TARÝH: 28 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4751 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARÝH: 28 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4751 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)"

Transkript

1 Yeni yýla çok kýsa bir süre kaldý... Bunun geriye kalan yýllardan farký ne bilir misiniz? Onlara basit bombalarla girerdik, þimdi ise nükleer ile giriyoruz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4751 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BÝR BAÞKA TARÝH l 2. sayfada Girne'den Anadolu'ya yol baðlayanlarýn ve "Kýbrýs'ta bir tek Türk kalmasa bile adayý býrakmayýz" diyenlerin toplumumuza son armaðaný... Nükleer kumpas n Toplumumuz yeni yýlý yok olma kaygýlarýyla karþýlýyor... Mersin'de Türkiye'nin kurmaya hazýrlandýðý Akkuyu Nükleer Santralý ciddi endiþelere yol açtý... "Nükleere Hayýr Platformu" santralýn kurulmamasý için imza kampanyasý baþlattý... n Platform üyeleri dün Lefkoþa'da kefen giyerek protesto eylemi yaptý... Eþzamanlý olarak Maðusa'da da kampanya baþlatýldý... n Tüm halký kampanyaya destek vermeye çaðýran Platform'da pek çok sendika, örgüt ve siyasi partiler yer alýyor... n Çevre Mühendisleri Odasý Baþkaný Nilden Bektaþ, "90 kilometre ötemizdeki bu santralý iptal etmek için Türkiye'ye çaðrý yapýyoruz" dedi... Kahramanmaraþ katliamý kýnandý n Alevi Kültür Merkezi Aralýk 1978 de meydana gelen Alevi katliamýný kýnadý... l 2. sayfada Bugün gazetemizle birlikte... l 3. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Güneyde trajedi BÖYLE GELMÝÞ, BÖYLE GÝDECEK!.. DEÐÝÞÝM MÜTHÝÞ... KIBRIS HAVAYOLLARI'NI KURTARMAK Erdoðan Baybars Ali Osman Mehmet Levent SAVAÞ SUÇLARI BÖCEK YANILGISI Halil Sadrazam Elvan Levent Suriyeli mülteci Baþkanlýk Sarayý parkýnda kendini astý... n 3. sayfada

2 Þener LEVENT AFRÝKA dan mektup... Açý MERSÝN/10 TURKEY'DEN NÜKLEER SIZINTILAR Ay sonu Barbaros geri çekiliyormuþ... Ve müzakereler Ocak ayýnda yeniden baþlayacakmýþ... Türkiye'yi geri adým atmaya zorlayan Amerika olmuþ... ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden gelip gitmiþ Türkiye'ye... Bastýrmýþ... Ýkna etmiþ sonunda onlarý... Amerika dünya zaptiyesi... Bastýrsa daha çok þey olur elbette... Ama onlarda da pek iyiniyet yok ki... Mesela Amerika bastýrsa Maraþ açýlamaz mýydý? Veya kuzeydeki Rum mallarýný yaðmalamaktan ve sahte koçan vermekten vazgeçmez miydi Türkiye? Anadolu'dan taþýdýðý nüfusu durdurmaz mýydý? Ama besbelli, Kýbrýslýlar için iyiniyet beslemiyor bu dünya zaptiyesi... Þimdi bir de gaz ve petrol durumlarýmýz ortaya çýktý ya, müzakereler için bir çabasý varsa bile, o da bu hazinenin hatýrýna * Derken bir de nükleer bela bindi þimdi baþýmýza Bela ki ne bela Bu santral Mersin'e kurulduðu taktirde diken üstünde yaþayacaðýz burada Ha patladý, ha patlayacak korkusuyla Düþünün Çernobil'i hatýrlayýn Nasýl bir felaketti Bu felaketin gölgesi altýnda yaþamak ister misiniz? * Kuzeyden Rum tarafýna çaðrý yapanlar var Diyorlar ki Rum sýký dursun hiç olmazsa Ve Türkiye bu beytambal santralden vazgeçmedikçe müzakere masasýna oturmasýn Sevgili dostumuz Cenk Mutluyakalý da yazdý geçenlerde Ýyi güzel de, bu çaðrýlar neden yalnýz Rum tarafýna? Ayný çaðrý Türk tarafýna da yapýlamaz mý? Kýbrýs Türk tarafý da Türkiye'ye bu resti çekemez mi? Sen bu santraldan vazgeçmezsen ben de masaya oturmam diyemez mi? Bu tarafta öyle bir yiðit görmediðiniz için mi Rum tarafýna imdat çaðrýlarý yapýyorsunuz? Gelin tüm cumhurbaþkaný adaylarýmýza yapalým bu çaðrýyý... Hepsi de çýkýp açýklasýn... Desinler ki: Eðer seçilirsek, nükleer santral ortadan kalkmazsa Türkiye ile iliþkilerimizi askýya alacaðýz! * Þimdi Barbaros'u geri çekmesi için Türkiye'yi bastýran Amerika istese þu nükleer meseleyi de engelleyemez mi? Engeller tabii... Ancak doðrusunu isterseniz ABD'nin bu konudaki tavrý netleþmedi henüz... Türkiye Rusya'ya yaptýrýyor bunu... Bugüne kadar Rusya ile böyle iliþkilere giren Türk hükümetlerini affetmeyen Amerika bakalým þimdi ne yapacak... BÝR BAÞKA TARÝH Alevi Kültür Merkezi "kýnama gecesi" düzenledi Alevi katliamý kýnandý Alevi Kültür Merkezi, Aralýk 1978'de Kahramanmaraþ'ta meydana gelen Alevilere yönelik "katliamda" hayatýný kaybedenler anýsýna "kýnama gecesi" düzenledi. Alevi Kültür Merkezi'nden verilen bilgiye göre, programýn baþýnda "katliam" sýrasýnda hayatýný kaybedenler anýsýna saygý duruþu yapýldý. Alevi Kültür Merkezi Genel Baþkaný Hasan Þaþkara'nýn konuþmasýnýn ardýndan katliamý konu alan tiyatro gösterimi yapýldý. Þaþkara konuþmasýnda, 1978 yýlýnda yapýlan "katliamýn" bu yýl 36. yýlý olduðunu belirterek, "katliamda 150 alevinin öldürüldüðünü, Alevilere ait ev ve iþ yerlerinin tahrip edildiðini" kaydetti. "Maraþ katliamýnýn Alevilik tarihinde yaþanan en acý katliamlardan biri olduðunu" belirten Þaþkara, bu "katliamý" ve travmalarýný unutmadýklarýný, unutmayacaklarýný ve unutturmayacaklarýný söyledi. HARMANCI'DAN NERÝMAN CAHÝT'E PLAKET Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Mehmet Harmancý, gazeteci yazar ve emekli öðretmenlerden Neriman Cahit'i evinde ziyaret ederek Lefkoþa'ya kattýðý deðerlerden dolayý plaket takdim etti. LTB'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, ziyarette Harmancý'ya LTB Asbaþkaný Akýn Aktunç ve LTB Kültür Sanat Koordinatörü Yaþar Ersoy eþlik etti. LTB Baþkaný Mehmet Harmancý, ziyarette yaptýðý konuþmasýnda Neriman Cahit'in Kýbrýs Türk kültür ve sanatýna çok büyük hizmetleri olduðunu, bunlarýn yanýnda sendikal hayata, Lefkoþa'ya ve eðitime kattýðý deðerlerin ise takdire þayan olduðunu belirtti. Cahit'in Lefkoþa'ya olan aþkýnýn herkes tarafýndan bilindiðini söyleyen Harmancý son kitabý "Lefkoþa'ya Mektuplar" ile Cahit'in bu þehre olan sevgisini bir kez daha ortaya koyduðunu kaydetti. Harmancý, günümüzde paranýn statü kazandýrdýðý bir noktaya gelinmesinin üzüntü verici olduðunu ancak çaðdaþ medeniyetlerde insanýn statüsünün okuduðu kitaplar, gördüðü eðitim, sanat ve kültüre verdiði deðer ile ölçüldüðünü vurguladý. Harmancý, hedefinin Neriman Cahit'in Lefkoþa sevgisini anlatan mýsralarý, satýrlarý yeniden bu þehrin özü haline getirmek olduðunu belirtti. Ziyaretin ardýndan Harmancý, Lefkoþa'ya kattýðý deðerlerden dolayý Neriman Cahit'e plaket takdim etti. Çiziktir di Çiziktirdi Sýrlarýný mezara götüren teþkilat mensuplarý kitaba, silaha ve bayraða el basarak ettikleri yeminlerine baðlý kaldýlar... Bize yaptýklarý ifþaatlar yalnýz kendi 'kahramanlýk' anýlarýyla sýnýrlý kaldý... Rum öldüren Türkler ve Türk öldüren Rumlar bunlarý söylemekten çekinmediler. Bunda ayýplanacak bir þey olmadýðýna inandýklarý için herhalde... Hatta gurur duydular... Ancak itiraf sayýlmayan bu hikayeler de bir yere kadardý... O da sýnýrlýydý... Esir öldürenler esir öldürdüklerini söylemediler... Hele tecavüzcüler... Hiç konuþmadýlar... Ben bugüne kadar bir kadýna, savaþta da olsa tecavüz ettiðini söyleyen hiç kimseye rastlamadým... Böyleleri Rum toplumunda da çýkmadý... Bu topraklardaki mesele Rum-Türk meselesi olarak geçiyor hep... Ýrdeleyenler de öyle irdeliyor... Oysa Rumun Ruma, Türkün de Türke yaptýklarý bence en az onun kadar irdelenmeye muhtaç... Tecavüzler mesela... Yeni bir þey deðil toplumumuzda... 60'lý yýllarda olup bitenlerle ilgili çok þeyler anlatýlýr... Özellikle bazý kumandanlarla ilgili... Mücahidi nöbete gönderenler ve evindeki karýsýna tecavüz etmeye gidenler... Teþkilatýn önde gelenlerinden biri anlattý bana bunlarý... O da bir komutandý, ama öylelerinden çok tiksindiðini söylüyordu... Hatta onlar için, -Öldüklerinde kimse arkalarýndan aðlamayacak, kimse üzülmeyecek, hatta bayram yapacak, diyordu... Bunlarý bana anlattý ancak, çýkýp topluma söylemedi, hatýralarýnda da yazmadý... O da sýrlarýyla gömüldü... Çok sevgili Arif Hoca bile anlatmadý bize herþeyi... O da bir yere gelince durdu... Ayhan Hikmet'le Ahmet Gürkan'ý kimlerin öldürdüðünü bilirdi mesela... Ama söylemedi... En yakýn dostlarý olduðumuz halde bize de söylemedi... Çok sýkýþtýrdýðýmýzda, -Yakýn arkadaþýmdýlar, af ise henüz çýkmadý daha, dedi... Teþkilat arkadaþlarý... Onlarý ele vermeyi kendine yediremedi... Bir tarih de öyle yazýlmalý... Türklerin Türklere, Rumlarýn da Rumlara yaptýklarý hakkýnda... Türklerin öldürdüðü Türklerin çoðu þehit yazýldý... Hem öldürdüler, hem de düþman tarafýndan öldürülmüþ gibi þehit hanesine yazdýlar... Ailelerine þehit maaþý baðladýlar yýlýnda teþkilatýn en vurucu elemaný Alpay Mustafa'yý karakoldaki hücrede öldürdüler mesela... Öldürdükten sonra götürüp Hamit Mandrez ovlarýna gömdüler... Mezar falan da yapmadýlar... Ailesinin ve mücahit arkadaþlarýnýn isyaný üzerine daha sonra ovadan çýkarýldý ve Digomo mezarlýðýna gömüldü... Onu ilk gömüldüðü yerden kazýp çýkaran teþkilatçý, -Saati kolunda hala çalýþýyordu, dedi... Alpay'ýn ailesine de þehit maaþý baðladýlar... Onu da þehit yazdýlar... Sovyetleri otuz yýl idare eden Stalin muhalif bildiði tüm yoldaþlarýný ortadan kaldýrmýþtý... Son kalan ve onun en çok sevdiði ve ayný zamanda kendisi gibi Gürcü olan Ordjonikidze idi... Stalin ona dedi ki: -Ýþte tabanca burada... Ýntihar edersen seni halk kahramaný ilan edeceðiz. Etmezsen vatan haini olarak öleceksin... Ordjonikidze, Stalin odadan gidince bastý kurþunu kafasýna... Halk kahramaný olarak defnedildi... Ailesi de ömür boyu maaþa baðlandý...

3 x istence e Elvan Levent BÖCEK YANILGISI Nükleer santrale karþý imza kampanyasý baþlatýldý "Nükleer santrale hayýr" Akkuyu'da kurulacak Nükleer santrale karþý mücadele sürüyor. Nükleere Hayýr Platformu, nükleer santral kurulmamasý için imza kampanyasý düzenledi Platform dün Lefkoþa Saray Önü'nde imza masasý kurarak kampanyayý baþlattý Eþ zamanlý olarak Maðusa'da da kurulan imza masasýnýn ilerleyen günlerde ada genelinde açýlmasý planlanýyor. 10 Ocak'a kadar devam edecek kampanya sonucunda toplanan imzalarýn yetkili mercilere ulaþtýrýlmasý hedefleniyor. Öte yandan 28 Aralýk Pazar günü de, Lefke Bandabulya'da "Yöresel Ürünler Pazarý" etkinliðinde yer alacak olan sanatçý Ýsmail Iþýlsoy'un 'Kýbrýs'ýn Ahþap Yüzleri' sergisinde de imza toplanacak. Tüm halký imza kampanyasýna destek olmaya çaðýran platformda þu örgütler bulunuyor. Biyologlar Derneði, Tapipler Birliði, Çevre Mühendisleri Odasý, Peyzaj Mimarlar Odasý, Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý, Yeþil Barýþ Hareketi, Karpaz Dostlarý, Diyetisyenler Birliði, MS Derneði, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði, Evrensel Hasta Haklarý Derneði, Baraka Kültür Derneði, Diabet Derneði, Sanatçý ve Yazarlar Birliði, Feminist Atölye, Baðýmsýzlýk Yolu, Kuskor, Güç-Sen, KAMU-SEN, KTAMS, KTÖS, BES, Çam-Sev, BKP, YKP ve TDP Çevre Mühendisleri Odasý Baþkaný Nilden Bektaþ kampanyayla ilgili BRT'ye açýklama yaptý. Bektaþ açýklamasýnda, "Mersin'de bildiðiniz gibi bir nükleer santral yapma giriþimi var. Akkuyu'daki santral ülkemize oldukça yakýn konumda. Biz bunun ülkemize getireceði zararlarý anlatýyoruz. Anlatmaya da devam edeceðiz. Ülkemize bu kadar yakýn yerde yer alacak santral geleceðimizi tehlikeye sokacak. Bu konuda da platform oluþturduk. Çevre Mühendisleri Odasý'ndan baðýmsýz olarak kurulan bu platformda sadece çevre örgütleri deðil saðlýkla ilgili örgütlerin de yer almasýný istiyoruz. Bu nedenle bu platform oluþtu. Çalýþmalarýmýzdan biri olan imza kampanyasýný baþlatmýþ bulunuyoruz. Ayný þekilde farklý bölgelerde imza masalarý kurulacaktýr. Herkesi imza kampanyamýza bekliyoruz." dedi. Bu arada Baraka Aktivistlerinden Nazen Þansal de bir açýklama yaparak þöyle konuþtu: "Pek çok örgüt ve sendikanýn oluþturduðu duyarlý kiþiler olarak nükleere hayýr platformu olarak bir dizi eylem kararý aldýk. Ülkemize sadece 90 km uzakta yaný baþýmýzda santral inþa ediyor. TC Hükümetini bu karardan geri dönmeye Akkuyu nükleer santral projesini iptale davet ediyoruz. Bunun içinde çeþitli sokak eylemlerimiz görüþmelerimiz olacak" SURÝYELÝ GÖÇMEN, RUM BAÞKANLIK SARAYI PARKINDA KENDÝNÝ ASARAK YAÞAMINA SON VERDÝ Eylül ayýnda, Baf açýklarýnda batma tehlikesi geçirerek acil yardým çaðrýsý yapan gemiden kurtarýlan ve "Kokkinotrimithia" (Koçinotrimitya) köyündeki çadýr kente yerleþtirilen 300 kadar Suriyeli göçmenden biri önceki gün, Rum Baþkanlýk Sarayý parkýnda kendini asarak yaþamýna son verdi. Fileleftheros gazetesi, 25 yaþýndaki Suriyeli göçmenin, çadýr kentte annesi ve kardeþiyle birlikte yaþadýðýný; ailesinin birkaç gündür kendisini aradýðýný ve polise haber verdiðini, polisin yaptýðý aramalar sonucu þahsýn, parkta kendini asmýþ vaziyette bulunduðunu yazdý. Haberde, olayla ilgili soruþturmanýn sürdüðü belirtildi. Günlerdir uluslararasý haber kanallarýnda Amerika-Kuzey Kore iliþkilerinin iyice gerildiði haberleri dönüyor. Duymuþsunuzdur belki, skandal bir film meselesi... Filmin adý 'Interview', 'Röportaj'... Kuzey Kore liderine hayali bir suikast saldýrýsýný komedi filmi türünde ele almýþ Hollywood. Ama Kuzey Kore'de böylesi Amerikan þakalarýný kaldýrmazlar tabii, sevmezler de... Ortalýk kaynadý hemen. Salt bu yüzden Kuzey Koreli bazý 'hacker'ler filmin yapým þirketi olan Sony'ye bir siber saldýrýda bulunarak þirket bilgisayarlarýndan henüz yayýnlanmamýþ bazý materyalleri çalmýþlar. Gelen tepkiler üzerine Sony önce geri adým attý ancak sonra, filmi göstermeye karar verdi tabii... Kimse bizi korkutamaz, havalarýna girdi. Alt tarafý bir film, deðil mi... Kýyamet kopacak deðil ya... Ama koptu iþte. Kuzey Kore yönetimi mümkün olsa filmi bütün dünyada yasaklardý herhalde. Ama bunu ancak kendi ülkesinde yapabilir. Amerika'da Noel gecesi film gösterime girer girmez, salonlar izleyici patlamasý yaþamýþ; hiç niyeti olmayanlar bile, bu skandal sayesinde sinemalara koþmuþlar filmi izlemek için. Hollywood gene kârlý çýktý anlayacaðýnýz. Bu filme bile tahammülü olmayan rejimlerin gerekçeleri arasýnda ortak çok þey var kuþkusuz. Bakýn, Mýsýr ve Fas'ta da örneðin Ridley Scott'un 'Tanrýlar ve Krallar' filmi yasaklandý geçtiðimiz günlerde. Mýsýr yönetimi filmin tarihi gerçekleri saptýrdýðýný söylüyor. Filmde Kýzýl Deniz'in hazreti Musa'nýn yarattýðý bir mucizeyle deðil, bir deprem sonucu yarýldýðýndan... Piramitleri Yahudilerin inþa ettiðinin gösterildiðinden... Ve filmin siyonist bir bakýþ açýsýyla çekildiðinden yakýnýyor Mýsýrlýlar. Fas yönetimi ise, filmin gösterime girmesine izin vermemekle birlikte, bu konuda hiçbir açýklama yapma gereði de duymadý. Hayýr, dedi ve o kadar yani... Oliver Stone'un senaryosunu yazdýðý ve Alan Parker'in 1978 yýlýnda çektiði Midnight Express filmi de Türkiye'de gösterilmesine izin verilmeyen filmlerdendi... Neden? Türkiye hapisanelerini kötü gösterdiði ve genel olarak kötü bir imaj çizdiði için. Sadece Geceyarýsý Ekspresi deðil, Ermeni Soykýrýmý'ný konu alan 'Ararat'ýn da Türkiye'de gösterilmesine izin verilmedi yýlýnda 'The Da Vinci Code' filminin Rusya'da gösterilmemesi için kilise elinden geleni yaptý. Neden? Filmde Ýsa sýradan bir ölümünün özellikleri ile gösterildiði için... Bertolucci'yi Paris'te Son Tango filminden sonra, Ýtalya'da aforoz ettiler. Yönetmen beþ yýl boyunca, oy kullanma hakký da dahil olmak üzere bütün vatandaþlýk haklarýndan mahrum býrakýldý. Kör bir canavar canlandýrýyorum gözümde bütün bunlarý düþündüðümde. Oðuz Atay'ýn günlüklerine dönüyorum: "Halka büyük doðrular adýna yalan söylemekten kurtulamamaktýr sorunlardan biri. Kültürsüzlüktür. Ve en önemlisi ne kendini, ne gerçeði sezememektir. Sezgisizliktir. Duyarsýzlýktýr. Kültür kopukluðudur. Kendinden yirmi yýl önce yaþamýþ bir romancýdan, yirmi yýl ilerde olduðunu düþünme yanýlgýsýdýr. Bir iki toplumsal gerçeði bir yerden duyan insanýn baþka þeyleri duymamasýndan ileri gelen bir cahillik coþkunluðudur. Bir edebiyat çetesine yaslanmanýn verdiði rahatlýkla yýllar boyunca bir arpa boyu ilerleyememenin zavallýlýðýdýr. Derinlikten, derinliðe ilerlemekten korkmanýn böcekçe korkusudur. Havuz edebiyatýdýr. Yüzeyde çýrpýnmanýn verdiði korkunun edebiyat heyecaný sanýlmasýdýr, böcek yanýlgýsýdýr. Öyle bir çýkmazdýr ki, düzenden yana olanýn da, düzene karþý olanýn da ayný sularda çýrpýnmasýdýr"...

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Batmakta olan Kýbrýs Havayollarý'na Yüzde elli ortaklýk teklif etmiþ Serdar Bakarak sokaða atýlan çalýþanlarýna Þimdi KTHY'nýn kemikleri sýzlar Kalay ATATÜRK ANKARA'YA GÝTTÝYSE SÝZE NE? Tam bir Kemal Sunal filminin içinden geçiyoruz. Atatürk Lefkoþa'ya gelmiþ olsa vakti zamanýnda kutlamanýzý anlayabiliriz de, 100 sene önce Atatürk'ün Ankara'ya gidiþini niye kutluyorsunuz? "Atatürk'ün Ankara'ya geliþi çok önemlidir" diyor Derviþ bey. Neden? Çünkü "Ulu Önder mücadelenin nasýl olmasý gerektiðini dünyaya gösterdi." Eeee Ne alaka? Meðer Kýbrýs Türk halký da "Atatürk'ün mücadelesinden nasibini alarak bir mücadele vermiþ ve mücadelesini Barýþ Harekatý ile sýnýrlarý çizilen bir devlet çatýsý altýnda barýþ içerisinde yaþayarak sonuçlandýrmýþ" Derviþ beyin Atatürk'ün artýk AKP ve Türkiye'nin padiþahý nezdinde prim yapmadýðýnýn, artýk yalakalýða dini örnekler üzerinden devam etmesi gerektiðinin farkýnda deðil galiba Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent KIBRIS HAVAYOLLARI'NI KURTARMAK DEÐÝÞÝM MÜTHÝÞ... Þimdi biz ayaða kalkýp bu düzeni baþlarýna geçireceðimize onlarýn çizdikleri daire içerisinde dönmeye devam ediyoruz. KKTC denen korsan yapý belli... Gücünü kerhaneden, kumarhaneden alýyor ve de Ankara tarafýndan destekleniyor bu konuda... Oraya seçtirilenlerin dediklerine uyuyoruz... Özgür deðiliz aslýnda hiçbirimiz de... Kapýmýzý çalan hýrsýza, ursuza, hayasýza kötülük edenlere elimizi uzatýyoruz, selamlaþýyoruz... Bunu da örf ve adetlerimizdir diyerek kendimizi avutuyoruz aslýnda... Örf ve adetlerimizi düþünen sadece biz olmamalýyýzi? Karþýmýzdakiler de bu örf ve adetlerimize biraz uyum saðlamalý... Dedim ya, kanýksadýk çok þeyi... Polisleriyle, mahkemeleriyle, askerleriyle... Olmadý tetikçileriyle, mahkumiyetleriyle týrstýk çoðumuz... "Beytambal" kalsýn diyerek bir köþeye çekildik... Bizde yürek olsaydý... Devrim yapacak kadar olmasa da devrim ateþini yandýracak yürek olsaydý neler yapmazdýk... Mesela yolda giderken cebimizden sadece paramýzý alabilmek için egemenlerin yollar boyunca sýraladýðý yüzlerce sabit kamerayý bir gecede yerle bir ederdik... Mahkeme salonunda not almamýzý engelleyen polise "hadi ordan" derdik mesela... Elimizi sanýk kutusunda iken kutunun tahta kenarlarýna koyduk diye Hitler gibi kükreyen hakime haddini bildirmez miydik? Geçenlerde KKTC Resmi Gazetesi'nde terör örgütlerinin isimleri yayýnlandý... "PKK/KONGRA-GEL, Hizbullah, DHKP-C, EL-KAÝDE, EFEN (Elen Ruhlu Gençler Örgütü), HRÝSÝ AVGÝ (Altýn Þafak Örgütü), KEA (Helen Direniþ Hareketi, Kara Tugaylar Örgütü ve ELAM"ýn da yer aldýðý örgütler, KKTC'de 'terör örgütü' statüsüne alýndýlar. Bazý arkadaþlar IÞÝD'in bu listede olmadýðý için KKTC Bakanlar Kurulu tarafýndan unutulup unutulmadýðýný sordular... Aslý öyle deðil. Unutulmak veya unutulmamak meselesi deðildir ortadaki... Ankara ellerine neyi verdiyse onlar da onu yayýnlattýlar. Bunu da kanýksadýk ve KKTC Bakanlar Kurulu üyelerinin unuttuklarýný düþünüyoruz... Uþaklar, iþbirlikçiler tuvalete bile giderken sahiplerinden izin alýrlar... Bunlar TC valisinden izin almadan tuvalete bile gidemezler... Aziz Nesin yobazlarla ilgili bir açýklamasýnda "Ýçlerinden biri tuvalete gitmek günah dese Türkiye'de çoðu üzerine sýçacak" demiþti. Buradakiler de ayný... TC Lefkoþa valiliði kendilerini telefonla arasa bile ayaða kalkýp önlerini kapayan bakanlar ve milletvekilleri ve de müsteþarlarla müdürler, vali "az bekleyin" dese kimisi üzerine iþeyecek, kimisi sýçacak... Belediye binasýnda aðaçlandýrma etkinliði Lefkoþa Türk Belediye Baþkaný Mehmet Harmancý ve ekibi dün sabah belediye binasýnýn arka bahçesinde fidan diktiler. Baþkan Harmancý, Belediye Meclis üyeleri, Park Bahçeler Þubesi ve Lefkoþa Belediye Tiyatrosu ile birlikte aðaçlandýrma çalýþmasý yapýldý. Lefkoþa Belediye Tiyatrosu Koordinatörü usta tiyatrocu Yaþar Ersoy un da katýldýðý etkinlikte Mehmet Harmancý kýsa bir açýklama yaparak, Hep birlikte daha çevreci ve daha saðlýklý bir þehir kurmak dileðiyle küreklerimize toprak doldurduk... dedi. Boþ arazide bulunan bonzai soruþturmasý (Kamalý Haber)- Lefkoþa Kýzýlbaþ bölgesinde Narkotik ve Kaçakçýlýðý önleme ekiplerinin bir eve gerçekleþtirdiði operasyonda konu ev içerisinde yapýlan aramada kanunsuz herhangi bir þeye rastlanmamýþ, ancak ikametgâhýn doðusunda bulunan boþ arazi içerisinde bulunan 6 paket bonzai ile ilgili olarak tutuklanan zanlýlar S.G. (E-26) ve O.Þ. (E-28) soruþturma maksatlý tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çýkarýldý. Mahkemede mesele ile ilgili olarak þahadet veren Narkotik ve Kaçakçýlýðý önleme müdürlüðünde görevli polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulgularý aktardý. Sevinç, 26 Aralýk tarihinde saat sýralarýnda, Lefkoþa'da bir eve narkotik polisinin yapmýþ olduðu operasyonda kanunsuz herhangi bir þeye rastlanmadýðýný söyledi. Ancak konu evin arkasýndaki boþ arazide yerde bulunan bir market poþeti içerisinde gerçekleþtirdiði aramada 6 paket içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuþturucu madde bulunduðunu belirten polis ayrýca 2 adet içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuþturucu madde kalýntýsý olduðuna inanýlan paketler, bir adet yanýk sigara izmariti, bir adet karton bardak, bir adet boþ sigara paketi bulunduðunu söyledi. Polis konu uyuþturucu maddeler ile baðlantýsý olduðuna inanýlan zanlýlar S.G ve O.Þ'nin tutuklandýðýný söyledi. Mesele ile ilgili olarak baþlatýlan soruþturmanýn henüz tamamlanmadýðýný, dava konusu emarelerin laboratuara gönderildiðini ve sonuçlarýnýn beklenediðini ayrýca zanlý S.G'nin vermiþ olduðu gönüllü ifadesinde konu poþeti 25 Aralýk tarihinde O.Þ'nin oraya attýðý yönünde beyanda bulunduðunu yapýlan beyan ýþýðýnda soruþturma devam edeceðini belirterek tahkikatýn salimen yürütüle bilmesi için zanlýlarýn 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasý talebinde bulundu. Lefkoþa Kaza Mahkemesi nöbetçi Yargýcý Hale Daðlý zanlýlar aleyhine baþlatýlan soruþturmanýn selameti açýsýndan ilk nazarda 3 gün süre ile tutuklu kalmasýna emir verdi. Olmaz... Olamaz... Olabilemez demeyin... Çünkü burasý KKTC... Burada her þey olabilir... Hiç aklýnýza gelmeyen, her an baþýnýza gelebilir. Burada olmaz yoktur... Sadece ve sadece olmaz olmaz vardýr! Tekerleme gibi oldu deðil mi? Varsýn olsun... Baktýn gördün birileri tekerliyor zat-ý muhteremlerden... Sen de yuvarla gitsin! Serdar Denktaþ da tekerledi geçen gün... "Kýbrýs Havayollarý'nýn yüzde 50'sine ortak olabiliriz" dedi! Ýþte size KKTC'nin olmaz olmazlarýndan biri daha... Kýbrýslýtürklerin öz deðerlerinden tek milli havayolumuz olan KTHY'ný batýran... Yerlerden göklerden ismini ve cismini sildiren... Her vatan millet Sakarya gününde, tanklarýn ve toplarýn homurtularý arasýnda çýktýklarý bayraklý kürsülerde, "KKTC'yi sonsuza dek yaþatacaðýz" diye tafra atan, ama sonunda milli havayolumuzu bile yaþatamayýp, ismi ve cismiyle birlikte bayraðýný da göklerden indirenler... Þimdi Kýbrýs Cumhuriyeti'nin milli hava yolu olan Kýbrýs Havayollarý'ný kurtarmaya soyundular! Kýbrýs Havayollarý zor durumda nicedir. Bugün yarýn battý batacak! Ýþte tam bu noktada, hiç kimsenin aklýna gelmeyen, mucizeden de öte bir þey gerçekleþiyor... Ve Serdar Denktaþ, Kýbrýs Havayollarý'ný kurtarmak için ona %50 ortaklýk öneriyor! Kelin merhemi olsa kendi baþýna sürer derler ya... Zamanýnda kendi baþýna sürecek merhemi bulamadýðý için milli havayolunu göz göre göre batýran KKTC, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin milli havayolu olan Kýbrýs Havayollarý'ný kurtarmak için, onun baþýna sürecek merhemi nereden buldu dersiniz?! Üstelik batýrýlan Kýbrýs Türk Hava Yollarý çalýþanlarýnýn maðduriyeti yýllardýr hâlâ giderilmiþ deðil. Ýþsizlik ve aþsýzlýktan açlýk grevlerine, intiharlara kadar sürüklendi bu insanlar! Madem Kýbrýs Havayollarý'nýn yüzde 50'sini alýp onu batmaktan kurtaracak kadar paranýz vardý... Bu parayý milli havayolumuz KTHY'ný kurtarmak için neden harcamadýnýz? Göz göre göre batýrdýðýnýz yetmezmiþ gibi, çalýþanlarýný da sokaða atýp aþsýz ve iþsiz býrakarak yýllardýr süründürdünüz! Hâlâ daha da süründürüyorsunuz! Þimdi de kalkmýþ, batmakta olan Kýbrýs Havayollarý'ný kurtarmaya soyunuyor, bunun için ona %50 ortaklýk teklif ediyorsunuz! Kýrk yýldýr Türkiye'nin iþgali altýnda bulunan Kuzey Kýbrýs'ta bugüne kadar hiç kimsenin bilmediði bir altýn madeni mi buldunuz yoksa?! Serdar bey, Kýbrýs Havayollarý'nýn %50'sine alýcý çýktýðýna göre, bu þok teklifin vardýr elbet bir hikmeti!.. DPUG'nin seçim propagandalarýnda bol keseden atýp tutmuþtu, þimdilerde Kýbrýs Havayollarý'na yaðlý müþteri çýkan Serdar bey... Özelleþtirilen Ercan Havaalanýný Taþyapý þirketinden geri alacaktý! Seçim oldu bitti... Ercan'ý geri istemek þöyle dursun, tam aksine, Taþyapý'nýn önüne aspir yollarý döþemek için onunla aþna fiþne oldu! Dedik ya... Burasý KKTC... Burada olmaz olmaz! Burada KTHY'ný batýranlar, Kýbrýs Havayollarý'ný kurtarmak için ona %50 ortaklýk bile teklif edebilir!

5 5 28 Aralýk 2014 Pazar Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Ve Barbaros gidiyor Dur bakalým sýrt sýrta süren görüþmeler, yüz yüze dönebilecek mi? BÖYLE GELMÝÞ, BÖYLE GÝDECEK!.. MÝÞ-MIÞLAR * Cumhurbaþkaný Eroðlu "Önümüzdeki birkaç yýl kritiktir" demiþ. - Sinin da gulle geçsin mesajýdýr bu, baþka bir þey deðil. * Cumhurbaþkaný Eroðlu "Önümüzdeki birkaç yýl kritiktir" demiþ. - Allah razý olsun Eroðlu'ndan 40 yýldýr kýlavuzluðumuzu yapar, hiç banana kabuðuna basmadýk sayesinde. Her defasýnda uyardý, kurtardý bizi. Sadece birkaç defa çýkmaz sokaða saptýk, burnumuzu duvara çarptýk, o kadar! * Sendikalar atýlacak adýmlarý kararlaþtýrmak üzere toplanmýþ. - Heyyyy, atý alan Üsküdar'ý geçti Siz hangi adýmdan bahsediyorsunuz daha Dörtnala koþabilirseniz belki bir umut. * Meclis çalýþanlarý grev yapýnca, Genel Kurul toplanamamýþ. - Niye? Çalýþanlar mý topluyor onlarý saðdan soldan Kendi baþlarýna yolu bulamýyorlar mý? * Halkýn hayat pahalýlýðý hakký elinden alýnmýþ. - Pahalýlýðý alsalar neyse ne Hayat hakkýný da aldýlar. * Halkýn hayat pahalýlýðý hakký elinden alýnmýþ. - E ma her kabahatý, her suçu da hükümete yüklemeyin da zalimliktir. Halk da uyansýn, gözünü açsýn, hakkýný korusun artýk * Uyurgezerleri uyandýrmamak gerekirmiþ. Kim uyandýracak ki... Hepimiz uyurgezer! * Sendikalar eylem hazýrlýðýndaymýþ. - Ne hazýrlýðý yahu Doðaçlama yapýn, doðaçlama "Emek en yüce deðerdir" diyen çalýþanlara, Baþbakanýn neden gülerek baktýðý anlaþýldý sonunda Meðer anlamýný çoktan yitirmiþ onun kafasýnda ve kalbinde... Yazýk Fýndýk fýstýk iþlerle uðraþýyoruz hep. Denktaþ'ýn yeni giriþiminden haberiniz vardýr mutlaka. Yoksa anlatayým. Rumlara ortaklýk teklifinde bulundu! Hani o düþüþe geçen Kýbrýs Hava Yollarý var ya, "gelin ortak çalýþtýralým" önerisinde bulundu karþý tarafa. Hemen þaþýrmayýn caným. Hemen "kelin merhemi olsa"ya sarýlmayýn. N'apsýn yani Ýþ yok, güç yok "Bari göle maya çalayým, ya tutarsa " demiþtir. Yazýk ama Karizmayý çizdirmekten öte bir davranýþ deðil bu. Kasaba politikacýsý iþte. Ufku yok Geleceði göremiyor Geniþ düþünemiyor Madem havacýlýða, taþýmacýlýða merak sardýn, bari büyük düþün THY'ye teklifte bulunsana Ya da Emir Airlines var... Hiç bilemedin, Pegasus'u, Atlas'ý falan dene. Kýbrýs Hava Yollarý ile ortak olacaksýn da n'olacak! Bugün 28 Aralýk Þunun þurasýnda 2014'ün sýfýrlanmasýna kaldý 3 gün B u n d a s o n r a n e k ö y o l u r, n e kasaba! Yatcaz kalkcaz, yatcaaz kalkcaaz, bir sonraki gece yatmadan 2015'e girceez. Mutlu deðilim, huzurlu deðilim, sevinçli coþkulu deðilim. Yanlýþ anlamayýn, kendi adýma konuþmuyorum. Benim keyfim yerinde çok þükür! Ülkemiz adýna endiþeliyim! BÖYLE BÝR ANDI 2014 boyunca hep böyle bal yapmaz arýlar gibi výz výz edildi, dalga geçildi. 2015'te de deðiþen bir þey olmayacak ne yazýk. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 ZEYTÝN DALI Halil SADRAZAM SAVAÞ SUÇLARI Sayýn Doðuþ Derya'nýn bilinen bazý gerçekleri ifade etmesi olumlu ve olumsuz tepkiler yaratmýþtýr. Mecliste söyledikleri herkes tarafýndan bilindiði halde, ilk defa duyuluyormuþ gibi davranýlmasý bugüne kadar gerçeklere gözlerini kapatarak uyur numarasý yapanlarýn bu oyunu sürdüremeyeceðini göstermiþtir. Ortaya çýkan tepkiler, gerçeklerle yüzleþmeye baþladýðýmýzý da göstermektedir. Bu yüzleþmeye katký koymak ve harp hukukuyla ilgili düþüncelerimi paylaþmak istiyorum. Savaþ bir milletin veya milletler topluluðunun isteklerini diðer bir millete veya milletler topluluðuna zorla kabul ettirmek üzere giriþtiði, ileri derecede þiddet içeren silahlý bir mücadeledir. Bütün tarih boyunca yaþanan savaþlarda yaralýlarýn, harp esirlerinin ve sivil halkýn akibeti feci olmuþtur. Ýnsan haklarýnýn, barýþta bile tanýnmadýðý dönemlerde, savaþlarda insaflý hareket ve davranýþlardan söz edilemezdi. Savaþ maðdurlarýna karþý daha insani davranýlmasý düþünceleri ancak 18'nci asýr sonlarýnda belirmeðe baþlamýþtý. Günümüzdeki savaþlarda özellikle sivillerin öldürülmesini ve zarar görmesini engellemek, ülke ya da kitleleri yok etmek yerine onlarý güçsüz býrakarak istekleri kabul ettirmek amaçlanmaktadýr. Buna raðmen savaþlarda istenmeyen trajediler yaþanmaktadýr. Barýþ döneminde insan haklarýna saygýdan uzak olan kitlelerin savaþta uyguladýðý þiddet (IÞÝD örneðinde olduðu gibi) daha da artmaktadýr. Ölüm, kan ve vahþet demek olan savaþlar muharip olsun veya olmasýn insanlar için felâkettir. Asker kiþiler ölür, yaralanýr, hastalanýr ve harp esiri olurken savunmasýz sivil halk daha fazla etkilenmekte, maddi zararlar ve manevi acýlar yaþanmaktadýr. Savaþlarda insanlarýn uðradýðý felâket ve acýlarý hafifletmek, insanlýk þeref ve haysiyetlerini korumak maksadýyla uluslararasý alanda tedbirler alýnmasý ve harp hukukunun daha insani bir hale dönüþtürülmesi hedeflenmektedir. 1864'de baþlatýlan ve tekrarlayan görüþmelerle kabul edilen "Cenevre Sözleþmeleri" 9 Aralýk 1949 da dünya devletleri tarafýndan imzalanmýþtýr. "Cenevre Sözleþmeleri" ve 1977 tarihli protokolleri de dahil pek çok uluslararasý insancýl hukuk sözleþmesi, bugünkü harp hukukunu oluþturmaktadýr. Ýnsanlýk için savaþ ihtimali devam ettiði sürece, bu sözleþmelerin önemi artarak devam edecek ve felâketli dönemlerde insanlar için bir ümit ve teselli kaynaðý olacaktýr. Askeri veya sivil, kiþi veya kiþilerin çatýþmalarda savaþ kanunlarýný ihlâli bir savaþ suçudur. Savaþ esirlerine ve sivillere karþý kötü davranmak da savaþ suçu oluþturan davranýþlardýr. Teslim olmuþ askerleri öldürmek ya da yaralamak, kiþinin onurunu kýrýcý ve aþaðýlayýcý davranýþlarda bulunmak, özellikle de tecavüz ve cinsel þiddetin diðer biçimleri ve insanlarý kalkan olarak kullanmak gibi savunmasýz kiþilere zarar vermek bir savaþ suçudur. Sayýn Doðuþ Derya'nýn ifade ettiði gerçekler bu yönden deðerlendirildiði zaman KIBRIS'ta taraflarýn karþýlýklý olarak iþlediði savaþ suçlarýnýn farklý bir boyutu ortaya çýkmaktadýr. Özyiðit: Avrupa'da okuyan öðrencilerin de burs hakký olmalý Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Cemal Özyiðit, KKTC ve Türkiye'de okuyan öðrenciler gibi Avrupa ülkelerinde öðrenim gören öðrencilerin de burs hakký olmasý gerektiðini vurguladý. Özyiðit, Avrupa Kýbrýslý Öðrenci Platformu'nun (AKÖP) bu yönde baþlattýðý mücadeleyi yerinde ve haklý bulduklarýný belirterek, TDP olarak platforma bu konuda her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný bildirdi. TDP'den verilen bilgiye göre, TDP Genel Baþkaný Özyiðit, AKÖP temsilcilerinden oluþan heyeti kabul etti. TDP Genel Merkezi'nde gerçekleþen görüþmeye, TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, TDP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Asým Ýdris, Mehmet Burhan ile Parti Meclisi Üyesi Serkan Bülbülcü de katýldý. TDP Genel Baþkaný Cemal Özyiðit kabulde yaptýðý konuþmada, öðrencilerden, burs ile ilgili baþlatýlan hak arama mücadelesi, yurtdýþýnda karþýlaþtýklarý zorluklar ve yaþadýklarý sorunlara yönelik bilgiler aldý. Özyiðit, çok parlak bir gelecek vaat eden gençlerle birlikte olmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, KKTC ve Türkiye'de öðrenim gören Kýbrýslý Türk öðrenciler burs alýrken, Sosyal Demokrat Parti (SDP), ülkede sosyal devlet anlayýþýnýn yerleþmesi için mücadele vereceðini belirterek, "devlet dairelerinde rica ile iþ yapýlmasýný istemiyoruz. Bu nedenle hükümetin, 2015 yýlýnda ülkede yaþayan herkese ve her kesime eþit þartlarda icraat yapmasýný arzulamaktayýz" dedi. SDP Baþkaný Tözün Tunalý yazýlý açýklamasýnda, bugüne kadar gelmiþ geçmiþ tüm hükümetlerin insanlarý "rica eder" duruma düþürerek, kendilerine muhtaç pozisyona getirdiðini iddia etti. Güney Kýbrýs'ta iki ilkokul ve üç de ortaokulda ýrkçýlýk karþýtý bir programýn pilot uygulamasýna baþlandýðý, programýn içeriðinde ýrkçýlýk içeren eylemlerin cezalandýrýlmasýnýn da yer aldýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi haberinde, Rum Eðitim Bakanlýðý'nýn BM Mülteciler Yüksek Komiserliði ve ilgili bazý kuruluþlardan destek alarak uygulamaya koyduðu programda okullardaki ýrkçý Güney Kýbrýs dahil Avrupa ülkelerinde öðrenim gören öðrencilerin burs almamasýnýn, doðru olmadýðý gibi eþitlik ilkesine de aykýrý olduðunu vurguladý. Özyiðit, burs tüzüðünde yer alan "3. Ülkeler" ibaresinin yanlýþlýðýna dikkat çekti, "Eðitimde ve saðlýkta tasarruf olmaz derken tam da bu gibi olaylarý kastetmekteyiz. Ülkenin geleceðini þekillendirecek, aldýklarý eðitimle ülkenin geliþmesine ve ileri gitmesine katký saðlayacak gençlere burs vermemek hangi amaca hizmet eder anlamak mümkün deðildir" dedi. Bazý kesimlerin, "Avrupa ülkelerinde öðrenim gören gençler ülkelerine geri dönmüyorlar, o nedenle burs verilmemesi gerekir" yaklaþýmýnda olduklarýný savunan Özyiðit, "2 yanlýþ bir doðru etmez. Yapýlmasý gereken, gençlere burs vermemek deðil, bu gençlerimizi adaya döndürecek bir yapýyý kurmaktýr" dedi. Özyiðit, burslarla ilgili bir düzenleme yapýlacaksa da bunun adaletli ve eþitlik ilkesine uygun olarak yapýlmasý gerektiðine dikkat çekti. TDP Genel Baþkaný Özyiðit, Avrupa Kýbrýslý Öðrenci Platformu tarafýndan Lefkoþa'da Salý günü gerçekleþtirilecek olan eyleme TDP Gençlik Örgütü'nün destek vereceðini de söyledi. HELLÝM KONUSUNDA AVRUPA KOMÝSYONUNA MEKTUP Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi Baþkaný Anýl Kaya, Avrupa Birliði'nden, "Hellim" ve "Halloumi"nin coðrafi iþaret tescili sürecinde Kýbrýslý Türklerin pozisyonunun Kýbrýslý Rumlarýn inisiyatifine býrakýlmamasýný istedi. Kaya, Avrupa Birliði Tarým ve Kýrsal Kalkýnmadan sorumlu komiseri Phil Hogan'a gönderdiði mektupta, ekonomik, sosyal, kültürel boyutlarý olan "Hellim" ve "Halloumi"nin coðrafi iþaret tescili konusunda Kýbrýslý Türklerin hassasiyetinin anlaþýlmasý ve Avrupa Komisyonun "kazankazan" mantýðýný esas alarak dengeli bir çalýþma içerisinde olmasýný talep etti. Kaya Hogan'a gönderdiði mektubu basýnla paylaþtý. Kaya, Phil Hogan'a gönderilen mektubun içeriðinin; Güney Kýbrýs makamlarýnýn baþvurusu üzerine Hellim ve Halloumi'nin Avrupa Birliðinde Coðrafi Ýþaret Tescili (PDO) süreci devam ederken Kýbrýslý Türk üreticilerin pozisyonuna yönelik net bir politika belirlenmediði olduðunu kaydetti. SDP: SOSYAL DEVLET ANLAYIÞININ ÜLKEMÝZDE YERLEÞMESÝ ÝÇÝN MÜCADELE VERECEÐÝZ Tunalý, ülkede yýllarýn düzeni olarak gösterdiði bu düzeninin artýk devam etmesinin mümkün olmadýðýný ifade ederek, bu düzeni yýkmak için halkla birlikte mücadele vereceklerini kaydetti. Tunalý, "hangi devlet kapýsýna gidilse iþlerinin olmadýðýný, Cumhurbaþkanlýðý seçimleri için de hükümetin kendi adaylarýna yönelik oy avcýlýðý yapmaya çalýþtýðýný" iddia ederek, dairelerde memurlar ve müdürler dahil herkesin partizanca çalýþtýðýný da ileri sürdü. BEÞ OKULDA IRKÇILIÐIN ÖNLENMESÝ PROGRAMI davranýþlarýn belirlenmesi, önleyici tedbirler alýnmasý ve ýrkçýlýk karþýtý kültürün geliþtirilmesinin hedeflendiðini vurguladý. Gazete, söz konusu program çerçevesinde ilk kez öðrencilerin ýrkçý davranýþlarýnýn cezalandýrýlmasýnýn da öngörüldüðünü ve bu çerçevede gözetleme cezasýndan okulda uzaklaþtýrýlma cezasýna kadar çeþitli uygulamalarýn hayata geçirileceðini belirtti. GÜNLÜK RUSYA: NATO EN BÜYÜK TEHDÝT Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin tarafýndan imzalanan ve ülkeye yönelik tehditlerin deðerlendirildiði yeni askeri doktrinde, NATO en büyük dýþ tehdit olarak gösterildi. Rusya Güvenlik Konseyi yaptýðý yazýlý açýklamada, ülke adý vermeden 'bazý önde gelen devletlerin kendi çýkarlarý için dolaylý olarak harekete geçtiði' bilgisine ulaþtýklarýný kaydetti. Yeni doktrinde Rusya'nýn ülkeye veya ülkenin müttefiklerine nükleer ya da nükleer olmayan silahlarla saldýrmasý durumunda Moskova'nýn nükleer silahlarla karþýlýk verme hakkýný muhafaza ettiði de yer aldý.baþlýca ülke içi tehditler arasýnda da, 'tarihi ve vatansever geleneklerin zayýflatýlmasý' amacýyla genç Rus vatandaþlarý arasýnda 'bilgi yayarak yaratýlan etki' gösterildi.ülkedeki 'siyasi ve toplumsal durumun istikrarsýzlaþtýrýlmasý' ve 'terör faaliyetleri' de temel iç tehditler arasýnda sayýldý. TÜRKÝYE'YÝ ÝYÝ ÝZLEYÝN Türkiye'deki son geliþmeler izlenmeye deðer doðrusu... AKP Fethullah Gülen cemaati ile birlikte ne kadar kötülük yaptýysa, hepsini de cemaate yüklüyor. Cemaatýn orduya kumpas kurmakla iþe baþladýðýný söyledikten sonra, þimdi de onlarý darbeci olarak suçluyor. Önüne geleni de tutukluyor. Amerika'nýn iade etmediði Fethullah Gülen için de tutuklama kararý çýkardý... Tayyip Erdoðan'ýn tüm bunlarý nereye kadar yapabileceði merak ediliyor... Onun sonunun Hüsnü Mübarek'in sonu gibi olacaðýný söyleyenler az deðil... Ama ne olursa olsun, tüm diktatörlerin sonu belli... BU KEZ FARKLI Yeni yýla çok kýsa bir süre kaldý... Bunun geriye kalan yýllardan farký ne bilir misiniz? Onlara basit bombalarla girerdik, þimdi ise nükleer ile giriyoruz! ONUR Lefkoþa Belediye Baþkaný Mehmet Harmancý Lefkoþa'ya kattýðý deðerlerden dolayý gazeteci, yazar ve emekli öðretmen Neriman Cahit'i bir plaketle onurlandýrdý... Ýyi de etti... Týrnak... "Bak sen! Kýbrýs Havayollarý'na ortak olabilirmiþ! Sen yýllarca yönetemediðin milli havayolunu batýr! Peþkeþ çek! Sat! Sonra yediðin turþuya bak! Önce Ercan'ý geri al. Sonra konuþ. Býrak Ercan'ý geri almayý, geri alacaklarýnýza kýyak da çekiyorsunuz." Cenk DÝLER (Detay) "KKTC bütçesi 4 milyar, 96 milyon, 720 TL olarak baðlandý... Peh' Zulasýnda bu miktardan daha çok parasý olan KKTC vatandaþlarý eksik deðildir. KKTC, bazý özel vatandaþlarýndan daha yoksul!" Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "KTHY çalýþanlarýný sürüm sürüm süründürüp, intiharlara kadar giden hadiselere devlet eliyle sebep olmadýk mý? Bir de 'Kýbrýs Hava Yollarý'na ortak olacaðýz ha?!" Ali TEKMAN (Kýbrýs Postasý) "Sanki da savaþtan dün çýkmýþ bir ülke. Ne yollarda rengarenk süslemeler ne de yeni yýlý heyecanla kutlayacak olmanýn en küçük bir heyecaný." Baþaran DÜZGÜN (Havadis) Günün Kahramaný CEMAL ÖZYÝÐÝT Toplumcu Demokrasi Partisi'nin baþýna geçtikten sonra, ilk büyük sýnavýný son yerel seçimlerde verdi Cemal Özyiðit... Ancak bundan baþarýyla çýktý. Tabii Mehmet Harmancý'nýn kiþiliði de büyük rol oynadý bunda... Þimdi Mustafa Akýncý için de Özyiðit'e o gözle bakanlar var... Ancak Akýncý TDP adayý deðil, partilerüstü baðýmsýz bir aday... Yine de Özyiðit'i bununla sýnayanlar var... TDP Mustafa Akýncý'nýn eski partisi ne de olsa... TKP'nin, BDH'nýn devamý... Akýncý'nýn kazanmasý ona da taze bir hayat bahþeder deðil mi?

7 28 Aralýk 2014 Pazar LEFKOÞA'DA UYUÞTURUCU Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, önceki sabah Lefkoþa'da bir evde polis tarafýndan yapýlan aramada kanunsuz herhangi bir þeye rastlanmadýðý ancak evin doðusunda bulunan boþ arazi içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan 6 paket, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuþturucu madde kalýntýsý olduðuna inanýlan 2 paket, bir yanýk sigara izmariti, bir karton bardak, bir boþ sigara paketi bulundu. Konuyla ilgisi olduðuna inanýlan S.G. (E- 26) ve O.Þ. (E-28) tutuklandý. KANUNSUZ PATLAYICI MADDE ÝTHALÝ Gazimaðusa Akyar Kara Giriþ Kapýsýndan KKTC'ye giriþ yapan Güney Kýbrýs Rum Yönetimi Bölgesinde sakin C.P.'nin (E-54) kullanýmdaki araçta dün polis tarafýndan yapýlan kontrolde, KKTC'ye ithali yasak olan 46 adet çeþitli markalarda av tüfeði fiþengi bulunarak emare olarak alýndý. C.P. Hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. YENÝ ADSL SÝSTEMÝNÝN KURULUMU TAMAMLANDI Telekomünikasyon Dairesi, yeni ADSL sisteminin kurulumunun tamamlandýðýný açýkladý. Daire müdürü Doðan Þah yazýlý açýklamasýnda, mevcut ADSL abonelerinin yeni sisteme aktarma çalýþmalarýnýn bugün yapýlacaðýný ifade ederek, aktarma sebebiyle kýsa bir süre ADSL hizmetinde sýkýntýlar yaþanabileceðini kaydetti. Þah, aktarma çalýþmalarýnýn sabah saat 06.00'da yapýlacaðýný ifade etti. GAÜ EN ÝYÝ 100 UNÝVERSÝTE ARASINDA Avrupa Birliði'nin önde gelen yükseköðretimi denetleme ve akreditasyon kurumlarýndan Fransýz kuruluþ EDUNIVERSAL, Akademik yýlýnýn en iyi yüksek lisans programlarý sýralamasýnda Girne Amerikan Üniversitesi'ne (GAÜ) de yer verdi. GAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, EDUNIVERSAL sýralamasýnda GAÜ, "dünyanýn en iyi 100 yüksek lisans programý veren en iyi 100 üniversite" arasýnda tek Türk üniversitesi olarak yer aldý. ARABASIYLA DENÝZE DÜÞTÜ, EVE GÝDÝP UYUDU Baf'a baðlý "Pegia" (Peya) köyünde, 18 yaþýndaki bir Rus sürücünün, 24 Aralýk'ta arabasýyla denize düþtüðü, kendi çabalarýyla araçtan çýktýðý ve arabayý orada býrakarak, kimseye haber vermeden evine gidip uyuduðu bildirildi. Politis gazetesi, aracýn, sahilde yürüyüþ yapan birisi tarafýndan fark edildiðini, sözkonusu þahsýn polise haber vermesi üzerine bölgeye gelen polisin, sahil güvenlikle birlikte denizde aracýn sahibini aradýðýný, ancak kimseyi bulamamasý üzerine geniþlettiði soruþturma kapsamýnda, aracýn alkollü sürücüsünün evinde uyuyor olduðunu tespit ettiðini yazdý. Haberde, söz konusu þahsýn polise verdiði ifadede, aracýn kontrolünü kaybederek denize düþtüðünü söylediði ve aleyhinde dava okunmasýnýn ardýndan serbest býrakýldýðý kaydedildi. SANAT MÜZÝK VE BALE OKULU - Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, Kýbrýs Sanat Müzik ve Bale Okulu'nu ziyaret ederek, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Genç yeteneklerle bir araya gelen Meclis Baþkaný, sanata önem veren toplumlarýn bunun pozitif yansýmasýný her zaman gördüðünü vurguladý. Okulun Kurucu Direktörü Turgay Hilmi ile birlikte genç yeteneklerin piyano, keman, gitar ve bale çalýþmalarýný izleyen Siber, çocuk korosu ile birlikte þarký söyledi. HAYAT PAHALILIÐI ÖDENEÐÝ HAZÝNE-SEN: KABUL EDÝLEMEZ Hazine Çalýþanlarý Sendikasý (Hazine-Sen), sendikalarýn görüþleri alýnmadan tek yanlý tasarruf ile yasa tarafýndan düzenlenen haklarýn, Yasa Gücünde Kararname ile ortadan kaldýrmasýný kabul etmelerinin mümkün olmadýðýný bildirdi. Hazine-Sen, "Yasa Gücünde Kararname ile 2015 yýlýný kapsayan Hayat Pahalýlýðý ödeneklerinin durdurulmasýnýn tüm çalýþanlarýn enflasyon karþýsýnda gelirlerinin daha çok erimesine neden olacaðý" kanaatinde olduðunu da kaydetti. Hazine-Sen yazýlý açýklamasýnda, Bakanlar Kurulu tarafýndan "Yasa Gücünde Kararname" düzenlenerek, Kamu Görevlileri Yasasý'nýn hayat pahalýlýðý ödeneði hakkýný düzenleyen 25. maddesinin uygulanmasýnýn 2015 yýlý için durdurulmasýný eleþtirdi. Hükümetin, "Göç Yasasý" olarak anýlan Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ Ücret) ve Diðer Ödeneklerini Düzenleyen Yasa'yla iþe alýnanlarýn maaþlarýnda iyileþtirme yapmak yerine bütün çalýþanlarýn gelirlerini azaltarak, kamu ve özel sektörde görev yapan tüm çalýþanlarý "Göç Yasasý" kapsamýna sokmaya çalýþtýðýný savunan Hazine- Sen, bu karar ile çalýþanlar arasýnda çatýþma yaratarak kendine fayda saðlamayý umduðunu da iddia etti. Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ Ücret) ve Diðer Ödeneklerini Düzenleyen Yasa'nýn Anayasa'ya, Hukuk Devleti ilkesine ve Uluslararasý ILO Sözleþmelerine aykýrý olduðunu, bu yasanýn kamu ve özel sektör rekabetini ortadan kaldýrarak, özel sektör çalýþanlarý açýsýndan, ücretlerin belirlenmesi konusunda da baðlayýcý ve etkili olduðuna iþaret eden Hazine-Sen, þunlarý kaydetti: "Hayat pahalýlýðý ödeneði hakkýnýn ortadan kaldýrýlarak yeni bir uygulamaya geçileceði konusunda basýn açýklamasý yapýlmasýna raðmen nasýl bir uygulamaya geçileceði konusunda Hükümet tarafýndan herhangi yasal bir düzenleme bugün halen yapýlmamýþtýr. Basýna yansýyan açýklamalardan anlaþýldýðý kadarý ile Göç Yasasý'nýn ortaya çýkardýðý eþitsizliði ortadan kaldýrarak maaþlar arasýndaki farký azaltmak amacý ile uygulanmasý düþünülen yeni sistemde tüm çalýþanlara eþit artýþ öngörülmektedir. Ýki rakama eþit artýþ verilerek aralarýndaki farkýn nasýl kapatýlacaðý ekonomik akýlla izah edilemez. Maliye Bakaný 2015 yýlýnda bütçe gelirlerinde artýþ saðlanacaðý ve Türkiye Cumhuriyeti'nden bütçe açýðý için kaynak istenmeyeceðinden bahsetmiþtir. Bu söylemden çýkarýlabilecek sonuç 2015'te oluþacak enflasyon karþýlýðý verilmesi gereken hayat pahalýlýðý ödeneði dondurulacak ve gelirlerde artýþ saðlamak adýna "Kamu Hizmet Bedellerine" 2015'te hatýrý sayýlýr zamlar yapacaktýr. Hazine Çalýþanlarý Sendikasý olarak, Sendikalarýn görüþleri alýnmadan tek yanlý tasarruf ile Yasa tarafýndan düzenlenen haklarý, Yasa Gücünde Kararname ile ortadan kaldýrmasýný kabul etmemiz mümkün deðildir. Çalýþanlarýn haklarýný korumak adýna konunun takipçisi olacaðýmýzý kamuoyu ile paylaþýrýz." LEFKOÞA BELEDÝYE ORKESTRASI ÇOCUK KOROSU Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Mehmet Harmancý, Lefkoþa Belediye Orkestrasý Çocuk Korosu'nu kabul etti. LTB'den verilen bilgiye göre, Koro Þefi Hare Yakula'nýn baþkanlýk ettiði çocuk korusu, LTB Baþkaný Mehmet Harmancý'ya teþekkür etti, 29 Aralýk Pazartesi akþamý Lefkoþa AKM'de saat 20.00'de vereceði konsere davet etti. Yakula yaptýðý konuþmada, Lefkoþa Belediye Orkestrasý Çocuk Korosu'nun geçen yýl kurulduðunu ve 45 öðrencisi olduðunu belirterek, çocuklarýn sadece akademik yönden deðil sosyal yönden de geliþtirilmesi gerektiðine dikkat çekti, bu tür aktivitelerin çocuklarýn öz güven kazanmalarýný saðladýðýný kaydetti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI CENGÝZ TOPEL, HASTANE MÝ KALACAK, REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ MÝ OLACAK? Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle'nin Cengiz Topel Hastanesi bünyesinde bir rehabilitasyon merkezi inþa edileceðini açýklamasý üzerine þunlarý söyledi: "Saðlýk Bakaný yýlbaþý dolayýsýyla hastaneleri rehabilitasyon merkezlerini dolaþýyor ve her gittiði yerde mavi boncuk daðýtmaya devam ediyor. Bir müddet önce Cengiz Topel Hastanesi'ni by-pass ederek Güzelyurt'a bir yeni hastane inþa edeceklerini açýklamýþtý. Bölge halkýnýn haklý tepkilerini umursamamýþtý bile. Ancak Nisan ayýnda yapýlacak olan cumhurbaþkanlýðý seçimi için bir adým geri attý Atýlan adýmlar bölge halkýný tatmin etti mi? Etmedi. CTP'nin hükümet olduktan sonra, muhalefette iken verdiði sözleri unutarak, bir anda tam aksi yönde hareket etiðini bilenler buna inanmazlardý zaten. Söylediklerinin arkasýnda duran Saðlýk Bakaný bir anda diðer hükümettekiler gibi sessizliðe büründü. KKTC Meclis Baþkaný Sibel Siber CTP'nin cumhurbaþkaný adayý ve Sibel Haným Lefke bölgesine giderek orada bir açýklamada bulundu. Cengiz Topel kapatýlmayacak daha da geliþtirilecek diyerek bölgedekilerin tepkilerini düþürmeye çalýþtý. Bu durum aslýnda 'hele sizden oylarý alayým' da gerisi gelir demektir. Ýnananlar da oldu, ama inanmayanlar çoðunlukta. Hafta sonu bir de ne görelim. Sayýn Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Saðlýk Bakaný orada yaptýðý konuþmada þöyle dedi: "Saðlýk Bakanlýðý olarak Cengiz Topel Hastahanesi bünyesinde bir rehabilitasyon merkezi açacaðýz" Bilmem ama Lefke bölgesi insanlarý bundan bir ders çýkardýlar mý? 2015 yýlýnda açýlmasý planlanan rehabilitasyon merkezinin kýsa süre içerisinde hastanenin tümünü kapsayacaðýný ve Güzelyurt'a yapýlacaðý söylenen hastane eðer inþa edilirse tüm iþlevin oraya kaydýrýlarak Cengiz Topel Hastanesi bir rehabilitasyon merkezine dönüþtürülerek hesabý görülecektir. Bunun parasý nasýl elde edilecek? Bütçeye konan para buna cevaz verir mi? Vermez tabii ki Ancak eski rehabilitasyon merkezindeki hastalar tek bir yere taþýndýðý zaman diðer yerler boþalacak Boþalan binalar birilerine peþkeþ çekilecek Ondan sonrasý da onbir!" BÝZÝM DUVAR KORKMA SÖNMEZ BU TEPENDE YANAN "AMPUL" Bizim Mandra Serdar Denktaþ'ýn, batmakta olan Kýbrýs Havayollarý'na %50 ortaklýk teklif ederek alýcý çýkmasý, mandrada tam bir þok etkisi yaratýr. KKTC Baþbakan Yardýmcýsýnýn böyle bir teklifi yaptýðýna inanamayan vatandaþlar "Neler oluyor? KKTC'de altýn madeni mi buldular yoksa darphane kurup kalpazanlýða mý baþlýyorlar?" diye hayretler içinde kalýrken, sokaktaki adam "Madem ki Cyprus Airways'in yüzde 50'sini alacak paranýz vardý, KTHY'ný neden kurtarmadýnýz da batmasýna göz yumdunuz?" diyerek öfkeli öfkeli söylenir.

8 8 28 Aralýk 2014 Pazar Cenk Gürçað Ben ve pek çok arkadaþým bir anda Sibel Haným'ýn Cumhurbaþkaný Adaylýðý sayfasýný "like" yapar durumda bulduk kendimizi! Neden böyle bir ihtiyaç duyuldu ki? Ayný teknoloji ile oylarýn sayýsý da artar mý acaba? :))) Barýþ Mamalý YAPTIÐIMIZ BU AÇIKLAMA SÝZCE BUGÜN ÝNTERNET HABER SÝTELERÝNDE VE YARIN DA GAZETELERDE NE KADAR YER ALABÝLECEKTÝR? Protokollerdeki diziliþ sýrasý o ülkenin fiili yönetim þeklini ortaya koyan önemli göstergelerden biridir. Ülkemizdeki protokol diziliþinin nasýl olacaðýna da yürütme organý dediðimiz Bakanlar Kurulu karar vermektedir. Ne yazýk ki, protokollerde yýllardýr varolan antidemokratik ve hakimiyetsiz yapýyý deðiþtirmeye hiçbir iktidarýn gücü yetmemiþtir. Protokol sýrasýna bakýldýðýnda açýk olarak atanmýþ askeri komutanlarýn - ki çoðu yabancý devlet askerleridir ve keza elçinin halk tarafýndan seçilmiþ sivil yöneticilerin önünde yer aldýklarý görülmektedir. Demokrasiye, baðýmsýzlýða ve hukukun üstünlüðüne inanan her bireyin ve özellikle de siyasilerin bu protokol görüntüsüne þiddetle karþý durmalarý gerekmektedir. Apoletlilerin seçilmiþlerin önünde devlette temsiliyet önceliðine sahip olmalarý þiddetle reddedilmelidir. Mevcut protokol diziliþinde askeri militarist bir hegemonyanýn devlet üzerinde egemen kýlýndýðý þeklinde bir görüntü ortaya çýkmaktadýr. Demokratik devlet düzeni yerine askeri idare rejiminin aðýrlýkla varlýðýný hissetiren bu protokol düzenini derhal deðiþtirmemiz ve demokratik hukuk devleti görüntüsüne çevirmemiz gerekmektedir. Demokrasiye dayalý düzenlerde, demokratik seçimle iþbaþýna gelen kiþi veya makamlar her zaman atanmýþ makamlardan üstün tutulmakta ve protokolde de bu üstünlük kendini göstermektedir. Çünkü halk iradesi her zaman en üstün demokratik deðerdir ve demokratik devletler her zaman seçilmiþler tarafýndan yönetilmektedir. Demokratik hukuk devletinin üç ana kuvveti, Yasama, Yürütme ve Yargý dan oluþmaktadýr. Devletin temsil yeri olan protokol içerisinde ise Yargý yý temsil eden Yüksek Mahkeme Baþkaný nýn generallerin ve elçinin arkasýnda yer almasý demokrasi adýna büyük bir ayýptýr ve kabul edilebilecek bir durum deðildir. Bu tam anlamýyla Yargý erkinin küçümsenmesi ve hiçe sayýlmasýyla eþdeðerdir. Yüksek Mahkeme Baþkaný nýn layýk olduðu yer, yasama ve yürütme organlarý ile birlikte protokolün en ön sýrasýdýr. KKTC Devlet protokolündeki sýralamad siyasi parti baþkanlarýnýn, ana muhalefet parti baþkanýnýn, bakanlarýn, belediye baþkanlarýnýn, Baþsavcý, Sayýþtay Baþkaný ve diðer seçilmiþlerin, atanmýþ askerlerin ve bir elçinin arkasýnda neredeyse sýranýn kuyruk kýsmýnda yer almasý demokratik mantýk ve devlet onuru açýsýndan kesinlikle izah edilemez bir durum yaratmaktadýr. Devlet þeref ve onuru açýsýndan ya bu protokol diziliþi derhal deðiþtirilmeli yada Anayasa daki Demokratik Hukuk Devleti ibaresi kaldýrýlarak oyun oynanmaktan vazgeçilmelidir. Keza onurlu bir devlet anlayýþý bu pozisyonda kalmayý asla kabul etmez. Bu olumsuzluðu ortadan kaldýrmak adýna Bakanlar Kurulu nu derhal göreve çaðýrýr, tüm siyasi parti temsilcileriyle kurum baþkanlarýný da bu anti-demokratik temsiliyet diziliþini topyekün protesto etmeye ve bu tip ezik protokol içerisinde yer almamaya bir kez daha davet ederiz." HUKUKUN ÜSTÜNLÜÐÜ HAREKETÝ Av. Barýþ Mamalý - Baþkan Bülent Fevzioðlu ÖTESÝNDE... basýlý takvim yapraklarýndan ve kalem uçlarýndan, bir yýlý daha alýp gitmemize silmemize az kaldý... þimdilerde, devasa bir dikiz aynasý gibidir, geride kalan yaþanmýþlýklar... geride kalan yaþanmýþlýklar, akýp giden bir nehirdir hayatýmýzdan... kimi zaman; alabildiðine durgun ve sakin, kimi zaman aklýmýzý, yüreðimizi ve ruhumuzu hýrpalayan gürültülerle akýp giden ve aynýsý bir daha tekrarlanmayacak bir nehir... ve elbette... elbette aynýsý olmasa bile yaþadýklarýmýzýn, yaþadýklarýmýza çok yakýn benzerleri çýkýp gelecektir 2015 te de... çünkü her yeni takvim, geride kalanýn ve o bize göre eskiyenin devamýndan ibarettir biraz da... sevinç ve coþkular kadar, sancý ve kederler de olacak hayatýmýzda yeniden... yeniden türkülenip çoðalýrken yüreklerimiz, yeniden kýrýlýp azalacak mutlaka... kimi haller olacak ki bir dalgýç gibi inerken dibe, kimi hallerde de bir daðcý gibi týrmanacaðýz en doruklara... ve bir kez daha öðreneceðiz ki aslýnda; dalgýçýn daðcýdan, daðcýnýn dalgýçtan yoktur hiç farký... diple doruk, yapýþýk kardeþleridir hayatýmýzýn... ne dip uzaktýr insanoðlu ile insankýzýna hayatý içerisinde ne de doruk... en güneþsiz günlerimizde bile; sureti topraða yansýyan gövdelerimizin gölgeleridir her ikisi de... ne biz gölgesiz yaþayabiliriz ne gölgelerimiz bizsiz... ve zaten gölgelerimizin silindiði anda da... malûm ki artýk, ol beden yol eylemiþ baþka diyarda... * * * basýlý takvim yapraklarýndan ve kalem uçlarýndan, bir yýlý daha alýp gitmemize silmemize Fehmiye Kul - Ýtibar denen biþi yok bunlarda... Ozan Demiralp 2015 CUMHURBAÞKANLIÐI FALINDA HALKIN ADAYI M. AKINCI ÇIKTI. az kaldý... þimdilerde, devasa bir dikiz aynasý gibidir, geride kalan yaþanmýþlýklar... iyiye, güzele ve sevinçlere yönelik umut; her daim olduðunca, zulamýzdadýr yine... birbirini kucaklayan o en aydýnlýk düþler ve düþünceler yine en içten dilek ve temennilerdir sevgi yumaklarýnda... ne varsa geride kalan ve yaþanmýþ olan, hepsi bizimdir... ellerimizin kollarýmýzýn yüreklerimizin saçlarýmýzýn sevinçlerimizin ve inançlarýmýzýn... yanýlan kýrýlan ve örselenenler de bizimdir... çünkü biz inandýðýmýz için yürüdük üzerine, dokunduk, öptük, kokladýk ve sarýldýk... yanýlmýþ, kýrýlmýþ ve örselenmiþ olmak da bir kazanýmdýr aslýnda... ne varsa yaþadýklarýmýz, yaþanmýþ olanlarýn hepsine, gönülden selâm olsun... selâm olsun çünkü; bütün bunlarý yaþadýðýmýz için yaþça büyüdük ve olgunlaþtýk biraz da... baþka türlü nasýl büyür ve olgunlaþýr ki bir insan? * * * basýlý takvim yapraklarýndan ve kalem uçlarýndan, bir yýlý daha alýp gitmemize silmemize az kaldý... þimdilerde, devasa bir dikiz aynasý gibidir, geride kalan yaþanmýþlýklar... kendi adýma, yýllardýr bir deniz feneri gibi rota tuttuðum þu kýsacýk þiirle hazýrlanýyorum ben, nasipse yeni yýla: bir ilk çað insaný yaratýrken tekerleði bir baþkasý baþka yerde keþfederken ateþi üçüncü bir insan durmuþ bakýyor; yakmak istiyordu ilk ateþle ilk tekerleði... Allah ým ne olur... ne bu þiirde tarifi yapýlan o üçüncü insan lardan her hangi biri gibi, oldurma beni... ne de bu üçüncü insan lardan her hangi birinin gölgesiyle bile olsa, örseletme kalbimi... ötesinde... ötesinde sevinçlerin de kabulüm, hüzünlerin de... Yazar: Mahmut Anayasa / Mandýra Times FALCI GATRÝYABA'DAN TEGGE BURCU (OÐLAK / 22 ARALIK - 19 OCAK) Bunnar anam paracýdýr, mangýr de gennere akan sular durur Aþk, meþkten annamazlar, varýsa da, yoðusa da iþ, hem kotor Napolyon ehendi da Tegge burcundandýr, onçün dedi "Para, para, para" Gendinden eminmiþ bunnar, e cepde para varýsa Emindiller ama yoðusa da Emine, iki lakýrdýlarýndan biri para, vay ziligurti çýkarasýngýz be gavole Bunnarmýþ güya sert çocukdur, benim Londrez angoni da ayni burçdandýr da der baa "Biz touhg gayýk", dedim gee "Ne gayýðý be, sizden gayýk olursa, ben da vapurum", ma annamaz ya elin Londrezi Turkca, bakar baa öyle aval aval da ansýzdan "Þit" der Sordum benim gomuþuya nedir da dedi baa "Bok der saa", geberdeem geni bicez sahat durung göresingiz, utanmaz, arlanmaz basdarda Neyisa konumuza dönelim, bu Tegge burcundakiler her þeyi gendileri bilir zanneder, oldu bannem, annad da açýlýng Lazýmdýr hep gendi düþündükleri doðru olsun, yokdur bannem öyle bir alemcik, aha bir bog bilmezsingiz, nedir yani bu afra, tafra Bir da bunnar isder hep gazansýn, sanki da golifadýr Bir da inaaat, inaaaat gavole??? Tam Tegge inadý, usandýrýr, býkdýrýr garþýsýndakini mutsuna suratlýlar Ya bunnara selam vering da sekiz sahat düþünür saa selam versin mi, vermesin mi, neyimiþ? Lazýmmýþ mesafeli olsunnar, e o zaman yörü git iki dönüm oyanný da mesafemiz olsun bannem, yedikleri naneye bak sen Bir da bunnar ay anam çok kuralcýdýr, illam yörüyecek cýzgýnýn üsdünde, be geç be biraz da buyandan yörü, yok, lazým oraþda yörüsün da kuralmýþ bozulur, sankim da çif gale maç yaparýk da rengacý hakem penaltý vereek, gavvole allah için, görüng gýzým ne haller Adam çatladýr bunnar, adam Efendim bunnar içlerinde sevgiye açmýþ, hade beee??? E acýkdýysang çýkar dýþarý genni da biri yesin madem, kim bileek o þu içden içe sevgi isdeng hem ilgi??? Sankim da dombula oynarýk da numara çekersingiz baa??? Ben yemem ha, bilesingiz Baa anný þanný esgi süvari Gatriye deller, hahayttt Bir da oðraþmazlar mý o þu öyle ciddi gözüksünler, olan her tarafýngýz ciddi olsa ne yazar, güyam ciddisingiz ama esgi modasýngýz, yalan mý? Gelenek da görenek, bunnar hala daha at üsdünde sünnet töreni yapan cinsdiller, saf gan hem da Yahu elingizin altýnda interfile var, bütün düngya avýcýngýzýn içinde da hala daha esgi kafa? Vaz geçing bu kafadan da eyi deil Ne yalan söyleyeyim ki azimlisingiz, bayýlýrým bu özelliðingize Esgiler ne derdi? "Aziminan sýçan, daþý deler", yörüyüng da gorkmayýng madem, duttuðunuzu koparýng ama yok da her duttuðunuzu ha, hahahahahayyyyyyttttttttt, aha beyendim gendi espiriðimi da güldüm bannem E hade bye, etiþir bugadar da tansiyonum çýkdý, "Be Salimeeee, getir o fasulya hapcýðý da içeyim anam"

9 9 28 Aralýk 2014 Pazar Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV LÝBERAL ENTELÝJENSÝYA Liberal entelijensiya, "AKP hükümetine demokrasi ve hukuka dönüþ çaðrýsý" baþlýklý bir metne imza toplamaya çalýþýyor.bu metne imza koyanlar liberal entelijensiyanýn sahtekarlýðýna ortak olacaklardýr. Sahtekarlýk sözü aðýr gelebilir. Onun için kýsa bir açýklama yapacaðým.metin iþlerin son bir kaç yýlda bozulduðunu ima ediyor. Öncesini, liberal entelijensiyanýn siyasal Ýslam'ýn yükseliþine yaptýðý katkýyý, hatta suç ortaklýðýný gizlemeyi amaçlýyor. AKP'nin demokrasi ve hukuk düzeni getirmeye çalýþýrken yoldan çýktýðýna inanmamýzý istiyor.bir zamanlar hata yapýlmýþ olduðunu kabul etsek bile, tüm olup bitenlerden sonra, hala o hatalý tutumda ýsrar etmek, aslýnda "hatanýn" kasýtlý olduðunu, bu anlamda bir sahtekarlýkla karþý karþýya olduðumuzu gösteriyor. Bir Anglosakson deyimini ödünç alýrsam, geçmiþte bunlar tarafýndan bir kere dolandýrýldýysanýz, sizi dolandýranlara ayýp. Þimdi ikinci kez kanarak bu metne imza koyarsanýz artýk size ayýp. Ergin YILDIZOÐLU (bosluklarergin. blogspot.com.tr) TARÝH 1 ARALIK 2013 AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Mevlüt Çavuþoðlu bütün sendikalarýmýzý deðil, 'bazý' sendikalarýmýzý hedef gösterdi. Dolaylý bir ifadeyle Türkiye'nin yardýmýna karþýlýk nankörlük gördüklerini söyledi. Gözden kaçmayanlar... KABAHATLER VE ÖZÜRLER CTP milletvekili Doðuþ Derya'nýn AKP'li Ömer Faruk Öz'den özür dilemesini gerektirecek bir durum yoktur. Kendisi de defalarca özür dilemeyeceðini, özür dilemesi gerekenin Ömer Faruk Öz olduðunu söylemiþtir. Ömer efendi özür diler mi bilemeyiz, Padiþahý bu mevzuda ne düþünür, onu da bilemeyiz. Ama CTP'yi yönetenlerin de Doðuþ Derya'ya da Kýbrýslýtürk toplumuna da özür borçlarý olduðunu ve bunlarýn gereðinden fazla biriktiðini ve en kýsa zamanda özür dilemedikleri takdirde, bu dilenmemiþ özürlerin kabahate dönüþeceðini söyleyebiliriz. DÝPNOT TC Baþbakaný Ahmet Davutoðlu'nun 101 baský yapan Stratejik Derinlik isimli kitabýnýn korsan baskýlarý toplatýldý, dijital baskýlarý da internetten kaldýrýldý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Cumhurbaþkanlýðýna son kez aday oluyorum." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) VÝRGÜL... KARIÞIK KAFALAR, SÝBER NUMARALAR "Halkýmýzýn kafasýný boþu boþuna karýþtýrýyorlar" diyor Sibel Siber. Aaa dert ettiði þeye bakýn!.. Býrakýn karýþtýrsýnlar, býrakýn kafalar karýþsýn Sibel haným. Hatta sizin kafanýz da karýþsa hiç fena olmaz. Karýþýk kafa iyidir. Düþünen insanýn kafasý karýþýr. Hem belki biraz düþünürseniz, hýrsýnýza hakim olur, gazetelere mektuplar yazarak diðer cumhurbaþkaný adaylarýný karalamaz, facebook'ta sizin sayfanýzý beðenmeyenleri beðenmiþ gibi gösteren "Siber" numaralara da baþvurmazsýnýz BAZILARININ DA ÝÞÝ FACÝAYA ÖRTÜ OLMAK, NAPSINNAR, ELLERÝNDEN GELEN BU!!! "Bu vardýr' demekle olmaz. Ne yaptýðýnýz da önemlidir. Ýkisini birlikte söylemek baþkadýr, kara haberci gibi 'ülke uyuþturucuya teslim oldu' demek baþkadýr. Gençlerimiz pýrýl pýrýldýr." Gencay EROÐLU (Gençlik Dairesi Müdürü) "Devlet Tiyatrolarý'ný size, hükümetinize biat eden iþ bilmez cahillerine teslim ettiniz..." Yalan mý, bakan olduðunuzdan bu güne kaç oyun izlediniz, kaç opera, bale, senfoni gördünüz, kaç sergi dolaþtýnýz, gördüðünüz kaç müze, okuduðunuz kaç kitap, izlediðiniz kaç film var? Sizi geçelim, hükümetinizin kaç üyesini hangi sanatsal etkinlikte gördük, parlamento da onca vekiliniz var, kaçýnýzýn sanatla iliþkisi var? Yanýtlayalým, hiçbirinizin. Tutmuþ, sanatla iliþkinizi yere çalan yazýsýndan ötürü, Tiyatro Eleþtirmenleri Birliði Baþkaný, yazar-eleþtirmen Üstün Akmen'i dava etmiþsiniz! Bunu Akmen'nin sorularýna yanýt veremediðiniz için yaptýðýnýz aþikârdýr. Sayýn bakan, Yalnýz biz deðil bu ülke de olup bitenleri gören aklý açýk her yurttaþ sizin, baþta devletin ödenekli sanat kurumlarýný ve ülkedeki tüm sanat alanlarýný bitirmek üzere atanmýþ olduðunu biliyoruz. Yargýya deðil nereye KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu baþvurursanýz vurun bu gerçeðin üstünü örtme gücünüz yok. Göreve geldiðiniz andan itibaren uygulamalarýnýz ortada. Üç dört haddini bilmez yetersizin hazýrladýðý, altýnda imzanýz bulunan TÜSAK (Türkiye Sanat Kurumu) adlý saçmalýklar manzumesine karþý çýkan kim varsa görevden aldýnýz. Devlet Tiyatrolarý'nýn kullanýmýndaki salonlarýný yangýndan mal kaçýrýr gibi sattýnýz. Opera, Bale, Senfoni ve Devlet Tiyatrolarý'ný size, hükümetinize biat eden iþ bilmez cahillerine teslim ettiniz. Tek amacýnýz var, TÜSAK'ýn öngördüðü 11 akil adamla sanat alanlarýný zapturapt altýna almak. Bunun için yapamayacaðýnýz yok. Yasalar, temayüller filan umurunuz deðil. Devletin sanat kurumlarýný bitirme operasyonu ile eþ zamanlý yürüttüðünüz, ülkenin her alandaki sanatçýlarýný ötekileþtirme, hiçe sayma, yasaklayarak ve üretim alanlarýný yok ederek yere çalma uygulamalarýnýz da aþikârdýr. Bunlarý belgeleriyle madde madde onlarca kez yazdýk, meydanlarda baðýrdýk, basýn açýklamalarý ile dillendirdik, paneller, sempozyumlar, hukuksanat buluþmalarý gerçekleþtirip tek tek anlattýk ve önermelerimizi yazýlý metinlerle dillendirdik, hiç birini ne siz, ne hükümetiniz, ne de sunduklarýnýzdan beslenen yandaþlýk dikkate almadýnýz. Hiçbir sorumuza yanýt verme cesareti bile gösteremediniz. Þimdi, sizin sanat ve kültür ile iliþkinizi sorgulayan Üstün Akmen'i dava ediyorsunuz, bu ne cehalet, bu ne sýradanlýk? Öneririm sayýn bakan hiç durmayýn. Sizin, hükümetinizin ve yandaþlýðýnýzýn tüm sanat düþmanlýklarýný yere çalan bizleri de dava edin, çünkü bilin ki Üstün Akmen yalnýz deðildir (Orhan Aydýn/Sayýn Kültür Bakaný/soL)

10 10 28 Aralýk 2014 Pazar Kalem Yalçýn Okut TÜRKÇE DÝLÝYLE FELSEFE... Yeni Sultan cevherlerine bir yenisini daha ekledi ve buyurdu: Türkçe diliyle felsefe yapýlamaz!.. Tümcesi aynen þöyle: "Þu anda Türkçenin mevcut kelime haznesiyle felsefe yapamazsýnýz. Ya Osmanlýca ya da Ýngilizce, Almanca, Fransýzca kelime ve kavramlara baþvuracaksýnýz." Bunu söylerken amacý bellidir. Okullara mecburi ders olarak koyduktan sonra Arapça harflerle yazýlan Osmanlýcayý daha da yaygýnlaþtýrmak istiyor. Dil devrimine ve laikliðe bir de buradan vurmak istiyor. Tabii, baþta Ý. Kuçuradi Hoca olmak üzere Türkiye'nin saygýn felsefecileri Hünkârý hemen yanýtladýlar; 'hayýr, Türk dilinde felsefe yapýlabilir' dediler. 40'lý ve 50'li yýllarýn yazarý olmakla birlikte yazý ve eserlerinin etkisi 60'lý yýllarda da süren eleþtirmen Nurullah Ataç vardý. Türkçe dilini en iyi yazan yazarlarýn baþýnda geliyordu. Liseli günlerimizde ve nücahitlik yýllarýmýzda yazýlarýný sular seller gibi okurduk. Devrik cümlenin kurucularýndandý. Arapça kelimelere þiddetle karþýydý ve öztürkçe akýmýnýn öncülerindendi. Çok akýcý, basit ve anlaþýlýr bir dille yazýyordu. Yaþasaydý eminim Sultan'ýn bu sözleri üzerine kalkar suratýna iki tokat atardý. Tabii sonra da içeri atýlýrdý!.. Neyse ki yaþamýyor da hem Tayyip Sultan o iki tokattan kurtuldu, hem de Nurullah Ataç içeri atýlmaktan... Oysa Osmanlý'da 'dayak cennetten çýktý' denirdi ve eðitim dayak üzerine kurulmuþtu. Ayný Sultan çok deðil daha iki yýl önce, 24 Nisan 2012'de yapýlan Anayasa Dili Sempozyumu'nda tam tersini söylüyordu. Aynen þöyle demiþti: "Zaman zaman söyleniyor, 'Türkçe ile felsefe, bilim dili kurulmaz' deniyor. Bunlarýn tamamý ýrkçlýk kokan açýklamalardýr. Irkçýlýk ihtiva eden bir düþünüþ biçimidir. Dünyadaki tüm diller gibi Türkçe de zengin kelime haznesiyle, bu dili konuþan herkese sonsuz, sýnýrsýz, engin bir muhayyile sunabilecek güce sahiptir." Hangisi doðru?.. Birincisi mi, ikincisi mi?.. Ýkisini de okuyan bir lise öðrencisi ya da türbanlý bacýlarýmýz ne diyecekler taban tabana zýt bu iki farklý görüþ karþýsýnda?.. Hangisine inansýnlar?.. Liseli gençleri ve türbanlý bacýlarý geçtim, Türkiye'yi içerde ve dýþarda çeþitli platformlarda temsil eden hariciye diplomatlarý ne der?.. Onlarý da geçtim, Sultan'ýn bir sözünü iki etmeyen anlý þanlý yargýçlar ne diyebilir?.. Onlar da bir yana, Sayýn Valimiz H. Akça ne der bu cevherlere?.. Ýþte böyle bir politikacý besliyor sizi ey Beslemeler... Büyük devlet adamý!.. Dünya lideri!.. Engin ve derunî bilgisiyle her konuda uzman... Uzman ki ne uzman... Konu tarihse, tarihçi... Konu mimarlýksa, mimar... Konu dil ise, dilci... Felsefe ise, felsefeci... Bir tek kadýn-doðum uzmaný olmadýðý kaldý. Fakat 4 çocukta ýsrar ettiðine göre yakýnda oraya da el atar yaþýndaki liseli genci bile kendisine hakaret ettiði gerekçesiyle tutuklatan zihniyetten ne beklenebilir ki?.. Allah Türkiye'nin genç kuþaklarýný -ve tabii bizdekileri- diktatörün hýþmýndan ve zulmünden korusun!.. EROÐLU'NDAN BASIN MENSUPLARINA YENÝ YIL RESEPSÝYONU Cumhurbaþkaný Eroðlu önceki akþam basýn mensuplarý onuruna yeni yýl resepsiyonu verdi. Eroðlu resepsiyonda yaptýðý konuþmada, yeni yýlýn basýn camiasýna, Kýbrýs Türk insanýna, ülkeye, insanlýða, Anavatan Türkiye'ye, tüm dünyaya mutluluk ve saðlýk getirmesini temenni ederek, geçmiþ yýlýn özetini yaptý ve gelecek yýla yönelik düþüncelerini açýkladý. Resepsiyona basýn-yayýn kuruluþu temsilcileri ve çalýþanlarý yanýnda bazý bakanlar ve milletvekilleri de katýldý. MÝMARLAR ODASI YENÝ YIL KOKTEYLÝ DÜZENLEDÝ Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði'ne (KTMMOB) baðlý Mimarlar Odasý yeni yýl kokteyli düzenledi. Bedesten'de önceki akþam gerçekleþen kokteyle, Meclis Baþkaný Sibel Siber, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, bazý bakanlar, Oda üyeleri ve davetliler katýldý. Oda Baþkaný Azmi Öge, etkinlikte yaptýðý kýsa konuþmada, Oda yönetim kurulu üyelerini tanýtarak, yeni yýl kokteyline katýlan herkese teþekkür etti. Öge'nin konuþmasýnýn ardýndan meslekte 25 yýlýný dolduranlara plaket takdim edildi. ATATÜRK KOÞUSU LEFKOÞA'DA YAPILDI TUZLA'DA DRENAJ ÇALIÞMASI - Gazimaðusa Belediyesi, Yaðmur Suyu Drenaj Projesi kapsamýnda yaðmur suyu drenaj hattý çalýþmalarýna Tuzla Bölgesi'nde devam ediyor. Yaðmur sularýnýn sýkýntý yarattýðý yerlerden biri olan Tuzla'daki Hasan Güvener Caddesi'nde yapýlan çalýþmalarda 100 metrelik drenaj hattý döþendi. Gazimaðusa'nýn bütününü kapsayan Yaðmur Suyu Drenaj Projesi'nde önceden belirlenen programý takip eden ekipleri aþýrý yaðýþlardan olumsuz etkilenme riski olan bölgelere kalýcý çözüm getirme hedefiyle hareket ediyor. Hasan Güvener Caddesi boyunca mevcut hatlar yenilenirken, yeni drenaj hatlarý da inþa ediliyor. Eleman aranýyor 1-Kültürel faaliyetlerde aktif rol alabilecek yönetici kabiliyetine sahip olan, bilgisayar kullanabilen yaþlarýnda part-time eleman 2-Kýbrýs mutfaðýnda tecrübe sahibi þefyönetici ve iþletme tecrübesi olan eleman 3-Düz iþçi Müracaat: arasý Kýbrýs Özel Etnografya Müzesi Tel: Odunda þok Þöminelik ve sobalýk odun. Not: 2,5 ton, 370 TL Tel: SATILIK ARAZÝ Satýlýk Arazi Elye'de 2 evlek 3300 ayakkare anayol üzeri, yol, su, elektriði olan süpermarket veya benzin istasyonu olabilecek arazi satýlýktýr Stg Çatalköy þehit arsalarý yaný 22 dönüm arazi. Geleneksel 27 Aralýk Atatürk Koþusu, baþkent Lefkoþa'da yapýldý. Büyük erkekler kategorisinde yapýlan 8 kilometrelik koþu, Lefkoþa - Girne Anayolu güzergahýnda gerçekleþtirildi. Koþunun yapýldýðý güzergahta polis geniþ güvenlik önlemleri aldý. Koþunun Lefkoþa Atatürk Stadyumu'nda sona ermesinin ardýndan kazananlara kupalarý burada düzenlenen törenle takdim edildi. MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: Tel: SATILIK DAÝRE Ýlanlarýnýz için i arayýnýz. Haspolat kavþaðýnda 2+1 daire Tel:

11 Günün Manisi Emine Hür Þenliðe ettik niyet Buymuþ o medeniyet Alinanýn (hindi) baþýna Kopdu gene kýyamet 11 KÜLTÜR - SANAT 28 Aralýk 2014 Pazar Kitap Dünyasý Hocaanne ve Ailesi Þemsinur Özdemir UFUK KÝTAPLARI TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Hiçbir þey yýllarýmýz kadar çabuk geçmez." Ovidius istediniz var oldum istemediniz yok gözlerimi yaktý karalar çok ses var, çok sahtelik herþey dizboyu kan - ah bir de sevgi olsa! Fatma Akilhoca "Yokluðun Sesi" adlý þiirinden "V. AMATÖR SERAMÝKÇÝLER YARIÞMASI SERGÝSÝÇAÐIRIÞIM" PAZARTESÝ AÇILACAK YENÝ YIL KONSERÝ - Lefkoþa Belediye Orkestrasý, 29 Aralýk Pazartesi günü yeni yýl konseri verecek. LTB'den verilen bilgiye göre, þefliðini Can Sözer'in yapacaðý belediye orkestrasýnýn solistleri Arkýn Sayar, Behiç Anibal ve Hüseyin Altan olacak. Konser, saatleri arasýnda Sarayönü Meydaný'nda halka açýk verilecek. Kuzey Kýbrýs Seramikçiler Derneði'nin, Kültür Dairesi'nin katkýlarýyla düzenlediði "V. Amatör Seramikçiler Yarýþmasý SergisiÇaðýrýþým" pazartesi günü saat 16.30'da Ýsmet Vehit Güney Sergi Salonu'nda açýlacak. Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber'in açýlýþýný yapacaðý sergi, 15 Ocak'a kadar mesai saatleri arasýnda gezilebilecek. Dernek'ten yapýlan yazýlý açýklamaya göre, yarýþmanýn seçici kurul üyeleri, Öðr. Gör. Vedia Okutan, Öðr. Gör. Raif Dimililer, Öðr. Gör. Serhat Selýþýk, Ressam Osman Keten, Seramik Sanatçýsý Hasan Saydam ve Seramik Sanatçýsý Hasan Eminaða dün Ýsmet Vehit Güney Sergi Salonu'nda kazananlarý belirledi. Buna göre; Hale Gündüz, "Güç Ve Hakimiyetin Ýnsana Getirdiði" isimli çalýþmasýyla, Kezban Dolmacý, "Package" isimli çalýþmasýyla ve Melek Serap Güran, "Huzur" isimli çalýþmasýyla "Baþarý Ödülüne", Nelin Tunç, "Ýsimsiz" isimli çalýþmasýyla mansiyon ödülüne layýk görüldü. 'Ucube'nin heykeltýraþý Tayyip Erdoðan'dan 100 bin TL istiyor "Kelebek gibi uçarým, arý gibi sokarým" Belgesel, 20. yüzyýlýn en önemli ikonlarýndan biri olan boksör Muhammed Ali'nin dövüþçü kimliðinin yanýsýra baba, kardeþ, arkadaþ, rakip, sevgili olan Ali'nin sýradýþý yaþam öyküsünü baþarýlý bir vurguyla betimliyor. Üç kez (1964, 1974, 1978) dünya aðýr siklet þampiyonu olan Muhammed Ali'nin 1942'den 1984'e dek uzanan sýradýþý öyküsünü kardeþi Rahman Ali, menajerleri Gene Kilroy 'la Angelo Dundee, futbolcu Jimmy Brown, politik lider Malcolm X, imaj yaratýcýlarý George Lois'le Carl Fischer, þarkýcý Tom Jones, karýsý Veronica Porsche, kýzlarý Hana ve Maryum, oðlu Muhammed Ali JR, rakipleri George Foreman'la Joe Frazier, boksör Mike Tyson, gazeteci Ken Jones çarpýcý anlatýmlarýyla tanýklýk ediyorlar. Kentucky doðumlu Muhammed 12 yaþýnda boksa baþlar. Dedesi siyahi köle Cassius Marcellus Clay'in adýný alan Muhammed 1964'de 22 yaþýnda dünya aðýr siklet boks þampiyonu olunca Muhammed Ali adýný alýp Ýslam dinini seçer. "Artýk köle deðilim, adým bundan böyle Muhammed Ali" der. Vietnam Savaþý'ný haksýz, dine karþý bulduðu için savaþa gitmeyi reddeder, ABD hükümetine, ýrkçýlýða, ayrýmcýlýða karþý durur. Vietnam Savaþý'na katýlmadýðý için ünvaný geri alýnýr, önündeki en güzel boks yýllarýný yitirir. Tüm bunlara karþýn cesaretini yitirmez, baskýlara raðmen saygýnlýðýný korur. 1971'de Yüksek Mahkeme boks lisansýnýn iptal edilmesi cezasýný oybirliðiyle bozar. 32 yaþýndaki Muhammed Ali her zamankinden güçlü bir þekilde ringlere yeniden dönerek yenilmez kabul edilen George Foreman'ý nakavt eder. 1981'de 38 yaþýndayken Parkinson teþhisi konan, tüm zamanlarýn en iyi dövüþçüsü Muhammed Ali þimdi 72 yaþýnda, 9 çocuðu var, karýsý Bonnie'yle birlikte Arizona'da yaþýyor. n Erdoðan'ýn 'ucube' demesinden sonra yýkýlan "Ýnsanlýk Anýtý"nýn heykeltýraþý Mehmet Aksoy'un Erdoðan hakkýnda açtýðý davanýn duruþmasý görüldü... Kars'ta yýktýrýlan "Ýnsanlýk Anýtý"nýn heykeltýraþý Mehmet Aksoy, heykeli için "ucube" diyen Cumhurbaþkaný Erdoðan aleyhine TL tazminat talebiyle açtýðý davanýn görülmesine Ýstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam edildi. Davacý ve davalýnýn katýlmadýðý 7?nci duruþmada taraflarý avukatlarý temsil etti. "UCUBE TÜM SANATÇILARI RENCÝDE ETMÝÞTÝR" Cumhurbaþkaný Erdoðan'ý ise avukatý Ferah Yýldýz, Mehmet Aksoy'u ise Avukat Turgut Kazan temsil etti. Duruþmada tanýk olarak dinlenen Ressam Mehmet Güleryüz, heykeltýraþ Mehmet Aksoy ile akademi yýllarýndan beri arkadaþ olduklarýný anlatarak, "Uluslararasý Plastik Sanatlar Derneði kurucu baþkanýyým. Mehmet Aksoy'un Kars'ta yapmýþ olduðu heykele iliþkin Erdoðan'ýn miting sýrasýnda bahsettiði sözler sanatçýnýn bütün kariyerini sarsan, geleceðini etkileyen nitelikte olmuþtur. Erdoðan'ýn davaya konu konuþmalarý ile davacýnýn kariyerine ipotek konulmuþtur. Sanatçýnýn manevi zararýna tanýklýk ettim. Ucube- sözcüðü ile indirgeyici bir beyan, küçültücü þekilde tanýmlama sadece Aksoy'u deðil, tüm sanatçýlarý ve sanatseverleri rencide etmiþtir" dedi. Erdoðan'ýn avukatý Ferah Yýldýz, tanýk Güleryüz'ün aleyhte beyanlarýna itiraz ettiklerini belirterek, "Tanýk Güleryüz sanatçý üslubuyla dosyayý yorumlamýþtýr" dedi. "BÝLÝRKÝÞÝ RAPORU ALINMASI DOSYAYA FAYDALI" Mahkeme, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn davaya konu konuþma metninin yer aldýðý CD'nin çözümünün yapýlmasý için bilirkiþiye gönderilmesine karar verdi. Davacý avukatý Turgut Kazan, Erdoðan'ýn konuþma metnini daha önce mahkemeye sunduklarýný, 'ucube' sözcüðünün yer aldýðý konuþmaya karþý tarafýn da itiraz etmediðini belirtti. Ancak Hakim, Zarife Ýlhan, "Bilirkiþi raporu alýnmasýnýn dosyaya faydalý olabileceðini düþünüyorum" diyerek, davayý erteledi. ERDOÐAN 'UCUBE' DEDÝKTEN SONRA YIKILMIÞTI Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan, Baþbakan olduðu 8 Ocak 2011 tarihinde Kars'ta yaptýðý mitingte, Mehmet Aksoy'un yaptýðý Ýnsanlýk Anýtý'na 'ucube' demiþ ve daha sonra anýt yýkýlmýþtý. Heykeltýraþ Mehmet Aksoy da avukatlarý aracýlýðýyla tazminat davasý açmýþtý.

12

13

14 14 28 Aralýk 2014 Pazar DÜN Nöbetçi Eczaneler DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Lefkoþa Aþan Eczanesi: Selçuk Avkýran Sok. No.1 Taþkýnköy (Derya ButikMetropol Yolu Arasý) Tel: Yenikent Eczanesi: Evren Paþa Cad. Yenikent, Yeni Gönyeli Belediyesi Yolu Üstay Klinik ve N'Joy Karþýsý Tel: Maðusa Süay Eevinç Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:168/A Tel: Tarabya Eczanesi: Salamis Yolu No:43 (Universal Bankasý Karþýsý) Tel: Girne Günay Arsoy Eczanesi: Bormat Apt. No:11 Dük. 2 Karakum-Lemar Karþýsý Tel: Aydýn Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Tel: Güzelyurt Erin Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:41 Lemar Dükkanlarý Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Genellikle üniformasýz güvenlik görevlisi (iki kelime). 2-Yanýcý cisimlerin tutuþmasýyla beliren ýsý ve ýþýk. Yanýcý, renksiz, az kokulu karbon ve hidrojen bileþimi. 3-Lityum'un kýsaltmasý. Erden mareþale kadar orduda görevli bulunan herkes. Demir'in kýsaltmasý. 4-Bir iþi yapmaya hazýr. Kirliliði gösteren iz. 5-Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. Bir nota. Metal paranýn resimli yaný. 6-Bir emir. Beyaz. Ters okunuþu "Kaynaðý mitolojik çaðlara dayanan kiriþli bir çalgý". 7-Bir sporda eriþilmiþ derecelerin en üstünü. Hristiyanlarýn peygamberi. 8-Binek hayvaný. Kokusunu duymak için bir þeyi burnuna yaklaþtýrmak veya bir yerin havasýný içine çekmek. 9-Sakýz aðacýndan çýkarýlan reçine. 10Çayýrlýk, otlak. Ters okunuþu "Kan almak, aþý yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanýlan ufak býçak". 11-Herhangi bir sebeple soluðunu içinde tutarak kendini zorlamak. Gözde sarýya çalan kestane rengi. Dünün çözümü Mustafa Altýoklar'ýn 'hakaret' davasý baþladý Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a 'hakaret ettiði' iddiasýyla yönetmen Mustafa Altýoklar'a açýlan davanýn ilk duruþmasý yapýldý Yönetmen Mustafa Altýoklar'ýn katýldýðý bir televizyon programýnda Gezi Parký eylemleriyle ilgili Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'a hakaret ettiði iddiasýyla yargýlanmasýna baþlandý. Bakýrköy 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmaya tutuksuz sanýk Mustafa Altýoklar ile Erdoðan'ýn avukatý Ferah Yýldýz katýldý.altýoklar, 1984'ten bu yana doktor olarak Türkiye 'nin deðiþik yerlerinde görev yaptýðýný, mesleðiyle ilgili hastalara ve adli vakalara teþhis koyduðunu, ayný zamanda senaryo yazarý ve yönetmen olarak da karakter analizi yapabildiðini söyledi. Altýoklar, CNN Türk'teki programda Erdoðan'la ilgili karakter analizi yaptýðýný, sözlerinin hakaret kastý taþýmadýðýný savundu. Altýoklar: Müþtekinin duruþmaya katýlmasýný istiyorum Erdoðan'ýn avukatý Ferah Yýldýz da Altýoklar'ýn doktor olduðunu beyan ettiðini ifade ederek þunlarý söyledi: "Sadece bir yönetmen olarak görüþünü beyan etseydi, fikir hürriyeti kapsamýnda deðerlendirilebilirdi. Ancak doktor olarak sarf ettiði sözün ne anlama geldiðini bilmektedir. Dolayýsýyla müvekkilimi küçük düþürmek amacýyla kasýtlý olarak bu sözleri sarf etmiþtir." Bu sýrada söz alan Altýoklar, "Ben müþtekinin bizzat duruþmaya katýlmasýný ve dinlenmesini istiyorum" diye konuþtu. Erdoðan'ýn duruþmada bulunmasýnýn zorunlu olmadýðýný belirten Hakim Abdurrahman Yýlmaz, Altýoklar'ýn talebini reddetti. Bakýrköy Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca hazýrlanan iddianamede, Mustafa Altýoklar'ýn, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yýla kadar hapisle cezalandýrýlmasý isteniyor. 'Narsistik kiþilik bozukluðu' Mustafa Altýoklar, Enver Aysever'in CNN Türk'teki Aykýrý Sorular programýnda þu ifadeleri kullanmýþtý: "Bir doktor olarak söylüyorum; Baþbakan'da 'narsistik kiþilik bozukluðu' var. Geri dönüþ yapamaz. Kendisine rapor vermek lazým 46 raporu..." Yukarýdan Aþaðýya: 1-Peynir, et, balýk, turþu, asma yapraðý gibi yiyeceklerin bozulmamasý için içinde tutulduklarý tuzlu sývý. Vurgusuz soru eki. 2-Güvenmek (iki kelime). 3Harf okunuþu. Düþüncesizce her iþe atýlan, cüretkâr. Bal yapan hayvan. 4Genç Ýþadamlarý Derneði'nin kýsa yazýlýþý. Eksik, eksiklik, kusur. 5Sürekli yaðmurlardan ve eriyen karlardan oluþan, geçtiði yerlere zarar veren taþkýn su. Motorlu taþýtlarda direksiyon ile tekerlek arasýndaki baðlantýyý saðlayan demir çubuk. 6Yumuþak olmayan, sert. Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. Bir konutun, bir mülkün veya taþýt gibi herhangi bir þeyin belli bir bedel karþýlýðýnda bir süre için sahibi tarafýndan baþkasýna verilmesi, icar. 7-Yolcu ve turistlere geceleme imkâný saðlamak için kurulmuþ iþletme. Ters okunuþu "Eti için avlanan bir kuþ". 8-Ýtalyan para birimi. Zamaný gösteren alet. 9Vilayet. Sistemli bir biçimde düzenlenmiþ birçok olayý açýklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, teori. Harf okunuþu. 10-Yolcu olduðundan oruç tutmak ve namaz kýlmak zorunda olmayan kimse için kullanýlýr. Kýbrýs Rum Komünist Partisi. 11-Neon'un kýsaltmasý. Akýlsýz, sersem, budala. Sodyum'un kýsaltmasý. "Türkçe felsefe yapýyoruz o bilmiyor" Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn dil devrimini hedef alarak "Türkçe ile felsefe yapýlmaz" demesine tepki yaðdý. Türkiye Felsefe Kurumu Baþkaný Kuçuradi, "Türkçe felsefe yapýyoruz ama belli ki kendisi bunu bilmiyor" dedi. Erdoðan'ýn, önceki gün yapýlan TÜBÝTAK Bilim Ödülleri töreninde, Dil Devrimi'ni hedef alarak "Türkçenin mevcut kelime hazinesiyle felsefe yapamazsýnýz" demesine tepki gösteren Türkiye Felsefe Kurumu Baþkaný Ýoanna Kuçuradi, "Biz Türkçe felsefe yapýyoruz, yayýnlarýmýz da var. Ama belli ki kendisi bunu bilmiyor. Þunu da söylemeliyim, Türkçe felsefe yapmaya çok elveriþli bir dil" dedi. Dil alanýndaki çalýþmalarýyla tanýnan Necmiye Alpay, Erdoðan'ýn bu tartýþmalarla, Aralýk'ýn yýldönümünde gündemi saptýrmaya çalýþtýðýný belirtti. Alpay, "Her anadilinde felsefe yapýlabilir. Erdoðan bu sözlerle felsefecilere ve Türkçeye ayýp ediyor" dedi. Yazar ve eleþtirmen Konur Ertop, "Dilimizin bir gecede yok edildiðini, bugünkü Türkçeyle felsefe yapýlamayacaðýný söylemek aðýr hakarettir. Cumhuriyet Aydýnlanmasýný küçümsemektir. Osmanlýcanýn bilimin, felsefenin kavramlarýný karþýlamakta yetersiz kaldýðýný günümüzden 150 yýl önceki Osmanlý aydýnlarý bile görmüþtü" diye konuþtu. Emekli öðretim üyesi Efdal Sevinçli, "Cumhurbaþkaný Türkçeyi bilmiyor. Türkçeyle Arapçayý karýþtýrýyor ama Arapçayý da bilmiyor" dedi. Eðitim-Ýþ Genel Baþkaný Veli Demir de Erdoðan'ýn "freni patlamýþ kamyon" gibi ilerlediðini savunarak "Erdoðan, Türkiye Cumhuriyeti'nden hýnç almak için ne yaparsa yapsýn, bu ülkede ne karma eðitimden, ne Türkçeden vazgeçeriz. Bu sözler ülke gerçeklerinden çok uzaktýr" diye konuþtu.

15 28 Aralýk 2014 Pazar Aralýk Atatürk Koþularý yapýldý Atatürk Stadý'nda dün 5 ayrý kategoride yaðmur altýnda gerçekleþen ve sporcularýn zor anlar yaþadýðý yarýþlar sonunda, yýldýz kýz ve erkeklerde Yakýn Doðu Koleji, genç kýzlarda Türk Maarif Koleji, genç erkeklerde Atatürk Meslek Lisesi ve büyük erkeklerde de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý takýmsal klasmanda þampiyonluða ulaþtý Her yýl geleneksel olarak düzenlenen 27 Aralýk Atatürk Yol Koþularý, dün baþkent Lefkoþa da yapýlan yarýþlarla tamamlandý. Önceki gün baþkent dýþýndaki bölgelerde yapýlan koþular, dün de Lefkoþa'da yaðmur altýnda gerçekleþti. Daha önce Yakýn Doðu Üniversitesi-Sanayi Bölgesi-Atatürk Stadý arasýndaki parkurda yapýlan koþular, boru hatlarýnýn döþenmesi ve yol yapýmý çalýþmalarý nedeniyle dün Atatürk FERDÝ DERECELER: Yýldýz Kýzlar (800 Metre) ATLET TAKIMI DERECE 1.Suay Bedeoðlu Yakýn Doðu Koleji 05:18 2.Nefise Yenen Bayraktar Ortaokulu 05:21 3.Sayra Batkan Yakýn Doðu Koleji 05:24 Yýldýz Erkekler (1500 Metre) ATLET TAKIMI DERECE 1.Osman Saadetoðlu Yakýn Doðu Koleji 08:16 2.Ahmet Harnuboðlu Ted Kuzey Kýbrýs Koleji 08:24 3.Alp Kývanç Rýza Yakýn Doðu Koleji 08:27 Genç Kýzlar (1500 Metre) ATLET TAKIMI DERECE 1.Milenay Günsoy Yakýn Doðu Koleji 09:15 2.Ayþa Küçükakça Lefkoþa Türk Lisesi 09:43 3.Sevilay Seçmen Haydarpaþa Ticaret Lisesi 09:50 Genç Erkekler (3000 Metre) ATLET TAKIMI DERECE 1.Münür Çavuþ Atatürk Meslek Lisesi 14:11 2.Mehmet Aþýkzadeler Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 14:31 3.Hüseyin Kofalý Atatürk Meslek Lisesi 14:46 Büyük Erkekler (8000 Metre) ATLET TAKIMI DERECE 1.Hakan Tazegül G. Kuvvetleri Komutanlýðý 26:24 2.Cemal Ýneci Ferdi 27:04 3.Dagnu Haile Ferdi 27:57 Stadý çevresinde yapýldý. Yýldýzlar (kýz-erkek), gençler (kýz-erkek) ve büyük erkek olmak üzere 5 ayrý kategoride gerçekleþen yarýþlarda sporcular yaðmur nedeniyle zor anlar yaþadý. Birçok sporcu yarýþlar sýrasýnda sakatlanarak ambulansla hastaneye götürülürken, bu tip organizasyonlarda ambulansýn önemi bir kez daha ortaya çýktý. Parkurun son anda deðiþmesi nedeniyle yarýþlarda mesafelere göre elde edilen dereceler ise þaþkýnlýk yarattý. TAKIMSAL KLASMAN Yýldýz Kýzlar TAKIM PUAN 1.Yakýn Doðu Koleji 17 2.Bayraktar Ortaokulu 31 3.Þehit Hüseyin Ruso Ortaokulu 40 Yýldýz Erkekler TAKIM PUAN 1.Yakýn Doðu Koleji 16 2.Bayraktar Türk Maarif Koleji 47 3.Atleks Sanverler Ortaokulu 50 Genç Kýzlar TAKIM PUAN 1.Türk Maarif Koleji 28 2.Yakýn Doðu Koleji Temmuz Fen Lisesi 57 Genç Erkekler TAKIM PUAN 1.Atatürk Meslek Lisesi 26 2.Yakýn Doðu Koleji 31 3.Deðirmenlik Lisesi 59 Büyük Erkekler TAKIM PUAN 1.Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý 13 2.Kolordu Komutanlýðý 36 3.Tüfekçi Spor 37

16 27 Aralýk Atatürk Koþusu yapýldý Geleneksel 27 Aralýk Atatürk Koþusu, bugün, baþkent Lefkoþa'da yapýldý. Büyük erkekler kategorisinde yapýlan 8 kilometrelik koþu, Lefkoþa - Girne Anayolu güzergahýnda gerçekleþtirildi. (Dereceler 15. sayfada) Kupa maçlarýnda gol yaðmuru n Futbolda heyecan kupa maçlarý ile devam etti. Ektam Kýbrýs Ltd.'in desteklediði Sezonu Pepsi Kýbrýs Kupasý'nýn 1'inci Tur karþýlaþmalarýnda kale aðlarý toplam 75 kez havalandý Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafýndan düzenlenen Sezonu Pepsi Kýbrýs Kupasý'nýn 1'inci Tur karþýlaþmalarý dün oynandý. Toplam 32 takýmýn 16 karþýlaþmada mücadele ettiði Pepsi Kýbrýs Kupasý'nýn 1'inci Tur karþýlaþmalarýnýn tümü de dün oynandý ve 16 karþýlaþmada kale aðlarý toplam 75 kez havalandý. Penaltý atýþlarýna giden karþýlaþma olmazken üç karþýlaþmada eþitlik uzatma devrelerinde bozuldu. Normal süresi 3-3 beraberlikle geçilen Çetinkaya Göçmenköy karþýlaþmasýnda ev sahibi Çetinkaya uzatma devrelerinde karþýlaþmayý 5-3 kazanarak 2'nci tura yükseldi. Normal süresi beraberlikle tamamlanan diðer iki karþýlaþmada sevinen takýmlar dýþ sahada mücadele eden Mormenekþe ile Düzkaya oldu. Normal süresi 1-1 kapanan karþýlaþmada Mormenekþe rakibi Denizli'yi 4-1'lik skorla maðlup ederken; normal süresi 2-2 kapanan karþýlaþmada Düzkaya rakibi Maðusa Türk Gücü'nü 4-3 maðlup ederek tur vizesini aldýlar. Bir üst ligdeki rakibini maðlup etmeyi baþaran Düzkaya ve Yalova, Pepsi Kýbrýs Kupasý'nýn 1'inci Tur karþýlaþmalarýnda sürpriz yapan iki takým oldular. Pepsi Kýbrýs Kupasý'nýn 1'nci Tur karþýlaþmalarýnýn en farklý galibiyetini rakibi Gençlik Gücü'nü 6-0 maðlup eden Bostancý Baðcýl elde etti. Geçtiðimiz sezon Pepsi Kýbrýs Kupasý'nýn finalisti olan iki takýmdan Lefke rakibi Görneç'i, Yenicami Aðdelen Kulübü ise rakibi Girne Halk Evi'ni ayni sporla 50 maðlup ettiler. Rakibi Geçitkale'yi 6-1 maðlup eden Cihangir; rakibi Esentepe'yi 5-1 maðlup eden Yeniboðaziçi de farklý skorla galip gelen takým oldular. Ýlk yarýyý 1-0 maðlup kapattýðý karþýlaþmanýn ikinci yarýsýna 4 gol birden sýðdýrarak rakibi Akýncýlar'ý 4-1 maðlup eden Deðirmenlik, 1'inci turda büyük bir baþarýya imza attý. Serdarlý rakibi Baf Ülkü Yurdu'nu; Küçükkaymaklý rakibi Türkmanköy'ü ve Türk Ocaðý Limasol rakibi Dumlupýnar'ý ayni skorlarla 3-0 maðlup ederken; Doðan Türk Birliði rakibi Karþýyaka'yý ikinci yarýda bulduðu gollerle 2-0 maðlup etti. Uzun süre 1-1 berabere devam eden karþýlaþmada aradýðý golü son dakikalarda bulan Larnaka Gençlerbirliði de adýný Pepsi Kýbrýs Kupasý'nýn 2'nci Turu'na yazdýran takým oldu. Pepsi Kýbrýs Kupasý 1'inci Tur sonuçlar Çetinkaya - Göçmenköy:... Karþýyaka - Doðan T.B.:... B.Baðcýl - Gençlik Gücü:... Hamitköy - Gençlerbirliði:... Denizli - Mormenekþe: Binatlý- Gönyeli: Türk Ocaðý - Dumlupýnar:... Türkmenköy - Küçükkaymaklý: Cihangir - Geçitkale: Esentepe - Yeniboðaziçi: Lefke - Görneç: Maðusa T.G. - Düzkaya:... Girne H.E. - Yenicami: Serdarlý - Baf Ü.Y.: Akýncýlar - Deðirmenlik: Yalova - Lapta: 5-3 (Normal Süre 3-3) (Normal Süre 1-1) (Normal Süre 2-2) Pepsi Kýbrýs Kupasý 2.Eleme Turu eþleþmeleri þöyle: Çetinkaya - Doðan T.B. B.Baðcýl - Gençlerbirliði Mormenekþe - Gönyeli Türk Ocaðý - Küçükkaymaklý Cihangir -Yeniboðaziçi Lefke - Düzkaya Yenicami - Serdarlý Deðirmenlik - Yalova ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2015'te hayat pahalýlýðý yok!

2015'te hayat pahalýlýðý yok! Noel Baba herkesi memnun edemez ya... Vere vere, yeye yeye kalmadýðý için bu kez doludan boþa koydu... Noel Baba oburluktan vazgeçse bu iþ daha kolay hallolurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Aralýk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA. "Dün dündür, bugün de bugün" diyenlerin maskeleri düþmüþ bir daha... Muhalefetteyken sirke olurlar, hükümetteyken viski! Her beþ yýlda bir bu da sizin armaðanýnýz onlara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Ödeyen enayi ödemeyene af

Ödeyen enayi ödemeyene af Vergisini ödemeyenleri af ile mükafatlandýran, ödeyen vatandaþý ise af kapsamýna almayan hükümetin haberi olsun... Bundan sonra kimse ödemeyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aðustos 2014 Cuma YIL:

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı