Brüksel'den sevindirici haber geldi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Brüksel'den sevindirici haber geldi"

Transkript

1 MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan: "Yemeyen yedirmeyen, çalmayan, çaldýrmayan Belediye Baþkanlýðý yapmak adýna aday oldum" Gazetemizi MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ile birlikte ziyaret eden MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtü. SAYFA TE KASIM 01 PAZARTESÝ 0 KURUÞ Projelerin adamý Ýlyas Damar Ak Parti Çorum Belediye Baþkan Aday Adayý Brüksel'den sevindirici haber geldi Çorum Belediye Baþkan Aday Adayý Ülker Mavral Bulut: Çorum, tarihinde ilk defa uluslararasý bir turnuvaya ev sahipliði yapacak. Hitit Üniversitesi geçtiðimiz ay Dünya 1.Üniversiteler Güreþ Þampiyonasýnýn Çorum'da düzenlenmesine talip olmuþ ve Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu (FI- SU)'na baþvurusu dosyasýný vermiþti. Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu (FISU) Yönetim Kurulu toplantýsý 9 Kasým 01 Cumartesi günü Belçika'nýn Brüksel kentinde yapýldý ve 016 yýlýnda Dünya Üniversite Þampiyonlarýna ev sahipliði yapacak ülkelerin ve aday þehirlerin deðerlendirme yapýlarak karar verildi. FISU toplantýsýna Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný ve FISU yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kemal Tamer'de katýlarak oy kullandý. SAYFA TE "Göç veren þehir olmaktan kurtulmalýyýz" AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adaylarýndan Ülker Mavral Bulut ayný zamanda Leblebi camiasýnýn tanýnmýþ isimlerinden olan aðabeyi Mustafa Mavral ve dostlarý ile gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtü. SAYFA DE Et ve balýk Hünerel'de yenir "Atatürk çaðýnýn ilerisinde bir komutandý" Jandarma Kýdemli Yüzbaþý Serdar Uðurlu, Atatürk'ün yaþamý, kazandýðý savaþlar, ortaya koyduðu ilkeler, yapmýþ olduðu devrimler ve yazdýðý eserler incelendiðinde hemen her konuda çaðýnýn ilerisinde bir komutan ve devlet adamý gerçeði ile karþýlaþýldýðýný söyledi. SAYFA DE Anadolu ÝHL, AB projesini masaya yatýrdý Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin ortaðý olduðu Avrupa Birliði projesi deðerlendirdi.anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr... SAYFA 9 DA Hünerel Et ve Balýk Restaurant nezih ortamý zengin menüsü ile hizmet vermeye yýllardýr devam ediyor. 00 yýlýnda kurulan Hünerel Et ve Balýk Restaurant Azapahmet Sokakta 10 yýldýr müþterilerinin damak tatlarýna et ve balýk yemeklerini titizlikle sunuyor. ÇEKVA'dan burs veren iþadamlarýna teþekkür Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA), Ýstanbul'daki Çorumlu iþ insanlarý ile olaðan hale getirdiði toplantýnýn üçüncüsünü Ýstanbul'un güzide mekanlarýndan Mabeyin Restaurantta gerçekleþtirdi. SAYFA 9 DA SAYFA TE Köyde eðitim alan öðrencilerin ellerinden tutacaklar Çorum'da bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn ortaklaþa yürüteceði "Elimden Tutar mýsýn" projesinin açýlýþý hafta sonu düzenlenen toplantý ile gerçekleþtirildi. Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü koordinasyonunda, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði Sosyal ve... SAYFA TE ANALÝZ Sayýn Baþbakan Dershaneler kapatýlmasýn.. Sarýgül Ýstanbul da Sürpriz gerçekleþtirebilir.. Nadir YÜCEL Türkiye'nin ' Objektif' en önemli meseleleri arasýnda Saðlýk, Ulaþým ve Milli eðitim konularý yýllar boyunca ön sýralarda yer almýþtý. Özellikle saðlýk konusunda çok ciddi olumlu mesafeler alýnýrken Ulaþým konusunda da ayný paralellikte yol alýndýðýný inkâr etmek nankörlük olur. Ancak ayný baþarýlarý maalesef Milli eðitim konusunda bir türlü gösterilemedi. 8 yýllýk þiþirme zorunlu eðitim ile maalesef ilkokuldan sonra okumak istemeyen sevmeyen çocuklarýn Terzi, berber, sanayi gibi meslek dallarýnda çýrak girerek meslek öðrenilmesinin de bir anlamda önüne geçildi. Çocuk okumak istemiyor. Zorla okuyacaksýn diyorsun. Sýnýfta kalmak yok yola devam diyerek baþarýya ulaþma adýna gerçek öðrenmenin de yolunu týkýyorsun! Lise den mezun edip üniversitenin kapýsýnda adeta kýrmýzý ýþýk yakýp bekletiyorsun. Lise mezunu hatta keyfiyet ve kemiyet fakiri yüzbinlerce iþsiz çocuklarýmýz gelecekleri adýna endiþe içerisinde ne yapacaðýz? Düþüncesinemahkûm ediliyorlar. Yýllar öncesini hatýrlayýnýz Üniversiteleri Anadolu þehirlerinden daha ziyade Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir baþta olmak üzere büyük þehirlerden kazanýyorlardý. Sen Josef, Galatasaray ODTÜ Siyasal Bilgiler 'in çoðunluðunu büyük þehirlerden giden öðrenciler oluþturuyordu. Çünkü büyük þehirlerde Dershaneler de dahil olmak üzere Eðitim'in kalitesi farklý idi..! Anadolu da önce Dershaneler sonrasýnda özel okullar açýlmaya ve artmaya baþladýktan sonra ' Mevcut eðitim adýna adalet geldi..!bini aþkýn buluþ yapan, bu arada elektrik ampulünü fonografi ve film gösterme makinelerini geliþtiren Amerikalý mucit. Thomas Edison da dâhil olmak üzere, birçok dahi ve çok yetenekli kiþiler okuldan kovulmuþlar, ancak birçok eserlere ve buluþlara da imza atmýþlardýr. Milli Eðitim'in gerçek Milli kimliði de tartýþmaya açýktýr! Son yýllarda yapýlan en doðru ve güzel hamle ise Kitaplarýn ücretsiz daðýtýlmasý olmuþtur. Hazýrsýz ve alt yapýdan yoksun ++ eðitim sistemi de tam bir fiyasko olmuþtur. Aslýnda yapýlmasý gerek ara eleman yetiþtirecek gerçek mesleki okullarýn çok öncesinden baþlamasýdýr. Geçen TV. larda Türkiye nin ilk bayan Kaportacýsý yer buldu.. Ýnþaat Ustalarýndan tutunuz, Terzi, elektrikçi, sanayi bölümleri v.s. kadar ilkokuldan sonra yönlendirilecek bir Eðitim Sistemi mevcutlardan çok daha iyi olacaktýr. Sayýn baþbakanýmýzýn çevrisinde yer alan bazý isimlerin yanýnda yer alan ve sözde danýþmanlýk Kispeti altýnda ' Dalkavukluk' yaparak yanlýþ bilgiler aktaran ve yanlýþ yönlendirmek isteyenler var. Bu yanlýþ kiþilerin hedeflerinden biriside Dershaneleri kapattýrmak hedefi olmuþtur.. O halde çýkýn:,' Eðitimi Kökten özelleþtirin' 0 kiþilik sýnýflar hala tamamlanmamýþsa.. Hala Çorumda Nisan v.s. ve Türkiye'nin bir çok yerinde hala okullar seçilmek isteniyorsa.dershane deðil, önce bu konularýn çözülmesi gerekir. Diðer yandan yýllarca Anadolu'nun baðrýndan Üniversitelere beyin taþýma köprüsü olan bu Dershanelerde yüzbinlerce istihdam edilmiþ öðretmenler de unutulmamalýdýr. En önemli altý çizilmesi gereken konu ise Yüzlerce dershanede sadece Bilim deðil, Yaþam koçluk desteði, Manevi destekler de bulunan ve Rehberlikler sunulan gençlere kötü alýþkanlýklardan yanlýþlardan uzak kalmalarý adýna verilen bu destekleri anne babalar dahi verememektedir. Sarýgül Sürpriz gerçekleþtirebilir. 009 Yerel seçimlerinde dönemin CHP adayý Kemal Kýlýçdaroðlu, AK Parti adayý Kadir Topbaþ karþýsýnda 00 Bin eksik oy almýþtý. Önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Sarýgül'ün aday yapýlmasý durumunda Kemal Kýlýçdaroðlu'ndan daha fazla oy alacaðýný iddia ediyorum..mustafa Sarýgül Recep Tayyip Erdoðan'ýn ' Siyasi Ýz'inden' gidebilir! Recep Tayyip Erdoðan'ýn Baþarý ile yürüttüðü Büyük þehir Belediye baþkanlýðý kendisini Baþbakanlýða taþýmýþtýr. Sarýgül'ün hedefi de aynýdýr! Ve Ýstanbul da aday olmasý durumunda Sarýgül Büyükþehir belediye baþkaný seçilirse kimse þaþýrmasýn! Neden mi sorusunun cevaplarý ilerde bu sütunlarda yer bulacaktýr.. Çorum yerel seçimleri adýna AK Parti Çorum ADAYI- NIN TEK BELÝRLEYECÝSÝ Baþbakan Erdoðan olacak.mhp Ercan Daþdan ile Start alan ilk parti oldu ve ' Erken kalkan yol alýr' Türküsü eþliðinde çalýþmalara baþladý. CHP de perde arkasýndan bekleyen aday adaylarý olduðu gibi Genel Merkez'in Sistem aday belirleme Stratejisi de henüz kesinleþmedi. CHP Sürpriz aday peþinde! Esen Kalýn. "Suriye konusuna mezhepler üstü bakýlmalý" Özgür Der Çorum Þubesinin düzenlemiþ olduðu "Suriye ve Mýsýr'daki Ýslami Direniþ: Kazanýmlarýmýz ve Sorumluluklarýmýz" konulu programa, gazeteci Adem Özköse ve Haksöz Dergisi yazarlarýndan Murat Ayar konuþmacý olarak katýldý. Program öncesi Özgür-Der Çorum Þubesi Çocuk Kulübü sorumlularýndan Nur Sümeyye Karaoðlan, çocuk etkinlikleri hakkýnda kýsa bir tanýtým gerçekleþtirdi. SAYFA 9 DA 016, ÇORUM'A TAKIM RUHUYLA GELMÝÞTÝR AHMET ÖLÇER SAYFA TE

2 Kiralýk Dükkân Çepni Mahallesi Eski Ankara caddesi üzerinde bulunan Balaban Ýþ haný giriþ ve 1. Kat içten merdivenli olmak üzere kat toplam 10 Metrekare dükkan kiralýktýr. Müracaat Telefon: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 0 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 80 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 10 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda. Noter üzerinde Kat numara de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi. Noter Üstü. kat No: 10 TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: KASIM 01 PAZARTESÝ HABER Çorum Belediye Baþkan Aday Adayý Ülker Mavral Bulut: "Göç veren þehir olmaktan kurtulmalýyýz" Yýl: 9 Sayý: 6 KASIM 01 PAZARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 00 TL. Yurt Dýþý : 00 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adaylarýndan Ülker Mavral Bulut ayný zamanda Leblebi camiasýnýn tanýnmýþ isimlerinden olan aðabeyi Mustafa Mavral ve dostlarý ile gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtü. Ankara da edindiði kazaným ve tecrübeleri belediye baþkanlýðýný düþünerek Çorum ve Çorum halkýna hizmet etmeyi hedeflediðini belirten Ülker Mavral Bulut, "Önemli olan geleceði doðru planlamaktýr. Maalesef Çorum geçmiþte bu kadar nüfus göçü veren bir il deðildi. Her þeyi Ankara dan beklemek de yanlýþtýr. Yerel dinamikleri doðru kullanmak istihdam projeleri geliþtirmek çok önemlidir. Ýþ adamlarýnýn yatýrým engeli yok edilmeli yatýrýmlar mümkün olduðu kadar yerel imkânlarý artýrarak teþvik edilmelidir. Bir Hýzlý Tren yerel yönetimin asli vazifesi görünmeyebilir. Ancak sýký takip ve ilgili dinamikleri harekete geçirmek tüm siyasi argümanlar ile diyaloglar saðlanarak Hýzlý tren ve beraberinde sanayicinin üretim ve nakliye rekabetini kolaylaþtýracak yük tren ihtiyacýnýn Ankara'ya sunumu çok önemlidir. Çok ciddi zaman tasarrufu saðlayacak olan Hava alaný da ayný düþüncemizde yer almaktadýr. Ýþte bu dinamikler canlandýrýldýðýnda Çorum göç veren deðil göç alan konumuna gelecektir" þeklinde konuþtu. -"MESLEK KURSLARINI ÖNEMSÝYORUZ"- Meslek kurslarýnýn ara eleman ve e meslek edinme adýna büyük önem arz ettiðini vurgulayan Bulut, "Mevcut kurslarýn daha fazla iyileþtirilmesi olmayan ve önem arz eden branþlarýn hayata geçmesi adýna gayret edeceðiz. Müteþebbis ruhu ve zekâsýna sahip çok sayýda haným arkadaþlarýmýz var. Bu arkadaþlarýmýz gerek kendi ailesine gerekse memleket ekonomisine ciddi katkýlar saðlayacaklardýr. Yine bu meslek edinme projeleri sokak çocuklarý olarak tanýmlanan evlatlarýmýza da kötü alýþkanlýklarýndan kurtulmalarýna ve topluma kazandýrýlmalarý adýna büyük oranda etki etki edecektir" þeklinde konuþtu. Belediye baþkaný olmasý durumunda Çorum'un mevcut sorunlarý ve çözüm yollarý adýna israf etmeden bütçeyi rantabl olarak kullanarak hizmet edeceklerini ifade eden Bulut, "Çorum'un trafik, hava kirliliði baþta olmak sanayi yerleþkesi v.b. gibi sorunlarý var. Mevcut þehir Stadyumun yerine AVM yaparsanýz þehir trafiðinin daha çok týkanmasýna neden olabilirsiniz. Geliþmiþ ve geliþmekte olan þehirlerde AVM'ler mümkün olduðu kadar þehir dýþýna yapýlanmaktadýr. Çimento Fabrikasý'da daha ne kadar þehir merkezine yakýn yerde kalabilir. Diðer yandan opera ve sanat galerisi de yer altýnda deðil, mümkün olduðu kadar üst katlarda yapýlanmaktadýr. Yer altýna otopark ya da iþ yeri yapabilirsiniz. Önemli olan þehirdeki halkýn görüþlerini alarak ve ihtiyaçlarýna katýlýmcý düþünceyi yansýtarak istiþare ederek baþarýya gidebilirsiniz. Ben endeksli ben yaparým olur mantýðý taþýmadan belediye baþkaný olmayý taahhüt ediyorum" dedi. Bahadýr YÜCEL YEDAÞ kýrsalda kesinti yapacak Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak.yedaþ'tan yapýlan açýklamaya göre kesintinin yapýlacaðý tarihler, saatleri ve etkilenecek bölgeler þöyle:..01 tarihlerinde saatleri arasýnda: Salur köyü, Aslanköy, Eþençay köyü ve Mahalleleri. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür Osmancýk doðumlu Rasim oðlu Yavuz Ayhan Öztürk TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.0 TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer: 1.00 TL 1.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 1.00 TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR Ýmsâk : 0: Güneþ : 06:1 Ýþrak 0:06 Öðle : : Ýkindi : 1:1 Akþam : 16: Yatsý : 18:0 Ardýndan resmin asýlýr iþlek yerlerine kentin piyangocunun yanýnda tahta çitlere yakýþtýrýrým gözlüklüsün, üç yaþ büyüksün, rize'de büyümüþsün baþka adýný da bilirim, hepsi yalan, o gülmen de eski, küçük bir limandýr gülmen, takalar sýðýnýr Ardýndan resmin asýlýr iþlek yerlerine kentin denizle kavgalýdýr kayalar, otururum, elim tuzlanýr fýrlatýrým çakýl taþýný, kaç kez sektirebilirim gömülmesin suya, sen tut, durma sonra bana yürü bulutlarýn yerini doldurur yürümen, kuþlar kýskanýr Ardýndan resmin asýlýr iþlek yerlerine kentin birden boþanan yaðmurda maðaza diplerindeyken otobüsten inerken, hiç aklýmda yokken karþýmdasýn giderayak bir þey derdin, onu söyle iþte, sonra sus ýssýz istasyon kampanasý susman, yapraklar döker Ardýndan resmin asýlýr iþlek yerlerine kentin çardaða çýkarým, ay gömülür çalý çýrpýlara tutuþturur sarmaþýklarý, seyrediþinden alýnýrým uzak, içli þarkýlar anýmsarým, derken dönüp bakman turaçlar çaðýrýr bakman, bahçemde turunçlar açtýrýr Resmini astýlar iþlek yerlerine kentin çarþý içinde bir zaman daha konuþuldun su, sarnýçlardan bakraçlara çekiliyordu güze hazýrlanýyordu kýzlar, daðlar dalgýndý gençtim, olur olmaz huylanýþýný sevdim en çok Akif KURTULUÞ AJANDA..01. Ay, 0 Gün, 6. Hafta Güzel bir çýðýr açan kimse, bunun sevabýný kazanýr ve bu güzel þeyi yapanlara verilen sevaplardan da pay alýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri AY GÖMÜLÜR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,0,08 EUR,, STERLiN,, JPY YENi 0,0 0,0 SAAT: 16.0 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BOZDOÐAN ECZANESÝ TEL: 6 CEMÝLBEY CAD. /E - CUMA PAZARI YANI KUBATLAR ECZANESÝ TEL: 9 08 BAHABEY CAD. 8/E - KIZ MESLEK LÝSESÝ KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd.... D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat... Polis...1 Yangýn...0 Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta...1 Alo Jandarma...16 Elektrik Arýza Su Arýza...18 Telefon Arýza...11 Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 TEK KASIM 01 PAZARTESÝ HABER

4 KASIM 01 PAZARTESÝ HABER 016, ÇORUM'A TAKIM RUHUYLA GELMÝÞTÝR AHMET ÖLÇER Et ve balýk Hünerel'de yenir Hünerel Et ve Balýk Restaurant nezih ortamý zengin menüsü ile hizmet vermeye yýllardýr devam ediyor. 00 yýlýnda kurulan Hünerel Et ve Balýk Restaurant Azapahmet Sokakta 10 yýldýr müþterilerinin damak tatlarýna et ve balýk yemeklerini titizlikle sunuyor. Firma yetkili Dursun Ölçek, kurulduklarý yýldan beri sulu yemek, et ve balýk yemeklerini müþterilerinin aðýz Dursun Ölçek tatlarý ile buluþturduklarýný ifade ederek, bunun yanýnda firmalara, öðrencilere, esnaflara özel tabldot yemek hizmeti verdiklerini servis hizmetlerinin olduðunu ve ayrýca öðrenciler de yüzde indirim yaptýklarýný söyledi. Özel günlerde de yemek hizmeti verdiklerini kaydeden Ölçek, Çorumlularý Hünerel'in hünerli aþçýlarýnýn yemeklerini tatmaya davet etti. Köyde eðitim alan öðrencilerin ellerinden tutacaklar Çorum'da bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn ortaklaþa yürüteceði "Elimden Tutar mýsýn" projesinin açýlýþý hafta sonu düzenlenen toplantý ile gerçekleþtirildi. Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü koordinasyonunda, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði Sosyal ve Kültürel Ýþler Müdürlüðü, Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü, Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve Gökkuþaðý Eðitim Kültür Yardýmlaþma Derneði'nin ortaklýðýnda köy öðrencilerine yönelik yürütülecek olan "Elimden Tutar mýsýn" projesi açýlýþý için geçtiðimiz cumartesi günü Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý Toplantý Salonu'nda bir toplantý yapýldý. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, bazý daire müdürleri, proje ortaklarýnýn temsilcileri, veliler ve öðrenciler katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan programda Gökkuþaðý Okuma "Hayat Bize de Güzel" projesi baþarýyla tamamlandý Çorum Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü olarak Çorum'da birçok proje çalýþmasýnýn içerisinde bulunduklarýný dile getirerek, bu çalýþmalarýn içerisinde kendilerini en mutlu eden çalýþmanýn köy çocuklara yönelik yaptýklarý çalýþmalar olduðunu söyledi eðitim ve öðretim yýlýnda "Hayat Bize de Güzel" projesini proje ortaðý olarak desteklediklerinin altýný çizen Kolbaþý, projeye merkeze baðlý köylerden 10 öðrencinin katýldýðýný vurguladý. "Elimden Tutar mýsýn" projesinin açýlýþ toplantýsýnda konuþan Kolbaþý, "Proje içerisinde bulunan köylerimiz Eskice, Konaklý, Büyük Düvenci, Küçük Düvenci, Boðacýk, Ýkipýnar, Þeydim, Akyazý, Çeþmeören, Buðdüz, Kýlýçören, Abdalata, Türkler, Beydilli, Çayköy ve Ayaz köyleridir. Cuma ve Pazar günleri çocuklarýmýz ayrý merkeze alýnýp, þehir merkezine getirilmektedir. Eðitimin ardýndan, öðlen sýcak yemek verip tekrar köylerine geri býrakýlmaktadýr" dedi. Kolbaþý, proje destekçilerine teþekkür ederek, konuþmasýnda þunlarý söyledi: Salonlarý tanýtým filmi ve "Hayat Bize de Güzel" projesi tanýtým filmi izlendi. Ardýndan Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu ve Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý birer açýlýþ konuþmasý yaptý. Öðrenci konuþmalarýnýn da yapýldýðýný toplantýda Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu'na katkýlarýndan dolayý Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý ve öðrenciler tarafýndan çiçek takdim edildi. Toplu hatýra fotoðrafýnýn ardýndan program sona erdi. Kubilay Kaan YÜCEL "Proje ortaklarýmýz Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Anadolu Týbbiyeler Derneði ve proje yürütücüsü Gökkuþaðý derneðimizdi. Projeye merkeze baðlý köylerimizden 10 öðrencimiz katýldý.. sýnýflardan, 8. sýnýflardan 0 öðrenci projeye katýldý. Seviye belirleme sýnavýna giren 0 öðrencimizden kýz, 16 erkek öðrenci olmak üzere 8 öðrenciden 0'u Anadolu Lisesi ve Meslek Liselerine yerleþti. Proje kapsamýnda sýnava giren çocuklarýmýz yüzde 6 baþarý elde ettiler. Bu baþarý baþta Gökkuþaðý Derneði olmak üzere tüm proje ortaklarýmýzýn baþarýsýdýr eðitim ve öðretim yýlýnda bu güzel çalýþmanýn devam ettirilmesini ve sürmesini çok istemiþtik. "Elimden Tutar mýsýn" projesinin açýlýþýný gerçekleþtiriyoruz. Proje içerisinde bulunan köylerimiz Eskice, Konaklý, Büyük Düvenci, Küçük Düvenci, Boðacýk, Ýkipýnar, Seydim, Akyazý, Çeþmeören, Buðdüz, Kýlýçören, Abdalata, Türkler, Beydilli, Çayköy ve Ayaz köyleridir. Cuma ve Pazar günleri çocuklarýmýz ayrý merkeze alýnýp, þehir merkezine getirilmektedir. Eðitim, öðlen sýcak yemek verip tekrar köylerine býrakýlmaktadýr. Proje kapsamýnda projeye hazýrlýk çalýþmalarý ve alan taramalarý Müdürlüðümüzce temmuz ve aðustos aylarýnda yapýlmýþtýr. Projeye dahil edilecek öðrenciler çocuklarýmýzýn eðitim gördüðü okul müdürlüklerimizce belirlenmiþtir. Projeye katýlan öðrencilerimizin okul müdürleri ile istiþare toplantýlarý yapýlmýþtýr. Proje il müdürlüðümüzce yazýlmýþtýr. Proje ortaklarýmýzla proje ile ilgili görüþmeler yapýlmýþtýr. Proje uygulamaya konulmuþtur. Proje ortaklarýmýz, Ýl Özel Ýdaresi proje bütçemizi karþýlayarak projeye en büyük desteði vermiþtir. Projede görev alan öðretmenler görevlerini yapmýþ projenin baþlamasýný saðlamýþtýr. Ýl Halk Müdürlüðümüz projeye katýlan çocuklarýmýzýn 1. dönem ve. dönem olmak üzere defa saðlýk taramasý yapmýþtýr. Gökkuþaðý Derneði Buhara Okuma Salonu proje dahilinde öðrencilere eðitimlerini vererek rehberlik faaliyetini gerçekleþtirmiþtir." Kubilay Kaan YÜCEL Önceki gün, Dünya Üniversitelerarasý Güreþ Þampiyonasýnýn Çorum'da gerçekleþtirileceði haberini, eminim tüm Çorumlular, sevinç içinde karþýlamýþlardýr. Nasýl sevinilmez ki Bu organizasyon, FISU (Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu) patronajý altýnda, her iki yýlda bir organize edilmektedir. FISU'nun Dünya Üniversiteler Þampiyonalarý takviminde yer alan organizasyonun.'si, 0-1 Temmuz 01 tarihleri arasýnda Macaristan'ýn Pecs kentinde gerçekleþtirilecektir. Þu ana kadar gerçekleþtirilmiþ olan diðer 10 organizasyon sýrasýyla; 01 - Kuortane (Finlandiya), Torino (Ýtalya), Selanik (Yunanistan), Ulaanbaatar (Moðolistan), 00 - Lodz (Polonya), 00 - Edmonton (Kanada), Tokyo (Japonya), Ankara (Türkiye), Tahran (ÝRAN), Ýstanbul (Türkiye), þeklinde olmuþtur. (Kaynak: ÝHA) Böylesine önemli ve büyük bir organizasyona, onlarca ülke ve þehir aday olacak ve bu adaylarýn içerisinden Çorum organizasyona ev sahipliði yapacak. Sevinmek ve gurur duymak, Çorum'un en doðal hakkýdýr. Þampiyonaya Polonya'nýn da ev sahipliði yapmak için aday olduðunu düþünecek olursak, sürecin ne derece zor geçtiðini tahmin edebiliriz. Sonuç olarak, FISU Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kemal TAMER'in de bulunduðu ve oy kullandýðý toplantýda, Türkiye Þampiyonaya ev sahipliði hakkýný kazanmýþtýr. Türkiye'nin ev sahipliði yapacaðý Þampiyonanýn Çorum'da gerçekleþecek olmasý ise üzerinde durulmasý gereken apayrý bir olaydýr. Bu baþarý takým ruhunun Çorum'a neler kazandýrabileceðinin güzel örneklerinden birisidir. Bu noktada, bize böylesine güzel duygular yaþattýklarý için, emeði geçen herkesi kutlamak ve teþekkür etmek gerekir. Ulusal ve Uluslar arasý açýdan bakýlacak olursa, 000 yýllýk bir medeniyetin üzerine kurulu olan Çorum için 016 yýlý, hem marka deðeri açýsýndan hem de saðlayacaðý ekonomik katma deðer bakýmýndan, altýn deðerinde olacaktýr. Çorum'un kendisini dünyaya anlatmasý bakýmýndan, bundan daha büyük bir fýrsat olamazdý sanýrým. Ýçinde bulunduðumuz an itibariyle, büyüklerimiz üzerlerine düþen görevleri yapmýþ sýra Çorum'a gelmiþtir. 016 yýlýnýn yaz ayýnda gerçekleþmesi beklenen organizasyon için önümüzde, iki yýla yakýn bir süre vardýr. Bu süre zarfýnda, tanýtým faaliyetleri, konaklama hizmetleri, spor kompleksleri, ve þampiyonaya yönelik diðer çalýþmalarla ilgili derslerimize, Çorum'un tüm paydaþlarý olarak iyi çalýþmalýyýz. 'Marka Þehir Çorum, Dünya Üniversitesi Hitit' sloganý ýþýðýnda, tanýtým açýsýndan elimize geçen bu fýrsatý iyi deðerlendirmeliyiz. Sýradanlýðýn dýþýna çýkarak, yepyeni fikirler üreterek Çorum'u tanýtmalýyýz. Son olarak, þampiyonanýn Türkiye'ye ve Çorum'a gelecek olmasýnda, emeði geçenlere tekrar teþekkür eder, þampiyonaya ev sahipliði yapacak olan Üniversitemize ve Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a baþarýlar dilerim. ALLAH hepimizin yar ve yardýmcýmýz olsun. Tekrar görüþünceye dek esen kalýn. Saygýlarýmla "Eðitimde fýrsat eþitliði projenin en önemli ayaðýdýr" Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, "Elimden Tutar mýsýn" projesinin bir eðitim projesi olduðunu belirterek, bu tür projelerin baþarýya ulaþmasý için sivil toplum kuruluþlarýnýn desteklerine de ihtiyaç olduðunu söyledi. Sivil toplum kuruluþlarý olmazsa projelerin bu kadar baþarýya ulaþamayacaðýnýn altýný çizen Topoðlu, bu projeler kapsamýnda bu sene 16 geçen sene 1 köyden gelen öðrencinin eðitimlerden faydalandýðýný kaydetti. Eðitimde fýrsat eþitliðinin projenin en önemli ayaklarýndan biri olduðuna deðinen Topoðlu, projenin bir diðer önemli ayaðýnýn da kýz çocuklarýnýn okullaþmasýný saðlamak olduðunu vurguladý. SMMMO Toplantý Salonu'nda açýlýþý gerçekleþtirilen "Elimden Tutar mýsýn" projesinin tanýtým toplantýsýnda konuþan Topoðlu, "Bu tür projelerle sadece eðitim deðil, çocuklarýmýzýn sosyal aktivitelerden yararlanmalarý da saðlanýyor. Çocuklarýmýz aldýklarý eðitimlerle iyi bir eðitim kurumuna yönelecekler ve hayatlarýna yön verecekler" dedi. Vali Yardýmcýsý Topoðlu konuþmasýnda þu ifadeleri kullandý: "Bu tür projelerde gönüllük esas olsa da maddi olarak bazý giderleri de bulunuyor. Köylerdeki öðrencilerin ileriye dönük iyi bir eðitim almalarý amaçlanýyor. Eðitimde fýrsat eþitliði projenin en önemli ayaðýdýr. Bu fýrsatý biz köydeki öðrencilerimize birlik ve beraberlik ile saðladýk. Projemizin önemli ve diðer bir ayaðý da kýz çocuklarýmýzýn okullaþmasýný saðlamaktýr. Bu tür projelerle sadece eðitim deðil, çocuklarýmýzýn sosyal aktivitelerden yararlanmalarý da saðlanýyor. Çocuklarýmýz aldýklarý eðitimlerle iyi bir eðitim kurumuna yönelecekler ve hayatlarýna yön verecekler. Ýyi bir eðitim öðretim yýlý diliyorum." Kubilay Kaan YÜCEL

