13. OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "13. OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU"

Transkript

1 09-10 HAZ RAN 2012 / HAZ RAN OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU 1

2 Ç NDEK LER GENEL BA KAN TANSEL ÇÖLA AN IN SESLEN YAZISI.. ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE KURUCU ÜYELER.. ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE N N KURULU NEDEN... ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE GENEL BA KANLARI. GENEL YÖNET M KURULU.. GENEL DENETLEME KURULU... GENEL D S PL N KURULU GENEL KURUL GÜNDEM. ( ) DÖNEM ÇALI MA RAPORU. BÖLÜM-1 BÜYÜK K TLESEL EYLEMLER. BÖLÜM-2 TÜRK YE N N GÜNDEM LE LG L ÇALI MALAR. BÖLÜM-3 ÖRGÜTÜN KURUMSALLA MASI VE GÜÇLENMES LE LG L ÇALI MALAR.. BÖLÜM-4 BURS ÇALI MALARI.. BÖLÜM-5 BASINDA ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE.. BÖLÜM-6 GENEL SAYMANLIK RAPORU.. BÖLÜM-7 GENEL DENETLEME KURULU RAPORU.. BÖLÜM-8 GENEL D S PL N KURULU RAPORU.. BÖLÜM-9 HUKUK MÜ AV RL RAPORU.. BÖLÜM-10 B L M DANI MA KURULU RAPORU BÖLÜM-11 KT SAD LETME RAPORU. BÖLÜM-12 YAYIN KURULU RAPORU. BÖLÜM-13 GENEL MERKEZ GENÇL K KOLLARI ETK NL KLER -I-

3 SESLEN De erli arkada lar m, 13. Ola an Genel Kurulumuza ho geldiniz. Atatürkçü Dü ünce Derne i, ülkemizdeki ulusal ve tam ba ms zl kç birikimin yans mas n ta maktad r. Di er bir ifade ile ulustaki Atatürkçü bilinç ve potansiyel, Atatürkçü Dü ünce Derne i ile devam etmektedir. Derne imiz Türkiye nin en büyük demokratik kitle örgütüdür. Atatürkçü dü ünce sistemine bütünüyle sahip ç kan bu kurulu, ülkedeki ulusal potansiyelin, anti-emperyalist çizgide bir reflekse dönü mesinde, bu güne kadar etkin roller üstlenerek ba armay hedeflemi tir. Cumhuriyetin temel nitelikleri olarak 1937 de tamam Anayasaya giren ve 6 ok (Ulusalc Halkç Devletçi Laik Devrimci - Cumhuriyetçi ) olarak tan mlanan, devrimin uygulama ilkeleri bize bugün de yol göstericidir. Ne yaz k ki bugün emperyalizmin y k c etkileri, ülkemiz üzerinde, özellikle son on iki y lda, iktidar eliyle yürütülen politikalarla, giderek artan bir biçimde hissedilmektedir. Ekonomi, toplumsal ve siyasal ya am, yarg, özgürlükler ve demokrasi ile d politika gibi her alanda ya anan geriye gidi, Atatürkçü Dü ünce Derne ine: Türk ulusunda var olan Ulusal Ba ms zl k bilincini ön planda tutarak, yeniden Kuvvayi Milliyenin öncü kurulu u olmak ve Tam Ba ms z Türkiye yi kurmak için Atatürkçü dü ünce sistemini onar p yeniden egemen k lmak görevini vermektedir. 2 y l önce Haziran 2012 tarihlerinde yap lan 12. Ola an Genel Kurulumuzda yapt m konu mada, Atatürkçü Dü ünce Derne inin döneminde kurulu ilke ve amaçlar do rultusunda ula mas gereken hedeflerini; -Do ru örgütlenme, do ru söylem, do ru eylem ilkeleri do rultusunda, kitleler önünde güç oda olarak onlar mücadeleye katabilmek, -Sorunlara Atatürkçü bak aç s yla çözüm üretmek, -Tüm ulusalc Demokratik Kitle Örgütü, Meslek Odalar, Sendikalar ve Siyasi Partiler ile güç birliklerine giderek gücü büyütmek, -Genel Merkez ve ubelerimizin etkinliklerini daha çok kitlelere ula t racak eylemlere dönü türmek, böylece kitlelerin örgütlü güce olan ihtiyac n kar lamak olmal d r. eklinde belirtmi tim.

4 Arada geçen sürede, söylediklerimizi hayata geçirmi olman n huzuru içindeyiz. öyle ki; Bugün toplum, olumsuzluklar kar s nda tepki vermeye ba lam t r. Sessiz, korkan toplum, korkunun ecele faydas olmad n art k anlam t r. ktidar ortaklar kendi kendilerini yemeye ba lam t r. Ancak o temeli biz att k. O büyük eylem 19 May s 2012 de Samsun da ba lam t. 29 Ekimler ve 10 Kas mlarda ve 24 Mart 2013 te Ankara da, 13 Aral k 2012 de, 8 Nisan 2013 te ve 5 A ustos 2013 te Silivri de ve 19 May s 2013 te Samsun da ve Ankara da 10 binler, 100 binler, milyonlar meydanlar doldurmu tur. Halk gaz da yemi tir ama sonuçta Gezi direni i ç km t r ortaya. Art k halk her yerde eylemdedir. Halkta; ulusal bilinç, Cumhuriyet bilinci, laik bir toplumda ya aman n, özgür akl n önemli oldu u bilinci vard r. ki sene önce emek cephesinde hiç bir hareket yokken, sendikas zla t r lm bir Türkiye de, bugün görüyoruz ki emek de hakk na sahip ç kmaya çal yor. Mu la dan, Yata an dan, Zonguldak tan yola ç kanlar durdurulsa da hiç önemi yoktur. Emekçiler kazand lar. Yürüyü ün ba lam olmas önemlidir. Yürüyü ba lad ktan sonra durdurulamaz. E er bugün iktidar ve cemaatin foyalar ortaya ç km sa, halk meydanlar dolduruyorsa bunda, Atatürkçü Dü ünce Derne i nin iki y ll k yo un bir eylem çal mas vard r. Halk n korku duvar n y kmas n, söylemlerini ve dü üncelerini dile getirmesini, korkmayarak el ele yürümesini ve Cumhuriyet y k c lar na kar direnmeyi, bunlara dur! deme noktas nda öncü olduk. Bu süreçte Atatürkçü Dü ünce Derne i nin çok önemli pay oldu. Bu halk hareketlerinin gücü, iktidar ortaklar n birbirinden ay rm t r. Bugün gelinen noktada ne olduklar gözükmü tür. Paralel yap lanma de il bir suç örgütü vard r. Her eyi birlikte yapm lard r. kisi bütün kadrolar alm lar, bütün ihaleleri ye il sermayeye vermi ler, havuz medyas olu turmu lar. Bir iki direnen üniversite haricinde özgür üniversite ve ak l b rakmam lar. Vatan ve millet fikri olmad için ülkenin bir parças n verme konusunda hiç dertleri yok. Bu çerçevede yürüdüler, sadece kendilerine göre slami yap y getirmek için verdiler ve kar l n ald lar. Görevli olarak geldiler ve görevlerini yapt klar süre içinde bir yandan bölerken bir yandan kendi kadrolar n kurdular. Niçin bunlar birlikte çal t? ki ortak noktalar vard, birincisi ikisi de Cumhuriyet dü man. Cumhuriyet ilan edildikten itibaren Cumhuriyetin bütün ilkelerine kar lar, Cumhuriyete kin duyuyorlar. Padi ahl devam ettirmeyip halk yönetimini öne ç kard için Cumhuriyet yönetimine kar lar. kincisi de her halükarda bölücüler. Bu çerçevede hukuk hiç yok. Çünkü kinle yeti mi insanlar n içinde cemaat alg lamas vard r ve onlar hukuk bilmez. Hukuk bilmeyince hukuka sayg bilmezler, insan hakk tan mazlar. nsan haklar n korumak için bir ba ms z yarg olmas gerekir. Demokrasiyi asla istemezler ama demokrat gibi görünerek sizi o yap lanmaya çekerler.

5 Art k foyalar ortaya ç km t r. Millet bunlara gereken dersi verecektir. Halk n demokrasiyi, özgürlükleri ve cumhuriyeti yeniden in a etmek için önünde iki seçim ans vard r. Cumhurba kanl seçimi ile milletvekili genel seçimleri. Cumhurba kanl konusunda, halk n kabul edece i, cumhuriyetçi, ça da, dürüst adaylar n gösterilmesi iste imiz ve beklentimizdir. Milletvekilli i genel seçimi için öncelikli ele al nmas gereken konu ise seçim sistemidir. 12 Eylül eliyle nispi temsil kald r lm t r. En adil seçim sistemi nispi temsildir. Nispi temsilde ben verdi im oyu Meclis te yüzde 80 görürüm. 12 Eylül de D hont sistemine geçildi. D hont sistemi yüzde 35 oy alan bir partinin Meclis te dörtte üç oran nda temsilini sa lamak üzere kurgulanm bir sistem. 12 Eylül bunu yapmakla kalmad, bir de üzerine yüzde 10 baraj koydu. Mevcut seçim yasas ile seçimlere girilmesi halinde, halk n mecliste demokratik biçimde temsili mümkün olmayacakt r. Halk, Atatürk devrimi yanl s, Cumhuriyet yanl s ve kurulu ilkelerini tekrar ya atmak isteyen gerçek Cumhuriyetçileri iktidar olarak görmek istemektedir. Bugün gelinen noktada halk unu gösterdi: Direndi inde kazan yorsun. Direnmeye ba lad n zda, art k durmuyorum, bu hakk md r, bunu al yorum dedi inizde kazan yorsunuz. Karar vermek ve yürümek çok önemlidir, bugün halk bunu yap yor. Bireyler tek tek ve alana ç kan farkl örgütlerle. Meydanlardaki halk n büyük ço unlu unun beklentileri ile Atatürkçü Dü ünce Derne inin amaç ve ilkeleri birbiriyle uyumludur. Halk n gücünü, örgütlü güce dönü türmek, sonuç almak için çok önemlidir. Bugün için, bu gücün örgütlenmesini sa layabilecek örgüt, Atatürkçü Dü ünce Derne idir. Yeni dönemdeki görevimiz, bu örgütlenmeyi sa layacak yap y olu turmak olmal d r. Bunu ba arm Atatürkçü Dü ünce Derne i, Türkiye de gündemi belirleyebilecek bir noktaya da gelmi olacakt r. ki y l önce sözlerimi a a da belirtti im cümle ile bitirmi tim. Mutluyum ki, bugün ayn cümleleri daha inançl tekrarlayabiliyorum. Tarih, al nacak olan bu sonuçta, Atatürkçü Dü ünce Derne inin tüm aktif üyelerinin çabalar n n katk s n, kal n ve büyük harflerle yazacakt r. Hepinize gönülden te ekkür ediyorum kimilerinin ba ar y l de il, ama 2019 Atatürk ün ve O nun Cumhuriyetinin y ld z n n yeniden parlayaca y l olacakt r. Sizleri sevgi ve sayg ile selaml yorum. Tansel ÇÖLA AN Genel Ba kan

6 ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE KURUCU ÜYELER L STES 1. Ord.Prof.Dr. H fz Veldet VEL DEDEO LU 2. Prof.Dr. Nusret F EK 3. Prof.Dr. Hüsnü Hasan GÖKSEL 4. Prof.Dr. M.Rag p SARICA 5. M.Rauf NAN 6. Prof.Dr. Lütfü DURAN 7. Prof.Dr. Muzaffer Baki AKSOY 8. Celil GÜRKAN 9. Prof.Dr. Cahit TALAS 10. Ahmet Hamdi BOYACIO LU 11. A.Hicri F EK 12. Kaz m YEN CE 13. Doç.Dr. Bahriye ÜÇOK 14. Prof.Dr. Ayhan ÇAVDAR 15. hsan TOPALO LU 16. Sami Nabi ÖZERD M 17. H. Bedri KORAMAN 18. Prof.Dr. Muammer AKSOY 19. Prof.Dr. Nejat KAYMAZ 20. Prof.Dr. Mustafa ALTINTA 21. Doç.Dr. An l ÇEÇEN 22. Lerzan AKYOLLU 23. Gürbüz D. TÜFEKÇ 24. Hayri BALTA 25. Mustafa CO TURO LU 26. Jale Candan GÜNAY 27. Dr. Ziya T NEL 28. Rü tü ÖZAL 29. Doç.Dr. Faz l SA LAM 30. Nermin ÖZTU 31. Sabiha ER 32. Süheyla KAYMAZ 33. Mualla GÖKHAN 34. Dr. A. Cengiz BÜKER 35. Prof.Dr. Özer OZANKAYA 36. M. Suphi GÜRSOYTRAK 37. Arif ÇAVDAR 38. Sacit SOMEL 39. Prof.Dr. S. Çetin ÖZO LU 40. Ayyuk ERENBERK 41. Demirhan TUNCAY 42. Hüseyin EMRE 43. Selahattin CANBAY 44. Arslan KAYA 45. Fahrettin TELSEREN 46. Hayri OSMANO LU 47. Hüseyin Avni GÜLER 48. N. lter ERTU RUL 49. Mehmet ALDAN 50. Süreyya EH DO LU

7 ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE KURULU NEDEN Atatürkçü Dü ünce Derne i nin kurulu nedeni, 1989 y l nda Kurucular Kurulu taraf ndan a a daki gibi belirlenmi tir. Atatürk'ün bedensel varl n n art k aram zda bulunmamas ndan cesaret alan içteki ve d taki kimi olumsuz güçler, O'nun yeni Türk Devletini yaratma do rultusunda ilk ad m att 19 May s 1919'un üzerinden tam 70 y l n geçti i bugünlerde, Atatürk devrim ve ilkelerine kar, aç k ya da kapal sald r lar n doru a ula t rm bulunmaktad r. Bundan daha kötüsü, plânl ve sinsi bir çal ma ile o devrim ve ilkeleri gelecekte yok etmek çabas içindeler. Oysa Atatürk; Sadece "Ba ms zl tümüyle tehlikeye dü mü Türk Ulusunu ve yurdunu emperyalist güçlerin i galinden kurtaran bir büyük asker" de ildir. O, bunun çok daha ötesinde, örne in siyasal, kültürel ve ekonomik alanlar ba ta olmak üzere, her alanda ba ms zl m z yok edici ya da k s tlay c olumsuz ba lar koparan; Ulusal egemenli i gerçekle tirerek Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ; Ki isel inançlara dokunmayarak, toplumumuzu Ortaça zihniyetinden ve eriattan kaynaklanan "nakil"e dayal kurum ve kurallardan kurtar p, sürekli biçimde ça da ve uygar bir ulus olman n ve böyle kalman n yollar n gösteren, "ak l"a dayal lâik dü ünce, lâik hukuk ve lâik ö retim sistemlerini toplum ya am nda egemen k lan; Tüm özgürlüklerin ve insan haklar n n sosyal Hukuk Devletinin ve ço ulcu demokrasinin yolunu açan; Yüzy llarca ikinci s n f insan durumuna dü ürülmü Türk kad n n gerçek yerine yükseltip, e it haklara ve e it onura sahip insan ve yurtta yaparak, yapay e itsizlikleri kald ran; çten ve d tan kaynaklanan her tür sömürüye kar ç karak, halk n yaln z siyasal de il, ekonomik ve sosyal alanda da gerçek efendi durumuna gelmesini ve tüm yurtta lar n gönencini devletin varl k nedeni ve amac sayan;

8 Ulusal ekonominin giri imcilerin keyfine, yaln z kâr ve rekabet mekanizmas na göre ba bo biçimde i lemesine de il, toplumun ve tüm yurtta lar n gereksinimlerini kar layacak biçimde devlet taraf ndan yönlendirilmesini ilke olarak benimsemi ve benimsetmi olan; Yurdumuzun yeralt ve yerüstü zenginliklerinden, Türkiye halk n n yararlanmas n benimseyen ve kabul ettiren; Misak- Millî s n rlar içinde "Türk'üm" diyen herkesin Türk oldu u ölçütünü getirerek, rkç l reddedip; yap c, olumlu ve ça da Türk Ulusalc l n yaratarak, onu devletimizin temel ilkelerinden biri yapan; Her yurtta n e itimden, bilimden ve sanattan pay n almas n, "fikri hür, irfan hür, vicdan hür ku aklar n yeti tirilmesini devletin ba ta gelen görevi yapan; Kültür emperyalizminden kurtulabilmemiz ve e itimin yayg nla t r labilmesi için yeni Türk harflerini kabul etmenin yan nda Türk dilinin ar nd r lmas ve zenginle tirilmesini büyük bir toplumsal görev sayan. Türk Ulusunun tarihini, ça da insan kökenine ba layan; "Yurtta bar, Dünyada bar " ilkesi ile devlet ya am nda ve uluslararas ili kilerde kaba kuvveti, rkç l, sald r sava n mahkûm eden; Bütün uluslar n insanl k ailesinin bir parças oldu unu vurgulayarak, insanl n bütünle mesi dü üncesinin tohumlar n atan Ça da Devlet Kurucusudur. Bu durum kar s nda Atatürk devrim ve ilkelerinin, toplumsal sorunlar m z n çözümlenmesinde k tutucu niteli e ve yarat c güce sahip oldu una inananlar, "Atatürkçü Dü ünce Derne i"ni kurarak, O'nun devrim ve ilkelerinin gelecekte de egemen olmas na katk da bulunma ve onlara bekçilik yapma zorunlulu unu duymu lard r. " Kurucular Kurulu - 19 May s 1989

9 ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE GENEL BA KANLARI Prof.Dr. Muammer AKSOY (Kurucu Genel Ba kan) Celil GÜRKAN Prof.Dr. Nejat KAYMAZ Arif ÇAVDAR Prof.Dr. Özer OZANKAYA Süreyya EH DO LU M.Suphi GÜRSOYTRAK Burhan APAYDIN M.Suphi GÜRSOYTRAK Yekta Güngör ÖZDEN Halil brahim AH N Ertu rul KAZANCI M. ener ERUYGUR Tansel ÇÖLA AN

10 GENEL YÖNET M KURULU Tansel ÇÖLA AN Genel Ba kan Hüseyin Emre ALTINI IK Genel B k.yrd. Prof.Dr. Ayhan F LAZ Genel B k.yrd. Elif ÇUHADAR Genel Sekreter Celal AKPINARLI Genel Sayman Öner TANIK Gn. Sek. Yrd. Sevil Nazan KESK N Gn. Sek. Yrd. Ersan BARKIN Gn. Sek. Yrd. adiye YE LYURT Gn. Sayman Yrd. Nazmi ARVAN GYK Üyesi Re at DEM RC GYK Üyesi Prof.Dr. Sina AK N GYK Üyesi Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA GYK Üyesi Tolga AKGÜN GYK Üyesi Ahmet MET N GYK Üyesi Kutlay ALPU AN GYK Üyesi Nuri Osman APAYDIN GYK Üyesi Lütfü KIRAYO LU GYK Üyesi Kamil Cemal YETG NER GYK Üyesi Mehmet ALTINTOP GYK Üyesi Mehmet PINAR GYK Üyesi

11 Ercan UZUN GYK Üyesi Alaz TET K GYK Üyesi Zuhal Özen MANO LU GYK Üyesi Gökhan B NZAT GYK Üyesi GENEL DENETLEME KURULU Ömer SAYAN Ba kan Abdüllatif DEVRAN Ba kan Yrd. Asl han ÇELEB Yazman Güner ALTUN Üye Kemal I IN Üye Mahmut DEM R Üye Cihangir DÜNDAR Üye GENEL D S PL N KURULU Remzi BABACAN Ba kan Hülya ren ÜRES N Ba kan Yrd. Mualla YILMAZ Yazman Çi dem EL BOL Üye Tomris Esma YILMAZ Üye

12 Ayhan ÖZTÜRK Üye smail AKBAL Üye

13 GÜNDEM ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE 13. OLA AN GENEL KURUL GÜNDEM 1. Aç l. Mustafa Kemal Atatürk ve ehitlerimiz için sayg duru u ve stiklal Mar. 2. Genel Kurul Ba kanl k Divan n n olu mas. 3. Gündemin oylanmas ve Ba kanl k Divan na tutanaklar imzalama yetkisi verilmesi. 4. Genel Ba kan n aç l konu mas. 5. Konuklar n konu malar. 6. Yönetim Kurulu çal ma raporunun okunmas.(gelir-gider tablosu ve Bilançonun okunmas.) 7. Genel Denetleme Kurulu raporununokunmas. 8. Genel Disiplin Kurulu raporunun okunmas. 9. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlar na ili kin genel görü me aç lmas. 10. Görü lere kar Yönetim Kurulu nun yan t vermesi. 11. Genel Yönetim Kurulunun aklanmas. 12. Genel Denetleme Kurulunun aklanmas. 13. tiraz edilen Yönetim Kurulu kararlar n n kesinle tirilmesi. 14. Tahmini Bütçenin görü ülmesi ve karara ba lanmas. 15. Tüzük 16/e maddesi uyar nca üye giri ve y ll k ödenti tutar n n belirlenmesi. 16. Kendi kurullar nca fesih edilen ya da Valilik-Kaymakaml klarca feshi bildirilen ubeler hakk nda karar verilmesi. 17. Yeni aç lacak ubelerin belirlenmesi. 18. Genel Yönetim Kuruluna gayrimenkul al m,sat m, kiralama, takas, intifa hakk kullanma vb. yetkilerin verilmesine. 19. Organlar n seçimi. a- Genel Yönetim Kurulu (25 Asil - 25 Yedek üyenin seçimi) b- Genel Denetleme Kurulu (7 Asil - 7 Yedek üyenin seçimi) c- Genel Disiplin Kurulu (7 Asil - 7 Yedek üyenin seçimi) 20. Kapan.

14 (I)- Giri Cumhuriyet ehidi, Kurucu Genel Ba kan m z Prof.Dr. Muammer AKSOY un öncülü ünde kurulan Atatürkçü Dü ünce Derne i, Kurucular Kurulunun tespit etti i ilkeler do rultusunda, Kemalist ideolojisinin anlat lmas ve yayg nla t r lmas nda etkili ve tarihsel ödevine yak an çal malar yaparak, ülkemizin en büyük demokratik kitle örgütü durumuna gelmi, bundan sonra da bu sorumlulu unun gere ini yerine getirecektir. Günümüzde, ülkemizin anayasal hukuk düzeni, Cumhuriyetimizin kurulu felsefesi, Atatürk devrim ve ilkeleri, iktidar vas tas yla gerçekle tirilen uygulamalarla yok edilmek isteniyor. Bu y k c süreçte, Atatürkçü Dü ünce Sistemini (Kemalizm), korumak ve yeniden in a etmek örgütümüzün kurulu nedenidir. Bu hedefe ula mak için verdi imiz mücadelede yol göstericimiz; Atatürk Devrim ve lkeleridir. Çal ma raporumuzu; bu amaç ve çerçevede gerçekle tirebildiklerimizi ve isteyip de gerçekle tiremediklerimizi neden ve sonuçlar n da içeren bir de erlendirme ile sizlerle payla mak için haz rlad k. (II)- Genel Bir Durum De erlendirmesi Yeni Dünya düzeni veya küreselle me ad verilen geli meler, tüm dünyada oldu u gibi, ülkemizde de y k c etkisini göstermektedir. Küreselci ve sözde serbest piyasac ekonomi politikalar ; özelle tirmelerle tar m ve sanayi varl m z eritmi ; topraklar m z yer alt, yerüstü zenginlikleri ile küresel irket ve yabanc sermayenin sömürüsüne aç lm ; ülkenin tüm ileti im haberle me ve tüm mali banka sigorta sistemi bu güçlerin tekeline ve kontrolüne devredilmi tir. Bölgemiz Büyük Ortado u Projesi (BOP) ile emperyalizmin amaçlar do rultusunda ekillendirilmeye çal lmaktad r. Askeri i gallerle veya yanda iç ayaklanmalarla kom u ülkelerimiz bu sald r lar sonucunda ya parçalanm, yeni devletler ortaya ç km ya da ba ml yönetimler meydana getirilmi tir. Türkiye bu plan n içine sokulmaya çal lmaktad r. Ekonomik ba ms zl çökertilmi ülkemiz emperyalizmin, etnik ve dini ayr malar keskinle tirecek yo un sald r lar yla kar kar yad r. Demokrasi süslemesiyle halka sunulan bu süreç; bir yandan ekonomik, yarg sal, medyatik araçlarla sürdürülen bask ve iddet politikas, bir yandan da cemaat-tarikat te vik politikalar yla yürütülmektedir. Bugün gelinen noktada bu siyasette t kanm t r. Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinin en bunal ml ve kritik dönemini ya amaktad r. Vatan m z n bütünlü ü ve Laik Demokratik Cumhuriyet tehdit alt ndad r. Söz konusu tehditle mücadele etmesi anayasal görev olan devlet kurumlar n n ço u yozla t r lm veya etkisizle tirilmi tir. Devletin laik niteli inden uzakla lm t r. çinin, emekçinin i güvencesi ve sendikal haklar t rpanlanm, emek-sermaye dengesi yok edilmi, insanlar m z yoksulluk içinde sadakaya muhtaç edilmi tir. Topraklar m z, sanayi tesislerimiz, milli bankalar m z yabanc lara sat lm t r. E itimde bilimsellikten uzakla lm t r. Demokratik haklar n kullan lmas engellenmi, gençlerimiz gösteri hakk n kullan rken, gaz fi ekleriyle veya -1-

15 dövülerek öldürülmü tür. Sosyal medya yasaklar nda görüldü ü gibi ki i hak ve hürriyetleri bask alt na al nm t r. Yolsuzluk ile rü vet yayg nla arak dev boyutlara ula m, hukuk devletinden ve yarg ba ms zl ndan söz etmek imkâns z hale gelmi tir. Korkusuz ya ama özgürlü ü kalmam t r. Terk edilen planlama ve halkç devlet anlay, toplumsal dengesizlikler aras nda uçurum yaratm t r. En yüce de er yap lan para ahlaki de erleri çürütmü tür. Bu çarp kl ktan yararlanan belli bir dini anlay n egemen oldu u iktidar devleti ele geçirmi, devlet, hepimizin devleti olmaktan ç kar lm t r. Umut n ise millet yakm t r. Son iki y lda derne imizin de öncülü ünü yapt kitlesel halk hareketleriyle milletimiz, ça da cumhuriyeti, demokrasiyi ve vatan n bütünlü ünü sahiplendi ini göstermi tir. (III) dönemi geli meleri ve bu dönemde Atatürkçü Dü ünce Derne i Yukar da bahsetti imiz genel görünümle birlikte son y llarda ülkemizin gündeminde, yeni anayasa tehdidi, Suriye ile sava ve Ergenekon, Balyoz gibi hukuksuz davalar sürekli yer alm t r y l ba nda; Türkiye yi bölecek Demokratik Laik Cumhuriyeti sonland racak yeni anayasa çal malar bütün h z yla sürmekteydi. Türkiye yi Suriye de sava a sokmak istek ve niyeti gündemdeydi. Bu sava, ülkemizi, bir daha ç kamayacak ekilde Ortado u batakl na çekecek, etnik kimlik ve mezhep kavgalar n körükleyecekti. Ergenekon, Balyoz ve benzeri hukuksuz davalar ile yurtsever ayd nlar m z, siyasetçilerimiz, askerlerimiz tutuklanm ; sinmi, korku içinde bir toplum yarat lm t. te bu ortamda, Haziran 2012 tarihlerinde gerçekle tirilen 12. Ola an Genel Kurulumuzda, Genel Ba kan m z Tansel Çöla an, Atatürkçü Dü ünce Derne inin döneminde kurulu ilke ve amaçlar do rultusunda ula mas gereken hedeflerini; -Do ru örgütlenme, do ru söylem, do ru eylem ilkeleri do rultusunda, kitleler önünde güç oda olarak onlar mücadeleye katabilmek, -Sorunlara Atatürkçü bak aç s yla çözüm üretmek, -Tüm ulusalc Demokratik Kitle Örgütü, Meslek Odalar, Sendikalar ve Siyasi Partiler ile güç birliklerine giderek gücü büyütmek, -Genel Merkez ve ubelerimizin etkinliklerini daha çok kitlelere ula t racak eylemlere dönü türmek, böylece kitlelerin örgütlü güce olan ihtiyac n kar lamak olmal d r. Biçiminde belirtmi tir. Bugün, Genel Ba kan m z n o zaman belirtti i hedef do rultusunda yap lan çal malar n büyük ölçüde sonuç verdi ini söyleyebiliriz. öyle ki; -2-

16 Toplum art k tepki vermeye ba lam t r. Sindirildi i zannedilen halk aya a kalkm t r. Uzun y llar boyunca ortakl k yapan iktidar ve cemaat birbirlerini yemeye ba lam t r. Ancak bu sonuca gelinmesinde derne imizin yapm oldu u özverili çal malar n büyük etkisi olmu tur. (a) Büyük Kitlesel Eylemler Atatürkçü Dü ünce Derne i; kendili inden veya farkl konularda de i ik örgütlerle birliktelikler olu turarak, halk n bekledi i eylemleri yapma potansiyeli ve kapasitesine sahip oldu unu geçmi ten bu yana çe itli örneklerle göstermi tir. Bu tarihsel birikimin güvenciyle, 19 May slarda, örgütümüzün öz gücüyle Samsun da ba latt m z ve devam ettirdi imiz eylemlerimizi; bu öz güçten ve ubelerimizden ald m z deste e dayanarak, geni kitlelere yaymak maksad yla güç birlikleri olu turduk. Bu amaçla, Mart 2012 ten itibaren, sorunlara Atatürkçü bak aç s yla bakan Demokratik Kitle Örgütleri ve sendikalara ça r da bulunduk ve bu ça r ya olumlu yan t veren kurulu lar ile gücü büyüttük. Mart 2012 de derne imizin öncülü ünde bir araya gelen örgütlerin olu turdu u ortak giri im adl birliktelik, 29 Ekim 2012 Ulus Meydan nda ba layan kitlesel halk hareketiyle büyümü ve Vatan, Cumhuriyet ve Emek Birlikteli i ad n alm t r. Genel Ba kan m z Tansel Çöla an a a da yer alan, 02 Ekim 2012 tarihli bas n aç klamas yla birlikteli i ve 29 Ekim Ulus bulu mas n kamuoyuna duyurmu tur. Atatürkçü Dü ünce Derne i Genel Ba kan Tansel Çöla an Aç klad : 29 Ekim Bulu mas Atatürkçü Dü ünce Derne inin Ça r s le Bir araya Gelen Demokratik Kitle Örgütlerinin Ortak nisiyatifidir. Mustafa Kemal Atatürk, Söylev ine, 1919 y l May s n n 19. günü Samsun'a ç kt m. Genel durum ve görünü diye ba lar. Genel görünü içler ac s d r. galci devletler padi aha tüm isteklerini kabul ettirmi ; onlara yaslanan, halk n n gelece ini yok sayan saray; ordunun da lmas na, yurdun her kö esinin i galine izin vermi tir. Halk, yokluk ve yoksunluk içindedir; ama umutsuz ve umars z de ildir. Yurtseverler örgütlenir; direnir... Mustafa Kemal ATATÜRK önderli inde ulusal kurtulu sava n yapar ve i galci emperyalistleri ülkeden kovar. Türk Ulusu, böyle destans bir iradenin, direnmenin, mücadelenin sonunda; köhnemi Osmanl düzenini y kar, tam ba ms z, vatan ve milletiyle bölünmez bütünlü ü esas alan, ulus iradesine dayal demokratik, laik ve ça da bir cumhuriyet kurulur. Ata m z n bu yüce eseri tahrip edilmektedir. O nun en büyük devrimlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünüp parçalanmaya çal lmaktad r. Çare; Tüm sorunlar m z n çözümü; egemenli in gerçekten ulusta oldu u, her alanda tam ba ms zl k ilkesiyle, ak l ve bilimin öncülü ünde, emperyalist talepler yerine halk n ç karlar n ön plana ç karan Ulusal Yönetim anlay ndad r. Atatürkçü Dü ünce Derne i bu gerçekten hareketle halk m z n isteklerine yan t vermek, kalbi yurt sevgisiyle çarpan her ki iyi ve kurumu bir araya getirmek ve 29 Ekim in; zorbal a kar halk n direnme gücünün sergilenece i bir ölen olmas için tüm demokratik kitle örgütlerine, siyasi partilere ve halk m za tarihi bir ça r yapm t r. Bu ça r ya olumlu yan t veren demokratik kitle örgütleriyle yap lan toplant larda vatan ve cumhuriyet birlikteli i kurulmu ve 29 Ekim de büyük bulu ma karar al nm t r. Taban çal malar tüm yurtta devam etmektir. Tüm halk m z 29 Ekim saat da Ankara-Ulus ta 1. Meclis önünde bulu maya ça r yoruz

17 Çe itli eylemlerde onlarca kitle örgütü, sendika ve meslek odas n n destek verdi i birliktelik; cumhuriyet de erlerine sahip ç karak, ülkemizin tam ba ms zl, birli i ve bütünlü üne yönelik her türlü tehdide kar halk n gücüne dayanarak, demokratik yol ve yöntemlerle mücadele etmek amac yla temel esaslarda bir araya gelen örgütlerden olu mu tur. Birlikteli in e güdümü derne imiz taraf ndan sa lanmaktad r. Toplant lar genel merkezimizde, genel ba kan m z ba kanl nda yap lmaktad r. Birliktelik sözcüsü genel sekreter yard mc m z Öner Tan k t r. Birliktelik, herhangi bir platform veya çat örgütü olmay p, Türkiye yi ilgilendiren yak c ana konularda eylem birlikteli ini kendisine alan olarak belirlemi tir. Atatürkçü Dü ünce Derne i ve Birliktelik, yeni anayasa dayatmas n n, demokratik laik cumhuriyetin sonu olaca n ve vatan n bölünmesi sonucunu getirece ini de erlendirerek, yeni anayasa dayatmas na kar mücadeleyi döneminde ana çal ma alan olarak belirlemi tir. Derne imiz, öncülü ünü yapt birliktelik ile yeni anayasa tehlikesine kar mücadelesini sürdürürken, Suriye ile sava a girilmemesi için de mücadele etmi, Ergenekon, Balyoz gibi hukuksuz dava ma durlar n n sürekli yan nda olmu tur. Bugün gelinen noktada yeni anayasa ve Suriye ile sava tehditleri durdurulmu, hukuksuz davalar çökmü tür. Sonuçta gezi direni i ç km t r ortaya. Art k halk m z, ça da cumhuriyet, demokrasi ve özgürlükler için ayaktad r. Bu iki y lda derne imiz veya birliktelikle birlikte gerçekle tirdi imiz eylemlere ili kin ayr nt l bilgiler BÖLÜM-1 (BÜYÜK K TLESEL EYLEMLER) dedir. (b) Gündeme li kin Çal malar Dönem içerisinde, temel olarak Türkiye nin gündeminde; yeni anayasa, Suriye ile sava giri imi, hukuksuzluk, milli bayramlar m z n kutlamalar n n ve and m z n kald r lmas, temiz siyaset ve seçim tart malar yer alm t r. Bu konularla ilgili olarak, toplumu ayd nlatmak ve kamuoyu olu turmak maksad yla; kitlesel eylemler, büyük kapal salon toplant lar gerçekle tirdik. Genel Ba kan m z Tansel Çöla an n da konu mac olarak kat ld paneller ve konular nda uzman konu mac lar n yer ald konferanslar düzenledik. Genel Ba kan m z ve Genel Merkez yöneticilerimiz, kat ld klar TV programlar nda görü lerini aç klad. Genel Ba kan m z n gündeme ili kin yapt bas n aç klamalar, ulusal-yerel yaz l ve görsel bas n-yay n organlar ile internet medyas nda ilgi çekti ve geni yer ald. (b).1- Yeni Anayasa sürecine ili kin çal malar milletvekili genel seçimi sonras nda iktidar taraf ndan, yeni anayasa konusunda çal malar ba lat lm t r. Konu; genel merkezimizde ülkemizin önde gelen bilim adam ve siyaset uzmanlar ile de erlendirilmi tir. Sonucunda; 12 Eylül darbe düzeninin getirdi i seçim sistemi ile olu mu meclis, halk n iradesini temsil etmedi inden, Anayasa yapmaya yetkili olmad gibi, yeni bir Anayasa yapmaya hukuki imkân olmad, 10 y ll k icraat dikkate al nd nda iktidar n dayatt Anayasan n sivil dikta ve bölünme Anayasas olaca, bu süreçte yer alman n söz konusu olamayaca de erlendirilmi tir. -4-

18 Genel Merkez ve ubelerimizce düzenlenen aç k oturum, panellerde, ortam ve artlar olu turulmadan, iktidar n dayatmas ile gündeme oturan yeni bir Anayasa çal mas na HAYIR dedik. Görü lerimizi bas n aç klamalar ile kamuoyuyla payla t k. 24 Mart 2013 Pazar günü Ankara'da Yenimahalle Naz m Hikmet Kültür Merkezinde Anayasa ve Türkiye gündemi konulu büyük toplant y Vatan, Cumhuriyet ve Emek Birlikteli i bile enleri olarak düzenledik. Toplant büyük ilgi gördü. Ankara da ilk defa 1600 ki i kapasiteli salonda düzenlenen toplant ya 6 bini a k n izleyici kat ld. Genel Sekreter Yard mc m z ve birliktelik sözcüsü Öner Tan k n yönetti i toplant n n konu mac lar ; Atatürkçü Dü ünce Derne i Genel Ba kan Tansel ÇÖLA AN, ÇYDD Genel Ba kan Prof.Dr. Aysel ÇEL KEL, stanbul Barosu Ba kan Av.Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL, Ankara Barosu Ba kan Av. Metin FEYZ O LU, Türk Hukuk Kurumu Ba kan Sabih KANADO LU, Gazeteci Bekir CO KUN, air-sanatç lar Giri imi Sözcüsü Ataol BEHRAMO LU, E itim Sendikas Genel Ba kan Veli DEM R, Engelliler Konfederasyonu Genel Ba kan Av. Turhan ÇL ve Ayd nl k gazetesi genel yay n yönetmeni lker YÜCEL olmu tur. Ayr ca, ehit aileleri ve gaziler ad na, gazi Koray GÜRBÜZ ve grevde olan BMC i çileri ad na, i çi Mustafa ATSIZ birer konu ma yapm lard r. Sonuçta; halktan yükselen tepkiler, meclis anayasa uzla ma komisyonunda yurtsever milletvekillerinin anayasan n de i tirilemez ilkelerine yönelik sald r lara kar verdi i mücadele ile yeni anayasa dayatmas, ask ya al nm görünmektedir. Bu sonucun al nmas nda büyük katk sa lam oldu umuzu de erlendiriyoruz. Sürecin tamamen sonland r lm oldu unu da dü ünmüyoruz. Uygun zemin bulundu unda anayasa sald r s n n yeniden ba lat laca de erlendirmesiyle, duyarl l m z devam ettiriyoruz. Yeni anayasa dayatmas na kar düzenlenen toplant lar, bas n aç klamalar ve Genel Ba kan m z Tansel Çöla an n konu malar ndan bir k s m, BÖLÜM-2 (GÜNDEME L K N ÇALI MALAR), Ek-1 dedir. (b).2- Suriye ile sava a kar çal malar ktidar n, Suriye deki iç sava a müdahil olmay öngören yanl politikas sonucu, Haziran 2012 de Suriye içinde sava uça m z dü ürülmü, Suriye de terör yapan unsurlar iktidar taraf ndan desteklenmi, ülkemiz milyona yak n Suriyeli göçmenle kar kar ya kalm t r. 11 May s 2013 tarihinde Hatay n Reyhanl ilçesinde patlayan bombalar 52 yurtta m z n ölümüne ve 146 yurtta m z n yaralanmas na neden olmu tur. Reyhanl patlamalar sonras nda Genel Ba kan m z, Genel Merkez yöneticilerinden olu an heyetle, bölgeyi ziyaret ederek taziyelerini ve yaral lar için geçmi olsun dileklerini iletmi tir. -5-

19 Ulu önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ün yurtta bar, dünyada bar ve sava zorunlu olmad kça bir cinayettir ilkelerini rehber edinen derne imiz, aç klamalar yla ve genel ba kan m z yapt konu malarda, Suriye ile Sava a Hay r demi tir. Ayr ca yapt m z kitlesel eylemlerde de inilen ana konulardan biri de bu olmu tur. Bugün gelinen noktada, halk m z n ezici bir ço unlu unun Suriye ile sava istemedi i anla lm t r. Uluslar aras toplumda, Suriye de mevcut yönetime kar ayaklanan unsurlara kar güvensizlik olu mu tur. Konuya ili kin yapt m z aç klamalar, BÖLÜM-2 (GÜNDEME L K N ÇALI MALAR), Ek-2 dedir. (b).3- Hukuksuz davalara kar çal malar Ergenekon, balyoz ve benzeri hukuksuz davalar görüldü ü andan itibaren Atatürkçü Dü ünce Derne i genel merkez, ubeler ve üyeleriyle dava ma durlar n n yan nda bulunmu, haks zl k ve hukuksuzluklar n kar s nda bulunmu tur. Gerek genel ba kan m z taraf ndan Silivri de duru malar s ras nda, gerekse de genel merkezimizden konuya ili kin görü lerimiz bas n aç klamalar yla kamuya duyurulmu tur. Kitlesel Eylemler bölümünde geni yer verdi imiz gibi, konuya duyarl demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerle birlikte 13 Aral k 2012, 08 Nisan 2013 ve 05 A ustos 2013 tarihlerinde Silivri de bulu mak üzere halka ça r da bulunduk. On binlerce yurtseverle, duru malar yap l rken mahkeme salonu d nda bulu tuk. 13 Aral k 2012 ve 08 Nisan 2013 tarihlerindeki bulu malarda, genel ba kan m z Tansel Çöla an kitleye hitap etti. Bugün gelinen noktada; 17 Aral k sonras ya anan olaylar sonras nda iktidar yöneticilerinin de itiraf ettikleri üzere, y llard r haks z ve hukuksuz biçimde cezaevlerinde bulunan yurtseverlere, gündemdeki tarifiyle kumpas kuruldu u anla lm t r. Söz konusu davalar çökmü tür. Son kamuoyu ara t rmalar, halk n % 80 e yak n k sm n n bu davalara inanmad n göstermektedir. Konuya ili kin genel ba kan m z n aç klamalar ve bas n duyurular m z, BÖLÜM-2 (GÜNDEME L K N ÇALI MALAR), Ek-3 dedir. (b).4- Milli bayramlar m z n kutlamalar n n s n rland r lmas ve and m z n kald r lmas na kar çal malar Bütün devletlerin co kuyla kutlad ulusal günleri oldu u bizimde ulusal bayramlar m z vard r. Bunlar s ras yla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram, 19 May s Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayram, 30 A ustos Zafer Bayram ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayram d r. 5 May s 2012 tarih ve 3073 say l Bakanlar Kurulu Karar ile say l Resmi Gazetede yay nlanarak yürürlü e giren Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtulu Günleri, Atatürk Günleri ve tarihi günlerde yap lacak tören ve kutlamalar yönetmeli i ile söz konusu bayramlar m z ve etkinlikler ku a çevrilmi tir. Resmi kutlamalar ve etkinlikler s n rland r l rken, derne imizin de öncülü ünde halk, yurdun birçok yerinde büyük bir -6-

20 kitlesellikle ve ölen havas içinde kutlamalar meydanlarda yapm t r. Geçti imiz iki y ldaki 29 Ekimler ve 19 May slardaki büyük halk bulu malar buna örnektir. Önceden 19 May slarda Samsun dan Ankara ya getirilen toprak Cumhurba kan na sunulmaktayd. Yeni yönetmelikle bu uygulamay kald rd lar. Atatürkçü Dü ünce Derne i, ulusal kurtulu sava n n ba lad Samsun dan getirilecek toprak ve bayra Atam za sunma karar ald. Bu maksatla; 19 May s 2013 te Samsun dan, Per embe Ak am Bisikletçilerince yola ç kar lan toprak ve bayrak, 22 May s 2013 günü An tkabir Tando an kap s önünde Genel Ba kan m z, Milletvekilleri, Genel Merkez yöneticilerimiz, Ankara ubelerimiz, Vatanda lar ve bas n taraf ndan kar lanm t r. Burada toprak ve bayrak Genel Ba kan m za teslim edilmi, bas n aç klamas ndan sonra Aslanl Yoldan yürüyü le mozole önüne gelinmi ve Atam z n manevi huzuruna toprak ve bayrak sunulmu tur. Atatürkçü Dü ünce Derne i bu gelene i bundan sonraki y llarda da sürdürme kararl l ndad r. Atam z unutturmaya yönelik tüm giri imler kar s nda halk m z en güzel cevab n, 10 Kas m 2013 tarihinde An tkabir i 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyle vermi tir. An tkabir ziyareti öncesinde yurdun her yerinden gelen üyelerimiz ve yurtta lar m z n kat l m yla 10 binlerce ki iyle Tando an da anma program düzenlenmi tir. Program n konu mac s olarak genel ba kan m z Tansel Çöla an, güncele ili kin bir konu ma yapm t r. Milli E itim Bakanl ; lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde, tarihli Resmi Gazetede yay mlanan de i iklikle, ilkö retim kurumlar nda ANDIMIZIN okunmas n kald rm t r. Derne imiz taraf ndan, yönetmeli in ilgili maddesinin iptal edilmesi ve yürürlü ün durdurularak, and m z n tekrar okutulabilmesi için Dan tay a dava aç lm t r. Milli bayram törenlerinin s n rland r lmas, Atatürk ü anma günleri ile And m za ili kin aç klamalar, genel ba kan m z n 10 Kas m 2013 Tando an konu mas ve and m z dava dilekçesi BÖLÜM-2 (GÜNDEME L K N ÇALI MALAR), Ek-4 dedir. (b).5- Temiz siyaset ve seçim ktidar n, demokrasiyi sand a endeksleyen bir tutumu bulunmaktad r. Sand k demokrasinin bir unsurudur ama tek ba na sand k demokrasiyi belirlemez. Çünkü Anayasa öyle demiyor. Türk milleti ad na karar verme yetkisi Meclis in ve ayn zamanda Yarg n nd r. Yasama, Yürütme ve Yarg hiçbiri birbirinden üstün de ildir. Yarg n n en önemli görevi denetimdir. Demokrasi yarg denetimi varsa vard r. Bir ülkede hak ve özgürlükler yarg n n güvencesi alt nda de ilse o ülkede demokrasi yoktur. Yerel seçimler 30 Mart 2014 tarihinde yap lm t r. A ustos 2014 te Cumhurba kanl seçimi, sonras nda ise genel seçimler yap lacakt r. Temiz ve adil bir seçim için uygulanmas gereken seçim sistemi nispi temsildir. Nispi temsilde verilen oylar n parlamentoda temsili yüzde 80 civar ndad r. Halen uygulanan D hont sistemi ise, yüzde 35 oy alan bir partinin Meclis te dörtte üç oran nda temsilini sa lamak üzere kurgulanm bir sistemdir. Bunun üzerine bir de yüzde 10 baraj uygulamas bulunmaktad r. Özellikle mecliste bulunan muhalefet, seçim sisteminde gerekli yasal ve idari de i iklikler konusunda srarl bir mücadele sürdürmelidir. -7-

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. GENEL TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi üyelerinin görüşlerine açılarak hazırlanmış olan program yaklaşımları, ilkeler, önermeler

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Bilgi ve Belge Merkezi, sahip olduğu elektrik mühendisliği ve Oda ilgili her türlü bilgi, belge ve kaynakla kapsamlı bir araştırma

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ KURULUŞ: Madde 1 İstanbul Kültür Üniversitesi, Anayasa, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU EMO İZMİR ŞUBESİ 30. DÖNEM İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYON RAPORU 6 Şubat 2016 Türkiye her 100 bin çalışan başına düşen ölümlü

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m :

3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : 3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Personel ve E itim Müdürlü ü, 22/04/2006 tarih ve 26147 say l resmi gazetede yay mlanarak yürürlü e giren 29/11/2005 tarih ve 2006/9809 say l Belediye

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz İçerik HayalEt Projesi Tanıtımı Neler yaptık? Üniversiteler girişimciliğe nasıl destek olabilir? BuHayalEt, üniversitenin

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Ulusal ve Küresel Perspektifte KAMU YÖNETİMİ. Teori ve Pratik. Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü

Ulusal ve Küresel Perspektifte KAMU YÖNETİMİ. Teori ve Pratik. Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü Ulusal ve Küresel Perspektifte KAMU YÖNETİMİ Teori ve Pratik Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Zahid SOBACI Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2014 yılı sonuna kadar

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE Helsinki Zirvesi 10 ve 11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de toplanan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Binyıl Bildirgesi ni kabul ederken genişleme sürecinde yeni

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı