13. OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "13. OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU"

Transkript

1 09-10 HAZ RAN 2012 / HAZ RAN OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU 1

2 Ç NDEK LER GENEL BA KAN TANSEL ÇÖLA AN IN SESLEN YAZISI.. ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE KURUCU ÜYELER.. ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE N N KURULU NEDEN... ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE GENEL BA KANLARI. GENEL YÖNET M KURULU.. GENEL DENETLEME KURULU... GENEL D S PL N KURULU GENEL KURUL GÜNDEM. ( ) DÖNEM ÇALI MA RAPORU. BÖLÜM-1 BÜYÜK K TLESEL EYLEMLER. BÖLÜM-2 TÜRK YE N N GÜNDEM LE LG L ÇALI MALAR. BÖLÜM-3 ÖRGÜTÜN KURUMSALLA MASI VE GÜÇLENMES LE LG L ÇALI MALAR.. BÖLÜM-4 BURS ÇALI MALARI.. BÖLÜM-5 BASINDA ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE.. BÖLÜM-6 GENEL SAYMANLIK RAPORU.. BÖLÜM-7 GENEL DENETLEME KURULU RAPORU.. BÖLÜM-8 GENEL D S PL N KURULU RAPORU.. BÖLÜM-9 HUKUK MÜ AV RL RAPORU.. BÖLÜM-10 B L M DANI MA KURULU RAPORU BÖLÜM-11 KT SAD LETME RAPORU. BÖLÜM-12 YAYIN KURULU RAPORU. BÖLÜM-13 GENEL MERKEZ GENÇL K KOLLARI ETK NL KLER -I-

3 SESLEN De erli arkada lar m, 13. Ola an Genel Kurulumuza ho geldiniz. Atatürkçü Dü ünce Derne i, ülkemizdeki ulusal ve tam ba ms zl kç birikimin yans mas n ta maktad r. Di er bir ifade ile ulustaki Atatürkçü bilinç ve potansiyel, Atatürkçü Dü ünce Derne i ile devam etmektedir. Derne imiz Türkiye nin en büyük demokratik kitle örgütüdür. Atatürkçü dü ünce sistemine bütünüyle sahip ç kan bu kurulu, ülkedeki ulusal potansiyelin, anti-emperyalist çizgide bir reflekse dönü mesinde, bu güne kadar etkin roller üstlenerek ba armay hedeflemi tir. Cumhuriyetin temel nitelikleri olarak 1937 de tamam Anayasaya giren ve 6 ok (Ulusalc Halkç Devletçi Laik Devrimci - Cumhuriyetçi ) olarak tan mlanan, devrimin uygulama ilkeleri bize bugün de yol göstericidir. Ne yaz k ki bugün emperyalizmin y k c etkileri, ülkemiz üzerinde, özellikle son on iki y lda, iktidar eliyle yürütülen politikalarla, giderek artan bir biçimde hissedilmektedir. Ekonomi, toplumsal ve siyasal ya am, yarg, özgürlükler ve demokrasi ile d politika gibi her alanda ya anan geriye gidi, Atatürkçü Dü ünce Derne ine: Türk ulusunda var olan Ulusal Ba ms zl k bilincini ön planda tutarak, yeniden Kuvvayi Milliyenin öncü kurulu u olmak ve Tam Ba ms z Türkiye yi kurmak için Atatürkçü dü ünce sistemini onar p yeniden egemen k lmak görevini vermektedir. 2 y l önce Haziran 2012 tarihlerinde yap lan 12. Ola an Genel Kurulumuzda yapt m konu mada, Atatürkçü Dü ünce Derne inin döneminde kurulu ilke ve amaçlar do rultusunda ula mas gereken hedeflerini; -Do ru örgütlenme, do ru söylem, do ru eylem ilkeleri do rultusunda, kitleler önünde güç oda olarak onlar mücadeleye katabilmek, -Sorunlara Atatürkçü bak aç s yla çözüm üretmek, -Tüm ulusalc Demokratik Kitle Örgütü, Meslek Odalar, Sendikalar ve Siyasi Partiler ile güç birliklerine giderek gücü büyütmek, -Genel Merkez ve ubelerimizin etkinliklerini daha çok kitlelere ula t racak eylemlere dönü türmek, böylece kitlelerin örgütlü güce olan ihtiyac n kar lamak olmal d r. eklinde belirtmi tim.

4 Arada geçen sürede, söylediklerimizi hayata geçirmi olman n huzuru içindeyiz. öyle ki; Bugün toplum, olumsuzluklar kar s nda tepki vermeye ba lam t r. Sessiz, korkan toplum, korkunun ecele faydas olmad n art k anlam t r. ktidar ortaklar kendi kendilerini yemeye ba lam t r. Ancak o temeli biz att k. O büyük eylem 19 May s 2012 de Samsun da ba lam t. 29 Ekimler ve 10 Kas mlarda ve 24 Mart 2013 te Ankara da, 13 Aral k 2012 de, 8 Nisan 2013 te ve 5 A ustos 2013 te Silivri de ve 19 May s 2013 te Samsun da ve Ankara da 10 binler, 100 binler, milyonlar meydanlar doldurmu tur. Halk gaz da yemi tir ama sonuçta Gezi direni i ç km t r ortaya. Art k halk her yerde eylemdedir. Halkta; ulusal bilinç, Cumhuriyet bilinci, laik bir toplumda ya aman n, özgür akl n önemli oldu u bilinci vard r. ki sene önce emek cephesinde hiç bir hareket yokken, sendikas zla t r lm bir Türkiye de, bugün görüyoruz ki emek de hakk na sahip ç kmaya çal yor. Mu la dan, Yata an dan, Zonguldak tan yola ç kanlar durdurulsa da hiç önemi yoktur. Emekçiler kazand lar. Yürüyü ün ba lam olmas önemlidir. Yürüyü ba lad ktan sonra durdurulamaz. E er bugün iktidar ve cemaatin foyalar ortaya ç km sa, halk meydanlar dolduruyorsa bunda, Atatürkçü Dü ünce Derne i nin iki y ll k yo un bir eylem çal mas vard r. Halk n korku duvar n y kmas n, söylemlerini ve dü üncelerini dile getirmesini, korkmayarak el ele yürümesini ve Cumhuriyet y k c lar na kar direnmeyi, bunlara dur! deme noktas nda öncü olduk. Bu süreçte Atatürkçü Dü ünce Derne i nin çok önemli pay oldu. Bu halk hareketlerinin gücü, iktidar ortaklar n birbirinden ay rm t r. Bugün gelinen noktada ne olduklar gözükmü tür. Paralel yap lanma de il bir suç örgütü vard r. Her eyi birlikte yapm lard r. kisi bütün kadrolar alm lar, bütün ihaleleri ye il sermayeye vermi ler, havuz medyas olu turmu lar. Bir iki direnen üniversite haricinde özgür üniversite ve ak l b rakmam lar. Vatan ve millet fikri olmad için ülkenin bir parças n verme konusunda hiç dertleri yok. Bu çerçevede yürüdüler, sadece kendilerine göre slami yap y getirmek için verdiler ve kar l n ald lar. Görevli olarak geldiler ve görevlerini yapt klar süre içinde bir yandan bölerken bir yandan kendi kadrolar n kurdular. Niçin bunlar birlikte çal t? ki ortak noktalar vard, birincisi ikisi de Cumhuriyet dü man. Cumhuriyet ilan edildikten itibaren Cumhuriyetin bütün ilkelerine kar lar, Cumhuriyete kin duyuyorlar. Padi ahl devam ettirmeyip halk yönetimini öne ç kard için Cumhuriyet yönetimine kar lar. kincisi de her halükarda bölücüler. Bu çerçevede hukuk hiç yok. Çünkü kinle yeti mi insanlar n içinde cemaat alg lamas vard r ve onlar hukuk bilmez. Hukuk bilmeyince hukuka sayg bilmezler, insan hakk tan mazlar. nsan haklar n korumak için bir ba ms z yarg olmas gerekir. Demokrasiyi asla istemezler ama demokrat gibi görünerek sizi o yap lanmaya çekerler.

5 Art k foyalar ortaya ç km t r. Millet bunlara gereken dersi verecektir. Halk n demokrasiyi, özgürlükleri ve cumhuriyeti yeniden in a etmek için önünde iki seçim ans vard r. Cumhurba kanl seçimi ile milletvekili genel seçimleri. Cumhurba kanl konusunda, halk n kabul edece i, cumhuriyetçi, ça da, dürüst adaylar n gösterilmesi iste imiz ve beklentimizdir. Milletvekilli i genel seçimi için öncelikli ele al nmas gereken konu ise seçim sistemidir. 12 Eylül eliyle nispi temsil kald r lm t r. En adil seçim sistemi nispi temsildir. Nispi temsilde ben verdi im oyu Meclis te yüzde 80 görürüm. 12 Eylül de D hont sistemine geçildi. D hont sistemi yüzde 35 oy alan bir partinin Meclis te dörtte üç oran nda temsilini sa lamak üzere kurgulanm bir sistem. 12 Eylül bunu yapmakla kalmad, bir de üzerine yüzde 10 baraj koydu. Mevcut seçim yasas ile seçimlere girilmesi halinde, halk n mecliste demokratik biçimde temsili mümkün olmayacakt r. Halk, Atatürk devrimi yanl s, Cumhuriyet yanl s ve kurulu ilkelerini tekrar ya atmak isteyen gerçek Cumhuriyetçileri iktidar olarak görmek istemektedir. Bugün gelinen noktada halk unu gösterdi: Direndi inde kazan yorsun. Direnmeye ba lad n zda, art k durmuyorum, bu hakk md r, bunu al yorum dedi inizde kazan yorsunuz. Karar vermek ve yürümek çok önemlidir, bugün halk bunu yap yor. Bireyler tek tek ve alana ç kan farkl örgütlerle. Meydanlardaki halk n büyük ço unlu unun beklentileri ile Atatürkçü Dü ünce Derne inin amaç ve ilkeleri birbiriyle uyumludur. Halk n gücünü, örgütlü güce dönü türmek, sonuç almak için çok önemlidir. Bugün için, bu gücün örgütlenmesini sa layabilecek örgüt, Atatürkçü Dü ünce Derne idir. Yeni dönemdeki görevimiz, bu örgütlenmeyi sa layacak yap y olu turmak olmal d r. Bunu ba arm Atatürkçü Dü ünce Derne i, Türkiye de gündemi belirleyebilecek bir noktaya da gelmi olacakt r. ki y l önce sözlerimi a a da belirtti im cümle ile bitirmi tim. Mutluyum ki, bugün ayn cümleleri daha inançl tekrarlayabiliyorum. Tarih, al nacak olan bu sonuçta, Atatürkçü Dü ünce Derne inin tüm aktif üyelerinin çabalar n n katk s n, kal n ve büyük harflerle yazacakt r. Hepinize gönülden te ekkür ediyorum kimilerinin ba ar y l de il, ama 2019 Atatürk ün ve O nun Cumhuriyetinin y ld z n n yeniden parlayaca y l olacakt r. Sizleri sevgi ve sayg ile selaml yorum. Tansel ÇÖLA AN Genel Ba kan

6 ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE KURUCU ÜYELER L STES 1. Ord.Prof.Dr. H fz Veldet VEL DEDEO LU 2. Prof.Dr. Nusret F EK 3. Prof.Dr. Hüsnü Hasan GÖKSEL 4. Prof.Dr. M.Rag p SARICA 5. M.Rauf NAN 6. Prof.Dr. Lütfü DURAN 7. Prof.Dr. Muzaffer Baki AKSOY 8. Celil GÜRKAN 9. Prof.Dr. Cahit TALAS 10. Ahmet Hamdi BOYACIO LU 11. A.Hicri F EK 12. Kaz m YEN CE 13. Doç.Dr. Bahriye ÜÇOK 14. Prof.Dr. Ayhan ÇAVDAR 15. hsan TOPALO LU 16. Sami Nabi ÖZERD M 17. H. Bedri KORAMAN 18. Prof.Dr. Muammer AKSOY 19. Prof.Dr. Nejat KAYMAZ 20. Prof.Dr. Mustafa ALTINTA 21. Doç.Dr. An l ÇEÇEN 22. Lerzan AKYOLLU 23. Gürbüz D. TÜFEKÇ 24. Hayri BALTA 25. Mustafa CO TURO LU 26. Jale Candan GÜNAY 27. Dr. Ziya T NEL 28. Rü tü ÖZAL 29. Doç.Dr. Faz l SA LAM 30. Nermin ÖZTU 31. Sabiha ER 32. Süheyla KAYMAZ 33. Mualla GÖKHAN 34. Dr. A. Cengiz BÜKER 35. Prof.Dr. Özer OZANKAYA 36. M. Suphi GÜRSOYTRAK 37. Arif ÇAVDAR 38. Sacit SOMEL 39. Prof.Dr. S. Çetin ÖZO LU 40. Ayyuk ERENBERK 41. Demirhan TUNCAY 42. Hüseyin EMRE 43. Selahattin CANBAY 44. Arslan KAYA 45. Fahrettin TELSEREN 46. Hayri OSMANO LU 47. Hüseyin Avni GÜLER 48. N. lter ERTU RUL 49. Mehmet ALDAN 50. Süreyya EH DO LU

7 ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE KURULU NEDEN Atatürkçü Dü ünce Derne i nin kurulu nedeni, 1989 y l nda Kurucular Kurulu taraf ndan a a daki gibi belirlenmi tir. Atatürk'ün bedensel varl n n art k aram zda bulunmamas ndan cesaret alan içteki ve d taki kimi olumsuz güçler, O'nun yeni Türk Devletini yaratma do rultusunda ilk ad m att 19 May s 1919'un üzerinden tam 70 y l n geçti i bugünlerde, Atatürk devrim ve ilkelerine kar, aç k ya da kapal sald r lar n doru a ula t rm bulunmaktad r. Bundan daha kötüsü, plânl ve sinsi bir çal ma ile o devrim ve ilkeleri gelecekte yok etmek çabas içindeler. Oysa Atatürk; Sadece "Ba ms zl tümüyle tehlikeye dü mü Türk Ulusunu ve yurdunu emperyalist güçlerin i galinden kurtaran bir büyük asker" de ildir. O, bunun çok daha ötesinde, örne in siyasal, kültürel ve ekonomik alanlar ba ta olmak üzere, her alanda ba ms zl m z yok edici ya da k s tlay c olumsuz ba lar koparan; Ulusal egemenli i gerçekle tirerek Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ; Ki isel inançlara dokunmayarak, toplumumuzu Ortaça zihniyetinden ve eriattan kaynaklanan "nakil"e dayal kurum ve kurallardan kurtar p, sürekli biçimde ça da ve uygar bir ulus olman n ve böyle kalman n yollar n gösteren, "ak l"a dayal lâik dü ünce, lâik hukuk ve lâik ö retim sistemlerini toplum ya am nda egemen k lan; Tüm özgürlüklerin ve insan haklar n n sosyal Hukuk Devletinin ve ço ulcu demokrasinin yolunu açan; Yüzy llarca ikinci s n f insan durumuna dü ürülmü Türk kad n n gerçek yerine yükseltip, e it haklara ve e it onura sahip insan ve yurtta yaparak, yapay e itsizlikleri kald ran; çten ve d tan kaynaklanan her tür sömürüye kar ç karak, halk n yaln z siyasal de il, ekonomik ve sosyal alanda da gerçek efendi durumuna gelmesini ve tüm yurtta lar n gönencini devletin varl k nedeni ve amac sayan;

8 Ulusal ekonominin giri imcilerin keyfine, yaln z kâr ve rekabet mekanizmas na göre ba bo biçimde i lemesine de il, toplumun ve tüm yurtta lar n gereksinimlerini kar layacak biçimde devlet taraf ndan yönlendirilmesini ilke olarak benimsemi ve benimsetmi olan; Yurdumuzun yeralt ve yerüstü zenginliklerinden, Türkiye halk n n yararlanmas n benimseyen ve kabul ettiren; Misak- Millî s n rlar içinde "Türk'üm" diyen herkesin Türk oldu u ölçütünü getirerek, rkç l reddedip; yap c, olumlu ve ça da Türk Ulusalc l n yaratarak, onu devletimizin temel ilkelerinden biri yapan; Her yurtta n e itimden, bilimden ve sanattan pay n almas n, "fikri hür, irfan hür, vicdan hür ku aklar n yeti tirilmesini devletin ba ta gelen görevi yapan; Kültür emperyalizminden kurtulabilmemiz ve e itimin yayg nla t r labilmesi için yeni Türk harflerini kabul etmenin yan nda Türk dilinin ar nd r lmas ve zenginle tirilmesini büyük bir toplumsal görev sayan. Türk Ulusunun tarihini, ça da insan kökenine ba layan; "Yurtta bar, Dünyada bar " ilkesi ile devlet ya am nda ve uluslararas ili kilerde kaba kuvveti, rkç l, sald r sava n mahkûm eden; Bütün uluslar n insanl k ailesinin bir parças oldu unu vurgulayarak, insanl n bütünle mesi dü üncesinin tohumlar n atan Ça da Devlet Kurucusudur. Bu durum kar s nda Atatürk devrim ve ilkelerinin, toplumsal sorunlar m z n çözümlenmesinde k tutucu niteli e ve yarat c güce sahip oldu una inananlar, "Atatürkçü Dü ünce Derne i"ni kurarak, O'nun devrim ve ilkelerinin gelecekte de egemen olmas na katk da bulunma ve onlara bekçilik yapma zorunlulu unu duymu lard r. " Kurucular Kurulu - 19 May s 1989

9 ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE GENEL BA KANLARI Prof.Dr. Muammer AKSOY (Kurucu Genel Ba kan) Celil GÜRKAN Prof.Dr. Nejat KAYMAZ Arif ÇAVDAR Prof.Dr. Özer OZANKAYA Süreyya EH DO LU M.Suphi GÜRSOYTRAK Burhan APAYDIN M.Suphi GÜRSOYTRAK Yekta Güngör ÖZDEN Halil brahim AH N Ertu rul KAZANCI M. ener ERUYGUR Tansel ÇÖLA AN

10 GENEL YÖNET M KURULU Tansel ÇÖLA AN Genel Ba kan Hüseyin Emre ALTINI IK Genel B k.yrd. Prof.Dr. Ayhan F LAZ Genel B k.yrd. Elif ÇUHADAR Genel Sekreter Celal AKPINARLI Genel Sayman Öner TANIK Gn. Sek. Yrd. Sevil Nazan KESK N Gn. Sek. Yrd. Ersan BARKIN Gn. Sek. Yrd. adiye YE LYURT Gn. Sayman Yrd. Nazmi ARVAN GYK Üyesi Re at DEM RC GYK Üyesi Prof.Dr. Sina AK N GYK Üyesi Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA GYK Üyesi Tolga AKGÜN GYK Üyesi Ahmet MET N GYK Üyesi Kutlay ALPU AN GYK Üyesi Nuri Osman APAYDIN GYK Üyesi Lütfü KIRAYO LU GYK Üyesi Kamil Cemal YETG NER GYK Üyesi Mehmet ALTINTOP GYK Üyesi Mehmet PINAR GYK Üyesi

11 Ercan UZUN GYK Üyesi Alaz TET K GYK Üyesi Zuhal Özen MANO LU GYK Üyesi Gökhan B NZAT GYK Üyesi GENEL DENETLEME KURULU Ömer SAYAN Ba kan Abdüllatif DEVRAN Ba kan Yrd. Asl han ÇELEB Yazman Güner ALTUN Üye Kemal I IN Üye Mahmut DEM R Üye Cihangir DÜNDAR Üye GENEL D S PL N KURULU Remzi BABACAN Ba kan Hülya ren ÜRES N Ba kan Yrd. Mualla YILMAZ Yazman Çi dem EL BOL Üye Tomris Esma YILMAZ Üye

12 Ayhan ÖZTÜRK Üye smail AKBAL Üye

13 GÜNDEM ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE 13. OLA AN GENEL KURUL GÜNDEM 1. Aç l. Mustafa Kemal Atatürk ve ehitlerimiz için sayg duru u ve stiklal Mar. 2. Genel Kurul Ba kanl k Divan n n olu mas. 3. Gündemin oylanmas ve Ba kanl k Divan na tutanaklar imzalama yetkisi verilmesi. 4. Genel Ba kan n aç l konu mas. 5. Konuklar n konu malar. 6. Yönetim Kurulu çal ma raporunun okunmas.(gelir-gider tablosu ve Bilançonun okunmas.) 7. Genel Denetleme Kurulu raporununokunmas. 8. Genel Disiplin Kurulu raporunun okunmas. 9. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlar na ili kin genel görü me aç lmas. 10. Görü lere kar Yönetim Kurulu nun yan t vermesi. 11. Genel Yönetim Kurulunun aklanmas. 12. Genel Denetleme Kurulunun aklanmas. 13. tiraz edilen Yönetim Kurulu kararlar n n kesinle tirilmesi. 14. Tahmini Bütçenin görü ülmesi ve karara ba lanmas. 15. Tüzük 16/e maddesi uyar nca üye giri ve y ll k ödenti tutar n n belirlenmesi. 16. Kendi kurullar nca fesih edilen ya da Valilik-Kaymakaml klarca feshi bildirilen ubeler hakk nda karar verilmesi. 17. Yeni aç lacak ubelerin belirlenmesi. 18. Genel Yönetim Kuruluna gayrimenkul al m,sat m, kiralama, takas, intifa hakk kullanma vb. yetkilerin verilmesine. 19. Organlar n seçimi. a- Genel Yönetim Kurulu (25 Asil - 25 Yedek üyenin seçimi) b- Genel Denetleme Kurulu (7 Asil - 7 Yedek üyenin seçimi) c- Genel Disiplin Kurulu (7 Asil - 7 Yedek üyenin seçimi) 20. Kapan.

14 (I)- Giri Cumhuriyet ehidi, Kurucu Genel Ba kan m z Prof.Dr. Muammer AKSOY un öncülü ünde kurulan Atatürkçü Dü ünce Derne i, Kurucular Kurulunun tespit etti i ilkeler do rultusunda, Kemalist ideolojisinin anlat lmas ve yayg nla t r lmas nda etkili ve tarihsel ödevine yak an çal malar yaparak, ülkemizin en büyük demokratik kitle örgütü durumuna gelmi, bundan sonra da bu sorumlulu unun gere ini yerine getirecektir. Günümüzde, ülkemizin anayasal hukuk düzeni, Cumhuriyetimizin kurulu felsefesi, Atatürk devrim ve ilkeleri, iktidar vas tas yla gerçekle tirilen uygulamalarla yok edilmek isteniyor. Bu y k c süreçte, Atatürkçü Dü ünce Sistemini (Kemalizm), korumak ve yeniden in a etmek örgütümüzün kurulu nedenidir. Bu hedefe ula mak için verdi imiz mücadelede yol göstericimiz; Atatürk Devrim ve lkeleridir. Çal ma raporumuzu; bu amaç ve çerçevede gerçekle tirebildiklerimizi ve isteyip de gerçekle tiremediklerimizi neden ve sonuçlar n da içeren bir de erlendirme ile sizlerle payla mak için haz rlad k. (II)- Genel Bir Durum De erlendirmesi Yeni Dünya düzeni veya küreselle me ad verilen geli meler, tüm dünyada oldu u gibi, ülkemizde de y k c etkisini göstermektedir. Küreselci ve sözde serbest piyasac ekonomi politikalar ; özelle tirmelerle tar m ve sanayi varl m z eritmi ; topraklar m z yer alt, yerüstü zenginlikleri ile küresel irket ve yabanc sermayenin sömürüsüne aç lm ; ülkenin tüm ileti im haberle me ve tüm mali banka sigorta sistemi bu güçlerin tekeline ve kontrolüne devredilmi tir. Bölgemiz Büyük Ortado u Projesi (BOP) ile emperyalizmin amaçlar do rultusunda ekillendirilmeye çal lmaktad r. Askeri i gallerle veya yanda iç ayaklanmalarla kom u ülkelerimiz bu sald r lar sonucunda ya parçalanm, yeni devletler ortaya ç km ya da ba ml yönetimler meydana getirilmi tir. Türkiye bu plan n içine sokulmaya çal lmaktad r. Ekonomik ba ms zl çökertilmi ülkemiz emperyalizmin, etnik ve dini ayr malar keskinle tirecek yo un sald r lar yla kar kar yad r. Demokrasi süslemesiyle halka sunulan bu süreç; bir yandan ekonomik, yarg sal, medyatik araçlarla sürdürülen bask ve iddet politikas, bir yandan da cemaat-tarikat te vik politikalar yla yürütülmektedir. Bugün gelinen noktada bu siyasette t kanm t r. Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinin en bunal ml ve kritik dönemini ya amaktad r. Vatan m z n bütünlü ü ve Laik Demokratik Cumhuriyet tehdit alt ndad r. Söz konusu tehditle mücadele etmesi anayasal görev olan devlet kurumlar n n ço u yozla t r lm veya etkisizle tirilmi tir. Devletin laik niteli inden uzakla lm t r. çinin, emekçinin i güvencesi ve sendikal haklar t rpanlanm, emek-sermaye dengesi yok edilmi, insanlar m z yoksulluk içinde sadakaya muhtaç edilmi tir. Topraklar m z, sanayi tesislerimiz, milli bankalar m z yabanc lara sat lm t r. E itimde bilimsellikten uzakla lm t r. Demokratik haklar n kullan lmas engellenmi, gençlerimiz gösteri hakk n kullan rken, gaz fi ekleriyle veya -1-

15 dövülerek öldürülmü tür. Sosyal medya yasaklar nda görüldü ü gibi ki i hak ve hürriyetleri bask alt na al nm t r. Yolsuzluk ile rü vet yayg nla arak dev boyutlara ula m, hukuk devletinden ve yarg ba ms zl ndan söz etmek imkâns z hale gelmi tir. Korkusuz ya ama özgürlü ü kalmam t r. Terk edilen planlama ve halkç devlet anlay, toplumsal dengesizlikler aras nda uçurum yaratm t r. En yüce de er yap lan para ahlaki de erleri çürütmü tür. Bu çarp kl ktan yararlanan belli bir dini anlay n egemen oldu u iktidar devleti ele geçirmi, devlet, hepimizin devleti olmaktan ç kar lm t r. Umut n ise millet yakm t r. Son iki y lda derne imizin de öncülü ünü yapt kitlesel halk hareketleriyle milletimiz, ça da cumhuriyeti, demokrasiyi ve vatan n bütünlü ünü sahiplendi ini göstermi tir. (III) dönemi geli meleri ve bu dönemde Atatürkçü Dü ünce Derne i Yukar da bahsetti imiz genel görünümle birlikte son y llarda ülkemizin gündeminde, yeni anayasa tehdidi, Suriye ile sava ve Ergenekon, Balyoz gibi hukuksuz davalar sürekli yer alm t r y l ba nda; Türkiye yi bölecek Demokratik Laik Cumhuriyeti sonland racak yeni anayasa çal malar bütün h z yla sürmekteydi. Türkiye yi Suriye de sava a sokmak istek ve niyeti gündemdeydi. Bu sava, ülkemizi, bir daha ç kamayacak ekilde Ortado u batakl na çekecek, etnik kimlik ve mezhep kavgalar n körükleyecekti. Ergenekon, Balyoz ve benzeri hukuksuz davalar ile yurtsever ayd nlar m z, siyasetçilerimiz, askerlerimiz tutuklanm ; sinmi, korku içinde bir toplum yarat lm t. te bu ortamda, Haziran 2012 tarihlerinde gerçekle tirilen 12. Ola an Genel Kurulumuzda, Genel Ba kan m z Tansel Çöla an, Atatürkçü Dü ünce Derne inin döneminde kurulu ilke ve amaçlar do rultusunda ula mas gereken hedeflerini; -Do ru örgütlenme, do ru söylem, do ru eylem ilkeleri do rultusunda, kitleler önünde güç oda olarak onlar mücadeleye katabilmek, -Sorunlara Atatürkçü bak aç s yla çözüm üretmek, -Tüm ulusalc Demokratik Kitle Örgütü, Meslek Odalar, Sendikalar ve Siyasi Partiler ile güç birliklerine giderek gücü büyütmek, -Genel Merkez ve ubelerimizin etkinliklerini daha çok kitlelere ula t racak eylemlere dönü türmek, böylece kitlelerin örgütlü güce olan ihtiyac n kar lamak olmal d r. Biçiminde belirtmi tir. Bugün, Genel Ba kan m z n o zaman belirtti i hedef do rultusunda yap lan çal malar n büyük ölçüde sonuç verdi ini söyleyebiliriz. öyle ki; -2-

16 Toplum art k tepki vermeye ba lam t r. Sindirildi i zannedilen halk aya a kalkm t r. Uzun y llar boyunca ortakl k yapan iktidar ve cemaat birbirlerini yemeye ba lam t r. Ancak bu sonuca gelinmesinde derne imizin yapm oldu u özverili çal malar n büyük etkisi olmu tur. (a) Büyük Kitlesel Eylemler Atatürkçü Dü ünce Derne i; kendili inden veya farkl konularda de i ik örgütlerle birliktelikler olu turarak, halk n bekledi i eylemleri yapma potansiyeli ve kapasitesine sahip oldu unu geçmi ten bu yana çe itli örneklerle göstermi tir. Bu tarihsel birikimin güvenciyle, 19 May slarda, örgütümüzün öz gücüyle Samsun da ba latt m z ve devam ettirdi imiz eylemlerimizi; bu öz güçten ve ubelerimizden ald m z deste e dayanarak, geni kitlelere yaymak maksad yla güç birlikleri olu turduk. Bu amaçla, Mart 2012 ten itibaren, sorunlara Atatürkçü bak aç s yla bakan Demokratik Kitle Örgütleri ve sendikalara ça r da bulunduk ve bu ça r ya olumlu yan t veren kurulu lar ile gücü büyüttük. Mart 2012 de derne imizin öncülü ünde bir araya gelen örgütlerin olu turdu u ortak giri im adl birliktelik, 29 Ekim 2012 Ulus Meydan nda ba layan kitlesel halk hareketiyle büyümü ve Vatan, Cumhuriyet ve Emek Birlikteli i ad n alm t r. Genel Ba kan m z Tansel Çöla an a a da yer alan, 02 Ekim 2012 tarihli bas n aç klamas yla birlikteli i ve 29 Ekim Ulus bulu mas n kamuoyuna duyurmu tur. Atatürkçü Dü ünce Derne i Genel Ba kan Tansel Çöla an Aç klad : 29 Ekim Bulu mas Atatürkçü Dü ünce Derne inin Ça r s le Bir araya Gelen Demokratik Kitle Örgütlerinin Ortak nisiyatifidir. Mustafa Kemal Atatürk, Söylev ine, 1919 y l May s n n 19. günü Samsun'a ç kt m. Genel durum ve görünü diye ba lar. Genel görünü içler ac s d r. galci devletler padi aha tüm isteklerini kabul ettirmi ; onlara yaslanan, halk n n gelece ini yok sayan saray; ordunun da lmas na, yurdun her kö esinin i galine izin vermi tir. Halk, yokluk ve yoksunluk içindedir; ama umutsuz ve umars z de ildir. Yurtseverler örgütlenir; direnir... Mustafa Kemal ATATÜRK önderli inde ulusal kurtulu sava n yapar ve i galci emperyalistleri ülkeden kovar. Türk Ulusu, böyle destans bir iradenin, direnmenin, mücadelenin sonunda; köhnemi Osmanl düzenini y kar, tam ba ms z, vatan ve milletiyle bölünmez bütünlü ü esas alan, ulus iradesine dayal demokratik, laik ve ça da bir cumhuriyet kurulur. Ata m z n bu yüce eseri tahrip edilmektedir. O nun en büyük devrimlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünüp parçalanmaya çal lmaktad r. Çare; Tüm sorunlar m z n çözümü; egemenli in gerçekten ulusta oldu u, her alanda tam ba ms zl k ilkesiyle, ak l ve bilimin öncülü ünde, emperyalist talepler yerine halk n ç karlar n ön plana ç karan Ulusal Yönetim anlay ndad r. Atatürkçü Dü ünce Derne i bu gerçekten hareketle halk m z n isteklerine yan t vermek, kalbi yurt sevgisiyle çarpan her ki iyi ve kurumu bir araya getirmek ve 29 Ekim in; zorbal a kar halk n direnme gücünün sergilenece i bir ölen olmas için tüm demokratik kitle örgütlerine, siyasi partilere ve halk m za tarihi bir ça r yapm t r. Bu ça r ya olumlu yan t veren demokratik kitle örgütleriyle yap lan toplant larda vatan ve cumhuriyet birlikteli i kurulmu ve 29 Ekim de büyük bulu ma karar al nm t r. Taban çal malar tüm yurtta devam etmektir. Tüm halk m z 29 Ekim saat da Ankara-Ulus ta 1. Meclis önünde bulu maya ça r yoruz

17 Çe itli eylemlerde onlarca kitle örgütü, sendika ve meslek odas n n destek verdi i birliktelik; cumhuriyet de erlerine sahip ç karak, ülkemizin tam ba ms zl, birli i ve bütünlü üne yönelik her türlü tehdide kar halk n gücüne dayanarak, demokratik yol ve yöntemlerle mücadele etmek amac yla temel esaslarda bir araya gelen örgütlerden olu mu tur. Birlikteli in e güdümü derne imiz taraf ndan sa lanmaktad r. Toplant lar genel merkezimizde, genel ba kan m z ba kanl nda yap lmaktad r. Birliktelik sözcüsü genel sekreter yard mc m z Öner Tan k t r. Birliktelik, herhangi bir platform veya çat örgütü olmay p, Türkiye yi ilgilendiren yak c ana konularda eylem birlikteli ini kendisine alan olarak belirlemi tir. Atatürkçü Dü ünce Derne i ve Birliktelik, yeni anayasa dayatmas n n, demokratik laik cumhuriyetin sonu olaca n ve vatan n bölünmesi sonucunu getirece ini de erlendirerek, yeni anayasa dayatmas na kar mücadeleyi döneminde ana çal ma alan olarak belirlemi tir. Derne imiz, öncülü ünü yapt birliktelik ile yeni anayasa tehlikesine kar mücadelesini sürdürürken, Suriye ile sava a girilmemesi için de mücadele etmi, Ergenekon, Balyoz gibi hukuksuz dava ma durlar n n sürekli yan nda olmu tur. Bugün gelinen noktada yeni anayasa ve Suriye ile sava tehditleri durdurulmu, hukuksuz davalar çökmü tür. Sonuçta gezi direni i ç km t r ortaya. Art k halk m z, ça da cumhuriyet, demokrasi ve özgürlükler için ayaktad r. Bu iki y lda derne imiz veya birliktelikle birlikte gerçekle tirdi imiz eylemlere ili kin ayr nt l bilgiler BÖLÜM-1 (BÜYÜK K TLESEL EYLEMLER) dedir. (b) Gündeme li kin Çal malar Dönem içerisinde, temel olarak Türkiye nin gündeminde; yeni anayasa, Suriye ile sava giri imi, hukuksuzluk, milli bayramlar m z n kutlamalar n n ve and m z n kald r lmas, temiz siyaset ve seçim tart malar yer alm t r. Bu konularla ilgili olarak, toplumu ayd nlatmak ve kamuoyu olu turmak maksad yla; kitlesel eylemler, büyük kapal salon toplant lar gerçekle tirdik. Genel Ba kan m z Tansel Çöla an n da konu mac olarak kat ld paneller ve konular nda uzman konu mac lar n yer ald konferanslar düzenledik. Genel Ba kan m z ve Genel Merkez yöneticilerimiz, kat ld klar TV programlar nda görü lerini aç klad. Genel Ba kan m z n gündeme ili kin yapt bas n aç klamalar, ulusal-yerel yaz l ve görsel bas n-yay n organlar ile internet medyas nda ilgi çekti ve geni yer ald. (b).1- Yeni Anayasa sürecine ili kin çal malar milletvekili genel seçimi sonras nda iktidar taraf ndan, yeni anayasa konusunda çal malar ba lat lm t r. Konu; genel merkezimizde ülkemizin önde gelen bilim adam ve siyaset uzmanlar ile de erlendirilmi tir. Sonucunda; 12 Eylül darbe düzeninin getirdi i seçim sistemi ile olu mu meclis, halk n iradesini temsil etmedi inden, Anayasa yapmaya yetkili olmad gibi, yeni bir Anayasa yapmaya hukuki imkân olmad, 10 y ll k icraat dikkate al nd nda iktidar n dayatt Anayasan n sivil dikta ve bölünme Anayasas olaca, bu süreçte yer alman n söz konusu olamayaca de erlendirilmi tir. -4-

18 Genel Merkez ve ubelerimizce düzenlenen aç k oturum, panellerde, ortam ve artlar olu turulmadan, iktidar n dayatmas ile gündeme oturan yeni bir Anayasa çal mas na HAYIR dedik. Görü lerimizi bas n aç klamalar ile kamuoyuyla payla t k. 24 Mart 2013 Pazar günü Ankara'da Yenimahalle Naz m Hikmet Kültür Merkezinde Anayasa ve Türkiye gündemi konulu büyük toplant y Vatan, Cumhuriyet ve Emek Birlikteli i bile enleri olarak düzenledik. Toplant büyük ilgi gördü. Ankara da ilk defa 1600 ki i kapasiteli salonda düzenlenen toplant ya 6 bini a k n izleyici kat ld. Genel Sekreter Yard mc m z ve birliktelik sözcüsü Öner Tan k n yönetti i toplant n n konu mac lar ; Atatürkçü Dü ünce Derne i Genel Ba kan Tansel ÇÖLA AN, ÇYDD Genel Ba kan Prof.Dr. Aysel ÇEL KEL, stanbul Barosu Ba kan Av.Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL, Ankara Barosu Ba kan Av. Metin FEYZ O LU, Türk Hukuk Kurumu Ba kan Sabih KANADO LU, Gazeteci Bekir CO KUN, air-sanatç lar Giri imi Sözcüsü Ataol BEHRAMO LU, E itim Sendikas Genel Ba kan Veli DEM R, Engelliler Konfederasyonu Genel Ba kan Av. Turhan ÇL ve Ayd nl k gazetesi genel yay n yönetmeni lker YÜCEL olmu tur. Ayr ca, ehit aileleri ve gaziler ad na, gazi Koray GÜRBÜZ ve grevde olan BMC i çileri ad na, i çi Mustafa ATSIZ birer konu ma yapm lard r. Sonuçta; halktan yükselen tepkiler, meclis anayasa uzla ma komisyonunda yurtsever milletvekillerinin anayasan n de i tirilemez ilkelerine yönelik sald r lara kar verdi i mücadele ile yeni anayasa dayatmas, ask ya al nm görünmektedir. Bu sonucun al nmas nda büyük katk sa lam oldu umuzu de erlendiriyoruz. Sürecin tamamen sonland r lm oldu unu da dü ünmüyoruz. Uygun zemin bulundu unda anayasa sald r s n n yeniden ba lat laca de erlendirmesiyle, duyarl l m z devam ettiriyoruz. Yeni anayasa dayatmas na kar düzenlenen toplant lar, bas n aç klamalar ve Genel Ba kan m z Tansel Çöla an n konu malar ndan bir k s m, BÖLÜM-2 (GÜNDEME L K N ÇALI MALAR), Ek-1 dedir. (b).2- Suriye ile sava a kar çal malar ktidar n, Suriye deki iç sava a müdahil olmay öngören yanl politikas sonucu, Haziran 2012 de Suriye içinde sava uça m z dü ürülmü, Suriye de terör yapan unsurlar iktidar taraf ndan desteklenmi, ülkemiz milyona yak n Suriyeli göçmenle kar kar ya kalm t r. 11 May s 2013 tarihinde Hatay n Reyhanl ilçesinde patlayan bombalar 52 yurtta m z n ölümüne ve 146 yurtta m z n yaralanmas na neden olmu tur. Reyhanl patlamalar sonras nda Genel Ba kan m z, Genel Merkez yöneticilerinden olu an heyetle, bölgeyi ziyaret ederek taziyelerini ve yaral lar için geçmi olsun dileklerini iletmi tir. -5-

19 Ulu önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ün yurtta bar, dünyada bar ve sava zorunlu olmad kça bir cinayettir ilkelerini rehber edinen derne imiz, aç klamalar yla ve genel ba kan m z yapt konu malarda, Suriye ile Sava a Hay r demi tir. Ayr ca yapt m z kitlesel eylemlerde de inilen ana konulardan biri de bu olmu tur. Bugün gelinen noktada, halk m z n ezici bir ço unlu unun Suriye ile sava istemedi i anla lm t r. Uluslar aras toplumda, Suriye de mevcut yönetime kar ayaklanan unsurlara kar güvensizlik olu mu tur. Konuya ili kin yapt m z aç klamalar, BÖLÜM-2 (GÜNDEME L K N ÇALI MALAR), Ek-2 dedir. (b).3- Hukuksuz davalara kar çal malar Ergenekon, balyoz ve benzeri hukuksuz davalar görüldü ü andan itibaren Atatürkçü Dü ünce Derne i genel merkez, ubeler ve üyeleriyle dava ma durlar n n yan nda bulunmu, haks zl k ve hukuksuzluklar n kar s nda bulunmu tur. Gerek genel ba kan m z taraf ndan Silivri de duru malar s ras nda, gerekse de genel merkezimizden konuya ili kin görü lerimiz bas n aç klamalar yla kamuya duyurulmu tur. Kitlesel Eylemler bölümünde geni yer verdi imiz gibi, konuya duyarl demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerle birlikte 13 Aral k 2012, 08 Nisan 2013 ve 05 A ustos 2013 tarihlerinde Silivri de bulu mak üzere halka ça r da bulunduk. On binlerce yurtseverle, duru malar yap l rken mahkeme salonu d nda bulu tuk. 13 Aral k 2012 ve 08 Nisan 2013 tarihlerindeki bulu malarda, genel ba kan m z Tansel Çöla an kitleye hitap etti. Bugün gelinen noktada; 17 Aral k sonras ya anan olaylar sonras nda iktidar yöneticilerinin de itiraf ettikleri üzere, y llard r haks z ve hukuksuz biçimde cezaevlerinde bulunan yurtseverlere, gündemdeki tarifiyle kumpas kuruldu u anla lm t r. Söz konusu davalar çökmü tür. Son kamuoyu ara t rmalar, halk n % 80 e yak n k sm n n bu davalara inanmad n göstermektedir. Konuya ili kin genel ba kan m z n aç klamalar ve bas n duyurular m z, BÖLÜM-2 (GÜNDEME L K N ÇALI MALAR), Ek-3 dedir. (b).4- Milli bayramlar m z n kutlamalar n n s n rland r lmas ve and m z n kald r lmas na kar çal malar Bütün devletlerin co kuyla kutlad ulusal günleri oldu u bizimde ulusal bayramlar m z vard r. Bunlar s ras yla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram, 19 May s Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayram, 30 A ustos Zafer Bayram ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayram d r. 5 May s 2012 tarih ve 3073 say l Bakanlar Kurulu Karar ile say l Resmi Gazetede yay nlanarak yürürlü e giren Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtulu Günleri, Atatürk Günleri ve tarihi günlerde yap lacak tören ve kutlamalar yönetmeli i ile söz konusu bayramlar m z ve etkinlikler ku a çevrilmi tir. Resmi kutlamalar ve etkinlikler s n rland r l rken, derne imizin de öncülü ünde halk, yurdun birçok yerinde büyük bir -6-

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES. 21-24 May s 2008

TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES. 21-24 May s 2008 TMMOB DS KONFERANS SALONU Ankara 1 leti im Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas Sümer 1 Sokak No : 12/4 06440 K z lay / ANKARA Tel : 0312 232 57 77 (PBX) Faks : 0312 230 85 74 e-posta : hkmo@hkmo.org.tr

Detaylı

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 17 de efik ÇALI KAN 17 de Arzu AKAY 15 de Atilla ÇINAR 9 da Veli SARITOPRAK 16 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

Kendi ya m zla kavrulduk

Kendi ya m zla kavrulduk ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 5 de efik ÇALI KAN 10 da Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 16 da Veli SARITOPRAK 15 de Gülin ARKUN 20 de Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

MART 12 Y l 7 Say 25 B REYSEL HUKUKU KARAR NCELEMELER TOPLU HUKUKU. Prof. Dr. Toker DEREL. Doç. Dr. Levent AKIN. Doç. Dr.

MART 12 Y l 7 Say 25 B REYSEL HUKUKU KARAR NCELEMELER TOPLU HUKUKU. Prof. Dr. Toker DEREL. Doç. Dr. Levent AKIN. Doç. Dr. MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan S C L MART 12 Y l 7 Say 25 HUKUKU DERG S Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

Batman daki temaslar kapsam nda

Batman daki temaslar kapsam nda ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2012 1 e k ÇALI KAN Dünya ekonomisindeki krize asimetrik yakla mal y z. 2 de Bat dan gelip do u ya yat r m yapana te vik Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, Bat dan gelip Do u

Detaylı

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ ustos-eylül-ekim 2010 l-5 Say -47 Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ HAL R NDEK LER... Demokratik Özerklik...3 Demokratik Özerkli in Siyasi Boyutu...12

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i/association of Turkish Construction Material Producers Ekim 2013 Say 15 Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor 2 BAŞKAN IN MESAJI DÜNDAR YET

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı