Brüksel'den sevindirici haber geldi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Brüksel'den sevindirici haber geldi"

Transkript

1 MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan: "Yemeyen yedirmeyen, çalmayan, çaldýrmayan Belediye Baþkanlýðý yapmak adýna aday oldum" Gazetemizi MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ile birlikte ziyaret eden MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtü. SAYFA TE KASIM 01 PAZARTESÝ 0 KURUÞ Projelerin adamý Ýlyas Damar Ak Parti Çorum Belediye Baþkan Aday Adayý Brüksel'den sevindirici haber geldi Çorum Belediye Baþkan Aday Adayý Ülker Mavral Bulut: Çorum, tarihinde ilk defa uluslararasý bir turnuvaya ev sahipliði yapacak. Hitit Üniversitesi geçtiðimiz ay Dünya 1.Üniversiteler Güreþ Þampiyonasýnýn Çorum'da düzenlenmesine talip olmuþ ve Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu (FI- SU)'na baþvurusu dosyasýný vermiþti. Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu (FISU) Yönetim Kurulu toplantýsý 9 Kasým 01 Cumartesi günü Belçika'nýn Brüksel kentinde yapýldý ve 016 yýlýnda Dünya Üniversite Þampiyonlarýna ev sahipliði yapacak ülkelerin ve aday þehirlerin deðerlendirme yapýlarak karar verildi. FISU toplantýsýna Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný ve FISU yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kemal Tamer'de katýlarak oy kullandý. SAYFA TE "Göç veren þehir olmaktan kurtulmalýyýz" AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adaylarýndan Ülker Mavral Bulut ayný zamanda Leblebi camiasýnýn tanýnmýþ isimlerinden olan aðabeyi Mustafa Mavral ve dostlarý ile gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtü. SAYFA DE Et ve balýk Hünerel'de yenir "Atatürk çaðýnýn ilerisinde bir komutandý" Jandarma Kýdemli Yüzbaþý Serdar Uðurlu, Atatürk'ün yaþamý, kazandýðý savaþlar, ortaya koyduðu ilkeler, yapmýþ olduðu devrimler ve yazdýðý eserler incelendiðinde hemen her konuda çaðýnýn ilerisinde bir komutan ve devlet adamý gerçeði ile karþýlaþýldýðýný söyledi. SAYFA DE Anadolu ÝHL, AB projesini masaya yatýrdý Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin ortaðý olduðu Avrupa Birliði projesi deðerlendirdi.anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr... SAYFA 9 DA Hünerel Et ve Balýk Restaurant nezih ortamý zengin menüsü ile hizmet vermeye yýllardýr devam ediyor. 00 yýlýnda kurulan Hünerel Et ve Balýk Restaurant Azapahmet Sokakta 10 yýldýr müþterilerinin damak tatlarýna et ve balýk yemeklerini titizlikle sunuyor. ÇEKVA'dan burs veren iþadamlarýna teþekkür Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA), Ýstanbul'daki Çorumlu iþ insanlarý ile olaðan hale getirdiði toplantýnýn üçüncüsünü Ýstanbul'un güzide mekanlarýndan Mabeyin Restaurantta gerçekleþtirdi. SAYFA 9 DA SAYFA TE Köyde eðitim alan öðrencilerin ellerinden tutacaklar Çorum'da bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn ortaklaþa yürüteceði "Elimden Tutar mýsýn" projesinin açýlýþý hafta sonu düzenlenen toplantý ile gerçekleþtirildi. Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü koordinasyonunda, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði Sosyal ve... SAYFA TE ANALÝZ Sayýn Baþbakan Dershaneler kapatýlmasýn.. Sarýgül Ýstanbul da Sürpriz gerçekleþtirebilir.. Nadir YÜCEL Türkiye'nin ' Objektif' en önemli meseleleri arasýnda Saðlýk, Ulaþým ve Milli eðitim konularý yýllar boyunca ön sýralarda yer almýþtý. Özellikle saðlýk konusunda çok ciddi olumlu mesafeler alýnýrken Ulaþým konusunda da ayný paralellikte yol alýndýðýný inkâr etmek nankörlük olur. Ancak ayný baþarýlarý maalesef Milli eðitim konusunda bir türlü gösterilemedi. 8 yýllýk þiþirme zorunlu eðitim ile maalesef ilkokuldan sonra okumak istemeyen sevmeyen çocuklarýn Terzi, berber, sanayi gibi meslek dallarýnda çýrak girerek meslek öðrenilmesinin de bir anlamda önüne geçildi. Çocuk okumak istemiyor. Zorla okuyacaksýn diyorsun. Sýnýfta kalmak yok yola devam diyerek baþarýya ulaþma adýna gerçek öðrenmenin de yolunu týkýyorsun! Lise den mezun edip üniversitenin kapýsýnda adeta kýrmýzý ýþýk yakýp bekletiyorsun. Lise mezunu hatta keyfiyet ve kemiyet fakiri yüzbinlerce iþsiz çocuklarýmýz gelecekleri adýna endiþe içerisinde ne yapacaðýz? Düþüncesinemahkûm ediliyorlar. Yýllar öncesini hatýrlayýnýz Üniversiteleri Anadolu þehirlerinden daha ziyade Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir baþta olmak üzere büyük þehirlerden kazanýyorlardý. Sen Josef, Galatasaray ODTÜ Siyasal Bilgiler 'in çoðunluðunu büyük þehirlerden giden öðrenciler oluþturuyordu. Çünkü büyük þehirlerde Dershaneler de dahil olmak üzere Eðitim'in kalitesi farklý idi..! Anadolu da önce Dershaneler sonrasýnda özel okullar açýlmaya ve artmaya baþladýktan sonra ' Mevcut eðitim adýna adalet geldi..!bini aþkýn buluþ yapan, bu arada elektrik ampulünü fonografi ve film gösterme makinelerini geliþtiren Amerikalý mucit. Thomas Edison da dâhil olmak üzere, birçok dahi ve çok yetenekli kiþiler okuldan kovulmuþlar, ancak birçok eserlere ve buluþlara da imza atmýþlardýr. Milli Eðitim'in gerçek Milli kimliði de tartýþmaya açýktýr! Son yýllarda yapýlan en doðru ve güzel hamle ise Kitaplarýn ücretsiz daðýtýlmasý olmuþtur. Hazýrsýz ve alt yapýdan yoksun ++ eðitim sistemi de tam bir fiyasko olmuþtur. Aslýnda yapýlmasý gerek ara eleman yetiþtirecek gerçek mesleki okullarýn çok öncesinden baþlamasýdýr. Geçen TV. larda Türkiye nin ilk bayan Kaportacýsý yer buldu.. Ýnþaat Ustalarýndan tutunuz, Terzi, elektrikçi, sanayi bölümleri v.s. kadar ilkokuldan sonra yönlendirilecek bir Eðitim Sistemi mevcutlardan çok daha iyi olacaktýr. Sayýn baþbakanýmýzýn çevrisinde yer alan bazý isimlerin yanýnda yer alan ve sözde danýþmanlýk Kispeti altýnda ' Dalkavukluk' yaparak yanlýþ bilgiler aktaran ve yanlýþ yönlendirmek isteyenler var. Bu yanlýþ kiþilerin hedeflerinden biriside Dershaneleri kapattýrmak hedefi olmuþtur.. O halde çýkýn:,' Eðitimi Kökten özelleþtirin' 0 kiþilik sýnýflar hala tamamlanmamýþsa.. Hala Çorumda Nisan v.s. ve Türkiye'nin bir çok yerinde hala okullar seçilmek isteniyorsa.dershane deðil, önce bu konularýn çözülmesi gerekir. Diðer yandan yýllarca Anadolu'nun baðrýndan Üniversitelere beyin taþýma köprüsü olan bu Dershanelerde yüzbinlerce istihdam edilmiþ öðretmenler de unutulmamalýdýr. En önemli altý çizilmesi gereken konu ise Yüzlerce dershanede sadece Bilim deðil, Yaþam koçluk desteði, Manevi destekler de bulunan ve Rehberlikler sunulan gençlere kötü alýþkanlýklardan yanlýþlardan uzak kalmalarý adýna verilen bu destekleri anne babalar dahi verememektedir. Sarýgül Sürpriz gerçekleþtirebilir. 009 Yerel seçimlerinde dönemin CHP adayý Kemal Kýlýçdaroðlu, AK Parti adayý Kadir Topbaþ karþýsýnda 00 Bin eksik oy almýþtý. Önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Sarýgül'ün aday yapýlmasý durumunda Kemal Kýlýçdaroðlu'ndan daha fazla oy alacaðýný iddia ediyorum..mustafa Sarýgül Recep Tayyip Erdoðan'ýn ' Siyasi Ýz'inden' gidebilir! Recep Tayyip Erdoðan'ýn Baþarý ile yürüttüðü Büyük þehir Belediye baþkanlýðý kendisini Baþbakanlýða taþýmýþtýr. Sarýgül'ün hedefi de aynýdýr! Ve Ýstanbul da aday olmasý durumunda Sarýgül Büyükþehir belediye baþkaný seçilirse kimse þaþýrmasýn! Neden mi sorusunun cevaplarý ilerde bu sütunlarda yer bulacaktýr.. Çorum yerel seçimleri adýna AK Parti Çorum ADAYI- NIN TEK BELÝRLEYECÝSÝ Baþbakan Erdoðan olacak.mhp Ercan Daþdan ile Start alan ilk parti oldu ve ' Erken kalkan yol alýr' Türküsü eþliðinde çalýþmalara baþladý. CHP de perde arkasýndan bekleyen aday adaylarý olduðu gibi Genel Merkez'in Sistem aday belirleme Stratejisi de henüz kesinleþmedi. CHP Sürpriz aday peþinde! Esen Kalýn. "Suriye konusuna mezhepler üstü bakýlmalý" Özgür Der Çorum Þubesinin düzenlemiþ olduðu "Suriye ve Mýsýr'daki Ýslami Direniþ: Kazanýmlarýmýz ve Sorumluluklarýmýz" konulu programa, gazeteci Adem Özköse ve Haksöz Dergisi yazarlarýndan Murat Ayar konuþmacý olarak katýldý. Program öncesi Özgür-Der Çorum Þubesi Çocuk Kulübü sorumlularýndan Nur Sümeyye Karaoðlan, çocuk etkinlikleri hakkýnda kýsa bir tanýtým gerçekleþtirdi. SAYFA 9 DA 016, ÇORUM'A TAKIM RUHUYLA GELMÝÞTÝR AHMET ÖLÇER SAYFA TE

2 Kiralýk Dükkân Çepni Mahallesi Eski Ankara caddesi üzerinde bulunan Balaban Ýþ haný giriþ ve 1. Kat içten merdivenli olmak üzere kat toplam 10 Metrekare dükkan kiralýktýr. Müracaat Telefon: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 0 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 80 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 10 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda. Noter üzerinde Kat numara de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi. Noter Üstü. kat No: 10 TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: KASIM 01 PAZARTESÝ HABER Çorum Belediye Baþkan Aday Adayý Ülker Mavral Bulut: "Göç veren þehir olmaktan kurtulmalýyýz" Yýl: 9 Sayý: 6 KASIM 01 PAZARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 00 TL. Yurt Dýþý : 00 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adaylarýndan Ülker Mavral Bulut ayný zamanda Leblebi camiasýnýn tanýnmýþ isimlerinden olan aðabeyi Mustafa Mavral ve dostlarý ile gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtü. Ankara da edindiði kazaným ve tecrübeleri belediye baþkanlýðýný düþünerek Çorum ve Çorum halkýna hizmet etmeyi hedeflediðini belirten Ülker Mavral Bulut, "Önemli olan geleceði doðru planlamaktýr. Maalesef Çorum geçmiþte bu kadar nüfus göçü veren bir il deðildi. Her þeyi Ankara dan beklemek de yanlýþtýr. Yerel dinamikleri doðru kullanmak istihdam projeleri geliþtirmek çok önemlidir. Ýþ adamlarýnýn yatýrým engeli yok edilmeli yatýrýmlar mümkün olduðu kadar yerel imkânlarý artýrarak teþvik edilmelidir. Bir Hýzlý Tren yerel yönetimin asli vazifesi görünmeyebilir. Ancak sýký takip ve ilgili dinamikleri harekete geçirmek tüm siyasi argümanlar ile diyaloglar saðlanarak Hýzlý tren ve beraberinde sanayicinin üretim ve nakliye rekabetini kolaylaþtýracak yük tren ihtiyacýnýn Ankara'ya sunumu çok önemlidir. Çok ciddi zaman tasarrufu saðlayacak olan Hava alaný da ayný düþüncemizde yer almaktadýr. Ýþte bu dinamikler canlandýrýldýðýnda Çorum göç veren deðil göç alan konumuna gelecektir" þeklinde konuþtu. -"MESLEK KURSLARINI ÖNEMSÝYORUZ"- Meslek kurslarýnýn ara eleman ve e meslek edinme adýna büyük önem arz ettiðini vurgulayan Bulut, "Mevcut kurslarýn daha fazla iyileþtirilmesi olmayan ve önem arz eden branþlarýn hayata geçmesi adýna gayret edeceðiz. Müteþebbis ruhu ve zekâsýna sahip çok sayýda haným arkadaþlarýmýz var. Bu arkadaþlarýmýz gerek kendi ailesine gerekse memleket ekonomisine ciddi katkýlar saðlayacaklardýr. Yine bu meslek edinme projeleri sokak çocuklarý olarak tanýmlanan evlatlarýmýza da kötü alýþkanlýklarýndan kurtulmalarýna ve topluma kazandýrýlmalarý adýna büyük oranda etki etki edecektir" þeklinde konuþtu. Belediye baþkaný olmasý durumunda Çorum'un mevcut sorunlarý ve çözüm yollarý adýna israf etmeden bütçeyi rantabl olarak kullanarak hizmet edeceklerini ifade eden Bulut, "Çorum'un trafik, hava kirliliði baþta olmak sanayi yerleþkesi v.b. gibi sorunlarý var. Mevcut þehir Stadyumun yerine AVM yaparsanýz þehir trafiðinin daha çok týkanmasýna neden olabilirsiniz. Geliþmiþ ve geliþmekte olan þehirlerde AVM'ler mümkün olduðu kadar þehir dýþýna yapýlanmaktadýr. Çimento Fabrikasý'da daha ne kadar þehir merkezine yakýn yerde kalabilir. Diðer yandan opera ve sanat galerisi de yer altýnda deðil, mümkün olduðu kadar üst katlarda yapýlanmaktadýr. Yer altýna otopark ya da iþ yeri yapabilirsiniz. Önemli olan þehirdeki halkýn görüþlerini alarak ve ihtiyaçlarýna katýlýmcý düþünceyi yansýtarak istiþare ederek baþarýya gidebilirsiniz. Ben endeksli ben yaparým olur mantýðý taþýmadan belediye baþkaný olmayý taahhüt ediyorum" dedi. Bahadýr YÜCEL YEDAÞ kýrsalda kesinti yapacak Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak.yedaþ'tan yapýlan açýklamaya göre kesintinin yapýlacaðý tarihler, saatleri ve etkilenecek bölgeler þöyle:..01 tarihlerinde saatleri arasýnda: Salur köyü, Aslanköy, Eþençay köyü ve Mahalleleri. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür Osmancýk doðumlu Rasim oðlu Yavuz Ayhan Öztürk TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.0 TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer: 1.00 TL 1.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 1.00 TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR Ýmsâk : 0: Güneþ : 06:1 Ýþrak 0:06 Öðle : : Ýkindi : 1:1 Akþam : 16: Yatsý : 18:0 Ardýndan resmin asýlýr iþlek yerlerine kentin piyangocunun yanýnda tahta çitlere yakýþtýrýrým gözlüklüsün, üç yaþ büyüksün, rize'de büyümüþsün baþka adýný da bilirim, hepsi yalan, o gülmen de eski, küçük bir limandýr gülmen, takalar sýðýnýr Ardýndan resmin asýlýr iþlek yerlerine kentin denizle kavgalýdýr kayalar, otururum, elim tuzlanýr fýrlatýrým çakýl taþýný, kaç kez sektirebilirim gömülmesin suya, sen tut, durma sonra bana yürü bulutlarýn yerini doldurur yürümen, kuþlar kýskanýr Ardýndan resmin asýlýr iþlek yerlerine kentin birden boþanan yaðmurda maðaza diplerindeyken otobüsten inerken, hiç aklýmda yokken karþýmdasýn giderayak bir þey derdin, onu söyle iþte, sonra sus ýssýz istasyon kampanasý susman, yapraklar döker Ardýndan resmin asýlýr iþlek yerlerine kentin çardaða çýkarým, ay gömülür çalý çýrpýlara tutuþturur sarmaþýklarý, seyrediþinden alýnýrým uzak, içli þarkýlar anýmsarým, derken dönüp bakman turaçlar çaðýrýr bakman, bahçemde turunçlar açtýrýr Resmini astýlar iþlek yerlerine kentin çarþý içinde bir zaman daha konuþuldun su, sarnýçlardan bakraçlara çekiliyordu güze hazýrlanýyordu kýzlar, daðlar dalgýndý gençtim, olur olmaz huylanýþýný sevdim en çok Akif KURTULUÞ AJANDA..01. Ay, 0 Gün, 6. Hafta Güzel bir çýðýr açan kimse, bunun sevabýný kazanýr ve bu güzel þeyi yapanlara verilen sevaplardan da pay alýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri AY GÖMÜLÜR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,0,08 EUR,, STERLiN,, JPY YENi 0,0 0,0 SAAT: 16.0 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BOZDOÐAN ECZANESÝ TEL: 6 CEMÝLBEY CAD. /E - CUMA PAZARI YANI KUBATLAR ECZANESÝ TEL: 9 08 BAHABEY CAD. 8/E - KIZ MESLEK LÝSESÝ KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd.... D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat... Polis...1 Yangýn...0 Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta...1 Alo Jandarma...16 Elektrik Arýza Su Arýza...18 Telefon Arýza...11 Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 TEK KASIM 01 PAZARTESÝ HABER

4 KASIM 01 PAZARTESÝ HABER 016, ÇORUM'A TAKIM RUHUYLA GELMÝÞTÝR AHMET ÖLÇER Et ve balýk Hünerel'de yenir Hünerel Et ve Balýk Restaurant nezih ortamý zengin menüsü ile hizmet vermeye yýllardýr devam ediyor. 00 yýlýnda kurulan Hünerel Et ve Balýk Restaurant Azapahmet Sokakta 10 yýldýr müþterilerinin damak tatlarýna et ve balýk yemeklerini titizlikle sunuyor. Firma yetkili Dursun Ölçek, kurulduklarý yýldan beri sulu yemek, et ve balýk yemeklerini müþterilerinin aðýz Dursun Ölçek tatlarý ile buluþturduklarýný ifade ederek, bunun yanýnda firmalara, öðrencilere, esnaflara özel tabldot yemek hizmeti verdiklerini servis hizmetlerinin olduðunu ve ayrýca öðrenciler de yüzde indirim yaptýklarýný söyledi. Özel günlerde de yemek hizmeti verdiklerini kaydeden Ölçek, Çorumlularý Hünerel'in hünerli aþçýlarýnýn yemeklerini tatmaya davet etti. Köyde eðitim alan öðrencilerin ellerinden tutacaklar Çorum'da bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn ortaklaþa yürüteceði "Elimden Tutar mýsýn" projesinin açýlýþý hafta sonu düzenlenen toplantý ile gerçekleþtirildi. Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü koordinasyonunda, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði Sosyal ve Kültürel Ýþler Müdürlüðü, Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü, Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve Gökkuþaðý Eðitim Kültür Yardýmlaþma Derneði'nin ortaklýðýnda köy öðrencilerine yönelik yürütülecek olan "Elimden Tutar mýsýn" projesi açýlýþý için geçtiðimiz cumartesi günü Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý Toplantý Salonu'nda bir toplantý yapýldý. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, bazý daire müdürleri, proje ortaklarýnýn temsilcileri, veliler ve öðrenciler katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan programda Gökkuþaðý Okuma "Hayat Bize de Güzel" projesi baþarýyla tamamlandý Çorum Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü olarak Çorum'da birçok proje çalýþmasýnýn içerisinde bulunduklarýný dile getirerek, bu çalýþmalarýn içerisinde kendilerini en mutlu eden çalýþmanýn köy çocuklara yönelik yaptýklarý çalýþmalar olduðunu söyledi eðitim ve öðretim yýlýnda "Hayat Bize de Güzel" projesini proje ortaðý olarak desteklediklerinin altýný çizen Kolbaþý, projeye merkeze baðlý köylerden 10 öðrencinin katýldýðýný vurguladý. "Elimden Tutar mýsýn" projesinin açýlýþ toplantýsýnda konuþan Kolbaþý, "Proje içerisinde bulunan köylerimiz Eskice, Konaklý, Büyük Düvenci, Küçük Düvenci, Boðacýk, Ýkipýnar, Þeydim, Akyazý, Çeþmeören, Buðdüz, Kýlýçören, Abdalata, Türkler, Beydilli, Çayköy ve Ayaz köyleridir. Cuma ve Pazar günleri çocuklarýmýz ayrý merkeze alýnýp, þehir merkezine getirilmektedir. Eðitimin ardýndan, öðlen sýcak yemek verip tekrar köylerine geri býrakýlmaktadýr" dedi. Kolbaþý, proje destekçilerine teþekkür ederek, konuþmasýnda þunlarý söyledi: Salonlarý tanýtým filmi ve "Hayat Bize de Güzel" projesi tanýtým filmi izlendi. Ardýndan Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu ve Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý birer açýlýþ konuþmasý yaptý. Öðrenci konuþmalarýnýn da yapýldýðýný toplantýda Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu'na katkýlarýndan dolayý Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý ve öðrenciler tarafýndan çiçek takdim edildi. Toplu hatýra fotoðrafýnýn ardýndan program sona erdi. Kubilay Kaan YÜCEL "Proje ortaklarýmýz Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Anadolu Týbbiyeler Derneði ve proje yürütücüsü Gökkuþaðý derneðimizdi. Projeye merkeze baðlý köylerimizden 10 öðrencimiz katýldý.. sýnýflardan, 8. sýnýflardan 0 öðrenci projeye katýldý. Seviye belirleme sýnavýna giren 0 öðrencimizden kýz, 16 erkek öðrenci olmak üzere 8 öðrenciden 0'u Anadolu Lisesi ve Meslek Liselerine yerleþti. Proje kapsamýnda sýnava giren çocuklarýmýz yüzde 6 baþarý elde ettiler. Bu baþarý baþta Gökkuþaðý Derneði olmak üzere tüm proje ortaklarýmýzýn baþarýsýdýr eðitim ve öðretim yýlýnda bu güzel çalýþmanýn devam ettirilmesini ve sürmesini çok istemiþtik. "Elimden Tutar mýsýn" projesinin açýlýþýný gerçekleþtiriyoruz. Proje içerisinde bulunan köylerimiz Eskice, Konaklý, Büyük Düvenci, Küçük Düvenci, Boðacýk, Ýkipýnar, Seydim, Akyazý, Çeþmeören, Buðdüz, Kýlýçören, Abdalata, Türkler, Beydilli, Çayköy ve Ayaz köyleridir. Cuma ve Pazar günleri çocuklarýmýz ayrý merkeze alýnýp, þehir merkezine getirilmektedir. Eðitim, öðlen sýcak yemek verip tekrar köylerine býrakýlmaktadýr. Proje kapsamýnda projeye hazýrlýk çalýþmalarý ve alan taramalarý Müdürlüðümüzce temmuz ve aðustos aylarýnda yapýlmýþtýr. Projeye dahil edilecek öðrenciler çocuklarýmýzýn eðitim gördüðü okul müdürlüklerimizce belirlenmiþtir. Projeye katýlan öðrencilerimizin okul müdürleri ile istiþare toplantýlarý yapýlmýþtýr. Proje il müdürlüðümüzce yazýlmýþtýr. Proje ortaklarýmýzla proje ile ilgili görüþmeler yapýlmýþtýr. Proje uygulamaya konulmuþtur. Proje ortaklarýmýz, Ýl Özel Ýdaresi proje bütçemizi karþýlayarak projeye en büyük desteði vermiþtir. Projede görev alan öðretmenler görevlerini yapmýþ projenin baþlamasýný saðlamýþtýr. Ýl Halk Müdürlüðümüz projeye katýlan çocuklarýmýzýn 1. dönem ve. dönem olmak üzere defa saðlýk taramasý yapmýþtýr. Gökkuþaðý Derneði Buhara Okuma Salonu proje dahilinde öðrencilere eðitimlerini vererek rehberlik faaliyetini gerçekleþtirmiþtir." Kubilay Kaan YÜCEL Önceki gün, Dünya Üniversitelerarasý Güreþ Þampiyonasýnýn Çorum'da gerçekleþtirileceði haberini, eminim tüm Çorumlular, sevinç içinde karþýlamýþlardýr. Nasýl sevinilmez ki Bu organizasyon, FISU (Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu) patronajý altýnda, her iki yýlda bir organize edilmektedir. FISU'nun Dünya Üniversiteler Þampiyonalarý takviminde yer alan organizasyonun.'si, 0-1 Temmuz 01 tarihleri arasýnda Macaristan'ýn Pecs kentinde gerçekleþtirilecektir. Þu ana kadar gerçekleþtirilmiþ olan diðer 10 organizasyon sýrasýyla; 01 - Kuortane (Finlandiya), Torino (Ýtalya), Selanik (Yunanistan), Ulaanbaatar (Moðolistan), 00 - Lodz (Polonya), 00 - Edmonton (Kanada), Tokyo (Japonya), Ankara (Türkiye), Tahran (ÝRAN), Ýstanbul (Türkiye), þeklinde olmuþtur. (Kaynak: ÝHA) Böylesine önemli ve büyük bir organizasyona, onlarca ülke ve þehir aday olacak ve bu adaylarýn içerisinden Çorum organizasyona ev sahipliði yapacak. Sevinmek ve gurur duymak, Çorum'un en doðal hakkýdýr. Þampiyonaya Polonya'nýn da ev sahipliði yapmak için aday olduðunu düþünecek olursak, sürecin ne derece zor geçtiðini tahmin edebiliriz. Sonuç olarak, FISU Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kemal TAMER'in de bulunduðu ve oy kullandýðý toplantýda, Türkiye Þampiyonaya ev sahipliði hakkýný kazanmýþtýr. Türkiye'nin ev sahipliði yapacaðý Þampiyonanýn Çorum'da gerçekleþecek olmasý ise üzerinde durulmasý gereken apayrý bir olaydýr. Bu baþarý takým ruhunun Çorum'a neler kazandýrabileceðinin güzel örneklerinden birisidir. Bu noktada, bize böylesine güzel duygular yaþattýklarý için, emeði geçen herkesi kutlamak ve teþekkür etmek gerekir. Ulusal ve Uluslar arasý açýdan bakýlacak olursa, 000 yýllýk bir medeniyetin üzerine kurulu olan Çorum için 016 yýlý, hem marka deðeri açýsýndan hem de saðlayacaðý ekonomik katma deðer bakýmýndan, altýn deðerinde olacaktýr. Çorum'un kendisini dünyaya anlatmasý bakýmýndan, bundan daha büyük bir fýrsat olamazdý sanýrým. Ýçinde bulunduðumuz an itibariyle, büyüklerimiz üzerlerine düþen görevleri yapmýþ sýra Çorum'a gelmiþtir. 016 yýlýnýn yaz ayýnda gerçekleþmesi beklenen organizasyon için önümüzde, iki yýla yakýn bir süre vardýr. Bu süre zarfýnda, tanýtým faaliyetleri, konaklama hizmetleri, spor kompleksleri, ve þampiyonaya yönelik diðer çalýþmalarla ilgili derslerimize, Çorum'un tüm paydaþlarý olarak iyi çalýþmalýyýz. 'Marka Þehir Çorum, Dünya Üniversitesi Hitit' sloganý ýþýðýnda, tanýtým açýsýndan elimize geçen bu fýrsatý iyi deðerlendirmeliyiz. Sýradanlýðýn dýþýna çýkarak, yepyeni fikirler üreterek Çorum'u tanýtmalýyýz. Son olarak, þampiyonanýn Türkiye'ye ve Çorum'a gelecek olmasýnda, emeði geçenlere tekrar teþekkür eder, þampiyonaya ev sahipliði yapacak olan Üniversitemize ve Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a baþarýlar dilerim. ALLAH hepimizin yar ve yardýmcýmýz olsun. Tekrar görüþünceye dek esen kalýn. Saygýlarýmla "Eðitimde fýrsat eþitliði projenin en önemli ayaðýdýr" Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, "Elimden Tutar mýsýn" projesinin bir eðitim projesi olduðunu belirterek, bu tür projelerin baþarýya ulaþmasý için sivil toplum kuruluþlarýnýn desteklerine de ihtiyaç olduðunu söyledi. Sivil toplum kuruluþlarý olmazsa projelerin bu kadar baþarýya ulaþamayacaðýnýn altýný çizen Topoðlu, bu projeler kapsamýnda bu sene 16 geçen sene 1 köyden gelen öðrencinin eðitimlerden faydalandýðýný kaydetti. Eðitimde fýrsat eþitliðinin projenin en önemli ayaklarýndan biri olduðuna deðinen Topoðlu, projenin bir diðer önemli ayaðýnýn da kýz çocuklarýnýn okullaþmasýný saðlamak olduðunu vurguladý. SMMMO Toplantý Salonu'nda açýlýþý gerçekleþtirilen "Elimden Tutar mýsýn" projesinin tanýtým toplantýsýnda konuþan Topoðlu, "Bu tür projelerle sadece eðitim deðil, çocuklarýmýzýn sosyal aktivitelerden yararlanmalarý da saðlanýyor. Çocuklarýmýz aldýklarý eðitimlerle iyi bir eðitim kurumuna yönelecekler ve hayatlarýna yön verecekler" dedi. Vali Yardýmcýsý Topoðlu konuþmasýnda þu ifadeleri kullandý: "Bu tür projelerde gönüllük esas olsa da maddi olarak bazý giderleri de bulunuyor. Köylerdeki öðrencilerin ileriye dönük iyi bir eðitim almalarý amaçlanýyor. Eðitimde fýrsat eþitliði projenin en önemli ayaðýdýr. Bu fýrsatý biz köydeki öðrencilerimize birlik ve beraberlik ile saðladýk. Projemizin önemli ve diðer bir ayaðý da kýz çocuklarýmýzýn okullaþmasýný saðlamaktýr. Bu tür projelerle sadece eðitim deðil, çocuklarýmýzýn sosyal aktivitelerden yararlanmalarý da saðlanýyor. Çocuklarýmýz aldýklarý eðitimlerle iyi bir eðitim kurumuna yönelecekler ve hayatlarýna yön verecekler. Ýyi bir eðitim öðretim yýlý diliyorum." Kubilay Kaan YÜCEL

5 KASIM 01 PAZARTESÝ HABER Brüksel'den sevindirici haber geldi Çorum, tarihinde ilk defa uluslararasý bir turnuvaya ev sahipliði yapacak. Hitit Üniversitesi geçtiðimiz ay Dünya 1.Üniversiteler Güreþ Þampiyonasýnýn Çorum'da düzenlenmesine talip olmuþ ve Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu (FISU)'na baþvurusu dosyasýný vermiþti. Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu (FISU) Yönetim Kurulu toplantýsý 9 Kasým 01 Cumartesi günü Belçika'nýn Brüksel kentinde yapýldý ve 016 yýlýnda Dünya Üniversite Þampiyonlarýna ev sahipliði yapacak ülkelerin ve aday þehirlerin deðerlendirme yapýlarak karar verildi. FISU toplantýsýna Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný ve FISU yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kemal Tamer'de katýlarak oy kullandý. Toplantý sonrasýnda Polonya'nýn da aday olduðu "1. Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonasý'nýn" 016 yýlýnda, Türkiye'de Çorum'da yapýlmasýna karar verildi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada Çorum tarihinde ilk kez uluslararasý organizasyon olacak Dünya 1.Üniversiteler Güreþ Þampiyonasýnýn Çorum da yapýlacaðýný belirterek, bu aþamaya nasýl gelindiðini hatýrlattý. Þampiyona için aday olan Hitit Üniversitesi'nin talebini Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Spor Genel Müdürlüðü'nün olumlu karþýlayarak Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonuna 1 Aðustos 01 tarihinde taahhüt mektubunun verildiðini kaydeden Salim Uslu, "Devletimizin garantör belgesini onaylamasý kararýn olumlu çýkmasýný saðladý. Dünya Þampiyonasýnýn Çorum'a getirilmesinde þehrimizin geliþme potansiyeli, üniversitemizin özgüvenli talebi, Devletimizin garantörlüðü, iþin sýký takip ve koordinasyonu takým ruhunun ortak coþku ve duyarlýlýðý etkili olmuþtur. Þampiyona ekonomik katkýnýn yaný sýra 'Marka Þehir' Çorum'un tanýtýmý için iyi bir fýrsat! Adaylar içinde ilimizin tercih edilmesi, Çorum'un istikrar içinde geliþen yýldýz þehir olmasýndandýr. Çorum halký ve ilgililer takým ruhu ve giriþimci cesaretiyle uluslararasý þampiyonanýn organizasyonundan yüz akýyla çýkacaktýr. Organizasyona Çorum'un seçilmiþ olmasý gurur verici bir baþarýdýr. AK Parti ve Hükümetimizin Çorum'a verdiði deðer ve önemin ifadesidir. Bu gurur verici imkanlarý bizlere yaþatan liderimiz Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'a, destek ve katkýlarýndan dolayý, Gençlik ve Spor Bakanýmýz Suat Kýlýç'a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a ve Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný Prof. Dr. Kemal Tamer'e, Hitit Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve emeði geçen herkese teþekkür ederiz" dedi. -DAHA ÖNCEKÝ DÜNYA ÜNÝVERSÝTELER GÜREÞ ÞAMPÝYONALARI- 016 yýlýnda ülkemizde, Çorum'da 1.'si düzenlenecek olan Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonasý, Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu patronajý altýnda, her iki yýlda bir (çiftli yýllarda) organize ediliyor.. Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonasý 0-1 Temmuz 01 tarihleri arasýnda Macaristan'ýn Pecs kentinde gerçekleþtirilecek. Þimdiye kadar düzenlenen Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonalarý ise þöyle: 01- Kuortane (Finlandiya), Torino (Ýtalya), Selanik (Yunanistan), Ulaanbaatar (Moðolistan), 00 - Lodz (Polonya), 00 - Edmonton (Kanada), Tokyo (Japonya), Ankara (Türkiye), Tahran (Ýran), Ýstanbul (Türkiye) Haber Servisi MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan: "Yemeyen yedirmeyen, çalmayan, çaldýrmayan Belediye Baþkanlýðý yapmak adýna aday oldum" Gazetemizi MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ile birlikte ziyaret eden MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtü. Türkiye genelinde olduðu gibi Çorum'da da ciddi anlamda deðiþime ihtiyaç olduðunu vurgulayan MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, "Hatýrlanacaðý gibi daha önce merkez ilçe ve daha sonrasýnda Ýl kongrelerinde de ben tek aday olmuþtum. Önümüzdeki yerel seçimler adýna da gerek partililerimizin gerekse genel merkezimizin takdirleri ile yine tek aday olmak bize nasip oldu. Her þeyden önce memleketimize ve þehrimize hayýrlý olmasýný temenni ediyorum. Kendimize güvenerek diðer partilerin adaylarýnýn belirlensin hesabýna ihtiyaç duymadan aday olduk. Çorum artýk deðiþim istiyor" þeklinde görüþlerini belirtti. MHP olarak Çorum Belediye tarihinde hiç belediye baþkaný çýkartmadýklarýný hatýrlatan Ercan Daþdan, "MHP belediye baþkan adayý baþkan seçilirse bundan MHP deðil, Çorum kazanmýþ olacaktýr. Deðerli Çorumlu vatandaþlarýmýz bu görevi bize tevdi ederlerse milletimizin deðerlerinden taviz vermeden bu görevi layýk ý ile sonuna kadar sürdüreceðiz. Eskiden bir görüþ vardý. Neydi bu görüþ, 'Efendim Belediye Baþkaný iktidar partisinden olur ise daha fazla hizmet alýrýz' þeklinde idi. Bu görüþün iflas ettiði bir kez de Çorum da tescillenmiþtir. Kastamonu da MHP'li belediye var. Oraya Havaalaný yapýldý. Bizde Havaalaný yok. Birçok konuda Kastamonu bile Çorum'un çok önünde geliþme göstermiþtir. Çorumlu iktidar parti milletvekilleri ve diðer birimleri rehavet içerisindedirler. En büyük problem Çorum Belediyesi ile vatandaþlar arasýnda kopukluk ve soðukluk yaþanmaktadýr. Kendilerini seçen seçmenler ile bu kadar uzak kalýnan bir yönetim çok üzücüdür. Manevi soyut deðerlerdeki eksiklikler somut yanlýþlýklarý olarak ortaya çýkmaktadýr. Çorum ve Çorum halkýnýn sorunlarýný ve beklentilerini iyi biliyoruz. Bu makamýn öncelikle Manevi yükünü biliyoruz. Ve sorumluluðun da farkýndayýz. Artýk deðiþim zamaný gelmiþtir. Yakýnda Çorum'un kanaat önderleri olarak niteleyebileceðimiz toplumun her kesiminden deðerli büyüklerimizi de ziyaret ederek görüþ alýþveriþinde bulunacaðýz. Bu yelpazeyi STK temsilcileri görüþmeleri ile geniþleteceðiz. Seçimleri kazanmamýz durumunda da bu istiþare görüþmelerimiz anlayýþýmýz devam edecektir. Biz yemeyen, yedirmeyen, çalmayan çaldýrmayan kul hakkýndan taviz vermeyen manevi deðerlere sonuna kadar canýmýz pahasýna baðlý kalmak adýna belediye baþkan adayý olduk. Seçimin favorisi olduðumuzdan kimsenin kuþkusu olmasýn" þeklinde konuþtu. Nadir YÜCEL Salim Uslu, 8 Þubat tahliyelerini deðerlendirdi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Kudüs TV Ana Haber Bülteninde Arzu Erdoðral'a 8 Þubat davasý ve tahliyeleri deðerlendirdi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Kudüs TV Ana Haber Koordinatörü Arzu Erdoðral'ýn "8 Þubat Davasý ve tahliye kararlarýný siz nasýl deðerlendiriyorsunuz? sorusuna 8 Þubat maðdurlarýndan olduðunu ve o dönemde Çorum Alaca'daki babasýna ait evin kundaklandýðýný belirterek yine ayný dönemlerde çýkan "Siyah - Beyaz" isimli gazetenin ev adreslerini yayýnlayarak hedef gösterdiðini belirterek, "Bu olay bir meczubun üzerinde kaldý ve birde bir polisin çocuðu zanlýydý ancak polis emekli oldu ve olay kapandý. Bir maðdur olarak 8 Þubat sorumlularýnýn bir þekilde bedel ödemesi gerektiðini düþünüyorum. Þuanda tutuklu bulunan general var. Dava baþlandýðýnda 10 kiþiden 6'sý tutuklanmýþtý.. Duruþma sonrasýnda tahliye sayýsý 1 olmuþtur. Olay bitmiþ deðil. Tutukluluk hallerinin sona ermiþ olmasý davanýn bittiði anlamýna gelmiyor. Kýsa bir süre önce Balyoz davasý sonuçlanmýþ ve sanýðýn mahkumiyet kararý Yargýtay tarafýndan onanmýþtý. Bu yargýlama süreci devam ediyor diye düþünülmesi lazým" dedi. Uslu konuþmasýnda çarpýcý iddialarda da bulunarak, "Dikkat edilmesi gereken esas sorunlar 8 Þubat'ýn MR ortaya çýkartacak ya da otopsisini yapacak tutanaklar hala ortada yok. Sadece verilen bilgiler genel - geçer bilgilerdir. Bu bilgilerin içerisinde esas örnek olarak yer almasý gereken tutanaklar yer almamýþtýr. Bence 8 Þubat süreci ile ilgili henüz yargýlama süreci sona ermemiþtir. Bunu beklemek lazým eðer 8 Þubat süreci olmasaydý; AK Parti kapatma davasý, Nisan bildirisi, Balyoz giriþimi vs. olmazdý. Bunlar birbiriyle bir silsile halinde devam ediyor. Burada milletin; "ben buradayým hala ve askerin gündelik sivil rutine müdahalesini ve iradem üzerine ipotek koymasýný onaylamýyorum." þeklinde anlaþýlan seçim sonuçlarýndaki duruþuna baktýðýmýz zaman yargýlama süreci milletin duruþuna katký vermektedir. Bundan sonra kimse darbeye heveslenmesin. Darbe giriþimi hiç kimsenin yanýna kâr kalmayacak anlamý çýkmaktadýr. Akla ziyan iddialar var. "Dün ayar verdik" diye böbürlenenlerin "bugün biz ne yaptýk" diye ortaya çýkýyor olmasýný da anlamak mümkün deðil. Belki burada Ergenekon, Balyoz, 8 Þubat süreciyle ile ilgili sonuçlar ortaya çýktýktan sonra saðlýklý yorum yapmak çok daha doðrudur. Þu bir gerçek ki bundan sonra. Maddenin kaldýrýlmýþ olmasý çok önemli bir kazanýmdýr. Sadece Yargý kararlarýyla, sonuçlarýyla ortaya çýkan sonuca bakýp ta bir gerekçe oluþturmak çok doðru deðil bütün olarak bakmak lazým. Akla ziyan dediðim tutanaklardan bir tanesi "Bizim görevimiz iç ve dýþ tehditlere karþý koruma ve kollama görevidir. Her Türk vatandaþýnýn olduðu kadar TSK personeli de burada görevlidir." diyor. Yani zorlama, zor kullanma, fiþleme, fiþletme, tasfiye etme, tahkir etme, hak gaspý, özgürlük ve dokunulmazlýklarýn ihlali adýna ne varsa orada uygulamaya konuluyor. Bugün sözde demokrat geçinenlerin, liberallerin, solcularýn çýkýp da öðrencilerin ev ortamlarýnda birlikte oluyor olmasýna yönelik bir kýsým çabalar, sözler, beyanlar özel hayatýn ihlalidir gibi feveran etmelerine gerek yok çünkü dün insanlarýn evlerinde taciz edildiðini, kundaklandýðýný, insanlarýn fiþlendiðini, fiþlettirildiðini, takip edilip, taciz edildiðini bu ülke yaþamýþtýr. O gün -cami ile kýþla arasýnda sýkýþmak istemiyoruzdiyenlerin çýkýp ta bugün bir baþka olay hakkýnda, anayasanýn belirlediði sýnýrlar içerisindeki hükümetin yaptýðý açýklamalar karþýsýnda özgürlükçü bir tavýr sergileniyor olmasýnýn inandýrýcý ve haklý bir nedeni yok. 8 Þubat sürecinde iddia edilen Ýçiþleri Bakanlýðý anayasal bir kurum olmasýna raðmen yasal bir kurum devre dýþý býrakýlmýþtýr. EMASYA diye bir örgüt oluþturulmuþtur. Ýç hizmet kanunu kaldýrdýðýmýz gibi bunu da kaldýrdýk. O günlerde sürek avý gerçekleþiyordu. Söz gelimi Konya'da Hacývesiyzade Caminde bin kiþi dua yapýyorlar. Katýlanlara ekmek ve süt daðýtýlýyor. Bunu dýþarýya yansýtýrken -alternatif þeriat ordusu kuruluyor- þeklinde bir dezenformasyonla kamuoyu, basýn, üniversite, YÖK yönlendiriliyordu ve toplumun aklýyla, vicdanýyla adeta alay ediliyordu. Dolayýsýyla burada yargýnýn verdiði karar niye böyle-þöyle olmadý deme imkanýmýz yok. Sonuç itibariyle yargý baðýmsýz bir kurumdur. Ama bütün bu yargýlama süreçlerini birbiriyle müteselsil davalar olarak görmek ve hepsi üzerinden bir yorum yapmak, duruþ sergilemek gerektiðini düþünüyorum. Buna raðmen siyaset üzerine düþeni yapýyor. EMASYA protokolünün iptal edilmiþ olmasý, bir kýsým insanlarýn emekliye sevk edilmiþ olmasý, bazýlarýnýn kendiliðinden emekli edilmiþ olmasý, burada bir kýsým darbe giriþiminde bulunanlarýn yargýlama sürecine izin verilmiþ olmasý,. maddenin kaldýrýlmýþ olmasý hepsi burada AK Partinin demokratik tavrýný, tutarlýðýný, duruþunu ortaya koyan evrensel bir ilkeye ne kadar sýký sýkýya baðlý olduðunu gösteren bir tutumdur. Onun ötesi tabi yargýnýn iþidir" þeklinde kaydetti. Uslu yargýma sürecinin devam etmesi gerektiðini vurgulayarak, "Yargýlama süreci Baþbakanýmýzýn ifade ettiði gibi hangi boyutta olursa olsun, kime ve nereye giderse gitsin üzerine gidilmesi gerektiðini düþünüyorum. Yargýnýn baðýmsýz çalýþmasýný saðlayacak her türlü düzenlemeyi yapmýþtýr ve yargýnýn hukuki referans olarak kullanmak istediði demokrasinin güçlendirilmesi, dokunulmazlýðý, bir kýsým kaygýlar ve vehimler uðruna demokrasiye dokunmak isteyenler üzerindeki koruma duvarlarýnýn kaldýrýlmýþ olmasý vs. siyaset bu konuda üzerine düþen duyarlýlýðý ve kararlýlýðý ortaya koyuyor. Yargý bana yasalar yeterli deðil, gerekli imkaný tanýmadý yada bize dýþarda bize müdahale edildi, brifinglere filan çaðrýldýk diyemezler. Baðýmsýzlýðýn muhkem bir þekilde tahkim edildiði bir esnada yargý hala bu konuda bir kýsým telkinlere yani biz ne yaptýk ki? Ya da PKK dýþarda bizler içerdeyiz, aðlama duvarýna gidip orada duvara ellerini koyup sonrada -ne yaptýk ki Fatiha okuduk orada- gibi sözlerin ne anlama geldiðini, yerin altýndan çýkan silahlarýn niçin oralara gömüldüðünü, ne yapýldýðý? Okulla varýncaya kadar siyasi iktidarlarý karþýlarýný alýp onlarý diz çöktüren, terleten, talimatlar veren sonrada çýkýp demokrasiye balans ayarý yaptýk gibi böbürlenen afra tafra yapanlarýn ne yapmak istediðini cümle alem ve hiçbir þey olmasa kamu vicdaný biliyor. Yargýnýn da sonuçta bu kamu vicdanýnýn bildiklerini hissettiklerini bilip anlamamasý mümkün deðil. Bu noktada Ergenekon dahil bütün bu yargýlama süreçlerinin bütününü birlikte deðerlendirmek lazým. Herhangi bir davada umduðumuzdan farklý geliþmeler olabilir. Bu yargýnýn ne kadar baðýmsýz olduðunu ortaya koyar. Yargý ne kadar demokrasiye sýký sýký baðlýdýr. Demokrasinin, toplumun, temel hak ve özgürlüklerin, millet iradesinin, güvencesidir. Hakkýnda karar verdiði Türk Milleti adýna ne kadar doðru davrana bilmektedir. Bunlarý zaman içerisinde göreceðiz. Bu konuda siyaset üzerine düþen görevi yapmaktadýr ve yargýnýn da neticede adýna karar verdiði Türk Milletinin vicdanýnýn sesine kulak vermesi gerekmektedir" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Mimarlar Odasý Ýl Temsilciliðine Ayhan Gümüþay seçildi TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Çorum Temsilciliði.Olaðan Genel Kurulu temsilcilik binasýnda yapýldý.genel kurulda kullanýlan geçerli oyun 8'ini alan Ayhan Gümüþay ve yönetim kurulu göreve seçildi.

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

"Baþbakanýmýz kimi aday

Baþbakanýmýz kimi aday Mahmut Alparslan güven tazeledi Türkiye Kamu-Sen'e baðlý Türk Eðitim- Sen Çorum Þube Baþkanlýðýna Mahmut Alparslan yeniden seçildi. Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi'nin. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý geçtiðimiz

Detaylı

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak'

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Yeni Osmancýk Devlet Hastanesi hizmette SAYFA DA www.yildizhaber.com 0 KURUÞ Kenan Nuhut: En Büyük Projem, Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Daþdan'dan Adnan Türkoðlu'na ziyaret TE MHP Çorum Belediye Baþkan

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar Saat Kulesi Meydanýnda 29 Ekim coþkusu 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kitap okudular hediye kazandýlar Uyuþturucu tacirlerine þafak' operasyonu Eren Er Dershanesinin öðrencilere okuma bilincini kazandýrmak

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

korumalý ve sahip çýkmalýdýr"

korumalý ve sahip çýkmalýdýr MÜSÝAD Çorum Þubesi bugün açýlýyor Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla bugün yapýlacak. Açýlýþ öncesinde MÜSÝAD Genel Baþkaný

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi Vali Baþköy'den yeni yýl mesajý Vali Sabri Baþköy yeni yýl nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna "Her yeni yýl, yeni umutlarý ve beklentileri beraberinde getirmektedir" diyerek baþlayan Vali Baþköy,

Detaylı