TÜRK BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER"

Transkript

1 Hizmet Sözleşmesi I Prof. Dr. Cevdet YAVUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Emekli Öğretim Üyesi TÜRK BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Giriş - Geçirim (Temlik) Borcu Doğuran Sözleşmeler- Kullanma ve Yararlanma Hakkı Veren Sözleşmeler - İş Görme Sözleşmeleri - Saklama (Muhafaza) Sözleşmeleri - Şahsî (Kişisel) Teminat Sözleşmeleri - Sonuçları Talih ve Tesadüfe Bağlı Sözleşmeler - Ortaklık Sözleşmeleri (Âdi Ortaklık) 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu na Göre Güncellenmiş ve Yenilenmiş 10.Baskı yı Hazırlayanlar: Prof.Dr. Cevdet YAVUZ - Prof.Dr. Faruk ACAR - Doç.Dr. Burak ÖZEN Beta

2 II İş Görme Sözleşmeleri Yayın No : 3174 Hukuk Dizisi : 1556 Yenilenmiş 10. Bası - Kasım 2014 İSTANBUL ISBN Cop yright Bu ki ta bın bu ba sısının Tür ki ye de ki ya yın hak la rı BE TA Ba sım Ya yım Dağıtım A.Ş. ye ait tir. Her hak kı sak lıdır. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra fı kıs men ve ya tama men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya baş ka her han gi bir şe kil de çoğaltıla maz, dağıtıla maz. Nor mal öl çü yü aşan ik ti bas lar ya pıla maz. Nor mal ve ka nu nî ik ti bas lar da kay nak gös te ril me si zo run lu dur. Dizgi Baskı - Cilt : Beta Basım A.Ş. : Pasifik Ofset Ltd. Şti. Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3/1 Baha İş Merkezi A Blok Kat: Haramidere / İSTANBUL Tel: (0212) (Sertifika No ) Kapak Tasarım : Gökhan Ayrancı Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No: 16136) Narlıbahçe Sokak Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Özel Borç İlişkilerinin Düzenlenmesi III ÖNSÖZ Elinizdeki bu kitap, çalışmamızın 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu na göre güncellenmiş ve yenilenmiş onuncu baskısı nı oluşturmaktadır. Bu baskının hazırlanması vesile kılınarak, bu baskıda da, çalışmamıza bazı yeni konular ilave edilmesi yanında; önceki baskıdan bu güne kadar olan dönemdeki içtihat ve doktrin gelişmeleri yakından izlenmiş; önemli bulunan tüm hususların, çalışmamıza alınmasına özen gösterilmiştir. Bu açıdan eserin, -önceki baskılarda olduğu gibibibliyografya ve prensip kararı niteliğindeki içtihatlar bakımından doyurucu olması arzu edilmiştir. Çalışmamız ile ilgili pozitif hukuk gelişmeleri de yakından ele alınmıştır. Bazı konular, yeniden yazılmış ve çok defa önceki baskılardaki eksiklikleri telafi edecek çok sayıda ilaveler yapılmıştır. Çalışmamızda pozitif gelişmeler, gerektiği ölçüde izlenmiş ve işlenmiştir. Bu kapsamda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Resmi Gazete de yayımlandığı gün olan 28 Kasım 2013 tarihinden altı ay sonra ki gün itibariyle (29 Mayıs 2014 de) yürürlüğe giren (6502 s.lı K. m.87), bu yeni Kanun metni de, kitabımızın sonunda, tam metin olarak (EK. 6, s vd.) verilmiştir. Bu Kanun gereği olan Yönetmelik düzenlemeleri de, 28 Kasım 2014 e kadar olan altı aylık dönem içinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (m.3.1b) tarafından çıkarılacaktır (m.84.2). Bu sebeple kitabımızda, 4077 sayılı Tüketicinin Korunma Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapılan açıklamalar muhafaza edilmiştir. Ayrıca belirtelim ki, Garanti Belgesi Yönetmeliği (RG., , n ); Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği (RG., , n ); Tanıtma ve Kullanma KılavuzuYönetmeliği (RG., , n ); Fiyat Etiketi Yönetmeliği (RG., , n ); Tüketici Ödülleri Yönetmeliği (RG., , n ); Tüketici Konseyi Yönetmeliği (RG., , n ); Reklam Kurulu Yönetmeliği (RG., , n ); Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik (RG., , n ); Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik (RG., , n ), Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Diğer taraftan, görüşe açılan yönetmelikler olarak, Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği, Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği, Paket Tur Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik, Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik, Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği, Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği, Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği, İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği, Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği, Reklam Konseyi

4 IV Önsöz Yönetmeliği, Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin de, süresi içinde Resmi Gazete de yayınlanıp yürürlüğe girmesi beklenilmektedir. Eserimizin ilk baskısından bu yana geçen zaman içinde, ihtiva ettiği konularla ilgili çalışmalarda, eserimizin önceki baskılarının etkileri ifadesi güç bir manevi hazla izlenmiş ve bu çalışmalardan bu baskıda azami dikkat gösterilerek yararlanılmaya gayret gösterilmiştir. Önceki baskılarda olduğu gibi çalışmamızın bu baskısının da tüm hukukçularımıza yararlı olmasını temenni ediyor, bu baskıyı da üstlenen ve gerçekleştiren Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. nin sayın yöneticilerine ve çalışanlarına, titiz ve özverili ilgi ve çalışmaları sebebiyle borçlu olduğum teşekkürlerimi burada ayrıca bir kere daha ifade ediyorum. Haydarpaşa /İSTANBUL - 12 Kasım 2014 Prof. Dr. Cevdet YAVUZ (10. Baskıyı Hazırlayanlar adına)

5 Özel Borç İlişkilerinin Düzenlenmesi V İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III GİRİŞ TÜRK HUKUKUNDA ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ...3 I. Genel olarak...3 II. Çeşitli sözleşme tiplerinin kanun tarafından düzenlenmesi ve bu düzenlemenin niteliği Çeşitli sözleşme tiplerinin kanun tarafından düzenlenmesinin sebepleri...3 a. Tarihî sebepler...3 b. Hukuk uygulamasında kolaylık ve açıklık sağlama...4 c. Devletin özel hukuk ilişkilerine kamu düzenini sağlama amacıyla müdahale edebilmesi Özel borç ilişkilerini düzenleyen kanun hükümlerinin (özel hükümlerin) niteliği...6 a. Borçlar Kanununun ikinci kısmının özel borç ilişkileri başlığını taşımasının eski Borçlar Kanununun ikinci kısmının başlığı olan akdin muhtelif nevileri ne göre isabetli olması...7 b. Özel borç ilişkilerini düzenleyen kanun hükümlerinin konusu...8 aa. Uygulama alanı konulu hükümler...8 (i) (ii) Tanımlayıcı hükümler...8 Genişletici ya da sınırlandırıcı hükümler...9 bb. Sözleşmenin kurulması konulu hükümler...9 (i) (ii) Şekle ilişkin hükümler...9 Diğer hükümler...9 cc. Sözleşmenin konusuyla ilgili hükümler...10 (i) (ii) Edim hükümleri (lesrègles de prestation dieleistungsregeln)...10 (a) Asli borçlar (lesobligationsprincipales diehauptleistungspflichten)...10 (b) Yan borçlar (lesobligationsaccessoires...10 Davranış hükümleri (lesrègles de comportement...10 dd. Borçların ifa edilmemesine ilişkin hükümler...11 (i) (ii) Borçlunun tazminat sorumluluğuna ilişkin hükümler..11 Borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümler...11

6 VI İçindekiler ee. Sözleşmenin sona ermesine ilişkin hükümler...11 ff. (i) (ii) Sözleşmenin sona erme sebeplerine ilişkin hükümler...12 Sözleşmenin tasfiyesine ilişkin hükümler...12 Diğer hükümler...12 c. Özel borç ilişkilerini düzenleyen kanun hükümlerinin uygulanma sırası...12 III. Borçlar Kanununda düzenlenen sözleşmeler Borçlar Kanununun sözleşme tiplerini düzenleyen hükümlerine hakim olan temel prensipler...14 a. Sözleşme özgürlüğü prensibi...14 (i) Sözleşme yapıp yapmama özgürlüğü...14 (ii) Sözleşmenin karşı tarafını seçme özgürlüğü...15 (iii) Şekil serbestisi...15 (iv) Sözleşmeyi değiştirme veya ortadan kaldırma özgürlüğü...16 (v) Sözleşmenin konusunu ve muhtevasını tayin serbestisi...16 b. Tip serbestisi prensibi...17 c. Hakimin takdir yetkisi prensibi Borçlar Kanununun düzenlediği sözleşmelerin gruplandırılması...18 a. Konu ve amaç itibariyle sözleşmelerin gruplandırılması...18 aa. Temlik (devir ve ferağ) borcu doğuran sözleşmeler...18 bb. Kullanma ve yararlanma hakkı veren sözleşmeler...19 cc. İş görme sözleşmeleri...19 dd. Saklama (muhafaza) sözleşmeleri...19 ee. Teminat sözleşmeleri...19 ff. Sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler...20 gg. Ortaklık sözleşmeleri...20 b. Diğer gruplandırmalar...20 IV. Borçlar Kanunundan başka kanunlarda düzenlenen sözleşmeler Borçlar Kanunundan başka kanunlarla Borçlar Kanununda düzenlenen sözleşmeler hakkında hükümler getirilmesi Borçlar Kanunundan başka kanunlarda düzenlenen sözleşmeler...22 V. Kanun tarafından düzenlenmeyen (isimsiz) sözleşmeler Birleşik sözleşmeler Karma sözleşmeler...25 a. Karma sözleşmelerin çeşitleri...26 (i) Çifte tipli karma sözleşmeler...27 (ii) Kombine sözleşmeler...27 (iii) Çeşitli tiplere ait unsurların birbirlerine karıştığı sözleşmeler. 27 (iv) Tipik sözleşmeye ikinci derecede başka edim eklenmesi şeklindeki karma sözleşmeler...28

7 İçindekiler VII b. Karma sözleşmelere uygulanacak hükümler...28 (i) Çeşitli tiplerin birbirini götürmesi görüşü...28 (ii) Soğurma (imtisas) görüşü...28 (iii) Birleştirme görüşü...28 (iv) Yaratma veya kıyas görüşü Kendisine özgü yapısı olan sözleşmeler...29 a. Genel olarak kendisine özgü yapısı olan sözleşmeler...29 b. Sulh sözleşmesi...31 aa. Genel olarak sulh sözleşmesi...31 bb. Sulh sözleşmesine uygulanacak hükümler...32 c. Satış için bırakma sözleşmesi...33 aa. Genel olarak satış için bırakma sözleşmesi...33 bb. Satış için bırakma sözleşmesinin hükümleri...34 (i) (ii) Satış için bırakanın borçları...34 Satış için alanın borçları...35 d. Tek satıcılık sözleşmesi...35 aa. Genel olarak tek satıcılık sözleşmesi ve unsurları...35 (i) (ii) Yapımcının tek satıcıya belirli bir bölgede satış tekeli tanıması (tek satış hakkı)...36 Süreklilik taşıyan bir çerçeve sözleşmenin varlığı...36 (iii) Tek satıcının üçüncü kişilerle yaptığı muamelelerde kendi adına ve hesabına hareket etmesi...37 (iv) Tek satıcının pazarlama, satış ve sürümü artırma faaliyetinde bulunması...37 (a) Çerçeve ilişkisi...37 (b) Çerçeve ilişkinin uygulama safhası...37 bb. Tek satıcılık sözleşmesinin hükümleri...38 (i) (ii) Tek satıcının borçları...38 (a) Alım ve bedel ödeme borcu...38 (b) Sürümü artırmak için faaliyette bulunma borcu...39 (c) Müşteri hizmetlerini yerine getirme borcu...39 (d) Diğer borçları...39 Yapımcının borçları...40 (a) Düzenli biçimde mal teslimi yükümlülüğü...40 (b) Sadakat ve özellikle tek satıcıyı destekleme yükümlülüğü...40 (c) Sözleşme bölgesinde doğrudan doğruya veya başkaları aracılığı ile sözleşme (satış) yapmama yükümlülüğü...41 (d) Sözleşme konusu malların kalitesini garanti etme yükümlülüğü...41 cc. Tek satıcılık sözleşmesinin sona ermesi...42

8 VIII İçindekiler BİRİNCİ KISIM GEÇİRİM (TEMLİK) BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER BİRİNCİ BÖLÜM SATIŞ SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ AYIRIM GENEL HÜKÜMLER 2. GENEL OLARAK SATIŞ SÖZLEŞMESİ...49 I. Genel Olarak...49 II. Satış sözleşmesinin tanımı...51 III. Satış sözleşmesinin hukukî niteliği Satış sözleşmesinin rızaî bir sözleşme olması Satış sözleşmesinin borç doğurucu sözleşme olması...53 a. Ayırım prensibi...54 b. Birlik prensibi...54 c. Sorunun hukuk politikası yönünden değerlendirilmesi Satış sözleşmesinin karşılıklı (synallagmatique) sözleşme olması Satış sözleşmesinin geçirim (temlik) borcu doğuran sözleşme olması.. 56 IV. Satış sözleşmesinin unsurları Satılan (mebi, satış konusu) Satış bedeli (semen, fiyat) Satılan ile satış bedelinin birbiriyle değiştirilmesi konusunda tarafların anlaşması...63 V. Satış sözleşmesinin çeşitleri...66 VI. Satış sözleşmesinin hükümleri Satıcının borçları Alıcının borçları SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE YARAR VE HASARIN GEÇMESİ...69 I. Genel olarak...69 II. Yarar ve hasar kavramları, sorunun ortaya konması ve çeşitli çözüm şekilleri Yarar ve hasar kavramları Sorunun ortaya konması Sorunun çeşitli çözüm şekilleri...70 III. TBK. m. 208 e göre satış sözleşmesinde yarar ve hasarın geçmesine ilişkin esaslar...71 IV. 818 sayılı (eski) Borçlar Kanunu m. 183 ün satış sözleşmesinde yarar. ve hasarın intikaline ilişkin kabul ettiği prensip ve TBK. m. 208 de getirilen esaslarla karşılaştırılması...75

9 İçindekiler IX 1. Satış sözleşmesinin kurulmuş ve hükümlerini doğurmaya başlamış olması Satılanın belirlenmiş olması Satılana gelen hasarda satıcının kusurunun bulunmaması Kuralın uygulanmasına engel olacak istisnaların bulunmaması.. 79 a. Halin icabından doğan istisnalar...80 b. Sözleşmeden doğan istisnalar...80 c. Kanundan doğan istisnalar...80 V. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) çerçevesinde hasarın intikali sorunu...81 İKİNCİ AYIRIM TAŞINIR SATIŞI 4. GENEL OLARAK TAŞINIR SATIŞI SÖZLEŞMESİ...83 I. Taşınır satışının tanımı ve konusu...83 II. Taşınır satışı sözleşmesinin şekli...85 III. Taşınır satışı hakkındaki hükümlerin uygulama alanı SATICININ SATILANIN ZİLYETLİK VE MÜLKİYETİNİ DEVRETME BORÇLARI İLE BU BORÇLARI İFA ETMEDE TEMERRÜDÜ...87 I. Genel olarak...87 II. Satıcının satılanı saklama ve koruma borcu...88 III. Satıcının satılanın zilyetliğini devretme borcu...89 IV. Satıcının satılanı gönderme borcu...91 V. Satıcının teslim masraflarını ve gerektiğinde taşıma masraflarını ödeme borcu...92 VI. Satıcının satılanın mülkiyetini geçirme borcu...93 VII. Satıcının temerrüdü Âdi satış sözleşmelerinde satıcı temerrüdü Ticarî satış sözleşmelerinde satıcı temerrüdü a. Kesin vadeli işlem karinesi b. Alıcının teslim talebinden vazgeçerek ifanın yerine getirilmemesi sebebiyle tazminat talep edebileceği karinesi c. Alıcının kendi edimini yerine getirmeksizin mütemerrit satıcıdan tazminat talep edebilme imkânları aa. Tazminatın genel hükümlere göre hesaplanması bb. Tazminatın somut yöntemle hesaplanması cc. Tazminatın soyut yöntemle hesaplanması d. Ticarî satışlarla ilgili diğer hükümler SATICININ ZAPTTAN SORUMLULUĞU I. Satıcının zapttan sorumluluğunun tanımı ve hukukî niteliği...109

10 X İçindekiler II. Satıcının zapttan sorumluluğunun şartları Satılanın, alıcıya, zabıt tehlikesi teşkil eden olayın gerçekleşmesinden önce, zilyetliğinin devredilmiş (teslim edilmiş) olması Üçüncü kişinin satılanda zaptı sağlayacak bir hakkının bulunması Üçüncü kişinin zapta girişmiş bulunması Alıcının üçüncü kişinin davasını satıcıya ihbar etmesi Satıcının zapttan sorumluluğunu engelleyen bir durumun bulunmaması a. Alıcının satış sözleşmesinin kurulması zamanında zabıt tehlikesini bilmesi b. Satış sözleşmesinin tarafları arasında zapttan sorumluluğu kaldıran veya sınırlayan bir anlaşmanın bulunması III. Satıcının zapttan sorumluluğunun kapsamı Tamamen zapt halinde satıcının sorumluluğunun kapsamı a. Tamamen zapt olayının satış sözleşmesine etkisi b. Tamamen zapt halinde alıcının hakları Kısmen zapt halinde satıcının sorumluluğunun kapsamı a. Kısmen zapt olayının satış sözleşmesine etkisi b. Kısmen zapt halinde alıcının hakları SATICININ AYIPTAN SORUMLULUĞU I. Satıcının ayıptan sorumluluğunun tanımı ve hukukî niteliği II. Satıcının ayıptan sorumluluğunun şartları A. Satıcının satılanın ayıplarından yasal sorumluluğunun şartları Ayıbın sözleşmede yarar ve hasarın alıcıya geçmesi anında satılanda var olması Satılandaki ayıbın önemli olması Satılandaki ayıbın gizli olması Ayıptan sorumluluğun sözleşme ile kaldırılmamış olması Alıcının ayıptan sorumluluk hükümlerinden yararlanabilmek için kanunun kendisine yüklediği külfetleri yerine getirmiş olması a. Gözden geçirme külfeti b. Bildirim külfeti c. Satılanın başka yerden gönderildiği satışlarda alıcının külfetleri (i) (ii) Koruma külfeti Satılanın durumunu usulüne uygun olarak tesbit ettirme külfeti (iii) Şeyi sattırma külfeti Satılanın alıcıya teslim edilmiş olması B. Satıcının bildirdiği niteliklerden dolayı ayıptan sorumluluğunun şartları...141

11 İçindekiler XI 1. Satıcının satılanla ilgili bazı nitelikleri bildirmesi Nitelik bildiriminin ciddi (sözleşmenin yapılmasını etkileyici) olması Alıcının ayıptan sorumluluğa ilişkin hükümlerden yararlanabilmek için kanunun kendisine yüklediği külfetleri yerine getirmiş olması.143 III. Satıcının ayıptan sorumluluğunun kapsamı A. Alıcının satılanın ayıplarından sorumluluk şartları gerçekleşen satıcıya karşı sahip olduğu seçim hakkı ve bu hakkın kullanılması ile ilgili çeşitli sorunlar Alıcının satılanın ayıplarından sorumluluk şartları gerçekleşen satıcıya karşı sahip olduğu seçim hakkının hukukî niteliği a. Alıcının seçim hakkının hukukî niteliğini açıklayan görüşler aa. bb. cc. Alıcının seçim hakkını yenilik doğuran hak olarak değerlendiren görüş ve açıklanması Alıcının seçim hakkını satıcının muvafakatiyle kullanabileceği görüşü (Vertragstheorie, sözleşme teorisi).149 Alıcının seçim hakkını doğrudan kendisinin kullandığı görüşü (Herstellungstheorie, doğrudan dava ya da kurma teorisi) dd. Alıcının satıcı ile uyuşamadığı durumlarda seçim. hakkını yenilik doğuran dava ile kullanması gerektiği görüşü (modifizierte Vertragstheorie, Gestaltungstheorie, değiştirilmiş sözleşme ya da yaratma, yenilik doğurma görüşü) b. Görüşlerin değerlendirilmesi ve sonuç Alıcının seçim hakkını kullanması ve seçim hakkının sona ermesi Alıcının seçim hakkını kullanmasının tabi olduğu sınırlamalar ve hukukî sonuçları a. Hâkimin sözleşmeden dönen alıcının satış bedelinin indirilmesi veya onarım hakkını kullanmasına karar vermesi b. İndirilecek miktarın satış bedeline eşit olması durumunda alıcının satış bedelinin indirilmesi seçimlik hakkını kullanamaması c. Satıcının satılanı değiştirme hakkını kullanmak suretiyle alıcının seçim hakkını kullanmasını engellemesi d. Kendi fiili ile satılanın geri verilmesini imkânsızlaştıran alıcının satış bedelinin indirilmesi seçimlik hakkını kullanma zorunda olması aa. Satılanın alıcının fiili sonucu telef olması bb. cc. Alıcının satılanı bir başkasına devretmesi Alıcının satılanın biçimini değiştirmesi e. Satış konusunun birden fazla şeyi kapsadığı satışlarda ve ardarda teslimli satışlarda alıcının seçim hakkının sınırları. 164

12 XII İçindekiler aa. bb. Alıcının seçim hakkını sadece ayıplı satış konusu şeyler hakkında kullanması gerektiği prensibi Alıcının seçim hakkını satılanın tümü hakkında kullanma zorunda olması (i) Satış konusunu birbirinden ayrılması kabul edilemeyen birden fazla eşyanın oluşturması (ii) Ardarda teslimli satışlarda teslimlerden bazılarının ayıplı malları konu edinmesi (iii) Satış konusunun asıl şey ve fer i şeylerden (eklentiden) oluşması f. Taşınmaz satışında ölçü eksikliğinin gerçekleşmesi durumunda alıcının sadece tazminat isteme hakkını kullanabilmesi Alıcının seçim hakkını kullanmasının tâbi olduğu süre ve hükümleri a. Alıcının seçim hakkını kullanmasının tâbi olduğu kanunî süreler ve hükümleri aa. bb. cc. Zamanaşımı süresinin başlangıcı ve hesaplanması Zamanaşımı süresinin kesilmesine ve durmasına ilişkin hükümlerin uygulanması Tarafların sözleşme ile zamanaşımı süresini değiştirmeleri ve hükmü b. Satıcının garanti taahhütlerinin zamanaşımı süresine etkisi..175 aa. bb. cc. Garanti süresinin kanunî zamanaşımı süresinden daha uzun olması Garanti süresinin kanunî zamanaşımı süresinden daha kısa olması Garanti süresinin kanunî zamanaşımı süresini değiştirmemesi c. Satıcının ağır kusurunun özel kanunî zamanaşımı süresine etkisi d. Alıcının seçimlik haklarını süresinde kullanmamasının hükmü B. Alıcının satılanın ayıpları sebebiyle sözleşmeden dönmesi ve hükümleri Alıcının satılanın ayıpları sebebiyle sözleşmeden dönme hakkı ve kapsamı Satılanın alıcıya yüklenebilen bir sebeple yok olması durumunda sözleşmeden dönme hakkının kullanılması Alıcının satılanın ayıpları sebebiyle sözleşmeden dönme hakkını kullanmasının hükümleri a. Alıcının satış bedelini ödeme borcunu yerine getirmediği bir dönemde sözleşmeden dönme hakkını kullanmasının hükümleri...185

13 İçindekiler XIII b. Alıcının satış bedelini ödeme borcunu yerine getirmesinden sonra dönme hakkını kullanmasının hükümleri aa. bb. cc. Alıcının satışdan dönmesinin satıcıya getirdiği yükümlülükler ve açıklanması (i) Satıcının almış olduğu satış bedelini faiziyle birlikte geri verme borcu (ii) Satıcının alıcının satılana ilişkin olarak yaptığı giderleri ve yargılama giderlerini ödeme borcu (iii) Satıcının alıcının uğradığı doğrudan zararı tazmin etme borcu (a) Satıcının doğrudan zarardan sorumlu olmasının kusura dayanmaması (b) Satıcının doğrudan zarardan sorumluluğunun kapsamı (iv) Satıcının alıcının uğradığı dolaylı zararı tazmin etme borcu Alıcının satış sözleşmesinden dönmesi durumuna ilişkin yükümlülükleri (i) Alıcının teslim aldığı satılanı geri verme borcu (ii) Alıcının satılandan elde ettiği yararları verme borcu. 193 Satış sözleşmesinden dönülmesi durumunda alıcının ve satıcının karşılıklı geri verme borçlarını yerine getirme tarzı ve sırası C. Alıcının satılanın ayıpları sebebiyle satış bedelinin indirilmesi seçimlik hakkını kullanması ve hükümleri Alıcının satılanın ayıpları sebebiyle satış bedelinin indirilmesi seçimlik hakkının hukukî niteliği Satış bedelinden indirilecek tutarın tesbitine ilişkin görüşler ve değerlendirilmesi a. Satış bedelinden indirilecek tutarın hesaplanmasında mutlak metodun uygulanması gerektiğini savunan görüş b. Satış bedelinden indirilecek tutarın hesaplanmasında tazminat metodunun uygulanması gerektiğini savunan görüş c. Satış bedelinden indirilecek tutarın hesaplanmasında nisbî metodun uygulanması gerektiğini savunan görüş d. Görüşlerin değerlendirilmesi ve sonuç Satış bedelinin indirilmesi seçimlik hakkının kullanılması durumunda alıcının ayrıca tazminat isteyip isteyemeyeceği sorunu ve çözüm şekli a. Satış bedelinin indirilmesi seçimlik hakkını kullanan alıcının ayrıca TBK. m. 229/f. 1 b3 ve f. 2 ye göre tazminat isteme hakkının bulunduğu görüşü ve açıklaması...202

14 XIV İçindekiler b. Satış bedelinin indirilmesi seçimlik hakkını kullanan alıcının TBK. m. 229/f. 1 b. 3 ve f. 2 hükümlerine göre değil TBK. m. 112 ye göre tazminat isteyebileceği görüşü ve açıklaması c. Görüşlerin değerlendirilmesi ve sonuç D. Alıcının ayıplı satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini isteme seçimlik hakkını kullanması ve hükümleri E. Alıcının giderleri satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını istemesi ve hükümleri Onarım hakkının doğması ve kullanılması şartları Satılanın ayıplarının giderileceği yerin (onarım yerinin) belirlenmesi Onarım masraflarının kime ait olacağı sorunu ve çözümü Onarım borcunun yerine getirilmemesi halinde alıcının hakları..211 F. Alıcının satılanın ayıpları sebebiyle tazminat isteme seçimlik hakkının varlığı sorunu ve çözümü ALICININ BORÇLARI VE BU BORÇLARINDA TEMERRÜDÜ I. Genel olarak II. Alıcının satış bedelini ödeme borcu III. Alıcının satılanı devralma borcu IV. Alıcının satılanı devralma borcundan başka yan borçları Faiz ödeme borcu Mesafe satışında satılanı saklama borcu Mesafe satışında satılanı sattırma borcu Satıcının teslimden önce satılan için yaptığı zorunlu ve faydalı giderleri ödeme borcu Teslim alma ve senet giderlerini ödeme borcu Taşıma giderlerini ödeme borcu Satılanla ilgili yükümlülüklere katlanma borcu Satılanın ambalajını geri verme borcu V. Alıcının temerrüdü Alıcının satılanı devralmada temerrüdü Alıcının satış bedelini ödemede temerrüdü a. Satıcının sözleşmeden dönme imkânını kullanabilmesinin şartları (i) Peşin olarak yapılan satış sözleşmelerinde (ii) Veresiye olarak yapılan satış sözleşmelerinde b. Satıcının alıcıdan uğradığı zararın tazminini istemesi (i) Tazminatın somut yöntemle hesaplanması (ii) Tazminatın soyut yöntemle hesaplanması...226

15 İçindekiler XV ÜÇÜNCÜ AYIRIM TAŞINMAZ SATIŞI VE SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN SÖZLEŞMELER 9. TAŞINMAZ SATIŞI SÖZLEŞMESİ I. Genel olarak II. Taşınmaz satışı sözleşmesinin tanımı, konusu ve tabi olduğu hükümler Taşınmaz satışı sözleşmesinin tanımı ve konusu a. Arazi b. Bağımsız ve sürekli haklar c. Madenler d. Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler ve devre mülk hakları Taşınmaz satışı sözleşmesinin tabi olduğu hükümler III. Taşınmaz satışı sözleşmesinin şekli Resmî şeklin kapsamı Taşınmaz satışı sözleşmesinin temsilci aracılığı ile yapılması durumunda temsil yetkisi verme muamelesinin şekli Resmi şekil zorunluluğu karşısında muvazaalı taşınmaz satışı sözleşmelerinin durumu Resmî şekle uyulmamasının müeyyidesi ve sonuçları Tapusuz taşınmazların satımında şekil sorunu IV. Taşınmaz satışında yarar ve hasarın geçişi V. Taşınmaz satışında satıcının mülkiyeti geçirme borcunu yerine getirmesi VI. Taşınmaz satışında satıcının ayıptan sorumluluğuna ilişkin özel hükümler Satıcının ölçü eksikliğinden kaynaklanan sorumluluğu Taşınmaz satışında yapının ayıbına ilişkin zamanaşımı süresi TAŞINMAZ SATIŞI İLİŞKİSİ DOĞURAN SÖZLEŞMELER I. Genel olarak II. Taşınmaz satışı vaadi Tanımı ve şekli Hukukî niteliği Hükümleri a. Taraflar arasında b. Üçüncü kişilere karşı III. Alım (iştira) sözleşmesi Tanımı ve şekli Hukukî niteliği Hükümleri...251

16 XVI İçindekiler a. Taraflar arasında b. Üçüncü kişilere karşı IV. Geri alım (vefa) sözleşmesi Tanımı ve şekli Hukukî niteliği Hükümleri a. Taraflar arasında b. Üçüncü kişilere karşı V. Önalım (şuf a) sözleşmesi Tanımı ve şekli Hukukî niteliği Hükümleri a. Taraflar arasında b. Üçüncü kişilere karşı DÖRDÜNCÜ AYIRIM BAZI SATIŞ TÜRLERİ 11. ÖRNEK (NÜMUNE) ÜZERİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ I. Genel olarak II. Örnek üzerine satışın tanımı, mahiyeti ve şartları III. Örnek üzerine satışın hükümleri IV. Örnek üzerinde satışta ispat yükü BEĞENME KOŞULUYLA (TECRÜBE VEYA MUAYENE ŞARTİYLE) SATIŞ SÖZLEŞMESİ I. Genel olarak II. Beğenme koşuluyla satışın tanımı, mahiyeti ve şartları III. Alıcının beğenmesi (tasvip etmesi) şartının gerçekleşmesi Deneme veya gözden geçirmenin satıcının yanında yapılması Deneme veya gözden geçirmenin alıcının yanında yapılması IV. Beğenme koşuluyla satışın hükümleri KISMİ ÖDEMELİ SATIŞLAR A. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ I. Genel olarak II. Taksitle satışın tanımı, mahiyeti, şartları ve şekli Satış parasının birden fazla vadelerde bölüm bölüm ödenmesinin kararlaştırılmış olması Satış konusunun taşınır şey veya haklar olması Satılanın alıcıya hiç olmazsa taksitlerin bir kısmının ödenmesinden önce teslim edilmiş olması...279

17 İçindekiler XVII 4. Taksitle satış şartlarının taksitle satış hakkındaki emredici hükümlere aykırı bulunmaması III. Taksitle satışlara özel kayıtlar konması IV. Taksitle satışın hükümleri Taksitle satışın taksitlerin ödenmesi safhasındaki hükümleri Taksitle satışta taksitlerin ödenmemesinin hükümleri a. Satıcının gecikmiş taksidin ödenmesini ve gecikme tazminatı talep etmesi b. Satıcının sözleşmeden dönme hakkını kullanması c. Satıcının satılanın mülkiyetini talep etmesi: V sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre taksitle satış sözleşmesi Tüketici işlemi olarak taksitle satış sözleşmesi kavramı Cayma hakkı Temerrüt Erken ödeme Diğer hususlar B. ÖN ÖDEMELİ TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ I. Genel olarak II. Ön ödemeli taksitle satışın tanımı, şekli ve içeriği Alıcının satılana ilişkin satış bedelini önceden kısım kısım ödemeyi üstlenmesi Satış konusunun taşınır şey veya haklar olması Satıcının da bedelin tamamen ödenmesinden sonra satılanı alıcıya devretmeyi üstlenmesi III. Ön ödemeli taksitle satışın sona ermesi IV sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre ön ödemeli konut satış sözleşmesi Ön ödemeli konut satış sözleşmesi kavramı Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde şekil Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde teminat Cayma hakkı Konutun teslimi Sözleşmeden dönme Diğer hususlar ARTIRMA (MÜZAYEDE) YOLUYLA SATIŞ SÖZLEŞMESİ I. Genel olarak II. Artırma ile satışın tanımı, hukukî mahiyeti ve çeşitleri Cebrî artırma...319

18 XVIII İçindekiler 2. İhtiyarî açık artırma İhtiyarî özel artırma III. Artırma ile satış sözleşmesinin kurulması Pey sürenin teklifi ile bağlı olması İhale yetkisi Satış sözleşmesinin kurulması İhale ile yapılan sözleşmede şekil a. İhtiyarî özel artırmalarda b. İhtiyarî açık artırmalarda c. Cebrî artırmalarda: IV. Artırma ile satış sözleşmesinin hükümleri Satış konusunun mülkiyetinin alıcıya geçmesi Satış parasının ödenmemesinin sonuçları Zapttan ve ayıptan sorumluluk a. Cebrî artırmalarda b. İhtiyarî açık artırmalarda c. İhtiyarî özel artırmalarda İhalenin iptal edilmesi a. Hukuka veya ahlaka aykırı yollara başvurularak ihalenin gerçekleştirilmesi b. İhalenin iptalinde iptali talep edenin bir menfaatinin bulunması..325 c. İptal hakkının süresi içinde kullanılması MİLLETLERARASI MAL SATIMI SÖZLEŞMESİ I. Genel olarak II. Viyana Antlaşmasının (CISG) uygulama alanı III. Viyana Antlaşmasının (CISG) yorumu ve boşluklarının doldurulması IV. Milletlerarası mal satımı sözleşmesinin kurulması V. Milletlerarası mal satımı sözleşmesinde hasarın geçmesi VI. Milletlerarası mal satımı sözleşmesinde satıcının borçları Satıcının malları teslim borcu Satıcının belgeleri verme borcu Satıcının malların sözleşmeye uygunluğunu sağlama borcu (ayıptan sorumluluğu) Satıcının üçüncü kişilerin hak veya taleplerine karşı sağlama borcu (zapttan sorumluluğu) Sözleşmenin satıcı tarafından ihlalinin sonuçları (özellikle alıcının sahip olduğu hukuki imkanlar) a. Alıcının seçimlik hakları aa. Aynen ifayı isteme hakkı bb. Değiştirilmeyi isteme hakkı...335

19 İçindekiler XIX cc. Onarım isteme hakkı dd. Sözleşmeyi ortadan kaldırma (dönme) hakkı ee. Semenden indirim isteme hakkı ff. Tazminat isteme hakkı b. Satıcının alıcının seçimlik haklarını kullanmasını engellemesi c. Satıcının ifasına ilişkin bazı özel durumlarda alıcının seçimlik hakları cc. Aşkın ifa VII. Milletlerarası mal satımı sözleşmesinde alıcının borçları Alıcının semeni ödeme borcu a. Semenin miktar olarak belirlenmesi b. Semeni ödeme borcunun ifa yeri c. Semeni ödeme borcunun ifa zamanı Alıcının malları teslim alma borcu Sözleşmenin alıcı tarafından ihlalinin sonuçları (özellikle satıcının sahip olduğu hukuki imkanlar) a. Aynen ifayı isteme hakkı... b. Sözleşmeyi ortadan kaldırma (dönme) hakkı VIII. Satıcının ve Alıcının Yükümlülüklerine ilişkin Ortak Hükümler Öne alınmış sözleşmeye aykırılıklar a. Sözleşmeyi askıya alma hakkı b. Sözleşmeyi ortadan kaldırma (dönme) hakkı Art arda teslimli satımlar Sözleşmenin ihlali sebebiyle tazminat isteme Faiz ödeme borcu Sözleşmenin ortadan kaldırılmasının (dönmenin) sonuçları Malın muhafazası İKİNCİ BÖLÜM MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ 16. MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ I. Genel olarak II. Mal değişim (trampa) sözleşmesinin tanımı, mahiyeti ve tabi olduğu hükümler III. Mal değişim (trampa) sözleşmesine uygulanacak zapttan ve ayıptan sorumluluk hükümleri Zapttan sorumlulukta uygulanacak hükümler Ayıptan sorumlulukta uygulanacak hükümler...346

20 XX İçindekiler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ 17. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ I. Genel olarak II. Bağışlama sözleşmesinin tanımı, niteliği ve unsurları Bağışlamanın bağışlayanın kendi malvarlığından yaptığı kazandırıcı bir muamele olması Kazandırmanın bağışlama sebebiyle (causa donandi) yapılmış olması Bağışlamanın sözleşme olması Bağışlamanın sağlararası muamele olması III. Bağışlama ehliyeti ve tasarruf yetkisi Bağışlama ehliyeti Bağışlamayı kabul ehliyeti Bağışlamada tasarruf yetkisi IV. Bağışlamanın çeşitleri ve bağlı oldukları şekil Bağışlama sözü verme (bağışlama vaadi) a. Tanımı b. Şekli c. Bağışlama vaadinin ifası aa) Geçerli bir bağışlama sözü vermenin (bağışlama vaadinin)ifası: bb) Geçerli olmayan bir bağışlama sözü vermenin (bağışlama vaadinin)yerine getirilmesi: Elden bağışlama a. Hukukî niteliği b. Şekli c. Konusu Koşullu bağışlama a. Bağışlayanın ölümüne bağlı olarak yapılan bağışlamalar b. Bağışlayana dönme şartı ile yapılan bağışlamalar (Vahibe rücu şartı ile bağışlama) c. Bağışlayana dönme koşullu bağışlamalar Yüklemeli (mükellefiyetli) bağışlama a. Yüklemeli bağışlamanın özellikleri b. Bağışlananın yüklemeyi (mükellefiyeti) ifa etmekten kaçınmasının sonuçları c. Bağışlananın yüklemeyi (mükellefiyeti) ifa etmekten kaçınma yetkisi V. Bağışlamanın hükümleri VI. Bağışlamanın ortadan kalkması (sona ermesi)...363

ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ. Prof. Dr. Halil Akkanat Doç. Dr. Emrehan İnal Doç. Dr. Bilgehan Çetiner Doç.Dr. Başak Baysal

ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ. Prof. Dr. Halil Akkanat Doç. Dr. Emrehan İnal Doç. Dr. Bilgehan Çetiner Doç.Dr. Başak Baysal ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Halil Akkanat Doç. Dr. Emrehan İnal Doç. Dr. Bilgehan Çetiner Doç.Dr. Başak Baysal Borçlar İlişkisinin Kaynakları Sözleşmeler Haksız Filller Sebebsiz Zenginleşme Vekaletsiz

Detaylı

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri TÜRK BORÇLAR KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

EMSALYARGITAY KARARLARI

EMSALYARGITAY KARARLARI AVUKAT Nihat MEYDAN AVUKAT Fadime YAPAL TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSALYARGITAY KARARLARI ZİGANA YAYINCILIK PAZARLAMA İstanbul 2014 TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSAL YARGITAY KARARLARI Hukuk Serisi No: 6 1. Bası - Haziran

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER İKİNCİ DÖNEM KONULARI

BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER İKİNCİ DÖNEM KONULARI BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER İKİNCİ DÖNEM KONULARI HASILAT KİRASI TÜKETİM ÖDÜNCÜ KİRASI (KARZ) KULLANMA ÖDÜNCÜ KİRASI (ARİYET) İŞ GÖRME AKDİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ESER (İNŞAAT) SÖZLEŞMESİ VEKALET SÖZLEŞMESİ

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: I Sayı: 1 Bahar 2014 Sahibi İstanbul Medipol Üniversitesi adına Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Yazı İşleri Müdürü Doç. Dr. Ahmet Hamdi Topal Yayın

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 31 2. TÜRK HUKUKUNDAKİ TARİHSEL GELİŞME.. 33 2.1. Mülga 4077 sayılı Tüketicinin Kanunun Yürürlüğe Girmesi.. 35 2.2. Mülga 4077 sayılı Kanunda

Detaylı

LEASİNG SÖZLEŞMELERİ

LEASİNG SÖZLEŞMELERİ LEASİNG SÖZLEŞMELERİ 1 GİRİŞ Dünyada ticaret hayatının başladığı ilk günlerden itibaren ticari faaliyetlerle uğraşan kişiler finansman sağlamak amacıyla klasik yöntemlerin haricinde alternatif yollar aramışlardır.

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NUN SATIŞ VE ESER SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NUN SATIŞ VE ESER SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NUN SATIŞ VE ESER SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mustafa SALDIRIM 19.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi 1 Ankara 8 Aralık 2012 2 GİRİŞ... 6 A.TBK NUN

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA KİRA SÖZLEŞMESİ

TÜRK HUKUKUNDA KİRA SÖZLEŞMESİ TÜRK HUKUKUNDA KİRA SÖZLEŞMESİ Hazırlayan: Erhan Çolakel İstanbul Barosu Avukatı Cailliau&Çolakel Avukatlık Ortaklığı Ortak Avukatı Halaskargazi Cad. No.182/3 34381 Şişli İstanbul www.cailliau-colakel.av.tr

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TÜKETİCİ KREDİLERİ A)Türk Tüketici Hukukunda Tüketici Kredilerine İlişkin Düzenleme 1. TKHK'daki Tüketici Kredilerine ilişkin Düzenlemenin Amacı ve Kapsamı: Hukukumuzda Tüketicinin

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Detaylı

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 12151 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6502 Kabul Tarihi : 7/11/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 28/11/2013 Sayı : 28835 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 54 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Detaylı

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ Esas No : 1/787, 2/34, 2/49, 2/109, 2/280, 2/461, 2/576, 2/726, 2/882 4/7/2013 Karar No: 14 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Detaylı

Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu Makaleler - Tebliğler. Derleyen: Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu

Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu Makaleler - Tebliğler. Derleyen: Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu Makaleler - Tebliğler Derleyen: Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu YAYIN NO: 231 Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu: Makaleler - Tebliğler Derleyen: Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu ISBN 978-605-5373-49-8

Detaylı

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri.

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri. TÜRK TİCARET KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 07.11.2013 tarihi itibariyle TBMM de kabul edilmiş olup 28 Kasım 2013 tarihinde

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DEĞİŞEN MEVZUATA GÖRE YENİDEN YAZILMIŞ 6. BASKI Yayın No : 3021 Hukuk Dizisi : 1480

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Bilgilendirme Toplantısı. 6 Haziran 2011 Mersin

Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Bilgilendirme Toplantısı. 6 Haziran 2011 Mersin Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Bilgilendirme Toplantısı 6 Haziran 2011 Mersin Timuçin Cengiz Deloitte Türkiye Aile Şirketleri Hizmetleri Direktörü 1 Gündem 14:00 14:20 14:20 16:00 Açılış konuşmaları

Detaylı

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı,

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM 1. LEASING SÖZLEŞMESİNİN TANIMI

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM 1. LEASING SÖZLEŞMESİNİN TANIMI FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM 1. LEASING SÖZLEŞMESİNİN TANIMI Son yıllarda moda isim haline gelen leasing esasında zenginliğin bir mala sahip olmakta yattığına ilişkin geleneksel ve köklü

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ Prof. Dr. Seyithan Deliduman A- GİRİŞ Medeni usul hukuku (hukuk muhakemeleri usulü hukuku; medeni yargılama hukuku),

Detaylı

TİCARİ İŞLETME HUKUKU

TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME HUKUKU Kitabın Yazarı ve 6. Basıyı Yapan Dr. Reha POROY İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Ticaret Hukuku Profesörü Kitabını 7-14. Basılarını Hazırlayan Dr. Hamdi YASAMAN Galatasaray

Detaylı

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR?

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? 4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? Naci ÖZDAMAR * AYIPLI MAL Madde 4. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan

Detaylı