Brüksel'den sevindirici haber geldi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Brüksel'den sevindirici haber geldi"

Transkript

1 MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan: "Yemeyen yedirmeyen, çalmayan, çaldýrmayan Belediye Baþkanlýðý yapmak adýna aday oldum" Gazetemizi MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ile birlikte ziyaret eden MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtü. SAYFA TE KASIM 01 PAZARTESÝ 0 KURUÞ Projelerin adamý Ýlyas Damar Ak Parti Çorum Belediye Baþkan Aday Adayý Brüksel'den sevindirici haber geldi Çorum Belediye Baþkan Aday Adayý Ülker Mavral Bulut: Çorum, tarihinde ilk defa uluslararasý bir turnuvaya ev sahipliði yapacak. Hitit Üniversitesi geçtiðimiz ay Dünya 1.Üniversiteler Güreþ Þampiyonasýnýn Çorum'da düzenlenmesine talip olmuþ ve Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu (FI- SU)'na baþvurusu dosyasýný vermiþti. Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu (FISU) Yönetim Kurulu toplantýsý 9 Kasým 01 Cumartesi günü Belçika'nýn Brüksel kentinde yapýldý ve 016 yýlýnda Dünya Üniversite Þampiyonlarýna ev sahipliði yapacak ülkelerin ve aday þehirlerin deðerlendirme yapýlarak karar verildi. FISU toplantýsýna Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný ve FISU yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kemal Tamer'de katýlarak oy kullandý. SAYFA TE "Göç veren þehir olmaktan kurtulmalýyýz" AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adaylarýndan Ülker Mavral Bulut ayný zamanda Leblebi camiasýnýn tanýnmýþ isimlerinden olan aðabeyi Mustafa Mavral ve dostlarý ile gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtü. SAYFA DE Et ve balýk Hünerel'de yenir "Atatürk çaðýnýn ilerisinde bir komutandý" Jandarma Kýdemli Yüzbaþý Serdar Uðurlu, Atatürk'ün yaþamý, kazandýðý savaþlar, ortaya koyduðu ilkeler, yapmýþ olduðu devrimler ve yazdýðý eserler incelendiðinde hemen her konuda çaðýnýn ilerisinde bir komutan ve devlet adamý gerçeði ile karþýlaþýldýðýný söyledi. SAYFA DE Anadolu ÝHL, AB projesini masaya yatýrdý Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin ortaðý olduðu Avrupa Birliði projesi deðerlendirdi.anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr... SAYFA 9 DA Hünerel Et ve Balýk Restaurant nezih ortamý zengin menüsü ile hizmet vermeye yýllardýr devam ediyor. 00 yýlýnda kurulan Hünerel Et ve Balýk Restaurant Azapahmet Sokakta 10 yýldýr müþterilerinin damak tatlarýna et ve balýk yemeklerini titizlikle sunuyor. ÇEKVA'dan burs veren iþadamlarýna teþekkür Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA), Ýstanbul'daki Çorumlu iþ insanlarý ile olaðan hale getirdiði toplantýnýn üçüncüsünü Ýstanbul'un güzide mekanlarýndan Mabeyin Restaurantta gerçekleþtirdi. SAYFA 9 DA SAYFA TE Köyde eðitim alan öðrencilerin ellerinden tutacaklar Çorum'da bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn ortaklaþa yürüteceði "Elimden Tutar mýsýn" projesinin açýlýþý hafta sonu düzenlenen toplantý ile gerçekleþtirildi. Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü koordinasyonunda, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði Sosyal ve... SAYFA TE ANALÝZ Sayýn Baþbakan Dershaneler kapatýlmasýn.. Sarýgül Ýstanbul da Sürpriz gerçekleþtirebilir.. Nadir YÜCEL Türkiye'nin ' Objektif' en önemli meseleleri arasýnda Saðlýk, Ulaþým ve Milli eðitim konularý yýllar boyunca ön sýralarda yer almýþtý. Özellikle saðlýk konusunda çok ciddi olumlu mesafeler alýnýrken Ulaþým konusunda da ayný paralellikte yol alýndýðýný inkâr etmek nankörlük olur. Ancak ayný baþarýlarý maalesef Milli eðitim konusunda bir türlü gösterilemedi. 8 yýllýk þiþirme zorunlu eðitim ile maalesef ilkokuldan sonra okumak istemeyen sevmeyen çocuklarýn Terzi, berber, sanayi gibi meslek dallarýnda çýrak girerek meslek öðrenilmesinin de bir anlamda önüne geçildi. Çocuk okumak istemiyor. Zorla okuyacaksýn diyorsun. Sýnýfta kalmak yok yola devam diyerek baþarýya ulaþma adýna gerçek öðrenmenin de yolunu týkýyorsun! Lise den mezun edip üniversitenin kapýsýnda adeta kýrmýzý ýþýk yakýp bekletiyorsun. Lise mezunu hatta keyfiyet ve kemiyet fakiri yüzbinlerce iþsiz çocuklarýmýz gelecekleri adýna endiþe içerisinde ne yapacaðýz? Düþüncesinemahkûm ediliyorlar. Yýllar öncesini hatýrlayýnýz Üniversiteleri Anadolu þehirlerinden daha ziyade Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir baþta olmak üzere büyük þehirlerden kazanýyorlardý. Sen Josef, Galatasaray ODTÜ Siyasal Bilgiler 'in çoðunluðunu büyük þehirlerden giden öðrenciler oluþturuyordu. Çünkü büyük þehirlerde Dershaneler de dahil olmak üzere Eðitim'in kalitesi farklý idi..! Anadolu da önce Dershaneler sonrasýnda özel okullar açýlmaya ve artmaya baþladýktan sonra ' Mevcut eðitim adýna adalet geldi..!bini aþkýn buluþ yapan, bu arada elektrik ampulünü fonografi ve film gösterme makinelerini geliþtiren Amerikalý mucit. Thomas Edison da dâhil olmak üzere, birçok dahi ve çok yetenekli kiþiler okuldan kovulmuþlar, ancak birçok eserlere ve buluþlara da imza atmýþlardýr. Milli Eðitim'in gerçek Milli kimliði de tartýþmaya açýktýr! Son yýllarda yapýlan en doðru ve güzel hamle ise Kitaplarýn ücretsiz daðýtýlmasý olmuþtur. Hazýrsýz ve alt yapýdan yoksun ++ eðitim sistemi de tam bir fiyasko olmuþtur. Aslýnda yapýlmasý gerek ara eleman yetiþtirecek gerçek mesleki okullarýn çok öncesinden baþlamasýdýr. Geçen TV. larda Türkiye nin ilk bayan Kaportacýsý yer buldu.. Ýnþaat Ustalarýndan tutunuz, Terzi, elektrikçi, sanayi bölümleri v.s. kadar ilkokuldan sonra yönlendirilecek bir Eðitim Sistemi mevcutlardan çok daha iyi olacaktýr. Sayýn baþbakanýmýzýn çevrisinde yer alan bazý isimlerin yanýnda yer alan ve sözde danýþmanlýk Kispeti altýnda ' Dalkavukluk' yaparak yanlýþ bilgiler aktaran ve yanlýþ yönlendirmek isteyenler var. Bu yanlýþ kiþilerin hedeflerinden biriside Dershaneleri kapattýrmak hedefi olmuþtur.. O halde çýkýn:,' Eðitimi Kökten özelleþtirin' 0 kiþilik sýnýflar hala tamamlanmamýþsa.. Hala Çorumda Nisan v.s. ve Türkiye'nin bir çok yerinde hala okullar seçilmek isteniyorsa.dershane deðil, önce bu konularýn çözülmesi gerekir. Diðer yandan yýllarca Anadolu'nun baðrýndan Üniversitelere beyin taþýma köprüsü olan bu Dershanelerde yüzbinlerce istihdam edilmiþ öðretmenler de unutulmamalýdýr. En önemli altý çizilmesi gereken konu ise Yüzlerce dershanede sadece Bilim deðil, Yaþam koçluk desteði, Manevi destekler de bulunan ve Rehberlikler sunulan gençlere kötü alýþkanlýklardan yanlýþlardan uzak kalmalarý adýna verilen bu destekleri anne babalar dahi verememektedir. Sarýgül Sürpriz gerçekleþtirebilir. 009 Yerel seçimlerinde dönemin CHP adayý Kemal Kýlýçdaroðlu, AK Parti adayý Kadir Topbaþ karþýsýnda 00 Bin eksik oy almýþtý. Önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Sarýgül'ün aday yapýlmasý durumunda Kemal Kýlýçdaroðlu'ndan daha fazla oy alacaðýný iddia ediyorum..mustafa Sarýgül Recep Tayyip Erdoðan'ýn ' Siyasi Ýz'inden' gidebilir! Recep Tayyip Erdoðan'ýn Baþarý ile yürüttüðü Büyük þehir Belediye baþkanlýðý kendisini Baþbakanlýða taþýmýþtýr. Sarýgül'ün hedefi de aynýdýr! Ve Ýstanbul da aday olmasý durumunda Sarýgül Büyükþehir belediye baþkaný seçilirse kimse þaþýrmasýn! Neden mi sorusunun cevaplarý ilerde bu sütunlarda yer bulacaktýr.. Çorum yerel seçimleri adýna AK Parti Çorum ADAYI- NIN TEK BELÝRLEYECÝSÝ Baþbakan Erdoðan olacak.mhp Ercan Daþdan ile Start alan ilk parti oldu ve ' Erken kalkan yol alýr' Türküsü eþliðinde çalýþmalara baþladý. CHP de perde arkasýndan bekleyen aday adaylarý olduðu gibi Genel Merkez'in Sistem aday belirleme Stratejisi de henüz kesinleþmedi. CHP Sürpriz aday peþinde! Esen Kalýn. "Suriye konusuna mezhepler üstü bakýlmalý" Özgür Der Çorum Þubesinin düzenlemiþ olduðu "Suriye ve Mýsýr'daki Ýslami Direniþ: Kazanýmlarýmýz ve Sorumluluklarýmýz" konulu programa, gazeteci Adem Özköse ve Haksöz Dergisi yazarlarýndan Murat Ayar konuþmacý olarak katýldý. Program öncesi Özgür-Der Çorum Þubesi Çocuk Kulübü sorumlularýndan Nur Sümeyye Karaoðlan, çocuk etkinlikleri hakkýnda kýsa bir tanýtým gerçekleþtirdi. SAYFA 9 DA 016, ÇORUM'A TAKIM RUHUYLA GELMÝÞTÝR AHMET ÖLÇER SAYFA TE

2 Kiralýk Dükkân Çepni Mahallesi Eski Ankara caddesi üzerinde bulunan Balaban Ýþ haný giriþ ve 1. Kat içten merdivenli olmak üzere kat toplam 10 Metrekare dükkan kiralýktýr. Müracaat Telefon: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 0 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 80 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 10 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda. Noter üzerinde Kat numara de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi. Noter Üstü. kat No: 10 TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: KASIM 01 PAZARTESÝ HABER Çorum Belediye Baþkan Aday Adayý Ülker Mavral Bulut: "Göç veren þehir olmaktan kurtulmalýyýz" Yýl: 9 Sayý: 6 KASIM 01 PAZARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 00 TL. Yurt Dýþý : 00 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adaylarýndan Ülker Mavral Bulut ayný zamanda Leblebi camiasýnýn tanýnmýþ isimlerinden olan aðabeyi Mustafa Mavral ve dostlarý ile gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtü. Ankara da edindiði kazaným ve tecrübeleri belediye baþkanlýðýný düþünerek Çorum ve Çorum halkýna hizmet etmeyi hedeflediðini belirten Ülker Mavral Bulut, "Önemli olan geleceði doðru planlamaktýr. Maalesef Çorum geçmiþte bu kadar nüfus göçü veren bir il deðildi. Her þeyi Ankara dan beklemek de yanlýþtýr. Yerel dinamikleri doðru kullanmak istihdam projeleri geliþtirmek çok önemlidir. Ýþ adamlarýnýn yatýrým engeli yok edilmeli yatýrýmlar mümkün olduðu kadar yerel imkânlarý artýrarak teþvik edilmelidir. Bir Hýzlý Tren yerel yönetimin asli vazifesi görünmeyebilir. Ancak sýký takip ve ilgili dinamikleri harekete geçirmek tüm siyasi argümanlar ile diyaloglar saðlanarak Hýzlý tren ve beraberinde sanayicinin üretim ve nakliye rekabetini kolaylaþtýracak yük tren ihtiyacýnýn Ankara'ya sunumu çok önemlidir. Çok ciddi zaman tasarrufu saðlayacak olan Hava alaný da ayný düþüncemizde yer almaktadýr. Ýþte bu dinamikler canlandýrýldýðýnda Çorum göç veren deðil göç alan konumuna gelecektir" þeklinde konuþtu. -"MESLEK KURSLARINI ÖNEMSÝYORUZ"- Meslek kurslarýnýn ara eleman ve e meslek edinme adýna büyük önem arz ettiðini vurgulayan Bulut, "Mevcut kurslarýn daha fazla iyileþtirilmesi olmayan ve önem arz eden branþlarýn hayata geçmesi adýna gayret edeceðiz. Müteþebbis ruhu ve zekâsýna sahip çok sayýda haným arkadaþlarýmýz var. Bu arkadaþlarýmýz gerek kendi ailesine gerekse memleket ekonomisine ciddi katkýlar saðlayacaklardýr. Yine bu meslek edinme projeleri sokak çocuklarý olarak tanýmlanan evlatlarýmýza da kötü alýþkanlýklarýndan kurtulmalarýna ve topluma kazandýrýlmalarý adýna büyük oranda etki etki edecektir" þeklinde konuþtu. Belediye baþkaný olmasý durumunda Çorum'un mevcut sorunlarý ve çözüm yollarý adýna israf etmeden bütçeyi rantabl olarak kullanarak hizmet edeceklerini ifade eden Bulut, "Çorum'un trafik, hava kirliliði baþta olmak sanayi yerleþkesi v.b. gibi sorunlarý var. Mevcut þehir Stadyumun yerine AVM yaparsanýz þehir trafiðinin daha çok týkanmasýna neden olabilirsiniz. Geliþmiþ ve geliþmekte olan þehirlerde AVM'ler mümkün olduðu kadar þehir dýþýna yapýlanmaktadýr. Çimento Fabrikasý'da daha ne kadar þehir merkezine yakýn yerde kalabilir. Diðer yandan opera ve sanat galerisi de yer altýnda deðil, mümkün olduðu kadar üst katlarda yapýlanmaktadýr. Yer altýna otopark ya da iþ yeri yapabilirsiniz. Önemli olan þehirdeki halkýn görüþlerini alarak ve ihtiyaçlarýna katýlýmcý düþünceyi yansýtarak istiþare ederek baþarýya gidebilirsiniz. Ben endeksli ben yaparým olur mantýðý taþýmadan belediye baþkaný olmayý taahhüt ediyorum" dedi. Bahadýr YÜCEL YEDAÞ kýrsalda kesinti yapacak Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak.yedaþ'tan yapýlan açýklamaya göre kesintinin yapýlacaðý tarihler, saatleri ve etkilenecek bölgeler þöyle:..01 tarihlerinde saatleri arasýnda: Salur köyü, Aslanköy, Eþençay köyü ve Mahalleleri. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür Osmancýk doðumlu Rasim oðlu Yavuz Ayhan Öztürk TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.0 TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer: 1.00 TL 1.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 1.00 TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR Ýmsâk : 0: Güneþ : 06:1 Ýþrak 0:06 Öðle : : Ýkindi : 1:1 Akþam : 16: Yatsý : 18:0 Ardýndan resmin asýlýr iþlek yerlerine kentin piyangocunun yanýnda tahta çitlere yakýþtýrýrým gözlüklüsün, üç yaþ büyüksün, rize'de büyümüþsün baþka adýný da bilirim, hepsi yalan, o gülmen de eski, küçük bir limandýr gülmen, takalar sýðýnýr Ardýndan resmin asýlýr iþlek yerlerine kentin denizle kavgalýdýr kayalar, otururum, elim tuzlanýr fýrlatýrým çakýl taþýný, kaç kez sektirebilirim gömülmesin suya, sen tut, durma sonra bana yürü bulutlarýn yerini doldurur yürümen, kuþlar kýskanýr Ardýndan resmin asýlýr iþlek yerlerine kentin birden boþanan yaðmurda maðaza diplerindeyken otobüsten inerken, hiç aklýmda yokken karþýmdasýn giderayak bir þey derdin, onu söyle iþte, sonra sus ýssýz istasyon kampanasý susman, yapraklar döker Ardýndan resmin asýlýr iþlek yerlerine kentin çardaða çýkarým, ay gömülür çalý çýrpýlara tutuþturur sarmaþýklarý, seyrediþinden alýnýrým uzak, içli þarkýlar anýmsarým, derken dönüp bakman turaçlar çaðýrýr bakman, bahçemde turunçlar açtýrýr Resmini astýlar iþlek yerlerine kentin çarþý içinde bir zaman daha konuþuldun su, sarnýçlardan bakraçlara çekiliyordu güze hazýrlanýyordu kýzlar, daðlar dalgýndý gençtim, olur olmaz huylanýþýný sevdim en çok Akif KURTULUÞ AJANDA..01. Ay, 0 Gün, 6. Hafta Güzel bir çýðýr açan kimse, bunun sevabýný kazanýr ve bu güzel þeyi yapanlara verilen sevaplardan da pay alýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri AY GÖMÜLÜR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,0,08 EUR,, STERLiN,, JPY YENi 0,0 0,0 SAAT: 16.0 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BOZDOÐAN ECZANESÝ TEL: 6 CEMÝLBEY CAD. /E - CUMA PAZARI YANI KUBATLAR ECZANESÝ TEL: 9 08 BAHABEY CAD. 8/E - KIZ MESLEK LÝSESÝ KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd.... D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat... Polis...1 Yangýn...0 Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta...1 Alo Jandarma...16 Elektrik Arýza Su Arýza...18 Telefon Arýza...11 Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 TEK KASIM 01 PAZARTESÝ HABER

4 KASIM 01 PAZARTESÝ HABER 016, ÇORUM'A TAKIM RUHUYLA GELMÝÞTÝR AHMET ÖLÇER Et ve balýk Hünerel'de yenir Hünerel Et ve Balýk Restaurant nezih ortamý zengin menüsü ile hizmet vermeye yýllardýr devam ediyor. 00 yýlýnda kurulan Hünerel Et ve Balýk Restaurant Azapahmet Sokakta 10 yýldýr müþterilerinin damak tatlarýna et ve balýk yemeklerini titizlikle sunuyor. Firma yetkili Dursun Ölçek, kurulduklarý yýldan beri sulu yemek, et ve balýk yemeklerini müþterilerinin aðýz Dursun Ölçek tatlarý ile buluþturduklarýný ifade ederek, bunun yanýnda firmalara, öðrencilere, esnaflara özel tabldot yemek hizmeti verdiklerini servis hizmetlerinin olduðunu ve ayrýca öðrenciler de yüzde indirim yaptýklarýný söyledi. Özel günlerde de yemek hizmeti verdiklerini kaydeden Ölçek, Çorumlularý Hünerel'in hünerli aþçýlarýnýn yemeklerini tatmaya davet etti. Köyde eðitim alan öðrencilerin ellerinden tutacaklar Çorum'da bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn ortaklaþa yürüteceði "Elimden Tutar mýsýn" projesinin açýlýþý hafta sonu düzenlenen toplantý ile gerçekleþtirildi. Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü koordinasyonunda, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði Sosyal ve Kültürel Ýþler Müdürlüðü, Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü, Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve Gökkuþaðý Eðitim Kültür Yardýmlaþma Derneði'nin ortaklýðýnda köy öðrencilerine yönelik yürütülecek olan "Elimden Tutar mýsýn" projesi açýlýþý için geçtiðimiz cumartesi günü Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý Toplantý Salonu'nda bir toplantý yapýldý. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, bazý daire müdürleri, proje ortaklarýnýn temsilcileri, veliler ve öðrenciler katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan programda Gökkuþaðý Okuma "Hayat Bize de Güzel" projesi baþarýyla tamamlandý Çorum Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü olarak Çorum'da birçok proje çalýþmasýnýn içerisinde bulunduklarýný dile getirerek, bu çalýþmalarýn içerisinde kendilerini en mutlu eden çalýþmanýn köy çocuklara yönelik yaptýklarý çalýþmalar olduðunu söyledi eðitim ve öðretim yýlýnda "Hayat Bize de Güzel" projesini proje ortaðý olarak desteklediklerinin altýný çizen Kolbaþý, projeye merkeze baðlý köylerden 10 öðrencinin katýldýðýný vurguladý. "Elimden Tutar mýsýn" projesinin açýlýþ toplantýsýnda konuþan Kolbaþý, "Proje içerisinde bulunan köylerimiz Eskice, Konaklý, Büyük Düvenci, Küçük Düvenci, Boðacýk, Ýkipýnar, Þeydim, Akyazý, Çeþmeören, Buðdüz, Kýlýçören, Abdalata, Türkler, Beydilli, Çayköy ve Ayaz köyleridir. Cuma ve Pazar günleri çocuklarýmýz ayrý merkeze alýnýp, þehir merkezine getirilmektedir. Eðitimin ardýndan, öðlen sýcak yemek verip tekrar köylerine geri býrakýlmaktadýr" dedi. Kolbaþý, proje destekçilerine teþekkür ederek, konuþmasýnda þunlarý söyledi: Salonlarý tanýtým filmi ve "Hayat Bize de Güzel" projesi tanýtým filmi izlendi. Ardýndan Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu ve Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý birer açýlýþ konuþmasý yaptý. Öðrenci konuþmalarýnýn da yapýldýðýný toplantýda Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu'na katkýlarýndan dolayý Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý ve öðrenciler tarafýndan çiçek takdim edildi. Toplu hatýra fotoðrafýnýn ardýndan program sona erdi. Kubilay Kaan YÜCEL "Proje ortaklarýmýz Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Anadolu Týbbiyeler Derneði ve proje yürütücüsü Gökkuþaðý derneðimizdi. Projeye merkeze baðlý köylerimizden 10 öðrencimiz katýldý.. sýnýflardan, 8. sýnýflardan 0 öðrenci projeye katýldý. Seviye belirleme sýnavýna giren 0 öðrencimizden kýz, 16 erkek öðrenci olmak üzere 8 öðrenciden 0'u Anadolu Lisesi ve Meslek Liselerine yerleþti. Proje kapsamýnda sýnava giren çocuklarýmýz yüzde 6 baþarý elde ettiler. Bu baþarý baþta Gökkuþaðý Derneði olmak üzere tüm proje ortaklarýmýzýn baþarýsýdýr eðitim ve öðretim yýlýnda bu güzel çalýþmanýn devam ettirilmesini ve sürmesini çok istemiþtik. "Elimden Tutar mýsýn" projesinin açýlýþýný gerçekleþtiriyoruz. Proje içerisinde bulunan köylerimiz Eskice, Konaklý, Büyük Düvenci, Küçük Düvenci, Boðacýk, Ýkipýnar, Seydim, Akyazý, Çeþmeören, Buðdüz, Kýlýçören, Abdalata, Türkler, Beydilli, Çayköy ve Ayaz köyleridir. Cuma ve Pazar günleri çocuklarýmýz ayrý merkeze alýnýp, þehir merkezine getirilmektedir. Eðitim, öðlen sýcak yemek verip tekrar köylerine býrakýlmaktadýr. Proje kapsamýnda projeye hazýrlýk çalýþmalarý ve alan taramalarý Müdürlüðümüzce temmuz ve aðustos aylarýnda yapýlmýþtýr. Projeye dahil edilecek öðrenciler çocuklarýmýzýn eðitim gördüðü okul müdürlüklerimizce belirlenmiþtir. Projeye katýlan öðrencilerimizin okul müdürleri ile istiþare toplantýlarý yapýlmýþtýr. Proje il müdürlüðümüzce yazýlmýþtýr. Proje ortaklarýmýzla proje ile ilgili görüþmeler yapýlmýþtýr. Proje uygulamaya konulmuþtur. Proje ortaklarýmýz, Ýl Özel Ýdaresi proje bütçemizi karþýlayarak projeye en büyük desteði vermiþtir. Projede görev alan öðretmenler görevlerini yapmýþ projenin baþlamasýný saðlamýþtýr. Ýl Halk Müdürlüðümüz projeye katýlan çocuklarýmýzýn 1. dönem ve. dönem olmak üzere defa saðlýk taramasý yapmýþtýr. Gökkuþaðý Derneði Buhara Okuma Salonu proje dahilinde öðrencilere eðitimlerini vererek rehberlik faaliyetini gerçekleþtirmiþtir." Kubilay Kaan YÜCEL Önceki gün, Dünya Üniversitelerarasý Güreþ Þampiyonasýnýn Çorum'da gerçekleþtirileceði haberini, eminim tüm Çorumlular, sevinç içinde karþýlamýþlardýr. Nasýl sevinilmez ki Bu organizasyon, FISU (Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu) patronajý altýnda, her iki yýlda bir organize edilmektedir. FISU'nun Dünya Üniversiteler Þampiyonalarý takviminde yer alan organizasyonun.'si, 0-1 Temmuz 01 tarihleri arasýnda Macaristan'ýn Pecs kentinde gerçekleþtirilecektir. Þu ana kadar gerçekleþtirilmiþ olan diðer 10 organizasyon sýrasýyla; 01 - Kuortane (Finlandiya), Torino (Ýtalya), Selanik (Yunanistan), Ulaanbaatar (Moðolistan), 00 - Lodz (Polonya), 00 - Edmonton (Kanada), Tokyo (Japonya), Ankara (Türkiye), Tahran (ÝRAN), Ýstanbul (Türkiye), þeklinde olmuþtur. (Kaynak: ÝHA) Böylesine önemli ve büyük bir organizasyona, onlarca ülke ve þehir aday olacak ve bu adaylarýn içerisinden Çorum organizasyona ev sahipliði yapacak. Sevinmek ve gurur duymak, Çorum'un en doðal hakkýdýr. Þampiyonaya Polonya'nýn da ev sahipliði yapmak için aday olduðunu düþünecek olursak, sürecin ne derece zor geçtiðini tahmin edebiliriz. Sonuç olarak, FISU Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kemal TAMER'in de bulunduðu ve oy kullandýðý toplantýda, Türkiye Þampiyonaya ev sahipliði hakkýný kazanmýþtýr. Türkiye'nin ev sahipliði yapacaðý Þampiyonanýn Çorum'da gerçekleþecek olmasý ise üzerinde durulmasý gereken apayrý bir olaydýr. Bu baþarý takým ruhunun Çorum'a neler kazandýrabileceðinin güzel örneklerinden birisidir. Bu noktada, bize böylesine güzel duygular yaþattýklarý için, emeði geçen herkesi kutlamak ve teþekkür etmek gerekir. Ulusal ve Uluslar arasý açýdan bakýlacak olursa, 000 yýllýk bir medeniyetin üzerine kurulu olan Çorum için 016 yýlý, hem marka deðeri açýsýndan hem de saðlayacaðý ekonomik katma deðer bakýmýndan, altýn deðerinde olacaktýr. Çorum'un kendisini dünyaya anlatmasý bakýmýndan, bundan daha büyük bir fýrsat olamazdý sanýrým. Ýçinde bulunduðumuz an itibariyle, büyüklerimiz üzerlerine düþen görevleri yapmýþ sýra Çorum'a gelmiþtir. 016 yýlýnýn yaz ayýnda gerçekleþmesi beklenen organizasyon için önümüzde, iki yýla yakýn bir süre vardýr. Bu süre zarfýnda, tanýtým faaliyetleri, konaklama hizmetleri, spor kompleksleri, ve þampiyonaya yönelik diðer çalýþmalarla ilgili derslerimize, Çorum'un tüm paydaþlarý olarak iyi çalýþmalýyýz. 'Marka Þehir Çorum, Dünya Üniversitesi Hitit' sloganý ýþýðýnda, tanýtým açýsýndan elimize geçen bu fýrsatý iyi deðerlendirmeliyiz. Sýradanlýðýn dýþýna çýkarak, yepyeni fikirler üreterek Çorum'u tanýtmalýyýz. Son olarak, þampiyonanýn Türkiye'ye ve Çorum'a gelecek olmasýnda, emeði geçenlere tekrar teþekkür eder, þampiyonaya ev sahipliði yapacak olan Üniversitemize ve Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a baþarýlar dilerim. ALLAH hepimizin yar ve yardýmcýmýz olsun. Tekrar görüþünceye dek esen kalýn. Saygýlarýmla "Eðitimde fýrsat eþitliði projenin en önemli ayaðýdýr" Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, "Elimden Tutar mýsýn" projesinin bir eðitim projesi olduðunu belirterek, bu tür projelerin baþarýya ulaþmasý için sivil toplum kuruluþlarýnýn desteklerine de ihtiyaç olduðunu söyledi. Sivil toplum kuruluþlarý olmazsa projelerin bu kadar baþarýya ulaþamayacaðýnýn altýný çizen Topoðlu, bu projeler kapsamýnda bu sene 16 geçen sene 1 köyden gelen öðrencinin eðitimlerden faydalandýðýný kaydetti. Eðitimde fýrsat eþitliðinin projenin en önemli ayaklarýndan biri olduðuna deðinen Topoðlu, projenin bir diðer önemli ayaðýnýn da kýz çocuklarýnýn okullaþmasýný saðlamak olduðunu vurguladý. SMMMO Toplantý Salonu'nda açýlýþý gerçekleþtirilen "Elimden Tutar mýsýn" projesinin tanýtým toplantýsýnda konuþan Topoðlu, "Bu tür projelerle sadece eðitim deðil, çocuklarýmýzýn sosyal aktivitelerden yararlanmalarý da saðlanýyor. Çocuklarýmýz aldýklarý eðitimlerle iyi bir eðitim kurumuna yönelecekler ve hayatlarýna yön verecekler" dedi. Vali Yardýmcýsý Topoðlu konuþmasýnda þu ifadeleri kullandý: "Bu tür projelerde gönüllük esas olsa da maddi olarak bazý giderleri de bulunuyor. Köylerdeki öðrencilerin ileriye dönük iyi bir eðitim almalarý amaçlanýyor. Eðitimde fýrsat eþitliði projenin en önemli ayaðýdýr. Bu fýrsatý biz köydeki öðrencilerimize birlik ve beraberlik ile saðladýk. Projemizin önemli ve diðer bir ayaðý da kýz çocuklarýmýzýn okullaþmasýný saðlamaktýr. Bu tür projelerle sadece eðitim deðil, çocuklarýmýzýn sosyal aktivitelerden yararlanmalarý da saðlanýyor. Çocuklarýmýz aldýklarý eðitimlerle iyi bir eðitim kurumuna yönelecekler ve hayatlarýna yön verecekler. Ýyi bir eðitim öðretim yýlý diliyorum." Kubilay Kaan YÜCEL

5 KASIM 01 PAZARTESÝ HABER Brüksel'den sevindirici haber geldi Çorum, tarihinde ilk defa uluslararasý bir turnuvaya ev sahipliði yapacak. Hitit Üniversitesi geçtiðimiz ay Dünya 1.Üniversiteler Güreþ Þampiyonasýnýn Çorum'da düzenlenmesine talip olmuþ ve Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu (FISU)'na baþvurusu dosyasýný vermiþti. Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu (FISU) Yönetim Kurulu toplantýsý 9 Kasým 01 Cumartesi günü Belçika'nýn Brüksel kentinde yapýldý ve 016 yýlýnda Dünya Üniversite Þampiyonlarýna ev sahipliði yapacak ülkelerin ve aday þehirlerin deðerlendirme yapýlarak karar verildi. FISU toplantýsýna Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný ve FISU yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kemal Tamer'de katýlarak oy kullandý. Toplantý sonrasýnda Polonya'nýn da aday olduðu "1. Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonasý'nýn" 016 yýlýnda, Türkiye'de Çorum'da yapýlmasýna karar verildi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada Çorum tarihinde ilk kez uluslararasý organizasyon olacak Dünya 1.Üniversiteler Güreþ Þampiyonasýnýn Çorum da yapýlacaðýný belirterek, bu aþamaya nasýl gelindiðini hatýrlattý. Þampiyona için aday olan Hitit Üniversitesi'nin talebini Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Spor Genel Müdürlüðü'nün olumlu karþýlayarak Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonuna 1 Aðustos 01 tarihinde taahhüt mektubunun verildiðini kaydeden Salim Uslu, "Devletimizin garantör belgesini onaylamasý kararýn olumlu çýkmasýný saðladý. Dünya Þampiyonasýnýn Çorum'a getirilmesinde þehrimizin geliþme potansiyeli, üniversitemizin özgüvenli talebi, Devletimizin garantörlüðü, iþin sýký takip ve koordinasyonu takým ruhunun ortak coþku ve duyarlýlýðý etkili olmuþtur. Þampiyona ekonomik katkýnýn yaný sýra 'Marka Þehir' Çorum'un tanýtýmý için iyi bir fýrsat! Adaylar içinde ilimizin tercih edilmesi, Çorum'un istikrar içinde geliþen yýldýz þehir olmasýndandýr. Çorum halký ve ilgililer takým ruhu ve giriþimci cesaretiyle uluslararasý þampiyonanýn organizasyonundan yüz akýyla çýkacaktýr. Organizasyona Çorum'un seçilmiþ olmasý gurur verici bir baþarýdýr. AK Parti ve Hükümetimizin Çorum'a verdiði deðer ve önemin ifadesidir. Bu gurur verici imkanlarý bizlere yaþatan liderimiz Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'a, destek ve katkýlarýndan dolayý, Gençlik ve Spor Bakanýmýz Suat Kýlýç'a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a ve Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný Prof. Dr. Kemal Tamer'e, Hitit Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve emeði geçen herkese teþekkür ederiz" dedi. -DAHA ÖNCEKÝ DÜNYA ÜNÝVERSÝTELER GÜREÞ ÞAMPÝYONALARI- 016 yýlýnda ülkemizde, Çorum'da 1.'si düzenlenecek olan Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonasý, Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu patronajý altýnda, her iki yýlda bir (çiftli yýllarda) organize ediliyor.. Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonasý 0-1 Temmuz 01 tarihleri arasýnda Macaristan'ýn Pecs kentinde gerçekleþtirilecek. Þimdiye kadar düzenlenen Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonalarý ise þöyle: 01- Kuortane (Finlandiya), Torino (Ýtalya), Selanik (Yunanistan), Ulaanbaatar (Moðolistan), 00 - Lodz (Polonya), 00 - Edmonton (Kanada), Tokyo (Japonya), Ankara (Türkiye), Tahran (Ýran), Ýstanbul (Türkiye) Haber Servisi MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan: "Yemeyen yedirmeyen, çalmayan, çaldýrmayan Belediye Baþkanlýðý yapmak adýna aday oldum" Gazetemizi MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ile birlikte ziyaret eden MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtü. Türkiye genelinde olduðu gibi Çorum'da da ciddi anlamda deðiþime ihtiyaç olduðunu vurgulayan MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, "Hatýrlanacaðý gibi daha önce merkez ilçe ve daha sonrasýnda Ýl kongrelerinde de ben tek aday olmuþtum. Önümüzdeki yerel seçimler adýna da gerek partililerimizin gerekse genel merkezimizin takdirleri ile yine tek aday olmak bize nasip oldu. Her þeyden önce memleketimize ve þehrimize hayýrlý olmasýný temenni ediyorum. Kendimize güvenerek diðer partilerin adaylarýnýn belirlensin hesabýna ihtiyaç duymadan aday olduk. Çorum artýk deðiþim istiyor" þeklinde görüþlerini belirtti. MHP olarak Çorum Belediye tarihinde hiç belediye baþkaný çýkartmadýklarýný hatýrlatan Ercan Daþdan, "MHP belediye baþkan adayý baþkan seçilirse bundan MHP deðil, Çorum kazanmýþ olacaktýr. Deðerli Çorumlu vatandaþlarýmýz bu görevi bize tevdi ederlerse milletimizin deðerlerinden taviz vermeden bu görevi layýk ý ile sonuna kadar sürdüreceðiz. Eskiden bir görüþ vardý. Neydi bu görüþ, 'Efendim Belediye Baþkaný iktidar partisinden olur ise daha fazla hizmet alýrýz' þeklinde idi. Bu görüþün iflas ettiði bir kez de Çorum da tescillenmiþtir. Kastamonu da MHP'li belediye var. Oraya Havaalaný yapýldý. Bizde Havaalaný yok. Birçok konuda Kastamonu bile Çorum'un çok önünde geliþme göstermiþtir. Çorumlu iktidar parti milletvekilleri ve diðer birimleri rehavet içerisindedirler. En büyük problem Çorum Belediyesi ile vatandaþlar arasýnda kopukluk ve soðukluk yaþanmaktadýr. Kendilerini seçen seçmenler ile bu kadar uzak kalýnan bir yönetim çok üzücüdür. Manevi soyut deðerlerdeki eksiklikler somut yanlýþlýklarý olarak ortaya çýkmaktadýr. Çorum ve Çorum halkýnýn sorunlarýný ve beklentilerini iyi biliyoruz. Bu makamýn öncelikle Manevi yükünü biliyoruz. Ve sorumluluðun da farkýndayýz. Artýk deðiþim zamaný gelmiþtir. Yakýnda Çorum'un kanaat önderleri olarak niteleyebileceðimiz toplumun her kesiminden deðerli büyüklerimizi de ziyaret ederek görüþ alýþveriþinde bulunacaðýz. Bu yelpazeyi STK temsilcileri görüþmeleri ile geniþleteceðiz. Seçimleri kazanmamýz durumunda da bu istiþare görüþmelerimiz anlayýþýmýz devam edecektir. Biz yemeyen, yedirmeyen, çalmayan çaldýrmayan kul hakkýndan taviz vermeyen manevi deðerlere sonuna kadar canýmýz pahasýna baðlý kalmak adýna belediye baþkan adayý olduk. Seçimin favorisi olduðumuzdan kimsenin kuþkusu olmasýn" þeklinde konuþtu. Nadir YÜCEL Salim Uslu, 8 Þubat tahliyelerini deðerlendirdi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Kudüs TV Ana Haber Bülteninde Arzu Erdoðral'a 8 Þubat davasý ve tahliyeleri deðerlendirdi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Kudüs TV Ana Haber Koordinatörü Arzu Erdoðral'ýn "8 Þubat Davasý ve tahliye kararlarýný siz nasýl deðerlendiriyorsunuz? sorusuna 8 Þubat maðdurlarýndan olduðunu ve o dönemde Çorum Alaca'daki babasýna ait evin kundaklandýðýný belirterek yine ayný dönemlerde çýkan "Siyah - Beyaz" isimli gazetenin ev adreslerini yayýnlayarak hedef gösterdiðini belirterek, "Bu olay bir meczubun üzerinde kaldý ve birde bir polisin çocuðu zanlýydý ancak polis emekli oldu ve olay kapandý. Bir maðdur olarak 8 Þubat sorumlularýnýn bir þekilde bedel ödemesi gerektiðini düþünüyorum. Þuanda tutuklu bulunan general var. Dava baþlandýðýnda 10 kiþiden 6'sý tutuklanmýþtý.. Duruþma sonrasýnda tahliye sayýsý 1 olmuþtur. Olay bitmiþ deðil. Tutukluluk hallerinin sona ermiþ olmasý davanýn bittiði anlamýna gelmiyor. Kýsa bir süre önce Balyoz davasý sonuçlanmýþ ve sanýðýn mahkumiyet kararý Yargýtay tarafýndan onanmýþtý. Bu yargýlama süreci devam ediyor diye düþünülmesi lazým" dedi. Uslu konuþmasýnda çarpýcý iddialarda da bulunarak, "Dikkat edilmesi gereken esas sorunlar 8 Þubat'ýn MR ortaya çýkartacak ya da otopsisini yapacak tutanaklar hala ortada yok. Sadece verilen bilgiler genel - geçer bilgilerdir. Bu bilgilerin içerisinde esas örnek olarak yer almasý gereken tutanaklar yer almamýþtýr. Bence 8 Þubat süreci ile ilgili henüz yargýlama süreci sona ermemiþtir. Bunu beklemek lazým eðer 8 Þubat süreci olmasaydý; AK Parti kapatma davasý, Nisan bildirisi, Balyoz giriþimi vs. olmazdý. Bunlar birbiriyle bir silsile halinde devam ediyor. Burada milletin; "ben buradayým hala ve askerin gündelik sivil rutine müdahalesini ve iradem üzerine ipotek koymasýný onaylamýyorum." þeklinde anlaþýlan seçim sonuçlarýndaki duruþuna baktýðýmýz zaman yargýlama süreci milletin duruþuna katký vermektedir. Bundan sonra kimse darbeye heveslenmesin. Darbe giriþimi hiç kimsenin yanýna kâr kalmayacak anlamý çýkmaktadýr. Akla ziyan iddialar var. "Dün ayar verdik" diye böbürlenenlerin "bugün biz ne yaptýk" diye ortaya çýkýyor olmasýný da anlamak mümkün deðil. Belki burada Ergenekon, Balyoz, 8 Þubat süreciyle ile ilgili sonuçlar ortaya çýktýktan sonra saðlýklý yorum yapmak çok daha doðrudur. Þu bir gerçek ki bundan sonra. Maddenin kaldýrýlmýþ olmasý çok önemli bir kazanýmdýr. Sadece Yargý kararlarýyla, sonuçlarýyla ortaya çýkan sonuca bakýp ta bir gerekçe oluþturmak çok doðru deðil bütün olarak bakmak lazým. Akla ziyan dediðim tutanaklardan bir tanesi "Bizim görevimiz iç ve dýþ tehditlere karþý koruma ve kollama görevidir. Her Türk vatandaþýnýn olduðu kadar TSK personeli de burada görevlidir." diyor. Yani zorlama, zor kullanma, fiþleme, fiþletme, tasfiye etme, tahkir etme, hak gaspý, özgürlük ve dokunulmazlýklarýn ihlali adýna ne varsa orada uygulamaya konuluyor. Bugün sözde demokrat geçinenlerin, liberallerin, solcularýn çýkýp da öðrencilerin ev ortamlarýnda birlikte oluyor olmasýna yönelik bir kýsým çabalar, sözler, beyanlar özel hayatýn ihlalidir gibi feveran etmelerine gerek yok çünkü dün insanlarýn evlerinde taciz edildiðini, kundaklandýðýný, insanlarýn fiþlendiðini, fiþlettirildiðini, takip edilip, taciz edildiðini bu ülke yaþamýþtýr. O gün -cami ile kýþla arasýnda sýkýþmak istemiyoruzdiyenlerin çýkýp ta bugün bir baþka olay hakkýnda, anayasanýn belirlediði sýnýrlar içerisindeki hükümetin yaptýðý açýklamalar karþýsýnda özgürlükçü bir tavýr sergileniyor olmasýnýn inandýrýcý ve haklý bir nedeni yok. 8 Þubat sürecinde iddia edilen Ýçiþleri Bakanlýðý anayasal bir kurum olmasýna raðmen yasal bir kurum devre dýþý býrakýlmýþtýr. EMASYA diye bir örgüt oluþturulmuþtur. Ýç hizmet kanunu kaldýrdýðýmýz gibi bunu da kaldýrdýk. O günlerde sürek avý gerçekleþiyordu. Söz gelimi Konya'da Hacývesiyzade Caminde bin kiþi dua yapýyorlar. Katýlanlara ekmek ve süt daðýtýlýyor. Bunu dýþarýya yansýtýrken -alternatif þeriat ordusu kuruluyor- þeklinde bir dezenformasyonla kamuoyu, basýn, üniversite, YÖK yönlendiriliyordu ve toplumun aklýyla, vicdanýyla adeta alay ediliyordu. Dolayýsýyla burada yargýnýn verdiði karar niye böyle-þöyle olmadý deme imkanýmýz yok. Sonuç itibariyle yargý baðýmsýz bir kurumdur. Ama bütün bu yargýlama süreçlerini birbiriyle müteselsil davalar olarak görmek ve hepsi üzerinden bir yorum yapmak, duruþ sergilemek gerektiðini düþünüyorum. Buna raðmen siyaset üzerine düþeni yapýyor. EMASYA protokolünün iptal edilmiþ olmasý, bir kýsým insanlarýn emekliye sevk edilmiþ olmasý, bazýlarýnýn kendiliðinden emekli edilmiþ olmasý, burada bir kýsým darbe giriþiminde bulunanlarýn yargýlama sürecine izin verilmiþ olmasý,. maddenin kaldýrýlmýþ olmasý hepsi burada AK Partinin demokratik tavrýný, tutarlýðýný, duruþunu ortaya koyan evrensel bir ilkeye ne kadar sýký sýkýya baðlý olduðunu gösteren bir tutumdur. Onun ötesi tabi yargýnýn iþidir" þeklinde kaydetti. Uslu yargýma sürecinin devam etmesi gerektiðini vurgulayarak, "Yargýlama süreci Baþbakanýmýzýn ifade ettiði gibi hangi boyutta olursa olsun, kime ve nereye giderse gitsin üzerine gidilmesi gerektiðini düþünüyorum. Yargýnýn baðýmsýz çalýþmasýný saðlayacak her türlü düzenlemeyi yapmýþtýr ve yargýnýn hukuki referans olarak kullanmak istediði demokrasinin güçlendirilmesi, dokunulmazlýðý, bir kýsým kaygýlar ve vehimler uðruna demokrasiye dokunmak isteyenler üzerindeki koruma duvarlarýnýn kaldýrýlmýþ olmasý vs. siyaset bu konuda üzerine düþen duyarlýlýðý ve kararlýlýðý ortaya koyuyor. Yargý bana yasalar yeterli deðil, gerekli imkaný tanýmadý yada bize dýþarda bize müdahale edildi, brifinglere filan çaðrýldýk diyemezler. Baðýmsýzlýðýn muhkem bir þekilde tahkim edildiði bir esnada yargý hala bu konuda bir kýsým telkinlere yani biz ne yaptýk ki? Ya da PKK dýþarda bizler içerdeyiz, aðlama duvarýna gidip orada duvara ellerini koyup sonrada -ne yaptýk ki Fatiha okuduk orada- gibi sözlerin ne anlama geldiðini, yerin altýndan çýkan silahlarýn niçin oralara gömüldüðünü, ne yapýldýðý? Okulla varýncaya kadar siyasi iktidarlarý karþýlarýný alýp onlarý diz çöktüren, terleten, talimatlar veren sonrada çýkýp demokrasiye balans ayarý yaptýk gibi böbürlenen afra tafra yapanlarýn ne yapmak istediðini cümle alem ve hiçbir þey olmasa kamu vicdaný biliyor. Yargýnýn da sonuçta bu kamu vicdanýnýn bildiklerini hissettiklerini bilip anlamamasý mümkün deðil. Bu noktada Ergenekon dahil bütün bu yargýlama süreçlerinin bütününü birlikte deðerlendirmek lazým. Herhangi bir davada umduðumuzdan farklý geliþmeler olabilir. Bu yargýnýn ne kadar baðýmsýz olduðunu ortaya koyar. Yargý ne kadar demokrasiye sýký sýký baðlýdýr. Demokrasinin, toplumun, temel hak ve özgürlüklerin, millet iradesinin, güvencesidir. Hakkýnda karar verdiði Türk Milleti adýna ne kadar doðru davrana bilmektedir. Bunlarý zaman içerisinde göreceðiz. Bu konuda siyaset üzerine düþen görevi yapmaktadýr ve yargýnýn da neticede adýna karar verdiði Türk Milletinin vicdanýnýn sesine kulak vermesi gerekmektedir" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Mimarlar Odasý Ýl Temsilciliðine Ayhan Gümüþay seçildi TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Çorum Temsilciliði.Olaðan Genel Kurulu temsilcilik binasýnda yapýldý.genel kurulda kullanýlan geçerli oyun 8'ini alan Ayhan Gümüþay ve yönetim kurulu göreve seçildi.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ NDE GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE UYGUN PROGRAM DÜZENLENDİ

HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ NDE GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE UYGUN PROGRAM DÜZENLENDİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ NDE GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE UYGUN PROGRAM DÜZENLENDİ Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu, büyük devlet adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 76. yıl dönümünde tüm yurtta

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. K. Atatürk VAKİT ÇİZELGESİ ÇELENK SUNMA TÖRENİ Tarih:10.11.2013 Yer :Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı Atatürk

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Temayül öncesi Anket Kurnazlýðý!

Temayül öncesi Anket Kurnazlýðý! www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Temayül öncesi Anket Kurnazlýðý! Nadir Yücel - AK Parti Çorum belediye baþkan aday adaylarý için Yarýn Kritik Temayül yoklamasý yapýlacak. Mevcut aday adaylarý için Ýl Merkezi,

Detaylı

5 TE. huzurunu düþünüyoruz" "MHP olarak milletimizin bekasýný, Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý. Kanser tedavisi için giderken yolda öldü

5 TE. huzurunu düþünüyoruz MHP olarak milletimizin bekasýný, Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý. Kanser tedavisi için giderken yolda öldü "Ýncesu Kanyonu'nun turizm açýsýndan hak ettiði yere gelmesi için çalýþacaðým" AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy Ýlçesi'nin Ýncesu Köyü'nde halkla buluþtu. 1 Kasým seçimlerinin

Detaylı

"10'da 10 Projesi" giriþimcilik eðitimlerine yeni bir soluk katacak

10'da 10 Projesi giriþimcilik eðitimlerine yeni bir soluk katacak Usulsüz Dinleme Ýddialarý Bakan Ýmzasýyla Çöktü 10 DA 23 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "10'da 10 Projesi" giriþimcilik eðitimlerine yeni bir soluk katacak "AKP terörü kademeli olarak daðdan

Detaylı

"Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr"

Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr 04 MART 14 SALI www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Anne olmak büyük bir ayrýcalýktýr onun hakkýný vermek gerekiyor" Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Eðitim Merkezi, Ertuðrul Gazi Ýlkokulu

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI Benim Naçiz Vücudum Elbet Bir Gün Toprak Olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır. K.Atatürk ATATÜRK ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 71. YILDÖNÜMÜ ANMA TÖRENİ

Detaylı