Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 12 EKÝM 2009 Fransa da Kaðýtsýzlar Bakanlýðý kuruldu 26 Haziran günü Paris in yoksul kenar mahallelerinden birinde, iþgal edilmiþ bir binanýn kapýsýna törenle «Kaðýtsýzlara Kaðýt Saðlama Bakanlýðý» tabelasý asýldý. Aslýnda saðlýk sigortasý kurumuna ait olup 18 inci Bölge belediyesine satýlmýþ olan bu bina, satýþ iþlemleri sýrasýnda çýkan bir ihtilaf nedeniyle aylardýr boþ duruyordu. Ama 17 Temmuz gününden beri ise pek boþ deðildi. Aslýnda daha iþgalin ilk günlerinden itibaren iþgali gerçekleþtiren kaðýtsýzlar burayý «kaðýtsýzlara kaðýt saðlama bakanlýðý» diye anmaya baþlamýþ ve kapýya bu kimliði ifade eden bir pankartý kýsa zamanda asmýþlardý. YAZININ TAMAMI 10. ve 11. SAYFADA Sembolik eylemlerle yetinme Kitlesel mücadeleyi örgütle! IMF protestolarý kolektif deðil bireysel, kitlesel deðil sembolik eylemler þeklinde geçti. Geri çekilme döneminden çýkmak için birleþik, kitlesel mücadeleyi örgütlemek þart Asayiþ sorunu olarak yansýdý IMF ve Dünya Bankasý nýn Ýstanbul Kongre Merkezi nde düzenlediði yýllýk toplantýsý Ekim ayýnýn ilk haftasýna damgasýný vurdu. Toplantý Türkiye sosyalist hareketini oluþturan irili ufaklý öbeklerin polisle girdiði çatýþmalar, kýrýlan banka camlarý, tahrip edilen polis otolarý, polisin uyguladýðý þiddet, gözaltýlar, biber gazý, sivil faþist güçlerin tertiplediði saldýrýlar gibi unsurlarla öne çýktý. Kitlesel deðil bireysel eylemler IMF-Dünya Bankasý protestolarý emekçileri, ezilenleri sokaða taþýyacak kitlesel, politik eylemler olarak deðil bireysel, sembolik eylemler olarak tasarlandý. Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü nde bir öðrencinin IMF Baþkaný Dominique Strauss-Kahn a ayakkabý fýrlatmasý bu bakýmdan çarpýcý bir örnekti. Seattle a benzemek iyi mi? IMF-DB eylemlerinde benimsenen siyaset anlayýþý açýsýndan Seattle eylemleri bir milat olmuþtu. Bu nedenle sosyalist akýmlarýn IMF-DB eylemleri sonrasýnda gururla Ýstanbul Seattle oldu, Davos oldu, Cenova oldu; dünya ezilenlerinin kalbi Ýstanbul'da attý diye yazmalarýna þaþýrmamak gerekir. Asýl þaþýrtýcý olan sosyalist akýmlarýn bu yolun Deniz Gezmiþlerin, Mahir Çayanlarýn, Ýbrahim Kaypakkayalarýn yolu olduðunu savunmalarýdýr. Yükseliþin mimarý olmak için... Burjuvazinin planlarýný bozmak için sembolik eylemlerden medet ummak beyhudedir. Bu planlar ancak devrim ve demokrasi güçlerinin baðýmsýz ve birleþik eylemleriyle, demokrasiye susamýþ yüz binlerce emekçinin Newroz ateþiyle körüklenmiþ 1 Mayýslarý örgütlendirmesiyle bozulabilir. Komünistler geri çekilme döneminden Newroz un ateþiyle körüklenen, mevcut demokratik mevzilere sahip çýkan ve yeni mevziler kazanmayý hedefleyen emekçilerin kitlesel ve birleþik mücadelesi aracýlýðý ile çýkýlacaðýný biliyorlar. KöZ ün Sözü nden Alýnmýþtýr YAÞASIN KOMÜNÝSTLERÝN BÝRLÝÐÝ Aylýk siyasi dergi Fiyat: 1 TL Aðustos 2009 Sayý: 1 Birlik yayýn hayatýna baþladý Geçen ay Yaþasýn Komünistlerin Birliði þiarýyla yayýn hayatýna baþlayan Birlik gazetesi yazýiþleri müdürü Zeynel Doðan ile bir röportaj yaptýk. Doðan, Türkiye de komünist bir partinin eksikliðini vurgulayarak komünistlerin birliðinin saðlanmasýnýn kendi varlýklarýndan çok daha önemli olduðunu söyledi. 8 de Geleneksel Limontepe festivali yapýldý 6-7 Eylül 2008 tarihinde Limontepe mahallesinde gerçekleþtirdiðimiz 1. Geleneksel Limontepe Halk Dayanýþma Festival inin kapanýþýnda ikinci festivalde buluþmak üzere Limontepe halký ile sözleþmiþtik Ekim tarihlerinde gerçekleþtirdiðimiz 2. Geleneksel Limontepe Halk Dayanýþma Festivali ile Limontepe halkýyla buluþtuk. Bu sene ikincisi gerçekleþen festivali DTP, Devrimci Dönüþüm, Genç Dayanýþma, Köz, Kondularda Yaþam Kooperatifi ve YDGM olmak üzere altý siyaset ve kurum örgütledi. Ayrýca festival platformunun çaðrýsý ile Kurdi- Der, Deri Ýþçileri Derneði, Özgür Yaþam Kooperatifi ve Devrimci Demokrasi alanda stant açtýlar. 6 da Ulucanlar da düþenler 10. yýlýnda anýldý Ulucanlar direniþinde hayatýný kaybeden devrimciler, Abuzer Çat, Ahmet Savran, Aziz Dönmez, Habip Gül, Halil Türker, Ýsmet Kavaklýoðlu, Mahir Emsalsiz, Önder Gençarslan, Ümit Altýntaþ, Zafer Kýrbýyýk Ýstanbul ve Ýzmir de eylemlerle anýldý. Kitle örgütleri MSF de birbirlerini tanýdý Mezopotamya Sosyal Forumu (MSF) Eylül tarihleri arasýnda Diyarbakýr da gerçekleþtirildi. Forumun çaðrýcýsý 200 ü aþkýn siyaset, sendika ve kitle örgütü bulunmasýna karþýn bu siyaset ve kurumlarýn sosyal foruma katýlýmý sýnýrlýydý. Türkiye den Sosyal Forumlarý uluslararasý çapta takip eden sosyalist çevrelerin de MSF ye sembolik olarak katýlmalarý dikkat çekiciydi. Eylül ayý sonunda MSF yle eþgüdümlü olarak düzenlenen Enternasyonal Amed Kampý adý altýnda yapýlan kampa katýlan yabancýlarýn katýlýmý dýþýnda MSF ye uluslararasý bir ilgi yoðunluðu da yaþanmadý. MSF ye asýl renk katan ve MSF yi zenginleþtiren Diyarbakýr baþta olmak üzere Kuzey Kürdistan ýn dört bir yanýndan katýlan belediyelerin, kitle örgütlerinin varlýðýydý. Nusaybin Belediyesinden Baðlar Belediyesi ne kadar uzanan geniþ bir yelpazede belediyeler, Sarmaþýk Yoksullukla Mücadele Derneði, Diyarbakýr Güneþ Evi gibi kitle örgütleri, onlarca gençlik ve kültür merkezi, kadýn kooperatifleri çalýþmalarýný aktarmak üzere MSF ye katýldýlar, panellerde ve sohbetlerde yer aldýlar. Planlarýný, projelerini aktardýlar. MSF bu deneyimleri öðrenmek, Batý daki deneyimleri buraya taþýmak için son derece elveriþli bir sosyal forum oldu. 4 ve 5 te IMF ve Dünya Bankasý nýn Ýstanbul Kongre Merkezi nde düzenlediði yýllýk toplantýsý Ekim ayýnýn ilk haftasýna damgasýný vurdu. 186 ülkeden 13 binden fazla üst düzey yöneticinin katýldýðý bu toplantý, toplantýda imzalanan anlaþmalarla, alýnan kararlarla öne çýkmadý. IMF ve Dünya Bankasý nýn yýllýk toplantýsýný protesto etmek için düzenlenen gösteriler, toplantýlardan çok daha fazla gündem oldu. 15 te

2 Sayfa 2 EKÝM 2009 Asil Çelik Ýþçileriyle Dayanýþmaya Yorgunum ama umutluyum Sevgili Köz Gazetesi, Ben bir ev kýzýyým. Açýk öðretimde okumaya çalýþýyorum. Ýnsanlarla ilgimi kesmiþtim. Hayatla fazla baðlantým kalmamýþtý. Ta ki Mayýsta Yaþamla tanýþana kadar Orada öyle insanlarla tanýþtým ki hiçbir menfaat beklemeden baþkalarý uðruna gece gündüz demeden bir þeyler yapmaya çalýþýyorlar. Bense hayatým boyunca yaptýðým her þeyin karþýlýðýný istedim ve alamadýðým için kendim insanlardan uzaklaþtým. Ama þimdiki düþüncelerim öyle deðil. Tam tersi. Birileri için bir þeyler yapmaya çalýþacaðým. Öncelikle Mayýsta Yaþam daki arkadaþlardan ayrýlmamak içi bir þeyler yapmaya çalýþýyorum. Eve iþ getirip yapýyorum. Ev iþi, boncuk iþinden kalan zamanýmda ders çalýþýyorum. Ailemin durumu kötü, onlara yük olmamaya çalýþýyorum. Anladým ki insan sadece kendi için yamamalý. Þimdi daha mutluyum. Yorgunum ama umutluyum. Bana bu umudu aþýlayan Mayýsta Yaþam daki arkadaþlarýma çok teþekkür ederim. Bundan sonra vazgeçemeyeceðim arkadaþlarýma Yenibosna dan bir Köz okuru. Esenyurt ta Köz seminerleri Temmuz ayýnýn sonundan beri Esenyurt ta, Ýncirtepe Köyü Derneði nde Proletaryanýn Kurtuluþu ndan arkadaþlarýn da katýldýðý KöZ seminerleri yapýyoruz. Seminerler anlatýcý arkadaþýn sunumunun ardýndan soru-cevap bölümüyle devam ediyor. Ýlk hafta Ulusal sorun meselesini ele aldýk. Komünistler ulus denince bundan ne anlar, Uluslarýn Kendi Kaderini Tayin Hakkýna nasýl bakar, ulusal hareketleri meþru görme ile destekleme arasýndaki fark nedir, komünistler ne gibi koþullarla ulusal hareketleri destekleyebilirler gibi sorunlar hakkýnda konuþtuk. Sonraki hafta ulusal sorun üzerine konuþtuklarýmýzý Kürdistan sorunu meselesi üzerinden somutlamaya çalýþtýk. Kürdistan sorunu ile Kürt sorunu arasýndaki ayrým, Kürt ulusal hareketinin tarihi, PKK nin nasýl bir örgüt olduðu, Türkiye solunun PKK ye yaklaþýmlarýndaki yanlýþlar üzerine konuþtuk. Ayrýca Türkiye de iþlemekte olan barýþ sürecinin Amerikan planýnýn bir parçasý olduðundan, Amerika nýn baðýmsýz bir Kürt devleti kurulmasýný engelleyecek bir þekilde bu sorunu ortadan kaldýrmaya çalýþtýðýndan bahsettik. Ayrýca DTP ye iliþkin tavrýmýzý, neden DTP yle yan yana durulmasý gerektiðini açýklama, DTP nin þu anda Türkiye deki en önemli demokratik mevzilerden biri olduðunu yeniden anlatma olanaðý bulduk. Yenibosna dan Komünistler Sinan Kayýþ ý unutturmadýk 31 Aðustos 2002'de Ýstanbul Okmeydaný semtinde ÖDP'nin seçim bildirilerini daðýtmak için arkadaþlarýyla birlikte girdiði kahvehanede, mekan sahibiyle yaþanan tartýþmada mekan sahibinin silahýný ateþlemesi sonucu can veren Sinan Kayýþ'ýn anmasýna katýldýk. 29 Aðustos cumartesi günü ÖDP tarafýndan organize edilen anma için Okmeydaný Dikilitaþ parkýnda biraraya gelinerek buradan alkýþ ve sloganlar eþliðinde yürümeye baþladýk.yürüyüþ sýrasýnda marþlar söylenip sýk sýk "faþizme karþý omuz omuza" "Faþizme ölüm tek yol devrim" "Sinana sözümüz halk iktidarý" "çeteleþmeye, yozlaþmaya son!" "Kurtuluþ yok tek baþýna ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganlarý atýldý. Olayýn gerçekleþtiði kahvehane önüne gelindiðinde Sinan ýn hayatýnýn ve mücadelesinin anlatýldýðý konuþmadan sonra saygý duruþunda bulunulup devrim andýndan sonra kahvehanenin önüne kýzýl karafiller býrakýlýp mumlar yakýldý. Mahalledeki diðer kurumlarýn da destek verdiði eylem bu þekilde sonlandýrýldý. Okmeydaný ndan Komünistler Orhangazi de bulunan Asil Çelik fabrikasýndaki iþçiler uzun zamandýr grevdeydi. Son çare olarak açlýk grevine baþlayan iþçilere bulunduðumuz yerelde kamuoyu oluþturmak ve destek vermek amacýyla bir toplantý yapýldý. Toplantýda açlýk grevinde olan iþçilere destek ziyareti ile yerelliðimizde toplayacaðýmýz gýdalarý götürücektik. Ancak daha sonra sendikayla çalýþma bakanýnýn toplantý yaptýðý ve açlýk grevinin sonlandýrýldýðý haberi geldi. Biz de Emek ve Demokrasi Platformu olarak yerelliðimizde imza toplamak için sahilde stant açtýk. Platform bileþenlerin dýþýmda yerellikte baþka kurum ve partiler de bu çalýþmaya katýldýlar. Ýnsanlarýn yoðun ilgisi altýnda geçen imza kampanyasýnda Asil Çelik Ýþçileriyle ilgili hazýrlanan bildiri de daðýtýldý. 4 saat süren imza kampanyasýna yerel basýnýn ilgisi de yoðundu. Parti kongresi için Mudanya'ya gelen CHP Milletvekili Onur Öymen de standý ziyaret etti. Eylemde toplanan imzalar Birleþik Metal Ýþ temsilcisine teslim edilerek eylem sonlandýrýldý. Yaþasýn Eylemli Sýnýf Dayanýþmasý Bursa dan Komünistler Üzümün koruðunu beklemeyen pekmeze ulaþamazmýþ Bu yýl devrimci siyasetin alanýmýzda birçok ilklere imza atmasýyla birlikte bize dönen yüzlerinde artýþý saðlandý. Biz de bize dönen pek çok yeni yüzle konuþup fikir alýþ veriþi yaparak, onlarýn da durmalarý gerektiði yeri göstermeye çalýþarak, halkýn içinde sýk sýk söyleþiler yapýyoruz. Ýþte bu söyleþilerden bir tanesi: Köz: Biliyoruz, birlikte hareket edemiyorsak da, bu ebediyen böyle olacak anlamýný taþýmaz. Biz biliyoruz sen bizi geriden geriye izliyorsun. Finike deki geliþmeler hakkýnda ne düþünüyorsun? Bize önce adýný ve ne iþ yaptýðýný söylersen seviniriz. Hüseyin: Benim adýmý da, ne iþ yaptýðýmý da çok iyi biliyorsunuz. Adým Hüseyin. Eðitim emeklisiyim. Bana göre ne iþ olursa yapýyorum. Amelelik de dahil. Bu yaþta çalýþmaktan gurur duyuyorum. Ah bir de çalýþmak zorunda býrakýlmasaydým daha iyi olurdu. Zorunlu kalmak zoruma gidiyor. Köz: Evet adýný da iþini de biliyoruz ama bu söyleþiyi yayýnlamak istiyoruz onun için sorduk kusura kalma. Hüseyin: Bu yaþtan sonra baþýmýza bir iþ almayalým Köz: Ne gibi? Hüseyin: Ne bileyim soruþturmadýr takiptir gibi þeyler Köz: Bak arkadaþ, biz senin geçmiþinin böyle olmadýðýný biliyoruz. Epeyi gözü kara biriymiþsin. Nedir bugün seni bu kadar korkutan, devrimci mücadeleden uzak tutan þey? Hüseyin: Vallahi ben geçmiþte üzerime düþeni Aslan Deri Konfeksiyon Ýþçileri Hak Gasplarýna Karþý Mücadele Etmeye Kararlý Ýzmir in Karabaðlar ilçesinde faaliyet gösteren Aslan Deri Konfeksiyon aylardýr krizi bahane edip atölyede çalýþan deri iþçilerinin hem sosyal haklarýný gasp etmekte hem de yapýlan iþlerin ücretlerini ödememektedir. Atölyede çalýþan emekçiler gece gündüz çalýþmalarýna raðmen alýn terinin karþýlýðý olan yaptýklarý iþin karþýlýðý parayý kriz bahanesi ile alamýyorlar. Çalýþan emekçilerin çoðu parasýzlýktan zor durumda olduðunu, borçlarýný ödeyemediðini defalarca iþverenlere anlatmalarýna raðmen hiçbir sonuç alamamýþlardýr. fazlasýyla yaptým. Acýlar çektim zindanlara düþtüm. Yanýmda kimseyi görmedim. Bir de bu ülkede devrim yapmak hayalden baþka birþey deðil. Artýk ben buna inanýyorum. Devrimciler yüzlerce yýl acý çekti, bedel ödedi. Bugün bak bir arpa boyu yol alýnmamýþ, dünün siyaseti yüzde ellilerle bu gün iktidar oluyor. Köz: Bak arkadaþ. Biz bu dediðinin hiç birine katýlmýyoruz. Bunun adý yýlgýnlýktýr. Sen ununu eleyip eleðini duvara astýðýný sanýyorsun, ama yanýlýyorsun. Böyle davrandýðýn için düzen seni ödüllendirmiyor, üstüne üstlük eziyor. Bu yaþta zorla çalýþmak zorundasýn. Geçmiþte ve bugün herkes kendince bir bedel ödemiþ ödüyor bir de. Biz devrimciler bu yolun ipek halýlarla döþeli olmadýðýný biliyoruz. Elbet ki bu yolda acýlar çekilecek, bedeller ödenecek. Bu bizi asla yýldýrmamalý. Dünden bugüne ne deðiþti? Sömürü katmerleþti, baskýlar had safhada. Adý kapitalist sistem. Sen ne dersen de, b.kun adýný deðiþtirip miski amber diyebilirsin ama kokusunu asla deðiþtiremezsin. Hüseyin: Ýyi de bizden geçti artýk. Sizin yolunuz açýk olsun. Unutmayýn, her zaman gönlüm sizinleydi, hep öyle de olacak. Köz: Bu iþ gönülle olmaz arkadaþ. Elini ver bize, kenetlenelim. Düþmanýn korkulu rüyasý olalým. Söyleþiye baþlarken de sorduk, Finike de olanlar seni hiç mi heyecanlandýrmadý? Yapýlanlarý nasýl buluyorsun? Biraz bahseder misin? Hüseyin: Ýnanýn arkadaþlar Finike de yapýlan her þey gurur verici. Ama bu ülke bir Finike deðil. Aslan Deri sahipleri piþkince iþçilere Ne zaman paramýz olursa o zaman alacaklarýnýzý öderiz. Deyip direnen iþçileri iþten çýkartmakla tehdit etmektedir. Bu yaþananlar ne ilk ne de son olacaktýr. Ýþçilerin örgütsüzlüðünden yararlanan iþverenler kriz bahanesiyle sigortasýz iþçi çalýþtýrmaya ve iþçilerin emeklerinin hak ettikleri paraya el koyarak devam edecektir. Kapitalizmin getirdiði bu sistem, yani parça baþý taþeron firmalarla iþ yapma sistemi ve iþçileri yok sayan kukla hükümetlerin çýkardýðý çalýþma yasalarý, týpký Aslan Deri de olduðu gibi yine emeði çalmaya ve sömürüye devam edecektir. Çözüm iþçilerin, emekçilerin birleþmesidir. Aslan Deri atölyesinde çalýþan iþçi arkadaþlara haklarýný almalarý için, baþta Ýzmir Deri Ýþçileri Yardýmlaþma Dayanýþma Derneði ve deri iþçisi arkadaþlar ellerinden gelen tüm desteði vermektedir. Zaten çare de budur. Deri Ýþçileri Derneði ve Avukatý Özgür YILMAZER, Aslan Deri Konfeksiyonu iþçileri ile bir toplantý gerçekleþtirerek iþçilerin haklarýný almasý için neler yapabileceðine dair bir toplantý gerçekleþtirdiler. Deri Ýþçileri Derneði bir süredir iþ mahkemelerinde bilirkiþi olma hakký elde etmiþti. Artýk Deri Ýþ Sendikasý nýn avukatlarý dahi iþ mahkemelerinde Deri Ýþçileri Derneði ni bilirkiþi olarak göstermektedir. Bugüne dek haklarý için mücadele eden iþçi Bu ülke de dünya hiç deðil. Zor iþler bunlar zor. Evet! Harika bir 8 Mart oldu. Ýnanýlmaz bir 1 Mayýs yaþandý. 1 Mayýs akþamý yerel TV de Finike 1 Mayýsý ný izledim. Ýnanýn aðladým. Demokratik Güç Birliði adý altýnda Finike ve çevresine taptaze bir umut oldunuz. Demin de dedim ya, Finike Türkiye deðil. On binlik bir kaza. Bundan öte gidildiðinde ezerler yok ederler. Köz: Belki bizi yok ederler ama açýlan bu yolu ebediyen yok edemezler! Bu yolda yürüyecek birileri elbet olacaktýr bu yetmez mi? Hüseyin: Yeter de yazýk deðil mi daha ne kadar öleceðiz? Köz: Üzümün koruðunu beklemeyen pekmeze ulaþamazmýþ. Öleceðiz. Bu kokuþmuþ düzeni alaþaðý edilene kadar ölmekten hiç korkmayacaðýz. Hüseyin: Yeterin arkadaþ, benim size diyeceðim bir þey kalmadý, ölesiye size saygý duyuyorum. Allak bullak oldum. Size söz veriyorum kendimi bir dinleyip sizinle tekrar konuþacaðým. Ýnanýn buradaki baþarýnýz hiç unutulmayacak bunu böyle bilin. Köz: Arkadaþ! Finike de bir baþarý varsa bu herkesin baþarýsýdýr. Elbet ki bu baþarýda ucundan kýyýsýndan herkesin payý var ama duyarlý olanlarýn uzak kalmasý bizleri üzüyor. Yaþasýn Komünistler Birliði Yaþasýn Örgütlü mücadele Dostlukla Batý Akdeniz den Komünistler Yine Kriz Bahanesi Yine Gasp Edilen Haklar Ýzmir de Deri Ýþçilerinin Hazin Sonu Kapitalizmin bu ülkedeki çalýþanlara uygulamaya çalýþtýðý sömürü düzeni sonunda Ýzmir de iki deri iþçisinin kavgasýna ve birinin ölümüne, diðerinin mahpusa düþmesine yol açtý. Uygulanan taþeron firmalarla iþ yapýlmasý her türlü haktan yoksun sigortasýz ve sýnýrsýz çalýþma saatleri, saðlýksýz iþ yerleri, üç-dört sene evvelki fiyatlarla iþ diktirilmesi deri iþçilerinin psikolojilerini, aile düzenlerini bozdu. Bugün Ýzmir deki çoðu deri iþçisi emekçi arkadaþlarýmýzýn ailevi sorunlarý var. Bu sýkýntýlarýn getirdiði bunalýmlar sonunda gerçek hayatta iki çocukluk arkadaþý, iki dostu birbirine düþürdü. Ve sonu korkunç oldu. Ýki genç fidan yine kapitalizmin acýmasýzlýðýna yenilmiþtir. Ýzmir deki bütün deri iþçisi arkadaþlarýmýzýn baþý sað olsun. Ýzmir den Köz Okuru Bir Deri Ýþçisi arkadaþlarýn yanýnda olduðumuz sürece bu sorunlara nasýl müdahale edeceðimiz konusuna epey deneyim kazandýk. Deri Ýþçileri Derneði nin bilirkiþi olmasý ise çok önemli bir kazanýmdýr. Bundan sonraki süreçte de kazanýmlarýmýza ve mevzilerimize yaslanarak, deneyimlerimiz ýþýðýnda, mücadeleyi elbirliðiyle daha güçlü bir biçimde yürüteceðiz. Köle deðil iþçiyiz, birleþince güçlüyüz! Köz Okuru Bir Deri Ýþçisi KOMÜNÝST KÖZ- AYLIK SÝYASÝ GAZETE SAHÝBÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: ÞÜKRÜ DEMÝR YÖNETÝM YERÝ: ÜSKÜDAR CADDESÝ, PINAR PASAJI, KAT:2 NO:39 KARTAL ÝSTANBUL TELEFON: BASILDIÐI YER: ÖZDEMÝR MATBAASI MATBAA ADRESÝ: DAVUTPAÞA CAD. GÜVEN SANAYÝ SÝTESÝ C BLOK No: 242 TOPKAPI-ÝSTANBUL TELEFON:

3 EKÝM 2009 Sayfa 3 Ulucanlar Direniþinde Düþenler Ýstanbul da Anýldý 10 yýl önce Ulucanlar Merkez Kapalý Cezaevi nde devletin saldýrýsýna karþý kahramanca direnen ve bu uðurda hayatýný kaybeden 10 devrimci Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðýnda anýldý. Her yýl olduðu gibi bu yýl da Tutuklu ve Hükümlü Yakýnlarý Birliði tarafýndan örgütlenen anmaya yaklaþýk 150 kiþi katýldý. Türkiye Komünist Ýþçi Partisi Üyesi Ümit Altýntaþ ýn mezarý baþýnda onun þahsýnda Ulucanlar direniþinde hayatýný kaybeden devrimciler, Abuzer Çat (MLKP), Ahmet Savran (DHKP-C), Aziz Dönmez (DHKP-C), Habip Gül (TKÝP), Halil Türker (TKP/ML), Ýsmet Kavaklýoðlu (DHKP-C), Mahir Emsalsiz (TKP(ML)), Önder Gençarslan (TKP(ML)), Ümit Altýntaþ (TKÝP), Zafer Kýrbýyýk (TÝKB) anýldý. Anma saat te Karacaahmet Mezarlýðý Camii önünde toplanýlmasý ile baþladý. Ulucanlar katliamýný unutmadýk, unutturmayacaðýz!/tuyab yazýlý pankartýn arkasýnda yürüyüþe geçen kitle yürüyüþ boyunca þu sloganlarý attý: Devrimciler ölmez, devrim davasý yenilmezdir, Bedel ödedik, bedel ödeteceðiz, Katil devlet hesap verecek, Devrim þehitleri ölümsüzdür, Devrimci irade teslim alýnamaz, Yaþasýn Ulucanlar direniþimiz, Yaþasýn devrimci dayanýþma, Ulucanlar ý unutma, unutturma, Analarýn öfkesi katilleri boðacak. Yürüyüþ sýrasýnda ayrýca yitirilen devrimcilerin adlarý okunarak Yaþýyor diye haykýrýldý. Kortejde þehit düþen 10 devrimcinin resimlerinin yanýsýra TUYAB imzalý "10. yýlýnda Ulucanlar katliamýný unutmadýk, unutturmayacaðýz!", Ulucanlar, Diyarbakýr ve Buca Zindan Direniþlerinde Düþenler Unutulmadý Ulucanlar, Buca ve Diyarbakýr zindanlarýnda devletin saldýrýlarý karþýsýnda direnerek düþen devrimcileri anmak için bir araya gelen Alýnteri, BDSP, DHF, Halk Cephesi, ESP, Köz ve Partizan 24 Eylül Perþembe akþamý Karþýyaka da meþaleli bir eylem gerçekleþtirdi. Karþýyaka dolmuþ duraklarýndan baþlayan yürüyüþ Karþýyaka Çarþýsý nýn sonuna kadar sürdü. Yürüyüþ boyunca Buca- Diyarbakýr- Ulucanlar þehitleri ölümsüzdür!", "Devrimci irade teslim alýnamaz!", "Katil devlet hesap verecek!", "Devrimci tutsaklar onurumuzdur!", "Hasta tutsaklar serbest býrakýlsýn!", "Devrim þehitleri ölümsüzdür! sloganlarý atýldý. Mücadelede düþen devrimciler için gerçekleþtirilen saygý duruþunun ardýndan okunan basýn açýklamasýnda þu görüþlere yer verildi: Hapishanelerde karþý karþýya gelen aslýnda iki sýnýftýr, iki dünyadýr. Hapishaneler, iþçilerin ve emekçilerin gelecek özleminin, özgür, sýnýfsýz ve sömürüsüz bir 8 Eylül Salý sabahý saat da Ýstanbul, Ýzmir, Ankara, Bursa, Çanakkale, Dersim, Malatya ve Diyarbakýr da ESP ye yönelik baskýnlar yapýldý. 34 kiþi gözaltýna alýndý. 9 Eylül Çarþamba günü saat da ESP Taksim Galatasaray Lisesi nin önünde bir basýn açýklamasý yaptý. Bizim de katýldýðýmýz basýn açýklamasýna devrimci kurumlar da destek sundular. Yapýlan basýn açýklamasýnda þunlar dile getirildi: Atýlým gazetesi muhabirlerinin ve sosyalistlerin gözaltýna alýnmasýnýn gerekçesinin, Gazi Mahallesi halkýnýn saðlýk haklarýna sahip çýktýklarý baz eylemleri izlemeleri, diðer gözaltlýlarýn sebebi ise, okurlarýn Iþýk ý yazar Kutsiye Bozoklar ýn, Ankara Karþýyaka Mezarlýðý nda yapýlan uðurlama töreni olduðunu, bu saldýrýlarýn sosyalist basýný susturamayacaðýný, gözaltýna alýnanlarýn derhal serbest býrakýlmasýný, TMY keyifliðine, hukuksuzluða son verilmesini, ayrýca omuz baþlarýndaki devrimci dostlarla, bu saldýrý karþýsýnda yalnýz býrakmayan demokratik güçlerle, aydýnlar ve sanatçýlarla, 1 Mayýs Mahallesinde, 8 Eylül sabahý ESP ye dönük gerçekleþtirilen operasyonlarý protesto etmek amacýyla 9 Eylül günü akþam saatlerinde ortak bir basýn açýklamasý gerçekleþtirildi. Baskýlar, gözaltýlar, tutuklamalar bizi yýldýramaz. 15. yýlýnda umut dimdik ayakta yazýlý ozalitler ve ESP bayraklarý ile 24 kiþinin katýldýðý eyleme biz de katýldýk. Yapýlan basýn açýklamasýnda; 2006 Eylül operasyonundan günümüze ortalama her dört ayda bir ellerinde listelerle demokratik kurumlara ve evlere baskýn yapan polis terör estiriyor. Avukatlarýn açýklamasýna "Yaþasýn Ulucanlar direniþimiz!", "Devrimci irade teslim alýnamaz!", "Yaþasýn devrimci dayanýþma!" dövizleri taþýndý. Kitlenin Ümit Altýntaþ ýn mezarý baþýnda toplanmasýyla birlikte anma programý baþladý. Ýsmet Yurtsever tarafýndan yapýlan açýlýþ konuþmasýnda Ulucanlar da dünya kurma arayýþýnýn temsilcisi olan devrimci tutsaklar ile karanlýðýn bekçisi olan ve milyonlara yoksulluðu, sefaleti, iþsizliði, savaþý ve her türlü baský ve zulmü dayatan bu düzenin temsilcilerinin karþý karþýya geldiði bir alandýr. Bu alandaki çarpýþmalarda bedeller ödense de kazanan daima devrimci irade, kararlýlýk ve baþ eðmez direnme ruhu olmuþtur. Ýki sýnýfýn iradelerinin karþý karþýya geldiði, büyük çatýþmalarýn ve direniþlerin yaþandýðý zindanlar, dün olduðu gibi bugün de görkemli bir direniþ geleneði býrakýyor tarihe. Ýþte bu saldýrýlardan biri de 26 Eylül 1999'da Ankara Merkez Kapalý Hapishanesi, nam-ý diðer Ulucanlar'da yaþandý. Saldýrýnýn amacý dönemin baþbakaný tarafýndan açýkça ilan edildi, Hapishaneler denetim altýna alýnmadan toplumsal muhalefet denetim altýna alýnmazdý! Habip Gül, Ümit Altýntaþ, Abuzer Çat, Mahir Emsalsiz, Ýzmet Kavaklýoðlu, Önder Gençaslan, 12 Eylül karanlýðýnýn üzerine yürümeye devam edeceklerini, 12 Eylül de Harbiye de binler olup akacaklarýný belirtiler. Basýn açýklamasý sýrasýnda atýlan bazý sloganlar göre gözaltýna alýnanlar Ankara ya götürülecek. Gözaltý gerekçesi her zamanki gibi manidar. Bu kez operasyonun nedeni olarak gazeteciyazar Kutsiye Bozoklar ýn cenazesine katýlmak gösteriliyor. Bizler Ezilenlerin Sosyalist Platformu olarak gözaltýna alýnan tüm arkadaþlarýmýzýn derhal serbest býrakýlmasýný ve sorumlular hakkýnda yasal iþlem baþlatýlmasýný istiyoruz. Tüm ilerici, devrimci, yurtsever kiþi ve kurumlarýn devlet terörüne karþý duyarlý olmaya 12 Eylül akþamý Harbiye Açýk Hava Tiyatrosunda yapacaðýmýz 15. Yýl Gecesine yaþananlarýn bir direniþ olduðuna vurgu yapýldý. Onlar inançlarýyla, direniþleriyle tarihe yeni sayfalar ekledi. Önemli olan onlarý yýlýn bir günü anmak deðil, onlarýn sosyalizm uðruna verdikleri mücadeleyi sürdürmektir. Biz görevlerimizi yerine getirerek onlarý anmalýyýz diye konuþtu. Bu konuþmanýn ardýndan Halil Türker, Aziz Dönmez, Zafer Kýrbýyýk, Ahmet Savran ölümsüzleþti. Ulucanlar da, direniþ tarihine yeni bir sayfa olarak eklenirken, çürümüþ devlette katliamlardan ibaret kirli tarihine bir yenisini ekleyerek çöküþüne bir adým daha yaklaþtý. Yaklaþýk 60 kiþinin katýldýðý ve geçtiðimiz senelerde gerçekleþtirilen ayný gündemli eylemlerden farklý olarak coþkusuz geçen eylem, gerçekleþtirildiði yer itibari ile de muhataplarýyla buluþamadý. Bu tür eksikliklere raðmen aradan on yýl geçmesine raðmen devletin saldýrýlarýna karþý direnerek can veren örgütlü devrimci militanlarýn unutulmadýðýnýn gösterilmesi ise baþlý baþýna bir olumluluktu. Örgütlü Devrimcilerdi Devrim Ýçin ÖldülerRGÜTLÜ DEVRÝMCÝLERDÝ, DEVRÝM ÝÇÝN ÖLDÜLER! Ýzmir den Komünistler ESP'den Saldýrýlara Karþý Basýn Açýklamasý þunlardý: Yaþasýn Devrimci Dayanýþma, Gözaltýlar Serbest Býrakýlsýn, ESP ye Gücünüz Yetmez Biz Kazanacaðýz. 1 Mayýs Mahallesi'nde Devrimci Dayanýþma katýlarak devrimci dayanýþmayý büyütmeye çaðýrýyoruz. Basýn açýklamasý sýrasýnda atýlan bazý sloganlar þunlardý: Yaþasýn Devrimci Dayanýþma, Gözaltýlar Serbest Býrakýlsýn, ESP ye Gücünüz Yetmez Biz Kazanacaðýz, Baskýlar, Gözaltýlar, Tutuklamalar Bizi Yýldýramaz. Yapýlan basýn açýklamasýna Halk Cephesi, KöZ ve Partizan destek verdi. 1 Mayýs Mahallesinden Komünistler TUYAB adýna hazýrlanan ortak açýklama okundu. Açýklamada Bu gün halkýn çýkarlarý etrafýnda devletin saldýrýlarýna karþý birlikte hareket etmenin ve zafere birlikte ulaþmanýn günüdür. Sýnýf mücadelesi sürdükçe toplumsal muhalefete ve onun en diri güçlerinden olan devrimci tutsaklara yönelik devletin azgýnca saldýrýlarý devam edecektir. Bu yüzden yarýnlarýmýz için, geleceðimiz için þanlý tarihimizden öðrenerek ilerleyelim denildi. TUYAB açýklamasýnýn ardýndan Ümit Altýntaþ'ýn kardeþi Tayfun Altýntaþ, Hýdýr Sabur ve Güzel Þahin de birer konuþma yaptý. Güzel Ananýn konuþmasý etkinliðin en çarpýcý konuþmasý oldu. Analarýn anmaya katýlým göstermemiþ olmasýna öfkesini dile getiren Güzel Ana "Bir gün hesap sorulacak, belki bizler göremeyeceðiz, belki sizler de görmeyeceksiniz ama devrim birgün mutlaka olacak. Ne zaman ki analar çocuk doðurmaz o zaman devrim de olmaz. Ama analar çocuk doðurdukça devrim olacak diye konuþtu. Ümit Altýntaþ'ýn "Tek renk kýzýl!" adlý öyküsünün okunduðu anma etkinliðinde Grup Ýsyan ateþi, Esenyurt Ýþçi Kültür Evi Müzik ve Þiir topluluðu ile Grup Munzur da sahne aldý. Müzik gruplarýnýn ezgilerinin ardýndan anma sona erdi. Ulucanlar, Buca ve Diyarbakýr zindanlarýnda devletin saldýrýlarý karþýsýnda direnerek düþen devrimciler Ýzmir de anýldý. Yaklaþýk 60 kiþinin katýldýðý eylem devrimci militanlarýn unutulmadýðýnýn gösterilmesi bakýmýndan baþlý baþýna bir olumluluktu. ESP ye Yönelik Operasyon Protesto Edildi 8 Eylül tarihinde ESP ye yönelik olarak aralarýnda Ýzmir in de olduðu farklý illerde baþlatýlan ve 34 kiþinin gözaltýna alýndýðý operasyon Ýzmir de de protesto edildi. Operasyonun gerçekleþtiði günün akþamý ESP nin çaðrýsýyla gerçekleþtirilen eyleme birçok örgütlenme de destek verdi. 12 Eylül de gerçekleþtirilecek 15. yýl etkinliklerinin arifesinde bu tür bir saldýrýnýn þaþýrtýcý olmadýðýnýn dile getirildiði ve baskýlarýn ESP yi yýldýramayacaðýnýn vurgulandýðý eylemde Yaþasýn Devrimci Dayanýþma, Gözaltýlar Serbest Býrakýlsýn, Bize Gücünüz Yetmez Biz Kazanacaðýz, Umut Dimdik Ayakta sloganlarý atýldý. Birçok devrimci-demokrat örgütlenmenin yaný sýra Birlikte Baþaracaðýz Platformu bileþeni kurumlarýn temsilci ve taraftarlarýnýn saldýrýlar karþýsýnda bu eylemde yerini almasý önemliydi. Yaþasýn Devrimci Dayanýþma! Ýzmir den Komünistler Ýzmir de 1 Eylül eylemi Baþta Barýþ Meclisi olmak üzere KESK Ýzmir Þubeler Platformu, DÝSK Ege Bölge Temsilciliði, TMMOB-ÝKK, ÝHD, ÇHD, Halkevleri, Ege 78 liler, Devrimci 78 liler, DTP, EMEP, ÖDP, SDP, DSÝP, BDP, ÖSH, SEH, ESP, KöZ, MESOP, DÝP, TÖP, DBH, SDK, Ýzmir Süryani Dostluk ve Kültür Dayanýþma Platformu, Siyah Pembe Üçgen Ýzmir LGBTT Derneði, Gençlik Muhalefeti, Öðrenci Kolektifleri, Genç Dayanýþma ve Dev-Genç in örgütlediði 1 Eylül Dünya Barýþ Günü eylemi Basmane den Konak a yürüyüþle baþladý. Geçtiðimiz senelere oranla daha yoðun bir katýlýmýn gerçekleþtiði yürüyüþ, Konak Sümerbank önünde bine yakýn katýlýmla fiili bir mitinge dönüþtü. Oluþturulan kürsüde basýn metni ve KESK li tutsaklarýn mektuplarý okundu. Ayrýca Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi de kürsüden konuþma yaptý. Köz ün arkasýnda duran komünistler eylem boyunca gazete satýþý yaparak, Savaþta Haklý Taraf, Barýþ Ýçin Tek Muhatap: Kürt Halký baþlýklý özel sayýdan da bin adet daðýttýlar. Kürtlere Özgürlük, Ortadoðu ya Barýþ! Ýzmir den Komünistler

4 Sayfa 4 EKÝM 2009 Kürdistan daki Kitle Örgütlerini Yakýndan Takip Ettik Mezopotamya Sosyal Forumu (MSF) Eylül tarihleri arasýnda Diyarbakýr da gerçekleþtirildi. Forumun çaðrýcýsý 200 ü aþkýn siyaset, sendika ve kitle örgütü bulunmasýna karþýn bu siyaset ve kurumlarýn sosyal foruma katýlýmý sýnýrlýydý. Türkiye den Sosyal Forumlarý uluslararasý çapta takip eden sosyalist çevrelerin de MSF ye sembolik olarak katýlmalarý dikkat çekiciydi. Eylül ayý sonunda MSF yle eþgüdümlü olarak düzenlenen Enternasyonal Amed Kampý adý altýnda yapýlan kampa katýlan yabancýlarýn katýlýmý dýþýnda MSF ye uluslararasý bir ilgi yoðunluðu da yaþanmadý. MSF ye asýl renk katan ve MSF yi zenginleþtiren Diyarbakýr baþta olmak üzere Kuzey Kürdistan ýn dört bir yanýndan katýlan belediyelerin, kitle örgütlerinin varlýðýydý. Nusaybin Belediye sinden Baðlar Belediyesi ne kadar uzanan geniþ bir yelpazede belediyeler, Sarmaþýk Yoksullukla Mücadele Derneði, Diyarbakýr Güneþ Evi gibi kitle örgütleri, onlarca gençlik ve kültür merkezi, kadýn kooperatifleri çalýþmalarýný aktarmak üzere MSF ye katýldýlar, panellerde ve sohbetlerde yer aldýlar. Planlarýný, projelerini aktardýlar. MSF bu deneyimleri öðrenmek, Batý daki deneyimleri buraya taþýmak için son derece elveriþli bir sosyal forum oldu. Yapýlan panellere Akýn Birdal, Ayla Akat, Aysel Tuðluk, Emine Ayna gibi DTP li milletvekillerin ve Ufuk Uras ýn katýlýmý, Bin Umut vekillerinin yapýlan sohbetlere katýlmasý ise MSF yi zenginleþtiren unsurlardandý. Sosyal Forum Demokrasi ve Barýþ Yürüyüþüyle Baþladý MSF Cegerxwîn Kültür Merkezi önünden baþlayan ve sosyal forumun yapýlacaðý Sümer Park ta sona eren bir yürüyüþle baþladý. 500 kiþiyle baþlayan yürüyüþ sosyal forumun yapýlacaðý alana geldiðinde yaklaþýk 3000 kiþi olmuþtu. 5 kilometrelik yürüyüþ sýrasýnda Diyarbakýr lý halkýn bir kýsmý yürüyüþe katýlmasýna raðmen, kitlelerin büyük bir çoðunluðu sokaklardan, evlerin camlarýndan yürüyüþü seyrettiler ve uzaktan destek verdiler Komünistlerin Birliðini savunanlar olarak yaklaþýk 20 kiþiyle yürüyüþe katýldýk. Yürüyüþ sýrasýnda Türkiye de yürüttüðümüz siyasal çizgiyi anlatabileceðimiz sloganlarý attýk. Demokrasi için Kürtlere Özgürlük, Savaþýn Haklý Tarafý, Onurlu Mezopotamya Sosyal Forumu nda Anadolu da Yaþam Kooperatifi, Mayýsta Yaþam Kooperatifi, Genç-Sen, Özgür Yaþam Kooperatifi, YDG-M, Umut Kültür Derneði ve Dicle Üniversitesi Öðrenci Derneði (DÜÖ-DER) Burjuva Eðitim Sistemine Karþý Mücadele baþlýklý ortak bir forum örgütledi. Son derece canlý geçen foruma 100 ü aþkýn kiþi katýldý. Böyle bir forum örgütleme fikri 1 Mayýs Mahallesi Festivalinde yapýlan bir toplantýda ortaya çýktý. Mayýsta Yaþam Kooperatifi, Anadoluda Yaþam Kooperatifi ve Esenyurt Kolektifi nin katýldýðý toplantýda yaþadýðýmýz topraklardaki burjuva eðitim sisteminin ürettiði farklý sorunlarý ve bunlara karþý neler yapýldýðýný ele alan bir forum örgütlenebileceði fikri ortaya çýktý. Bu fikre kýsa bir süre sonra YDG-M, DÜÖ-Der, Genç-Sen, Özgür Yaþam Kooperatifi ve Umut Kültür Derneði de destek verdi. Yapýlan panelde Anadoluda Yaþam Kooperatifi, burjuva eðitim sisteminin bir bütün olarak ürettiði sorunlara deðindi. Burjuva eðitim sisteminin kafa-kol ayrýmý üzerine kurulduðunu, sýnýfsal, ulusal ve cinsiyet temelli bir eleme mekanizmasý olduðunu vurguladý. Anadoluda Yaþam Kooperatifi burjuva eðitim sistemi bugün ne anadilde eðitim talebine cevap verebiliyor, ne de Alevilerin zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasýna yanýt verebiliyor dedi. Aksine mevcut sistemin YÖK ten tutun da, ÖSS ye, emekçiler ve ezilenlerin önüne pek çok somut sorun yarattýðýný dile getirdi. Konuþmacý burjuva eðitim sistemine karþý birleþik bir mücadele verilmesinin önemini de vurguladý. Mayýsta Yaþam Kooperatifi yaptýðý konuþmada ÖSS nin nasýl bir eleme mekanizmasý olduðunu vurguladý. Somut örneklerle, ÖSS nin iþçiler, Kürtler ve kadýnlar önünde nasýl bir engel olduðunu anlattý. Burjuva eðitim sisteminin kitlelere öðrenim vermeyi hedefleyen deðil, ezilenleri ve sömürülenleri toplumsal ayrýcalýklardan uzak tutmayý hedefleyen bir sistem olduðunu vurgulayan konuþmacý ilköðretimden üniversiteye kadar kadýnlarýn, Kürtlerin ve iþçilerin bu sistem aracýlýðý ile elendiðini anlattý. Genç-Sen temsilcisi Genç-Sen in üniversitelerde Bir Barýþ için Tek Muhattap: Kürt Halký, Vekiline Sahip Çýk, DTP yi Kapattýrma, Kürtlerin Esareti Ýþçilerin Esaretidir, Kurdara Azadi, Kürtlere Özgürlük attýðýmýz sloganlar arasýndaydý. Yürüyüþ sonunda Sümer Park ta açýlýþ töreni yapýldý. Konserlerin ardýndan yapýlan açýlýþ konuþmalarýnda Kürtlerin ilk defa uluslararasý çevrelerle böyle bir etkinlik etrafýnda buluþtuðu vurgulandý. Kürtlerin demokratik hak ve özgürlükleri için verilen mücadeleler öne çýkarýldý. Osman Baydemir yaptýðý konuþmada Dilini özgürce konuþmak isteyen halklar, sömürülmek istemeyen çocuklar, cins kimliðiyle yaþamýn her alanýnda olmak isteyen kadýnlar, açlýk ve yoksulluða dur demek isteyenler, oluk oluk akan kaný durdurmak isteyenler, silahlara veda etmek isteyenler Amed de bir aradalar, birbirini anlýyorlar, birbirini tamamlýyorlar dedi. 3 gün boyunca yapýlan etkinliklerde Tigris, Ararat, Munzur, Zîn, Ferat ve Ýþtar adlý salonlarda 30 u aþkýn panel, forum ve atölye çalýþmasý düzenlendi. verdiði örgütlenme mücadelesini ve devletin üniversiteli gençliðin sendikal örgütlenmesi yolunda çýkardýðý engelleri aktaran bir konuþma yaptý. Yaz dönemi boyunca Genç-Sen in verdiði mücadeleleri anlatan konuþmacý ayný zamanda üniversiteli gençliðin harçlara karþý verdiði mücadelenin kazanýldýðýný ve bunun arkasýnda durulmasý gerektiðini vurguladý. Genç-Sen in konuþmasýnýn ardýndan Türkiye de ÖSS ye karþý verilen mücadelelerin aktarýldýðý bir sinevizyon gösterimi yapýldý. Sinevizyon gösteriminde Ýstanbul dan Ankara ya, Bursa dan Denizli ye yapýlan forumlarýn, mitinglerin, Bin Umut vekillerinin bu mücadeleye verdiði desteðin bir sunumu yapýldý. Sunumun ardýndan söz alan Özgür Yaþam temsilcisi Türkiye de ÖSS ye karþý verilen kolektif mücadelenin bugün geldiði noktayý anlattý. Birleþik, kolektif eylemler örgütlendikçe bu mücadelenin katlanarak güçlendiðini anlatan konuþmacý, bu mücadelede ezilenlerin ve sömürülenlerin ortak eylem birlikteliklerinin öneminin altýný çizdi. YDG-M yaptýðý konuþmada öncelikle eðitim sisteminin tarih boyunca itaati öðreten, egemen sýnýflara boyun eðmeyi öðreten bir sistem olduðunu vurguladý. Eðitim sisteminin ayný zamanda farklýlýklara tahammül edemeyen, tek-tip insan profili yaratmaya çalýþan bir araç olduðunu vurguladý. Konuþmasýnda YDG- M nin Kürt gençliði içerisinde verdiði mücadeleyi aktaran konuþmacý anadilde eðitim hakkýnýn YDG-M nin ve Kürt gençliðinin Panellerde demokratik açýlým sürecinden, kadýn sorununa, Filistin den Kürdistan daki mayýnlara, alevilikten, gençlik sorununa, burjuva eðitim sisteminden çevre sorunlarýna kadar pek çok sorun tartýþýldý; Latin Amerika dan deneyimler aktarýldý. Komünistler MSF ye Nasýl Katýldý? Komünistlerin birliðini savunanlar MSF ye Türkiye de yürüttükleri kitle çalýþmasýný taþýmak, Kürdistan daki belediyelerin ve özellikle orada faaliyet yürüten kitle örgütlerinin çalýþmalarýný öðrenmek, 9. Kitle Örgütleri Koordinasyonu buluþmasýnda kurulan iliþkileri geliþtirmek ve deneyim paylaþýmý yapmak için katýldýlar. Bu nedenle komünistlerin sosyal forumdaki çalýþmalarý panellere katýlmakla sýnýrlý kalmadý. Komünistler MSF boyunca içinde faaliyet yürüttükleri ve dayanýþma halinde olduklarý kitle örgütleri ile birlikte Kürdistan daki kurumlara ulaþmaya çalýþtýlar. Kürdistan daki kitle örgütleriyle, Diyarbakýr da kooperatif çalýþmasý yürütmek isteyenlerle sohbetler düzenlediler, Sarmaþýk Derneði nin ve Eðitim Destek önünde en acil sorunlardan birisi olduðunu vurguladý. DÜÖ-Der temsilcisi de Dicle Üniversitesi nde yaptýklarý çalýþmalarý aktardýðý konuþmada kendilerine ve Kürt öðrencilere yapýlan baskýlardan bahsetti. Düzen güçlerinin Kürt öðrencilerin örgütlenmesine tahammül etmediðini aktardýðý konuþmada, alternatif bir eðitim sistemi kurmanýn öneminden, MED- DER in de bu yöndeki çabalarýndan bahsetti. Panelin son konuþmacýsý olan Umut Kültür Derneði temsilcisi de, ortak bir eylem hattý için burjuva eðitim sistemine karþý mücadele eden tüm kurumlarýn ve kitle örgütlerinin daha somut bir iletiþim ve irtibat aðýnýn olmasý gerektiðini vurguladý. Kendi çalýþmalarýndan örnek vererek Kitle Örgütleri Koordinasyonu nun nasýl çalýþtýðýný aktaran konuþmacý, Kürtlerin, kadýnlarýn ve emekçilerin öz örgütlenmelerinin sadece saldýrýlara karþý deðil, günlük çalýþmalarýnda da koordinasyon halinde bulunmalarýnýn önemine dikkati çekti. Konuþmalarýn ardýndan canlý bir soru-cevap kýsmýna geçildi. Yaklaþýk 20 kiþinin söz aldýðý bu bölümde söz alanlar konuþmacýlara alternatif bir eðitim sisteminin nasýl ortaya koyulacaðýný sordu, yapýlan çalýþmalar hakkýnda daha fazla bilgi edinmeye çalýþtý. Son derece canlý geçen panel, içinde çalýþma yürüttüðümüz kitle örgütlerinin çalýþmalarýný geniþ bir kitleye aktarabildiðimiz, yeni iliþkiler kurabildiðimiz ve deneyim alýþ-veriþi yapabildiðimiz verimli bir çalýþma oldu. Evi gibi çalýþmalarý da Diyarbakýr daki kurumlarý ziyaret ederek takip ettiler. Deneyim alýþ veriþinde bulundular. Forumun üçüncü günü Mayýsta Yaþam Kooperatifi, Anadoluda Yaþam Kooperatifi, Özgür Yaþam Kooperatifi, Umut Kültür Derneði ve Mudanya Kültür Sanat Derneði Kürdistan da kooperatif çalýþmasý yürütmek isteyenlerle buluþtu ve bir sohbet düzenledi. Sohbette Ýstanbul da, Ankara da, Ýzmir de, Bursa da ve Denizli deki kooperatif ve kitle örgütü çalýþmalarýný aktardýlar. Eðitim ve tüketim kooperatiflerinin nasýl oluþtuðunu, bunlar arasýndaki iletiþimin, dayanýþmanýn ve koordinasyonun nasýl saðlandýðýný, koordinasyon buluþmalarýný aktardýlar. Kürdistan da kooperatif çalýþmasý yapmak isteyenlerin sorularýný, çalýþmalarýný dinlediler ve deneyim alýþ veriþinde bulundular. Forumun dördündü günü ise Diyarbakýr daki eðitim destek evlerine bir ziyaret düzenlendi. Bu ziyaretlerde eðitim destek evlerinin belediyeler aracýlýðý ile yürüttüðü eðitim destek çalýþmasý yakýndan gözlenmiþ oldu. Ayný gün ayný zamanda Sarmaþýk Yoksullukla mücadele derneðinin gýda bankalarý da ziyaret edildi. Tüketim çalýþmasý yürütten kurumlar, gýda bankalarýnýn nasýl çalýþtýðýný yerinde gözlemleme fýrsatý buldu. Ayný zamanda içinde çalýþma yürüttüðümüz kitle örgütlerinden Özgür Yaþam Kooperatifi Dünya da ve Türkiye de Gençlik Hareketi adlý panele konuþmacý oldu. Mayýsta Yaþam Kooperatifi, Özgür Yaþam Kooperatifi, Anadoluda Yaþam Kooperatifi, Umut Kültür Derneði de YDG-M, Dicle Üniversitesi Öðrenci Derneði (DÜÖ-DER) ve Genç-Sen le birlikte Burjuva Eðitim Sistemine Karþý Mücadele baþlýklý paneli örgütlediler. Yapýlan panellerde de kitle örgütleri koordinasyonu çalýþmasýný ve kitle örgütleri arasýndaki iletiþim ve irtibatý arttýrmanýn yöntemlerini tartýþtýlar. Komünistler MSF yi içinde çalýþma yürüttüðümüz kurumlarýn çalýþmalarýný Kürdistan a taþýmak ve oradaki deneyimleri öðrenmek açýsýndan verimli bir þekilde kullandý. MSF yi panellerden ve etkinliklerden ibaret görmeyerek, bu etkinliði verimli bir þekilde kullandýlar. Yaþasýn Sýnýf Dayanýþmasý Burjuva Eðitim Sistemine Karþý Birleþik Mücadele Tartýþýldý Ortadoðu ve Türkiye de Gençlik Hareketleri ve Deneyimleri MSF nin ilk oturumlarýndaki panellerden bir tanesi 'Dünyada ve Ortadoðu'da gençlik hareketleri ve deneyimleri' baþlýklý paneldi. Bu panelde Almanya dan Anti-faþist eylem grubu, Özgür Yaþam Kooperatifi, YDG-M ve DTP milletvekili Ayla Akat yer aldý. Almanya daki anti-faþist devrimci eylem grubunun çalýþmalarýný aktaran konuþmacý Almanya daki farklý halklarýn mücadelelerini nasýl birleþtirmeye çalýþtýklarýný, üniversitelerdeki grev çalýþmalarýný, devlet terörüne karþý nasýl mücadele ettiklerini aktardý. Almanya da Türklerin Kürtler üzerine uyguladýklarý baskýlara da deðinen konuþmacý, uluslararasý bir eylem birlikteliðine ihtiyaç duyduklarýný belirtti. Özgür Yaþam Kooperatifi panelde yaptýðý konuþmada panelin baþlýðýnda geçen gençlik kavramýnýn ilk bakýþta aldatýcý olduðunu ifade etti. Gençlik denilince önce akla üniversitelerde okuyan ayrýcalýklý bir kitlenin geldiðini belirten konuþmacý gençlik kategorisi altýndaki asýl çoðunluðun iþçi gençlik olduðunu bu yüzden de gençlik çalýþmalarýnýn asýl olarak da bu çoðunluðun sesini gündemine almasý gerektiðini ifade etti. Konuþmacý buradan yola çýkarak Ýzmir de yürütülen Özgür Yaþam Kooperatifi çalýþmasýný aktardý. Ýzmir varoþlarýnda yürütülen eðitim dayanýþmasýný anlatan Özgür Yaþam temsilcisi, mevcut eðitim sistemini iþçileri, kadýnlarý ve Kürtleri nasýl elediðini, Özgür Yaþam kooperatifinin toplumun ayrýcalýksýz kesimleri arasýnda nasýl bir çalýþma yürüttüðünü aktardý. Türkiye de bugün gençlik hareketinin daðýnýk bir þekilde bulunduðunu belirten konuþmacý, son yýllarda daðýnýk bu hareketlerin birleþmeye baþladýðýný bunun da çok önemli bir geliþme olduðunu ifade etti. Gençlik mücadelesinin iþçilerin, ezilenlerin hareketiyle birleþik bir þekilde verildiði zaman güçlü olduðunu belirtti ve bu deneyimleri Dev-Genç lilerin mücadelesinden kazandýðýmýzý anlattý. Oturumda YDGM adýna söz alan konuþmacý ise 68'den günümüze Kürt gençlik hareketi hakkýnda bilgi verdi. Kürt Gençlik hareketinin 68 den beri var olduðunu ve hep baskýlara maruz kaldýðýný belirtti. Bugünün asýl gündemin ise gençlik konferasyonunun nasýl yaratýlacaðý olduðunu söyleyen konuþmacý, enternasyonal bir gençlik konfederasyonuna duyulan ihtiyaçtan bahsetti. DTP Milletvekili Ayla Akat ýn Türkiye deki gençlik sorunlarýnýn mecliste nasýl ele alýndýðýný anlattýðý konuþmanýn ardýndan panelin soru cevap kýsmýna geçildi. Soru-cevap kýsmýnda tüm konuþmacýlarýn kitle örgütleri, siyasetler ve gençlik içerisinde çalýþan kurumlar arasýnda daha sýký bir iliþki kurulmasý gerektiðinin vurgulandýðý, ama bunun nasýl gerçekleþeceðine dair somut önerilerin gelmediði vurgulandý. Bunun nasýl saðlanacaðý soruldu. Ayný zamanda Kürt gençliðinin mücadelesine destek için MSF ye katýlanlarýn neler yapabileceði de sorulan sorular arasýndaydý. Özgür Yaþam temsilcisi soru-cevap kýsmýnda kitle örgütleri koordinasyonunu bir çözüm olarak önerdi, ve koordinasyonun nasýl iþlediðini anlattý. Panel, varoþlarda yaptýðýmýz çalýþmalarý aktarmak ve deneyim alýþveriþi yapmak adýna son derece verimli bir etkinlik oldu.

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

Troçkistler ve Troçkizm Karþýtlarýný Buluþturan Sürekli Devrim Efsanesi Sürekli devrim teorisi herhalde Troçkizmle özdeþ kabul edilen baþlýca kavramlardandýr. Hatta Lenin sonrasý sosyalist kuþaklar arasýnda

Detaylı

27 Mayýs ýn Ardýndaki «Kürt Sorunu» Anlaþýlmadan 71-72 Kopuþu da Kavranamaz AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 6 MAYIS 2008 Neredeyse yarým yüzyýl önce gerçekleþen 27 Mayýs darbesi, uzunca

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Bugün 15-16 Haziranlar Neden Güncel ve Nasýl Mümkündür? 19 Haziran günü Maltepe de 15-16 Haziran olaylarýný anmak için Bugün 15-16 Haziranlar Neden Güncel ve Nasýl Mümkündür? adlý yaklaþýk yüz kiþinin

Detaylı

BDP ye Yönelik Saldýrýlara Son! KCK Davasý Tutuklularýna Özgürlük!

BDP ye Yönelik Saldýrýlara Son! KCK Davasý Tutuklularýna Özgürlük! TROÇKÝZM DOSYASI Bugün troçkizm konusunda Türkiye solunun zaaflarýný irdelemek ve troçkizmin bir politik akým olarak nasýl bir oportünist merkezciliði ifade ettiðine ýþýk tutmak oportünizme ve tasfiyeciliðe

Detaylı

Kuruluþunun 90. Yýlýnda TKP'nin Mirasýna Nasýl Sahip Çýkýlýr 28 Ocak tarihiyle TKP yi Türkiye ye getirmek için bindikleri gemide Mustafa Suphi ve on beþlerin Kemalistler tarafýndan katledilmesinin yýldönümü

Detaylı

Ermeni Sorunu Hakkýnda Söylenmeyenler Fransýz Ulusal Meclisi Ermenilere 1915 te yapýlan soykýrýmý inkar edenlerin suç iþlemiþ kabul edilmesini öngören bir yasayý onayladý. AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI:

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 9 MART 2009 Halepçe Katliamý nýn 21. Yýlý! Güney Kürdistan da Süleymaniye nin doðusunda bir Kürt kasabasý olan Halepçe 16 Mart 1988 günü onlarca Irak

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 3 EKÝM 2007 Yeni Anayasa Hakim Sýnýflarýn Ýç Çatýþmalarýnýn Ürünü Olacak Demokratik Anayasa Savaþan Ýþçilerle Gelecek Emperyalistler Arasý Denge Kayda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

AYLIK GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 17 EYLÜL 2010 Komünist Manifesto yu ezbere bilen bir oportünist Referandum sürecinde solun Evet veya Hayýr kamplarýna karýþan kesimleri kendi pozisyonlarýný

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 YTL (KDV DAHÝL) SAYI:5 MART 2008 Tasfiyeci Rüzgarlar Þiddetlenirken Kim Hangi Yolda Yürüyor? (2) Geçtiðimiz sayýda belirttiðimiz gibi, Hangi Yolda Yürüyoruz baþlýklý makalede

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Sayfa 2 ARALIK 2010 Teknik sebeplerden ötürü bir süredir elimize ulaþmayan Finike'de yürütülen çalýþmalara dair yazýlarý bu sayýmýzda özet bir biçimde yayýnlýyoruz. Finike'den gelen yazýlar 1 Mayýs çalýþmalarýndan

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Troçkizm Dosyasý - 4 Troçki ve Troçkizm sorunu gündeme geldiðinde, bu akýmýn karþýsýnda yer alanlar bakýmýndan sürekli devrim konusu kadar, hatta belki ondan fazla akla gelen konulardan biri de Troçki

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizm krize çözüm bulamýyor

sosyalist isci Kapitalizm krize çözüm bulamýyor sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 377 9 Ekim 2009 2 YTL IMF toplandý, dolar çöktü Kapitalizm krize çözüm bulamýyor Kitlesel bir sol partinin þimdi tam

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor!

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor! Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 269 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Kasým 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Söz, karar, inisiyatif iþçilerde! Ümraniye Ýþçi Kurultayý

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Bir ayaklanmada etkin olmak için her Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Lübnan ýn iþgaline ortak olma Afganistan dan ANTÝKAPÝTALÝST. çekilin. En büyük antikapitalist festival. sayfa: 8-9

Lübnan ýn iþgaline ortak olma Afganistan dan ANTÝKAPÝTALÝST. çekilin. En büyük antikapitalist festival. sayfa: 8-9 Afganistan da 5 yýllýk savaþýn bilançosu Ölü askerler taburu sayfa: 8-9 ANTÝKAPÝTALÝST sosyalist iþçi nin ekidir Yeni bir dünyanýn ayak sesleri Küresel ýsýnma Dünyanýn solundaki kýta sosyalist iþçi ile

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla daha sizlerle birlikteyiz. Faþizmin saldýrýlarý hýz kesmeden devam etmekte. Burjuvazinin mezhep çatýþmalarýyla kendi iktidarýný garanti altýna almayý planladýðý

Detaylı

kamu amu emekçileri mekçileri bülteni

kamu amu emekçileri mekçileri bülteni KURTULUÞ YOK TEK BAÞINA YA HEP BERABER YA HÝÇBÝRÝMÝZ! ülteni kamu amu emekçileri mekçileri bülteni e-mail: kamuemekcileri@yahoo.com Mayýs 2006 * Sayý 14 * Fiyatý 0.5 YTL Haklarýmýzý, geleceðimizi ve onurumuzu

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır!

ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır! UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN Bu söz Roboski-Uludere Katliamını hep hatırlamak, için söylendi. O katliam anını hepimiz duyduk... Hepimizin tanıklık ettiği gelişmeler... Bombalama sesini duyan köylülerin sınıra

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFI 2012 YILINA DA KAVGAYLA GÝRDÝ. Meclise Yürümek Ýsteyen Emekçilere Polis Saldýrdý Kamu emekçileri

ÝÞÇÝ SINIFI 2012 YILINA DA KAVGAYLA GÝRDÝ. Meclise Yürümek Ýsteyen Emekçilere Polis Saldýrdý Kamu emekçileri www.emegindunyasi.info Aylık İşçi Gazetesi / Fiyatı 1 TL 13 Mart 1982 de 12 Eylül Askeri faþist diktatörlüðü tarafýndan Ýzmir Buca zindanýnda asýlarak idam edilen iþçi sýnýfýnýn üç önderi Ýzmir de yapýlacak

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

ANKARA 3. Alevi KurultayýI Yapýldý 7 DE Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMA Haberin Devamý 2 DE

ANKARA 3. Alevi KurultayýI Yapýldý 7 DE Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMA Haberin Devamý 2 DE 8 Reyhanlý'daki patlamalar baþta Ýstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte Emek ve Demokrasi Güçleri tarafýndan protesto edildi. Ýstanbul'da Mecidiyeköy Cevahir AVM önünde bir araya gelen Emek ve Demokrasi

Detaylı

sosyalist isci YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ BOZARAK

sosyalist isci YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ BOZARAK sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 290 14 Temmuz 2007 1 YTL YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ

Detaylı

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik!

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 293 11 Aðustos 2007 1 YTL Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! ÞÝMDÝ SOKAKTA DA KAZANABÝLÝRÝZ BAK ve KEG aktivisti Kerem Kabadayý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin edi bese!... Mehmet Ezer... 10 yaşında. 25 Mart günü Silvan da BDP mitingine polisin saldırısı sonucu başından gaz bombası ile vuruldu... Mehmet ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp

Detaylı

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK 74. Sayý / 16-30 Aðustos 2006 Sýnýflar iliþkisini doðru tanýmlamak, Marksizmin a- bece sidir. Sýnýflarýn karþýlýklý iliþkisi denilince, sýnýflar diyalektiðini, yani sýnýf

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

sosyalist isci Yeni bir emekçi hareketini inþa etmek için elitlere karþý kitlelerin yaratýcý inisiyatifinin açýða çýkarýlmasýnda.

sosyalist isci Yeni bir emekçi hareketini inþa etmek için elitlere karþý kitlelerin yaratýcý inisiyatifinin açýða çýkarýlmasýnda. antikapitalist sosyalist iþçi nin ekidir 21. yüzyýlda iþçi sýnýfý Devrimin öznesi neden iþçi sýnýfýdýr? Ýþçi sýnýfý küçülüyor mu? Türkiye: Günümüzde iþçi sýnýfý 15-16 Haziran: Ýþçilerin sahneye çýkýþý

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 26 Nisan 2006 http://iscicephesi.org Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden... Baþbakan çocuklarýn katlini

Detaylı

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Yeni Evrede Baþyazý KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Bir ülkede kapitalizm ne denli geliþkin ve bunun sonucu iþçi sýnýfý nicelik olarak ne kadar büyük ve ne kadar örgütlü olursa olsun, iþçiler

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni 1 2 3 4 5 01 Eylül 2010 tarihinde, Türkiye Barış Meclisi Diyarbakır girişiminin 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle kurduğu barış çadırına Diyarbakır İKK tarafından gerçekleştirilen ziyarete Şube Yönetim

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 21 MAYIS 2011 1978 1 Mayýsý nýn Rövanþý Alýndý Bu yýlki 1 Mayýsla birlikte 1978 in rövanþý alýnmýþ oldu. 1978 1 Mayýsý sadece Ýstanbul da 12 Eylül öncesinde

Detaylı

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI Devrim varolan toplumsal sisteme, egemen olana karþý yapýlýr; iktidara gelen proletaryanýn, toplumu dönüþüme uðratmasýyla devam eder. Proletaryanýn sýnýf mücadelesi bu noktaya

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

sosyalist isci Susturma, dinle MÝLLÝYETÇÝLÝÐÝN EZBERÝNÝ BOZDUK 8 Aralýk ta Ankara da Mahkumlarý diri diri yaktýlar Polis terörü can alýyor

sosyalist isci Susturma, dinle MÝLLÝYETÇÝLÝÐÝN EZBERÝNÝ BOZDUK 8 Aralýk ta Ankara da Mahkumlarý diri diri yaktýlar Polis terörü can alýyor MÝLLÝYETÇÝLÝÐÝN EZBERÝNÝ BOZDUK Yeni, farklý bir hareket inþa ediyoruz Örgütsüz derken Seçimler ve antikapitalist hareket Yeni bir hareket, yeni bir alternatif Kadýnlar harekette, hareket sokakta Ýklim

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı