Odalar ve Borsalar. TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Odalar ve Borsalar. TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER"

Transkript

1 TOBB ÜYELER LER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER Savunma sanayisinde zmir ata Ege Bölgesi Sanayi Odas 'n (EBSO) Deniz Kuvvetleri Komutanl - 'na ba l Envanter Kontrol Merkezi Komutanl yetkililerinden oluflan bir heyet ziyaret ederek Yönetim Kurulu Baflkan Tamer Taflk n, Meclis Üyesi ve EBSO'nun ZFAfi yönetimindeki temsilcisi Ahmet Taflp nar, ZFAfi Genel Müdür Yard mc s rfan Koyuncu, EBSO Savunma Sanayi Komitesi Üyesi Ali Merdivan Genel Sekreter Mustafa Kalyoncu ve Yönetim Kurulu Koordinatörü Özlem De irmencio lu ile biraraya geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanl Envanter Kontrol Merkezi'nden Albay Bülent Do an, Binbafl Fatih Koca, Güney Deniz Saha Komutanl 'ndan Binbafl Ercan Alt noluk, Üste men Gamze Fidan, daha önce Ankara OST M'de alt kez gerçeklefltirilen Donanma Komutanl Malzeme Sergisi'nin 2009 y l nda tüm kuvvetlerle Türk Silahl Kuvvetleri Müflterek Malzeme Sergisi olarak gerçeklefltirilmesinin planland n ifade etti. Serginin Ankara haricindeki bir ilde de yap labilece i, zmir'in de bu aflamada bir alternatif olarak gündeme geldi i toplant da, 2009 y l ndaki sergi için kesin tarih ve düzenlenecek yere kas m ay nda karar verilece i belirtildi. Üç hafta sürecek serginin zmir'de yap lmas na karar verilmesi durumunda ZFAfi'tan Kültürpark'ta uygun bir sergi alan rezerve edilerek çal flmalar bafllat - lacak. EBSO Yönetim Kurulu Baflkan Tamer Taflk n, Oda üyesi sanayicilerin savunma sanayine yönelik üretim yapmalar n teflvik etmek amac yla Savunma Sanayi Komitesi oluflturduklar n hat rlatt. EBSO'nun üyelerinin üretim ve kalitede ulaflt noktay, uluslararas pazarlarda rekabet edebilecek gücü geçti imiz may s ay nda Ankara'da gerçeklefltirilen Uluslararas Savunma Sanayi Fuar 'nda (IDEF) açt klar ve yabanc askeri yetkililerin bile ziyaret etti i stantla gözler önüne serdiklerini ifade eden Taflk n, Egeli sanayiciler savunma sanayisine yönelik üretimle hem yurt içi hem de yurtd fl rekabette yeni bir boyuta geçebilecek yap ya sahipler. Biz de onlar n güçlerinin fark na varmalar için büyük çaba gösteriyoruz. Düzenledi imiz organizasyonlarla bu alanda yerlerini almalar na yard mc olmaya çal fl yoruz diye konufltu. zmir'de savunma sanayine üretim yapabilecek pek çok firma bulundu una dikkat çeken Taflk n, kentte otomotiv ve yan sanayinin öncü kuruluflu BMC'nin savunma sanayindeki a rl n da vurgulad. Tamer Taflk n, tamamen yerli sermayeli flirketin bilgi birikimi, ileri teknolojisi ve sektörel deneyimini savunma sanayinde de kulland n, baflta TSK olmak üzere dünya ordular n n araç ihtiyac n karfl lad n söyledi. Taflk n, savunma sanayi ürünlerinin kalitesini ISO 9000 Kalite Sistem Belgesi ve AQAP 2110 Endüstriyel Kalite Güvence Belgesi ile tescil ettiren, NATO Standartlar nda üretim yapan kurulufl unvan - n alan BMC'nin NATO ile Milli Gizli dereceli tesis güvenlik belgelerine de sahip oldu unu hat rlatt. Deniz Kuvvetleri Komutanl Envanter Kontrol Merkezi Komutanl 'ndan kmal Binbafl Fatih Koca, EBSO'daki toplant da yapt sunumda önceki sergilerden örnekler verirken, Komutanl k bünyesindeki yerlilefltirme çal flmalar hakk nda bilgiler verdi. Türk Silahl Kuvvetleri'nin ihtiyaç duydu u malzemelerin sergilendi i organizasyon süresince ziyarete gelen sanayicilerle bire bir görüflmeler yap ld n, bu malzemeleri üretebilecek sanayicilerin her türlü teknik konuda desteklendi ini de belirten Binbafl Fatih Koca, May s ay nda OST M'de düzenlenen Donanma Komutanl Alt nc Malzeme Sergisi'nde yaklafl k iki bin malzeme sergilendi, bin tanesinin numunesi sanayicilere da t ld. fiu anda sadece 150 kadar malzemenin teknik sebeplerden dolay yurt içinde üretim imkân olmad belirlendi. Yerlilefltirme çal flmalar ile flu ana kadar 22 bin kadar malzeme tedarik edilirken yaklafl k üç milyon dolar tasarruf sa land. 80 milyon dolarl k al m karar ve 41 milyon dolarl k gerçekleflme rakam içinde bu oran küçümsenmeyecek bir baflar d r. Pek çok malzemede tedarik süreleri ve ödenen bedellerde yüzde 75'e yak n tasarruf sa land dedi. 112 EKONOM K FORUM k Ekim 2008

2 Bart n TSO teflvikin sürmesini istiyor Alia a Ticaret Odas (ALTO), Avrupa Ülkeleri Standard olarak kabul edilen ve sürekli geliflmeyi hedefleyen ISO 9001:2000 kalite Sistemi Sertifikas ald. IEP Uluslararas Gözetim Sertifikasyon fiirketi'nin üç ayl k e itim ve dan flmanl k çal flmalar n n ard ndan Turkish Registration Board (TRB) Uluslararas Belgelendirme Kuruluflu taraf ndan Eylül 2008'de yap lan ISO 9001:2000 belgelendirme denetimi baflar l bir flekilde sonuçlanarak, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sertifikas almaya hak kazand. Oda'da düzenlenen ISO 9001:2000 Kalite Sertifikas törenine; Alia a Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Adnan Saka, Meclis Baflkan Ömer Turgut O uz, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, Dan flman Firma IEP Uluslararas Gözetim Sertifikasyon fiirketi yetkilisi Nurettin Terzio lu ve TRB Uluslararas Belgelendirme Gözetim fiirketi Pazarlama Müdürü Mehmet Ceyhan kat ld. Törende konuflan Alia a Ticaret Odas Baflkan Adnan Saka, Üç aydan bu yana yapt m z çal flmalar sonuçlar n verdi. Bu belge, gerek kurumsallaflma gerekse de AB standartlar na uyum sa lamak amac ile al nd. Alia a Ticaret Odas 1991'de kurulan en genç odalardan biri Alia a Ticaret Odas, ISO belgesi ald Bart n Ticaret ve Sanayi Odas (BTSO) Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Kemik Teflvik Yasas 'n n devam için Baflbakan, TBMM ve TOBB'dan destek istedi. Özel teflvikli iller statüsünde olan Bart n' n ekonomi ve istihdam aç s ndan kanunun uygulanmas yla birlikte geliflim içine girdi ini belirten Bart n TSO Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Kemik, bütün bu geliflmelere ra men göç olgusunun sona ermedi ini söyledi. Özellikle teflviklerin 2008 sonunda sona erecek olmas na da de inen Kemik flöyle devam etti: Teflvikle gelen yat r mlar ve yeni yap lacak yat r mlarda Bart n'dan kaç fl ve farkl alanlarda yat r m planlar gündeme gelecektir. 31 Aral k.2008'de sona erecek uygulama süresinin befl y l daha uzat lmas dile imizdir. Bart n TSO Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Kemik, kanunlarla getirilen düzenlemelerle s ras ile Bart n'da uygulanan tedbirleri flöyle aç klad : Gelir Vergisi Stopaj deste i ile iflyerlerinin OSB'de kurulu olmas durumunda yüzde yüz, OSB d fl nda kurulu olmas durumunda yüzde 80 oran nda bu destekten yararlanm fllard r. Sigorta primi iflveren hissesi teflviki ile iflyerlerinin OSB'de kurulu olmas durumunda yüzde yüz, OSB d fl nda kurulu olmas durumunda yüzde 80 oran nda bu destekten yararlanm fllard r. Enerji deste i ile OSB'de yüzde 50, OSB d fl nda yüzde 40 indirim deste inden yararlanm fllard r. Bedelsiz arsa tahsisi ile Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgesi d fl nda yüzde yüz arsa tahsisinden yararlanacaklard r. Bart n'da da di er illerle birlikte OSB'ye öncelik verilerek yat r mc lara bedelsiz arsa tahsisi yap lm flt r. Yat r m indirimi ile Bart n' n kalk nmada öncelikli yörede olmas nedeni ile yat r m belgesine ba lanan yat r mlarda, gerçekleflen sabit yat r m tutar üzerinden yüzde 40 oran nda yat r m indirimi uygulamas yap lm fl ve kurumlar vergisi bu oran karfl l kadar eksik ödenmifltir. Y llard r planlanan, ülke için çok büyük önem arz eden bölgesel ve sektörel teflviklerin illerin geliflimi için önemli oldu una da vurgu yapan Kemik, Bart n için inflaat yap malzemeleri (toprak-kimya) sanayi, demir-çelik ve metal sanayi, tekstil-konfeksiyon sanayi, orman ürünleri-mobilya sanayi, g da sanayi, madencilik sanayi ve turizm sektörlerinin bölgesel olarak öncü sektör olmas Bart n' n kalk nmas na destek olacakt r. Ülke geliflmifllik s ralamas nda 55. s rada olan ilimizin kalk nmarefah seviyesinin yükselmesi, bölgesel ve sektörel teflviklerde belirtti imiz illerin öncü sektör olmas en büyük dile imizdir dedi. olmas na karfl n k sa sürede Türkiye'nin en önemli kurulufllar ndan biri haline geldi. Gerek üyelerimize gerekse de bir meslek ve sivil toplum örgütü olarak topluma karfl görev ve sorumluluklar m z her zaman yerine getirmeye çal fl yoruz. fiimdi, ISO 9001 Kalite Belgesi ile de bu hizmet kalitemizi güvenceye alm fl olduk dedi. Alia a Ticaret Odas Baflkan Saka, Global bir bilgi toplumuna dönüflen dünyada, küreselleflmenin de etkisiyle rekabet giderek art - yor. Artan rekabetten koflullar, insanlar, kurumlar da etkilenmektedir. De iflimin gerektirdi i koflullara ayak uydurmak kaç n lmaz hale gelmektedir. Oda olarak biz de bu de iflime inanarak hizmetlerimizi Uluslararas bir belgelendirme ile güvence alt na ald k. Oda olarak h zla de iflen ve geliflen ülke ve dünya ekonomisinden üyelerimizin en h zl bir biçimde yararlanmas için öncü olma görevini lay k yla yerine getirdi imizi düflünüyorum. Üyelerimize, de iflen ve güçleflen rekabet koflullar nda gerekli rekabeti gösterebilmesi için gerekli deste i ve imkânlar sa lamak istiyoruz. ISO 9001 Kalite belgesi bu anlamda önemli bir ad md r. Bu belge sadece Odam z n de il, bize her hizmet ve uygulamalar - m za kat lan, bizlere güvenen ve inanan üyelerimizin deste- iyle al nm flt r. Bu anlamda tüm üyelerimize teflekkür ederim dedi. Ekim 2008 l EKONOM K FORUM 113

3 ATSO Avrupa Birli i Öykü Yar flmas sonuçland Antalya Ticaret ve Sanayi Odas (ATSO) AB Bilgi Bürosu, 2008 etkinlikleri kapsam nda Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ve Antalya l Milli E itim Müdürlü ü ile iflbirli inde Avrupa Birli i Öykü Yar flmas sonucu dereceye girenlere ödülleri verildi. Avrupa Birli i Öykü Yar flmas nda dereceye giren ö rencilere ödülleri ATSO Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen ve l Milli E itim Müdür Yard mc s Ahmet Sezai rtem'in kat l m yla gerçeklefltirilen bir ödül töreni ile verildi. Törenin aç l fl konuflmas n yapan ATSO Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen, ATSO bünyesinde on y ld r faaliyet gösteren Antalya AB Bilgi Bürosu'nun gençleri hedef alan etkinliklerini artt rd n ve 2008 y l nda Avrupa Bilgi Yar flmas ve Avrupa Birli i Öykü Yar flmas 'n n düzenlendi ini belirtti. Bugünün gençlerinin yar n n ö retmenleri, yöneticileri ve çal flanlar olaca n belirten Özgen, gençlerimizin e itimi ve bilgilendirmeleri bizim için ayr bir önem tafl maktad r diye konufltu. Dereceye giren ö rencileri kutlayan Özgen, ulusal yar flmada Antalya'n n da finalistler aras nda olmas n diledi ini sözlerine ekledi. l Milli E itim Müdür Yard mc s Ahmet Sezai rtem ise dereceye giren ö rencileri kutlayarak, Ankara düzenlenecek yar flmada baflar lar diledi. Yar flmada Antalya genelinde dereceye giren Saime Salih Konca Lisesi ö rencisi Elif Kartal, Antalya Anadolu Lisesi ö rencisi Ayflegül Merve Sa ve Metin Nuran Çakall kl Anadolu Lisesi ö rencisi Fatma Nur Çelik kupa ve kitap seti ile ödüllendirildi. Antalya ili genelinde dereceye giren ö renciler Kas m ay nda Ankara'da Milli E itim Bakan Hüseyin Çelik ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Baflkan Büyükelçi Marc Pierini'nin kat l mlar yla gerçeklefltirilecek ulusal ödül törenine kat lacaklard r. Ulusal yar flmada ilk üçe giren ö renciler ise Brüksel ve Paris gezisi ile ödüllendirilecekler. BTSO dan MOBESE Sistemine destek Bursa Ticaret ve Sanayi Odas (BTSO), Bursa'da güvenlik hizmetlerinin mobil kameralarla takibini esas alan ve yaklafl k 12 milyon YTL'ye mal olacak olan Mobil Elektronik Sistemi (MOBESE) için 3,5 milyon YTL yard mda bulundu. MOBESE Sitemi'nin, 2009'un ilk çeyre inde tamamlanaca aç kland. BTSO Yönetim Kurulu Baflkan Celal Sönmez, Bursa'n n güvenli i için çok önemli olan bu projeye destek vermekten k vanç duyduklar n belirterek, BTSO, bir ortak fayda kurulufludur. Bu mant k çerçevesinde, flehrin birçok hizmetine elimizden geldi ince katk koymaya gayret ediyoruz. MOBESE Sistemi de Bursal lar için faydal olaca na inand m z bir proje. Bundan sonraki çal flmalarda da flehrin di er dinamikleriyle birlikte hareket etmeye devam edece iz diye konufltu. mza töreninde konuflan Bursa Valisi fiahabettin Harput, suç iflleme oran n n yüksek oldu u 330 ayr noktaya ilk etapta 430 kameran n yerlefltirilece ini belirterek, Y ld r m, Osmangazi, ve k smen de Nilüfer Belediyelerini içine alan bir uygulamayla, MOBESE Sistemi'ni bafllat yoruz. Bu sistem, modüler sistem olarak, zaman içersinde di er ilçelerimize de uzanacak flekilde devam edecek. MOBESE'nin gerçekleflmesi için BTSO, bize 3,5 milyon YTL'lik nakdi yard m yapmaya karar vermifltir dedi. 114 EKONOM K FORUM k Ekim 2008

4 Diyarbak r ile Süleymaniye aras nda ticaret anlaflmas yap ld Diyarbak r Ticaret ve Sanayi Odas Meclisi, Irak ile ticari iliflkileri gelifltirmek amac yla Kuzey Irak' ziyaret etti. 12 Ekim tarihinde bafllayan ve dört gün süren ifl gezisine; Diyarbak r Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Kaya ve Meclis Üyeleri, Diyarbak r Ticaret Borsas Yönetim Kurulu üyesi Erkut Temiz, MÜS AD Baflkan Vehbi Çimen, Diyarbak r Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i Baflkan Yard mc s Abdullatif Aykul kat ld. Diyarbak r fl Heyeti; Irak' n Duhok ve Erbil kentlerini ziyaret ederek, buralardaki ticaret ve sanayi odalar ile heyetler halinde ve ikili görüflmeler gerçeklefltirdi. Heyet Duhok ve Erbil'de ayr ca Duhok Valisi Temer Ramazan Koçer ve Erbil Valisi Nevzat Hadi taraf ndan da kabul edildi. S cak geçen görüflmelerde bölgesel ifl birli inin gelifltirilmesi ve ortak pazar oluflturman n önemine vurgu yap ld. Diyarbak r TSO Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Kaya yapt konuflmalarda, her iki ülke ifl adamlar n n karfl l kl iflbirli ini gelifltirmeleri ve ticaretin önündeki baz s k nt lar n ortadan kald r lmas için hükümetler nezdinde giriflimlerini yo unlaflt rmalar gerekti ini ifade etti. Kaya, Irak' n Türkiye için çok büyük bir pazar oldu unu belirterek, son dönemlerde ikili iliflkileri gelifltirmek için büyük ilerleme kaydettiklerini fakat daha çok yol almalar gerekti ini söyledi. Bölgedeki fl Dünyas temsilcileri olarak üzerlerine düfleni yapt klar na inand n belirten Kaya, bu noktada hükümetlerden de destek beklediklerini ifade etti. Diyarbak r TSO Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Kaya ve Meclis Üyeleri Irak ve Duhok kentlerinde görüflmeler yapt ktan sonra Süleymaniye'ye geçerek, Süleymaniye Ticaret ve Sanayi Odas ile bir protokol imzalad. Erbil ve Duhok Ticaret ve Sanayi Odalar ile 16 May s 2008'de DTSO'da imzalanan protokolün bir benzeri olan bu protokol ile Süleymaniye ve Diyarbak rl ifladamlar aras nda ticari iliflkilerin gelifltirilmesi amaçlan yor. Yap lan protokol töreninde konuflan DTSO Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Kaya, ticari iliflkileri gelifltirmek ad na at klar bu ad mlar n meyvesini zamanla verece ine inand klar n belirterek, bu protokolle ifladamlar na gerekli destek ve bilgiyi vermeyi amaçlad klar n söyledi. Süleymaniye Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Hasan Ba y Hasan ise Diyarbak r Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan ve Meclis Üyelerini flehirlerinde a rlamaktan onur duyduklar n belirterek, yap lan protokolün Diyarbak r ve Süleymaniye kentlerini birbirine daha da yak nlaflt raca n söyledi. Konuflmalar n ard ndan Süleymaniye Ticaret ve Sanayi Odas 'nda, Diyarbak r TSO Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Kaya ile Süleymaniye Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Hasan Ba y Hasan aras nda 14 maddelik bir protokol imzaland. Ekim 2008 l EKONOM K FORUM 115

5 TOBB Baflkan Hisarc kl o lu Uzunköprü TSO ve Uzunköprü TB ziyaret etti Kap kule'nin modernizasyonu kapsam nda yap lan çal flmalar yerinde inceleyen TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, daha sonra Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odas ile Uzunköprü Ticaret Borsas n ziyaret etti. TOBB Baflkan Hisarc kl o lu, Uzunköprü Ticaret Borsas 'nda yapt konuflmada, dünyadaki tüm ekonomistlerin yaflanan küresel finansal krizden ç k fl yolunu arad klar n söyledi. Kriz ortam nda panik yaratman n kimseye fayda sa lamayaca n vurgulayan Hisarc kl o lu, Aman kriz geliyor, diye ortal velveleye verirsek hepimiz birbirimizin aya na kurflun s kar z dedi. Hisarc kl o lu, çevre kirlili inin önüne geçilmesi için hep birlikte hareket edilmesi gerekti ini vurgulayarak, Uzunköprü'den geçen Ergene Nehri'nin kirlili inden dolay ekilemeyen 70 bin dönüm arazinin bölge çiftçisini, Türkiye'yi ve do al olarak dünyay etkiledi ini belirten Hisarc kl o lu, flöyle konufltu: Biz ayçiçe i, m s r, bu day, pirinç ithal ediyoruz. Su yan m zdan ak yor, biz kullanam yoruz. Nehrin kirletilmesi ülkeye yap lacak en büyük ihanetlerin bafl nda geliyor. Terörizm neyse bu iflte ayn. Hepimiz çevreye ve çevre konular na duyarl olmal y z. Yoksa üretti imiz ürünleri yurt d fl na satamayaca z. Satamad m z zamanda fakirlik ortaya ç kacak. Akhisar Ça lak Anadolu Lisesi ne Ek Derslik Akhisar Ticaret ve Sanayi Odas (ATSO) ile Yeni Ça G da Sanayi taraf ndan Ça lak Anadolu Lisesi'ne kazand r lan standart donan ml iki derslik, düzenlenen törenle e itim ve ö retime aç ld. Dersliklerin aç l fl törenine ATSO Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Ali Erday o lu ve yönetim kurulu üyeleri, Akhisar Kaymakam Mustafa Çek, Akhisar Belediye Baflkan Yard mc s Nihat Y ld ztafl, Cumhuriyet Savc s Hasan Ayd n, Yeniça G da Sanayini temsilen Ali hsan Teceren, Akhisar lçe Milli E itim Müdürü Süleyman Mermer ve davetliler kat ld. Toplam 16 bin YTL'ye mal olan ve son teknoloji araç gereçlere sahip olan derslikler, kurdele kesilerek e itim ve ö retime aç ld. Törende konuflan ATSO Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Ali Erday o lu, derslik konusunda Ça lak Anadolu Lisesi'nden gelen talebi memnuniyetle karfl lad klar n ve bugün ihtiyac karfl lam fl olmaktan duyduklar memnuniyeti dile getirdi. Akhisar Kaymakam Mustafa Çek ise, sadece okul yapman n yeterli olmad n dersliklerin de mutlaka ça a uygun olarak donat lmas gerekti i ifade ederek, bu anlamda hay rseverlerin deste ine her zaman ihtiyaç duyuldu unu belirtti. 116 EKONOM K FORUM k Ekim 2008

6 talyan ekonomistten ekonomi de erlendirmesi Erzurum Ticaret ve Sanayi Odas 'n n (ETSO) öncülü ünde kurulan ve 22 Ekim'de aç lan Avrupa Birli i fl Merkezi'nin (AB GEM) davetlisi olarak Erzurum'a gelen Teknik Yard m Ekibi, Uluslararas laflt rma ve hracat Uzman Enrico Ottolini, ETSO'da bir bas n toplant s düzenledi. ETSO Yönetim Kurulu Baflkan Muammer Cindilli, Meclis Baflkan Sacit Bilici ve AB GEM Koordinatörü Prof. Dr. Osman Demirdö en ile birlikte bas n mensuplar na AB GEM'in çal flmalar hakk nda bilgi veren Enrico Ottolini, KOB 'lerin ayakta kalabilmesi için gerekli deste i sa lamak için çaba gösterdiklerini söyledi. Global ekonominin alt n ça n n bitti ini anlatan Enrico Ottolini, ekonominin bir günde yüzde on de er kaybetti ini, bununda gelinen noktada KOB 'leri önemli k ld na dikkat çekti. Erzurum'un bir bütün olarak hareket etmesi ve birlikte büyümesi için bu AB GEM'in çal flmalar na katk sa lanmas n isteyen Enrico Ottolini, amaçlar n n para kazanmak de il, mevcut ekonomik flartlarda ayakta kalabilmek doldu unu vurgulad. Yerel eko- nomiyi kazand rmak istediklerini söyleyen Enrico Ottolini, zor bir göreve talip olduklar n ve baflar l olmak için herkesin deste ine ihtiyaç duyduklar n ifade etti. Toplant da konuflan ETSO Yönetim Kurulu Baflkan Muammer Cindilli ise, AB GEM'in Türkiye'de Gaziantep, zmir, Kocaeli ve Erzurum olmak üzere dört ilde kurulaca n belirterek, merkezin sadece Avrupa Birli i hibelerinin aktar lmas için projelerin ha- z rland bir kurum de il, firmalar n bir vizyon kazanmas, geleceklerini kazanmalar için ifl planlar yapmas na yard mc olan bir kurum oldu una dikkat çekti. AB GEM için ciddi bir bütçe ay rd klar n çal flmalar n iki y l süre ile planland n anlatan Cindilli, konunun önemini anlatmak için sivil toplum örgütlerine, bölge belediyelerine, il özel idarelerine önemli görevler düfltü ünü dile getirdi. negöl TSO ve GEME den D fl Ticaret Semineri negöl Ticaret ve Sanayi Odas ( TSO) ile Uluda hracatç Birlikleri ve hracat Gelifltirme Etüt Merkezi ( GEME) ifl birli i ile düzenlenen ve iki gün süren D fl Ticaret E itim Program konulu seminer yap ld. negöl Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'ndaki seminere negöl'den ihracat yapan firmalar n temsilcileri ile Uluda Üniversitesi negöl Meslek Yüksekokulu D fl Ticaret bölümü ö rencileri kat ld. hracat pazarlamas n n baflar ile gerçeklefltirilmesinde, yetiflmifl uzman elemanlara sahip olman n önemli oldu unu belirten hracat Gelifltirme Etüt Merkezi ( GEME) D fl Ticaret Uzman Fatih Ayd n ise, GEME, on y l aflk n bir süredir d fl ticaret ile ilgili kurulufllarda çal flan elemanlar n bu alandaki bilgi ve becerilerini gelifltirmek, d fl ticaretin hedeflenen seviyeye ulaflt r lmas nda ve sa l kl bir yap ya kavuflturulmas nda ihtiyaç duyulan vas fl ifl gücünün yetifltirilmesine katk da bulunmak için çal fl yor. E itim programlar n n organizasyonunda ihracatç birlikleri ile ticaret ve sanayi odalar yla ifl birli ine gidilmekte ve al nan talepler do rultusunda e itim konular n çeflitlendirerek ve daha da yo unlaflt rarak yurdun dört bir yan nda talep al nan her ilimizde ihracatç lar m z n aya na hizmet götürülmesi prensibi ile hareket edilmektedir döneminde Türkiye'de toplam 591 organizasyon gerçeklefltirilmifl ve bu programlara 40 bin kifli kat lm flt r diye konufltu. Seminerin konuflmac s D fl Ticaret Uzman Yard mc s Alper Çak ro lu ise, Türk d fl ticaret rejimi ihracata ve ithalata iliflkin esaslar, dâhilde ve hariçte iflleme rejimleri ile vergi resim ve harç istisnas mevzuat, ihracata yönelik devlet yard mlar, d fl ticarette gümrük mevzuat ve ilgili ifllemler, d fl ticarette ödemeteslim flekilleri, kambiyo ve bankac l k ifllemleri konular nda bilgiler verdi. Ekim 2008 l EKONOM K FORUM 117

7 GTO Vakf Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Protokolü imzaland Gebze Ticaret Odas (GTO) Vakf taraf ndan yapt r lacak olab Anadolu Ticaret Meslek Lisesi protokolü Kocaeli Valisi Gökhan Sözer, Kocaeli Vali Yard mc s Ali Sözen, Gebze Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan brahim Baflaran, Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Nail Çiler, Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Abdullah Akp nar' n kat ld törenle imzaland. Protokol töreninde konuflan Kocaeli Valisi Gökhan Sözer, Kocaeli bölgesinde yard msever ifl adamlar n n birçok okul yapt rd n, GTO Vakf n n yapt raca okulun kurum ve kurulufllar ile sivil toplum kurulufllar - na ve hay rseverlere örnek teflkil etmesi bak m ndan büyük önem tafl d n ifade etti. Vali Sözer GTO Vakf taraf ndan yapt r lacak yabanc dil a rl kl ve 24 derslikli okulun mesleki e itim konusunda önemli bir aç kapataca na inand n söyledi. Sözer, Kocaeli'de lise düzeyinde e itim veren okullar aras nda meslek okullar n n oran n n geçen y l yüzde 41 iken, bu y l bu oran n yüzde 51'e ç kt n ve hedeflerinin yüzde 70'e yükseltmek oldu unu sözlerine ekledi. Sözer, e itime verdi i desteklerden dolay GTO Yönetim Kurulu'na teflekkür ederken, Yönetim Kurulu Baflkan brahim Baflaran'a bir an plaketi takdim etti. Gebze Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan brahim Baflaran, GTO Vakf taraf n- dan yapt r lacak lisenin yabanc dil a rl kl olarak mesleki e itim konusunda önemli bir aç kapataca na inand n vurgulayarak, ara eleman konusunda da katk yapacak okulun 24 derslikli olaca n belirtti. brahim Baflaran okulun yap m konusundaki çal flmalarda bugüne kadar destekte bulunan tüm kurum ve kurulufllara teflekkür ederek, Kocaeli Valisi Gökhan Sözer'e günün an s na bir plaket takdim etti. GTO Vakf taraf ndan yapt r lacak 24 derslikli Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, toplam 14 bin 500 metrekare arsa üzerinde, 802 metrekare zemin oturma alan na infla edilecek. Yaklafl k 2,5 milyon YTL'ye mal olmas planlanan okul, bodrum art zemin ve iki kattan oluflacak. Afrikal pamuk üreticileri zmir Ticaret Borsas n ziyaret etti zmir Ticaret Borsas 'n ( ZTB) Do u Afrika'dan gelen pamuk üreticileri ziyaret ederek Pamuk Korbeyi'ndeki pamuk borsa seans n izledi. TB Korbey Salonu'ndaki seansa Tanzanya, Uganda, Malavi, Mozambik, Zambiya, Benin'den pamuk üreticilerinin yan s ra Cotton Afrika isimli kurulufl ve Uluslararas Ticaret Merkezi (ITC) yetkilileri kat ld. Borsa ajan ve simsarlar n n al m sat m n izleyen Do u Afrikal üreticiler, daha sonra salonda tan t lan Ege pamu u numunelerini ve ülkelerinden getirdikleri numuneleri fl kl odada incelemeye sundu. Organizasyonun Birleflmifl Milletler'e ba l kurulufllardan Uluslararas Ticaret Merkezi (ITC) taraf ndan gerçeklefltirildi ini belirten ITC Türkiye Dan flman Dr. Sebahattin Gazanfer, Do u Afrika'daki pamuk sektörünün çok geliflmifl olmad n dile getirdi. Türkiye'deki pamuk sektörünün ise birim alandan ürün alma ve ürünün haz r giyime yönlendirilmesi aç s ndan çok geliflti ini vurgulad. ITC Bölüm Yetkilisi Cyntihia Ziljstra da Türkiye'deki organizasyonu çok be endiklerini, zmir Ticaret Borsas 'nda da önemli deneyimler edindiklerini ifade eden Ziljstra, Do u Afrika ülkeleri ve Türkiye aras nda pamuk iflbirli inin olmas n umduklar n söyledi. 118 EKONOM K FORUM k Ekim 2008

8 Nevflehir TSO nun Kaynakç l k stihdam E itim Kursu tamamland Nevflehir Ticaret ve Sanayi Odas (NTSO) ve fl-kur taraf ndan ortaklafla yürütülen Özellefltirme Destekleme Projesi ki (ÖSDP2) kapsam nda gerçeklefltirilen Kaynakç l k stihdam E itimi Kursu tamamland. Nevflehir Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan M. Arif Parmaks z taraf ndan kursu baflar yla tamamlayan 18 kursiyere Nevflehir TSO toplant salonunda gerçeklefltirilen törenle sertifikalar verildi. Nevflehir TSO Yönetim Kurulu Baflkan M. Arif Parmaks z, yapt konuflmada, fl-kur'a kay tl iflsizler aras ndan seçilen kursiyerlerden yüzde 50'sine istihdam garantisi verildi ini ve Odan n yapaca çal flmalarla bütün kursiyerlerin ifle yerlefltirilmelerinin hedeflendi ini söyledi. Parmaks z, sertifikalar n alan kursiyerleri tebrik ederek kursiyerlere ifl hayatlar nda baflar lar diledi. Ispartal ifl adamlar teflvik istedi Isparta Ticaret ve Sanayi Odas (ITSO) Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Hüseyin Kaç - koç, Isparta'da yat r mlar n iyice darald n bu nedenle Baflbakan Yard mc s ve Devlet Bakan Naz m Ekren'den Isparta'ya teflvik verilmesini talep ettiklerini belirtti. Isparta TSO Yönetim Kurulu Baflkan Kaç koç, Ankara'ya yapt klar ziyaret s ras nda Devlet Bakan Naz m Ekren'e Isparta'n n yat r m sorunlar n anlatt klar n belirterek, Proje bazl teflvik, sektörel ve bölgesel teflviklerin ortaya ç karaca olumsuzluklar dengeleyecek. Isparta teflvik konusunda çok ma dur oldu. Sanayicilerimiz b rak n yeni yat r m, ayakta zor duruyor. Isparta'da ekonomik olarak b çak kemi e dayanm fl durumdad r. Nüfusumuz azal yor. Bu da gösteriyor ki ekonomi geri gidiyor. Devletimiz sektörel ve bölgesel teflviki ön plana ç kar yor. Isparta'da mutlaka bunlar içerisinde yer almal d r. Ayr ca bir de bunun yan nda proje bazl teflvik verilirse o zaman gerçekten ilimizin kalk nmas ve ekonominin rahatlamas sa lanabilir. Isparta'da yat r mlar iyice darald. Baflbakan Yard mc s ve Devlet Bakan Ekren'den teflvik istedik. Kendisini olumlu bir yaklafl m içerisinde gördüm. Talebimize s cak bakt - n düflünüyorum. Isparta'n n htisas Gümrük Kap s oldu unu an msatan Kaç koç, bu konuda da s k nt yafland n ifade ederek Türkiye'deki tüm el hal lar gümrü ünü Isparta'ya al ns n dedik. ITSO olarak Isparta Gümrü ü'ne yaklafl k 300 bin YTL destek sa layarak kapanmas n önledik. Isparta Gümrü ü flu anda el hal lar ithalat ndaki tek gümrük kap s d r. Fakat son y llarda el hal - lar Türkiye'nin di er illerindeki gümrüklerden çeflitli ve uygun olmayan yollarla ithal ediliyor. Bu her fleyden önce devletimiz aç s ndan önemli bir gelir kayb na yol aç yor. Ayr ca el hal lar konusunda bir haks z rekabet ortaya ç - k yor. Bunlar n önüne geçebilmek için el veya makine olsun, tüm hal lar bir tek Isparta Gümrü ü'nden girifl yapmal d r aç klamas nda bulundu. Keflan TSO dan yurt d fl temsilcilik ata Keflan Ticaret ve Sanayi Odas (KTSO) taraf ndan Bulgaristan ve Yunanistan'da temsilcilik aç lmas için çal flma bafllat ld belirtildi. KTSO Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Helvac o lu, 2009 y l bafllar nda aç lmas planlanan temsilcilikler ile oda üyelerine yurt d fl nda da hizmetin amaçland n söyledi. Keflan, psala ve Enez'e komflu ülke olan Bulgaristan ve Yunanistan ile son y llarda geliflen ticari iliflkilerden oda üyelerinin de ekonomik anlamda fayda sa lamas gerekti ine inand n ifade eden Helvac oplu, flunlar söyledi: Son y llarda iki ülke aras nda dostluk ve ticari anlamda epey yol al nd. Oda üyelerimiz aras nda her iki ülkede de ticaret yapan ifl adamlar m z var. Biz bu say y ço altmak istiyoruz. Onun için de bu ülkeler ile ifl yapmay amaçlayan oda üyelerimize bu ülkelerde do ru bilgileri vermek ve onlar do ru yönlendirmek için temsilcilik açmaya karar verdik. Bunun çal flmalar na da bafllad k. Temsilcilikleri Yunanistan' n Gümülcine kentinde, Bulgaristan' n da Haskova veya Filibe kentlerinde açmay planlad klar n anlatan KTSO Yönetim Kurulu Baflkan Helvac o lu, bölgedeki ifl adamlar n n iki ülkeye ad m at klar andan itibaren istedikleri takdirde oradaki temsilciliklerden her türlü destek alabileceklerini ifade etti. Temsilcilikler sayesinde oda üyelerinin iki ülkede daha kolay ve güvenli Pazar bulacaklar na inand n belirten Helvac o lu, amaçlar n n üç ülke aras nda ticari s n rlar kald - rarak ekonomiye güç katmak oldu unu belirtti. Ekim 2008 l EKONOM K FORUM 119

9 Türk tekstilcisine S rbistan a yat r m ça r s zmir Ticaret Odas ( ZTO), S rbistan' n stanbul Baflkonsolosu Dragan Markovi taraf ndan ziyaret edildi. Bu ziyarette ZTO Yönetim Kurulu Baflkan Erkem Demirtafl Türkiye'nin Balkanlar'da daha çok etkin olmak zorunda oldu una iflaret ederek Yunanistan, srail, K br s Rum Kesimi, talya gibi pek çok ülkenin bölgede köfle bafllar n tutmak için yo- un çaba gösterdi ini belirterek flöyle konufltu: Bu nedenle ülkemizi yönetenlerin Balkanlar için mutlaka ekonomik politika belirlemesi gerekiyor. fiu anda en çok Romanya'da, Bulgaristan'da var z, ama di er ülkelerde etkin de iliz. Burada yeni yap lanan S rbistan, Karada, Bosna Hersek, Makedonya, gibi ülkelerle iliflki içindeyiz. Türkiye buralara yönelik ülke kredileri açmal. Bu, co rafyayla ticari iliflkiyi ve iflbirli ini tetikleyecek. Bunu baflka ülkeler yap yor, ama biz geç kal yoruz. S rbistan' n hem Rusya hem de AB ile iliflki aç s ndan önemli bir s çrama tahtas oldu unu vurgulayan Demirtafl, Bizim sanayici ve ifl adamlar m z n M s r'a bakt kadar S rbistan'a bakmas laz m dedi. S rbistan' n stanbul Baflkonsolosu Dragan Markovi ise, ülkesinin Türk tekstilcisi için cazip olabilece ini belirterek, S rbistan' n Rusya ile serbest ticaret anlaflmas var. Türk tekstilcisi bundan istifade edebilir. Yat r mlar daha az maliyetle gerçeklefltirilebiliyor. Elektrik ve insan gücü de Türkiye'ye göre çok ucuz dedi. Markovi, bu sene S rbistan'dan Türkiye'ye yüz bin turistin geldi ini, bunlar n yüzde 90' n n Ege Bölgesini tercih etti ini özellikle Türk iflçilerinin transit olarak S rbistan'dan geçti ini, onlar n intibalar n n pozitif yönde geliflti ini anlatarak, ülkesinden vize alma ifllemlerinin çok kolay neticelendi ini ifade etti. Kimya, tar m ve tekstil sektörlerinde karfl l kla çal flmalar n yap labilece ini dile getiren Markovi, flöyle konufltu: Bizim oralar Türk tekstilcisi için cazip olabilir. S rbistan' n Rusya ile serbest ticaret anlaflmas var. Türk tekstilcisi bundan istifade edebilir. Yat r mlar daha az maliyetle gerçeklefltirilebiliyor. Elektrik ve insan gücü de Türkiye'ye göre çok ucuz. Tekstil çal flan brüt olarak maksimum 250 Avro al yor. Manisa TSO nun e itime katk s sürecek Manisa Ticaret ve Sanayi Odas 'n n (MTSO) e itime verdi i destek nedeniyle Manisa Milli E itim Müdürü Aziz Ersoy taraf ndan ziyaretinde edildi. Manisa TSO Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Koflmaz, Meclis Baflkan Yaflar Coflkun, yönetim kurulu üyeleri Ahmet gan, Vecdi A rbafll ve Genel Sekreter Güvenç Özer ile bir araya gelen Milli E itim Müdürü Aziz Ersoy, Manisa TSO'nun e itime verdi i destekten ötürü büyük mutluluk duyduklar - n söyledi. Yunt Da çevresinde yap lan okul tadilatlar ndan dolay Manisa TSO'nun büyük bir sosyal sorumluluk örne i gösterdi ini belirterek, Odam za, böyle güzel bir projeyi gerçeklefltirdikleri için çok teflekkür ediyorum. Bu tür desteklerle bizim de üzerimizdeki yükler hafifliyor. Okullarda gerçekleflen onar mlar sonucunda burada ö renim gören minik yavrular m z daha sa l kl bir ortamda e itim ve ö retimlerini sürdürüyorlar. Tekrar bu projede eme i geçen tüm yetkilileri kutluyorum dedi. Manisa TSO Baflkan Bülent Koflmaz, 100. y l etkinlikleri kapsam nda bafllatt klar e itime destek projesinde flu ana kadar dört köy okulunun tadilatlar n n tamamland ve dört köy okulunda da tadilatlar n devam etti- ini ifade ederek, Yönetim kurulumuz olarak üzerimize düflen sosyal sorumluluk bilinci içinde yapt m z çal flmalar h zla devam ediyor. Yapt m z araflt rmalar neticesinde Yunt Da köylerinde birçok okulun zor flartlarda e itim gördü ünü tespit ettik ve Ocak ay bafl ndan itibaren de bu okullarda çal flmalar m z devam ediyor. Bugüne kadar Dazyurt, Karaveliler, Muslih ve Örencik ilkö retim okullar yeni bafltan düzenlendi. Okullar n ö retim flartlar, günün koflullar na uygun olarak, bilgisayar temini ve internet ba lant lar dâhil tamamlanm flt r. Dazyurt ve Karaveliler lkö retim okullar nda aç l fl töreni yapt k. Muslih ve Örencik lkö retim okullar nda da bir aç - l fl yapaca z. Bunu yan s ra flimdi gündemimize Davutlar, Sakall, Da yenice ve Pelitalan köylerinin okullar n n tadilat var. Pelitalan Köyü'nde bir de spor alan yap m na bafllad k. Bu okullardaki çal flmalar m zda önümüzdeki günlerde tamamlanacak diye konufltu. 120 EKONOM K FORUM k Ekim 2008

ATO nun iki projesi BM den ödül ald

ATO nun iki projesi BM den ödül ald TOBB TOBBÜYELER ÜYELER LER, GEL fiMELER VE GÖRÜfiLER ATO nun iki projesi BM den ödül ald Adana Ticaret Odas bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birli i Bilgi Merkezi'nin; Adana Ticaret Odas ile Mersin ve

Detaylı

BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var

BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var TOBB TOBBÜYELER ÜYELER LER, GEL fiMELER VE GÖRÜfiLER BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var Batman Ticaret Borsas 'n n yeni binas n n temel atma törenine kat lmak üzere Batman'a

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

KOSGEB çat kuruluflu olsun

KOSGEB çat kuruluflu olsun ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Ekonomik önlemlerin anlam 15 te KOSGEB çat kuruluflu olsun Abdullah ÇÖRTÜ Yabanc sermaye, milli gelir ve KOB lerimiz 14 te Fettah GÜVENTÜRK fl dünyas

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER

TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER Hannover Fuar nda Gebze Ticaret Odas na büyük ilgi Gebze Ticaret Odas 'n n stand Hannover Sanayi Fuar 'nda büyük ilgi gördü. Fuar n aç l fl n 16 nisanda Baflbakan

Detaylı

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel dengesizli in giderilmesi konusunda büyük öneme sahip oldu unu belirterek, stanbul daki fabrikas

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU KAPAK KONUSU BAfiKANIN SEY R DEFTER Türkiye ekonomisi, özel sektöre dayal olarak üst üste üç y ld r büyüyor. Ülkemizin küresel bir oyuncu olmas arzusuyla çal flmalar n gece gündüz sürdüren TOBB un, önem

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer EK M-KASIM 2008 TSKGV ve ASELSAN a Brifing Baflkent OSB yönetimi, ASELSAN ve ASELSAN' n ba l oldu u Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf (TSKGV) yetkililerine Baflkent OSB'yi anlatt. Baflkent OSB

Detaylı

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine 24 MAYIS 2013 CUMA Vatandafl n tercihi devlet hastanesi... GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 12 DE Kentsel dönüflümde

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

KOSGEB yine bafltan afla

KOSGEB yine bafltan afla 12 de Abdullah ÇÖRTÜ Subprime, mortgage, resesyon, likidite, mikidite 2 de fiefik ÇALIfiKAN hracatç ya deli gömle i giydirildi 16 da Gülhan Berkman Sizin için bir öykü 7 de Atila ÇINAR Mühendislik ve

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

TO Heyeti Elaz da A rland

TO Heyeti Elaz da A rland AYLIK GAZETE YIL: 13 SAYI: 145 TEMMUZ 2008 TO Heyeti da A rland stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluflan 67 kiflilik bir heyet, Odam z n daveti üzerine 'a geldi. 25-27 Temmuz

Detaylı

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi 2010 da baflar l olan bayilere 11 bin GÜBRETAfi Hat ra Alt n hediye edildi Maz da Fosfat Tesisleri ihalesi için teklif verildi GÜBRETAfi E itim Bursu alan ziraat fakültesi ö rencileri Yalova da bulufltu

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı