TARÝH: 28 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4751 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARÝH: 28 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4751 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)"

Transkript

1 Yeni yýla çok kýsa bir süre kaldý... Bunun geriye kalan yýllardan farký ne bilir misiniz? Onlara basit bombalarla girerdik, þimdi ise nükleer ile giriyoruz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4751 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BÝR BAÞKA TARÝH l 2. sayfada Girne'den Anadolu'ya yol baðlayanlarýn ve "Kýbrýs'ta bir tek Türk kalmasa bile adayý býrakmayýz" diyenlerin toplumumuza son armaðaný... Nükleer kumpas n Toplumumuz yeni yýlý yok olma kaygýlarýyla karþýlýyor... Mersin'de Türkiye'nin kurmaya hazýrlandýðý Akkuyu Nükleer Santralý ciddi endiþelere yol açtý... "Nükleere Hayýr Platformu" santralýn kurulmamasý için imza kampanyasý baþlattý... n Platform üyeleri dün Lefkoþa'da kefen giyerek protesto eylemi yaptý... Eþzamanlý olarak Maðusa'da da kampanya baþlatýldý... n Tüm halký kampanyaya destek vermeye çaðýran Platform'da pek çok sendika, örgüt ve siyasi partiler yer alýyor... n Çevre Mühendisleri Odasý Baþkaný Nilden Bektaþ, "90 kilometre ötemizdeki bu santralý iptal etmek için Türkiye'ye çaðrý yapýyoruz" dedi... Kahramanmaraþ katliamý kýnandý n Alevi Kültür Merkezi Aralýk 1978 de meydana gelen Alevi katliamýný kýnadý... l 2. sayfada Bugün gazetemizle birlikte... l 3. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Güneyde trajedi BÖYLE GELMÝÞ, BÖYLE GÝDECEK!.. DEÐÝÞÝM MÜTHÝÞ... KIBRIS HAVAYOLLARI'NI KURTARMAK Erdoðan Baybars Ali Osman Mehmet Levent SAVAÞ SUÇLARI BÖCEK YANILGISI Halil Sadrazam Elvan Levent Suriyeli mülteci Baþkanlýk Sarayý parkýnda kendini astý... n 3. sayfada

2 Þener LEVENT AFRÝKA dan mektup... Açý MERSÝN/10 TURKEY'DEN NÜKLEER SIZINTILAR Ay sonu Barbaros geri çekiliyormuþ... Ve müzakereler Ocak ayýnda yeniden baþlayacakmýþ... Türkiye'yi geri adým atmaya zorlayan Amerika olmuþ... ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden gelip gitmiþ Türkiye'ye... Bastýrmýþ... Ýkna etmiþ sonunda onlarý... Amerika dünya zaptiyesi... Bastýrsa daha çok þey olur elbette... Ama onlarda da pek iyiniyet yok ki... Mesela Amerika bastýrsa Maraþ açýlamaz mýydý? Veya kuzeydeki Rum mallarýný yaðmalamaktan ve sahte koçan vermekten vazgeçmez miydi Türkiye? Anadolu'dan taþýdýðý nüfusu durdurmaz mýydý? Ama besbelli, Kýbrýslýlar için iyiniyet beslemiyor bu dünya zaptiyesi... Þimdi bir de gaz ve petrol durumlarýmýz ortaya çýktý ya, müzakereler için bir çabasý varsa bile, o da bu hazinenin hatýrýna * Derken bir de nükleer bela bindi þimdi baþýmýza Bela ki ne bela Bu santral Mersin'e kurulduðu taktirde diken üstünde yaþayacaðýz burada Ha patladý, ha patlayacak korkusuyla Düþünün Çernobil'i hatýrlayýn Nasýl bir felaketti Bu felaketin gölgesi altýnda yaþamak ister misiniz? * Kuzeyden Rum tarafýna çaðrý yapanlar var Diyorlar ki Rum sýký dursun hiç olmazsa Ve Türkiye bu beytambal santralden vazgeçmedikçe müzakere masasýna oturmasýn Sevgili dostumuz Cenk Mutluyakalý da yazdý geçenlerde Ýyi güzel de, bu çaðrýlar neden yalnýz Rum tarafýna? Ayný çaðrý Türk tarafýna da yapýlamaz mý? Kýbrýs Türk tarafý da Türkiye'ye bu resti çekemez mi? Sen bu santraldan vazgeçmezsen ben de masaya oturmam diyemez mi? Bu tarafta öyle bir yiðit görmediðiniz için mi Rum tarafýna imdat çaðrýlarý yapýyorsunuz? Gelin tüm cumhurbaþkaný adaylarýmýza yapalým bu çaðrýyý... Hepsi de çýkýp açýklasýn... Desinler ki: Eðer seçilirsek, nükleer santral ortadan kalkmazsa Türkiye ile iliþkilerimizi askýya alacaðýz! * Þimdi Barbaros'u geri çekmesi için Türkiye'yi bastýran Amerika istese þu nükleer meseleyi de engelleyemez mi? Engeller tabii... Ancak doðrusunu isterseniz ABD'nin bu konudaki tavrý netleþmedi henüz... Türkiye Rusya'ya yaptýrýyor bunu... Bugüne kadar Rusya ile böyle iliþkilere giren Türk hükümetlerini affetmeyen Amerika bakalým þimdi ne yapacak... BÝR BAÞKA TARÝH Alevi Kültür Merkezi "kýnama gecesi" düzenledi Alevi katliamý kýnandý Alevi Kültür Merkezi, Aralýk 1978'de Kahramanmaraþ'ta meydana gelen Alevilere yönelik "katliamda" hayatýný kaybedenler anýsýna "kýnama gecesi" düzenledi. Alevi Kültür Merkezi'nden verilen bilgiye göre, programýn baþýnda "katliam" sýrasýnda hayatýný kaybedenler anýsýna saygý duruþu yapýldý. Alevi Kültür Merkezi Genel Baþkaný Hasan Þaþkara'nýn konuþmasýnýn ardýndan katliamý konu alan tiyatro gösterimi yapýldý. Þaþkara konuþmasýnda, 1978 yýlýnda yapýlan "katliamýn" bu yýl 36. yýlý olduðunu belirterek, "katliamda 150 alevinin öldürüldüðünü, Alevilere ait ev ve iþ yerlerinin tahrip edildiðini" kaydetti. "Maraþ katliamýnýn Alevilik tarihinde yaþanan en acý katliamlardan biri olduðunu" belirten Þaþkara, bu "katliamý" ve travmalarýný unutmadýklarýný, unutmayacaklarýný ve unutturmayacaklarýný söyledi. HARMANCI'DAN NERÝMAN CAHÝT'E PLAKET Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Mehmet Harmancý, gazeteci yazar ve emekli öðretmenlerden Neriman Cahit'i evinde ziyaret ederek Lefkoþa'ya kattýðý deðerlerden dolayý plaket takdim etti. LTB'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, ziyarette Harmancý'ya LTB Asbaþkaný Akýn Aktunç ve LTB Kültür Sanat Koordinatörü Yaþar Ersoy eþlik etti. LTB Baþkaný Mehmet Harmancý, ziyarette yaptýðý konuþmasýnda Neriman Cahit'in Kýbrýs Türk kültür ve sanatýna çok büyük hizmetleri olduðunu, bunlarýn yanýnda sendikal hayata, Lefkoþa'ya ve eðitime kattýðý deðerlerin ise takdire þayan olduðunu belirtti. Cahit'in Lefkoþa'ya olan aþkýnýn herkes tarafýndan bilindiðini söyleyen Harmancý son kitabý "Lefkoþa'ya Mektuplar" ile Cahit'in bu þehre olan sevgisini bir kez daha ortaya koyduðunu kaydetti. Harmancý, günümüzde paranýn statü kazandýrdýðý bir noktaya gelinmesinin üzüntü verici olduðunu ancak çaðdaþ medeniyetlerde insanýn statüsünün okuduðu kitaplar, gördüðü eðitim, sanat ve kültüre verdiði deðer ile ölçüldüðünü vurguladý. Harmancý, hedefinin Neriman Cahit'in Lefkoþa sevgisini anlatan mýsralarý, satýrlarý yeniden bu þehrin özü haline getirmek olduðunu belirtti. Ziyaretin ardýndan Harmancý, Lefkoþa'ya kattýðý deðerlerden dolayý Neriman Cahit'e plaket takdim etti. Çiziktir di Çiziktirdi Sýrlarýný mezara götüren teþkilat mensuplarý kitaba, silaha ve bayraða el basarak ettikleri yeminlerine baðlý kaldýlar... Bize yaptýklarý ifþaatlar yalnýz kendi 'kahramanlýk' anýlarýyla sýnýrlý kaldý... Rum öldüren Türkler ve Türk öldüren Rumlar bunlarý söylemekten çekinmediler. Bunda ayýplanacak bir þey olmadýðýna inandýklarý için herhalde... Hatta gurur duydular... Ancak itiraf sayýlmayan bu hikayeler de bir yere kadardý... O da sýnýrlýydý... Esir öldürenler esir öldürdüklerini söylemediler... Hele tecavüzcüler... Hiç konuþmadýlar... Ben bugüne kadar bir kadýna, savaþta da olsa tecavüz ettiðini söyleyen hiç kimseye rastlamadým... Böyleleri Rum toplumunda da çýkmadý... Bu topraklardaki mesele Rum-Türk meselesi olarak geçiyor hep... Ýrdeleyenler de öyle irdeliyor... Oysa Rumun Ruma, Türkün de Türke yaptýklarý bence en az onun kadar irdelenmeye muhtaç... Tecavüzler mesela... Yeni bir þey deðil toplumumuzda... 60'lý yýllarda olup bitenlerle ilgili çok þeyler anlatýlýr... Özellikle bazý kumandanlarla ilgili... Mücahidi nöbete gönderenler ve evindeki karýsýna tecavüz etmeye gidenler... Teþkilatýn önde gelenlerinden biri anlattý bana bunlarý... O da bir komutandý, ama öylelerinden çok tiksindiðini söylüyordu... Hatta onlar için, -Öldüklerinde kimse arkalarýndan aðlamayacak, kimse üzülmeyecek, hatta bayram yapacak, diyordu... Bunlarý bana anlattý ancak, çýkýp topluma söylemedi, hatýralarýnda da yazmadý... O da sýrlarýyla gömüldü... Çok sevgili Arif Hoca bile anlatmadý bize herþeyi... O da bir yere gelince durdu... Ayhan Hikmet'le Ahmet Gürkan'ý kimlerin öldürdüðünü bilirdi mesela... Ama söylemedi... En yakýn dostlarý olduðumuz halde bize de söylemedi... Çok sýkýþtýrdýðýmýzda, -Yakýn arkadaþýmdýlar, af ise henüz çýkmadý daha, dedi... Teþkilat arkadaþlarý... Onlarý ele vermeyi kendine yediremedi... Bir tarih de öyle yazýlmalý... Türklerin Türklere, Rumlarýn da Rumlara yaptýklarý hakkýnda... Türklerin öldürdüðü Türklerin çoðu þehit yazýldý... Hem öldürdüler, hem de düþman tarafýndan öldürülmüþ gibi þehit hanesine yazdýlar... Ailelerine þehit maaþý baðladýlar yýlýnda teþkilatýn en vurucu elemaný Alpay Mustafa'yý karakoldaki hücrede öldürdüler mesela... Öldürdükten sonra götürüp Hamit Mandrez ovlarýna gömdüler... Mezar falan da yapmadýlar... Ailesinin ve mücahit arkadaþlarýnýn isyaný üzerine daha sonra ovadan çýkarýldý ve Digomo mezarlýðýna gömüldü... Onu ilk gömüldüðü yerden kazýp çýkaran teþkilatçý, -Saati kolunda hala çalýþýyordu, dedi... Alpay'ýn ailesine de þehit maaþý baðladýlar... Onu da þehit yazdýlar... Sovyetleri otuz yýl idare eden Stalin muhalif bildiði tüm yoldaþlarýný ortadan kaldýrmýþtý... Son kalan ve onun en çok sevdiði ve ayný zamanda kendisi gibi Gürcü olan Ordjonikidze idi... Stalin ona dedi ki: -Ýþte tabanca burada... Ýntihar edersen seni halk kahramaný ilan edeceðiz. Etmezsen vatan haini olarak öleceksin... Ordjonikidze, Stalin odadan gidince bastý kurþunu kafasýna... Halk kahramaný olarak defnedildi... Ailesi de ömür boyu maaþa baðlandý...

3 x istence e Elvan Levent BÖCEK YANILGISI Nükleer santrale karþý imza kampanyasý baþlatýldý "Nükleer santrale hayýr" Akkuyu'da kurulacak Nükleer santrale karþý mücadele sürüyor. Nükleere Hayýr Platformu, nükleer santral kurulmamasý için imza kampanyasý düzenledi Platform dün Lefkoþa Saray Önü'nde imza masasý kurarak kampanyayý baþlattý Eþ zamanlý olarak Maðusa'da da kurulan imza masasýnýn ilerleyen günlerde ada genelinde açýlmasý planlanýyor. 10 Ocak'a kadar devam edecek kampanya sonucunda toplanan imzalarýn yetkili mercilere ulaþtýrýlmasý hedefleniyor. Öte yandan 28 Aralýk Pazar günü de, Lefke Bandabulya'da "Yöresel Ürünler Pazarý" etkinliðinde yer alacak olan sanatçý Ýsmail Iþýlsoy'un 'Kýbrýs'ýn Ahþap Yüzleri' sergisinde de imza toplanacak. Tüm halký imza kampanyasýna destek olmaya çaðýran platformda þu örgütler bulunuyor. Biyologlar Derneði, Tapipler Birliði, Çevre Mühendisleri Odasý, Peyzaj Mimarlar Odasý, Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý, Yeþil Barýþ Hareketi, Karpaz Dostlarý, Diyetisyenler Birliði, MS Derneði, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði, Evrensel Hasta Haklarý Derneði, Baraka Kültür Derneði, Diabet Derneði, Sanatçý ve Yazarlar Birliði, Feminist Atölye, Baðýmsýzlýk Yolu, Kuskor, Güç-Sen, KAMU-SEN, KTAMS, KTÖS, BES, Çam-Sev, BKP, YKP ve TDP Çevre Mühendisleri Odasý Baþkaný Nilden Bektaþ kampanyayla ilgili BRT'ye açýklama yaptý. Bektaþ açýklamasýnda, "Mersin'de bildiðiniz gibi bir nükleer santral yapma giriþimi var. Akkuyu'daki santral ülkemize oldukça yakýn konumda. Biz bunun ülkemize getireceði zararlarý anlatýyoruz. Anlatmaya da devam edeceðiz. Ülkemize bu kadar yakýn yerde yer alacak santral geleceðimizi tehlikeye sokacak. Bu konuda da platform oluþturduk. Çevre Mühendisleri Odasý'ndan baðýmsýz olarak kurulan bu platformda sadece çevre örgütleri deðil saðlýkla ilgili örgütlerin de yer almasýný istiyoruz. Bu nedenle bu platform oluþtu. Çalýþmalarýmýzdan biri olan imza kampanyasýný baþlatmýþ bulunuyoruz. Ayný þekilde farklý bölgelerde imza masalarý kurulacaktýr. Herkesi imza kampanyamýza bekliyoruz." dedi. Bu arada Baraka Aktivistlerinden Nazen Þansal de bir açýklama yaparak þöyle konuþtu: "Pek çok örgüt ve sendikanýn oluþturduðu duyarlý kiþiler olarak nükleere hayýr platformu olarak bir dizi eylem kararý aldýk. Ülkemize sadece 90 km uzakta yaný baþýmýzda santral inþa ediyor. TC Hükümetini bu karardan geri dönmeye Akkuyu nükleer santral projesini iptale davet ediyoruz. Bunun içinde çeþitli sokak eylemlerimiz görüþmelerimiz olacak" SURÝYELÝ GÖÇMEN, RUM BAÞKANLIK SARAYI PARKINDA KENDÝNÝ ASARAK YAÞAMINA SON VERDÝ Eylül ayýnda, Baf açýklarýnda batma tehlikesi geçirerek acil yardým çaðrýsý yapan gemiden kurtarýlan ve "Kokkinotrimithia" (Koçinotrimitya) köyündeki çadýr kente yerleþtirilen 300 kadar Suriyeli göçmenden biri önceki gün, Rum Baþkanlýk Sarayý parkýnda kendini asarak yaþamýna son verdi. Fileleftheros gazetesi, 25 yaþýndaki Suriyeli göçmenin, çadýr kentte annesi ve kardeþiyle birlikte yaþadýðýný; ailesinin birkaç gündür kendisini aradýðýný ve polise haber verdiðini, polisin yaptýðý aramalar sonucu þahsýn, parkta kendini asmýþ vaziyette bulunduðunu yazdý. Haberde, olayla ilgili soruþturmanýn sürdüðü belirtildi. Günlerdir uluslararasý haber kanallarýnda Amerika-Kuzey Kore iliþkilerinin iyice gerildiði haberleri dönüyor. Duymuþsunuzdur belki, skandal bir film meselesi... Filmin adý 'Interview', 'Röportaj'... Kuzey Kore liderine hayali bir suikast saldýrýsýný komedi filmi türünde ele almýþ Hollywood. Ama Kuzey Kore'de böylesi Amerikan þakalarýný kaldýrmazlar tabii, sevmezler de... Ortalýk kaynadý hemen. Salt bu yüzden Kuzey Koreli bazý 'hacker'ler filmin yapým þirketi olan Sony'ye bir siber saldýrýda bulunarak þirket bilgisayarlarýndan henüz yayýnlanmamýþ bazý materyalleri çalmýþlar. Gelen tepkiler üzerine Sony önce geri adým attý ancak sonra, filmi göstermeye karar verdi tabii... Kimse bizi korkutamaz, havalarýna girdi. Alt tarafý bir film, deðil mi... Kýyamet kopacak deðil ya... Ama koptu iþte. Kuzey Kore yönetimi mümkün olsa filmi bütün dünyada yasaklardý herhalde. Ama bunu ancak kendi ülkesinde yapabilir. Amerika'da Noel gecesi film gösterime girer girmez, salonlar izleyici patlamasý yaþamýþ; hiç niyeti olmayanlar bile, bu skandal sayesinde sinemalara koþmuþlar filmi izlemek için. Hollywood gene kârlý çýktý anlayacaðýnýz. Bu filme bile tahammülü olmayan rejimlerin gerekçeleri arasýnda ortak çok þey var kuþkusuz. Bakýn, Mýsýr ve Fas'ta da örneðin Ridley Scott'un 'Tanrýlar ve Krallar' filmi yasaklandý geçtiðimiz günlerde. Mýsýr yönetimi filmin tarihi gerçekleri saptýrdýðýný söylüyor. Filmde Kýzýl Deniz'in hazreti Musa'nýn yarattýðý bir mucizeyle deðil, bir deprem sonucu yarýldýðýndan... Piramitleri Yahudilerin inþa ettiðinin gösterildiðinden... Ve filmin siyonist bir bakýþ açýsýyla çekildiðinden yakýnýyor Mýsýrlýlar. Fas yönetimi ise, filmin gösterime girmesine izin vermemekle birlikte, bu konuda hiçbir açýklama yapma gereði de duymadý. Hayýr, dedi ve o kadar yani... Oliver Stone'un senaryosunu yazdýðý ve Alan Parker'in 1978 yýlýnda çektiði Midnight Express filmi de Türkiye'de gösterilmesine izin verilmeyen filmlerdendi... Neden? Türkiye hapisanelerini kötü gösterdiði ve genel olarak kötü bir imaj çizdiði için. Sadece Geceyarýsý Ekspresi deðil, Ermeni Soykýrýmý'ný konu alan 'Ararat'ýn da Türkiye'de gösterilmesine izin verilmedi yýlýnda 'The Da Vinci Code' filminin Rusya'da gösterilmemesi için kilise elinden geleni yaptý. Neden? Filmde Ýsa sýradan bir ölümünün özellikleri ile gösterildiði için... Bertolucci'yi Paris'te Son Tango filminden sonra, Ýtalya'da aforoz ettiler. Yönetmen beþ yýl boyunca, oy kullanma hakký da dahil olmak üzere bütün vatandaþlýk haklarýndan mahrum býrakýldý. Kör bir canavar canlandýrýyorum gözümde bütün bunlarý düþündüðümde. Oðuz Atay'ýn günlüklerine dönüyorum: "Halka büyük doðrular adýna yalan söylemekten kurtulamamaktýr sorunlardan biri. Kültürsüzlüktür. Ve en önemlisi ne kendini, ne gerçeði sezememektir. Sezgisizliktir. Duyarsýzlýktýr. Kültür kopukluðudur. Kendinden yirmi yýl önce yaþamýþ bir romancýdan, yirmi yýl ilerde olduðunu düþünme yanýlgýsýdýr. Bir iki toplumsal gerçeði bir yerden duyan insanýn baþka þeyleri duymamasýndan ileri gelen bir cahillik coþkunluðudur. Bir edebiyat çetesine yaslanmanýn verdiði rahatlýkla yýllar boyunca bir arpa boyu ilerleyememenin zavallýlýðýdýr. Derinlikten, derinliðe ilerlemekten korkmanýn böcekçe korkusudur. Havuz edebiyatýdýr. Yüzeyde çýrpýnmanýn verdiði korkunun edebiyat heyecaný sanýlmasýdýr, böcek yanýlgýsýdýr. Öyle bir çýkmazdýr ki, düzenden yana olanýn da, düzene karþý olanýn da ayný sularda çýrpýnmasýdýr"...

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Batmakta olan Kýbrýs Havayollarý'na Yüzde elli ortaklýk teklif etmiþ Serdar Bakarak sokaða atýlan çalýþanlarýna Þimdi KTHY'nýn kemikleri sýzlar Kalay ATATÜRK ANKARA'YA GÝTTÝYSE SÝZE NE? Tam bir Kemal Sunal filminin içinden geçiyoruz. Atatürk Lefkoþa'ya gelmiþ olsa vakti zamanýnda kutlamanýzý anlayabiliriz de, 100 sene önce Atatürk'ün Ankara'ya gidiþini niye kutluyorsunuz? "Atatürk'ün Ankara'ya geliþi çok önemlidir" diyor Derviþ bey. Neden? Çünkü "Ulu Önder mücadelenin nasýl olmasý gerektiðini dünyaya gösterdi." Eeee Ne alaka? Meðer Kýbrýs Türk halký da "Atatürk'ün mücadelesinden nasibini alarak bir mücadele vermiþ ve mücadelesini Barýþ Harekatý ile sýnýrlarý çizilen bir devlet çatýsý altýnda barýþ içerisinde yaþayarak sonuçlandýrmýþ" Derviþ beyin Atatürk'ün artýk AKP ve Türkiye'nin padiþahý nezdinde prim yapmadýðýnýn, artýk yalakalýða dini örnekler üzerinden devam etmesi gerektiðinin farkýnda deðil galiba Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent KIBRIS HAVAYOLLARI'NI KURTARMAK DEÐÝÞÝM MÜTHÝÞ... Þimdi biz ayaða kalkýp bu düzeni baþlarýna geçireceðimize onlarýn çizdikleri daire içerisinde dönmeye devam ediyoruz. KKTC denen korsan yapý belli... Gücünü kerhaneden, kumarhaneden alýyor ve de Ankara tarafýndan destekleniyor bu konuda... Oraya seçtirilenlerin dediklerine uyuyoruz... Özgür deðiliz aslýnda hiçbirimiz de... Kapýmýzý çalan hýrsýza, ursuza, hayasýza kötülük edenlere elimizi uzatýyoruz, selamlaþýyoruz... Bunu da örf ve adetlerimizdir diyerek kendimizi avutuyoruz aslýnda... Örf ve adetlerimizi düþünen sadece biz olmamalýyýzi? Karþýmýzdakiler de bu örf ve adetlerimize biraz uyum saðlamalý... Dedim ya, kanýksadýk çok þeyi... Polisleriyle, mahkemeleriyle, askerleriyle... Olmadý tetikçileriyle, mahkumiyetleriyle týrstýk çoðumuz... "Beytambal" kalsýn diyerek bir köþeye çekildik... Bizde yürek olsaydý... Devrim yapacak kadar olmasa da devrim ateþini yandýracak yürek olsaydý neler yapmazdýk... Mesela yolda giderken cebimizden sadece paramýzý alabilmek için egemenlerin yollar boyunca sýraladýðý yüzlerce sabit kamerayý bir gecede yerle bir ederdik... Mahkeme salonunda not almamýzý engelleyen polise "hadi ordan" derdik mesela... Elimizi sanýk kutusunda iken kutunun tahta kenarlarýna koyduk diye Hitler gibi kükreyen hakime haddini bildirmez miydik? Geçenlerde KKTC Resmi Gazetesi'nde terör örgütlerinin isimleri yayýnlandý... "PKK/KONGRA-GEL, Hizbullah, DHKP-C, EL-KAÝDE, EFEN (Elen Ruhlu Gençler Örgütü), HRÝSÝ AVGÝ (Altýn Þafak Örgütü), KEA (Helen Direniþ Hareketi, Kara Tugaylar Örgütü ve ELAM"ýn da yer aldýðý örgütler, KKTC'de 'terör örgütü' statüsüne alýndýlar. Bazý arkadaþlar IÞÝD'in bu listede olmadýðý için KKTC Bakanlar Kurulu tarafýndan unutulup unutulmadýðýný sordular... Aslý öyle deðil. Unutulmak veya unutulmamak meselesi deðildir ortadaki... Ankara ellerine neyi verdiyse onlar da onu yayýnlattýlar. Bunu da kanýksadýk ve KKTC Bakanlar Kurulu üyelerinin unuttuklarýný düþünüyoruz... Uþaklar, iþbirlikçiler tuvalete bile giderken sahiplerinden izin alýrlar... Bunlar TC valisinden izin almadan tuvalete bile gidemezler... Aziz Nesin yobazlarla ilgili bir açýklamasýnda "Ýçlerinden biri tuvalete gitmek günah dese Türkiye'de çoðu üzerine sýçacak" demiþti. Buradakiler de ayný... TC Lefkoþa valiliði kendilerini telefonla arasa bile ayaða kalkýp önlerini kapayan bakanlar ve milletvekilleri ve de müsteþarlarla müdürler, vali "az bekleyin" dese kimisi üzerine iþeyecek, kimisi sýçacak... Belediye binasýnda aðaçlandýrma etkinliði Lefkoþa Türk Belediye Baþkaný Mehmet Harmancý ve ekibi dün sabah belediye binasýnýn arka bahçesinde fidan diktiler. Baþkan Harmancý, Belediye Meclis üyeleri, Park Bahçeler Þubesi ve Lefkoþa Belediye Tiyatrosu ile birlikte aðaçlandýrma çalýþmasý yapýldý. Lefkoþa Belediye Tiyatrosu Koordinatörü usta tiyatrocu Yaþar Ersoy un da katýldýðý etkinlikte Mehmet Harmancý kýsa bir açýklama yaparak, Hep birlikte daha çevreci ve daha saðlýklý bir þehir kurmak dileðiyle küreklerimize toprak doldurduk... dedi. Boþ arazide bulunan bonzai soruþturmasý (Kamalý Haber)- Lefkoþa Kýzýlbaþ bölgesinde Narkotik ve Kaçakçýlýðý önleme ekiplerinin bir eve gerçekleþtirdiði operasyonda konu ev içerisinde yapýlan aramada kanunsuz herhangi bir þeye rastlanmamýþ, ancak ikametgâhýn doðusunda bulunan boþ arazi içerisinde bulunan 6 paket bonzai ile ilgili olarak tutuklanan zanlýlar S.G. (E-26) ve O.Þ. (E-28) soruþturma maksatlý tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çýkarýldý. Mahkemede mesele ile ilgili olarak þahadet veren Narkotik ve Kaçakçýlýðý önleme müdürlüðünde görevli polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulgularý aktardý. Sevinç, 26 Aralýk tarihinde saat sýralarýnda, Lefkoþa'da bir eve narkotik polisinin yapmýþ olduðu operasyonda kanunsuz herhangi bir þeye rastlanmadýðýný söyledi. Ancak konu evin arkasýndaki boþ arazide yerde bulunan bir market poþeti içerisinde gerçekleþtirdiði aramada 6 paket içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuþturucu madde bulunduðunu belirten polis ayrýca 2 adet içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuþturucu madde kalýntýsý olduðuna inanýlan paketler, bir adet yanýk sigara izmariti, bir adet karton bardak, bir adet boþ sigara paketi bulunduðunu söyledi. Polis konu uyuþturucu maddeler ile baðlantýsý olduðuna inanýlan zanlýlar S.G ve O.Þ'nin tutuklandýðýný söyledi. Mesele ile ilgili olarak baþlatýlan soruþturmanýn henüz tamamlanmadýðýný, dava konusu emarelerin laboratuara gönderildiðini ve sonuçlarýnýn beklenediðini ayrýca zanlý S.G'nin vermiþ olduðu gönüllü ifadesinde konu poþeti 25 Aralýk tarihinde O.Þ'nin oraya attýðý yönünde beyanda bulunduðunu yapýlan beyan ýþýðýnda soruþturma devam edeceðini belirterek tahkikatýn salimen yürütüle bilmesi için zanlýlarýn 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasý talebinde bulundu. Lefkoþa Kaza Mahkemesi nöbetçi Yargýcý Hale Daðlý zanlýlar aleyhine baþlatýlan soruþturmanýn selameti açýsýndan ilk nazarda 3 gün süre ile tutuklu kalmasýna emir verdi. Olmaz... Olamaz... Olabilemez demeyin... Çünkü burasý KKTC... Burada her þey olabilir... Hiç aklýnýza gelmeyen, her an baþýnýza gelebilir. Burada olmaz yoktur... Sadece ve sadece olmaz olmaz vardýr! Tekerleme gibi oldu deðil mi? Varsýn olsun... Baktýn gördün birileri tekerliyor zat-ý muhteremlerden... Sen de yuvarla gitsin! Serdar Denktaþ da tekerledi geçen gün... "Kýbrýs Havayollarý'nýn yüzde 50'sine ortak olabiliriz" dedi! Ýþte size KKTC'nin olmaz olmazlarýndan biri daha... Kýbrýslýtürklerin öz deðerlerinden tek milli havayolumuz olan KTHY'ný batýran... Yerlerden göklerden ismini ve cismini sildiren... Her vatan millet Sakarya gününde, tanklarýn ve toplarýn homurtularý arasýnda çýktýklarý bayraklý kürsülerde, "KKTC'yi sonsuza dek yaþatacaðýz" diye tafra atan, ama sonunda milli havayolumuzu bile yaþatamayýp, ismi ve cismiyle birlikte bayraðýný da göklerden indirenler... Þimdi Kýbrýs Cumhuriyeti'nin milli hava yolu olan Kýbrýs Havayollarý'ný kurtarmaya soyundular! Kýbrýs Havayollarý zor durumda nicedir. Bugün yarýn battý batacak! Ýþte tam bu noktada, hiç kimsenin aklýna gelmeyen, mucizeden de öte bir þey gerçekleþiyor... Ve Serdar Denktaþ, Kýbrýs Havayollarý'ný kurtarmak için ona %50 ortaklýk öneriyor! Kelin merhemi olsa kendi baþýna sürer derler ya... Zamanýnda kendi baþýna sürecek merhemi bulamadýðý için milli havayolunu göz göre göre batýran KKTC, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin milli havayolu olan Kýbrýs Havayollarý'ný kurtarmak için, onun baþýna sürecek merhemi nereden buldu dersiniz?! Üstelik batýrýlan Kýbrýs Türk Hava Yollarý çalýþanlarýnýn maðduriyeti yýllardýr hâlâ giderilmiþ deðil. Ýþsizlik ve aþsýzlýktan açlýk grevlerine, intiharlara kadar sürüklendi bu insanlar! Madem Kýbrýs Havayollarý'nýn yüzde 50'sini alýp onu batmaktan kurtaracak kadar paranýz vardý... Bu parayý milli havayolumuz KTHY'ný kurtarmak için neden harcamadýnýz? Göz göre göre batýrdýðýnýz yetmezmiþ gibi, çalýþanlarýný da sokaða atýp aþsýz ve iþsiz býrakarak yýllardýr süründürdünüz! Hâlâ daha da süründürüyorsunuz! Þimdi de kalkmýþ, batmakta olan Kýbrýs Havayollarý'ný kurtarmaya soyunuyor, bunun için ona %50 ortaklýk teklif ediyorsunuz! Kýrk yýldýr Türkiye'nin iþgali altýnda bulunan Kuzey Kýbrýs'ta bugüne kadar hiç kimsenin bilmediði bir altýn madeni mi buldunuz yoksa?! Serdar bey, Kýbrýs Havayollarý'nýn %50'sine alýcý çýktýðýna göre, bu þok teklifin vardýr elbet bir hikmeti!.. DPUG'nin seçim propagandalarýnda bol keseden atýp tutmuþtu, þimdilerde Kýbrýs Havayollarý'na yaðlý müþteri çýkan Serdar bey... Özelleþtirilen Ercan Havaalanýný Taþyapý þirketinden geri alacaktý! Seçim oldu bitti... Ercan'ý geri istemek þöyle dursun, tam aksine, Taþyapý'nýn önüne aspir yollarý döþemek için onunla aþna fiþne oldu! Dedik ya... Burasý KKTC... Burada olmaz olmaz! Burada KTHY'ný batýranlar, Kýbrýs Havayollarý'ný kurtarmak için ona %50 ortaklýk bile teklif edebilir!

5 5 28 Aralýk 2014 Pazar Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Ve Barbaros gidiyor Dur bakalým sýrt sýrta süren görüþmeler, yüz yüze dönebilecek mi? BÖYLE GELMÝÞ, BÖYLE GÝDECEK!.. MÝÞ-MIÞLAR * Cumhurbaþkaný Eroðlu "Önümüzdeki birkaç yýl kritiktir" demiþ. - Sinin da gulle geçsin mesajýdýr bu, baþka bir þey deðil. * Cumhurbaþkaný Eroðlu "Önümüzdeki birkaç yýl kritiktir" demiþ. - Allah razý olsun Eroðlu'ndan 40 yýldýr kýlavuzluðumuzu yapar, hiç banana kabuðuna basmadýk sayesinde. Her defasýnda uyardý, kurtardý bizi. Sadece birkaç defa çýkmaz sokaða saptýk, burnumuzu duvara çarptýk, o kadar! * Sendikalar atýlacak adýmlarý kararlaþtýrmak üzere toplanmýþ. - Heyyyy, atý alan Üsküdar'ý geçti Siz hangi adýmdan bahsediyorsunuz daha Dörtnala koþabilirseniz belki bir umut. * Meclis çalýþanlarý grev yapýnca, Genel Kurul toplanamamýþ. - Niye? Çalýþanlar mý topluyor onlarý saðdan soldan Kendi baþlarýna yolu bulamýyorlar mý? * Halkýn hayat pahalýlýðý hakký elinden alýnmýþ. - Pahalýlýðý alsalar neyse ne Hayat hakkýný da aldýlar. * Halkýn hayat pahalýlýðý hakký elinden alýnmýþ. - E ma her kabahatý, her suçu da hükümete yüklemeyin da zalimliktir. Halk da uyansýn, gözünü açsýn, hakkýný korusun artýk * Uyurgezerleri uyandýrmamak gerekirmiþ. Kim uyandýracak ki... Hepimiz uyurgezer! * Sendikalar eylem hazýrlýðýndaymýþ. - Ne hazýrlýðý yahu Doðaçlama yapýn, doðaçlama "Emek en yüce deðerdir" diyen çalýþanlara, Baþbakanýn neden gülerek baktýðý anlaþýldý sonunda Meðer anlamýný çoktan yitirmiþ onun kafasýnda ve kalbinde... Yazýk Fýndýk fýstýk iþlerle uðraþýyoruz hep. Denktaþ'ýn yeni giriþiminden haberiniz vardýr mutlaka. Yoksa anlatayým. Rumlara ortaklýk teklifinde bulundu! Hani o düþüþe geçen Kýbrýs Hava Yollarý var ya, "gelin ortak çalýþtýralým" önerisinde bulundu karþý tarafa. Hemen þaþýrmayýn caným. Hemen "kelin merhemi olsa"ya sarýlmayýn. N'apsýn yani Ýþ yok, güç yok "Bari göle maya çalayým, ya tutarsa " demiþtir. Yazýk ama Karizmayý çizdirmekten öte bir davranýþ deðil bu. Kasaba politikacýsý iþte. Ufku yok Geleceði göremiyor Geniþ düþünemiyor Madem havacýlýða, taþýmacýlýða merak sardýn, bari büyük düþün THY'ye teklifte bulunsana Ya da Emir Airlines var... Hiç bilemedin, Pegasus'u, Atlas'ý falan dene. Kýbrýs Hava Yollarý ile ortak olacaksýn da n'olacak! Bugün 28 Aralýk Þunun þurasýnda 2014'ün sýfýrlanmasýna kaldý 3 gün B u n d a s o n r a n e k ö y o l u r, n e kasaba! Yatcaz kalkcaz, yatcaaz kalkcaaz, bir sonraki gece yatmadan 2015'e girceez. Mutlu deðilim, huzurlu deðilim, sevinçli coþkulu deðilim. Yanlýþ anlamayýn, kendi adýma konuþmuyorum. Benim keyfim yerinde çok þükür! Ülkemiz adýna endiþeliyim! BÖYLE BÝR ANDI 2014 boyunca hep böyle bal yapmaz arýlar gibi výz výz edildi, dalga geçildi. 2015'te de deðiþen bir þey olmayacak ne yazýk. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 ZEYTÝN DALI Halil SADRAZAM SAVAÞ SUÇLARI Sayýn Doðuþ Derya'nýn bilinen bazý gerçekleri ifade etmesi olumlu ve olumsuz tepkiler yaratmýþtýr. Mecliste söyledikleri herkes tarafýndan bilindiði halde, ilk defa duyuluyormuþ gibi davranýlmasý bugüne kadar gerçeklere gözlerini kapatarak uyur numarasý yapanlarýn bu oyunu sürdüremeyeceðini göstermiþtir. Ortaya çýkan tepkiler, gerçeklerle yüzleþmeye baþladýðýmýzý da göstermektedir. Bu yüzleþmeye katký koymak ve harp hukukuyla ilgili düþüncelerimi paylaþmak istiyorum. Savaþ bir milletin veya milletler topluluðunun isteklerini diðer bir millete veya milletler topluluðuna zorla kabul ettirmek üzere giriþtiði, ileri derecede þiddet içeren silahlý bir mücadeledir. Bütün tarih boyunca yaþanan savaþlarda yaralýlarýn, harp esirlerinin ve sivil halkýn akibeti feci olmuþtur. Ýnsan haklarýnýn, barýþta bile tanýnmadýðý dönemlerde, savaþlarda insaflý hareket ve davranýþlardan söz edilemezdi. Savaþ maðdurlarýna karþý daha insani davranýlmasý düþünceleri ancak 18'nci asýr sonlarýnda belirmeðe baþlamýþtý. Günümüzdeki savaþlarda özellikle sivillerin öldürülmesini ve zarar görmesini engellemek, ülke ya da kitleleri yok etmek yerine onlarý güçsüz býrakarak istekleri kabul ettirmek amaçlanmaktadýr. Buna raðmen savaþlarda istenmeyen trajediler yaþanmaktadýr. Barýþ döneminde insan haklarýna saygýdan uzak olan kitlelerin savaþta uyguladýðý þiddet (IÞÝD örneðinde olduðu gibi) daha da artmaktadýr. Ölüm, kan ve vahþet demek olan savaþlar muharip olsun veya olmasýn insanlar için felâkettir. Asker kiþiler ölür, yaralanýr, hastalanýr ve harp esiri olurken savunmasýz sivil halk daha fazla etkilenmekte, maddi zararlar ve manevi acýlar yaþanmaktadýr. Savaþlarda insanlarýn uðradýðý felâket ve acýlarý hafifletmek, insanlýk þeref ve haysiyetlerini korumak maksadýyla uluslararasý alanda tedbirler alýnmasý ve harp hukukunun daha insani bir hale dönüþtürülmesi hedeflenmektedir. 1864'de baþlatýlan ve tekrarlayan görüþmelerle kabul edilen "Cenevre Sözleþmeleri" 9 Aralýk 1949 da dünya devletleri tarafýndan imzalanmýþtýr. "Cenevre Sözleþmeleri" ve 1977 tarihli protokolleri de dahil pek çok uluslararasý insancýl hukuk sözleþmesi, bugünkü harp hukukunu oluþturmaktadýr. Ýnsanlýk için savaþ ihtimali devam ettiði sürece, bu sözleþmelerin önemi artarak devam edecek ve felâketli dönemlerde insanlar için bir ümit ve teselli kaynaðý olacaktýr. Askeri veya sivil, kiþi veya kiþilerin çatýþmalarda savaþ kanunlarýný ihlâli bir savaþ suçudur. Savaþ esirlerine ve sivillere karþý kötü davranmak da savaþ suçu oluþturan davranýþlardýr. Teslim olmuþ askerleri öldürmek ya da yaralamak, kiþinin onurunu kýrýcý ve aþaðýlayýcý davranýþlarda bulunmak, özellikle de tecavüz ve cinsel þiddetin diðer biçimleri ve insanlarý kalkan olarak kullanmak gibi savunmasýz kiþilere zarar vermek bir savaþ suçudur. Sayýn Doðuþ Derya'nýn ifade ettiði gerçekler bu yönden deðerlendirildiði zaman KIBRIS'ta taraflarýn karþýlýklý olarak iþlediði savaþ suçlarýnýn farklý bir boyutu ortaya çýkmaktadýr. Özyiðit: Avrupa'da okuyan öðrencilerin de burs hakký olmalý Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Cemal Özyiðit, KKTC ve Türkiye'de okuyan öðrenciler gibi Avrupa ülkelerinde öðrenim gören öðrencilerin de burs hakký olmasý gerektiðini vurguladý. Özyiðit, Avrupa Kýbrýslý Öðrenci Platformu'nun (AKÖP) bu yönde baþlattýðý mücadeleyi yerinde ve haklý bulduklarýný belirterek, TDP olarak platforma bu konuda her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný bildirdi. TDP'den verilen bilgiye göre, TDP Genel Baþkaný Özyiðit, AKÖP temsilcilerinden oluþan heyeti kabul etti. TDP Genel Merkezi'nde gerçekleþen görüþmeye, TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, TDP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Asým Ýdris, Mehmet Burhan ile Parti Meclisi Üyesi Serkan Bülbülcü de katýldý. TDP Genel Baþkaný Cemal Özyiðit kabulde yaptýðý konuþmada, öðrencilerden, burs ile ilgili baþlatýlan hak arama mücadelesi, yurtdýþýnda karþýlaþtýklarý zorluklar ve yaþadýklarý sorunlara yönelik bilgiler aldý. Özyiðit, çok parlak bir gelecek vaat eden gençlerle birlikte olmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, KKTC ve Türkiye'de öðrenim gören Kýbrýslý Türk öðrenciler burs alýrken, Sosyal Demokrat Parti (SDP), ülkede sosyal devlet anlayýþýnýn yerleþmesi için mücadele vereceðini belirterek, "devlet dairelerinde rica ile iþ yapýlmasýný istemiyoruz. Bu nedenle hükümetin, 2015 yýlýnda ülkede yaþayan herkese ve her kesime eþit þartlarda icraat yapmasýný arzulamaktayýz" dedi. SDP Baþkaný Tözün Tunalý yazýlý açýklamasýnda, bugüne kadar gelmiþ geçmiþ tüm hükümetlerin insanlarý "rica eder" duruma düþürerek, kendilerine muhtaç pozisyona getirdiðini iddia etti. Güney Kýbrýs'ta iki ilkokul ve üç de ortaokulda ýrkçýlýk karþýtý bir programýn pilot uygulamasýna baþlandýðý, programýn içeriðinde ýrkçýlýk içeren eylemlerin cezalandýrýlmasýnýn da yer aldýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi haberinde, Rum Eðitim Bakanlýðý'nýn BM Mülteciler Yüksek Komiserliði ve ilgili bazý kuruluþlardan destek alarak uygulamaya koyduðu programda okullardaki ýrkçý Güney Kýbrýs dahil Avrupa ülkelerinde öðrenim gören öðrencilerin burs almamasýnýn, doðru olmadýðý gibi eþitlik ilkesine de aykýrý olduðunu vurguladý. Özyiðit, burs tüzüðünde yer alan "3. Ülkeler" ibaresinin yanlýþlýðýna dikkat çekti, "Eðitimde ve saðlýkta tasarruf olmaz derken tam da bu gibi olaylarý kastetmekteyiz. Ülkenin geleceðini þekillendirecek, aldýklarý eðitimle ülkenin geliþmesine ve ileri gitmesine katký saðlayacak gençlere burs vermemek hangi amaca hizmet eder anlamak mümkün deðildir" dedi. Bazý kesimlerin, "Avrupa ülkelerinde öðrenim gören gençler ülkelerine geri dönmüyorlar, o nedenle burs verilmemesi gerekir" yaklaþýmýnda olduklarýný savunan Özyiðit, "2 yanlýþ bir doðru etmez. Yapýlmasý gereken, gençlere burs vermemek deðil, bu gençlerimizi adaya döndürecek bir yapýyý kurmaktýr" dedi. Özyiðit, burslarla ilgili bir düzenleme yapýlacaksa da bunun adaletli ve eþitlik ilkesine uygun olarak yapýlmasý gerektiðine dikkat çekti. TDP Genel Baþkaný Özyiðit, Avrupa Kýbrýslý Öðrenci Platformu tarafýndan Lefkoþa'da Salý günü gerçekleþtirilecek olan eyleme TDP Gençlik Örgütü'nün destek vereceðini de söyledi. HELLÝM KONUSUNDA AVRUPA KOMÝSYONUNA MEKTUP Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi Baþkaný Anýl Kaya, Avrupa Birliði'nden, "Hellim" ve "Halloumi"nin coðrafi iþaret tescili sürecinde Kýbrýslý Türklerin pozisyonunun Kýbrýslý Rumlarýn inisiyatifine býrakýlmamasýný istedi. Kaya, Avrupa Birliði Tarým ve Kýrsal Kalkýnmadan sorumlu komiseri Phil Hogan'a gönderdiði mektupta, ekonomik, sosyal, kültürel boyutlarý olan "Hellim" ve "Halloumi"nin coðrafi iþaret tescili konusunda Kýbrýslý Türklerin hassasiyetinin anlaþýlmasý ve Avrupa Komisyonun "kazankazan" mantýðýný esas alarak dengeli bir çalýþma içerisinde olmasýný talep etti. Kaya Hogan'a gönderdiði mektubu basýnla paylaþtý. Kaya, Phil Hogan'a gönderilen mektubun içeriðinin; Güney Kýbrýs makamlarýnýn baþvurusu üzerine Hellim ve Halloumi'nin Avrupa Birliðinde Coðrafi Ýþaret Tescili (PDO) süreci devam ederken Kýbrýslý Türk üreticilerin pozisyonuna yönelik net bir politika belirlenmediði olduðunu kaydetti. SDP: SOSYAL DEVLET ANLAYIÞININ ÜLKEMÝZDE YERLEÞMESÝ ÝÇÝN MÜCADELE VERECEÐÝZ Tunalý, ülkede yýllarýn düzeni olarak gösterdiði bu düzeninin artýk devam etmesinin mümkün olmadýðýný ifade ederek, bu düzeni yýkmak için halkla birlikte mücadele vereceklerini kaydetti. Tunalý, "hangi devlet kapýsýna gidilse iþlerinin olmadýðýný, Cumhurbaþkanlýðý seçimleri için de hükümetin kendi adaylarýna yönelik oy avcýlýðý yapmaya çalýþtýðýný" iddia ederek, dairelerde memurlar ve müdürler dahil herkesin partizanca çalýþtýðýný da ileri sürdü. BEÞ OKULDA IRKÇILIÐIN ÖNLENMESÝ PROGRAMI davranýþlarýn belirlenmesi, önleyici tedbirler alýnmasý ve ýrkçýlýk karþýtý kültürün geliþtirilmesinin hedeflendiðini vurguladý. Gazete, söz konusu program çerçevesinde ilk kez öðrencilerin ýrkçý davranýþlarýnýn cezalandýrýlmasýnýn da öngörüldüðünü ve bu çerçevede gözetleme cezasýndan okulda uzaklaþtýrýlma cezasýna kadar çeþitli uygulamalarýn hayata geçirileceðini belirtti. GÜNLÜK RUSYA: NATO EN BÜYÜK TEHDÝT Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin tarafýndan imzalanan ve ülkeye yönelik tehditlerin deðerlendirildiði yeni askeri doktrinde, NATO en büyük dýþ tehdit olarak gösterildi. Rusya Güvenlik Konseyi yaptýðý yazýlý açýklamada, ülke adý vermeden 'bazý önde gelen devletlerin kendi çýkarlarý için dolaylý olarak harekete geçtiði' bilgisine ulaþtýklarýný kaydetti. Yeni doktrinde Rusya'nýn ülkeye veya ülkenin müttefiklerine nükleer ya da nükleer olmayan silahlarla saldýrmasý durumunda Moskova'nýn nükleer silahlarla karþýlýk verme hakkýný muhafaza ettiði de yer aldý.baþlýca ülke içi tehditler arasýnda da, 'tarihi ve vatansever geleneklerin zayýflatýlmasý' amacýyla genç Rus vatandaþlarý arasýnda 'bilgi yayarak yaratýlan etki' gösterildi.ülkedeki 'siyasi ve toplumsal durumun istikrarsýzlaþtýrýlmasý' ve 'terör faaliyetleri' de temel iç tehditler arasýnda sayýldý. TÜRKÝYE'YÝ ÝYÝ ÝZLEYÝN Türkiye'deki son geliþmeler izlenmeye deðer doðrusu... AKP Fethullah Gülen cemaati ile birlikte ne kadar kötülük yaptýysa, hepsini de cemaate yüklüyor. Cemaatýn orduya kumpas kurmakla iþe baþladýðýný söyledikten sonra, þimdi de onlarý darbeci olarak suçluyor. Önüne geleni de tutukluyor. Amerika'nýn iade etmediði Fethullah Gülen için de tutuklama kararý çýkardý... Tayyip Erdoðan'ýn tüm bunlarý nereye kadar yapabileceði merak ediliyor... Onun sonunun Hüsnü Mübarek'in sonu gibi olacaðýný söyleyenler az deðil... Ama ne olursa olsun, tüm diktatörlerin sonu belli... BU KEZ FARKLI Yeni yýla çok kýsa bir süre kaldý... Bunun geriye kalan yýllardan farký ne bilir misiniz? Onlara basit bombalarla girerdik, þimdi ise nükleer ile giriyoruz! ONUR Lefkoþa Belediye Baþkaný Mehmet Harmancý Lefkoþa'ya kattýðý deðerlerden dolayý gazeteci, yazar ve emekli öðretmen Neriman Cahit'i bir plaketle onurlandýrdý... Ýyi de etti... Týrnak... "Bak sen! Kýbrýs Havayollarý'na ortak olabilirmiþ! Sen yýllarca yönetemediðin milli havayolunu batýr! Peþkeþ çek! Sat! Sonra yediðin turþuya bak! Önce Ercan'ý geri al. Sonra konuþ. Býrak Ercan'ý geri almayý, geri alacaklarýnýza kýyak da çekiyorsunuz." Cenk DÝLER (Detay) "KKTC bütçesi 4 milyar, 96 milyon, 720 TL olarak baðlandý... Peh' Zulasýnda bu miktardan daha çok parasý olan KKTC vatandaþlarý eksik deðildir. KKTC, bazý özel vatandaþlarýndan daha yoksul!" Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "KTHY çalýþanlarýný sürüm sürüm süründürüp, intiharlara kadar giden hadiselere devlet eliyle sebep olmadýk mý? Bir de 'Kýbrýs Hava Yollarý'na ortak olacaðýz ha?!" Ali TEKMAN (Kýbrýs Postasý) "Sanki da savaþtan dün çýkmýþ bir ülke. Ne yollarda rengarenk süslemeler ne de yeni yýlý heyecanla kutlayacak olmanýn en küçük bir heyecaný." Baþaran DÜZGÜN (Havadis) Günün Kahramaný CEMAL ÖZYÝÐÝT Toplumcu Demokrasi Partisi'nin baþýna geçtikten sonra, ilk büyük sýnavýný son yerel seçimlerde verdi Cemal Özyiðit... Ancak bundan baþarýyla çýktý. Tabii Mehmet Harmancý'nýn kiþiliði de büyük rol oynadý bunda... Þimdi Mustafa Akýncý için de Özyiðit'e o gözle bakanlar var... Ancak Akýncý TDP adayý deðil, partilerüstü baðýmsýz bir aday... Yine de Özyiðit'i bununla sýnayanlar var... TDP Mustafa Akýncý'nýn eski partisi ne de olsa... TKP'nin, BDH'nýn devamý... Akýncý'nýn kazanmasý ona da taze bir hayat bahþeder deðil mi?

7 28 Aralýk 2014 Pazar LEFKOÞA'DA UYUÞTURUCU Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, önceki sabah Lefkoþa'da bir evde polis tarafýndan yapýlan aramada kanunsuz herhangi bir þeye rastlanmadýðý ancak evin doðusunda bulunan boþ arazi içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan 6 paket, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuþturucu madde kalýntýsý olduðuna inanýlan 2 paket, bir yanýk sigara izmariti, bir karton bardak, bir boþ sigara paketi bulundu. Konuyla ilgisi olduðuna inanýlan S.G. (E- 26) ve O.Þ. (E-28) tutuklandý. KANUNSUZ PATLAYICI MADDE ÝTHALÝ Gazimaðusa Akyar Kara Giriþ Kapýsýndan KKTC'ye giriþ yapan Güney Kýbrýs Rum Yönetimi Bölgesinde sakin C.P.'nin (E-54) kullanýmdaki araçta dün polis tarafýndan yapýlan kontrolde, KKTC'ye ithali yasak olan 46 adet çeþitli markalarda av tüfeði fiþengi bulunarak emare olarak alýndý. C.P. Hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. YENÝ ADSL SÝSTEMÝNÝN KURULUMU TAMAMLANDI Telekomünikasyon Dairesi, yeni ADSL sisteminin kurulumunun tamamlandýðýný açýkladý. Daire müdürü Doðan Þah yazýlý açýklamasýnda, mevcut ADSL abonelerinin yeni sisteme aktarma çalýþmalarýnýn bugün yapýlacaðýný ifade ederek, aktarma sebebiyle kýsa bir süre ADSL hizmetinde sýkýntýlar yaþanabileceðini kaydetti. Þah, aktarma çalýþmalarýnýn sabah saat 06.00'da yapýlacaðýný ifade etti. GAÜ EN ÝYÝ 100 UNÝVERSÝTE ARASINDA Avrupa Birliði'nin önde gelen yükseköðretimi denetleme ve akreditasyon kurumlarýndan Fransýz kuruluþ EDUNIVERSAL, Akademik yýlýnýn en iyi yüksek lisans programlarý sýralamasýnda Girne Amerikan Üniversitesi'ne (GAÜ) de yer verdi. GAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, EDUNIVERSAL sýralamasýnda GAÜ, "dünyanýn en iyi 100 yüksek lisans programý veren en iyi 100 üniversite" arasýnda tek Türk üniversitesi olarak yer aldý. ARABASIYLA DENÝZE DÜÞTÜ, EVE GÝDÝP UYUDU Baf'a baðlý "Pegia" (Peya) köyünde, 18 yaþýndaki bir Rus sürücünün, 24 Aralýk'ta arabasýyla denize düþtüðü, kendi çabalarýyla araçtan çýktýðý ve arabayý orada býrakarak, kimseye haber vermeden evine gidip uyuduðu bildirildi. Politis gazetesi, aracýn, sahilde yürüyüþ yapan birisi tarafýndan fark edildiðini, sözkonusu þahsýn polise haber vermesi üzerine bölgeye gelen polisin, sahil güvenlikle birlikte denizde aracýn sahibini aradýðýný, ancak kimseyi bulamamasý üzerine geniþlettiði soruþturma kapsamýnda, aracýn alkollü sürücüsünün evinde uyuyor olduðunu tespit ettiðini yazdý. Haberde, söz konusu þahsýn polise verdiði ifadede, aracýn kontrolünü kaybederek denize düþtüðünü söylediði ve aleyhinde dava okunmasýnýn ardýndan serbest býrakýldýðý kaydedildi. SANAT MÜZÝK VE BALE OKULU - Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, Kýbrýs Sanat Müzik ve Bale Okulu'nu ziyaret ederek, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Genç yeteneklerle bir araya gelen Meclis Baþkaný, sanata önem veren toplumlarýn bunun pozitif yansýmasýný her zaman gördüðünü vurguladý. Okulun Kurucu Direktörü Turgay Hilmi ile birlikte genç yeteneklerin piyano, keman, gitar ve bale çalýþmalarýný izleyen Siber, çocuk korosu ile birlikte þarký söyledi. HAYAT PAHALILIÐI ÖDENEÐÝ HAZÝNE-SEN: KABUL EDÝLEMEZ Hazine Çalýþanlarý Sendikasý (Hazine-Sen), sendikalarýn görüþleri alýnmadan tek yanlý tasarruf ile yasa tarafýndan düzenlenen haklarýn, Yasa Gücünde Kararname ile ortadan kaldýrmasýný kabul etmelerinin mümkün olmadýðýný bildirdi. Hazine-Sen, "Yasa Gücünde Kararname ile 2015 yýlýný kapsayan Hayat Pahalýlýðý ödeneklerinin durdurulmasýnýn tüm çalýþanlarýn enflasyon karþýsýnda gelirlerinin daha çok erimesine neden olacaðý" kanaatinde olduðunu da kaydetti. Hazine-Sen yazýlý açýklamasýnda, Bakanlar Kurulu tarafýndan "Yasa Gücünde Kararname" düzenlenerek, Kamu Görevlileri Yasasý'nýn hayat pahalýlýðý ödeneði hakkýný düzenleyen 25. maddesinin uygulanmasýnýn 2015 yýlý için durdurulmasýný eleþtirdi. Hükümetin, "Göç Yasasý" olarak anýlan Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ Ücret) ve Diðer Ödeneklerini Düzenleyen Yasa'yla iþe alýnanlarýn maaþlarýnda iyileþtirme yapmak yerine bütün çalýþanlarýn gelirlerini azaltarak, kamu ve özel sektörde görev yapan tüm çalýþanlarý "Göç Yasasý" kapsamýna sokmaya çalýþtýðýný savunan Hazine- Sen, bu karar ile çalýþanlar arasýnda çatýþma yaratarak kendine fayda saðlamayý umduðunu da iddia etti. Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ Ücret) ve Diðer Ödeneklerini Düzenleyen Yasa'nýn Anayasa'ya, Hukuk Devleti ilkesine ve Uluslararasý ILO Sözleþmelerine aykýrý olduðunu, bu yasanýn kamu ve özel sektör rekabetini ortadan kaldýrarak, özel sektör çalýþanlarý açýsýndan, ücretlerin belirlenmesi konusunda da baðlayýcý ve etkili olduðuna iþaret eden Hazine-Sen, þunlarý kaydetti: "Hayat pahalýlýðý ödeneði hakkýnýn ortadan kaldýrýlarak yeni bir uygulamaya geçileceði konusunda basýn açýklamasý yapýlmasýna raðmen nasýl bir uygulamaya geçileceði konusunda Hükümet tarafýndan herhangi yasal bir düzenleme bugün halen yapýlmamýþtýr. Basýna yansýyan açýklamalardan anlaþýldýðý kadarý ile Göç Yasasý'nýn ortaya çýkardýðý eþitsizliði ortadan kaldýrarak maaþlar arasýndaki farký azaltmak amacý ile uygulanmasý düþünülen yeni sistemde tüm çalýþanlara eþit artýþ öngörülmektedir. Ýki rakama eþit artýþ verilerek aralarýndaki farkýn nasýl kapatýlacaðý ekonomik akýlla izah edilemez. Maliye Bakaný 2015 yýlýnda bütçe gelirlerinde artýþ saðlanacaðý ve Türkiye Cumhuriyeti'nden bütçe açýðý için kaynak istenmeyeceðinden bahsetmiþtir. Bu söylemden çýkarýlabilecek sonuç 2015'te oluþacak enflasyon karþýlýðý verilmesi gereken hayat pahalýlýðý ödeneði dondurulacak ve gelirlerde artýþ saðlamak adýna "Kamu Hizmet Bedellerine" 2015'te hatýrý sayýlýr zamlar yapacaktýr. Hazine Çalýþanlarý Sendikasý olarak, Sendikalarýn görüþleri alýnmadan tek yanlý tasarruf ile Yasa tarafýndan düzenlenen haklarý, Yasa Gücünde Kararname ile ortadan kaldýrmasýný kabul etmemiz mümkün deðildir. Çalýþanlarýn haklarýný korumak adýna konunun takipçisi olacaðýmýzý kamuoyu ile paylaþýrýz." LEFKOÞA BELEDÝYE ORKESTRASI ÇOCUK KOROSU Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Mehmet Harmancý, Lefkoþa Belediye Orkestrasý Çocuk Korosu'nu kabul etti. LTB'den verilen bilgiye göre, Koro Þefi Hare Yakula'nýn baþkanlýk ettiði çocuk korusu, LTB Baþkaný Mehmet Harmancý'ya teþekkür etti, 29 Aralýk Pazartesi akþamý Lefkoþa AKM'de saat 20.00'de vereceði konsere davet etti. Yakula yaptýðý konuþmada, Lefkoþa Belediye Orkestrasý Çocuk Korosu'nun geçen yýl kurulduðunu ve 45 öðrencisi olduðunu belirterek, çocuklarýn sadece akademik yönden deðil sosyal yönden de geliþtirilmesi gerektiðine dikkat çekti, bu tür aktivitelerin çocuklarýn öz güven kazanmalarýný saðladýðýný kaydetti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI CENGÝZ TOPEL, HASTANE MÝ KALACAK, REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ MÝ OLACAK? Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle'nin Cengiz Topel Hastanesi bünyesinde bir rehabilitasyon merkezi inþa edileceðini açýklamasý üzerine þunlarý söyledi: "Saðlýk Bakaný yýlbaþý dolayýsýyla hastaneleri rehabilitasyon merkezlerini dolaþýyor ve her gittiði yerde mavi boncuk daðýtmaya devam ediyor. Bir müddet önce Cengiz Topel Hastanesi'ni by-pass ederek Güzelyurt'a bir yeni hastane inþa edeceklerini açýklamýþtý. Bölge halkýnýn haklý tepkilerini umursamamýþtý bile. Ancak Nisan ayýnda yapýlacak olan cumhurbaþkanlýðý seçimi için bir adým geri attý Atýlan adýmlar bölge halkýný tatmin etti mi? Etmedi. CTP'nin hükümet olduktan sonra, muhalefette iken verdiði sözleri unutarak, bir anda tam aksi yönde hareket etiðini bilenler buna inanmazlardý zaten. Söylediklerinin arkasýnda duran Saðlýk Bakaný bir anda diðer hükümettekiler gibi sessizliðe büründü. KKTC Meclis Baþkaný Sibel Siber CTP'nin cumhurbaþkaný adayý ve Sibel Haným Lefke bölgesine giderek orada bir açýklamada bulundu. Cengiz Topel kapatýlmayacak daha da geliþtirilecek diyerek bölgedekilerin tepkilerini düþürmeye çalýþtý. Bu durum aslýnda 'hele sizden oylarý alayým' da gerisi gelir demektir. Ýnananlar da oldu, ama inanmayanlar çoðunlukta. Hafta sonu bir de ne görelim. Sayýn Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Saðlýk Bakaný orada yaptýðý konuþmada þöyle dedi: "Saðlýk Bakanlýðý olarak Cengiz Topel Hastahanesi bünyesinde bir rehabilitasyon merkezi açacaðýz" Bilmem ama Lefke bölgesi insanlarý bundan bir ders çýkardýlar mý? 2015 yýlýnda açýlmasý planlanan rehabilitasyon merkezinin kýsa süre içerisinde hastanenin tümünü kapsayacaðýný ve Güzelyurt'a yapýlacaðý söylenen hastane eðer inþa edilirse tüm iþlevin oraya kaydýrýlarak Cengiz Topel Hastanesi bir rehabilitasyon merkezine dönüþtürülerek hesabý görülecektir. Bunun parasý nasýl elde edilecek? Bütçeye konan para buna cevaz verir mi? Vermez tabii ki Ancak eski rehabilitasyon merkezindeki hastalar tek bir yere taþýndýðý zaman diðer yerler boþalacak Boþalan binalar birilerine peþkeþ çekilecek Ondan sonrasý da onbir!" BÝZÝM DUVAR KORKMA SÖNMEZ BU TEPENDE YANAN "AMPUL" Bizim Mandra Serdar Denktaþ'ýn, batmakta olan Kýbrýs Havayollarý'na %50 ortaklýk teklif ederek alýcý çýkmasý, mandrada tam bir þok etkisi yaratýr. KKTC Baþbakan Yardýmcýsýnýn böyle bir teklifi yaptýðýna inanamayan vatandaþlar "Neler oluyor? KKTC'de altýn madeni mi buldular yoksa darphane kurup kalpazanlýða mý baþlýyorlar?" diye hayretler içinde kalýrken, sokaktaki adam "Madem ki Cyprus Airways'in yüzde 50'sini alacak paranýz vardý, KTHY'ný neden kurtarmadýnýz da batmasýna göz yumdunuz?" diyerek öfkeli öfkeli söylenir.

8 8 28 Aralýk 2014 Pazar Cenk Gürçað Ben ve pek çok arkadaþým bir anda Sibel Haným'ýn Cumhurbaþkaný Adaylýðý sayfasýný "like" yapar durumda bulduk kendimizi! Neden böyle bir ihtiyaç duyuldu ki? Ayný teknoloji ile oylarýn sayýsý da artar mý acaba? :))) Barýþ Mamalý YAPTIÐIMIZ BU AÇIKLAMA SÝZCE BUGÜN ÝNTERNET HABER SÝTELERÝNDE VE YARIN DA GAZETELERDE NE KADAR YER ALABÝLECEKTÝR? Protokollerdeki diziliþ sýrasý o ülkenin fiili yönetim þeklini ortaya koyan önemli göstergelerden biridir. Ülkemizdeki protokol diziliþinin nasýl olacaðýna da yürütme organý dediðimiz Bakanlar Kurulu karar vermektedir. Ne yazýk ki, protokollerde yýllardýr varolan antidemokratik ve hakimiyetsiz yapýyý deðiþtirmeye hiçbir iktidarýn gücü yetmemiþtir. Protokol sýrasýna bakýldýðýnda açýk olarak atanmýþ askeri komutanlarýn - ki çoðu yabancý devlet askerleridir ve keza elçinin halk tarafýndan seçilmiþ sivil yöneticilerin önünde yer aldýklarý görülmektedir. Demokrasiye, baðýmsýzlýða ve hukukun üstünlüðüne inanan her bireyin ve özellikle de siyasilerin bu protokol görüntüsüne þiddetle karþý durmalarý gerekmektedir. Apoletlilerin seçilmiþlerin önünde devlette temsiliyet önceliðine sahip olmalarý þiddetle reddedilmelidir. Mevcut protokol diziliþinde askeri militarist bir hegemonyanýn devlet üzerinde egemen kýlýndýðý þeklinde bir görüntü ortaya çýkmaktadýr. Demokratik devlet düzeni yerine askeri idare rejiminin aðýrlýkla varlýðýný hissetiren bu protokol düzenini derhal deðiþtirmemiz ve demokratik hukuk devleti görüntüsüne çevirmemiz gerekmektedir. Demokrasiye dayalý düzenlerde, demokratik seçimle iþbaþýna gelen kiþi veya makamlar her zaman atanmýþ makamlardan üstün tutulmakta ve protokolde de bu üstünlük kendini göstermektedir. Çünkü halk iradesi her zaman en üstün demokratik deðerdir ve demokratik devletler her zaman seçilmiþler tarafýndan yönetilmektedir. Demokratik hukuk devletinin üç ana kuvveti, Yasama, Yürütme ve Yargý dan oluþmaktadýr. Devletin temsil yeri olan protokol içerisinde ise Yargý yý temsil eden Yüksek Mahkeme Baþkaný nýn generallerin ve elçinin arkasýnda yer almasý demokrasi adýna büyük bir ayýptýr ve kabul edilebilecek bir durum deðildir. Bu tam anlamýyla Yargý erkinin küçümsenmesi ve hiçe sayýlmasýyla eþdeðerdir. Yüksek Mahkeme Baþkaný nýn layýk olduðu yer, yasama ve yürütme organlarý ile birlikte protokolün en ön sýrasýdýr. KKTC Devlet protokolündeki sýralamad siyasi parti baþkanlarýnýn, ana muhalefet parti baþkanýnýn, bakanlarýn, belediye baþkanlarýnýn, Baþsavcý, Sayýþtay Baþkaný ve diðer seçilmiþlerin, atanmýþ askerlerin ve bir elçinin arkasýnda neredeyse sýranýn kuyruk kýsmýnda yer almasý demokratik mantýk ve devlet onuru açýsýndan kesinlikle izah edilemez bir durum yaratmaktadýr. Devlet þeref ve onuru açýsýndan ya bu protokol diziliþi derhal deðiþtirilmeli yada Anayasa daki Demokratik Hukuk Devleti ibaresi kaldýrýlarak oyun oynanmaktan vazgeçilmelidir. Keza onurlu bir devlet anlayýþý bu pozisyonda kalmayý asla kabul etmez. Bu olumsuzluðu ortadan kaldýrmak adýna Bakanlar Kurulu nu derhal göreve çaðýrýr, tüm siyasi parti temsilcileriyle kurum baþkanlarýný da bu anti-demokratik temsiliyet diziliþini topyekün protesto etmeye ve bu tip ezik protokol içerisinde yer almamaya bir kez daha davet ederiz." HUKUKUN ÜSTÜNLÜÐÜ HAREKETÝ Av. Barýþ Mamalý - Baþkan Bülent Fevzioðlu ÖTESÝNDE... basýlý takvim yapraklarýndan ve kalem uçlarýndan, bir yýlý daha alýp gitmemize silmemize az kaldý... þimdilerde, devasa bir dikiz aynasý gibidir, geride kalan yaþanmýþlýklar... geride kalan yaþanmýþlýklar, akýp giden bir nehirdir hayatýmýzdan... kimi zaman; alabildiðine durgun ve sakin, kimi zaman aklýmýzý, yüreðimizi ve ruhumuzu hýrpalayan gürültülerle akýp giden ve aynýsý bir daha tekrarlanmayacak bir nehir... ve elbette... elbette aynýsý olmasa bile yaþadýklarýmýzýn, yaþadýklarýmýza çok yakýn benzerleri çýkýp gelecektir 2015 te de... çünkü her yeni takvim, geride kalanýn ve o bize göre eskiyenin devamýndan ibarettir biraz da... sevinç ve coþkular kadar, sancý ve kederler de olacak hayatýmýzda yeniden... yeniden türkülenip çoðalýrken yüreklerimiz, yeniden kýrýlýp azalacak mutlaka... kimi haller olacak ki bir dalgýç gibi inerken dibe, kimi hallerde de bir daðcý gibi týrmanacaðýz en doruklara... ve bir kez daha öðreneceðiz ki aslýnda; dalgýçýn daðcýdan, daðcýnýn dalgýçtan yoktur hiç farký... diple doruk, yapýþýk kardeþleridir hayatýmýzýn... ne dip uzaktýr insanoðlu ile insankýzýna hayatý içerisinde ne de doruk... en güneþsiz günlerimizde bile; sureti topraða yansýyan gövdelerimizin gölgeleridir her ikisi de... ne biz gölgesiz yaþayabiliriz ne gölgelerimiz bizsiz... ve zaten gölgelerimizin silindiði anda da... malûm ki artýk, ol beden yol eylemiþ baþka diyarda... * * * basýlý takvim yapraklarýndan ve kalem uçlarýndan, bir yýlý daha alýp gitmemize silmemize Fehmiye Kul - Ýtibar denen biþi yok bunlarda... Ozan Demiralp 2015 CUMHURBAÞKANLIÐI FALINDA HALKIN ADAYI M. AKINCI ÇIKTI. az kaldý... þimdilerde, devasa bir dikiz aynasý gibidir, geride kalan yaþanmýþlýklar... iyiye, güzele ve sevinçlere yönelik umut; her daim olduðunca, zulamýzdadýr yine... birbirini kucaklayan o en aydýnlýk düþler ve düþünceler yine en içten dilek ve temennilerdir sevgi yumaklarýnda... ne varsa geride kalan ve yaþanmýþ olan, hepsi bizimdir... ellerimizin kollarýmýzýn yüreklerimizin saçlarýmýzýn sevinçlerimizin ve inançlarýmýzýn... yanýlan kýrýlan ve örselenenler de bizimdir... çünkü biz inandýðýmýz için yürüdük üzerine, dokunduk, öptük, kokladýk ve sarýldýk... yanýlmýþ, kýrýlmýþ ve örselenmiþ olmak da bir kazanýmdýr aslýnda... ne varsa yaþadýklarýmýz, yaþanmýþ olanlarýn hepsine, gönülden selâm olsun... selâm olsun çünkü; bütün bunlarý yaþadýðýmýz için yaþça büyüdük ve olgunlaþtýk biraz da... baþka türlü nasýl büyür ve olgunlaþýr ki bir insan? * * * basýlý takvim yapraklarýndan ve kalem uçlarýndan, bir yýlý daha alýp gitmemize silmemize az kaldý... þimdilerde, devasa bir dikiz aynasý gibidir, geride kalan yaþanmýþlýklar... kendi adýma, yýllardýr bir deniz feneri gibi rota tuttuðum þu kýsacýk þiirle hazýrlanýyorum ben, nasipse yeni yýla: bir ilk çað insaný yaratýrken tekerleði bir baþkasý baþka yerde keþfederken ateþi üçüncü bir insan durmuþ bakýyor; yakmak istiyordu ilk ateþle ilk tekerleði... Allah ým ne olur... ne bu þiirde tarifi yapýlan o üçüncü insan lardan her hangi biri gibi, oldurma beni... ne de bu üçüncü insan lardan her hangi birinin gölgesiyle bile olsa, örseletme kalbimi... ötesinde... ötesinde sevinçlerin de kabulüm, hüzünlerin de... Yazar: Mahmut Anayasa / Mandýra Times FALCI GATRÝYABA'DAN TEGGE BURCU (OÐLAK / 22 ARALIK - 19 OCAK) Bunnar anam paracýdýr, mangýr de gennere akan sular durur Aþk, meþkten annamazlar, varýsa da, yoðusa da iþ, hem kotor Napolyon ehendi da Tegge burcundandýr, onçün dedi "Para, para, para" Gendinden eminmiþ bunnar, e cepde para varýsa Emindiller ama yoðusa da Emine, iki lakýrdýlarýndan biri para, vay ziligurti çýkarasýngýz be gavole Bunnarmýþ güya sert çocukdur, benim Londrez angoni da ayni burçdandýr da der baa "Biz touhg gayýk", dedim gee "Ne gayýðý be, sizden gayýk olursa, ben da vapurum", ma annamaz ya elin Londrezi Turkca, bakar baa öyle aval aval da ansýzdan "Þit" der Sordum benim gomuþuya nedir da dedi baa "Bok der saa", geberdeem geni bicez sahat durung göresingiz, utanmaz, arlanmaz basdarda Neyisa konumuza dönelim, bu Tegge burcundakiler her þeyi gendileri bilir zanneder, oldu bannem, annad da açýlýng Lazýmdýr hep gendi düþündükleri doðru olsun, yokdur bannem öyle bir alemcik, aha bir bog bilmezsingiz, nedir yani bu afra, tafra Bir da bunnar isder hep gazansýn, sanki da golifadýr Bir da inaaat, inaaaat gavole??? Tam Tegge inadý, usandýrýr, býkdýrýr garþýsýndakini mutsuna suratlýlar Ya bunnara selam vering da sekiz sahat düþünür saa selam versin mi, vermesin mi, neyimiþ? Lazýmmýþ mesafeli olsunnar, e o zaman yörü git iki dönüm oyanný da mesafemiz olsun bannem, yedikleri naneye bak sen Bir da bunnar ay anam çok kuralcýdýr, illam yörüyecek cýzgýnýn üsdünde, be geç be biraz da buyandan yörü, yok, lazým oraþda yörüsün da kuralmýþ bozulur, sankim da çif gale maç yaparýk da rengacý hakem penaltý vereek, gavvole allah için, görüng gýzým ne haller Adam çatladýr bunnar, adam Efendim bunnar içlerinde sevgiye açmýþ, hade beee??? E acýkdýysang çýkar dýþarý genni da biri yesin madem, kim bileek o þu içden içe sevgi isdeng hem ilgi??? Sankim da dombula oynarýk da numara çekersingiz baa??? Ben yemem ha, bilesingiz Baa anný þanný esgi süvari Gatriye deller, hahayttt Bir da oðraþmazlar mý o þu öyle ciddi gözüksünler, olan her tarafýngýz ciddi olsa ne yazar, güyam ciddisingiz ama esgi modasýngýz, yalan mý? Gelenek da görenek, bunnar hala daha at üsdünde sünnet töreni yapan cinsdiller, saf gan hem da Yahu elingizin altýnda interfile var, bütün düngya avýcýngýzýn içinde da hala daha esgi kafa? Vaz geçing bu kafadan da eyi deil Ne yalan söyleyeyim ki azimlisingiz, bayýlýrým bu özelliðingize Esgiler ne derdi? "Aziminan sýçan, daþý deler", yörüyüng da gorkmayýng madem, duttuðunuzu koparýng ama yok da her duttuðunuzu ha, hahahahahayyyyyyttttttttt, aha beyendim gendi espiriðimi da güldüm bannem E hade bye, etiþir bugadar da tansiyonum çýkdý, "Be Salimeeee, getir o fasulya hapcýðý da içeyim anam"

9 9 28 Aralýk 2014 Pazar Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV LÝBERAL ENTELÝJENSÝYA Liberal entelijensiya, "AKP hükümetine demokrasi ve hukuka dönüþ çaðrýsý" baþlýklý bir metne imza toplamaya çalýþýyor.bu metne imza koyanlar liberal entelijensiyanýn sahtekarlýðýna ortak olacaklardýr. Sahtekarlýk sözü aðýr gelebilir. Onun için kýsa bir açýklama yapacaðým.metin iþlerin son bir kaç yýlda bozulduðunu ima ediyor. Öncesini, liberal entelijensiyanýn siyasal Ýslam'ýn yükseliþine yaptýðý katkýyý, hatta suç ortaklýðýný gizlemeyi amaçlýyor. AKP'nin demokrasi ve hukuk düzeni getirmeye çalýþýrken yoldan çýktýðýna inanmamýzý istiyor.bir zamanlar hata yapýlmýþ olduðunu kabul etsek bile, tüm olup bitenlerden sonra, hala o hatalý tutumda ýsrar etmek, aslýnda "hatanýn" kasýtlý olduðunu, bu anlamda bir sahtekarlýkla karþý karþýya olduðumuzu gösteriyor. Bir Anglosakson deyimini ödünç alýrsam, geçmiþte bunlar tarafýndan bir kere dolandýrýldýysanýz, sizi dolandýranlara ayýp. Þimdi ikinci kez kanarak bu metne imza koyarsanýz artýk size ayýp. Ergin YILDIZOÐLU (bosluklarergin. blogspot.com.tr) TARÝH 1 ARALIK 2013 AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Mevlüt Çavuþoðlu bütün sendikalarýmýzý deðil, 'bazý' sendikalarýmýzý hedef gösterdi. Dolaylý bir ifadeyle Türkiye'nin yardýmýna karþýlýk nankörlük gördüklerini söyledi. Gözden kaçmayanlar... KABAHATLER VE ÖZÜRLER CTP milletvekili Doðuþ Derya'nýn AKP'li Ömer Faruk Öz'den özür dilemesini gerektirecek bir durum yoktur. Kendisi de defalarca özür dilemeyeceðini, özür dilemesi gerekenin Ömer Faruk Öz olduðunu söylemiþtir. Ömer efendi özür diler mi bilemeyiz, Padiþahý bu mevzuda ne düþünür, onu da bilemeyiz. Ama CTP'yi yönetenlerin de Doðuþ Derya'ya da Kýbrýslýtürk toplumuna da özür borçlarý olduðunu ve bunlarýn gereðinden fazla biriktiðini ve en kýsa zamanda özür dilemedikleri takdirde, bu dilenmemiþ özürlerin kabahate dönüþeceðini söyleyebiliriz. DÝPNOT TC Baþbakaný Ahmet Davutoðlu'nun 101 baský yapan Stratejik Derinlik isimli kitabýnýn korsan baskýlarý toplatýldý, dijital baskýlarý da internetten kaldýrýldý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Cumhurbaþkanlýðýna son kez aday oluyorum." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) VÝRGÜL... KARIÞIK KAFALAR, SÝBER NUMARALAR "Halkýmýzýn kafasýný boþu boþuna karýþtýrýyorlar" diyor Sibel Siber. Aaa dert ettiði þeye bakýn!.. Býrakýn karýþtýrsýnlar, býrakýn kafalar karýþsýn Sibel haným. Hatta sizin kafanýz da karýþsa hiç fena olmaz. Karýþýk kafa iyidir. Düþünen insanýn kafasý karýþýr. Hem belki biraz düþünürseniz, hýrsýnýza hakim olur, gazetelere mektuplar yazarak diðer cumhurbaþkaný adaylarýný karalamaz, facebook'ta sizin sayfanýzý beðenmeyenleri beðenmiþ gibi gösteren "Siber" numaralara da baþvurmazsýnýz BAZILARININ DA ÝÞÝ FACÝAYA ÖRTÜ OLMAK, NAPSINNAR, ELLERÝNDEN GELEN BU!!! "Bu vardýr' demekle olmaz. Ne yaptýðýnýz da önemlidir. Ýkisini birlikte söylemek baþkadýr, kara haberci gibi 'ülke uyuþturucuya teslim oldu' demek baþkadýr. Gençlerimiz pýrýl pýrýldýr." Gencay EROÐLU (Gençlik Dairesi Müdürü) "Devlet Tiyatrolarý'ný size, hükümetinize biat eden iþ bilmez cahillerine teslim ettiniz..." Yalan mý, bakan olduðunuzdan bu güne kaç oyun izlediniz, kaç opera, bale, senfoni gördünüz, kaç sergi dolaþtýnýz, gördüðünüz kaç müze, okuduðunuz kaç kitap, izlediðiniz kaç film var? Sizi geçelim, hükümetinizin kaç üyesini hangi sanatsal etkinlikte gördük, parlamento da onca vekiliniz var, kaçýnýzýn sanatla iliþkisi var? Yanýtlayalým, hiçbirinizin. Tutmuþ, sanatla iliþkinizi yere çalan yazýsýndan ötürü, Tiyatro Eleþtirmenleri Birliði Baþkaný, yazar-eleþtirmen Üstün Akmen'i dava etmiþsiniz! Bunu Akmen'nin sorularýna yanýt veremediðiniz için yaptýðýnýz aþikârdýr. Sayýn bakan, Yalnýz biz deðil bu ülke de olup bitenleri gören aklý açýk her yurttaþ sizin, baþta devletin ödenekli sanat kurumlarýný ve ülkedeki tüm sanat alanlarýný bitirmek üzere atanmýþ olduðunu biliyoruz. Yargýya deðil nereye KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu baþvurursanýz vurun bu gerçeðin üstünü örtme gücünüz yok. Göreve geldiðiniz andan itibaren uygulamalarýnýz ortada. Üç dört haddini bilmez yetersizin hazýrladýðý, altýnda imzanýz bulunan TÜSAK (Türkiye Sanat Kurumu) adlý saçmalýklar manzumesine karþý çýkan kim varsa görevden aldýnýz. Devlet Tiyatrolarý'nýn kullanýmýndaki salonlarýný yangýndan mal kaçýrýr gibi sattýnýz. Opera, Bale, Senfoni ve Devlet Tiyatrolarý'ný size, hükümetinize biat eden iþ bilmez cahillerine teslim ettiniz. Tek amacýnýz var, TÜSAK'ýn öngördüðü 11 akil adamla sanat alanlarýný zapturapt altýna almak. Bunun için yapamayacaðýnýz yok. Yasalar, temayüller filan umurunuz deðil. Devletin sanat kurumlarýný bitirme operasyonu ile eþ zamanlý yürüttüðünüz, ülkenin her alandaki sanatçýlarýný ötekileþtirme, hiçe sayma, yasaklayarak ve üretim alanlarýný yok ederek yere çalma uygulamalarýnýz da aþikârdýr. Bunlarý belgeleriyle madde madde onlarca kez yazdýk, meydanlarda baðýrdýk, basýn açýklamalarý ile dillendirdik, paneller, sempozyumlar, hukuksanat buluþmalarý gerçekleþtirip tek tek anlattýk ve önermelerimizi yazýlý metinlerle dillendirdik, hiç birini ne siz, ne hükümetiniz, ne de sunduklarýnýzdan beslenen yandaþlýk dikkate almadýnýz. Hiçbir sorumuza yanýt verme cesareti bile gösteremediniz. Þimdi, sizin sanat ve kültür ile iliþkinizi sorgulayan Üstün Akmen'i dava ediyorsunuz, bu ne cehalet, bu ne sýradanlýk? Öneririm sayýn bakan hiç durmayýn. Sizin, hükümetinizin ve yandaþlýðýnýzýn tüm sanat düþmanlýklarýný yere çalan bizleri de dava edin, çünkü bilin ki Üstün Akmen yalnýz deðildir (Orhan Aydýn/Sayýn Kültür Bakaný/soL)

10 10 28 Aralýk 2014 Pazar Kalem Yalçýn Okut TÜRKÇE DÝLÝYLE FELSEFE... Yeni Sultan cevherlerine bir yenisini daha ekledi ve buyurdu: Türkçe diliyle felsefe yapýlamaz!.. Tümcesi aynen þöyle: "Þu anda Türkçenin mevcut kelime haznesiyle felsefe yapamazsýnýz. Ya Osmanlýca ya da Ýngilizce, Almanca, Fransýzca kelime ve kavramlara baþvuracaksýnýz." Bunu söylerken amacý bellidir. Okullara mecburi ders olarak koyduktan sonra Arapça harflerle yazýlan Osmanlýcayý daha da yaygýnlaþtýrmak istiyor. Dil devrimine ve laikliðe bir de buradan vurmak istiyor. Tabii, baþta Ý. Kuçuradi Hoca olmak üzere Türkiye'nin saygýn felsefecileri Hünkârý hemen yanýtladýlar; 'hayýr, Türk dilinde felsefe yapýlabilir' dediler. 40'lý ve 50'li yýllarýn yazarý olmakla birlikte yazý ve eserlerinin etkisi 60'lý yýllarda da süren eleþtirmen Nurullah Ataç vardý. Türkçe dilini en iyi yazan yazarlarýn baþýnda geliyordu. Liseli günlerimizde ve nücahitlik yýllarýmýzda yazýlarýný sular seller gibi okurduk. Devrik cümlenin kurucularýndandý. Arapça kelimelere þiddetle karþýydý ve öztürkçe akýmýnýn öncülerindendi. Çok akýcý, basit ve anlaþýlýr bir dille yazýyordu. Yaþasaydý eminim Sultan'ýn bu sözleri üzerine kalkar suratýna iki tokat atardý. Tabii sonra da içeri atýlýrdý!.. Neyse ki yaþamýyor da hem Tayyip Sultan o iki tokattan kurtuldu, hem de Nurullah Ataç içeri atýlmaktan... Oysa Osmanlý'da 'dayak cennetten çýktý' denirdi ve eðitim dayak üzerine kurulmuþtu. Ayný Sultan çok deðil daha iki yýl önce, 24 Nisan 2012'de yapýlan Anayasa Dili Sempozyumu'nda tam tersini söylüyordu. Aynen þöyle demiþti: "Zaman zaman söyleniyor, 'Türkçe ile felsefe, bilim dili kurulmaz' deniyor. Bunlarýn tamamý ýrkçlýk kokan açýklamalardýr. Irkçýlýk ihtiva eden bir düþünüþ biçimidir. Dünyadaki tüm diller gibi Türkçe de zengin kelime haznesiyle, bu dili konuþan herkese sonsuz, sýnýrsýz, engin bir muhayyile sunabilecek güce sahiptir." Hangisi doðru?.. Birincisi mi, ikincisi mi?.. Ýkisini de okuyan bir lise öðrencisi ya da türbanlý bacýlarýmýz ne diyecekler taban tabana zýt bu iki farklý görüþ karþýsýnda?.. Hangisine inansýnlar?.. Liseli gençleri ve türbanlý bacýlarý geçtim, Türkiye'yi içerde ve dýþarda çeþitli platformlarda temsil eden hariciye diplomatlarý ne der?.. Onlarý da geçtim, Sultan'ýn bir sözünü iki etmeyen anlý þanlý yargýçlar ne diyebilir?.. Onlar da bir yana, Sayýn Valimiz H. Akça ne der bu cevherlere?.. Ýþte böyle bir politikacý besliyor sizi ey Beslemeler... Büyük devlet adamý!.. Dünya lideri!.. Engin ve derunî bilgisiyle her konuda uzman... Uzman ki ne uzman... Konu tarihse, tarihçi... Konu mimarlýksa, mimar... Konu dil ise, dilci... Felsefe ise, felsefeci... Bir tek kadýn-doðum uzmaný olmadýðý kaldý. Fakat 4 çocukta ýsrar ettiðine göre yakýnda oraya da el atar yaþýndaki liseli genci bile kendisine hakaret ettiði gerekçesiyle tutuklatan zihniyetten ne beklenebilir ki?.. Allah Türkiye'nin genç kuþaklarýný -ve tabii bizdekileri- diktatörün hýþmýndan ve zulmünden korusun!.. EROÐLU'NDAN BASIN MENSUPLARINA YENÝ YIL RESEPSÝYONU Cumhurbaþkaný Eroðlu önceki akþam basýn mensuplarý onuruna yeni yýl resepsiyonu verdi. Eroðlu resepsiyonda yaptýðý konuþmada, yeni yýlýn basýn camiasýna, Kýbrýs Türk insanýna, ülkeye, insanlýða, Anavatan Türkiye'ye, tüm dünyaya mutluluk ve saðlýk getirmesini temenni ederek, geçmiþ yýlýn özetini yaptý ve gelecek yýla yönelik düþüncelerini açýkladý. Resepsiyona basýn-yayýn kuruluþu temsilcileri ve çalýþanlarý yanýnda bazý bakanlar ve milletvekilleri de katýldý. MÝMARLAR ODASI YENÝ YIL KOKTEYLÝ DÜZENLEDÝ Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði'ne (KTMMOB) baðlý Mimarlar Odasý yeni yýl kokteyli düzenledi. Bedesten'de önceki akþam gerçekleþen kokteyle, Meclis Baþkaný Sibel Siber, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, bazý bakanlar, Oda üyeleri ve davetliler katýldý. Oda Baþkaný Azmi Öge, etkinlikte yaptýðý kýsa konuþmada, Oda yönetim kurulu üyelerini tanýtarak, yeni yýl kokteyline katýlan herkese teþekkür etti. Öge'nin konuþmasýnýn ardýndan meslekte 25 yýlýný dolduranlara plaket takdim edildi. ATATÜRK KOÞUSU LEFKOÞA'DA YAPILDI TUZLA'DA DRENAJ ÇALIÞMASI - Gazimaðusa Belediyesi, Yaðmur Suyu Drenaj Projesi kapsamýnda yaðmur suyu drenaj hattý çalýþmalarýna Tuzla Bölgesi'nde devam ediyor. Yaðmur sularýnýn sýkýntý yarattýðý yerlerden biri olan Tuzla'daki Hasan Güvener Caddesi'nde yapýlan çalýþmalarda 100 metrelik drenaj hattý döþendi. Gazimaðusa'nýn bütününü kapsayan Yaðmur Suyu Drenaj Projesi'nde önceden belirlenen programý takip eden ekipleri aþýrý yaðýþlardan olumsuz etkilenme riski olan bölgelere kalýcý çözüm getirme hedefiyle hareket ediyor. Hasan Güvener Caddesi boyunca mevcut hatlar yenilenirken, yeni drenaj hatlarý da inþa ediliyor. Eleman aranýyor 1-Kültürel faaliyetlerde aktif rol alabilecek yönetici kabiliyetine sahip olan, bilgisayar kullanabilen yaþlarýnda part-time eleman 2-Kýbrýs mutfaðýnda tecrübe sahibi þefyönetici ve iþletme tecrübesi olan eleman 3-Düz iþçi Müracaat: arasý Kýbrýs Özel Etnografya Müzesi Tel: Odunda þok Þöminelik ve sobalýk odun. Not: 2,5 ton, 370 TL Tel: SATILIK ARAZÝ Satýlýk Arazi Elye'de 2 evlek 3300 ayakkare anayol üzeri, yol, su, elektriði olan süpermarket veya benzin istasyonu olabilecek arazi satýlýktýr Stg Çatalköy þehit arsalarý yaný 22 dönüm arazi. Geleneksel 27 Aralýk Atatürk Koþusu, baþkent Lefkoþa'da yapýldý. Büyük erkekler kategorisinde yapýlan 8 kilometrelik koþu, Lefkoþa - Girne Anayolu güzergahýnda gerçekleþtirildi. Koþunun yapýldýðý güzergahta polis geniþ güvenlik önlemleri aldý. Koþunun Lefkoþa Atatürk Stadyumu'nda sona ermesinin ardýndan kazananlara kupalarý burada düzenlenen törenle takdim edildi. MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: Tel: SATILIK DAÝRE Ýlanlarýnýz için i arayýnýz. Haspolat kavþaðýnda 2+1 daire Tel:

11 Günün Manisi Emine Hür Þenliðe ettik niyet Buymuþ o medeniyet Alinanýn (hindi) baþýna Kopdu gene kýyamet 11 KÜLTÜR - SANAT 28 Aralýk 2014 Pazar Kitap Dünyasý Hocaanne ve Ailesi Þemsinur Özdemir UFUK KÝTAPLARI TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Hiçbir þey yýllarýmýz kadar çabuk geçmez." Ovidius istediniz var oldum istemediniz yok gözlerimi yaktý karalar çok ses var, çok sahtelik herþey dizboyu kan - ah bir de sevgi olsa! Fatma Akilhoca "Yokluðun Sesi" adlý þiirinden "V. AMATÖR SERAMÝKÇÝLER YARIÞMASI SERGÝSÝÇAÐIRIÞIM" PAZARTESÝ AÇILACAK YENÝ YIL KONSERÝ - Lefkoþa Belediye Orkestrasý, 29 Aralýk Pazartesi günü yeni yýl konseri verecek. LTB'den verilen bilgiye göre, þefliðini Can Sözer'in yapacaðý belediye orkestrasýnýn solistleri Arkýn Sayar, Behiç Anibal ve Hüseyin Altan olacak. Konser, saatleri arasýnda Sarayönü Meydaný'nda halka açýk verilecek. Kuzey Kýbrýs Seramikçiler Derneði'nin, Kültür Dairesi'nin katkýlarýyla düzenlediði "V. Amatör Seramikçiler Yarýþmasý SergisiÇaðýrýþým" pazartesi günü saat 16.30'da Ýsmet Vehit Güney Sergi Salonu'nda açýlacak. Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber'in açýlýþýný yapacaðý sergi, 15 Ocak'a kadar mesai saatleri arasýnda gezilebilecek. Dernek'ten yapýlan yazýlý açýklamaya göre, yarýþmanýn seçici kurul üyeleri, Öðr. Gör. Vedia Okutan, Öðr. Gör. Raif Dimililer, Öðr. Gör. Serhat Selýþýk, Ressam Osman Keten, Seramik Sanatçýsý Hasan Saydam ve Seramik Sanatçýsý Hasan Eminaða dün Ýsmet Vehit Güney Sergi Salonu'nda kazananlarý belirledi. Buna göre; Hale Gündüz, "Güç Ve Hakimiyetin Ýnsana Getirdiði" isimli çalýþmasýyla, Kezban Dolmacý, "Package" isimli çalýþmasýyla ve Melek Serap Güran, "Huzur" isimli çalýþmasýyla "Baþarý Ödülüne", Nelin Tunç, "Ýsimsiz" isimli çalýþmasýyla mansiyon ödülüne layýk görüldü. 'Ucube'nin heykeltýraþý Tayyip Erdoðan'dan 100 bin TL istiyor "Kelebek gibi uçarým, arý gibi sokarým" Belgesel, 20. yüzyýlýn en önemli ikonlarýndan biri olan boksör Muhammed Ali'nin dövüþçü kimliðinin yanýsýra baba, kardeþ, arkadaþ, rakip, sevgili olan Ali'nin sýradýþý yaþam öyküsünü baþarýlý bir vurguyla betimliyor. Üç kez (1964, 1974, 1978) dünya aðýr siklet þampiyonu olan Muhammed Ali'nin 1942'den 1984'e dek uzanan sýradýþý öyküsünü kardeþi Rahman Ali, menajerleri Gene Kilroy 'la Angelo Dundee, futbolcu Jimmy Brown, politik lider Malcolm X, imaj yaratýcýlarý George Lois'le Carl Fischer, þarkýcý Tom Jones, karýsý Veronica Porsche, kýzlarý Hana ve Maryum, oðlu Muhammed Ali JR, rakipleri George Foreman'la Joe Frazier, boksör Mike Tyson, gazeteci Ken Jones çarpýcý anlatýmlarýyla tanýklýk ediyorlar. Kentucky doðumlu Muhammed 12 yaþýnda boksa baþlar. Dedesi siyahi köle Cassius Marcellus Clay'in adýný alan Muhammed 1964'de 22 yaþýnda dünya aðýr siklet boks þampiyonu olunca Muhammed Ali adýný alýp Ýslam dinini seçer. "Artýk köle deðilim, adým bundan böyle Muhammed Ali" der. Vietnam Savaþý'ný haksýz, dine karþý bulduðu için savaþa gitmeyi reddeder, ABD hükümetine, ýrkçýlýða, ayrýmcýlýða karþý durur. Vietnam Savaþý'na katýlmadýðý için ünvaný geri alýnýr, önündeki en güzel boks yýllarýný yitirir. Tüm bunlara karþýn cesaretini yitirmez, baskýlara raðmen saygýnlýðýný korur. 1971'de Yüksek Mahkeme boks lisansýnýn iptal edilmesi cezasýný oybirliðiyle bozar. 32 yaþýndaki Muhammed Ali her zamankinden güçlü bir þekilde ringlere yeniden dönerek yenilmez kabul edilen George Foreman'ý nakavt eder. 1981'de 38 yaþýndayken Parkinson teþhisi konan, tüm zamanlarýn en iyi dövüþçüsü Muhammed Ali þimdi 72 yaþýnda, 9 çocuðu var, karýsý Bonnie'yle birlikte Arizona'da yaþýyor. n Erdoðan'ýn 'ucube' demesinden sonra yýkýlan "Ýnsanlýk Anýtý"nýn heykeltýraþý Mehmet Aksoy'un Erdoðan hakkýnda açtýðý davanýn duruþmasý görüldü... Kars'ta yýktýrýlan "Ýnsanlýk Anýtý"nýn heykeltýraþý Mehmet Aksoy, heykeli için "ucube" diyen Cumhurbaþkaný Erdoðan aleyhine TL tazminat talebiyle açtýðý davanýn görülmesine Ýstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam edildi. Davacý ve davalýnýn katýlmadýðý 7?nci duruþmada taraflarý avukatlarý temsil etti. "UCUBE TÜM SANATÇILARI RENCÝDE ETMÝÞTÝR" Cumhurbaþkaný Erdoðan'ý ise avukatý Ferah Yýldýz, Mehmet Aksoy'u ise Avukat Turgut Kazan temsil etti. Duruþmada tanýk olarak dinlenen Ressam Mehmet Güleryüz, heykeltýraþ Mehmet Aksoy ile akademi yýllarýndan beri arkadaþ olduklarýný anlatarak, "Uluslararasý Plastik Sanatlar Derneði kurucu baþkanýyým. Mehmet Aksoy'un Kars'ta yapmýþ olduðu heykele iliþkin Erdoðan'ýn miting sýrasýnda bahsettiði sözler sanatçýnýn bütün kariyerini sarsan, geleceðini etkileyen nitelikte olmuþtur. Erdoðan'ýn davaya konu konuþmalarý ile davacýnýn kariyerine ipotek konulmuþtur. Sanatçýnýn manevi zararýna tanýklýk ettim. Ucube- sözcüðü ile indirgeyici bir beyan, küçültücü þekilde tanýmlama sadece Aksoy'u deðil, tüm sanatçýlarý ve sanatseverleri rencide etmiþtir" dedi. Erdoðan'ýn avukatý Ferah Yýldýz, tanýk Güleryüz'ün aleyhte beyanlarýna itiraz ettiklerini belirterek, "Tanýk Güleryüz sanatçý üslubuyla dosyayý yorumlamýþtýr" dedi. "BÝLÝRKÝÞÝ RAPORU ALINMASI DOSYAYA FAYDALI" Mahkeme, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn davaya konu konuþma metninin yer aldýðý CD'nin çözümünün yapýlmasý için bilirkiþiye gönderilmesine karar verdi. Davacý avukatý Turgut Kazan, Erdoðan'ýn konuþma metnini daha önce mahkemeye sunduklarýný, 'ucube' sözcüðünün yer aldýðý konuþmaya karþý tarafýn da itiraz etmediðini belirtti. Ancak Hakim, Zarife Ýlhan, "Bilirkiþi raporu alýnmasýnýn dosyaya faydalý olabileceðini düþünüyorum" diyerek, davayý erteledi. ERDOÐAN 'UCUBE' DEDÝKTEN SONRA YIKILMIÞTI Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan, Baþbakan olduðu 8 Ocak 2011 tarihinde Kars'ta yaptýðý mitingte, Mehmet Aksoy'un yaptýðý Ýnsanlýk Anýtý'na 'ucube' demiþ ve daha sonra anýt yýkýlmýþtý. Heykeltýraþ Mehmet Aksoy da avukatlarý aracýlýðýyla tazminat davasý açmýþtý.

12

13

14 14 28 Aralýk 2014 Pazar DÜN Nöbetçi Eczaneler DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Lefkoþa Aþan Eczanesi: Selçuk Avkýran Sok. No.1 Taþkýnköy (Derya ButikMetropol Yolu Arasý) Tel: Yenikent Eczanesi: Evren Paþa Cad. Yenikent, Yeni Gönyeli Belediyesi Yolu Üstay Klinik ve N'Joy Karþýsý Tel: Maðusa Süay Eevinç Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:168/A Tel: Tarabya Eczanesi: Salamis Yolu No:43 (Universal Bankasý Karþýsý) Tel: Girne Günay Arsoy Eczanesi: Bormat Apt. No:11 Dük. 2 Karakum-Lemar Karþýsý Tel: Aydýn Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Tel: Güzelyurt Erin Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:41 Lemar Dükkanlarý Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Genellikle üniformasýz güvenlik görevlisi (iki kelime). 2-Yanýcý cisimlerin tutuþmasýyla beliren ýsý ve ýþýk. Yanýcý, renksiz, az kokulu karbon ve hidrojen bileþimi. 3-Lityum'un kýsaltmasý. Erden mareþale kadar orduda görevli bulunan herkes. Demir'in kýsaltmasý. 4-Bir iþi yapmaya hazýr. Kirliliði gösteren iz. 5-Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. Bir nota. Metal paranýn resimli yaný. 6-Bir emir. Beyaz. Ters okunuþu "Kaynaðý mitolojik çaðlara dayanan kiriþli bir çalgý". 7-Bir sporda eriþilmiþ derecelerin en üstünü. Hristiyanlarýn peygamberi. 8-Binek hayvaný. Kokusunu duymak için bir þeyi burnuna yaklaþtýrmak veya bir yerin havasýný içine çekmek. 9-Sakýz aðacýndan çýkarýlan reçine. 10Çayýrlýk, otlak. Ters okunuþu "Kan almak, aþý yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanýlan ufak býçak". 11-Herhangi bir sebeple soluðunu içinde tutarak kendini zorlamak. Gözde sarýya çalan kestane rengi. Dünün çözümü Mustafa Altýoklar'ýn 'hakaret' davasý baþladý Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a 'hakaret ettiði' iddiasýyla yönetmen Mustafa Altýoklar'a açýlan davanýn ilk duruþmasý yapýldý Yönetmen Mustafa Altýoklar'ýn katýldýðý bir televizyon programýnda Gezi Parký eylemleriyle ilgili Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'a hakaret ettiði iddiasýyla yargýlanmasýna baþlandý. Bakýrköy 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmaya tutuksuz sanýk Mustafa Altýoklar ile Erdoðan'ýn avukatý Ferah Yýldýz katýldý.altýoklar, 1984'ten bu yana doktor olarak Türkiye 'nin deðiþik yerlerinde görev yaptýðýný, mesleðiyle ilgili hastalara ve adli vakalara teþhis koyduðunu, ayný zamanda senaryo yazarý ve yönetmen olarak da karakter analizi yapabildiðini söyledi. Altýoklar, CNN Türk'teki programda Erdoðan'la ilgili karakter analizi yaptýðýný, sözlerinin hakaret kastý taþýmadýðýný savundu. Altýoklar: Müþtekinin duruþmaya katýlmasýný istiyorum Erdoðan'ýn avukatý Ferah Yýldýz da Altýoklar'ýn doktor olduðunu beyan ettiðini ifade ederek þunlarý söyledi: "Sadece bir yönetmen olarak görüþünü beyan etseydi, fikir hürriyeti kapsamýnda deðerlendirilebilirdi. Ancak doktor olarak sarf ettiði sözün ne anlama geldiðini bilmektedir. Dolayýsýyla müvekkilimi küçük düþürmek amacýyla kasýtlý olarak bu sözleri sarf etmiþtir." Bu sýrada söz alan Altýoklar, "Ben müþtekinin bizzat duruþmaya katýlmasýný ve dinlenmesini istiyorum" diye konuþtu. Erdoðan'ýn duruþmada bulunmasýnýn zorunlu olmadýðýný belirten Hakim Abdurrahman Yýlmaz, Altýoklar'ýn talebini reddetti. Bakýrköy Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca hazýrlanan iddianamede, Mustafa Altýoklar'ýn, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yýla kadar hapisle cezalandýrýlmasý isteniyor. 'Narsistik kiþilik bozukluðu' Mustafa Altýoklar, Enver Aysever'in CNN Türk'teki Aykýrý Sorular programýnda þu ifadeleri kullanmýþtý: "Bir doktor olarak söylüyorum; Baþbakan'da 'narsistik kiþilik bozukluðu' var. Geri dönüþ yapamaz. Kendisine rapor vermek lazým 46 raporu..." Yukarýdan Aþaðýya: 1-Peynir, et, balýk, turþu, asma yapraðý gibi yiyeceklerin bozulmamasý için içinde tutulduklarý tuzlu sývý. Vurgusuz soru eki. 2-Güvenmek (iki kelime). 3Harf okunuþu. Düþüncesizce her iþe atýlan, cüretkâr. Bal yapan hayvan. 4Genç Ýþadamlarý Derneði'nin kýsa yazýlýþý. Eksik, eksiklik, kusur. 5Sürekli yaðmurlardan ve eriyen karlardan oluþan, geçtiði yerlere zarar veren taþkýn su. Motorlu taþýtlarda direksiyon ile tekerlek arasýndaki baðlantýyý saðlayan demir çubuk. 6Yumuþak olmayan, sert. Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. Bir konutun, bir mülkün veya taþýt gibi herhangi bir þeyin belli bir bedel karþýlýðýnda bir süre için sahibi tarafýndan baþkasýna verilmesi, icar. 7-Yolcu ve turistlere geceleme imkâný saðlamak için kurulmuþ iþletme. Ters okunuþu "Eti için avlanan bir kuþ". 8-Ýtalyan para birimi. Zamaný gösteren alet. 9Vilayet. Sistemli bir biçimde düzenlenmiþ birçok olayý açýklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, teori. Harf okunuþu. 10-Yolcu olduðundan oruç tutmak ve namaz kýlmak zorunda olmayan kimse için kullanýlýr. Kýbrýs Rum Komünist Partisi. 11-Neon'un kýsaltmasý. Akýlsýz, sersem, budala. Sodyum'un kýsaltmasý. "Türkçe felsefe yapýyoruz o bilmiyor" Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn dil devrimini hedef alarak "Türkçe ile felsefe yapýlmaz" demesine tepki yaðdý. Türkiye Felsefe Kurumu Baþkaný Kuçuradi, "Türkçe felsefe yapýyoruz ama belli ki kendisi bunu bilmiyor" dedi. Erdoðan'ýn, önceki gün yapýlan TÜBÝTAK Bilim Ödülleri töreninde, Dil Devrimi'ni hedef alarak "Türkçenin mevcut kelime hazinesiyle felsefe yapamazsýnýz" demesine tepki gösteren Türkiye Felsefe Kurumu Baþkaný Ýoanna Kuçuradi, "Biz Türkçe felsefe yapýyoruz, yayýnlarýmýz da var. Ama belli ki kendisi bunu bilmiyor. Þunu da söylemeliyim, Türkçe felsefe yapmaya çok elveriþli bir dil" dedi. Dil alanýndaki çalýþmalarýyla tanýnan Necmiye Alpay, Erdoðan'ýn bu tartýþmalarla, Aralýk'ýn yýldönümünde gündemi saptýrmaya çalýþtýðýný belirtti. Alpay, "Her anadilinde felsefe yapýlabilir. Erdoðan bu sözlerle felsefecilere ve Türkçeye ayýp ediyor" dedi. Yazar ve eleþtirmen Konur Ertop, "Dilimizin bir gecede yok edildiðini, bugünkü Türkçeyle felsefe yapýlamayacaðýný söylemek aðýr hakarettir. Cumhuriyet Aydýnlanmasýný küçümsemektir. Osmanlýcanýn bilimin, felsefenin kavramlarýný karþýlamakta yetersiz kaldýðýný günümüzden 150 yýl önceki Osmanlý aydýnlarý bile görmüþtü" diye konuþtu. Emekli öðretim üyesi Efdal Sevinçli, "Cumhurbaþkaný Türkçeyi bilmiyor. Türkçeyle Arapçayý karýþtýrýyor ama Arapçayý da bilmiyor" dedi. Eðitim-Ýþ Genel Baþkaný Veli Demir de Erdoðan'ýn "freni patlamýþ kamyon" gibi ilerlediðini savunarak "Erdoðan, Türkiye Cumhuriyeti'nden hýnç almak için ne yaparsa yapsýn, bu ülkede ne karma eðitimden, ne Türkçeden vazgeçeriz. Bu sözler ülke gerçeklerinden çok uzaktýr" diye konuþtu.

15 28 Aralýk 2014 Pazar Aralýk Atatürk Koþularý yapýldý Atatürk Stadý'nda dün 5 ayrý kategoride yaðmur altýnda gerçekleþen ve sporcularýn zor anlar yaþadýðý yarýþlar sonunda, yýldýz kýz ve erkeklerde Yakýn Doðu Koleji, genç kýzlarda Türk Maarif Koleji, genç erkeklerde Atatürk Meslek Lisesi ve büyük erkeklerde de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý takýmsal klasmanda þampiyonluða ulaþtý Her yýl geleneksel olarak düzenlenen 27 Aralýk Atatürk Yol Koþularý, dün baþkent Lefkoþa da yapýlan yarýþlarla tamamlandý. Önceki gün baþkent dýþýndaki bölgelerde yapýlan koþular, dün de Lefkoþa'da yaðmur altýnda gerçekleþti. Daha önce Yakýn Doðu Üniversitesi-Sanayi Bölgesi-Atatürk Stadý arasýndaki parkurda yapýlan koþular, boru hatlarýnýn döþenmesi ve yol yapýmý çalýþmalarý nedeniyle dün Atatürk FERDÝ DERECELER: Yýldýz Kýzlar (800 Metre) ATLET TAKIMI DERECE 1.Suay Bedeoðlu Yakýn Doðu Koleji 05:18 2.Nefise Yenen Bayraktar Ortaokulu 05:21 3.Sayra Batkan Yakýn Doðu Koleji 05:24 Yýldýz Erkekler (1500 Metre) ATLET TAKIMI DERECE 1.Osman Saadetoðlu Yakýn Doðu Koleji 08:16 2.Ahmet Harnuboðlu Ted Kuzey Kýbrýs Koleji 08:24 3.Alp Kývanç Rýza Yakýn Doðu Koleji 08:27 Genç Kýzlar (1500 Metre) ATLET TAKIMI DERECE 1.Milenay Günsoy Yakýn Doðu Koleji 09:15 2.Ayþa Küçükakça Lefkoþa Türk Lisesi 09:43 3.Sevilay Seçmen Haydarpaþa Ticaret Lisesi 09:50 Genç Erkekler (3000 Metre) ATLET TAKIMI DERECE 1.Münür Çavuþ Atatürk Meslek Lisesi 14:11 2.Mehmet Aþýkzadeler Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 14:31 3.Hüseyin Kofalý Atatürk Meslek Lisesi 14:46 Büyük Erkekler (8000 Metre) ATLET TAKIMI DERECE 1.Hakan Tazegül G. Kuvvetleri Komutanlýðý 26:24 2.Cemal Ýneci Ferdi 27:04 3.Dagnu Haile Ferdi 27:57 Stadý çevresinde yapýldý. Yýldýzlar (kýz-erkek), gençler (kýz-erkek) ve büyük erkek olmak üzere 5 ayrý kategoride gerçekleþen yarýþlarda sporcular yaðmur nedeniyle zor anlar yaþadý. Birçok sporcu yarýþlar sýrasýnda sakatlanarak ambulansla hastaneye götürülürken, bu tip organizasyonlarda ambulansýn önemi bir kez daha ortaya çýktý. Parkurun son anda deðiþmesi nedeniyle yarýþlarda mesafelere göre elde edilen dereceler ise þaþkýnlýk yarattý. TAKIMSAL KLASMAN Yýldýz Kýzlar TAKIM PUAN 1.Yakýn Doðu Koleji 17 2.Bayraktar Ortaokulu 31 3.Þehit Hüseyin Ruso Ortaokulu 40 Yýldýz Erkekler TAKIM PUAN 1.Yakýn Doðu Koleji 16 2.Bayraktar Türk Maarif Koleji 47 3.Atleks Sanverler Ortaokulu 50 Genç Kýzlar TAKIM PUAN 1.Türk Maarif Koleji 28 2.Yakýn Doðu Koleji Temmuz Fen Lisesi 57 Genç Erkekler TAKIM PUAN 1.Atatürk Meslek Lisesi 26 2.Yakýn Doðu Koleji 31 3.Deðirmenlik Lisesi 59 Büyük Erkekler TAKIM PUAN 1.Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý 13 2.Kolordu Komutanlýðý 36 3.Tüfekçi Spor 37

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güneyde olasý terör eylemlerine karþý çok sýký önlemler alýndý... Kuzeyde durum ne? Yoksa Türkiye IÞÝD'in yanýnda diye burada herkes kendini emniyette mi sanýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak

Detaylı

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk Rum tarafý OHÝ gününü kutladý dün, Türk tarafý da 29 Ekim'i kutluyor bugün... Biri Yunanistan'ýn, diðeri Türkiye'nin bayramý... Zavallý Kýbrýslý... Kutlayacaðý kendi bayramý bile yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

2015'te hayat pahalýlýðý yok!

2015'te hayat pahalýlýðý yok! Noel Baba herkesi memnun edemez ya... Vere vere, yeye yeye kalmadýðý için bu kez doludan boþa koydu... Noel Baba oburluktan vazgeçse bu iþ daha kolay hallolurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU Yeni Polis Genel Müdürü mü arýyorsunuz? KKTC'yi Erdal Emanet'e emanet edin! Hem iyi biber gazý kullanýr, hem de bayraðýmýzý indirmeye kalkan Rum olursa haddini bildirir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent Kuzeyde aklýnýza gelen her örgüt, her sendika, her dernek ve her cemiyetten yeni müzakere sürecine destek var... Eðer aralarýndan bir tanesi karþý çýksaydý, iþte o zaman haber olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn Türkiye öksürse biz sadece nezle oluruz, ama güney yanarsa biz de yanarýz... Kuzey yanarsa güney de yanar... Aslolan da iþte budur. Kader mahkumlarý gibi biz birbirimize baðlýyýz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de Alman Nazilerinin 1943'te Yunanistan'ý iþgal ettikleri zaman, Yunan Bankasý'ndan bugünün parasýyla 11 milyar Euro çaldýklarý saptandý. Syriza sayesinde Yunanistan þimdi alacaklý da çýktý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ALIN BACAÐIMI VERÝN EMEKLÝLÝÐÝMÝ. Mehmet Levent

ALIN BACAÐIMI VERÝN EMEKLÝLÝÐÝMÝ. Mehmet Levent Katil sürüsü IÞÝD, 101 gün sonra Türk rehineleri serbest býraktý... Amerika ve Ýngiltere çatlasýn! Onlar kafasý kesilen vatandaþlarýný kurtaramadý, ama Türkiye kurtardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI... 20 Temmuz'un 40. yýlýnda Ýsrail'in Gazze saldýrýsýný öne çýkaranlar Türkiye'ye þükraný ikiye katladýlar... Filistin'in bir Türkiye'si olsaymýþ bu hale düþmezmiþ! Ya bizim karþýmýzda Rumlar deðil de Ýsrail

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4476 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEYÝN MÜCADELESÝ?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4476 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEYÝN MÜCADELESÝ? TC Dýþiþleri Bakanlýðý'ndaki 'çok gizli' konuþmalarýn ses kayýtlarýnýn dýþarýya sýzmasý TC'li yetkilileri þaþkýna çevirdi. Kim dinliyor diye merak ediyorlar. Allah dinliyor Allah! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4376 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝYÝ KÝ DOÐDUN "AVRUPA- AFRÝKA"

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4376 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝYÝ KÝ DOÐDUN AVRUPA- AFRÝKA DP'de Bengü Þonya kolay lokma olmadýðýný ispat etti ve Denktaþ geri adým attý. CTP ise kavgasýz gürültüsüz oybirliðiyle Kutlay Erk'i genel sekreter seçti. Et ve týrnak gibiyiz deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt Tunus halký baþardý ve 'Yasemin Devrimi' yaptý. Turuncu devrimler tarihe karýþtý. Yasemin kokusunu siz de duyuyorsunuz deðil mi? Sýrada bizim Yasemin Devrimi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3641 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Darbenin ilk saatleri.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3641 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Darbenin ilk saatleri. Nüfusumuzu 'doðru' tahmin eden TC Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça oldu yalnýz. Maþallah, iyi bir totocu... Acaba Real Madrid-Barcelona maçýný da tutturdu mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011

Detaylı

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Önce Özdil Nami gidip geldi ABD'ye, ardýndan da Kudret Özersay uçtu... Ne oluyoruz? Özersay Nami'nin eksiklerini tamamlamaya mý gitti, yoksa onu yalanlamaya mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2014

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Daha önce 7 Mart'ta akacaðý söylenen su için Büyükelçi Akça þimdi yeni bir tarih verdi: 20 Temmuz! Çok isabetli... Kýrk yýl önce 20 Temmuz'da kan akmýþtý, þimdi varsýn su aksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı