SİRKÜLER SAYI: 2013/ YENİ TÜKETİCİ KANUNU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİRKÜLER SAYI: 2013/6 04.12.2013 YENİ TÜKETİCİ KANUNU"

Transkript

1 SİRKÜLER SAYI: 2013/ YENİ TÜKETİCİ KANUNU

2 Yeni Tüketici Kanunu Yayınlandı! 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olup, milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren Kanun yepyeni düzenlemeler getirdi. Bu çalışmada Yeni Tüketici Kanunu olarak addedebileceğimiz Kanun ile getirilen yeniliklerin neler olduğuna değinilecektir. Öncelikle ilgili kanun yayın tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girecek olup; Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki tüketici işlemlerine, bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına bu işlemler hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmiş ise kural olarak o kanun hükümleri uygulanacaktır. Ancak: a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve hâlen geçerli sözleşmelerin bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlük tarihinden itibaren uygulanmayacaktır. b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlemeye başlamış hak düşürücü süreler ile zamanaşımı süreleri dolmamış ise bu Kanunda öngörülen sürenin geçmesiyle hak düşürücü süre veya zamanaşımı süresi dolmuş olur. Temel İlkeler Yeni Kanun ile getirilen ilk değişiklik Kanuna temel bazı ilkelerin eklenmesidir. bilgilendirmelerin; Tüketici Kanununda düzenlenmesi öngörülen bütün sözleşme ve 1- En az 12 punto büyüklüğünde, 2- Anlaşılabilir bir dilde 3- Açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu sözleşme ve bilgilendirmelerin bir nüshası kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmek zorundadır.

3 *Ancak yukarıdaki hususlardan bazılarının bulunmaması sözleşmeyi geçersiz kılmaz sadece düzenleyene eksikliği derhal giderme yükümlülüğü yüklemiştir.* Bir diğer önemli değişiklik sözleşmede öngörülen şartların sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilmesinin yasaklanmasıdır. Tüketicinin haklı olarak mal veya hizmet aldığı kişiden yapmasını beklediği ve bu kişilerin yasal yükümlülükleri arasında olan edimler ile yine bu kişiler çıkarları doğrultusunda yaptığı masraflar için ek bir bedelin talep edilmesi yasaklanmıştır. Banka, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşların tüketiciye sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili olarak tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenir ve belirlenen sınırlar aşılamaz. Sözleşmelerden dolayı tüketiciden alınacak her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgiler sözleşmeye ek olarak yazılı şekilde tüketiciye verilmek zorundadır. Eğer sözleşme uzaktan iletişim araçlarından biriyle kuruluyorsa bu bilgiler kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun şekilde yine verilmek zorundadır. Bilgilerin verilip verilmediğinin ispatı sözleşmeyi düzenleyene aittir. Tüketici almış olduğu mal veya hizmet karşılığındaki ödemesini kıymetli evraklardan sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olmak suretiyle senetle yapabilir. Buna aykırı düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir. Diğer kanunlarda aksi belirtilmediği sürece Tüketicinin borcu için verilen şahsi teminatlar adi kefalet sayılırken, tüketicinin alacaklarına karşılık verilen şahsi teminatlar müteselsil kefalet sayılır. Tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmaz. Bu kanun katılım bankalarına da uygulanır.

4 Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Tüketici Kanununu 5.maddesinin dördüncü fıkrasında sözleşmede yer alan bir hükmün açık ve anlaşılır olmaması veya birden çok anlama gelmesi halinde hükmün tüketici lehine yorumlanacağı belirtilmiştir. Kanunun altıncı maddesine göre ise elektronik ortamda da bir malın üzerinde numunedir yahut satılık değildir ibaresi yoksa satıcı o malın satışından kaçınamaz. CEZAYA DİKKAT! Haksız şartların tüketici sözleşmelerinde kullanılması durumunda, Bakanlıkça verilecek süre içinde bu haksız şartın sözleşme metninden çıkarılmaması hâlinde, aykırılığın tespit edildiği her bir sözleşme için iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Sipariş edilmeyen mal veya hizmetler Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi ya da hizmetlerin sunulması durumunda, tüketiciye karşı herhangi bir hak ileri sürülemeyecek olup, bu hâllerde, tüketicinin sessiz kalması ya da mal veya hizmeti kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamayacaktır. **Tüketicinin malı geri göndermek veya muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur.** İnternetten Yapılan Siparişlere Dikkat Tüketici Kanunu sekizinci maddesine göre ambalaj etiket tanıtma ve kullanma kılavuzununda yanında internet portalında da özellikleri belirtilen malın özelliklerine aykırı olması durumunda ayıplı mal sayılacağı hususu eklenmiştir.

5 Sözleşmede Öngörülen Süreye ve Montaja Dikkat (Yeni) Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur. Ayıplı Mal Yeni Kanun ile ayıplı mallara karşı 30 gün olan ihbar süresi 6 aya çıkmış olup; ayıplı malda sorumluluk satıcıda olacak, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile hizmetin ifası tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabi olacaktır. Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan, satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan, muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar ayıplı olarak kabul edilecektir.

6 Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hallerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olacaktır. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; - Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Yeni Tüketici Kanununa göre ikinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu bir yıldan, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise üç yıldan az olamaz.

7 Ayıplı Hizmet Kanunun 13/1. maddesi uyarınca sözleşmede belirlenen süre içinde başlamayan hizmetler de ayıplı hizmet sayılmıştır. İnternetten Alınan Hizmetlere Dikkat Yine bu madde de reklam ve ilanlara artı olarak internet portalında yer alan özelliklere, hizmetin sahip olmaması da hizmetin ayıplı olduğu sonucunu doğurur. Yeni Kanunun 15/1. Maddesi ile tüketicinin seçimlik haklarını kullanması sebebiyle ortaya çıkan tüm masraflardan hizmet sağlayıcının sorumlu olduğu belirtilmiştir. Tüketicinin sözleşmeden dönme ve ayıp oranında indirim istediği durumlarda tüketicinin ödemiş olduğu bedelin tamamının yahut indirilen miktarın derhal tüketiciye ödenmesi gerektiği madde ile getirilen yeni düzenlemelerdendir. Yine Kanunun 15/4. maddesinde ücretsiz onarım yahut hizmetin yeniden görülmesi tercihleri yapılmış ise bu talebin gereği talep tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde yerine getirilmelidir. Taksitle Satış Sözleşmeleri Tüketici Kanununda yer alan 17. Maddede taksitle satış sözleşmesinin muhakkak yazılı yapılması gerektiği belirtilmekle birlikte geçerli bir sözleşme yapmamış olan satıcı veya sağlayıcının sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremeyeceği belirtilmiştir.

8 Taksitli Satışlarda Cayma Hakkı Yeni Kanunun 18. Maddesi tüketicinin 7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart da ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayabileceğini belirtmektedir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu 7 günlük süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Lakin madde tüketicinin cayma süresi içinde kendisine teslim edilen malı ancak olağan bir gözden geçirme süresince kullanıp cayma hakkının kullanılabileceğini söylemiştir. Olağan bir gözden geçirme süresinin üzerinde bir kullanım durumunda artık tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır. DİKKAT!!!! Eski Tüketici Kanununda satıcı veya sağlayıcı tüketicinin birbirini izleyen 2 taksiti ödememesi durumunda borcun tümünü ifa talep hakkını saklı tutması şartıyla bu hakkını kendi üzerine düşen tüm edimlerini yerine getirmişse kullanabiliyordu. Yeni Tüketici Kanununa göre bu izah edilen birbirini izleyen 2 taksitinin ödenmemesinin yanı sıra borcun en az dörtte birine karşılık gelen tutarın ödenmemesi halinde de diğer şartları taşıyorsa borcun tamamının ifa edilmesini talep hakkını kullanabileceği düzenlemesi getirilmiştir. Eski kanunda satıcının bu hakkı kullanabilmesi için en az 7 gün süre vermesi vemuacceliyet uyarısında bulunması gerekirken yeni kanunda bu süre 30 güne çıkarılmıştır.

9 KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ Yeni Tüketici Kanununa göre Kredi Kartı Sözleşmeleri, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesi veya benzer şekilde taksitle ödeme imkânı sağlanması hâlinde tüketici kredisi sözleşmesi olarak değerlendirilir. Ancak bu durumda uygulanacak faiz oranı kredi kartı sözleşmesi uyarınca belirlenen orandan fazla olamaz. KREDİ SÖZLEŞMELERİ DİKKAT!!!!! Kredi verenin ve varsa kredi aracısının, tüketiciye, teklif ettikleri kredi sözleşmesinin koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formunu, sözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce vermesi zorunludur. DİKKAT!!!!! Cayma hakkı Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Kredi veren, cayma hakkı olduğu konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde kredi verene yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı hâllerde, tüketici, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini kredi verene göndermesinden sonra otuz gün içinde geri öder.

10 Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde tüketici kredisinden cayılmamış sayılır. Faiz, akdî faiz oranına göre hesaplanır. Tüketiciden, hesaplanan akdî faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep edilemez. Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Faiz Oranı Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranı sabit olarak belirlenir. Sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen bu oran tüketici aleyhine değiştirilemez. Tüketici kredisi sözleşmelerinde, akdî faiz, efektif yıllık faiz veya kredinin toplam maliyetinin yer almaması durumunda, kredi tutarı faizsiz olarak sözleşme süresinin sonuna kadar kullanılır. Efektif faiz oranı, olduğundan düşük gösterilmişse, kredinin toplam maliyetinin hesaplanmasında esas alınacak akdî faiz oranı, düşük gösterilen efektif faiz oranına uyacak şekilde yeniden belirlenir. Bu hâllerde ödeme planı, yapılan değişikliklere göre yeniden düzenlenecektir. DİKKAT!!!! Kredi Sözleşmelerinde Değişiklik Yapılması Belirli Süreli Kredi Sözleşmesinin Şartları, Tüketici Aleyhine Değiştirilemez.

11 Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik yapılması hâlinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce, tüketiciye kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Yeni faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamaz. Tüketici, bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde borcun tamamını ödediği ve kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez. DİKKAT!!!! ESKİDEN BİR HAFTAYDI Belirli süreli kredi sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, kredi veren, borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir. Kredi verenin bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması zorunludur. KREDİ SÖZLEŞMELERİNDE SİGORTA YAPTIRILMASI DAYATMASINA ENGEL Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorundadır. Bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir. DİKKAT MASRAFLARA SON!!!!!! Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemez. Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır.

12 CEZAYA DİKKAT! Bu hükme aykırı hareket edenlere bu aykırılığın giderilmesi için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda aykırılığın giderilmemesi hâlindebeş milyon Türk Lirası,idari para cezası uygulanır. Bağlı Kredi Sözleşmesi Bağlı kredi sözleşmesi; tüketici kredisinin münhasıran belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik birlik oluşturduğu sözleşmedir. Tüketicinin mal veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca kredi verene de yöneltilmesi hâlinde, bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer. Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yeni kanunda konut finansmanı alan tüketicinin borcu ödeyememesi ve neticesinde konutun satılması durumu gerçekleştiğinde borcun tamamını karşılayan kısmın üzerinde kalan miktarın derhal tüketiciye ödenmesi gerekmektedir. DİKKAT FAİZ ORANI Sözleşmede belirtilen faiz oranı değişken ise başlangıçta sözleşmede belirlenen oran yurt içinde veya yurt dışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan endekslerden eski kanunda yer aldığı üzeri herhangi biriyle değil en düşük olanı baz alınarak değiştirilebilir. DİKKAT; Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi, konut finansmanı borcunun tamamını erken ödeyebilir. Bu hâllerde, konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre gerekli tüm faiz indirimin yanı sıra artık diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla da yükümlüdür.

13 ERKEN ÖDEMEDE TAZMİNAT TALEBİ MÜMKÜN Bununla birlikte konut finansmanı sözleşmesinde faiz oranı sabit olduğunda tüketicinin erken ödeme yapması halinde finans kuruluşu tüketiciden erken ödeme nedeniyle tazminat talep edebilir. Bu tazminat konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde %1, aşan durumlarda ise %2 yi geçemez. SİGORTA YAPTIRILMASI DAYATMASINA ENGEL Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorundadır. Bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir. DİKKAT MASRAFLARA SON!!!!!! Konut finansmanı sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanır.

14 ÖN ÖDEMELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Eski kanunda olmayan ön ödemeli konut satışına ilişkin düzenleme şu şekildedir: Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir. Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez. Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devri hâlinde de devir ve teslim yapılmış sayılır. Ön ödemeli konut satışında, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir. Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.

15 KAPIDAN SATIŞLAR Eski kanunda yer alan kapıdan satışlar yeni kanunda çok daha fazla genişletilerek iş yeri dışında kullanılan sözleşmeler başlığı ile yer almıştır. Yeni kanunda işyeri dışında kurulan sözleşmelerin yazılı olmasının bir geçerlilik şartı olduğu açıkça belirtilmiştir. Eski Kanunda Bu Süre 7 Gün Yeni Tüketici Kanununa göre tüketici 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu sözleşmeden cayabilir. Cayma hakkınıbildirmenin bu 14 gün içerisindesatıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. MESAFELİ SÖZLEŞMELER Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir. Yeni Kanununa göre mesafeli sözleşmelerde tüketicinin siparişinin onaylanması halinde tüketicinin ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda bilgilendirilmesini zorunlu kılmıştır.

16 Bununla birlikte eski kanun zamanında satıcı veya sağlayıcının tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren 30 gün içinde edimini yerine getirmesi gerektiği ve bu sürenin de en fazla 10 gün uzatılabileceği yönündeki hüküm değişmiştir. Artık mal satımlarıyla ilgili hususlarda satıcı siparişi aldığı takdirde eğer ayrıca bir anlaşma söz konusu değil ise maksimum 30 gün içersinde edimini yerine getirebilecektir. Yeni kanunda bu 30 günlük maksimum sınır hizmet sağlayıcılar için öngörülmemiştir. DİKKAT!!!!! Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Finansal hizmetler, her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım ve ödeme ile ilgili hizmetleri ifade eder. Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşme, finansal hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, sağlayıcı ile tüketici arasında uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir. * Tüketici, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerden on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.

17 Devre Tatil Sözleşmeleri Eski kanunda devre tatil sözleşmelerinin en az 3 yıl süre ile yapılacağı belirtilmişken yeni kanunda bu süre 1 yıla indirilmiş ve 1 yıldan uzun süreler için bu sözleşmenin yapılabileceği ifade edilmiştir. Yine eski kanunda bir haftadan az olmayacak bir dönem için devre tatil sözleşmesinin yapılabileceği ortaya konulmuşken yeni kanunda bu süre en az bir geceye düşürülmüştür. Yani 1 gece için dahi bu sözleşme yapılabilecektir. Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, cayma süresi dolmadan satıcı veya sağlayıcı, tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Paket Tur Sözleşmeleri Paket tur sözleşmesi, paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından aşağıdaki hizmetlerden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmelerdir: Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce tüketiciye ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmesi zorunludur. Tüketici, kendisindenkaynaklanmayan nedenlerle paket tur sözleşmesinin esaslıunsurlarından birisinin değişmesi veya turunbaşlamadan önce iptal edilmesi hâllerinde bu değişikliği veya paket tur düzenleyicisi tarafından sunulan alternatif bir turu kabul edebileceği gibi sözleşmeden dönme hakkına da sahiptir.

18 Sözleşmeden dönülmesi hâlinde paket tur düzenleyicisi veya aracısının, dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren tüketicinin ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın Derhâl İade etmesi zorunludur. Abonelik Sözleşmeleri Tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin yeni kanun uyarınca bir nüshasının muhakkak kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi gerekmektedir. Belirli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına dair hükümler artık konulamayacaktır lakin abonelik sözleşmesinin kurulmasından sonra, tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi hâlinde abonelik sözleşmesinin uzatılabileceği hususu yeni kanunda ifade edilmiştir. Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Süreli yayınlarda eski kanun zamanında maksimum 60 günlük kampanyalar yapılabilirken yeni kanunda süreli yayının günlük olması halinde maksimum 75 gün, haftalık olması halinde 18 hafta ve daha fazla olması halinde ise 12 ayı geçemeyeceği belirtilmiştir. Uygulamaları Yine eski kanunda 30 gün olan ifa edimini yerine getirme süresi yeni kanunda promosyon uygulamasının bitiminden itibaren 45 gün olarak değiştirilmiştir.

19 Fiyat Etiketi Yeni Kanunda Fiyat Etiketleri ile ilgili olarak indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatının, indirimden önceki fiyatının, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yeni Kanunla birlikte artık malların güvenli kullanımına ilişkin hususların malın üzerinde yer alması hâlinde yazılı ve sesli ifadelerin Türkçe olması zorunlu hale getirilmiştir. Yine bununla birlikte malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda söz konusu malın güvenli kullanılabilmesi için malın üzerine veya tanıtma ve kullanma kılavuzuna bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar açıkça görülecek ve okunacak şekilde konulması yahut yazılması gerekmektedir. Son olarak ise türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarının hazırlanması sorumluluğu yeni kanunla üretici ve ithalatçıya diğer taraftan tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat sorumluluğu ise satıcıya yüklenmiştir. Garanti Belgesi Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu eski kanunda satıcı, bayi ve acenteye ait iken yeni kanunda sadece satıcıya aittir. Yine eski kanunda tüketici onarım hakkını kullanmış ve sıklıkla ürün tamire maruz kalmış veya tamiri için gereken azami süre aşılmış ise tüketicinin diğer seçimlik haklarını kullanma talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı,bayi,acente,üretici ve ithalatçının müteselsilen sorumlu olacağı belirtilmişken yeni kanunda sadece satıcı, üretici ve ithalatçının müteselsil sorumlu olduğu belirtilmiştir.

20 İhtiyari garanti Tüketicinin yasal hakları saklı kalmak kaydıyla mal veya hizmetle ilgili; değişim, onarım, bakım, bedel iadesi ve benzeri hususlarda satıcı, sağlayıcı, üretici veya ithalatçı tarafından verilen ilave taahhüdü ifade eden ihtiyari garanti taahhüdü süresince, taahhüt edilen hakların kullanılması nedeniyle tüketiciden masraf talep edilemeyecektir. Bunun yanı sıra taahhütte bulunan, taahhüdünün yanı sıra ilgili reklam ve ilanlarında yer alan ifadelerle de ayrıca bağlı olacaktır. DİKKAT!!! Artık üretici veya ithalatçılar, yönetmelikle belirlenen mallar için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almak zorundadırlar. Yine yeni getirilen düzenleme uyarınca bir malın yetkili servis istasyonlarındaki tamir süresi yönetmelikte belirlenen azami süreyi geçemeyecektir. Yine bu madde de eski kanunda olmayan düzenlemelere yer verilmiştir. Örneğin Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarını kendileri kurabileceği gibi servis istasyonlarının verdiği hizmetlerden sorumlu olmak şartıyla kurulu bulunan servis istasyonlarından veya servis organizasyonlarından da faydalanabilir. Bununla birlikte Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonları da verdikleri hizmetten dolayı tüketiciye karşı sorumlu olacağı yeni kanunun 58/5. Maddesinde ortaya koyulmuştur. Yine bir diğer önemli değişiklik İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi hâlinde bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumlu olacağıdır. CEZAYA DİKKAT! Bu maddeye aykırı davranan üretici ve ithalatçılar hakkında, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin alınmaması durumunda yüz bin Türk Lirası; kurulmayan her bir servis istasyonu için on bin Türk Lirası; servis istasyonlarında tespit edilen eksiklik ve aykırılıklarla ilgili olarak her bir servis istasyonu için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

21 Radyo ve Televizyon Kurucuları Artık Tüketiciyi Bilinçlendirmek Zorunda!!! Yeni Kanunun 59. madde ile getirilen yeni düzenlemeye göre ülke genelinde yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşları tüketicinin bilinçlendirilmesi amacıyla 08:00-22:00 saatleri arasında ayda 15 dakikadan az olmamak üzere yayın yapmak zorunda olacaklar. Tüketici Ödülleri Tüketici ödülleri, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi amaçlarına yönelik olarak verilen ödüllerdir. Yeni Kanunun 60. maddesinde tüketicinin haklarını bilmesi ve bu konuda bilinçlendirilmesinin özendirilmesi amacıyla ödüller verilmesine yönelik yeni düzenlemeler yapılmıştır. Madde de belirtilen hususlara aykırı olarak ödül verenler hakkında ise yüz bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacak! Reklam Kurulu Üye Sayısı Düştü! Ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirleme ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yapmakla görevli Reklam Kurulu nun eski kanunda yirmi beş olan üye sayısı yeni kanunla on dokuza düşürülmüştür. Yine eski kanun zamanında başkan dahil on dört kişi ile toplanan kurul yeni kanunda on bir kişi ile toplanır ve oyların eşit olması halinde başkanın oy kullandığı taraf çoğunluğu sağlamış kabul edilir.

22 Reklam Politikaları İçin Reklam Konseyi Yeni Kanunda Reklam politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak çağdaş iletişim uygulamalarını takip etmek, reklam sektörünün ve reklam denetim işlevinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak, bu alanda görüş ve önerilerde bulunmak ve bu görüş ve önerileri ilgili mercilere iletmek amacıyla Reklam Konseyinin yılda en az bir kez Bakanlığın koordinatörlüğünde toplanacağı belirtilmiştir. Değeri Üç Bin TL nin Altındaki Uyuşmazlıklar Tüketici Hakem Heyetine! Yeni Kanunla birlikte tüketiciler değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuracaklar. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için ise tüketici hakem heyetlerine başvuru mümkün olmayacak. Tüketiciler Hangi Tüketici Hakem Heyetine Başvuracaklar? Tüketiciler bir uyuşmazlık durumunda başvurularını yerleşim yerlerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapabilecekler. Tüketicinin bulunduğu yerde tüketici hakem heyetinin olmaması durumunda ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hangi tüketici hakem heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirlenecek.

23 Tüketici Lehine Verilen Karar Mahkemece İptal Edilirse Tüketici Vekalet Ücreti Ödemek Zorunda Kalacak! Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilecek ve tüketici vekalet ücreti ödemek zorunda kalacak. Bununla birlikte uyuşmazlıkla ilgili olarak tüketici hakem heyeti tarafından tüketici aleyhine verilen kararlarda tebligat ve bilirkişi ücretleri Bakanlıkça karşılanacak. Fakat uyuşmazlığın tüketicinin lehine sonuçlanması durumunda ise, tebligat ve bilirkişi ücretleri karşı taraftan tahsil edilecek. Piramit Satış Sistemi Kuran, Yayan, Tavsiye Edenlere Türk Ceza Kanunu Hükümleri Uygulanacak! Yeni kanun metnine göre piramit satış katılımcılarına bir miktar para veya malvarlığı ortaya koymak karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para veya malvarlığı kazancı olanağı ümidi veren ve malvarlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemidir. Kanunun 80. Maddesi piramit satış sisteminin kurulmasının, yayılmasının veya tavsiye edilmesinin yasak olduğunu açıkça belirtmiştir. Bu maddeye aykırı olarak piramit satış sistemini başlatan, düzenleyen veya toplantı, elektronik posta veya diğer birçok kimsenin de katılımını sağlamaya elverişli yöntemlerle yayan veya böyle bir sistemin diğer bir şekilde yayılmasını ticari amaçlarla destekleyenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 07.11.2013 tarihi itibariyle TBMM de kabul edilmiş olup 28 Kasım 2013 tarihinde

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 12151 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6502 Kabul Tarihi : 7/11/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 28/11/2013 Sayı : 28835 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 54 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ Esas No : 1/787, 2/34, 2/49, 2/109, 2/280, 2/461, 2/576, 2/726, 2/882 4/7/2013 Karar No: 14 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Detaylı

6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 07/11/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi : 28/06/2014 Hazırlayan: Sinan KALENDER sinan.kalender@ibb.gov.tr Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun

Detaylı

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı,

Detaylı

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

4077-6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN K ARŞILAŞTIRMASI

4077-6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN K ARŞILAŞTIRMASI ANKAR A BAROSU 4077-6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN K ARŞILAŞTIRMASI Ankara Barosu Tüketici Hakları Kurulu 2014 ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA Tel: (0.312)

Detaylı

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri, KANUN NO: 4077 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 23 Şubat 1995 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Mart 1995 - Sayı: 22221 5.t. Düstur, c.34 - s. BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ

Detaylı

YENİ TÜKETİCİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

YENİ TÜKETİCİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER YENİ TÜKETİCİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER PLAN 1. GENEL İLKELER 2. HAKSIZ ŞARTLAR 3. AYIPLI MAL 4. AYIPLI HİZMET 5. İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER 6. MESAFELİ SÖZLEŞMELER

Detaylı

4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003

4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin

Detaylı

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ)

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde l-)(değişik 06.03.2003

Detaylı

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003 Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına

Detaylı

REHBERİ BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ALO 153 ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. @ibbzabita TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ

REHBERİ BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ALO 153 ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. @ibbzabita TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ BİLİNÇLİ TÜKETİCİ REHBERİ 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ @ibbzabita ALO

Detaylı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Getirdiği 1

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Getirdiği 1 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Getirdiği 1 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UN GETİRDİĞİ YENİLİKLERE GENEL BAKIŞ, SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK, AYIPLI İFA KAVRAMLARINA GETİRDİĞİ

Detaylı

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 13 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR?

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? 4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? Naci ÖZDAMAR * AYIPLI MAL Madde 4. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan

Detaylı

TÜKETİCİ BİLİNCİ REHBERİ

TÜKETİCİ BİLİNCİ REHBERİ TÜKETİCİ VE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI TÜKETİCİ BİLİNCİ REHBERİ HAKLARIMIZ NELERDİR? NEREYE NASIL BAŞVURULUR? DİLEKÇE ÖRNEKLERİ ALIŞVERİŞLERDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Hazırlayan: Özcan PEKTAŞ TÜKÇEV Mütevelli

Detaylı

Giriş. A. Mevzuat Değişiklikleri. HUKUK BÜLTENİ Ocak Şubat 2015

Giriş. A. Mevzuat Değişiklikleri. HUKUK BÜLTENİ Ocak Şubat 2015 Giriş İçindekiler Giriş 1 A. Mevzuat Değişiklikleri 1 -Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği 1 -Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmetli Sözleşmesi, Paket Tur Sözleşmeleri, Taksitle Satış

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI Haziran 2006 ANKARA Yayın No:158 SUNUŞ Son 60 yıl içinde büyük

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TÜKETİCİ KREDİLERİ A)Türk Tüketici Hukukunda Tüketici Kredilerine İlişkin Düzenleme 1. TKHK'daki Tüketici Kredilerine ilişkin Düzenlemenin Amacı ve Kapsamı: Hukukumuzda Tüketicinin

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 56 Eylül 2012 DEĞERLENDİRME NOTU AB UYUM SÜRECİ: YENİ TÜKETİCİ KANUNU TASARI TASLAĞI İlge Kıvılcım AB UYUM SÜRECİ: YENİ TÜKETİCİ KANUNU TASARI TASLAĞI İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Genel Bakış Bilindiği gibi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 31 2. TÜRK HUKUKUNDAKİ TARİHSEL GELİŞME.. 33 2.1. Mülga 4077 sayılı Tüketicinin Kanunun Yürürlüğe Girmesi.. 35 2.2. Mülga 4077 sayılı Kanunda

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar. Amaç

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar. Amaç Kanun Numarası : 4077 Kabul Numarası : 23/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstür : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerin

Detaylı