Odalar ve Borsalar. TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Odalar ve Borsalar. TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER"

Transkript

1 TOBB ÜYELER LER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER Savunma sanayisinde zmir ata Ege Bölgesi Sanayi Odas 'n (EBSO) Deniz Kuvvetleri Komutanl - 'na ba l Envanter Kontrol Merkezi Komutanl yetkililerinden oluflan bir heyet ziyaret ederek Yönetim Kurulu Baflkan Tamer Taflk n, Meclis Üyesi ve EBSO'nun ZFAfi yönetimindeki temsilcisi Ahmet Taflp nar, ZFAfi Genel Müdür Yard mc s rfan Koyuncu, EBSO Savunma Sanayi Komitesi Üyesi Ali Merdivan Genel Sekreter Mustafa Kalyoncu ve Yönetim Kurulu Koordinatörü Özlem De irmencio lu ile biraraya geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanl Envanter Kontrol Merkezi'nden Albay Bülent Do an, Binbafl Fatih Koca, Güney Deniz Saha Komutanl 'ndan Binbafl Ercan Alt noluk, Üste men Gamze Fidan, daha önce Ankara OST M'de alt kez gerçeklefltirilen Donanma Komutanl Malzeme Sergisi'nin 2009 y l nda tüm kuvvetlerle Türk Silahl Kuvvetleri Müflterek Malzeme Sergisi olarak gerçeklefltirilmesinin planland n ifade etti. Serginin Ankara haricindeki bir ilde de yap labilece i, zmir'in de bu aflamada bir alternatif olarak gündeme geldi i toplant da, 2009 y l ndaki sergi için kesin tarih ve düzenlenecek yere kas m ay nda karar verilece i belirtildi. Üç hafta sürecek serginin zmir'de yap lmas na karar verilmesi durumunda ZFAfi'tan Kültürpark'ta uygun bir sergi alan rezerve edilerek çal flmalar bafllat - lacak. EBSO Yönetim Kurulu Baflkan Tamer Taflk n, Oda üyesi sanayicilerin savunma sanayine yönelik üretim yapmalar n teflvik etmek amac yla Savunma Sanayi Komitesi oluflturduklar n hat rlatt. EBSO'nun üyelerinin üretim ve kalitede ulaflt noktay, uluslararas pazarlarda rekabet edebilecek gücü geçti imiz may s ay nda Ankara'da gerçeklefltirilen Uluslararas Savunma Sanayi Fuar 'nda (IDEF) açt klar ve yabanc askeri yetkililerin bile ziyaret etti i stantla gözler önüne serdiklerini ifade eden Taflk n, Egeli sanayiciler savunma sanayisine yönelik üretimle hem yurt içi hem de yurtd fl rekabette yeni bir boyuta geçebilecek yap ya sahipler. Biz de onlar n güçlerinin fark na varmalar için büyük çaba gösteriyoruz. Düzenledi imiz organizasyonlarla bu alanda yerlerini almalar na yard mc olmaya çal fl yoruz diye konufltu. zmir'de savunma sanayine üretim yapabilecek pek çok firma bulundu una dikkat çeken Taflk n, kentte otomotiv ve yan sanayinin öncü kuruluflu BMC'nin savunma sanayindeki a rl n da vurgulad. Tamer Taflk n, tamamen yerli sermayeli flirketin bilgi birikimi, ileri teknolojisi ve sektörel deneyimini savunma sanayinde de kulland n, baflta TSK olmak üzere dünya ordular n n araç ihtiyac n karfl lad n söyledi. Taflk n, savunma sanayi ürünlerinin kalitesini ISO 9000 Kalite Sistem Belgesi ve AQAP 2110 Endüstriyel Kalite Güvence Belgesi ile tescil ettiren, NATO Standartlar nda üretim yapan kurulufl unvan - n alan BMC'nin NATO ile Milli Gizli dereceli tesis güvenlik belgelerine de sahip oldu unu hat rlatt. Deniz Kuvvetleri Komutanl Envanter Kontrol Merkezi Komutanl 'ndan kmal Binbafl Fatih Koca, EBSO'daki toplant da yapt sunumda önceki sergilerden örnekler verirken, Komutanl k bünyesindeki yerlilefltirme çal flmalar hakk nda bilgiler verdi. Türk Silahl Kuvvetleri'nin ihtiyaç duydu u malzemelerin sergilendi i organizasyon süresince ziyarete gelen sanayicilerle bire bir görüflmeler yap ld n, bu malzemeleri üretebilecek sanayicilerin her türlü teknik konuda desteklendi ini de belirten Binbafl Fatih Koca, May s ay nda OST M'de düzenlenen Donanma Komutanl Alt nc Malzeme Sergisi'nde yaklafl k iki bin malzeme sergilendi, bin tanesinin numunesi sanayicilere da t ld. fiu anda sadece 150 kadar malzemenin teknik sebeplerden dolay yurt içinde üretim imkân olmad belirlendi. Yerlilefltirme çal flmalar ile flu ana kadar 22 bin kadar malzeme tedarik edilirken yaklafl k üç milyon dolar tasarruf sa land. 80 milyon dolarl k al m karar ve 41 milyon dolarl k gerçekleflme rakam içinde bu oran küçümsenmeyecek bir baflar d r. Pek çok malzemede tedarik süreleri ve ödenen bedellerde yüzde 75'e yak n tasarruf sa land dedi. 112 EKONOM K FORUM k Ekim 2008

2 Bart n TSO teflvikin sürmesini istiyor Alia a Ticaret Odas (ALTO), Avrupa Ülkeleri Standard olarak kabul edilen ve sürekli geliflmeyi hedefleyen ISO 9001:2000 kalite Sistemi Sertifikas ald. IEP Uluslararas Gözetim Sertifikasyon fiirketi'nin üç ayl k e itim ve dan flmanl k çal flmalar n n ard ndan Turkish Registration Board (TRB) Uluslararas Belgelendirme Kuruluflu taraf ndan Eylül 2008'de yap lan ISO 9001:2000 belgelendirme denetimi baflar l bir flekilde sonuçlanarak, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sertifikas almaya hak kazand. Oda'da düzenlenen ISO 9001:2000 Kalite Sertifikas törenine; Alia a Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Adnan Saka, Meclis Baflkan Ömer Turgut O uz, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, Dan flman Firma IEP Uluslararas Gözetim Sertifikasyon fiirketi yetkilisi Nurettin Terzio lu ve TRB Uluslararas Belgelendirme Gözetim fiirketi Pazarlama Müdürü Mehmet Ceyhan kat ld. Törende konuflan Alia a Ticaret Odas Baflkan Adnan Saka, Üç aydan bu yana yapt m z çal flmalar sonuçlar n verdi. Bu belge, gerek kurumsallaflma gerekse de AB standartlar na uyum sa lamak amac ile al nd. Alia a Ticaret Odas 1991'de kurulan en genç odalardan biri Alia a Ticaret Odas, ISO belgesi ald Bart n Ticaret ve Sanayi Odas (BTSO) Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Kemik Teflvik Yasas 'n n devam için Baflbakan, TBMM ve TOBB'dan destek istedi. Özel teflvikli iller statüsünde olan Bart n' n ekonomi ve istihdam aç s ndan kanunun uygulanmas yla birlikte geliflim içine girdi ini belirten Bart n TSO Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Kemik, bütün bu geliflmelere ra men göç olgusunun sona ermedi ini söyledi. Özellikle teflviklerin 2008 sonunda sona erecek olmas na da de inen Kemik flöyle devam etti: Teflvikle gelen yat r mlar ve yeni yap lacak yat r mlarda Bart n'dan kaç fl ve farkl alanlarda yat r m planlar gündeme gelecektir. 31 Aral k.2008'de sona erecek uygulama süresinin befl y l daha uzat lmas dile imizdir. Bart n TSO Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Kemik, kanunlarla getirilen düzenlemelerle s ras ile Bart n'da uygulanan tedbirleri flöyle aç klad : Gelir Vergisi Stopaj deste i ile iflyerlerinin OSB'de kurulu olmas durumunda yüzde yüz, OSB d fl nda kurulu olmas durumunda yüzde 80 oran nda bu destekten yararlanm fllard r. Sigorta primi iflveren hissesi teflviki ile iflyerlerinin OSB'de kurulu olmas durumunda yüzde yüz, OSB d fl nda kurulu olmas durumunda yüzde 80 oran nda bu destekten yararlanm fllard r. Enerji deste i ile OSB'de yüzde 50, OSB d fl nda yüzde 40 indirim deste inden yararlanm fllard r. Bedelsiz arsa tahsisi ile Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgesi d fl nda yüzde yüz arsa tahsisinden yararlanacaklard r. Bart n'da da di er illerle birlikte OSB'ye öncelik verilerek yat r mc lara bedelsiz arsa tahsisi yap lm flt r. Yat r m indirimi ile Bart n' n kalk nmada öncelikli yörede olmas nedeni ile yat r m belgesine ba lanan yat r mlarda, gerçekleflen sabit yat r m tutar üzerinden yüzde 40 oran nda yat r m indirimi uygulamas yap lm fl ve kurumlar vergisi bu oran karfl l kadar eksik ödenmifltir. Y llard r planlanan, ülke için çok büyük önem arz eden bölgesel ve sektörel teflviklerin illerin geliflimi için önemli oldu una da vurgu yapan Kemik, Bart n için inflaat yap malzemeleri (toprak-kimya) sanayi, demir-çelik ve metal sanayi, tekstil-konfeksiyon sanayi, orman ürünleri-mobilya sanayi, g da sanayi, madencilik sanayi ve turizm sektörlerinin bölgesel olarak öncü sektör olmas Bart n' n kalk nmas na destek olacakt r. Ülke geliflmifllik s ralamas nda 55. s rada olan ilimizin kalk nmarefah seviyesinin yükselmesi, bölgesel ve sektörel teflviklerde belirtti imiz illerin öncü sektör olmas en büyük dile imizdir dedi. olmas na karfl n k sa sürede Türkiye'nin en önemli kurulufllar ndan biri haline geldi. Gerek üyelerimize gerekse de bir meslek ve sivil toplum örgütü olarak topluma karfl görev ve sorumluluklar m z her zaman yerine getirmeye çal fl yoruz. fiimdi, ISO 9001 Kalite Belgesi ile de bu hizmet kalitemizi güvenceye alm fl olduk dedi. Alia a Ticaret Odas Baflkan Saka, Global bir bilgi toplumuna dönüflen dünyada, küreselleflmenin de etkisiyle rekabet giderek art - yor. Artan rekabetten koflullar, insanlar, kurumlar da etkilenmektedir. De iflimin gerektirdi i koflullara ayak uydurmak kaç n lmaz hale gelmektedir. Oda olarak biz de bu de iflime inanarak hizmetlerimizi Uluslararas bir belgelendirme ile güvence alt na ald k. Oda olarak h zla de iflen ve geliflen ülke ve dünya ekonomisinden üyelerimizin en h zl bir biçimde yararlanmas için öncü olma görevini lay k yla yerine getirdi imizi düflünüyorum. Üyelerimize, de iflen ve güçleflen rekabet koflullar nda gerekli rekabeti gösterebilmesi için gerekli deste i ve imkânlar sa lamak istiyoruz. ISO 9001 Kalite belgesi bu anlamda önemli bir ad md r. Bu belge sadece Odam z n de il, bize her hizmet ve uygulamalar - m za kat lan, bizlere güvenen ve inanan üyelerimizin deste- iyle al nm flt r. Bu anlamda tüm üyelerimize teflekkür ederim dedi. Ekim 2008 l EKONOM K FORUM 113

3 ATSO Avrupa Birli i Öykü Yar flmas sonuçland Antalya Ticaret ve Sanayi Odas (ATSO) AB Bilgi Bürosu, 2008 etkinlikleri kapsam nda Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ve Antalya l Milli E itim Müdürlü ü ile iflbirli inde Avrupa Birli i Öykü Yar flmas sonucu dereceye girenlere ödülleri verildi. Avrupa Birli i Öykü Yar flmas nda dereceye giren ö rencilere ödülleri ATSO Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen ve l Milli E itim Müdür Yard mc s Ahmet Sezai rtem'in kat l m yla gerçeklefltirilen bir ödül töreni ile verildi. Törenin aç l fl konuflmas n yapan ATSO Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen, ATSO bünyesinde on y ld r faaliyet gösteren Antalya AB Bilgi Bürosu'nun gençleri hedef alan etkinliklerini artt rd n ve 2008 y l nda Avrupa Bilgi Yar flmas ve Avrupa Birli i Öykü Yar flmas 'n n düzenlendi ini belirtti. Bugünün gençlerinin yar n n ö retmenleri, yöneticileri ve çal flanlar olaca n belirten Özgen, gençlerimizin e itimi ve bilgilendirmeleri bizim için ayr bir önem tafl maktad r diye konufltu. Dereceye giren ö rencileri kutlayan Özgen, ulusal yar flmada Antalya'n n da finalistler aras nda olmas n diledi ini sözlerine ekledi. l Milli E itim Müdür Yard mc s Ahmet Sezai rtem ise dereceye giren ö rencileri kutlayarak, Ankara düzenlenecek yar flmada baflar lar diledi. Yar flmada Antalya genelinde dereceye giren Saime Salih Konca Lisesi ö rencisi Elif Kartal, Antalya Anadolu Lisesi ö rencisi Ayflegül Merve Sa ve Metin Nuran Çakall kl Anadolu Lisesi ö rencisi Fatma Nur Çelik kupa ve kitap seti ile ödüllendirildi. Antalya ili genelinde dereceye giren ö renciler Kas m ay nda Ankara'da Milli E itim Bakan Hüseyin Çelik ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Baflkan Büyükelçi Marc Pierini'nin kat l mlar yla gerçeklefltirilecek ulusal ödül törenine kat lacaklard r. Ulusal yar flmada ilk üçe giren ö renciler ise Brüksel ve Paris gezisi ile ödüllendirilecekler. BTSO dan MOBESE Sistemine destek Bursa Ticaret ve Sanayi Odas (BTSO), Bursa'da güvenlik hizmetlerinin mobil kameralarla takibini esas alan ve yaklafl k 12 milyon YTL'ye mal olacak olan Mobil Elektronik Sistemi (MOBESE) için 3,5 milyon YTL yard mda bulundu. MOBESE Sitemi'nin, 2009'un ilk çeyre inde tamamlanaca aç kland. BTSO Yönetim Kurulu Baflkan Celal Sönmez, Bursa'n n güvenli i için çok önemli olan bu projeye destek vermekten k vanç duyduklar n belirterek, BTSO, bir ortak fayda kurulufludur. Bu mant k çerçevesinde, flehrin birçok hizmetine elimizden geldi ince katk koymaya gayret ediyoruz. MOBESE Sistemi de Bursal lar için faydal olaca na inand m z bir proje. Bundan sonraki çal flmalarda da flehrin di er dinamikleriyle birlikte hareket etmeye devam edece iz diye konufltu. mza töreninde konuflan Bursa Valisi fiahabettin Harput, suç iflleme oran n n yüksek oldu u 330 ayr noktaya ilk etapta 430 kameran n yerlefltirilece ini belirterek, Y ld r m, Osmangazi, ve k smen de Nilüfer Belediyelerini içine alan bir uygulamayla, MOBESE Sistemi'ni bafllat yoruz. Bu sistem, modüler sistem olarak, zaman içersinde di er ilçelerimize de uzanacak flekilde devam edecek. MOBESE'nin gerçekleflmesi için BTSO, bize 3,5 milyon YTL'lik nakdi yard m yapmaya karar vermifltir dedi. 114 EKONOM K FORUM k Ekim 2008

4 Diyarbak r ile Süleymaniye aras nda ticaret anlaflmas yap ld Diyarbak r Ticaret ve Sanayi Odas Meclisi, Irak ile ticari iliflkileri gelifltirmek amac yla Kuzey Irak' ziyaret etti. 12 Ekim tarihinde bafllayan ve dört gün süren ifl gezisine; Diyarbak r Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Kaya ve Meclis Üyeleri, Diyarbak r Ticaret Borsas Yönetim Kurulu üyesi Erkut Temiz, MÜS AD Baflkan Vehbi Çimen, Diyarbak r Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i Baflkan Yard mc s Abdullatif Aykul kat ld. Diyarbak r fl Heyeti; Irak' n Duhok ve Erbil kentlerini ziyaret ederek, buralardaki ticaret ve sanayi odalar ile heyetler halinde ve ikili görüflmeler gerçeklefltirdi. Heyet Duhok ve Erbil'de ayr ca Duhok Valisi Temer Ramazan Koçer ve Erbil Valisi Nevzat Hadi taraf ndan da kabul edildi. S cak geçen görüflmelerde bölgesel ifl birli inin gelifltirilmesi ve ortak pazar oluflturman n önemine vurgu yap ld. Diyarbak r TSO Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Kaya yapt konuflmalarda, her iki ülke ifl adamlar n n karfl l kl iflbirli ini gelifltirmeleri ve ticaretin önündeki baz s k nt lar n ortadan kald r lmas için hükümetler nezdinde giriflimlerini yo unlaflt rmalar gerekti ini ifade etti. Kaya, Irak' n Türkiye için çok büyük bir pazar oldu unu belirterek, son dönemlerde ikili iliflkileri gelifltirmek için büyük ilerleme kaydettiklerini fakat daha çok yol almalar gerekti ini söyledi. Bölgedeki fl Dünyas temsilcileri olarak üzerlerine düfleni yapt klar na inand n belirten Kaya, bu noktada hükümetlerden de destek beklediklerini ifade etti. Diyarbak r TSO Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Kaya ve Meclis Üyeleri Irak ve Duhok kentlerinde görüflmeler yapt ktan sonra Süleymaniye'ye geçerek, Süleymaniye Ticaret ve Sanayi Odas ile bir protokol imzalad. Erbil ve Duhok Ticaret ve Sanayi Odalar ile 16 May s 2008'de DTSO'da imzalanan protokolün bir benzeri olan bu protokol ile Süleymaniye ve Diyarbak rl ifladamlar aras nda ticari iliflkilerin gelifltirilmesi amaçlan yor. Yap lan protokol töreninde konuflan DTSO Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Kaya, ticari iliflkileri gelifltirmek ad na at klar bu ad mlar n meyvesini zamanla verece ine inand klar n belirterek, bu protokolle ifladamlar na gerekli destek ve bilgiyi vermeyi amaçlad klar n söyledi. Süleymaniye Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Hasan Ba y Hasan ise Diyarbak r Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan ve Meclis Üyelerini flehirlerinde a rlamaktan onur duyduklar n belirterek, yap lan protokolün Diyarbak r ve Süleymaniye kentlerini birbirine daha da yak nlaflt raca n söyledi. Konuflmalar n ard ndan Süleymaniye Ticaret ve Sanayi Odas 'nda, Diyarbak r TSO Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Kaya ile Süleymaniye Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Hasan Ba y Hasan aras nda 14 maddelik bir protokol imzaland. Ekim 2008 l EKONOM K FORUM 115

5 TOBB Baflkan Hisarc kl o lu Uzunköprü TSO ve Uzunköprü TB ziyaret etti Kap kule'nin modernizasyonu kapsam nda yap lan çal flmalar yerinde inceleyen TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, daha sonra Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odas ile Uzunköprü Ticaret Borsas n ziyaret etti. TOBB Baflkan Hisarc kl o lu, Uzunköprü Ticaret Borsas 'nda yapt konuflmada, dünyadaki tüm ekonomistlerin yaflanan küresel finansal krizden ç k fl yolunu arad klar n söyledi. Kriz ortam nda panik yaratman n kimseye fayda sa lamayaca n vurgulayan Hisarc kl o lu, Aman kriz geliyor, diye ortal velveleye verirsek hepimiz birbirimizin aya na kurflun s kar z dedi. Hisarc kl o lu, çevre kirlili inin önüne geçilmesi için hep birlikte hareket edilmesi gerekti ini vurgulayarak, Uzunköprü'den geçen Ergene Nehri'nin kirlili inden dolay ekilemeyen 70 bin dönüm arazinin bölge çiftçisini, Türkiye'yi ve do al olarak dünyay etkiledi ini belirten Hisarc kl o lu, flöyle konufltu: Biz ayçiçe i, m s r, bu day, pirinç ithal ediyoruz. Su yan m zdan ak yor, biz kullanam yoruz. Nehrin kirletilmesi ülkeye yap lacak en büyük ihanetlerin bafl nda geliyor. Terörizm neyse bu iflte ayn. Hepimiz çevreye ve çevre konular na duyarl olmal y z. Yoksa üretti imiz ürünleri yurt d fl na satamayaca z. Satamad m z zamanda fakirlik ortaya ç kacak. Akhisar Ça lak Anadolu Lisesi ne Ek Derslik Akhisar Ticaret ve Sanayi Odas (ATSO) ile Yeni Ça G da Sanayi taraf ndan Ça lak Anadolu Lisesi'ne kazand r lan standart donan ml iki derslik, düzenlenen törenle e itim ve ö retime aç ld. Dersliklerin aç l fl törenine ATSO Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Ali Erday o lu ve yönetim kurulu üyeleri, Akhisar Kaymakam Mustafa Çek, Akhisar Belediye Baflkan Yard mc s Nihat Y ld ztafl, Cumhuriyet Savc s Hasan Ayd n, Yeniça G da Sanayini temsilen Ali hsan Teceren, Akhisar lçe Milli E itim Müdürü Süleyman Mermer ve davetliler kat ld. Toplam 16 bin YTL'ye mal olan ve son teknoloji araç gereçlere sahip olan derslikler, kurdele kesilerek e itim ve ö retime aç ld. Törende konuflan ATSO Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Ali Erday o lu, derslik konusunda Ça lak Anadolu Lisesi'nden gelen talebi memnuniyetle karfl lad klar n ve bugün ihtiyac karfl lam fl olmaktan duyduklar memnuniyeti dile getirdi. Akhisar Kaymakam Mustafa Çek ise, sadece okul yapman n yeterli olmad n dersliklerin de mutlaka ça a uygun olarak donat lmas gerekti i ifade ederek, bu anlamda hay rseverlerin deste ine her zaman ihtiyaç duyuldu unu belirtti. 116 EKONOM K FORUM k Ekim 2008

6 talyan ekonomistten ekonomi de erlendirmesi Erzurum Ticaret ve Sanayi Odas 'n n (ETSO) öncülü ünde kurulan ve 22 Ekim'de aç lan Avrupa Birli i fl Merkezi'nin (AB GEM) davetlisi olarak Erzurum'a gelen Teknik Yard m Ekibi, Uluslararas laflt rma ve hracat Uzman Enrico Ottolini, ETSO'da bir bas n toplant s düzenledi. ETSO Yönetim Kurulu Baflkan Muammer Cindilli, Meclis Baflkan Sacit Bilici ve AB GEM Koordinatörü Prof. Dr. Osman Demirdö en ile birlikte bas n mensuplar na AB GEM'in çal flmalar hakk nda bilgi veren Enrico Ottolini, KOB 'lerin ayakta kalabilmesi için gerekli deste i sa lamak için çaba gösterdiklerini söyledi. Global ekonominin alt n ça n n bitti ini anlatan Enrico Ottolini, ekonominin bir günde yüzde on de er kaybetti ini, bununda gelinen noktada KOB 'leri önemli k ld na dikkat çekti. Erzurum'un bir bütün olarak hareket etmesi ve birlikte büyümesi için bu AB GEM'in çal flmalar na katk sa lanmas n isteyen Enrico Ottolini, amaçlar n n para kazanmak de il, mevcut ekonomik flartlarda ayakta kalabilmek doldu unu vurgulad. Yerel eko- nomiyi kazand rmak istediklerini söyleyen Enrico Ottolini, zor bir göreve talip olduklar n ve baflar l olmak için herkesin deste ine ihtiyaç duyduklar n ifade etti. Toplant da konuflan ETSO Yönetim Kurulu Baflkan Muammer Cindilli ise, AB GEM'in Türkiye'de Gaziantep, zmir, Kocaeli ve Erzurum olmak üzere dört ilde kurulaca n belirterek, merkezin sadece Avrupa Birli i hibelerinin aktar lmas için projelerin ha- z rland bir kurum de il, firmalar n bir vizyon kazanmas, geleceklerini kazanmalar için ifl planlar yapmas na yard mc olan bir kurum oldu una dikkat çekti. AB GEM için ciddi bir bütçe ay rd klar n çal flmalar n iki y l süre ile planland n anlatan Cindilli, konunun önemini anlatmak için sivil toplum örgütlerine, bölge belediyelerine, il özel idarelerine önemli görevler düfltü ünü dile getirdi. negöl TSO ve GEME den D fl Ticaret Semineri negöl Ticaret ve Sanayi Odas ( TSO) ile Uluda hracatç Birlikleri ve hracat Gelifltirme Etüt Merkezi ( GEME) ifl birli i ile düzenlenen ve iki gün süren D fl Ticaret E itim Program konulu seminer yap ld. negöl Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'ndaki seminere negöl'den ihracat yapan firmalar n temsilcileri ile Uluda Üniversitesi negöl Meslek Yüksekokulu D fl Ticaret bölümü ö rencileri kat ld. hracat pazarlamas n n baflar ile gerçeklefltirilmesinde, yetiflmifl uzman elemanlara sahip olman n önemli oldu unu belirten hracat Gelifltirme Etüt Merkezi ( GEME) D fl Ticaret Uzman Fatih Ayd n ise, GEME, on y l aflk n bir süredir d fl ticaret ile ilgili kurulufllarda çal flan elemanlar n bu alandaki bilgi ve becerilerini gelifltirmek, d fl ticaretin hedeflenen seviyeye ulaflt r lmas nda ve sa l kl bir yap ya kavuflturulmas nda ihtiyaç duyulan vas fl ifl gücünün yetifltirilmesine katk da bulunmak için çal fl yor. E itim programlar n n organizasyonunda ihracatç birlikleri ile ticaret ve sanayi odalar yla ifl birli ine gidilmekte ve al nan talepler do rultusunda e itim konular n çeflitlendirerek ve daha da yo unlaflt rarak yurdun dört bir yan nda talep al nan her ilimizde ihracatç lar m z n aya na hizmet götürülmesi prensibi ile hareket edilmektedir döneminde Türkiye'de toplam 591 organizasyon gerçeklefltirilmifl ve bu programlara 40 bin kifli kat lm flt r diye konufltu. Seminerin konuflmac s D fl Ticaret Uzman Yard mc s Alper Çak ro lu ise, Türk d fl ticaret rejimi ihracata ve ithalata iliflkin esaslar, dâhilde ve hariçte iflleme rejimleri ile vergi resim ve harç istisnas mevzuat, ihracata yönelik devlet yard mlar, d fl ticarette gümrük mevzuat ve ilgili ifllemler, d fl ticarette ödemeteslim flekilleri, kambiyo ve bankac l k ifllemleri konular nda bilgiler verdi. Ekim 2008 l EKONOM K FORUM 117

7 GTO Vakf Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Protokolü imzaland Gebze Ticaret Odas (GTO) Vakf taraf ndan yapt r lacak olab Anadolu Ticaret Meslek Lisesi protokolü Kocaeli Valisi Gökhan Sözer, Kocaeli Vali Yard mc s Ali Sözen, Gebze Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan brahim Baflaran, Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Nail Çiler, Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Abdullah Akp nar' n kat ld törenle imzaland. Protokol töreninde konuflan Kocaeli Valisi Gökhan Sözer, Kocaeli bölgesinde yard msever ifl adamlar n n birçok okul yapt rd n, GTO Vakf n n yapt raca okulun kurum ve kurulufllar ile sivil toplum kurulufllar - na ve hay rseverlere örnek teflkil etmesi bak m ndan büyük önem tafl d n ifade etti. Vali Sözer GTO Vakf taraf ndan yapt r lacak yabanc dil a rl kl ve 24 derslikli okulun mesleki e itim konusunda önemli bir aç kapataca na inand n söyledi. Sözer, Kocaeli'de lise düzeyinde e itim veren okullar aras nda meslek okullar n n oran n n geçen y l yüzde 41 iken, bu y l bu oran n yüzde 51'e ç kt n ve hedeflerinin yüzde 70'e yükseltmek oldu unu sözlerine ekledi. Sözer, e itime verdi i desteklerden dolay GTO Yönetim Kurulu'na teflekkür ederken, Yönetim Kurulu Baflkan brahim Baflaran'a bir an plaketi takdim etti. Gebze Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan brahim Baflaran, GTO Vakf taraf n- dan yapt r lacak lisenin yabanc dil a rl kl olarak mesleki e itim konusunda önemli bir aç kapataca na inand n vurgulayarak, ara eleman konusunda da katk yapacak okulun 24 derslikli olaca n belirtti. brahim Baflaran okulun yap m konusundaki çal flmalarda bugüne kadar destekte bulunan tüm kurum ve kurulufllara teflekkür ederek, Kocaeli Valisi Gökhan Sözer'e günün an s na bir plaket takdim etti. GTO Vakf taraf ndan yapt r lacak 24 derslikli Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, toplam 14 bin 500 metrekare arsa üzerinde, 802 metrekare zemin oturma alan na infla edilecek. Yaklafl k 2,5 milyon YTL'ye mal olmas planlanan okul, bodrum art zemin ve iki kattan oluflacak. Afrikal pamuk üreticileri zmir Ticaret Borsas n ziyaret etti zmir Ticaret Borsas 'n ( ZTB) Do u Afrika'dan gelen pamuk üreticileri ziyaret ederek Pamuk Korbeyi'ndeki pamuk borsa seans n izledi. TB Korbey Salonu'ndaki seansa Tanzanya, Uganda, Malavi, Mozambik, Zambiya, Benin'den pamuk üreticilerinin yan s ra Cotton Afrika isimli kurulufl ve Uluslararas Ticaret Merkezi (ITC) yetkilileri kat ld. Borsa ajan ve simsarlar n n al m sat m n izleyen Do u Afrikal üreticiler, daha sonra salonda tan t lan Ege pamu u numunelerini ve ülkelerinden getirdikleri numuneleri fl kl odada incelemeye sundu. Organizasyonun Birleflmifl Milletler'e ba l kurulufllardan Uluslararas Ticaret Merkezi (ITC) taraf ndan gerçeklefltirildi ini belirten ITC Türkiye Dan flman Dr. Sebahattin Gazanfer, Do u Afrika'daki pamuk sektörünün çok geliflmifl olmad n dile getirdi. Türkiye'deki pamuk sektörünün ise birim alandan ürün alma ve ürünün haz r giyime yönlendirilmesi aç s ndan çok geliflti ini vurgulad. ITC Bölüm Yetkilisi Cyntihia Ziljstra da Türkiye'deki organizasyonu çok be endiklerini, zmir Ticaret Borsas 'nda da önemli deneyimler edindiklerini ifade eden Ziljstra, Do u Afrika ülkeleri ve Türkiye aras nda pamuk iflbirli inin olmas n umduklar n söyledi. 118 EKONOM K FORUM k Ekim 2008

8 Nevflehir TSO nun Kaynakç l k stihdam E itim Kursu tamamland Nevflehir Ticaret ve Sanayi Odas (NTSO) ve fl-kur taraf ndan ortaklafla yürütülen Özellefltirme Destekleme Projesi ki (ÖSDP2) kapsam nda gerçeklefltirilen Kaynakç l k stihdam E itimi Kursu tamamland. Nevflehir Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan M. Arif Parmaks z taraf ndan kursu baflar yla tamamlayan 18 kursiyere Nevflehir TSO toplant salonunda gerçeklefltirilen törenle sertifikalar verildi. Nevflehir TSO Yönetim Kurulu Baflkan M. Arif Parmaks z, yapt konuflmada, fl-kur'a kay tl iflsizler aras ndan seçilen kursiyerlerden yüzde 50'sine istihdam garantisi verildi ini ve Odan n yapaca çal flmalarla bütün kursiyerlerin ifle yerlefltirilmelerinin hedeflendi ini söyledi. Parmaks z, sertifikalar n alan kursiyerleri tebrik ederek kursiyerlere ifl hayatlar nda baflar lar diledi. Ispartal ifl adamlar teflvik istedi Isparta Ticaret ve Sanayi Odas (ITSO) Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Hüseyin Kaç - koç, Isparta'da yat r mlar n iyice darald n bu nedenle Baflbakan Yard mc s ve Devlet Bakan Naz m Ekren'den Isparta'ya teflvik verilmesini talep ettiklerini belirtti. Isparta TSO Yönetim Kurulu Baflkan Kaç koç, Ankara'ya yapt klar ziyaret s ras nda Devlet Bakan Naz m Ekren'e Isparta'n n yat r m sorunlar n anlatt klar n belirterek, Proje bazl teflvik, sektörel ve bölgesel teflviklerin ortaya ç karaca olumsuzluklar dengeleyecek. Isparta teflvik konusunda çok ma dur oldu. Sanayicilerimiz b rak n yeni yat r m, ayakta zor duruyor. Isparta'da ekonomik olarak b çak kemi e dayanm fl durumdad r. Nüfusumuz azal yor. Bu da gösteriyor ki ekonomi geri gidiyor. Devletimiz sektörel ve bölgesel teflviki ön plana ç kar yor. Isparta'da mutlaka bunlar içerisinde yer almal d r. Ayr ca bir de bunun yan nda proje bazl teflvik verilirse o zaman gerçekten ilimizin kalk nmas ve ekonominin rahatlamas sa lanabilir. Isparta'da yat r mlar iyice darald. Baflbakan Yard mc s ve Devlet Bakan Ekren'den teflvik istedik. Kendisini olumlu bir yaklafl m içerisinde gördüm. Talebimize s cak bakt - n düflünüyorum. Isparta'n n htisas Gümrük Kap s oldu unu an msatan Kaç koç, bu konuda da s k nt yafland n ifade ederek Türkiye'deki tüm el hal lar gümrü ünü Isparta'ya al ns n dedik. ITSO olarak Isparta Gümrü ü'ne yaklafl k 300 bin YTL destek sa layarak kapanmas n önledik. Isparta Gümrü ü flu anda el hal lar ithalat ndaki tek gümrük kap s d r. Fakat son y llarda el hal - lar Türkiye'nin di er illerindeki gümrüklerden çeflitli ve uygun olmayan yollarla ithal ediliyor. Bu her fleyden önce devletimiz aç s ndan önemli bir gelir kayb na yol aç yor. Ayr ca el hal lar konusunda bir haks z rekabet ortaya ç - k yor. Bunlar n önüne geçebilmek için el veya makine olsun, tüm hal lar bir tek Isparta Gümrü ü'nden girifl yapmal d r aç klamas nda bulundu. Keflan TSO dan yurt d fl temsilcilik ata Keflan Ticaret ve Sanayi Odas (KTSO) taraf ndan Bulgaristan ve Yunanistan'da temsilcilik aç lmas için çal flma bafllat ld belirtildi. KTSO Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Helvac o lu, 2009 y l bafllar nda aç lmas planlanan temsilcilikler ile oda üyelerine yurt d fl nda da hizmetin amaçland n söyledi. Keflan, psala ve Enez'e komflu ülke olan Bulgaristan ve Yunanistan ile son y llarda geliflen ticari iliflkilerden oda üyelerinin de ekonomik anlamda fayda sa lamas gerekti ine inand n ifade eden Helvac oplu, flunlar söyledi: Son y llarda iki ülke aras nda dostluk ve ticari anlamda epey yol al nd. Oda üyelerimiz aras nda her iki ülkede de ticaret yapan ifl adamlar m z var. Biz bu say y ço altmak istiyoruz. Onun için de bu ülkeler ile ifl yapmay amaçlayan oda üyelerimize bu ülkelerde do ru bilgileri vermek ve onlar do ru yönlendirmek için temsilcilik açmaya karar verdik. Bunun çal flmalar na da bafllad k. Temsilcilikleri Yunanistan' n Gümülcine kentinde, Bulgaristan' n da Haskova veya Filibe kentlerinde açmay planlad klar n anlatan KTSO Yönetim Kurulu Baflkan Helvac o lu, bölgedeki ifl adamlar n n iki ülkeye ad m at klar andan itibaren istedikleri takdirde oradaki temsilciliklerden her türlü destek alabileceklerini ifade etti. Temsilcilikler sayesinde oda üyelerinin iki ülkede daha kolay ve güvenli Pazar bulacaklar na inand n belirten Helvac o lu, amaçlar n n üç ülke aras nda ticari s n rlar kald - rarak ekonomiye güç katmak oldu unu belirtti. Ekim 2008 l EKONOM K FORUM 119

9 Türk tekstilcisine S rbistan a yat r m ça r s zmir Ticaret Odas ( ZTO), S rbistan' n stanbul Baflkonsolosu Dragan Markovi taraf ndan ziyaret edildi. Bu ziyarette ZTO Yönetim Kurulu Baflkan Erkem Demirtafl Türkiye'nin Balkanlar'da daha çok etkin olmak zorunda oldu una iflaret ederek Yunanistan, srail, K br s Rum Kesimi, talya gibi pek çok ülkenin bölgede köfle bafllar n tutmak için yo- un çaba gösterdi ini belirterek flöyle konufltu: Bu nedenle ülkemizi yönetenlerin Balkanlar için mutlaka ekonomik politika belirlemesi gerekiyor. fiu anda en çok Romanya'da, Bulgaristan'da var z, ama di er ülkelerde etkin de iliz. Burada yeni yap lanan S rbistan, Karada, Bosna Hersek, Makedonya, gibi ülkelerle iliflki içindeyiz. Türkiye buralara yönelik ülke kredileri açmal. Bu, co rafyayla ticari iliflkiyi ve iflbirli ini tetikleyecek. Bunu baflka ülkeler yap yor, ama biz geç kal yoruz. S rbistan' n hem Rusya hem de AB ile iliflki aç s ndan önemli bir s çrama tahtas oldu unu vurgulayan Demirtafl, Bizim sanayici ve ifl adamlar m z n M s r'a bakt kadar S rbistan'a bakmas laz m dedi. S rbistan' n stanbul Baflkonsolosu Dragan Markovi ise, ülkesinin Türk tekstilcisi için cazip olabilece ini belirterek, S rbistan' n Rusya ile serbest ticaret anlaflmas var. Türk tekstilcisi bundan istifade edebilir. Yat r mlar daha az maliyetle gerçeklefltirilebiliyor. Elektrik ve insan gücü de Türkiye'ye göre çok ucuz dedi. Markovi, bu sene S rbistan'dan Türkiye'ye yüz bin turistin geldi ini, bunlar n yüzde 90' n n Ege Bölgesini tercih etti ini özellikle Türk iflçilerinin transit olarak S rbistan'dan geçti ini, onlar n intibalar n n pozitif yönde geliflti ini anlatarak, ülkesinden vize alma ifllemlerinin çok kolay neticelendi ini ifade etti. Kimya, tar m ve tekstil sektörlerinde karfl l kla çal flmalar n yap labilece ini dile getiren Markovi, flöyle konufltu: Bizim oralar Türk tekstilcisi için cazip olabilir. S rbistan' n Rusya ile serbest ticaret anlaflmas var. Türk tekstilcisi bundan istifade edebilir. Yat r mlar daha az maliyetle gerçeklefltirilebiliyor. Elektrik ve insan gücü de Türkiye'ye göre çok ucuz. Tekstil çal flan brüt olarak maksimum 250 Avro al yor. Manisa TSO nun e itime katk s sürecek Manisa Ticaret ve Sanayi Odas 'n n (MTSO) e itime verdi i destek nedeniyle Manisa Milli E itim Müdürü Aziz Ersoy taraf ndan ziyaretinde edildi. Manisa TSO Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Koflmaz, Meclis Baflkan Yaflar Coflkun, yönetim kurulu üyeleri Ahmet gan, Vecdi A rbafll ve Genel Sekreter Güvenç Özer ile bir araya gelen Milli E itim Müdürü Aziz Ersoy, Manisa TSO'nun e itime verdi i destekten ötürü büyük mutluluk duyduklar - n söyledi. Yunt Da çevresinde yap lan okul tadilatlar ndan dolay Manisa TSO'nun büyük bir sosyal sorumluluk örne i gösterdi ini belirterek, Odam za, böyle güzel bir projeyi gerçeklefltirdikleri için çok teflekkür ediyorum. Bu tür desteklerle bizim de üzerimizdeki yükler hafifliyor. Okullarda gerçekleflen onar mlar sonucunda burada ö renim gören minik yavrular m z daha sa l kl bir ortamda e itim ve ö retimlerini sürdürüyorlar. Tekrar bu projede eme i geçen tüm yetkilileri kutluyorum dedi. Manisa TSO Baflkan Bülent Koflmaz, 100. y l etkinlikleri kapsam nda bafllatt klar e itime destek projesinde flu ana kadar dört köy okulunun tadilatlar n n tamamland ve dört köy okulunda da tadilatlar n devam etti- ini ifade ederek, Yönetim kurulumuz olarak üzerimize düflen sosyal sorumluluk bilinci içinde yapt m z çal flmalar h zla devam ediyor. Yapt m z araflt rmalar neticesinde Yunt Da köylerinde birçok okulun zor flartlarda e itim gördü ünü tespit ettik ve Ocak ay bafl ndan itibaren de bu okullarda çal flmalar m z devam ediyor. Bugüne kadar Dazyurt, Karaveliler, Muslih ve Örencik ilkö retim okullar yeni bafltan düzenlendi. Okullar n ö retim flartlar, günün koflullar na uygun olarak, bilgisayar temini ve internet ba lant lar dâhil tamamlanm flt r. Dazyurt ve Karaveliler lkö retim okullar nda aç l fl töreni yapt k. Muslih ve Örencik lkö retim okullar nda da bir aç - l fl yapaca z. Bunu yan s ra flimdi gündemimize Davutlar, Sakall, Da yenice ve Pelitalan köylerinin okullar n n tadilat var. Pelitalan Köyü'nde bir de spor alan yap m na bafllad k. Bu okullardaki çal flmalar m zda önümüzdeki günlerde tamamlanacak diye konufltu. 120 EKONOM K FORUM k Ekim 2008

10 Söke Ticaret Borsas pamuk üreticisine prim verilmesini istiyor Söke Ticaret Borsas (STB) Yönetim Kurulu Baflkan Bertan Balç k, bu y l Türkiye genelinde pamuk ekim alanlar nda gözle görülür flekilde azalman n oldu una dikkat çekerek, rekoltenin uzun y llar sonra 500 bin tonun alt - na inece ini, Ege Bölgesi'nde ise pamuk rekoltesinin yüz bin ton olarak gerçekleflmesini beklediklerini dile getirdi. Söke'nin bu y l Ege Bölgesi toplam pamuk üretiminin yüzde 50'sini karfl layaca n belirten Balç k, Sökeli üreticilerin sulama imkânlar n n fazla olmas halinde pamuktan vazgeçer duruma gelece ini ifade etti. Tar msal üretimin özellikle pamuk üretiminin art k yap lamaz hale geldi inin alt n çizen Balç k, Maliyet art fllar na karfl l k, piyasadaki fiyat düflük ve bunu telafi edecek prim miktar yok. Geçti imiz y l kurakl k ile zarar eden üreticiler bu y lda maliyet art fllar yan nda dört farkl olumsuzlukla mücadele ediyor. plik sektörünün içinde bulundu u olumsuz flartlar, dünya pamuk fiyatlar n n düflük seyretmesi, ya fllar nedeniyle kalite kayb Kocaeli Sanayi Odas (KSO) taraf ndan Türk ve Avrupal sanayicilerin bir araya gelece i B2Fair SME Forum 2008 Firma Efllefltirme Etkinli i nin Kas m tarihlerinde Lüksemburg'da düzenlenece i belirtildi. Kocaeli Sanayi Odas 'ndan yap lan aç klamada, Avrupa Birli i (AB) ülkeleri ile Türkiye'den de çok say da kat l mc firmay bir araya getirecek etkinli in Türkiye'deki haz rl klar n n B2fair'in ulusal orta Kocaeli AB fl Gelifltirme Merkezi (AB GEM) taraf ndan yürütüldü ü ifade edildi. Lüksemburg Ekonomi ve D fl Ticaret Bakanl ndan resmi bir heyet 10 Eylül 2008'de Kocaeli Sanayi Odas 'n ziyaret etti. Kocaeli ve son olarak aç klanan 0,36 YKr prim miktar pamuk üreticisinin belini bükmüfl ve zor durumda b rakm flt r. Türkiye'de iplik sektörünün sorunlar n gidermek için aç klanan teflvik paketinin sadece Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine yönelik olmas son derece yanl fl. Bu karardan en fazla etkilenecek olan Ege Bölgesi ve Ege pamu udur. Bu durum Ege pamu unun gerçek de erinin ortaya ç kmas na bir engeldir dedi. Çiftçilere verilmesi planlanan 0,36 YKr'lik prime üreticilerin do al olarak tepki gösterdiklerini dile getiren Balç k, Söke Ticaret Borsas olarak pamuk üreticinin hakl mücadelelerinde yanlar nda olduklar n söyledi. Prim miktar n n yeniden gözden geçirilmesi gerekti ini belirten Balç k, Pamuk primi en az 0,50 YKr olmal. Çünkü bir kilogram kütlü pamu un maliyeti 1,30 YTL. Bu maliyet rakam Borsam z ile birlikte Söke Ziraat Odas, TAR fi Söke Pamuk Kooperatifi ve Ege Çiftçiler Derne i taraf ndan yap lan çal flma sonras nda ortaya ç km flt r. Bu çal flma hiçbir abart ya yer vermeden, gerçek veriler dikkate al - narak yap lm flt r. Ortaya ç kan 1,30 YKr'lik maliyet ile piyasalardaki 0,80 YKr'lik pamuk fiyat aras ndaki fark 0,50 YKr'dir. Bu fark prim olarak verilmeli ki pamuk üreticisi maliyetini karfl layabilmelidir diye konufltu. Türk ve Avrupal sanayiciler bir araya geliyor Sanayi Odas 'nda gerçeklefltirilen toplant ya Kocaeli Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Y lmaz Kanbak ile Kocaeli Valisi Gökhan Sözer de kat ld. Lüxemburg Heyetinde Lüksemburg Ekonomi ve D fl Ticaret Bakanl ndan Ekonomi ve D fl Ticaret Bakan Jeannot Krecké, D fl Ticaret Müsteflar Jean-Claude Knebeler, Hükümet Ateflesi Loic Bertoli, Büyükelçi Arlette Paccoud-Conzemius, Lüksemburg Ticaret Odas Genel Direktörü Pierre Gramegna ile birlikte Sabrina Sagramola yer ald. Lüksemburg ile Türkiye aras nda ilk defa 10 Eylül'de Kocaeli Sanayi Odas 'nda faaliyet gösteren Kocaeli AB GEM taraf ndan Gebze'de düzenlenen ifl gelifltirme platformunun ard ndan, Türk ve AB sanayicilerinin bir araya gelece i efllefltirme etkinli inin Kas m tarihlerinde Lüksemburg'da düzenlenece i belirtildi. Etkinli e Türkiye'den kat lmak isteyen firmalar n Kocaeli AB GEM'e baflvurabilecekleri ifade edilen aç klamada, yüzden fazla firman n 500'den fazla ifl toplant s yap lacak etkinlikte uygun maliyet ile yurt d fl pazarlara aç lma imkân sa lanabilece i belirtildi. Ekim 2008 l EKONOM K FORUM 121

11 KTO dan KOB ler için fon deste i Konya Ticaret Odas (KTO), ngiltere D fliflleri Bakanl 'n n Stratejik Program Fonu (SPF) Avrupa'y Birlefltirme Program taraf ndan sa lanan fon ile uygulanan KOB 'lerin novasyon Kapasitesinin Gelifltirilmesine Yönelik Kurumlar Aras flbirli i ve E itim Projesi ne ev sahipli i yapacak. Bugüne kadar alt Avrupa Birli i Projesi haz rlayarak üyelerine çeflitli alanlarda hizmet veren KTO Yönetim Kurulu Baflkan ve TOBB Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Hüseyin Üzülmez, Nisan 2008 tarihinde bafllayan ve Türkiye'de sadece Ankara, Antalya, Gaziantep, Konya, Mersin ve zmir ticaret ve sanayi odalar nda uygulanacak olan KOB 'lerin novasyon Kapasitesinin Gelifltirilmesine Yönelik Kurumlar Aras flbirli i ve E itim Projesi'nde, Konya'n n projeye Türkiye genelinde kat lacak olan alt ilden biri olarak seçildi ini belirterek, projenin amac n n seçilen alt ildeki ticaret ve sanayi odalar n n inovasyon dan flmanl kapasitelerini art rmak ve KOB 'lerin inovasyona yönelik bilgi ve fark ndal k düzeyini gelifltirmek oldu unu söyledi. Üzülmez, Giriflimlerimiz neticesinde Konya da projeye dâhil edilmifltir. Alt il içerisinde Konya'n n da bulunmas bir flanst r. AB Lizbon stratejisi reform sürecine paralel olarak, özellikle KOB 'ler ve inovasyon alan nda kurumlar aras iflbirli ini desteklemek ve çeflitli e itim çal flmalar düzenlemek proje faaliyetleri aras nda yer almaktad r. Bu kapsamda baflta ticaret ve sanayi odalar olmak üzere, üniversiteler, devlet kurumlar, sivil toplum kurulufllar ve özel sektör kurulufllar n n kat l m ile gerçeklefltirilecek e itimler ve çeflitli faaliyetlerle, alt ilde inovasyon alan nda çal flmalar sürdürülecektir. 24 ayl k proje süresince temel amaç kurumlar n ortak ihtiyaçlar ve gerekliliklerini göz önünde bulundurarak, ilgili kurumlar ve KOB 'ler aras nda kurumlar aras iflbirli ini desteklemektir. Proje kapsam nda 420 KOB 'nin inovasyon alan nda bilgi ve fark ndal k düzeyinin art r lmas n n yan s ra yap lan çal fl- malar fl nda, her il için bir inovasyon yol haritas n n oluflturulmas da proje hedefleri aras ndad r fleklinde konufltu. Proje sahibi ngiltere'nin çal flmalar ile 35 Kas m 2008 tarihinde KTO'nun ev sahipli inde ve önderli inde Konya'da özel sektör ile kamu kurum ve kurulufllar ile toplant lar yap laca n belirten Üzülmez, Konya'da inovasyon konusunda önemli geliflmelerin sa lanaca n ifade etti. fianl urfa'da Muhasebe Standartlar Semineri gerçeklefltirildi fianl urfa Ticaret ve Sanayi Odas ' nda (fiUTSO) fianl urfa Serbest Muhasebeci ve Mali Müflavirler Odas taraf ndan Serbest Muhasebeci ve Mali Müflavirlere yönelik olarak düzenlenen "Muhasebe Standartlar " konulu semineri yap ld. 31 Ekim 2008 tarihine kadar haftan n üç günü süren seminere Mali Müflavirlik staj yapan stajyerler de kat ld. fiUTSO Yönetim Kurulu Baflkan Nihat Tafl, seminerin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler Odalar Birli i'ne ba l Temel E itim ve Staj Merkezi'nin (TESMER) bafllatm fl oldu u oda e itimleri projesi kapsam nda yap ld n ifade etti. çinde bulunulan yüzy lda küreselleflmeyle birlikte iflletmelerin mali tablolar n n belirli standartlarda düzenlenmesi ve sunulmas n n önem kazand n belirten Nihat Tafl, seminerin önemine de indi. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde olan Türk Ticaret Kanunu tasar s n n yasalaflmas halinde 1957 y l nda uygulanan Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlükten kald r laca n vurgulayan Nihat Tafl, Yeni Türk Ticaret Kanunu tüm flirketlere Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu taraf ndan yay nlanan Türkiye Muhasebe Standartlar na göre defterlerini tutma ve finansal tablolar düzenleme zorunlulu u getirmektedir. Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar na Uyum (UFRS) TMS'nin gecikmeden etkin ve kal c bir flekilde uygulanabilmesi için tekdüzen muhasebe sisteminde oldu u gibi öncelikle tüm meslek mensuplar n n çok iyi bir e itimden geçmesi ve bu e itimlerin sürekli ve kal c olmas gerekmektedir dedi. Seminere Harran Üniversitesi Ö retim görevlisi Ömer Faruk Demirkol, fianl urfa Serbest Muhasebeci ve Mali Müflavirler Odas e itmenlerinden Mali Müflavir Mehmet Faruk Habibo lu da konuflmac olarak kat ld. 122 EKONOM K FORUM k Ekim 2008

12 Uflak TSO nun hedefi ihracat birincili i Uflak Ticaret ve Sanayi Odas (UTSO) Yönetim Kurulu Baflkan smail Karaman, ihracat kredisi kullan m nda bu y l Türkiye birincisi olmay hedeflediklerini belirtti. Karaman, Uflak TSO Sinerji Oda birimi çal flmalar sayesinde, 2007 y l nda ihracat ve istihdam kredisi kullan m nda Türkiye genelinde ikinci s - rada yer alan Uflak' n bu y l birincili i hedefledi ini söyledi. Karaman, Türkiye genelinde befl bin imalatç esnaf ve sanatkâra, kifli bafl azami 25 bin YTL olarak planlanan ve faizi KOSGEB taraf ndan karfl lanacak Can Suyu Kredisi nden Uflak'ta 150 kiflinin faydaland - n belirtti. Uflak TSO Yönetim Kurulu Baflkan smail Karaman, bu say ile Uflak' n Türkiye genelinde onuncu s rada yer ald n ifade ederek flöyle konufltu: Oda olarak üyelerimize her türlü deste- i sa lamaya çal fl yoruz y l nda ihracat ve istihdam kredilerinde ikinci s rada yer alan ilimizin bu y l daha fazla ihracat kredisi sa layarak birinci olmas n hedefliyoruz. hracat kredisi kullanmak isteyen üyelerimize ça r da bulunuyoruz. hracatç üyelerimizi ve ihraç kay tl sat fl yapan üyelerimizi, ihracat kredisi almak ile ilgili yönlendiriyoruz. Bu dönemde s f r faizli kredi bulma imkân m z yok. KOSGEB'in desteklerinden sonuna kadar faydalanmal y z. Mersin deki 'D fl Ticaret Lojisti i Konferans sona erdi Mersin Ticaret ve Sanayi Odas (MTSO) taraf ndan organize edilen Uluslararas Mersin Lojistik ve Transport Fuar ile efl güdümlü olarak düzenlenen D fl Ticaret Lojisti i Konferans sona erdi. Fuara paralel olarak D fl Ticaret Haftas etkinlikleri kapsam nda düzenlenen D fl Ticarette Lojistik Konferans nda; Lojistik Merkezleri ve D fl Ticaret, Kotas z Avrupa Giriflimi, Yafl Meyve Sebze-G da Lojisti i, Türkiye: Avrupa'dan Orta Do- u'ya Asya'dan Akdeniz'e Lojistik Köprü-Avrasya Koridoru'nda Tafl mac l k E itimleri- Kesintisiz pekyolu için Ticaretin Kolaylaflt r lmas ve ntermodal Tafl mac l k-limanlar n Demiryolu Ba lant lar n n Güçlendirilmesi konulu oturumlar yap ld. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Halim Mete'nin de konuflmac olarak kat ld D fl Ticaret Lojisti i Konferans na Çin Halk Cumhuriyeti Demiryolu Bakan Yard mc s Kaizhou Peng'in yan s ra sektörle ilgili çok say da yerli ve yabanc kat l mc konuflmac olarak yer ald. Yeniflehir Fuar Merkezi'nde organize edilen Uluslararas Mersin Lojistik ve Transport Fuar nda 150'nin üzerinde yerli ve yabanc firma stand açt. MTSO Fuar Komitesi taraf ndan organize edilen fuar n aç l fl na, ran Ulaflt rma Bakan Hamid Behbahani, KKTC Ulaflt rma ve Bay nd rl k Bakan Salih Usar, Çin Halk Cumhuriyeti Demiryolu Bakan Yard mc s Kaizhou Peng de kat ld. Fuar' n aç l fl törenine kat lan Bakan Kürflad Tüzmen, Mersin'e ilk geldiklerinde verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ve hala da yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi Mersin'in gerek ticaret, gerekse de tafl - mac l kta önemli bir potansiyele sahip oldu una dikkat çeken Ulaflt rma Bakan Binali Y ld - r m da, bu noktada organize edilen fuar n önemli oldu unu vurgulad. Bakan Y ld r m, Türkiye'de lojistik sektörünün y ll k bir geçmifle sahip oldu unu ve sektörün kendini her geçen y l daha da gelifltirdi inin alt n çizdi. Mersin'de Lojistik Üssü nün kurulmas - n n oldukça anlaml olaca n dile getiren Bakan Y ld r m, lojistik ve tafl mac l k sektörlerinde yap lacak her türlü çal flmay bakanl k olarak desteklediklerini ve bundan sonraki süreçte de desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Bu anlamda da ilk ad m Çukurova Bölgesel Havaalan ile att klar n hat rlatan Y ld - r m, söz konusu havaalan Mersin'e yapacaklar n ve bunun da sadece kente de il, tüm bölgeye hitap edece ini söyledi. MTSO Yönetim Kurulu Baflkan fierafettin Aflut, lojisti in Türkiye'de öneminin artt - n, artan ticaretin lojistik sektörünü tetikledi ine dikkat çekti. Vali Hüseyin Aksoy ise, Mersin'in Do u Akdeniz'in dünyaya aç lan kap s olma yolunda h zla ilerledi ini ifade ederken, Büyükflehir Belediye Baflkan Macit Özcan da, kentte lojistik merkezi kurmak için belediye olarak gereken çal flmalar yapt klar - n n bilgisini verdi. Ekim 2008 l EKONOM K FORUM 123

13 Söke OSB ve tar msal g da ile önem kazanacak Söke Ticaret Odas (STO)Yönetim Kurulu Baflkan Süleyman, yaklafl k iki y ld r gündemlerinin ilk s ras nda yer alan Söke'ye fakülte kazand r lmas konusunda son dönemde yap lan çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Yenikent Mahallesi'nde 24 dönüm arazi ayr lan alanda sondaj etüt çal flmalar sonras nda mimari projesi tamamlanan fakülte binas yap m ile ilgili zaman kaybedildi ini dile getiren Söke Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Süleyman Toyran, iflleyiflte bir yavafll k oldu unu ifade ederek, Biz faküle binas için ay rd - m z yaklafl k 400 bin YTL ile bekliyoruz. Fakültenin Söke'ye kazand r lmas için param zla, heyecan m z ve çal flma azmimizle haz r z. Ancak fakülte binas yap m ifli Söke E itim Vakf (SÖKEV) öncülü ünde idare ediliyor. Nizip Ticaret Odas (NTO) Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Özyurt, Türkiye-Suriye Bölgeleraras flbirli i Program kapsam nda Devlet Planlama Teflkilat taraf ndan finanse edilen ve NTO'nun sahibi oldu u ki Bin Y ll k Mozaik Sanat Canlan yor projesi ile kurulan Nizip Ticaret Odas Mozaik E itim Merkezi'nin ikinci dönem mezunlar n verdi- ini aç klad. ki dönem halinde yap lan kurslarda; Mozai in tarihi, tafllar n özellikleri, tasar m, mozaik tekni i uygulama ve bu yap lan ürünlerin tan t lmas ve sat fla sunumunun yap labilmesi Mozaik E itim Merkezi kinci Dönem kursiyerlerini mezun etti için pazarlama dersleri verildi ini belirten Özyurt, Toplam otuz kursiyerimiz mozaik zanaatkâr olarak yetiflmifltir. Kursiyerlerimize Milli E itim'den onayl sertifikalar ileri bir tarihte yap lacak törenle verilecektir dedi. Kapan fl töreninde davetliler aras nda Suriye'den gelecek misafirlerde bulunaca na de inen Öztürk, Kursiyerlerimizin yapt klar çal flmalar içeren tan t m CD'si ile beraber haz rlanan tiflört, fiapka ve el broflürlerinin bir Prosedürler ve Kaymakam m z n tayininin ç kmas gibi nedenler gecikmeye sebep oldu. Bu gecikme san r m bir y l m za mal olacak dedi. Toyran Söke'nin kay p zaman telafi etmek zorunda oldu unu söyledi. Yaklafl k 2-2,5 milyon YTL'ye mal olmas planlanan, dört katl fakülte binas n n mimari aç dan Söke'nin fark oluflturacak binalar ndan biri olaca n söyleyen Süleyman Toyran, betonarme, elektrik ve s hhi tesisat projelerinin biran önce tamamlanarak binan n temel atma konumuna getirilmesi gerekti ini söyledi. Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çal flmalar ile ilgili olarak da bilgi veren Söke Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Süleyman Toyran, konumu itibariyle cazibe merkezi olan Söke OSB'nin bölge ve d flar dan gelen yat r mc lar bekledi ini ifade etti. Toyran, Bugün dünyan n stratejik maddesi petrol ancak önümüzdeki y llarda stratejik madde g da ve su olacak. Söke Ovas 'n n verimli topraklar g da üretimi için büyük önem tafl - yacak. Tar msal sanayi üretimi ve pazarlamas yönünden Söke Ovas dolay s yla Söke OSB büyük önem kazanacak dedi. Toyran, yeni Çevre Yasas 'n n iflletme ve tesislere büyük yapt r mlar getirdi ine dikkat çekerek, kurallara uymak zorunda olacak tesislerin mutlaka OSB'leri tercih edece ini ve bu durumun Söke OSB'nin yer sat fl na etki edece ini düflündü ünü belirtti. bölümü Suriye'den gelecek davetlilere verilerek, Suriye'de program n tan t m sa lanm fl olacakt r diye konufltu. Nizip Ticaret Odas Mozaik E itim Merkezi'nin amac n n, Nizip halk n n kültürel miras konusundaki e itim aç n n giderilmesi, kültürel miras n korunmas ve yeni nesillere tan t m oldu unu ifade eden Öztürk, Turizm konusunda halk n bilinçlendirilmesi, yörenin turistlere, turizm otoritelerine ve turizm sektörü profesyonellerine tan t lmas ve Suriye'de örnek oluflturmas d r aç klamas nda bulundu. 124 EKONOM K FORUM k Ekim 2008

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry OCAK 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 OCAK / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI Y. Mimar Dekoratör Fikret Tekiner in özgün tasarımlarının teşhir edildiği ve satışa sunulduğu New Antik Sanat Galerisi Meral Beylem yönetiminde Bodrumda açıldı. Galeride

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI

TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI İSTE BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI Teknoversite vizyonu ile yola çıkan İskenderun Teknik Üniversitesi nde Teknoloji Transfer Ofisi (İSTE-TTO) kuruldu ve açılışı

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara mali ÇÖZÜM 159 KONS NYE HRACAT filemler VE KDV KARfiISINDAK DURUMU Nilüfer Altundal B YAN* I. G R fi S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara olan ba ml l azaltmak, pazar

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S DEN ZL SANAY ODASI Z YARET 4 MART 2011 / 11.00 stanbul Ticaret Odas Türkiye nin en büyük dünyan n ise be büyük odas ndan

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı