Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 12 EKÝM 2009 Fransa da Kaðýtsýzlar Bakanlýðý kuruldu 26 Haziran günü Paris in yoksul kenar mahallelerinden birinde, iþgal edilmiþ bir binanýn kapýsýna törenle «Kaðýtsýzlara Kaðýt Saðlama Bakanlýðý» tabelasý asýldý. Aslýnda saðlýk sigortasý kurumuna ait olup 18 inci Bölge belediyesine satýlmýþ olan bu bina, satýþ iþlemleri sýrasýnda çýkan bir ihtilaf nedeniyle aylardýr boþ duruyordu. Ama 17 Temmuz gününden beri ise pek boþ deðildi. Aslýnda daha iþgalin ilk günlerinden itibaren iþgali gerçekleþtiren kaðýtsýzlar burayý «kaðýtsýzlara kaðýt saðlama bakanlýðý» diye anmaya baþlamýþ ve kapýya bu kimliði ifade eden bir pankartý kýsa zamanda asmýþlardý. YAZININ TAMAMI 10. ve 11. SAYFADA Sembolik eylemlerle yetinme Kitlesel mücadeleyi örgütle! IMF protestolarý kolektif deðil bireysel, kitlesel deðil sembolik eylemler þeklinde geçti. Geri çekilme döneminden çýkmak için birleþik, kitlesel mücadeleyi örgütlemek þart Asayiþ sorunu olarak yansýdý IMF ve Dünya Bankasý nýn Ýstanbul Kongre Merkezi nde düzenlediði yýllýk toplantýsý Ekim ayýnýn ilk haftasýna damgasýný vurdu. Toplantý Türkiye sosyalist hareketini oluþturan irili ufaklý öbeklerin polisle girdiði çatýþmalar, kýrýlan banka camlarý, tahrip edilen polis otolarý, polisin uyguladýðý þiddet, gözaltýlar, biber gazý, sivil faþist güçlerin tertiplediði saldýrýlar gibi unsurlarla öne çýktý. Kitlesel deðil bireysel eylemler IMF-Dünya Bankasý protestolarý emekçileri, ezilenleri sokaða taþýyacak kitlesel, politik eylemler olarak deðil bireysel, sembolik eylemler olarak tasarlandý. Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü nde bir öðrencinin IMF Baþkaný Dominique Strauss-Kahn a ayakkabý fýrlatmasý bu bakýmdan çarpýcý bir örnekti. Seattle a benzemek iyi mi? IMF-DB eylemlerinde benimsenen siyaset anlayýþý açýsýndan Seattle eylemleri bir milat olmuþtu. Bu nedenle sosyalist akýmlarýn IMF-DB eylemleri sonrasýnda gururla Ýstanbul Seattle oldu, Davos oldu, Cenova oldu; dünya ezilenlerinin kalbi Ýstanbul'da attý diye yazmalarýna þaþýrmamak gerekir. Asýl þaþýrtýcý olan sosyalist akýmlarýn bu yolun Deniz Gezmiþlerin, Mahir Çayanlarýn, Ýbrahim Kaypakkayalarýn yolu olduðunu savunmalarýdýr. Yükseliþin mimarý olmak için... Burjuvazinin planlarýný bozmak için sembolik eylemlerden medet ummak beyhudedir. Bu planlar ancak devrim ve demokrasi güçlerinin baðýmsýz ve birleþik eylemleriyle, demokrasiye susamýþ yüz binlerce emekçinin Newroz ateþiyle körüklenmiþ 1 Mayýslarý örgütlendirmesiyle bozulabilir. Komünistler geri çekilme döneminden Newroz un ateþiyle körüklenen, mevcut demokratik mevzilere sahip çýkan ve yeni mevziler kazanmayý hedefleyen emekçilerin kitlesel ve birleþik mücadelesi aracýlýðý ile çýkýlacaðýný biliyorlar. KöZ ün Sözü nden Alýnmýþtýr YAÞASIN KOMÜNÝSTLERÝN BÝRLÝÐÝ Aylýk siyasi dergi Fiyat: 1 TL Aðustos 2009 Sayý: 1 Birlik yayýn hayatýna baþladý Geçen ay Yaþasýn Komünistlerin Birliði þiarýyla yayýn hayatýna baþlayan Birlik gazetesi yazýiþleri müdürü Zeynel Doðan ile bir röportaj yaptýk. Doðan, Türkiye de komünist bir partinin eksikliðini vurgulayarak komünistlerin birliðinin saðlanmasýnýn kendi varlýklarýndan çok daha önemli olduðunu söyledi. 8 de Geleneksel Limontepe festivali yapýldý 6-7 Eylül 2008 tarihinde Limontepe mahallesinde gerçekleþtirdiðimiz 1. Geleneksel Limontepe Halk Dayanýþma Festival inin kapanýþýnda ikinci festivalde buluþmak üzere Limontepe halký ile sözleþmiþtik Ekim tarihlerinde gerçekleþtirdiðimiz 2. Geleneksel Limontepe Halk Dayanýþma Festivali ile Limontepe halkýyla buluþtuk. Bu sene ikincisi gerçekleþen festivali DTP, Devrimci Dönüþüm, Genç Dayanýþma, Köz, Kondularda Yaþam Kooperatifi ve YDGM olmak üzere altý siyaset ve kurum örgütledi. Ayrýca festival platformunun çaðrýsý ile Kurdi- Der, Deri Ýþçileri Derneði, Özgür Yaþam Kooperatifi ve Devrimci Demokrasi alanda stant açtýlar. 6 da Ulucanlar da düþenler 10. yýlýnda anýldý Ulucanlar direniþinde hayatýný kaybeden devrimciler, Abuzer Çat, Ahmet Savran, Aziz Dönmez, Habip Gül, Halil Türker, Ýsmet Kavaklýoðlu, Mahir Emsalsiz, Önder Gençarslan, Ümit Altýntaþ, Zafer Kýrbýyýk Ýstanbul ve Ýzmir de eylemlerle anýldý. Kitle örgütleri MSF de birbirlerini tanýdý Mezopotamya Sosyal Forumu (MSF) Eylül tarihleri arasýnda Diyarbakýr da gerçekleþtirildi. Forumun çaðrýcýsý 200 ü aþkýn siyaset, sendika ve kitle örgütü bulunmasýna karþýn bu siyaset ve kurumlarýn sosyal foruma katýlýmý sýnýrlýydý. Türkiye den Sosyal Forumlarý uluslararasý çapta takip eden sosyalist çevrelerin de MSF ye sembolik olarak katýlmalarý dikkat çekiciydi. Eylül ayý sonunda MSF yle eþgüdümlü olarak düzenlenen Enternasyonal Amed Kampý adý altýnda yapýlan kampa katýlan yabancýlarýn katýlýmý dýþýnda MSF ye uluslararasý bir ilgi yoðunluðu da yaþanmadý. MSF ye asýl renk katan ve MSF yi zenginleþtiren Diyarbakýr baþta olmak üzere Kuzey Kürdistan ýn dört bir yanýndan katýlan belediyelerin, kitle örgütlerinin varlýðýydý. Nusaybin Belediyesinden Baðlar Belediyesi ne kadar uzanan geniþ bir yelpazede belediyeler, Sarmaþýk Yoksullukla Mücadele Derneði, Diyarbakýr Güneþ Evi gibi kitle örgütleri, onlarca gençlik ve kültür merkezi, kadýn kooperatifleri çalýþmalarýný aktarmak üzere MSF ye katýldýlar, panellerde ve sohbetlerde yer aldýlar. Planlarýný, projelerini aktardýlar. MSF bu deneyimleri öðrenmek, Batý daki deneyimleri buraya taþýmak için son derece elveriþli bir sosyal forum oldu. 4 ve 5 te IMF ve Dünya Bankasý nýn Ýstanbul Kongre Merkezi nde düzenlediði yýllýk toplantýsý Ekim ayýnýn ilk haftasýna damgasýný vurdu. 186 ülkeden 13 binden fazla üst düzey yöneticinin katýldýðý bu toplantý, toplantýda imzalanan anlaþmalarla, alýnan kararlarla öne çýkmadý. IMF ve Dünya Bankasý nýn yýllýk toplantýsýný protesto etmek için düzenlenen gösteriler, toplantýlardan çok daha fazla gündem oldu. 15 te

2 Sayfa 2 EKÝM 2009 Asil Çelik Ýþçileriyle Dayanýþmaya Yorgunum ama umutluyum Sevgili Köz Gazetesi, Ben bir ev kýzýyým. Açýk öðretimde okumaya çalýþýyorum. Ýnsanlarla ilgimi kesmiþtim. Hayatla fazla baðlantým kalmamýþtý. Ta ki Mayýsta Yaþamla tanýþana kadar Orada öyle insanlarla tanýþtým ki hiçbir menfaat beklemeden baþkalarý uðruna gece gündüz demeden bir þeyler yapmaya çalýþýyorlar. Bense hayatým boyunca yaptýðým her þeyin karþýlýðýný istedim ve alamadýðým için kendim insanlardan uzaklaþtým. Ama þimdiki düþüncelerim öyle deðil. Tam tersi. Birileri için bir þeyler yapmaya çalýþacaðým. Öncelikle Mayýsta Yaþam daki arkadaþlardan ayrýlmamak içi bir þeyler yapmaya çalýþýyorum. Eve iþ getirip yapýyorum. Ev iþi, boncuk iþinden kalan zamanýmda ders çalýþýyorum. Ailemin durumu kötü, onlara yük olmamaya çalýþýyorum. Anladým ki insan sadece kendi için yamamalý. Þimdi daha mutluyum. Yorgunum ama umutluyum. Bana bu umudu aþýlayan Mayýsta Yaþam daki arkadaþlarýma çok teþekkür ederim. Bundan sonra vazgeçemeyeceðim arkadaþlarýma Yenibosna dan bir Köz okuru. Esenyurt ta Köz seminerleri Temmuz ayýnýn sonundan beri Esenyurt ta, Ýncirtepe Köyü Derneði nde Proletaryanýn Kurtuluþu ndan arkadaþlarýn da katýldýðý KöZ seminerleri yapýyoruz. Seminerler anlatýcý arkadaþýn sunumunun ardýndan soru-cevap bölümüyle devam ediyor. Ýlk hafta Ulusal sorun meselesini ele aldýk. Komünistler ulus denince bundan ne anlar, Uluslarýn Kendi Kaderini Tayin Hakkýna nasýl bakar, ulusal hareketleri meþru görme ile destekleme arasýndaki fark nedir, komünistler ne gibi koþullarla ulusal hareketleri destekleyebilirler gibi sorunlar hakkýnda konuþtuk. Sonraki hafta ulusal sorun üzerine konuþtuklarýmýzý Kürdistan sorunu meselesi üzerinden somutlamaya çalýþtýk. Kürdistan sorunu ile Kürt sorunu arasýndaki ayrým, Kürt ulusal hareketinin tarihi, PKK nin nasýl bir örgüt olduðu, Türkiye solunun PKK ye yaklaþýmlarýndaki yanlýþlar üzerine konuþtuk. Ayrýca Türkiye de iþlemekte olan barýþ sürecinin Amerikan planýnýn bir parçasý olduðundan, Amerika nýn baðýmsýz bir Kürt devleti kurulmasýný engelleyecek bir þekilde bu sorunu ortadan kaldýrmaya çalýþtýðýndan bahsettik. Ayrýca DTP ye iliþkin tavrýmýzý, neden DTP yle yan yana durulmasý gerektiðini açýklama, DTP nin þu anda Türkiye deki en önemli demokratik mevzilerden biri olduðunu yeniden anlatma olanaðý bulduk. Yenibosna dan Komünistler Sinan Kayýþ ý unutturmadýk 31 Aðustos 2002'de Ýstanbul Okmeydaný semtinde ÖDP'nin seçim bildirilerini daðýtmak için arkadaþlarýyla birlikte girdiði kahvehanede, mekan sahibiyle yaþanan tartýþmada mekan sahibinin silahýný ateþlemesi sonucu can veren Sinan Kayýþ'ýn anmasýna katýldýk. 29 Aðustos cumartesi günü ÖDP tarafýndan organize edilen anma için Okmeydaný Dikilitaþ parkýnda biraraya gelinerek buradan alkýþ ve sloganlar eþliðinde yürümeye baþladýk.yürüyüþ sýrasýnda marþlar söylenip sýk sýk "faþizme karþý omuz omuza" "Faþizme ölüm tek yol devrim" "Sinana sözümüz halk iktidarý" "çeteleþmeye, yozlaþmaya son!" "Kurtuluþ yok tek baþýna ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganlarý atýldý. Olayýn gerçekleþtiði kahvehane önüne gelindiðinde Sinan ýn hayatýnýn ve mücadelesinin anlatýldýðý konuþmadan sonra saygý duruþunda bulunulup devrim andýndan sonra kahvehanenin önüne kýzýl karafiller býrakýlýp mumlar yakýldý. Mahalledeki diðer kurumlarýn da destek verdiði eylem bu þekilde sonlandýrýldý. Okmeydaný ndan Komünistler Orhangazi de bulunan Asil Çelik fabrikasýndaki iþçiler uzun zamandýr grevdeydi. Son çare olarak açlýk grevine baþlayan iþçilere bulunduðumuz yerelde kamuoyu oluþturmak ve destek vermek amacýyla bir toplantý yapýldý. Toplantýda açlýk grevinde olan iþçilere destek ziyareti ile yerelliðimizde toplayacaðýmýz gýdalarý götürücektik. Ancak daha sonra sendikayla çalýþma bakanýnýn toplantý yaptýðý ve açlýk grevinin sonlandýrýldýðý haberi geldi. Biz de Emek ve Demokrasi Platformu olarak yerelliðimizde imza toplamak için sahilde stant açtýk. Platform bileþenlerin dýþýmda yerellikte baþka kurum ve partiler de bu çalýþmaya katýldýlar. Ýnsanlarýn yoðun ilgisi altýnda geçen imza kampanyasýnda Asil Çelik Ýþçileriyle ilgili hazýrlanan bildiri de daðýtýldý. 4 saat süren imza kampanyasýna yerel basýnýn ilgisi de yoðundu. Parti kongresi için Mudanya'ya gelen CHP Milletvekili Onur Öymen de standý ziyaret etti. Eylemde toplanan imzalar Birleþik Metal Ýþ temsilcisine teslim edilerek eylem sonlandýrýldý. Yaþasýn Eylemli Sýnýf Dayanýþmasý Bursa dan Komünistler Üzümün koruðunu beklemeyen pekmeze ulaþamazmýþ Bu yýl devrimci siyasetin alanýmýzda birçok ilklere imza atmasýyla birlikte bize dönen yüzlerinde artýþý saðlandý. Biz de bize dönen pek çok yeni yüzle konuþup fikir alýþ veriþi yaparak, onlarýn da durmalarý gerektiði yeri göstermeye çalýþarak, halkýn içinde sýk sýk söyleþiler yapýyoruz. Ýþte bu söyleþilerden bir tanesi: Köz: Biliyoruz, birlikte hareket edemiyorsak da, bu ebediyen böyle olacak anlamýný taþýmaz. Biz biliyoruz sen bizi geriden geriye izliyorsun. Finike deki geliþmeler hakkýnda ne düþünüyorsun? Bize önce adýný ve ne iþ yaptýðýný söylersen seviniriz. Hüseyin: Benim adýmý da, ne iþ yaptýðýmý da çok iyi biliyorsunuz. Adým Hüseyin. Eðitim emeklisiyim. Bana göre ne iþ olursa yapýyorum. Amelelik de dahil. Bu yaþta çalýþmaktan gurur duyuyorum. Ah bir de çalýþmak zorunda býrakýlmasaydým daha iyi olurdu. Zorunlu kalmak zoruma gidiyor. Köz: Evet adýný da iþini de biliyoruz ama bu söyleþiyi yayýnlamak istiyoruz onun için sorduk kusura kalma. Hüseyin: Bu yaþtan sonra baþýmýza bir iþ almayalým Köz: Ne gibi? Hüseyin: Ne bileyim soruþturmadýr takiptir gibi þeyler Köz: Bak arkadaþ, biz senin geçmiþinin böyle olmadýðýný biliyoruz. Epeyi gözü kara biriymiþsin. Nedir bugün seni bu kadar korkutan, devrimci mücadeleden uzak tutan þey? Hüseyin: Vallahi ben geçmiþte üzerime düþeni Aslan Deri Konfeksiyon Ýþçileri Hak Gasplarýna Karþý Mücadele Etmeye Kararlý Ýzmir in Karabaðlar ilçesinde faaliyet gösteren Aslan Deri Konfeksiyon aylardýr krizi bahane edip atölyede çalýþan deri iþçilerinin hem sosyal haklarýný gasp etmekte hem de yapýlan iþlerin ücretlerini ödememektedir. Atölyede çalýþan emekçiler gece gündüz çalýþmalarýna raðmen alýn terinin karþýlýðý olan yaptýklarý iþin karþýlýðý parayý kriz bahanesi ile alamýyorlar. Çalýþan emekçilerin çoðu parasýzlýktan zor durumda olduðunu, borçlarýný ödeyemediðini defalarca iþverenlere anlatmalarýna raðmen hiçbir sonuç alamamýþlardýr. fazlasýyla yaptým. Acýlar çektim zindanlara düþtüm. Yanýmda kimseyi görmedim. Bir de bu ülkede devrim yapmak hayalden baþka birþey deðil. Artýk ben buna inanýyorum. Devrimciler yüzlerce yýl acý çekti, bedel ödedi. Bugün bak bir arpa boyu yol alýnmamýþ, dünün siyaseti yüzde ellilerle bu gün iktidar oluyor. Köz: Bak arkadaþ. Biz bu dediðinin hiç birine katýlmýyoruz. Bunun adý yýlgýnlýktýr. Sen ununu eleyip eleðini duvara astýðýný sanýyorsun, ama yanýlýyorsun. Böyle davrandýðýn için düzen seni ödüllendirmiyor, üstüne üstlük eziyor. Bu yaþta zorla çalýþmak zorundasýn. Geçmiþte ve bugün herkes kendince bir bedel ödemiþ ödüyor bir de. Biz devrimciler bu yolun ipek halýlarla döþeli olmadýðýný biliyoruz. Elbet ki bu yolda acýlar çekilecek, bedeller ödenecek. Bu bizi asla yýldýrmamalý. Dünden bugüne ne deðiþti? Sömürü katmerleþti, baskýlar had safhada. Adý kapitalist sistem. Sen ne dersen de, b.kun adýný deðiþtirip miski amber diyebilirsin ama kokusunu asla deðiþtiremezsin. Hüseyin: Ýyi de bizden geçti artýk. Sizin yolunuz açýk olsun. Unutmayýn, her zaman gönlüm sizinleydi, hep öyle de olacak. Köz: Bu iþ gönülle olmaz arkadaþ. Elini ver bize, kenetlenelim. Düþmanýn korkulu rüyasý olalým. Söyleþiye baþlarken de sorduk, Finike de olanlar seni hiç mi heyecanlandýrmadý? Yapýlanlarý nasýl buluyorsun? Biraz bahseder misin? Hüseyin: Ýnanýn arkadaþlar Finike de yapýlan her þey gurur verici. Ama bu ülke bir Finike deðil. Aslan Deri sahipleri piþkince iþçilere Ne zaman paramýz olursa o zaman alacaklarýnýzý öderiz. Deyip direnen iþçileri iþten çýkartmakla tehdit etmektedir. Bu yaþananlar ne ilk ne de son olacaktýr. Ýþçilerin örgütsüzlüðünden yararlanan iþverenler kriz bahanesiyle sigortasýz iþçi çalýþtýrmaya ve iþçilerin emeklerinin hak ettikleri paraya el koyarak devam edecektir. Kapitalizmin getirdiði bu sistem, yani parça baþý taþeron firmalarla iþ yapma sistemi ve iþçileri yok sayan kukla hükümetlerin çýkardýðý çalýþma yasalarý, týpký Aslan Deri de olduðu gibi yine emeði çalmaya ve sömürüye devam edecektir. Çözüm iþçilerin, emekçilerin birleþmesidir. Aslan Deri atölyesinde çalýþan iþçi arkadaþlara haklarýný almalarý için, baþta Ýzmir Deri Ýþçileri Yardýmlaþma Dayanýþma Derneði ve deri iþçisi arkadaþlar ellerinden gelen tüm desteði vermektedir. Zaten çare de budur. Deri Ýþçileri Derneði ve Avukatý Özgür YILMAZER, Aslan Deri Konfeksiyonu iþçileri ile bir toplantý gerçekleþtirerek iþçilerin haklarýný almasý için neler yapabileceðine dair bir toplantý gerçekleþtirdiler. Deri Ýþçileri Derneði bir süredir iþ mahkemelerinde bilirkiþi olma hakký elde etmiþti. Artýk Deri Ýþ Sendikasý nýn avukatlarý dahi iþ mahkemelerinde Deri Ýþçileri Derneði ni bilirkiþi olarak göstermektedir. Bugüne dek haklarý için mücadele eden iþçi Bu ülke de dünya hiç deðil. Zor iþler bunlar zor. Evet! Harika bir 8 Mart oldu. Ýnanýlmaz bir 1 Mayýs yaþandý. 1 Mayýs akþamý yerel TV de Finike 1 Mayýsý ný izledim. Ýnanýn aðladým. Demokratik Güç Birliði adý altýnda Finike ve çevresine taptaze bir umut oldunuz. Demin de dedim ya, Finike Türkiye deðil. On binlik bir kaza. Bundan öte gidildiðinde ezerler yok ederler. Köz: Belki bizi yok ederler ama açýlan bu yolu ebediyen yok edemezler! Bu yolda yürüyecek birileri elbet olacaktýr bu yetmez mi? Hüseyin: Yeter de yazýk deðil mi daha ne kadar öleceðiz? Köz: Üzümün koruðunu beklemeyen pekmeze ulaþamazmýþ. Öleceðiz. Bu kokuþmuþ düzeni alaþaðý edilene kadar ölmekten hiç korkmayacaðýz. Hüseyin: Yeterin arkadaþ, benim size diyeceðim bir þey kalmadý, ölesiye size saygý duyuyorum. Allak bullak oldum. Size söz veriyorum kendimi bir dinleyip sizinle tekrar konuþacaðým. Ýnanýn buradaki baþarýnýz hiç unutulmayacak bunu böyle bilin. Köz: Arkadaþ! Finike de bir baþarý varsa bu herkesin baþarýsýdýr. Elbet ki bu baþarýda ucundan kýyýsýndan herkesin payý var ama duyarlý olanlarýn uzak kalmasý bizleri üzüyor. Yaþasýn Komünistler Birliði Yaþasýn Örgütlü mücadele Dostlukla Batý Akdeniz den Komünistler Yine Kriz Bahanesi Yine Gasp Edilen Haklar Ýzmir de Deri Ýþçilerinin Hazin Sonu Kapitalizmin bu ülkedeki çalýþanlara uygulamaya çalýþtýðý sömürü düzeni sonunda Ýzmir de iki deri iþçisinin kavgasýna ve birinin ölümüne, diðerinin mahpusa düþmesine yol açtý. Uygulanan taþeron firmalarla iþ yapýlmasý her türlü haktan yoksun sigortasýz ve sýnýrsýz çalýþma saatleri, saðlýksýz iþ yerleri, üç-dört sene evvelki fiyatlarla iþ diktirilmesi deri iþçilerinin psikolojilerini, aile düzenlerini bozdu. Bugün Ýzmir deki çoðu deri iþçisi emekçi arkadaþlarýmýzýn ailevi sorunlarý var. Bu sýkýntýlarýn getirdiði bunalýmlar sonunda gerçek hayatta iki çocukluk arkadaþý, iki dostu birbirine düþürdü. Ve sonu korkunç oldu. Ýki genç fidan yine kapitalizmin acýmasýzlýðýna yenilmiþtir. Ýzmir deki bütün deri iþçisi arkadaþlarýmýzýn baþý sað olsun. Ýzmir den Köz Okuru Bir Deri Ýþçisi arkadaþlarýn yanýnda olduðumuz sürece bu sorunlara nasýl müdahale edeceðimiz konusuna epey deneyim kazandýk. Deri Ýþçileri Derneði nin bilirkiþi olmasý ise çok önemli bir kazanýmdýr. Bundan sonraki süreçte de kazanýmlarýmýza ve mevzilerimize yaslanarak, deneyimlerimiz ýþýðýnda, mücadeleyi elbirliðiyle daha güçlü bir biçimde yürüteceðiz. Köle deðil iþçiyiz, birleþince güçlüyüz! Köz Okuru Bir Deri Ýþçisi KOMÜNÝST KÖZ- AYLIK SÝYASÝ GAZETE SAHÝBÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: ÞÜKRÜ DEMÝR YÖNETÝM YERÝ: ÜSKÜDAR CADDESÝ, PINAR PASAJI, KAT:2 NO:39 KARTAL ÝSTANBUL TELEFON: BASILDIÐI YER: ÖZDEMÝR MATBAASI MATBAA ADRESÝ: DAVUTPAÞA CAD. GÜVEN SANAYÝ SÝTESÝ C BLOK No: 242 TOPKAPI-ÝSTANBUL TELEFON:

3 EKÝM 2009 Sayfa 3 Ulucanlar Direniþinde Düþenler Ýstanbul da Anýldý 10 yýl önce Ulucanlar Merkez Kapalý Cezaevi nde devletin saldýrýsýna karþý kahramanca direnen ve bu uðurda hayatýný kaybeden 10 devrimci Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðýnda anýldý. Her yýl olduðu gibi bu yýl da Tutuklu ve Hükümlü Yakýnlarý Birliði tarafýndan örgütlenen anmaya yaklaþýk 150 kiþi katýldý. Türkiye Komünist Ýþçi Partisi Üyesi Ümit Altýntaþ ýn mezarý baþýnda onun þahsýnda Ulucanlar direniþinde hayatýný kaybeden devrimciler, Abuzer Çat (MLKP), Ahmet Savran (DHKP-C), Aziz Dönmez (DHKP-C), Habip Gül (TKÝP), Halil Türker (TKP/ML), Ýsmet Kavaklýoðlu (DHKP-C), Mahir Emsalsiz (TKP(ML)), Önder Gençarslan (TKP(ML)), Ümit Altýntaþ (TKÝP), Zafer Kýrbýyýk (TÝKB) anýldý. Anma saat te Karacaahmet Mezarlýðý Camii önünde toplanýlmasý ile baþladý. Ulucanlar katliamýný unutmadýk, unutturmayacaðýz!/tuyab yazýlý pankartýn arkasýnda yürüyüþe geçen kitle yürüyüþ boyunca þu sloganlarý attý: Devrimciler ölmez, devrim davasý yenilmezdir, Bedel ödedik, bedel ödeteceðiz, Katil devlet hesap verecek, Devrim þehitleri ölümsüzdür, Devrimci irade teslim alýnamaz, Yaþasýn Ulucanlar direniþimiz, Yaþasýn devrimci dayanýþma, Ulucanlar ý unutma, unutturma, Analarýn öfkesi katilleri boðacak. Yürüyüþ sýrasýnda ayrýca yitirilen devrimcilerin adlarý okunarak Yaþýyor diye haykýrýldý. Kortejde þehit düþen 10 devrimcinin resimlerinin yanýsýra TUYAB imzalý "10. yýlýnda Ulucanlar katliamýný unutmadýk, unutturmayacaðýz!", Ulucanlar, Diyarbakýr ve Buca Zindan Direniþlerinde Düþenler Unutulmadý Ulucanlar, Buca ve Diyarbakýr zindanlarýnda devletin saldýrýlarý karþýsýnda direnerek düþen devrimcileri anmak için bir araya gelen Alýnteri, BDSP, DHF, Halk Cephesi, ESP, Köz ve Partizan 24 Eylül Perþembe akþamý Karþýyaka da meþaleli bir eylem gerçekleþtirdi. Karþýyaka dolmuþ duraklarýndan baþlayan yürüyüþ Karþýyaka Çarþýsý nýn sonuna kadar sürdü. Yürüyüþ boyunca Buca- Diyarbakýr- Ulucanlar þehitleri ölümsüzdür!", "Devrimci irade teslim alýnamaz!", "Katil devlet hesap verecek!", "Devrimci tutsaklar onurumuzdur!", "Hasta tutsaklar serbest býrakýlsýn!", "Devrim þehitleri ölümsüzdür! sloganlarý atýldý. Mücadelede düþen devrimciler için gerçekleþtirilen saygý duruþunun ardýndan okunan basýn açýklamasýnda þu görüþlere yer verildi: Hapishanelerde karþý karþýya gelen aslýnda iki sýnýftýr, iki dünyadýr. Hapishaneler, iþçilerin ve emekçilerin gelecek özleminin, özgür, sýnýfsýz ve sömürüsüz bir 8 Eylül Salý sabahý saat da Ýstanbul, Ýzmir, Ankara, Bursa, Çanakkale, Dersim, Malatya ve Diyarbakýr da ESP ye yönelik baskýnlar yapýldý. 34 kiþi gözaltýna alýndý. 9 Eylül Çarþamba günü saat da ESP Taksim Galatasaray Lisesi nin önünde bir basýn açýklamasý yaptý. Bizim de katýldýðýmýz basýn açýklamasýna devrimci kurumlar da destek sundular. Yapýlan basýn açýklamasýnda þunlar dile getirildi: Atýlým gazetesi muhabirlerinin ve sosyalistlerin gözaltýna alýnmasýnýn gerekçesinin, Gazi Mahallesi halkýnýn saðlýk haklarýna sahip çýktýklarý baz eylemleri izlemeleri, diðer gözaltlýlarýn sebebi ise, okurlarýn Iþýk ý yazar Kutsiye Bozoklar ýn, Ankara Karþýyaka Mezarlýðý nda yapýlan uðurlama töreni olduðunu, bu saldýrýlarýn sosyalist basýný susturamayacaðýný, gözaltýna alýnanlarýn derhal serbest býrakýlmasýný, TMY keyifliðine, hukuksuzluða son verilmesini, ayrýca omuz baþlarýndaki devrimci dostlarla, bu saldýrý karþýsýnda yalnýz býrakmayan demokratik güçlerle, aydýnlar ve sanatçýlarla, 1 Mayýs Mahallesinde, 8 Eylül sabahý ESP ye dönük gerçekleþtirilen operasyonlarý protesto etmek amacýyla 9 Eylül günü akþam saatlerinde ortak bir basýn açýklamasý gerçekleþtirildi. Baskýlar, gözaltýlar, tutuklamalar bizi yýldýramaz. 15. yýlýnda umut dimdik ayakta yazýlý ozalitler ve ESP bayraklarý ile 24 kiþinin katýldýðý eyleme biz de katýldýk. Yapýlan basýn açýklamasýnda; 2006 Eylül operasyonundan günümüze ortalama her dört ayda bir ellerinde listelerle demokratik kurumlara ve evlere baskýn yapan polis terör estiriyor. Avukatlarýn açýklamasýna "Yaþasýn Ulucanlar direniþimiz!", "Devrimci irade teslim alýnamaz!", "Yaþasýn devrimci dayanýþma!" dövizleri taþýndý. Kitlenin Ümit Altýntaþ ýn mezarý baþýnda toplanmasýyla birlikte anma programý baþladý. Ýsmet Yurtsever tarafýndan yapýlan açýlýþ konuþmasýnda Ulucanlar da dünya kurma arayýþýnýn temsilcisi olan devrimci tutsaklar ile karanlýðýn bekçisi olan ve milyonlara yoksulluðu, sefaleti, iþsizliði, savaþý ve her türlü baský ve zulmü dayatan bu düzenin temsilcilerinin karþý karþýya geldiði bir alandýr. Bu alandaki çarpýþmalarda bedeller ödense de kazanan daima devrimci irade, kararlýlýk ve baþ eðmez direnme ruhu olmuþtur. Ýki sýnýfýn iradelerinin karþý karþýya geldiði, büyük çatýþmalarýn ve direniþlerin yaþandýðý zindanlar, dün olduðu gibi bugün de görkemli bir direniþ geleneði býrakýyor tarihe. Ýþte bu saldýrýlardan biri de 26 Eylül 1999'da Ankara Merkez Kapalý Hapishanesi, nam-ý diðer Ulucanlar'da yaþandý. Saldýrýnýn amacý dönemin baþbakaný tarafýndan açýkça ilan edildi, Hapishaneler denetim altýna alýnmadan toplumsal muhalefet denetim altýna alýnmazdý! Habip Gül, Ümit Altýntaþ, Abuzer Çat, Mahir Emsalsiz, Ýzmet Kavaklýoðlu, Önder Gençaslan, 12 Eylül karanlýðýnýn üzerine yürümeye devam edeceklerini, 12 Eylül de Harbiye de binler olup akacaklarýný belirtiler. Basýn açýklamasý sýrasýnda atýlan bazý sloganlar göre gözaltýna alýnanlar Ankara ya götürülecek. Gözaltý gerekçesi her zamanki gibi manidar. Bu kez operasyonun nedeni olarak gazeteciyazar Kutsiye Bozoklar ýn cenazesine katýlmak gösteriliyor. Bizler Ezilenlerin Sosyalist Platformu olarak gözaltýna alýnan tüm arkadaþlarýmýzýn derhal serbest býrakýlmasýný ve sorumlular hakkýnda yasal iþlem baþlatýlmasýný istiyoruz. Tüm ilerici, devrimci, yurtsever kiþi ve kurumlarýn devlet terörüne karþý duyarlý olmaya 12 Eylül akþamý Harbiye Açýk Hava Tiyatrosunda yapacaðýmýz 15. Yýl Gecesine yaþananlarýn bir direniþ olduðuna vurgu yapýldý. Onlar inançlarýyla, direniþleriyle tarihe yeni sayfalar ekledi. Önemli olan onlarý yýlýn bir günü anmak deðil, onlarýn sosyalizm uðruna verdikleri mücadeleyi sürdürmektir. Biz görevlerimizi yerine getirerek onlarý anmalýyýz diye konuþtu. Bu konuþmanýn ardýndan Halil Türker, Aziz Dönmez, Zafer Kýrbýyýk, Ahmet Savran ölümsüzleþti. Ulucanlar da, direniþ tarihine yeni bir sayfa olarak eklenirken, çürümüþ devlette katliamlardan ibaret kirli tarihine bir yenisini ekleyerek çöküþüne bir adým daha yaklaþtý. Yaklaþýk 60 kiþinin katýldýðý ve geçtiðimiz senelerde gerçekleþtirilen ayný gündemli eylemlerden farklý olarak coþkusuz geçen eylem, gerçekleþtirildiði yer itibari ile de muhataplarýyla buluþamadý. Bu tür eksikliklere raðmen aradan on yýl geçmesine raðmen devletin saldýrýlarýna karþý direnerek can veren örgütlü devrimci militanlarýn unutulmadýðýnýn gösterilmesi ise baþlý baþýna bir olumluluktu. Örgütlü Devrimcilerdi Devrim Ýçin ÖldülerRGÜTLÜ DEVRÝMCÝLERDÝ, DEVRÝM ÝÇÝN ÖLDÜLER! Ýzmir den Komünistler ESP'den Saldýrýlara Karþý Basýn Açýklamasý þunlardý: Yaþasýn Devrimci Dayanýþma, Gözaltýlar Serbest Býrakýlsýn, ESP ye Gücünüz Yetmez Biz Kazanacaðýz. 1 Mayýs Mahallesi'nde Devrimci Dayanýþma katýlarak devrimci dayanýþmayý büyütmeye çaðýrýyoruz. Basýn açýklamasý sýrasýnda atýlan bazý sloganlar þunlardý: Yaþasýn Devrimci Dayanýþma, Gözaltýlar Serbest Býrakýlsýn, ESP ye Gücünüz Yetmez Biz Kazanacaðýz, Baskýlar, Gözaltýlar, Tutuklamalar Bizi Yýldýramaz. Yapýlan basýn açýklamasýna Halk Cephesi, KöZ ve Partizan destek verdi. 1 Mayýs Mahallesinden Komünistler TUYAB adýna hazýrlanan ortak açýklama okundu. Açýklamada Bu gün halkýn çýkarlarý etrafýnda devletin saldýrýlarýna karþý birlikte hareket etmenin ve zafere birlikte ulaþmanýn günüdür. Sýnýf mücadelesi sürdükçe toplumsal muhalefete ve onun en diri güçlerinden olan devrimci tutsaklara yönelik devletin azgýnca saldýrýlarý devam edecektir. Bu yüzden yarýnlarýmýz için, geleceðimiz için þanlý tarihimizden öðrenerek ilerleyelim denildi. TUYAB açýklamasýnýn ardýndan Ümit Altýntaþ'ýn kardeþi Tayfun Altýntaþ, Hýdýr Sabur ve Güzel Þahin de birer konuþma yaptý. Güzel Ananýn konuþmasý etkinliðin en çarpýcý konuþmasý oldu. Analarýn anmaya katýlým göstermemiþ olmasýna öfkesini dile getiren Güzel Ana "Bir gün hesap sorulacak, belki bizler göremeyeceðiz, belki sizler de görmeyeceksiniz ama devrim birgün mutlaka olacak. Ne zaman ki analar çocuk doðurmaz o zaman devrim de olmaz. Ama analar çocuk doðurdukça devrim olacak diye konuþtu. Ümit Altýntaþ'ýn "Tek renk kýzýl!" adlý öyküsünün okunduðu anma etkinliðinde Grup Ýsyan ateþi, Esenyurt Ýþçi Kültür Evi Müzik ve Þiir topluluðu ile Grup Munzur da sahne aldý. Müzik gruplarýnýn ezgilerinin ardýndan anma sona erdi. Ulucanlar, Buca ve Diyarbakýr zindanlarýnda devletin saldýrýlarý karþýsýnda direnerek düþen devrimciler Ýzmir de anýldý. Yaklaþýk 60 kiþinin katýldýðý eylem devrimci militanlarýn unutulmadýðýnýn gösterilmesi bakýmýndan baþlý baþýna bir olumluluktu. ESP ye Yönelik Operasyon Protesto Edildi 8 Eylül tarihinde ESP ye yönelik olarak aralarýnda Ýzmir in de olduðu farklý illerde baþlatýlan ve 34 kiþinin gözaltýna alýndýðý operasyon Ýzmir de de protesto edildi. Operasyonun gerçekleþtiði günün akþamý ESP nin çaðrýsýyla gerçekleþtirilen eyleme birçok örgütlenme de destek verdi. 12 Eylül de gerçekleþtirilecek 15. yýl etkinliklerinin arifesinde bu tür bir saldýrýnýn þaþýrtýcý olmadýðýnýn dile getirildiði ve baskýlarýn ESP yi yýldýramayacaðýnýn vurgulandýðý eylemde Yaþasýn Devrimci Dayanýþma, Gözaltýlar Serbest Býrakýlsýn, Bize Gücünüz Yetmez Biz Kazanacaðýz, Umut Dimdik Ayakta sloganlarý atýldý. Birçok devrimci-demokrat örgütlenmenin yaný sýra Birlikte Baþaracaðýz Platformu bileþeni kurumlarýn temsilci ve taraftarlarýnýn saldýrýlar karþýsýnda bu eylemde yerini almasý önemliydi. Yaþasýn Devrimci Dayanýþma! Ýzmir den Komünistler Ýzmir de 1 Eylül eylemi Baþta Barýþ Meclisi olmak üzere KESK Ýzmir Þubeler Platformu, DÝSK Ege Bölge Temsilciliði, TMMOB-ÝKK, ÝHD, ÇHD, Halkevleri, Ege 78 liler, Devrimci 78 liler, DTP, EMEP, ÖDP, SDP, DSÝP, BDP, ÖSH, SEH, ESP, KöZ, MESOP, DÝP, TÖP, DBH, SDK, Ýzmir Süryani Dostluk ve Kültür Dayanýþma Platformu, Siyah Pembe Üçgen Ýzmir LGBTT Derneði, Gençlik Muhalefeti, Öðrenci Kolektifleri, Genç Dayanýþma ve Dev-Genç in örgütlediði 1 Eylül Dünya Barýþ Günü eylemi Basmane den Konak a yürüyüþle baþladý. Geçtiðimiz senelere oranla daha yoðun bir katýlýmýn gerçekleþtiði yürüyüþ, Konak Sümerbank önünde bine yakýn katýlýmla fiili bir mitinge dönüþtü. Oluþturulan kürsüde basýn metni ve KESK li tutsaklarýn mektuplarý okundu. Ayrýca Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi de kürsüden konuþma yaptý. Köz ün arkasýnda duran komünistler eylem boyunca gazete satýþý yaparak, Savaþta Haklý Taraf, Barýþ Ýçin Tek Muhatap: Kürt Halký baþlýklý özel sayýdan da bin adet daðýttýlar. Kürtlere Özgürlük, Ortadoðu ya Barýþ! Ýzmir den Komünistler

4 Sayfa 4 EKÝM 2009 Kürdistan daki Kitle Örgütlerini Yakýndan Takip Ettik Mezopotamya Sosyal Forumu (MSF) Eylül tarihleri arasýnda Diyarbakýr da gerçekleþtirildi. Forumun çaðrýcýsý 200 ü aþkýn siyaset, sendika ve kitle örgütü bulunmasýna karþýn bu siyaset ve kurumlarýn sosyal foruma katýlýmý sýnýrlýydý. Türkiye den Sosyal Forumlarý uluslararasý çapta takip eden sosyalist çevrelerin de MSF ye sembolik olarak katýlmalarý dikkat çekiciydi. Eylül ayý sonunda MSF yle eþgüdümlü olarak düzenlenen Enternasyonal Amed Kampý adý altýnda yapýlan kampa katýlan yabancýlarýn katýlýmý dýþýnda MSF ye uluslararasý bir ilgi yoðunluðu da yaþanmadý. MSF ye asýl renk katan ve MSF yi zenginleþtiren Diyarbakýr baþta olmak üzere Kuzey Kürdistan ýn dört bir yanýndan katýlan belediyelerin, kitle örgütlerinin varlýðýydý. Nusaybin Belediye sinden Baðlar Belediyesi ne kadar uzanan geniþ bir yelpazede belediyeler, Sarmaþýk Yoksullukla Mücadele Derneði, Diyarbakýr Güneþ Evi gibi kitle örgütleri, onlarca gençlik ve kültür merkezi, kadýn kooperatifleri çalýþmalarýný aktarmak üzere MSF ye katýldýlar, panellerde ve sohbetlerde yer aldýlar. Planlarýný, projelerini aktardýlar. MSF bu deneyimleri öðrenmek, Batý daki deneyimleri buraya taþýmak için son derece elveriþli bir sosyal forum oldu. Yapýlan panellere Akýn Birdal, Ayla Akat, Aysel Tuðluk, Emine Ayna gibi DTP li milletvekillerin ve Ufuk Uras ýn katýlýmý, Bin Umut vekillerinin yapýlan sohbetlere katýlmasý ise MSF yi zenginleþtiren unsurlardandý. Sosyal Forum Demokrasi ve Barýþ Yürüyüþüyle Baþladý MSF Cegerxwîn Kültür Merkezi önünden baþlayan ve sosyal forumun yapýlacaðý Sümer Park ta sona eren bir yürüyüþle baþladý. 500 kiþiyle baþlayan yürüyüþ sosyal forumun yapýlacaðý alana geldiðinde yaklaþýk 3000 kiþi olmuþtu. 5 kilometrelik yürüyüþ sýrasýnda Diyarbakýr lý halkýn bir kýsmý yürüyüþe katýlmasýna raðmen, kitlelerin büyük bir çoðunluðu sokaklardan, evlerin camlarýndan yürüyüþü seyrettiler ve uzaktan destek verdiler Komünistlerin Birliðini savunanlar olarak yaklaþýk 20 kiþiyle yürüyüþe katýldýk. Yürüyüþ sýrasýnda Türkiye de yürüttüðümüz siyasal çizgiyi anlatabileceðimiz sloganlarý attýk. Demokrasi için Kürtlere Özgürlük, Savaþýn Haklý Tarafý, Onurlu Mezopotamya Sosyal Forumu nda Anadolu da Yaþam Kooperatifi, Mayýsta Yaþam Kooperatifi, Genç-Sen, Özgür Yaþam Kooperatifi, YDG-M, Umut Kültür Derneði ve Dicle Üniversitesi Öðrenci Derneði (DÜÖ-DER) Burjuva Eðitim Sistemine Karþý Mücadele baþlýklý ortak bir forum örgütledi. Son derece canlý geçen foruma 100 ü aþkýn kiþi katýldý. Böyle bir forum örgütleme fikri 1 Mayýs Mahallesi Festivalinde yapýlan bir toplantýda ortaya çýktý. Mayýsta Yaþam Kooperatifi, Anadoluda Yaþam Kooperatifi ve Esenyurt Kolektifi nin katýldýðý toplantýda yaþadýðýmýz topraklardaki burjuva eðitim sisteminin ürettiði farklý sorunlarý ve bunlara karþý neler yapýldýðýný ele alan bir forum örgütlenebileceði fikri ortaya çýktý. Bu fikre kýsa bir süre sonra YDG-M, DÜÖ-Der, Genç-Sen, Özgür Yaþam Kooperatifi ve Umut Kültür Derneði de destek verdi. Yapýlan panelde Anadoluda Yaþam Kooperatifi, burjuva eðitim sisteminin bir bütün olarak ürettiði sorunlara deðindi. Burjuva eðitim sisteminin kafa-kol ayrýmý üzerine kurulduðunu, sýnýfsal, ulusal ve cinsiyet temelli bir eleme mekanizmasý olduðunu vurguladý. Anadoluda Yaþam Kooperatifi burjuva eðitim sistemi bugün ne anadilde eðitim talebine cevap verebiliyor, ne de Alevilerin zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasýna yanýt verebiliyor dedi. Aksine mevcut sistemin YÖK ten tutun da, ÖSS ye, emekçiler ve ezilenlerin önüne pek çok somut sorun yarattýðýný dile getirdi. Konuþmacý burjuva eðitim sistemine karþý birleþik bir mücadele verilmesinin önemini de vurguladý. Mayýsta Yaþam Kooperatifi yaptýðý konuþmada ÖSS nin nasýl bir eleme mekanizmasý olduðunu vurguladý. Somut örneklerle, ÖSS nin iþçiler, Kürtler ve kadýnlar önünde nasýl bir engel olduðunu anlattý. Burjuva eðitim sisteminin kitlelere öðrenim vermeyi hedefleyen deðil, ezilenleri ve sömürülenleri toplumsal ayrýcalýklardan uzak tutmayý hedefleyen bir sistem olduðunu vurgulayan konuþmacý ilköðretimden üniversiteye kadar kadýnlarýn, Kürtlerin ve iþçilerin bu sistem aracýlýðý ile elendiðini anlattý. Genç-Sen temsilcisi Genç-Sen in üniversitelerde Bir Barýþ için Tek Muhattap: Kürt Halký, Vekiline Sahip Çýk, DTP yi Kapattýrma, Kürtlerin Esareti Ýþçilerin Esaretidir, Kurdara Azadi, Kürtlere Özgürlük attýðýmýz sloganlar arasýndaydý. Yürüyüþ sonunda Sümer Park ta açýlýþ töreni yapýldý. Konserlerin ardýndan yapýlan açýlýþ konuþmalarýnda Kürtlerin ilk defa uluslararasý çevrelerle böyle bir etkinlik etrafýnda buluþtuðu vurgulandý. Kürtlerin demokratik hak ve özgürlükleri için verilen mücadeleler öne çýkarýldý. Osman Baydemir yaptýðý konuþmada Dilini özgürce konuþmak isteyen halklar, sömürülmek istemeyen çocuklar, cins kimliðiyle yaþamýn her alanýnda olmak isteyen kadýnlar, açlýk ve yoksulluða dur demek isteyenler, oluk oluk akan kaný durdurmak isteyenler, silahlara veda etmek isteyenler Amed de bir aradalar, birbirini anlýyorlar, birbirini tamamlýyorlar dedi. 3 gün boyunca yapýlan etkinliklerde Tigris, Ararat, Munzur, Zîn, Ferat ve Ýþtar adlý salonlarda 30 u aþkýn panel, forum ve atölye çalýþmasý düzenlendi. verdiði örgütlenme mücadelesini ve devletin üniversiteli gençliðin sendikal örgütlenmesi yolunda çýkardýðý engelleri aktaran bir konuþma yaptý. Yaz dönemi boyunca Genç-Sen in verdiði mücadeleleri anlatan konuþmacý ayný zamanda üniversiteli gençliðin harçlara karþý verdiði mücadelenin kazanýldýðýný ve bunun arkasýnda durulmasý gerektiðini vurguladý. Genç-Sen in konuþmasýnýn ardýndan Türkiye de ÖSS ye karþý verilen mücadelelerin aktarýldýðý bir sinevizyon gösterimi yapýldý. Sinevizyon gösteriminde Ýstanbul dan Ankara ya, Bursa dan Denizli ye yapýlan forumlarýn, mitinglerin, Bin Umut vekillerinin bu mücadeleye verdiði desteðin bir sunumu yapýldý. Sunumun ardýndan söz alan Özgür Yaþam temsilcisi Türkiye de ÖSS ye karþý verilen kolektif mücadelenin bugün geldiði noktayý anlattý. Birleþik, kolektif eylemler örgütlendikçe bu mücadelenin katlanarak güçlendiðini anlatan konuþmacý, bu mücadelede ezilenlerin ve sömürülenlerin ortak eylem birlikteliklerinin öneminin altýný çizdi. YDG-M yaptýðý konuþmada öncelikle eðitim sisteminin tarih boyunca itaati öðreten, egemen sýnýflara boyun eðmeyi öðreten bir sistem olduðunu vurguladý. Eðitim sisteminin ayný zamanda farklýlýklara tahammül edemeyen, tek-tip insan profili yaratmaya çalýþan bir araç olduðunu vurguladý. Konuþmasýnda YDG- M nin Kürt gençliði içerisinde verdiði mücadeleyi aktaran konuþmacý anadilde eðitim hakkýnýn YDG-M nin ve Kürt gençliðinin Panellerde demokratik açýlým sürecinden, kadýn sorununa, Filistin den Kürdistan daki mayýnlara, alevilikten, gençlik sorununa, burjuva eðitim sisteminden çevre sorunlarýna kadar pek çok sorun tartýþýldý; Latin Amerika dan deneyimler aktarýldý. Komünistler MSF ye Nasýl Katýldý? Komünistlerin birliðini savunanlar MSF ye Türkiye de yürüttükleri kitle çalýþmasýný taþýmak, Kürdistan daki belediyelerin ve özellikle orada faaliyet yürüten kitle örgütlerinin çalýþmalarýný öðrenmek, 9. Kitle Örgütleri Koordinasyonu buluþmasýnda kurulan iliþkileri geliþtirmek ve deneyim paylaþýmý yapmak için katýldýlar. Bu nedenle komünistlerin sosyal forumdaki çalýþmalarý panellere katýlmakla sýnýrlý kalmadý. Komünistler MSF boyunca içinde faaliyet yürüttükleri ve dayanýþma halinde olduklarý kitle örgütleri ile birlikte Kürdistan daki kurumlara ulaþmaya çalýþtýlar. Kürdistan daki kitle örgütleriyle, Diyarbakýr da kooperatif çalýþmasý yürütmek isteyenlerle sohbetler düzenlediler, Sarmaþýk Derneði nin ve Eðitim Destek önünde en acil sorunlardan birisi olduðunu vurguladý. DÜÖ-Der temsilcisi de Dicle Üniversitesi nde yaptýklarý çalýþmalarý aktardýðý konuþmada kendilerine ve Kürt öðrencilere yapýlan baskýlardan bahsetti. Düzen güçlerinin Kürt öðrencilerin örgütlenmesine tahammül etmediðini aktardýðý konuþmada, alternatif bir eðitim sistemi kurmanýn öneminden, MED- DER in de bu yöndeki çabalarýndan bahsetti. Panelin son konuþmacýsý olan Umut Kültür Derneði temsilcisi de, ortak bir eylem hattý için burjuva eðitim sistemine karþý mücadele eden tüm kurumlarýn ve kitle örgütlerinin daha somut bir iletiþim ve irtibat aðýnýn olmasý gerektiðini vurguladý. Kendi çalýþmalarýndan örnek vererek Kitle Örgütleri Koordinasyonu nun nasýl çalýþtýðýný aktaran konuþmacý, Kürtlerin, kadýnlarýn ve emekçilerin öz örgütlenmelerinin sadece saldýrýlara karþý deðil, günlük çalýþmalarýnda da koordinasyon halinde bulunmalarýnýn önemine dikkati çekti. Konuþmalarýn ardýndan canlý bir soru-cevap kýsmýna geçildi. Yaklaþýk 20 kiþinin söz aldýðý bu bölümde söz alanlar konuþmacýlara alternatif bir eðitim sisteminin nasýl ortaya koyulacaðýný sordu, yapýlan çalýþmalar hakkýnda daha fazla bilgi edinmeye çalýþtý. Son derece canlý geçen panel, içinde çalýþma yürüttüðümüz kitle örgütlerinin çalýþmalarýný geniþ bir kitleye aktarabildiðimiz, yeni iliþkiler kurabildiðimiz ve deneyim alýþ-veriþi yapabildiðimiz verimli bir çalýþma oldu. Evi gibi çalýþmalarý da Diyarbakýr daki kurumlarý ziyaret ederek takip ettiler. Deneyim alýþ veriþinde bulundular. Forumun üçüncü günü Mayýsta Yaþam Kooperatifi, Anadoluda Yaþam Kooperatifi, Özgür Yaþam Kooperatifi, Umut Kültür Derneði ve Mudanya Kültür Sanat Derneði Kürdistan da kooperatif çalýþmasý yürütmek isteyenlerle buluþtu ve bir sohbet düzenledi. Sohbette Ýstanbul da, Ankara da, Ýzmir de, Bursa da ve Denizli deki kooperatif ve kitle örgütü çalýþmalarýný aktardýlar. Eðitim ve tüketim kooperatiflerinin nasýl oluþtuðunu, bunlar arasýndaki iletiþimin, dayanýþmanýn ve koordinasyonun nasýl saðlandýðýný, koordinasyon buluþmalarýný aktardýlar. Kürdistan da kooperatif çalýþmasý yapmak isteyenlerin sorularýný, çalýþmalarýný dinlediler ve deneyim alýþ veriþinde bulundular. Forumun dördündü günü ise Diyarbakýr daki eðitim destek evlerine bir ziyaret düzenlendi. Bu ziyaretlerde eðitim destek evlerinin belediyeler aracýlýðý ile yürüttüðü eðitim destek çalýþmasý yakýndan gözlenmiþ oldu. Ayný gün ayný zamanda Sarmaþýk Yoksullukla mücadele derneðinin gýda bankalarý da ziyaret edildi. Tüketim çalýþmasý yürütten kurumlar, gýda bankalarýnýn nasýl çalýþtýðýný yerinde gözlemleme fýrsatý buldu. Ayný zamanda içinde çalýþma yürüttüðümüz kitle örgütlerinden Özgür Yaþam Kooperatifi Dünya da ve Türkiye de Gençlik Hareketi adlý panele konuþmacý oldu. Mayýsta Yaþam Kooperatifi, Özgür Yaþam Kooperatifi, Anadoluda Yaþam Kooperatifi, Umut Kültür Derneði de YDG-M, Dicle Üniversitesi Öðrenci Derneði (DÜÖ-DER) ve Genç-Sen le birlikte Burjuva Eðitim Sistemine Karþý Mücadele baþlýklý paneli örgütlediler. Yapýlan panellerde de kitle örgütleri koordinasyonu çalýþmasýný ve kitle örgütleri arasýndaki iletiþim ve irtibatý arttýrmanýn yöntemlerini tartýþtýlar. Komünistler MSF yi içinde çalýþma yürüttüðümüz kurumlarýn çalýþmalarýný Kürdistan a taþýmak ve oradaki deneyimleri öðrenmek açýsýndan verimli bir þekilde kullandý. MSF yi panellerden ve etkinliklerden ibaret görmeyerek, bu etkinliði verimli bir þekilde kullandýlar. Yaþasýn Sýnýf Dayanýþmasý Burjuva Eðitim Sistemine Karþý Birleþik Mücadele Tartýþýldý Ortadoðu ve Türkiye de Gençlik Hareketleri ve Deneyimleri MSF nin ilk oturumlarýndaki panellerden bir tanesi 'Dünyada ve Ortadoðu'da gençlik hareketleri ve deneyimleri' baþlýklý paneldi. Bu panelde Almanya dan Anti-faþist eylem grubu, Özgür Yaþam Kooperatifi, YDG-M ve DTP milletvekili Ayla Akat yer aldý. Almanya daki anti-faþist devrimci eylem grubunun çalýþmalarýný aktaran konuþmacý Almanya daki farklý halklarýn mücadelelerini nasýl birleþtirmeye çalýþtýklarýný, üniversitelerdeki grev çalýþmalarýný, devlet terörüne karþý nasýl mücadele ettiklerini aktardý. Almanya da Türklerin Kürtler üzerine uyguladýklarý baskýlara da deðinen konuþmacý, uluslararasý bir eylem birlikteliðine ihtiyaç duyduklarýný belirtti. Özgür Yaþam Kooperatifi panelde yaptýðý konuþmada panelin baþlýðýnda geçen gençlik kavramýnýn ilk bakýþta aldatýcý olduðunu ifade etti. Gençlik denilince önce akla üniversitelerde okuyan ayrýcalýklý bir kitlenin geldiðini belirten konuþmacý gençlik kategorisi altýndaki asýl çoðunluðun iþçi gençlik olduðunu bu yüzden de gençlik çalýþmalarýnýn asýl olarak da bu çoðunluðun sesini gündemine almasý gerektiðini ifade etti. Konuþmacý buradan yola çýkarak Ýzmir de yürütülen Özgür Yaþam Kooperatifi çalýþmasýný aktardý. Ýzmir varoþlarýnda yürütülen eðitim dayanýþmasýný anlatan Özgür Yaþam temsilcisi, mevcut eðitim sistemini iþçileri, kadýnlarý ve Kürtleri nasýl elediðini, Özgür Yaþam kooperatifinin toplumun ayrýcalýksýz kesimleri arasýnda nasýl bir çalýþma yürüttüðünü aktardý. Türkiye de bugün gençlik hareketinin daðýnýk bir þekilde bulunduðunu belirten konuþmacý, son yýllarda daðýnýk bu hareketlerin birleþmeye baþladýðýný bunun da çok önemli bir geliþme olduðunu ifade etti. Gençlik mücadelesinin iþçilerin, ezilenlerin hareketiyle birleþik bir þekilde verildiði zaman güçlü olduðunu belirtti ve bu deneyimleri Dev-Genç lilerin mücadelesinden kazandýðýmýzý anlattý. Oturumda YDGM adýna söz alan konuþmacý ise 68'den günümüze Kürt gençlik hareketi hakkýnda bilgi verdi. Kürt Gençlik hareketinin 68 den beri var olduðunu ve hep baskýlara maruz kaldýðýný belirtti. Bugünün asýl gündemin ise gençlik konferasyonunun nasýl yaratýlacaðý olduðunu söyleyen konuþmacý, enternasyonal bir gençlik konfederasyonuna duyulan ihtiyaçtan bahsetti. DTP Milletvekili Ayla Akat ýn Türkiye deki gençlik sorunlarýnýn mecliste nasýl ele alýndýðýný anlattýðý konuþmanýn ardýndan panelin soru cevap kýsmýna geçildi. Soru-cevap kýsmýnda tüm konuþmacýlarýn kitle örgütleri, siyasetler ve gençlik içerisinde çalýþan kurumlar arasýnda daha sýký bir iliþki kurulmasý gerektiðinin vurgulandýðý, ama bunun nasýl gerçekleþeceðine dair somut önerilerin gelmediði vurgulandý. Bunun nasýl saðlanacaðý soruldu. Ayný zamanda Kürt gençliðinin mücadelesine destek için MSF ye katýlanlarýn neler yapabileceði de sorulan sorular arasýndaydý. Özgür Yaþam temsilcisi soru-cevap kýsmýnda kitle örgütleri koordinasyonunu bir çözüm olarak önerdi, ve koordinasyonun nasýl iþlediðini anlattý. Panel, varoþlarda yaptýðýmýz çalýþmalarý aktarmak ve deneyim alýþveriþi yapmak adýna son derece verimli bir etkinlik oldu.

Sayfa 2 ARALIK 2010 Teknik sebeplerden ötürü bir süredir elimize ulaþmayan Finike'de yürütülen çalýþmalara dair yazýlarý bu sayýmýzda özet bir biçimde yayýnlýyoruz. Finike'den gelen yazýlar 1 Mayýs çalýþmalarýndan

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

Kuruluþunun 90. Yýlýnda TKP'nin Mirasýna Nasýl Sahip Çýkýlýr 28 Ocak tarihiyle TKP yi Türkiye ye getirmek için bindikleri gemide Mustafa Suphi ve on beþlerin Kemalistler tarafýndan katledilmesinin yýldönümü

Detaylı

Troçkistler ve Troçkizm Karþýtlarýný Buluþturan Sürekli Devrim Efsanesi Sürekli devrim teorisi herhalde Troçkizmle özdeþ kabul edilen baþlýca kavramlardandýr. Hatta Lenin sonrasý sosyalist kuþaklar arasýnda

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 3 EKÝM 2007 Yeni Anayasa Hakim Sýnýflarýn Ýç Çatýþmalarýnýn Ürünü Olacak Demokratik Anayasa Savaþan Ýþçilerle Gelecek Emperyalistler Arasý Denge Kayda

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Troçkizm Dosyasý - 4 Troçki ve Troçkizm sorunu gündeme geldiðinde, bu akýmýn karþýsýnda yer alanlar bakýmýndan sürekli devrim konusu kadar, hatta belki ondan fazla akla gelen konulardan biri de Troçki

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizm krize çözüm bulamýyor

sosyalist isci Kapitalizm krize çözüm bulamýyor sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 377 9 Ekim 2009 2 YTL IMF toplandý, dolar çöktü Kapitalizm krize çözüm bulamýyor Kitlesel bir sol partinin þimdi tam

Detaylı

Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Bir ayaklanmada etkin olmak için her Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan 2005 http://iscicephesi.org Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf.

Detaylı

Yeter artýk çocuklar ölmesin

Yeter artýk çocuklar ölmesin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 378 16 Ekim 2009 2 YTL Ceylan Önkol 14 yaþýndaydý Yeter artýk çocuklar ölmesin YENÝ SOL AVRUPA KUTUPLAÞMA SOL OYLARI

Detaylı

OY YOK. sosyalist isci. Nükleer yasa çöplüðe. Bir ilk adým YENÝ SAYI ÇIKTI. Küresel Eylem Grubu G8 zirvesini protesto ediyor

OY YOK. sosyalist isci. Nükleer yasa çöplüðe. Bir ilk adým YENÝ SAYI ÇIKTI. Küresel Eylem Grubu G8 zirvesini protesto ediyor sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 283 19 Mayýs 2007 1 YTL Yeniliberallere, darbecilere, milliyetçilere OY YOK YENÝ SAYI ÇIKTI Nükleer yasa çöplüðe Meclis son hýzla

Detaylı

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler Nepal de yaþanan devrim sayfa: 7 21. yüzyýlda maoculuk Alex Callinicos sayfa: 6 Zeynep Çalýþkan Karl Marks: Ýlk antikapitalist "Filozoflar dünyayý çeþitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler; oysa asýl

Detaylı

sosyalist isci IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI

sosyalist isci IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 275 17 Mart 2007 1 YTL IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI BÝZ BU SAVAÞI HEPÝMÝZ IRAKLIYIZ DURDURABÝLÝRÝZ ABD DEFOL Bu hafta ABD ve müttefiklerinin

Detaylı

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 319 4 Nisan 2008 1 YTL Ergenekon terör örgütüdür Darbeye karþý acil demokrasi Ýran Devrimi nden ders çýkarmak Sayfa: 9 Seçmenlerin

Detaylı

KESK 14 Aralýk ta iþ býrakýyor

KESK 14 Aralýk ta iþ býrakýyor sosyalist iþçi nin ekidir Ne oldu bu sosyalist ülkelere? sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 264 2 Aralýk 2006 1.50 YTL Her 3 kiþiden biri yoksul 1 milyon kiþi açlýk sýnýrýnýn altýnda YOKSULLUÐA

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE ARTIK YETER SAYI: 306 28 Aralýk 2007 1 YTL YENÝ ÇIKTI Silahlar sussun barýþ konuþsun Geçtiðimiz aylarýn yoðun milliyetçi histerisinin

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

sosyalist isci ÝNCÝRLÝK KAPATILSIN Nükleer silah deposu Amerikan Üssü Film eleþtirisi Küresel Eylem Grubu G8 zirvesini protesto ediyor

sosyalist isci ÝNCÝRLÝK KAPATILSIN Nükleer silah deposu Amerikan Üssü Film eleþtirisi Küresel Eylem Grubu G8 zirvesini protesto ediyor sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 284 2 Haziran 2007 1 YTL Nükleer silah deposu Amerikan Üssü ÝNCÝRLÝK KAPATILSIN Ýncirlik Üssü kapatýlmalýdýr. Ýçindeki ABD ye ait

Detaylı

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 316 14 Mart 2008 1 YTL Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe DADA: Düzene

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 26 Nisan 2006 http://iscicephesi.org Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden... Baþbakan çocuklarýn katlini

Detaylı

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK Süpergüç yeniliyor sayfa: 6-7 ANTÝKAPÝTALÝST sosyalist iþçi nin ekidir Yeni bir dünyanýn ayak sesleri Küresel ýsýnma Dünyanýn solundaki kýta sosyalist iþçi ile birlikte isteyin sosyalist isci www.sosyalistisci.org

Detaylı

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik!

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 293 11 Aðustos 2007 1 YTL Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! ÞÝMDÝ SOKAKTA DA KAZANABÝLÝRÝZ BAK ve KEG aktivisti Kerem Kabadayý

Detaylı

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 317 21 Mart 2008 1 YTL Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr AKP yi kapatma! sayfa 6 ve 7 de 2 saatlik grev hükümete geri adým

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı