T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim HAZİRAN 1977 CUMA. Yönetmelikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 24 HAZİRAN 1977 CUMA. Yönetmelikler"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık Neşriyat ve,müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 24 HAZİRAN 1977 CUMA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Bayındırlık Bakanlığından Merkezî Kodlandırma Bürosu Görev, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam : Madde 1 Merkezi Kodlandırma Bürosu'nun görev ve sorumlulukları ile TMKB ve diğer kamu kuruluşları, Üniversiteler, Teknik ve Bilimsel Kuruluşların ve özel firmaların, MKB ile ilişkileri bu Yönetmeliğin kapsamına girer. Dayanak: Madde 2 Bu Yönetmelik Bakanlar Kurulu'nun 26 Şubat 1975 tarih ve 7/9569 sayılı Kararnamesine göre hazırlanmıştır. Kısaltmalar : Madde 3 Bu Yönetmelikte gecen «TMKB» den Milli Savunma Bakanlığı Türk Millî Kodlandırma Bürosu, «MKB» den Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Merkezî Kodlandırma Bürosu Başkanlığı, «TSE» den Türk Standartları Enstitüsü, «DİE» den Devlet İstatistik Enstitüsü, «DMO» dan Devlet Malzeme Ofisi, «TÜBİTAK» dan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu, «TDK» dan Türk Dil Kurumu, «Odalar Birliği» nden Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, «USN» den Ulusal Stok Numarası, «OMİ» den Onaylanmış Malzeme ismi, «OMİK» dan Onaylanmış Malzeme İsim Kodu, «YK» dan da Yapımcı Kodu anlaşılmalıdır. Başlıklar: Madde 4 Yönetmeliğin bazı maddelerinin üstünde bulunan başlıklar, sadece ilgili oldukları maddelerin konusunu göstermekte ve ilgili maddeleri bulma kolaylığı açısından konmuş olup, Yönetmelik metnine dahil değildir. Yürütme ve İdare Bölümü sayfa : 2189

2 Savı a: 2 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 1977 Sayı: Tanımlar: İKİNCİ BÖLÜM Madde 5 Malzeme Kodlandırma çalışmalarında adı geçen terimler ve açıklamaları şunlardır: 1. Üretim Maddesi: Yapımcının (imalâtçı) verdiği bir numara altında toplanmış ve aynı teknik resim, şartname ve örneğe uygun parça veya maddelerden ibarettir. 2. İkmal Maddesi: Bir İkmal Maddesi; a. Tek bir üretim maddesi, b. İşlevleri açısından birbirlerinin yerlerine kullanılabilen, veya aynı amaç için biri diğerinin yerine geçebilen ve kullanan açısından karşılaştınlabuen, iki veya daha fazla üretim maddesi, c. Olağan bir üretim maddesinden daha hassas nitelik denetimi yapılmış bir üretim maddesi, d. Olağan bir üretim maddesinin (kullanıcı tarafından yada onun isteğiyle) özel olarak değiştirilmiş durumu olabilir. 3. Onaylanmış Malzeme İsmi: Maddenin ait olduğu temel kavramı açıklayabilen, gerekli olduğu yerde seçilen ve sınırlandırılan (İkmal maddelerinin çok çeşitli olması dolayısiyle, ilgili yapımcı ve bilimsel kuruluşlarla TDK"nun görüşleri alınarak; MKB, TMKB ve TSE tarafından onaylanan) bir isimdir. Temel bir isim veya aynı temel isme sahip kavramları ayırdetmek için, aynı temel ismin kullanıldığı tamlamalı bir isim takımı olabilir. 4. NATO Malzeme Kodlandırma Sistemi: Sistemi kullanan tüm kullanıcı ve üretici kuruluşların ikmal sistemi içinde, mevcut her çeşit ikmal maddesini tek bir sistemle, aynı biçimde sınıflandırma, tanıtma ve Ulusal Stok Numarası verme işlemine tabi tutarak, her bir kalem ikmal maddesinin tek bir İsim ve bir stok numarası altında toplama işlemidir. Sistemin hedefleri, her bir kalem ikmal maddesi için : a. Aynı biçimde tek bir sımflandırma yapmak, b. Aynı biçimde tek bir tanıtma yapmak, c. Tek bir isim saptamak, d. Aynı biçimde tek bir Stok Numarası vermektir. 5. Sınıflandırma: İkmal yönetimi ve işlemlerinin değişik gereksinmelerine hizmet etmek amacıyla aynı fiziksel ve performans özelliklerine sahip veya aynı görevi gören çok sayıdaki ikmal maddelerinin grup ve sınıflara ayrılmasıdır. 6. Tanıtma: Her bir ikmal maddesinin temel özelliklerini açık olarak belirtmeye yeterli ve onun diğer ikmal maddelerinden ayırt edici fiziksel ve performans belliklerini gösterir en az bilginin - Uluslararası Kodlandırma bilgi alış-verişinde belirlenen esaslara uygun- kelimeler, referans resimler veya kodlarla belirtilmesidir. 7. Yapımcı: Herhangi bir malzemenin planlarım ve yapımını denetleyen, ham veya yapılmış maddelerden bir malzeme üreten, veya malzeme veya bileşiklerini değlştirerek/degiştirmeksizin bir araya getirerek yeni bir malzeme yapan kişi/kuruluştur. 8. Yapımcı Kodlandırması: İkmal maddelerini yapabüecek veya sağlayabüecek nitelikteki ulusal ve diğer yabancı yapımcıların adı, adresi, referansları ve malzemelere ilişkin verilerini saptayarak bu yapımcılara birer kod vermek ve bu kodlan ulusal ve uluslararası düzeyde 27H4 serili yayınlarla veya uygun teknikle duyurmaktır. NATO Kodlandırma Ulusal Yöneticiler Grubu'nda alman karar gereğince her NATO Devleti Malzeme Kodlandırma Bürolan, ülkesindeki yapımcılara kod vermekten ve istendiği takdirde bunu diğer NATO devletlerine göndermekten sorumludur. Yürütme ve idare Bölümü sayfa : 2190

3 24 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Yapımcı Kodu verilecek yapımcılar kapsamına aşağıdaki kuruluş ve firmalar girmektedir: a. İkmal sisteminde mevcut ikmal maddelerini yapan ve sağlayabilecek nitelikteki kamu ve özel kesimdeki ulusal yapımcılar, b. İkmal sisteminde mevcut ikmal maddelerini yapan ve sağlayabilecek nitelikteki diğer devletlerdeki yabancı yapımcılar, c. Yapımcılardan doğrudan alınamayan malzemeler için, bu malzemelerin yapımcılarına ilişkin ulusal ve yabancı dağıtıcılar (distribütörler), d. İkmal sisteminde kullanılan ikmal malzemelerinin model ve planlarını ellerinde tutan ticarî kuruluşlardır. 9. Kodlandırma Sözleşme Hükmü: Bu hüküm; NATO Devletlerinin birbirlerinden malzeme satın aldıkları takdirde, malzemeyi yapan ülkenin Ulusal Kodlandırma Büroları'ndan, satın alman malzemelere ilişkin tanıtma bilgilerini ve UNS'lerini sağlamak amacıyla satın alma sözleşmelerine konmak üzere NATO Kodlandırma Ulusal Yöneticiler Grübu'nca geliştirilen bir hükümdür. 10. Kullanıcı Kaydı: a. Sistemi uygulayan kuruluşların, ikmal sisteminde bulunan yerli ve yabancı kaynaklı malzemelere ilişkin kodlandırma bilgilerinin bu malzemelerin yapımcısı olan ülkenin Malzeme Kodlandırma Bürosundan sağlanması için yapılan kayıt işlemidir. b. NATO Kodlandırma Ulusal Yöneticüer Grübu'nca alman kararlara göre Kullanıcı Kaydı işlemrnin önemli hükümleri şunlardır: i. Kullanıcı Kaydı işlemi, ancak alıcı durumunda olan ülkenin (Malzeme Kodlandırma Büroları) veya kuruluşun isteği üzerine Malzeme Kodlandırma Bürosu tarafından yapılır. ii. Alıcı ülkenin Kulanıcı Kaydı'nı yaptırdığı malzemeyi, üreten ülke aktif parça tanıtma kütüğünde tutar ve istendiğinde bu malzemeye ilişkin bilgileri gönderir. iii. Alıcı durumunda olan ülke (veya kuruluş) istendiği anda istediği malzemelere ilişkin kullanıcı kaydı işlemini iptal ettirir ve bu iptal işlemi Itüm devletlere»^ ücretsiz olarak yapılır. 11. Yapımcı Parça Numarası: Yapımcının ürettiği her parçaya özelliklerine göre ayrı ayrı verdiği numaralardır. 12. Yapımcı Referans Numarası: Bir veya birden fazla üretim maddesini tanıtmak için yapımcı tarafından verilen numaradır. Amaçlar : ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Madde 6 Malzeme Kodlandırma Hizmetlerinin amaçlan şunlardır: 1. Modem malzeme yönetiminde en gelişmiş araçlardan (bilgisayar v.b.) yararlanarak malzeme işletmeciliğinde envantere girecek ikmal maddelerinin tedarikinin öngörülmesinden başlanılarak envanter dışı bırakılacağı son işleme kadar gerçek bilgi ve sonuçlarm alınması, bunların özelliklerinin ilgili kuruluşlar arasında karşılaştırılması ve bilgi alışverişinin yapılabilmesi, kalem adedi olarak topam miktarlan, sınıfları, isimleri, Ulusal Stok Numaraları, cinsleri, modelleri, ulusal kaynaklan, fiziksel ve performans özelliklerinin bilinmesi, kuruluşlara göre dağılımı, ortak kullanılanlarının miktarlan, yıllık girdi çıktılarının bilinmesi, 2. Makina ve malzeme yönetimi ile ilgüi işlemlerin modern şekilde planlanıp programlanması, 3. Kuruluşlar arası istek ve aktarmalann gerçekleştirilmesi, 4. Stoklara mükerrer malzemelerin girmesinin önlenmesi, 5. Envanter, depolama ve sayımlarla ilgili faaliyetlerde personel gücü ve parasal kayıpların azaltılması, Yürütme ve idare Bölümü sayfa : 2191

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 1977 Sayı: Makina ve İkmal maddelerinde standardizasyona gidilmesi ile birlikte, hem ülke içi hem de Sistemin uygulandığı bütün ülkelerle terminolojik standardizasyonun sağlanması, 7. İkmal maddelerinin iç ve dış sağlama kaynaklarının bilinmesi, 8. Kamu ve özel kesimlerdeki üretim faaliyetlerinin rasyonel biçimde planlanması amaçlan ile, her türlü makina, ekipman, tezgâh, cihaz, takım, avadanlık ve malzemeler için Türkiye çapında tekdüze bir sınıflandırma, tamtma, stok numarası, terim, isim ve işletme birliğinin gerçekleştirilmesi. 9. Kamu Kuruluşlannm, iç ve dış alımlarda satın alma sözleşmelerine aşağıda belirtilen Kodlandırma Sözleşme Maddelerini koymaîannın sağlanması. a. Dış Alımlarda: «NATO Malzeme Kodlandırma Sistemini uygulayan ülkelerin firmalarından alınacak olan malzemeler; NATO Kodlandırmasına tabi tutulmuş ve Ulusal Stok Numarası almış olacak, ayrıca tamtma bilgileri ve malzeme kullanıldığı sürece ileride olabilecek değişiklikleri de firmalar gönderecektir. Alıcı kuruluş bunun için ek bir ücret ödemeyecektir.» b. İç Alımlarda: «Malın satın alınacağı yapımcı; 1. Gerekli formaliteleri tamamlayarak MKR'den bir Yapımcı Kodu almış olacak veya, U. Satacağı malın kodlandırma planına alındığını gösterir onaylanmış bîr b»lge getirecektir.» DÖRDÜNCÜ BOLÜM Görev ve sorumluluklar: Madde 7 Merkezi Kodlandırma Bürosu'nun Görev ve Sorumluluklan şanlardır : 1. MKB; NATO Malzeme Kodlandırma Sistemi'ni kullanarak, 1. ve 3. maddelerde adı geçen kuruluşlar ile yakın işbirliği ve koordinasyon sağlayarak, tüm kamu ve özel kesim kuruluşlarının ikmal maddelerini sürekli olarak sınıflandınr, isimlendirir, kodlandırma işlemlerini tamamlar ve tanıtır. Kodlandırma işlemi için; MKB, kodlandırılacak malzemelerin sınıf kodunu saptayıp tüm, işlemleri tamamladıktan sonra USN ve OMÎK verilmek üzere TMKB'ye bildirir ve buradan USN ve OMİK alır. Yapımcı Kodlandırması için; kendi çalışma alanına giren ikmal maddelerinin yapımcılarını saptar. Yapımcı Kodu için gerekli işlemleri tamamlar ve Yapımcı Kodu almak üzere TMKB'ye bildirir. 2. MKB, ilk aşamada Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bakanlığa bağlı diğer kuruluşların makina ve ikmal maddelerinin kodlandırılması Ue çalışmaya başlar ve giderek tüm kamu kuruluşlarını kapsamına alarak çalışmalarım genişletirken, aşağıdaki öncelik sırasına uyar. a. Her türlü İnşaat Makinalan ve Ekipmanlar, b. Her türlü Tezgâh ve Cihazlar, c. Yedek Parçalar, d. Takım ve Avadanlıklar, e. Diğer her türlü malzemeler, f. (a, b, c, d, e) maddeleri kapsamı dışında kalan diğer makina, ekipman, tezgah, malzeme ve yedek parçalar. &. Kodlandırılan malzemelerin Ulusal Stok Numaralan ile Tamtam Bilgilerini ve bu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri, Bayındırlık Bakanlığı aracılığı fle Rpsmî Gazete'de yayınlatır veya diğer uygun yöntemlerle yayınlar ve bu bilgileri uygulanmak üzere tüm kamu kuruluşlanna gönderir. Bu numaralarla istendiği tak- Yürütme ve İdare Bölümü sayfa : 2192

5 24 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 dlrde, numaraya ilişkin malzemenin tanıtma bilgilerini diğer isteklilere de gönderebilir. Aynca sistemin gerektirdiği diğer yayınları çoğaltarak ilgili kuruluşlara iletir. 4. Resmî Gazete'de yayınlanan veya diğer yollarla duyurulan Ulusal Stok Numaralan tüm Kamu Kuruluşlarınca, yaym tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde uygulamaya konur. 5. Bir Merkezi Stok Kontrol Sistemi geliştirerek, Kamu Kuruluşlarının ortak kullandıkları ikmal maddelerini ve yıllık girdi ve çıktılarım saptar, kuruluşlararası aktarmalar için öneride bulunur. 6. MKB, çalışmalarım sağlıklı bir şekilde yürütmek için, MKB Kompüter Merkezini kuruncaya kadar Karayolları Genel Müdürlüğü Kompüter Merkezini kullanır. 7. Birinci maddede adı geçen kuruluşlarla (Yurt Savunması açısından gizlilik derecesi saklı kalmak koşuluyla) bilgi alış verişi yapar. Yurt savunması açısından gizlilik gerektiren konular ve işlemler üzerinde TMKB ile tam bir uyum içinde bulunur. Gizli kalması gereken konu ve işlemler için her türlü tedbiri alır. 8. özellikle kendi elemanlan başta olmak üzere diğer ilgili kamu ve özel kuruluş temsilcilerinin eğitilmesinde öncü olur. Bu faaliyetlerdeki kişisel giderler eğitim çalışmalarına katılanların bağlı oldukları kuruluşlarca karşılanır. 9. MKB, çalışmalarım yürütebilmek açısından gerektiği takdirde bazı kent lerde geçici bürolar açabilir. 10. NATO Malzeme Kodlandırma Sistemi konusundaki değişiklik önerilerini Ugüi organlara iletir. 11. NATO Malzeme Kodlandırma Sistemi ile ilgili uluslararası toplantılara TMKB ile birlikte Türkiye'yi temsilen katılır. İlgili diğer kuruluşlarla ilişkiler: Madde 8 M K B ile TSE arasında gerekli konularda bilgi alışverişi sağlanacak ve sıkı bir işbirliği yapılacak; bununla ügili olatak; 1. TSE, bundan böyle hazırlayacağı standartları isimlendirirken TMKB ve MKB ile işbirliği yapacak; Malzeme İsimlendirmelerinde mümkün olduğu kadar «Onaylanmış Malzeme İsimlerini» kullanacaktır. 2. TSE, şimdiye kadar kabul ettiği standartları değişiklik ve düzeltme işlemine tabi tutarken OMÜerini gözönünde tutacaktır. 3. TMKB tararından Ülke Savunması açısından yayınlanmasında salanca görülmeyen malzemelerin. Stok Numaralan ve Malzemeyi Tanıtıcı bilgileri TSE'ye gönderilecektir. 4. TSE, hazırlayacağı standartlarda yer alan malzemeleri sınıflandınrken, USN'larımn da belirtilmesine ve bu Stok Numaralarının standartların işaretleme bölümünde yer almasına çalışacaktır. 5. Bugüne kadar kabul edilmiş standartlarla ügili düzeltme ve değişiklik işlemlerinde dördüncü fıkrada belirtilen yol izlenecektir. Madde 9 TÜBİTAK, Odalar Birliği, DİE, DMO, Üniversiteler, TDK, tüm kamu kuruluşları ve özeı kuruluşlar, MKB ile işbirliği yapacak ve istediği bilgi ve yardımlan sağlayacaklardır. Madde 10 Yürürlük: Bu Yönetmelik TC. Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 11 Yürütme: Bu Yönetmeliği, Bayındırlık ve Millî Savunma Bakanları yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü sayfa : 2193

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 1977 Sayı: istanbul Üniversitesinden: istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Lisans öğretini ve Sınav Yönetmeliği GENEL HÜKÜMLER Madde 1 istanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde Lisans öğretimi; a) Astronomi b) Biyoloji c) Fizik d) Matematik dallarında yapılır. Madde 2 1. Maddede söz konusu olan dallarda okutulan zorunlu ve seçimlik ders kümeleri ile bunların özel şartları, okutulacağı yarıyıl 14 ncü maddedeki cetvellerde gösterilmiştir. I. ve III ncü yarıyıl dersleri Kış yarıyılında, II. ve IV. yarıyıl dersleri de Yaz yarıyılında yapılır. Madde 3 Lisans öğretiminin süresi en az dört yarıyıl olup, Üniversiteler Kanununda belirtilen süreyi aşamaz. Bu süre içinde ilgüi daim iki zorunlu ders kümesinin ve o daim 14 ncü maddedeki cetvellerde gösterilmiş olan seçimlik kümelerinden birinin sınavlarında başarı sağlanmış ve ayrıca yabancı dil muafiyet belgesi alınmış olması gereklidir. LİSANS ÖĞRETİMİNE YAZILMA - DERSLERE DEVAM VE SINAVLAR Madde 4 Lisans öğretimine kaydolabilmek için Fen ön Lisans öğretimini başarmış olmak ya da Fen Fakültesi dışında görmüş olduğu öğrenimin istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ön Lisans öğretimine eşdeğer olduğunun Fakülte Yönetim Kurulu tarafından saptanması gereklidir. Devrim tarihi sınavını vermemiş olanıar Lisans öğrenimleri suresi içinde bu sınavı vermek zorundadırlar. Madde 5 Lisans öğreniminde, Fen Ön Lisans öğrenimim Matematik - Fizik grubundan yapmış olanlar ya Matematik Lisansına ya da Astronomi Lisansına Fizik - Matematik grubundan yapmış olanlar ya Fizik Lisansına ya da Matematik Lisansına Biyoloji grubundan yapmış olanlar da Biyoloji Lisansına kaydolabilirler. Madde 6 Lisans derslerine devam edebilmek için her yarı yıl başında ve istanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliğinde belirtilen süreler içinde yazılma işleminin yaptırılması ve devam edilecek derslerin öğrenci karnelerine işlenerek harçların ödenmiş olduğunu öğrenci Bürosu tarafından onanması gereklidir. Madde 7 Öğrencinin bir sınava girebilmesi için o derse ve eğer varsa uygulamasına veya laboratuvanna başarıyla devam etmiş olduğuna dair belgelerin sınav harcı belgeleriyle birlikte Öğrenci Bürosuna verilmiş olması gereklidir. Madde 8 Her dersin sınavı istanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliğinde belirtilen her sınav döneminde bir defa ve yazılı olarak yapüır. Madde 9 Öğrenciler sınavlara Dekanlıkça üân edilen gün ve saatlerde girmek zorundadırlar. Aksi halde o dönemde o dersin sınav hakkını kaybetmiş olurlar. Madde 10 Sınav başarı notlan 20 (yirmi) üzerinden verilir. Ve sınav listesine rakam ve yazıyla kaydedilir. ( Madde 11 Bir ders kümesinde başarı sağlamış olmak için herbir dersin basan notunun en az 10 olması gereklidir. Ders kümelerinin basan notu, kümeyi oluş turan derslerin smav notlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır, öğrencüer başarılı oldukları derslerin sınavlanna bir kere daha giremezler. Madde 12 Öğrencüer, sınavına girmiş oldukları dersin notuna «istanbul Üniversitesi öğrenci Yönetmeliği» hükümlerine göre itiraz edebilirler. Yürütme ve İdare Bölümü sayfa : 2194

7 24 Haziran 1977 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 D İ P L O M A Madde 13 Yukarıda hükümlere göre gereken derslere, uygulamalara ve laboratuvarlara başarı ile devam etmiş ve sınavlarında başarı sağlamış ve ayrıca yabancı dilden de muafiyet almış olanlara «Fen Lisans Diploması» verüir. Bu diplomada öğrencinin dalı, ve ders kümelerinin başarı notlarının aritmetik ortalamasına göre derece belirtilir. Ortalamanın hesabında yarımın altındaki kesirler atılır,-yarım ve yarımın üzerindeki kesirler bir'e tamamlanır notlar «Orta», notlar «İyi», notlar «Pekiyi» olarak değerlendirilir. Bu diplomayı almış olanlar dört yıllık yüksek öğrenim görmüş sayılır. Madde 14 Astronomi, Biyoloji, Fizik ve Matematik dallarında Lisans düzeyinde okutulan zorunlu ve seçimlik ders kümeleri aşağıda gösterilmiştir. Bu cetvellerde son sütun derslerin, hangi yarı yılda açıldığına işaret etmektedir. Ders, Uygulama ve laboratuvarlar saat/hafta olarak gösterilmiştir. ASTRONOMİ LİSANSI A.I ve A.2 kümeleri Astronominin zorunlu kümeleridir. Ancak A.I/I ile A.I/2 ve A.2/I ile A.2/2 kümeleri beraberce alınamazlar. A.I/I KÜMESİ: ZORUNLU KÜMELER Ders Uygulama Lab. Yarıyıl Küresel Astronomi 2 3 I Astrometri 2 3 II Gök Mekaniği 4 II Yörünge Tayini 4 2 IV örtülmeler ve Tutulmalar 2 III Fotografik Astrometri 2 III Güneş 2 I A.l/2 KÜMESİ: Küresel Astronomi 2 3 I Astrometri 2 3 II Gök Mekaniği 4 II _ Yörünge Tayini 4 2 IV Astronomik Aletler ve Rasat Yöntemleri 2 III Astronomide Uzaklık sorunu 2 III Güneş 2 I A.2/1 KÜMESİ: Astrofizik I 2 3 I Astrofizik II 3 II Spektroskopi I 2 3 II Spekroskopi II 3 III Yıldızların İç Yapısı 4 IV Çift Yıldızlar 2 I Değişen Yıldızlar 2 II A.2/2 KÜMESİ : Astrofizik I 2 3 I Astrofizik II 3 II Spektroskopi I 2 3 II Spektroskopi II 3 III Yıldızların İç Yapısı 4 IV Radyoastronomi 2 I Dış Galaktik Sistemler 2 IV Yürütme ve İdare Bölümü sayfa : 2195

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 1977 Sayı: SEÇİMLİK KÜMELER Ders Uygulama Lab. Yanyü F.6 KÜMESİ : Matematik Fizikte Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 3 Klâsik Teorik Mekanik 5 Isı Teorisi 4 Fizik Optik 3 M.5 KÜMESİ: Nümerik Analiz 4 İhtimaller Hesabı 4 Matematik İstatistik 4 BİYOLOJİ LİSANSI Biyoloji Lisansının zorunlu kümelerinden B.2 kümesinde Sitoloji dersi A ve B diye iki paralel sınıf halinde okutulur. «Sitoloji A» yı alanlar seçimlik kümelerden B.6, B.7, B.8 veya B.9 kümesini «Sitoloji B» yi alanlar ise seçimlik kümelerden B.3, B.4 veya B.5 kümesini alamazlar. ZORUNLU KÜMELER B.l KÜMESİ : Histoloji 3 3 II Hayvan Embriyolojisi 4 6 II İnsan Biyolojisi 4 III Karşılaştırmalı Anotomi 4 6 m B.2 KÜMESİ: Sitoloji (A veya B) 4 3 I Bitki Embriyolojisi 4 3 II Bitki Anotomi si 4 3 I Hücre Fizyolojisi 4 II Genel Mikrobiyoloji 2 2 -II B.3 KÜMESİ: özel Hayvan Hücreleri Fizyolojisi Enzimoloji Endokrinoloji Möleküler Genetik Mikropreperasyon B.4 KÜMESİ: Radyobiyoloji Fizik Aletleri Radyoentomoloji Biyofizik Radyoekoloji B.5 KÜMESİ: Limnoloji Oseanografi Zooplankton îhtlyoloji Bencık Omurgasızlar Algoloji B.6 KÜMESİ: Metabolizma Fizyolojisi Büyüme ve Hareket Fizyolojisi Yürütme ve Idar«Bölümü aayfı: 218«SEÇİMLİK KÜMESİ I I III II III I II IV rv III rv IV III III in rv iv iv IH rv rv iv in III rv

9 24 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Ders Uygulama Lab. Bitki Morfogenezi 3 3 Bitki Analizleri 2 3 B.7 KÜMESİ: Sporlu Bitkiler Sistematiği 2, 3 Tohumlu Bitkiler Sistematiği 2 3 Paleobotanik 3 3 Palinoloii 2 3 B.8 KÜMESÎ: Radyobiyoloji 3 insan Genetiği 4 3 Mikroorganizma Genetiği 3 3 Islah Genetiği 3 3 B.9 KÜMESİ Bitki Ekolojisi 4 3 Su Bitkileri Biyolojisi 3 3 Bitki Coğrafyası 4 Radyoekoloji 3 3 FİZİK LİSANSI ZORUNLU KÜMELER F.l KÜMESİ : Matematik Fizikte Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 3 2 Klâsik Teorik Mekanik 5 2 Fizikte Matematik Metodlar I 3 2 Kuvantum Mekaniği 4 2 Isı ve Termodinamik 3 3 F.2 KÜMESÎ: Fizik Optik 3 2 Elektrik ve Mağnetizma 3 2 Atom ve Çekirdek Fiziği 3 2 Katı Hal Fiziği 4 2 Fizik Optik Laboratuarı 3 Elektrik ve Hağnetizma Laboratuarı 3 Atom ve Çekirdek Fiziği Laboratuarı 3 SEÇİMLİK KÜMELER F.3 KÜMESİ : Elektrodinamik 4 2 Isı Teorisi 4 2. Fizikte Matematik Metodlar II 3 2 Özel Rölativite Teorisi 2 2 F.4 KÜMESİ : Titreşimler ve Dalgalar 2 2 Geometrik Optik 3 2 Elektronik Yarı İletkenler Fiziği 4 2 F 5 KÜMESİ : Kimyada Fizik Metodlar 2 2 Radyasyon ve Sağlık Fiziği 3 3 Elektronik 4 3 Elemanter Tanecikler 4 2 A.3 KÜMESİ: Küresel Astronomi 2 3 Astrofizik I 2 3 Astrofizik II 3 Gök Mekaniği 4 Astronomide Uzaklık Sorunu 2 Güneş 2 Dıs Galaktik Sistemler 2 M 5 KÜMESÎ : Nümerik Analiz 4 2 İhtimaller Hesabı 4 2 Matematik İstatistik Sayfa: 9 Yarıyıl IV III I- II III - IV nı IV III III III IV III III rv IV I I I II II II III III III IV IV IV III III IV IV III III IV IV III III IV IV I I II II III IIT IV m I II Yürütme ve İdare Bölümü sayfa : 2197

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 1977 Sayı: Ders Uygulama Lab. Yarıyıl K.l KÜMESİ: Anorganik Kimya Piziko Kimya Kristallografi Organik Kimya M.1 KÜMESİ: Analiz 1 Lineer Cebir Genel Topoloji Analiz II M.2 KÜMESİ: Kompleks Konksiyonlar Reel Konksiyonlar Adi Diferansiyel Denklemeler Analiz III MATEMATİK LİSANSI ZORUNLU KÜMELER SEÇrMLİK KÜMELER M.3 KÜMESİ: Analitik Geometri 4 Modern Geometri 4 Cebirsel Geometri 4 M.4 KÜMESİ : Cebir I Sayılar Teorisi Cebir n M.5 KÜMESİ: Nümerik Analiz ihtimaller Hesabı Matematik İstatistik P.6 KÜMESİ: Matematik Fizikte Kısmî Türevli Diferansiyel Denklemeler Klâsik Teorik Mekanik Isı Teorisi Fizik Optik A.3 KÜMESİ: Küresel Astronomi Astrofizik I Astrofizik II Gök Mekaniği Astronomide Uzaklık Sorunu Güneş Dış Galaktik Sistemler YÜRÜRLÜK Madde 15 Bu Yönetmelik yaym tarihim izleyen ilk öğretim yılı başından itibaren yürürlüğe girer Geçici Madde Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte istanbul Ünlversiolmayan tesi Fen Fakültesi ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tâbi lisans öğrencilerine eski lisans yönetmelikleri uygulanır. YPrltme ve İdare Bölümü sayfa :? II II III rv i i u II IH nı III rv n nı rv II III rv m i n i i III n i i II II III III IV

11 24 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 inkara Belediyesinden: Ankara Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER : Kapsam : Madde 1 Bu Yönetmelik Ankara Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev ve çalışma düzenini kapsar. Yasal Kuruluş : Madde 2 Zabıta Müdürlüğü 1580 Sayılı Belediye Yasası gereğince kurulmuş ve Belediye Başkanlığına bağlı olarak çalışan bir örgüttür. Amaç : Madde 3 Zabıta Müdürlüğü kendisine yasalarla verilen ve Belediye hudutlarını kapsayan koruyucu kolluk görevini; Beldenin düzen, sağlık ve esenliğini sağlamak ve korumakla yükümlü olarak yapar. Görevler : Madde 4 Zabıta Müdürlüğü kendisine 1580 sayılı Belediye Yasasmm 104 ve diğer maddeleri ile değişik yasalarla verilen yükümlülükleri yerine getirir. BÖLÜM 2 ÖZEL HÜKÜMLER : Disiplin : Madde 5 Koruyucu kolluk görevi yapan Zabıta Müdürlüğünde disiplin esastır. Madde 6 Disiplin her memura yasa, tüzük, yönetmelik ve bunlara bağlı olarak verilen yazılı ve sözlü emirlerin yerine getirilmesi sırasında doğar. Görevin yaptlması: Madde 7 Her memur görevini yaparken yasal bir bağımlılık anlayışiyle davranır ve verilen yasal emri tartışmasız yerine getirir. Disiplinin biçimsel uygulanışı : Madde 8 a) Disiplinin egemen olabilmesi için karşılıklı saygı ve sevgi esastır Ast ve üst karşılıklı olarak bu esasın zedelenmemesi için gerekli gayreti gösterir. b) Üst verdiği görevin, zamanında ve yerinde yapılmasını sağlar. c) Ast kendisine verilen görevi noksansız ve zamanında yerine getirmekle yükümlüdür. d) Ast ve üst kişisel ve iş ilişkilerinde disiplinin zedelenmemesine dikkat eder. e) Zabıta Müdürlüğü memurları görevde ya da görev dışında, birbirlerine elle (üniformalı)ve başla (sivil) selâmlar. f) Zabıta Müdürlüğünün bütün elemanları kişisel dileklerini bir dilekçe ile üst makama bildirebilirler. Dilekler hiyerarşik yolu izler. Yasa dışı: Madde 9 Ast verilen herhangi bir emrin yasa dışı olduğu inancında ise bunu yazıyla bir üst makema bildirir. Üst makam verilen emri yazılı olarak yinelerse emri tartışmasız yerine getirir; ancak emir bir suçu oluşturuyorsa ast bu emri uygulamaz, uygularsa doğacak sorumluluktan kurtulamaz. Örgüt : BÖLÜM 3 ÖRGÜTLENME Madde 9 Zabıta Müdürlüğü örgütü, Müdüriyetin başkanlığında esas, yardımcı ve destek birimlerinden oluşur. Yürütme ve İdare Bölümü sayfa : 2199

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 1977 Sayı IS976 Örgütlenme : Madde 10 A) Zabıta Müdürü a) Zabıta Müdür Muavini b) Zabıta Müdür Muavini Danışma Memuru B) Destek Birimi Teftiş Amirliği C) Esas Birimler a) 1. Bölge Zabıta Amirliği b) 2. Bölge Zabıta Amirliği c) 3. Bölge Zabıta Amirliği d) 4. Bölge Zabıta Amirliği e) Ulaşım ve Denetim Amirliği f) Pazar Denetim Amirliği g) Garaj Amirliği h) Bando İdare Amirliği (Eğitim ve Kültür Müdürlüğüne bağlı olup, sö7 konusu Müdürlük faaliyete geçinceye kadar ve geçici olarak Zabıta Müdürlüğüne bağlıdır.) D) Yardımcı Birimler a) Personel Amirliği aa) Levazım Mutemetlik (Kısım 1) ab) Muhasip Mutemetlik (Kısım 2) ac) Daire Şefliği (Kısım 3) ad) Nöbetçi Komiserliği (Kısım 4) b) Yazı İşleri Amirliği ba) Minibüs İşleri Komiserliği (Kısım 5) bb) Seyyar Takip Komiserliği (Kısım 6) bc) Esnaf Ceza Sicil Komiserliği (Kısım 7) bd) Umumi Evrak Komiserliği (Kısım 8) be) Müteferrik İşler Komiserliği (Kısım 9) E) Eğitim ve Kitaplık Amirliği BÖLÜM 4 PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Zabıta Müdürü : Madde 11 a) NİTELİĞİ : Sosyal Bilimler dalında yüksek öğretim yapar, bir öğrenim kurumunu bitirmektedir. b) KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ : Bağlı olduğu makam : Belediye Başkanlığı Emir vereceği kimseler : Müdürlük personelinin tümü c) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI : Zabıta Müdürlüğüne verilen görev ve hizmetlerin yasalara uygun şekilde, zamanında, verimli ve düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, izlemek ve denetlemek. Müdür Muavinleri arasında görev bölümü yapmak, Personelin eğitim, ödüllendirme ve cezalandırma işlemleri için Belediye Başkanlığına öneride bulunmak ve gerektiğinde Belediye Başkanlığının onayını alarak örgüt içinde personel değişikliği yapmak. Personelin yıllık izin ve teskiye belgeleri düzenlemek, geçerli özürleri halinde personele 24 saatlik izin vermek (Zabıta Müdürü Kuruluş elemanlarının birinci derecede teskiye amiridir.) Zabıta Müdürlüğünün daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla dış kuruluşlardan bilgi almak, incelemeler yapmak ve konu ile ilgili kuruluşlarla işbirliği geuştirmektir. Yürütme ve İdare Bölümü sayfa; 2200

13 24 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Danışma Memuru Madde 12 a) NİTELİĞİ : Komiser aşamasında olmak b) KURULUŞ İÇİNDE YERİ : Bağlı olduğu Makam : Zabıta Müdürü Emir vereceği kimseler : Varsa kendisine bağlı personel C) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI : Müdüriyet ile ilgili işlemleri ve kendisine verilen görevleri yapmak. Müdüre doğrudan doğruya yapılan müracaatları not etmek ve Müdüre duyurmak Müdür tarafından tutulması zorunlu bulunan, dosya ve kayıtları tutmak. Zabıta Müdür Muavinleri: Madde 13 a) NİTELİKLERİ: Yüksek öğrenim yapan bir öğretim kurumunu bitirmesi gereklidir. Sayısı ve kadroları her yıl Belediye Bütçesi ile düzenlenir. b) KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ : Bağlı olduğu makam : Zabıta Müdürü Emir vereceği kimseler Zabıta Müdürünce yapılan görev ayırımında kendisine düşen Zabıta Amirliklerinin personelinin tümü, c) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI : Görev Bölümünde kendisine bağlanan Zabıta Kuruluşlarının görevlerini yasalara uygun şekilde, zamanında verimli ve düzenli bir şekilde yapılmasını izlemek ve denetlemek. Müdüriyetin vekâleti verilmesi halinde Müdür yerme görev yapmak. Müdürlüğün dış ilişkilerini, Müdüriyetin verdiği yetki sınırları içinde yürütmek. Teftiş Amirliği: Madde 14 a) NİTELİĞİ : Zabıta Amirliği görevini en az 2 sene yapıp temiz sicil almış olmak, Teftiş Amirliğine atananlardan birisi Zabıta Müdürünün teklifi, Belediye Başkanının onayı ile Teftiş Amirliği Başkanıdır. b) KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ : (Teftiş Amirliği Başkanı) Bağlı olduğu makam: Zabıta Müdürü veya Müdürün yetki verdiği hallerde Müdür Muavini. EMİR VERECEĞİ KİMSELER : Teftiş Hey'eti amir ve personeli. c) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Zabıta Müdürlüğü birimlerinin ve personelin görevlerini yerine getirip, getirme diklerini Müdür adına denetlemek ve ayrıntılariyle Müdürlüğe rapor etmek Müdürlüğün daha verimli çalışabilmesini sağlamak amaciyle Müdüre öneriler getirmek. Kendisinin saptadığı hallerde Müdürün onayı ile ya da Müdürün direktifi üzerine soruşturma açmak ve yürütmektir. Zabıta Amirliği Madde 15 a) NİTELİĞİ ; Zabıta Amiri aşamasında olmaktır. b) KURULUŞ İÇİNDE YERİ ; Bağlı olduğu makam: Zabıta Müdürü ve bağlı olduğu Zabıta Müdür Muavini. Yürütme ve İdare Bölümü sayfa : 2201

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 24 Harran 1977 Sayı: Emir vereceği kimseler: Kendisine bağlı personelin tümü. c) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Hizmet bölgesindeki, yasa, tüzük, yönetmelik ve emirlerle verilen sörevleri noksansız yürütmek, Personelin, çalışma, izin ve nöbet durumlarım, amirlik ve 'bağlı karakolların is yoğunluğuna göre ayarlamak, Bağlı bölgelerdeki çalışmalar, aksaklıklar ve verimin arttırılması amacıyla öneriler getirmek ve bu önerileri aylık raporlar halinde bağlı olduğu Zabıta Müdür Muavinine vermektir. Karakol Başkomiserlikleri : Madde 16 NİTELİĞİ : Karakol Başkomiserliklerine Başkomiser aşamasındaki kişi; yardımcılıklarına komiser veya komiser muavini atanır. b) KURULUŞ İÇÎNDEKİ YERİ. Bağlı olduğu makam: Karakollar bulundukları Bölge Zabıta Amirliklerine bağlıdır. Emir vereceği kimseler : Kendisine bağlı personelin tümü. c) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI : Karakol bölgesinde kendisine yasa, tüzük, yönetmelik ve emirlerle verilen görevleri noksansız yürütür. Karakol amir veya Başkomiseri; Karakolun iş düzeninden ve karakol örgütünü oluşturan kayıt, evrak yazı işleri; şikâyet takip memurları, gece ve gündüz karakol nöbetçesi, yaya ve motorlu devriye nokta müracaat görevlisi, emanet eşya ambar memurunun görevlerinin İn liılı mimlimi ıı bu görevlerin zamanında verimli ve nok sansız olarak yapılmasından, sorumludur. Zabıta Karakol Amir ve Başkomiseri Karakolun işleyişim, bölgede görülen noksanlıkları ve önerilerini haftalık raporlar halinde bağlı bulunduğu amirliğe verir. Ulaşım ve Denetim Amirliği : Madde 17 a) NİTELİĞİ : Zabıta Amiri aşamasında olmaktır. b) KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ : Bağlı olduğu makam: Zabıta Müdürü. Emir vereceği kimseler : Kendisine bağlı personelin tümü. c) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Belediye şuurları içinde kendisine yasa, tüzük, yönetmelik ve emirlerle verilen görevleri noksansız ve zamanında yerine getirmektir. Ulaşım ve Denetim Zabıta Amiri, Amirliğin iç düzeninden ve amirlik örgütünü oluşturan, hazır kuvvet, minibüs karakol başkomiserliği ve düenci takip Başkomiserliği üe personelin görevlerinin belirlenmesinden bu görevlerin zamanında, verimli ve noksansız olarak yapılmasından sorumludur. Ulaşım ve Denetim Zabıta Amiri; Amirliğin işleyişini bölgesindeki çalışmaları ve önerilerini kapsayan aylık raporu bağlı bulunduğu Zabıta Müdürüne vermekle yükümlüdür. Pazar ve Denetim Amirliği: Madde 18 e) NİTELİĞİ : Zabıta Amiri aşamasında olmaktır. Yürütme v» İdare Bölümü sayfa : 2202

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.11.1991 Resmi Gazete Sayısı: 21053 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 16.11.1991 Resmi Gazete Sayısı: 21053 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 16.11.1991 Resmi Gazete Sayısı: 21053 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Çalışma ve Sosyal

Detaylı

2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/02/2015 KARAR NO: 2015-45 Belediyemiz hudutları içerisinde yaşayan kendine bakamayacak durumda olan, yaşlı ve özürlü vatandaşlarımıza sosyal

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Belediye Teftiş Kurulunun kuruluş, görev, yetki

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702

Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702 Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MEVZUATI VE TEFTİŞ REHBERİ Ankara, 2012 1 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM...5 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

YALOVA BELEDİYESİ. Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YALOVA BELEDİYESİ. Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA BELEDİYESİ Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Bu Yönetmelik, Yalova Belediyesi nin Kuruluş, Teşkilat,Görev ve Çalışma esaslarını

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Belediyesinin bünyesinde

Detaylı

T.C. MENTEŞE BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MENTEŞE BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MENTEŞE BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :105 Dairesi :Özel Kalem Müdürlügü Karar Tarihi :02.06.2015 Birimi : Evrak No : Geliş Tarihi :25.05.2015 Birleşim :1 Konusu :TEFTİŞ KUR.YÖNETMELİĞİ

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Meram Belediyesinin bünyesinde bulunan tüm birimlerin verimli,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan Sağlık Denetçilerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan Sağlık Denetçilerini kapsar. 30 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28662 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU SAĞLIK DENETÇİLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Aralık 2013 PAZARTESİ Sayı : 28839 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE

Detaylı

TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler

TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler İÇİNDEKİLER 3 1. Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası...5 2. Vakıf Yöneticiler Kurulu...21 2.1. Vakıf Yöneticiler Kurulu Çalışma Esasları ve Sekretaryasının Kuruluş Tüzüğü...23

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Şubat 2015 SALI YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29270 VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Kasım 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29168 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6897 Gelir

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Nisan 2013 PERŞEMBE Sayı : 28608 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Aralık 2013 PERŞEMBE Sayı : 28863 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 22 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28475 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Büyük Millet

Detaylı

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fatih Belediyesi

Detaylı

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin Amacı, Avcılar Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünün

Detaylı