KAYSERĐ. Đhtisas Kütüphanesi BĐBLĐYOGRAFYASI. T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYHAM) 31 Aralık 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYSERĐ. Đhtisas Kütüphanesi BĐBLĐYOGRAFYASI. T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYHAM) 31 Aralık 2012"

Transkript

1 T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYHAM) KAYSERĐ Đhtisas Kütüphanesi BĐBLĐYOGRAFYASI 31 Aralık 2012 HAZIRLAYAN: PELĐN GENÇOĞLU PAYDAŞLARIMIZ

2 KAYSERĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ YÖNETĐM VE DANIŞMA KURULU ÜYELERĐ YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ 1. Prof. Dr. Rıfat YILDIZ- Yönetim Kurulu Başkanı-Müdür 2. Öğr. Gör. Dr. Ahmet SOMUNCU -Müdür Yardımcısı 3. Prof. Dr. Hayriye ATĐK 4. Yrd. Doç Dr Talip TORUN 5. Yrd. Doç Dr. Yaşar UĞUR 6. Gülnur YAKAN DANIŞMA KURULU ÜYELERĐ 1. Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN (Üniversite Temsilcisi) 2. Prof. Dr. Ali AKTAN (Üniversite Temsilcisi) 3. Yaşar ELDEN (Üniversite Temsilcisi) 4. Uzm.Şirvan GÜNERĐ (Üniversite Temsilcisi) 5. Seyfi BÜYÜKĐNCE (KAYSO Temsilcisi) 6. Yusuf ÖZKAN (KAYSO Temsilcisi) 7. Mustafa ERÇALIK (KTO Temsilcisi) 8. A. Hamit ALAŞ (KTO Temsilcisi) 9. Nurettin Saim TOKER (Kayseri Valiliği Temsilcisi) 10. Osman Bal ( Kayseri Valiliği Temsilcisi) 1

3 TAKDĐM Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYHAM), Kayseri Đhtisas Kütüphanesi ve Đstatistiki Veri Bankasıdır. Bu çalışma, KAYHAM Đhtisas Kütüphanesi nde yer alan kaynakların künye bilgilerinin yer almasıyla oluşturulmuş bibliyografya niteliğindedir. KAYHAM vizyonu, Kayseri hakkında mevcut yazılı, görsel ve işitsel kaynakların toplanması ve yenilerinin tedarik edilmesini kapsamaktadır. Bu çerçevede hareket edilerek elde edilen kaynakların, bir bütün olarak kitap haline getirilmesi, vizyon doğrultusunda gelinen noktayı göstermek açısından önemlidir. KAYHAM Bibliyografyasının oluşturulmasının temel amacı, KAYHAM da mevcut bulunan bir kısmına elektronik olarak da ulaşılabilen kaynakların tamamının yer alacağı bir kaynak hazırlamaktır. Ayrıca Kayseri konulu araştırma yapan herkesin ilgili kaynaklar listesine kolaylıkla ulaşılmasını sağlamaktır. Diğer bir amaç ise, belirli periyotlarda yinelenmesi planlanan bibliyografya çalışması sayesinde, kaynak sayılarındaki değişimin kolayca gözlemlenebilir hale getirilmesidir. Bibliyografya, KAYHAM da kütüphanecilik işlemleri için kullanılan YORDAM programına kayıtlı olan kaynaklardan oluşturulmuştur. Eserlerin künye bilgileri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazma Kılavuzu esas alınarak düzenlenmiştir. Künye bilgileri; yazar soyadı, adı, yayın tarihi, eser adı, yayın yeri ve sayfa numarası şeklinde sıralanmıştır. Yazarın soyadına bağlı olarak alfabetik sıralamaya tabi tutulmuştur. Yazar adı bulunmayan eserlere, bulundukları kategorinin sonunda yer verilmiştir. Büyükşehirler Köşesi nde yer alan kaynaklarda önce şehirler için alfabetik sıra uygulanmış bunun ardından o şehirden gelen kaynaklar aynı sistemle düzenlenmiştir. Kaynakların ana başlıklarındaki sıralama, bibliyografyadaki oranlarına bağlı olarak belirlenmiştir. Sıralama en yüksek orana sahip olan kitaplarla başlamış ve buna göre devam edilmiştir. Düzenleme de yapılan tek farklılık gazeteler bölüme aittir. Gazeteler arşivi, tablo formatında hazırlanmıştır. Bunun nedeni ise, günlük olarak mevcut olan gazetelerin sayıların fazla olmasının yaratacağı dengesizliği ortadan kaldırmaktır. KAYHAM katalog sisteminde bulunan bütün kaynaklar, dergiler hariç çalışmaya dahil edilmiştir. Dergilerin dahil edilmemesinin nedeni ise, dergilerde yer alan Kayseri konulu makalelerin, makaleler başlığı altında yer almasıdır. Bu şekilde herhangi bir tekrara düşülmesi engellenmiştir. 2

4 Bibliyografik çalışmanın, sistem ve uygunluk açısından değerlendirilmesi konusunda, Erciyes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gülnur YAKAN ın bilgilerine başvurulmuştur. Çalışma yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kitaplar yer almaktadır. Đkinci bölüm tezlerden oluşmaktadır. Tezler bölümü kendi içerisinde; yüksek lisans, doktora, uzmanlık ve bitirme tezleri olarak dört gruba ayrılmıştır. Makaleler, bültenler, kataloglar ve gazeteler; üç, dört, beş ve altıncı bölümü oluşturmaktadır yılında oluşturulan Türkiye Büyükşehirler Köşesi kaynakları ise yedinci bölümde yer almaktadır. KAYHAM Bibliyografyasında yer alan kısa envanteri ise şöyledir; 1342 Adet Kitap 852 Adet Tez 642 Adet Yüksek Lisans Tezi 83 Adet Doktora Tezi 48 Adet Uzmanlık Tezi 79 Adet Bitirme Tezi 617 Adet Makale 85 Adet Bülten 55 Adet Katalog 27 Adet Farklı Gazete 222 Adet Türkiye Büyükşehirler Köşesi Kaynakları dır. Pelin GENÇOĞLU KAYHAM Bilgi ve Belge Yönetim Uzmanı

5 ĐÇĐNDEKĐLER Syf KAYHAM Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu Üyeleri.. 1 Takdim. 2 Đçindekiler 4 1. Kitaplar 5 2. Tezler Yüksek Lisans Tezleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri Fen Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri Sağlık Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri Diğer Enstitülere Ait Yüksek Lisans Tezleri Doktora Tezleri Fen Bilimler Enstitüsü Doktora Tezleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezleri Uzmanlık Tezleri Bitirme Tezleri Đlahiyat Fakültesi Bitirme Tezleri Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bitime Tezleri Makaleler Bültenler Kataloglar Gazeteler Büyükşehirler Köşesi

6 KAYHAM ĐHTĐSAS KÜTÜPHANESĐ BĐBLĐYOGRAFYASI 1. KĐTAPLAR 1. Acar, Metin. (1993), Belediyelerde Halkla Đlişkiler (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No: 2337, Ankara, 169s. 2. Adıgüzel, Mualla. (2000), Gönül Dağım Erciyes Şiirler, Zirve Ofset Ltd. Şti., Ankara, 95s. 3. Afetinan, Ayşe. (1956), Kayseri nin 749 Yıllık Şifaiye Tıp Medresesi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 28s. 4. Afetinan, Ayşe. (1972), Kayseri de Gevher Nesibe Şifaiyesi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 7s. 5. Ağırnas Belediyesi. (2004), Ağırnaslı Sinan, Ağırnas Belediyesi Yayınları, Kayseri, 318s. 6. Ağırnas Belediyesi. (2004), Ağırnaslı Sinan, Ağırnas Belediyesi Yayınları, Kayseri, 476s. 7. Ağırnas Belediyesi. Ağırnas Belediyesi Telefon Rehberi, Ağırnas Belediyesi Yayını, Kayseri, 11s. 8. Akay, Abdullah. (1997), Erciyes te Bir Işık Şiirler, Mavzer Kağıtçılık, Kayseri,77s. 9. Akbaş, S. Burhanettin. (2005), Kayseri de Yörükler Ve Türkmenler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No:41, Ankara, 253s. 10. Akbulut, Bekir. (2006), Kayseri'nin Manevi Işıklar, Geçit Yayınları, Kayseri, 158s. 11. Akçay, Memduh Aslan. (1997), Para Politikası Araçları Türkiye Ve Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No: 2483, Ankara, 217s. 12. Akdamar, Yusuf. Çelebi, Mehmet. (2010), Bir Sevdadır Erciyes Erciyes Şiirleri Seçkisi, Laçin Yayınları Nu: 15, Kayseri, 304s. 13. Akdemir, Ali. (1999), Şiirin Gevrek Yeri, Anadolu Basın Yayın Dağıtım, Đstanbul, 158s. 14. Akdoğan, Asuman. (1998), Kayseri Özel Sektör Yönetici Özellikleri, Kayseri Ticaret Odası Yayınları:10, Kayseri, 174s. 15. Akdoğan, Şükrü. (2008), Aile Đşletmelerinde Kurumsallaşma, Kayseri Sanayi Odası Yayınları, Kayseri, 204s. 5

7 16. Akgül, Birol. (2008), Odaklı Yerel Kalkınma Modeli Ve Planlaması - Đl Ve Đlçeler Đçin Geliştirilmiş Sürdürülebilir Nitelikli Yeni Bir Yerel Kalkınma Model Önerisi, Erciyes Üniversitesi Matbaası, Kayseri, 174s. 17. Akok, Mahmut. (1968), Kayseri de Hunad Mimari Külliyesinin Rölövesi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 44s. 18. Akok, Mahmut. (1970), Kayseri de Tuzhisarı, Sultanhanı, Köşk Medrese Ve Alaca Mescit Diye Tanılan Üç Selçuklu Mimari Eseri Rölvesi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 41s. 19. Akok, Mahmut. (1976), Kayseri Şehri Tarihi Đç Kalesi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 38s. 20. Aksu, Mustafa. (1990), Kayseri deki Tarihi Vakıf Eserler, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kayseri, 19s. 21. Aksu, Mustafa. Cengiz, Yıldıray. Timuçin, Nejdet. Kepez, Nurullah. (2005), Geçmişten Günümüze Bütün Yönleriyle Zincidere Kasabası, Zincidere Belediyesi Kültür Yayınları No:1, Kayseri, 109s. 22. Aktan, Ali. Tok, Özen. (2009), Kayseri nin 1910 lu Yıllarda Yayınlanan Đlk Gazetesi Erciyes (Metin Ve Değerlendirme), Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları Yayın No: 62, Kayseri, 516s. 23. Aktürk, Yıldırım. (2000), 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ve DPT nin 40.Yılı Konferanslar Dizisi-V (Plan Ve 8.Plan), Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara, 46s. 24. Akyürek, Süleyman. Korkmaz, Mehmet. (2003), Yaygın Din Eğitiminin Sorunları Sempozyumu (28-29 Mayıs 2002), Đlahiyat Bilimleri Vakfı Yayınları/Đbav Bilimsel Eserler Serisi:3, Kayseri, 295s. 25. Alaüddin. (1997), Kayseri Pastırmalarının Yapılış Şekli Ve Genel Olarak Pastırma Ve Sucukların Muayenesi, Çev: Muhittin Eliaçık Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları:17, Kayseri, 49s. 26. Alınoğlu, Nazmi. Mettürk, Hilmi. Özmen, A. Turan. (1972), Kayseri Yoncası (Medicago Sativa Var. Kayseri N.A.) Bazı Önemli Morfolojik Ve Fizyolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Ankara Çayır Mer a Ve Zootekni Araştırma Enstitüsü Ofseti, Ankara, 48s. 27. Altınbaş, E. Tekin. Yazıcıoğlu, Yahşi. (1987), Kayseri Đli El Dokusu Halı Dokuyucuları Ve Çalışma Koşulları Üzerinde Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1002, Ankara, 49s. 6

8 28. Altıntaş, Osman. (2007), Đl Özel Đdaresi Harcamalarının Mevcut Ve Potansiyel Olarak Fonksiyonel Analizi (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No:2743, Ankara, 218s. 29. Altuncuoğlu, Neslihan. (2009), Modern Kayseri nin Mimarlarından Vali Ahmet Muammer Bey ( ), Netform Matbaacılık A.Ş., Kayseri, 140s. 30. Altuncuoğlu, Neslihan. (2009), Modern Kayseri nin Mimarlarının Vali Ahmet Muammer Bey, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayını, Kayseri, 140s. 31. Altuntaş, Raşit. (2008), Kültürün Günlüğü Şiir Antolojisi, Melikgazi Belediyesi Eğitim Serisi -3, Kayseri, 132s. 32. Altuntop, Necdet (Ed.). (1999), Güneş Günü Sempozyumu (25-27 Haziran 1999), Tübitak Ve Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkanlığı, Kayseri, 306s. 33. Apaydın, Emin. (1948), Kayseri Selçuk Anıtları, Erciyes Matbaası, Kayseri, 30s. 34. Arat, Necati. (1956), Kayseri Teknik Ziraat Teşkilatı 1955 Yılı Đcraat Raporu Ve 1956 Yılı Đş Programı Tasarısı, Sümer Matbaası, Kayseri, 64s. 35. Argunşah, Mustafa. Görkem, Đsmail. Argunşah, Hülya. Kılıç, Atabey. (2001), Kayseri Ve Yöresi Kültür, Sanat Ve Edebiyat Bilgi Şöleni (12-13 Nisan 2001) Bildiriler, 1.Cilt, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Yayınları No:1, Kayseri, 483s. 36. Arpaguş, Zehra. (2004), Kayseri nin Ekonomik Ve Sosyal Göstergeleri (2002), Kayseri Ticaret Odası Yayınları:47, Kayseri, 80s. 37. Arslan, Aslı Sağıroğlu. (2005), Kayseri Zamantı Irmağı Çevresindeki Bezemeli Mezar Taşları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No.44, Kayseri, 441s. 38. Arslan, Aslı Sağıroğlu. (2005), Kayseri Zamantı Irmağı Çevresindeki Bezemeli Mezar Taşları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No:44, Kayseri, 441s. 39. Arslan, Aslı Sağıroğlu. (2007), Develi Đlçesindeki Bezemeleri Mezar Taşları, Develi Belediyesi Kültür Yayınları No:15, Kayseri, 472s. 40. Aslanapa, Oktay. (1988), Mimar Sinan ın Hayatı Ve Eserleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 80, Ankara, 208s. 41. Aslım, Ali. (2004), Bir Zamanlar Kayseri - 1 (Geçmişe Özlem - Başarı Öyküleri - Folklor), Geçit Ofset Matbaa, Kayseri, 127s. 42. Asma, Ahmet. (2003), Anadolu nun Sesi, Mimarsinan Belediyesi Kültür Yayınları 1, Kayseri, 172s. 7

9 43. Asma, Ahmet. (2005), Sevgi Bahçesi, Mimarsinan Belediyesi Kültür Yayınları - 2, Kayseri, 219s. 44. Aşık Meydani(Đdris Eroğlu). (2004), Bir Ömrün Sonunda, Laçin Yayınları No:67, Kayseri, 214s. 45. Atabey, Eşref. (1989), 1: Ölçekli Açınsama Nitelikli Türkiye Jeoloji Haritaları Serisi: Kayseri-H 19 Paftası, Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara, 18s. 46. Ataç, Adnan. Şermin Ataç. (2006), Beşbin Yıllık Sevgi Kayseri, GESĐAD Kültür Yayınları: 0601, Kayseri, 120s. 47. Atasoy, Zeynep. (1993), Ali Rıza Karabulut Hayatı Ve Eserleri Đlim Hayatındaki Yeri Ve Önemi, Kozan Ofset Matbaacılık, Kayseri, 165s. 48. Atik, Hayriye. (2000), Kayseri nin Dış Ticaretinde Endüstri Đçi Ticaretin Yeri, Kayseri Ticaret Odası Yayın No: 16, Kayseri, 58s. 49. Atik, Hayriye. (2002), Endüstri-Đçi Ticaret: Teori Ve Kayseri Uygulaması, Kayseri Ticaret Odası Yayınları:44, Kayseri, 116s. 50. Avcı, Zeynep. (1996), Bir Hayat Hikayesi Mehmet Kemal Dedeman, Ana Basım A.Ş., Đstanbul,197s. 51. Ayanoğlu, Kamil. Düzyol, M. Cüneyd. Đlter, Niyazi. Yılmaz, Cevdet. (1996), Kamu Yatırım Projelerinin Planlanması Ve Analizi, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara, 256s. 52. Ayata, Bircan. (2008), Çığlık, Can Ofset, Kayseri, 100s. 53. Ayaz, M. Emrah. Kılıçdağı, Remzi. Kavak, N. Sinem. Şahin, Müberra. Çerikçioğlu, Büşra. Tüvar, Oktay. (2010), Kayseri Đlinin Doğal Kaynaklar Potansiyeli, M Grup Matbaacılık, Kayseri, 234s. 54. Aydın, Emin Sadık. (2007), Üçüncü Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri: Dünya Uygulamaları Ve Türkiye Đçin Politika Önerisi (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No:2740, Ankara, 121s. 55. Aygün, Ömrüye. (2007), Avrupa Birliğinde Devlet Yardımları Sistemi Ve Türkiye ye Yansımaları (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No:2706, Ankara, 166s. 56. Ayvaz, Y.. (1984), The Waterfowl Of Sultan Sazlığı-Kayseri, De La Faculte Des Sciences De L universite D ankara, Ankara, 21s. 57. Ayyıldız, Uğur. (1983), Reine Naturseide Türkische Teppiche Hereke And Kayseri, Duran Ofset, Đstanbul, 71s. 8

10 58. Ayyıldız, Uğur. (1983), Pure Silk Turkish Carpets Hereke And Kayseri, Duran Ofset, Đstanbul, 71s. 59. Ayyıldız, Uğur. (1983), Tapis Turcs En Pure Soie De Hereke Et Kayseri, Duran Ofset, Đstanbul, 71s. 60. Babacan, Aziz. (1996), Dünyada Ve Türkiye de Tarımsal Destekleme Uluslararası Kısıtlar Altında Türkiye Đçin Bir Destekleme Sistemi (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No: 2433, Ankara, 91s. 61. Bademli, Raşit Raci. (1997), Ulusal Çevre Eylem Planı Doğal, Tarihi Ve Kültürel Değerlerin Korunması Haziran 1997, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara, 58s. 62. Bakdur, Alper. (2003), Bankacılık Sektörünü Düzenleyen Kurumların Yapıları: Ülke Uygulamaları Ve Türkiye Đçin Öneri (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No:2678, Ankara, 110s. 63. Barlas, Uğurol. (1963), Kayseri Düğünleri Üzerine Bir Araştırma Denemesi, Yurttaş Kitabevi Folklor Yayınları:2, Đstanbul, 46s. 64. Barut, Muharrem. (1976), Selam Kayseriliye, Uğur Matbaa, Eskişehir, 192s. 65. Başbakanlık Devlet Đstatistik Enstitüsü. (1983), Milletvekili Seçimi Sonuçları Results Of Elections For Members Of The House Of Representatives 38.Kayseri, Başbakanlık Devlet Đstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara, 33s. 66. Başbakanlık Devlet Đstatistik Enstitüsü. (1984), Kentsel Yerler Hanehalkı Đşgücü Anket Sonuçları: Kayseri Urban Places Household Labour Force Survey Results, Başbakanlık Devlet Đstatistik Enstitüsü Matbaası Yayın No:1084, Ankara, 32s. 67. Başbakanlık Devlet Đstatistik Enstitüsü. (1984), Köy Envanter Etüdü 1981, Kayseri, Başbakanlık Devlet Đstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara, 63s. 68. Başbakanlık Devlet Đstatistik Enstitüsü. (1988), Milletvekili Genel Seçim Sonuçları ( ) Đli: Kayseri Results Of General Election Of Representatives Province:Kayseri, Başbakanlık Devlet Đstatistik Enstitüsü Matbaası Yayın No: 1280, Ankara, 30s. 69. Başbakanlık Devlet Đstatistik Enstitüsü. (1989), Genel Nüfus Sayımı - Nüfusun Sosyal Ve Ekonomik Nitelikleri ( ) Đli: 38-Kayseri, Census Of Population: Social And Economic Characteristics Of Population Province:38- Kayseri, Başbakanlık Devlet Đstatistik Enstitüsü Yayın No:1237, Ankara, 119s. 9

11 70. Başbakanlık Đstatistik Genel Müdürlüğü. (1949), 21 Ekim 1945 Genel Nüfus Sayımı: Kayseri Đli Recensement General De La Population Au 21 Octobre 1945: Province De Kayseri, Başbakanlık Đstatistik Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 36s. 71. Bayar, Celal. (1999), Kayseri Cezaevi Günlüğü, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Đstanbul, 342s. 72. Baydur, Nezahat. (1970), Kültepe (Kanes) Ve Kayseri Tarihi Üzerine Araştırmalar (En Eski Çağlardan Đs.S. 395 Yılına Kadar), Edebiyat Fakültesi Basımevi, Đstanbul, 171s. 73. Bayhan, Fatih. (2007), Kayseri den Çankaya Köşkü ne Abdullah Gül - Zorlu Bir Yolculuğun Unutulmaz Öyküsü, Pegasus Yayınları:113, Đstanbul, 199s. 74. Bayındırlık Bakanlığı Yapı Ve Đmar Đşleri Reisliği. (1969), Kayseri Đli Yapı Malzemesi Ve Mahalli Şartlar, Araştırma Ve Geliştirme Dairesi Mahalli Şartlar Fen Heyeti Müdürlüğü, Ankara, 185s. 75. Baykurt, Fakir. (1969), Kayseri Olayları: Đçişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Ragıp Üner e Verilen Muhtıra, Đş Matbaacılık Ve Ticaret, Ankara, 8s. 76. Bayrakdar, Mehmet. (1988), Kayserili Davud (Davudu l-kayseri), Türk Büyükleri Dizisi:79, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları:912, Ankara, 79s. 77. Bayrakdar, Mehmet. (1990), La Philosophie Mystıque Chez Dawud De Kayseri, Editions Ministere De La Culture: 1235, Ankara, 191s. 78. Baysal, Kezban Yalçın. (2000), Pembe Bir His (Köy Türküleri), Kamer Yayınları Yayın Nu: 175, Kayseri, 126s. 79. Baysan, Halil Đbrahim. (2007), Kapılar Ve Çeşmeler, Kocasinan Belediyesi Kültür Yayınları 6, Kayseri, 172s. 80. Bedir, Atila. (2009), Uluslararası Ticarette Fiyata Dayalı Rekabet Gücü Đle Endüstri-Đçi Ticaret Arasındaki Đlişki: Türk Đmalat Örneği, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara, 226s. 81. Beğen, Mümtaz. (2002), Dahası Var Mı?, Geçit Yayınları, Kayseri, 152s. 82. Beğenç, Cahit. (1950), Kayseri, Güney Matbaacılık Ve Gazetecilik, Ankara, 120s. 83. Bekar, Cemal. (2007), Oku Oku Da Gözün Açılsın, Orka Matbaacılık, Kayseri, 309s. 84. Bennet, Ferdinand. (1996), Kayseri Sancağı Hakkında Teğmen Bennet Tarafından Hazırlanan Genel Rapor(1880), Kayseri Ticaret Odası Yayınları, Kayseri, 32s. 85. Biçer, Hamdi. Elmaağaç, Hasan. (2007), Kayseri Müzeleri Ve Ören Yerleri (Museum And Sites), Yapı Kredi Yayınları 2482, Đstanbul, 127s. 10

12 86. Bilen, Ömer. (2003), Bölgesel / Yerel Kalkınmada Kullanılabilecek Finansal Sistemler, Aracı Kurumlar Ve Türkiye Đçin Önermeler (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No:2677, Ankara, 141s. 87. Bilgili, Emine. (2001), Kayseri Đmalat Sanayiinin Yapısal Analizi, Kayseri Ticaret Odası Yayınları:32, Kayseri, 140s. 88. Bilginoğlu, Ali. Atik, Hayriye. Pamuk, Yalçın. Türker, Oğuzhan. Düzgün, Recep. (2003), Et Ürünleri Sektörü Kayseri Örneği, Kayseri Ticaret Odası Yayınları:52, Kayseri, 125s. 89. Bilginoğlu, M.Ali. (2002), Erciyes Üniversitesi nin Kayseri Đli nin Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Yapısına Etkileri, Erciyes Üniversitesi Yayınları No:135, Kayseri, 122s. 90. Bilgütay, Utarit. (1969), Some Carboniferous And Permian Calcareous Algae From Kayseri And Adana Regions, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 46s. 91. Birol, Đrfan. (2012), Kayseri nin Hafızası, Mazaka Yayıncılık, Ankara, 713s. 92. Birol, Đrfan. Yerlikhan, Murat. (2005), Kayseri Salnamesi Almanak 2005, Dergah Yayınları, Kayseri, 408s. 93. Birol, Đrfan. Yerlikhan, Murat. (2007), Kayseri Salnamesi 2006/2007 Almanak, Kocasinan Belediyesi Kültür Yayını: 6, Kayseri, 572s. 94. Birol, Đrfan. Yerlikhan, Murat. (2009), Kayseri den Altın Sözler Authentic Golden Phrases Of Kayseri, Tşof Plaka Matbaacılık A.Ş., Ankara, 192s. 95. Bolak, Hasan Sami. (2009), Öbür Yüzleri, Laçin Yayınları, Kayseri, 48s. 96. Bozdoğan, M.Zeki. Hasbekli Hafız Mümin Hoca Ve Taşçıoğlu Hafız Okulu, Kur an-i Kerim Ve Đslami Đlimlere Hizmet Vakfı Yayınları-1, Ankara, 116s. 97. Budak, Nurten. Şahin, Habibe. Çiçek, Betül. Yılmaz, Müge. (2004), Kayseri Đlinin Yemek Alışkanlıkları Ve Kayseri Yemekleri, Erciyes Üniversitesi Yayını, Kayseri, 84s. 98. Büyükmıhçı, Gonca. (2005), Kayseri de Yaşam Ve Konut Kültürü, Erciyes Üniversitesi Yayınları No:148, Kayseri, 248s. 99. Caferoğlu, Ahmet. (1995), Orta Anadolu Ağızlarından Derlemeler, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları:585, Ankara, 264s Can, Niyazi. (1999), Türk Cumhuriyetleri Uyruklu Öğrencilerle Đlgili Kurumlarda Örgütsel Göstergeler (Kayseri Örneğinde Đki Araştırma), Erciyes Üniversitesi Yayınları No: 118, Kayseri, 115s. 11

13 101. Cansız, Mehmet. (2008), Türkiye de KOBĐ ler Ve KOSGEB (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No: 2782, Ankara, 124s Cengiz, Mustafa. (1998), Kayserispor Sarı- Kırmızılıların 31 Yıllık Tarihine Objektif Bir Bakış, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları:28,Kayseri, 225s Cengiz, Mustafa. (2003), Kimliğini Arayan Takım Erciyesspor, Mira Ofset, Kayseri, 272s Ceyhan, Ayşe. (1999), Mamurhan Özsan ( ) Hayatı Ve Bazı Anıları, Kayseri, 22s Coşkun, Ahmet. (1996), Sohbetler Ve Hatıralar, Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi Yayınları:7, Kayseri, 458s Coşkun, Ahmet. (1998), Eskimeyen Hikayeler, Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi Yayınları:9, Kayseri, 80s Cömert, Hüseyin. (1993), Kayseri de Đlk Nüfus Sayımı 1831, Kayseri Đl Özel Đdaresi Yayınları No:6, Kayseri, 344s Cömert, Hüseyin. (2005), Çanakkale'den Hicaz'a Harp Hatıraları / Hidayet Özkök'ün Hatıraları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No:48, Kayseri, 64s Cömert, Hüseyin. (2005), Çanakkale'den Hicaz'a Harp Hatıraları/Hidayet Özkök'ün Hatıraları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No:48, Kayseri, 64s Cömert, Hüseyin. (2007), 19. Yüzyılda Kayseri, Mazaka Yayın, Kayseri, 360s Cömert, Hüseyin. (2007), Tavlusun, Kayseri, 152s Cömert, Hüseyin. (2008), Koramaz Vadisi, Ağırnas Belediyesi Yayınları, Kayseri, 192s Cömert, Hüseyin. (2010), 19. Yüzyılda Talas, Tşof Plaka Matbaacılık A.Ş., Ankara, 224s Cömert, Hüseyin. (Kayseri Kasap Alayı), 5s Cömert, Hüseyin. Elden, Yaşar. (2010), Türkçü Gazeteci Yunus Bekir, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 143s Cömert, Hüseyin. Elden, Yaşar. (2010), Türkçü Gazeteci Yunus Bekir, Laçin Yayınları Nu:221, Kayseri, 143s. 12

14 117. Curi, Kriton. Ekinci, Ekrem. Kocasoy, Günay. (1998), Ulusal Çevre Eylem Planı Katı Atıkların Ve Tıbbı Atıların Yönetimi Şubat 1998, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara, 63s Çakıroğlu, Necibe. (1996), Kayseri Evleri, Pulhan Matbaa, Đstanbul, 68s Çalışkan, Necmettin. (1995), Kuruluşundan Günümüze Kayseri Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri, 209s Çalkaner, H. Recep. (2000), Aslan Gayserilim, T.C. Kültür Bakanlığı Anasam Yayınları, Ankara, 107s Çalkaner, H. Recep. (2006), Aslan Gayserilim -5- Nostalji, Mimarsinan Belediyesi Kültür Yayınları - 6, Kayseri, 414s Çanga, Tarık Mete. (2007), Đnternette Fikir Ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Korunması (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No:2753, Ankara, 136s Çapacı, Osman. (1952), Kayseri Müftüsü Hacı Hüseyin Aksakal a Mersiye, Erciyes Matbaası, Kayseri, 7s Çayıdağ, Mehmet. (1984), Seyyid Burhaneddin Hüseyin (Seyyid-Đ Sırdan Muhakkik-Đ Tirmizi), Kayseri de Eski Eserleri Müzeleri Ve Turizmi Sevenler Derneği Tanıtma Serisi Yayın No:1, Kayseri, 34s Çayırdağ, Mehmet. (1976), Kayseri Ulu Cami Ahşap Minberi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 11s Çayırdağ, Mehmet. (1980), Kayseri nin Đncesu Đlçesinde Şeyh Turesan Zaviyesi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 10s Çayırdağ, Mehmet. (1984), Kayseri de Selçuklu Ve Beylikler Dönemine Ait Bazı Kitabe Ve Mezartaşları, Edebiyat Fakültesi Basımevi, Đstanbul, 38s Çayırdağ, Mehmet. (1988), Kayseri de Zamanımıza Kadar Gelememiş Olan Bazı Mühim Tarihi Binalar, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 17s Çayırdağ, Mehmet. (1994), Niksar-Tokat-Gümenek Ve Kayseri-Palas ta Üç Kitabe, Edebiyat Fakültesi Basımevi, Đstanbul, 12s Çayırdağ, Mehmet. (1997), Seyyid-Đ Sırdan Muhakkik-Đ Tirmizi Seyyid Burhaneddin Hüseyin, Seyid Burhaneddin Hazretleri Hizmet Vakfı Yayınları, Kayseri, 31s Çayırdağ, Mehmet. (2000), Kayseri de Kadı Mahmud Vakfı, Doğuş Ofset, Kayseri, 114s. 13

15 132. Çayırdağ, Mehmet. (2000), Kayseri de Nasrullah-Zade Hacı Mehmet Efendi Vakfı ( ), Yeni Sabah Gazete Matbaa Ofset, Kayseri, 87s Çayırdağ, Mehmet. (2001), Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No:38, Kayseri, 436s Çayırdağ, Mehmet. (2002), Kayseri de Güpgüpzade Hacı Mustafa Ağa Vakıfları ( ), Mülhak Hacı Mustafa Ağa Vakfı, Kayseri, 176s Çelebi, Ömer. (1970), Kayseri Đli Yakın Çevre Đncelemeleri, Töyko Matbaa, Ankara, 144s Çelebi, Ömer. (1973), Atatürk Kayseri de, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 107s Çelebi, Ömer. (1982), Kayseri Đli Yakın Çevre Đncelemeleri, Murat Matbaacılık, Đstanbul, 155s Çelikoğlu, Đlyas. (1994), Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Finansman Yöntemleri Ve Türkiye Uygulaması (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No: 2355, Ankara, 144s Çetin, Volkan Recai. (2007), Posta Hizmetlerinin Serbestleştirilmesi Ve Regülasyonu: Türkiye Posta Sektörü Reformu Đçin Bir Öneri (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No:2746, Ankara, 201s Çetinoğlu, Yılmaz. (2000), Đncesu Tarihi, Đncesu Belediyesi Yayını, Kayseri, 50s Çınar, Mustafa. (2002), Karadağ dan Mimarsinan a Kimliğimiz, Şafak Ofset Matbaacılık, Kayseri, 384s Çınar, Mustafa. (2007), Kayseri Musiki Yolcuları na Giriş - Tezkere-Đ Musikişinasan-I Kayseriyye, Mimarsinan Belediyesi Kültür Yayınları -7, Kayseri, 290s Çırak, Mehmet. (1998), Kars-Ardahan-Iğdır Đllerinde Hayvancılık, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara, 75s Çinkur. (1970), Çinko, Kurşun Metal Sanayii A.Ş. Kayseri, Çinkur Yayını, Kayseri, 10s Çivici, Şafak. (2007), Türkiye de Kadın Girişimci Durum Raporu, Kayseri Ticaret Odası Yayınları, Kayseri, 14s Çivici, Şafak. (2007), Woman Entrepeneurs In Turkey - A Situation Report 2007, Kayseri Ticaret Odası Yayınları, Kayseri, 14s Çobanoğlu, Şevki. (2000), Merhaba, Selçuklu Yayınları: 5, Kayseri, 123s Davud-El Kayseri. (1997), Er-Resail, Eko Matbaası, Kayseri, 209s. 14

16 149. Dayıoğlu, Kadir. (1998), Kuruluşundan Günümüze Kayseri Belediye Başkanları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No:29, Kayseri, 117s Dayıoğlu, Kadir. (2005), 40. Yılına Doğru Kayseri Sanayi Odası ( ), Kayseri Sanayi Odası Yayınları, 231s Dedeman Topluluğu. (1998), Çınarın Đzi Mehmet Kemal Dedeman, Derleyenler: Sancar, Ali. Öztürk Erhan, Ana Basım A.Ş., Đstanbul, 237s Deker, Yasemin. (2010), Kıranardı Kasabası, Kayseri Enstitüsü Derneği Yayınları Genel Yayın Nu: 16, Kayseri, 99s Demir, Đsmet. (1998), Kayseri Temettuat Defteri (H.1250/ M.1834 Tarihli), Kayseri Ticaret Odası Yayınları:19, Kayseri, 434s Demir, Đsmet. (1999), Kayseri Temettuat Defteri III (Kaza, Nahiye Ve Köyler) (H / M Tarihli), Kayseri Ticaret Odası Yayınları:25,, Kayseri, 373s Demircan (Özırmak), Yasemin. (1993), Tahrir Ve Evkaf Defterlerine Göre Kayseri Vakıfları, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yayınları No:2, Kayseri, 114s Demirhan, Zeynep. (1993), Yeni Đletişim Teknolojilerinin Türkiye ye Girişi Konusunda Uygulanan Politikalar Ve Sosyo-Ekonomik Gelişmeye Etkileri (DPT Uzmanlık Tezi), Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No: 2334, Ankara, 123s Deniz, Rasim. (1982), Mahbubu l Ehibbe Sevenleri Sevgilisi Mevlevi Şeyhi A. Remzi Akyürek, Kayseri de Eski Eserleri, Müzeleri Ve Turizmi Sevenler Derneği Tanıtma Serisi Yayın No: 2, Kayseri, 32s Deniz, Rasim. (1996), Erkiletli Aşık Hasan (Zeyni) (Doğumu Ölümü 1856), Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No:14, Kayseri, 179s Deniz, Rasim. (1996), Kayseri Masalları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No:7, Kayseri, 153s Deniz, Rasim. (2006), Aşık Uryani, Laçin Yayınları Nu:112, Kayseri, 64s Deniz, Rasim. (2006), Molulu Aşık Revai, Laçin Yayınları Nu:112, Kayseri, 34s Deniz, Rasim. (2007), Erkiletli Aşık Hasan (Zeyni), Erkilet Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri, 221s Deniz, Rasim. Karabulut, Ali Rıza. (1983), Şeyh Đbrahim Tennuri Divan ı: Gülşen- Đ Niyaz dan Seçmeler, Kayseri Müzeleri, Eski Eserleri Ve Turizmi Sevenler Derneği Tanıtma Serisi Yayın No:3, Kayseri, 176s Denktaş, Mustafa. (2000), Kayseri deki Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kıvılcım Yayınları Yayın No:9 Araştırma Serisi:3, Kayseri, 513s. 15

17 165. Denktaş, Mustafa. (2007), Kayseri de Yıkılan Anıtlarımız, Mgrup Matbaacılık A.Ş., Kayseri, Denktaş, Mustafa. Özbek, Yıldıray. (2001), Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Armağanı (Sanat Yazıları), Kayseri Büyükşehir Belediyesi Personel Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Kültür Yayınları No:36, Kayseri, 271s Develi Belediyesi. (2004), Bütün Yönleriyle 1. Develi Bilgi Şöleni Ekim 2002, Develi Belediyesi Kültür Yayınları:1, Kayseri, 791s Develi Belediyesi. (2004), Develi Belediyesi 2004 Faaliyet Raporu, Develi Belediyesi Yayınları, Kayseri, 52s Devlet Bakanlığı Ve Erciyes Üniversitesi. (1989), Türk Toplumu Ve Gençlik Sempozyumu Bildirileri 3-5 Nisan 1989, Erciyes Üniversitesi Matbaası, Kayseri, 292s Devlet Đstatistik Enstitüsü. (1996), Ekonomik Ve Sosyal Göstergeler Kayseri, Devlet Đstatistik Enstitüsü, Ankara, 330s Devlet Đstatistik Enstitüsü. (2000), Mahalli Đdareler Seçimi Sonuçları , Devlet Đstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara, 687s Devlet Đstatistik Enstitüsü. (2000), Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları , Devlet Đstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara, 99s Devlet Đstatistik Enstitüsü. (2001), Đstatistik Göstergeler , Devlet Đstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara, 623s Devlet Đstatistik Enstitüsü. (2002), 2000 Genel Nüfus Sayımı, Devlet Đstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara, 220s Devlet Đstatistik Enstitüsü. (2002), Köy Envanteri 1997, Devlet Đstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara, 156s Devlet Planlama Teşkilatı Ab Đle Đlişkiler Genel Müdürlüğü. (2004), Avrupa Birliği Ve Türkiye-AB Đlişkileri, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara, 65s Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Topluluğu Đle Đlişkiler Genel Müdürlüğü. (1993), Avrupa Topluluklarını Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET),Cilt 1, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara, 449s Devlet Planlama Teşkilatı. (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı:Verimliliğe Dayalı Ücret Sistemlerine Geçiş Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 78s Devlet Planlama Teşkilatı. (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 109s. 16

18 180. Devlet Planlama Teşkilatı. (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Fikri Haklar Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 268s Devlet Planlama Teşkilatı. (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Demir Yolu Taşıtları Đmalat Sanayi Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 40s Devlet Planlama Teşkilatı. (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Makina Đmalat Sanayi Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 128s Devlet Planlama Teşkilatı. (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Tütün Ve Tütün Mamülleri Sanayi Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 68s Devlet Planlama Teşkilatı. (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı:Taş Ve Toprağa Dayalı Ürünler Sanayii (Tuğla-Kiremit, Prefabrik Yapı Elemanları) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 39s Devlet Planlama Teşkilatı. (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı:Küreselleşme Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 111s Devlet Planlama Teşkilatı. (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Đçmesuyu, Kanalizasyon Arıtma Sistemleri Ve Katı Atık Denetimi Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 115s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), S Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik Endüstriyel Hammaddeler (Yapı Malzemeleri 3) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 73s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Elektrik Enerjisi Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 100s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik (Endüstriyel Hammaddeler: Toprak Sanayii Hammaddeleri 1) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 204s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik Endüstriyel Hammaddeler (Genel Endüstri Minaralleri 3) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 20s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik (Enerji Hammaddeleri: Kömür) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 130s. 17

19 192. Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik ( Nükleer Enerji Hammaddeleri) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 27s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik (Endüstriyel Hammaddeler: Toprak Sanayii Hammaddeleri 3) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 37s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik (Endüstriyel Hammaddeler: Toprak Sanayii Hammaddeleri 4) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 54s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik Endüstriyel Hammaddeler (Genel Endüstri Minaralleri 1) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 99s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik (Metal Madenler: Đleri Teknoloji Hammaddeleri) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 75s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik (Enerji Hammaddeleri: Jeotermal Enerji) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 67s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik (Metal Madenler: Kurşun-Çinko- Kadmiyum) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 167s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik (Metal Madenler: Demir ) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 59s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik (Metal Madenler: Boksit) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 35s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik (Metal Madenler: Diğer Metal Madenler) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 79s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik (Metal Madenler: Değerli Metaller) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 27s. 18

20 203. Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Madencilik (Endüstriyel Hammaddeler: Toprak Sanayii Hammaddeleri 2) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 107s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Kimya Sanayii Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 428s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Karayolları Taşıtları Đmalat Sanayii Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 105s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Hava Taşıtları Đmalat Sanayi Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 41s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Ulaştırma (Boru Hattı Ulaştırması) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 54s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Ulaştırma (Karayolu Ulaştırması) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 115s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Ulaştırma (Demiryolu Ulaştırması) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 42s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Ulaştırma (Denizyolu Ulaştırması) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 126s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Ulaştırma Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 45s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Ulaştırma (Hava Yolu Ulaştırması) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 202s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Ulaştırma (Kent Đçi Ulaşım) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 69s Devlet Planlama Teşkilatı. (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Đşgücü Piyasası (Yurtdışında Yaşayan Türkler) Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara, 104s. 19

KAYHAM STRATEJĐK PLANINA GÖRE 2011 YILINDA GERÇEKLEŞTĐRĐLEN FAALĐYETLER

KAYHAM STRATEJĐK PLANINA GÖRE 2011 YILINDA GERÇEKLEŞTĐRĐLEN FAALĐYETLER KAYHAM STRATEJĐK PLANINA GÖRE 2011 YILINDA GERÇEKLEŞTĐRĐLEN FAALĐYETLER PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJĐK PLANINDA 2011 YILI ĐÇĐN PLANLANAN VE GERÇEKLEŞTĐRĐLEN FAALĐYETLER Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kimlik

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 15/06/2015-46865 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BE6L3LM37* Sayı :62637355-304.01/ Konu :Burslar İVEDİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi

Detaylı

KAYHAM YILLIK FAALĐYET RAPORU (2008 YILI)

KAYHAM YILLIK FAALĐYET RAPORU (2008 YILI) Erciyes Üniversitesi Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYHAM) KAYHAM YILLIK FAALĐYET RAPORU (2008 YILI) Adres: Erciyes Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Binası Zemin Kat Tel: 0(352) 437 49 37 Dahili:13451 /

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Serdar YILDIRIM serdaryildirim@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00 89 Doç. Dr.

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur a Armağan Yayına Hazırlayanlar Özgür Külcü, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ankara, 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

1.Türkiye'de Turizm Eğitimi ve Konaklama Sektörüne Personel Egitimi için Bir Model Önerisi, Kemal KANTARCI, Erciyes Üni. Sosyal Bil.

1.Türkiye'de Turizm Eğitimi ve Konaklama Sektörüne Personel Egitimi için Bir Model Önerisi, Kemal KANTARCI, Erciyes Üni. Sosyal Bil. ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đşletme Adana Đk.Tic.Đl. Akademisi - Đşletme Bölümü Y. Lisans

Detaylı

KÜRŞAT ATILGAN ÖMER ÇELĐK AKP

KÜRŞAT ATILGAN ÖMER ÇELĐK AKP KÜRŞAT ATILGAN Kürşat Atılgan, 27 Ağustos 1956 tarihinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. Babasının adı Mehmet Hakkı, annesinin adı Medine'dir. Hava Pilot Tuğgeneral; 1976 yılında Hava Harp Okulu'ndan

Detaylı

KAYSERĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ KAYHAM 2013 Yılı Eylül Ayı Ziyaretçi Đstatistik Bülteni

KAYSERĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ KAYHAM 2013 Yılı Eylül Ayı Ziyaretçi Đstatistik Bülteni KAYSERĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ KAYHAM Yılı Eylül Ayı Ziyaretçi Đstatistik Bülteni Kayseri Hafıza Merkezi adı ile kurulan KAYHAM; yönetmeliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmesiyle

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ. III. BĐLGĐLENDĐRME ve AR-GE GÜNLERĐ PROGRAM

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ. III. BĐLGĐLENDĐRME ve AR-GE GÜNLERĐ PROGRAM ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ III. BĐLGĐLENDĐRME ve AR-GE GÜNLERĐ PROGRAM 12 Kasım 2013 Açılış Töreni (Büyük Salon) Prof.Dr. Kamil DĐLEK Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet ALTEKĐN Ana Sponsor Tofaş Türk Otomobil

Detaylı

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HATAY ŞUBESİ 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU BİLDİRİLER VE PANEL KİTABI 1-2 Kasım, K 2007 1-2 KASIM 2007,, Antakya Kapak: İsmail

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2015 yılı sonuna kadar

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ 2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ İl: 58 - SİVAS S.NO Vergi Dairesi Vergi No Mükellef 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) HESAPLANAN (TAHAKKUK

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

YAYIN LİSTESİ KİTAP VE KİTAPTA YAYIMLANAN BÖLÜMLER

YAYIN LİSTESİ KİTAP VE KİTAPTA YAYIMLANAN BÖLÜMLER ADI SOYADI Prof.Dr.Hüseyin Haşimi GÜNEŞ ÜNVANI Öğretim Üyesi Fakültesi / Birimi İktisadi ve İdari Programlar/ MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ- Meslek Yüksekokulu DAHİLİ TELEFON 3104 E-POSTA hhgunes@yahoo.com

Detaylı

51.ULUSAL 25.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

51.ULUSAL 25.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 51.ULUSAL 25.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 15-18 AĞUSTOS 2014 HACIBEKTAŞ TÖRENLERİN RESMİ AÇILIŞI 16 AĞUSTOS 2014 CUMARTESİ : Kemal KILIÇDAROĞLU Kültür

Detaylı

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2007 İÇİNDEKİLER Kitap... 3 Okudukları... 3 Okuma sevgisi... 5 2 Kitap 1. [Atatürk çalışma masasında kitap

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Sencer ERKMAN Doğum Tarihi: 30 Mart 1964 İletişim: Adres : Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 38039 Kayseri Türkiye Tel. : 90 352 437 49 01 35300

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR ve Prof. Dr. Güneş GENÇYILMAZ ın kuruculuğunda 1989-1990 döneminde eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan İstanbul Üniversitesi

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK 2014 0 İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2014 EKİM / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin Ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

KADRO SAYISI DERECESİ A.B.D./PROGRAMI : Organik Kimya

KADRO SAYISI DERECESİ A.B.D./PROGRAMI : Organik Kimya ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK UYARINCA ÜNİVERSİTEMİZİN

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu 17 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara da Gerçekleştirildi UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVI. Genel Kurul, 2014-2018

Detaylı

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014)

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) Tarih: 27 Haziran 2014 Cuma Teravih Saati 22.40 22.40 Nizamettin Sevil Nuri Osmaniye Camii İmamı Tarih: 28 Haziran 2014

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 17.01.2012 Toplantı Saati : 14.00 Toplantı No : 2012/02 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

X. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi

X. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 06 EKİM 2011 PERŞEMBE 09:00 11:00 KAYIT 11:00 12:00 AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI 12:00 13:30 ŞEHİR GEZİSİ: ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ 13:30 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ 1. OTURUM 14:30 15:30 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı AYŞE DEĞERLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : aysedegerli@artvin.edu.tr Telefon (İş) : 4662151043-2342 Adres : AÇÜ Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Oda no: 108, Merkez/ARTVİN

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

LOJMAN PUAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ

LOJMAN PUAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ LOJMAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ARTI (+) EKSİ (-) 1 PROF. DR. CÜNEYT TURAN 162,81 6,00 3,00,00 24,0 195,8109,00-30,00-10,00-40 155,8109 2 PROF. DR. ÖKKEŞ İBRAHİM KARAHAN

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU 3-5 NİSAN 2014 NEVŞEHİR

TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU 3-5 NİSAN 2014 NEVŞEHİR TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU 3-5 NİSAN 2014 NEVŞEHİR Sempozyum Onursal Başkanları Prof. Dr. Filiz KILIÇ- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ- Ankara Üniversitesi

Detaylı

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ DÖRDÜNCÜ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 BALIKESİR KARDEŞLER TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. 2 BALIKESİR BATIKAN

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları Çalışma TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY Çalışma Grupları Üye Adı-Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Prof. Dr.

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

Öğrencinin ÖSYM Puanı MF-4

Öğrencinin ÖSYM Puanı MF-4 1. ÖRGÜN ÖĞRETİM YATAY GEÇİŞ LARI Giriş Yılı Taban Puanı. 1 Yusuf Niyazi Yıldırım 1 2014 428.949 256.971 KABUL EDİLDİ 2 Sevda Yılmaz 1 2014 288.948 256.971 KABUL EDİLDİ 3 Ulaş Aytaç 1 2014 282.396 256.971

Detaylı

Sergi - Tipitop ve Arkadaşları ile Toprağı Tanıyoruz

Sergi - Tipitop ve Arkadaşları ile Toprağı Tanıyoruz Ana Sayfa E-Posta Telefon Rehberi Hava Durumu Bulutlu 17 PAÜ'yü Keşfet Yönetim Akademik İdari Ar-Ge Hastane Servisler Basın & Yayın Spor Kütüphane Birimler Sergi - Tipitop ve Arkadaşları ile Toprağı Tanıyoruz

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

KALKINMA KURULU ASİL ÜYE LİSTESİ. No İl Kurum Adı Adı Soyadı Unvanı

KALKINMA KURULU ASİL ÜYE LİSTESİ. No İl Kurum Adı Adı Soyadı Unvanı No İl Kurum Adı Adı Soyadı Unvanı 1. Zonguldak Çaycuma Kaymakamlığı Serkan KEÇELİ Kaymakam 2. Zonguldak Zonguldak İli Arı Yetiştiriciler Birliği Selahattin GÜNEY Başkan 3. Zonguldak Zonguldak Kent Konseyi

Detaylı

962,00 481,00 481,00

962,00 481,00 481,00 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Başlangıç Bitiş Kesin Kayıt 09.09.2015 11.09.2015

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI. 30 Mart - 5 Nisan 1992 İSTANBUL

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI. 30 Mart - 5 Nisan 1992 İSTANBUL T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI 30 Mart - 5 Nisan 1992 İSTANBUL XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (30 Mart - 5 Nisan 1992) 30 Mart 1992 Pazartesi O^ÖO AÇILIŞ

Detaylı

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI OCAK 2016

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI OCAK 2016 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDA 25-26 OCAK 2016 GÜNLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YAPILAMAYAN DERSLERDEN DOLAYI DERS PROGRAMI DEĞİŞMİŞTİR. BU NEDENLE, TARİHLERİ ARASINDA AŞAĞIDA VERİLEN

Detaylı

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Haydar Şahin Merkez Deniz Öztürk Merkez Refik Akın Ankara Şube Mustafa Karaman Antalya Şube Süleyman

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ BÜTÇELİ İN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN CETVELİ BÜTÇELİ 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 3.002.149,28 624,05 3.002.773,33 3803 ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 159.780,73

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları BİYOMÜHENDİSLİK ANA BİLİM DALI 1 YÜKSEK LİSANS BELDE ŞAHİN 71,019

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ. İNSAN KAYNAKLARI VE 3592 15.10.2014 Metin Dalakçı Emeklilik İşlemleri

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ. İNSAN KAYNAKLARI VE 3592 15.10.2014 Metin Dalakçı Emeklilik İşlemleri KAYIT DEFTERİ Kayıt 3595 15.10.2014 Yeter Demir Emlak Vergisi Hk 3594 15.10.2014 SEHA Yapı Boşaltılmamış Evler Hk DESTEK HİZMETLERİ 3593 15.10.2014 METRO Turizm Şİkayet İNSAN KAYNAKLARI VE 3592 15.10.2014

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI tu 1 30154623510 Emine GÖZEL ÇOCUK GELİŞİMİ 83,52 Y.Lisans 68,03 78,873 2 28840014940 Özlem AKTAŞ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri

KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri Karar No : 155 Karar Tarihi : 14/05/2015 KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI 37. DÖNEM TMMOB KURULLARI TMMOB 37. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs 1-2 Haziran 2002 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonunda TMMOB Kurulları aşağıdaki şekilde oluştu. TMMOB YÖNETĐM KURULU

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

DOÇ.DR. ULUÇ ÇAĞATAY

DOÇ.DR. ULUÇ ÇAĞATAY DOÇ.DR. ULUÇ ÇAĞATAY Doğum Yeri ve Yılı : İzmir-1973 Ünvanı : Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Yerel Yönetimler, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Avrupa Birliği Mail Adresi : uluc.cagatay@cbu.edu.tr

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ Köy : SEYDİLER Abn No TC Kimlik No Adı Soyadı Baba Adı Köy Mevki Ada Parsel Bitki Slm Şekli Alan Tutar 1535

Detaylı

No Başvuru Numarası Başvuru Sahibi Projenin Hibe Konusu Yatırım İlçesi. 1 DBSKP-21-GP13-1210 Sebahat ÖKMEN Telli Terbiye Sistemli Bağ Kurulumu Dicle

No Başvuru Numarası Başvuru Sahibi Projenin Hibe Konusu Yatırım İlçesi. 1 DBSKP-21-GP13-1210 Sebahat ÖKMEN Telli Terbiye Sistemli Bağ Kurulumu Dicle No Başvuru Numarası Başvuru Sahibi Projenin Hibe Konusu Yatırım İlçesi 1 DBSKP-21-GP13-1210 Sebahat ÖKMEN Telli Terbiye Sistemli Bağ Kurulumu Dicle 2 DBSKP-21-GP13-1080 Emine COŞKUN Telli Terbiye Sistemli

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.09.2009 Sayı: 2009/138 Ref: 4/138

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.09.2009 Sayı: 2009/138 Ref: 4/138 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.09.2009 Sayı: 2009/138 Ref: 4/138 Konu: KOSGEB TARAFINDAN VERĐLECEK HĐZMETLER VE DESTEKLERDEN YARARLANACAK KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĐ ĐŞLETMELERE ĐLĐŞKĐN SEKTÖREL VE BÖLGESEL ÖNCELĐKLERĐN

Detaylı

YIL : 6 SAYI : 7 EYLÜL 2007

YIL : 6 SAYI : 7 EYLÜL 2007 YIL : 6 SAYI : 7 EYLÜL 2007 SEMİNER * Fakültemiz Dekanlık Toplantı Salonunda 5 Eylül 2007 tarihinde Aberdeen Üniversitesi (İskoçya) öğretim elemanı Stan Matthews, Seed Vigoor and Crop Performance konulu

Detaylı

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞINDAN İLAN TURHAL KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI MART 2014 DÖNEMİ İÇERİSİNDE VERİLEN KARARLAR. MÜRACAT EDENİN ŞİKAYET EDİLEN KARAR S.NO KONUSU SONUÇ ADI

Detaylı

NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU. 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İmamoğlu Kaymakamlığı

NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU. 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İmamoğlu Kaymakamlığı KALKINMA KURULU ADANA ÜYELERİ NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 2 İsmail Hakkı DEVELİ Kaymakam Seyhan Kaymakamlığı 3 Abdullah DÖLEK Kaymakam

Detaylı

EK MADDE 1 UYARINCA YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

EK MADDE 1 UYARINCA YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI EK MADDE 1 UYARINCA YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI S.N. Adı Soyadı Başvurduğu Program Geldiği Kurum Yerleştirme Puanı Program Taban Puanı Sonuç Geleneksel El Sanatları Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sultandağı

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nevzat Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 02.12.1987 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fotoğraf ve Grafik Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 19.08.2013 524280 AHMET YÜZBAŞIOĞLU HALK BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 512730 AHMET YILDIRIM VAKIFLAR BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 527133 ABDULLAH ÖZLER ZİRAAT BANKASI DOSYA MASRAFI

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat/Đşletme- Đstatistik Đstanbul Üniversitesi/ Đktisat Fak. 1971

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat/Đşletme- Đstatistik Đstanbul Üniversitesi/ Đktisat Fak. 1971 ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı: Muhittin KARABULUT 2. Doğum Tarihi: 26.11.1947 3. Ünvanı:.Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat/Đşletme- Đstatistik Đstanbul Üniversitesi/ Đktisat

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/012 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına girecek öğrencilerin Anabilim Dalları Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan

Detaylı

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72 DÜZENLEME ve BİLİM KURULU Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN Prof. Dr. Ali ÖZEK Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER Prof. Dr. Orhan ÇEKER Prof. Dr. H. Tekin GÖKMENOĞLU Prof. Dr. Saffet KÖSE Prof.

Detaylı

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu T.C KARAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM M ÜDÜRLÜĞÜ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ SIRA T.C KİMLİK NO ADI SADI GÖREV 1 ERCAN ATAĞAN Beden Eğitimi GÖREV YERİ -ERMENEK / (747769) -

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği AÇIKLAMA

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği AÇIKLAMA 28.08.2015 AÇIKLAMA Yükseköğretim Genel Kurulu 2015 yılının 12. toplantısını yapmak üzere 27 Ağustos 2015 tarihinde toplanmış; çeşitli komisyonlar tarafından hazırlanan raporların yanı sıra aşağıdaki gündem

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) ORGANİZASYON ŞEMASI ADEK. Kurumsal Değerlendirme Kurulu.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) ORGANİZASYON ŞEMASI ADEK. Kurumsal Değerlendirme Kurulu. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) ORGANİZASYON ŞEMASI ADEK ADEK ÜYELERİ Başkan Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜN Üyeler Prof. Dr. Muhammet KÖSECİK Prof. Dr. Mikdat

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 09.02.2012 AÇIKLAMA Yükseköğretim Genel Kurulu 2012 yılının 3. toplantısını yapmak üzere 09.02.2012 de toplanmış; Eğitim, Kadro, Mevzuat ve Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon komisyonları raporlarının yanı

Detaylı

Dünya Su Günü 2008 Etkinlik Programı

Dünya Su Günü 2008 Etkinlik Programı 0/5 Dünya Su Günü 2008 Etkinlik Programı 1. GÜN Dünya Su Günü Panelleri 21 Mart 2008 DÜNYA SU GÜNÜ PANELLERİ 09.00 09.20 AÇILIŞ 09.30 11.30 Kocatepe Salonu İnönü Salonu PANEL 1: Küresel Değişimler ve Risk

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI

FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI ANABĐLĐM DALI AYNI ÇIKIŞLI VEYA NORMAL ÖĞRENCĐNĐN MEZUN OLDUĞU BÖLÜM (Birim) (Lisans-Yüksek Lisans) AYRI

Detaylı

2013 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ 13.05.1999. Tercih Adı

2013 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ 13.05.1999. Tercih Adı 0 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ MELİKE ÇOLAK.0. GÜNGÖR Adı İzmit Körfez Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Düzce Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Asil olarak kazandınız. Gölcük

Detaylı

ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU

ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU 14-15 NİSAN 1997 - ANTALYA TÜRKİYE'NİN ENERJİ POLİTİKALARI 18 HAZİRAN 1996 -ANKARA mmo yayın no: 191 Ankara-1997 makina mühendisleri

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT İÇİ ve YURT DIŞI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT İÇİ ve YURT DIŞI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT İÇİ ve YURT DIŞI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME : GENEL NOT ORTALAMASI (GANO) YURT İÇİ KONTENJAN

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb..

Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb.. Arşiv 2012 Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb.. Arıcı, K. (1993). "Ahilik ve Çalışma Hayatımız: Ahilik Kültürünün Günümüzde Uygulanabilirliği Meselesi". Türkiye Esnaf-Sanatkarlar

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ. MÜDÜRLÜĞÜ Kanalizasyon Su

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ. MÜDÜRLÜĞÜ Kanalizasyon Su KAYIT DEFTERİ Kayıt ADI SOYADI KONUSU EKİ EDİLDİĞİ 2802 09.07.2015 HSBC Bank AŞ İlan ve Reklam Vergisi 2801 09.07.2015 Yakup Ergül Kanal Su Bağlantısı 2800 09.07.2015 Öz Sarılar 7 lu Hakediş 2799 09.07.2015

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI 2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI ÖNEMLİ NOT: ÖĞRENCİLER İÇİN 1 KASIM 2014 TARİHİ SAAT

Detaylı

2015-2016 YILI ÇÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

2015-2016 YILI ÇÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI 2015-2016 YILI ÇÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSTESİ Yerleşme Türü- Arkeoloji Taban Tuğçe AĞOĞLU Sütçü İmam İşletme 1/1.Öğretim 2013

Detaylı