KAYSERĐ. Đhtisas Kütüphanesi BĐBLĐYOGRAFYASI. T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYHAM) 31 Aralık 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYSERĐ. Đhtisas Kütüphanesi BĐBLĐYOGRAFYASI. T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYHAM) 31 Aralık 2012"

Transkript

1 T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYHAM) KAYSERĐ Đhtisas Kütüphanesi BĐBLĐYOGRAFYASI 31 Aralık 2012 HAZIRLAYAN: PELĐN GENÇOĞLU PAYDAŞLARIMIZ

2 KAYSERĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ YÖNETĐM VE DANIŞMA KURULU ÜYELERĐ YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ 1. Prof. Dr. Rıfat YILDIZ- Yönetim Kurulu Başkanı-Müdür 2. Öğr. Gör. Dr. Ahmet SOMUNCU -Müdür Yardımcısı 3. Prof. Dr. Hayriye ATĐK 4. Yrd. Doç Dr Talip TORUN 5. Yrd. Doç Dr. Yaşar UĞUR 6. Gülnur YAKAN DANIŞMA KURULU ÜYELERĐ 1. Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN (Üniversite Temsilcisi) 2. Prof. Dr. Ali AKTAN (Üniversite Temsilcisi) 3. Yaşar ELDEN (Üniversite Temsilcisi) 4. Uzm.Şirvan GÜNERĐ (Üniversite Temsilcisi) 5. Seyfi BÜYÜKĐNCE (KAYSO Temsilcisi) 6. Yusuf ÖZKAN (KAYSO Temsilcisi) 7. Mustafa ERÇALIK (KTO Temsilcisi) 8. A. Hamit ALAŞ (KTO Temsilcisi) 9. Nurettin Saim TOKER (Kayseri Valiliği Temsilcisi) 10. Osman Bal ( Kayseri Valiliği Temsilcisi) 1

3 TAKDĐM Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYHAM), Kayseri Đhtisas Kütüphanesi ve Đstatistiki Veri Bankasıdır. Bu çalışma, KAYHAM Đhtisas Kütüphanesi nde yer alan kaynakların künye bilgilerinin yer almasıyla oluşturulmuş bibliyografya niteliğindedir. KAYHAM vizyonu, Kayseri hakkında mevcut yazılı, görsel ve işitsel kaynakların toplanması ve yenilerinin tedarik edilmesini kapsamaktadır. Bu çerçevede hareket edilerek elde edilen kaynakların, bir bütün olarak kitap haline getirilmesi, vizyon doğrultusunda gelinen noktayı göstermek açısından önemlidir. KAYHAM Bibliyografyasının oluşturulmasının temel amacı, KAYHAM da mevcut bulunan bir kısmına elektronik olarak da ulaşılabilen kaynakların tamamının yer alacağı bir kaynak hazırlamaktır. Ayrıca Kayseri konulu araştırma yapan herkesin ilgili kaynaklar listesine kolaylıkla ulaşılmasını sağlamaktır. Diğer bir amaç ise, belirli periyotlarda yinelenmesi planlanan bibliyografya çalışması sayesinde, kaynak sayılarındaki değişimin kolayca gözlemlenebilir hale getirilmesidir. Bibliyografya, KAYHAM da kütüphanecilik işlemleri için kullanılan YORDAM programına kayıtlı olan kaynaklardan oluşturulmuştur. Eserlerin künye bilgileri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazma Kılavuzu esas alınarak düzenlenmiştir. Künye bilgileri; yazar soyadı, adı, yayın tarihi, eser adı, yayın yeri ve sayfa numarası şeklinde sıralanmıştır. Yazarın soyadına bağlı olarak alfabetik sıralamaya tabi tutulmuştur. Yazar adı bulunmayan eserlere, bulundukları kategorinin sonunda yer verilmiştir. Büyükşehirler Köşesi nde yer alan kaynaklarda önce şehirler için alfabetik sıra uygulanmış bunun ardından o şehirden gelen kaynaklar aynı sistemle düzenlenmiştir. Kaynakların ana başlıklarındaki sıralama, bibliyografyadaki oranlarına bağlı olarak belirlenmiştir. Sıralama en yüksek orana sahip olan kitaplarla başlamış ve buna göre devam edilmiştir. Düzenleme de yapılan tek farklılık gazeteler bölüme aittir. Gazeteler arşivi, tablo formatında hazırlanmıştır. Bunun nedeni ise, günlük olarak mevcut olan gazetelerin sayıların fazla olmasının yaratacağı dengesizliği ortadan kaldırmaktır. KAYHAM katalog sisteminde bulunan bütün kaynaklar, dergiler hariç çalışmaya dahil edilmiştir. Dergilerin dahil edilmemesinin nedeni ise, dergilerde yer alan Kayseri konulu makalelerin, makaleler başlığı altında yer almasıdır. Bu şekilde herhangi bir tekrara düşülmesi engellenmiştir. 2

4 Bibliyografik çalışmanın, sistem ve uygunluk açısından değerlendirilmesi konusunda, Erciyes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gülnur YAKAN ın bilgilerine başvurulmuştur. Çalışma yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kitaplar yer almaktadır. Đkinci bölüm tezlerden oluşmaktadır. Tezler bölümü kendi içerisinde; yüksek lisans, doktora, uzmanlık ve bitirme tezleri olarak dört gruba ayrılmıştır. Makaleler, bültenler, kataloglar ve gazeteler; üç, dört, beş ve altıncı bölümü oluşturmaktadır yılında oluşturulan Türkiye Büyükşehirler Köşesi kaynakları ise yedinci bölümde yer almaktadır. KAYHAM Bibliyografyasında yer alan kısa envanteri ise şöyledir; 1342 Adet Kitap 852 Adet Tez 642 Adet Yüksek Lisans Tezi 83 Adet Doktora Tezi 48 Adet Uzmanlık Tezi 79 Adet Bitirme Tezi 617 Adet Makale 85 Adet Bülten 55 Adet Katalog 27 Adet Farklı Gazete 222 Adet Türkiye Büyükşehirler Köşesi Kaynakları dır. Pelin GENÇOĞLU KAYHAM Bilgi ve Belge Yönetim Uzmanı

5 ĐÇĐNDEKĐLER Syf KAYHAM Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu Üyeleri.. 1 Takdim. 2 Đçindekiler 4 1. Kitaplar 5 2. Tezler Yüksek Lisans Tezleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri Fen Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri Sağlık Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri Diğer Enstitülere Ait Yüksek Lisans Tezleri Doktora Tezleri Fen Bilimler Enstitüsü Doktora Tezleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezleri Uzmanlık Tezleri Bitirme Tezleri Đlahiyat Fakültesi Bitirme Tezleri Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bitime Tezleri Makaleler Bültenler Kataloglar Gazeteler Büyükşehirler Köşesi

6 KAYHAM ĐHTĐSAS KÜTÜPHANESĐ BĐBLĐYOGRAFYASI 1. KĐTAPLAR 1. Acar, Metin. (1993), Belediyelerde Halkla Đlişkiler (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No: 2337, Ankara, 169s. 2. Adıgüzel, Mualla. (2000), Gönül Dağım Erciyes Şiirler, Zirve Ofset Ltd. Şti., Ankara, 95s. 3. Afetinan, Ayşe. (1956), Kayseri nin 749 Yıllık Şifaiye Tıp Medresesi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 28s. 4. Afetinan, Ayşe. (1972), Kayseri de Gevher Nesibe Şifaiyesi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 7s. 5. Ağırnas Belediyesi. (2004), Ağırnaslı Sinan, Ağırnas Belediyesi Yayınları, Kayseri, 318s. 6. Ağırnas Belediyesi. (2004), Ağırnaslı Sinan, Ağırnas Belediyesi Yayınları, Kayseri, 476s. 7. Ağırnas Belediyesi. Ağırnas Belediyesi Telefon Rehberi, Ağırnas Belediyesi Yayını, Kayseri, 11s. 8. Akay, Abdullah. (1997), Erciyes te Bir Işık Şiirler, Mavzer Kağıtçılık, Kayseri,77s. 9. Akbaş, S. Burhanettin. (2005), Kayseri de Yörükler Ve Türkmenler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No:41, Ankara, 253s. 10. Akbulut, Bekir. (2006), Kayseri'nin Manevi Işıklar, Geçit Yayınları, Kayseri, 158s. 11. Akçay, Memduh Aslan. (1997), Para Politikası Araçları Türkiye Ve Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No: 2483, Ankara, 217s. 12. Akdamar, Yusuf. Çelebi, Mehmet. (2010), Bir Sevdadır Erciyes Erciyes Şiirleri Seçkisi, Laçin Yayınları Nu: 15, Kayseri, 304s. 13. Akdemir, Ali. (1999), Şiirin Gevrek Yeri, Anadolu Basın Yayın Dağıtım, Đstanbul, 158s. 14. Akdoğan, Asuman. (1998), Kayseri Özel Sektör Yönetici Özellikleri, Kayseri Ticaret Odası Yayınları:10, Kayseri, 174s. 15. Akdoğan, Şükrü. (2008), Aile Đşletmelerinde Kurumsallaşma, Kayseri Sanayi Odası Yayınları, Kayseri, 204s. 5

7 16. Akgül, Birol. (2008), Odaklı Yerel Kalkınma Modeli Ve Planlaması - Đl Ve Đlçeler Đçin Geliştirilmiş Sürdürülebilir Nitelikli Yeni Bir Yerel Kalkınma Model Önerisi, Erciyes Üniversitesi Matbaası, Kayseri, 174s. 17. Akok, Mahmut. (1968), Kayseri de Hunad Mimari Külliyesinin Rölövesi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 44s. 18. Akok, Mahmut. (1970), Kayseri de Tuzhisarı, Sultanhanı, Köşk Medrese Ve Alaca Mescit Diye Tanılan Üç Selçuklu Mimari Eseri Rölvesi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 41s. 19. Akok, Mahmut. (1976), Kayseri Şehri Tarihi Đç Kalesi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 38s. 20. Aksu, Mustafa. (1990), Kayseri deki Tarihi Vakıf Eserler, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kayseri, 19s. 21. Aksu, Mustafa. Cengiz, Yıldıray. Timuçin, Nejdet. Kepez, Nurullah. (2005), Geçmişten Günümüze Bütün Yönleriyle Zincidere Kasabası, Zincidere Belediyesi Kültür Yayınları No:1, Kayseri, 109s. 22. Aktan, Ali. Tok, Özen. (2009), Kayseri nin 1910 lu Yıllarda Yayınlanan Đlk Gazetesi Erciyes (Metin Ve Değerlendirme), Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları Yayın No: 62, Kayseri, 516s. 23. Aktürk, Yıldırım. (2000), 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ve DPT nin 40.Yılı Konferanslar Dizisi-V (Plan Ve 8.Plan), Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara, 46s. 24. Akyürek, Süleyman. Korkmaz, Mehmet. (2003), Yaygın Din Eğitiminin Sorunları Sempozyumu (28-29 Mayıs 2002), Đlahiyat Bilimleri Vakfı Yayınları/Đbav Bilimsel Eserler Serisi:3, Kayseri, 295s. 25. Alaüddin. (1997), Kayseri Pastırmalarının Yapılış Şekli Ve Genel Olarak Pastırma Ve Sucukların Muayenesi, Çev: Muhittin Eliaçık Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları:17, Kayseri, 49s. 26. Alınoğlu, Nazmi. Mettürk, Hilmi. Özmen, A. Turan. (1972), Kayseri Yoncası (Medicago Sativa Var. Kayseri N.A.) Bazı Önemli Morfolojik Ve Fizyolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Ankara Çayır Mer a Ve Zootekni Araştırma Enstitüsü Ofseti, Ankara, 48s. 27. Altınbaş, E. Tekin. Yazıcıoğlu, Yahşi. (1987), Kayseri Đli El Dokusu Halı Dokuyucuları Ve Çalışma Koşulları Üzerinde Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1002, Ankara, 49s. 6

8 28. Altıntaş, Osman. (2007), Đl Özel Đdaresi Harcamalarının Mevcut Ve Potansiyel Olarak Fonksiyonel Analizi (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No:2743, Ankara, 218s. 29. Altuncuoğlu, Neslihan. (2009), Modern Kayseri nin Mimarlarından Vali Ahmet Muammer Bey ( ), Netform Matbaacılık A.Ş., Kayseri, 140s. 30. Altuncuoğlu, Neslihan. (2009), Modern Kayseri nin Mimarlarının Vali Ahmet Muammer Bey, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayını, Kayseri, 140s. 31. Altuntaş, Raşit. (2008), Kültürün Günlüğü Şiir Antolojisi, Melikgazi Belediyesi Eğitim Serisi -3, Kayseri, 132s. 32. Altuntop, Necdet (Ed.). (1999), Güneş Günü Sempozyumu (25-27 Haziran 1999), Tübitak Ve Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkanlığı, Kayseri, 306s. 33. Apaydın, Emin. (1948), Kayseri Selçuk Anıtları, Erciyes Matbaası, Kayseri, 30s. 34. Arat, Necati. (1956), Kayseri Teknik Ziraat Teşkilatı 1955 Yılı Đcraat Raporu Ve 1956 Yılı Đş Programı Tasarısı, Sümer Matbaası, Kayseri, 64s. 35. Argunşah, Mustafa. Görkem, Đsmail. Argunşah, Hülya. Kılıç, Atabey. (2001), Kayseri Ve Yöresi Kültür, Sanat Ve Edebiyat Bilgi Şöleni (12-13 Nisan 2001) Bildiriler, 1.Cilt, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Yayınları No:1, Kayseri, 483s. 36. Arpaguş, Zehra. (2004), Kayseri nin Ekonomik Ve Sosyal Göstergeleri (2002), Kayseri Ticaret Odası Yayınları:47, Kayseri, 80s. 37. Arslan, Aslı Sağıroğlu. (2005), Kayseri Zamantı Irmağı Çevresindeki Bezemeli Mezar Taşları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No.44, Kayseri, 441s. 38. Arslan, Aslı Sağıroğlu. (2005), Kayseri Zamantı Irmağı Çevresindeki Bezemeli Mezar Taşları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No:44, Kayseri, 441s. 39. Arslan, Aslı Sağıroğlu. (2007), Develi Đlçesindeki Bezemeleri Mezar Taşları, Develi Belediyesi Kültür Yayınları No:15, Kayseri, 472s. 40. Aslanapa, Oktay. (1988), Mimar Sinan ın Hayatı Ve Eserleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 80, Ankara, 208s. 41. Aslım, Ali. (2004), Bir Zamanlar Kayseri - 1 (Geçmişe Özlem - Başarı Öyküleri - Folklor), Geçit Ofset Matbaa, Kayseri, 127s. 42. Asma, Ahmet. (2003), Anadolu nun Sesi, Mimarsinan Belediyesi Kültür Yayınları 1, Kayseri, 172s. 7

9 43. Asma, Ahmet. (2005), Sevgi Bahçesi, Mimarsinan Belediyesi Kültür Yayınları - 2, Kayseri, 219s. 44. Aşık Meydani(Đdris Eroğlu). (2004), Bir Ömrün Sonunda, Laçin Yayınları No:67, Kayseri, 214s. 45. Atabey, Eşref. (1989), 1: Ölçekli Açınsama Nitelikli Türkiye Jeoloji Haritaları Serisi: Kayseri-H 19 Paftası, Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara, 18s. 46. Ataç, Adnan. Şermin Ataç. (2006), Beşbin Yıllık Sevgi Kayseri, GESĐAD Kültür Yayınları: 0601, Kayseri, 120s. 47. Atasoy, Zeynep. (1993), Ali Rıza Karabulut Hayatı Ve Eserleri Đlim Hayatındaki Yeri Ve Önemi, Kozan Ofset Matbaacılık, Kayseri, 165s. 48. Atik, Hayriye. (2000), Kayseri nin Dış Ticaretinde Endüstri Đçi Ticaretin Yeri, Kayseri Ticaret Odası Yayın No: 16, Kayseri, 58s. 49. Atik, Hayriye. (2002), Endüstri-Đçi Ticaret: Teori Ve Kayseri Uygulaması, Kayseri Ticaret Odası Yayınları:44, Kayseri, 116s. 50. Avcı, Zeynep. (1996), Bir Hayat Hikayesi Mehmet Kemal Dedeman, Ana Basım A.Ş., Đstanbul,197s. 51. Ayanoğlu, Kamil. Düzyol, M. Cüneyd. Đlter, Niyazi. Yılmaz, Cevdet. (1996), Kamu Yatırım Projelerinin Planlanması Ve Analizi, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara, 256s. 52. Ayata, Bircan. (2008), Çığlık, Can Ofset, Kayseri, 100s. 53. Ayaz, M. Emrah. Kılıçdağı, Remzi. Kavak, N. Sinem. Şahin, Müberra. Çerikçioğlu, Büşra. Tüvar, Oktay. (2010), Kayseri Đlinin Doğal Kaynaklar Potansiyeli, M Grup Matbaacılık, Kayseri, 234s. 54. Aydın, Emin Sadık. (2007), Üçüncü Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri: Dünya Uygulamaları Ve Türkiye Đçin Politika Önerisi (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No:2740, Ankara, 121s. 55. Aygün, Ömrüye. (2007), Avrupa Birliğinde Devlet Yardımları Sistemi Ve Türkiye ye Yansımaları (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No:2706, Ankara, 166s. 56. Ayvaz, Y.. (1984), The Waterfowl Of Sultan Sazlığı-Kayseri, De La Faculte Des Sciences De L universite D ankara, Ankara, 21s. 57. Ayyıldız, Uğur. (1983), Reine Naturseide Türkische Teppiche Hereke And Kayseri, Duran Ofset, Đstanbul, 71s. 8

10 58. Ayyıldız, Uğur. (1983), Pure Silk Turkish Carpets Hereke And Kayseri, Duran Ofset, Đstanbul, 71s. 59. Ayyıldız, Uğur. (1983), Tapis Turcs En Pure Soie De Hereke Et Kayseri, Duran Ofset, Đstanbul, 71s. 60. Babacan, Aziz. (1996), Dünyada Ve Türkiye de Tarımsal Destekleme Uluslararası Kısıtlar Altında Türkiye Đçin Bir Destekleme Sistemi (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No: 2433, Ankara, 91s. 61. Bademli, Raşit Raci. (1997), Ulusal Çevre Eylem Planı Doğal, Tarihi Ve Kültürel Değerlerin Korunması Haziran 1997, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara, 58s. 62. Bakdur, Alper. (2003), Bankacılık Sektörünü Düzenleyen Kurumların Yapıları: Ülke Uygulamaları Ve Türkiye Đçin Öneri (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No:2678, Ankara, 110s. 63. Barlas, Uğurol. (1963), Kayseri Düğünleri Üzerine Bir Araştırma Denemesi, Yurttaş Kitabevi Folklor Yayınları:2, Đstanbul, 46s. 64. Barut, Muharrem. (1976), Selam Kayseriliye, Uğur Matbaa, Eskişehir, 192s. 65. Başbakanlık Devlet Đstatistik Enstitüsü. (1983), Milletvekili Seçimi Sonuçları Results Of Elections For Members Of The House Of Representatives 38.Kayseri, Başbakanlık Devlet Đstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara, 33s. 66. Başbakanlık Devlet Đstatistik Enstitüsü. (1984), Kentsel Yerler Hanehalkı Đşgücü Anket Sonuçları: Kayseri Urban Places Household Labour Force Survey Results, Başbakanlık Devlet Đstatistik Enstitüsü Matbaası Yayın No:1084, Ankara, 32s. 67. Başbakanlık Devlet Đstatistik Enstitüsü. (1984), Köy Envanter Etüdü 1981, Kayseri, Başbakanlık Devlet Đstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara, 63s. 68. Başbakanlık Devlet Đstatistik Enstitüsü. (1988), Milletvekili Genel Seçim Sonuçları ( ) Đli: Kayseri Results Of General Election Of Representatives Province:Kayseri, Başbakanlık Devlet Đstatistik Enstitüsü Matbaası Yayın No: 1280, Ankara, 30s. 69. Başbakanlık Devlet Đstatistik Enstitüsü. (1989), Genel Nüfus Sayımı - Nüfusun Sosyal Ve Ekonomik Nitelikleri ( ) Đli: 38-Kayseri, Census Of Population: Social And Economic Characteristics Of Population Province:38- Kayseri, Başbakanlık Devlet Đstatistik Enstitüsü Yayın No:1237, Ankara, 119s. 9

11 70. Başbakanlık Đstatistik Genel Müdürlüğü. (1949), 21 Ekim 1945 Genel Nüfus Sayımı: Kayseri Đli Recensement General De La Population Au 21 Octobre 1945: Province De Kayseri, Başbakanlık Đstatistik Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 36s. 71. Bayar, Celal. (1999), Kayseri Cezaevi Günlüğü, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Đstanbul, 342s. 72. Baydur, Nezahat. (1970), Kültepe (Kanes) Ve Kayseri Tarihi Üzerine Araştırmalar (En Eski Çağlardan Đs.S. 395 Yılına Kadar), Edebiyat Fakültesi Basımevi, Đstanbul, 171s. 73. Bayhan, Fatih. (2007), Kayseri den Çankaya Köşkü ne Abdullah Gül - Zorlu Bir Yolculuğun Unutulmaz Öyküsü, Pegasus Yayınları:113, Đstanbul, 199s. 74. Bayındırlık Bakanlığı Yapı Ve Đmar Đşleri Reisliği. (1969), Kayseri Đli Yapı Malzemesi Ve Mahalli Şartlar, Araştırma Ve Geliştirme Dairesi Mahalli Şartlar Fen Heyeti Müdürlüğü, Ankara, 185s. 75. Baykurt, Fakir. (1969), Kayseri Olayları: Đçişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Ragıp Üner e Verilen Muhtıra, Đş Matbaacılık Ve Ticaret, Ankara, 8s. 76. Bayrakdar, Mehmet. (1988), Kayserili Davud (Davudu l-kayseri), Türk Büyükleri Dizisi:79, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları:912, Ankara, 79s. 77. Bayrakdar, Mehmet. (1990), La Philosophie Mystıque Chez Dawud De Kayseri, Editions Ministere De La Culture: 1235, Ankara, 191s. 78. Baysal, Kezban Yalçın. (2000), Pembe Bir His (Köy Türküleri), Kamer Yayınları Yayın Nu: 175, Kayseri, 126s. 79. Baysan, Halil Đbrahim. (2007), Kapılar Ve Çeşmeler, Kocasinan Belediyesi Kültür Yayınları 6, Kayseri, 172s. 80. Bedir, Atila. (2009), Uluslararası Ticarette Fiyata Dayalı Rekabet Gücü Đle Endüstri-Đçi Ticaret Arasındaki Đlişki: Türk Đmalat Örneği, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara, 226s. 81. Beğen, Mümtaz. (2002), Dahası Var Mı?, Geçit Yayınları, Kayseri, 152s. 82. Beğenç, Cahit. (1950), Kayseri, Güney Matbaacılık Ve Gazetecilik, Ankara, 120s. 83. Bekar, Cemal. (2007), Oku Oku Da Gözün Açılsın, Orka Matbaacılık, Kayseri, 309s. 84. Bennet, Ferdinand. (1996), Kayseri Sancağı Hakkında Teğmen Bennet Tarafından Hazırlanan Genel Rapor(1880), Kayseri Ticaret Odası Yayınları, Kayseri, 32s. 85. Biçer, Hamdi. Elmaağaç, Hasan. (2007), Kayseri Müzeleri Ve Ören Yerleri (Museum And Sites), Yapı Kredi Yayınları 2482, Đstanbul, 127s. 10

12 86. Bilen, Ömer. (2003), Bölgesel / Yerel Kalkınmada Kullanılabilecek Finansal Sistemler, Aracı Kurumlar Ve Türkiye Đçin Önermeler (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No:2677, Ankara, 141s. 87. Bilgili, Emine. (2001), Kayseri Đmalat Sanayiinin Yapısal Analizi, Kayseri Ticaret Odası Yayınları:32, Kayseri, 140s. 88. Bilginoğlu, Ali. Atik, Hayriye. Pamuk, Yalçın. Türker, Oğuzhan. Düzgün, Recep. (2003), Et Ürünleri Sektörü Kayseri Örneği, Kayseri Ticaret Odası Yayınları:52, Kayseri, 125s. 89. Bilginoğlu, M.Ali. (2002), Erciyes Üniversitesi nin Kayseri Đli nin Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Yapısına Etkileri, Erciyes Üniversitesi Yayınları No:135, Kayseri, 122s. 90. Bilgütay, Utarit. (1969), Some Carboniferous And Permian Calcareous Algae From Kayseri And Adana Regions, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 46s. 91. Birol, Đrfan. (2012), Kayseri nin Hafızası, Mazaka Yayıncılık, Ankara, 713s. 92. Birol, Đrfan. Yerlikhan, Murat. (2005), Kayseri Salnamesi Almanak 2005, Dergah Yayınları, Kayseri, 408s. 93. Birol, Đrfan. Yerlikhan, Murat. (2007), Kayseri Salnamesi 2006/2007 Almanak, Kocasinan Belediyesi Kültür Yayını: 6, Kayseri, 572s. 94. Birol, Đrfan. Yerlikhan, Murat. (2009), Kayseri den Altın Sözler Authentic Golden Phrases Of Kayseri, Tşof Plaka Matbaacılık A.Ş., Ankara, 192s. 95. Bolak, Hasan Sami. (2009), Öbür Yüzleri, Laçin Yayınları, Kayseri, 48s. 96. Bozdoğan, M.Zeki. Hasbekli Hafız Mümin Hoca Ve Taşçıoğlu Hafız Okulu, Kur an-i Kerim Ve Đslami Đlimlere Hizmet Vakfı Yayınları-1, Ankara, 116s. 97. Budak, Nurten. Şahin, Habibe. Çiçek, Betül. Yılmaz, Müge. (2004), Kayseri Đlinin Yemek Alışkanlıkları Ve Kayseri Yemekleri, Erciyes Üniversitesi Yayını, Kayseri, 84s. 98. Büyükmıhçı, Gonca. (2005), Kayseri de Yaşam Ve Konut Kültürü, Erciyes Üniversitesi Yayınları No:148, Kayseri, 248s. 99. Caferoğlu, Ahmet. (1995), Orta Anadolu Ağızlarından Derlemeler, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları:585, Ankara, 264s Can, Niyazi. (1999), Türk Cumhuriyetleri Uyruklu Öğrencilerle Đlgili Kurumlarda Örgütsel Göstergeler (Kayseri Örneğinde Đki Araştırma), Erciyes Üniversitesi Yayınları No: 118, Kayseri, 115s. 11

13 101. Cansız, Mehmet. (2008), Türkiye de KOBĐ ler Ve KOSGEB (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No: 2782, Ankara, 124s Cengiz, Mustafa. (1998), Kayserispor Sarı- Kırmızılıların 31 Yıllık Tarihine Objektif Bir Bakış, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları:28,Kayseri, 225s Cengiz, Mustafa. (2003), Kimliğini Arayan Takım Erciyesspor, Mira Ofset, Kayseri, 272s Ceyhan, Ayşe. (1999), Mamurhan Özsan ( ) Hayatı Ve Bazı Anıları, Kayseri, 22s Coşkun, Ahmet. (1996), Sohbetler Ve Hatıralar, Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi Yayınları:7, Kayseri, 458s Coşkun, Ahmet. (1998), Eskimeyen Hikayeler, Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi Yayınları:9, Kayseri, 80s Cömert, Hüseyin. (1993), Kayseri de Đlk Nüfus Sayımı 1831, Kayseri Đl Özel Đdaresi Yayınları No:6, Kayseri, 344s Cömert, Hüseyin. (2005), Çanakkale'den Hicaz'a Harp Hatıraları / Hidayet Özkök'ün Hatıraları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No:48, Kayseri, 64s Cömert, Hüseyin. (2005), Çanakkale'den Hicaz'a Harp Hatıraları/Hidayet Özkök'ün Hatıraları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No:48, Kayseri, 64s Cömert, Hüseyin. (2007), 19. Yüzyılda Kayseri, Mazaka Yayın, Kayseri, 360s Cömert, Hüseyin. (2007), Tavlusun, Kayseri, 152s Cömert, Hüseyin. (2008), Koramaz Vadisi, Ağırnas Belediyesi Yayınları, Kayseri, 192s Cömert, Hüseyin. (2010), 19. Yüzyılda Talas, Tşof Plaka Matbaacılık A.Ş., Ankara, 224s Cömert, Hüseyin. (Kayseri Kasap Alayı), 5s Cömert, Hüseyin. Elden, Yaşar. (2010), Türkçü Gazeteci Yunus Bekir, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 143s Cömert, Hüseyin. Elden, Yaşar. (2010), Türkçü Gazeteci Yunus Bekir, Laçin Yayınları Nu:221, Kayseri, 143s. 12

14 117. Curi, Kriton. Ekinci, Ekrem. Kocasoy, Günay. (1998), Ulusal Çevre Eylem Planı Katı Atıkların Ve Tıbbı Atıların Yönetimi Şubat 1998, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara, 63s Çakıroğlu, Necibe. (1996), Kayseri Evleri, Pulhan Matbaa, Đstanbul, 68s Çalışkan, Necmettin. (1995), Kuruluşundan Günümüze Kayseri Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri, 209s Çalkaner, H. Recep. (2000), Aslan Gayserilim, T.C. Kültür Bakanlığı Anasam Yayınları, Ankara, 107s Çalkaner, H. Recep. (2006), Aslan Gayserilim -5- Nostalji, Mimarsinan Belediyesi Kültür Yayınları - 6, Kayseri, 414s Çanga, Tarık Mete. (2007), Đnternette Fikir Ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Korunması (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No:2753, Ankara, 136s Çapacı, Osman. (1952), Kayseri Müftüsü Hacı Hüseyin Aksakal a Mersiye, Erciyes Matbaası, Kayseri, 7s Çayıdağ, Mehmet. (1984), Seyyid Burhaneddin Hüseyin (Seyyid-Đ Sırdan Muhakkik-Đ Tirmizi), Kayseri de Eski Eserleri Müzeleri Ve Turizmi Sevenler Derneği Tanıtma Serisi Yayın No:1, Kayseri, 34s Çayırdağ, Mehmet. (1976), Kayseri Ulu Cami Ahşap Minberi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 11s Çayırdağ, Mehmet. (1980), Kayseri nin Đncesu Đlçesinde Şeyh Turesan Zaviyesi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 10s Çayırdağ, Mehmet. (1984), Kayseri de Selçuklu Ve Beylikler Dönemine Ait Bazı Kitabe Ve Mezartaşları, Edebiyat Fakültesi Basımevi, Đstanbul, 38s Çayırdağ, Mehmet. (1988), Kayseri de Zamanımıza Kadar Gelememiş Olan Bazı Mühim Tarihi Binalar, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 17s Çayırdağ, Mehmet. (1994), Niksar-Tokat-Gümenek Ve Kayseri-Palas ta Üç Kitabe, Edebiyat Fakültesi Basımevi, Đstanbul, 12s Çayırdağ, Mehmet. (1997), Seyyid-Đ Sırdan Muhakkik-Đ Tirmizi Seyyid Burhaneddin Hüseyin, Seyid Burhaneddin Hazretleri Hizmet Vakfı Yayınları, Kayseri, 31s Çayırdağ, Mehmet. (2000), Kayseri de Kadı Mahmud Vakfı, Doğuş Ofset, Kayseri, 114s. 13

15 132. Çayırdağ, Mehmet. (2000), Kayseri de Nasrullah-Zade Hacı Mehmet Efendi Vakfı ( ), Yeni Sabah Gazete Matbaa Ofset, Kayseri, 87s Çayırdağ, Mehmet. (2001), Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No:38, Kayseri, 436s Çayırdağ, Mehmet. (2002), Kayseri de Güpgüpzade Hacı Mustafa Ağa Vakıfları ( ), Mülhak Hacı Mustafa Ağa Vakfı, Kayseri, 176s Çelebi, Ömer. (1970), Kayseri Đli Yakın Çevre Đncelemeleri, Töyko Matbaa, Ankara, 144s Çelebi, Ömer. (1973), Atatürk Kayseri de, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 107s Çelebi, Ömer. (1982), Kayseri Đli Yakın Çevre Đncelemeleri, Murat Matbaacılık, Đstanbul, 155s Çelikoğlu, Đlyas. (1994), Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Finansman Yöntemleri Ve Türkiye Uygulaması (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No: 2355, Ankara, 144s Çetin, Volkan Recai. (2007), Posta Hizmetlerinin Serbestleştirilmesi Ve Regülasyonu: Türkiye Posta Sektörü Reformu Đçin Bir Öneri (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No:2746, Ankara, 201s Çetinoğlu, Yılmaz. (2000), Đncesu Tarihi, Đncesu Belediyesi Yayını, Kayseri, 50s Çınar, Mustafa. (2002), Karadağ dan Mimarsinan a Kimliğimiz, Şafak Ofset Matbaacılık, Kayseri, 384s Çınar, Mustafa. (2007), Kayseri Musiki Yolcuları na Giriş - Tezkere-Đ Musikişinasan-I Kayseriyye, Mimarsinan Belediyesi Kültür Yayınları -7, Kayseri, 290s Çırak, Mehmet. (1998), Kars-Ardahan-Iğdır Đllerinde Hayvancılık, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara, 75s Çinkur. (1970), Çinko, Kurşun Metal Sanayii A.Ş. Kayseri, Çinkur Yayını, Kayseri, 10s Çivici, Şafak. (2007), Türkiye de Kadın Girişimci Durum Raporu, Kayseri Ticaret Odası Yayınları, Kayseri, 14s Çivici, Şafak. (2007), Woman Entrepeneurs In Turkey - A Situation Report 2007, Kayseri Ticaret Odası Yayınları, Kayseri, 14s Çobanoğlu, Şevki. (2000), Merhaba, Selçuklu Yayınları: 5, Kayseri, 123s Davud-El Kayseri. (1997), Er-Resail, Eko Matbaası, Kayseri, 209s. 14

16 149. Dayıoğlu, Kadir. (1998), Kuruluşundan Günümüze Kayseri Belediye Başkanları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No:29, Kayseri, 117s Dayıoğlu, Kadir. (2005), 40. Yılına Doğru Kayseri Sanayi Odası ( ), Kayseri Sanayi Odası Yayınları, 231s Dedeman Topluluğu. (1998), Çınarın Đzi Mehmet Kemal Dedeman, Derleyenler: Sancar, Ali. Öztürk Erhan, Ana Basım A.Ş., Đstanbul, 237s Deker, Yasemin. (2010), Kıranardı Kasabası, Kayseri Enstitüsü Derneği Yayınları Genel Yayın Nu: 16, Kayseri, 99s Demir, Đsmet. (1998), Kayseri Temettuat Defteri (H.1250/ M.1834 Tarihli), Kayseri Ticaret Odası Yayınları:19, Kayseri, 434s Demir, Đsmet. (1999), Kayseri Temettuat Defteri III (Kaza, Nahiye Ve Köyler) (H / M Tarihli), Kayseri Ticaret Odası Yayınları:25,, Kayseri, 373s Demircan (Özırmak), Yasemin. (1993), Tahrir Ve Evkaf Defterlerine Göre Kayseri Vakıfları, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yayınları No:2, Kayseri, 114s Demirhan, Zeynep. (1993), Yeni Đletişim Teknolojilerinin Türkiye ye Girişi Konusunda Uygulanan Politikalar Ve Sosyo-Ekonomik Gelişmeye Etkileri (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No: 2334, Ankara, 123s Deniz, Rasim. (1982), Mahbubu l Ehibbe Sevenleri Sevgilisi Mevlevi Şeyhi A. Remzi Akyürek, Kayseri de Eski Eserleri, Müzeleri Ve Turizmi Sevenler Derneği Tanıtma Serisi Yayın No: 2, Kayseri, 32s Deniz, Rasim. (1996), Erkiletli Aşık Hasan (Zeyni) (Doğumu Ölümü 1856), Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No:14, Kayseri, 179s Deniz, Rasim. (1996), Kayseri Masalları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No:7, Kayseri, 153s Deniz, Rasim. (2006), Aşık Uryani, Laçin Yayınları Nu:112, Kayseri, 64s Deniz, Rasim. (2006), Molulu Aşık Revai, Laçin Yayınları Nu:112, Kayseri, 34s Deniz, Rasim. (2007), Erkiletli Aşık Hasan (Zeyni), Erkilet Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri, 221s Deniz, Rasim. Karabulut, Ali Rıza. (1983), Şeyh Đbrahim Tennuri Divan ı: Gülşen- Đ Niyaz dan Seçmeler, Kayseri Müzeleri, Eski Eserleri Ve Turizmi Sevenler Derneği Tanıtma Serisi Yayın No:3, Kayseri, 176s Denktaş, Mustafa. (2000), Kayseri deki Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kıvılcım Yayınları Yayın No:9 Araştırma Serisi:3, Kayseri, 513s. 15

17 165. Denktaş, Mustafa. (2007), Kayseri de Yıkılan Anıtlarımız, Mgrup Matbaacılık A.Ş., Kayseri, Denktaş, Mustafa. Özbek, Yıldıray. (2001), Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Armağanı (Sanat Yazıları), Kayseri Büyükşehir Belediyesi Personel Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Kültür Yayınları No:36, Kayseri, 271s Develi Belediyesi. (2004), Bütün Yönleriyle 1. Develi Bilgi Şöleni Ekim 2002, Develi Belediyesi Kültür Yayınları:1, Kayseri, 791s Develi Belediyesi. (2004), Develi Belediyesi 2004 Faaliyet Raporu, Develi Belediyesi Yayınları, Kayseri, 52s Devlet Bakanlığı Ve Erciyes Üniversitesi. (1989), Türk Toplumu Ve Gençlik Sempozyumu Bildirileri 3-5 Nisan 1989, Erciyes Üniversitesi Matbaası, Kayseri, 292s Devlet Đstatistik Enstitüsü. (1996), Ekonomik Ve Sosyal Göstergeler Kayseri, Devlet Đstatistik Enstitüsü, Ankara, 330s Devlet Đstatistik Enstitüsü. (2000), Mahalli Đdareler Seçimi Sonuçları , Devlet Đstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara, 687s Devlet Đstatistik Enstitüsü. (2000), Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları , Devlet Đstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara, 99s Devlet Đstatistik Enstitüsü. (2001), Đstatistik Göstergeler , Devlet Đstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara, 623s Devlet Đstatistik Enstitüsü. (2002), 2000 Genel Nüfus Sayımı, Devlet Đstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara, 220s Devlet Đstatistik Enstitüsü. (2002), Köy Envanteri 1997, Devlet Đstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara, 156s Devlet Planlama Teşkilatı Ab Đle Đlişkiler Genel Müdürlüğü. (2004), Avrupa Birliği Ve Türkiye-AB Đlişkileri, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara, 65s Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Topluluğu Đle Đlişkiler Genel Müdürlüğü. (1993), Avrupa Topluluklarını Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET),Cilt 1, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara, 449s Devlet Planlama Teşkilatı. (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı:Verimliliğe Dayalı Ücret Sistemlerine Geçiş Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 78s Devlet Planlama Teşkilatı. (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 109s. 16

18 180. Devlet Planlama Teşkilatı. (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Fikri Haklar Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 268s Devlet Planlama Teşkilatı. (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Demir Yolu Taşıtları Đmalat Sanayi Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 40s Devlet Planlama Teşkilatı. (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Makina Đmalat Sanayi Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 128s Devlet Planlama Teşkilatı. (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Tütün Ve Tütün Mamülleri Sanayi Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 68s Devlet Planlama Teşkilatı. (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı:Taş Ve Toprağa Dayalı Ürünler Sanayii (Tuğla-Kiremit, Prefabrik Yapı Elemanları) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 39s Devlet Planlama Teşkilatı. (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı:Küreselleşme Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 111s Devlet Planlama Teşkilatı. (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Đçmesuyu, Kanalizasyon Arıtma Sistemleri Ve Katı Atık Denetimi Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 115s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), S Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik Endüstriyel Hammaddeler (Yapı Malzemeleri 3) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 73s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Elektrik Enerjisi Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 100s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik (Endüstriyel Hammaddeler: Toprak Sanayii Hammaddeleri 1) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 204s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik Endüstriyel Hammaddeler (Genel Endüstri Minaralleri 3) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 20s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik (Enerji Hammaddeleri: Kömür) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 130s. 17

19 192. Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik ( Nükleer Enerji Hammaddeleri) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 27s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik (Endüstriyel Hammaddeler: Toprak Sanayii Hammaddeleri 3) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 37s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik (Endüstriyel Hammaddeler: Toprak Sanayii Hammaddeleri 4) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 54s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik Endüstriyel Hammaddeler (Genel Endüstri Minaralleri 1) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 99s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik (Metal Madenler: Đleri Teknoloji Hammaddeleri) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 75s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik (Enerji Hammaddeleri: Jeotermal Enerji) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 67s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik (Metal Madenler: Kurşun-Çinko- Kadmiyum) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 167s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik (Metal Madenler: Demir ) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 59s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik (Metal Madenler: Boksit) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 35s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik (Metal Madenler: Diğer Metal Madenler) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 79s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik (Metal Madenler: Değerli Metaller) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 27s. 18

20 203. Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik (Endüstriyel Hammaddeler: Toprak Sanayii Hammaddeleri 2) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 107s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Kimya Sanayii Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 428s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Karayolları Taşıtları Đmalat Sanayii Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 105s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Hava Taşıtları Đmalat Sanayi Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 41s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Ulaştırma (Boru Hattı Ulaştırması) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 54s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Ulaştırma (Karayolu Ulaştırması) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 115s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Ulaştırma (Demiryolu Ulaştırması) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 42s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Ulaştırma (Denizyolu Ulaştırması) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 126s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Ulaştırma Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 45s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Ulaştırma (Hava Yolu Ulaştırması) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 202s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Ulaştırma (Kent Đçi Ulaşım) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 69s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Đşgücü Piyasası (Yurtdışında Yaşayan Türkler) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 104s. 19

BURDUR KONULU YAYIN VE ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

BURDUR KONULU YAYIN VE ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ I.BURDUR SEMPOZYUMU 1479 BURDUR KONULU YAYIN VE ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ Şengül KAZAN KIRÇIK* Bu çalışmada sırası ile Burdur un konu oluşturduğu kitaplar, Burdur la ilgili hazırlanmış

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİ... 1 1.1. Tarihçe 1 1.2. Organizasyon Yapısı... 3 2. EĞİTİM-ÖĞRETİM.. 7 2.1. Eğitim Birimlerinin

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2015 2019

STRATEJİK PLAN 2015 2019 STRATEJİK PLAN 2015 2019 T.C. Kasım 2014 www.kastamonu.edu.tr T.C. STRATEJİK PLAN 2015-2019 Kasım 2014 www.kastamonu.edu.tr Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak

Detaylı

FAALİYET RAPORU (2008-2011)

FAALİYET RAPORU (2008-2011) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU (2008-2011) PROF. DR. EKREM ERDEM DEKAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 38039 KAYSERİ AKADEMİK KADRO

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI MEVCUT DURUM VE ANALİZİ CİLT I

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI MEVCUT DURUM VE ANALİZİ CİLT I T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI MEVCUT DURUM VE ANALİZİ CİLT I GENEL DEĞERLENDİRME, NÜFUS YAPISI VE TOPLUMSAL HİZMETLER RAPORU HAZIRLAYAN ORTAK GİRİŞİM

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, (Ocak 1981-1985) KISALTMALAR aühföüy : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Yayınları aüzfpmk : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 2018 I. Sürüm Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TABLOSU SUNUŞ... 5 I. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci... 9 2. Bir Bakışta Stratejik Plan... 11 3.

Detaylı

Ömer Faruk OFLUOĞLU RTSO Yön. Kur. Bşk.

Ömer Faruk OFLUOĞLU RTSO Yön. Kur. Bşk. SUNUŞ Geçmişi yüz yıl öncesine dayanan Rize Ticaret ve Sanayi Odası kurulduğu günden bugüne üstlendiği görev sorumlulukları üstün başarıyla gerçekleştirerek belirlemiş olduğu misyonu, vizyonu ve kalite

Detaylı

"Farklı Fikirlerin Sesi" 2014-2018 STRATEJİK PLAN. www.ikc.edu.tr 2013 - İZMİR

Farklı Fikirlerin Sesi 2014-2018 STRATEJİK PLAN. www.ikc.edu.tr 2013 - İZMİR "Farklı Fikirlerin Sesi" STRATEJİK PLAN www.ikc.edu.tr 2013 İZMİR STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN STRATEJİK EJİK PLAN STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN STRATEJİK

Detaylı

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP)

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BOLU VALİLİĞİ BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) BOLU BELEDİYESİ 2003 BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Vİ TABLOLAR... Xİİİ ŞEKİLLER...

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 GÜNEY

Detaylı

ankarabulteni@tusiad.org

ankarabulteni@tusiad.org SAYI: 2011-10 03 Ekim 2011 İÇİNDEKİLER: I. ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ II. III. IV. KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMLARI AVRUPA KÖŞESİ NİN BAZI ÖNEMLİ TEMASLARI BİLGİ & AÇIKLAMALAR Ankara Bülteni 2004 yılından

Detaylı

ETKİNLİKLER DOSYA (Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma) GÜNDEM (Bilim ve Sanat) ERASMUS KARİYER KULÜPLER BİLİM VE FELSEFE SOSYAL SORUMLULUK ÇevreciyİZ

ETKİNLİKLER DOSYA (Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma) GÜNDEM (Bilim ve Sanat) ERASMUS KARİYER KULÜPLER BİLİM VE FELSEFE SOSYAL SORUMLULUK ÇevreciyİZ ETKİNLİKLER DOSYA (Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma) GÜNDEM (Bilim ve Sanat) ERASMUS KARİYER KULÜPLER BİLİM VE FELSEFE SOSYAL SORUMLULUK ÇevreciyİZ YerelİZ SektörİZ KÜLTÜR SANAT 12 Merhaba Atılım Üniversitesi

Detaylı

ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU... 229 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU... 233 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU... 234 ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ

ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU... 229 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU... 233 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU... 234 ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER KURULUŞ VE GELİŞME... 1 KURULUŞ ŞEMASI... 3 ÜNİVERSİTE SENATOSU... 4 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU... 6 GENEL SEKRETERLİK... 7 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI... 9 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. KURULUŞ 3 1.2. YERLEŞİM 3 1.2.1. Merkez Yerleşke 3 1.2.2. Güney Yerleşkesi

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

ULUSLARARASI BALKAN KONGRESĐ (INTERNATIONAL BALKAN CONGRESS)

ULUSLARARASI BALKAN KONGRESĐ (INTERNATIONAL BALKAN CONGRESS) ULUSLARARASI BALKAN KONGRESĐ (INTERNATIONAL BALKAN CONGRESS) 21 inci Yüzyılda Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Yaklaşımları ve Balkanlar ın Güvenliği (Security Approaches of International Organizations

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2009 VAN

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2009 VAN T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2009 VAN 1 2008 Yılı Faaliyet Raporu ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 20 Temmuz 1982 tarihli ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Üniversitemiz,

Detaylı

KAYSERĐ ĐLĐ SAĞLIK GÖSTERGELERĐ T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ KAYSERĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (KAYHAM) http://kayham.erciyes.edu.

KAYSERĐ ĐLĐ SAĞLIK GÖSTERGELERĐ T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ KAYSERĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (KAYHAM) http://kayham.erciyes.edu. T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ KAYSERĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ () KAYSERĐ ĐLĐ SEÇĐLMĐŞ SAĞLIK GÖSTERGELERĐ http://kayham.erciyes.edu.tr/ 09 KASIM 2009 PAYDAŞLARIMIZ Önsöz Kurumlar belli zaman aralıklarında

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VE BAĞLI İŞTİRAKLER Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Bilişim İletişim San. ve Tic. A.Ş.

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2013 1 Bakan Sunuşu Şüphesiz ki kültür, bir milletin yaşamasını temin edici

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU 2011 EYLEM PLANI. Altyapı Komitesi İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ. İstanbul Valiliği İSTANBUL.

ÇALIŞMA RAPORU 2011 EYLEM PLANI. Altyapı Komitesi İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ. İstanbul Valiliği İSTANBUL. İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ ALTYAPI KOMİTESİ Altyapı Komitesi ÇALIŞMA RAPORU ve 2011 EYLEM PLANI İstanbul Valiliği İSTANBUL Mart - 2011 İçerik İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 157 Meslek Komitesi üyesi 66 meclis üyesi,

Detaylı

Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme

Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme DAÜ: Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1 Aralık 2000 s. 15-55. Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir Yrd. Doç. Dr. Nazmi KOZAK Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

PROF. DR. REHA METiN ALKAN

PROF. DR. REHA METiN ALKAN PROF. DR. REHA METiN ALKAN Değerli Okurlar, Anadolu'nun parlayan yıldızlarından biri olmak için kurulan Üniversitemiz, 2006 yılında başladığı yolculuğuna, bugün 11 binden fazla öğrencisi ve sayısı 800

Detaylı