TÜKETI CI NI N KORUNMASI I LE I LGI LI DÜZENLEMEDE YER ALAN SI GORTA I LE I LGI LI TEMEL HÜKÜMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜKETI CI NI N KORUNMASI I LE I LGI LI DÜZENLEMEDE YER ALAN SI GORTA I LE I LGI LI TEMEL HÜKÜMLER"

Transkript

1 TÜKETI CI NI N KORUNMASI I LE I LGI LI DÜZENLEMEDE YER ALAN SI GORTA I LE I LGI LI TEMEL HÜKÜMLER (TKHK Şerhi- I lgili Yönetmelikler ve On-line Sigorta) Samim ÜNAN 7/11/2013 tarihinde kabul edilen ve 2014 yılı Mayıs ayı sonunda yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK), tüketici işlemi niteliğini taşıyan sigorta sözleşmelerine uygulanacak bir çok kural getirmiştir. TKHK ile sigorta sözleşmesini düzenleyen temel yasaların sayısı ikiye çıkmıştır: TTK yanında artık TKHK da önemli bir uygulama alanı bulacaktır. Çünkü ülkemizde yapılan sigorta sözleşmelerinin çoğunluğu tüketici sıfatını taşıyan kişilerle kurulmakta ve TKHK da düzenlenen taksitle satış, işyeri dışında kurulan sözleşme veya mesafeli sözleşme niteliğini taşımaktadır. Kredi bağlantılı sigorta sözleşmeleri de uygulamada özel bir yere sahiptir ve sürekli sayıları artmaktadır. Bu olgular TKHK hükümlerinin sigorta sözleşmeleri bakımından ne kadar önemli olduğunu yeterince anlatmaktadır. Bunların en önemlilerine aşağıda değineceğiz. BI RI NCI KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sag lık ve güvenlig i ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sag layıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu giris imlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların olus turulmasında gönüllü örgütlenmeleri tes vik etmeye ilis kin hususları düzenlemektir. A. Sigorta alanında tüketicinin korunması Sigortaya ilişkin özel düzenleme sigorta ettirenleri/sigortalıları özel olarak korumaktadır. Bu koruma aşağıdaki araçlarla sağlanmaktadır: - Sigorta sözleşmesine ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin bir çoğunun sigorta ettirenler/sigortalılar yararına emredici olması (yaklaşık yüzde yetmiş) - Sigortacılık Kanunu nda yer alan hükümler - Sigortacılık alanında düzenleme ve denetleme yapmak bakımından görevli/yetkili olan kamu makamının işlemleri. 1

2 Yukarıda sayılan koruma yalnızca tüketici sıfatına sahip olan sigorta ettirenler/ sigortalılar için değil, çok güçlü olan sigorta ettirenler (büyük endüstri veya hizmet şirketleri) için de mevcuttur. Türk hukuku büyük riskler ile büyük risk niteliğini taşımayan (diğer) riskler ayırımını yapmamakta ve özellikleri ne olursa olsun bütün sigorta ettirenleri/sigortalıları her türlü rizikoları bakımından eşit biçimde korumaktadır. I. Sigorta ilis kisine TKHK hükümlerinin uygulanmasına gerek olup olmadıg ı sorunu Tüketicinin korunması bağlamında ilk olarak tartışılması gereken husus ayrıntılı özel yasal düzenlemelerle zaten geniş bir koruma altında olan sigorta tüketicilerinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde ayrıca korunmalarına gerek olup olmadığıdır. Sigortacılık etkinliği özel olarak düzenlenmiş ve deyim yerindeyse yasal koruma altındaki bir etkinliktir tarihli Sigortacılık Kanunu ile getirilmiş olan hükümler sigorta yaptıranların hak ve çıkarlarının güvence altında tutulması amacıyla devletin başlıca aktörleri (sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, sigorta aracıları, eksperler ve diğerlerini) denetlemesine ve bazı düzenlemeler yapmasına ilişkin ana ilkeleri ve sigorta yaptıranlar için oluşturulan güvenceleri (mesela Güvence Hesabı, karşılıklar, teminatlar), sigorta yaptıranlar ile sigortacılar (veya Güvence Hesabı) arasında baş gösterecek uyuşmazlıkların çözümlenmesine ilişkin özel olanakları (mesela sigortacılıkta tahkim ) ortaya koymaktadır. Sigorta sözleşmesine uygulanacak yasal kuralları içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK) ise, yüzde yetmişten fazla oranda emredici hüküm öngörerek sigorta sözleşmesinden (tüketici sıfatına sahip olup olmadıklarına bakmadan) yarar sağlayan herkesi korumuştur. Bu koruyucu mekanizmalara ek olarak, ülkemizde sigorta genel koşulları devlet tarafından belirlenmekte (düzenlenmekte ve yayınlanmakta) ve sigortacıların yapacakları sigorta sözleşmelerinde (ana içerik olarak) bu genel koşulları kullanmaları da yasal bir zorunluluk haline getirilmiş bulunmaktadır (bu kanımızca yanlış bir çözümdür; Türkiye nin bu yanlıştan en kısa zamanda dönmesi gerekir). Sigorta genel koşulları, ülkemizde genellikle sigortacıların haklarını kısıtlayıcı ve sigortadan yararlananların durumlarını kuvvetlendirici bir biçimde kaleme alınmaktadır. Bütün bunlar sigorta yaptıranların ve sigorta sözleşmesinden yarar sağlayanların sigortacı karşısında geniş biçimde (en azından yeterince) korunduğu anlamına gelmektedir. Bu da, tüketicilerin korunmasına ilişkin kurallara sigorta alanında gereksinim olmadığı düşüncesini güçlendirmektedir. Ancak, tüketicilere sigorta dışındaki ilişkilerde sağlanan korumadan onları sigorta alanında yoksun bırakmanın da kabul edilmesi mümkün bir çözüm olmadığı ortadadır. Eğer sigortayı özel olarak düzenleyen kuralların tamamı, tüketicinin korunmasına ilişkin hükümlerden daha geniş bir koruma getirmekte ise, o takdirde tüketicilere ilişkin düzenlemeye gereksinim kalmaz. Buna karşılık, eğer sigorta hakkındaki kurallar tüketicilere ilişkin kuralların sağladığı korumadan daha geride ise, o zaman tüketici hukukunun da devreye girmesi lazım gelir. Bugünkü durum, tüketicilere ilişkin birçok 2

3 kuralın sigortayı düzenleyen kurallardan daha fazla ölçüde tüketici dostu olduğunu göstermektedir. Bu da bize tüketici hukukunun sigorta alanında geçerli olması gerektiğini kanıtlamaktadır. Diğer yandan, sigorta hukukunun sigorta yaptıran ve sigortadan yararlanan bütün kişiler için öngördüğü korumadan tüketici sıfatına sahip sigorta ettiren/sigortalıların aynı düzeyde yararlanmaları da gereklidir (madalyonun öbür yüzü). Bir hukuk sisteminin tüketici olmayanlara (mesela tacirlere, profesyonellere) sağladığı korumadan tüketicileri yoksun bırakması düşünülemez. Şu halde, sigorta tüketicisi - hem sigorta hukukundaki koruyucu düzenlemeden - hem de tüketici hukukundaki koruyucu düzenlemeden yararlanacaktır. Söz konusu çifte koruma bazı durumlarda şu sonuca yol açabilmektedir: Aynı husus (mesela bilgilendirme) hem tüketiciye ilişkin düzenlemede hem de sigortaya ilişkin düzenlemede ayrı ayrı ve bazı farklarla düzenlenmiş olabilmektedir. Böyle bir olasılıkta kanımızca tüketicinin lehine olan hükümlerin tamamı (kümülatif olarak) uygulanmalıdır. II. Sigorta tüketicisi kavramı Büyük riskler ile diğer riskler ayırımını benimseyen ülkelerde (özellikle Almanya, Fransa) karşımıza çıkan görünüm, tüketici hukukunda verilen tüketici tanımının sigorta alanındaki tüketici tanımından farklı oluşudur. Bu noktada sigorta tüketicisi (insurance consumer) kavramından kısaca söz etmemiz lazım gelir: Örnek aldığımız Avrupa Birliği ndeki sigortaya ilişkin düzenlemelerde, küçük ve orta ölçekli işletmeler de (KOBİ ler) tüketiciler gibi korunmakta, sigorta sözleşmesi hukukuna ilişkin sigorta ettireni koruyucu emredici kurallar ve sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü yalnızca büyük riziko söz konusu ise devre dışı kalmaktadır. Büyük riziko deyimi, yukarıda Yasal Düzenlemenin Temel Eksikleri/Hatalı Tercihleri başlığı altında açıkladığımız üzere belirli ölçüyü aşan büyüklükteki (mesela 250 kişiden fazla çalışanı bulunan veya senelik cirosu belirli bir tutarı aşan) işletmelerle ilgili olan rizikoları veya yasa gereği büyük riziko niteliğinde sayılan rizikoları (mesela kredi sigortası, yük sigortası) anlatır. Türkiye de ise, TTK başlangıçta büyük riziko kavramından habersiz olarak hazırlanmış, taslağın ortaya çıkmasından kanunun çıkarılmasına kadarki aşamalarda ise büyük riziko sayılması gereken rizikoların bilgilendirme yükümlülüğünden ve emredici hükümlerden ayrık tutulmasına ilişkin öneriler dikkate alınmamıştır. Oysa, büyük rizikoların söz konusu olduğu hallerde bizde de Kara Avrupası nın önde gelen devletlerindeki çözümlere yer verilmeliydi. Şu halde günümüz hukukunda, sigorta tüketicisi küçük ve hatta orta ölçekli ticaret ve endüstri şirketlerini ve profesyonelleri de kapsamaktadır. Başka bir anlatışla, sigorta alanında özel koruma altında olan müşteriler yalnızca tüketicilerle sınırlı değildir. 3

4 Büyük risklerin söz konusu olmadığı bütün durumlarda emredici hükümler devreye girmekte ve sigorta ettiren/sigortalıların hak ve çıkarları bunlar sayesinde güvence altında tutulmaktadır. III. Tüketici is lemi nitelig indeki sigorta ilis kisine uygulanacak kurallar Tüketici sıfatını taşıyan kişilere uygulanacak kurallar (tüketici hukuku) bu sıfata sahip olmayanlara uygulanacak kurallardan (genel hükümler, ticaret hukuku hükümleri) farklı olduğuna göre, çifte düzenlemeye tabi olma durumu sigorta ilişkisinde de söz konusu olacaktır. Tüketici niteliğini taşıyan sigorta ettirenlere sigortayı özel olarak düzenleyen kurallar ve (sigorta ettirenin daha lehine olmak koşuluyla bunlardan önce gelmek üzere) tüketicileri korumaya yönelik kurallar; tüketici niteliğini taşımayan sigorta ettirenlere ise yalnızca sigorta ilişkisi hakkındaki hükümler uygulanacaktır. Tüketici işlemi niteliğindeki sigorta sözleşmelerine (sigorta ettirenin ticari veya mesleki amaçla yaptırmadığı sigortalar) uygulanacak iki ayrı kategori kuraldan hangisi tüketicinin daha lehine ise, o kurallara öncelik verilecektir. Bu sebeple eğer sigorta mevzuatı, tüketici mevzuatına oranla tüketici sigorta ettirenin çıkarını daha fazla gözetmekte ve ona daha geniş bir koruma sağlamakta ise tüketici mevzuatı değil, sigorta mevzuatı uygulama alanı bulacaktır. Bu noktada şu soruna da değinmemiz gerekir: Bir sigorta sözleşmesinin tüketici niteliğini taşımayan bir sigorta ettiren tarafından bir tüketici sigortalı hesabına (lehine) yapılmış olması durumunda acaba tüketiciyi koruyan özel hükümler uygulanacak mıdır? Konu tartışmaya elverişli görünmektedir. Son aşamada sigorta sözleşmesinden yararlanan kişinin bir tüketici olduğu ve bunun da sözleşme yapılırken sigortacı tarafından bilindiği durumlarda, en azından tüketiciyi koruyucu bazı hükümlerin uygulama alanı bulması gerektiği düşünülebilir. Bununla birlikte, TKHK m.3(l) tüketici işlemini tüketici ile kurulan sözleşme olarak tanımlamış olduğundan, sözleşmenin tarafının tüketici olmadığı hallerde kural olarak TKHK hükümlerinin uygulanmayacağı sonucunun çıkarılması da mümkündür. Diğer taraftan çift amaçlı (kısmen mesleki veya ticari amaçla yapılan) bir sözleşmede, o sözleşmenin tüketici işlemi sayılıp sayılmayacağı ağır basan amaç dikkate alınarak belirlenmelidir. IV. Emredici nitelik TKHK, tüketici işlemlerinde tarafların hak ve yükümlülüklerini (satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasındaki sözleşme ilişkisini) düzenlerken, getirmiş olduğu hükümlerin aksinin kararlaştırılamayacağına ilişkin açık bir kurala yer vermemiştir. Ancak, bu kuralların aksinin kararlaştırılabilmesine olanak tanımak TKHK nın çıkarılma amacına ters düşer. Bu sebeple bu yasadaki kuralların tarafların anlaşmasıyla etkisiz hale getirilemeyeceği kabul edilmelidir. 4

5 V. Yönetmelikler TKHK, Anayasa nın güvencesi altında olan sözleşme özgürlüğünü sınırlayıcı birçok kural içermektedir. Sözleşme özgürlüğünün yasa ile daraltılması ancak ayrık hallerde ve kamu için yarar sağlaması koşuluyla söz konusu olur. TKHK satıcı veya hizmet sağlayıcılar aleyhine olan bu sınırlamaları tüketicileri koruma amacıyla getirmiştir. Ancak, sınırlamaların önemli bir bölümü de yönetmeliklere bırakılmıştır. Bu seçim temel hukuk düzeni ile bağdaşmamaktadır. Türkiye, yaptığı kanunları özet biçiminde tasarlamakta; çok önemli ayrıntılar yasama tarafından belirlenmemekte ve yönetimin takdirine bırakılmaktadır. Bu çok yanlış ve yönetimin keyfiliğine (en azından yargı bunu saptayana kadar) yeşil ışık yakan uygulamadan en kısa zamanda vaz geçilmesi lazımdır. B. I lgili yasa hükümleri Kapsam MADDE 2 (1) Bu Kanun, her türlü tüketici is lemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar. Sigorta sözleşmesi de aşağıda göreceğimiz gibi (çoğu halde) bir tüketici işlemidir. Dolayısıyla tüketici işlemi niteliğini taşıyan bütün sigorta sözleşmelerinde TKHK uygulanabilecektir. TKHK, tüketici işlemi niteliğindeki hukuksal işlemlere uygulanır (TKHK m.2). Tüketici işlemi TKHK m.3(l) de tanımlanmıştır. Bu tanım uyarınca tüketici işlemi deyimi mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dahil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade etmektedir. Görüldüğü gibi tüketici işlemi tanımı sigorta sözleşmesini de (açıkça) içermektedir. Öte yandan, TKHK m.49(1) (cümle 1) sigortanın, bir finansal hizmet olduğunu belirtmiştir. TKHK hizmet deyimini de açıklığa kavuşturmuştur (TKHK m.3(d)). Buna göre hizmet, ücret veya başkaca bir çıkar karşılığında yapılan (veya yapılacağı söz verilen) mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusudur. Tüketici işleminin bir tarafı (mal) satıcı veya (hizmet) sağlayıcı; diğer tarafı ise tüketicidir. TKHK tüketiciyi ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlamıştır (TKHK m.3(k)). Yukarıda tüketici hukukunun tüketici kavramıyla sigorta hukukunun sigorta tüketicisi kavramlarının aynı olmadığını; sigorta sözleşmesi hukuku alanında küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin de sigorta tüketicisi sayılarak emredici hükümlerle korunduğunu vurgulamıştık. Sigortacı, TKHK anlamında bir hizmet sağlayıcıdır. TKHK m.3(ı) kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet 5

6 sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişinin (hizmet) sağlayıcı (sayılacağını) hükme bağlamıştır. Yukarıda değindiğimiz hükümler çerçevesinde, TKHK hükümlerinin sigorta sözleşmelerine de uygulanacağı ve sigortacının hizmet sağlayıcı sıfatıyla kendisinden sigorta ürünü satın alanlara karşı sorumlu olacağı açıktır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Kanunun uygulanmasında; d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat kars ılıg ında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sag lama dıs ındaki her türlü tüketici is leminin konusunu, Sigorta, yukarıda da belirttiğimiz gibi, TKHK anlamında bir (finansal) hizmet niteliğini taşımaktadır (TKHK m.49(1)). f) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdig i veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek s ekilde kaydedilmesini ve deg is tirilmeden kopyalanmasını sag layan ve bu bilgiye aynen ulas ılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı, Kalıcı veri saklayıcısı (durable medium, support durable) son zamanlarda çok önem kazanmış olan bir araçtır. Yazılı şekil koşulunun bazı hallerde geçerli bir alternatifini oluşturan kalıcı veri saklayıcısı, sigorta uygulamalarında da dünyada gittikçe daha yaygın bir kullanım alanı kazanmaktadır. TKHK, gelişmelere koşut bir biçimde, bilgilendirmenin kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yapılmasına olanak tanımıştır. Kalıcı veri saklayıcısı bilginin saklanmasını ve daha sonra incelenmesini sağlamaktadır. SMS, CD, DVD, e-posta, hafıza kartı, web sayfası kalıcı veri saklayıcısı niteliğine sahip ortamlardır. g) Konut finansmanı kurulus u: Konut finansmanı kapsamında dog rudan tüketiciye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama s irketleri ve finansman s irketlerini, g ) Kredi veren: Mevzuatı gereg i tüketicilere kredi vermeye yetkili olan gerçek veya tüzel kis iyi, ı) Sag layıcı: Kamu tüzel kis ileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kis iyi, Sigortacı, yukarıda da vurgulamış olduğumuz üzere, TKHK anlamında bir hizmet sağlayıcıdır. 6

7 k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kis iyi Tüketici tanımı tartışmalara yol açmış olan bir husustur. Özellikle üç hal duraksamaya neden olmuştur: - Tüketicinin gelecekte yürütmeye başlayacağı mesleksel (veya ticari) etkinliği amacıyla bir işlem gerçekleştirmesi (mesela bir süre sonra açacağı büro için almış olduğu elektronik cihaz için sigorta yaptırması). - Bir kişinin ticari veya mesleksel amaçlar doğrultusunda hareket etmekle birlikte, uzmanı olmadığı bir alanda işlem gerçekleştirmesi (mesela, avukatın bürosu için alarm satın alması). Bu son olasılıkta şu hususu özellikle vurgulamak lazımdır: Sigorta ürünü satın almak, çok büyük bir çoğunlukla sigorta sektöründe etkin olan kişilerin uzmanı oldukları bir sigortayı yaptırmaları dışında- bu son hal kapsamında sayılacaktır. Çünkü sigorta özel bir uzmanlık alanıdır ve uzak görüşlü davranmakla yükümlü olan tacirler dahi bu uzmanlığa sahip olmakta çok zorlanırlar. - Tüketicinin aynı anda hem mesleksel (veya ticari) etkinliği amacıyla hem de özel amaçlarla işlem gerçekleştirmesi (mesela hem ticarette hem de özel hayatta kullanılan motorlu araç için sigorta yaptırılması; home-office (ev-işyeri) için yangın sigortası yaptırılması) Gelecekte yürütülecek mesleksel etkinlik tüketici sayılmayı gerektirmez. Tacirin uzmanı olmadığı alanda işlem yapması da tüketici sıfatını kazanmasına kural olarak yetmez. Çifte amacın söz konusu olduğu hallerde ise, hangi amacın ağır bastığı belirleyici olabilir. TKHK nın tüketici tanımı, dernek ve vakıfları da kapsamaktadır. Ancak iktisadi işletmeye sahip dernek ve vakıfların bu işletme kapsamındaki etkinlikleri bakımından tüketici sayılmamaları gerekir. l) Tüketici is lemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kis ileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kis iler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, tas ıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözles meler de dâhil olmak üzere her türlü sözles me ve hukuki is lemi, ifade eder. TKHK, tüketici işlemini tanımlarken, sigorta sözleşmesinin de (sigortacı ile bir tüketici arasında kurulmak kaydıyla) bu nitelikte olduğunu belirtmiştir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi TKHK daki tanım uyarınca taraflardan birinin tüketici olmadığı bir sözleşmeyi tüketici işlemi saymak zordur. Buna karşılık, bir tacirin tüketicileri temsil ederek sigorta sözleşmesi kurması (mesela işveren tarafından çalışanların temsilcisi olarak yapılan kaza sigortası) tüketici işlemi sayılmalıdır. 7

8 I KI NCI KISIM Genel Esaslar TKHK Genel Esaslar başlıklı ikinci kısmında tüketici işlemlerinde geçerli olacak temel ilkeleri (m.4), tüketici sözleşmelerindeki haksız şartları (m.5), satış veya hizmet sağlamaktan kaçınmayı (m.6) ve sipariş edilmeyen mal ve hizmetleri (m.7) hükme bağlamaktadır. Genel esaslar kısmındaki bütün hükümler sigorta bakımından önemlidir. Temel ilkeler MADDE 4 (1) Bu Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözles meler ile bilgilendirmeler en az on iki punto büyüklüg ünde, anlas ılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir s ekilde düzenlenir ve bunların bir nüshası kâg ıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir. Sözles mede bulunması gereken s artlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda, eksiklik sözles menin geçerlilig ini etkilemez. Bu eksiklik sözles meyi düzenleyen tarafından derhâl giderilir. (2) Sözles mede öngörülen kos ullar, sözles me süresi içinde tüketici aleyhine deg is tirilemez. (3) Tüketiciden; kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak yapılmasını bekledig i ve sözles meyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında yer alan edimler ile sözles meyi düzenleyenin kendi menfaati dog rultusunda yapmıs oldug u masraflar için ek bir bedel talep edilemez. Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kurulus lar ve kart çıkaran kurulus lar tarafından tüketiciye sunulan ürün veya hizmetlerde ise tüketiciden faiz dıs ında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilis kin usul ve esaslar Bakanlıg ın görüs ü alınarak bu Kanunun ruhuna uygun olarak ve tüketiciyi koruyacak s ekilde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir. (4) Bu Kanunda düzenlenen sözles melere istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilis kin bilgilerin, sözles menin eki olarak kâg ıt üzerinde yazılı s ekilde tüketiciye verilmesi zorunludur. Uzaktan iletis im aracıyla kurulan sözles melerde ise, bu bilgiler kullanılan uzaktan iletis im aracına uygun s ekilde verilir. Bu bilgilerin tüketiciye verildig inin ispatı sözles meyi düzenleyene aittir. (5) Tüketicinin yapmıs oldug u is lemler nedeniyle kıymetli evrak nitelig inde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak s ekilde senet düzenlenebilir. Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir. (6) Tüketici is lemlerinde, tüketicinin edimlerine kars ılık olarak alınan s ahsi 8

9 teminatlar, her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılır. Tüketicinin alacaklarına ilis kin kars ı tarafça verilen s ahsi teminatlar dig er kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılır. (7) Temerrüt hâli de dâhil olmak üzere, tüketici is lemlerinde biles ik faiz uygulanmaz. A. FIKRA 1- Yasa uyarınca yazılı olarak düzenlenmesi gereken sözles meler ve yazılı yapılması gereken bilgilendirmeler; sözles medeki eksik hükümler TKHK 4(1) yazılı şekil koşulu ve bilgilendirme hakkında özel bir düzenleme getirmiştir. Buna ek olarak bazı koşulların eksik olmasının sözleşmenin geçerliğine etkisi hususu da bu fıkrada özel olarak düzenlenmiştir. I. TKHK da s ekle tabi kılınmıs olan tüketici is lemleri ve bilgilendirmeler 1) Bilgilendirmeler TKHK, birçok hükmünde sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü altında olacağını öngörmüş bulunmakla birlikte, bu bilgilendirmenin yazılı olarak yerine getirilmesi zorunluluğunu özel olarak vurgulamamıştır. - Taksitle satışa ilişkin TKHK m.18(1), bu tür satışlarda tüketicinin cayma hakkına sahip olacağını öngörmüştür. TKHK m.18(2) bu hususta tüketicinin bilgilendirileceğini hükme bağlamakta ve bilgilendirmenin yapıldığını kanıtlama yükünün sigortacının üzerinde olacağını belirtmektedir. Bununla birlikte bilgilendirmenin şekli konusunda herhangi bir yasal düzenleme yoktur. Ayrıntılar TKHK m.21(2) uyarınca yönetmelikte yer alacaktır. - İş yeri dışında kurulan sözleşmelere ilişkin TKHK m.47(3) de bu çeşit sözleşmelerde bilgilendirme yükümlülüğünün mevcut olacağını belirtmiş olmakla birlikte, bunun şekline ilişkin açıklık içermemekte, bu hususu yönetmeliğe bırakmaktadır. - Mesafeli sigorta sözleşmelerinde ise TKHK m.49(2) kullanılan iletişim araçlarına uygun biçimde bilgilendirme yapılacağını hükme bağlamıştır. Online sigorta sözleşmeleri ile çağrı merkezi aracılığıyla yapılan sigorta sözleşmelerinde sözleşme öncesinde kağıt üzerinde bilgilendirme zaten konu dışıdır. Yönetmeliklerin bazılarında ise, bilgilendirme yükümlülüğünün kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yerine getirilmesi gerektiği öngörülmüştür: - Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (FHİMSY) m. 6(1) bilgilendirmenin kural olarak kağıt üzerinde (yazılı olarak) veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yapılacağını 9

10 - İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği (İYDKSY) m.5(1) de iş yeri dışında yapılan sözleşme niteliğini taşıyan tüketici işlemlerinde tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bilgilendirileceğini hükme bağlamışlardır. Buna karşılık, Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik (TSSHY) bilgilendirme yükümlülüğünü yalnızca cayma hakkı konusunda öngörmüştür (m.7(4) cümle 2). Bu yönetmelikte yer alan hüküm yasadaki cümleyi aynen tekrarlamakta ve yalnızca cayma hususunda tüketicinin bilgilendirildiğinin uyuşmazlık halinde hizmet sağlayıcı (sigortacı) tarafından kanıtlanacağını belirtmekle yetinmiş bulunmaktadır. Bu noktada özellikle şu hususu vurgulamamız gerekir: Gerek FHİMSY gerek İYDKSY - bir yandan ön bilgilendirme adı altında sözleşme öncesinde tüketiciye bazı bilgilerin aktarılacağını - diğer yandan aktarılan ön bilgiler de dahil bütün sözleşme koşullarını içeren bir sözleşme düzenleneceğini ve yine sözleşme öncesinde tüketiciye (kendisini bağlamadan önce) verileceğini hükme bağlamışlardır (FHİMSY m.6(1) ve (2) ve m. 7(1); İYDKSY m.5(1) ve m.7(2)). Buna karşılık TSSHY ön bilgilendirmeyi gerekli görmemiştir. Ön bilgilendirme tüketicinin sözleşmeyi yapıp yapmama konusundaki kararını bilgilenmiş olarak (yeterince düşündükten ve gerektiğinde kıyaslama yaptıktan sonra) vermesini sağlamaya yöneliktir. Ancak, yalnızca sözleşmenin esaslı unsurlarını değil, bütün ayrıntılarını ve bu arada ön bilgilendirmeye konu olan hususları da içeren bir yazılı sözleşme metni düzenleme ve tüketicinin kabulüne sunma yükümlülüğü ( geniş kapsamlı şekil koşulu ) benimsenince aynı (ön) bilgiler tüketiciye sözleşme öncesinde iki kere aktarılmış olacaktır. Bunun gerekli (teke indirilmesinin daha uygun) olup olmadığı tartışmaya açık görünüyor. Çifte aktarım tüketiciye iki değişik aşamada değerlendirme yapma fırsatı verecektir. Bu yönden yararlı sayılabilir. 2) Sözles meler a) Yazılı s ekil s artı TKHK bazı sözleşme türlerinin yazılı olarak yapılması gerektiğini öngörmüştür. Mesela - TKHK m.17(3) uyarınca taksitle satış sözleşmesi - TKHK m.47(4) uyarınca işyeri dışında kurulan sözleşmeler yazılı şekil koşuluna tabidir. Yazılı şekil kural olarak sözleşme metninin kağıt üzerinde yer alması ve tarafların bu içerikte bir sözleşme ile bağlı olmaya yönelik iradelerini metnin altını imzalayarak ortaya koymaları anlamına gelir (BK m. 14 fk.1). Bununla birlikte, imzalı mektup, teyit edilmiş faks veya buna benzer iletişim araçları ya da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler de yazılı şekil yerine geçer (BK m.14 fk.2). 10

11 Yazılı şekil koşulunun temel bir unsuru olan imza kural olarak el ile atılmalıdır (BK m.15 fk.1). El ile atılan imzanın eşdeğeri ise güvenli elektronik imzadır (BK m.15 fk.2). BK m.12 fk.2 uyarınca yasada öngörülen şekil kural olarak geçerlilik şekli olduğundan, TKHK nın yazılı şekil koşuluna tabi tuttuğu sigorta sözleşmelerinde karşılıklı borç altına giren sigortacı ve tüketicinin imzaları bulunmalıdır. Bu gerek yerine gelmedikçe şekle uygun işlem yapılmış olmaz ve sözleşme geçerli biçimde kurulmuş sayılmaz. Belirtmek lazım gelir ki, sözleşme kurulmadan önce tüketiciye verilen metinler (mesela ileride yapılacak sözleşmenin hükümlerini içeren bilgilendirici taslaklar), sigortacı tarafından imzalanmış olsalar da tüketici açısından henüz bağlayıcı değildirler. Ancak BK m.14 fk.2 bazı koşullarla el ile atılmış (ıslak) imza gereğinin ortadan kalkmış olacağını belirtmiştir: Teyit edilmiş faks veya buna benzer iletişim araçlarıyla gönderilip saklanabilen metinler yazılı şeklin yerini tutma özelliğini taşımaktadır. Borçlar Kanunu nun anlatımı başarılı sayılamaz. BK m.14 fk.2 elma ve armut toplamından oluşan bir hükümdür: - Bu fıkranın baş tarafında, geleneksel çözüm tekrarlanmış ve imzalı mektup ve (artık nesli tükenmiş bir uygulama olan) aslı imzalanmış telgrafın yazılı şekil koşulunun yerine gelmiş kabul edilmesi için yeterli olacağı belirtilmiştir. Bu iki durumda da imza mevcuttur. Fıkranın son kısmındaki güvenli elektronik imza kullanılarak oluşturulan metinlerin yazılı şekle eşdeğer olacağı anlamına gelen hüküm de güvenli elektronik imzanın el yazısıyla atılmış imza ile bir tutulacağı kuralı ile uyumludur. BK m.15 fk.1 cümle 2 ıslak imza ile güvenli elektronik imza arasındaki denkliği açık biçimde vurgulamıştır. Bu halde de ıslak imzanın eşdeğerinden söz edilebilir. - Buna karşılık fıkranın ortasındaki teyit edilmiş faks veya benzeri iletişim araçlarıyla gönderilen (saklanmaya elverişli) metinler ne ıslak imzaya ne de güvenli elektronik imzaya eşdeğer nitelik taşır. Faks facsimilé- bir metnin kopyasının elektronik yolla bir başkasına aktarılması, diğer bir anlatışla elektronik yolla başka bir yerde üretilmesidir. Ancak, kopyası aktarılan orijinal metinde imza bulunmayabilir; BK yalnızca imzalı faksları kapsayan bir düzenleme getirdiği yolunda hiç bir sınırlama içermemektedir. Kaldı ki, BK, benzer iletişim araçları ile (mesela Internet üzerinden e-posta içeriği veya eki olarak) gönderilen metinlerin imza veya bunun kopyasını içermesi gerektiğini de öngörmemiştir (Elektronik ortamda üretilen metinlerde ıslak imza değil ancak kopyası bulunabilir). Bu sebeplerle, yazılı şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmeyi mesajının teyidi ile (güvenli elektronik imza kullanılması gerekmeksizin) geçerli biçimde kurmak olanaklıdır. - Her iki tarafa birden borç yükleyen sözleşmelerde tarafların ikisi de imza atmak veya imza yerini tutan işlemde bulunmak zorundadır. Borçlar Kanunu nun aradığı teyit kanımızca metni (mesela faksı) göndermiş ve bu 11

12 metinle borç üstlenmiş olan kişi tarafından gerçekleştirilecektir. Diğer bir anlatışla yalnızca faksı göndermek yeterli olmayacak, ikinci bir işlemle (teyit) beyan sağlamlaştırılacaktır. Yasanın teyit koşulunu aramasının gerekli olmadığını düşünmekteyiz. Çözüm şöyle olabilirdi: Orijinal (ıslak imzalı) belgenin kullanılan iletişim yöntem veya aracıyla yollanmasının mümkün olmadığı hallerde (mesela faks, Internet), bunun bir kopyasının yollanması yeterli görülebilirdi. Mesela ıslak imzalı orijinal belge, taratıldıktan sonra bilgisayara kaydedilip daha sonra e-posta eki olarak iletildiği zaman durum böyledir. Buna karşılık asıl (ıslak imzalı) belgenin fotokopisinin adi (elektronik olmayan) postayla gönderilmesi veya ıslak imzalı asıl belgenin varlığını göstermeyen e-posta mesajları yeterli sayılmayabilir. Tüketici işlemlerinde yazılı şekil şartı tüketiciyi korumaya yönelik olduğundan, onun sözleşmeyi kurucu beyanının sözleşme metni altına atacağı (ıslak) imza veya teyit edeceği bir faks gönderisi veya yine teyit edeceği bir uzaktan iletişim aracıyla yollanmış iletide yer alması gerekir. Fakat, sözleşmenin bütün koşullarını içeren bir metin sigorta tüketicisine, sözleşmeyi kuran irade açıklamasını yapmadan önce elektronik yolla ulaştırılmış ise, bu metnin sigorta tüketicisi tarafından imzalanarak geri gönderilmesi, imzalandıktan sonra bu imzalı metnin taratılarak e-posta ekinde yahut faksla geri gönderilmesi (ayrıca teyit gerekmeksizin) yeterli görülebilir. Yazılı şekil şartının mevcut olmadığı mesafeli sigorta sözleşmelerinde ise, sigorta ettirenin basit onayı ile yetinilebilir. İş yeri dışında yapılan sözleşmeler de TKHK da yazılı şekle tabi kılınmışlardır. Ancak yönetmelik (İYDKSY) finansal hizmetlere ilişkin tüketici sözleşmelerini yasanın uygulama alanı dışında bıraktığı için iş yeri dışında kurulan sigorta sözleşmeleri hakkında TKHK ve İYDKSY hükümleri uygulanmayacaktır. b) Sözles menin bir nüshasının tüketiciye verilmesi TKHK, bazı sözleşmelerin yazılı şekilde kurulması gerektiğini hükme bağladıktan başka, tüketici ile yapılan sözleşmenin bir nüshasının (o sözleşme yazılı şekil koşuluna tabi bulunmasa dahi) tüketiciye (kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla) verilmesi lüzumunu da hükme bağlamıştır. - TKHK m.4(1) cümle 1 uyarınca tüketiciye verilecek nüsha, yazılı şekle tabi olan sözleşmelerde tüketici tarafından da imzalanmış olan sözleşme metnini aynen içermelidir. - TKHK m.4(1) cümle 1 sözleşmenin veya bilgilendirmenin bir nüshasının tüketiciye kalıcı veri saklayıcısı ile (de) verilebilmesine açıkça olanak tanımış olduğundan, sigortacı, ıslak imzalı nüsha vermek yerine bunun elektronik ortama aktarılmış bir örneğini (kopyasını) ulaştırmakla yetinebilecektir. Yazılı şekle tabi kılınmış olan sözleşmelerde, tüketicinin imzasını attığı asıl nüshayı veya asıl nüshalardan birini elinde bulundurmayı istemesi durumunda sigortacının buna karşı çıkmaması gerekir. c) Sigorta poliçesi 12

13 Bu noktada sigortacı tarafından sözleşme kurulduktan sonra TTK 1424(1) uyarınca 24 saat içinde tek taraflı olarak düzenlenip tüketiciye verilmesi gereken sigorta poliçesinin, TKHK m.4(1) anlamında sözleşme sayılıp sayılmayacağı ve onun yerini tutmasının mümkün görülüp görülmeyeceği hususu üzerinde de durmamız lazım gelir. Poliçe kural olarak sözleşme değildir ve onun yerini tutmaz. Yalnızca bir ispat aracıdır. Ancak tüketiciye sigortacı tarafından verilen sigorta poliçesi yasanın tüketiciye sözleşmenin bir örneğinin verilmesi ile izlediği ona gerektiğinde dayanabileceği bir kanıt sağlama amacını yerine getirmeye elverişlidir. Bu sebeple sigorta sözleşmelerinde TTK 1424(1) uyarınca sigorta tüketicisine verilecek olan poliçe yeterli görülebilir. Ancak bu, yalnızca poliçenin sigorta sözleşmesini aynen yansıttığı hallerde böyledir. Eğer poliçe sözleşmeye aykırı ise, tüketicinin sigortacıyla yapmış olduğu yazılı sözleşmenin (sigortacıya karşı delil olarak dayanılabilecek) bir nüshasının elinde olması kanıt açısından önem taşıyacaktır. II. Sözles me ve bilgilendirmede metne ilis kin s artlar TKHK m.4(1) e göre, kullanılan yazının en az 12 punto büyüklüğünde olması ve metnin anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi lazımdır. Bu kurallar tüketiciyi alacağı kararlar öncesinde daha iyi aydınlatmak ve bilgilenmiş olarak sözleşme ilişkisine girmesini ve bu ilişkiyi sürdürmesini sağlamaya yöneliktir. Anlaşılabilir dil deyimi, tüketici sıfatını taşıyan sigorta ettirenle onun bildiği ve anladığı dillerden birinde (mesela İngilizce, Arapça) sözleşme yapılmasını değil, tüketici ile sözleşme kuran tacir veya profesyonelin sözleşmede kullandığı anlatımların (ülkenin resmi dili olan Türkçe dilinde olması yeterlidir) yazı üslubu olarak anlaşılabilir olmasını ifade etmektedir. Sözleşmenin açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi koşulu da, anlaşılabilir olma koşulunun ayrıntılarıdır. Açıklık ve sadelik tüketicinin metni en iyi ve doğru biçimde kavramasına hizmet edecektir. Ağdalı dille ve artık kullanılmayan eski veya yabancı dildeki sözcüklerin içinde yer aldığı bir yazı oluşturulması tüketicinin sözleşmeyi gereği gibi algılamasını zorlaştırabilir, hatta olanaksız hale getirebilir. Eğer bir sözleşme koşulu açık değilse veya birden çok anlama gelmekte ise, sigortacının aleyhine yorumlanacaktır (in dubio contra proferentem veya stipulatorem = kuşku halinde düzenleyen aleyhine yorumlanır). Okunabilirlik ise, tüketicinin dikkatinin dağılmamasını sağlamaya yöneliktir. Ancak okunabilirlik koşulundan maksadın ne olduğu kuşku yaratabilecektir. Olasılıkla, seçilen yazı karakterinin tüketici tarafından kolayca algılanabilecek olması vurgulanmak istenmiştir. Kullanılan yazının aksi kararlaştırılmadıkça stilize bir yazı olmaması ve resmi alfabe kullanılarak yazılmış olması gerekecektir. Mesela gotik karakterlerin tercih edilmesi halinde anlaşılabilir nitelikten uzaklaşılmış olduğu varsayılabilecektir. Tüketiciye sunulan belge üzerinde yer alan logo, sembol gibi ögelerin metnin asıl 13

14 anlamının kolay bir biçimde algılanmasını engellemesi- tüketiciye, gözünün başka hususlara kaymasına elverişli bir belge sunulması- dahi anlaşılabilir olma koşuluna aykırı düşecektir. TKHK m.4(1), yazılı yapılması gerektiği hükme bağlanan sözleşmelerin ve bilgilendirmelerin bir nüshasının kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi lazım geldiğini hükme bağlamıştır ( kalıcı veri saklayıcısı tanımı için yukarıda metni yer alan TKHK m.3(f) ye bkz.). Yukarıda da vurguladığımız gibi, sigortacı sözleşmenin asıl (ıslak imzalı) nüshalarından birini vermekle yükümlü tutulmamıştır. Bunun bir örneğini kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla ulaştırması yeterli görülmüştür. TKHK, bilgilendirme konusunda TTK ile kıyasladığımızda daha ileri bir adım içermektedir. TTK 1423(1) bilgilendirmenin yazılı olması gerektiğini öngörmüş olduğu halde, TKHK buna ek olarak kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile de bilgilendirme yapılmasına yeşil ışık yakmış bulunmaktadır. Ancak, bu çözüm eksiktir: - Kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirme, her şeyden önce bilgilendirilecek tüketici buna açık veya örtülü biçimde onay vermişse geçerli bir yöntem oluşturabilir. Elektronik ortamı kullanmayan bir tüketiciye CD veya USB vermenin anlamı yoktur (veya ona -dışarıdan yardım alma zorunluluğu sebebiyle- gereksiz yere aşırı bir yük yüklemek anlamını taşır). - Buna karşılık, bilgilendirilecek kişinin e-posta adresi vermiş olması Interneti kullandığı anlamına gelir. III. Sözles medeki eksiklikler TKHK m.4(1) cümle 2 sözleşmede yer alması gereken hususlardan bazılarının eksik olması halinde sözleşmenin geçersiz hale gelmeyeceğini, eksikliklerin sözleşmeyi hazırlayan tarafından giderilmesi gerektiğini öngörmektedir. Bu düzenlemenin BK m.2 fk.1 deki temel ilkeyi tüketici sözleşmeleri bakımından değiştirmeye yönelik olup olmadığı tartışmaya açıktır. - BK m.2 fk.1 bir sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların o sözleşmenin esaslı noktaları üzerinde anlaşmış olmaları gerektiğini (ancak ikinci derecedeki hususlar üzerinde anlaşmış olmamalarının sözleşmenin kurulmuş sayılmasını engellemeyeceğini) hükme bağlamaktadır. Şu halde, BK sisteminde, taraflar sigorta sözleşmesinin esaslı noktaları üzerinde anlaşmamışlarsa ortada bir sözleşme yoktur ve bundaki eksikliklerin giderilmesi de olanaklı değildir. - Buna karşılık TKHK m.4(1) cümle 2 sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının bulunmaması halinde bu eksikliklerin sigortacı tarafından (derhal) giderileceğini belirtmektedir. Bu hükmü, TKHK uyarınca tüketici ile yapılan sözleşmede yasa gereği yer alması lazım gelen ancak sözleşmenin esaslı unsurunu oluşturmayan hususlara yönelik saymak doğru olur. Aksi halde, sözleşmeler hukukunun temel bir ilkesi (sözleşmenin ancak o 14

15 sözleşmeye ilişkin temel öeler üzerinde anlaşma halinde kurulmuş olacağı kuralı) göz ardı edilmiş olacaktır. Bunun kabul edilebilmesi mümkün değildir. B. FIKRA 2- Sözles mede öngörülen kos ulların sözles me süresi içinde tüketici aleyhine deg is tirilememesi Bir sigorta sözleşmesinin değişen koşullara uygun hale getirilmesi gereksinimi söz konusu olabilir. Sözleşmede değişiklik yapılması kural olarak tarafların anlaşması ile olur. Eğer sözleşmenin kurulması yasa uyarınca şekle tabi ise, bunun değiştirilmesi de aynı şekil koşuluna uyulmuş olmasına bağlıdır (BK m.13). Sigortacılar zaman zaman sigorta sözleşmelerine tek taraflı olarak bunda değişiklik yapabileceklerine ilişkin hükümler koymaktadırlar. TKHK m.4(2), tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerde süre içinde tüketicilerin aleyhine değişiklik yapılmasına izin vermemiştir. TTK ise sigorta sözleşmelerinin sigorta süresi içinde değişikliğe uğramasını kabul etmektedir. - TTK 1425(3) sigorta genel şartlarının sigorta süresi içinde değişmesi halinde bu değişikliğin mevcut sözleşmelere (sigorta ettiren/sigortalı lehine olmak koşuluyla) derhal uygulanacağını hükme bağlamaktadır. Bu hüküm TKHK m.4(2) ile uyumludur. - Buna karşılık, TTK 1414 sigortacının ayarlama şartına dayanarak primi artırmasını geçerli saymıştır. Ancak, TTK nın izin verdiği bu değişiklik sigorta ettirenin aleyhine olduğundan TKHK ya tabi (tüketici işlemi niteliğindeki) sigorta sözleşmelerinde geçersiz sayılacaktır. C. FIKRA 3- Tüketiciden masraflar için ek bir bedel istenememesi. TKHK 4(3) tüketiciye yüklenebilecek masraflar hakkında sınırlama getirmektedir. Bu hüküm, kendi çıkarı doğrultusunda yapmış olduğu masraflar için sigortacının tüketiciden ek bir bedel talep etmesini yasaklamaktadır Her şeyden önce sigortacının temel edimi (sigorta koruması sağlama) bakımından gerekli bir masraf söz konusu ise bunun yalnızca sigortacıya ait olması gerektiği açıktır. Bu gibi masrafların karşılığının esasen sigorta primi içinde sayılması gerekmektedir. Bundan başka TKHK, bir masrafın, sigortacının çıkarı doğrultusunda yapılmış olması halinde de bunun tüketici konumundaki sigorta ettirenden istenemeyeceğini hükme bağlamaktadır. Fikrimizce bu hükmün sigorta alanında kayda değer bir uygulaması olmayacaktır. Çünkü TTK sigorta ettirenin birçok halde sözleşme ile bağlantılı masrafları sigortacıdan isteyebileceğini (diğer bir anlatışla bu masrafların sigortacı tarafından yapılması/son aşamada üstlenilmesi gerekeceğini) açıkça öngörmüştür (TTK 1426(1)- rizikonun veya tüketiciye riziko gerçekleşince sigortacı tarafından ödenmesi gereken sigorta parasının 15

16 belirlenmesi için yapılan giderler; TTK 1448(3)- zararı önleme, azaltma veya sigortacının üçüncü kişilere olan rücu haklarının korunması amacıyla alınan önlemlerin gerektirdiği giderler; TTK 1474(1)- sorumluluk sigortasında sigortalıya karşı ileri sürülen tazminat istemiyle ilgili makul giderler; TTK 1476(1)- sorumluluk sigortalarında sigortacının tüm giderler kendisine ait olmak üzere tazminat talebini yönetmesi). Bazı sigortalarda sigortacının verdiği bazı ek hizmetler karşılığında ücret alabileceği öngörülebilmektedir. Mesela, kredi sigortasında sigortacının olası alıcılar ile ilgili olarak soruşturma, inceleme ve müdahale giderine sigortalının katılması söz konusudur (Kredi Sigortası Genel Şartları C.6). Ancak kredi (ticari alacak) sigortasında sigorta ettiren zorunlu olarak tüketici değil tacir olduğundan bu düzenleme zaten tüketicileri ilgilendirmemektedir. TTK nın sağladığı koruma, TKHK ya oranla daha geniştir. D. FIKRA 4- Tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilis kin bilgilerin, sözles menin eki olarak kâg ıt üzerinde yazılı s ekilde tüketiciye verilmesi. TKHK 4(4) tüketici ile sözleşme yapan tacir veya profesyonel kişinin, alacağı ücret ve masraflara ilişkin ayrı yazı verme yükümlülüğünü düzenlemektedir. Bu yazının sözleşme ekinde kağıt üzerinde verileceği hükme bağlanmıştır. Tüketicinin tacirle sözleşme kurduğunda hangi parasal yükümlülüğü üstlenmiş olacağı kuşkusuz onun (o sözleşmeyi yapıp yapmamaya ilişkin) kararını etkileyen faktörlerin başında gelir. Bu konuda onu en erken aşamada uyarmanın yararı açıktır. TKHK da bu düşünceden yola çıkarak, tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kağıt üzerine yazılı şekilde verilmesi zorunluluğunu hükme bağlamıştır (TKHK m.4(4) cümle1). Bununla birlikte, uzaktan iletişim aracıyla kurulan sözleşmelerde, bilginin kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun şekilde mesela çağrı merkezinden sesli iletişim yoluyla kurulan sözleşmelerde, sözlü olarakverilmesi mümkündür (TKHK m.4(4) cümle 2). Yasal düzenlemenin kanımızca duraksama yaratan tarafı şudur: TKHK m.4(4) bilgilerin sözleşme ekinde verilmesini yeterli bulmuştur. Eğer bundan maksat, yapılmış sözleşme ise, o zaman çok geç bir aşamada bilgi verilmiş olacaktır. Sigorta alanında TTK 1423(1) sigortacının ve acentesinin, sigorta sözleşmesi kurulmadan önce, gerekli inceleme süresini de tanımak koşuluyla, kurulacak sigorta sözleşmesine ilişkin tüm bilgileri... sigorta ettirene yazılı olarak bildireceğini hükme bağlamıştır. Dolayısıyla, sigortacı, TKHK uyarınca daha gevşek bir bilgilendirme yükümlülüğü altında sayılsa dahi, TTK uyarınca söz konusu olan bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında sözleşmenin tüketiciye getireceği parasal yükü ona sözleşme öncesinde bildirmekle yükümlüdür. Nitekim, mesafeli sigorta sözleşmelerinde sigorta tüketicisi prim konusunda sözleşme öncesinde (sözleşme ile bağlı olmasını sağlayan irade açıklamasını yapmadan önce) bilgilendirilecektir (Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 5(1)(ç)). 16

17 TKHK m.4(4) son cümle uyarınca, tüketiciden talep edilecek ücret ve masraflara (tüketicinin o tüketici işlemi sebebiyle üstlenmiş olacağı toplam parasal külfete) ilişkin bilgi verme yükümlülüğünün yerine getirildiği, uyuşmazlık halinde sigortacı tarafından kanıtlanmak zorundadır. E. FIKRA 5- Tüketicinin borcu için sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak s ekilde senet düzenlenmesi zorunlulug u. Tüketici işlemlerinden tüketici aleyhine doğan borçlarla ilgili olarak emre veya hamile yazılı kıymetli evrak düzenlenmesi yasaklanmış, yalnızca nama yazılı senede yeşil ışık yakılmıştır. Böylece tüketicinin sözleşmeden doğan savunmaları, senedi devralan kişiye karşı her halde ileri sürmesine olanak tanınmıştır. Emre veya hamiline yazılı senet yasaklanmasaydı, bu tür senetlerde geçerli olan savunmalardan soyutluk ilkesi uyarınca, tüketici senedi devralan kişiye karşı tarafı olduğu tüketici işleminden kaynaklanan savunmaları ileri süremeyecekti. Öte yandan, tüketici işlemi tüketicinin borcunu taksitle ödeyeceğini öngörmekte ise, her bir taksit için ayrı (nama yazılı) senet düzenlenmesi de zorunludur. TKHK 4(5) hükmüne aykırı senetler yalnızca tüketici bakımından geçersiz sayılacaktır. Eğer başka senet borçluları varsa, onlar açısından geçersizlik söz konusu olmayacaktır. (Dolayısıyla, tüketicinin borcu için tüketiciden başka bir kişi emre veya hamile yazılı bir kıymetli evrak düzenlemişse, bunun geçerli sayılması söz konusu olabilecektir). Sigorta sözleşmeleri alanında prim borcu için emre veya hamiline yazılı senet alma uygulaması gittikçe azalmakla birlikte, yine de başvurulmaya devam edilen bir yöntemdir. F. FIKRA 6- Tüketici is lemlerinde, tüketicinin edimlerine kars ılık olarak alınan s ahsi teminatların adi kefalet, kars ı tarafça verilen s ahsi teminatların ise müteselsil kefalet sayılması TKHK m.4(6) tüketicinin tarafı olduğu sözleşme ile üstlendiği edime karşılık kişisel teminat alınması ile ilgilidir. Ayni güvenceler (mesela tüketicinin rehin vermesi) bunun dışındadır. Bankaların verdiği kredi ile motorlu araç veya konut satın alan tüketiciden, o taşıt veya konut üzerinde banka lehine rehin kurması istenebilecektir. Belirtmek gerekir ki sigorta alanında tüketici sıfatına sahip sigorta ettirenlerden sözleşme yapılırken kişisel (veya ayni) güvence alınması yaygın bir uygulama değildir. TTK 1417(2), bazı hallerde prim borcu için sigorta ettirenden güvence istenmesine olanak tanımıştır. TTK 1417(2) uyarınca, sigorta ettiren acze düşmüş, iflas etmiş veya hakkında yapılan takip semeresiz kalmışsa, sigortacı ondan güvence isteyebilecek ve eğer bu istem bir hafta içinde yerine getirilmezse sözleşmeyi feshedebilecektir. TTK 1417(2) sigorta ettirenin prim ödeme yükümlülüğünü konu aldığından, bu maddede sayılan haller (acze düşme, iflas) bir sigorta tüketicisi hakkında söz konusu olmuşsa, 17

18 TKHK m.4(6) düzenlemesinin uygulanacağı düşünülebilir (ancak iflas halinde nasıl uygulanabileceği ayrı bir sorundur). Buna karşılık TTK 1456(2) de bahsi geçen güvencenin TKHK m.4(6) daki güvence ile ilgisi yoktur. TTK 1456(2), sigorta konusu malvarlığı unsuru üzerinde başka bir kişi lehine sınırlı ayni hak mevcut olduğu takdirde, sigorta tazminatının tamir veya eski hale getirme amacıyla kullanılmak için sigorta ettiren malike, güvence göstermesi koşuluyla ödenebileceğini hükme bağlamaktadır. Burada tüketici olsa dahi sigorta ettirenden edimine karşılık olarak alınan bir güvence söz konusu olmadığından, TKHK m.4(6) devre dışı kalacaktır. (7) Tüketici is lemlerinde biles ik faiz uygulanmaması Tüketici işlemi niteliğini taşıyan sigorta sözleşmelerinde, prim borcunun ödenmesinde temerrüt olasılığı için ayrı bir faiz anlaşması yapılması şimdiye kadar söz konusu olmamıştır. Tüketici sözles melerindeki haksız s artlar MADDE 5 (1) Haksız s art; tüketiciyle müzakere edilmeden sözles meye dâhil edilen ve tarafların sözles meden dog an hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düs ecek biçimde tüketici aleyhine dengesizlig e neden olan sözles me s artlarıdır. (2) Tüketiciyle akdedilen sözles melerde yer alan haksız s artlar kesin olarak hükümsüzdür. Sözles menin haksız s artlar dıs ındaki hükümleri geçerlilig ini korur. Bu durumda sözles meyi düzenleyen, kesin olarak hükümsüz sayılan s artlar olmasaydı dig er hükümlerle sözles meyi yapmayacak oldug unu ileri süremez. (3) Bir sözles me s artı önceden hazırlanmıs ve standart sözles mede yer alması nedeniyle tüketici içerig ine etki edememis se, o sözles me s artının tüketiciyle müzakere edilmedig i kabul edilir. Sözles meyi düzenleyen, bir standart s artın münferiden müzakere edildig ini iddia ediyorsa bunu ispatla yükümlüdür. Sözles menin bütün olarak deg erlendirilmesinden standart sözles me oldug u sonucuna varılırsa, bu sözles medeki bir s artın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmis olması, sözles menin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. (4) Sözles me s artlarının yazılı olması hâlinde, tüketicinin anlayabileceg i açık ve anlas ılır bir dilin kullanılmıs olması gerekir. Sözles mede yer alan bir hükmün açık ve anlas ılır olmaması veya birden çok anlama gelmesi hâlinde; bu hüküm, tüketicinin lehine yorumlanır. (5) Faaliyetlerini, kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kis i veya kurulus ların hazırladıkları sözles melere de niteliklerine bakılmaksızın bu madde hükümleri uygulanır. 18

19 A. Genel olarak (6) Bir sözles me s artının haksızlıg ı; sözles me konusu olan mal veya hizmetin nitelig i, sözles menin kurulus unda var olan s artlar ve sözles menin dig er hükümleri veya haksız s artın ilgili oldug u dig er bir sözles menin hükümleri dikkate alınmak suretiyle sözles menin kurulus anına göre belirlenir. (7) Sözles me s artlarının haksızlıg ının takdirinde, bu s artlar açık ve anlas ılır bir dille yazılmıs olmak kos uluyla, hem sözles meden dog an asli edim yükümlülükleri arasındaki hem de mal veya hizmetin piyasa deg eri ile sözles mede belirlenen fiyat arasındaki dengeye ilis kin bir deg erlendirme yapılamaz. (8) Bakanlık, genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmıs sözles melerde yer alan haksız s artların, sözles me metinlerinden çıkarılması veya kullanılmasının önlenmesi için gerekli tedbirleri alır. (9) Haksız s artların tespit edilmesi ve denetlenmesine ilis kin usul ve esaslar ile sınırlayıcı olmamak üzere haksız s art oldug u kabul edilen sözles me s artları yönetmelikle belirlenir. Tüketicilerin korunması hakkındaki yasal düzenlemenin önemli bir ögesi de haksız şartlara (haksız sözleşme koşulları; haksız genel işlem koşulları= unfair contract terms; clauses abusives) ilişkin hükümlerdir. Bunların varlık sebebi tüketiciler ile sözleşme yapan kuruluşların, önceden hazırladıkları sözleşme metinlerini dayatmaları ve bunların aksine anlaşma yapmayı olağan koşullarda kabul etmemeleridir. Hukuk düzeninin emredici kurallarına ters düşmeyen önceden hazırlanmış sözleşmelerde her şey tüketici ile sözleşme yapan ekonomik gücü yüksek kuruluşun yararına olarak (hukuka uygun bir biçimde) düzenlenmekte (bütün yedek hukuk kuralları tüketici aleyhine biçimlendirilmekte); böylece toplamda tüketicinin çok aleyhine olan bir yapı ortaya çıkmaktadır. Genel işlem koşulları hakkında tüketicinin yararına bazı sınırlar çizilmesi gereksinimi, tüketici aleyhine uygulamada bozulmuş olan dengeyi yeniden kurmaya yöneliktir. Tüketici mal satan veya hizmet sunan büyük kuruluşa oranla bilgi, deneyim ve ekonomik güç açısından zayıf konumdadır. Öyleyse özel olarak korunması gerekir. (Belirtmek gerekir ki bazı ülkelerin tercihi yalnızca tüketicileri değil, tüketici olmayanları da genel işlem koşulu oluşturmuş ve kullanmakta olan kuruluşlara karşı korumak yönündedir. Mesela Almanya ve Türkiye, genel işlem koşulları hakkındaki koruyucu düzenlemelerini yalnızca tüketicilerle sınırlı tutmamışlar ve bu düzenlemenin tacirler veya profesyoneller arasındaki sözleşme ilişkilerinde de ( business to business or professionals veya professionals to business or professionals ) geçerli olacağını öngörmüşlerdir. Almanya bu hususta tutarlı bir örnektir. Fakat Türkiye için aynı gözlemi yapmak olanağı yoktur. Türkiye, genel işlem koşulları ile ilgili olarak TKHK da yalnızca tüketici işlemleri için, Borçlar Kanunu nda da her türlü işlem için geçerli olmak üzere düzenleme getirmiştir. Böylece ülkemizde yapay bir çifte (düal) sistem oluşmuştur. Oysa ülkemizin ya Fransa gibi yalnızca tüketici işlemlerini 19

20 kapsayan ya da Almanya gibi bütün işlemleri kapsayan bir yasal düzenleme benimsemesi lazım gelirdi. Genel işlem koşulları hakkındaki kuralların tacirler ve profesyoneller arasındaki sözleşmelere uygulanmasının altında yatan düşünce şudur: Genel işlem koşulu kullanarak satış veya hizmet sunumu sözleşmeleri yapan bir kişi, diğer taraf ekonomik açıdan daha güçlü olsa dahi, kendi oluşturduğu ve kullandığı metne hakimdir ve anlamını zayıf ve kuvvetli yanlarını herkesten iyi bilmektedir. Diğer taraf ise kendisine önerilen sözleşme koşullarını gereği gibi değerlendirebilmek için masraf yapmak ve emek harcamak zorundadır. Bu da taraflar arasında denge olmadığı sonucuna götürür ve genel işlem koşulu kullanan kişiye karşı diğer tarafı korumak gereksinimini ortaya çıkarır. Haksız şartlar (genel işlem koşulları, sigorta genel koşulları) bağlamında ilk olarak vurgulanması gereken husus, çifte düzenlemedir. Ülkemizde hem Borçlar Kanunu (BK m ) hem de TKHK (m. 5) düzenleme getirmiş bulunmaktadır. Borçlar Kanunu nda (tüketici işlemi niteliğinde olmayanlar da dahil) bütün sözleşmeler bakımından geçerli kurallara yer verildikten sonra, aynı hususu bir de tüketici mevzuatında düzenlemenin gereği yoktur. Eğer BK hükümleri eksik veya yanlış ise, onları değiştirmek doğru çözümdür. Ülkemizde sigorta genel şartları Devlet tarafından düzenlenmektedir. Bu özellik, sigortacıların yasa gereği sözleşme ilişkisine girerken (en azından ana içerik olarak) kullanmakla yükümlü oldukları bu sözleşme hükümlerinin haksız şart sayılmaları bakımından duraksama yaratmaktadır. Ancak, genel işlem koşullarını kimin hazırladığı (daha doğrusu bunların kullanan tarafından hazırlanmamış olması) önemli değildir. Önem taşıyan, bunların diğer tarafla görüşülmesi ve böylece değiştirme olanağının sunulmasıdır. Bu bakımdan devletin hazırladığı genel işlem koşullarının da haksız şartlar hakkındaki düzenlemeye tabi olması mümkündür. Sigorta özel şartları da BK m.20 fk.1 ve TKHK m.5(1) anlamında genel işlem koşulu sayılır. Çünkü bunlar da tıpkı sigorta genel şartları gibi önceden ileride kullanılacak çok sayıda sözleşmede kullanılmak üzere hazırlanmış sözleşme hükümleridir. Sigorta teminatının kapsamını veya sigortacı tarafından alınacak karşılığı (primi) (diğer bir anlatışla sigorta sözleşmesinin sinallagmasını bu sözleşmeyi diğer sözleşmelerden ayıran temel noktaları) belirleyen hükümler ( core terms ) haksız şartlara ilişkin düzenlemeye tabi değildir. Aşağıda esas olarak TKHK da yer alan hükümleri inceleyeceğiz. Ancak bu hükümlerin getirdiği sistem, ana çizgileri açısından BK bakımından da geçerlidir. B. FIKRA 1- Haksız s art kavramı TKHK 5(1) haksız şartı tanımlamaktadır. Genel işlem koşulları içinde yer alan bir sözleşme şartının haksız sayılması aşağıdaki koşulların gerçekleşmesine bağlıdır: - şartın tüketiciyle görüşülmemiş olması - şartın tüketici aleyhine dengesizliğe yol açması 20

TÜKETİCİNİN KORUNMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEMEDE YER ALAN SİGORTA İLE İLGİLİ TEMEL HÜKÜMLER. 16 Ekim 2015 günü yürürlükte olan düzenlemeleri kapsamaktadır

TÜKETİCİNİN KORUNMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEMEDE YER ALAN SİGORTA İLE İLGİLİ TEMEL HÜKÜMLER. 16 Ekim 2015 günü yürürlükte olan düzenlemeleri kapsamaktadır TÜKETİCİNİN KORUNMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEMEDE YER ALAN SİGORTA İLE İLGİLİ TEMEL HÜKÜMLER (TKHK Şerhi- İlgili Yönetmelikler ve On-line Sigorta) 16 Ekim 2015 günü yürürlükte olan düzenlemeleri kapsamaktadır

Detaylı

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU Prof. Dr. SAMİM ÜNAN T.C. Galatasaray Üniversitesi (E.) Öğretim Üyesi SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU TÜKETI CI NI N KORUNMASI HAKKINDA KANUN DA YER ALAN SI GORTA I LE I LGI LI TEMEL HÜKÜMLER ŞERHI I LGI LI YÖNETMELI

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29188 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli

Detaylı

: Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

: Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Sirküler No : 2015/19 Sirküler Tarihi :16.02.2015 Konu : Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Finansal Hizmetlere İlişkin

Detaylı

Yeni Tüketici Kanunu Neleri Düzenliyor?

Yeni Tüketici Kanunu Neleri Düzenliyor? Giriş 28 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ( YTKHK ), özellikle bankalar ile gerçekleştirilen tüketici işlemleri kapsamında, tüketicilerin

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN bul Tarihi: 07/11/2013 rürlüğe Giriş Tarihi : 28/06/2014 Sinan KALENDER 1 Tüketici Hakları Zabıta Tüketici Hakkı Kul Hakkıdır 2 MADDE 1:Amaç Tüketicinin

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27866 Amaç MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mesafeli sözleşmelere

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Duyuru Tarihi: 05.06.2014 Duyuru No: 2014/ 11 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerin

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 10.03.2011 Sayı: 2011/63 Ref: 4/63

SĐRKÜLER Đstanbul, 10.03.2011 Sayı: 2011/63 Ref: 4/63 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.03.2011 Sayı: 2011/63 Ref: 4/63 Konu: MESAFELĐ SÖZLEŞMELERE DAĐR YÖNETMELĐK YAYINLANMIŞTIR 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete de Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015. Konu: FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015. Konu: FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/026 Ref:4/026 Konu: FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYINLANMIŞTIR 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete de Finansal Hizmetlere

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 8 Aralık 2015 Kanunun Kapsamı 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

www.kanunum.com Tüketicinin Korunması Hakkında (Yeni) Kanun 8 Kasım 2013

www.kanunum.com Tüketicinin Korunması Hakkında (Yeni) Kanun 8 Kasım 2013 www.kanunum.com Tüketicinin Korunması Hakkında (Yeni) Kanun YENİ KANUN YENİ KANUNUN GEREKÇESİ YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUN Amaç Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARINDA YENİ DÖNEM

TÜKETİCİ HAKLARINDA YENİ DÖNEM TÜKETİCİ HAKLARINDA YENİ DÖNEM Tüketici haklarında yeni bir dönem başlıyor. Yeni Tüketici Kanunu ile birlikte hukuk sistemine ilk kez giren pek çok düzenleme bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Aidatsız

Detaylı

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin,

Detaylı

ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI 18.05.2009/91 ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 41 No lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde 5838 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle yapılan düzenlemeye

Detaylı

KANUNUM 23. Mayıs.2014

KANUNUM  23. Mayıs.2014 Kanunum.com dan "C-Kitap: Tüketici Hukuku" - TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER (6502 ve 4077 Sayılı Yasaların Karşılaştırması ve Sonraki Değişiklikler) Yeni Tüketici Kanunu 28 Mayıs

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 12247 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6563 Kabul Tarihi : 23/10/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/11/2014 Sayı : 29166 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç

Detaylı

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU Sermayesi: 1.250.000.000 MÜŞTERİYE AİT BİLGİLER : Müşterinin Adı Soyadı TCKN/YKN - Müşteri Numarası İPOTEK TEMİNAI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU KREDİ KURULUŞUNA AİT BİLGİLER: Kredi Kuruluşu (İşbu bilgi

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

ÖZET BİLGİ NOTLARI. Kapsam Madde 2 - (1) Bu Kanun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar.

ÖZET BİLGİ NOTLARI. Kapsam Madde 2 - (1) Bu Kanun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI GEREKÇESİ MADDE 1- Bu madde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun birinci maddesi ile büyük ölçüde örtüşmektedir. 1982 Anayasasının Tüketicilerin korunması

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İşveren Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

İşveren Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu Sayfa 1 / 6 İşveren Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

Haziran 2015 Hukuk Bülteni. Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği

Haziran 2015 Hukuk Bülteni. Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği Haziran 2015 Hukuk Bülteni Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik )28 Mayıs 2015 tarih ve 29369 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olup yayımı

Detaylı

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen. TAŞMAN & ŞANVER Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.tr BÜLTEN ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza nedir? Başka bir elektronik

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR CETVELİ 19 KAYNAKÇA 23 GİRİŞ 41 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ 1.

Detaylı

http://www.kocakbaklava.com.tr/c/mesafeli-sozlesmeler-uyg... 30.12.2015

http://www.kocakbaklava.com.tr/c/mesafeli-sozlesmeler-uyg... 30.12.2015 Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik Sayfa 1 / 3 Müşteri Hizmetleri 0342 321 05 19 Anasayfa % ' Ürünler 1 Ürün Sepette Kurumsal Hoşgeldin, Ali Kılıç Çıkış Yap Kargo Takibi Haberler

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır.

: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. Sirküler No : 2014/82 Sirküler Tarihi : 25.11.2014 Konu : Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ) 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 6563 sayılı Kanun Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 9 Eylül 2015 Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29369

Resmî Gazete Sayı : 29369 28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

MADDE 3 (1) BU YÖNETMELİK, 21/12/1959 TARİHLİ VE 7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNUNUN EK 2 NCİ MADDESİNE DAYANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.

MADDE 3 (1) BU YÖNETMELİK, 21/12/1959 TARİHLİ VE 7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNUNUN EK 2 NCİ MADDESİNE DAYANILARAK HAZIRLANMIŞTIR. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ MADDE 1 (1) BU YÖNETMELİĞİN AMACI, BELLİ BİR SİGORTA İLİŞKİSİNE GİRMEK İSTEYEN KİŞİLERİN, GEREK SÖZLEŞMENİN MÜZAKERESİ GEREKSE KURULMASI SIRASINDA SÖZLEŞMENİN

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK

28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK 28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK (31.10.2012 - R.G. 184 - EK III - A.E. 588 Sayılı Tüzük) TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 ve 55/2010 Sayılı Yasalar) Madde 20 Altında Yapılan

Detaylı

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ 2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, dikey anlaşmaların 7/12/1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun' un 4 ncü maddesi hükümlerinin

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? a) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı b) Sigorta himayesi

Detaylı

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir.

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir. SERMAYEYE EKLENEN K.V.K. NUN 5/1-e MADDESİNDE SAYILI KIYMETLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN İSTİSNA KAZANÇLARIN İŞLETMENİN 5 YIL İÇİNDE TASFİYESİ KARŞISINDA VERGİSEL DURUM 1. KONU Bilindiği üzere 5520 sayılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1. SORUMLULUK...5 I. SORUMLULUK KAVRAMI...5 HUKUKİ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ...6

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

E-TİCARETTE DAMGA VERGİSİ

E-TİCARETTE DAMGA VERGİSİ E-TİCARETTE DAMGA VERGİSİ Ertunç AKSÜMER 44 ÖZ E-ticaret alanında yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte devletler, e-ticarette karşılaşılan sorunları çözmeye ve e-ticareti kontrol altına almaya yönelik çalışmalar

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları Otomobilin arızalanması halinde tüketici sıfatına sahip araç sahibinin 6502 sayılı kanundan tüketici olmayanların da 6098 sayılı kanundan doğan hakları vardır. Genellikle Satıcı bu gibi durumda tamir seçeneğini

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER A) SİGORTA SÖZLEŞMESİ Madde No: I- TEMEL KAVRAMLAR 1. Tanım 1401 2. Karşılıklı sigorta 1402 3. Reasürans 1403 4. Geçerli olmayan sigorta 1404 II- HÜKÜMLER 1. Sözleşmenin yapılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI 11 Soru 1: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna (TKHK) göre mal nedir? 13 Soru 2: Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mal satımından kaynaklanan uyuşmazlıkların

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI

ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI (2001) (UNCITRAL Elektronik Ticaret Çalışma Grubunun 18 19 Eylül 2000 tarihinde Viyana da yapılan 37. toplantısında onaylanan şekliyle) Uygulama

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Ufuk ÜNLÜ 25 ÖZ İnternet kullanıcı sayısının gün geçtikçe artması, ticari ilişkilerin de bu ortama kaymasına neden olmuştur.

Detaylı

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren MADDE 1: TARAFLAR 1.1.SATICI: Ünvanı : caddeonline.com Mail: info@caddeonline.com 1.2 ALICI: İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI nın, üye olurken

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ YAZAR HAKKINDA VII IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU 1- GENEL OLARAK SİGORTACILIK VE SİGORTA HUKUKU 1 2- SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, ÖZELLİKLERİ, SİGORTA HUKUKU

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞINA İLİŞKİN YAŞANAN TEREDDÜTLER

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞINA İLİŞKİN YAŞANAN TEREDDÜTLER EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞINA İLİŞKİN YAŞANAN TEREDDÜTLER ve ÖNERİLERİ Süleyman TUNÇAY* 1-Giriş: T.C. Anayasasının sosyal güvenlik hakkı başlıklı 60 ıncı maddesinde, Herkes, sosyal güvenlik

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMASINA AİT TATBİKAT ANLAŞMASI (İDARİ ANLAŞMA)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMASINA AİT TATBİKAT ANLAŞMASI (İDARİ ANLAŞMA) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMASINA AİT TATBİKAT ANLAŞMASI (İDARİ ANLAŞMA) Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasındaki

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne 05 Kasım 2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne Konu: Konut Finansman Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir Prof. Dr. Didem Algantürk Light Bir malın bir pazardan ötekine aktarılması değişik taşıma sistemleriyle gerçekleşir. Malın

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 21/02/2007 tarihli ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) ile 13/7/1956 tarihli ve

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı