Kronolojik İndeks. EÜHFD. I-X ( ) Ciltlerine Ait İndeksler. (Hazırlayanlar: ArĢ. Gör. Beyza ÖZTURANLI/ArĢ. Gör.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kronolojik İndeks. EÜHFD. I-X (1997 2006) Ciltlerine Ait İndeksler. (Hazırlayanlar: ArĢ. Gör. Beyza ÖZTURANLI/ArĢ. Gör."

Transkript

1 EÜHFD. I-X ( ) Ciltlerine Ait İndeksler (Hazırlayanlar: ArĢ. Gör. Beyza ÖZTURANLI/ArĢ. Gör. Sami KOCABIYIK) Kronolojik İndeks (1997) C. I Ayhan CEYLAN; İslam öncesi Türk Hukukunda Danışma Meclisi, C. (1997) I/1, s Hayrettin EREN; Kamu Görevlileri ve Sendikal Haklar, C. (1997) I/1, s Ayhan DÖNER; Tarihsel Süreç İçerisinde İsrail Devlet Modelinin Ortaya Çıkışı C. (1997) I/1, s Mahmut KOCA; Müdafiin Hazırlık Dosyasını İnceleme Hakkı, C. (1997) I/1, s Murat ġen; İslam ve Osmanlı Hukukunda Kamulaştırma Müessesesi, C. (1997) I/1, s Mustafa YILMAZ; Sosyalizm Sonrası Dönemde Macaristan Cumhuriyetinin Siyasal, Anayasal ve İdari Yapısı Üzerine Bir İnceleme, C. (1997) I/1, s Nihat BULUT; Türkiye'nin Anayasal Ekonomik Düzeni, C. (1997) I/1, s Osman KAġIKÇI; Eski Hukukumuzda Takyidi Şarta Bağlı İşlemler, C. (1997) I/1, s Ramazan ÇAĞLAYAN; 1982 Anayasasında Hukuk Devleti İlkesinin İdare Hukuku Açısından Görünümü, C. (1997) I/1, s Christian ATIAS (Çev. Sururi AKTAġ); Hukuk Biliminde Gelişme, C. (1997) I/1, s Roman A/Tokarczyk (Çev. Sururi AKTAġ); Sosyal Düzenin Evrensel Temeli Olarak Doğal Hukuk, C. (1997) I/1, s NJLCaulson (Çev. Sururi AKTAġ); İslam Hukuku, C. (1997) I/1, s Yavuz KAPLAN; Hakemlerin Milletlerarası Ticari Tahkime Milli Olmayan Kuralları Uygulamaları, C. (1997) I/1, s Ayhan UÇAR; İstisna Sözleşmesinde Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Hukuki Mahiyeti ve Diğer Bazı Sözleşmelerle Karşılaştırılması, C. (1997) I/1, s Yücel OĞURLU; Vergi Yargılamasında Vergi Mahkemelerinin Görev ve Yetkileri, C. (1997) I/1, s Yücel OĞURLU; Karşılıksız Çeklerde Bankanın Sorumluluğu, C. (1997) I/1, s Burhan Caner HACIOĞLU; Türk Ceza Adelet Sisteminin İşleyişindeki Etkinlik Konulu Araştırma Raporu Üzerinde Bir Değerlendirme, C. (1997) I/1, s Cumhur ġahġn; Yargıtay Kararlan Işığında Hukuka Aykın Deliller ve Değerlendirilmeleri Sorunu, C. (1997) I/1, s Ertan URUNGA; Terör Suçlarında Görev Sorunu, C. (1997) I/1, s Hasan TUNÇ Yusuf GÜVEN; Çevre Hakkı ve 1982 Anayasası, C. (1997) I/1, s (1998) C. II Burhan Caner HACIOĞLU; Yeni Türk Ceza Kanunu Tasarısının Çocuk Ve Küçük Ceza Hukukuna İlişkin Hükümleri, C. (1998) II/1, s Yücel OĞURLU; Danıştay Kararlan Işığında İdari Yargılama Usulünde Re'sen Araştırma ilkesi, C. (1998) II/1, s Osman KAġIKÇI; Mecelle'de Kat Mülkiyeti, C. (1998) II/1, s Mustafa Fadıl YILDIRIM; Standart Bilgisayar Program AyıplarındanSözleşmeye Dayalı Sorumluluk, C. (1998) II/1, s

2 446 Beyza ÖZTURANLI/ Sami KOCABIYIK EÜHFD, C. XI, S. 1 2 (2007) ġükrü YILDIZ; Devlet Memurlarının Anonim Şirkete Kurucu Ortak Olup Olamayacağı Sorunu Üzerine Düşünceler, C. (1998) II/1, s Seyithan DELĠDUMAN; Tüzel Kişilerin Davada Temsili, C. (1998) II/1, s Seyithan DELĠDUMAN; Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Maddi Hukuk Alanındaki Hüküm ve Sonuçlarından Aciz Belgesine Bağlanmış Alacağın Zamanaşımına Uğramaması, C. (1998) II/1, s Murat DOĞAN; Nişanlanmanın Sona Ermesi Halinde Hediyelerin Geri Verilmesi, C. (1998) II/1, s Hikmet TÜLEN; Meclis Soruşturması Uygulamaları Üzerine Bazı Gözlem ve Değerlendirme, C. (1997) II/1, s ġaban KAYIHAN Murat ERDEM; Haksız İhtiyati Tedbir Ve Haksız İhtiyati Haciz Koyduranın Sorumluluğu, C. (1998) II/1, s Ahmet T. KEġLĠ; Reception And Application in Turkey, C. (1998) II/1, s ġaban KAYIHAN Özcan GÜNERGÖK; Borçlar Kanunu M. 386/f.2 Karşısında İsimsiz İş Görme Sözleşmeleri Yapılabilir mi? C. (1998) II/1, s Murat ġen; Önceki Hukukumuzda Şahitliğin Tanımı Şartları ve Nisabı, C. (1998) II/1, s Ramazan ÇAĞLAYAN; Anayasa Mahkemesi Kararlarında Hukuk Devleti İlkesi, C. (1998) II/1, s Hayrettin EREN; 1982 Anayasası Ve Kamu Görevlileri Kavramı, C. (1998) II/1, s Murat ġen; 1961 ve 1982 Anayasalarında Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi, C. (1998) II/1, s (1999) C. III Hikmet TÜLEN; Yasama Sorumsuzluğunun Mutlaklığı Üzerine Düşünceler, C. (1999) III/1, s Ramazan ÇAĞLAYAN; İdari Yargıda Kesin Hüküm, C. (1999) III/1, s Yücel OĞURLU; İdari Yaptırımlara Genel Bir Bakış Ve İdari Yaptırım Ceza Yaptırımı Ayrımı, C. (1999) III/1, s Recep YAZICIOĞLU; Polis Devleti, C. (1999) III/1, s Richard D.SCHWARTZ /James C. MILLER(Çev. Sururi AKTAġ),; Hukuksal Evrimleşme ve Toplumsal Karmaşıklık C. (1999) III/1, s Ġbrahim DURHAN; Osmanlı Hukukunun Yapısı Üzerine Bir Etüd, C. (1999) III/1, s Nihat BULUT; Özelleştirme Uygulamaları Karşısında Sosyal Devlet İlkesini Yeniden Düşünmek, C. (1999) III/1, s Cem BAYGIN; Vasiyetnamelerle İlgili İhtiyat Tedbirleri ve Özellikle Vasiyetnamenin Tenfizi Meselesi, C. (1999) III/1, s Mehmet Emin BĠLGE; İlanın Ticaret Sicilinin Sahip Olduğu Hukuki Etkiler Üzerindeki Rolü, C. (1999) III/1, s ġükrü YILDIZ; Avrupa Topluluğunun Kamuyu Aydınlatmaya İlişkin 9 mart 1968 Tarih ve 68/151/EEC Sayılı Bir Nolu Şirketler Hukuku Konsey Yönergesi, C. (1999) III/1, s Seyithan DELĠDUMAN; İİK'nun 251. Maddesinin II. Fıkrası Üzerine Bir İnceleme, C. (1999) III/1, s Seyithan DELĠDUMAN / Murat ERDEM; 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkkmdaki Kanun (AATUHK)'a Göre Hacizden Doğan İstihkak İddiaları, C. (1999) III/1, s Heinz SCHÖCH(Çev. Nur CENTEL); Ceza Muhakemesinde Cinsel Suç Mağduru Küçüklerin Korunması, C. (1999) III/1, s Yavuz KAPLAN; Milletlerarası Ticari Tahkime Milli Hukuk Dışı Kuralların Uygulanması, C. (1999) III/1, s Mustafa YASAN; 3167 Sayılı Kanun'a Göre Hukuki ve Cezai Açıdan Karşılıksız Çek Keşidesinin Meydana Gelmesi İçin Gerekli Olan Koşullar, C. (1999) III/1, s Metin UÇAR; İktisat Eğitimi ve Piyasa Ekonomisi, C. (1999) III/1, s Gökhan KürĢat YERLĠKAYA; Kurumlarda İlk Tesis ve Taazzuv

3 EÜHFD I-X ( ) Ciltlerine Ait İndeksler 447 Giderleri, C. (1999) III/1, s Burhan Caner HACIOĞLU; 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'la İhdas Edilen Ailenin Korunmasına Dair Kanun'a Muhalefet Suçu Üzerine Bir İnceleme, C. (1999) III/1, s Osman KAġIKÇI; Eski Hukukumuzda Üst Hakkı, C. (1999) III/1, s Mahmut KOCA; Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği Hakkında Genel Bir Değerlendirme, C. (1999) III/1, s. 61. Murat ġen; Şahitliğin Geçerlilik Şartlarının Önceki Hukukumuzdaki Düzenleniş Biçimi, C. (1999) III/1, s (2000) C. IV Mahmut KOCA; Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Delilleri Değerlendirme Yasağı, C. (2000) IV/1 2, s Yücel OĞURLU; İngiliz ve Türk İdare Hukuklannda İdari Faaliyetin Denetlenmesinde Ölçülülük İlkesinin Rolü Hakkında Bir Değerlendirme, C. (2000) IV/1 2, s Murat ġen; Eski Yargılama Hukukumuzda Şahidin Yükümlülükleri ve Başkasından Naklen Şahitlikte Bulunma, C. (2000) IV/1 2, s Hikmet TÜLEN; Gündemin Değişmeyen Konusu: Anayasa Değişikliği Tartışmaları, C. (2000) IV/1 2, s Ersan ġen; Türk Ceza Kanunu 'nun 312/IL Maddesinin Mevcut Haliyle Muhafazası Üzerine, C. (2000) IV/1 2, s Ġlhan AKBULUT; Osmanlı Devletinde Adalet Düzeni, C. (2000) IV/1 2, s Sururi AKTAġ; Pozitivist Hukuk Kavramı Üzerine Eleştirisel Bir Refleksiyon, C. (2000) IV/1 2, s M.Tevfık GÜLSOY; John Locke'un Siyaset Teorisinin Temel Kavramlan ve Yasama Gücü, C. (2000) IV/1 2, s Nihat BULUT; Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Nedeni Olarak Genel Ahlak, C. (2000) IV/1 2, s Ġlhan ÜZÜLMEZ; Suçta Tekerrür, C. (2000) IV/1 2, s Nur CENTEL; Adli Tıp Bilimleri ve İnsan Hakları, C. (2000) IV/1 2, s Cengiz OTACI/Mesut ORTA; Türk Ceza Kanunu'nda ve 1997 Tasarısında Memura Menfi Mukavemet Suçu Üzerine Bir İnceleme, C. (2000) IV/1 2, s Akar ÖCAL; Fransız Belçika ve İsviçre Hukuklarında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Müzakerelere Katılmaktan Yasaklanması, C. (2000) IV/1 2, s Cem BAYGIN; Culpa in Contrahendo Sorumluluğu ve Amerikan Hukukundaki Uygulaması, C. (2000) IV/1 2, s Mehmet Emin BĠLGE; Bankalar Kanununun 14. Maddesine Göre Bankalar Hakkında Tedbir Alınmasını Gerektiren Durumlar ve Öngörülen Tedbirler, C. (2000) IV/1 2, s Seyithan DELĠDUMAN; Medeni Usul Hukukunda Senet ve Senetlerle Yazılı Şekil Arasındaki İlişki, C. (2000) IV/1 2, s Ramazan ÇAĞLAYAN; İdari İşlemin Geri Alınması Üzerine, C. (2000) IV/1 2, s Murat DOĞAN/ġafak NARBAY; İktisadî Amaçla Vakıf Kurulamaması Prensibi ve Vakfın İktisadî İşletme İşletmesi, C. (2000) IV/1 2, s Ahmet Cemal RUHĠ; Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsili Hakkında 20 Haziran 1956 Tarihli New York Sözleşmesi C. (2000) IV/1 2, s Murat ġen; Cumhuriyet Öncesi Türk Hukukunda Hizmet Akdine Genel Bakış, C. (2000) IV/1 2, s ġükrü YILDIZ; Anonim Ortaklıkta İhraç Primleri (Agio), C. (2000) IV/1 2, s Cem BAYGIN; Ölüme Bağlı Tasarruflarda Yorum, C. (2000) IV/1 2, s Arif CÜVEYCÂTÎ (Çev. Ekrem Buğra EKĠNCĠ); İslâm Hukukunda Sigorta ve Faiz Hakkında Bir Risale C. (2000) IV/1

4 448 Beyza ÖZTURANLI/ Sami KOCABIYIK EÜHFD, C. XI, S. 1 2 (2007) 2, s Ġbrahim DURHAN; Divan ı Hümayun'un Yargı Yetkisi, C. (2000) IV/1 2, s Seyithan DELĠDUMAN; Yeni Alman Aciz Kanunu Genel Hükümleri, C. (2000) IV/1 2, s ġükrü YILDIZ; Avrupa Topluluğunun Anonim Şirketlerin Birleşmesine İlişkin 9 Ekim 1978 Tarih ve 78/855/EEC Sayılı Şirketler Hukuku Üçüncü Konsey Yönergesi, C. (2000) IV/1 2, s Hayrettin EREN; Ombudsman Kurumu, C. (2000) IV/1 2, s Burhan Caner HACIOĞLU; 1997 Tarihli Türk Ceza Kanunu Tasarısı Hakkında Düşünceler, C. (2000) IV/1 2, s Tekin MEMĠġ; İnternette Cins ve Meslek İsimlerinin Alan İsmi Olarak Kullanılması ve Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar, C. (2000) IV/1 2, s (2001) C. V Sururi AKTAġ; David Hume'un Anti Rasyonalist Epistemolojisi Üzerine Dayalı Ahlak ve Adalet Teorisi, C. (2001) V/1 4, s Yücel OĞURLU; An Essay on Main Provisions of The Constitution of Republic of Kazakhistan on Organization of State and Administration, C. (2001) V/1 4, s Mehmet Emin RUHĠ; Türk Anayasa Yargısında Yürürlüğün Durdurulması, C. (2001) V/1 4, s Mehmet Emin RUHĠ; Türkiye'de Ekonomik ve Sosyal Konsey, C. (2001) V/1 4, s Murat ġen; Mecelle'de Hizmet Akdinin Fesih Dışındaki Sona Erme Halleri, C. (2001) V/1 4, s Hikmet TÜLEN; Tarihli ve 4709 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişiklikleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme, C. (2001) V/1 4, s Mustafa YILMAZ; Anayasa Mahkemesi'nin İmar Kanunu'nun 42. Maddesinin 5. Fıkrasını İptal Eden Karan Üzerine Bir Değerlendirme, C. (2001) V/1 4, s Ġlhan ÜZÜLMEZ; Ceza Sorumluluğunun Esası ve Cezalandırmanın Amacına Dair Düşünce Hareketleri, C. (2001) V/1 4, s Cem BAYGIN; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na Göre Eser Sahibinin Hakları ile Bağlantılı Haklar, C. (2001) V/1 4, s Ahmet Nezih KÖK / Hasan ÇANKAYA; Hukukun Üstünlüğünün Gerçekleştirilmesinde Adli Tıp'ın Yeri, C. (2001) V/1 4, s Mehmet Emin BĠLGE; Hatır İçin Taşmanın Uğradığı Zararların Trafik Sigortası Kapsamında Olup Olmadığı Sorunu ve Yargıtay Uygulaması, C. (2001) V/1 4, s Yusuf BÜYÜKAY; Roma Hukukunda Error in Materia ve Error in Substantia, C. (2001) V/1 4, s Seyithan DELĠDÜMAN; İlâm Niteliğinde Sayılan Noter Senetlerine Dayanarak Yapılan İlamlı İcra Takibinde Takibin İcra Tetkik Merciince Geri Bırakılmasının İstenmesi, C. (2001) V/1 4, s Murat DOĞAN; Şahsiyet Hakkına Tecavüzün Önlenmesi Davası, C. (2001) V/1 4, s Nihat BULUT; 4709 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması Rejiminin Birey Devlet İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi, C. (2001) V/1 4, s Yavuz KAPLAN; Yabancı Hakem Kararlarının Tenfızi Açısından Kesinleşme ve Bağlayıcılık Ölçütlerinin Değerlendirilmesi, C. (2001) V/1 4, s Tekin MEMĠġ; Hukuki Açıdan Kitlelere E Posta Gönderilmesi, C. (2001) V/1 4, s Tekin MEMĠġ; İki Uluslararası Sempozyum ve Bir Özet, C. (2001) V/1 4, s Ahmet Cemal RUHĠ; 743 Sayılı Türk Kanunu Medenîsi ile 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nda Yer Alan Evlât Edinmenin Şeklî Şartlarının Mukayeseli Olarak İncelenmesi, C. (2001) V/1 4, s

5 EÜHFD I-X ( ) Ciltlerine Ait İndeksler 449 Murat ġen; İkramiye Ödenmemesinin İş Şartı Haline Gelmesi ve İşçi Aleyhine Sonuç Doğuran İşyeri Uygulamaları, C. (2001) V/1 4, s Murat ġen / Tekin MEMĠġ; Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'na Eleştirel Bir Yaklaşım, C. (2001) V/1 4, s Ayhan UÇAR; İstisna Sözleşmesinde Teslim Kavramı, Teslimin Usulü ve Hukuki Sonuçları, C. (2001) V/1 4, s ġükrü YILDIZ; Türkiye'de Özelleştirme Uygulamaları ve Özelleştirmeye Hakim İlkelerden Birisi Olarak Rekabetin Korunması, C. (2001) V/1 4, s Murat NĠġANCI; Liberal Demokrasi ile Popülist Demokrasi Arasındaki Gerginliğin Ekonomik Nedenleri, C. (2001) V/1 4, s Gökhan KürĢat YERLĠKAYA; Kasa Tazminatı ve Türk Vergi Sistemindeki Seyri, C. (2001) V/1 4, s Ramazan ÇAĞLAYAN; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yusuf Çelebi c. Turquie Kararı ve Kısa Bir Değerlendirme; C. (2001) V/1 4, s Seyithan DELĠDUMAN; Bir Federal Mahkeme Kararı ve Kısaca Değerlendirilmesi, C. (2001) V/1 4, s Tekin MEMĠġ; Alman Federal Mahkeme Kararı (I ZR 232/98) ve Değerlendirilmesi, C. (2001) V/1 4, s Yasin POYRAZ; San Türkiye ve Danimarka Davası, C. (2001) V/1 4, s Ġbrahim DURHAN; Tanzimat Dönemini Hazırlayan Temel Etkenler Üzerine Bir İnceleme, C. (2001) V/1 4, s Mustafa Fadıl YILDIRIM; İsviçre Federal Mahkemesi'nin Bir Kararı (BGE 125 III 263ff) ve Değerlendirilmesi, C. (2001) V/1 4, s Seyithan DELĠDUMAN (Çev.); Avrupa Birliği Konseyinin Aciz Prosedürü Hakkındaki 29 Mayıs 2000 Tarih ve 2000/1346 Sayılı Tüzüğü, C. (2001) V/1 4, s Yücel OĞURLU (Çev.); Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Yerel Makamların Faaliyetlerinin Denetlenmesi Hakkındaki R. (98) 12 Sayılı, (Eylül 1998 Tarihli) Tavsiye Kararı, C. (2001) V/1 4, s Ute SACKSOFSKY (Çev. Osman CAN); Feminist Hukuk Bilimi Nedir? C. (2001) V/1 4, s Hans Josef VVIELING (Çev. Yusuf BÜYÜKAY); Roma Vasiyet Hukukunda Falsa Demontrastio, C. (2001) V/1 4, s Burhan Caner HACIOĞLU; Adalet Reformu İçinde Hukukçuların Yetiştirilmesinde Klinik Eğitim Zorunluluğu ve Klinik Eğitim Anlayışı, C. (2001) V/1 4, s Osman KAġIKÇI; İslâm Osmanlı Hukukunda Devlet Başkanının Görevinin Sona Ermesi, C. (2001) V/1 4, s Maximilian HERBERGER (Çev. Tekin MEMĠġ); Elektronik Bilgi İşlemlerle (EDV) İlişkide İhtiyatlı Hukukçular İçin On Emir, C. (2001) V/1 4, s (2002) C. VI Hayrettin EREN; Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu'nun Öngördüğü Memur Sendikacılığı, C. (2002) VI/1 4, s M. Tevfik GÜLSOY; İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin Türkiye ile İlgili Kararlarında Adli Tıp Konusundaki İçtihatları, C. (2002) VI/1 4, s Burhan Caner HACIOĞLU; 1999 Tarihli CMUK Ön Tasarısında Muhakemenin Yürüyüşüne İlişkin Düzenlenen Orta Aşama (Arasoruşturma Devresi) Üzerine Bir İnceleme, C. (2002) VI/1 4, s Mahmut KOCA; Hırsızlığın Bir İşleniş Şekli Olarak Kapkaççılık, C. (2002) VI/1 4, s Nihat BULUT; Ortaçağdan Yeniçağa Geçiş Süreci Bağlamında Ekonomik Zihniyet Değişiminin Siyasal Düşünceye Etkisi, C. (2002) VI/1 4, s Mahmut KOCA/ Ġlhan ÜZÜLMEZ; Şartlı Tehdit Suçunda (TCK.m.188) Koşul Öğesini Gerçekleştirmenin Yalnızca

6 450 Beyza ÖZTURANLI/ Sami KOCABIYIK EÜHFD, C. XI, S. 1 2 (2007) Mağdurun İradesine Bağlı Olması Şart mıdır? C. (2002) VI/1 4, s Rukiye AKKAYA; Kadro Hareketi'nin Değişim ve Demokrasiye Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme, C. (2002) VI/1 4, s AyĢe Nur BERZEK; Anonim Ortaklıkta Pay Üzerinde İntifa Hakkı Sahibinin Oy Hakkı ve Oy Hakkına Bağlı Diğer Haklar, C. (2002) VI/1 4, s Algun ÇĠFTER; Türk Hukukunda Hizmet Akdinin Yasal Grev Süresince Askıda Olmasının Sonuçları, C. (2002) VI/1 4, s ġükrü YILDIZ; 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine Göre Üniversite Mensuplarının Buluşları, C. (2002) VI/1 4, s Cem BAYGIN; Kan Bağına Dayanan Soybağı, C. (2002) VI/1 4, s Murat DOĞAN; Medeni Kanunun Getirdiği Yeni Bir Müessese: Aile Konutu, C. (2002) VI/1 4, s Murat ġen; Bildirimli Fesihte İhbar Önellerinin Toplu İş Sözleşmesiyle Artırılması Durumunda İhbar Tazminatı, C. (2002) VI/1 4, s Sururi AKTAġ; Komüniteryan Etik, C. (2002) VI/1 4, s Ayhan UÇAR; 4721 Sayılı Medeni Kanun ile Evliliğin Genel Hükümleri Alanında Yapılan Bir Kısım Değişiklikler Üzerine Düşünceler, C. (2002) VI/1 4, s Özcan GÜNERGÖK; Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Mal Rejimleri Bakımından Değerlendirilmesi, C. (2002) VI/1 4, s Ayhan CEYLAN; Ürdün'de Anayasal Gelişim C. (2002) VI/1 4, s Horst KLINKHARDT/(Çev. Ahmet Cemal RUHĠ); İki Türlü İkinci Evlât Edinme, C. (2002) VI/1 4, s Astrid STADLER/(Çev. Ahmet Cemal RUHĠ); Yeni Avrupa Tebligat Hukuku, C. (2002) VI/1 4, s Yücel OĞURLU (Çev.); Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Seçilmiş Yerel Temsilcilerin Görevleri Başındaki Eylem ve İhmallerinin Denetlenmesi Hakkında Üye Ülkelere 17 Mart 1999 Tarih ve (99) 8 Sayılı Tavsiye Kararı, C. (2002) VI/1 4, s Mustafa Fadıl YILDIRIM (Çev.); İsviçre Federal Mahkemesinin Cebri İcra Yolu ile Bir Taşınmazı İktisap Edenin Henüz Tapuda Tescil İşlemi Gerçekleşmeden Mevcut Kira İlişkisi Üzerindeki Yetkilerine Dair (BGE 128 III 82)'de Yayımlanan Kararı, C. (2002) VI/1 4, s S. Didem ALGANTÜRK; 1993 Deniz İmtiyazları ve İpotekleri ile İlgili Milletlerarası Sözleşme, C. (2002) VI/1 4, s Ramazan ÇAĞLAYAN; İdari Yargıda Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri ve Sınırlılığı, C. (2002) VI/1 4, s Ġbrahim DURHAN; 1838 Tarihli Osmanlı İngiliz Ticaret Sözleşmesi ve Sonuçları, C. (2002) VI/1 4, s (2003) C. VII Ramazan ÇAĞLAYAN; Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına İlişkin 4483 Sayılı Kanunun Hakkında Bir Değerlendirme, C. (2003) VII/1 2, s Burhan Caner HACIOĞLU; Son Yasal Değişiklikler Çerçevesinde Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu Üzerine Bir İnceleme, C. (2003) VII/1 2, s Mahmut KOCA; Bir Koruma Tedbiri Olarak Yurtdışına Çıkarmama, C. (2003) VII/1 2, s Yücel OĞURLU; İmar Planlarının Değiştirilmesinin Ruhsat ve Süren İnşaatlara Etkisi Konusunda ABD Hukukundan Çözümler: Aykırı Kullanım Hakkı ve Kazanılmış Parselleme Hakkı, C. (2003) VII/1 2, s Mehmet Emin RUHĠ; Gayrimenkul Kiralarının Sınırlandırılması Hakkındaki 4531 Sayılı Yasaya İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine Bir Değerlendirme, C. (2003) VII/1 2, s Abdülkadir AKIL; Uluslararası Andlaşmaların ve Teamül Kurallarının Türk Hukukunda Uygulanması ve

7 EÜHFD I-X ( ) Ciltlerine Ait İndeksler 451 Hiyerarşik Değeri, C. (2003) VII/1 2, s Murat ÖZLER; Yürürlükte Olmayan Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesinde Değişiklik Yapılabilir mi? C. (2003) VII/1 2, s Murat YANIK; Parti Sistemleri ve Türkiye Uygulamaları, C. (2003) VII/1 2, s Melike Batur YAMANER; Principle of Distinction Between Civilians and Combatants in International Humanitarian Law And Its Application in the Recent Iraqi Conflict, C. (2003) VII/1 2, s Murat YÜKSEL; Hukuk Kültürü, C. (2003) VII/1 2, s Abuzer KENDĠGELEN / Fatih DOĞAN; Avukatlık Mesleğinin Birlikte İcrası Avukatlık Limited Şirketi (Almanya'da Avukatlık Limited Şirketini Caiz Gören Bir Eyalet Yüksek Mahkemesi Kararının Uygulamaya ve Yeni Yasal Düzenlemeye Etkisi), C. (2003) VII/1 2, s Mehmet AKMAN; İslam Osmanlı Hukukunda Ariyet Sözleşmesi, C. (2003) VII/1 2, s Mehmet Emin BĠLGE; Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarında Temsilci Aracılığıyla Oy Vermede İnternetin Kullanımı, C. (2003) VII/1 2, s Seyithan DELĠDUMAN; İş Mahkemesi Kararlarının Katılma Yolu İle Temyizi Mümkün müdür? C. (2003) VII/1 2, s Seyithan DELĠDUMAN; Medeni Yargıda Avukatlık, C. (2003) VII/1 2, s Murat DOĞAN; İnternetteki Yayınla Kişilik Hakkının İhlaline Karşı Durdurma Davası (Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin Tarihli E.755/K.1157 Sayılı Karan Çerçevesinde), C. (2003) VII/1 2, s Yavuz KAPLAN; Yeni MÖHUK Tasarısının Tahkime İlişkin Hükümleri Hakkında Eleştirel Bir Yaklaşım ve Düzenleme Önerileri, C. (2003) VII/1 2, s Nihat BULUT; Demokrasiyi İdeal Anlamına Yaklaştırma Çabası Olarak Radikal Demokrasi, C. (2003) VII/1 2, s ġaban KAYIHAN; Yargıtay Kararlan Işığında Tanınmış Marka C. (2003) VII/1 2, s Tekin MEMĠġ; Türk Ticaret Kanunu'nun 1264'üncü Maddesinin Kapsamı İle İlgili Yargıtay Kararlan ve Değerlendirilmesi, C. (2003) VII/1 2, s ġafak NARBAY; 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun da Değişiklik Yapan 4814 Sayılı Kanunun Çekte Şekil Şartlan ve Muhatabın Ödeme Yükümlülüğü Konulan Açısından İncelenmesi, C. (2003) VII/1 2, s Ahmet Cemal RUHĠ; Türk Hukukunda Suçluların İadesi, C. (2003) VII/1 2, s Ahmet Cemal RUHĠ; Türkiye'den Yurt Dışına Yapılan Tebligat, C. (2003) VII/1 2, s Murat ġen; İşverenin Fesih Hakkının Toplu İş Sözleşmesi Hükmüyle Smırlandırılması (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), C. (2003) VII/1 2, s Mustafa Fadıl YILDIRIM; Bilgisayar Programlarında Akdi ve Teknik Kullanım Sınırlamaları ve Kullanıcının Hukuki Konumu, C. (2003) VII/1 2, s S. Didem ALGANTÜRK; Yolculann ve Bagajların Deniz Yolu İle Taşınması Hakkında 1974 Atina Konvansiyonuma 2002 Protokolü İle Getirilen Temel Değişiklikler, C. (2003) VII/1 2, s Hayri BOZGEYĠK; Kambiyo Senetlerinde Sebepsiz Zenginleşme, C. (2003) VII/1 2, s Fulya ERLÜLE; Müteselsil Kefalet ve Müteselsil Borçluluk Kavramlarının Karşılaştırılması, C. (2003) VII/1 2, s Fulya Ġlcin GÖNENÇ; Roma Hukuku'nda Boşanma (Divortium), C. (2003) VII/1 2, s Özcan GÜNERGÖK; Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü, C. (2003) VII/1 2, s

8 452 Beyza ÖZTURANLI/ Sami KOCABIYIK EÜHFD, C. XI, S. 1 2 (2007) Burak ÖZEN; İntifa Hakkı Konusu Taşınmazdan Elde Edilen Doğal Ürünler, C. (2003) VII/1 2, s Gökhan KürĢat YERLĠKAYA; Karbon Vergisi, C. (2003) VII/1 2, s Nihat BULUT; Kapitalizm Demokrasi İlişkisi (Demokrasinin Ekonomik Temelleri Üzerine Bir İnceleme), C. (2003) VII/1 2, s Ayhan CEYLAN; İslam'da Siyasal İktidar (Velâyet i Âmme), C. (2003) VII/1 2, s Yener ÜNVEREN; Einige Bewertungen über den Entwurf des Türkischen Strafgesetzbuches vom 2003, C. (2003) VII/3 4, s Rukiye AKKAYA; Kamu Hukuku Eğitiminin Fransa'da Tarihsel Kökleri ve Kamu Hukuku Okulları Üzerine Notlar, C. (2003) VII/3 4, s Hakan BĠRSENOĞUL; Vergi Hukukunda Kıyas Yasağı Yoluyla Hukuk Güvenliği mi? C. (2003) VII/3 4, s Ramazan ÇAĞLAYAN; Türk Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi, C. (2003) VII/3 4, s Abdurrahman EREN; Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi Kararlanna Göre Avrupa Kamu Düzeninde Politik Alanın Sınırlan ve Yeni Kapalı Politik Alan, C. (2003) VII/3 4, s Burhan Caner HACIOĞLU; Son Yasal Değişiklikler Açısından Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçunun Soruşturma ve Kovuşturma Usulü, C. (2003) VII/3 4, s Mehmet AKMAN; İslam Osmanlı Hukukunda Ariyet Sözleşmesi, C. (2003) VII/3 4, s Yusuf ġevki HAKYEMEZ; Demokratik Ülkelerde Milli Güvenlik Politikasının Belirlenmesi ve Türkiye, C. (2003) VII/3 4, s Gürsel KAPLAN; Uyarma ve Kınama Cezalarına Karşı Yargı Yoluna Başvurmayı Engelleyen Düzenlemelerin Hukuk Devleti Prensibi Açısından Değerlendirilmesi, C. (2003) VII/3 4, s Handan YOKUġ SEVÜK; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlan Işığında Tutuklu ve Hükümlülerin Dış Dünya ile İletişimi, C. (2003) VII/3 4, s Ahmet Nezih KÖK; Parmak İzlerinin Delil Olarak Kullanılması, C. (2003) VII/3 4, s Abdülkadir AKIL; Hukukun Genel İlkeleri ve Hukukun Gelişimine Etkisi, C. (2003) VII/3 4, s Abdülkadir AKIL; Yeni Dünya Düzeninde Birleşmiş Milletler ve Geleceği, C. (2003) VII/3 4, s Ali Kemal YILDIZ; Criminal Procedure and Execution Law Problems Related to Domestic Violences, C. (2003) VII/3 4, s Sevim GEZĠCĠ; Möglichkeiten Der Vermögensabschöpfung Bei Betaubungsmitteldelikten İm Bereich Des StraBenverkaufs Sowie İm Verlauf Von Erforderlichen AnschlussmaBnahmen İm Rahmen Der Haftsachenbearbeitung, C. (2003) VII/3 4, s Ahmet TAġKIN; Açlık Grevleri ve Hak Arama Hürriyeti, C. (2003) VII/3 4, s Elif UZUN; Milletlerarası Adalet Divanı'nın Nükleer Silahların Tehdidi veya Kullanımının Meşruiyeti ile İlgili 1996 Tarihli İstişari Mütalaasına İnsancıl Hukuk Açısından Bir Bakış, C. (2003) VII/3 4, s Yener ÜNVEREN; Dimensions and Causes of Domestic Violence in Turkey and Suggestions, C. (2003) VII/3 4, s Cem BAYGIN; Evlat Edinmenin Koşulları, C. (2003) VII/3 4, s Cem BAYGIN; Evlat Edinmenin Sonuçları, C. (2003) VII/3 4, s Murat DOĞAN; Mal Rejiminin Tasfiyesinde ve Mirasın Paylaşımında Aile Konutu ve Ev Eşyası, C. (2003) VII/3 4, s Yavuz KAPLAN; İnternet Alan İsimlerine İlişkin Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümü Konusunda Icann Yargılama Usulü, C. (2003) VII/3 4, s Ahmet Cemal RUHĠ; Yabancı Ülke Mahkemelerinden Alınan Velayet Konusundaki İlâmların Türkiye'de Tenfızi, C. (2003) VII/3 4, s

9 EÜHFD I-X ( ) Ciltlerine Ait İndeksler 453 Murat ġen; 4773 sayılı Kanuna Göre Bildirimli Feshin Geçerli Nedene Dayanmaması ve İşe İade (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Tarihli ve E. 2003/12442, K. 2003/13123 Sayılı Karan Çerçevesinde), C. (2003) VII/3 4, s S. Didem ALGANTÜRK; Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmzal nan Tarihli Denizcilik Anlaşması Hakkında Genel Değerlendirme, C. (2003) VII/3 4, s SavaĢ BOZBEL; Türk Hukukunda Mesafeli Sözleşmeler 97/7 Sayılı AB Yönergesi Düzenlemeleri Işığında Bir Karşılaştırma, C. (2003) VII/3 4, s Mehmet DEMĠR; Hâkime Hukuksal Sorumluluğu Nedeniyle Açılan Tazminat Davası, C. (2003) VII/3 4, s Ömer ġanlioğlu; Türkiye'de Özelleştirmenin Önündeki Başlıca Engeller ve Daha İyi Bir Özelleştirmenin Çerçeve Koşulları, C. (2003) VII/3 4, s Doğan SOYASLAN; Hukuka Aykırı Deliller, C. (2003) VII/3 4, s (2004) C. VIII Gürsel KAPLAN; İdari Yargılama Hukukunda Usulü Kazanılmış Hak, C. (2004) VIII/1 2, s Yasin SEZER; İdarenin Sözleşmelerde Tek Taraflı Değişiklik Yapma Yetkisi, C. (2004) VIII/1 2, s Ġlhan ÜZÜLMEZ; Şantaj Suçu (TCK. m. 192), C. (2004) VIII/1 2, s Handan YOKUġ SEVÜK; Çocuk Yargılaması Hukukunda Hazırlık Soruşturması, C. (2004) VIII/1 2, s Selman DURSUN; Megan Kanunu (ABD'nde Cinsel Suç Faillerinin Sicile Kaydı ve Sicil Bilgilerinin Kamuya Açıklanması), C. (2004) VIII/1 2, s Ayhan CEYLAN; Meclis i Vâlâ yı Ahkâm ı Adliye'de Yargı, C. (2004) VIII/1 2, s Osman ĠSFEN; Üye Devletlerin Avrupa Topluluğu Hukuku'nun İhlâlinden Doğan Sorumluluğu, C. (2004) VIII/1 2, s Tekin MEMĠġ /Mustafa Fadıl YILDIRIM; Soybağınm Belirlenmesinde Gen Analizlerinin Kullanılması ve Yarattığı Hukuki Sorunlar, C. (2004) VIII/1 2, s Mustafa Fadıl YILDIRIM; Telefon Hatları Üzerinden Katma Değerli Hizmet Sunumlarında Karşılaşılan Bazı Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri, C. (2004) VIII/1 2, s Surari AKTAġ; Modern Doğal Hukuk Bağlamında John Finnis'in Hukuk Teorisi, C. (2004) VIII/1 2, s Murat Yusuf AKIN; Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi'nin E 2002/414 K 2002/1200 Sayı ve Tarihli Kararı Üzerine Düşünceler, C. (2004) VIII/1 2, s SavaĢ BOZBEL; Türk Vatandaşlarının Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararlarından Doğan Çalışma ve Serbest Dolaşım Hakları Avrupa Adalet Divanı Kararlan Işığında ve Almanya Örneğinde, C. (2004) VIII/1 2, s Yusuf BÜYÜKAY; Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü, C. (2004) VIII/1 2, s Oğuz CANER; Scopic Clause, C. (2004) VIII/1 2, s Mustafa ÇEKER; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Kredi Kartı Borcunun Ödenmemesi ve Hukuki Sonuçları, C. (2004) VIII/1 2, s Murat DOĞAN; Âdi Kirada Kiracının Kiralananı Geri Verme Borcu, C. (2004) VIII/1 2, s Yavuz KAPLAN; Avrupa Birliğinin İltica Taleplerinin Kabulü ve Yetki Konusuna İlişkin Yeni Standartları, C. (2004) VIII/1 2, s Ayhan DÖNER; Parlamenter Bağışıklıklar, C. (2004) VIII/1 2, s ġaban KAYIHAN; Zorunlu Deprem Sigortası, C. (2004) VIII/1 2, s ġafak NARBAY; Eski Çeklerin Hukuki Niteliği Hakkında Yargıtay Onuncu Ceza Dairesinin Bir Karan Hakkında

10 454 Beyza ÖZTURANLI/ Sami KOCABIYIK EÜHFD, C. XI, S. 1 2 (2007) Değerlendirme, C. (2004) VIII/1 2, s Ahmet Cemal RUHĠ; Ailenin Korunmasına Dair Kanun Çerçevesinde Eş ve Çocuklann Aile İçi Şiddete Karşı Korunması, C. (2004) VIII/1 2, s Murat ġen; İş Mahkemelerinde Yetki ve Yetki Sözleşmeleri (Yargıtay 9.Hukuk Dairesi'nin Tarih ve E. 2003/11081, K. 2003/11772 Sayılı Kararı Çerçevesinde), C. (2004) VIII/1 2, s S. Didem ALGANTÜRK LIGHT; Müşterek Avarya York Anvers Kurallan 1994 Revizyon Çahşmalan ile Getirilen Yenilik ve Düzenlemeler, C. (2004) VIII/1 2, s Veli KARAGÖZ; Tip İş Sözleşmelerinde Öngörülen Cezai Şartın Genel İşlem Şartları Bağlamında Denetlenmesi, C. (2004) VIII/1 2, s Murat NĠġANCI; Müteşebbis Piyasa Etkileşimi ve Ekonomik Dengesizliğin Çözümünde Müteşebbisin Rolü, C. (2004) VIII/1 2, s Bilal KARGI; Devalüasyon ve Dış Ticaret Dengesinin Tayini: Türkiye Üzerine Zaman Serileri Analizi ( ), C. (2004) VIII/1 2, s Franck MODERNE / (Çev.:Ramazan ÇAĞLAYAN); İdari Yargıcın Yeni Emir Verme (Injonction) Yetkisi Üzerine, C. (2004) VIII/1 2, s Mustafa Ruhan ERDEM; Cinsel İlişki Yoluyla Başkasına HIV Bulaştırmanın Cezalandırılabilirliği Sorunu, C. (2004) VIII/1 2, s Burhan Caner HACIOĞLU; Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'nin İhlal Karannm Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Yeni Bir Muhakemenin Yenilenmesi Sebebi Olarak Kabulü ve İzlenecek Muhakeme Usulü Üzerine Bir İnceleme, C. (2004) VIII/1 2, s Vesile Sonay EVĠK/Ali Hakan EVĠK; Devlet Sırrını ve Yayılması Yasaklanan Bilgileri Açıklama ve Elde Etme Suçları, C. (2004) VIII/3 4, s Sururi AKTAġ; Hart Ve Dworkın'e Karşı Otorite Olarak Hukuk, C. (2004) VIII/3 4, s MelikĢah YASĠN; İdari Yargılama Usulünde Davadan Feragat ve Davayı Kabul, C. (2004) VIII/3 4, s Oğuzhan DEMĠR; Vergi Uyuşmazhklarının Çözümünde Görevli Mahkeme, C. (2004) VIII/3 4, s Ġbrahim DURHAN; Ülkemizde Avukatlık Kurumunun Tarihsel Gelişimi, C. (2004) VIII/3 4, s Seçkin YAVUZDUGAN; Anayasa Mahkemesinin Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisine Yaklaşımı, C. (2004) VIII/3 4, s Mustafa Fadıl YILDIRIM; Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının Hukuki Sorumluluğu, C. (2004) VIII/3 4, s Fatih BĠLGĠLĠ; Stille Gesellschaften im Türkischen Gesellschaftsrecht, C. (2004) VIII/3 4, s Veli KARAGÖZ; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda İdari Para Cezaları, C. (2004) VIII/3 4, s Ġbrahim ÖZBAY; Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma ve Uzlaştırma Tutanağının İlâm Niteliği, C. (2004) VIII/3 4, s S. Didem ALGANTÜRK LIGHT; York Anvers Kuralları 2004 Hakkında Genel Bir İnceleme, C. (2004) VIII/3 4, s Alpaslan AKARTEPE; Forfaiting Sözleşmesi, C. (2004) VIII/3 4, s Ġpek SAĞLAM; Türk Medeni Kanunu Madde 40 Üzerine Bir Değerlendirme, C. (2004) VIII/3 4, s Yasin ULUSOY; Beyaza İmza, C. (2004) VIII/3 4, s Abdurrahman EREN; 1982 Anayasasının 90. Maddesindeki 2004 Değişikliği'nin Anlaşmaların Türk İç Hukukundaki Yerine Etkisi, C. (2004) VIII/3 4, s Ġlknur GÜMÜġ/Neslihan CEYLAN; Elsa Avrupa Genç Hukukçular Derneği Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velîdedeoğlu Kurgusal Duruşma Yarışması Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Takımının Dava Dosyaları, C. (2004) VIII/3 4, s

11 EÜHFD I-X ( ) Ciltlerine Ait İndeksler 455 Metin UÇAR; Bilim, Rasyonalite ve Piyasa Ekonomisi, C. (2004) VIII/3 4, s Hikmet TÜLEN; Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yargısal Denetimi Sorunu ve Anayasa Mahkemesinin Bu Sorunla İlgili Kararları, C. (2004) VIII/3 4, s AyĢe ODMAN BOZTOSUN; Entegre Devre Topografyası Hakkına Eleştirel Bir Bakış, C. (2004) VIII/3 4, s (2005) C. IX M. Tevfık GÜLSOY/ Ahmet Nezih KÖK; Tıbbi Müdahale Yoluyla Delil Elde Etme, C. (2005) IX/1 2, s Nusret Ġlker ÇOLAK; Kamu Görevlilerinin Naklen Atanma Kriterleri, C. (2005) IX/1 2, s Burhan Caner HACIOĞLU; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Tutuklama Koruma Tedbirine Seçenek Olarak Düzenlenen Adli Kontrol Koruma Tedbiri Üzerine Bir İnceleme, C. (2005) IX/1 2, s Mehmet Akif KÜTÜKÇÜ; Denizi Kirleten Olaylarda Acil Durumlara Uygulanacak Uluslararası Rejim, C. (2005) IX/1 2, s Mehmet ÖZCAN; Avrupa Birliği Anayasasının AB Kurumsal Yapısı Üzerine Etkileri, C. (2005) IX/1 2, s Nihat BULUT; Bilim Özgürlüğü: İçeriği ve Sınırlandırılması Sorunu, C. (2005) IX/1 2, s Mehmet Emin RUHĠ; Platon'un Devletin Kökenine İlişkin Görüşü ve Yansımaları, C. (2005) IX/1 2, s Ahmet KILINÇ; İnsan Haklarının Anayasal Konumu, C. (2005) IX/1 2, s Özen ATLIHAN; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sisteminde Adil Yargılanma Hakkının Temel Unsuru Olarak Masumiyet Karinesi, C. (2005) IX/1 2, s ġükrü YILDIZ; 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Yapılan Değişiklikler, C. (2005) IX/1 2, s Murat ALIġKAN; İktisadi Müesseselerde Türkçe Kullanma Zorunluluğu, C. (2005) IX/1 2, s Cem BAYGIN / Murat DOĞAN; Çocuk Mallarının Yönetimi, Kullanılması ve Sarfı, C. (2005) IX/1 2, s Hakan HAKERĠ / Recep GÜLSEN; Offendıcula ve Yeni Türk Ceza Kanunu, C. (2005) IX/1 2, s Mehmet Emin BĠLGE; Limited Şirketlerde Ortakların Bilgi Alma Hakkı, C. (2005) IX/1 2, s SavaĢ BOZBEL /Murat ATALI; Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkının Kullanılması ve Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar, C. (2005) IX/1 2, s N. AyĢe ODMAN BOZTOSUN; 2003/2 Sayılı Grup Muafiyeti Tebliği Işığında Rekabet Hukukumuzda Ar Ge İşbirliklerinin Değerlendirilmesi, C. (2005) IX/1 2, s ġaban KAYIHAN; Alman ve Türk Özel Sigorta Hukukunda Sigorta Ettirenin Kurtarma Ödevi, C. (2005) IX/1 2, s Ġbrahim ÖZBAY; İcra ve İflâs Hukukumuzda Haczedilmezlikten Feragat (İİK.m.83/a), C. (2005) IX/1 2, s Ġsmet SAYHAN; Rekabeti Kısıtlayan İşbirliği Uygulamalarının Yasak Kapsamının Dışında Bırakılması, C. (2005) IX/1 2, s Sabahattin YÜREKLĠ; Deniz İş Kanunu'nun Yer İtibarıyla Kapsamı, C. (2005) IX/1 2, s M. Said CEYHAN; Türkiye'de Kamu Borçlarının Boyutları ve Karşılaştırılması ile Kamu Borçlanma Gereğinin Temel Nedenleri, C. (2005) IX/1 2, s Alaattin KIZILTAN/Fatmanur ÇUBUKÇU; Gelir Dağılımında Değişmeler ve Erzurum Örneği, C. (2005) IX/1 2, s Fatmanur ÇUBUKÇU /Alaattin KIZILTAN; Gelir Dağılımında Değişmeler ve Erzurum Örneği, C. (2005) IX/1 2, s Murat NĠġANCI; Dış Ticaret Beşeri Sermaye ve İktisadi Gelişme Arasındaki

12 456 Beyza ÖZTURANLI/ Sami KOCABIYIK EÜHFD, C. XI, S. 1 2 (2007) Uzun Dönem Nedensellik İlişkisinin Testi, C. (2005) IX/1 2, s Murat NĠġANCI; Türkiye'de Araç Talebi ve Yakıt Fiyatları Arasındaki ilişkinin Eşbütünleşme Tekniği ile İncelenmesi, C. (2005) IX/1 2, s ġengül AL/Firdevs DĠNÇER/Murat KÖKSAL; Elsa Avrupa Genç Hukukçular Derneği Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velîdedeoğlu Kurgusal Duruşma Yarışması Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Takımının Dava Dosyaları (Davacı Tarafın Dilekçesi), C. (2005) IX/1 2, s AyĢenur ġahġn Zeynep Sümeyye BAKIRCI Elsa Avrupa Genç Hukukçular Derneği Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velîdedeoğlu Kurgusal Duruşma Yarışması Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Takımının Dava Dosyaları (Davalı Tarafın Dilekçesi), C. (2005) IX/1 2, s Yücel OĞURLU; İdarî Usul Kanunu Neden Acil ve Zorunludur? C. (2005) IX/1 2, s Osman CAN; Belirlilik İlkesine Anayasal Bakış, C. (2005) IX/1 2, s Ali Hakan EVĠK; Göçmen Kaçakçılığı Suçu, C. (2005) IX/3 4, s Ramazan ÇAĞLAYAN; İdari Eylemden Doğan Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süreleri, C. (2005) IX/3 4, s Hüseyin ÖZCAN; Drittwirkung Der Grundrechte in Der Türkei, C. (2005) IX/3 4, s Hüseyin ÖZCAN / Cüneyd DĠNÇ; Der Kemalismus Als Konzept Des Laizıstischen Staates, C. (2005) IX/3 4, s Mehmet Emin RUHĠ; Türkiye'de Özelleştirmenin Hukuksal Boyutu, C. (2005) IX/3 4, s Cengiz OTACI; Osmanlı Hukukunun Romanizasyonunun Felsefi ve Sosyolojik Alt Yapısı I (Kıta Avrupasındaki Gelişmeler), C. (2005) IX/3 4, s Yücel OĞURLU; Hollanda Genel İdare Kanunu'na Bir Bakış, C. (2005) IX/3 4, s Mustafa Fadıl YILDIRIM / Tekin MEMĠġ; Elektronik Posta Kutusu Kullanımı ile İlgili Karşılaşılan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri, C. (2005) IX/3 4, s Yusuf BÜYÜKAY; Gen Analizleri ve Mukayeseli Hukuktaki Düzenlemeler, C. (2005) IX/3 4, s Ġsa DÖNER; Ceza Zamanaşımı, C. (2005) IX/3 4, s Mustafa Alper GÜMÜġ; Türk Hukukunda Yasal Mal Rejimi Olan Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Çerçevesinde Boşanma Davası; İştirak Nafakası; Maddi Tazminat ve/veya Yoksulluk Nafakası ve/veya Manevi Tazminat Talepleri ile Mal Rejiminin Tasfiyesi Talebi Arasındaki İlişki, C. (2005) IX/3 4, s Erdeni ÖZDEMĠR; İş Hukukunda Cezai Şart, C. (2005) IX/3 4, s Ahmet Cemal RUHĠ; Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe İstemlerinde Masraf Gerektiren Durumlar, C. (2005) IX/3 4, s Habip YILDIZ / Fatih YARDIMCIOĞLU; Türkiye'ye Yönelik Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Aday Ülkelerle Karşılaştırılması, C. (2005) IX/3 4, s Hayri DOMANĠÇ; (Güncel Bir Konuda Dava Dilekçesi Örneği) Bankaların Hortumlanması nı Önleyecek Yasa Değişiklikleri İçin Devlete Müracaat Dilekçesi, C. (2005) IX/3 4, s Yücel OĞURLU; Administrative Sanctioning System in Turkey, C. (2005) IX/3 4, s Yasin SEZER / S. Evinç TORLAK; Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Kuruluş Kriterleri, C. (2005) IX/3 4, s Ġsa DÖNER; Suçu Bildirmeme Suçu (TCK m. 278), C. (2005) IX/3 4, s Abdurrahman EREN; Özgürlükler Mekanı Olarak Kamusal Alan, C. (2005) IX/3 4, s (2006) C. X Ali Rıza ÖZDEMĠR; Kamusal Mal ve Hizmetlerin Merkezi ve Yerel Yönetimler Arası Paylaşımında Uyulması Gereken Kriterler, C. (2006) X/1 2, s Cevat OKUTAN; Küreselleşme Olgusu

13 EÜHFD I-X ( ) Ciltlerine Ait İndeksler 457 Karşısında Türkiye'de Baskı Gruplarının Değişen Niteliği C. (2006) X/1 2, s Bülent YÜCEL; Westphalia Antlaşmasından Nice Antlaşmasına: Egemenlik Kavramının Tarihsel Seyri ve Bir Prototip Olarak Avrupa Birliği, C. (2006) X/1 2, s Osman KAġIKÇI; Eski Hukukumuzda Süt Emzirme Akdi, C. (2006) X/1 2, s Seçkin YAVUZDOĞAN; 5393 Sayılı Belediye Kanunu Üzerine Birkaç Not, C. (2006) X/1 2, s Ahmet Caner YENĠDÜNYA; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Adli Para Cezası ve İnfazı, C. (2006) X/1 2, s Cengiz OTACI; Osmanlı Devletinde Hukukun Romanizasyonu (II), C. (2006) X/1 2, s S. Didem ALGANTÜRK LIGHT; Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik İle Getirilen Düzenlemeler ve Değerlendirme, C. (2006) X/1 2, s Murat ġen; Yargıtay Kararlan Işığında Süreli Fesihte Yeni İş Arama İzni, C. (2006) X/1 2, s Murat ATALI; Ara Bağlantı Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve Bu Sözleşmelerden Doğan İhtilafların Çözümünün Ait Olduğu Yargı Kolu, C. (2006) X/1 2, s Ekrem Buğra EKĠNCĠ; Eski Hukukumuzda Hîle i Şer'iyyeye Dair, C. (2006) X/1 2, s Pelin GÜVEN; Yabancıların Vasiyetname Yapma Ehliyetine, Vasiyetin Şekline ve Esasına Uygulanacak Hukuk ile Bu Kapsamda Yabancı Gerçek Kişilerin Miras Hakkı, C. (2006) X/1 2, s Veli KARAGÖZ; İşyeri Hekimliği Kurumu ve Uygulama Sorunları, C. (2006) X/1 2, s Ayhan UÇAR; 4721 Sayılı Medeni Kanun ile İhdas Edilen Yeni Bir Müessese: Aile Konutu Müessesi, C. (2006) X/1 2, s Mübariz YOLÇĠYEV; Azerbaycan Hukukunda Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali (Türk Hukukuyla Mukayeseli Olarak), C. (2006) X/1 2, s Ayhan DÖNER (Çev.); Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Federal Kanun, C. (2006) X/1 2, s Erdal ABDÜLHAKĠMOĞULLARI; Siyasal Partiler İçin İfade Özgürlüğünün Anlamı, C. (2006) X/1 2, s Ezeli AZARKAN; Uluslararası İnsancıl Hukuk ve Birleşmiş Milletler Askeri Operasyonları, C. (2006) X/1 2, s M. Tevfik GÜLSOY; Milletvekili Seçimlerinde Siyasal Parti Adaylarının Tespiti, C. (2006) X/3 4, s Reyhan SUNAY; AB Bütünleşmesi ve Düzenleyici Devlet Niteliği, C. (2006) X/3 4, s Nihat BULUT; Mülkiyet Konusundaki Temel Yaklaşımlar ve Türk Anayasasında Mülkiyet Hakkı, C. (2006) X/3 4, s Arslan TOPAKKAYA; Hegel in Hukuk Felsefesinin Ana İlkeleri (Grundlinien Der Philosophie Des Rechtes) Adlı Eserinde Devlet'in Kurumsal Yapısının Ana Hatlarıyla Analizi, C. (2006) X/3 4, s Ġlhan ÜZÜLMEZ; Yeni Ceza Kanunu'nun Sisteminde Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi, C. (2006) X/3 4, s Ahmet Caner YENĠDÜNYA; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Düzenlenen Manevi ve Mali Haklara Tecavüz Suçları, C. (2006) X/3 4, s Ali Kemal YILDIZ; Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik, C. (2006) X/3 4, s Faruk TURHAN; Yeni Türk Ceza Kanunu'na Göre Cezaların Ertelenmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar, C. (2006) X/3 4, s Ahmet Nezih KÖK; Çocuğun Cinsel İstismarında Adli Tıp Uygulamaları, C. (2006) X/3 4, s Yavuz KAPLAN; Anayasa Mahkemesinin 2003/70 Esas Sayılı İptal Karan ve 5444 Sayılı Kanun Işığında Yabancılann Türkiye'de Taşınmaz Mal ve Sınırlı Aynî Hak Edinmeleri, C. (2006) X/3 4, s Murat ġen; İşçinin Verimsizliğine Dayalı Geçerli Nedenle Fesihlerde Fesih

14 458 Beyza ÖZTURANLI/ Sami KOCABIYIK EÜHFD, C. XI, S. 1 2 (2007) Bildirimin Şekli, Süresi ve İspatı, C. (2006) X/3 4, s Mustafa TĠFTĠK; Borç Sözleşmelerinin İrade Sakatlığı Sebebiyle İptalinde Uğranılan Zararların Tazmini, C. (2006) X/3 4, s Yusuf BÜYÜKAY; Kendi Malzemesi ile Başkasının Arazisi Üzerine Yapılan Haksız İnşaata İlişkin Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nin Tarih ve 8282 EV 8506 K. No'Iu Karan Üzerine, C. (2006) X/3 4, s Ġbrahim ERCAN/.Ġbrahim ÖZBAY; Medeni Usul Hukukunda Kanun Yollarından Feragat, C. (2006) X/3 4, s Ġbrahim ÖZBAY; Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri, C. (2006) X/3 4, s Burak ÖZEN; Borçlar Kanunu Tasarısı m. 586 Hükmünün Müteselsil Kefalete İlişkin Getirdiği Düzenleme, C. (2006) X/3 4, s C. Salih ġahġnġz; Alacağın Temlikinde Sözleşme ile Kararlaştırılan Temlik Sınırlama (Kısıtlama) ve Yasakları, C. (2006) X/3 4, s Ömer KORKUT; Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyes' in Şirkete Ait Belgelerin Kopyasını Alma Yetkisi, C. (2006) X/3 4, s Ali Rıza ÖZDEMĠR; Aşırı Büyüyen Refah Devletini Disipline Eden Bir Etken Olarak Rekabet, C. (2006) X/3 4, s Habib YILDIZ; Avrupa Birliği Vergi Politikası ve Vergi Uyumlaştırma Çalışmaları, C. (2006) X/3 4, s Erdal ABDULHAKĠMOĞULLARI / Umut KEDĠKLĠ; Bir Hükümet Dışı Kuruluş Modeli Olarak Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Haklarının Gelişimine Katkısı, C. (2006) X/3 4, s Abdelfettah AMOR (Çev. Ramazan ÇAĞLAYAN); 1861 Tunus Anayasası (Üzerine), C. (2006) X/3 4, s Ali Hakan EVĠK; Yargıya İntikal Etmiş Bir Konu Hakkında Meclis Araştırması Açılmasının Hukuki Analizi, C. (2006) X/3 4, s

15 Yazarlar İndeksi A A/TOKARCZYK, Roman (Çeviren: ArĢ. Gör. Sururi AKTAġ), Sosyal Düzenin Evrensel Temeli Olarak Doğal Hukuk, 1997, I/1, s AMOR, Abdelfettah / ÇAĞLAYAN, Ramazan, 1861 Tunus Anayasası (Üzerine), 2006, X/3 4, s ABDÜLHAKĠMOĞULLARI, Erdal, Siyasal Partiler Ġçin Ġfade Özgürlüğünün Anlamı, 2006, X/1 2, s. 55. ABDULHAKĠMOĞULLARI, Erdal / KEDĠKLĠ, Umut, Bir Hükümet DıĢı KuruluĢ Modeli Olarak Uluslararası Af Örgütü ve Ġnsan Haklarının GeliĢimine Katkısı, 2006, X/3 4, s. 55. AKARTEPE, Alpaslan, Forfaiting SözleĢmesi, 2004, VIII/3 4, s AKBULUT, Ġlhan, Osmanlı Devletinde Adalet Düzeni, 2000, IV/1 2, s AKIN, Murat Yusuf, Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi'nin E 2002/414 K 2002/1200 Sayı ve Tarihli Kararı Üzerine DüĢünceler, 2004, VIII/1 2, s AKIL, Abdülkadir, Uluslararası AndlaĢmaların ve Teamül Kurallarının Türk Hukukunda Uygulanması ve Hiyerar- Ģik Değeri, 2003, VII/1 2, s AKIL, Abdülkadir, Hukukun Genel Ġlkeleri ve Hukukun GeliĢimine Etkisi, 2003, VII/3 4, s AKIL, Abdülkadir, Yeni Dünya Düzeninde BirleĢmiĢ Milletler ve Geleceği, 2003, VII/3 4, s AKKAYA, Rukiye, Kadro Hareketi'nin DeğiĢim ve Demokrasiye YaklaĢımları Üzerine Bir Değerlendirme, 2002, VI/1 4, s AKKAYA, Rukiye, Kamu Hukuku Eğitiminin Fransa'da Tarihsel Kökleri ve Kamu Hukuku Okulları Üzerine Notlar, 2003, VII/3 4, s.139. AKMAN, Mehmet, Ġslam Osmanlı Hukukunda Ariyet SözleĢmesi, 2003, VII/1 2, s. 3. AKMAN, Mehmet, Ġslam Osmanlı Hukukunda Ariyet SözleĢmesi, 2003, VII/3 4, s. 27. AKTAġ, Sururi, Pozitivist Hukuk Kavramı Üzerine EleĢtirisel Bir Refleksiyon, 2000, IV/1 2, s AKTAġ, Sururi, David Hume'un Anti Rasyonalist Epistemolojisi Üzerine Dayalı Ahlak ve Adalet Teorisi, 2001, V/1 4, s. 11. AKTAġ, Sururi, Komüniteryan Etik, 2002, VI/1 4, s. 3. AKTAġ, Sururi, Modern Doğal Hukuk Bağlamında John Finnis'in Hukuk Teorisi, 2004, VIII/1 2, s. 3. AKTAġ, Sururi, Hart Ve Dworkın'e KarĢı Otorite Olarak Hukuk, 2004, VIII/3 4, s. 1. ALGANTÜRK, Didem (Çev.), 1993 Deniz Ġmtiyazları ve Ġpotekleri ile Ġlgili Milletlerarası SözleĢme, 2002, VI/1 4, s ALGANTÜRK, Didem, Yolcuların ve Bagajların Deniz Yolu Ġle TaĢınması Hakkında 1974 Atina Konvansiyonuma 2002 Protokolü Ġle Getirilen Temel DeğiĢiklikler, 2003, VII/1 2, s ALGANTÜRK, Didem, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Ġmzalanan Tarihli Denizcilik AnlaĢması Hakkında Genel Değerlendirme, 2003, VII/3 4, s ALGANTÜRK LIGHT, Didem, MüĢterek Avarya York Anvers Kurallan 1994 Revizyon ÇalıĢmaları ile Getirilen Yenilik ve Düzenlemeler, 2004, VIII/1 2, s ALGANTÜRK LIGHT, Didem, "York Anvers Kuralları 2004" Hakkında Genel Bir Ġnceleme, 2004, VIII/3 4, s. 419.

16 460 Beyza ÖZTURANLI/ Sami KOCABIYIK EÜHFD, C. XI, S. 1 2 (2007) ALGANTÜRK LIGHT, Didem, Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik Ġle Getirilen Düzenlemeler ve Değerlendirme, 2006, X/1 2, s ALIġKAN, Murat, Ġktisadi Müesseselerde Türkçe Kullanma Zorunluluğu, 2005, IX/1 2, s AMOR, Abdelfettah / ÇAĞLAYAN, Ramazan, 1861 Tunus Anayasası (Üzerine), 2006, X/3 4, s ATALI, Murat, Ara Bağlantı SözleĢmelerinin Hukuki Niteliği ve Bu SözleĢmelerden Doğan Ġhtilafların Çözümünün Ait Olduğu Yargı Kolu, 2006, X/1 2, s ATIAS, Christian (Çeviren: ArĢ.Gör. Sururi AktaĢ), Hukuk Biliminde GeliĢme, 1997, I/1, s ATLIHAN, Özen, Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi Sisteminde Adil Yargılanma Hakkının Temel Unsuru Olarak "Masumiyet Karinesi", 2005, IX/1 2, s AZARKAN, Ezeli, Uluslararası Ġnsancıl Hukuk ve BirleĢmiĢ Milletler Askeri Operasyonları, 2006, X/1 2, s. 83. B BAYGIN, Cem, Vasiyetnamelerle Ġlgili Ġhtiyat Tedbirleri ve Özellikle Vasiyetnamenin Tenfizi Meselesi, 1999, III/1, s BAYGIN, Cem, Culpa in Contrahendo Sorumluluğu ve Amerikan Hukukundaki Uygulaması, 2000, IV/1 2, s BAYGIN, Cem, Ölüme Bağlı Tasarruflarda Yorum, 2000, IV/1 2, s BAYGIN, Cem, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na Göre Eser Sahibinin Hakları ile Bağlantılı Haklar, 2001, V/1 4, s BAYGIN, Cem, Kan Bağına Dayanan Soybağı, 2002, VI/1 4, s BAYGIN, Cem, Evlat Edinmenin KoĢulları, 2003, VII/3 4, s BAYGIN, Cem, Evlat Edinmenin Sonuçları, 2003, VII/3 4, s BAYGIN, Cem / DOĞAN, Murat, Çocuk Mallarının Yönetimi, Kullanılması ve Sarfı, 2005, IX/1 2, s BERZEK, AyĢe Nur, Anonim Ortaklıkta Pay Üzerinde Ġntifa Hakkı Sahibinin Oy Hakkı ve Oy Hakkına Bağlı Diğer Haklar, 2002, VI/1 4, s BATÜR, YAMANER, Melike, Principle of Distinction Between Civilians and Combatants in International Humanitarian Law And Its Application in the Recent Iraqi Conflict, 2003, VII/1 2, s. 27. BĠLGE, M. Emin, Ġlanın Ticaret Sicilinin Sahip Olduğu Hukuki Etkiler Üzerindeki Rolü, 1999, III/1, s BĠLGE, M. Emin, Bankalar Kanununun 14. Maddesine Göre Bankalar Hakkında Tedbir Alınmasını Gerektiren Durumlar ve Öngörülen Tedbirler, 2000, IV/1 2, s BĠLGE, M. Emin, Hatır Ġçin TaĢmanın Uğradığı Zararların Trafik Sigortası Kapsamında Olup Olmadığı Sorunu ve Yargıtay Uygulaması, 2001, V/1 4, s BĠLGE, Mehmet Emin, Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarında Temsilci Aracılığıyla Oy Vermede Ġnternetin Kullanımı, 2003, VII/1 2, s BĠLGE, Mehmet Emin, Limited ġirketlerde Ortakların Bilgi Alma Hakkı, 2005, IX/1 2, s BĠLGĠLĠ, Fatih, Stille Gesellschaften im Türkischen Gesellschaftsrecht, 2004, VIII/3 4, s BĠRSENOĞUL, Hakan, Vergi Hukukunda Kıyas Yasağı Yoluyla Hukuk Güvenliği mi?, 2003, VII/3 4, s BOZBEL, SavaĢ, Türk Hukukunda Mesafeli SözleĢmeler 97/7 Sayılı AB Yönergesi Düzenlemeleri IĢığında Bir KarĢılaĢtırma, 2003, VII/3 4, s BOZBEL, SavaĢ, Türk VatandaĢlarının Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararlarından Doğan ÇalıĢma ve Serbest DolaĢım Haklan Avrupa Adalet Divanı Kararları IĢığında ve Almanya Örneğinde 2004, VIII/1 2, s BOZBEL, SavaĢ / ATALI, Murat, Mesafeli SözleĢmelerde Cayma Hakkının Kullanılması ve Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar, 2005, IX/1 2, s.451.

17 EÜHFD I-X ( ) Ciltlerine Ait İndeksler 461 BOZGEYĠK, Hayri, Kambiyo Senetlerinde Sebepsiz ZenginleĢme, 2003, VII/1 2, s BULUT, Nihat, Türkiye'nin Anayasal Ekonomik Düzeni, 1997, I/1, s BULUT, Nihat, ÖzelleĢtirme Uygulamaları KarĢısında Sosyal Devlet Ġlkesini Yeniden DüĢünmek, 1999, III/1, s. 23. BULUT, Nihat, Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Nedeni Olarak Genel Ahlak, 2000, IV/1 2, s. 29. BULUT, Nihat, 4709 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa DeğiĢikliği Çerçevesinde Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması Rejiminin Birey Devlet ĠliĢkisi Açısından Değerlendirilmesi, 2001, V/1 4, s. 37. BULUT, Nihat, Ortaçağdan Yeniçağa GeçiĢ Süreci Bağlamında Ekonomik Zihniyet DeğiĢiminin Siyasal DüĢünceye Etkisi, 2002, VI/1 4, s. 17. BULUT, Nihat, Demokrasiyi Ġdeal Anlamına YaklaĢtırma Çabası Olarak Radikal Demokrasi, 2003, VII/1 2, s. 41. BULUT, Nihat, Kapitalizm Demokrasi ĠliĢkisi (Demokrasinin Ekonomik Temelleri Üzerine Bir Ġnceleme), 2003, VII/1 2, s. 69. BULUT, Nihat, Bilim Özgürlüğü: Ġçeriği ve Sınırlandırılması Sorunu, 2005, IX/1 2, s. 23. BULUT, Nihat, Mülkiyet Konusundaki Temel YaklaĢımlar ve Türk Anayasasında Mülkiyet Hakkı, 2006, X/3 4, s. 15. BÜYÜKAY, Yusuf, Roma Hukukunda Error in Materia ve Error in Substantia, 2001, V/1 4, s BÜYÜKAY, Yusuf, Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü, 2004, VIII/1 2, s BÜYÜKAY, Yusuf, Gen Analizleri ve Mukayeseli Hukuktaki Düzenlemeler, 2005, IX/3 4, s BÜYÜKAY, Yusuf, Kendi Malzemesi ile BaĢkasının Arazisi Üzerine Yapılan Haksız ĠnĢaata ĠliĢkin Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'- nin Tarih ve 8282 E K. No'Iu Karan Üzerine, 2006, X/3 4, s C CAN, Osman, Belirlilik Ġlkesine Anayasal BakıĢ, 2005, IX/1 2, s. 89. CANER, Oğuz, Scopic Clause, 2004, VIII/1 2, s CEYHAN, M. Said, Türkiye'de Kamu Borçlarının Boyutları ve KarĢılaĢtırılması ile Kamu Borçlanma Gereğinin Temel Nedenleri, 2005, IX/1 2, s CEYLAN, Ayhan, Ġslam öncesi Türk Hukukunda DanıĢma Meclisi, 1997, I/1, s , VI/1 4, s. 33. CEYLAN, Ayhan, Ġslam'da Siyasal Ġktidar (Velâyet i Âmme), 2003, VII/1 2, s. 89. CEYLAN, Ayhan, Meclis i Vâlâ yı Ahkâm ı Adliye'de Yargı, 2004, VIII/1 2, s. 23. Döner, Ayhan, Parlamenter BağıĢıklıklar, 2004, VIII/1 2, s. 49. CENTEL, Nur, Adli Tıp Bilimleri ve Ġnsan Hakları, 2000, IV/1 2, s. 3. CÜVEYCÂTÎ, Arif (Çev. Ekrem Buğra Ekinci), Ġslâm Hukukunda Sigorta ve Faiz Hakkında Bir Risale, 2000, IV/1 2, s Ç ÇAĞLAYAN, Ramazan, 1982 Anayasasında Hukuk Devleti tikesinin idare Hukuku Açısından Görünümü, 1997, I/1, s ÇAĞLAYAN, Ramazan, Anayasa Mahkemesi Kararlarında Hukuk Devleti Ġlkesi, 1997, II/2, s. 41. ÇAĞLAYAN, Ramazan, Ġdari Yargıda Kesin Hüküm, 1999, III/1, s ÇAĞLAYAN, Ramazan, Ġdari ĠĢlemin Geri Alınması Üzerine, 2000, IV/1 2, s. 43. ÇAĞLAYAN, Ramazan, Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi'nin "Yusuf Çelebi c. Turquie" Kararı ve Kısa Bir Değerlendirme, 2001, V/1 4, s.623. ÇAĞLAYAN, Ramazan, Ġdari Yargıda Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri ve Sınırlılığı, 2002, VI/1 4, s. 61. ÇAĞLAYAN, Ramazan, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına

18 462 Beyza ÖZTURANLI/ Sami KOCABIYIK EÜHFD, C. XI, S. 1 2 (2007) ĠliĢkin 4483 Sayılı Kanunun Hakkında Bir Değerlendirme, 2003, VII/1 2, s ÇAĞLAYAN, Ramazan, Türk Hukukunda Ġdarenin Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi, 2003, VII/3 4, s ÇAĞLAYAN, Ramazan, Ġdari Eylemden Doğan Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süreleri, 2005, IX/3 4, s. 17. ÇEKER, Mustafa, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Kredi Kartı Borcunun Ödenmemesi ve Hukuki Sonuçları, 2004, VIII/1 2, s ÇĠFTER, Algun, Türk Hukukunda Hizmet Akdinin Yasal Grev Süresince Askıda Olmasının Sonuçları, 2002, VI/1 4, s ÇOLAK, Nusret Ġlker, Kamu Görevlilerinin Naklen Atanma Kriterleri, 2005, IX/1 2, s D DELĠDUMAN, Seyithan, Tüzel KiĢilerin Davada Temsili, 1997, II/2, s DELĠDUMAN, Seyithan, Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Maddi Hukuk Alanındaki Hüküm ve Sonuçlarından Aciz Belgesine BağlanmıĢ Alacağın ZamanaĢımına Uğramaması, 1997, II/2, s DELĠDUMAN, Seyithan, ĠĠK'nun 251. Maddesinin II. Fıkrası Üzerine Bir Ġnceleme, 1999, III/1, s DELĠDUMAN, Seyithan / ERDEM, Murat, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun (AATUHK)'a Göre Hacizden Doğan Ġstihkak Ġddiaları, 1999, III/1, s DELĠDUMAN, Seyithan, Medeni Usul Hukukunda Senet ve Senetlerle Yazılı ġekil Arasındaki ĠliĢki, 2000, IV/1 2, s DELĠDUMAN, Seyithan (Çev.), Yeni Alman Aciz Kanunu Genel Hükümleri, 2000, IV/1 2, s DELĠDUMAN, Seyithan, Ġlâm Niteliğinde Sayılan Noter Senetlerine Dayanarak Yapılan Ġlamlı Ġcra Takibinde Takibin Ġcra Tetkik Merciince Geri Bırakılmasının Ġstenmesi, 2001, V/1 4, s DELĠDUMAN, Seyithan, Bir Federal Mahkeme Kararı ve Kısaca Değerlendirilmesi, 2001, V/1 4, s DELĠDUMAN Seyithan (Çev.), Avrupa Birliği Konseyinin Aciz Prosedürü Hakkındaki 29 Mayıs 2000 Tarih ve 2000/1346 Sayılı Tüzüğü, 2001, V/1 4, s DELĠDUMAN, Seyithan, ĠĢ Mahkemesi Kararlarının Katılma Yolu Ġle Temyizi Mümkün müdür?, 2003, VII/1 2, s DELĠDUMAN, Seyithan, Medeni Yargıda Avukatlık, 2003, VII/1 2, s DEMĠR, Mehmet, Hâkime Hukuksal Sorumluluğu Nedeniyle Açılan Tazminat Davası, 2003, VII/3 4, s DEMĠR, Oğuzhan, Vergi UyuĢmazlıklarının Çözümünde Görevli Mahkeme, 2004, VIII/3 4, s DOĞAN, Murat, NiĢanlanmanın Sona Ermesi Halinde Hediyelerin Geri Verilmesi, 1997, II/2, s DOĞAN, Murat / NARBAY, ġafak, Ġktisadî Amaçla Vakıf Kurulamaması Prensibi ve Vakfın Ġktisadî ĠĢletme ĠĢletmesi, 2000, IV/1 2, s DOĞAN, Murat, ġahsiyet Hakkına Tecavüzün Önlenmesi Davası, 2001, V/1 4, s DOĞAN, Murat, Medeni Kanunun Getirdiği Yeni Bir Müessese: Aile Konutu, 2002, VI/1 4, s DOĞAN, Murat, Ġnternetteki Yayınla Ki- Ģilik Hakkının Ġhlaline KarĢı Durdurma Davası (Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin Tarihli E.755/K.1157 Sayılı Karan Çerçevesinde), 2003, VII/1 2, s DOĞAN, Murat, Mal Rejiminin Tasfiyesinde ve Mirasın PaylaĢımında Aile Konutu ve Ev EĢyası, 2003, VII/3 4, s DOĞAN, Murat, Âdi Kirada Kiracının Kiralananı Geri Verme Borcu, 2004, VIII/1 2, s DOMANĠÇ, Hayri, (Güncel Bir Konuda Dava Dilekçesi Örneği) Bankaların "Hortumlanması"nı Önleyecek Yasa DeğiĢiklik-

19 EÜHFD I-X ( ) Ciltlerine Ait İndeksler 463 leri Ġçin Devlete Müracaat Dilekçesi, 2005, IX/3 4, s DÖNER, Ayhan, Tarihsel Süreç Ġçerisinde Ġsrail Devlet Modelinin Ortaya ÇıkıĢı, 1997, I/1, s. 13. DÖNER, Ayhan, Parlamenter BağıĢıklıklar, 2004, VIII/1 2, s. 49. DÖNER, Ayhan, KiĢisel Verilerin Korunması Hakkında Federal Kanun, 2006, X/1 2, s DÖNER, Ġsa, Ceza ZamanaĢımı, 2005, IX/3 4, s. 35. DÖNER, Ġsa, Suçu Bildirmeme Suçu (TCK m. 278), 2005, IX/3 4, s. 63. DURHAN, Ġbrahim, Osmanlı Hukukunun Yapısı Üzerine Bir Etüd, 1999, III/1, s DURHAN, Ġbrahim, Divan ı Hümayun'un Yargı Yetkisi, 2000, IV/1 2, s. 59. DURHAN, Ġbrahim, Tanzimat Dönemini Hazırlayan Temel Etkenler Üzerine Bir Ġnceleme, 2001, V/1 4, s. 65. DURHAN, Ġbrahim, 1838 Tarihli Osmanlı Ġngiliz Ticaret SözleĢmesi ve Sonuçları, 2002, VI/1 4, s. 77. DURHAN, Ġbrahim, Ülkemizde Avukatlık Kurumunun Tarihsel GeliĢimi, 2004, VIII/3 4, s. 23. DURSUN, Selman, Megan Kanunu (ABD'nde Cinsel Suç Faillerinin Sicile Kaydı ve Sicil Bilgilerinin Kamuya Açıklanması), 2004, VIII/1 2, s E EKĠNCĠ, Ekrem Buğra, Eski Hukukumuzda Hîle i ġer'iyyeye Dair, 2006, X/1 2, s. 3. Elsa Avrupa Genç Hukukçular Derneği Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velîdedeoğlu Kurgusal DuruĢma YarıĢması , Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Takımının Dava Dosyaları, 2004, VIII/3 4, s.501. ERCAN, Ġbrahim / ÖZBAY, Ġbrahim, Medeni Usul Hukukunda Kanun Yollarından Feragat, 2006, X/3 4, s ERDEM, Mustafa Ruhan, Cinsel ĠliĢki Yoluyla BaĢkasına HTV BulaĢtırmanın Cezalandırılabilirliği Sorunu, 2004, VIII/1 2, s. 73. EREN, Abdurrahman, Avrupa Ġnsan Haklan Mahkemesi Kararlarına Göre Avrupa Kamu Düzeninde Politik Alanın Sınırlan ve "Yeni Kapalı Politik Alan", 2003, VII/3 4, s EREN, Abdurrahman, 1982 Anayasasının 90. Maddesindeki 2004 DeğiĢikliğinin AnlaĢmaların Türk Ġç Hukukundaki Yerine Etkisi, 2004, VIII/3 4, s. 47. EREN, Abdurrahman, Özgürlükler Mekanı Olarak Kamusal Alan, 2005, IX/3 4, s. 95. EREN, Hayrettin, Kamu Görevlileri ve Sendikal Haklar, 1997, I/1, s EREN, Hayrettin, 1982 Anayasası Ve Kamu Görevlileri Kavramı, 1997, II/2, s. 55. EREN, Hayrettin, Ombudsman Kurumu, 2000, IV/1 2, s. 79. EREN, Hayrettin, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun Öngördüğü Memur Sendikacılığı, 2002, VI/1 4, s ERLÜLE, Fulya, Müteselsil Kefalet ve Müteselsil Borçluluk Kavramlarının KarĢılaĢtırılması, 2003, VII/1 2, s EVĠK, Vesile Sonay / EVĠK, Ali Hakan, Devlet Sırrı ve Yayılması Yasaklanan Bilgileri Açıklama ve Elde Etme Suçları, 2004, VIII/3 4, s EVĠK, Ali Hakan, Göçmen Kaçakçılığı Suçu, 2005, IX/3 4, s EVĠK, Ali Hakan, Yargıya Ġntikal EtmiĢ Bir Konu Hakkında Meclis AraĢtırması Açılmasının Hukuki Analizi, 2006, X/3 4, s. 8. G GEZĠCĠ, Sevim, Möglichkeiten Der Vermögensabschöpfung Bei Betaubungsmitteldelikten Ġm Bereich Des StraBenverkaufs Sovvie Ġm Verlauf Von Erforderlichen "AnschlussmaBnahmen Ġm

20 464 Beyza ÖZTURANLI/ Sami KOCABIYIK EÜHFD, C. XI, S. 1 2 (2007) Rahmen Der Haftsachenbearbeitung", 2003, VII/3 4, s GÖNENÇ, Fulya Ġlcin, Roma Hukuku'nda BoĢanma (Divortium), 2003, VII/1 2, s GÜLSOY, Tevfik, John Locke'un Siyaset Teorisinin Temel Kavramları ve Yasama Gücü, 2000, IV/1 2, s GÜLSOY, M. Tevfik, Ġnsan Haklan Avrupa Mahkemesinin Türkiye ile Ġlgili Kararlarında Adli Tıp Konusundaki Ġçtihatları, 2002, VI/1 4, s GÜLSOY, M. Tevfik / Kök, A. Nezih, Tıbbi Müdahale Yoluyla Delil Elde Etme, 2005, IX/1 2, s. 1. GÜLSOY, M. Tevfik, Milletvekili Seçimlerinde Siyasal Parti Adaylarının Tespiti, 2006, X/3 4, s GÜMÜġ, Mustafa Alper, Türk Hukukunda Yasal Mal Rejimi Olan EdinilmiĢ Mallara Katılma Rejimi Çerçevesinde BoĢanma Davası; ĠĢtirak Nafakası; "Maddi Tazminat ve/veya Yoksulluk Nafakası" ve/veya Manevi Tazminat Talepleri ile Mal Rejiminin Tasfiyesi Talebi Arasındaki ĠliĢki, 2005, IX/3 4, s GÜNERGÖK, Özcan, Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında Kanunun Mal Rejimleri Bakımından Değerlendirilmesi, 2002, VI/1 4, s GÜNERGÖK, Özcan, Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü, 2003, VII/1 2, s GÜVEN, Pelin, Yabancıların Vasiyetname Yapma Ehliyetine, Vasiyetin ġekline ve Esasına Uygulanacak Hukuk ile Bu Kapsamda Yabancı Gerçek KiĢilerin Miras Hakkı, 2006, X/1 2, s H HACIOĞLU, B.Caner, Türk Ceza Adalet Sisteminin ĠĢleyiĢindeki Etkinlik Konulu AraĢtırma Raporu Üzerinde Bir Değerlendirme, 1997, I/1, s. 69. HACIOĞLU, B.Caner, Yeni Türk Ceza Kanunu Tasarısının Çocuk Ve Küçük Ceza Hukukuna ĠliĢkin Hükümleri, 1997, II/2, s. 1. HACIOĞLU, B. Caner, 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunla Ġhdas Edilen "Ailenin Korunmasına Dair Kanun'a Muhalefet Suçu" Üzerine Bir Ġnceleme, 1999, III/1, s. 39. HACIOĞLU, B. Caner, 1997 Tarihli Türk Ceza Kanunu Tasarısı Hakkında DüĢünceler, 2000, IV/1 2, s. 97. HACIOĞLU, B. Caner, Adalet Reformu Ġçinde Hukukçuların YetiĢtirilmesinde Klinik Eğitim Zorunluluğu ve Klinik Eğitim AnlayıĢı, 2001, V/1 4, s. 91. HACIOĞLU, B. Caner, 1999 Tarihli CMUK Ön Tasarısında Muhakemenin YürüyüĢüne ĠliĢkin Düzenlenen "Orta AĢama" (ArasoruĢturma Devresi) Üzerine Bir Ġnceleme, 2002, VI/1 4, s HACIOĞLU, Burhan Caner, Son Yasal DeğiĢiklikler Çerçevesinde KarĢılıksız Çek KeĢide Etme Suçu Üzerine Bir Ġnceleme, 2003, VII/1 2, s HACIOĞLU, B. Caner, Son Yasal Deği- Ģiklikler Açısından KarĢılıksız Çek KeĢide Etme Suçunun SoruĢturma ve KovuĢturma Usulü, 2003, VII/3 4, s HACIOĞLU, B. Caner, Avrupa Ġnsan Haklan Mahkemesi'nin Ġhlal Kararlarının Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Yeni Bir Muhakemenin Yenilenmesi Sebebi Olarak Kabulü ve Ġzlenecek Muhakeme Usulü Üzerine Bir Ġnceleme, 2004, VIII/1 2, s. 93. HACIOĞLU, B. Caner, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Tutuklama Koruma Tedbirine Seçenek Olarak Düzenlenen Adli Kontrol Koruma Tedbiri Üzerine Bir Ġnceleme, 2005, IX/1 2, s HAKERÎ, Hakan / GÜLSEN, Recep, Offendicula ve Yeni Türk Ceza Kanunu, 2005, IX/1 2, s. 41. HAKYEMEZ, Yusuf ġevki, Demokratik Ülkelerde Milli Güvenlik Politikasının Belirlenmesi ve Türkiye, 2003, VII/3 4, s HERBERGER, Maximilian (Çev. Tekin MemiĢ), Elektronik Bilgi ĠĢlemlerle (EDV)

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADALET DERGİSİ YIL: 92 NİSAN 2001 SAYI: 7

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADALET DERGİSİ YIL: 92 NİSAN 2001 SAYI: 7 T.C. ADALET BAKANLIĞI ADALET DERGİSİ YIL: 92 NİSAN 2001 SAYI: 7 İÇİNDEKİLER Sayfa No: Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK Yeni Bir İnfaz Kanunu Hazırlanırken 1 Doç. Dr. Şeref ÜNAL Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ Ar. Gör. Dr. Gizem ERSEN PERÇİN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ Uygulanacak Hukuk Milletlerarası Yetki Tanıma ve Tenfiz İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ...XIII

Detaylı

İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR. : Avukat M. Şükrü SALKAYA

İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR. : Avukat M. Şükrü SALKAYA İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR Sorumlu Müdür : Avukat M. Şükrü SALKAYA YIL : I97f) SAYI S A Y I D A Sahife BAŞKANIN KÖŞESİ Av. Nejat OĞUZ 3-5 DOKTRİN ve MESLEK YAZILARI Toplu îfj Sözleşmesi Yapma Yetkisi ve Oylama

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law)

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law) *4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS Roma Hukuku: 2 0 2 ECON Hukukçular için 2 0 4 101 Genel Hükümler 116 İktisat (Economics for

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ PROF. DR. ŞABAN KAYIHAN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD. Başkanı Tlf: 0532 543 09 88 Elmek: sabanmanas@hotmail.com skayihan@fsm.edu.tr

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK Toplum Hayatı...: 1 Hukukun Toplumdaki Fonksiyonu 2 Sosyal Dayanışma 3 Sosyal Hayatta Çekişme 5 Din Kuralları 6 Örf vc Âdet Kuralları 9 Görgü (Nezaket) Kuralları

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 22 V. KONUNUN ÖNEMİ 25 VI. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2017-31.12.2017 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v ÖNSÖZ...vi Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun... 3 İkinci Bölüm VASİYETNAMENİN

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 ERDEM & ERDEM Ortaklık Avukatlık Bürosu Valikonağı Caddesi Başaran

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Bahri ÇALIŞIR : TMK'nun 132. Maddesinin Uygulanmasında İhtar ve Eş İçin Hazırlanan Ev 7

İÇİNDEKİLER. 1 Bahri ÇALIŞIR : TMK'nun 132. Maddesinin Uygulanmasında İhtar ve Eş İçin Hazırlanan Ev 7 İÇİNDEKİLER UMUMİ HUKUK KONULARI (I) : Sayfa No. ^ 1 Bahri ÇALIŞIR : TMK'nun 132. Maddesinin Uygulanmasında İhtar ve Eş İçin Hazırlanan Ev 7 2 Hicabı DURMUŞ : Trafik Kazalarından Doğan Zararlar Hakkında

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Süleyman Sevinç. Özgeçmiş

Süleyman Sevinç. Özgeçmiş Süleyman Sevinç suleymansevinc@erdem-erdem.av.tr Özgeçmiş Süleyman Sevinç Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu nda Ortak ve Davalı İşler Lideri olarak görev yapmaktadır. Kendisi yaklaşık 20 senedir, yerli

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 3 1.1- KANUNLAR... 3 1.1.1-6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu... 3

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 4. Sınıf Güz Dönemi. HUK401 Ceza Muhakemesi Hukuku I 7 3 0 3 4. Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 4. Sınıf Güz Dönemi. HUK401 Ceza Muhakemesi Hukuku I 7 3 0 3 4. Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok . Sınıf Güz Dönemi HUK Ceza Muhakemesi Hukuku I 7 - (haftada saat teorik) Dersin amacı işlenmiş olan bir suça ilişkin tüm şüphelerin ortadan kaldırılarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında izlenmesi

Detaylı

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xix 1.GİRİŞ...1 I. KAVRAM VE TERİM...1 1. Kavram...1 a. Tanım...1 b. Unsurlar...4 aa. Anlaşma...4

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası

Detaylı

DERS TANIMLARI ( HUK kodlu dersler)

DERS TANIMLARI ( HUK kodlu dersler) DERS TANIMLARI ( HUK kodlu dersler) HUK 101 Genel Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku Güncel hukuk sistemlerinin tarihi ve temel kurumları; hukuk sistemimizde kullanılmakta olup kökeni Roma Hukukuna dayanan kavramlar;

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Derleyen Prof. Dr. NURAY EKŞİ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Uluslararası Çocuk Kaçırma

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR Xn GİRİŞ 1 I. Genel Olarak : 1 II. İnceleme Konusu ve Sınırlandırılması 2 III. Konunun İnceleniş Şekli ve Plan 2 BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA 1. Milletlerarası

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA PROGRAM ADI: KAMU HUKUKU YÜKSEK LĠSANS Siyasi Partiler Hukuku- Doç.Dr. Oğuz ġimģek *Les Principes Generaux Du Droit Administratif- Yrd.Doç.Dr. Muhlis Öğütçü *Comperative Constitutional Jurisdiction- Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 3. Sınıf Güz Dönemi. HUK335 Medeni Usul Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 3. Sınıf Güz Dönemi. HUK335 Medeni Usul Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok. . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK5 Medeni Usul Hukuku I 5 5 Medeni Usul Hukukuna giriş Mahkemeler Mahkemelerin görevi Mahkemelerin yetkisi 5 Genel yetki kuralları Yetki itirazı 7 Genel mahkemeler arasında işbölümü

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı