- BANKACILIK DAHİL HUKUKUN HİÇBİR DALINI BİLMEYENLERİN,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- BANKACILIK DAHİL HUKUKUN HİÇBİR DALINI BİLMEYENLERİN,"

Transkript

1 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 1 - BANKACILIK DAHİL HUKUKUN HİÇBİR DALINI BİLMEYENLERİN, - BİLMEDİĞİNİ DE BİLMEYENLERİN, HAZIRLAYIP KANUNLAŞTIRDIĞI BANKACILIK KANUNLARINDA AĞIR VE İNANILMAZ HATALARDAN BİR BÖLÜMÜ: 1) Önce, Anayasaya ve kuvvetler ayrılığı prensibine uygun olup ayrıntıları yüz ayrı maddede toplayan anlaşılabilir tarihli ve 3182 sayılı Kanun yerine sözde; - Bankaların kuruluşunu ve işleyişini denetlemek ve bankaların batmasını engellemekle yükümlü olan Hazine-BDDK.-FON un temsilcilerini sorumluluktan kurtaran, - Yetkilerini de kuvvetler ayrılığı prensibine aykırı olarak artıran tarihli ve 4389 sayılı kanun yapılmış, eski kanunun 100 maddesi 26 maddede toplanmış ve anlaşılmaz hale getirilmiştir. 14. maddesi 15 (onbeş) sahife, 16. maddesi 22 (yirmiiki) sahifeden oluşan bu kanun ile, Bu kanundaki hataları daha da artıran 5411 sayılı yeni Kanunda komik hatalardan örnekler aşağıdadır: 2) Bu kanunların tümünde batan bankalara zarar verdiği iddia edilen yönetici ve hakim ortakların kusursuz ve kusuru iddia da edilmeyen Eş ve çocukları ile evlatlıkları, bunların diğer kan ve kayın hısımları sorumlu tutulmuş, BABİL olmuştur.

2 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 2 +Bürokratlarımızın BABİLLİĞİNE( 1 ) ve bilgisizliğine bakınız ki tarihli 4389 sayılı Bankalar KanunuNUN, Resmi Gazetede ilanından hemen 6 ay sonra başlamak üzere unutulan veya hatalı olduğu üç beş gün sonra anlaşılan kurallarının değiştirilmesi için: tarihli ve 4491 sayılı, tarihli ve 4672 sayılı, tarihli ve 4743 sayılı kanunlar çıkarılmış, ve daha sonra İMAR Bankası nedenile UZAN Kanunları diye anılan: tarihli ve 4969 sayılı, tarihli ve 5020 sayılı kanunlar da çıkarılmıştır. BDDK-FON memurlarının ücretlerini artıran ve sorumluluklarını sınırlayan bu altı kanunu da beğenmeyen TMSF-BDDK, tarihli ve 5411 sayılı yeni Bankalar Kanununu yapmış ve UZAN kanunlarını da yürürlükte tutmuştur tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5411 sayılı Bankacılık Kanununu hazırlayan BBDK. bazı konuları unuttuğundan veya sonradan ihtiyaç duyduğundan ya da yetersizliğinden tarihli Resmi Gazete de yayımlanan tarihli ve 5472 sayılı kanunla, 5411 sayılı kanunun 3, 106, 107, 129, 134 ve 136. maddelerini yeniden değiştirmiş, ekler yapmış, Ek.2. madde ile geçici 24 ve 25. maddeleri de eklemiştir ( 1 ) İYİYİ KÖTÜDEN AYIRMA YETERSİZLİĞİ CEZASI OLARAK DA KABUL EDİLEBİLİR yayımı olup Fransız liselerinde ders kitabı olarak okutulan ve bir uzman profesörler kurulu tarafından hazırlanan HİSTOİRE SAİNTE MUKADDES TARİH adlı kitabın 12. sahifesinde anlatıldığına göre: HAZETİ NUH a biat edip Tanrı nın birliğine inanarak gemiye binen 80 iyi insan ve çocukları zamanla bozulmuş ve yüce Tanrı nın gücenmesine neden olmuştur. Şöyle ki; Hz. NUH un gemisine binip tufandan kurtulan bu iyi insanlar zamanla çoğalmış, iş güç sahibi olmuş ve tarihe geçmek için büyük bir şehir ve bina yapmaya da karar vermiştir. Yapmaya giriştikleri KULE o kadar göğe yükselmiş ki, göklerin hakimi yüce Tanrı bunların aşırı gururuna gücenmiş ve halkı birbirlerinin dilini anlayamayacak şekilde üç gruba bölmüştür. Bu dil anlaşmazlığını ifade eden kelime BABEL=BABİL dir. BABİL KULESİ adı bundan doğmuştur. Üç ayrı dilde birbirini anlamaz hale gelen, yani BABİLLEŞEN üç kavimden: - SEM ve yandaşları Asya da kalmış, - CHAM ve kavmi Afrika ya geçmiş, - JAPHET=YAFET yandaşları da Avrupa ya yayılmıştır. Öğretici TAHSİLDEN yoksun ve sadece diplomalı Türk aydınlarımız da; - Emredici kanunların Anayasa ve İnsan Haklarına aykırı olup olmadığını, - Yaptıkları kanunların tarihte ve halen dünyada benzerlerinin bulunmadığını, Anlamak kabiliyetinden yoksun ve BABİL olmuştur.

3 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 3 BDDK-FON memurlarının sadece kendi işlerini kolaylaştırmak ve bu uğurda kuvvetler ayrılığını düzenleyen Anayasanın 7-9. maddelerine de aykırı olarak,hem alacaklı, hem hakim, hem icra memuru ve hem de müşteri gibi hareket edebilmek için hazırladığı ve en azından 122 yasa ve Anayasa hükmüne aykırı 5411 sayılı kanunun 128. maddesinin Anayasanın 2, 36 ve 125. maddelerine aykırı olduğu da, 5411 sayılı kanunun görevli saydığı Danıştay 13. Dairesi tarafından Anayasa Mahkemesine duyurulmuştur. Anayasa Mahkemesi de tarihli kararile yürütmenin durdurulmasını kabul etmiştir Sayılı Kanunun tarihli Resmi Gazetede ilânından dört ay sonra birçok maddenin değiştirilmesi ve yeni maddeler eklenmesi, ayrıca 128. maddesinin Anayasa ya aykırılık nedeniyle durdurulması da 5411 sayılı Kanunun acemice hazırlandığını ve yasama organının yoğunluğu nedenile hatalı olarak yasallaştığını kanıtlamaktadır. Çare, iyi inceleme, hazırlama ve yasama organına yeniden sunmaktır. 3) 26 (yirmialtı) yönden değişikliğe uğrayan ve 22 sahifelik hale gelen 15. madde ve ekleri, bankaya zarar verdiği haklı olarak iddia edilen yönetici ve hakim ortakların, kusuru iddia edilmeyen ve bazen küçük olması nedenile ehliyeti de bulunmayan eş ve çocukları, kan ve kayın hısımlarile bunların evlatlıklarını da sorumlu tutmuş, ve İmar Bankası olayında 7,552 katrilyon lirayı geçen bir alacak için bu sorumlular hukuki sebebi içermeyen ödemeye çağrı mektuplarile kesin olarak borçlandırılmıştır. 4) / arasında 26 (yirmialtı) yönden değiştirilen 22 (yirmiiki) sahifelik 15. madde, karine olarak kusurlu sayılan banka sorumluları ile bunların kusuru da iddia edilmeyen eş ve çocukları, kan ve kayın hısımlarile bunların evlatlıklarının - Kendi aralarında, - Veya ÜÇÜNCÜ şahıslarla, daha ÖNCE imzaladığı ve kısmen tapu ve ticaret sicillerine de tescil ettirdiği, fer i ayni hak, ipotek, rehin, sigorta, kredi sözleşmelerinden oluşan 36 tür anlaşmanın GEÇERSİZ olduğunu

4 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 4 açıklamış ve halen yürürlükte bulunan 5411 sayılı yeni Kanunun 134. maddesi de bu sözleşmelerin geçersiz sayılması yetkisini FON kuruluna vermiştir. 5) 4389 sayılı kanunda yapılan değişikliklerle, bankaya zarar verdiği iddia edilen ve imzası bankayı ilzam eden lerin ortak olduğu tüm şirketlerin yönetimini değiştirme hakkı da FON a verilmiş ve bu kural 116 UZAN Şirketine uygulanmıştır tarihli ve 5020 sayılı Kanunla 4389 sayılı Kanunun 15. maddesine eklenen 15-7a maddesine dayanan FON, şirketleri idare etme yetkisini UZAN Şirketlerinde kötüye de kullanılmış ve FON un 116 UZAN Şirketinin her birine ayrı ayrı tayin ettiği Devlet memuru temsilcilere, İMAR Bankası olayı nedenile 7,552 katrilyon lira alacaklı olduğunu iddia eden FON, bu 116 şirkete ödemeye çağrı mektupları tebliğ etmiş, FON memuru şirket temsilcileri, aslında hiçbir kusuru ve borcu olmayan şirketi temsilen ödeme emrini kabul edip kesinleştirmiştir. FON memuru bu şirket temsilcileri daha önce genel kurullar tarafından tayin edilen şirket yöneticilerinin itiraz ettiği 7,552 katrilyonluk ödeme emirlerine itirazlarından da feragat etmiş ve TCK da yazılı görevi kötüye kullanma suçları da oluşmuştur. FON un UZAN Şirketlerinde görevlendirdiği memur temsilcilerin 7,552 katrilyon liralık ödemeye çağrı mektuplarını kesinleştirmeleri ve 216 şirketin her birinin ayrı ayrı 7,552 katrilyon lira ve faizlerle borçlandırılmasının hem beş yıla kadar hapis cezasına, hem para cezasına, hem kamu görevlerinden yoksunluk cezasile, asılsız borç ve faizleri tutarında tazminat sorumluluğuna neden olduğu, İMAR Bankası avukatlarından Neyir MUSAL tarafından, Beyoğlu 40. Noterliği elile ihtar da edilmiştir. Fakat, iyiyi kötüden ayırt etme yeteneği olmayan ve Bankacılık kanunları konusunda BABİLLEŞEN yetkililer, asılsız borç ikrarının ceza ve tazminat sorumluluğu getirdiği konusunda ehliyetsiz ve temyiz kudretinden yoksun olduğundan asılsız borç ikrarları ve bu borçlar nedenile icra satışları devam etmektedir.

5 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 5 6) 4389 sayılı eski kanunun maddelerile 5411 sayılı yeni Kanunun maddeleri gereğince bankaların kuruluşu BDDK. iznine tabi ve tüm çalışmaları da BDDK. denetimindedir. Bankaları sürekli denetlemek ve zararlı işleri engellemek için tam yetkili ve görevli BDDK. gerekli gördüğü takdirde bankanın yönetimine üye tayin etmek ve daha da ileri giderek yönetim kurulunun tüm kararlarını kendi üyelerinin olumlu reyine tabi tutmak yetkisi de 14. madde gereğince saklı bu görevlerin ihmali neticesinde batan bir bankanın yöneticisi ile hakim ortaklarla bunların kusursuz eş ve çocukları, kan ve kayın hısımlarile bunların evlatlıkları aleyhinde tedbir kararının 24 saat içinde verilmesi de hem 4969 ve 5020 sayılı kanunlarda hem 5411 sayılı yeni Kanunun 135. maddesinde kabul edilmiştir. 7) Altı yıl içinde sonuncusu tarihinde olmak üzere 6 defa değiştirilen 22 sahifelik a - 15/7a maddelerinde olduğu gibi 5411 sayılı yeni Bankacılık Kanununun 134. maddesi de bankaların batmasından sorumlu tutulan yönetici ve hakim ortaklarla bunların eş ve çocukları, kan ve kayın hısımlarile bunların evlatlıkları nın: - Kendi aralarında, - Veya üçüncü kişilerle Yaptığı 35 tür sözleşme, FON un talebi üzerine geçersiz sayılırken, FON un hiçbir kanıtlama yükü yoktur. Sadece batan banka nedenile... şu kadar alacaklıyım ve banka idarecilerile hakim ortaklarına ilaveten eş ve çocukları, kan ve kayın hısımlarile bunların evlatlıklarını sorumlu tutuyorum demesi yeterlidir. Bu sorumlu tutulan ve şubeli bir banka bakımından yaklaşık iki bin kadar sorumlunun ; - Kendi aralarında, - Veya üçüncü kişilerle

6 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 6 yani yaklaşık 4-5 bin kişi ile yapılan sözleşmeleri geçersiz saymış ispat külfetini ters çevrilmiştir ve Anayasanın: - Mülkiyet Hakkını Koruyan 35. maddesi, - Dava Hakkını Koruyan 7 9 ve 36. maddeleri, - Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti başlığını taşıyan 48. maddesinin koruması altındaki SONRADAN alacaklı olan üçüncü şahıs binlerce sözleşme FON tarafından tek yönlü geçersiz sayılırken FON peşinen haklı ve hakkını ispat etmiş sayılıyor. Bu düzensiz düzenlemeyi getiren 134. maddenin birinci cümlesi de Fon,alacağının tahsili bakımından yarar görmesi halinde ve Fona borçlu olup olmadıklarına bakılmaksızın şeklinde olup FON un batan bankaya borçlu olmayan üçüncü şahısları da sorumlu tuttuğu ve tutulacağı vurgulanmaktadır. Dünyada ve Hukuk tarihinde görülmedik şekilde ispat külfetini düzenleyen 5411 sayılı Kanunun 10 sahifeden oluşan 134. maddesinin ilgili bölümü: Bankanın faaliyet izninin kaldırılması veya yönetim ve denetimin Fona devrinden önce satış, kira, devir ve temlik gibi işlemler ile ayni ve şahsi hak tesisine ilişkin işlemlere taraf olan üçüncü kişiler iyiniyetli olduklarını kanıtlamak zorundadırlar. 8) Batan bankaların tasfiye temsilcisi olarak kanunla görevlendirilen TMSF. (FON) 4969 ve 5020 sayılı kanunlarla 5411 sayılı yeni kanuna göre: a. Hem batan kankaya zarar verdiği iddia edilen kimselere karşı ALACAKLI VE DAVACI, b. Hem asılsız ödeme emirlerini kabul eden sözde bankaya borçlu şirketlerin borç ikrarında bulunan TEMSİLCİSİ, c. Hem de FON alacağının bu üçüncü şahıslarda bulunup bulunmadığına karar veren YARGI ORGANI niteliğindedir. d. İCRA MEMURU da FON dur.

7 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 7 Bu görüşü belgeleyen 5411 sayılı Kanunun 134. maddesinin ilgili bölümü de şöyledir: Kara, hava ve deniz taşıtları gibi taşınır ve yalı, villa, ada, site, tüm eklentileri ile çiftlik gibi taşınmazlarla ilgili adi ve hasılat kira sözleşmeleri, taşınır veya taşınmaz mal, finansal kiralama sözleşmeleri, uydu ve kablolu yayın kanalı kullanma hakkı, televizyon kanalı ile gazetelerin yayım hakkı, Marka ve lisansı devir ve kullanma hakkı veren sözleşmeleri, İdare ve hizmet vekaleti ile Avrupa Birliği standartları üzerinde prim ödemek suretiyle yapılan hayat, bireysel emeklilik, ihtiyarlık ve sağlık sigorta sözleşmeleri ve limitli veya limitsiz kredi kartı ile ATM kartı sözleşmeleri ile, Münferit veya karşılıklı verilen banka teminat mektupları, kabul kredileri ve avaller ile her türlü hisse devir sözleşmeleri, FON Kurulunun kararıyla geçersiz sayılır. MK. 6 gereğince FON a ait olması zorunlu kanıtlama yükünü, kusursuz Eş ve çocukları ile evlatlıkları, bunların diğer kan ve kayın hısımları dahil, üçüncü şahıslara yükleyen 134. maddenin devam eden cümlesi de şöyledir: Bu sözleşmelerin geçersizliğinden dolayı karşı tarafça açılacak tazminat davalarında sözleşmede muvazaa bulunmadığını ve sözleşmeyle ödenen bedelin muvazaalı olmayan rayiç bedel olduğunu ispat yükü davacıya aittir. Oysa Anayasanın 48. maddesine göre Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.

8 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ tarihli İnsan Hakları Sözleşmesinin 23/42. maddelerine göre de Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. Sözleşmelerin geçersizliğine de, BDDK-FON gibi idareler değil, Anayasanın 9. maddesi gereğince bağımsız mahkemeler karar verir. BDDK-FON İdarelerinin imtiyazlı olmadığı da Anayasanın 10. maddesinde yer alan ve Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Diyen kuralı ile tespit edilmiştir. 9) 5411 sayılı Yeni Bankacılık Kanununun 134. maddesinin 10. sahifesinde yer alan ve: Fon, bu maddede sayılan alacaklara ilişkin para, mal, her türlü hak ve alacaklara ihtiyati haciz koymaya, muhafaza altına almaya ve Fon tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak raporları dikkate alarak tespit edeceği değeri üzerinden, alacağına mahsuben devralmaya yetkilidir. Diyen hüküm de teminat malların alacaklıya ait olacağına dair anlaşmalar İÖ. 357 tarihinde Roma da bile yasaklanmış olup, tüm AB ülkeleri gibi Türk Medeni Kanununa da yansımıştır tarihli Eski Medeni Kanun 863 şöyledir: Borcun vadesinde ödenmemesi takdirinde mürtehinin merhuna malik olmasını tazammun eden her şart, batıldır. EMK. 875 de aynı doğrultudadır.

9 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ tarihli Yeni Medeni kanunun 949. maddesi de 863. maddenin tercümesi şeklinde olup: Borcun ödenmemesi halinde rehinli taşınırın mülkiyetinin alacaklıya geçmesini öngören sözleşme hükmü geçersizdir. şeklindedir (949). Madde uluslar arası nitelikte olup Fransız, Alman, İtalyan ve İsviçre Medeni Kanunlarında da vardır. Ancak 2005 yılında dahi Türk İdaresine hakim BABİLCİLERİN, Dünya ve tarih hukukundan haber ve bilgileri olmadığından, teminat malları alacaklıya mal edebilmesi BABİLLEŞMİŞTİR. 10) İspat külfetini iddia sahibine yükleyen uluslar arası nitelikte MK. 6 ya uygun şekilde, Kanuna aykırı karar ve işlemlerle bankaya verdikleri zararlarla sınırlı olarak sorumlulukları düzenleyen 4385 sayılı Kanunun 17. maddesine tarihli ve 5020 sayılı UZAN Kanunu ile eklenen İspat Külfeti başlığını taşıyan 17a maddesi, kanıtlama yükünü FON dan kaldırmış ve: Fon tarafından 14, 15, 15/a ve 17 nci maddeler hükümleri uyarınca açılmış ve açılacak davalar ile, temettü hariç ortaklık hakları ve/veya yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilgili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul tarafından kaldırılan bankalar ile tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankalar tarafından, eski yöneticiler ve denetçiler aleyhine aslen açılan ve/veya külli halef sıfatı ile takip edilen ve/veya Fon tarafından kanunî halef ve/veya devir alanı ve temellük eden sıfatı ile takip edilen şahsi sorumluluk davalarında ispat külfeti davalılara aittir. demiştir. Yani, TMSF, kapatılan bankaların eski yöneticileri ve denetçisi aleyhinde katrilyonluk sorumluluk davaları açabilecek, fakat sorumluluk sebeplerini kanıtlamayacak, Davalılar karine olarak sorumlu sayılacak ve her davalı sorumluluk sebeplerinin bulunmadığını ispat edecek veya mahkum olacak. Dünya ve Hukuk tarihinde benzeri olmayan bir BDDK. ürünüdür.

10 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 10 Her Davacının iddiasını ispat etmekle yükümlü bulunduğunu, Dünya mevzuatına uygun olarak emredici şekilde düzenleyen MK. 6. maddenin yollamada bulunduğu ve kanıtlama borcunu iddia sahibine yükleyen diğer kanunlarımızdaki kurallardan bir bölümü şöyledir; (MK. 7, 28, 29, 32, 42, 146, 150, 179/2, 180/2, 181/2, 185, 193, 210, 211/5, 223/2, 235, 243, 251, 301, 302, 310, 320, 411, 459/2 724, 732, 797, 854, 859, 898, 899; BK. 12, 16, 42, 55, 56, 62, 88/son, 96, 105, 158/3, 163, 213, 237, 271, 318, 350, 400, 484, 508, 512; TK. 4, 82-86, 1444; HUMK. 65, 153, 236, 288, 289, 290, 295, 303, 309, 344). İspat külfetini Davacıya yükleyen yüze yakın emredici kural TMSF ye özel olarak ters çevriliyor, Hukuk Devleti de zarar görüyor. Yasama organı dahi sorumludur. (Anayasa 40, 125, 129) Yine 5020 sayılı Kanunla 4389 sayılı Kanunun 15. maddesine eklenen 15a maddesine göre: Tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankaların yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak elinde bulunduran ortaklarının; 1- Kendi lehine kullandıkları her türlü banka kaynakları, 2- Ve her ne ad altında olursa olsun kendilerine ait yurt içi, 3- Ve yurt dışı şirket, finans kuruluşu, off-shore bankalara aktardıkları banka kaynakları ile, 4- Eşleri, çocukları ve evlatlıkları ve bunların diğer kan ve kayın hısımları adına açılmış krediler ile bunlara aktarılan her türlü kaynak aktarımları, 5- Veya bankaların hâkim ortaklarının kendilerine veya şirketleri ile iştiraklerine rayiç bedelin altında ve muvazaalı yapılmış tüm devir ve temlikler,

11 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ Üçüncü kişilere yapılmış her türlü taşınır ve taşınmaz rehni ve ipotek gibi sınırlı aynî haklar ve bunlardan elde edilen nemalar, 7- İştiraklerine ve bağlı şirketlerine aynî bankanın el değiştiren ortaklarının birbirlerine verdiği krediler ile, 8- Aynı şekildeki bankaların karşılıklı birbirlerine verdikleri krediler, 9- Bankaya ve grup şirketlerine yüksek bedelle satılmış tüm mal, hisse ve hizmetlerden veya bunlardan ve benzerlerinden elde edilen nemalar, 10- Uzun süreli kiralama veya finansal kiralama yolu ile kendisine aktarılan kaynak ve hizmetler, 11- Bankanın yönetim ve denetim döneminde yeterli ticarî faaliyeti olmaksızın kaynak aktarımı amacıyla kurulmuş şirketlere verilen krediler ile bunlara aktarılan kira ve hizmet bedellerindeki nemalar, 12- Yurt dışı banka ve finans kuruluşları ile yapılan inançlı işlemler yolu ile aktarılan her türlü kaynaklar, 13- Bankalarının off-shore bankalarındaki yargı kararları nedeniyle ödedikleri mevduatları ve off-shore bankaların bankaya izinli veya izinsiz aktardığı off-shore mevduatlar, 14- Bankanın yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları, imzaları bankayı ilzam eden memurları, müdürlerinin kendileri, eşleri ve çocukları, evlatlıkları ile bunların diğer kan ve kayın hısımlarına aktarılan her türlü kaynakların tümü, 15- Başkaca bir işleme gerek olmaksızın Hazine alacağı haline gelmiş sayılır.

12 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ sayılı Kanuna 5020 sayılı Uzan Kanunu ile eklenen insafsız 17/a ve 15/a kuralları, 14. maddeden itibaren ek maddeler dahil, 5411 sayılı Kanunla da yürürlükte tutulmuştur. 11) 4969 ve 5020 sayılı UZAN Kanunlarında olduğu gibi tarihli 5411 sayılı Yeni Bankacılık Kanununun 135. maddesine göre de Sulh Ceza Hakimi veya davaya bakan mahkemeden En geç 24 saat içinde tedbir kararı alabilen FON un, bu tedbiri doğrulayacak davaları açmak süresi 6 ay, 9 ay ve 13 aydır. Yani trilyonlarca ihtiyati tedbir ve hacze maruz kalan banka yöneticilerile hakim ortakları, imzaları bankayı ilzam eden memurlar ve bunların eş ve çocukları en az altı ay niçin ve hangi hukuki sebeplerle sorumlu tutulacaklarını anlayamayacak ve Anayasanın 36. maddesine dayalı savunma haklarını kullanamayacaktır. Oysa, HUMK. 110 ve 111. maddelere göre, tedbir alan kimse en geç on gün içinde dava açmaz ise tedbir kalkar. Bu konuda da Hiç kimseye imtiyaz tanınamaz diyen Anayasanın 10. maddesi ihlal edilmiştir. 12) tarihli ve 5411 sayılı yeni kanunu hazırlayanların önemli bir kusuru da, 4969 ve 5020 sayılı kanunların birçok maddelerinin Anayasanın 36 ( otuzaltı) ayrı maddesine aykırı olduğu, 122 adet ihlalin bulunduğu, insan haklarına da aykırı bulunduğu Bakırköy 8. Ticaret Mahkemesi ile İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesine duyurulduğu halde bu kararlarda açıklanan hiçbir Anayasaya aykırılığın değerlendirilmemiş ve UZAN Kanunlarının yürürlükte bırakılmış olmasıdır. 13) Normal kural HUMK. 109 gereğince önceden alınan tedbir kararından itibaren en geç on gün içinde esas hakkında, hukuki sebepleri belirtilen bir dilekçe ile dava açılmadığı takdirde tedbir kararları ortadan kalktığı halde, gereği ve yeteri kadar denetleme yapmayan bankaların batmasına neden olan BDDK. FON, hiçbir savunmaya imkan vermeksizin En geç 24 saat içinde aldığı tedbir kararının tarihinden itibaren 135/5. maddeye göre: - Bir yıl içinde suç duyurusunda bulunmak

13 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 13 - Alacağın tahsili yolunda Hukuk Mahkemesinde dava açmak - Veya 6183 sayılı Kanuna göre alacağın tahsili yolunda takip başlatmak şartile tedbirleri bir yıl teminatsız, harçsız sürdürmekte ve; İmzası bankayı ilzam eden memurlarla, hakim ortaklar ve bunların eş ve çocuklarını ve bunlarla sözleşmeler yapmış üçüncü şahısları bir yıl veya ödemeye çağrı ile yetinilmesi halinde ebediyyen savunmasız bırakmakta, Hukuk Devleti ilkesini ihlal etmektedir. En çok kullanılan ve Resmi Gazetede ilan suretile de tebliğ edilebilen Ödemeye Çağrı Mektupları sadece bir alacak rakamını içermekte olup, dava dilekçesinde yazılması HUMK. 179 gereğince zorunlu HUKUKİ SEBEPLERDEN yoksun olduğundan, FON un bu adaletsiz ve hukuksuz hak arayışı, haksızlığa uğrayan banka ilgililerile zorla ilgilendirilen üçüncü kişilerin Anayasal savunma hakkını sürekli ihlal etmektedir. Oysa, Anayasanın 36. maddesine göre Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/1. maddesi de Her şahıs... bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının... dinlenmesini istemek hakkına haizdir şeklinde olup 36. madde doğrultusundadır. 22 Şubat 2006 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan tarihli ve 71 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı da Anayasanın 36. maddesine dayalı dava hakkını korumuş ve adil şekilde olmasını açıklamış olup, gerekçesi şöyledir: Anayasa nın Hak arama hürriyeti başlıklı 36. maddesinde de, herkesin meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı kimliğiyle sav ve savunma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Sav ve savunma hakkı birbirini tamamlayan

14 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 14 ve birbirinden ayrılması olanaksız niteliğiyle hak arama özgürlünün temelini oluşturur. Önemi nedeniyle hak arama özgürlüğü, yalnız toplumsal barışı güçlendiren dayanaklardan biri değil aynı zamanda bireyin adaleti bulma, hakkı olanı elde etme, haksızlığı önleme uğraşının da aracıdır. Bu hakkın kullanılması, yerine getirilmesi olabildiğince kolaylaştırılmalı, olumlu ya da olumsuz sonuç almayı geciktiren, güçleştiren engeller kaldırılmalıdır. Nitekim, yeni getirilen yasal düzenlemelerin Anayasa nın diğer maddelerine uygunluğu ile birlikte, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerce de güvence altına alınmış olan adil yargılama hakkının metne dahil edilmesi gerekçesiyle 4709 sayılı Kanunun 14. maddesi ile Anayasa nın 36. maddesine eklenen adil yargılanma hakkına da uygun bir düzenleme olmalıdır. Adil yargılanma hakkı tarihinde Anayasamızda yer almışsa da, batı hukuk sistemlerinin yıllardan beri vazgeçemeyeceği temel haklar arasında yer almaktadır. Hukuk devleti ilkesi bireylerin temel haklarının korunması konusunda gösterilen başarı oranında gerçekleşmektedir. Günümüzde Anayasa larda haklar alanının ayrıntılı olarak düzenlenmesi şeklinde, ya da böyle bir düzenleme yoksa Anayasa Mahkemesinin hukuk devleti ve demokrasi kavramları konusunda yaptıkları yorumlar yoluyla bu koruma gerçekleştirilmektedir. Anayasamızın 36, 38, 125, 138 ve 142. maddelerinde adil yargılama hakkının içerdiği pek çok ilke veya hak yer almasına rağmen 2001 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile adil yargılanma hakkı Türkiye de de Anayasa nın bir parçası haline gelmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinin 1. fıkrasında bir temel kural vardır. Bu kurala göre, her şahıs... bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının... dinlenmesini istemek hakkına haizdir. Bu kurala göre, herkesin davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından hakkaniyete uygun bir biçimde görülmesi gerekmektedir. Davanın mahkeme tarafından

15 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 15 hakkaniyete uygun bir biçimde görülebilmesi için, öncelikle davada taraf olan kişinin tüm iddialarını açıkça ortaya koyma hakkının tanınması gerekir. Uyuşmazlığın esasını çözümleyecek idari yargı yerleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 20. maddesinin birinci bendinde yer alan Danıştay ve idare ve vergi mahkemelerinin bakmakta oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri kendiliklerinden yaparlar hükmü uyarınca uyuşmazlık konusu olayın hukuki nitelendirmesini yapmak, olaya uygulanması gereken hukuk kuralını belirlemek ve sonuçta hukuki çözüme varmak yönlerinden tam bir yetkiye sahiptir. Buna ek olarak, olayın maddi yönünü belirleme noktasında da idari yargı yerleri her türlü inceleme ve araştırmayı kendiliklerinden yapabilir ve maddi durumun gerçeğe uygun olup olmadığını serbestçe araştırabilirler. Türkiye de uzun zamandır Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri ile taraf olduğumuz Anayasanın 90/6. maddesinde yer alan ve Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır. Şeklinde bulunmaktadır. 14) Düşmanca duygularla ACEMİCE hazırlanan 4969 ve 5020 sayılı kanunlar, hem alacaklı Davacı, yem yargıç, hem icra memuru FON un SÖZDE işini kolaylaştırmak amacile, İmar Bankası olayında küsurat hariç 5 katrilyon, 6 katrilyon ve 7 katrilyon lira gibi önemli değişiklikler getiren hayali alacak rakamları açıklamak dışında, tüm ispat külfetinden de kurtarmış, ispat yükünü çoğu hayali borçlularla Eş ve çocukları ile evlatlıkları, bunların diğer kan ve kayın hısımları na yüklemiştir tarihli ve 5411 sayılı Yeni Kanunun da aynen ve ziyadesile benimseyip sürdürdüğü İSPAT YÜKÜ TERSLİĞİ, peşinen sorumlu sayılıp 24 saat içinde mallarına haciz konan çoğu hayali borçluların dayanak delilleri kısıtlanmak ve yok

16 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 16 edilmek suretile de ağırlaştırılmış ve İMKANSIZ hale getirilmiştir sayılı Kanunun 135. maddesinin son cümlelerinden biri: Sorumluların boşanmış veya dul eşlerinin, Diğer kan hısımları ile kayın hısımları ve üçüncü kişilerin, Mülkiyeti ve tasarrufuna geçirilmiş bulunan tüm mal, sınırlı ayni veya şahsi hak ve alacaklar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Tüm bu mal, hak ve alacaklara ilişkin olarak açılmış veya açılacak davalarda bu kişiler 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 3 üçüncü maddesindeki iyiniyet karinesinden ve tüm resmi sicillere iyiniyetli güven ilkesinden yararlanamaz. Şeklinde olup, mülkiyet, devir ve sözleşmeler yapma haklarını düzenleyen çocuk ve aile haklarını koruyan Anayasanın 35, 36, 38, 41, 48 ve 167. maddeleri ile bu doğrultudaki Dünya mevzuatına ve insan hakları sözleşmelerine aykırıdır. Sınırlı ayni haklarla, kira ve satış vaadi sözleşmelerinin tescil edildiği tapu sicillerinden doğan zararın Devlete ait olduğunu açıklayan MK kuralı da; Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder. Devletin sorumluluğuna ilişkin davalar, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür. şeklinde olup, bu sicilleri inkar eden Banka Kanununun komik ve BABİL olduğunu göstermektedir.

17 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ sayılı Kanunun 137. maddesi de: Fon tarafından bu Kanunun 108 ve 110 uncu maddeleri hükümleri uyarınca açılmış ve açılacak davalarda ispat külfeti davalılara aittir. Şeklinde olup, insan haklarına da aykırıdır. Borçlu olup olmadığına bakılmaksızın Fona karşı sorumlu tutulan üçüncü şahısları da kapsayan 5020 sayılı Kanun 15 ve 15a maddelerine göre de Üçüncü kişiler iyiniyet iddiasında bulunamaz. Oysa MK. 3 Kanunun iyiniyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır. Alman, Fransız, İtalyan ve İsviçre dahil Dünya Kanunları MK. 3 doğrultusunda olup, Bankacılık Kanunumuzu hazırlayanların BABİL olduğunu, yani HEM BİLMEDİĞİNİ, hem de BİLMEDİĞİNİ BİLMEDİĞİNİ göstermektedir Sayılı yeni Bankacılık Kanunu dahil Uzan Kanunlarının geriye de etkili olmak üzere hükümsüz saydığı resmi kayıtların karine olarak, BDDK/ FON dahil tüm özel ve tüzel kişileri bağladığı MK. 7. maddesinde de açıklanmıştır. MK. 7 ve yollama yaptığı 50 den fazla diğer kurallar şöyledir. (M.29, 35, 39, 45, 54, 72, 74, 81, 105, 108, 111, 138, 173, 194, 195, 237, 238, 256, 257, 324, 328, 382, , 483, 492, 634, 637, 688, 689, 735, 771/2, 910, 935; B.255, 277; T. 14, 26-40, 69, ; GSN., Tc.,SN., Tap.Niz., HU ; İİK. 8/3; Not ; C.316, 331, 332 m., 350 m.) 15) 5020 sayılı Kanunun 23. maddesile 4389 sayılı Bankalar Kanununa eklenen 17a maddesi gereğince de: Fon tarafından 14, 15, 15/a ve 17 nci maddeler hükümleri uyarınca açılmış ve açılacak davalar ile temettü hariç ortaklık hakları ve/veya yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankacılık

18 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 18 işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilgili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul tarafından kaldırılan bankalar ile tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankalar tarafından eski yöneticiler ve denetçiler aleyhine aslen açılan ve/veya külli halef sıfatı ile takip edilen ve/veya Fon tarafından kanuni halef ve/veya devir alanı ve temellük eden sıfatı ile takip edilen şahsi sorumluluk davalarında ispat külfeti davalılara aittir. 16) Mahkemelerce resen, yani talep edilmese de nazara alınması zorunlu hak düşüren sürelerle, çeşitli zamanaşımları ve müktesep hakları farkında olmadan, yani BABİLCE yok sayan bir komik kural da 5411 sayılı Kanunun 133/1. maddesinde yer almış olup: Şeklindedir. Faaliyet izni kaldırılan bankaların tasfiyelerinin tamamlanması ancak iflas veya tasfiye masa alacaklarının tahsil edilememiş olması halinde, bankanın sorumlulukları tespit edilen ortakları, yönetim kurulu eski üyeleri ve denetçileri aleyhine varsa ibralarının iptali ve işlemleri nedeniyle verdikleri zararın tazmini için tasfiyenin tamamlanmasını müteakip beş yıl içinde Fon tarafından dava açılabilir. Yıllar sürecek Tasfiyenin tamamlanmasını müteakip beş yıl içinde açılacak bu iptal ve sorumluluk davalarının reddine neden olacak kanunlardan bir bölümü şöyledir: a- Bankalar dahil, anonim şirketlerde ibra kararlarının iptali TK. 381 gereğince ancak karar tarihinden itibaren üç aylık HAK düşüren sürede dava edilebilir. Fon bankasının tasfiyesinin tamamlanmasından itibaren beş yıl içinde açılacak iptal davası dinlenmez reddedilir.

AŞIRI KREDİ KARTI FAİZLERİNDEN DOĞAN SORUMLULUKLAR, ÖDENMİŞ BULUNAN AŞIRI FAİZLERİN GERİ ALINMA İMKANLARI,

AŞIRI KREDİ KARTI FAİZLERİNDEN DOĞAN SORUMLULUKLAR, ÖDENMİŞ BULUNAN AŞIRI FAİZLERİN GERİ ALINMA İMKANLARI, AŞIRI KREDİ KARTI FAİZLERİNDEN DOĞAN SORUMLULUKLAR, ÖDENMİŞ BULUNAN AŞIRI FAİZLERİN GERİ ALINMA İMKANLARI, KATLAMALI FAİZİ YASAKLAYAN 3095 SAYILI FAİZ KANUNUN 3. MADDESİ İLE BORÇLAR KANUNUNUN 307. MADDESİNE

Detaylı

Kanun No. 5020 Kabul Tarihi : 12.12.2003

Kanun No. 5020 Kabul Tarihi : 12.12.2003 Kanun Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kanun No. 5020 Kabul Tarihi : 12.12.2003 MADDE 1.- 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 286

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 07/01/2007 Tarihli ve 26396 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. 06/11/2008 tarih ve 2008/357

Detaylı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Ocak 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26396 YÖNETMELİK Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Barış BAHÇECİ* * Yrd. Doç. Dr, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Barış BAHÇECİ* * Yrd. Doç. Dr, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TMSF NİN ÖZEL HUKUKTAN KAYNAKLI ALACAKLARINI TAHSİLDE YETKİSİNİ AŞMASI SORUNU POWER EXCEEDING PROBLEM OF TMSF IN COLLECTION OF PRIVATE LAW ORIGINED CLAIMS Barış BAHÇECİ* 1 Özet : Tasarruf Mevduatı Sigorta

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

A- BASINDA AÇIKLANAN DEVLET HATALARINDAN ÖRNEKLER: 1) 12.6.2004 tarihli Dünya Gazetesi haberine göre

A- BASINDA AÇIKLANAN DEVLET HATALARINDAN ÖRNEKLER: 1) 12.6.2004 tarihli Dünya Gazetesi haberine göre A- BASINDA AÇIKLANAN DEVLET HATALARINDAN ÖRNEKLER: 1) 12.6.2004 tarihli Dünya Gazetesi haberine göre Zengin Ülkelerin Çiftçisi Devletten Geçiniyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

279) 6.12.2007 tarihli Vatan Gazetesi haberine göre:

279) 6.12.2007 tarihli Vatan Gazetesi haberine göre: İstanbul, 30.7.2008 279) 6.12.2007 tarihli Vatan Gazetesi haberine göre: OECD nin üç yılda bir yenilediği araştırma için 57 ülkede 400 bin ilköğretim öğrencisi uluslar arası bir sınava alındı. Türkiye,

Detaylı

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 7 Ekim 2012-Pazar 17:00 SORULAR SORU 1: Anayasa mahkemesine bireysel başvuru yolunun "Vergi Hukuku" alanında uygulanmasına ilişkin usul

Detaylı

1 / 104 Adres:Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: B.HANÇER İ Dai.Bşk. V.

1 / 104 Adres:Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: B.HANÇER İ Dai.Bşk. V. GENELGE... 5 2011/53... 5 GENEL AÇIKLAMALAR... 5 BİRİNCİ KISIM... 6 Genel Esaslar... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 Kurum Alacaklarının Korunmasına İlişkin Hükümler... 6 1. Borçlunun ölümü... 6 2. Tebliğ işlemleri...

Detaylı

Adli Yardım -Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Adli Yardım -Sorunlar ve Çözüm Önerileri Adli Yardım -Sorunlar ve Çözüm Önerileri leri- Av. Aykut OKUR Av. Mehmet KALAY TAKDĐM U zun zamandır gündemimizde bulunan CMUK Uygulamaları ve Sorunları ile birlikte Adli Yardım Sorunları ve Çözüm Önerileri

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/11-550 K. 2012/820 T. 21.11.2012

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/11-550 K. 2012/820 T. 21.11.2012 . HUKUK GENEL KURULU E. 2012/11-550 K. 2012/820 T. 21.11.2012 İNTERNET BANKACILIĞI ARACILIĞI İLE HESAPTAN 3.KİŞİLERCE PARA ÇEKİLMESİ (Davalı Bankanın Davacının Müterafik Kusurunu ve Suç Teşkil Edebilecek

Detaylı

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU

BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU 2. Baskı Doç. Dr. Ahmet Battal Nisan-2004 Büyük ailemin sağlam yapıtaşları, samimi ilgilerini ve desteklerini her zaman hissettiğim, altın kalpli ve güler

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu r T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23734 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Bankalar Kanunu Kanun No. 4389

Detaylı

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU HEDEFLER İÇİNDEKİLER MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU Medeni Usul Hukuku Yargı kavramı ve yargı kolları Hukuk yargılamasında mahkemeler teşkilatı Mahkemelerde çalışan kişiler Mahkemeye yardımcı

Detaylı

II- HANGİ SÖZLEŞMELER TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREVİNE GİRECEKTİR?

II- HANGİ SÖZLEŞMELER TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREVİNE GİRECEKTİR? 6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜKETİCİ İŞLEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TEMEL İLKELERİ TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE HAKEM HEYETLERİNİN GÖREV ALANI HAKEM HEYETLERİNE İLİŞKİN TÜKETİCİ HUKUKU ve USUL UYGULAMALARI

Detaylı

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Amaç BİRİNCİ

Detaylı

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. HUKUK 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM. Temel Ġlkeler

AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM. Temel Ġlkeler AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Temel Ġlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, avukatlık mesleğinin niteliğini, amacını, mesleğe kabulü, avukatın hak ve yükümlülüklerini, avukatlık faaliyetinin

Detaylı

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER TÜRK TİCARET KANUNU Uzun yıllar süren çalışmaların ardından 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kanun un gerekçesinde

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER Prof. Dr. Baki KURU Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra İflas Hukuku Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Cem DURAK Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ Söke 1. İcra ve İflas Müdür Yardımcısı Atilla DİNGİL Son günlerde İcra İflas Uygulayıcılarının ve uygulamada özellikle kamu

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa Antlaşmaları Serisi, No. 5 1 Metne İlişkin Açıklama 1, 4, 6, 7, 12 ve 13 No.lu Protokoller Sözleşme metni, 1 Haziran

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2007-34

SİRKÜLER RAPOR 2007-34 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara

Detaylı

MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK)

MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK) 09-20 ŞUBAT 2009 TARİHLERİ ARASINDA HİZMETİÇİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA PLANLANAN MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK) DERS NOTLARI ANKARA 2009 Sevgili Şef Adayları, Yönetim, toplum

Detaylı