5 KASIM 01 PAZARTESÝ HABER Brüksel'den sevindirici haber geldi Çorum, tarihinde ilk defa uluslararasý bir turnuvaya ev sahipliði yapacak. Hitit Üniversitesi geçtiðimiz ay Dünya 1.Üniversiteler Güreþ Þampiyonasýnýn Çorum'da düzenlenmesine talip olmuþ ve Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu (FISU)'na baþvurusu dosyasýný vermiþti. Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu (FISU) Yönetim Kurulu toplantýsý 9 Kasým 01 Cumartesi günü Belçika'nýn Brüksel kentinde yapýldý ve 016 yýlýnda Dünya Üniversite Þampiyonlarýna ev sahipliði yapacak ülkelerin ve aday þehirlerin deðerlendirme yapýlarak karar verildi. FISU toplantýsýna Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný ve FISU yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kemal Tamer'de katýlarak oy kullandý. Toplantý sonrasýnda Polonya'nýn da aday olduðu "1. Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonasý'nýn" 016 yýlýnda, Türkiye'de Çorum'da yapýlmasýna karar verildi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada Çorum tarihinde ilk kez uluslararasý organizasyon olacak Dünya 1.Üniversiteler Güreþ Þampiyonasýnýn Çorum da yapýlacaðýný belirterek, bu aþamaya nasýl gelindiðini hatýrlattý. Þampiyona için aday olan Hitit Üniversitesi'nin talebini Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Spor Genel Müdürlüðü'nün olumlu karþýlayarak Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonuna 1 Aðustos 01 tarihinde taahhüt mektubunun verildiðini kaydeden Salim Uslu, "Devletimizin garantör belgesini onaylamasý kararýn olumlu çýkmasýný saðladý. Dünya Þampiyonasýnýn Çorum'a getirilmesinde þehrimizin geliþme potansiyeli, üniversitemizin özgüvenli talebi, Devletimizin garantörlüðü, iþin sýký takip ve koordinasyonu takým ruhunun ortak coþku ve duyarlýlýðý etkili olmuþtur. Þampiyona ekonomik katkýnýn yaný sýra 'Marka Þehir' Çorum'un tanýtýmý için iyi bir fýrsat! Adaylar içinde ilimizin tercih edilmesi, Çorum'un istikrar içinde geliþen yýldýz þehir olmasýndandýr. Çorum halký ve ilgililer takým ruhu ve giriþimci cesaretiyle uluslararasý þampiyonanýn organizasyonundan yüz akýyla çýkacaktýr. Organizasyona Çorum'un seçilmiþ olmasý gurur verici bir baþarýdýr. AK Parti ve Hükümetimizin Çorum'a verdiði deðer ve önemin ifadesidir. Bu gurur verici imkanlarý bizlere yaþatan liderimiz Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'a, destek ve katkýlarýndan dolayý, Gençlik ve Spor Bakanýmýz Suat Kýlýç'a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a ve Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný Prof. Dr. Kemal Tamer'e, Hitit Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve emeði geçen herkese teþekkür ederiz" dedi. -DAHA ÖNCEKÝ DÜNYA ÜNÝVERSÝTELER GÜREÞ ÞAMPÝYONALARI- 016 yýlýnda ülkemizde, Çorum'da 1.'si düzenlenecek olan Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonasý, Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu patronajý altýnda, her iki yýlda bir (çiftli yýllarda) organize ediliyor.. Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonasý 0-1 Temmuz 01 tarihleri arasýnda Macaristan'ýn Pecs kentinde gerçekleþtirilecek. Þimdiye kadar düzenlenen Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonalarý ise þöyle: 01- Kuortane (Finlandiya), Torino (Ýtalya), Selanik (Yunanistan), Ulaanbaatar (Moðolistan), 00 - Lodz (Polonya), 00 - Edmonton (Kanada), Tokyo (Japonya), Ankara (Türkiye), Tahran (Ýran), Ýstanbul (Türkiye) Haber Servisi MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan: "Yemeyen yedirmeyen, çalmayan, çaldýrmayan Belediye Baþkanlýðý yapmak adýna aday oldum" Gazetemizi MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ile birlikte ziyaret eden MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtü. Türkiye genelinde olduðu gibi Çorum'da da ciddi anlamda deðiþime ihtiyaç olduðunu vurgulayan MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, "Hatýrlanacaðý gibi daha önce merkez ilçe ve daha sonrasýnda Ýl kongrelerinde de ben tek aday olmuþtum. Önümüzdeki yerel seçimler adýna da gerek partililerimizin gerekse genel merkezimizin takdirleri ile yine tek aday olmak bize nasip oldu. Her þeyden önce memleketimize ve þehrimize hayýrlý olmasýný temenni ediyorum. Kendimize güvenerek diðer partilerin adaylarýnýn belirlensin hesabýna ihtiyaç duymadan aday olduk. Çorum artýk deðiþim istiyor" þeklinde görüþlerini belirtti. MHP olarak Çorum Belediye tarihinde hiç belediye baþkaný çýkartmadýklarýný hatýrlatan Ercan Daþdan, "MHP belediye baþkan adayý baþkan seçilirse bundan MHP deðil, Çorum kazanmýþ olacaktýr. Deðerli Çorumlu vatandaþlarýmýz bu görevi bize tevdi ederlerse milletimizin deðerlerinden taviz vermeden bu görevi layýk ý ile sonuna kadar sürdüreceðiz. Eskiden bir görüþ vardý. Neydi bu görüþ, 'Efendim Belediye Baþkaný iktidar partisinden olur ise daha fazla hizmet alýrýz' þeklinde idi. Bu görüþün iflas ettiði bir kez de Çorum da tescillenmiþtir. Kastamonu da MHP'li belediye var. Oraya Havaalaný yapýldý. Bizde Havaalaný yok. Birçok konuda Kastamonu bile Çorum'un çok önünde geliþme göstermiþtir. Çorumlu iktidar parti milletvekilleri ve diðer birimleri rehavet içerisindedirler. En büyük problem Çorum Belediyesi ile vatandaþlar arasýnda kopukluk ve soðukluk yaþanmaktadýr. Kendilerini seçen seçmenler ile bu kadar uzak kalýnan bir yönetim çok üzücüdür. Manevi soyut deðerlerdeki eksiklikler somut yanlýþlýklarý olarak ortaya çýkmaktadýr. Çorum ve Çorum halkýnýn sorunlarýný ve beklentilerini iyi biliyoruz. Bu makamýn öncelikle Manevi yükünü biliyoruz. Ve sorumluluðun da farkýndayýz. Artýk deðiþim zamaný gelmiþtir. Yakýnda Çorum'un kanaat önderleri olarak niteleyebileceðimiz toplumun her kesiminden deðerli büyüklerimizi de ziyaret ederek görüþ alýþveriþinde bulunacaðýz. Bu yelpazeyi STK temsilcileri görüþmeleri ile geniþleteceðiz. Seçimleri kazanmamýz durumunda da bu istiþare görüþmelerimiz anlayýþýmýz devam edecektir. Biz yemeyen, yedirmeyen, çalmayan çaldýrmayan kul hakkýndan taviz vermeyen manevi deðerlere sonuna kadar canýmýz pahasýna baðlý kalmak adýna belediye baþkan adayý olduk. Seçimin favorisi olduðumuzdan kimsenin kuþkusu olmasýn" þeklinde konuþtu. Nadir YÜCEL Salim Uslu, 8 Þubat tahliyelerini deðerlendirdi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Kudüs TV Ana Haber Bülteninde Arzu Erdoðral'a 8 Þubat davasý ve tahliyeleri deðerlendirdi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Kudüs TV Ana Haber Koordinatörü Arzu Erdoðral'ýn "8 Þubat Davasý ve tahliye kararlarýný siz nasýl deðerlendiriyorsunuz? sorusuna 8 Þubat maðdurlarýndan olduðunu ve o dönemde Çorum Alaca'daki babasýna ait evin kundaklandýðýný belirterek yine ayný dönemlerde çýkan "Siyah - Beyaz" isimli gazetenin ev adreslerini yayýnlayarak hedef gösterdiðini belirterek, "Bu olay bir meczubun üzerinde kaldý ve birde bir polisin çocuðu zanlýydý ancak polis emekli oldu ve olay kapandý. Bir maðdur olarak 8 Þubat sorumlularýnýn bir þekilde bedel ödemesi gerektiðini düþünüyorum. Þuanda tutuklu bulunan general var. Dava baþlandýðýnda 10 kiþiden 6'sý tutuklanmýþtý.. Duruþma sonrasýnda tahliye sayýsý 1 olmuþtur. Olay bitmiþ deðil. Tutukluluk hallerinin sona ermiþ olmasý davanýn bittiði anlamýna gelmiyor. Kýsa bir süre önce Balyoz davasý sonuçlanmýþ ve sanýðýn mahkumiyet kararý Yargýtay tarafýndan onanmýþtý. Bu yargýlama süreci devam ediyor diye düþünülmesi lazým" dedi. Uslu konuþmasýnda çarpýcý iddialarda da bulunarak, "Dikkat edilmesi gereken esas sorunlar 8 Þubat'ýn MR ortaya çýkartacak ya da otopsisini yapacak tutanaklar hala ortada yok. Sadece verilen bilgiler genel - geçer bilgilerdir. Bu bilgilerin içerisinde esas örnek olarak yer almasý gereken tutanaklar yer almamýþtýr. Bence 8 Þubat süreci ile ilgili henüz yargýlama süreci sona ermemiþtir. Bunu beklemek lazým eðer 8 Þubat süreci olmasaydý; AK Parti kapatma davasý, Nisan bildirisi, Balyoz giriþimi vs. olmazdý. Bunlar birbiriyle bir silsile halinde devam ediyor. Burada milletin; "ben buradayým hala ve askerin gündelik sivil rutine müdahalesini ve iradem üzerine ipotek koymasýný onaylamýyorum." þeklinde anlaþýlan seçim sonuçlarýndaki duruþuna baktýðýmýz zaman yargýlama süreci milletin duruþuna katký vermektedir. Bundan sonra kimse darbeye heveslenmesin. Darbe giriþimi hiç kimsenin yanýna kâr kalmayacak anlamý çýkmaktadýr. Akla ziyan iddialar var. "Dün ayar verdik" diye böbürlenenlerin "bugün biz ne yaptýk" diye ortaya çýkýyor olmasýný da anlamak mümkün deðil. Belki burada Ergenekon, Balyoz, 8 Þubat süreciyle ile ilgili sonuçlar ortaya çýktýktan sonra saðlýklý yorum yapmak çok daha doðrudur. Þu bir gerçek ki bundan sonra. Maddenin kaldýrýlmýþ olmasý çok önemli bir kazanýmdýr. Sadece Yargý kararlarýyla, sonuçlarýyla ortaya çýkan sonuca bakýp ta bir gerekçe oluþturmak çok doðru deðil bütün olarak bakmak lazým. Akla ziyan dediðim tutanaklardan bir tanesi "Bizim görevimiz iç ve dýþ tehditlere karþý koruma ve kollama görevidir. Her Türk vatandaþýnýn olduðu kadar TSK personeli de burada görevlidir." diyor. Yani zorlama, zor kullanma, fiþleme, fiþletme, tasfiye etme, tahkir etme, hak gaspý, özgürlük ve dokunulmazlýklarýn ihlali adýna ne varsa orada uygulamaya konuluyor. Bugün sözde demokrat geçinenlerin, liberallerin, solcularýn çýkýp da öðrencilerin ev ortamlarýnda birlikte oluyor olmasýna yönelik bir kýsým çabalar, sözler, beyanlar özel hayatýn ihlalidir gibi feveran etmelerine gerek yok çünkü dün insanlarýn evlerinde taciz edildiðini, kundaklandýðýný, insanlarýn fiþlendiðini, fiþlettirildiðini, takip edilip, taciz edildiðini bu ülke yaþamýþtýr. O gün -cami ile kýþla arasýnda sýkýþmak istemiyoruzdiyenlerin çýkýp ta bugün bir baþka olay hakkýnda, anayasanýn belirlediði sýnýrlar içerisindeki hükümetin yaptýðý açýklamalar karþýsýnda özgürlükçü bir tavýr sergileniyor olmasýnýn inandýrýcý ve haklý bir nedeni yok. 8 Þubat sürecinde iddia edilen Ýçiþleri Bakanlýðý anayasal bir kurum olmasýna raðmen yasal bir kurum devre dýþý býrakýlmýþtýr. EMASYA diye bir örgüt oluþturulmuþtur. Ýç hizmet kanunu kaldýrdýðýmýz gibi bunu da kaldýrdýk. O günlerde sürek avý gerçekleþiyordu. Söz gelimi Konya'da Hacývesiyzade Caminde bin kiþi dua yapýyorlar. Katýlanlara ekmek ve süt daðýtýlýyor. Bunu dýþarýya yansýtýrken -alternatif þeriat ordusu kuruluyor- þeklinde bir dezenformasyonla kamuoyu, basýn, üniversite, YÖK yönlendiriliyordu ve toplumun aklýyla, vicdanýyla adeta alay ediliyordu. Dolayýsýyla burada yargýnýn verdiði karar niye böyle-þöyle olmadý deme imkanýmýz yok. Sonuç itibariyle yargý baðýmsýz bir kurumdur. Ama bütün bu yargýlama süreçlerini birbiriyle müteselsil davalar olarak görmek ve hepsi üzerinden bir yorum yapmak, duruþ sergilemek gerektiðini düþünüyorum. Buna raðmen siyaset üzerine düþeni yapýyor. EMASYA protokolünün iptal edilmiþ olmasý, bir kýsým insanlarýn emekliye sevk edilmiþ olmasý, bazýlarýnýn kendiliðinden emekli edilmiþ olmasý, burada bir kýsým darbe giriþiminde bulunanlarýn yargýlama sürecine izin verilmiþ olmasý,. maddenin kaldýrýlmýþ olmasý hepsi burada AK Partinin demokratik tavrýný, tutarlýðýný, duruþunu ortaya koyan evrensel bir ilkeye ne kadar sýký sýkýya baðlý olduðunu gösteren bir tutumdur. Onun ötesi tabi yargýnýn iþidir" þeklinde kaydetti. Uslu yargýma sürecinin devam etmesi gerektiðini vurgulayarak, "Yargýlama süreci Baþbakanýmýzýn ifade ettiði gibi hangi boyutta olursa olsun, kime ve nereye giderse gitsin üzerine gidilmesi gerektiðini düþünüyorum. Yargýnýn baðýmsýz çalýþmasýný saðlayacak her türlü düzenlemeyi yapmýþtýr ve yargýnýn hukuki referans olarak kullanmak istediði demokrasinin güçlendirilmesi, dokunulmazlýðý, bir kýsým kaygýlar ve vehimler uðruna demokrasiye dokunmak isteyenler üzerindeki koruma duvarlarýnýn kaldýrýlmýþ olmasý vs. siyaset bu konuda üzerine düþen duyarlýlýðý ve kararlýlýðý ortaya koyuyor. Yargý bana yasalar yeterli deðil, gerekli imkaný tanýmadý yada bize dýþarda bize müdahale edildi, brifinglere filan çaðrýldýk diyemezler. Baðýmsýzlýðýn muhkem bir þekilde tahkim edildiði bir esnada yargý hala bu konuda bir kýsým telkinlere yani biz ne yaptýk ki? Ya da PKK dýþarda bizler içerdeyiz, aðlama duvarýna gidip orada duvara ellerini koyup sonrada -ne yaptýk ki Fatiha okuduk orada- gibi sözlerin ne anlama geldiðini, yerin altýndan çýkan silahlarýn niçin oralara gömüldüðünü, ne yapýldýðý? Okulla varýncaya kadar siyasi iktidarlarý karþýlarýný alýp onlarý diz çöktüren, terleten, talimatlar veren sonrada çýkýp demokrasiye balans ayarý yaptýk gibi böbürlenen afra tafra yapanlarýn ne yapmak istediðini cümle alem ve hiçbir þey olmasa kamu vicdaný biliyor. Yargýnýn da sonuçta bu kamu vicdanýnýn bildiklerini hissettiklerini bilip anlamamasý mümkün deðil. Bu noktada Ergenekon dahil bütün bu yargýlama süreçlerinin bütününü birlikte deðerlendirmek lazým. Herhangi bir davada umduðumuzdan farklý geliþmeler olabilir. Bu yargýnýn ne kadar baðýmsýz olduðunu ortaya koyar. Yargý ne kadar demokrasiye sýký sýký baðlýdýr. Demokrasinin, toplumun, temel hak ve özgürlüklerin, millet iradesinin, güvencesidir. Hakkýnda karar verdiði Türk Milleti adýna ne kadar doðru davrana bilmektedir. Bunlarý zaman içerisinde göreceðiz. Bu konuda siyaset üzerine düþen görevi yapmaktadýr ve yargýnýn da neticede adýna karar verdiði Türk Milletinin vicdanýnýn sesine kulak vermesi gerekmektedir" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Mimarlar Odasý Ýl Temsilciliðine Ayhan Gümüþay seçildi TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Çorum Temsilciliði.Olaðan Genel Kurulu temsilcilik binasýnda yapýldý.genel kurulda kullanýlan geçerli oyun 8'ini alan Ayhan Gümüþay ve yönetim kurulu göreve seçildi.

6 HABER TEK KASIM 01 PAZARTESÝ 6 Müsteþar Zahteroðullarý sevgi evleri ile huzur evlerini inceledi Vali Sabri Baþköy ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Müsteþarý Ahmet Zahteroðullarý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Ýl Müdürlüðü bünyesinde bulunan kurumlarda incelemelerde bulundular. Ýl merkezinde bulunan Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu, Çorum Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezi, Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi, Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi ile tadilatýna devam edilen Sosyal Hizmet Merkezi'nde incelemelerde bulunan Vali Baþköy ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Müsteþarý Zahteroðullarý, Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer ile kurum müdürlerinden bilgi aldýlar. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü bünyesinde bulunan kurumlarýn durumlarýndan memnuniyet duyduðunu ifade eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Müsteþarý Zahteroðullarý, sevgi evleri ile çocuk evleri projesine büyük önem verdiklerine dikkat çekerek, bu evlerde kalan çocuklarýn özgüvenlerinde ve eðitim hayatlarýndaki baþarýlarýnda büyük artýþý olduðunu belirtti. Son yýllarda yapýlan yatýrýmlarla gerek çocuklar gerekse yaþlýlar için çok güzel barýnma ortamlarý oluþturulduðuna dikkat çeken Vali Baþköy, "Yapýlan ve yapýlmaya devam eden bu yatýrýmlar ile projeler çocuklarýmýz ve yaþlýlarýmýzda memnuniyet oluþturuyor. Sevgi evlerindeki çocuklarýmýzýn eðitim ve spor dallarýndaki baþarýlarý her geçen gün artýyor. Bu baþarý artýþýnýn en önemli sebeplerinden biri ise çocuklarýmýzýn aile ortamýnda ve sýcaklýðýnda yetiþmesidir. Dolayýsýyla çocuklarýmýz kendilerini sahipsiz deðil daha güvende hissediyor ve buda baþarýyý getiriyor" dedi. Vali Baþköy ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Müsteþarý Zahteroðullarý ayrýca Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs ve kurum müdürleri ile toplantý yaparak durum deðerlendirmesinde bulundular. Haber Servisi T.C. ÇORUM. ÝCRA DAÝRESÝ 01/69 ESAS TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %0'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %0'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 0//01 1.Ýhale Tarihi : 0/1/01 günü, saat 10:0-10: arasý.ýhale Tarihi : 18/1/01 günü, saat 10:0-10: arasý. Ýhale Yeri : Çepni mah. iskilip. sk. Kaynar Yedieminli otoparký/çorum No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 80 %18 80 Adet yemlik Tanesi TL den yemlik ve suluk, tüm ekipmanlarý ile birlikte.000,00 1 %18 1 Adet kalorifer kazaný CMAK marka kýrmýzý renkte ka larifer kazaný, kömür silosu ile birlikte.000,00 1 %18 1 Adet yem deposu Mysilo marka, beyaz renkte yem deposu.00,00 1 %18 1 Adet jeneratör Kürkçüoðlu marka, 0 kv. sarý renkte Kjr0 model (ÝÝKm. /1,/) Basýn: 91 Resmi ilanlar de "1. Çorum Romatoloji Günü" etkinliði yapýldý Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi, bilimsel etkinliklerini sürdürüyor. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Romatoloji Kliniði tarafýndan cumartesi günü "1. Çorum Romatoloji Günü" etkinliði düzenlendi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen etkinliðe Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Týp Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Doç. Dr. Þebnem Gülen, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Yrd. Doç. Dr. Taner Sarak, akademisyenler, hekimler ve saðlýk görevlileri katýldý. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Romatoloji Kliniði Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Yaþar Karaaslan'ýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayan programda, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da bir konuþma yaptý. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Romatoloji Kliniði hekimi Uzman Dr. Ýsmail Doðan, klinik çalýþmalarýný tanýttýðý sinevizyon sunumunda hasta istatistikleri hakkýnda da bilgi verdi. Açýlýþ konuþmalarýndan sonra baþlayan bilimsel bölümde ilk olarak Ankara Üniversitesi Domatoloji Bilim Dalý ve Ýç Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Murat Turgay, romatizmal rahatsýzlýk bulgularý ve tedavi yöntemlerinde geliþtirilen modellerle ilgili sunum yaptý. Kubilay Kaan YÜCEL "Türkiye'de romatolojik hastalýklarýn sýklýðý hakkýnda veriler yeterli deðil" Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Romatoloji Kliniði Hekimi Uzman Dr. Ýsmail Doðan, Türkiye'de romatolojik hastalýklarýn sýklýðý hakkýnda özellikle bölgesel bazda epidemiyolojik verilerin yeterli olmadýðýný söyledi. Poliklinikte görülen hastalarýn daðýlýmý ve birbirlerine oranýnýn hastalýklarýn daðýlýmý ve birbirlerine oranýnýn hastalýk epidemiyolojisi hakkýnda bazý ipuçlarý verebileceðinin altýný çizen Ýsmail Doðan, "Bu çalýþmada bu amaçla yeni açýlan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim Araþtýrma Hastanesi Romatoloji Polikliniðinde görülen ilk 00 hastanýn analizi yapýlmýþtýr" dedi. Geçtiðimiz haftasonu cumartesi günü Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen Çorum Romatoloji Günü'nün de konuþan Doðan þunlarý söyledi: "Romatoloji polikliniðine baþvuran ilk 00 hastanýn yaþ, cinsiyet ve primer romatolojik tanýlarý kaydedildi. 00 hastanýn 6'sý (yüzde,) kadýn, 1'ü (yüzde,8) ise erkekti. Ortalama yaþ 9,6 kadýnlarda 9, 1 erkeklerde 0,9 idi. 61 (yüzde 1,) hastanýn romatoloji dýþý 18 (yüzde,6) hastanýn non-inflamatuvar, 1 (yüzde,) hastanýn ise inflamatuvar romatolojik hastalýðý vardý." Kubilay Kaan YÜCEL KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi Cadde No:8 ÇORUM

7 KASIM 01 PAZARTESÝ HABER 10 Kasým'da ilk tören Anýtta yapýldý 10 Kasým Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftasý kapsamýnda Atatürk Anadolu Lisesi anma programý düzenledi. Devlet Tiyatro Salonunda dün sabah yapýlan programa Vali Sabri Baþköy, Ýl Garnizon Komutaný Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, vali yardýmcýlarý, kamu kurum ve kuruluþlarý müdürleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý. Saygý duruþu ve 10 Kasým Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftasý kapsamýnda Atatürk Anýtý'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Sabri CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ýl Garnizon Komutaný Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, vali yardýmcýlarý, kamu kurum ve kuruluþlarý müdürleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý. Program saat 08.'te Atatürk Anýtý'na çelenk sunma töreni ile baþladý. Ýlk olarak Valilik Makamý, Garnizon Komutanlýðý ve Belediye Baþkanlýðý ile diðer kurum ve kuruluþlarýn çelenkleri Atatürk Anýtý'na sunuldu. Tören kapsamýnda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal saati olan 09.0'te il genelinde çalýnan sirenler eþliðinde iki dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu ve akabinde Ýstiklâl Marþý okunmasý ile bayraklar göndere çekildi ve daha sonra yarýya indirildi. Atatürk Anýtý'nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardýndan Atatürk Anadolu Lisesi öðrencileri tarafýndan hazýrlanan Atatürk'ü anma programý Devlet Tiyatro Salonunda yapýldý. Yasin YÜCEL Oratoryo duygulandýrdý "Atatürk'ün devrimlerini ve hayatýný artýk özümsedik" Atatürk Anadolu Lisesi tarafýndan düzenlenen 10 Kasým Atatürk'ü Anma Programý'nda açýlýþ konuþmasýný yapan Okul Müdürü Hüseyin Hastaoðlu,"Cumhuriyetimizin kurucusu, 0. yüzyýlýn en önde gelen devlet adamlarýndan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün. yýldönümünde saygýyla andýðýmýz programa baþlarken hepinize saygýlarýmý sunuyorum. Bu gün burada ulu önder Atatürk'ümüzün. ölüm yýldönümünü anmak için bir araya geldik" dedi. "Bu günümüz ve hatta yakýn geleceðimiz açýsýndan bakýldýðýnda, Atatürkçülüðü yalnýzca Türk toplumu için deðil, bütün dünya toplumlarýnýn barýþ ve birlik içinde yaþamalarýnýn temel koþulu olduðu bugün daha iyi anlaþýlmaktadýr" diyerek sözlerine devam eden Hastaoðlu, "Türk Milletine benzer yapýsal özellik gösteren topluluklar, aklýn ve bilimsel düþüncenin gereði olan bu ilkeleri kendi ülkelerinde halen uygulayarak dünyanýn en geliþmiþ ülkeleri durumuna gelebilmiþtir. Ben sizlere bu gün Atatürk'ü anlatmayacaðým çünkü hepimiz Atatürk'ü tanýyoruz. Devrimlerini, katýldýðý savaþlarý, hayatýný artýk özümsedik. Ben sizlere bugün Atatürk'ü Atatürk'ün kendi özdeyiþleri ile kýsaca anlatacaðým. Ýnanýyorum ki yüreðimizde büyüyüp giden bu deðerli kurtarýcýnýn ne kadar mütevazý, ne kadar halkýna düþkün, ne kadar çalýþkan olduðu daha iyi kavranacaktýr. Atatürk diyor ki: "Ýki Mustafa Kemal vardýr: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... Ýkinci Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan anma program Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoðlu'nun günün anlam ve önemine dair konuþmasý ile devam etti. Program, fotoðraflarla Atatürk'ün hayatýný anlatan slayt gösterimi ve Jandarma Yüzbaþý Serdar Uðurlu tarafýndan Atatürk'ün lider kiþilinin anlatýlmasýnýn ardýndan, Atatürk Anadolu Lisesi öðrencileri tarafýndan 10 Kasým Atatürk Oratoryosu sahnelendi. Atatürk Oratoryosunun ardýndan 10. Yýl Marþý okundu. Program, duygu dolu anlarýn yaþanmasýna neden oldu. Programý izleyen Vali Sabri Baþköy ve beraberindeki protokol, okul yetkililerini, öðretmen ve öðrencileri tebrik etti. Program sonunda ise Vali Baþköy, programý sunan öðrencilerle birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi. Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben deðil, bizdir! O, memleketin her köþesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uðraþan aydýn ve savaþçý bir topluluktur. Ben, onlarýn rüyasýný temsil ediyorum. Benim teþebbüslerim, onlarýn özlemini çektikleri þeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaþamasý ve baþarýlý olmasý gereken Mustafa Kemal odur!" Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine baðlýlýk gerekir" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL "Atatürk çaðýnýn ilerisinde bir komutandý" Jandarma Kýdemli Yüzbaþý Serdar Uðurlu, Atatürk'ün yaþamý, kazandýðý savaþlar, ortaya koyduðu ilkeler, yapmýþ olduðu devrimler ve yazdýðý eserler incelendiðinde hemen her konuda çaðýnýn ilerisinde bir komutan ve devlet adamý gerçeði ile karþýlaþýldýðýný söyledi. Atatürk Anadolu Lisesi tarafýndan düzenlenen 10 Kasým Atatürk'ü Anma Programý'nda Garnizon Komutanlýðý adýna bir konuþma yapan Uðurlu, Atatürk'ün lider kiþiliði hakkýnda bilgiler verdi. Kýdemli Yüzbaþý Serdar Uðurlu, Atatürk'ün sözlerinden, eserlerinden ve dünya görüþünden çeþitli örnekler vererek Onun lider kiþiliði hakkýnda bilgiler aktardý. Uðurlu, konuþmasýnda özetle þu konulara deðindi: "Lider, etkilenmekten çok etkileyen ve etkilediði topluluðu kendi düþünceleri etrafýnda bütünleþtirip arkasýndan sürükleyebilen kiþidir. Lider, risk alabilen, ortaya çýkan hatalarý korkusuzca üstlenebilen, özel nitelikler taþýdýðýna inanýlan, bunalým dönemlerinde toplumlarý bunalýmdan kurtarabilen kiþidir. Lider, herkesin hareketsizlik içinde, ne yapacaðýný bilediði anda, en uygun zamanda, en akýlcý ve gerçekçi çareyi bularak, süratle hareket eden insandýr. Liderin ortaya çýkmasýnda yeteneklerinin yaný sýra aldýðý eðitim, çevre ve koþullar ile çalýþma disiplini etkilidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün doðumundan ölümüne kaçar bütün hayatý boyunca olaylar karþýsýndaki davranýþlarý incelendiðinde onun asker ve devlet adamý olarak sahip olduðu üstün liderlik yeteneði hemen göze çarpar. -"ATATÜRK, MÝLLETÝNE DERÝN BÝR SEVGÝ ÝLE BAÐLIDIR"- Þüphesiz ki Mustafa Kemal'in askeri kiþiliðinin þekillenmesinde eðitim hayatýnýn etkisi büyüktür. Atatürk'ün dehasýný gösteren diðer bir liderlik özelliði de devlet adamý yönüdür. Bir savaþý kazanmaktan çok daha zor olan þey savaþý kazandýktan sonraki dönemde sükuneti saðlamak ve barýþ için gerekli olan ortamý hazýrlamaktýr. Askeri deha olarak kendini savaþ meydanlarýnda kanýtlayan Ulu Önder Büyük Taarruzun kazanýlmasýndan sonra Türk milletinin geleceði ile ilgili aldýðý kararlarda üstün bir devlet adamý olduðunu göstermiþtir. Atatürk, milletine derin bir sevgi ile baðlýdýr. Köylünün ruhuna onun anlayacaðý bir dille konuþarak hitap etmiþ, Büyük Millet Meclisi üyelerinin güvenini konuþma ve davranýþlarýndaki açýk yüreklilik, saðduyu ve ikna etme yeteneði ile kazanmýþtýr. Ülkesinin her düzeyinde temas ettiði halkýn ruh halini yakýndan izlemiþ ve anlamýþ, milletinin beklentilerini anlayabilmesi sayesinde birkaç yýl içinde milleti için yapmaya kararlý olduðu her þeyi baþarabilmiþtir. -"ATATÜRK, TÜRK MÝLLETÝNÝ YOK OLMAKTAN KURTARDI"- Mustafa Kemal Atatürk, modern dünyada ayakta kalmanýn, modern deðerlere dayalý ve çaðdaþ uygarlýðýn aktif bir üyesi olmakla mümkün olabileceðini gözden kaçýrmamýþ, esas hedefin çaða uygun bir Türk devleti ve Türk toplumu inþa etmek olduðunu ýsrarla vurgulamýþtýr. Dolayýsýyla Onun 19'ten 198'e kadarki çabalarý toplum hayatýnda çaðdaþlaþma doðrultusunda köklü deðiþiklikler yapmak olmuþtur. Mustafa Kemal Atatürk, askeri kahramanlýkla, siyasi dehayý tek bir kiþilikte birleþtiren bir önderdir. O, hýzla çökmekte olan Osmanlý Ýmparatorluðu'ndan genç ve dinamik Türkiye Cumhuriyetini meydana çýkarmak suretiyle yok edilmek istenen Türk milletine yepyeni bir hayat kazandýrmýþtýr. Gerçek liderler, baþarabilme gücüne sahip tek kiþi olma özelliklerine raðmen kazandýklarý baþarýlarý kendilerine mal etmezler. Kendilerini olaðanüstü bir varlýk olarak göstermezler. Her þeyi milletlerinin baþardýðýna inanýr, onun mensubu olmakla gurur duyarlar. Mustafa Kemal Atatürk, gerek Türkiye'nin kurtuluþ ve kuruluþundaki önderliði, gerekse ulusal kurtuluþ çaðýný açan misyonuyla gerçek liderliðin en mükemmel örneklerinden biri olmuþtur. Atatürk'ün vanamý, kazandýðý savaþlar, ortaya koyduðu ilkeler, yapmýþ olduðu devrimler ve yazdýðý eserler incelendiðinde hemen her konuda çaðýnýn ilerisinde bir komutan ve devlet adamý gerçeði ile karþýlaþýlmaktadýr. Atatürk'ün ileri görüþlülüðüyle pekiþtirdiði ve birçok dünya devletine ýþýk tutacak olan sözlerine baktýðýmýzda Büyük Önder bir milletin baþarýsýnýn milli birlik ve beraberlik ile mümkün olabileceðini vurgulamýþtýr. Her Türk'ün son nefesi, Türk milletinin nefesinin sönmeyeceði, onun sonsuz olduðunu göstermelidir. Yüksek Türk, senin için yüksekliðin sýnýrý yoktur. Ýþte parola budur." Yasin YÜCEL

8 O Zamanki Kafa Develi hastanesi inþaatý devam ederken, Kozan ýn Kazým olarak meþhur olan Kazým Kozan, inþaatýn bekçiliðini yapýyormuþ. Bir gün akþamüzeri bir taraftan içkisini içiyor, bir taraftan da saç kavurma yapýp hem karnýný doyuruyor, hem de meze olarak yiyormuþ. O arada hastanenin mühendisi, kontrolü gibi denetçileri gelmiþ. Kazým Aða gelenleri buyur etmiþ. Saç kavurma zaten az olduðu için birer parça almýþlar ve Kelime Avý KASIM 01 PAZARTESÝ çekilmiþler. Ancak yemek gelenlerin de hoþuna gitmiþ: -Yahu Kazým Aða, saç kavurma da güzel olmuþ. demiþler. Kazým Aða da: -Yarýn öðlene gelin size yine yapayým, demiþ. Ertesi gün öðleyin ayný gurup yine inþaata gelmiþler. Ancak ortada saç kavurma falan yok: -Kazým Aða, hani sen saç kavurma yapacaktýn? diye sormuþlar. Kazým Aða gayet sakin: -Amaan, demiþ. O zamanki kafa mý! Getirin rakýyý size öküz keseyim. Günün Sudoku Bulmacasý YAÞAM Ailelerin arasýný kara Kedi deðil fal açýyor Son zamanlarda falcýlarýn ve medyumlarýn sayýsý arttýðý gibi raðbet de artýyor. Kafelerde ve evlerde hoca diye adlandýrýlan falcýlara son zamanlarda televizyon programlarý, internet ve akýllý telefonlarda bulunan fal programlarý da eklendi. 0 lira ile bin lira arasýnda deðiþen fal fiyatlarý eþleri çýkmaza sürüklediði gibi aralarýný da açýyor.hayatýnda sorun yaþayan, evliliði yolunda gitmeyen veya gelecek hakkýnda bilgi sahibi olmak isteyenler bir kereden bir þey olmaz diyerek fal baktýrýyor. Önce bir kere diye baþlayan fal baktýrma, bir süre sonra baðýmlýlýk haline gelebiliyor. Kimisi fal uðruna fahiþ ücretler öderken, kimi de düzelteyim derken eþiyle arasýný açýyor. Bazýlarý ise falda çýkanlarla yaþadýklarý uymadýðý için bunalýma giriyor.fal hevesi yüzünden evliliðinde huzursuzluk yaþayanlardan biri de Merve Y. Arkadaþýnýn yönlendirmesiyle Kadýköy de bir fal kafeye giden Merve Haným ýn, tanýþtýðý falcý kadýnýn söyledikleriyle hayatý deðiþir. Fallarýn etkisinde kalan Merve Haným, Bunu günlük hayatýmýn bir parçasý haline getirmiþtim. Ayda bir gidip baktýrdýðým bu fala artýk her hafta gidiyordum. Evliliðimin gidiþatýný bu yolla öðrenmeye çalýþmýþtým. diye anlatýyor yaþadýklarýný. Bir çocuk annesi olan Merve Haným, bir gün çocuðu ile birlikte gittiði bijuteri maðazasýnýn sahibiyle de koyu bir fal muhabbetinin içinde bulur kendini. Maðaza sahibi kadýn, Merve Haným dan alacaðý bin lira ile hem fal bakacaðýný hem de evliliðinin yoluna girmesi için birkaç iþlem yapabileceðini söyler ve eline malzeme listesini verir. Malzeme listesiyle birlikte baktýrdýðý fal, tam bin liraya mal olur. Falcýlarýn tuzaðýna düþtüðünü anlatan Merve Haným, Girdiðim bul fal macerasýnda aradýðýmý bulamadýðým gibi hem evliliðimi tamamen kaybettim hem de maddi anlamda çok fazla zarar gördüm. Hiç kimse bu hoca denen insanlara ya da bu falcýlara gidip medet ummasýn. tavsiyesinde bulunuyor.televizyon kanallarýnda gece geç saatlerde yayýnlanan fal programlarýnýn maðdur ettiði kiþilerden biri de Eda Koç. Gece evde eþimi beklerken televizyon kanalýnda yayýnlanan fal programýný ilk defa izledim. Bu birkaç gün devam etti. Sonra ben de aramaya karar verdim. Ýlk aradýðýmda bana iyi þeyler söyledi. Daha sonraki aramalarýmda ise eþimin hayatýnda baþka biri olduðunu söyledi. Kanal olduðu için size ayrýlan süre kýsýtlý oluyor ve kadýnýn bir sonraki söyleyeceðini merak edip tekrar arýyorsunuz. diyor. Falcýdan aldýðý telkinler neticesinde evliliðiyle ilgili þüphelerinin arttýðýný anlatan Koç, zamanla eþini takip etmeye, yerli yersiz tartýþmalar çýkarmaya baþlamýþ. Maddi olarak da sýkýntýlara düþer. Artýk televizyon programýndaki falcý kadýnýn baðýmlýsý olmuþtum, fahiþ fiyatlarda telefon faturalarý ödedim. Bunlarýn hepsini eþimden gizli yapýyor, faturalarýn fazlalýðýný sorduðunda yanlýþlýk vardýr diye konuyu kapatýyordum. diyen Eda Koç un aklýný baþýna getiren ise en sonunda ödediði bin 00 liralýk telefon faturasý olur.psikolojik rahatlama bahanesiyle seçtikleri bu yolun yanlýþlýðýna dikkat çeken psikolog Baþak Koç, fal baktýranlarýn duyduklarýyla yaþantýlarýnda olan olaylar birbirini tutmayýnca bunalýma girdiklerini söylüyor ve geleceði öngörmenin mümkünatý olmadýðýný vurguluyor. Ýstanbul Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Atalay ise, Fal bakma/baktýrma eðilimi insanýn geleceði bilme hýrs ve temayülünden kaynaklanýr. Ýnsanlar böylece bir teknikalite kurnazlýðý yla fena durumlardan sakýnmaya çalýþýr ve en mutlu hayat mecrasýný yakalamayý planlarlar. Oysa fal vb. yollarla geleceði öðrenmeye çalýþmak bir anlamda insanýn kendi iradesinden vazgeçmesi anlamýna gelebilir. Kâinatýn kurallarý, yani Allah ýn koyduðu Sünnetullah dediðimiz kurallar bu insaný kesinkes maðlup edecektir. þeklinde konuþuyor.falcý Gülcan: Fal baktýranlara þaþýyorum Yaklaþýk yýldýr fal bakýyorum. Her türlü insanla muhatap oluyoruz. Kadýný erkeði, eðitimlisi eðitimsizi, genci yaþlýsý Her meslekten müþterisi olduðunu anlatan falcý Gülcan, Her sabah gelip günlük fal baktýran doktor, öðretmen, ev hanýmý müþterilerim var. þeklinde konuþuyor. Baktýðý fal ücretinin kahve falý, tarot, bakla gibi deðiþik türlere göre þekillendiðini söyleyen Gülcan Haným, Maddi durumu yerinde olmasa bile en az 0 lira verip, gelip fal baktýran insanlar var. Ben bu iþten para kazanýyor olmama raðmen gerçekten bazen insanlara þaþýyorum. Günlük baktýranlara bunun doðru olmadýðýný anlatsam da fal müptelasý olmuþ, yapacak bir þey yok. diyerek durumun ilginçliðini itiraf ediyor. Günde 0 dakikalýk yürüyüþ, Þeker hastalýðýný engelliyor 19:0 0:00 8 Beni Böyle Sev Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuðu olmasýna raðmen mütevazý bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatýna yön veren aþýrý ilgisi ile yetiþmiþtir. Babasý ise onun bir an önce okulunu bitirip þirketin baþýna geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoðraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayþem, Trabzon'dan Ýstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaþam enerjisi yüksek bir kýzdýr. Memleketinde köftecilik yapan babasý Nail'den ilk kez ayrýlmýþtýr. Ayþem, Ýstanbul'da amcasý Ýlyas'ýn yanýnda yaþarken yengesinin kendisini istemediðini öðrenince evden ayrýlýr. Ömer'le yollarý da bu zor zamanlarýnda kesiþir. Sinema Süpermen Dönüyor Süpermen'in beþ yýl önce gizemli bir þekilde ortadan kaybolmasýndan bu yana geçen uzun sürede dünyanýn krizlerine cevap verecek kimse olmamýþtýr. Onun yokluðunda, Metropolis þehri ve ötesinde suç oraný artmýþtýr; üstelik buna Süpermen'in baþ düþmaný Lex Luthor'ýn ileride yapacaðý yýkým dahil deðildir. Hapisten çýkan Lex Luthor'ýn niyeti, Süpermen'in teknolojik sýrlarýný kendi kiþisel kazaným ve zaferleri için kullanmaktýr. Daily Planet'in yýldýz muhabiri ve Süpermen'in hayatýnýn aþký Lois Lane, sevgilisinin tek söz etmeden çekip gitmesinin acýsýný çoktan atlatmýþtýr. Yönetmen : Bryan Singer Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Diyabet Vakfý Baþkaný Prof. Temel Yýlmaz, Türkiye de þeker hastalýðýnýn son 0 yýlda kat arttýðýný söyledi. Yýlmaz, gizli þeker döneminde günde 0 dakikalýk yürüyüþün þeker hastalýðýný yüzde 6 oranýnda engellediðine dikkat çekti.diyabet Vakfý, 'Diyabeti Durduralým' projesi kapsamýnda telefonla yapýlan anket sonuçlarýný açýkladý. 18 yaþ üstü bin kiþinin katýldýðý anket, bölge ve 81 ili kapsadý. Basýn toplantýsý yapan Türkiye Diyabet Vakfý Baþkaný Prof. Temel Yýlmaz, dünyada en sýk görülen ölüm sebepleri arasýnda diyabetin 6. sýrada yer aldýðýný söyledi. Yýlmaz, "Eðer kanseri bir tarafa alýrsak kalp damar hastalýklarýnýn, felçlerin bir numaralý sebebi, hemodiyalize giren her iki hastanýn biri þeker hastasý. 6 yaþ altý körlüklerin, trafik kazalarýnda bacak ampütasyonlarýnýn bir numaralý sebebi diyabet." dedi.dünya Saðlýk Örgütü'nün raporuna göre Türkiye'de 0 yýlýnda gerçekleþmesi beklenen diyabetli oranýnýn 010'da gerçekleþtiðini ifade eden Yýlmaz, öngörülen rakamýn iki katýna çýkýldýðýna dikkat çekti.diyabet hastalýðýnýn Türkiye'de 10 milyon insaný ilgilendirdiðini ifade eden Yýlmaz, þöyle devam etti: "Tedavi altýnda milyon hasta var ve bu hýzla artýyor. Bu hastalýkla mücadele ancak bilinçle olur. Çünkü diyabet henüz ortaya çýkmadan önce 10 yýl ya da 1 yýl gizli þeker denilen bir dönemi var. Bu dönemde hastalýk ortaya çýkmadan önlenebilir ve kontrol edilebilir. Ortaya çýktýktan sonra diyabetin kontrolü mümkün deðil. Sadece diyabetli bir hastanýn hayat kalitesinin bozulmamasý ve organ hasarlarýnýn oluþmamasý için uðraþýrýz."yýlmaz, gizli þeker döneminde günde sadece 0 dakikalýk bir yürüyüþ ve vücut kilosunun yüzde oranýnda indirilmesiyle bu hastalýðý yüzde 6 oranýnda engellemenin mümkün olduðunu belirtti.diyabetin son 0 yýlda hýzla artmasýnýn nedenini çevresel faktörlere baðlayan Yýlmaz, "Bunlarýn içinde bir numaralý ve esas neden hareketsiz bir yaþam ve yoðun iþ programýnda insanlarýn beslenmelerinde daha hýzlý ve pratik çözümler bulmalarý. Yani fast food. Fast foodu sadece hamburger ya da cips olarak algýlamayýn. Güneydoðu Anadolu mutfaðý da fast food alanýna girdi. Dürümler, lahmacunlar ve bununla iliþkili olarak bu yiyecekler de þiþmanlýðý dolayýsýyla diyabeti hýzlandýran en önemli etken." diye konuþtu.özellikle çocuklarýn büyüdükçe yeni alýþkanlýklar edindiðine dikkat çeken Yýlmaz, "Okula geliyor fast foodla tanýþýyor. Özellikle kantinlerde halen fast food uygulamasý sürüyor. Ve tüm dünyada çocuklar arasýnda þiþmanlýk ve obazite hýzla artýyor." ifadelerini kullandý.yýlmaz, diyabetin geliþmekte olan ülkelerde hýzla yayýldýðýný söyledi. Yýlmaz, Türkiye'de diyabet oranýnýn dünya ortalamasýnýn yaklaþýk iki katýna ulaþtýðýna vurgu yaptý. Anket çalýþmasýnýn sonuçlarýna göre Türkiye'de diyabetin en yoðun olduðu bölge özellikle Güneydoðu Anadolu mutfaðýnýn yaygýn olduðu bölgeler. 0:00 Karadayý Serra, gelinlik seçme hayaliyle girdiði dükkanda Mahir ve Yasin le yüz yüze gelince þoke olur. Feride ve Mahir, her þeyi bildiklerini söylerler ve Serra ya iki seçenek sunarlar. Ya Turgut aleyhine tanýklýk yapacak ve her þeyi itiraf edecektir ya da gerçekler ortaya çýktýðýnda, Serra da Turgut un suç ortaðý olarak yargýlanacaktýr. Serra için hayatýnýn en zor ve en önemli kararýdýr bu an... Turgut, Feride nin peþine düþtüðüne artýk emindir. Kendisine ulaþýlmasýný engellemek için öncelikle Serra nýn ipini çeker. Serra ise Turgut un kendisi için planladýðý dönüþü olmayan yolculuktan habersiz, kararýný vermiþ ve tarafýný seçmiþtir. Münir Özkul Ýstanbul Erkek Lisesi mezunudur. Sanat hayatýna Bakýrköy Halkevi'nde tiyatro ile baþladý. Ýstanbul ve Ankara'da Devlet tiyatrolarý ve Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý'nýn oyunlarýnda rol aldý. Tiyatro Ses, Küçük Sahne gibi özel tiyatrolarda Sadri Alýþýk, Cahit Irgat, Nevin Akkaya ve Þükran Güngör gibi oyuncularla görev aldý. Rol aldýðý Fareler ve Ýnsanlar adlý oyunun yönetmeni Muhsin Ertuðrul ile tanýþtý.ancak 190'lerden itibaren rol almaya baþladýðý sinema filmleri ile asýl ününü kazandý. Özellikle 190'lerin kalabalýk kadrolu ve genellikle Ertem Eðilmez'in yönettiði filmlerde önemli roller aldý. En bilinen rollerinden biri onunla özdeþleþen Hababam Sýnýfý serisindeki Özel Çamlýca Lisesi'nin tatlý sert Müdür Yardýmcýsý Kel Mahmut tiplemesi oldu. 00'e yakýn filmde rol aldý. Adile Naþit'le beraber oynadýðý filmlerle Türk sinemasýnýn unutulmaz ikililerinden oldu.ýlk dönem filmlerinden önemli olarak Edi ile Büdü, Halýcý Kýz, Kalbimin Þarkýsý, Miras Uðruna, Balýkçý Güzeli; daha sonraki dönemde çekilen kalabalýk kadrolu aile filmleri arasýnda Neþeli Günler, Gülen Gözler, Gýrgýriye, Görgüsüzler, Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Þerefi sayýlabilir. Münir Özkul, 1980 sonrasý ise dönemin akýmý olan video için çekilen pek çok filmde rol almýþtýr.televizyon dizilerinin yaygýnlaþtýðý dönemde dizi oyunculuðundan uzak dursa da Uzaylý Zekiye, Ana Kuzusu ve Þaban ile Þirin gibi dizilerde rol aldý. Özkul'a 1998 yýlýnda Kültür Bakanlýðý tarafýndan Devlet Sanatçýsý unvaný verildi.[] yýlýnda Hamdi Alkan'ýn canlandýrdýðý "Yarmagül" karakterinin dedesini oynadýðý Reyting Hamdi televizyon programýnda kamera karþýsýna çýktý.hayatýnýn önemli bir kýsmýný alkolle savaþarak geçirdi. 1990'lý yýllarýn ortasýnda alkolü tamamen býraktý.özkul dört kez evlendi ve üç çocuðu oldu.[1] Ýlk eþi Þadan, ikinci eþi Suna Selen, üçüncü eþi "Tophaneli Örümcek" lakaplý Yaþar ve son yýldýr evli olduðu eþi Umman Özkul'dur. Oyuncu ve sunucu Güner Özkul'un babasýdýr. Güner Özkul'a göre babasý "evlilikten korkmazdý ama boþanamamaktan korkardý".demans hastalýðý ile yaþayan Özkul, 00 yýlýndan bu yana evinden dýþarýya çýkmak ve kimseyle görüþmek istemiyor. Hastalýðý yüzünden geçmiþe dair birçok þeyi hatýrlamýyor ve ölen arkadaþlarýnýn yaþadýklarýný sanýyor. Bir aralar "Münir Özkul hayatýný kaybetti" haberi dolaþsada sanatçý yoðun bakýmda hayat mücadelesi veriyor.[] FIRINDA SOÐANLI YUMURTA Malzemeler 6 Yumurta Su Bardaðý Süt 1. Kahve Fincaný Tereyaðý 1 Yemek Kaþýðý Un Yemek Kaþýðý Krema Soðan Tuz Karabiber Toz Müskat Yemeðin Tarifi Yumurtalarý soðuk su dolu derin bir kaba yerleþtirip katý þekilde piþirin. Tavada yemek kaþýðý tereyaðýný eritip unu ekleyerek kýsýk ateþte çevirin. Sütü yavaþ yavaþ ve devamlý karýþtýrarak ilave edin. Pütürsüz bir beþamel sos elde edinceye kadar, sürekli karýþtýrarak 10 dakika piþirin. Tuz, karabiber ve müskat ekleyip ateþten alýn. Yaþam, çok zalim bir öðretmendir. Önce sýnav yapar, sonra dersi verir. (Andre Gide) Yumurtalarý soðutup kabuklarýný soyun ve yuvarlak dilimleyin. Soðanlarý ince halkalar þeklinde kesin. Kalan tereyaðýný eritip soðanlarý pembeleþtirin. Hazýrladýðýnýz beþamel sosu ekleyin. Ýçine yumurta dilimleri ilave edin. Yayvan bir fýrýn kalýbýný yaðlayýn. Yumurta dilimlerini soslu olarak fýrýn kalýbýna dizin. Kalan sosu üzerine dökün. Önceden kýzdýrýlmýþ orta ýsýlý fýrýnda 6 dakika kýzartýn. Not: Müskat, diðer adýyla hint cevizi, toz veya tane olarak satýlýr. Tane satýn alýrsanýz kabuðunu ince bir rende ile rendeleyebilirsiniz. Toz olarak almanýz aroma açýsýndan daha etkilidir. 06:0 Avrupa Yakasý 09:00 Selena :00 Yahþi Cazibe 1:00 Maðazýn 1:0 adanalý 1:0 Çocuklar duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 1:1 kapanmadan kazan 19:00 Ana haber 0:00 Karadayý :1 Kim Milyoner Olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý.0 Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli 1.00 Nil in Dünyasý Gezi 1.10 Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 18:0 Hayat Dediðin 19:0 Þen Dul Þaban 1:00 Haber Saati :00 Muhabbet Kapýsý Hayata Gülümse 09.0 Show Kulüp Magazin Proðramý.0 Doktorlar 1.0 Adýný Feriha Koydum 16.0 Eve Düþen Yýldýrým 18.1 Kelime Oyunu 19. Spor Sayfasý 0:00 Süpermen Dönüyor Sinema :1 Hey Canlý 09:00 Doktorum.00 Umutsuz Ev Kadýnlarý 1. Bana Her Þey Yakýþýr 1.0 Evim Þahane 16.0 Arka Sokaklar 18:0 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:0 Spor 0:00 Kayýp :00 Kutsal Damacana 09:00 Seksenler :10 Ýyi Fikir 1:0 1 Dakika 1:0 Hava Durumu 1:0 Avrupa Avrupa 1:0 Aileler Yarýþýyor 16:0 6 Mantý 1:0 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:0 Hava Durumu 19:0 Beni Böyle Sev : Tam Zamaný 08.0 Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý 1.00 Kendimize Doðru 1.00 Ýki Dünya Arasýnda 16.0 Sýrlar Dünyasý 1.00 Yeþil Elma 18.00Ana Haber 18:0 Ýki Dünya Arasýnda 19: Ýki Dünya Arasýnda 1:00 Hýz Tuzaðý :00 Hýyanet Sarmalý

9 KASIM 01 PAZARTESÝ HABER 9 CHP'li gençlerden "öðrenci evleri" açýklamasýna tepki! "Suriye konusuna mezhepler üstü bakýlmalý" Özgür Der Çorum Þubesinin düzenlemiþ olduðu "Suriye ve Mýsýr'daki Ýslami Direniþ: Kazanýmlarýmýz ve Sorumluluklarýmýz" konulu programa, gazeteci Adem Özköse ve Haksöz Dergisi yazarlarýndan Murat Ayar konuþmacý olarak katýldý. Program öncesi Özgür-Der Çorum Þubesi Çocuk Kulübü sorumlularýndan Nur Sümeyye Karaoðlan, çocuk etkinlikleri hakkýnda kýsa bir tanýtým gerçekleþtirdi. Suriye ve Mýsýr direniþlerini anlatan sinevizyonlarýn ardýndan baþlayan programda ilk sözü Murat Ayar aldý. Suriye ve Mýsýr'da yaþananlarla Batý dünyasýnýn demokrasi ve insan haklarý söylemlerinin içinin ne kadar boþ ve ikiyüzlü olduðunun bir kez daha ortaya çýktýðýný belirten Ayar, Müslümanlarýn kendilerine gelen haberler noktasýnda Kur'an ölçüsünde hareket etmeleri gerektiðini, fasýklardan gelen bilgilerin teyit edilmeden dikkate alýnmamasý gerektiðine dikkat çekti. Ayar, bu noktada Suriye halkýnýn üstlendiði direniþ aleyhinde büyük bir dezenformasyon çabasýnýn hakim olduðunu, Batýlý ajans ve kuruluþlarýn referans gösterilerek kullanýlan bilgilerin had safhada kirlilikler taþýdýðýný belirtti. Ayar, Ýslami camiada üstad, kanaat önderi veya abi olarak nitelendirilen kimselerin Suriye konusunda kötü bir sýnav verdiklerini özetledi. Ayar, 006 yýlýnda Ýsrail'in Lübnan saldýrýsý karþýsýnda Hizbullah'ýn mücadelesinin tüm Ýslam coðrafyasý tarafýndan takdir edildiðini, Þam'da ve hatta Hizbullah'ýn katliam gerçekleþtirerek ele geçirdiði Kusayr'da bile Suriye halkýnýn duvarlara Nasrallah'ýn ve Hizbullah'ýn posterlerini astýklarýný belirterek "Oysa þimdi gerek Ýran gerekse Hizbullah Suriye'de Müslüman kardeþlerimizin kanlarýný dökmekteler. Ýran, devrimin Ýslami ilkelerini çiðnedi ve sokaklarýnda otuz üç yýldýr kahrolsun büyük þeytan Amerika yazýlý afiþlerini kaldýrmaya baþladý" dedi. Suriye'de Rakka'da bulunduðunu kaydeden Murat Ayar, kaldýklarý süre boyunca birlikte olduklarý direniþçilerin ihlâslý, takva sahibi gençler olduklarýný ifade etti. Ayar devamýnda þunlarý belirtti: "Genç mücahitler gece namazlarýnda bir araya gelip topluca ibadet etmekteler. Sahabeleri sadece tarihte aramamamýz gerekiyor. Suriye'de þu an týpký öncü sahabelerimiz gibi mücadele veren kardeþlerimiz var. Ýslam tarihinde Ebu Talip mahallesinde Allah Rasulü ile birlikte üç yýl boyunca ambargoya maruz kalan sahabe gibi Suriye halký da mücadele veriyor.ýslam coðrafyasýnda bulunan Ýslami hareketlere güvenmemiz gerekir. Müslüman kardeþlerimizin alacaklarý kararlar doðrultusunda mücadelelerini desteklemeliyiz. Mýsýr'da Ýhvan bir dönem kendisinin engellendiði seçimleri boykot ederek parlamento siyasetinden bir süreliðine uzak kalmayý tercih etmiþti. Bu Ýhvan teþkilatýnýn uyguladýðý bir strateji idi." Daha sonra sözü alan Adem Özköse, Moritanya'dan yeni döndüðünü ve Ýslam coðrafyasýnda ciddi bir hareketlenme olduðunu vurguladý. Ýslam dünyasýnýn 190'lilerin dünyasý olmadýðýný artýk intifada sürecinin baþladýðýnýn altýný çizdi. Özköse, Ýslam dünyasýný hedefleyen Fransýz Devrimi ile baþlayan meydan okuma, iþgal ve sömürge politikalarýna karþý artýk Ýslam coðrafyasýnda 1.yüzyýlda bir direniþ hattýnýn oluþmaya baþladýðýný belirtti. Özköse, "Ýslam dünyasý artýk birbirinden haberdar olmaya baþladý. Moritanya'daki gençler Mýsýr'ý, Arakan'ý, Suriye'yi takip ediyorlar. Türkiye'deki Gezi olaylarýný takip ediyorlar. Bizim gençlerimiz de kalplerinin bir bölümünde Filistin'i, bir bölümünde Arakan'ý, bir bölümünde Doðu Türkistan'ý, bir bölümünde de Suriye, Mýsýr ve diðer Ýslam beldelerini hissetmeliler. Suriye'de takdir edilmesi gereken destansý bir mücadele var. Ýnsan vicdanýnýn kabul etmeyeceði akýl almaz vahþetlere imza atan Baas rejimi cezaevlerinde sistematik iþkenceler yapmakta. Kadýnlara tecavüz etmekteler, kimyasal silahlarla Suriye halkýný katletmekteler. Tüm imkânsýzlýklarýna raðmen Suriye halký direniþten vazgeçmemekte. Suriye halký hem alçak Baas rejiminin saldýrýlarýna hem de soðuk ve açlýða karþý mücadele vermekteler. Halk açlýktan aðaç yapraklarý, kedi ve köpekleri yiyerek yaþamlarýný devam ettirme durumundalar" dedi. Türkiyeli Müslümanlar arasýnda Suriye direniþinin silaha sarýlmasýný eleþtirenlere anlam veremediðini belirten Adem Özköse, Suriye'de direniþin altý yedi ay boyunca silmiye sloganlarý ile barýþçýl devam ettiðini ancak zalim Esed rejiminin gösteri yapan insanlarýn üzerlerine kurþun yaðdýrmasý ve toplu katliamlar, tecavüzlerin ardýndan silahlý direniþe geçildiðini unutmamamýz gerektiðini, bu noktada empati kurmamýz gerektiðini de ifade etti. Özköse sözlerine þu þekilde devam etti: "Suriye konusuna mezhepler üstü bakýlmalý. Hiçbir yorumumuzu naslaþtýrmamalýyýz. Hangi vicdan kimyasal silahlarla çýrpýna çýrpýna can veren çocuklarýn dramýna duyarsýz kalabilir? Bir diðer çeliþki de Mýsýr'da gerçekleþen darbe öncesi Ýhvan'a yönelik eleþtirilerle ilgili. Türkiye'de kimi çevreler Ýhvan'a yönelik aðýr eleþtirilerde bulunuyor idi. Bu çevreler darbeden sonra Ýhvan'ýn ortaya koyduðu sivil direniþi sahiplenerek, gerçek direniþin bu þekilde silahsýz olmasý gerektiði yönünde fildiþi kulelerden yapýlan masa baþý gündemleri oluþturdular. Oysa bizler o coðrafyada mücadele eden Ýslami hareketlere güvenmeli ve onlarýn tercihleri noktasýnda onlarý desteklemeliyiz. Eðer toplu katliamlar ve liderlerin katledilmeleri gibi trajedilerin devamý halinde Ýhvan silahlý mücadeleyi seçerse, hayýr biz mücadelenizi artýk desteklemiyoruz mu denilecek? Ben Ýmam-Hatip'te okurken Malcom X ve Hasan el-benna gibi öncü kahramanlarýn döneminde yaþamýþ olmayý dilerdim. Ancak Allah'a hamdolsun ki Muhammed Mursi gibi bir lider ve kahramanýmýz var bugün. Mursi, Mýsýr mahkemesine çýkarýldýðýnda kendisini yargýlayanlara, ben sizin halen baþkanýnýzým diyerek onlarý yargýladý. Daha önceleri Mýsýr diktatörlüðünün baskýlarýna karþý en ufak bir itiraz dahi ortaya koyamayan Mýsýr halký, þu an Adeviyye meydanýnda direnerek tüm dünyaya örneklik sergiledi. Asýl yardýma ihtiyacý olanlar bizleriz. Suriyeli kardeþlerimize yapacaðýmýz yardýmlardan daha çok, bizlerin onlara yardým yaparak cennetlerimizi kazanmaya ihtiyacýmýz var." Haber Servisi Hasan Kýzýltepe Bahçelievler'e aday Kösedað Emlak ve Ýnþaat Sahibi Hasan Kýzýltepe, Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðýna aday oluyor.hasan Kýzýltepe, 0 Mart 01 tarihinde yapýlacak olan Mahalli Ýdareler seçimlerinde ikamet ettiði Bahçelievler Mahallesi'ni yönetmeye talip oldu. Hasan Kýzýltepe, bir basýn toplantýsý düzenleyerek adaylýðýný kamuoyuyla paylaþacak. Hasan Kýzýltepe'nin basýn toplantýsý saat 1.00'da Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðýnýn bulunduðu Piri Baba Çamlýðý'nda gerçekleþtirilecek.kýzýltepe, düzenleyeceði basýn toplantýsýna tüm Çorum halkýný ve mahalle sakinlerine davet etti. Bahadýr YÜCEL Rektör Alkan'dan Aktif Yaþam Kulübü etkinliðine destek Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin ortaðý olduðu Avrupa Birliði projesi deðerlendirdi.anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, Anadolu Ýmam Hatip Lisesinin rahmetli Salim Altunay'ýn idareciliði zamanýnda Avrupa Birliði - Ulusal Ajans Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri kapsamýnda yurt içi ortak olarak katýldýðý Özel Çorum Eðitim Hizmetlerinin "Pansiyonlarda Hiz- CHP Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Veli Can Çalýkuþu, AK Parti iktidarýnýn, bireysel özgürlüklere olan saldýrýlarýný gün geçtikçe daha da artýrdýðýný iddia etti. Baþbakan Erdoðan'ýn son olarak kadýn ve erkek öðrencilerin birlikte kaldýðý öðrenci evlerinin denetleneceðini açýkladýðýný kaydeden Çalýkuþu, bu açýklamanýn siyasi iktidarýn on yýllýk baskýcý, gerici ve faþizan politikalarýný dahi aþtýðýný vurgulayarak, Baþbakan Erdoðan'ýn bu açýklamayla o malum gömleðini tekrar giymeye çalýþtýðýný söyledi. CHP Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Veli Can Çalýkuþu, parti binasýnda bir basýn toplantýsý düzenleyerek, kadýn ve erkek öðrencilerin birlikte kaldýðý öðrenci evleriyle ilgili yaptýðý açýklamalarýndan dolayý Baþbakan Erdoðan'ý eleþtirdi. Çalýkuþu, öðrencilerin gerçek taleplerini bir kenara býrakarak, öðrenci evlerindeki cinsiyet daðýlýmýný denetlemeye çalýþanlara gereken cevabýn yalnýzca kampuslarda deðil, sandýkta da verilmesi gerektiðini bildirdi. Çalýkuþu açýklamasýnda þöyle dedi: "Gezi sürecinden gereken dersi almadýðý anlaþýlan AK Parti iktidarý, faþizmin dozajýný artýrarak, halký sindirebileceði gafletine tekrar düþmüþtür. Ancak bu ülkenin onurlu insanlarý, aðaçlarýný kestirmediði gibi bireysel özgürlüklere tecavüz anlamýna gelen ev denetlemelerine de asla müsaade etmeyecektir. Türkiye'yi karanlýk bir diktatörlüðe dönüþtürmek isteyen iktidarýn akýl ermez uygulamalarýna karþý tüm gücümüzle direnmeye devam edeceðiz. Ülkedeki aydýn ve çaðdaþ kesimlere karþý derin bir kin besleyen siyasi iktidar, öðrencilere karþý yürüttüðü bu saldýrýya karþý gereken cevabý kampuslarda alacaktýr. Üniversite öðrencilerinin taleplerini görmezden gelen, demokratik haklarýný talep eden yüzlerce öðrenciyi hapishanelere týkan, bilimin ve aydýnlanmanýn merkezi olan üniversitelerde asla ve asla baþarýya ulaþamayacaklardýr. Devlet yurtlarýnýn yetersizliði nedeniyle evlerde kalan, harcýný ödeyemediði için okuldan atýlan, eðitimini devam ettirmek için aðýr þartlar altýnda çalýþan binlerce öðrenciyi görmezden gelip, öðrenci evlerindeki cinsiyet daðýlýmýný denetlemeye çalýþanlar, cevabý yalnýzca kampuslarda deðil, sandýkta da almalýdýrlar." Kubilay Kaan YÜCEL Veli Can Çalýkuþu Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, sýnav stresini azaltmak ve projelerde yer alan üyelerinin daha da kaynaþmasýný saðlamak amacý ile Hamsi Mangal organizasyonu düzenledi. Organizasyona çok sayýda Hitit Üniversitesi öðrencisi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü Akademik Danýþmaný Doç. Dr. Cemil Hakyemez ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'da katýldý.etkinlik sonunda Aktif Yaþam Kulübü Akademik Danýþmaný Doç. Dr. Cemil Hakyemez ve Aktif Yaþam Kulübü Yönetim Kurulu Baþkaný Semih Kýzýldað, Rektör Reha Metin Alkan'a hem sohbetinden hemde vermiþ olduðu desteklerden dolayý teþekkür etti. Haber Servisi Anadolu ÝHL, AB projesini masaya yatýrdý met Kalitesinin Artýrýlmasý" isimli projenin uygulama sonuçlarýný deðerlendirdi ve proje ortaðý olarak sorumluluklarýndan olan yaygýnlaþtýrma faaliyetlerini gerçekleþtirdiklerini ifade etti. Rahmetli Salim Altunay'ý ve Müdür Baþ yardýmcýsý Nurullah Ceyhan'ý rahmet ve dualarla anan o Hüseyin Kýr, böyle bir projede ortak olmanýn memnuniyet verici olduðunu, her zaman bu ve benzeri projelere destek vereceklerini, ayrýca okul olarak kendilerinin proje çalýþmalarý içerisinde bulunduklarýný ve inþallah okul olarak bu ve benzeri projeleri kendilerinin gerçekleþtirmek ve uygulamak istediklerini belirtti.projenin uygulama aþamasýnda katýlýmcý olarak yer alan Pansiyondan sorumlu Müdür Yardýmcýsý Recep Yazýcý'ya teþekkür eden Hüseyin Kýr Allah'ýn izniyle hep birlikte okuldaki eðitim ve hizmet kalitesini en üst seviyelere çýkaracaklarýný ifade etti.yýlmaz MERT

10 HABER KASIM 01 PAZARTESÝ 10 Yeni Tüketici Kanunu neler getiriyor? Geçtiðimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 90 sýra sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýndaki Kanun Tasarýsý kabul edildi. Tüketicilere yeni haklar getiren 89 maddeden oluþan Kanun Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün onayýndan sonra yürürlüðe girecek. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Liberal ekonominin kontrolsüz ve denetimsiz olmadýðýný belirterek "Bilakis tüketicinin korunmasýnýn Anayasanýn 1. maddesinin tüketiciyi koruma konusundaki amir hükümlerine uygun olarak düzenleme yapýldý. Buna göre tüketiciyi korumak adýna yalan, yanlýþ, yanýltýcý bilgilerin yasaklanmasý, haksýz kazanç temininin önlenmesi ve tüketiciyi koruyan bir dizi düzenleme yapýldý. Yeni dönem bu anlamda ülkemize, toplumumuza, halkýmýza hayýrlý olsun" dedi. Tüketicileri daha ileri seviyede korumaya yönelik tedbirlerin alýnmasý, tüketicilerin hak arama yollarýnýn kolaylaþtýrýlmasý, bürokrasinin azaltýlmasý, uygun bir ceza sistemi oluþturulmasý bu kanun ile saðlanmýþ olacak. Kanunda yer alan düzenlemelerin bazýlarý þöyle: Tüketicilerin bilgilendirilmesi esas alýnarak; birçok alanda tüketicilerin sözleþme imzalanmadan önce bilgilendirilmesi zorunlu tutuldu. Tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa iliþkin hususlarýn, sözleþmenin eki olarak tüketiciye ayrýca verilmesi zorunlu hale getirildi. Küçük puntolarla ve karmaþýk olarak düzenlenen sözleþmelere son verildi. Tüketicinin taraf olduðu sözleþme ve bilgilendirmelerin en az 1 punto büyüklüðünde, anlaþýlabilir bir dilde, açýk, sade ve okunabilir þekilde düzenlenmesi zorunlu hale getirildi. Sözleþmede öngörülen koþullarýn; keyfi bir þekilde sözleþme süresi içinde, tek taraflý olarak, tüketici aleyhine deðiþtirilmesi yasaklandý. Tüketiciden; haksýz olarak talep edilen ücret, masraf ve komisyonlarýn alýnmasýnýn önüne geçildi. Temerrüt hali de dâhil olmak üzere, tüketici iþlemlerinde bileþik faiz uygulanmasýna son verildi. Mevcut kanunda gün olan cayma hakký süreleri 1 güne çýkarýlarak tüketicilerin haklarý geniþletildi. Tüketici, sipariþ vermediði bir ürünün kendisine gönderilmesi durumunda bundan sorumlu olmayacak. Ayýplý mal ve hizmette ihbar mükellefiyeti kaldýrýlarak tüketiciye saðlanan haklar tüketici lehine geniþletildi. Tüketici kredisi ve konut finansmaný (mortgage) sözleþmelerinde, tüketicinin isteði dýþýnda sigorta yaptýrýlmasý uygulamasýna son verildi. Konut kredisi çeken tüketicilerin bu kredilerini erken ödemeleri durumunda mevcut düzenlemelere göre ödemek zorunda olduklarý yüzde 'lik erken ödeme tazminatýnýn, kalan vadesi 6 ayý aþmayan kredilerde erken ödenen tutarýn yüzde 1'ini geçemeyeceði düzenlendi. Ýnþaat firmalarýnýn inþaat ruhsatý almadan maketten satýþ olarak da bilinen ön ödemeli konut satýþý yapmasý yasaklandý. Tüketicilerin yaþayabileceði maðduriyetlerin önlenmesi amacýyla bina tamamlama sigortasý zorunlu hale getirildi. Maðduriyetlerin en çok yaþandýðý "kapýdan satýþlarda" tüketicilerin haklarý geniþletildi. Kapýdan satýþ yapacaklarýn Bakanlýktan izin almasý zorunlu hale getirildi. Finansal hizmetlerin mesafeli satýþý, düzenleme altýna alýndý. Devre tatil, devre mülk ve paket turlarla ilgili tüketicilere yeni haklar tanýndý. Elektrik, su, doðalgaz, internet, telefon gibi tüm aboneliklerde tüketiciler, istediði zaman abonelik sözleþmesini feshetme hakkýna sahip oldu. Gazete ve dergi gibi süreli yayýn kuruluþlarýnca düzenlenen promosyon kampanyalarý daha sýký kurallara tabi oldu. Gerçeði yansýtmayan indirimli satýþ kampanyalarý yasaklandý. Tüketicilerin ticari reklam yoluyla yanýltýlmasýný engelleyecek tedbirler etkinleþtirildi. Reklam Kurulu'nun; etkin, verimli ve hýzlý çalýþmasý amacýyla yeniden yapýlandýrýlmasýna yönelik düzenlemeler yapýldý. Tüketici haklarýný ihlal edenlere uygulanacak idari para cezalarý caydýrýcý, orantýlý ve belirli olmasý ilkeleri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlendi. Halk arasýnda "saadet zinciri" veya "çok katmanlý satýþlar" olarak bilinen; gerçekçi olmayan para veya malvarlýðý kazanma ümidi vererek, birçok tüketicinin maðdur olmasýna neden olan "piramit satýþ sistemleri" yasaklandý" dedi. Haber Servisi Uslu, nikah þahidi oldu Evrensel Gazetesi için dayanýþma þöleninde buluþtular Yayýn hayatýna 199 yýlýnda baþlayan Evrensel Gazetesi için dayanýþma þöleni düzenlendi. Dayanýþma þölenine EMEP Ýl Baþkaný Hikmet Aydýn, HDP Ýl Baþkaný Abdulkadir Yýldýz, TKP Ýl Baþkaný Erol Celep, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, CHP Belediye Meclisi üyeleri, Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, BES Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, Tüm Bel Sen Þube Baþkaný Nevzat Veldet, Hacý Bektaþ Anadolu Kültür Vakfý ve Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneði yöneticileri, köy derneklerinin baþkan ve yöneticileri ile 00'e yakýn Evrensel gönüllüsü katýldý. Sunuculuðunu Meliha Üþüdür'ün yaptýðý þölenin açýlýþ konuþmasýný Evrensel Gazetesi Çorum Muhabiri Taner Þimþek yaptý. Þimþek, 199 yýlýnda yayýn hayatýna baþlayan Evrensel'in 19 yýllýk süre içerisinde birçok zorlu badireler atlattýðýný, buna raðmen yýlmadan kararlýlýkla yoluna devam ettiðini söyledi. Þimþek'in konuþmasýnýn ardýndan Evrensel Gazetesi ekonomi editörü ve köþe yazarý Bülent Falakoðlu kürsüye çýktý. Falakoðlu, AKP'nin baskýcý ve faþizan tavrýna karþýn Evrensel Gazetesi'ne daha faza ihtiyacýn olduðunu söyledi. Türkiye'de çalýþma hayatýnýn ve yaþam koþullarýnýn giderek aðýrlaþtýðýný çeþitli örnekler vererek açýklayan Falakoðlu, "Savaþla iç içe yaþýyoruz. Polis þiddeti varlýðýný sürdürüyor. Emekçi kesim bir yýðýn baský ve sömürü politikalarýyla karþý karþýya. Doðayý acýmasýzca katlediyorlar. Her þey maden ve nükleer santral beklentisi üzerine kurulmuþ, doða güzellikleri yerini betonlaþmaya býrakýyor. Türkiye'nin geleceðini karartýyorlar" diye konuþtu. Falakoðlu'nun konuþmasýnýn ardýndan gece, Eðitim-Sen Müzik Topluluðu'nun türküleri eþliðinde devam etti. Kubilay Kaan YÜCEL ÇEKVA'dan burs veren iþadamlarýna teþekkür Öz Orman-Ýþ Sendikasý Genel Mali Sekreteri Ali Bilgin'in kýzý Merve hayatýný Rahmi Ersoy ile birleþtirdi. Çiftin nikah þahitliðini Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Tokat Milletvekili Þükrü Ayalan, Mersin AK Parti Ýl Baþkaný Mekin Merter Salt, Öz Orman-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Settar Arslan yaptý. Çifte çocuk tavsiyesinde bulunan Uslu, vatana ve millete hayýrlý evlatlar yetiþtirmelerini isteyerek, "mutluluðunuz daim olsun darýsý bekârlarýn baþýnda olsun" diyerek, nikâh defterini gelin Merve Ersoy'a verdi. Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA), Ýstanbul'daki Çorumlu iþ insanlarý ile olaðan hale getirdiði toplantýnýn üçüncüsünü Ýstanbul'un güzide mekanlarýndan Mabeyin Restaurantta gerçekleþtirdi. Vakýf Baþkaný Avni Çelik, toplantýnýn tamamen hemþehrilerin birbirini yakýndan tanýmasý ve iþbirliði ortamýný kuvvetlendirmeye yönelik olduðunu özellikle belirtti. Çelik, lobi faaliyetlerinin günümüzde çok önem kazandýðýný, çevrenin çok önemli olduðu husussuna özellikle dikkat çekti. Toplantý, Vakfa ve daha fazla burs desteði saðlayan iþ adamlarýna da þükran plaketi verildi. Çekva Genel Müdürü Erdal Karslý ise Vakfa bu sene 00 öðrencinin müracaat ettiðini, yükün bir kaç iþ adamý tarafýndan taþýnmamasý gerektiði, 1 milyon kiþi olarak deðerlendirilen Çorum il nüfusunun %'si olan 0 bin kiþinin aylýk ortalama 0 TL vermesi halinde üniversitede okuyan tüm öðrencilere burs desteði saðlanabileceðini açýkladý. Haber Servisi Kayýp çoban gün sonra bulundu Çorum'da hayvanlarýný otlatýrken kaybolan çoban, gün sonra sað olarak bulundu. 18 yaþýndaki Mahsun Gözübüyük, kaybettiði hayvanlarýný ararken ayaðýnýn kaymasý sonucu düþtüðü kayalarýn arasýnda gün kurtarýlmayý bekledi. Dün sabah saatlerinde bulunan genç çobanýn saðlýk durumunun iyi olduðu ifade edildi. Olay, perþembe akþamý Yakuparpa köyü yakýnlarýnda meydana geldi. Mahsun Gözübüyük isimli genç çobanýn bulunmasý için yürütülen çalýþmalar neticesinde sabah saatlerinde sevindirici haber geldi. Jandarma bahse konu þahsýn telefonun dan sinyal alarak bölgede geniþ çaplý arama baþlattý. Gözübüyük Paçalý Taþ mevkiinde bir kayanýn dibinde sýkýþmýþ olarak bulundu. Vücudunun çeþitli yerlerinde morluklar ve yaralar bulunan Gözübüyük, AFAD ekipleri tarafýndan bulunduðu yerden çýkarýlarak, köye götürüldü. Saðlýk ekipleri tarafýndan Gözübüyük'e ilk müdahale olay yerinde yapýldýktan sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Genç çobanýn durumunun iyi olduðu öðrenilirken, Gözübüyük'ün yakýnlarý ve köylüler hastaneye koþtu. Haber Servisi Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Sanat Merkezi, Çorumlu kadýnlara Tokat gezisi düzenledi. Geçtiðimiz hafta Amasya'ya gezi düzenleyen Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Sanat Merkezi, kültür ve doða gezilerine önümüzdeki günlerde de devam edecek. 8 Kasým Cuma günü sabah saatlerinde yola çýkan ekip ilk olarak Tokat'ýn Pazar ilçesinde bulunan dünyanýn 8. Harikasý olarak kabul edilen Ballýca Maðarasýný ziyaret etti. Daha sonra Tokat merkezinde bulunan tarihi yapýlarý gezen grup,atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ni gezen Belediyeden Tokat'a tarih ve doða gezisi grup, Ali Paþa Hamamý, Gök Medrese, Latifoðlu Konaðý, Mevlevihane Müzesi, Tokat Saat Kulesi, Tarihi Camileri ve 1.yy'ýn ilk yarýsýnda yapýlmýþ olan dikdörtgen planlý açýk avlulu iki katlý Taþhan'ý ziyaret ederek hatýra fotoðrafý çekindi. Çorumlu kadýnlar geziden çok memnun kaldýklarýný belirterek, "Bizlere bu imkaný saðlayan Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye teþekkür ediyoruz" dediler. Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Nuran Hakyemez "Kadýnlarýn çeþitli alanlarda çeþitli etkinlik ve projelerle sosyal hayatta aktif olmalarýný saðlamayý amaç edinen Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi, Kültür Gezileri düzenleyerek baþka þehirleri görme imkaný bulamayan hanýmlarýn ülkemizin güzelliklerini gezip görme imkaný saðlýyoruz. Gezilerimiz ilerleyen günlerde de devam edecektir" diye konuþtu. Haber Servisi

11 KASIM 01 PAZARTESÝ SPOR Ýskilip 1 puana razý oldu Teknik Direktörü oyundan atýlan ve karþýlaþmanýn son 10 dakikasýný 9 kiþi oynanan Çorumspor, Aksaray deplasmanýndan 1 puaný 90+ ' de bulduðu golle aldý Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta yer alan Ýskilip Belediyespor, dün sahasýnda Nevþehir Gençlikspor'u aðýrladý. Taraftarýnda yoðun ilgi gösterdiði karþýlaþmadan Ýskilip temsilcisi 0-0'lýk beraberlikle 1 puanla ayrýldý. Maçýn ilkyarýsý Nevþehir temsilcisinin üstünlüðüyle geçerken, ikinci yarýda ise Ýskilip Belediyespor, yaptýðý ataklarla daha etkili olan taraf oldu. Gol için rakip kaleye yüklenen Mavi-Siyahlýlar 6. Dakikada Hüseyin Eðer ile de yüzde yüzlük bir pozisyondan yararlanamadý. Karþýlaþmanýn hakemi verdiði kararlarla Ýskilip taraftarýnýn ve teknik heyetin tepkisini toplarken, Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu'yu da 80. dakikada tribüne gönderdi. Maçýn 90. Dakikasýnda da Ýskilip'in siyahi futbolcusu Muhammed, kýrmýzý kart görürken, karþýlaþma 0-0'lýk beraberlikle sonuçlandý. ADNAN YALÇIN Çorumspor Aksaray'dan 1 puanla döndü AKSARAY BELEDÝYESPOR: ÇORUMSPOR: SAHA: Aksaray Atatürk HAKEMLER: Tayfun Sarý, Yaðýz Karabýyýk, Süleyman Gücek AKSARAY BELEDÝYESPOR: Seyfettin, Erdinç, Engin, Ýbrahim, Anýl, Ahmet(Göktuð), Oktay, Tayfun, Ahmet, Mahir, Emre(Abdurrahman) ÇORUMSPOR: Ali, Mehmet Ali, Abdussamed, Moubarak, Osman Boran, Hüseyin, Veli(Osman Seçgin), Avne(Uður) Arif, Ümit, Abdullah. GOLLER: Dk 1 Arif, Dk 90+ Umit(Çorumspor), Dk Emre, Dk Ahmet(Aksaray Bld) KIRMIZI KART: 6. Dk Moubarak(Çorumspor) Bölgesel Amatör Lig'de yaþadýðý tüm olumsuzluklara raðmen var olma mücadelesi veren Çorumspor, deplasmanda mücadele ettiði Aksaray Belediyespor ile - berabere kaldý. Aksaray Atatürk Stadý'nda saat 1.0'da oynanan karþýlaþmada kýrmýzý siyahlýlar maça iyi baþladý. Karþýlaþmanýn 1. Dakikasýnda Arif'in güzel golü ile 0-1 öne geçerken, rakibin. Dakikasýnda geliþtirdiði atakta ceza sahamýzda oluþan karambolda topa en son dokunan Emre ilk yarýnýn skorunun belirledi 1-1. Ýkinci yarýsý gergin bir atmosferde tamamlanan karþýlaþmanýn 6. Dakikasýnda Çorumspor Moubarak'ýn çift sarýdan kýrmýzý kartla oyun dýþýnda kalmasý ile sahada 10 kiþi kaldý. 10 kiþi kalan Çorumspor önünde. Dakikada savunmamýzýn ofsayt diye duraklamasýndan yararlanan Ahmet kafayla Aksaray Belediyespor'u -1 öne geçirdi. Teknik direktörü de tribüne gönderilen kýrmýzý siyahlý futbolcular bu dakikadan sonra sahada adeta onur mücadelesi verdi. -1 yenik durumda mücadele eden Çorumspor'da 80. dakikada savunmada Mehmet Ali rakibin dirseði ile kafasýna aldýðý darbe sonucu hastaneye kaldýrýldý. Üç oyuncu deðiþikliðini yapan kýrmýzý siyahlýlar 9 kiþi sürdürdükleri maçýn uzatma bölümünde 90+'de Ümitle skoru - yaptý. Bu dakikada beraberlik golü için rakip kaleye yüklenen Çorumspor'da kazanýlan serbest vuruþta topun baþýna geçen Hüseyin'in ortasýnda Ümit kafa ile topu aðlara gönderince skor - oldu. Karþýlaþmayý 9 kiþi tamamlayan Çorumspor - beraberlikle Aksaray deplasmanýndan 1 puanla dönmeyi baþardý. ADNAN YALÇIN Fýndýk'tan taraftara ikram Ak Parti Osmancýk Belediye Baþkan Aday Adayý Salih Osman Fýndýk, hafta sonu Osmancýk'ta oynanan futbol karþýlaþmalarýný tribünde izleyerek taraftarlara ikramlarda bulundu. Fýndýk, Pazar günü Osmancýk'ta oynanan Osmancýk Spor-Alaca Belediye Spor maçý ile Osmancýk Belediye Spor- Bayat Spor maçý öncesi futbolcularla sohbet ederek baþarýlar diledi. Ýki karþýlaþmayý da tribünde izleyen Fýndýk, karþýlaþmalarý izleyen taraftara kek ve meyve suyu ikram etti. "OSMANCIK'TA SPOR DESTEKLENMELÝDÝR" Osmancýk'ýn futbolda ve farklý spor dallarýnda baþarýlý bir ilçe olduðunu belirten Fýndýk; "Ýlçemiz farklý spor dallarýnda yeni yeni mesafe almaya baþladý. Ancak futbol Osmancýk'ýn geçmiþinde büyük bir yer tutmaktadýr. Biz sporcularýmýzýn her zaman yanýnda olduðumuz gibi, onlara destek veren, güç veren taraftarýn da ne kadar önemli olduðunu biliyoruz. Tabi ki ilçemizde farklý spor dallarýnýn geliþmesi çok büyük önem arz etmektedir. Bu konuda sporcularýmýzýn ve antrenörlerimizin kýt imkanlarla fedakarca çalýþarak elde ettiði baþarýlar gurur vericidir. Dünya þampiyonalarýna imza atma potansiyeline sahip bir ilçe olduðumuzu düþünüyorum ve bu noktada bütün spor dallarýnýn desteklenmesi ile spor alanýnda büyük baþarýlara imza atacaðýmýza inancým tamdýr. Bu gün badmintonda elde edilen balkan ve Avrupa þampiyonluklarý bunun bir göstergesidir" dedi. SPOR SERVÝSÝ Lig takýmlarýnda Çorum'un gururu oldular Çorum Basketbol alt yapýsý 1. Dev Adam Basketbol Okulu'nda yetiþen basketbolcularýmýz üst liglere transfer olmaya ve baþarýlarýný artýrarak sürdürmeye devam ettiriyorlar. Dýþarýda Çorum'un adýný en iyi þekilde temsil etmeye devam eden basketbolcularýmýzdan 1999 doðumlu Zeynep Bekar minik takým sporcusu iken Antalya Koleji takýmýna, buradan da baþarýlarýný devam ettirip Beþiktaþ Yýldýz A takýmýna transfer oldu.antalya Koleji takýmýnda forma giyen diðer basketbolcumuz 199 doðumlu Nazlýcan Ölçek'te yükseliþini sürdürerek Türkiye Basketbol Kadýnlar Ligi takýmlarýndan Botaþspor'a transferini gerçekleþtirdi. Antalya Koleji takýmý ile Küçük, Yýldýz ve Genç takýmlarda Yýldýz ve Genç milli takýmlarda görev yapan Nazlýcan Ölçek, sezonunda Botaþspor A takýmýna transfer olarak 1 numaralý formayla maçlarda süre almaya baþladý. Bayan basketbolcularýmýz Nazlýcan Öçlek ve Zeynep Bekar'ýn haricinde erkek basketbolcumuz Uður Dokuyan'da küçük takým oyuncusu iken keþfedilip Tofaþspor'a transfer olup burada milli takýmlar düzeyinde kendini kanýtlayarak A takým formasý ile hem ligde hem de Avrupa arenasýnda takýmýnýn 19 numaralý formasýyla mücadele etmeye devam ediyor. Nazlý Ölçek, Zeynep Bekar ve Uður Dokuyan'ýn baþarýlarý ile gurur duyan Çorumlu antrenörler Yaþar Yýlmaz, Murat çalýþkan, Murat Saat ve Abdullah Türker Çorumlu basketbolculardan Türk basketboluna yeni isimler vermek adýna çalýþmalarýný aksatmadan sürdürdüklerini söylediler. SPOR SERVÝSÝ Basketbol Akademisi çalýþmalara devam ediyor AMATÖR KÜMEDE TOPLU SONUÇLAR Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda oynanan karþýlaþmalarda þu sonuçlar alýndý. AMATÖR KÜME BÜYÜKLER LÝGÝ: Ulukavakspor- Ýl Özel Ýdarespor 8-0 Hitit Gençlikspor-Sungurluspor -0 Eti Lisesi-Ýskilipspor -1 Osmancýk Belediyespor-Bayat Belediyespor -1 Osmancýkspor-Alaca Belediyespor 0-0 U1 Ligi: Ulukavakspor- Çorum Belediyespor - Çorumspor-He Kültürspor -0 SPOR SERVÝSÝ Ýlimizde Mart Ayýnda Faaliyetlere baþlayan Çorum Basketbol Akademi ailesi her geçen gün dahada büyüyerek çalýþmalarýna devam ediyor. Atatürk Ýlkokulu Spor Salonu'nda baþlayan ve Basketbol Akademi Yýldýz Erkek A takým sporcularý tarafýndan Minikler Kategorisinde ki sporculara yönelik yapýlan Demo Takým Antrenmanýný izleyen Minikler kategorisi velilerinden büyük beðeni topladý. Kulüpten yapýlan açýklamada "Basketbol alanýnda daha profesyonel daha kaliteli eðitim vermeyi amaçlýyoruz. Çalýþmalarda sporcularýn zihinsel geliþimlerine destek amacýyla koordinasyon merdiveni ve bosuball ile denge ve çabukluk antrenmanlarý yapýlmakta. Bununla beraber çocuklarýmýzýn çabukluk antrenmanlarýnda theraband ile profesyonel malzemelerimiz ile çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Çalýþmalarýmýz Doðumlu sporcularýmýz Cumartesi ve Pazar Günü Saat 1:00-1:0 ve Doðumlu sporcularýmýz ise Cumartesi ve Pazar Günleri Saat 1:0-1:00 Arasý Atatürk Ýlkokulu Spor Salonu ( Yeni Adliye Arkasý) da yapýlmaktadýr" bilgileri verildi. SPOR SERVÝSÝ

12 Elazýð maçý Çarþamba günü KASIM 01 PAZARTESÝ Çorum Belediyespor'un yer aldýðý Spor Toto. Lig. Grup'ta 1. Hafta karþýlaþmalarý 1 Kasým günü Çarþamba günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezon baþýnda düzenlemiþ olduðu maç takvimine göre Spor Toto. Lig. Grup'ta mücadele eden Çorum Belediyespor ligin 1. Hafta karþýlaþmasýnda Elazýð Belediyespor ile Çarþamba günü Elazýð'da karþý karþýya gelecek. Grupta 1. Haftanýn tüm karþýlaþmalarý Çarþamba günü oynanacak. Ligin 6. Haftasýnda evinde son galibiyetini Sakaryaspor karþýsýnda alan Belediyespor 68 Yeni Aksarayspor karþýsýnda gollü galibiyetle nihayet puaný hanesine yazdýrdý. Belediyespor'un -0 önde götürdüðü karþýlaþmanýn 6. dakikasýnda konuk takým kalecisi Ýrfan kýrmýzý kartla oyun dýþýnda kalýrken, 6 dakika 10 kiþi oynayan rakibi önünde Belediyesporlu futbolcular kaçýrdýklarý gollerle saç baþ yoldurdular Belediye sahasýnda puan orucunu bozdu -1 STAT: Dr. Turhan Kýlýççýoðlu HAKEMLER: Doðan Altun **, Murat Kurt **, Ahmet Alemdar * ÇORUM BELEDÝYESPOR: Çaðrý **, Osman **, Nedim ***, Ýmam ***, Yakup **, Murathan ***, Furkan**, Emir** (Ender dk. 8?), Buðra *** (Erol dk. 6 *), M. Akif **, Oðuzhan Saraçoðlu **, (Oðuzhan Yalçýn dk. *) 68 YENÝ AKSARAYSPOR: Ýrfan *, Hakký *, Barýþ *, Gökhan *, Yasin * (Can dk. 8 *), Hasan **, Ömer **, Mustafa * (Süleyman dk. *), Yýlmaz * (Ýbrahim dk. 6 *), Akif **, Hakan ** SARI KARTLAR: Akif, Buðra, Oðuzhan Saraçoðlu, Oðuzhan Yalçýn (Çorum Belediyespor), Gökhan, Hasan, Akif (68 Yeni Aksarayspor) GOLLER: Dk. Buðra, Dk. 0 ve Dk. 90 Murathan (Çorum Belediyespor), Dk. 90+ Hakan (pen) (68 Yeni Aksarayspor) KIRMIZI KART: Dk. 6 Ýrfan (68 Yeni Aksarayspor), Dk. Akif (Çorum Belediyespor) Spor Toto. Lig'in. Haftasýnda Çorum Belediyespor evinde konuk ettiði 68 Yeni Aksarayspor'u -1 maðlup etti. Ligin üst sýralarýndan kopmak istemeyen Belediyespor mutlak kazanmak için çýktýðý maçta rakibini Buðra ve Murathan'ýn iki golü ile yendi. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynanan karþýlaþmada Belediyespor, ilk yarýnýn 0. Dakikasýnda -0 öne geçti. Karþýlaþmanýn 6. Dakikasýnda rakip kalecisi Ýrfan kýrmýzý kartla oyun dýþýnda kaldý. Bu dakikadan sonra 10 kiþi kalan rakibi önünde bir þutu direkten dönen ve çok sayýda gol pozisyonlarýný deðerlendiremeyen Belediyesporlu futbolcular maç boyunca saç baþ yoldurdu. Karþýlaþma sonunda nihayet özlediði puana ulaþan Belediyespor haftayý 18 puanla. Sýrada kapattý. Kýrmýzý siyahlýlar, ligin 1. Haftasýnda hafta içinde Çarþamba günü deplasmanda Elazýð Belediyespor'a konuk olacak. MAÇTAN DAKÝKALAR. Dakika(GOL): Belediyespor erken golle maça baþladý. Soldan aldýðý topla hýzla ceza sahasýna giren Murathan arka direkte Buðra'ya yerden çýkardý. Buðra yakýn mesafeden topu aðlara göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi, 1. Dakika: Mehmet Akif'in kullandýðý serbest vuruþta yine arka direkte topla buluþan Buðra havadan gelen topu ayak içi ile üstten auta attý. 18. Dakika: Konuk takýmýn ataðýnda sað kanattan Akif'in ortasýnda penaltý noktasý üzerinde müsait durumdaki Gökhan'ýn vuruþu kalecimiz Çaðrý'nýn kucaðýnda kaldý. 0. Dakika(GOL): Orta sahadan Mehmet Akif'in güzel pasýyla hareketlenen Buðra'nýn ortasýnda topu düzelten Murathan sert vurdu top aðlarda Dakika: Defanstan uzun atýlan pasý takip eden Emir kafayla topu önüne alarak savunmadan kurtulduðu anda kalesini terk eden kaleci Ýrfan ceza sahasý dýþýnda Emir'i yere indirince maçýn hakemi Ýrfan'ý kýrmýzý kartla oyun dýþýna gönderdi. Bu dakikada Aksaray temsilcisi sahada 10 kiþi kaldý.. Dakika: Sað kanattan Buðra'nýn yerden ortasýnda Furkan kötü vuruþu Emir'e pas oldu Emir topa vuramayýnca Belediyespor bir golden oldu. 0. Dakika: Konuk takýmýn ataðýnda saðdan kullanýlan korner ataþýnda top altý pasta bir anda Ömer'in önünde kaldý. Boþ kaleye topu dokunamayan Ömer takýmýný mutlak bir golden etti. + Dakika: Akif'in konuk takým adýna geliþtirdiði akýnda ceza sahasý içine yerden çýkarýlan topa altý pas içinde kimse dokunamadý. Ýlk yarý Belediyespor'un -0 üstünlüðü ile tamamlandý. ÝKÝNCÝ YARI 6. Dakika: Soldan Oðuzhan Saraçoðlu'nun ortasýnda Buðranýn vuruþunu kaleci Can kornere çeldi. 9. Dakika: Buðra'nýn sað kanattan ortasýnda Murathan vuruþunu yaptý top kalecide kaldý 69. Dakika: Murathan soldan getirdi arka direkte bomboþ pozisyonda Erol'a kesti. Erol zor olaný yaparak boþ kale yerine topu üstten auta gönderdi. 81. Dakika: Oðuzhan Yalçýn'ýn pasýnda ceza alaný içinde Erol voleyi vurdu kaleciden dönen topa Emir dönerek vurdu top yan direkten geri döndü. 8. Dakika: Defanstan atýlan uzun pasta savunmadan kurtulan Emir vurdu yandan aut. 8. Dakika: Saðdan ceza sahasýna giren Erol'un vuruþunda top savunmaya çarparak kornere çýktý. 90. Dakika: Yakup'tan aldýðý pasla soldan ceza sahasýna giren Ender yerden Murathan'a çýkardý. Murathan düzgün vuruþu aðlara gitti Dakika: Aksarayspor'dan Hasan soldan ceza alanýna girdiðinde Osman Bodur'un müdahalesi ile kendini yerde buldu maçýn hakemi penaltý noktasýný gösterdi. 90+ (GOL): Penaltý vuruþunda topun baþýna gelen Hakan takýmýn tek golü kaleci Çaðrý'nýn solundan aðlara gönderdi. Karþýlaþmanýn geri kalan dakikalarýnda baþka gol sevinci yaþanmazken, maçýn skoru -1 Belediyespor'un lehine oldu. Toplu Sonuçlar SANCAKTEPE BLD - 0 ÇIKSALIN ÜNYESPOR - 0 BURSA NÝLÜFER ELÝBOL SANDIKLI - 0 MALTEPESPOR ORHANGAZÝSPOR 1 - DARICA G.BÝRLÝÐÝ BATMAN PETROL 0-1 ELAZIÐ BLD SAKARYASPOR 1-1 ERZURUM BB ÇORUM BLD YENÝ AKSARAY BALÇOVA BLD 0-1 DÜZYURTSPOR HACETTEPE 1 - MANAVGAT E. Takýmlar 1.DÜZYURTSPOR.MANAVGAT EVRENS..SANCAKTEPE BLD.HACETTEPE.ERZURUM BB 6.ORHANGAZÝSPOR.ÇORUM BLD 8.BATMAN PETROL 9.ELÝBOL SANDIKLI 10.DARICA G.BÝRLÝÐÝ.SAKARYASPOR 1.BURSA NÝLÜFER 1.68 YENÝ AKSARAY 1.ÜNYESPOR 1.BALÇOVA BLD 16.ELAZIÐ BLD 1.MALTEPESPOR 18.ÇIKSALIN SPOR Puan Durumu O G B M A Y AV P MANAVGAT E. - BALÇOVA BLD ÇIKSALIN - HACETTEPE DARICA G.BÝRLÝÐÝ - SANCAKTEPE BLD 68 YENÝ AKSARAY - ELÝBOL SANDIKLI DÜZYURTSPOR - BATMAN PETROL ERZURUM BB - ORHANGAZÝSPOR MALTEPESPOR - ÜNYESPOR BURSA NÝLÜFER - SAKARYASPOR ELAZIÐ BLD - ÇORUM BLD GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ NDE GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE UYGUN PROGRAM DÜZENLENDİ

HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ NDE GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE UYGUN PROGRAM DÜZENLENDİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ NDE GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE UYGUN PROGRAM DÜZENLENDİ Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu, büyük devlet adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 76. yıl dönümünde tüm yurtta

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. K. Atatürk VAKİT ÇİZELGESİ ÇELENK SUNMA TÖRENİ Tarih:10.11.2013 Yer :Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı Atatürk

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı