerin görevlerinin belirlenmesini ve (bu görevlerin noksansız, zanwnnda ve verimli ı-urak yerine getirilmesinden sorumludur. Garaj Amiri elindeki araç ve gereçlerin durumu, personelin ve araçların verimi p önerilerini aylık raporlarla bağlı olduğu Zabıta Müdür Muavinine bildirir. Garaj Amiri elindeki araçların amirlikler arasında dağıtımını uygun bir şekilde yapılabilmesi için gerekli çabayı gösterir ve amirliklerle eşgüdüm içinde çalışır. Amirliklere tahsis edilen araçların şoförleri öncelikle tahsis edilen amirlikten emir alırlar. Bando İdare Amirliği: Madde 20 a) NİTELİĞİ : Zabıta Amiri aşamasında olmaktır. Yardımcısı Başkomiser ve Komiserdir. b) KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ : Bağlı olduğu makam : Zabıta Müdürü ve bağlı olduğu Zabıta Müdür Muavini Emir vereceği kimseler : Kendisine bağlı personelin tümü. c) GÖREV, YETKİ VS SORUMLULUKLARI : Kendisine yasa, tüzük, yönetmelik ve emirlerle verilen görevleri noksansız, verimli <re zamanında yerine getirmektir. Bando ve İdare Amirliği; Personelinin giyim ve kuşamının düzgün olması, bando takımlarının ve aletlerinin sürekli olarak işlerliğini ve bu elemanların eğitimini sağlamakla yükümlüdür. Bando ve İdare Amiri : Bando takımlarının merasim programını düzenler. Personel Amirliği: Madde 21 a) NİTELİĞİ : Zabıta Amiri aşamasında olmaktır. Yardımcısı Başkomiser ve Komiserdir. Yürütme ve İdare Bölümü sayfa : 2203

16 Şayi*: 16 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 1977 Sayı: b) KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ: Bağlı olduğu makam: Zabıta Müdürü ve bağlı olduğu Zabıta Müdür Muavini. Emir vereceği kimseler : Kendisine bağlı personelin tümü. c) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Kendisine yasa, tüzük, yönetmelik ve emirlerle verilen görevleri noksansız, verimli ve zamanında yerine getirmektir. Personel Amiri, Levazım Mutemetlik (KISIM I) Muhasip Mutemetlik (KISIM 2) Daire Şefliği (KISIM 3) Nöbetçi Komiserliği (KISIM 4) nin görevlerini belirler, bunların görsvlerini verimli, zamanında ve noksansız olarak yerine getirilmesini sağlar. LEVAZIM MUTEMETLİK (KISIM I) Madde 22 a) NİTELİĞİ : Başkomiser veya komiser aşamasında olmaktır. b) Kuruluş içindeki yeri : Bağlı olduğu makam : Personel Amiridir. Emir vereceği kimseler : Kendisine bağlı personelin tümü. c) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Zabıta Müdürlüğünün Levazım İşleri ile tüm demirbaş işlerini yürütür. Müdürlüğün Levazım gereksimini yerinde, zamanında ve noksansız olarak saptamaya ve karşılamaya gayret eder. Zabıta Müdürlüğü içüı Belediye Bütçesinden ayrılan Levazım ve demirbaş fonunu düzenli bir şekilde muhasip mutemetle işbirliği yaparak kullanır. MUHASİP MUTEMETLİK (KISIM 2) Madde 23 a) NİTELİĞİ : Başkomiser veya komiser aşamasında olmaktır. b) KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ : Bağlı olduğu makam: Personel Amiri Emir vereceği kimseler : Kendisine bağlı personelin tümü. c) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Zabıta Müdürlüğü rjersonelirrin özlük Haklarından doğan alacaklarım saptayarak zam arımda ve noksansız olarak Müdürlük adına öder. Levazım Mutemetliği ile işbirliği yaparak Müdürlüğün Levazım ve Demirbaş gereksinimi için gerekli işlemleri yürütür. Müdürlüğün kredi ve avans işlerini, yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen usullere göre yürütür. Daire Şefliği: Madde 24 a) NİTELİĞİ: Başkomiser ve Komiser aşamasında olmaktır. b), KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ: Bağlı olduğu makam: Personel Amiridir. Emir vereceği kimseler : Kendisine bağlı personelin tümü. c) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI : Müdürlüğün yerleşim ve temizlik işlerini yürütür. Kendisine bağlı Müdürlük yardımcı personelinin akçalı hakları hariç diğer Özlük İşleri ile nöbet çizelgelerini düzenler. NÖBETÇI BAŞKOMİSERLİĞİ (KıSıM 4) Madde 25 a) NİTELİĞİ: Başkomiser ve komiser aşamasında olmaktır. Yürütme ve idare Bölümü sayfa: 2204

17 24 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 b) KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ : Bağlı olduğu makam : Personel Amiridir. Emir vereceği kimseler : Kendisine bağlı personelin tümü. c) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI : İş saatleri dışında Zabıta Müdürlüğünün görevlerini yerine getirmesi için tüm nöbet görevlerini saptar ve düzenler. Nöbetçi Başkomiseri veya komiseri Müdürlük adına görev yaparak çalışmaları düzenler, izler ve denetler. Nöbetçi müracaat komiserliği müracaat eden vatandaşların, dilek ve şikâyetlerini dinleyerek ilgili Zabıta Amirliklerine en kısa zamanda iletir. Yazı İşleri Amirliği: Madde 26 a) NftTELİĞÎ : Amir ve Başkomiser aşamasında olmaktır. b) KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ : Bağlı olduğu makam : Zabıta Müdürü ve bağlı olduğu Zabıta Müdür Muavini. Emir vereceği kimseler : Kendisine bağlı personelin tümü. C) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Kendisine yasa tüzük, yönetmelik ve emirlerle verilen görevleri zamanında noksansız ve verimli bir şekilde yerine getirmektir. Kendisine bağlı kısımlar arasında evrak dağıtımını yapmak, evrakları zamanında işlem görmesini ve gerektiğinde cevaplandınlmasım sağlamak. Kendisine bağlı Komiser aşamasındaki kişilerce yürütülen kısımlar ve görevleri şöyledir: 1 Minibüs İsleri Komiserliği: (KISIM 5) Minibüs, trafik, imar ve gecekondu, yangın, hammallar, sinema ve makinistleri, dilenci ve başıboş hayvanlarla ilgili bütün işlemleri ve yazışmaları yürütür. 2 Seyyar Takip Komiserliği: (KISIM 6) Halkı, düzen, sağlık ve huzuru, seyyar satıcılar, satıcılara yer gösterilmesi. Encümence esnaflar hakkında verilen kararların infazı ve Belediye gelirlerinin tahsili ile ilgili bütün işlemleri ve yazışmaları yürütür. 3 Esnaf SİMI Komiserliği: (KISIM 7) Esnaf hakkında tutulan zabıt varakalarım Belediye Encümenine göndermek ve gelen kararlan ilgüi yerlere dağıtmak. Zabıt varakası, hafta tatili ruhsatnamesi maktu ceza makbuzu ve ilgili yasaların alınması ve dağıtımını sağlamak, kalan dip koçanlarım yasal süre boyunca saklamaktır. 4 Umumî Evrak İşleri : (KISIM 8) Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıt ve dosyalamasını sağlamak, dağıtı mim yapmak ve dosyalama sistemini günün şartlarına göre geliştirmektir.. Yardım isteği, (Asker Ailelerine yardım, ceza evi gıda araştırması ve C. Savcılığınca gönderilen soruşturmaları yapmak ve sonuçlan ilgili yerlere iletmektir. Müdürlüğün günlük, haftalık, aylık ve senelik çalışma raporlarım zamanında hazırlamak ve ilgili makamlara sunmaktır. Yürütme ve İdare Bölümü sayfa : 2205

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 1977 Sayı: Çeşitti İşler Amirliği : (KISIM 9) Zabıta Müdürlüğünce Belediyenin diğer Müdürlüklerine görevli olarak gönderilecek Zabıta Amir ve Memurların işlemlerini yapmak ve düzenlemektir. Eğitim ve Kitaplık Amirliği: Madde 27 a) NİTELİĞİ: Amir ve Başkomiser aşamasında olmaktır, b) KURULUŞ İÇÎNDEKİ YERİ : Bağlı olduğu makam : Zabıta Müdürü ve bağlı olduğu Müdür Muavini Emir vereceği kimseler : Kendisine bağlı personelin tümü. C) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Günün değişen ve gelişen koşullarına göre Zabıta Müdürlüğü amir ve memurlarının uyumunu sağlamak için gerekli kurs, konferans, seminer düzenlemek, gerektiğinde yazışma ile yeni gelişmelerden amirlikleri haberdar etmektir. Amirlik Zabıta Müdürlüğüne verilen eğitim ve öğrenim burslarını dağıtım. Müdürlüğün dışındaki gelişmelerin izlenmesini sağlar. BÖLÜM 5 SON HÜKÜMLER Rütbe Terfi Esasları: Madde 28 Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gözönüne alınarak personelin rütbe ilerlemesi zamanında yapılır. Bu işlemler sınav komisyonunca düzenlenir. Sınav Komisyonu : Madde 29 Sınav Komisyonu, Zabıta Müdürünün Başkanlığında 2 Zabıta Müdür Muavini ile eğitim ve kitaplık amirinden oluşur. Sına» : Madde 30 a) Rütbe terfi, sınavı her yıl Mart ayı içinde veya gerektiğinde Zabıta Müdürünün teklifi, Belediye Başkanının onayı ile yapılır ve sonuçlanır. Aynı ay idinde başarılı olanların yükselmeleri sağlanır. b) Sınavda başarılı olanlar ancak boş kadro bulunduğu takdirde başarı derecelerine göre bu kadrolara atanırlar. Atanamayanlar ilk kadro boşalmasında atanırlar. c) Sınav yazılı olarak yapılır, sorular ortalama bir memurun bilgi ve becerisi gözönüne alınarak sınav günü hazırlanır. Yürürlük : Madde 31 Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme: Madde 32 Bu Yönetmeliği Ankara Belediye Başkam yürütür. Geçici Madde : 1 Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte kadroları belirlenen personelin hakları saklı kalır. Başbakanlıktan : Müşterek Kararname Karar Sayısı; Başbakanlıkta açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Mütehassıs Müşavirliğine, Sağlık ve Sosyal Yardım eski Bakam Dr. Vefa Tanır'ın, 657 sayılı Kanunun değişik 92 inci maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. Yürütme ve İdare Bölümü sayfa : 2206

19 24 Haziran 1977 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 19 2 Bu kararı Başbakan yürütür. Başbakan S. DEMÎRBL 13/6/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRÎ S. KORUTÜRK Genelgeler Gümrük ve Tekel Bakanlığından : İLGİ: 17/1/1974 günlü / sayılı Genelgemiz sayılı Kanunu değiştiren 1 Ağustos 1972 yayım tarihli 1615 sayılı GünVük Kanununun 78. maddesinin 1, 2, 3 ve 6. bendlerinde sayılan İhtilafları halletmeye yetkili olan aynı Kanunun 80. maddesine göre Nuri Ergüden'in 24/1/1974 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Eksper Hakemler Listesinin muhtelif zümreler bölümünden vefatı nedeniyle çıkarılması uygun görülmüştür. İLGİ:,13/6/1973 günlü 13182/ sayılı Genelgemiz sayılı Kanunu değiştiren 1 Ağustos 1972 yayım tarihli 1615 sayüı Gümrük Kanununun 78. maddesinin 1, 2, 3, 6 ve 7. bendlerinde sayüan ihtilafları halletmeye yetkili olarak aynı Kanunun 80. maddesine göre Ahmet Benbir'in 22/6/1973 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Eksper Hakemler Listesinin "muhtelif zümreler bölümünden istifası nedeniyle çıkarılması uygun bulunmuştur. Tebliğler Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığından: 8/7/1976 tanh ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan Bakanlar Kurulu Kararı ile Toprak ve Tarım Reformu Bölgesi olarak toelirtuen İstanbul ÎÜi Bat kırköy İlçesi Kasabası ve Samlar Köylerinde Toprak istem bildirgesi ahnacaktit. Adı geçen köyde ikamet etmekte olan topraksız ve az topraklı vatandaşların 24/6/1977 tarihinden itibaren köye gelecek Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı elemanlarına müracaatla ilgüi formları alıp doldurmaları gereği duyurulur. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından : 1734 Sayüı Yem Kanunu ve bu kanuna bağlı Yem Yönetmeliğinin Fabrika Kurma İznine ilişkin hükümlerinin en iyi bir şekilde yerine getirilmesi, ileride herhangibir darboğazla karşılaşılmaması ve yem fabrikalarının yurt sathına veya ihtiyaç bölgelerine isabetle dağıtılmasının sağlanması bakımından; Bakanlığımızca Yem Fabrikası Kurma İzni verilen gerçek ve tüzel kişüer, 1 Fabrika Kurma İznini müteakip en geç 9 ay içerisinde yatırıma başlayacaklardır. 2 Yatırıma 9 ay içerisinde başlamayan bu kişüerin Yem Fabrikası Kurma izinleri iptal edilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü sayfa : 2207

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 1977 Sayı: Yem Fabrikası Kurma İzni iptal edilen gerçek ve tüzel kişilerin Yem Fab rfkası kurabilmeleri için yeniden Bakanlığımıza müracaatla fabrika kurma izni almaları gerekmektedir. 4 Yem Fabrikası Kurma İzni alındığı halde 9 ay içerisinde yatırıma başlanıp başlanmadığı Yem Kontrolörlerinin mahallinde yapacağı incelemeler sonunda verecekleri rapora göre tesbit edilecektir. 5 İlgililere duyurulur. Ticaret Bakanlığından: Sirkülerler Dısticaret İşlerine Dair Sirküler İhracat: (77/5) 12/7/1976 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de neşredilen İhracat Yönetmeliğine ekli «Yurt Dışında Serbest Bölge veya Antrepolardan İhraç Edilebilecek Mallar Listesi» ne sodyum perborat, ferrokrom ve civa ilâve edilmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Seri No : Ülkemizde radyo, pikap, ses alma cihazı ve hesap makinası imali Bakanlığımızdan montaj müsaadesi alınmak suretiyle mümkün olmaktadır. Yapılan tetkiklerde montaj müsaadesine havi olmadan imalat yapıldığı tesbit edilmiştir. Montaj müsaadesini haiz olmadan «Radyo, ses alma cihazı, pikap, hesap makinası» imal eden ve edecek firmaların 15 gün içinde Bakanlığımıza müracaat etmeleri aksi takdirde, haklarında kaçak imalat yaptıkları gerekçesiyle kanuni işlem yapılacağı duyurulur. Seri No: SD/77/ dönemi Türkiye - Sovyetler Birliği Ticaret Anlaşması gereğince hazırlanan ve Sovyetler Birliği"nden ithal edilecek maddeler listesinin 17 sıra numarasında yer alan Montaj Sanayii için ithali lüzumlu maddeler için ayrılmış bulunan , $ lık kontenjandan aşağıda yazılı maddelere ithal müsaadesi verilecektir. İhtiyaç sahibi Montaj Sanayii Firmalarının bir ay içinde Bakanlığımıza müracaatları gerekmektedir. Güm. Tar. Poz. Maddeler Bobin aksanımdan ferritler Seramik ve elektrolitik tipte kondansatörler (0-1) arası mikrofarad kapasiteli termoplastik yalıtkanlı kondansatörler Televizyon resim tüpü Yalnız televizyonda kullanılan diodlar entegre devreler ve kristal tipi filtreler Mikrofon kapsülleri Ses alma cihazları için elektrik motorları Yürütme ve İdare Bölümü sayfp - 920S

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç- MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TASNİF DIŞI MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KODLANDIRMA FAALİYETLERİ

TASNİF DIŞI MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KODLANDIRMA FAALİYETLERİ MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KODLANDIRMA FAALİYETLERİ 1 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KODLANDIRMA FAALİYETLERİ a. Kodlandırma Türkiye deki Millî kodlandırma faaliyetleri

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı;kapaklı Belediye Başkanlığı

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ 2177 HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/2/1973, No: 7/5941 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu Yönetmelik, Yazı İşleri Müdürlüğü nün Kuruluşu, Görev

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ceza infaz kurumları ile eğitim

Detaylı

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1).

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1). GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/12/2014 Sayı: 2014/122 Ref : 6/122 Konu: 1 SERİ NUMARALI (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün çalışma usul

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç * MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bülent Ecevit

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 2-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmi Gazetede, vergi

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanağı, Tanımlar AMAÇ MADDE 1 Bu yönetmelik, İzmir/Torbalı

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönerge, birimin yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1 Bu düzenlemenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler a) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/08/20060813-2.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/08/20060813-2.htm Sayfa 1 / 6 13 Ağustos 2006 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26258 İstanbul Bilim Üniversitesinden: YÖNETMELİK İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı