TÜKETI CI NI N KORUNMASI I LE I LGI LI DÜZENLEMEDE YER ALAN SI GORTA I LE I LGI LI TEMEL HÜKÜMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜKETI CI NI N KORUNMASI I LE I LGI LI DÜZENLEMEDE YER ALAN SI GORTA I LE I LGI LI TEMEL HÜKÜMLER"

Transkript

1 TÜKETI CI NI N KORUNMASI I LE I LGI LI DÜZENLEMEDE YER ALAN SI GORTA I LE I LGI LI TEMEL HÜKÜMLER (TKHK Şerhi- I lgili Yönetmelikler ve On-line Sigorta) Samim ÜNAN 7/11/2013 tarihinde kabul edilen ve 2014 yılı Mayıs ayı sonunda yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK), tüketici işlemi niteliğini taşıyan sigorta sözleşmelerine uygulanacak bir çok kural getirmiştir. TKHK ile sigorta sözleşmesini düzenleyen temel yasaların sayısı ikiye çıkmıştır: TTK yanında artık TKHK da önemli bir uygulama alanı bulacaktır. Çünkü ülkemizde yapılan sigorta sözleşmelerinin çoğunluğu tüketici sıfatını taşıyan kişilerle kurulmakta ve TKHK da düzenlenen taksitle satış, işyeri dışında kurulan sözleşme veya mesafeli sözleşme niteliğini taşımaktadır. Kredi bağlantılı sigorta sözleşmeleri de uygulamada özel bir yere sahiptir ve sürekli sayıları artmaktadır. Bu olgular TKHK hükümlerinin sigorta sözleşmeleri bakımından ne kadar önemli olduğunu yeterince anlatmaktadır. Bunların en önemlilerine aşağıda değineceğiz. BI RI NCI KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sag lık ve güvenlig i ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sag layıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu giris imlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların olus turulmasında gönüllü örgütlenmeleri tes vik etmeye ilis kin hususları düzenlemektir. A. Sigorta alanında tüketicinin korunması Sigortaya ilişkin özel düzenleme sigorta ettirenleri/sigortalıları özel olarak korumaktadır. Bu koruma aşağıdaki araçlarla sağlanmaktadır: - Sigorta sözleşmesine ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin bir çoğunun sigorta ettirenler/sigortalılar yararına emredici olması (yaklaşık yüzde yetmiş) - Sigortacılık Kanunu nda yer alan hükümler - Sigortacılık alanında düzenleme ve denetleme yapmak bakımından görevli/yetkili olan kamu makamının işlemleri. 1

2 Yukarıda sayılan koruma yalnızca tüketici sıfatına sahip olan sigorta ettirenler/ sigortalılar için değil, çok güçlü olan sigorta ettirenler (büyük endüstri veya hizmet şirketleri) için de mevcuttur. Türk hukuku büyük riskler ile büyük risk niteliğini taşımayan (diğer) riskler ayırımını yapmamakta ve özellikleri ne olursa olsun bütün sigorta ettirenleri/sigortalıları her türlü rizikoları bakımından eşit biçimde korumaktadır. I. Sigorta ilis kisine TKHK hükümlerinin uygulanmasına gerek olup olmadıg ı sorunu Tüketicinin korunması bağlamında ilk olarak tartışılması gereken husus ayrıntılı özel yasal düzenlemelerle zaten geniş bir koruma altında olan sigorta tüketicilerinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde ayrıca korunmalarına gerek olup olmadığıdır. Sigortacılık etkinliği özel olarak düzenlenmiş ve deyim yerindeyse yasal koruma altındaki bir etkinliktir tarihli Sigortacılık Kanunu ile getirilmiş olan hükümler sigorta yaptıranların hak ve çıkarlarının güvence altında tutulması amacıyla devletin başlıca aktörleri (sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, sigorta aracıları, eksperler ve diğerlerini) denetlemesine ve bazı düzenlemeler yapmasına ilişkin ana ilkeleri ve sigorta yaptıranlar için oluşturulan güvenceleri (mesela Güvence Hesabı, karşılıklar, teminatlar), sigorta yaptıranlar ile sigortacılar (veya Güvence Hesabı) arasında baş gösterecek uyuşmazlıkların çözümlenmesine ilişkin özel olanakları (mesela sigortacılıkta tahkim ) ortaya koymaktadır. Sigorta sözleşmesine uygulanacak yasal kuralları içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK) ise, yüzde yetmişten fazla oranda emredici hüküm öngörerek sigorta sözleşmesinden (tüketici sıfatına sahip olup olmadıklarına bakmadan) yarar sağlayan herkesi korumuştur. Bu koruyucu mekanizmalara ek olarak, ülkemizde sigorta genel koşulları devlet tarafından belirlenmekte (düzenlenmekte ve yayınlanmakta) ve sigortacıların yapacakları sigorta sözleşmelerinde (ana içerik olarak) bu genel koşulları kullanmaları da yasal bir zorunluluk haline getirilmiş bulunmaktadır (bu kanımızca yanlış bir çözümdür; Türkiye nin bu yanlıştan en kısa zamanda dönmesi gerekir). Sigorta genel koşulları, ülkemizde genellikle sigortacıların haklarını kısıtlayıcı ve sigortadan yararlananların durumlarını kuvvetlendirici bir biçimde kaleme alınmaktadır. Bütün bunlar sigorta yaptıranların ve sigorta sözleşmesinden yarar sağlayanların sigortacı karşısında geniş biçimde (en azından yeterince) korunduğu anlamına gelmektedir. Bu da, tüketicilerin korunmasına ilişkin kurallara sigorta alanında gereksinim olmadığı düşüncesini güçlendirmektedir. Ancak, tüketicilere sigorta dışındaki ilişkilerde sağlanan korumadan onları sigorta alanında yoksun bırakmanın da kabul edilmesi mümkün bir çözüm olmadığı ortadadır. Eğer sigortayı özel olarak düzenleyen kuralların tamamı, tüketicinin korunmasına ilişkin hükümlerden daha geniş bir koruma getirmekte ise, o takdirde tüketicilere ilişkin düzenlemeye gereksinim kalmaz. Buna karşılık, eğer sigorta hakkındaki kurallar tüketicilere ilişkin kuralların sağladığı korumadan daha geride ise, o zaman tüketici hukukunun da devreye girmesi lazım gelir. Bugünkü durum, tüketicilere ilişkin birçok 2

3 kuralın sigortayı düzenleyen kurallardan daha fazla ölçüde tüketici dostu olduğunu göstermektedir. Bu da bize tüketici hukukunun sigorta alanında geçerli olması gerektiğini kanıtlamaktadır. Diğer yandan, sigorta hukukunun sigorta yaptıran ve sigortadan yararlanan bütün kişiler için öngördüğü korumadan tüketici sıfatına sahip sigorta ettiren/sigortalıların aynı düzeyde yararlanmaları da gereklidir (madalyonun öbür yüzü). Bir hukuk sisteminin tüketici olmayanlara (mesela tacirlere, profesyonellere) sağladığı korumadan tüketicileri yoksun bırakması düşünülemez. Şu halde, sigorta tüketicisi - hem sigorta hukukundaki koruyucu düzenlemeden - hem de tüketici hukukundaki koruyucu düzenlemeden yararlanacaktır. Söz konusu çifte koruma bazı durumlarda şu sonuca yol açabilmektedir: Aynı husus (mesela bilgilendirme) hem tüketiciye ilişkin düzenlemede hem de sigortaya ilişkin düzenlemede ayrı ayrı ve bazı farklarla düzenlenmiş olabilmektedir. Böyle bir olasılıkta kanımızca tüketicinin lehine olan hükümlerin tamamı (kümülatif olarak) uygulanmalıdır. II. Sigorta tüketicisi kavramı Büyük riskler ile diğer riskler ayırımını benimseyen ülkelerde (özellikle Almanya, Fransa) karşımıza çıkan görünüm, tüketici hukukunda verilen tüketici tanımının sigorta alanındaki tüketici tanımından farklı oluşudur. Bu noktada sigorta tüketicisi (insurance consumer) kavramından kısaca söz etmemiz lazım gelir: Örnek aldığımız Avrupa Birliği ndeki sigortaya ilişkin düzenlemelerde, küçük ve orta ölçekli işletmeler de (KOBİ ler) tüketiciler gibi korunmakta, sigorta sözleşmesi hukukuna ilişkin sigorta ettireni koruyucu emredici kurallar ve sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü yalnızca büyük riziko söz konusu ise devre dışı kalmaktadır. Büyük riziko deyimi, yukarıda Yasal Düzenlemenin Temel Eksikleri/Hatalı Tercihleri başlığı altında açıkladığımız üzere belirli ölçüyü aşan büyüklükteki (mesela 250 kişiden fazla çalışanı bulunan veya senelik cirosu belirli bir tutarı aşan) işletmelerle ilgili olan rizikoları veya yasa gereği büyük riziko niteliğinde sayılan rizikoları (mesela kredi sigortası, yük sigortası) anlatır. Türkiye de ise, TTK başlangıçta büyük riziko kavramından habersiz olarak hazırlanmış, taslağın ortaya çıkmasından kanunun çıkarılmasına kadarki aşamalarda ise büyük riziko sayılması gereken rizikoların bilgilendirme yükümlülüğünden ve emredici hükümlerden ayrık tutulmasına ilişkin öneriler dikkate alınmamıştır. Oysa, büyük rizikoların söz konusu olduğu hallerde bizde de Kara Avrupası nın önde gelen devletlerindeki çözümlere yer verilmeliydi. Şu halde günümüz hukukunda, sigorta tüketicisi küçük ve hatta orta ölçekli ticaret ve endüstri şirketlerini ve profesyonelleri de kapsamaktadır. Başka bir anlatışla, sigorta alanında özel koruma altında olan müşteriler yalnızca tüketicilerle sınırlı değildir. 3

4 Büyük risklerin söz konusu olmadığı bütün durumlarda emredici hükümler devreye girmekte ve sigorta ettiren/sigortalıların hak ve çıkarları bunlar sayesinde güvence altında tutulmaktadır. III. Tüketici is lemi nitelig indeki sigorta ilis kisine uygulanacak kurallar Tüketici sıfatını taşıyan kişilere uygulanacak kurallar (tüketici hukuku) bu sıfata sahip olmayanlara uygulanacak kurallardan (genel hükümler, ticaret hukuku hükümleri) farklı olduğuna göre, çifte düzenlemeye tabi olma durumu sigorta ilişkisinde de söz konusu olacaktır. Tüketici niteliğini taşıyan sigorta ettirenlere sigortayı özel olarak düzenleyen kurallar ve (sigorta ettirenin daha lehine olmak koşuluyla bunlardan önce gelmek üzere) tüketicileri korumaya yönelik kurallar; tüketici niteliğini taşımayan sigorta ettirenlere ise yalnızca sigorta ilişkisi hakkındaki hükümler uygulanacaktır. Tüketici işlemi niteliğindeki sigorta sözleşmelerine (sigorta ettirenin ticari veya mesleki amaçla yaptırmadığı sigortalar) uygulanacak iki ayrı kategori kuraldan hangisi tüketicinin daha lehine ise, o kurallara öncelik verilecektir. Bu sebeple eğer sigorta mevzuatı, tüketici mevzuatına oranla tüketici sigorta ettirenin çıkarını daha fazla gözetmekte ve ona daha geniş bir koruma sağlamakta ise tüketici mevzuatı değil, sigorta mevzuatı uygulama alanı bulacaktır. Bu noktada şu soruna da değinmemiz gerekir: Bir sigorta sözleşmesinin tüketici niteliğini taşımayan bir sigorta ettiren tarafından bir tüketici sigortalı hesabına (lehine) yapılmış olması durumunda acaba tüketiciyi koruyan özel hükümler uygulanacak mıdır? Konu tartışmaya elverişli görünmektedir. Son aşamada sigorta sözleşmesinden yararlanan kişinin bir tüketici olduğu ve bunun da sözleşme yapılırken sigortacı tarafından bilindiği durumlarda, en azından tüketiciyi koruyucu bazı hükümlerin uygulama alanı bulması gerektiği düşünülebilir. Bununla birlikte, TKHK m.3(l) tüketici işlemini tüketici ile kurulan sözleşme olarak tanımlamış olduğundan, sözleşmenin tarafının tüketici olmadığı hallerde kural olarak TKHK hükümlerinin uygulanmayacağı sonucunun çıkarılması da mümkündür. Diğer taraftan çift amaçlı (kısmen mesleki veya ticari amaçla yapılan) bir sözleşmede, o sözleşmenin tüketici işlemi sayılıp sayılmayacağı ağır basan amaç dikkate alınarak belirlenmelidir. IV. Emredici nitelik TKHK, tüketici işlemlerinde tarafların hak ve yükümlülüklerini (satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasındaki sözleşme ilişkisini) düzenlerken, getirmiş olduğu hükümlerin aksinin kararlaştırılamayacağına ilişkin açık bir kurala yer vermemiştir. Ancak, bu kuralların aksinin kararlaştırılabilmesine olanak tanımak TKHK nın çıkarılma amacına ters düşer. Bu sebeple bu yasadaki kuralların tarafların anlaşmasıyla etkisiz hale getirilemeyeceği kabul edilmelidir. 4

5 V. Yönetmelikler TKHK, Anayasa nın güvencesi altında olan sözleşme özgürlüğünü sınırlayıcı birçok kural içermektedir. Sözleşme özgürlüğünün yasa ile daraltılması ancak ayrık hallerde ve kamu için yarar sağlaması koşuluyla söz konusu olur. TKHK satıcı veya hizmet sağlayıcılar aleyhine olan bu sınırlamaları tüketicileri koruma amacıyla getirmiştir. Ancak, sınırlamaların önemli bir bölümü de yönetmeliklere bırakılmıştır. Bu seçim temel hukuk düzeni ile bağdaşmamaktadır. Türkiye, yaptığı kanunları özet biçiminde tasarlamakta; çok önemli ayrıntılar yasama tarafından belirlenmemekte ve yönetimin takdirine bırakılmaktadır. Bu çok yanlış ve yönetimin keyfiliğine (en azından yargı bunu saptayana kadar) yeşil ışık yakan uygulamadan en kısa zamanda vaz geçilmesi lazımdır. B. I lgili yasa hükümleri Kapsam MADDE 2 (1) Bu Kanun, her türlü tüketici is lemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar. Sigorta sözleşmesi de aşağıda göreceğimiz gibi (çoğu halde) bir tüketici işlemidir. Dolayısıyla tüketici işlemi niteliğini taşıyan bütün sigorta sözleşmelerinde TKHK uygulanabilecektir. TKHK, tüketici işlemi niteliğindeki hukuksal işlemlere uygulanır (TKHK m.2). Tüketici işlemi TKHK m.3(l) de tanımlanmıştır. Bu tanım uyarınca tüketici işlemi deyimi mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dahil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade etmektedir. Görüldüğü gibi tüketici işlemi tanımı sigorta sözleşmesini de (açıkça) içermektedir. Öte yandan, TKHK m.49(1) (cümle 1) sigortanın, bir finansal hizmet olduğunu belirtmiştir. TKHK hizmet deyimini de açıklığa kavuşturmuştur (TKHK m.3(d)). Buna göre hizmet, ücret veya başkaca bir çıkar karşılığında yapılan (veya yapılacağı söz verilen) mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusudur. Tüketici işleminin bir tarafı (mal) satıcı veya (hizmet) sağlayıcı; diğer tarafı ise tüketicidir. TKHK tüketiciyi ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlamıştır (TKHK m.3(k)). Yukarıda tüketici hukukunun tüketici kavramıyla sigorta hukukunun sigorta tüketicisi kavramlarının aynı olmadığını; sigorta sözleşmesi hukuku alanında küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin de sigorta tüketicisi sayılarak emredici hükümlerle korunduğunu vurgulamıştık. Sigortacı, TKHK anlamında bir hizmet sağlayıcıdır. TKHK m.3(ı) kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet 5

6 sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişinin (hizmet) sağlayıcı (sayılacağını) hükme bağlamıştır. Yukarıda değindiğimiz hükümler çerçevesinde, TKHK hükümlerinin sigorta sözleşmelerine de uygulanacağı ve sigortacının hizmet sağlayıcı sıfatıyla kendisinden sigorta ürünü satın alanlara karşı sorumlu olacağı açıktır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Kanunun uygulanmasında; d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat kars ılıg ında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sag lama dıs ındaki her türlü tüketici is leminin konusunu, Sigorta, yukarıda da belirttiğimiz gibi, TKHK anlamında bir (finansal) hizmet niteliğini taşımaktadır (TKHK m.49(1)). f) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdig i veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek s ekilde kaydedilmesini ve deg is tirilmeden kopyalanmasını sag layan ve bu bilgiye aynen ulas ılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı, Kalıcı veri saklayıcısı (durable medium, support durable) son zamanlarda çok önem kazanmış olan bir araçtır. Yazılı şekil koşulunun bazı hallerde geçerli bir alternatifini oluşturan kalıcı veri saklayıcısı, sigorta uygulamalarında da dünyada gittikçe daha yaygın bir kullanım alanı kazanmaktadır. TKHK, gelişmelere koşut bir biçimde, bilgilendirmenin kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yapılmasına olanak tanımıştır. Kalıcı veri saklayıcısı bilginin saklanmasını ve daha sonra incelenmesini sağlamaktadır. SMS, CD, DVD, e-posta, hafıza kartı, web sayfası kalıcı veri saklayıcısı niteliğine sahip ortamlardır. g) Konut finansmanı kurulus u: Konut finansmanı kapsamında dog rudan tüketiciye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama s irketleri ve finansman s irketlerini, g ) Kredi veren: Mevzuatı gereg i tüketicilere kredi vermeye yetkili olan gerçek veya tüzel kis iyi, ı) Sag layıcı: Kamu tüzel kis ileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kis iyi, Sigortacı, yukarıda da vurgulamış olduğumuz üzere, TKHK anlamında bir hizmet sağlayıcıdır. 6

7 k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kis iyi Tüketici tanımı tartışmalara yol açmış olan bir husustur. Özellikle üç hal duraksamaya neden olmuştur: - Tüketicinin gelecekte yürütmeye başlayacağı mesleksel (veya ticari) etkinliği amacıyla bir işlem gerçekleştirmesi (mesela bir süre sonra açacağı büro için almış olduğu elektronik cihaz için sigorta yaptırması). - Bir kişinin ticari veya mesleksel amaçlar doğrultusunda hareket etmekle birlikte, uzmanı olmadığı bir alanda işlem gerçekleştirmesi (mesela, avukatın bürosu için alarm satın alması). Bu son olasılıkta şu hususu özellikle vurgulamak lazımdır: Sigorta ürünü satın almak, çok büyük bir çoğunlukla sigorta sektöründe etkin olan kişilerin uzmanı oldukları bir sigortayı yaptırmaları dışında- bu son hal kapsamında sayılacaktır. Çünkü sigorta özel bir uzmanlık alanıdır ve uzak görüşlü davranmakla yükümlü olan tacirler dahi bu uzmanlığa sahip olmakta çok zorlanırlar. - Tüketicinin aynı anda hem mesleksel (veya ticari) etkinliği amacıyla hem de özel amaçlarla işlem gerçekleştirmesi (mesela hem ticarette hem de özel hayatta kullanılan motorlu araç için sigorta yaptırılması; home-office (ev-işyeri) için yangın sigortası yaptırılması) Gelecekte yürütülecek mesleksel etkinlik tüketici sayılmayı gerektirmez. Tacirin uzmanı olmadığı alanda işlem yapması da tüketici sıfatını kazanmasına kural olarak yetmez. Çifte amacın söz konusu olduğu hallerde ise, hangi amacın ağır bastığı belirleyici olabilir. TKHK nın tüketici tanımı, dernek ve vakıfları da kapsamaktadır. Ancak iktisadi işletmeye sahip dernek ve vakıfların bu işletme kapsamındaki etkinlikleri bakımından tüketici sayılmamaları gerekir. l) Tüketici is lemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kis ileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kis iler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, tas ıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözles meler de dâhil olmak üzere her türlü sözles me ve hukuki is lemi, ifade eder. TKHK, tüketici işlemini tanımlarken, sigorta sözleşmesinin de (sigortacı ile bir tüketici arasında kurulmak kaydıyla) bu nitelikte olduğunu belirtmiştir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi TKHK daki tanım uyarınca taraflardan birinin tüketici olmadığı bir sözleşmeyi tüketici işlemi saymak zordur. Buna karşılık, bir tacirin tüketicileri temsil ederek sigorta sözleşmesi kurması (mesela işveren tarafından çalışanların temsilcisi olarak yapılan kaza sigortası) tüketici işlemi sayılmalıdır. 7

8 I KI NCI KISIM Genel Esaslar TKHK Genel Esaslar başlıklı ikinci kısmında tüketici işlemlerinde geçerli olacak temel ilkeleri (m.4), tüketici sözleşmelerindeki haksız şartları (m.5), satış veya hizmet sağlamaktan kaçınmayı (m.6) ve sipariş edilmeyen mal ve hizmetleri (m.7) hükme bağlamaktadır. Genel esaslar kısmındaki bütün hükümler sigorta bakımından önemlidir. Temel ilkeler MADDE 4 (1) Bu Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözles meler ile bilgilendirmeler en az on iki punto büyüklüg ünde, anlas ılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir s ekilde düzenlenir ve bunların bir nüshası kâg ıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir. Sözles mede bulunması gereken s artlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda, eksiklik sözles menin geçerlilig ini etkilemez. Bu eksiklik sözles meyi düzenleyen tarafından derhâl giderilir. (2) Sözles mede öngörülen kos ullar, sözles me süresi içinde tüketici aleyhine deg is tirilemez. (3) Tüketiciden; kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak yapılmasını bekledig i ve sözles meyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında yer alan edimler ile sözles meyi düzenleyenin kendi menfaati dog rultusunda yapmıs oldug u masraflar için ek bir bedel talep edilemez. Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kurulus lar ve kart çıkaran kurulus lar tarafından tüketiciye sunulan ürün veya hizmetlerde ise tüketiciden faiz dıs ında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilis kin usul ve esaslar Bakanlıg ın görüs ü alınarak bu Kanunun ruhuna uygun olarak ve tüketiciyi koruyacak s ekilde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir. (4) Bu Kanunda düzenlenen sözles melere istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilis kin bilgilerin, sözles menin eki olarak kâg ıt üzerinde yazılı s ekilde tüketiciye verilmesi zorunludur. Uzaktan iletis im aracıyla kurulan sözles melerde ise, bu bilgiler kullanılan uzaktan iletis im aracına uygun s ekilde verilir. Bu bilgilerin tüketiciye verildig inin ispatı sözles meyi düzenleyene aittir. (5) Tüketicinin yapmıs oldug u is lemler nedeniyle kıymetli evrak nitelig inde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak s ekilde senet düzenlenebilir. Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir. (6) Tüketici is lemlerinde, tüketicinin edimlerine kars ılık olarak alınan s ahsi 8

9 teminatlar, her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılır. Tüketicinin alacaklarına ilis kin kars ı tarafça verilen s ahsi teminatlar dig er kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılır. (7) Temerrüt hâli de dâhil olmak üzere, tüketici is lemlerinde biles ik faiz uygulanmaz. A. FIKRA 1- Yasa uyarınca yazılı olarak düzenlenmesi gereken sözles meler ve yazılı yapılması gereken bilgilendirmeler; sözles medeki eksik hükümler TKHK 4(1) yazılı şekil koşulu ve bilgilendirme hakkında özel bir düzenleme getirmiştir. Buna ek olarak bazı koşulların eksik olmasının sözleşmenin geçerliğine etkisi hususu da bu fıkrada özel olarak düzenlenmiştir. I. TKHK da s ekle tabi kılınmıs olan tüketici is lemleri ve bilgilendirmeler 1) Bilgilendirmeler TKHK, birçok hükmünde sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü altında olacağını öngörmüş bulunmakla birlikte, bu bilgilendirmenin yazılı olarak yerine getirilmesi zorunluluğunu özel olarak vurgulamamıştır. - Taksitle satışa ilişkin TKHK m.18(1), bu tür satışlarda tüketicinin cayma hakkına sahip olacağını öngörmüştür. TKHK m.18(2) bu hususta tüketicinin bilgilendirileceğini hükme bağlamakta ve bilgilendirmenin yapıldığını kanıtlama yükünün sigortacının üzerinde olacağını belirtmektedir. Bununla birlikte bilgilendirmenin şekli konusunda herhangi bir yasal düzenleme yoktur. Ayrıntılar TKHK m.21(2) uyarınca yönetmelikte yer alacaktır. - İş yeri dışında kurulan sözleşmelere ilişkin TKHK m.47(3) de bu çeşit sözleşmelerde bilgilendirme yükümlülüğünün mevcut olacağını belirtmiş olmakla birlikte, bunun şekline ilişkin açıklık içermemekte, bu hususu yönetmeliğe bırakmaktadır. - Mesafeli sigorta sözleşmelerinde ise TKHK m.49(2) kullanılan iletişim araçlarına uygun biçimde bilgilendirme yapılacağını hükme bağlamıştır. Online sigorta sözleşmeleri ile çağrı merkezi aracılığıyla yapılan sigorta sözleşmelerinde sözleşme öncesinde kağıt üzerinde bilgilendirme zaten konu dışıdır. Yönetmeliklerin bazılarında ise, bilgilendirme yükümlülüğünün kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yerine getirilmesi gerektiği öngörülmüştür: - Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (FHİMSY) m. 6(1) bilgilendirmenin kural olarak kağıt üzerinde (yazılı olarak) veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yapılacağını 9

10 - İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği (İYDKSY) m.5(1) de iş yeri dışında yapılan sözleşme niteliğini taşıyan tüketici işlemlerinde tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bilgilendirileceğini hükme bağlamışlardır. Buna karşılık, Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik (TSSHY) bilgilendirme yükümlülüğünü yalnızca cayma hakkı konusunda öngörmüştür (m.7(4) cümle 2). Bu yönetmelikte yer alan hüküm yasadaki cümleyi aynen tekrarlamakta ve yalnızca cayma hususunda tüketicinin bilgilendirildiğinin uyuşmazlık halinde hizmet sağlayıcı (sigortacı) tarafından kanıtlanacağını belirtmekle yetinmiş bulunmaktadır. Bu noktada özellikle şu hususu vurgulamamız gerekir: Gerek FHİMSY gerek İYDKSY - bir yandan ön bilgilendirme adı altında sözleşme öncesinde tüketiciye bazı bilgilerin aktarılacağını - diğer yandan aktarılan ön bilgiler de dahil bütün sözleşme koşullarını içeren bir sözleşme düzenleneceğini ve yine sözleşme öncesinde tüketiciye (kendisini bağlamadan önce) verileceğini hükme bağlamışlardır (FHİMSY m.6(1) ve (2) ve m. 7(1); İYDKSY m.5(1) ve m.7(2)). Buna karşılık TSSHY ön bilgilendirmeyi gerekli görmemiştir. Ön bilgilendirme tüketicinin sözleşmeyi yapıp yapmama konusundaki kararını bilgilenmiş olarak (yeterince düşündükten ve gerektiğinde kıyaslama yaptıktan sonra) vermesini sağlamaya yöneliktir. Ancak, yalnızca sözleşmenin esaslı unsurlarını değil, bütün ayrıntılarını ve bu arada ön bilgilendirmeye konu olan hususları da içeren bir yazılı sözleşme metni düzenleme ve tüketicinin kabulüne sunma yükümlülüğü ( geniş kapsamlı şekil koşulu ) benimsenince aynı (ön) bilgiler tüketiciye sözleşme öncesinde iki kere aktarılmış olacaktır. Bunun gerekli (teke indirilmesinin daha uygun) olup olmadığı tartışmaya açık görünüyor. Çifte aktarım tüketiciye iki değişik aşamada değerlendirme yapma fırsatı verecektir. Bu yönden yararlı sayılabilir. 2) Sözles meler a) Yazılı s ekil s artı TKHK bazı sözleşme türlerinin yazılı olarak yapılması gerektiğini öngörmüştür. Mesela - TKHK m.17(3) uyarınca taksitle satış sözleşmesi - TKHK m.47(4) uyarınca işyeri dışında kurulan sözleşmeler yazılı şekil koşuluna tabidir. Yazılı şekil kural olarak sözleşme metninin kağıt üzerinde yer alması ve tarafların bu içerikte bir sözleşme ile bağlı olmaya yönelik iradelerini metnin altını imzalayarak ortaya koymaları anlamına gelir (BK m. 14 fk.1). Bununla birlikte, imzalı mektup, teyit edilmiş faks veya buna benzer iletişim araçları ya da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler de yazılı şekil yerine geçer (BK m.14 fk.2). 10

11 Yazılı şekil koşulunun temel bir unsuru olan imza kural olarak el ile atılmalıdır (BK m.15 fk.1). El ile atılan imzanın eşdeğeri ise güvenli elektronik imzadır (BK m.15 fk.2). BK m.12 fk.2 uyarınca yasada öngörülen şekil kural olarak geçerlilik şekli olduğundan, TKHK nın yazılı şekil koşuluna tabi tuttuğu sigorta sözleşmelerinde karşılıklı borç altına giren sigortacı ve tüketicinin imzaları bulunmalıdır. Bu gerek yerine gelmedikçe şekle uygun işlem yapılmış olmaz ve sözleşme geçerli biçimde kurulmuş sayılmaz. Belirtmek lazım gelir ki, sözleşme kurulmadan önce tüketiciye verilen metinler (mesela ileride yapılacak sözleşmenin hükümlerini içeren bilgilendirici taslaklar), sigortacı tarafından imzalanmış olsalar da tüketici açısından henüz bağlayıcı değildirler. Ancak BK m.14 fk.2 bazı koşullarla el ile atılmış (ıslak) imza gereğinin ortadan kalkmış olacağını belirtmiştir: Teyit edilmiş faks veya buna benzer iletişim araçlarıyla gönderilip saklanabilen metinler yazılı şeklin yerini tutma özelliğini taşımaktadır. Borçlar Kanunu nun anlatımı başarılı sayılamaz. BK m.14 fk.2 elma ve armut toplamından oluşan bir hükümdür: - Bu fıkranın baş tarafında, geleneksel çözüm tekrarlanmış ve imzalı mektup ve (artık nesli tükenmiş bir uygulama olan) aslı imzalanmış telgrafın yazılı şekil koşulunun yerine gelmiş kabul edilmesi için yeterli olacağı belirtilmiştir. Bu iki durumda da imza mevcuttur. Fıkranın son kısmındaki güvenli elektronik imza kullanılarak oluşturulan metinlerin yazılı şekle eşdeğer olacağı anlamına gelen hüküm de güvenli elektronik imzanın el yazısıyla atılmış imza ile bir tutulacağı kuralı ile uyumludur. BK m.15 fk.1 cümle 2 ıslak imza ile güvenli elektronik imza arasındaki denkliği açık biçimde vurgulamıştır. Bu halde de ıslak imzanın eşdeğerinden söz edilebilir. - Buna karşılık fıkranın ortasındaki teyit edilmiş faks veya benzeri iletişim araçlarıyla gönderilen (saklanmaya elverişli) metinler ne ıslak imzaya ne de güvenli elektronik imzaya eşdeğer nitelik taşır. Faks facsimilé- bir metnin kopyasının elektronik yolla bir başkasına aktarılması, diğer bir anlatışla elektronik yolla başka bir yerde üretilmesidir. Ancak, kopyası aktarılan orijinal metinde imza bulunmayabilir; BK yalnızca imzalı faksları kapsayan bir düzenleme getirdiği yolunda hiç bir sınırlama içermemektedir. Kaldı ki, BK, benzer iletişim araçları ile (mesela Internet üzerinden e-posta içeriği veya eki olarak) gönderilen metinlerin imza veya bunun kopyasını içermesi gerektiğini de öngörmemiştir (Elektronik ortamda üretilen metinlerde ıslak imza değil ancak kopyası bulunabilir). Bu sebeplerle, yazılı şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmeyi mesajının teyidi ile (güvenli elektronik imza kullanılması gerekmeksizin) geçerli biçimde kurmak olanaklıdır. - Her iki tarafa birden borç yükleyen sözleşmelerde tarafların ikisi de imza atmak veya imza yerini tutan işlemde bulunmak zorundadır. Borçlar Kanunu nun aradığı teyit kanımızca metni (mesela faksı) göndermiş ve bu 11

12 metinle borç üstlenmiş olan kişi tarafından gerçekleştirilecektir. Diğer bir anlatışla yalnızca faksı göndermek yeterli olmayacak, ikinci bir işlemle (teyit) beyan sağlamlaştırılacaktır. Yasanın teyit koşulunu aramasının gerekli olmadığını düşünmekteyiz. Çözüm şöyle olabilirdi: Orijinal (ıslak imzalı) belgenin kullanılan iletişim yöntem veya aracıyla yollanmasının mümkün olmadığı hallerde (mesela faks, Internet), bunun bir kopyasının yollanması yeterli görülebilirdi. Mesela ıslak imzalı orijinal belge, taratıldıktan sonra bilgisayara kaydedilip daha sonra e-posta eki olarak iletildiği zaman durum böyledir. Buna karşılık asıl (ıslak imzalı) belgenin fotokopisinin adi (elektronik olmayan) postayla gönderilmesi veya ıslak imzalı asıl belgenin varlığını göstermeyen e-posta mesajları yeterli sayılmayabilir. Tüketici işlemlerinde yazılı şekil şartı tüketiciyi korumaya yönelik olduğundan, onun sözleşmeyi kurucu beyanının sözleşme metni altına atacağı (ıslak) imza veya teyit edeceği bir faks gönderisi veya yine teyit edeceği bir uzaktan iletişim aracıyla yollanmış iletide yer alması gerekir. Fakat, sözleşmenin bütün koşullarını içeren bir metin sigorta tüketicisine, sözleşmeyi kuran irade açıklamasını yapmadan önce elektronik yolla ulaştırılmış ise, bu metnin sigorta tüketicisi tarafından imzalanarak geri gönderilmesi, imzalandıktan sonra bu imzalı metnin taratılarak e-posta ekinde yahut faksla geri gönderilmesi (ayrıca teyit gerekmeksizin) yeterli görülebilir. Yazılı şekil şartının mevcut olmadığı mesafeli sigorta sözleşmelerinde ise, sigorta ettirenin basit onayı ile yetinilebilir. İş yeri dışında yapılan sözleşmeler de TKHK da yazılı şekle tabi kılınmışlardır. Ancak yönetmelik (İYDKSY) finansal hizmetlere ilişkin tüketici sözleşmelerini yasanın uygulama alanı dışında bıraktığı için iş yeri dışında kurulan sigorta sözleşmeleri hakkında TKHK ve İYDKSY hükümleri uygulanmayacaktır. b) Sözles menin bir nüshasının tüketiciye verilmesi TKHK, bazı sözleşmelerin yazılı şekilde kurulması gerektiğini hükme bağladıktan başka, tüketici ile yapılan sözleşmenin bir nüshasının (o sözleşme yazılı şekil koşuluna tabi bulunmasa dahi) tüketiciye (kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla) verilmesi lüzumunu da hükme bağlamıştır. - TKHK m.4(1) cümle 1 uyarınca tüketiciye verilecek nüsha, yazılı şekle tabi olan sözleşmelerde tüketici tarafından da imzalanmış olan sözleşme metnini aynen içermelidir. - TKHK m.4(1) cümle 1 sözleşmenin veya bilgilendirmenin bir nüshasının tüketiciye kalıcı veri saklayıcısı ile (de) verilebilmesine açıkça olanak tanımış olduğundan, sigortacı, ıslak imzalı nüsha vermek yerine bunun elektronik ortama aktarılmış bir örneğini (kopyasını) ulaştırmakla yetinebilecektir. Yazılı şekle tabi kılınmış olan sözleşmelerde, tüketicinin imzasını attığı asıl nüshayı veya asıl nüshalardan birini elinde bulundurmayı istemesi durumunda sigortacının buna karşı çıkmaması gerekir. c) Sigorta poliçesi 12

Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi

Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi Dr. Samim ÜNAN İstanbul, 4 M ay 2012 SİGORTA HUKUKU TÜRK DERNEĞİ (AIDA TURKEY) Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi Dr. Samim Ünan Şubat

Detaylı

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ Esas No : 1/787, 2/34, 2/49, 2/109, 2/280, 2/461, 2/576, 2/726, 2/882 4/7/2013 Karar No: 14 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 12151 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6502 Kabul Tarihi : 7/11/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 28/11/2013 Sayı : 28835 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 54 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Detaylı

4077-6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN K ARŞILAŞTIRMASI

4077-6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN K ARŞILAŞTIRMASI ANKAR A BAROSU 4077-6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN K ARŞILAŞTIRMASI Ankara Barosu Tüketici Hakları Kurulu 2014 ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA Tel: (0.312)

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı,

Detaylı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 07.11.2013 tarihi itibariyle TBMM de kabul edilmiş olup 28 Kasım 2013 tarihinde

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TÜKETİCİ KREDİLERİ A)Türk Tüketici Hukukunda Tüketici Kredilerine İlişkin Düzenleme 1. TKHK'daki Tüketici Kredilerine ilişkin Düzenlemenin Amacı ve Kapsamı: Hukukumuzda Tüketicinin

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU Dinamikler İlkeler Zorunlu Hedefler Ticari İşletme Sermaye Şirketleri 1 ISBN : 978-9944-737-10-4 GİRİŞ I. Yeni Bir Ticaret Kanunu nu Gerekli Kılan Sebepler ve Dinamikler

Detaylı

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ. The Role of Information Technologies in Insurance Sector

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ. The Role of Information Technologies in Insurance Sector Sigortacılık Sektöründe Bilişim Teknolojilerinin Rolü 1819 SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ The Role of Information Technologies in Insurance Sector Prof. Dr. Huriye KUBİLAY Arş. Gör.

Detaylı

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN GENEL İŞLEM KOŞULLARININ KONU BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI *

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN GENEL İŞLEM KOŞULLARININ KONU BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI * 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Genel İşlem Koşullarının 1 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN GENEL İŞLEM KOŞULLARININ KONU BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI * Doç. Dr. Murat AYDOĞDU **

Detaylı

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

GENEL İŞ KOŞULLARI VE GENEL İŞ KOŞULLARININ DENETLENMESİ

GENEL İŞ KOŞULLARI VE GENEL İŞ KOŞULLARININ DENETLENMESİ Genel İş Koşulları ve Genel İş Koşullarının Denetlenmesi 81 GENEL İŞ KOŞULLARI VE GENEL İŞ KOŞULLARININ DENETLENMESİ Prof. Dr. Şükran ERTÜRK * GİRİŞ Günümüze birçok alan ve sektörde, tarafların serbest

Detaylı

YÖNETMELİK. TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sayın Ahmet İyimaya TBMM Adalet Komisyonu Başkanı TBMM Adalet Komisyonu Ankara Sayın İyimaya, İstanbul, 25.03.2008 Ref No:AK/bs/08-690 Türk Borçlar Kanunu Tasarısı hakkındaki görüşlerimizi talep ettiğiniz

Detaylı

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail KÖKBULUT 2012 BEDELSİZDİR Sahibi Hazırlayan : İsmail KÖKBULUT : İsmail KÖKBULUT Kapak Tasarım : Derya Başpınar Basım Tarihi : Şubat 2012 İsteme Adresi : SUNUŞ

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER. -Genel Hükümler-

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER. -Genel Hükümler- TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER -Genel Hükümler- Prof.Dr. Tekin Memiş İstanbul Şehir Ü. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı 1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, TBMM

Detaylı

DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ

DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ DÖNEM: 24 YASAMA YILI: 3 TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ SAYI: 19 YAYIM TARİHİ 08/07/2013 1 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Dilekçe Komisyonu Genel Kurul Kararı Karar No:19 Tarih: 04/07/2013

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE KREDİ KARTLARI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE KREDİ KARTLARI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE KREDİ KARTLARI Yard. Doç. Dr. Şebnem AKİPEK* GİRİŞ Günümüzde ekonomik ilişkilerin giderek gelişmesi, ticari hayattaki arzın atması, teknolojik ilerlemeler,

Detaylı

İçindekiler. C.1 Yönetim Kurulu 41. C.2 Genel Kurul 47

İçindekiler. C.1 Yönetim Kurulu 41. C.2 Genel Kurul 47 İçindekiler A B C Genel Olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Ticari İşletme Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketler 04 10 30 C.1 Yönetim Kurulu 41 C.2 Genel Kurul

Detaylı

Local and Global. eylül2014

Local and Global. eylül2014 2 Local and Global Av.Ufuk KULA Av.Ufuk KULA, Av.Ufuk KULA Yerel Süreli Hukuk Bülteni Yeni ekonomiyle birlikte piyasaların gelişen ve değişen yapısı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu hukuki hizmetlerin kapsamı

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Prof. Dr. Selçuk Öztek * Konumuz tüketici kredilerinde kişisel teminatlar olmakla birlikte,

Detaylı

SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI. Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER

SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI. Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER I. BÖLÜM GİRİŞ I. SİGORTANIN TANIMI VE UNSURLARI Sigorta, aynı veya benzer rizikolara maruz bulunan şahıslar topluluğunda, belirli

Detaylı

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AÇISINDAN TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNDE BANKAYA VERİLEN ŞAHSİ GÜVENCE: ADİ KEFALET SÖZLEŞMESİ *

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AÇISINDAN TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNDE BANKAYA VERİLEN ŞAHSİ GÜVENCE: ADİ KEFALET SÖZLEŞMESİ * Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.25-46. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler:

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler: YENİ TTK E Ğİ T İ M İ ------------------------------------------------------------------------------ 1 Eğitimciler: İlhan GÜNERİ Yeminli Mali Müşavir M.Necati BALCI Bağımsız Denetçi- SMMM YENİ TTK NELER

Detaylı