TÜRK BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER"

Transkript

1 Hizmet Sözleşmesi I Prof. Dr. Cevdet YAVUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Emekli Öğretim Üyesi TÜRK BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Giriş - Geçirim (Temlik) Borcu Doğuran Sözleşmeler- Kullanma ve Yararlanma Hakkı Veren Sözleşmeler - İş Görme Sözleşmeleri - Saklama (Muhafaza) Sözleşmeleri - Şahsî (Kişisel) Teminat Sözleşmeleri - Sonuçları Talih ve Tesadüfe Bağlı Sözleşmeler - Ortaklık Sözleşmeleri (Âdi Ortaklık) 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu na Göre Güncellenmiş ve Yenilenmiş 10.Baskı yı Hazırlayanlar: Prof.Dr. Cevdet YAVUZ - Prof.Dr. Faruk ACAR - Doç.Dr. Burak ÖZEN Beta

2 II İş Görme Sözleşmeleri Yayın No : 3174 Hukuk Dizisi : 1556 Yenilenmiş 10. Bası - Kasım 2014 İSTANBUL ISBN Cop yright Bu ki ta bın bu ba sısının Tür ki ye de ki ya yın hak la rı BE TA Ba sım Ya yım Dağıtım A.Ş. ye ait tir. Her hak kı sak lıdır. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra fı kıs men ve ya tama men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya baş ka her han gi bir şe kil de çoğaltıla maz, dağıtıla maz. Nor mal öl çü yü aşan ik ti bas lar ya pıla maz. Nor mal ve ka nu nî ik ti bas lar da kay nak gös te ril me si zo run lu dur. Dizgi Baskı - Cilt : Beta Basım A.Ş. : Pasifik Ofset Ltd. Şti. Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3/1 Baha İş Merkezi A Blok Kat: Haramidere / İSTANBUL Tel: (0212) (Sertifika No ) Kapak Tasarım : Gökhan Ayrancı Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No: 16136) Narlıbahçe Sokak Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Özel Borç İlişkilerinin Düzenlenmesi III ÖNSÖZ Elinizdeki bu kitap, çalışmamızın 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu na göre güncellenmiş ve yenilenmiş onuncu baskısı nı oluşturmaktadır. Bu baskının hazırlanması vesile kılınarak, bu baskıda da, çalışmamıza bazı yeni konular ilave edilmesi yanında; önceki baskıdan bu güne kadar olan dönemdeki içtihat ve doktrin gelişmeleri yakından izlenmiş; önemli bulunan tüm hususların, çalışmamıza alınmasına özen gösterilmiştir. Bu açıdan eserin, -önceki baskılarda olduğu gibibibliyografya ve prensip kararı niteliğindeki içtihatlar bakımından doyurucu olması arzu edilmiştir. Çalışmamız ile ilgili pozitif hukuk gelişmeleri de yakından ele alınmıştır. Bazı konular, yeniden yazılmış ve çok defa önceki baskılardaki eksiklikleri telafi edecek çok sayıda ilaveler yapılmıştır. Çalışmamızda pozitif gelişmeler, gerektiği ölçüde izlenmiş ve işlenmiştir. Bu kapsamda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Resmi Gazete de yayımlandığı gün olan 28 Kasım 2013 tarihinden altı ay sonra ki gün itibariyle (29 Mayıs 2014 de) yürürlüğe giren (6502 s.lı K. m.87), bu yeni Kanun metni de, kitabımızın sonunda, tam metin olarak (EK. 6, s vd.) verilmiştir. Bu Kanun gereği olan Yönetmelik düzenlemeleri de, 28 Kasım 2014 e kadar olan altı aylık dönem içinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (m.3.1b) tarafından çıkarılacaktır (m.84.2). Bu sebeple kitabımızda, 4077 sayılı Tüketicinin Korunma Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapılan açıklamalar muhafaza edilmiştir. Ayrıca belirtelim ki, Garanti Belgesi Yönetmeliği (RG., , n ); Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği (RG., , n ); Tanıtma ve Kullanma KılavuzuYönetmeliği (RG., , n ); Fiyat Etiketi Yönetmeliği (RG., , n ); Tüketici Ödülleri Yönetmeliği (RG., , n ); Tüketici Konseyi Yönetmeliği (RG., , n ); Reklam Kurulu Yönetmeliği (RG., , n ); Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik (RG., , n ); Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik (RG., , n ), Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Diğer taraftan, görüşe açılan yönetmelikler olarak, Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği, Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği, Paket Tur Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik, Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik, Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği, Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği, Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği, İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği, Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği, Reklam Konseyi

4 IV Önsöz Yönetmeliği, Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin de, süresi içinde Resmi Gazete de yayınlanıp yürürlüğe girmesi beklenilmektedir. Eserimizin ilk baskısından bu yana geçen zaman içinde, ihtiva ettiği konularla ilgili çalışmalarda, eserimizin önceki baskılarının etkileri ifadesi güç bir manevi hazla izlenmiş ve bu çalışmalardan bu baskıda azami dikkat gösterilerek yararlanılmaya gayret gösterilmiştir. Önceki baskılarda olduğu gibi çalışmamızın bu baskısının da tüm hukukçularımıza yararlı olmasını temenni ediyor, bu baskıyı da üstlenen ve gerçekleştiren Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. nin sayın yöneticilerine ve çalışanlarına, titiz ve özverili ilgi ve çalışmaları sebebiyle borçlu olduğum teşekkürlerimi burada ayrıca bir kere daha ifade ediyorum. Haydarpaşa /İSTANBUL - 12 Kasım 2014 Prof. Dr. Cevdet YAVUZ (10. Baskıyı Hazırlayanlar adına)

5 Özel Borç İlişkilerinin Düzenlenmesi V İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III GİRİŞ TÜRK HUKUKUNDA ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ...3 I. Genel olarak...3 II. Çeşitli sözleşme tiplerinin kanun tarafından düzenlenmesi ve bu düzenlemenin niteliği Çeşitli sözleşme tiplerinin kanun tarafından düzenlenmesinin sebepleri...3 a. Tarihî sebepler...3 b. Hukuk uygulamasında kolaylık ve açıklık sağlama...4 c. Devletin özel hukuk ilişkilerine kamu düzenini sağlama amacıyla müdahale edebilmesi Özel borç ilişkilerini düzenleyen kanun hükümlerinin (özel hükümlerin) niteliği...6 a. Borçlar Kanununun ikinci kısmının özel borç ilişkileri başlığını taşımasının eski Borçlar Kanununun ikinci kısmının başlığı olan akdin muhtelif nevileri ne göre isabetli olması...7 b. Özel borç ilişkilerini düzenleyen kanun hükümlerinin konusu...8 aa. Uygulama alanı konulu hükümler...8 (i) (ii) Tanımlayıcı hükümler...8 Genişletici ya da sınırlandırıcı hükümler...9 bb. Sözleşmenin kurulması konulu hükümler...9 (i) (ii) Şekle ilişkin hükümler...9 Diğer hükümler...9 cc. Sözleşmenin konusuyla ilgili hükümler...10 (i) (ii) Edim hükümleri (lesrègles de prestation dieleistungsregeln)...10 (a) Asli borçlar (lesobligationsprincipales diehauptleistungspflichten)...10 (b) Yan borçlar (lesobligationsaccessoires...10 Davranış hükümleri (lesrègles de comportement...10 dd. Borçların ifa edilmemesine ilişkin hükümler...11 (i) (ii) Borçlunun tazminat sorumluluğuna ilişkin hükümler..11 Borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümler...11

6 VI İçindekiler ee. Sözleşmenin sona ermesine ilişkin hükümler...11 ff. (i) (ii) Sözleşmenin sona erme sebeplerine ilişkin hükümler...12 Sözleşmenin tasfiyesine ilişkin hükümler...12 Diğer hükümler...12 c. Özel borç ilişkilerini düzenleyen kanun hükümlerinin uygulanma sırası...12 III. Borçlar Kanununda düzenlenen sözleşmeler Borçlar Kanununun sözleşme tiplerini düzenleyen hükümlerine hakim olan temel prensipler...14 a. Sözleşme özgürlüğü prensibi...14 (i) Sözleşme yapıp yapmama özgürlüğü...14 (ii) Sözleşmenin karşı tarafını seçme özgürlüğü...15 (iii) Şekil serbestisi...15 (iv) Sözleşmeyi değiştirme veya ortadan kaldırma özgürlüğü...16 (v) Sözleşmenin konusunu ve muhtevasını tayin serbestisi...16 b. Tip serbestisi prensibi...17 c. Hakimin takdir yetkisi prensibi Borçlar Kanununun düzenlediği sözleşmelerin gruplandırılması...18 a. Konu ve amaç itibariyle sözleşmelerin gruplandırılması...18 aa. Temlik (devir ve ferağ) borcu doğuran sözleşmeler...18 bb. Kullanma ve yararlanma hakkı veren sözleşmeler...19 cc. İş görme sözleşmeleri...19 dd. Saklama (muhafaza) sözleşmeleri...19 ee. Teminat sözleşmeleri...19 ff. Sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler...20 gg. Ortaklık sözleşmeleri...20 b. Diğer gruplandırmalar...20 IV. Borçlar Kanunundan başka kanunlarda düzenlenen sözleşmeler Borçlar Kanunundan başka kanunlarla Borçlar Kanununda düzenlenen sözleşmeler hakkında hükümler getirilmesi Borçlar Kanunundan başka kanunlarda düzenlenen sözleşmeler...22 V. Kanun tarafından düzenlenmeyen (isimsiz) sözleşmeler Birleşik sözleşmeler Karma sözleşmeler...25 a. Karma sözleşmelerin çeşitleri...26 (i) Çifte tipli karma sözleşmeler...27 (ii) Kombine sözleşmeler...27 (iii) Çeşitli tiplere ait unsurların birbirlerine karıştığı sözleşmeler. 27 (iv) Tipik sözleşmeye ikinci derecede başka edim eklenmesi şeklindeki karma sözleşmeler...28

7 İçindekiler VII b. Karma sözleşmelere uygulanacak hükümler...28 (i) Çeşitli tiplerin birbirini götürmesi görüşü...28 (ii) Soğurma (imtisas) görüşü...28 (iii) Birleştirme görüşü...28 (iv) Yaratma veya kıyas görüşü Kendisine özgü yapısı olan sözleşmeler...29 a. Genel olarak kendisine özgü yapısı olan sözleşmeler...29 b. Sulh sözleşmesi...31 aa. Genel olarak sulh sözleşmesi...31 bb. Sulh sözleşmesine uygulanacak hükümler...32 c. Satış için bırakma sözleşmesi...33 aa. Genel olarak satış için bırakma sözleşmesi...33 bb. Satış için bırakma sözleşmesinin hükümleri...34 (i) (ii) Satış için bırakanın borçları...34 Satış için alanın borçları...35 d. Tek satıcılık sözleşmesi...35 aa. Genel olarak tek satıcılık sözleşmesi ve unsurları...35 (i) (ii) Yapımcının tek satıcıya belirli bir bölgede satış tekeli tanıması (tek satış hakkı)...36 Süreklilik taşıyan bir çerçeve sözleşmenin varlığı...36 (iii) Tek satıcının üçüncü kişilerle yaptığı muamelelerde kendi adına ve hesabına hareket etmesi...37 (iv) Tek satıcının pazarlama, satış ve sürümü artırma faaliyetinde bulunması...37 (a) Çerçeve ilişkisi...37 (b) Çerçeve ilişkinin uygulama safhası...37 bb. Tek satıcılık sözleşmesinin hükümleri...38 (i) (ii) Tek satıcının borçları...38 (a) Alım ve bedel ödeme borcu...38 (b) Sürümü artırmak için faaliyette bulunma borcu...39 (c) Müşteri hizmetlerini yerine getirme borcu...39 (d) Diğer borçları...39 Yapımcının borçları...40 (a) Düzenli biçimde mal teslimi yükümlülüğü...40 (b) Sadakat ve özellikle tek satıcıyı destekleme yükümlülüğü...40 (c) Sözleşme bölgesinde doğrudan doğruya veya başkaları aracılığı ile sözleşme (satış) yapmama yükümlülüğü...41 (d) Sözleşme konusu malların kalitesini garanti etme yükümlülüğü...41 cc. Tek satıcılık sözleşmesinin sona ermesi...42

8 VIII İçindekiler BİRİNCİ KISIM GEÇİRİM (TEMLİK) BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER BİRİNCİ BÖLÜM SATIŞ SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ AYIRIM GENEL HÜKÜMLER 2. GENEL OLARAK SATIŞ SÖZLEŞMESİ...49 I. Genel Olarak...49 II. Satış sözleşmesinin tanımı...51 III. Satış sözleşmesinin hukukî niteliği Satış sözleşmesinin rızaî bir sözleşme olması Satış sözleşmesinin borç doğurucu sözleşme olması...53 a. Ayırım prensibi...54 b. Birlik prensibi...54 c. Sorunun hukuk politikası yönünden değerlendirilmesi Satış sözleşmesinin karşılıklı (synallagmatique) sözleşme olması Satış sözleşmesinin geçirim (temlik) borcu doğuran sözleşme olması.. 56 IV. Satış sözleşmesinin unsurları Satılan (mebi, satış konusu) Satış bedeli (semen, fiyat) Satılan ile satış bedelinin birbiriyle değiştirilmesi konusunda tarafların anlaşması...63 V. Satış sözleşmesinin çeşitleri...66 VI. Satış sözleşmesinin hükümleri Satıcının borçları Alıcının borçları SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE YARAR VE HASARIN GEÇMESİ...69 I. Genel olarak...69 II. Yarar ve hasar kavramları, sorunun ortaya konması ve çeşitli çözüm şekilleri Yarar ve hasar kavramları Sorunun ortaya konması Sorunun çeşitli çözüm şekilleri...70 III. TBK. m. 208 e göre satış sözleşmesinde yarar ve hasarın geçmesine ilişkin esaslar...71 IV. 818 sayılı (eski) Borçlar Kanunu m. 183 ün satış sözleşmesinde yarar. ve hasarın intikaline ilişkin kabul ettiği prensip ve TBK. m. 208 de getirilen esaslarla karşılaştırılması...75

9 İçindekiler IX 1. Satış sözleşmesinin kurulmuş ve hükümlerini doğurmaya başlamış olması Satılanın belirlenmiş olması Satılana gelen hasarda satıcının kusurunun bulunmaması Kuralın uygulanmasına engel olacak istisnaların bulunmaması.. 79 a. Halin icabından doğan istisnalar...80 b. Sözleşmeden doğan istisnalar...80 c. Kanundan doğan istisnalar...80 V. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) çerçevesinde hasarın intikali sorunu...81 İKİNCİ AYIRIM TAŞINIR SATIŞI 4. GENEL OLARAK TAŞINIR SATIŞI SÖZLEŞMESİ...83 I. Taşınır satışının tanımı ve konusu...83 II. Taşınır satışı sözleşmesinin şekli...85 III. Taşınır satışı hakkındaki hükümlerin uygulama alanı SATICININ SATILANIN ZİLYETLİK VE MÜLKİYETİNİ DEVRETME BORÇLARI İLE BU BORÇLARI İFA ETMEDE TEMERRÜDÜ...87 I. Genel olarak...87 II. Satıcının satılanı saklama ve koruma borcu...88 III. Satıcının satılanın zilyetliğini devretme borcu...89 IV. Satıcının satılanı gönderme borcu...91 V. Satıcının teslim masraflarını ve gerektiğinde taşıma masraflarını ödeme borcu...92 VI. Satıcının satılanın mülkiyetini geçirme borcu...93 VII. Satıcının temerrüdü Âdi satış sözleşmelerinde satıcı temerrüdü Ticarî satış sözleşmelerinde satıcı temerrüdü a. Kesin vadeli işlem karinesi b. Alıcının teslim talebinden vazgeçerek ifanın yerine getirilmemesi sebebiyle tazminat talep edebileceği karinesi c. Alıcının kendi edimini yerine getirmeksizin mütemerrit satıcıdan tazminat talep edebilme imkânları aa. Tazminatın genel hükümlere göre hesaplanması bb. Tazminatın somut yöntemle hesaplanması cc. Tazminatın soyut yöntemle hesaplanması d. Ticarî satışlarla ilgili diğer hükümler SATICININ ZAPTTAN SORUMLULUĞU I. Satıcının zapttan sorumluluğunun tanımı ve hukukî niteliği...109

10 X İçindekiler II. Satıcının zapttan sorumluluğunun şartları Satılanın, alıcıya, zabıt tehlikesi teşkil eden olayın gerçekleşmesinden önce, zilyetliğinin devredilmiş (teslim edilmiş) olması Üçüncü kişinin satılanda zaptı sağlayacak bir hakkının bulunması Üçüncü kişinin zapta girişmiş bulunması Alıcının üçüncü kişinin davasını satıcıya ihbar etmesi Satıcının zapttan sorumluluğunu engelleyen bir durumun bulunmaması a. Alıcının satış sözleşmesinin kurulması zamanında zabıt tehlikesini bilmesi b. Satış sözleşmesinin tarafları arasında zapttan sorumluluğu kaldıran veya sınırlayan bir anlaşmanın bulunması III. Satıcının zapttan sorumluluğunun kapsamı Tamamen zapt halinde satıcının sorumluluğunun kapsamı a. Tamamen zapt olayının satış sözleşmesine etkisi b. Tamamen zapt halinde alıcının hakları Kısmen zapt halinde satıcının sorumluluğunun kapsamı a. Kısmen zapt olayının satış sözleşmesine etkisi b. Kısmen zapt halinde alıcının hakları SATICININ AYIPTAN SORUMLULUĞU I. Satıcının ayıptan sorumluluğunun tanımı ve hukukî niteliği II. Satıcının ayıptan sorumluluğunun şartları A. Satıcının satılanın ayıplarından yasal sorumluluğunun şartları Ayıbın sözleşmede yarar ve hasarın alıcıya geçmesi anında satılanda var olması Satılandaki ayıbın önemli olması Satılandaki ayıbın gizli olması Ayıptan sorumluluğun sözleşme ile kaldırılmamış olması Alıcının ayıptan sorumluluk hükümlerinden yararlanabilmek için kanunun kendisine yüklediği külfetleri yerine getirmiş olması a. Gözden geçirme külfeti b. Bildirim külfeti c. Satılanın başka yerden gönderildiği satışlarda alıcının külfetleri (i) (ii) Koruma külfeti Satılanın durumunu usulüne uygun olarak tesbit ettirme külfeti (iii) Şeyi sattırma külfeti Satılanın alıcıya teslim edilmiş olması B. Satıcının bildirdiği niteliklerden dolayı ayıptan sorumluluğunun şartları...141

11 İçindekiler XI 1. Satıcının satılanla ilgili bazı nitelikleri bildirmesi Nitelik bildiriminin ciddi (sözleşmenin yapılmasını etkileyici) olması Alıcının ayıptan sorumluluğa ilişkin hükümlerden yararlanabilmek için kanunun kendisine yüklediği külfetleri yerine getirmiş olması.143 III. Satıcının ayıptan sorumluluğunun kapsamı A. Alıcının satılanın ayıplarından sorumluluk şartları gerçekleşen satıcıya karşı sahip olduğu seçim hakkı ve bu hakkın kullanılması ile ilgili çeşitli sorunlar Alıcının satılanın ayıplarından sorumluluk şartları gerçekleşen satıcıya karşı sahip olduğu seçim hakkının hukukî niteliği a. Alıcının seçim hakkının hukukî niteliğini açıklayan görüşler aa. bb. cc. Alıcının seçim hakkını yenilik doğuran hak olarak değerlendiren görüş ve açıklanması Alıcının seçim hakkını satıcının muvafakatiyle kullanabileceği görüşü (Vertragstheorie, sözleşme teorisi).149 Alıcının seçim hakkını doğrudan kendisinin kullandığı görüşü (Herstellungstheorie, doğrudan dava ya da kurma teorisi) dd. Alıcının satıcı ile uyuşamadığı durumlarda seçim. hakkını yenilik doğuran dava ile kullanması gerektiği görüşü (modifizierte Vertragstheorie, Gestaltungstheorie, değiştirilmiş sözleşme ya da yaratma, yenilik doğurma görüşü) b. Görüşlerin değerlendirilmesi ve sonuç Alıcının seçim hakkını kullanması ve seçim hakkının sona ermesi Alıcının seçim hakkını kullanmasının tabi olduğu sınırlamalar ve hukukî sonuçları a. Hâkimin sözleşmeden dönen alıcının satış bedelinin indirilmesi veya onarım hakkını kullanmasına karar vermesi b. İndirilecek miktarın satış bedeline eşit olması durumunda alıcının satış bedelinin indirilmesi seçimlik hakkını kullanamaması c. Satıcının satılanı değiştirme hakkını kullanmak suretiyle alıcının seçim hakkını kullanmasını engellemesi d. Kendi fiili ile satılanın geri verilmesini imkânsızlaştıran alıcının satış bedelinin indirilmesi seçimlik hakkını kullanma zorunda olması aa. Satılanın alıcının fiili sonucu telef olması bb. cc. Alıcının satılanı bir başkasına devretmesi Alıcının satılanın biçimini değiştirmesi e. Satış konusunun birden fazla şeyi kapsadığı satışlarda ve ardarda teslimli satışlarda alıcının seçim hakkının sınırları. 164

12 XII İçindekiler aa. bb. Alıcının seçim hakkını sadece ayıplı satış konusu şeyler hakkında kullanması gerektiği prensibi Alıcının seçim hakkını satılanın tümü hakkında kullanma zorunda olması (i) Satış konusunu birbirinden ayrılması kabul edilemeyen birden fazla eşyanın oluşturması (ii) Ardarda teslimli satışlarda teslimlerden bazılarının ayıplı malları konu edinmesi (iii) Satış konusunun asıl şey ve fer i şeylerden (eklentiden) oluşması f. Taşınmaz satışında ölçü eksikliğinin gerçekleşmesi durumunda alıcının sadece tazminat isteme hakkını kullanabilmesi Alıcının seçim hakkını kullanmasının tâbi olduğu süre ve hükümleri a. Alıcının seçim hakkını kullanmasının tâbi olduğu kanunî süreler ve hükümleri aa. bb. cc. Zamanaşımı süresinin başlangıcı ve hesaplanması Zamanaşımı süresinin kesilmesine ve durmasına ilişkin hükümlerin uygulanması Tarafların sözleşme ile zamanaşımı süresini değiştirmeleri ve hükmü b. Satıcının garanti taahhütlerinin zamanaşımı süresine etkisi..175 aa. bb. cc. Garanti süresinin kanunî zamanaşımı süresinden daha uzun olması Garanti süresinin kanunî zamanaşımı süresinden daha kısa olması Garanti süresinin kanunî zamanaşımı süresini değiştirmemesi c. Satıcının ağır kusurunun özel kanunî zamanaşımı süresine etkisi d. Alıcının seçimlik haklarını süresinde kullanmamasının hükmü B. Alıcının satılanın ayıpları sebebiyle sözleşmeden dönmesi ve hükümleri Alıcının satılanın ayıpları sebebiyle sözleşmeden dönme hakkı ve kapsamı Satılanın alıcıya yüklenebilen bir sebeple yok olması durumunda sözleşmeden dönme hakkının kullanılması Alıcının satılanın ayıpları sebebiyle sözleşmeden dönme hakkını kullanmasının hükümleri a. Alıcının satış bedelini ödeme borcunu yerine getirmediği bir dönemde sözleşmeden dönme hakkını kullanmasının hükümleri...185

13 İçindekiler XIII b. Alıcının satış bedelini ödeme borcunu yerine getirmesinden sonra dönme hakkını kullanmasının hükümleri aa. bb. cc. Alıcının satışdan dönmesinin satıcıya getirdiği yükümlülükler ve açıklanması (i) Satıcının almış olduğu satış bedelini faiziyle birlikte geri verme borcu (ii) Satıcının alıcının satılana ilişkin olarak yaptığı giderleri ve yargılama giderlerini ödeme borcu (iii) Satıcının alıcının uğradığı doğrudan zararı tazmin etme borcu (a) Satıcının doğrudan zarardan sorumlu olmasının kusura dayanmaması (b) Satıcının doğrudan zarardan sorumluluğunun kapsamı (iv) Satıcının alıcının uğradığı dolaylı zararı tazmin etme borcu Alıcının satış sözleşmesinden dönmesi durumuna ilişkin yükümlülükleri (i) Alıcının teslim aldığı satılanı geri verme borcu (ii) Alıcının satılandan elde ettiği yararları verme borcu. 193 Satış sözleşmesinden dönülmesi durumunda alıcının ve satıcının karşılıklı geri verme borçlarını yerine getirme tarzı ve sırası C. Alıcının satılanın ayıpları sebebiyle satış bedelinin indirilmesi seçimlik hakkını kullanması ve hükümleri Alıcının satılanın ayıpları sebebiyle satış bedelinin indirilmesi seçimlik hakkının hukukî niteliği Satış bedelinden indirilecek tutarın tesbitine ilişkin görüşler ve değerlendirilmesi a. Satış bedelinden indirilecek tutarın hesaplanmasında mutlak metodun uygulanması gerektiğini savunan görüş b. Satış bedelinden indirilecek tutarın hesaplanmasında tazminat metodunun uygulanması gerektiğini savunan görüş c. Satış bedelinden indirilecek tutarın hesaplanmasında nisbî metodun uygulanması gerektiğini savunan görüş d. Görüşlerin değerlendirilmesi ve sonuç Satış bedelinin indirilmesi seçimlik hakkının kullanılması durumunda alıcının ayrıca tazminat isteyip isteyemeyeceği sorunu ve çözüm şekli a. Satış bedelinin indirilmesi seçimlik hakkını kullanan alıcının ayrıca TBK. m. 229/f. 1 b3 ve f. 2 ye göre tazminat isteme hakkının bulunduğu görüşü ve açıklaması...202

14 XIV İçindekiler b. Satış bedelinin indirilmesi seçimlik hakkını kullanan alıcının TBK. m. 229/f. 1 b. 3 ve f. 2 hükümlerine göre değil TBK. m. 112 ye göre tazminat isteyebileceği görüşü ve açıklaması c. Görüşlerin değerlendirilmesi ve sonuç D. Alıcının ayıplı satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini isteme seçimlik hakkını kullanması ve hükümleri E. Alıcının giderleri satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını istemesi ve hükümleri Onarım hakkının doğması ve kullanılması şartları Satılanın ayıplarının giderileceği yerin (onarım yerinin) belirlenmesi Onarım masraflarının kime ait olacağı sorunu ve çözümü Onarım borcunun yerine getirilmemesi halinde alıcının hakları..211 F. Alıcının satılanın ayıpları sebebiyle tazminat isteme seçimlik hakkının varlığı sorunu ve çözümü ALICININ BORÇLARI VE BU BORÇLARINDA TEMERRÜDÜ I. Genel olarak II. Alıcının satış bedelini ödeme borcu III. Alıcının satılanı devralma borcu IV. Alıcının satılanı devralma borcundan başka yan borçları Faiz ödeme borcu Mesafe satışında satılanı saklama borcu Mesafe satışında satılanı sattırma borcu Satıcının teslimden önce satılan için yaptığı zorunlu ve faydalı giderleri ödeme borcu Teslim alma ve senet giderlerini ödeme borcu Taşıma giderlerini ödeme borcu Satılanla ilgili yükümlülüklere katlanma borcu Satılanın ambalajını geri verme borcu V. Alıcının temerrüdü Alıcının satılanı devralmada temerrüdü Alıcının satış bedelini ödemede temerrüdü a. Satıcının sözleşmeden dönme imkânını kullanabilmesinin şartları (i) Peşin olarak yapılan satış sözleşmelerinde (ii) Veresiye olarak yapılan satış sözleşmelerinde b. Satıcının alıcıdan uğradığı zararın tazminini istemesi (i) Tazminatın somut yöntemle hesaplanması (ii) Tazminatın soyut yöntemle hesaplanması...226

15 İçindekiler XV ÜÇÜNCÜ AYIRIM TAŞINMAZ SATIŞI VE SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN SÖZLEŞMELER 9. TAŞINMAZ SATIŞI SÖZLEŞMESİ I. Genel olarak II. Taşınmaz satışı sözleşmesinin tanımı, konusu ve tabi olduğu hükümler Taşınmaz satışı sözleşmesinin tanımı ve konusu a. Arazi b. Bağımsız ve sürekli haklar c. Madenler d. Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler ve devre mülk hakları Taşınmaz satışı sözleşmesinin tabi olduğu hükümler III. Taşınmaz satışı sözleşmesinin şekli Resmî şeklin kapsamı Taşınmaz satışı sözleşmesinin temsilci aracılığı ile yapılması durumunda temsil yetkisi verme muamelesinin şekli Resmi şekil zorunluluğu karşısında muvazaalı taşınmaz satışı sözleşmelerinin durumu Resmî şekle uyulmamasının müeyyidesi ve sonuçları Tapusuz taşınmazların satımında şekil sorunu IV. Taşınmaz satışında yarar ve hasarın geçişi V. Taşınmaz satışında satıcının mülkiyeti geçirme borcunu yerine getirmesi VI. Taşınmaz satışında satıcının ayıptan sorumluluğuna ilişkin özel hükümler Satıcının ölçü eksikliğinden kaynaklanan sorumluluğu Taşınmaz satışında yapının ayıbına ilişkin zamanaşımı süresi TAŞINMAZ SATIŞI İLİŞKİSİ DOĞURAN SÖZLEŞMELER I. Genel olarak II. Taşınmaz satışı vaadi Tanımı ve şekli Hukukî niteliği Hükümleri a. Taraflar arasında b. Üçüncü kişilere karşı III. Alım (iştira) sözleşmesi Tanımı ve şekli Hukukî niteliği Hükümleri...251

16 XVI İçindekiler a. Taraflar arasında b. Üçüncü kişilere karşı IV. Geri alım (vefa) sözleşmesi Tanımı ve şekli Hukukî niteliği Hükümleri a. Taraflar arasında b. Üçüncü kişilere karşı V. Önalım (şuf a) sözleşmesi Tanımı ve şekli Hukukî niteliği Hükümleri a. Taraflar arasında b. Üçüncü kişilere karşı DÖRDÜNCÜ AYIRIM BAZI SATIŞ TÜRLERİ 11. ÖRNEK (NÜMUNE) ÜZERİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ I. Genel olarak II. Örnek üzerine satışın tanımı, mahiyeti ve şartları III. Örnek üzerine satışın hükümleri IV. Örnek üzerinde satışta ispat yükü BEĞENME KOŞULUYLA (TECRÜBE VEYA MUAYENE ŞARTİYLE) SATIŞ SÖZLEŞMESİ I. Genel olarak II. Beğenme koşuluyla satışın tanımı, mahiyeti ve şartları III. Alıcının beğenmesi (tasvip etmesi) şartının gerçekleşmesi Deneme veya gözden geçirmenin satıcının yanında yapılması Deneme veya gözden geçirmenin alıcının yanında yapılması IV. Beğenme koşuluyla satışın hükümleri KISMİ ÖDEMELİ SATIŞLAR A. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ I. Genel olarak II. Taksitle satışın tanımı, mahiyeti, şartları ve şekli Satış parasının birden fazla vadelerde bölüm bölüm ödenmesinin kararlaştırılmış olması Satış konusunun taşınır şey veya haklar olması Satılanın alıcıya hiç olmazsa taksitlerin bir kısmının ödenmesinden önce teslim edilmiş olması...279

17 İçindekiler XVII 4. Taksitle satış şartlarının taksitle satış hakkındaki emredici hükümlere aykırı bulunmaması III. Taksitle satışlara özel kayıtlar konması IV. Taksitle satışın hükümleri Taksitle satışın taksitlerin ödenmesi safhasındaki hükümleri Taksitle satışta taksitlerin ödenmemesinin hükümleri a. Satıcının gecikmiş taksidin ödenmesini ve gecikme tazminatı talep etmesi b. Satıcının sözleşmeden dönme hakkını kullanması c. Satıcının satılanın mülkiyetini talep etmesi: V sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre taksitle satış sözleşmesi Tüketici işlemi olarak taksitle satış sözleşmesi kavramı Cayma hakkı Temerrüt Erken ödeme Diğer hususlar B. ÖN ÖDEMELİ TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ I. Genel olarak II. Ön ödemeli taksitle satışın tanımı, şekli ve içeriği Alıcının satılana ilişkin satış bedelini önceden kısım kısım ödemeyi üstlenmesi Satış konusunun taşınır şey veya haklar olması Satıcının da bedelin tamamen ödenmesinden sonra satılanı alıcıya devretmeyi üstlenmesi III. Ön ödemeli taksitle satışın sona ermesi IV sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre ön ödemeli konut satış sözleşmesi Ön ödemeli konut satış sözleşmesi kavramı Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde şekil Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde teminat Cayma hakkı Konutun teslimi Sözleşmeden dönme Diğer hususlar ARTIRMA (MÜZAYEDE) YOLUYLA SATIŞ SÖZLEŞMESİ I. Genel olarak II. Artırma ile satışın tanımı, hukukî mahiyeti ve çeşitleri Cebrî artırma...319

18 XVIII İçindekiler 2. İhtiyarî açık artırma İhtiyarî özel artırma III. Artırma ile satış sözleşmesinin kurulması Pey sürenin teklifi ile bağlı olması İhale yetkisi Satış sözleşmesinin kurulması İhale ile yapılan sözleşmede şekil a. İhtiyarî özel artırmalarda b. İhtiyarî açık artırmalarda c. Cebrî artırmalarda: IV. Artırma ile satış sözleşmesinin hükümleri Satış konusunun mülkiyetinin alıcıya geçmesi Satış parasının ödenmemesinin sonuçları Zapttan ve ayıptan sorumluluk a. Cebrî artırmalarda b. İhtiyarî açık artırmalarda c. İhtiyarî özel artırmalarda İhalenin iptal edilmesi a. Hukuka veya ahlaka aykırı yollara başvurularak ihalenin gerçekleştirilmesi b. İhalenin iptalinde iptali talep edenin bir menfaatinin bulunması..325 c. İptal hakkının süresi içinde kullanılması MİLLETLERARASI MAL SATIMI SÖZLEŞMESİ I. Genel olarak II. Viyana Antlaşmasının (CISG) uygulama alanı III. Viyana Antlaşmasının (CISG) yorumu ve boşluklarının doldurulması IV. Milletlerarası mal satımı sözleşmesinin kurulması V. Milletlerarası mal satımı sözleşmesinde hasarın geçmesi VI. Milletlerarası mal satımı sözleşmesinde satıcının borçları Satıcının malları teslim borcu Satıcının belgeleri verme borcu Satıcının malların sözleşmeye uygunluğunu sağlama borcu (ayıptan sorumluluğu) Satıcının üçüncü kişilerin hak veya taleplerine karşı sağlama borcu (zapttan sorumluluğu) Sözleşmenin satıcı tarafından ihlalinin sonuçları (özellikle alıcının sahip olduğu hukuki imkanlar) a. Alıcının seçimlik hakları aa. Aynen ifayı isteme hakkı bb. Değiştirilmeyi isteme hakkı...335

19 İçindekiler XIX cc. Onarım isteme hakkı dd. Sözleşmeyi ortadan kaldırma (dönme) hakkı ee. Semenden indirim isteme hakkı ff. Tazminat isteme hakkı b. Satıcının alıcının seçimlik haklarını kullanmasını engellemesi c. Satıcının ifasına ilişkin bazı özel durumlarda alıcının seçimlik hakları cc. Aşkın ifa VII. Milletlerarası mal satımı sözleşmesinde alıcının borçları Alıcının semeni ödeme borcu a. Semenin miktar olarak belirlenmesi b. Semeni ödeme borcunun ifa yeri c. Semeni ödeme borcunun ifa zamanı Alıcının malları teslim alma borcu Sözleşmenin alıcı tarafından ihlalinin sonuçları (özellikle satıcının sahip olduğu hukuki imkanlar) a. Aynen ifayı isteme hakkı... b. Sözleşmeyi ortadan kaldırma (dönme) hakkı VIII. Satıcının ve Alıcının Yükümlülüklerine ilişkin Ortak Hükümler Öne alınmış sözleşmeye aykırılıklar a. Sözleşmeyi askıya alma hakkı b. Sözleşmeyi ortadan kaldırma (dönme) hakkı Art arda teslimli satımlar Sözleşmenin ihlali sebebiyle tazminat isteme Faiz ödeme borcu Sözleşmenin ortadan kaldırılmasının (dönmenin) sonuçları Malın muhafazası İKİNCİ BÖLÜM MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ 16. MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ I. Genel olarak II. Mal değişim (trampa) sözleşmesinin tanımı, mahiyeti ve tabi olduğu hükümler III. Mal değişim (trampa) sözleşmesine uygulanacak zapttan ve ayıptan sorumluluk hükümleri Zapttan sorumlulukta uygulanacak hükümler Ayıptan sorumlulukta uygulanacak hükümler...346

20 XX İçindekiler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ 17. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ I. Genel olarak II. Bağışlama sözleşmesinin tanımı, niteliği ve unsurları Bağışlamanın bağışlayanın kendi malvarlığından yaptığı kazandırıcı bir muamele olması Kazandırmanın bağışlama sebebiyle (causa donandi) yapılmış olması Bağışlamanın sözleşme olması Bağışlamanın sağlararası muamele olması III. Bağışlama ehliyeti ve tasarruf yetkisi Bağışlama ehliyeti Bağışlamayı kabul ehliyeti Bağışlamada tasarruf yetkisi IV. Bağışlamanın çeşitleri ve bağlı oldukları şekil Bağışlama sözü verme (bağışlama vaadi) a. Tanımı b. Şekli c. Bağışlama vaadinin ifası aa) Geçerli bir bağışlama sözü vermenin (bağışlama vaadinin)ifası: bb) Geçerli olmayan bir bağışlama sözü vermenin (bağışlama vaadinin)yerine getirilmesi: Elden bağışlama a. Hukukî niteliği b. Şekli c. Konusu Koşullu bağışlama a. Bağışlayanın ölümüne bağlı olarak yapılan bağışlamalar b. Bağışlayana dönme şartı ile yapılan bağışlamalar (Vahibe rücu şartı ile bağışlama) c. Bağışlayana dönme koşullu bağışlamalar Yüklemeli (mükellefiyetli) bağışlama a. Yüklemeli bağışlamanın özellikleri b. Bağışlananın yüklemeyi (mükellefiyeti) ifa etmekten kaçınmasının sonuçları c. Bağışlananın yüklemeyi (mükellefiyeti) ifa etmekten kaçınma yetkisi V. Bağışlamanın hükümleri VI. Bağışlamanın ortadan kalkması (sona ermesi)...363

Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler)

Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler) Prof. Dr. Cevdet YAVUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Emekli Öğretim Üyesi 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler) 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Işıl YELKENCİ. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması. Alıcının Sözleşmeden Dönmesi

Işıl YELKENCİ. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması. Alıcının Sözleşmeden Dönmesi Işıl YELKENCİ Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Alıcının Sözleşmeden Dönmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...

Detaylı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener I ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener II Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/2 Yay n No : 2564 Hukuk Dizisi

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI (2013-2014) PROF.DR İBRAHİM KAPLAN Sayfa 1 Kira sözleşmeleri ile ilgili bölümün üç ayrımında ilk

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

Başak BAŞOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Başak BAŞOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başak BAŞOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa No: ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ 1. VEDİA SÖZLEŞMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 21 I. Roma Hukukunda Vedia 21 II. Eski Hukukumuzda Vedia 23

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI

Detaylı

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII Giriş, Konunun Tespiti, Sınırlandırılması ve İnceleme Planı...1 Birinci Bölüm Bankanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU DERSLERİ

BORÇLAR HUKUKU DERSLERİ I Prof. Dr. Cevdet YAVUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Emekli Öğretim Üyesi 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE BORÇLAR HUKUKU DERSLERİ (Özel Hükümler) 6098 Sayılı Türk Borçlar

Detaylı

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri Merve ACUN MEKENGEÇ Arş. Gör. Milletlerarası Özel Hukukta Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Maddi Hukukta Finansal Kiralama Sözleşmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR CETVELİ 19 KAYNAKÇA 23 GİRİŞ 41 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ 1.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi Arzu GENÇ ARIDEMİR Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII KAYNAKÇA... XXI GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm MİRAS PAYININ DEVRİ

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU Prof. Dr. SAMİM ÜNAN T.C. Galatasaray Üniversitesi (E.) Öğretim Üyesi SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU TÜKETI CI NI N KORUNMASI HAKKINDA KANUN DA YER ALAN SI GORTA I LE I LGI LI TEMEL HÜKÜMLER ŞERHI I LGI LI YÖNETMELI

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR KISALTMALAR VII IX XXV XXVII BİRİNCİ BÖLÜM KIDEM TAZMİNATI I. KIDEM TAZMİNATININ TANIMI VE ŞARTLARI 1 ı. ıanımı ı 2. Hak Kazanma Şartları 2 a)

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 SUNUŞ 7 İÇİNDEKİLER 9 KİSALTMALAR 14 GİRİŞ KONUNUN TAKDİMİ, TERMİNOLOJİ, KONUT FİNANSMANI VE İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI KAVRAMLARI, İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

Detaylı

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi Dr. Murat TOPUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi İÇİNDEKİLER

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU. 1-Aşağıdaki durumların hangisinde, sakat olan bir sözleşmenin iptal kabiliyeti söz konusudur? 2004/3

BORÇLAR HUKUKU. 1-Aşağıdaki durumların hangisinde, sakat olan bir sözleşmenin iptal kabiliyeti söz konusudur? 2004/3 BORÇLAR HUKUKU 1-Aşağıdaki durumların hangisinde, sakat olan bir sözleşmenin iptal kabiliyeti söz konusudur? 2004/3 A) Ehliyetsizlik B) Şekle aykırılık C) Kamu düzenine aykırılık D) Gabin E) Muvazaa 6-Tarafların

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1 Erkan KARAARSLAN İÇİNDEKİLER Türk Hukuku TÜRK HUKUKU 1 BİRİNCİ KISIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BİRİNCİ BÖLÜM ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK

BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM MADDÎ HUKUKTA FRANCHISE

Detaylı

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Medeni Hukukunda Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

BİRİNCİ BölÜM ACENTENİN BİR HUKUKİ KURUM OLARAK DÜZENLENMESİ VE ACENTE KAVRAMI İLE BENZER HUKUKİ İLİŞKİLERDEN AYRILMASI

BİRİNCİ BölÜM ACENTENİN BİR HUKUKİ KURUM OLARAK DÜZENLENMESİ VE ACENTE KAVRAMI İLE BENZER HUKUKİ İLİŞKİLERDEN AYRILMASI İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 7 Önsöz 9 Kısaltmalar 17 Giriş 19 BİRİNCİ BölÜM ACENTENİN BİR HUKUKİ KURUM OLARAK DÜZENLENMESİ VE ACENTE KAVRAMI İLE BENZER HUKUKİ İLİŞKİLERDEN AYRILMASI 1. ACENTENİN BİR

Detaylı

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten Dr. Cüneyt SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri Deniz Ticareti Hukukunda Taşıtan ve Yükleten İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 İÇİNDEKİLER Önsöz Yararlanılan Kaynaklar Kısaltmalar GİRİŞ VII XXI XXXI Mİ A Genel Olarak 1-10 B İnceleme Plânı 10-11 BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ

Detaylı

MİMARLIK HİZMETLERİ VE MİMARLIK SÖZLEŞMESİ

MİMARLIK HİZMETLERİ VE MİMARLIK SÖZLEŞMESİ İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ... V VORWORT... ;... VII İÇİNDEKİLER......., IX KISALTMALAR... '........... XV YARARLANILAN KAYNAKLAR... XIX GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM MİMARLIK HİZMETLERİ VE MİMARLIK SÖZLEŞMESİ

Detaylı

Prof. Dr. Faruk ACAR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Medeni Hukuk Anabilimdalı Öğretim Üyesi. Kira Hukuku Şerhi. YENİLENMİŞ ve GENİŞLETİLMİŞ

Prof. Dr. Faruk ACAR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Medeni Hukuk Anabilimdalı Öğretim Üyesi. Kira Hukuku Şerhi. YENİLENMİŞ ve GENİŞLETİLMİŞ Prof. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilimdalı Öğretim Üyesi Kira Hukuku Şerhi (TBK m. 299-321) YENİLENMİŞ ve GENİŞLETİLMİŞ 2. BASI İstanbul - 2015 Beta Yayın No :

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI

BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER 7 KISALTMALAR 15 KAYNAKÇA.. 19 GİRİŞ -..:...27 BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI 1 ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK İÇİNDEKİLER GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK I. GENEL OLARAK 19 II. SORUMLULUĞUN KAYNAKLARI 19 1. Sözleşmeden Doğan Sorumluluk 19 2. Haksız Fiilden Doğan Sorumluluk 21 3. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU ÖZEL HÜKÜMLER. Müş. Haz.Av. Elif Sibel ERDOĞAN

TÜRK BORÇLAR KANUNU ÖZEL HÜKÜMLER. Müş. Haz.Av. Elif Sibel ERDOĞAN TÜRK BORÇLAR KANUNU ÖZEL HÜKÜMLER Müş. Haz.Av. Elif Sibel ERDOĞAN 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun (TBK) Düzenlediği Sözleşmeler TEMLİK BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER Satış Sözleşmesi Mal Değişim(Trampa)Sözleşmesi

Detaylı

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ulaşım Araçlarının İpoteği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU Yrd. Doç. Dr. Arzu ARSLAN ERTÜRK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜRLER...

Detaylı

6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu na Göre Kira Sözleşmelerinde Genel Hükümler & Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları

6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu na Göre Kira Sözleşmelerinde Genel Hükümler & Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu na Göre Kira Sözleşmelerinde Genel Hükümler & Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları TBMM Kabul Tarihi : 11.01.2011 Resmi Gazete Yayınlanma Tarihi : 04.02.2011 Yürürlük Tarihi

Detaylı

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV BİBLİYOGR AFYA... XVII KONUNUN

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

İkinci Altbölüm TAŞINIR SATIMI

İkinci Altbölüm TAŞINIR SATIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR m XXXIX GİRİŞ 1. TÜRK HUKUKUNDA ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ 3 I. Genel olarak 3 II. Çeşitli sözleşme tiplerinin kanun tarafından düzenlenmesi ve bu düzenlemenin niteliği

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA KİRA SÖZLEŞMESİ

TÜRK HUKUKUNDA KİRA SÖZLEŞMESİ TÜRK HUKUKUNDA KİRA SÖZLEŞMESİ Hazırlayan: Erhan Çolakel İstanbul Barosu Avukatı Cailliau&Çolakel Avukatlık Ortaklığı Ortak Avukatı Halaskargazi Cad. No.182/3 34381 Şişli İstanbul www.cailliau-colakel.av.tr

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti?

Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti? Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti? Av. Mutlu Dinç YENİ BORÇLAR KANUNUNDA NELER DEĞİŞTİ? Ankara, 2011 Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti? Mutlu Dinç Hukuk Kitapları Dizisi: 1104 ISBN 978-975-02-1587-2

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

TÜRK MEDENÎ KANUNU ve YÜRÜRLÜK KANUNU

TÜRK MEDENÎ KANUNU ve YÜRÜRLÜK KANUNU Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEM R. Ü. Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Gülçin ELÇ N GRASS NGER. Ü. Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi TÜRK MEDENÎ KANUNU ve YÜRÜRLÜK KANUNU TÜRK BORÇLAR KANUNU ve YÜRÜRLÜK

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM I. KAVRAM 1 II. TARİHİ GELİŞİM 1 A. Tıp Açısından B. Hukuk Açısından III. TIBBİ MÜDAHALE ŞARTLARI 3 A. Tıbbi Müdahalenin, Tıp Mesleğini İcraya Kanunen Yetkili Kişiler Tarafından

Detaylı

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 İçindekiler Önsöz İkinci Baskıya Önsöz Üçüncü Baskıya Önsöz Kısaltmalar 7 9 1 3 2 5 Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 Birinci Bölüm MUVAZAA KURUMUNUN ETİMOLOJİSİ, TARİHÇESİ, TANIMI, UNSURLARI, TÜRLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 İÇİNDEKİLER Bibliyografya Kısaltmalar XVII XXIX GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 1 Ortaçağdaki Durum 5 A Ekonomik Yapı 5 B Loncalar

Detaylı

-Sözleşmelerde, güvenli elektronik imza kullanılabilecek. Güvenli elektronik imza, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğuracak.

-Sözleşmelerde, güvenli elektronik imza kullanılabilecek. Güvenli elektronik imza, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğuracak. Borçlar Kanunu Değişiyor TBMM de grubu bulunan siyasi partilerin Ocak ayında yasalaşması konusunda uzlaşmaya vardığı ve 1926 yılından bu yana yürürlükte olan Türk Borçlar Kanununu yenileyen "Borçlar Kanunu

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

Doç. Dr. M. Murat İNCEOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi KİRA HUKUKU CİLT I

Doç. Dr. M. Murat İNCEOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi KİRA HUKUKU CİLT I Doç. Dr. M. Murat İNCEOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi KİRA HUKUKU CİLT I İÇİNDEKİLER CİLT I ÖNSÖZ...VII PLAN... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...LIX GİRİŞ...1 1. GENEL HÜKÜMLER I. Genel

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Sayın Kiracımız, Ekte, bir örneği yer alan ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI A- GENEL OLARAK BANKACILIK 1 B- BANKALARIN KURULUŞU, FAALİYETİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 3 1. Bankaların kuruluşu 3 2. Bankaların Faaliyeti 4 3. Bankaların Hukuki Niteliği

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

İNŞAAT HUKUKU VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

İNŞAAT HUKUKU VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ I İÇTİHATLI İNŞAAT HUKUKU VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ CENGİZ KOSTAKOĞLU Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ONURSAL Başkanı Beta II Yayın No : 2432 Hukuk Dizisi : 1186 9. Baskı - Mart 2015 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur)

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) Yard. Doç. Dr. Başak BAYSAL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER IV. SONUÇ ; MEDENÎ KANUN ÖNTASARISI'NIN MÜŞTEREK MÜLKİYE TE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEVRE MÜLK İHTİYACI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 25

İÇİNDEKİLER IV. SONUÇ ; MEDENÎ KANUN ÖNTASARISI'NIN MÜŞTEREK MÜLKİYE TE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEVRE MÜLK İHTİYACI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 25 III İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş 1 Birinci Bölüm DEVRE MÜLK HAKKININ KANUNLA DÜZENLENMESİNDEN ÖNCEKİ DURUM 1. DEVRE MÜLK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN MEDENÎ KANUN'UN MEVCUT HÜKÜMLERİNDEN YARARLANIL MASI 5 I.

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI vü İÇİMDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI I. KIYMETLİ EVRAK TERİMİ VE KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA DUYULAN İHTİYAÇ 1 II. KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA İLİŞKİN MEVZUAT

Detaylı

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun ile Damga Vergisi Kanunu nda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bununla ilgili olarak 29.09.2016

Detaylı

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI Dr. Sami AKSOY TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI ( Actual Carrier in Transport Law ) İÇİNDEKİLER TAKDİM... VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. KONU...1 II. AMAÇ...2 III. KAPSAM

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

İÇİNDEKİLER. içindekiler. Yararlanılan Eserler Kısaltmalar.

İÇİNDEKİLER. içindekiler. Yararlanılan Eserler Kısaltmalar. Önsöz içindekiler. Yararlanılan Eserler Kısaltmalar. III V XIII XVII GİRİŞ '. 1 I. GENEL OLARAK TAŞIMA 1 1. Taşıma Fiili (İşlemi) 1 2. Taşımanın Konusu 2 3. Taşıma Türleri (Kategorileri) 6 4. Taşımada

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM I İmar Mevzuatı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM I İmar Mevzuatı İÇİNDEKİLER Sunuş İçindekiler III.V BÖLÜM I İmar Mevzuatı 3194 Sayılı İmar Kanunu ile 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun hükümlerinin birlikte incelenmesi 3 BÖLÜM II İnşaat Sözleşmelerinin Oluşumu

Detaylı

Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi TOPLU YAPILARDA YÖNETİM

Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi TOPLU YAPILARDA YÖNETİM Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi TOPLU YAPILARDA YÖNETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN ÖNSÖZÜ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

Aile konutu olarak kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça sözleşmeyi feshedemez.

Aile konutu olarak kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça sözleşmeyi feshedemez. Taraflar: -Kiraya Veren Kiralananın maliki veya kiralanan üzerinde intifa hakkı sahibi, kiralananın kiracısı yada kiralan ile hiçbir bağlantısı olmayan bir kişi olabilir. Paylı mülkiyete konu bir mal söz

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı