SÖZLÜ TAR H DENEMES : YILLARI ARASINDA STANBUL DA HALK DANSLARI ORAL HISTORY TRIAL: FOLK DANCES IN ISTANBUL BETWEEN 1960 AND

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖZLÜ TAR H DENEMES : 1960-1980 YILLARI ARASINDA STANBUL DA HALK DANSLARI ORAL HISTORY TRIAL: FOLK DANCES IN ISTANBUL BETWEEN 1960 AND"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 Issn: SÖZLÜ TARH DENEMES: YILLARI ARASINDA STANBUL DA HALK DANSLARI ORAL HISTORY TRIAL: FOLK DANCES IN ISTANBUL BETWEEN 1960 AND 1980 Nihal CÖMERT ÖTKEN* lke KIZMAZ** Öz Bu makale TÜ SBE TM Programı Yüksek Lisans Tezi için yapılan aratırmaların sonuçları üzerine kaleme alınmıtır. Makalede, halk danslarının stanbul daki yakın tarihini, resmi tarih anlatısının ötesindeki detaylarıyla kefetmek amaçlanarak yılları arasında çalıma yürütmü halk dansları emekçileri ile yapılan görümelerin neticesinde oluturulan sözlü tarih çalımasına yer verilmektedir yılları arasına tanıklık eden halk dansları emekçileri ile görüülüp, o yıllarda yürüttükleri çalımalar, dönemin siyasi atmosferinin halk danslarına etkileri, 1980 darbesinin halk danslarına etkileri, 80 öncesi ve sonrası halk dansları balıkları hakkında yorumları alınmı, bu yorumlar birbirine uyumluluk gösteren veriler belirlenerek sunulmu ve toplumcu gerçekçi bir bakı açısıyla yeniden yorumlanmıtır. Makalemiz Giri, Sözlü Tarihte Yaklaımlar ve Halk Danslarında Sözlü Tarih, Yılları Arasında stanbul un Sosyo-Politik ve Sosyo-Kültürel Durumu, 1960 Öncesi stanbul da Halk Dansları Çalımalarının Kurumsal Geliimi, " Yılları Arasında stanbul da Halk Dansları Çalımaları ve Halk Danslarında 80 Öncesi ve 80 Sonrası olarak 6 bölüm halinde ele alınmıtır. Anahtar Kelimeler: Halk Dansları, Sözlü Tarih, stanbul, 1980 Askeri Darbesi, Folklor. Abstract This article is based on the results of research for Master Thesis of TU Social Sciences Institute Turkish Music Programme. In this article, we aim to explore the details behind the official history and the late history of folk dances in Istanbul with an oral history study by interviews with the folk dance labourers who lived in The aim of the interviews with the witnesses of the era is to collect information about: an overview of the term; effects of the politics on folk dances; effect of the military coup of 1980 on folk dances; and the differences between the post and pre periods of After determining the consistent comments, they are re-interpreted with a social realist viewpoint. Our article is approached as 6 parts; "Introduction", "Approaches In Oral History and Oral History in Folk Dances","Socio-politic and Socio-Cultural Situation of Istanbul between ", "Institutional Development of Folk Dances in Istanbul pre-1960", "Folk Dance Studies in Istanbul between ", and "Before and after 1980 in Folk Dances". Keywords: Folk Dances, Oral History, Istanbul, 1980 Military Coup, Folklore. 1. Giri Halk dansları alanında gözlemlenen büyük yazınsal boluk, halk kültürünün sözlübedensel bir gelenei olan halk dansları hakkında yetersiz yazılı kaynaklar bizi bu alanda bir çalıma yapmaya yönlendirmitir. Literatür taramaları sonucunda halk dansları alanında dans derlemeleri dıında sözlü tarih çalıması kapsamında deerlendirilebilecek kayda deer neredeyse hiçbir çalımanın bulunamaması bu çalımanın gerekliliini bir kez daha ortaya çıkarmıtır. Özellikle kentlerde halk dansları çalımaları ve camiası hakkında elimizde kayda Prof., TÜ, TMDK Türk Halk Oyunları Bölümü. ** Ar. Gör., TÜ, TMDK Türk Halk Oyunları Bölümü

2 deer hiçbir yazılı tarihsel kaynak bulunmamaktadır. Bir tarih derlemesi yapmamızı pek mümkün kılmayan bu durum bizi kaçınılmaz olarak sözlü tarih çalıması yapmaya yönlendirdi. Dans derlemelerini bir tür sözlü tarih çalıması kabul edersek bu çalımaların dıında önümüzde baka bir sözlü tarih çalıması örnei bulunmaması aratırmamızın önemini artırmakla birlikte iimizi de aynı ölçüde zorlatırıyordu. Kulaktan kulaa ve doal olarak oldukça subjektif bir aktarımla günümüze kadar gelen halk dansları tarihimize lokal bir aratırma ile ıık tutmanın önemli bir faydası olacaı düüncesiyle yola çıktık. Aratırmamızın kapsama alanını stanbul olarak belirledik. Çünkü stanbul özellikle incelediimiz tarihsel kesitte halk dansları çalımalarının oldukça youn olarak var olduu ve geni bir popülasyonu kapsayan bir kent olma özelliini taıyordu. Aratırmamızın kapsamını yılları arası olarak sınırlandırdık. 1950lerin baları ve 1960lar köyden kente göçün youn olarak baladıı ve buna balı olarak özellikle stanbul da kırsaldan gelen insanların halk dansları çalımalarına aırlık vermesi sonucu halk dansları çalımalarının çok youn olduu bir dönemdi. Sava sonrası alınmaya balanan Marshall yardımı Türkiye de tarım alanındaki i gücünün kentlere akmasına neden olduu gibi, tarihi ve doal potansiyeli ile sanayi yatırımları için en elverili durumda olan stanbul da fabrikaların açılması da Anadolu dan göçü hızlandırmıtır ta Türkiye deki iç göçün %11 ini stanbul almaktaydı. (stanbul Ansiklopedisi; 2010, 82) Bu süreci 1980 yılına kadar ele aldık. Çünkü 1980 askeri darbesi ile birlikte tüm Türkiye de olduu gibi stanbul da da kent yaamı deiti ve buna balı olarak askeri yönetim ve askeri mahkemeler tarafından 1402 sayılı sıkıyönetim kanununun ilgili maddelerince derneklerin kapatılması ve bir süre kapalı kalması sonucunda halk dansları çalımaları da baka bir evreye girdi. 1990larda bir atılım yaparak Sultans of the Dance, Shaman Dans Tiyatrosu gibi özel profesyonel grupların birbirinin ardı sıra kurulmasıyla birlikte sektörlemeye balayan halk dansları çalımaları ayrı bir çalımanın konusu olmayı hak ediyordu. Ele aldıımız süreç politik olarak da epey çalkantılı bir süreç olduundan kaçınılmaz olarak politik atmosferin halk dansları çalımaları üzerindeki etkilerini de tespit etmeye ve anlamaya çalıtık. Neredeyse tüm dünya ile paralel olarak ülkemizde de etkili olan gençlik hareketleri, içi eylemleri, silahlı mücadele pratikleri ve çatımalar özellikle 60lar ve 70lerde kentlerdeki yaamı ekillendiriyordu döneminde Türkiye deki içi hareketlerinin yaklaık 1/3 ü stanbul da olmutur. (YA st. Cildi; 1983, 4070) Bu balamda bugüne kadar bu yanına pek deinilmemi olan halk dansları camiasının da tarihin arka planında kalmı yönlerini kefetmeye çalıtık. Elde ettiimiz verileri toplumcu gerçekçi bir bakı açısıyla sosyopolitik olarak yorumlamaya ve anlamlandırmaya çalıtık. Amacımız ortaya geleneksel tarih yazımının baımlı referanslarından arınmı, baımsız ve olabildiince objektif bir alternatif tarih metni çıkarmak ve günümüz gençliinin ele aldıımız kesiti doru anlamasını salamak ve aratırmacılara bu alanda yeni ufuklar açmaya çalımaktı. Bu amaçlar dorultusunda çalımaya balarken; sözlü tarih çalımamıza destek olması için ele aldıımız kesiti kapsayan yayınların ortaya çıkarılması için kapsamlı bir literatür taraması yapıldı. Bahsi geçen dönem içinde halk dansları ile ilgili yazılmı kitaplar, makaleler ve süreli yayınlar tarandı. Ayrıca stanbul ile ilgili bibliyografyalar incelendi. stanbul un bahsi geçen dönemdeki kültür yaamı, politik yaamı ile ilgili yayınlar ve konumuz özelinde stanbul daki halk dansları çalımaları hakkında mevcut olan yazılı kaynaklar tarandı. Dönem ile ilgili yazılı ve görsel doküman bulabilmek için internet ortamında tarama yapıldı. Çalıma konusunun balamının oluturulabilmesi adına sözlü tarih yöntemi ile ilgili teorik yayınlar tarandı. Çalıma kapsamında yılları arasında stanbul da halk dansları çalıması yapmı 14 halk dansları emekçisi ile görüüldü. Bu görümelerin yaklaık 20 saati video olarak kayıt altına alındı. Bu kayıtlar deifre edilip yazıya aktarıldı. Bu görümelerde anlatılan ve çounlukla birbiriyle örtüen olaylar, önemli bulunan bölümler alınarak bir tarih metni yaratılmaya çalııldı. Ortaya çıkan anlatımlar ve metin toplumcu gerçekçi bir bakıla incelenmeye ve yorumlanmaya çalııldı

3 Makalemize balarken çalıma yöntemimizi oluturan sözlü tarih kavramına deinmek gerekmektedir. 20. yüzyılın yenilikçi tarihçilik anlayıı olan sözlü tarih ve bu alandaki yaklaımlar hakkında bilgi sahibi olmak çalımamızın zemini oluturmada bize yardımcı olacaktır. 2. Sözlü Tarihte Yaklaımlar ve Halk Danslarında Sözlü Tarih Sözlü tarih kavramının birçok tanımı olmakla birlikte özetle sıradan insanın tarihi olarak yorumlanabilir. Resmi tarihin perdesinin ardında kalanların, büyük fotorafta görünemeyenlerin, görmezden gelinenlerin, küçük yaamların, ailelerin, yerelliklerin tarihi diyebiliriz sözlü tarih için. Sözlü tarih çalımalarının öncülerinden Paul Thompson un deyimiyle; Sözlü tarih ile tarihin, deien toplumlardan ve kültürlerden insanları dinleyerek ve onların hatıralarını, deneyimlerini kaydederek yorumlanmasını kastediyorum. Sözlü tarihi sabit kurallarla dar bir biçimde tanımlanmı bir tür zanaat ya da ayrı bir alt disiplin olarak tanımlamaya çalımaktan çok fazla bir ey kazanılabileceini zannetmiyorum. (lyasolu- Kayacan; 2006, 23) Sözlü tarihin bir bakıma geleneksel tarih algısının kapsamını geniletmek anlamına geldii söylenebilir. Buradan bakıldıında u yaklaım bu tez çalımasının baat düüncesini oluturmaktadır; Tarihin kapsamını geniletmek, risklere girmek ve geni çevrelerin houna giden konularla olduu kadar rahatsızlık kaynaı olan konularla da uramak anlamına gelmelidir; yoksa tarihi çarpıtmı oluruz. Herkesin yaamında gurur duymadıı yönler vardır, toplumların da öyle. Hepimiz sonuçlarını öngöremediimiz eyler yaparız ve sorumluluu cesaretle kabullenmek çok zordur. Bir topluma böyle bir eyi yaptırmaya çalıan tarihçi, kendisine karı bir dümanlık uyandırabilir, ama sorumluluk kabullenmek olgunluu artırır ve gelecekte hataların azalmasına yardımcı olur. (Caunce; 2001, 76) Sözlü tarihin amaçlarını ve kapsamını yorumlayan Thompson öyle diyor; Sözlü tarih bir deiim aracı olmak zorunda deildir, bu, ne amaçla kullanıldıına balıdır. Bununla birlikte, sözlü tarih pekala tarihin hem içeriini, hem de amacını dönütüren bir araç olabilir. Tarihin odak noktasını deitirmek ve yeni aratırma alanları açmak için kullanılabilir; öretmenler ile örenciler, nesiller, eitim kurumları ile dıarıdaki dünya arasındaki engelleri ortadan kaldırabilir ve tarih kitaplarda, müzelerde, radyoda ya da bir filmde yazılırken, tarihi yaratan ve yaayan insanlar kendi sözleriyle tekrar merkezi bir yere oturtulabilir. (Thompson; 1999, 2) Sözlü tarihe adını veren Joseph Gould : Tarihin krallar, kraliçeler, antlamalar, görümeler, büyük savalar ve Sezar, Napolyon, Pontius Pilate, Kolomb gibi mühim zevattan olutuunu sanıyoruz, ama bu sadece yüzeysel tarihtir ve büyük ölçüde yanlıtır. Sözlü tarihle, tarihi aaılara indirecek, yukarılarda ina edilen tarih yerine kısa gömleklilerin yani halkın ileri, akları, üzüntüleri, yaam deneyimleri hakkında söylediklerini, bu merasimsiz tarihi koyacaım. demektedir. (Danacıolu; 2001, 136) Sözlü tarih sadece alternatif tarihi kefetmek için bir araç deil aynı zamanda yazılı kaynakların yeterli olmadıı alanlarda tarihçinin imdadına yetien bir yöntemdir. Özellikle halk kültürü alanlarında mevcut olan yazılı kaynak yoksunluu aratırmacıyı bu alanlarda sözlü tarih çalıması yapmaya zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde yazma eyleminin özellikle Anadolu kültüründe çok tercih edilmemi bir yöntem olduu, kültürün daha çok sözlü gelenekle aktarıldıı gerçei göz önüne alındıında sözlü tarih çalıması Türkiyeli aratırmacılar için vazgeçilmez bir yöntemdir. Elbette yazılı tarihte ve hatta sosyal bilimler alanının neredeyse tümünde olduu gibi sözlü tarihte de mutlak bir objektivizmden bahsetmek mümkün deildir. Fakat eer tarih gerçei aramak demekse; Gerçek karmaık ve çok yönlüdür. Sözlü tarihin birincil becerilerinden biri de kaynakların çouna göre, aslında var olan farklı görü açılarının yeniden yaratılmasını salamasıdır. (Thompson; 1999, 5) Tarih onu yazanın durduu yere göre deimektedir. Elimize aldıımız bir belge, geçmiin nasıldıysa öyle akıp gittii bir zamanın fotorafı deildir; her fotoraf gibi fotorafı çekenin, durduu yerin, zihnindeki kompozisyonların biçimledii bir görüntüdür. (Danacıolu; 2001, 78)

4 Her aktarım aynı zamanda bir yorumlamadır. Dolayısıyla bir tarihsel kesiti veya bir olayı incelerken tüm tarafların tanıklıkları dinlenmeli ve gerçekler verilerden özenle süzülmelidir. Bilgi toplayanın rolü baından itibaren can alıcı bir önemdedir, çünkü eer bir grubun kendi sözlü tarihini yazması gibi bir durum söz konusu deilse, normalde bu kii, konuacak insanları bulur, seçer ve bir araya getirir. Aynı zamanda oturumları düzenleme ve yürütme sorumluluu da vardır ve konutuu insanlarla kiisel bir iliki kurmak zorundadır. (Caunce; 2001, 27) Sözlü tarihin geliiminde bazı yaklaımlar mevcuttur. Bir önceki balıkta sözlü tarih kavramını açıklarken deinmi bulunduumuz bu yaklaımları Michael Frisch öyle formülize ediyor; a-daha çok tarih b-anti-tarih c-nasıl bir tarih (bgst.org; ) a-daha çok tarih; aslında yukarıda deindiimiz kaynak yoksunluunu formülize etmek için yaratılmı bir balık. Sözlü tarihi kaynaın yetersiz olduu durumlarda bavurulan bir yöntem olarak ele almaktadır. Yani bu yaklaım, sözlü kaynakların tarihe kaydedilmi olaylar veya kiiler hakkında daha çok ve ek bilgi salayacaını ve geleneksel belgelere dayalı kaynaklarda bulunmayan geçmiin farklı yönlerini açıa kavuturacaını ima eder. (bgst.org; ) b-anti-tarih; bu yaklaım ise sözlü tarihi yine yukarıda deindiimiz ve bizim de benimsediimiz üzere egemenlerin yazdıı tarihin görmediklerini ortaya çıkaran alternatif bir yaklaım olarak ele alır. Anti-tarih, geleneksel tarihsel çerçevelerin sadece yetersiz olduunu deil, aynı zamanda temelde daha derin anlamları engelleyici olduunu iddia eder. Yani bu yaklaım asıl olarak geleneksel tarih yazımını sorunsallatırır. Çünkü geleneksel tarih yazımı güç ile ilgilidir. (bgst.org; ) Ancak bu yaklaım temelinde sözlü tarihe de eletirel olarak yaklaır. Tüm sosyal bilimler alanı için geçerli olduunu söyleyebileceimiz subjektivizm sebebiyle her kaynak mutlaka kritik edilmelidir. c-nasıl bir tarih; sözlü tarihi eldeki verileri sürekli sorgulayan bir yaklaım olarak ele almaktadır. lk iki yaklaımın yeterli olmadıı fikrinden hareketle tarihçinin kurması gereken empati üzerinde durulmaktadır. Dolayısıyla bu sefer var olan tarih yazımı deil tarihçi ve yeni tarih yazımı sorunsallatırıldı. Bu noktada yansıtma ve kendini bakasının yerine koyma önem kazanıyor. Yansıtma veya "kendini bakasının yerine koyma" ilkesi ile Skolastik felsefeden ödünç alınan ve feminist teoride de önemli bir yeri bulunan "sürekli sorgulama" yöntemi sözlü kaynakları deerlendiren tarihçi için yol gösterici olabilir. (bgst.org; ) Bu makalede balam olarak ilk iki yaklaımdan yararlanıldıını belirtmek gerekir. Halk dansları halk kültürünün birçok alanı gibi üzerine maalesef çok fazla yazılmamı, bu anlamda büyük ölçüde kaynak yoksunluu bulunan bir alandır. Dolayısıyla daha çok tarih yaklaımı sözlü tarih çalımamızın balamlarından birini oluturmutur. Ancak asıl önemlisi ve daha çok üzerinde durduumuz balam anti-tarih yaklaımıdır. Var olan sınırlı sayıda tarihsel kaynakta incelenen dönemin gizli kalan yanlarının bulunduu üphesiyle çıkılan yolda bu yaklaım önümüzü açmıtır. Yapılan karılıklı görümelerde bu üpheyi dorulayan bol miktarda veriye ulaılmıtır. Bahsi geçen dönemin politik ve kültürel olarak oldukça çalkantılı bir dönem olduunu hatırlarsak bugüne kadar yazılanların bunlara deinmemi olması antitarih yaklaımına meyletmemize sebep oldu. Elbette yapılan görümelerde birbiriyle çelikili aktarımlar nasıl bir tarih yaklaımını da zaman zaman ele almamızı gerektirdi. Dolayısıyla elde edilen veriler titizlikle kritize edildi. Halk dansları alanına baktıımızda bu alanda yazılı literatürün çok kısıtlı ve yetersiz olduunu görürüz. Ülkemizde halk dansları alanında 1996 yılı itibariyle yaklaık 50 kitap ve 400 makale bulunduunu (enol; 1996, IX) ve bunların çounun kitapçık veya bülten olarak kabul edilebileceini göz önüne aldıımızda yazılı kaynakların bu alanın tarihine yeterince ıık tutamadıını söyleyebiliriz. Sözlü gelenekle aktarılan bir halk kültürü öesi olan halk dansları alanında yazılı kaynakların akademik bir formasyondan da uzak oluu bu alanda yazmak isteyen aratırmacılar için her zaman önemli bir zorluk olmutur. Halk dansları saha

5 aratırmaları ve derlemeleri ile ortaya çıkar. Bu yöntemler direkt olarak sözlü tarih olarak adlandırılmasa da sözlü tarihin bir çeidi olarak kabul edilebilir. Tıpkı sözlü tarih çalımalarında olduu gibi derlemeci/aratırmacı sahaya giderek dans eden kiileri bulur, bunlarla konuur, varsa dansların hikayelerini örenir ve kiiyi dans ederken kayıt altına alır. Kayıt altına alınan danslar yöre karakterine göre incelenir, yaygınlıına bakılır ve arivlenir. Bu anlamda halk dansları alanındaki sözlü tarih çalımalarının cumhuriyetin ilk dönemlerinde yapılan derlemelere kadar uzandıını söyleyebiliriz. Mahmut Ragıp Gazimihal, Yusuf Ziya Demirciolu, Ferruh Arsunar, Muhittin Sadak, Rauf Yekta, Abdülkadir nan, Ekrem Besim Bey ve film operatörü Remzi Beyin halk türkülerini derlemek amacıyla çıktıkları Anadolu gezisinde 1929 yılında kayıt altına aldıkları Rize, Trabzon, Erzincan ve Erzurum danslarından bazıları ülkemizdeki ilk sözlü tarih çalımasına bir örnek olarak gösterilebilir. (Türk Dünyası Kültür Atlası; 2006, 553) Bu tarihten günümüze yüzlerce derleme yapılmı ve arivlenmitir. Ancak bunların büyük bir çounluu hâlâ ham kayıt olarak bulunmakta, yazılı bir kaynaa aktarılmadan saklı tutulmaktadır. Derleme yapan kiilerin kiisel arivlerinde video kayıtları halinde tutulan bu önemli çalımaların yazılı literatüre kazandırılamayıı da bu alanda çalıma yürüten aratırmacıların karısındaki en büyük zorluklardan biridir. Dolayısıyla halk dansları ile ilgili dans derlemek dıında özellikle tarih çalımaları yürüten aratırmacılar sürekli sil-batan yapmak zorunda kalmakta, daha önce belki de defalarca tespit edilmi olaylar hakkında kaynaklara ulaılamadıından yeniden sözlü tarih yöntemiyle aratırmalar yapmaktadırlar. Bu balamda bu tez çalıması halk dansları alanında bir sözlü tarih denemesi ve modeli olması açısından ve önemli bir dönemi yazılı literatüre kaydedecek olması bakımından önemle bir yere sahip olmayı hedeflemektedir. Alanın bu yöndeki eksiklii göz önüne alındıında bu tür tarih çalımalarının artarak yaygınlaması halk dansları ile ilgili kamuoyunun halk danslarının geçmii ile ilgili bilgilere daha salıklı olarak ulamasına katkı salayacaktır Yılları Arasında stanbul un Sosyo-Politik ve Sosyo-Kültürel Durumu Ele aldıımız tarihsel kesitte halk dansları çalımalarını içinde bulunduu kentin sosyal, kültürel ve politik koullarını dikkate almaksızın doru anlamak ve yorumlamak mümkün deildir. Kültürel ve sosyal koulları etkileyen ana etkenin politik atmosfer olduu göz önüne alınırsa, halk danslarına deinmeden önce stanbul un yılları arasındaki politik atmosferini ve bununla balantılı olarak sosyal koullarını irdelemek konuyu doru yorumlamamız açısından ön açıcı olacaktır. 1960lı yılların politik atmosferinden bahsedeceksek bu atmosfere ekil veren baat olgunun kukusuz içi sınıfı ve gençlik hareketleri olduunu söyleyebiliriz. Souk sava döneminin hüküm sürdüü bu yıllarda dünyada ve Türkiye de hızla yükselie geçen gençlik ve içi sınıfı hareketleri bu corafyada kendini en çok stanbul da gösterdi yıllarından itibaren youn olarak köylerden göç almaya balayan ve hızla sanayileen stanbul genç, içi ve isiz nüfusun oldukça youn olduu bir kentti. Bu durumun sebeplerini ve koullarını bazı istatistiksel verilerle açıklarsak; Savatan sonra alınmaya balanan Marshall yardımı Türkiye de tarım alanındaki i gücünün kentlere akmasına neden olduu gibi, tarihi ve doal potansiyeli ile sanayi yatırımları için en elverili durumda olan stanbul da fabrikaların açılması da Anadolu dan göçü hızlandırmıtır de Türkiye nin ithalatının % 74 ü stanbul dan yapılmaktaydı. stanbul tarihindeki içi hareketlerine bakılacak olursa, kırdan kente göçün en önemli nedenlerinden biri 1960 tan sonra inaat sektörünün kalifiye olmayan içi talebidir. stanbul un nüfusu döneminde iki katına yakın artarak 1960 ta 1 milyon 800 bini bulmutur ta Türkiye deki iç göçün % 11 ini stanbul almaktaydı. (stanbul Ansiklopedisi; 2010, 82). Ülkedeki içi hareketlerinin merkezi ve siyasi çatımaların en youn yaandıı yer stanbul du. stanbul döneminde daha büyük iyeri ölçeine, daha yüksek oranda aır sanayide çalıan ve DSK e (Devrimci çi Sendikaları Konfederasyonu) balı sendikalarda örgütlenmi içilerine dayanarak, süresi ve yürütülü koulları bakımından Türkiye genelinden daha çetin geçen içi eylemlerine sahne olmutur (DBA; 1994, 286). Ve kukusuz bunda da göç olgusu çok etkiliydi. stanbul da dönemi içi hareketi, her

6 eyden önce, köylerden ehirlere, en büyük oranda da stanbul a yönelen büyük bir göç dalgasının etkilerini taımıtır (DBA; 1994, 286). stanbul da hemen her gün büyük toplumsal olaylar yaanmakta, doal olarak bu politik atmosfer kentteki tüm yaamı etkisi altına almaktaydı taki 27 Mayıs askeri darbesinin ardından çıkartılan 1961 anayasası ile görece olarak demokratik bir ortamın doması ve özellikle içi hareketlerinin özgürleerek yükselie geçmesi 1970 lere gelindiinde ortaya çıkan bu kaotik politik tabloyu yarattı döneminde Türkiye deki içi hareketlerinin yaklaık 1/3 ü stanbul da olmutur (YA st. Cildi; 1983, 4070). Büyük içi kentleri ve bata stanbul olmak üzere büyük mitingler, protestolar, grevler, yürüyüler kent hayatı için artık çok sıradan ve gündelik olaylardı. Bu atmosferin içinde yaayan insanların kültürel yaantısı da elbette bu durumdan etkileniyordu. Dernekler, kurumlar, kültürel ve sanatsal faaliyetler bu politik ortamın içinde ekilleniyordu. Birçok kurumda siyasi kamplamalar mevcuttu. Dolayısıyla halk dansları çalımaları da bu ortamdan etkilenen eyler arasındaydı. Bu etkileimi daha iyi anlamak açısından büyük tabloya biraz daha detaylı bir ekilde bakmanın faydası olacaktır. Burada oldukça büyük yer kaplayacaından dolayı, konuyu fazla daıtmamak ve okuyucuyu yormamak adına konuyla daha yakından ilgilenenler için burada yer veremediimiz yılları arasında stanbul da yaanan önemli toplumsal ve siyasi olayları ve stanbul un içinde bulunduu kaotik durumu daha detaylı yansıtması bakımından yılları arasında toplumsal ve ekonomik hayatı önemli ölçüde ekillendiren stanbul da gerçekleen grevleri ve içi gösterilerini detaylı ve kronolojik olarak aktaran bir çok kaynak mevcuttur. (Örnek için bkz. YA st. Cildi; 1983, YA st. Cildi; 1983, ) Kültürel yaantıdan bahsederken stanbul'un o dönemki sosyo-kültürel yapısından da bahsetmek gerekecektir. Bizans döneminden bu yana önemli bir kültür merkezi kabul edilen stanbul'un kültür zenginliine ramen yaptıımız literatür aratırması neticesinde stanbul un kültürel yaamı hakkında basılı materyalin ne kadar kısıtlı ve sı olduunu görmü bulunmaktayız. Kütüphanelerimiz stanbul kültürü deyince han, hamam, saray, köprü, çeme tarihlerini anlatan kitaplarla doludur. Ancak bir kentin sosyo-kültürel yaamı bu nesnelerin tarihlerinden, güzellemelerinden ibaret olamayacak kadar derindir yılları arasına geldiimizde stanbul kültürünü etkileyen en büyük olgu daha önceki bölümlerde de deindiimiz üzere 1950 lerde balamı olan büyük göç dalgasıdır. stanbul a 1950 lerde kırsaldan balayan içi göçü 60 lı ve 70 li yıllarda da devam etmi, Anadolu nun birçok bölgesinden gelen insanlar doal olarak kültürlerini bu büyük kentin kültür kazanına katmılardır. Elbette bu insanlar bu kazanda erimeden önce farklı entegrasyon süreçlerinden geçmilerdir. Anadolu nun dört bucaından gelenler kentte geleneklerine yabancı bir yaama biçimiyle karılamıtır. Bu yabancılık, kaçınılmaz olarak aynı kültürü paylaanların bir araya toplanmasına yol açmıtır. Hemehrilik temelinde küçük kültür grupçukları oluturan bu insanlar, kent yaamının zorluklarını amak üzere çeitli pratik çözümler gelitirmilerdir. Konut sorunu karısında ortaya çıkan gecekondu olayı bunlardan biridir. (YA st. Cildi; 1983, 4090) Farklı il ve yöre adlarıyla açılan kültür ve dayanıma dernekleri tam da yukarıda bahsedilen hemehrilik ilikilerinin kent yaamında belirleyici bir faktör olduu döneme denk dümektedir. Bu dernekler deiik yörelerden stanbul a gelmi hemehrilerin bir araya geldii ve faaliyetleri arasında halk danslarına genellikle büyük yer veren kurumlardı. Düzenledikleri gecelerde, etkinliklerde genellikle yörelerine ait halk dansları ekipleri sahne alırdı. Memleket hasretinin giderildii, kaynama ve dayanımanın salandıı bu gecelerde, bu duyguları canlı tutan en önemli etkinlik halk danslarıydı. Aynı zamanda, bu yıllarda Batı güzellemelerinin modası geçmi, baımlılık ilikileri siyasal olarak sorgulanırken kukusuz kültürel olarak da sorgulanmaya balanmıtır. Bunların sonucunda kültür sanat alanda toplumsal içerikli yapıtlara ilgi artarken geleneksel kültüre olan ilgi de artmıtır. Geleneksel kültürün içinde insanların en kolay ve yaygın temas ettii alanlar halk türküleri ve danslarıydı. Dier yandan stanbul, bu dönemde gençler arasında koltuunun

7 altında kitap taımanın prestij sayıldıı, kitap okumamanın ayıplandıı, memleket meselelerine vakıf olmamanın garip karılandıı bir ortamı yaıyordu Öncesi stanbul da Halk Dansları Çalımalarının Kurumsal Geliimi Türkiye genelinde halk dansları ile ilgili derleme çalımaları daha önce deindiimiz üzere 1920lerin sonlarına doru halk müzii derlemeleri için Anadolu da aratırma gezileri yapan heyetler tarafından yapılmı, bu çalımalar 1950li yıllara kadar sürmütür. Halk danslarının kurumsallaması sürecinin Halkevleri ile baladıını söylemek yanlı olmayacaktır. Deerli folklor aratırmacısı erif Baykurt da ilk basımı 1976 yılında yapılan "Türkiye'de Folklor" adlı kitabında bu görüü doruluyor; "Halk dansları ile ilgili çalımalardaki en büyük canlılık Atatürk'ün isteiyle 1932 yılında kurulan Halkevlerinde kendini gösterdi. Daınık bir biçimde yapılan çalımalar düzenli ve bilinçli bir hal aldı ve bütün yurt yüzeyine yayıldı. Kuramsal çalımalar yanında uygulamalar da baladı. Her ilde halk dansları toplulukları kuruldu. Bundan sonra, bata Ankara olmak üzere bütün illerimizde enlikler (festivaller) düzenlenmesi yönüne gidildi. Bu suretle halk dansları hareketi kendini önde bir kültür olayı olarak kabul ettirdi." (Baykurt; 1976, 113) Ülkenin özellikle tüm büyük kentlerinde faaliyet gösteren halkevleri stanbul da da o dönem folklor ve halk dansları çalımalarının youn olarak sürdürüldüü yerlerdi. Bünyelerinde çıkardıkları yayınlar ile folklor ve özelde halk dansları ile ilgili aratırmaları yaygınlatırmanın yanı sıra uygulama alanında da bir kurumsallamanın öncüsü konumunda olmulardır. Halkevlerinin gösteri sanatları alanındaki faaliyetleri, yerel çeitlilii de yansıtarak kukusuz daha geni bir repertuara sahipti. Halkevlerinin 30lu ve 40lı yıllardaki misyonu bu faaliyetlerin ilk kez aratırılmasına, sahnelenmesine ve zamanla yerleiklemesine zemin oluturdu. (Öztürkmen; 1998, 137) Halk danslarının ülke çapında kurumsallamasının ilk adımı sayılan Halkevleri, dönemin CHP'sinin siyasi misyonlarını temsil ettii iddialarıyla dönemin yeni iktidar partisi Demokrat Parti tarafından 1950 yılında kapatılmıtır. Ancak Halkevleri ile aynı dönemde var olan Köy Enstitülerinin halk dansları için önemi tüm tarihçiler tarafından bilinmektedir. Özellikle stanbul ile dorudan bir balantısı olmayan ama halk danslarının kurumsallamasında rolü olduunu söyleyebileceimiz Köy Enstitülerinden kısaca bahsetmenin faydalı olacaını düünmekteyiz. Hakkında bir çok kitap yazılan, belgesel ve kurmaca film çekilen Köy Enstitüleri kukusuz Türkiye'nin eitim ve kültür tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Anadolu insanının, köylü yurttalarımızın okuma-yazma'dan kültür-sanat'a, inaat ilerinden bahçe ilerine kadar bir çok alanda eitim almasını salayan Köy Enstitülerinde halk danslarının da epey önemli bir yeri vardı. "Atatürk ün köyde eitim projesinin devamı olarak 1940 yılında hayata geçirilen Köy Enstitülerinde halk oyunları ve halk müzii öretimi zorunlu hale getirilmiti." (Deerli-Ötken; 2006) Halk danslarının Köy Enstitülerindeki yaamın içinde kapladıı yeri enstitülü yazar Mahmut Makal'ın cümleleriyle okuyalım; "Köy Enstitülerinde günlük yaam, kalk kampanasının ala afak vurmasıyla balardı. Souu, sıcaı, kıı, yazı hep aynıydı. Yataklıklarda canlanma, alanlarda kaynama, derken halaya ve türküye dönüürdü. Mandolin ve akordeon sesleri karı tepeleri çınlatmaya, bin kiiden oluan bir halka, hey heylerle birlikte tek bir ayak, tek bir kol gibi halay çekmeye çoktan balamıtır. Ruhun ve bedenin gerçek eitimi olan bu cokulu sürede Sivas aırlamasından tutun, Tavas kırmasına kadar aklınıza gelebilecek ne kadar oyun varsa, Harmandalısıyla, Bengisiyle oynanırdı. Sonra büyük alanda toplanılır, i ve ders yerlerine gidi balardı."(öztürkmen; 1998, 67) Köy Enstitüleri ülkenin aydınlanma kıvılcımını yaratmak üzereyken solcu yetitirdii gerekçesiyle yine dönemin iktidar partisi DP tarafından 1954 yılında kapatılarak Halkevleri ile aynı kaderi paylamıtır. Halkevleri ve Köy Enstitülerinin kapatılmasının ardından bir nevi sahipsiz kalan halk danslarına 1950li yıllarda hak ettii ilgiyi yüksekokul ve üniversite gençlii göstermi ve sahip

8 çıkmıtır. Daha sonra döneme tanıklık edenlerin anlatılarında sıkça duyacaımız iki önemli örenci kurumu Türkiye Milli Talebe Federasyonu (TMTF) ve Milli Türk Talebe Birlii (MTTB) halk danslarının yükselie geçmesi açısından öncülük eden kurumlardı. Dönemi sosyolojik yanlarıyla da ele alan Arzu Öztürkmen bu kurumlardan öyle bahsediyor; "Aynı bölgelerden gelen örenciler genellikle kendi yörelerinin adıyla anılan yurtlarda kalıyor ve böylece yerel kimliklerini büyük ölçüde muhafaza ediyorlardı. Bazı örenciler için, kendi yörelerinin halk oyunlarını oynamak zamanla bir dayanıma aracı olmutu. Farklı görüleri de benimseseler, birçok örenci grubunun halk oyunları etrafında örgütlendikleri görüldü. Bunlardan "Türkiye Milli Talebe Federasyonu", "Türk Halk Oyunları Federasyonu", "Türk Devrim Ocakları", "stanbul Üniversitesi Talebe Birlii" ve "Milli Türk Talebe Birlii" kısa zamanda halk oyunları alanında söz sahibi olan kurumlar haline geldiler. Bu kurumlarda halk oyunlarıyla uraan pek çok genç bildikleri oyunları zamanla ilk ve orta dereceli okullarda da öretmeye baladılar." (Öztürkmen; 1998, 200) Halk dansları açısından dönemin milat noktası olarak kabul edebileceimiz en büyük gelime Yapı Kredi Bankası tarafından gerçekletirilmitir. "Türk Halk Oyunlarını Yaatma ve Yayma Tesisi" adıyla kurdukları oluum ile halk dansları bayramları düzenlemeye balayan YKB 1950lerin sonunda halk danslarını yılları arasında yapacaı büyük sıçramaya doru götüren en büyük adımı atmı oldu. "Yapı Kredi Bankası 1953 yılında Halk Oyunlarını Yaatma ve Yayma Tesisi kurmutur. Bu halk Oyunlarını Yaatma ve Yayma Tesisinin amacı Türkiye deki bütün halk oyunlarını ve ilgili kültür ürünlerini aratırmak, arivlemek, halk oyunları ile ilgili malzemeleri derlemek ve bunlarla ilgili kiilerden kadrolar kurmak, bunları topluma sunup bütün Türkiye nin tanımasına yardımcı olmaktır yılından sonra (-ki bu çalımalar lere kadar sürmütür), Anadolu nun her yöresinde mahalli ekiplerin kurulmasına, oyunların toplanıp düzenli bir ekilde oynanmasına ve Türkiye nin her yerinde, özellikle stanbul da açık hava tiyatrosu gibi bir mekânda bütün Türkiye ye tanıtım imkanını salamıtır. Yapı Kredi Bankasının bu çalımalarında toplanan malzemeler daha sonra filmler, kasetler, belgeler halinde arivlenmi, saklanmı ve gelecek kuaklara aktarılması için önemli bir çalıma ortaya konmutur. Yapı Kredi Bankasının kurmu olduu bu tesisin ismi sonradan Türk Halk Oyunlarını Yaatma ve Yayma Vakfı olarak deitirilmitir. Türk Halk Oyunlarını Yaatma ve Yayma vakfının yaptıı çalımalar ile Türk Halk Oyunları nı özellikle Anadolu dan derlenerek bütün orijinal ve geleneksel yapılarıyla birlikte topluma daha iyi takdim etme amacını hedef almıtır. Bu çalımalar yapılırken de Anadolu dan gelen bu halk oyunlarına gönül vermi insanların doal olarak sunduu gösteriler o zaman arivler halinde filmlere ve kasetlere kayıt edilerek, saklanması gereken belgeler haline getirilmitir yılına dek yapılan bu bayramlar sonucunda zengin bir Folklor arivi oluturulmutur." (Deerli-Ötken; 2006) Özetle; Cumhuriyetin kuruluundan 1960lara kadar halk danslarının kurumsallaması ve yaygınlamasında Halkevleri, Köy Enstitüleri, Türkiye Milli Talebe Federasyonu, Yapı Kredi Bankası Halk Oyunlarını Yayma ve Yaatma Tesisi adlı kurumların 1960lardan sonra ise Folklor Kurumu, Türk Ticaret Bankası, Milliyet Gazetesi adlı kurumların ön plana çıktıı görülmektedir Yılları Arasında stanbul da Halk Dansları Çalımaları Bu sözlü tarih çalıması kapsamında yılları arasında stanbul'da halk dansları çalımaları yürütmü ve isimleri ön plana çıkmı toplam 14 halk dansları emektarı ve hocası ile görümeler yapıldı. Görüme yapılan isimler; Fikret Deerli, Üstün Gürtuna, Cavit entürk, Musa Uzunkaya, Ekber Yeilyurt, inasi Pala, evki Aksoy, Celal Aslan, Aylin Güzelbeyolu, Nejla Eker Tiyenan, Mesut Güner, Ali Çavaz, Ahmet T. Demirba, Ömer Iık. Bu hocalarımızın kısa özgeçmileri ekte sunulmutur. (bkz. sayfa 160) Bu görümelerin yaklaık 20 saati video kaydına alındı. Görüme yapılan kiilerden yaam öykülerinden, halk dansları çalıması yaptıkları kurumlardan, mekanlardan, birlikte çalıtıkları ya da çalımalarına tanık oldukları isimlerden, o dönemde yapılan halk dansları festivalleri ve yarımalarından, dönemin siyasal atmosferinden ve bu atmosferin halk dansları üzerindeki etkilerinden bahsetmeleri ve 80 öncesi ve sonrası halk

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 KÜRESELLEME-ULUS DEVLET KARITLIININ GERÇEKLKLER GLOBALISATION-NATIONAL STATE CONTRARISM

Detaylı

EKL, MUHTEVA VE YAZAR KADROSU AÇISINDAN GÜLPINAR DERGS GULPINAR JOURNAL IN TERMS OF SHAPE, CONTENT AND EDITORIAL STAFF

EKL, MUHTEVA VE YAZAR KADROSU AÇISINDAN GÜLPINAR DERGS GULPINAR JOURNAL IN TERMS OF SHAPE, CONTENT AND EDITORIAL STAFF Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 EKL, MUHTEVA

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AHMET MDHAT EFEND VE FELÂTUN BEY LE RAKIM EFEND ROMANINDA DEERLER ETM AHMET MDHAT EFEND AND VALUES EDUCATION IN THE NOVEL NAMED FELÂTUN BEY ILE RAKIM EFENDI Mehmet ÖZDEMR * Gökçen GÖÇEN ** Öz Bu çalımada

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULAIM CORAFYASI AÇISINDAN TÜRKYE DE

Detaylı

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES:

Detaylı

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DA HALKLA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SERBEST CUMHURYET FIRKASI NIN MULA DA TEKLATLANMASI VE 1930 BELEDYE SEÇMLER DOLAYISIYLA OLUAN TARTIMALAR THE ORGANIZATION OF LIBERAL REBUPLICAN PARTY IN MULA AND ARGUMENTS DUE TO 1930 LOCAL ELECTIONS Öz

Detaylı

F!Z!KSEL AKS!YON D!ZGES!: ORGAN!K OYUNCULUK VE TEKRARLANAB!L!RL!K

F!Z!KSEL AKS!YON D!ZGES!: ORGAN!K OYUNCULUK VE TEKRARLANAB!L!RL!K KADR HAS ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FZKSEL AKSYON DZGES: ORGANK OYUNCULUK VE TEKRARLANABLRLK YÜKSEK LSANS TEZ "EBNEM HASSANSOUGH stanbul, 2012 ÖZET FZKSEL AKSYON DZGES: ORGANK OYUNCULUK VE TEKRARLANABLRLK

Detaylı

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması RASM ÖZDENÖREN N ÇOK SESL BR ÖLÜM ADLI HKÂYESNE EDEBYAT SOSYOLOJS AÇISINDAN BR YAKLAIM AN APPROACH FROM THE PONT OF LTERATURE SOCOLOGY TO RASM ÖZDENÖREN S STORY NAMED ÇOK SESL BR ÖLÜM Yılmaz IRMAK Özet

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MECLS- MLL DEN ULUSAL KONGRE YE KIBRIS

Detaylı

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27 NSAN 2005 TMMOB VE MMARLAR ODASI ARASINDA UZMANLIK AYRIMI KONUSUNDA YAANAN TARTIMALI SÜREÇ 6 PROF. DR. GÖNÜL TANKUT U KAYBETTK 18 PLANLAMA DERGSNN 2004/4 SAYISI ÇIKTI 19 KENTSEL DÖNÜÜM VE GELM KANUNU TASARISI

Detaylı

Yıl 1 Sayı 3 Nisan-Mayıs-Haziran 2015. www.prusasanat.com. Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir

Yıl 1 Sayı 3 Nisan-Mayıs-Haziran 2015. www.prusasanat.com. Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir www.prusasanat.com Yıl 1 Sayı 3 Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Nisan Mayıs Haziran 2015 PRUSA A B PRUSA Nisan Mayıs Haziran 2015 Künye ve İçindekiler

Detaylı

1. Kültür Ba kentli i 1.1. Kültür Ba kentlerinde Sosyal Geli me Amaçlı Projeler

1. Kültür Ba kentli i 1.1. Kültür Ba kentlerinde Sosyal Geli me Amaçlı Projeler Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR BRLETRR: SOSYAL GELME AÇISINDAN

Detaylı

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUSLARARASI GÖÇ

Detaylı

THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN U OKUMAK (1914-1923) READING SAMSUN FROM THE NEW YORK TIMES (1914-1923) Yüksel KÜÇÜKER

THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN U OKUMAK (1914-1923) READING SAMSUN FROM THE NEW YORK TIMES (1914-1923) Yüksel KÜÇÜKER Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN

Detaylı

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter 2908 Sayılı Dernekler Yasasına son noktayı koyan ve bunun yerine tamamen yeni bir yasayı kabul eden TBMM nin 22 inci dönem son oturumunu TV den izledim. Çok

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

TÜRK ÇOCUK VE GENÇLK EDEBYATINDA ELETR KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLARAK SERPL URAL IN AFAKTA YANAN MUMLAR I. Doç. Dr. Ali GÜLTEKN *

TÜRK ÇOCUK VE GENÇLK EDEBYATINDA ELETR KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLARAK SERPL URAL IN AFAKTA YANAN MUMLAR I. Doç. Dr. Ali GÜLTEKN * Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Eletiri Kültürüne Ali GÜLTEKN TÜRK ÇOCUK VE GENÇLK EDEBYATINDA ELETR KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLARAK SERPL URAL IN AFAKTA YANAN MUMLAR I Doç. Dr. Ali GÜLTEKN * ÖZET Bu çalımada,

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK.

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK. T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK Ali Ekber TÜRKOLU YÜKSEK LSANS TEZ ADANA 2006 T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 BARI GAZETECL: TÜRK YAZILI BASININDA 2003 IRAK SAVAI HABERLERNN DEERLENDRLMES PEACE JOURNALISM:

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER THE TRANSFORMATION OF TURKS OF BULGARIA IN HISTORICAL PROCESS AND THE EFFECTS OF EU MEMBERSHIP PROCESS OF BULGARIA

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı