Dünyas ndan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünyas ndan md@math.bilgi.edu.tr"

Transkript

1 Matematik Sevgili Matematikseverler, Dünyas ndan Ben bu sat rlar yazarken, flu anda, 500 dolay nda lise ö rencisi genç Cahit Arf Matematik Günleri nde ter döküyor. Üç saatlik süreleri olmas na karfl n birço u bir saat sonra salonu terketti. Galiba daha önce terkedeceklerdi de izin verilmedi. Neden ç kt klar n sordum. Yapamad k... dediler. Sanki onlara yap n diyen oldu! Biz yap n demedik ki, sadece yapmaya çal fl n dedik! nsan n hayatta kaç kez üç saat boyunca düflünme f rsat olur ki? Böyle bir f rsat kaçar m? Ceza yok, s n fta kalma yok, azarlayan yok, ba ran ça ran yok. Aç susuz de iller, üflümüyorlar, kar nlar tok s rtlar pek... Bedavadan üç saat düflmüfl gökten düflünmek için... George Bernard Shaw galiba, insanlar, demifl, ayda ya bir ya iki kez düflünürler. Bense haftada iki kez düflünerek ekmek param ç kar yorum... Erken ç kan ö rencilerin as l baflar s zl sorulan sorular yapamamak de ildir. Onlar n as l ve en vahim baflar s zl baflar s zl k karfl s nda y lmalar, yapamad klar bir soruyla üç saat bo uflmamalar, hemen pes etmeleri, düflünmekten zevk almamalar d r. Düflünmek, üstelik yan t bulamadan düflünmek, evet zordur, evet ac verir; ama bundan, ac biberin tad na benzer bir zevk de al nabilir. Do ada en az enerji harcama yasas geçerlidir. Örne in fl k, bir noktadan bir baflka noktaya gitmek için en az enerji harcayaca yolu seçer. nsan da do an n bir parças de il mi? Düflünmeden yaflamay seçiyor. Düflünmek zordur, enerji gerektirir. Çocuklar n suçu ne? Bilmiyorlar ki düflünmenin keyfini, ö renmemifller ki, ö retilmemifller ki. Hatta tam tersi ö retilmifl. Üniversite s navlar na girecek ö rencilere analar babalar ve ö retmenler ne tavsiyede bulunurlar? E er bir soruyu yapam yorsan, sak n ha o soruyla fazla zaman geçirme. Yapamad n sorular geç. Aman düflünerek zaman kaybedeyim deme! Aman ha, sak n ola ki düflünme! Düflünmenin baflar s zl a, hatta felakete neden oldu u bir sistem yaratt k. Her baflar s zl a u rad nda pes eden bir bilim adam ya da matematikçi düflünebiliyor musunuz? Yarat c her insan n hayat baflar dan çok baflar s zl klarla dolu de il midir? Hep baflaran, durmadan baflaran biri herhangi bir fley baflarm fl olabilir mi? Baflar o kadar kolay m? nsano lunun en güzel, en yüce, en soylu, en ö ünülesi eserlerini baflar s zl ktan korkmayanlar yaratm fllard r. Bu dergi baflar s zl ktan korkmayanlar n, hatta tam tersine en küçük bir baflar - n n bin baflar s zl ktan geçti ini bilip baflar s zl klar n n üstüne üstüne gidenlerin dergisidir. Say m z gün geçtikçe art yor. Ço ald kça ço al yoruz. fiimdilik 8500 baflar s z z! 1

2 SAH B : Türk Matematik Derne i ad na Prof. Dr. Tosun Terzio lu SORUMLU YAZI filer MD.: Prof. Dr. Ali Nesin Matematik Dünyas, Türk Matematik Derne i taraf ndan, stanbul Bilgi Üniversitesi nin deste iyle üç ayda bir yay mlanmaktad r. Milli E itim Bakanl Talim Terbiye Kurulu Baflkanl n n 20 Haziran 1991 gün ve 660 YKD. Bas. K.I.fib. Müd say l karar yla okullara tavsiye edilmifltir! YAYIN KURULU: Ali Nesin, Ahmet Do an, fiafak Alpay, Haluk Oral, Mustafa Ya c (Geometri) ABONEL K: Y ll k TL. En az 10 kiflilik (tek adresli) gruplar için abone bafl na y ll k TL. TMD üyelerine TL. Yurtd fl abonelik TL. Y ll k abone ücretinin Türk Matematik Derne i nin Matematik Dünyas Dergisi ad na açt rd no lu Posta Çeki hesab na ya da Türkiye fl Bankas Galata ( stanbul) fiubesi (fiube kodu 1021) no lu Matematik Dünyas Dergisi hesab na yat r larak, dekontunun bir örne inin yaz flma adresine gönderilmesi yeterlidir. ABD Dolar Hesab : Türkiye fl Bankas, Galata fiubesi, Euro Hesab : Türkiye fl Bankas, Galata fiubesi, Derginin eski say lar n elde etmek için: Prof. Dr. Hülya fienkon Sabanc Üniversitesi Karaköy letiflim Merkezi Bankalar Cad Karaköy stanbul (0212) / 1506 (0212) / 2216 KAR KATÜRLER: Tayfun Akgül TASARIM: Kadir Abbas / Maraton Dizgievi BASKI: Kad köy Matbaa ISSN: X Kapak: Kadrali letiflim Adresimiz Matematik Dünyas stanbul Bilgi Üniversitesi Kurtulufl Deresi Cd Dolapdere / STANBUL Tel : (0212) Faks : (0212) E-Posta : Web : çindekiler 1 Matematik Dünyas ndan Ali Nesin 3 K sa K sa... fiafak Alpay 5 Okurlardan 7 Bas nda Matematik 9 Duyduk Duymad k Demeyin! 10 Cahit Arf ve Gündüz keda Burslar Kapak Konusu: 11 Say lar S f rlamak Ali Nesin 14 Modülo n say lar 17 Asal Say n n Gerçekten Ne Oldu unu Biliyor musunuz? 25 Polinom Nedir, Ne De ildir? 29 Halka 34 Polinomlarda Bölme 36 Asallar ve ndirgenemezler Üzerine Biraz Daha 39 Euler ϕ Fonksiyonu E. Mehmet K ral Matematik Tarihi 42 Matemati in K sa Bir Tarihi Ali Ülger 46 stanbul Üniversitesi Matematik Bölümü Hülya fienkon 54 Andrew Wiles ile Bir Söylefli Nova Çeviren: Asl Nesin Geometri - Topoloji - Analiz 58 Fermat - Toricelli Noktas Mustafa Ya c 62 Cebirsel Çözüm Ç kmaz ndan Geometrik Çözüm Aç l m na Alpaslan Parlakç 63 π nin Tan m, Çemberin Çevresi ve Dairenin Alan Ali Nesin 65 Cauchy-Schwartz ve Minkowski Eflitsizlikleri Alper Çay 66 Fraktaller fiahin Koçak Say lar Kuram 68 Say lar n Güçlerini Toplamak Tosun Terzio lu Problemler ve Yar flmalar 74 Problemler ve Çözümleri Refail Alizade 78 Do ufl Üniversitesi 2004 Liseleraras Tak m Yar flmas Sorular 80 Cahit Arf Matematik Günleri III Birinci Gün, Soru ve Yan tlar 84 Cahit Arf Matematik Günleri III kinci Gün, Sorular Bilgisayar 86 Dört Renk Problemi ve Teoremi brahim C. Arkut 90 Monte Carlo Yöntemi H. Coflkun Gündüz E itim 93 Soru Sorma Sanat m, Kafa Kar flt rma Sanat m? Süheyla Elmas ve Seyfullah H zarc Felsefe 95 Matematik Belas Üzerine II, Yabanc laflma, E itim ve Matematik Bekir S. Gür 99 Bir Matematikçinin Savunmas Hakk nda Burak Bayraml Çeflitli 100 Abrakadabra Murat Kipel 101 Eureka! Murat Kipel 102 Oyak Matematik Yar flmas II 103 Matematik ve Müzik K. Korhan Nazl ben 105 Yay n Dünyas lhan keda 108 Satranç Köflesi Eflref Eflkinat 111 nternet Dünyas Vebi Derya 112 Sir Isaac Newton Piref. H. Ökkefl 2

3 SAH B : Türk Matematik Derne i ad na Prof. Dr. Tosun Terzio lu SORUMLU YAZI filer MD.: Prof. Dr. Ali Nesin Matematik Dünyas, Türk Matematik Derne i taraf ndan, stanbul Bilgi Üniversitesi nin deste iyle üç ayda bir yay mlanmaktad r. Milli E itim Bakanl Talim Terbiye Kurulu Baflkanl n n 20 Haziran 1991 gün ve 660 YKD. Bas. K.I.fib. Müd say l karar yla okullara tavsiye edilmifltir! YAYIN KURULU: Ali Nesin, Ahmet Do an, fiafak Alpay, Haluk Oral, Mustafa Ya c (Geometri) ABONEL K: Y ll k TL. En az 10 kiflilik (tek adresli) gruplar için abone bafl na y ll k TL. TMD üyelerine TL. Yurtd fl abonelik TL. Y ll k abone ücretinin Türk Matematik Derne i nin Matematik Dünyas Dergisi ad na açt rd no lu Posta Çeki hesab na ya da Türkiye fl Bankas Galata ( stanbul) fiubesi (fiube kodu 1021) no lu Matematik Dünyas Dergisi hesab na yat r larak, dekontunun bir örne inin yaz flma adresine gönderilmesi yeterlidir. ABD Dolar Hesab : Türkiye fl Bankas, Galata fiubesi, Euro Hesab : Türkiye fl Bankas, Galata fiubesi, Derginin eski say lar n elde etmek için: Prof. Dr. Hülya fienkon Sabanc Üniversitesi Karaköy letiflim Merkezi Bankalar Cad Karaköy stanbul (0212) / 1506 (0212) / 2216 KAR KATÜRLER: Tayfun Akgül TASARIM: Kadir Abbas / Maraton Dizgievi BASKI: Kad köy Matbaa ISSN: X Kapak: Kadrali letiflim Adresimiz Matematik Dünyas stanbul Bilgi Üniversitesi Kurtulufl Deresi Cd Dolapdere / STANBUL Tel : (0212) Faks : (0212) E-Posta : Web : çindekiler 1 Matematik Dünyas ndan Ali Nesin 3 K sa K sa... fiafak Alpay 5 Okurlardan 7 Bas nda Matematik 9 Duyduk Duymad k Demeyin! 10 Cahit Arf ve Gündüz keda Burslar Kapak Konusu: 11 Say lar S f rlamak Ali Nesin 14 Modülo n say lar 17 Asal Say n n Gerçekten Ne Oldu unu Biliyor musunuz? 25 Polinom Nedir, Ne De ildir? 29 Halka 34 Polinomlarda Bölme 36 Asallar ve ndirgenemezler Üzerine Biraz Daha 39 Euler ϕ Fonksiyonu E. Mehmet K ral Matematik Tarihi 42 Matemati in K sa Bir Tarihi Ali Ülger 46 stanbul Üniversitesi Matematik Bölümü Hülya fienkon 54 Andrew Wiles ile Bir Söylefli Nova Çeviren: Asl Nesin Geometri - Topoloji - Analiz 58 Fermat - Toricelli Noktas Mustafa Ya c 62 Cebirsel Çözüm Ç kmaz ndan Geometrik Çözüm Aç l m na Alpaslan Parlakç 63 π nin Tan m, Çemberin Çevresi ve Dairenin Alan Ali Nesin 65 Cauchy-Schwartz ve Minkowski Eflitsizlikleri Alper Çay 66 Fraktaller fiahin Koçak Say lar Kuram 68 Say lar n Güçlerini Toplamak Tosun Terzio lu Problemler ve Yar flmalar 74 Problemler ve Çözümleri Refail Alizade 78 Do ufl Üniversitesi 2004 Liseleraras Tak m Yar flmas Sorular 80 Cahit Arf Matematik Günleri III Birinci Gün, Soru ve Yan tlar 84 Cahit Arf Matematik Günleri III kinci Gün, Sorular Bilgisayar 86 Dört Renk Problemi ve Teoremi brahim C. Arkut 90 Monte Carlo Yöntemi H. Coflkun Gündüz E itim 93 Soru Sorma Sanat m, Kafa Kar flt rma Sanat m? Süheyla Elmas ve Seyfullah H zarc Felsefe 95 Matematik Belas Üzerine II, Yabanc laflma, E itim ve Matematik Bekir S. Gür 99 Bir Matematikçinin Savunmas Hakk nda Burak Bayraml Çeflitli 100 Abrakadabra Murat Kipel 101 Eureka! Murat Kipel 102 Oyak Matematik Yar flmas II 103 Matematik ve Müzik K. Korhan Nazl ben 105 Yay n Dünyas lhan keda 108 Satranç Köflesi Eflref Eflkinat 111 nternet Dünyas Vebi Derya 112 Sir Isaac Newton Piref. H. Ökkefl 2

4 K sa K sa... fiafak Alpay* / Matematik Dünyas, 2004 Bahar Gündüz keda Araflt rma Ödülü, 26 fiubat 2003 te kaybetti imiz sevgili hocam z, de erli matematikçi ve insan Gündüz keda n n an s na Matematik Vakf taraf ndan konmufltur. Ödülü 2003 te ODTÜ Matematik Bölümü ö retim üyesi Turgay Kaptano lu kazanm flt r. Kaptano lu na ödülü Çok boyutlu birim yuvardaki analitik fonksiyonlar n yap s hakk ndaki ustal ve bu ustal sergileyen yay nlar nedeniyle verilmifltir. Turgay Kaptano lu nu kutluyor ve 78inci yaflgününü kutlad m z Gündüz Hocam z bu vesileyle sayg ve sevgiyle an yoruz. Gündüz M. keda Araflt rma Ödülü 2004 te de verilecektir. Çal flmalar n aday n yaflamöyküsüyle birlikte 31 Ekim 2004 e dek Matematik Vakf, ODTÜ adresine gönderilmesi gerekmektedir. Cahit Arf Matematik Günleri nin üçüncüsü stanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü taraf ndan Mart ve Nisan da gerçeklefltirildi. Sorular ve yan tlar sayfa te bulabilirsiniz. Burs. Türk Matematik Derne i Cahit Arf ve Gündüz keda ad na burs veriyor. Daha fazla bilgi sayfa 10 da. Dünya π Günü 14 Mart t (03-14). Geçmifl π gününüz kutlu olsun! Fonksiyonlar Sitesi. Ünlü Mathematica program n gelifltiren Wolfram flirketi fonksiyonlar sitesi kurdu. Adresi 29 Mart günü sitede fonksiyon vard. Ayr ca matematiksel sabitleri ve formüllerini de bulmak mümkün. Örne in, Ali Ülger (Koç Ü.) ve Yusuf Ünlü nün (Çukurova Ü.) oluflturdu u Ulusal Sempozyum da dizi konuflmalar, ça r l konuflmalar, genç araflt rmac lar gibi art k gelenekselleflmifl davetli konuflmalar n yan s ra k sa araflt rmalar n sunumu ve bu y l ilk kez lisans ö rencilerini de kucaklayan bir bölüm olacakt r. International Workshop on Analysis and Its Applications toplant s 7-11 Eylül 2004 te Mersin Üniversitesi nde gerçeklefliyor. Ukrayna Bilimler Akademisi ve Kyiv Taras Schevchenko Ulusal Üniversitesi yle ortak düzenlenen çal fltay n ele alaca konular aras nda fonksiyonlar kuram ve analizi, k smi ve s radan türevsel denklemler ve kuramsal fizik konular yer almaktad r. Çal fltay n internet adresi: Robert G. Bartle 18 Eylül 2003 te 75 yafl nda vefat etti. Kitaplar yla ünlü Bartle n n Matematik Vakf taraf ndan türkçelefltirilen ntegral Kuram na Girifl kitab - n n yan s ra The Elements of Real Analysis ve Introduction to Real Analysis kitaplar onlarca bask yapm fl ve matematik dünyas n n en çok okunan kitaplar aras nda yer alm flt. Robert G. Bartle IV. Cahit Arf Konferans konuflmac s Princeton Üniversitesi ve leri Araflt rmalar Enstitüsü nden Robert Langlands olacakt r. Kas m a planlanan IV. Arf Konferans n Heidelberg Üniversitesi emeritüs profesörlerinden Peter Roquette yönetecektir. XVII. Ulusal Matematik Sempozyumu A ustos 2004 te Bolu da, zzet Baysal Üniversitesi Matematik Bölümü nde yap lacakt r. Bilim Kurulu nu fiafak Alpay, (ODTÜ), Alp Eden (Bo aziçi Ü.), Bülent Karakafl (Yüzüncü Y l Ü.), Mahmut Kuzucuo lu (ODTÜ); Hülya fienkon (Kültür Ü.), * ODTÜ Matematik Bölümü ö retim üyesi. 3 Gerhard Frey in 60 nc yaflgünü için Essen Üniversitesi nde 8-10 Temmuz 2004 te From Arithmetic to Cryptology toplant s düzenleniyor. Frey Birinci Arf Konferans konuflmac s yd. Adres: shttp://www.expmath. uni-essen.de/~birthday. IV. Avrupa Matematikçiler Gerhard Frey

5 Okurlardan Muhittin Ayd n dan Merhaba! Ben Atatürk Üniversitesi lkö retim Matematik Bölümü ö rencisiyim. Derginize geçti imiz aylarda abone oldum. Dergilerinizi çok büyük bir zevkle inceledim. Size bir itirafta bulunay m: Ben uzun y llard r matematikle u raflan biriyim ve bir matematik bölümünde okuyorum, fakat bu dergi hayat mda abone oldu um ilk matematik dergisi. Bunun için üzülmem mi gerekiyor yoksa sevinmem mi gerekiyor bilmiyorum ama bu dergiyi haz rlamada eme i geçen herkese çok teflekkür ediyor, sayg lar m sunuyorum. Utku Can Topçu dan Matemati in tarihi geliflimi üzerine çok önemli bir sorum olacak. Acaba sakal b rakan ilk matematikçi kimdir, neden b rakm flt r? Benim diyen matematikçi sakal b rakmak zorunda m d r? Nedir bu olay? Bu konuda bir hipotezim var: n, yaflayan matematikçi say s ; x, flu ana kadar yaflam fl matematikçi say s ; s, sakall matematikçi say s olsun. O zaman, s/x = (1/e) n. Bunu kan tlamamda bana yard mc olabilir misiniz? Fatih Mehmet Kara dan Bir iste im var, daha do rusu bir öneri. Dergiye matemati in ne ifle yarad n anlatan yaz lar ekleyebilir misiniz? Böyle bir köfle olsa çok hofl olabilir. Bir lisede matematik ö retmeniyim ve ö renciler matematikten nefret ediyorlar. Çünkü s navlar d fl nda bir ifle yaramayan bir ders olarak alg l yorlar. Matematik Dünyas Çocuk Dergimiz olsa matematiksel düflünceyi sevdirse san r m ülkemiz çok daha güzel olur. MD. Matemati in ifle yaramad alan yok gibidir de, ö rencilerinize Picasso yu bilmenin ne ifle yarad n sorabilirsiniz. Picasso yu bilmek pek bir ifle yaramaz, ama bilmeyen de pek bir ifle yaramaz. Çocuk dergisi... Akl m zda... Ayça Ulusoy dan zninizle bir fleyi elefltirmek istiyorum. Matematik Dünyas n n IV say s n n kapa tam bir facia. Yani bir çocuk veya lise talebesi bu dergiyi alsa (daha kapa na bakarak) matematikten nefret eder. Siz de al p önünüze bir koyarsan z tamamen karamsar bir ruh hali içinde oldu unu ve itici oldu unu hissedebilirsiniz. Aff n za s n yorum ama çocuklar (çocuklar veya gençler hiç farketmez) için rengârenk bir kapak olmal, onlar n ruhlar na hitap etmeli. Pembe, yeflil, mor gibi renkler... Sayfay çevirdi i zaman, wavvvv... ne kadar güzel demeli... Okurken, ne kadar e lenceli demeli... Muhteflem demeli... Umar m elefltirimi dikkate al rs n z. H. Akgün den Ben üniversiteye haz rlanan, derginizi 3üncü say dan itibaren takip etmeye bafllayan, matemati- e maalesef yeni yeni sizin de katk n zla ilgi duymaya bafllayan 19 yafl nda bir gencim. MD çok e lenceli bir dergi. Girifl yaz s nda kavramlar, hissedilen gerçe i kan tlamaya olanak verecek biçimde tan mlan rlar... deniyor. Bu durumda, kavramlar, hissedilen gerçe i kan tlayacak flekilde oluflturup tan mlamak ne kadar do ru diye sormadan edemiyorum. Tamam, flu an için belki de en do ru yol bu, fakat bir zamanlar bizim hissetti imiz gerçekler, dünyan n düzlü ü, trenlerin saatte 36 km den daha h zl gidemeyece i, havada herhangi bir düzene in uçamayaca, insan n kendi gezegeninin d fl na ç kamayaca vs idi. Söylemek istedi im, yanl fl hissetti imiz gerçeklere göre kavramlar tan mlarsak yapay, ayaklar yere basmayan bir dünya oluflturmaz m y z kendimize? Nihayetinde matematik gibi kesinlik isteyen müthifl derecede geliflmifl bir bilim dal n n bile hatas z olup olmad n bilemiyorken nas l olacak da bildi imize inand m z fleylerin hepsi do rudur ve kavramlar m z da bunlar kan tlayacak flekilde oluflturmal y z diyece iz? 5

6 MD. Bir makale konusu oluflturacak kadar çok ve önemli sorular sormuflsunuz. 1. Sizin de sat r aras nda söyledi iniz gibi matemati in hissedilen gerçe i kan tlayacak flekilde oluflturulmas kaç n lmazd r. Baflka seçene imiz yok. Önünde sonunda bu evreni hislerimizle alg l yoruz. 2. Varsay msal olarak, günün birinde matemati in bizim d fl m zdaki ve hissetti imiz gerçekle çeliflti i anlafl labilir. Örne in nin 4 de il de asl nda 5 etti i, bugüne dek hep yanl fl sayd - m z, ya da çok çok büyük iki say n n toplam n n matemati in öngördü ü toplam olmad anlafl - labilir, neden olmas n? flte o zaman k yamet kopar, örne in herbiri matematik hocas olan bu derginin editörleri iflsiz kal rlar. Ama bu çok çok çok az bir olas l k. 3. Varsay msal olarak flöyle bir fley de olabilir: Günün birinde, matematiksel olarak tan mlanm fl bir nesnenin özellikleriyle ilgili son derece ikna edici bir ak l yürütmeyi matematikte yapamayaca - m z anlayabiliriz. Yani matemati in belitleri (aksiyomlar ) ya da ç kar m kurallar (bir anlamda kan tlama yöntemleri) sizin ve uzmanlar n ve sokaktaki insan n ikna edici buldu u bir ak l yürütmeye izin vermeyebilir. Yani günün birinde, kalem kâ tla yaratt m z matemati in yeterince güçlü olmad, insan zekâs ndan geri kald anlafl labilir. Çünkü herkesin sezgisel olarak do ru buldu u bir ak l yürütme matematikte yap lam yordur. Bunun olmamas gerekir. Ama olursa o zaman matemati- in belit say s ya da ç kar m kurallar art r labilir. Böyle bir sorunun da oluflma olas l n n pek düflük oldu unu san yoruz. Ama imkâns z de il. Geçmiflte, tam böyle olmasa da buna benzer sorunlar yafland matematikte. Genco fiahino lu ndan Ben Süleyman Demirel Üniversitesi Matematik Bölümü 3üncü s n f ö rencisiyim. Derginizi ilk ç kt günden beri takip ediyorum. Çok kaliteli bir yay n aç kças. [...] fiimdi yepyeni ve içi bilgilerle dolu bir dergi var. Emekleriniz için sizlere çok teflekkür ediyorum. Umar m bir gün derginize yaz yazar m. MD. ltifatlar n z için teflekkürler. MD de daha önce lisans ö rencileri yaz yazd lar. Yay mlanaca na söz veremeyiz elbette ama daha flimdiden yaz n z yaz p yollayabilirsiniz. Özgür fiimflek ten Derginin son say s n birazdan gidip alaca- m. zin verirseniz dergiyle ilgili elefltirilerim olacak. Son say y dedi im gibi sonra gidip alaca m. Son say daki tasar mdan ve içerikten haberim yok, ama öncekiler gibi ise flunlar söyleyece im: 1. Satranc n Matematik Dünyas nda ne ifli var? (Acaba matematikle do rudan bir iliflkisi var da biz mi bilmiyoruz? Sonuçta uzman sizsiniz.) 2. Bas nda matematik sayfas ço alt lamaz m? Matematik günlük hayatla ba lant kurulunca daha anlaml oluyor ve insan daha çok seviyor. (Mesela dünkü Konya-Befliktafl maç ndan sonra bir yorumcu flunu söyledi: Befliktafl n flampiyonluk flans matematiksel olarak var ama geometrik olarak bitti. Bunun gibi say s z olay oluyor. Bir örnek daha: Bugünkü trafik kazas nda 3-4 kifli öldü. 3. Matematik tarihi, bence, matematik de il tarihtir. Ne ifli var dergide onu da anlayamad m. MD. Birinci sorunun yan t 8inci sayfam zda olabilir. Bas nda matemati in daha zengin olmas için okurlar m zdan yard m bekliyoruz. Matematik tarihi elbette tarihtir de ne de olsa matemati in tarihidir. Sanki balinalar n sindirim sisteminden bahsetmifliz gibi yazm fls n z! Elefltiriler için teflekkürler. Bir Okurdan Üniversite s navlar na haz rlan yorum. Fakat ne yap yorsam matematik netimde art fl olmuyor. 45 sorudan ortalama 40 net ç kar yorum. Bir y ld r bu böyle, bir art fl yok. Üstelik olimpiyat problemleriyle u rafl yorum. ÖSS matemati inin çocuk oyunca olmas gerekir. Ama yine de bir türlü yükselemiyorum. Bir yerde t kand m. Acaba ispatteorem olay na çok dald m için mi böyle oluyor? Ben de mi di erleri gibi ezberlesem? Bir matematik hocas bana ispat ve teoremin ÖSS de fayda getirmedi ini, sadece ÖSS kitaplar na çal flmam gerekti ini, sistemin böyle oldu unu söylemiflti, dinlememifltim. Ne yapmal y m kalan 2 ayda 45 te 45 yapabilmek için? MD. N aparsan z yap n ama ço unlu un düfltü ü o kötü yola düflmeyin! Son gülen iyi güler... 6

7 Bilim topuklara indi (Radikal, 24 Mart 2004) LONDRA - Seksi ayakkab lar n bilimsel formülü bulundu. Bilim adamlar, ayakkab lar n hem seksi bir görüntü vermesi hem de rahat giyilmesi için topuklar n n ne kadar yüksek olmas gerekti- ini hesaplad. Bacaklar daha uzun gösteren, dik durmaya zorlayan, yürürken kad n n mecburen sal nmas na neden olan yüksek topuklar ne kadar hofl görünürlerse görünsünler, sa l ks z olduklar kesin. Britanya da Londra Fizik Enstitüsü bilim adamlar, bir ayakkab n n topu unun ne kadar yüksek olmas gerekti ini formüle etti. Ayakkab numaras, fiyat ve giyecek kad n n ne kadar alkol ald gibi birçok faktörün göz önünde bulunduruldu u formül flöyle: h = Q (12 + 3s/8). Karmafl k formüldeki h, topu un santimetre de erinden maksimum yüksekli i, Q, 0 ile 1 aras nda de iflen sosyolojik bir de er, s Britanya ölçülerine göre giyilen ayakkab n n numaras. Q ise flöyle hesaplan yor: Formülde p, ayakkab n n ne kadar be eni toplad n gösteren 0 ile 1 aras nda bir de er; y ayakkab y giyecek kad n n kaç y ld r topuklu giydi i, m ise ngiliz sterlini cinsinden ayakkab n n fiyat. Ayakkab n n güzelli i, topuklu giyilen y llar n say - s, ayakkab n n fiyat ve kalitesi artt kça topuklar n boyu da uzuyor. 0 ile 1 aras nda de iflen t, söz konusu ayakkab lar n kaç ayd r moda olduklar n gösteriyor. De erin 0 olmas söz konusu ayakkab lar giyerken çekilen ac n n artaca n gösterse de ayn zamanda o ayakkab n n çok moda oldu una iflaret ediyor. A, topuklu ayakkab lar giyecek kad n n o akflam kaç kadeh içki içti ine denk düflüyor. Uzmanlar n iddas na göre ayakkab - lar n bu formüle uygun olarak seçen kad nlar, düflme risklerini azalt yor. Formülün yarat c s Paul Surrey, Formül ilk bak flta biraz ürkütücü görünse de okulda ö renilen ve hiçbir ifle yaramad san lan basit fizik bilgilerinden olufluyor. Temelinde de Pisagor ba nt s üzerine kurulu diyor. Sarah a 12,5 santim Ve formüle iyi bir örnek. Sex and the City dizisinin Carrie si Sarah Jessica Parker n tahmini olarak befl y ll k topuklu tecrübesi oldu u varsay l r ve en ucuzu 300 sterlin de erinde özel tasar mlar tercih etti i düflünülürse, oyuncu 12,5 santim topuklu bir ayakkab y rahatl kla giyebilir. (Der Spiegel) MD. Rahatl kla m?! (Bu kadar çok saçmal uzun süredir bir arada görmemifltim.) Mevsimin Al nt s Milletçe oturmufl çok bilinmeyenli denklemleri çözmeye çal fl yoruz. Haydi ben kimya mühendisi olmak için okudu- um onca matematikten sonra elimden geleni yapar m da herkes yüksek matematik bilmek zorunda de il. Kafalar bin dü- ümlü yün yuma na döndü. Ruhat Mengi, Vatan, 19 Nisan 2004 Baflbakandan Her zaman söylüyorum, siyasette de sosyal olaylarda da herkesin do rusu farkl olabilir. Çünkü bu bir matematik olay de il. ki kere iki dört diyemeyiz. Onun için de, ben böyle bak yorum, bu do rudur [denmemeli]. Hay r. Sana göre do rudur, bir baflkas farkl bir cepheden bakar ve benim do rum budur der. R. Tayyip Erdo an, Zaman, 19 Nisan

8 Eyvah Matematik... Türkiye, 18 fiubat Cumhuriyet Üniversitesi E itim Fakültesi nden Yrd. Doç. Dr. fiemsettin Dursun ve Yrd. Doç. Dr. Murat Peker, ilkö retim 6. s n f ö rencilerinin matematik dersinde karfl laflt problemleri araflt rd. Araflt rmada, ö rencilerin büyük bölümünün, matematik dersinde çeflitli sebeplerle zorland ortaya ç kt. Ankete kat lan ö rencilerin yüzde 40, matematik dersini anlama, kavrama ve yorumlamada güçlük çekti ini belirtirken, yüzde 25 i ise k smen güçlük çekti ini kaydetti. Ö rencilerin yüzde 35 i ise bu derste zorluk çekmedi ini bildirdi. Ö rencilere matematik dersinde karfl laflt klar en önemli problemin ne oldu u soruldu unda ise yüzde 25 i konular n zor olmas ndan flikayet ederken, yüzde 22,5 i derslerin s k c geçmesinden, yüzde 12,5 i yeterince soru çözülmemesinden yak nd. Soru sormuyorlar Araflt rmada, ö rencilerin matematik dersinde rahat soru sormakta zorland klar da belirlendi. Ö rencilerin derslerde görsel ve iflitsel araçlardan yararlanmak istedi i oldu. Araflt rmay de erlendiren Dursun, ilkö retim 4 ve 5. s n ftaki matematik müfredat n n yeniden gözden geçirilmesi ve ö retim yöntemlerinin s n fta etkin flekilde kullan lmas gerekti- ini vurgulad. MD. Ayn günün Milliyet inde ayr ca ö rencilerin yüzde 15 inin okul ve ö retmenden, yüzde 7,5 inin aile ve ö rencilerden, yüzde 7,5 inin yard mc kaynak ve çal flacak zaman bulamamaktan yak nd yaz yor. Harika Çocuk Çal yor Hürriyet, 19 Nisan 2004 (k salt larak al nt - lanm flt r). Günümüzün en iyi piyanistlerinden biri olarak nitelendirilen Dimitris Sgouros stanbul a geliyor. Rostropovitch in Bu çocuk tabiat n mucizesi, Tanr taraf ndan gönderilen bir müzik dahisidir dedi i Sgouros 1969 da Atina da do du. Müzikteki s ra d fl yeteneklerinin yan s ra alt dili çok iyi derecede konuflan Sgouros ayn zamanda Atina Üniversitesi Matematik Bölümü nden onur derecesiyle mezun oldu. Claudio Abbado nun Bir Sgouros her 100 y lda bir dünyaya gelir dedi i sanatç için Arthur Rubinstein Ölmeden önce Sgouros u dinleyebilmem için beni yaflatan Tanr ya teflekkür ediyorum! diyor. Matematik Korkusu Mat Sabah, 24 fiubat 2004 (k salt larak al nt lanm flt r). ngiliz Herald Tribune gazetesinin araflt rmas na göre, günde üç saat satranç, iki saat matematik çal flmaya eflit. Satranç oynayan çocu un, problem çözme yetene i yüzde 17,3 oran nda art - yor. [...] International Herald Tribune satranc n e itim alan ndaki yerini bir kez daha gözler önüne serdi. Gazete Üç saat satranç, iki saat matematik ve iki saat de Latince gibi zor bir dil dersine çal flmaya eflittir iddias na yer verdi. Satranc n e itime katk s n n yeniden keflfedildi inin vurguland habere göre satranc e itim kurumlar na tafl yan ülkelerin bafl nda Amerika geliyor. Ülkede yap lan bir araflt rmaya göre satranç dersi alan ö rencilerin problem çözme yetenekleri yüzde 17,3 oran nda art yor. Bu oran di er sosyal derslerin alanlar nda yaln zca yüzde 4,56... Teksas Üniversitesi ve Uluslararas Satranç Federasyonu nun birlikte yürüttükleri çal flmayla ö renciler satranç oynamaya özendirilerek zihinsel geliflimlerine katk da bulunuluyor. ABD de ayr ca 15 üniversite satranç bursu vererek ö rencilerde satranç sevgisini destekliyor. Fransa da, birçok lisede satranç en çok desteklenen etkinliklerden biri. Yedi y ld r Kanada da matematik ve satranç dersleri bir arada veriliyor. Böylece ö renciler matematik gibi zor bir dersi bir oyun yoluyla ö renirken, zihinsel olarak da daha h zl problem çözmeyi baflarabiliyor. Çin de satranc ö rencilerin hayat na tafl yan ülkelerden biri. Son birkaç senedir okullarda satranç bir program halinde ö retiliyor. Okullarda yürütülen satranç programlar n n bafl nda, daha çok, satranç oynamay iyi bilen matematik ö retmenleri bulunuyor. 8

9 Duyduk Duymad k Demeyin! Matematik Dünyas, 2004 Bahar Bu sayfada yer almas n istedi iniz her türlü duyuruyu bize yollayabilirsiniz. Küçük ilanlar s n f na giren ve kâr amac tafl - yan duyurulardan ücret talep edilebilir. Dergiye girmesi editörlerce do ru bulunmayan duyurular gerekçe gösterilmeden reddedilebilir. stanbul Bilgi Üniversitesi nde genç bir program: Finans Matemati i Finans Matemati i disiplinleraras bir programd r. Matematik, bilgisayar, iflletme, finans ve ekonomi derslerinin yan s ra mesleki yetkinlik kazand rmaya yönelik derslerden oluflur. Program, matematik e itimi alm fl, uluslararas finans, sigorta finans, risk analizi ve sermaye yönetimi konular nda uzmanlaflm fl kifliler yetifltirmeyi hedeflemektedir. Avrupa finans pazar nda süregelen geliflme, büyüme ve entegrasyon nedeniyle, finans mühendisli inin teknik özelliklerini bilen insan gücüne daha fazla ihtiyaç duyulmaktad r. Program, ö rencileri iflte bu modern finans dünyas na XI. Gökova Topoloji Geometri Konferans May s ta Akyaka Gökova da yap l yor. Adres: Alt nc Antalya Cebir Günleri May s 2004 tarihleri aras nda Antalya da yap lacak. nternet sitesi: haz rlayacakt r. Alacaklar güçlü matematik e itimi Finans Matemati i mezunlar n ifl hayat nda çok avantajl bir pozisyona getirecektir. Herhangi bir flirketin finansman bölümünde çal flabilecekleri gibi bankac l k ve sigortac l k gibi sektörlerde de aranan elemanlar olacaklard r. Özellikle ülkemizde yeni bafllayan özel emeklilik sigortas uygulamas sigorta flirketlerinin Finans Matemati i e itimi alm fl bireylere olan gereksinimini art rm flt r. Mezunlar m z n seçebilece i bir di er yol ise elbette daha çok okuyup ö renmek, yüksek lisans ve doktora yap p üniversitede kalmak, e itim ve araflt rmayla u raflmakt r. Yonca Demir, Koordinatör Türk matematikçilerin a Turkmath a üye olmak için, adresine girin, turkmath dü mesine bas n, yeni sayfada e-posta adresi, ad soyad doldurup listeye gir dü mesine bas n. Bir baflka yol: listprocqlistweb.bilkent.edu.tr adresine, Türkçe karakterler kullanmadan subscribe turkmath isim soyisim end mesaj n gönderin. MD Kurum Aboneli i Üniversiteler Lise ve Kolejler Dersaneler Atatürk Ü., K.K.E.F. Matematik 360 Antalya K. 57 MEF 31 Ankara Ü., Matematik 134 Ö. Çukurova Bilfen K. 43 Mu la Ü., Matematik Y l Anadolu L. 30 Hacettepe Ü., E itim Fakültesi 79 Tekirda Fen L. 27 K raathaneler Uluda Ü., Matematik 68 Mu la Anadolu L. 21 Ümraniye K. 10 Atatürk Ü., Matematik 66 Küçükçekmece L. 21 Dicle Ü., E itim F. 63 Adem Tolunay Anadolu L. 16 F rat Ü., Matematik 62 FMV Özel Ifl k L. 16 Erciyes Ü., Matematik 61 Akyaz Anadolu L. 14 Dokuz Eylül Ü., Matematik 60 Aksaray Anadolu Ö r. L. 13 Hacettepe Ü., Matematik 58 brahim Turan L. 11 9

10 Cahit Arf ve Gündüz keda Burslar Yönetmeli i Türk Matematik Derne i, de erli hocalar m z Cahit Arf ve Gündüz keda ad na birer burs ihdas etmifltir. Burslar, Türkiye de matematik bölümlerinde okuyan ya da o y l okuyacak ö rencilere, baflar l bulunduklar taktirde, ö renimleri boyunca verilecektir. Ayr ca, verilen burs say s n art rmak amac yla TMD özel bir havuz hesab açm flt r. Havuzda biriken ve MD nin her say s nda yay mlanacak olan tutara göre yeni burslar verilecektir. 25 okurumuzun ayl k 10 milyonluk ba fl yla genç bir matematikçi desteklenebilir. Hesap numaram z: fl Bankas, Galata fiubesi, No MD Türk Matematik Derne i (TMD) Yönetim Kurulu (YK), yay n ve ba fllarla elde etti i gelirle, gelece in genç matematikçilerine destek olmak amac yla Cahit Arf ve Gündüz keda Burslar vermeye karar vermifltir. 1. Burslar ekonomik güçten yoksun, matematikte parlak bir akademik gelecek vaat eden gençlere verilir. Baflvuracak adaylar n afla daki koflullara uymalar beklenir: a. TC s n rlar dahilinde bir üniversitenin matematik bölümünde lisans seviyesinde okuyacak veya okuyor olmak. b. Burs verilece i y l n 1 Ocak günü itibariyle 26 yafl n doldurmam fl olmak. c. Aday n son girdi i ÖSS de ilk iki tercihinin en az birinin Matematik olmas. 2. Verilecek burs say s n ve miktar n her y l YK belirler. 2004/2005 akademik y l için en az iki kiflinin ayda kifli bafl na en fazla TL olmak üzere beflinci maddedeki koflullar yerine getirildi i takdirde, 10 ay destek almas na karar verilmifltir. 3. Burs komitesi, YK nin önerece i 3 kifli, Matematik Dünyas yay n kurulunun önerece i 2 kifli ve bu 5 kiflinin oybirli iyle kabul edece i üyelerden oluflur. Burs komitesi her y l yenilenir. 4. Burs komitesi burs için önerdi i adaylar YK ye sunar. Son karar YK verir. Burs komitesinin YK ye önerdi i aday say s, burs verilecek kifli say - s ndan az olamaz ve bu say n n iki kat n aflamaz. 5. Burslar, ilkesel olarak, Burs Komitesi taraf ndan baflar l bulundu u takdirde, ö renciye lisans e itimi boyunca verilir. Ancak burslar herhangi bir gerekçe gösterilmeden de kesilebilir. Burs komitesinin burslu ö rencinin baflar l olup olmad n tespit edebilmesi amac yla, ö renci her dönem bafl, bir önceki dönem boyunca s navlar ndan ald notlar - n ve bölümüne bir sonraki dönem için kaydoldu unu kan tlayan belgeleri TMD ye sunmal d r. 6. Baflvurular TMD ye en geç 15 Eylül de ele 10 geçecek flekilde postayla yollanmal d r. 7. Baflvuru dosyas n n içeri i: Zorunlu belgeler: a. Eksiksiz baflvuru formu 1 b. kametgâh belgesi (baflvuru tarihinden en fazla üç ay önceye ait olmal d r) c. Nüfus sureti örne i d. Tasdikli ortaö retim not belgeleri e. Tasdikli ÖSS tercih formu kopyas f. Tasdikli ÖSS kabul formu kopyas Dosyaya eklenebilecek belgeler: g. Aday n matematik yetene ini ölçebilecek kadar yak ndan tan yan en fazla üç kiflinin tavsiye mektubu. h. Aileyi yak ndan tan yan ama aile d fl ndan birinin (örnek: muhtar, jandarma, ö retmen, kaymakam, ö retim üyesi) aday n ve ailesinin ekonomik durumunu anlatan yaz s. i. Ö rencinin baflar s n gösteren belgeler. 8. Burs alanlar ekim ay bafl nda haberdar edilecek ve adlar Matematik Dünyas dergisinde ve ve internet sitelerinde duyurulacakt r. 9. Ulafl lamayan ya da bir hafta içinde yan t vermeyen adaylar burs haklar n kaybeder. Not: Yanl fl bilgi verenler hakk nda savc l a flikâyette bulunulacakt r. TMD YK Adres: Türk Matematik Derne i Burs Komitesi Sabanc Üniversitesi, Karaköy letiflim Merkezi Bankalar Cad Karaköy- stanbul Elektronik Posta: Telefon: (0212) / 1506 Faks: (0212) nternet sitesi: 1 Baflvuru formlar ve adreslerinden elde edilebilir.

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

EYLÜL. Click here to unlock PDFKit.NET

EYLÜL. Click here to unlock PDFKit.NET 17 KULE EYLÜL 2006 Ç NDEK LER KULE 2 3 4 6 8 9 10 11 12 Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Ö renci Kulüpleri Mezunlar Derne i KU Store hizmetinizde Takvim Etkinlikler

Detaylı

2010 da Sahne Senin stanbul!..

2010 da Sahne Senin stanbul!.. SAYFA 01 9 8 3 Cem Y lmaz la soru cevap Foto raf: Kartal Ar kan Yeni s nav sistemi NTV de haz rlad Do ru Tercih program yla, geçlere rehber olan, Üniversitemiz ö retim eleman Sad k Gültekin e s nav sisteminde

Detaylı

3BAKAN YILDIRIM: noktas KÖPRÜNÜN YER BELL OLDU BAGLANTI. TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak

3BAKAN YILDIRIM: noktas KÖPRÜNÜN YER BELL OLDU BAGLANTI. TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 TEMMUZ 2009 S:6 TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak DEVLET Z BIRAKMADAN D NLER S radan insan

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Baz Düflünceler ve TÜB TAK n Ret Gerekçelerine Yan tlar

Baz Düflünceler ve TÜB TAK n Ret Gerekçelerine Yan tlar tü ö rencilerimizin böyle toplant lara kat labilmeleri, araflt rma konular nda öncü olan ünlü matematikçileri dinlemeleri, onlara soru sorabilmeleri, ülkemizde matemati in geliflmesine ola anüstü bir ivme

Detaylı

Bilimsel Bir Makale. Robert A. Day. Çeviri: Gülay A kar ALTAY

Bilimsel Bir Makale. Robert A. Day. Çeviri: Gülay A kar ALTAY Bilimsel Bir Makale Nas l Yaz r ve Yay mlan r Robert A. Day Çeviri: Gülay A kar ALTAY B L MSEL B R MAKALE NASIL YAZILIR VE YAYIMLANIR? ROBERT A. DAY ÇEV R GÜLAY AfiKAR ALTAY Bilimsel Bir Makale Nas l Yaz

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Genç Bilim Adam n n Avrupa`daki Baflar s. KPSS de En Baflar l Ö retmen Matematikçi. Milliyet, 3 Ekim 2007. Radikal, 22 A ustos 2007, Betül Kotan

Genç Bilim Adam n n Avrupa`daki Baflar s. KPSS de En Baflar l Ö retmen Matematikçi. Milliyet, 3 Ekim 2007. Radikal, 22 A ustos 2007, Betül Kotan Radikal, 22 A ustos 2007, Betül Kotan KPSS de En Baflar l Ö retmen Matematikçi ANKARA - 2006 Kamu Personeli Seçme S nav nda (KPSS) en baflar l adaylar, matematik, ilkö retim matematik ile bilgisayar ve

Detaylı

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor ISSN: 1303-9784 Ç NDEK LER TDBD / 82 10 Türk Diflhekimleri Birli i ve Diflhekimleri Odalar Yönetim ve Üye Takip Program SDE ve ak ll kart (manyetik kart) programlar n n yaz l m nda sona yaklafl l yor.

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü!

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! bir Ömer Faruk Özcan Ödül En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Binas "özenli ve kapsaml restorasyonu ile içinde bulundu u tarihi dokunun geliflimine katk da bulunmas

Detaylı

bag lant Noktas b1 EK M 2010 »SERP L TIMURAY, VODAFONE DAK FARKI ANLATIYOR Yasemin Bal k: Bihter olmak istemezdim

bag lant Noktas b1 EK M 2010 »SERP L TIMURAY, VODAFONE DAK FARKI ANLATIYOR Yasemin Bal k: Bihter olmak istemezdim N bag b1 EK M 2010 S:21 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi»SERP L TIMURAY, VODAFONE DAK FARKI ANLATIYOR Yasemin Bal k: Bihter olmak istemezdim»» Süleyman Karaman:

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Bütün Dünya. Baflkent Üniversitesi Hastaneleri 2 Ödül Daha Ald

Bütün Dünya. Baflkent Üniversitesi Hastaneleri 2 Ödül Daha Ald S p9 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI Bütün Dünya 1 HAZ RAN 2010 2000 Baflkent Üniversitesi Hastaneleri 2 Ödül Daha Ald Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji içindekiler 2 8 14 18 22 30 üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji Biliflsel Psikoloji grafik tasar m InterAd Yar flmas

Detaylı

Click here to unlock PDFKit.NET

Click here to unlock PDFKit.NET 26 KULE 2009 Ç NDEK LER KULE 2 3 4 6 7 8 9 Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Haber Koç Üniversitesi gelece in ifl dünyas liderlerlerini yetifltiriyor Haber Yeni rektörümüz: Prof. Dr. Umran

Detaylı

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin da belirleyeyim izninizle. 27 May s kufla gençli inin bu olumlu vasf - n n yan s ra önemli bir zaaflar n n da oldu unu belirtmek isterim. Bu da dünyay çok toz pembe görüyorduk, hala öyle görüyoruz. Bizim

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR ALTIN ADIMLAR

KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR ALTIN ADIMLAR BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Kas m-aral k 2009 Say 06 Prof. Dr. Erol Kat rc o lu: Krizde Ortado u ya yat r m yap n Sektör mensuplar Gold stanbul Fuar n de erlendirdi Devlet Bakan

Detaylı

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 17 Eylül 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 701 Fiyatı: 0.80 Euro DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu DEB Partisi Genel Baflkan Mustafa Ali Çavufl,

Detaylı

Cahillik her kusurun anas d r. Geri

Cahillik her kusurun anas d r. Geri Eylül 2004 E T ME BAKIfi 1 Örnek ve Lider Ö retmen htiyac SUNUŞ Ahmet Gündo du GENEL BAfiKANI Cahillik her kusurun anas d r. Geri kalm fll m z n, fakirli imizin, hoflgörüsüzlü ümüzün, sivil toplum olamay

Detaylı