T.C. Konu: "7r 30/:3 /200S. TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. Sayý.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Konu: "7r 30/:3 /200S. TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. Sayý."

Transkript

1 Konu: ~ "7r T.C. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü Sayý 30/:3 /200S Kanun Tasansý TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA Baþkanlýðýmza arzý Bakanlar Kurulu'nca Kanunu Tasarýsý" ile gerekçesi iliþikte gönderilmiþtir. 14/2/2005 tarihinde kararlaþtýrýlan "Bankacýlýk Gereðini arz ederim. EKÝ : 1- Kanun Tasansý 2- Gerekçe (GencI-Madde)

2 1 _'l C#~ " i( T.C. IJAÞIJAKANLIK KANUNLAR VE I<ARARLAR GENELMÜDÜRLÜÐÜ TL 850 Yürürlük Madde ý 75- Bu Kanun yayýmý tarihinde yürürlüðe girer. Yürütme Madde ý 76- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Eki 7i::frL.t--T ( /% AGUl Adalet Bakaný r Q A.ÞENER - M.AYDIN ~ Devlet Bakaný,,:~~~~~j~t MA.ÞAHIN G.AKÞIT Devlet Bakaný /' '"<ow ~:C, Maliye Bakaný \ 9. YILDIRIM Ulastýrma Bakaný \M' ~\ ~G'~, / ~ ~~;,;.JI.E.MýnlCU -M. ~""Þe5 o 106 tij- ~ ~ MH.GULER v \. Sanavi V~T..~!~~~ --ý.b.atalay '-, Deyl~~~k'1n'- '\..- DU5y:ýNo E.MUMCU Kültür ve Turizm Bakaný O.PEf'E

3 Banka: BANKACýLýK KANUNU TASARýSý BÝRÝNCÝ KýsýM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanununamacý, finansal piyasalarda güven ve istikrarýn saðlanfl;1asýna, kredi sisteminin etkin bir þekilde çalýþmasýna, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korumnasýnailiþkin usaiye esaslarý düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Türkiye'de kurulu mevduat bankalarý, katýlým bankalarý, kalkýnma ve yatýrým bankalarý, yurt dýþýnda kurulu bu nitelikteki kuruluþlarýn Türkiye' deki þubeleri, finansal holding þirketleri, Türkiye Bankalar Birliði, Türkiye Katýlým Bankalarý Birliði, Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu ve bunlarýn faaliyetleri bu Kanun hükümlerine tabidir. Özel kanunlarla kurulmuþ olan bankalar hakkýnda da kanunlarýnda yer alan hükümler saklý kalmak kaydýyla bu Kanun hükümleri uygulanýr. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler tatbik olunur. Tanýmlar ve kýsaltmalar Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasýnda; iliþkili Bakan: Baþbakan veya görevlendireceði Devlet Bakaným~ Kurul: Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, Kurum: Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumunu, Baþkan: Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurulu Baþkanýný, Merkez Bankasý: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý Anonim Þirketini, Fon: TasarrufMevduatýSigorta Fonunu, FonKurulu: TasarrufMevduatý SigortaFonu Kurulunu, Fon Baþkaný: TasarrufMevduatý Sigorta Fonu Kurulu Baþkanýný, Kredi kuruluþu: Mevduat bankalarýný ve katýlým bankalarýný, Kuruluþ birlikleri: Türkiye Bankalar Birliði ve Türkiye Katýlým Bankalarý Birliðini, Mevduat bankalarý ve katýlým bankalarý ile kalkýnma ve yatýrým bankalarýný, Mevduat bankasý: Bu Kanuna göre kendi nam ve hesabýna mevduat ka~ul etmek ve kredi kullandýrmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluþlar ile yurt dýþýnda kurulu bu nitelikteki kuruluþlarýn Türkiye'deki þubelerini, -

4 Katýlým bankasý: Bu Kanuna göre özel cari ve katýlma hesaplarý yoluyla fon toplamak ve kredi kullandýrmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluþlar ile yurt dýþýnda kurulu bu nitelikteki kuruluþlarýn Türkiye'deki þubelerini, Kalkýnn1a ve yatýrým bankasý: Bu Kanw1a göre mevduat veya katýlým fonu kabul etme dýþýnda; kredi kullandýrmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getiren kuruluþlar ile yurt dýþýnda kurulu bu nitelikteki kuruluþlarýn Türkiye'deki þubelerini, Finansal holding þirketi: içlerinden en az bir tanesi bir kredi kuruluþu olmak þartýyla, baðlý ortaklýklarýnýn tümü veya çoðunluðu kredi kuruluþu veya finansal kuruluþ olan þirketi, Þube: Elektronik iþlem cihazlarýndan ibaret birimler hariç olmak üzere, bankalarýn baðýmlý bir parçasýný oluþturan ve bu kuruluþlarýn faaliyetlerinin tamamýný veya bir kýsmýný kendi baþýna yapan, sabit ya da seyyar bürolar gibi her türlü iþ yerini, Merkez þube: Yurt dýþýnda kurulu bir bankanýn Türkiye'de açtýðý ilk þubeyi, Fon bankasý: Mülga 3182 sayýlý Bankalar Kanunu, bu Kanunla yürürlükten kaldýrýlan 4389 sayýlý sayýlý Bankalar Kanunu ve bu Kanun uyarýnca temettü hariç ortaklýk haklarý ile yönetimi ve denetimi Fona intikal eden bankalar ile Fonun çoðunluk hissesine sahip olduðu bankalarý, Finansal kuruluþ: Kredi kuruluþlarý dýþýnda kalan ve sigortacýlýk, bireysel emeklilik veya sermaye piyasasý faaliyetlerinde bulunmak veya bu Kanunda yer alan faaliyet konularýndan en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluþlar ile kalkýnma ve yatýrým bankalarý ve finansal holding þirketlerini, Kontrol: Bir tüzel kiþinin; sermayesinin, asgari yüzde elli birine sahip olma þartý aranmaksýzýn, çoðunluðuna doðrudan veya dolaylý olarak sahip olunmasý suretiyle veya bu çoðunluða sahip olunmamakla birlikte imtiyazlý hisselerin elde bulundurulmasý suretiyle veya diðer hissedarlarla yapýlan anlaþmalara istinaden oy hakkýnýn çoðunluðu üzerinde tasarruf ta bulunulmasý suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoðunluðunu atayabilme ya da görevden alma gücünün elde bulundurulmasýný, Ana ortaklýk: Kontrolündeki ortaklýklar ile Kurul tarafýndan belirlenen usul ve esaslarla tanýmlanan ortaklýklarýn finansal tablolarýný kendi nezdinde konsolide eden banka veya finansal holding þirketini, Baðlý ortaklýk: Ana ortaklýðýn kontrolü altýnda faaliyet gösteren ortaklýklarý, Nitelikli pay: Bir ortaklýðýn sermayesinin veya oy haklarýnýn doðrudan veya dolaylý olarak yüzde on veya daha fazlasýný teþkil eden paylar ile bu oranýn altýnda olsa dahi yönetim kurullarýna üye belirleme imtiyazý veren paylarý, Hakim ortak: Bir ortaklýðý doðrudan ya da dolaylý olarak, tek baþýna veya birlikte kontrol eden gerçek veya tüzel kiþiyi,.,~;:;~::.,,",.,';{:j' r,ý;m;',l,.. ",Ir.-;~" "-:,-~ 2!tj~~; "'::~~~;.~~;.t,~:.,if.~ """'",' \ ~ ';;,~~~~:~:::. \.., '~j,'

5 Yöneticiler: Bankanýn yönetim kurulu, denetim komitesi ve kredi komitesi baþkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardýmcýlarý ve imza yetkisine sahip mensuplarýndan; bölge müdürleri, þube müdürleri ve genel müdürlük merkez teþkilatýnda yer alan bölüm, kýsým, grup ve bunlara eþdeðer isimler altýnda faaliyet gösteren birimlerin yöneticilerini, Mevduat: Yazýlý ya da sözlü olarak veya herhangi bir þekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsýz veya bir i.vaz karþýlýðýnda, istendiðinde ya da belli bir vadede geri ödenmek üzere kabul edilen parayý, Tasarruf mevduatý: Mevduat bankalarý nezdinde açtýrýlan, gerçek kiþilere ait ve münhasýran çek keþide edilmesi dýþýnda ticari iþlemlere konu olmayan mevduat hesaplarýný, Özel cari hesap: Katýlým bankalarýnda açýlabilen ve istenildiðinde kýsmen veya tamamen' her an geri çekilebilme özelliði taþýyan ve karþýlýðýnda hesap sahibine herhangi bir getiri ödenmeyen fonlarýn oluþturduðu hesaplarý, Katýlma hesabý: Katýlým bankalarýna yatýrýlan fonlarýn bu kurumlarca kullandýrýlmasýndan doðacak kar veya zarara katýlma sonucunu veren, karþýlýðýnda hesap sahibine önceden belirlenmiþ herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanýn aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen fonlarýn oluþturduðu hesaplarý, Katýlým fonu: Katýlým bankalarý nezdinde açtýnlan gerçek ve tüzel kiþilere ait özel cari hesap ve katýlma hesaplannda yer alan parayý, Destek hizmeti kuruluþu: Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde bu Kanun kapsamýndaki kuruluþlara ana hizmetlerinin uzantýsý veya tamamlayýcýsý niteliðinde hizmet veren kuruluþlarý, Kýyý bankacýlýðý: Bankacýlýk faaliyetleri, kurulu bulunulan ülke harici ile sýnýrlý tutulan veya ülke genelinde uygulanan ekonomik ve mali mevzuata tabi olmayan ya da kurulu bulunulan ülkede yerleþik olanlardan mevduat ve fon kabulünün yasaklandýðý bankacýlýðý, ifade eder. Faaliyet konularý Madde 4- Bankalar, diðer kanunlarda öngörülen hükümler saklý kalmak kaydýyla aþaðýda belirtilen faaliyetleri gerçekleþtirebilirler: a) Mevduatkabulü, b) Katýlým fonu kabulü, c) Nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi verme iþlemleri, d) Nakdi ve kaydi ödeme ve fon transferi iþlemleri, muhabir bankacýlýk veya çek hesaplarýnýn kullanýlmasý dahil her türlü ödeme ve tahsilat iþlemleri, e) Çek ve diðer kambiyo senetlerinin iþtirasý iþlemleri, f) Saklama hizmetleri, g) Kredi kartlarý, banka kartlarý ve seyahat çekieri gibi ödeme vasýtalarýnýn ihracý ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi iþlemleri, h) Efektif dahil kambiyo iþlemleri; para piyasasý araçlarýnýn alým ve satýmý; kýymetli maden ve taþlarýn alýmý, satýmý veya bunlarýn emanete alýnmasý iþlemleri,. i) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasasý araçlarýna, mala, kýymetli madeniere ve dövize dayalý; vadeli iþlem sözleþmelerinin, opsiyon sözleþmelerinin, birden.;{.;1'!'-:r~i 3 f~"::-ýý.'"'., "".,,','

6 fazla türevaracý içeren basit veya karmaþýk yapýdaki finansal araçlarýn alýmý, satýmý ve aracýlýk iþlemleri, j) Sermaye piyasasý araçlarýnýn alým ve satýrný ile geri alým veya tekrar satým taahhüdü iþlemleri, k) Sermaye piyasasý araçlarýnýn ihraç veya halka arz yoluyla satýþýna aracýlýk iþlemleri, I) Daha önce ihraç edilmiþ olan sermaye piyasasý araçl<;ýrýnýn aracýlýk maksadýyla alým satýmýnýn yürütülmesi iþlemleri, m) Baþkalarý lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi iþlemleri gibi garanti iþleri, n) Yatýnm danýþmanlýðý iþlemleri, o) Portföy iþletmeciliði ve yönetimi, p) Hazine Müsteþarlýðý ve/veya Merkez Bankasý ve kuruluþ birlikleri nezdinde oluþturulan bir sözleþme kapsamýnda üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alým satým iþlemlerine iliþkin piyasa yapýcýlýðý, r) Faktöring ve forfaiting iþlemleri, s) Bankalararasý piyasada para alým satýmý iþlemlerine aracýlýk, t) Yatýnm fonu yönetimi iþlemleri, u) Finansal kiralama iþlemleri, v) Sigorta acenteliði ve bireysel emeklilik aracýlýk hizmetleri, y) Kurulca belirlenecek diðer faaliyetler. Mevduat bankalarý birinci fýkranýn (b) ve (u), katýlým bankalarý (a), kalkýnma ve yatýrým bankalarý (a) ve (b) bentlerinde belirtilen faaliyetleri gerçekleþtiremezler. Dolaylý pay sahipliði Madde 5- Bu Kanunun uygulanmasýnda, gerçek kiþilere ait dolaylý pay sahipliðinin belirlenmesinde, bir gerçek kiþi ile eþ ve çocuklarýna ve bunlarýn sýmrsýz sorumlulukla katýldýklarý ortaklýklara veya bu kiþi veya ortaklýklarýn ayn ayn veya birlikte kontrol ettikleri ortaklýklara ait paylar birlikte dikkate alýnýr. Tüzel kiþilere ait dolaylý pay sahipliðinin belirlenmesinde, bunlara ait paylar ile bunlann kontrol ettikleri ortaklýklara ait paylar birlikte hesaplanýr. Bu madenin uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar Kurul tarafýndan belirlenir. ÝKÝNCÝ KýsýM Ýzne Tabi Ýþlemler BIRINCI BOLUM Kuruluþ ve Faaliyet izinleri Kuruluþ veya Türkiye'de þube ve temsilcilik açma izni Madde 6- Türkiye'de bir bankanýn kurulmasýna veya yurt dýþýnda kurulmuþ bir bankanýn Türkiye'deki ilk þubesinin açýlmasýna, bu Kanunda öngörülen þartlarýn yerine getirilmesi kaydýyla, Kurulun en az beþ üyesinin ayný yöndeki oyuyla alýnacak kararla izin verilir. Ýzin için yapýlacak baþvurulara ve iznin verilmesine iliþkin usw ve es.aslar Kurulca çýkarýlacak yönetmelikle belirlenir. Ýzne iliþkin karar, baþvurunun yapýldýðý ya da baþvuruda eksiklik bulunmasý halinde, istenilen bilgi ve belgelerin tamamlandýðý tarihten itibaren üç ay -'~~~ 4 i:' :t""., ~A" ~.;..""'iv"'.' \.?;,~,~~1:r "'.!~:

7 içinde ilgiliye bildirilir. hale gelir. Eksikliklerin altý ay içinde giderilmemesi halinde baþvuru geçersiz Türkiye'de münhasýran kýyý bankacýlýðý faaliyetinde bulunmak üzere banka kurulmasý veya yurt dýþýnda kurulu bankalarca bu amaçla þube açýlmasý, bunlarýn faaliyet alanlarý ile finansal raporlama ve denetim usulleri ve faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulmasý hususlarý Kurul kararýyla belirlenir. Yurt dýþýnda kurulu bankalar, mevduat veya katýlým fonu kabul etmemek ve Kurulca belirlenecek esaslara göre faaliyet göstermek kaydýyla, Kurulun izni ile Türkiye'de temsilcilik açabilirler. Kuruluþ þartlarý Madde 7- Türkiye'de kurulacak bir bankaya; a) Anonim þirket þeklinde kurulmasý, b) Hisse senetlerinin nakit karþýlýðý çýkarýlmasý ve tamamýnýn nama yazýlý olmasý, c) Kurucularýnýn bu Kanunda belirtilen þartlarý haiz olmasý, d) Yönetimkurulu üyelerinin bu Kanunun kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen nitelikleri ve planlanan faaliyetleri gerçekleþtirebilecek mesleki tecrübeyi haiz olmasý, e) Öngörülen faaliyet konularýnýn planlanan malý, yönetim ve organizasyon yapýsý ile uyumlu olmasý, f) Nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiþ sermayesinin en az otuz milyon Yeni Türk Lirasý olmasý, g) Ana sözleþmesinin bu Kanun hükümlerine uygun olmasý, h) Kurumun etkin denetimini engellemeyecek þeffaf ve açýk bir ortaklýk yapýsý ve organizasyon þemasýna sahipolmasý, i) Konsolide denetimini engelleyici nitelikte herhangi bir hususun bulunmamasý, j) Öngörülen faaliyet konularýna ait iþ planlarýný, kuruluþun mali yapýsý ile ilgili projeksiyonlarýný sermaye yeterliliðini de içerecek þekilde, ilk üç yýl için bütçe planýný ve yapýsal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programýný iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi de dahilolmak üzere ibraz etmesi, þartlarýný taþýmasý halinde kuruluþ izni verilir. Kalkýnma ve yatýrým bankalarý için ödenmiþ sermaye, birinci fýkranýn Ct) bendinde belirtilen tutarýn üçte ikisinden az olamaz. Bu maddenin uygulamasýna iliþkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Kurucularda aranan þartlar Madde 8- Bankalarýn kurucu ortaklarýnýn; a) Müflis veya konkordato ilan etmiþ olmamasý, b) Bu Kanunun 72 nci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yürürlüðe girmesinden önce Fona devredilmiþ olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamasý veya kontrolü elinde bulundurmamasý, c) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal kuruluþlarda, faaliyet izni kaldýrýlan kalkýnma ve yatýrým bankalarýnda, ortaklarýnýn temettü hariç ortaklýk haklarý ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacýlýk yapma ve mevduat ve katýlým fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldýrýlan kredi k~uluþlarýnda, Fona intikalinden ve/veya bankacýlýk yapma ve mevduat ve katýlým fonu kabul etme Ýzin ve..$~~~ ; ý- ~ gf'~ '"../.~.:Ý..,Q"", ~ 5

8 yetkileri kaldýrýlmadan önce nitelikli paya sahip olmamasý veya kontrolü elinde bulunduffi1amasý, d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uðramýþ olsalar bile aðýr hapis veya beþ yýldan fazla hapis cezasýyla cezalandýrýlmýþ olmamasý veya bu Kanun ile 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu ve ödünç para verme iþleri hakkýnda mevzuatýn hapis cezasý gerektiren hükümlerine muhalefet yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, salýýecilik, inancý kötüye ký.llianma, dolanýt iflas, görevi kötüye ký.iilanma gibi yüz kýzartýcý suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçýl.ýðý dýþýnda kalan kaçakçýlýk suçlarý, resmi ihale ve alým satýrnlara fesat karýþtýrma, karapara aklama veya Devletin þahsiyetine karþý iþlenen suçlar ile Devlet sýrlarýný açýða vurma, vergi kaçakçýlýðý suçlarýndan veya bu suçlara iþtirakten hükürolü bulunmamasý, e) GerekIi mali güç ve itibara sahip bulunmasý, t) Ýþin gerektirdiði dürüstlük ve yeterliliðe sahip olmasý, g) Tüzel kiþi olmasý halinde, risk grubu ile birlikte ortaklýk yapýsýnýn þeffaf ve açýk olmasý, þarttýr. Bankalarýn tüzel kiþi kurucu ortaklarýnýn doðrudan veya dolaylý olarak nitelikli paya sahip gerçek kiþi ortaklarýnýn bu maddenin birinci fýkrasýnýn (a), (b), (c), (d), (e) ve (t) bentlerinde yer alan þartlan taþýmasý gerekir. Türkiye'nin taraf olduðu uluslararasý anlaþmalarla kurulmuþ çok taraflý kredi kuruluþlan ve finansal kuruluþlar hakkýnda bu maddenin birinci fýkrasýnýn (b) ve ( c) bentleri uygulanmaz. Merkezi yurt dýþýnda bulunan bankalarýn Türkiye'de þube açma þartlarý Madde 9- Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerekli izni alarak Türkiye'de þube açmak suretiyle faaliyet gösterecek yurt dýþýnda kurulu bir bankanýn; a) Merkezinin bulunduðu ülkede esas faaliyetlerinde yasaklamanýn bulunmamýþ olmasý, b) Merkezinin bulunduðu ülkenin yetkili denetim merciinin Türkiye' de faaliyet göstermesine iliþkin olumsuz görüþünün bulunmamasý, c) Ödenmiþ sermayesinin TÜrkiye'ye tahsis edilen kýsmýmn 7 nci maddede belirtilen miktardan az olmamasý, d) MüdÜrler kurulu üyel.erinin, kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen þartlarý ve planlanan faaliyetleri gerçekleþtirebilecek mesleki tecrübeyi haiz olmalarý, e) Ýzin kapsamýndaki faaliyet konularýna ait iþ planlarým, ilk üç yýl için bütçe planýný ve yapýsal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programýný ibraz etmesi, t) Dahilolduðu grubun ortaklýk yapýsýmn þeffaf ve açýk olmasý, þarttýr. Merkezinin bulunduðu ülkedeki yerel düzenlemelere aykýrýlýklarý nedeniyle faaliyeti yasaklanan konularda faaliyet izni için baþvuru yapýlamaz. Faaliyet izni Madde ýo- Bu Kanunun 6 ncý maddesi çerçevesinde kuruluþ veya T~kiye'de þube açma izni alan bankalarýn, Kuruldan ayrýca faaliyet izni almasý þarttýr. Bir beyanname ile yapýlacak baþvuru üzerine verilecek izin, Kurul tarafýndan aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça, ~"\~.",' ý!' ~,;;r :' ý- "" 1.., D{{ -.17.t,..,...~,,1'$ -rb..."'-.-.li:.:i f<j.?'~?~' 6 $)o ~,f ~~,.. ÝÝi ý,,~, $'" \'~J"';~ ~~,.'-.'- -',""'...'

9 4 üncü maddede belirtilen bütün faaliyetleri ayný maddenin son fýkrasýndaki sýnýrlamalar çerçevesinde kapsar. Verilen faaliyct izinlcri I~esmi Gazetedc yayýmlanýr. Kararýn, ilk izin baþvurusunun yapýldýðý tarihten itibaren en geç üç ay içinde verilmesi gerekir. Kurum, bu Kanun ve bu Kanuna dayanýlarak yapýlan düzenlemelerdeki þartlarý taþýmayanlara gerekli düzeltmeleri yapmalan ve eksiklikleri tamamlamalarý için altý ayý geçmemek üzere uygun bir süre verir. Bu süre içinde yeniden baþvuranlar hakkýnda yapýlan inceleme sonucunda durumlan uygun bulunmayanlara verilmiþ olankuruluþ izni geçersiz olur ve sonuçyazýlý olarak bildirilir. Kuruluþ izni almýþ olan bankalarýnfaaliyete geçebilmesi için; a) Sermayesinin nakit olarak ödenmiþ ve planlanan faaliyetleri gerçekleþtirebilecek düzeyde olmasý, b) Kurucularý tarafýndan 7 nci maddede belirtilen asgari sermayenin yüzde onu tutarýndaki sisteme giriþ payýnýn en az dörtte birinin Fon hesabýna yatýrýldýðýna dair belgenin ibraz edilmesi, c) Faaliyetlerinin kurumsal yönetim hükümlerine uygunluðunu saðlamasý ve yeterli personel ve teknik donanýma sahip olmasý, d) Yöneticilerinin, kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olmasý, e) Kurulca, faaliyet konularýný yürütebilecek yeterliliðe sahip olunduðu kanaatine varýlmasý, gerekir. Sisteme giriþ payýnýn ödenmeyen kýsmýnýn, faaliyete geçiþ tarihinden itibaren Kurulca belirlenecek ödeme planý çerçevesinde Fon hesabýna yatýnlacaðýna iliþkin taahhütnamenin Kuruma ibrazýzorunludur. Sisteme giriþpayý bir defaya mahsusolmak üzere alýnýr. Banka hissedarlarý sisteme giriþ payýnýn ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Bu maddenin uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslarý belirlemeye Kurul yetkilidir. Kuruluþ izninin iptali Madde 11- Bir bankanýn kuruluþ izni; a) iznin gerçeðe aykýn beyanlarla alýnmýþ olmasý, b) Kuruluþ izninin verildiði tarihten itibaren dokuz ay içerisinde faaliyet izni için baþvurulmamasý, c) Kuruluþ izninden vazgeçildiðinin beyan edilmesi, d) iznin verilmesinde aranan þartlarýn, faaliyete geçilinceyekadar kaybedilmesi, e) Faaliyet izni alýnamamýþolmasý, f) iradi olarak bu Kanunun 4 üncü maddesinde belýrtilen faaliyetlerin tümünden vazgeçilmesi ve iradi tasfiyenin tamamlanmasý, g) Devrolunan bankanýn birleþme veya bölünme iþlemlerinin tamamlanmasý, h) Bu Kanunun 107 nci maddesi kapsamýnda tasfiye veya iflas takibatýýýýn tamamlanmasý, hallerinden herhangi birinin gerçekleþmesi durumunda, Kurulun en az beþ üyesinin ayný yöndeki oyuyla alýnan kararla iptal edilir. Faaliyet izninin iptali Madde 12- Bir bankanýn; a) Faaliyet izninin gerçeðe aykýrý beyanlarla alýnmýþ olmasý, 7

10 b) Faaliyet izninin alýnmasýndan itibaren altý ay içinde faaliyete geçilmemesi veya bir yýl içinde kesintisiz altý ay süre ile faaliyette bulunulmamýþ olmasý, c) Faaliyet izninin alýndýðý tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili kuruluþ birliðine üye olunmamasý, d) Sisteme giriþ payýnýn kalan taksitlerinin Fon hesabýna yatýrýlmamýþ olmasý, hallerinden birinin gerçekleþmesi durumunda, Kurulun en az beþ üyesinin ayný yöndeki oyuy.la alýnan karar.ý.a, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a)ve (b) bentleri dýþýnda kalan faaliyet konularý tek tek sýnýrlanabilir ya da faaliyet izni kapsamýndan çýkarýlabilir veya faaliyet izni iptal edilebilir. Bu durum ilgililere yazýlý olarak bildirilir ve Resmi Gazetede yayýmlanýr. Türkiye'de þubesi bulunan yurt dýþýnda kurulu bankalarýn, kurulu bulunduklarý ülkede herhangi- bir nedenle faaliyet izninin kaldýrýlmasý, faaliyetlerinin durdurulmasý, iflas veya tasfiyelerine karar verilmesi veya konkordato ilan etmeleri halinde, bunlarýn Türkiye'deki þubelerinin faaliyet izinleri Kurul tarafýndan kaldýrýlýr. Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýmn (a) veya (b) bentleri kapsamýnda bir kredi kuruluþuna verilen yetkinin Kurul tarafýndan kaldýrýlmasý, faaliyet izninin kaldýrýlmasý hükmündedir. Yurt içinde þube açma Madde 13- Kurulca belirlenecek esaslara ve bu Kanunda yer alan kurunýsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere uyulmuþ olmasý ve Kurunýa bildirilmesi þartýyla bankalarca yurt içýnde þube açýlmasý serbesttýr. Sýnýr ötesi faaliyetler Madde 14- Türkiye'de kurulan bankalarýn, kýyý bankacýlýðý bölgeleri de dahilolmak üzere yurt dýþýnda þube veya temsilcilik açmalarý, ortaklýk kurmalarý veya kurulmuþ ortaklýklara katýlmalarý, bu Kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere ve Kurulca belirlenecek esaslara uyulmasý kaydýyla Kurulun iznine tabidir. Baðýmsýz denetim, deðerleme ve destek hizmeti kuruluþlarýnýn yetkilendirme izni Madde 15- Bankalarýn baðýmsýz denetim, deðerleme ve destek hizmeti faaliyetlerini gerçekleþtirecek olan kuruluþlarýn yetkilendirilmesine, yetkilerinin geçici veya sürekli olarak kaldýrýlmasýna Kuý:ulca karar verilir. Buna iliþkin usul ve esaslar ilgili meslek birliklerinin görüþü alýnarak Kurulca belirlenir. ÝKÝNCÝ BÖLÜM Ana Sözleþmeye Ýliþkin Hükümler Ana sözleþme deðiþiklikleri Madde 16- Bankalarýn ana sözleþme deðiþikliklerinde Kurumun uygun görüþü aranýr. Kururnca uygun görülmeyen deðiþiklikler genel kurulda karara baðlanamaz. Kurumun uygun görüþü alýý1ll1aksýzýn yapýlan ana sözleþme deðiþiklikleri Ticaret Siciline tescil edilemez. Ana sözleþme deðiþikliði için bu Kanun ve ilgili diðer mevzuatta öngörülen izin, onay veya olumlu görüþ baþvurularý, yetkili mercilerce onbeþ iþ günü içinde cevaplandýnlýf. - :,Ý-ý:,:"f!!:;"":,,.. '" ;.".i.. "'--ý,'".;.!,..;:,,'tl', "'- '1" "";"""~'.)"".' 8

11 Bankalar ana sözleþmelerini güncelolarak internet sayfalarýnda yayýnlar. Ana sözlcþmcl~rin güncclleþtirilmcsi, d~ði:;;ikliklcrin gcrçcklcþtiði tarihten itibaren on iþ günü içerisinde yapýlmak zorundadýr. Sermaye artýrýmlarý.. Madde 17- Sermaye artýrýmlarýnýn, her türlü muvazaadan ari olarak, ilgili mevzuatla ilave edilmesine izin verilen kaynaklar hariç, iç kaynaklara baþvurulmadan nakden ödenmesi þarttýr. Sermaye artýrýmýnýn Ticaret Siciline tescil edilmesinde Kurumunuygun gö~ü aranýr, Sermayenin mevzuata aykýrý olarak artýrýldýðý tespit edilen kýsmý, özkaynak hesabýnda dikkate alýnmaz. Bu madde kapsamýnda sermaye artýrýmýna iliþkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Pay edinim ve devirleri Madde 18- Bir kiþinin, bir bankada doðrudan veya dolaylý pay sahipliði yoluyla sermayenin yüzde onunu ve daha fazlasýný temsil eden paylarý edinmesi veya bir ortaða ait doðrudan veya dolaylý paylarýn sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuzüç veya yüzde ellisini aþmasý sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortaða ait paylarýn, bu oranlarýn altýna düþmesi sonucunu veren pay devirleri Kurulun iznine tabidir. Yönetim kuruluna veya denetim komitesine üye belirleme imtiyazý veren paylann tesisi, devri veya yeni imtiyazlý pay ihracý yukarýdaki oransal sýmrlara bakýlmaksýzýn Kurulun iznine tabidir. Bu izinlerin verilmesinde, bankanýn devralýnan hisselerinin nominal deðerinin yüzde biri oranýnda devir payýnýn devralan tarafýndan Fona yatýrýlmasý zorunludur. Ortak sayýsýnýn beþten aþaðý düþmesine yol açan iþlemler ile izin alýnmadan yapýlan pay devirleri pay defterine kaydolunmaz. Bu hükme aykýrý olarak pay defterine yapýlan kayýtlar hükümsüzdür. Oy hakký edinilmesi ve hisseler üzerinde intira hakký tesisinde de bu hükümuygulanýr. Nitelikli paya sahip olan ortaklarýn kurucularda aranan nitelikleri taþýmasý þarttýr. Kurucularda aranan nitelikleri kaybeden nitelikli paya sahip ortaklar temettü dýþýndaki ortaklýk haklarýndan yararlanamaz. Bu halde, diðer ortaklýk haklarý Kurumun bildirimi üzerine Fon tarafýndan kullanýlýr. Bu ortaklar sermayedeki doðrudan ve dolaylý paylarý ~de onun altýna düþene kadar rüçhan haklarýný kullanamazýar. Bir bankanýn sermayesinin yüzde on veya daha fazlasýna sahip olan tüzel kiþilerin paylarýnýn doðrudan veya dolaylý olarak birinci fýkrada belirtilen oranlar veya esaslar dahilinde el deðiþtirmesi, devralacak ortaðýn kurucularda aranan nitelikleri taþýmasý þartýyla Kurulun iznine tabidir. Kurulun izni olmadan paylarýn devredilmesi halinde, tüzel kiþinin temettü hariç ortaklýk haklarý Fon tarafýndan kullanýlýr. Hisseleri borsada iþlem gören bankalarýn hisselerinin borsadan alýnmasý ve bir bankanýn hisselerinin 2004 sayýlý Ýcra ve Ýflas Kanunu hükümlerine göre icra dairesinden satýn alýnmasý durunýunda gerçekleþtirilecek iþlemlere ve bu maddenin uygulanmasý~a dair usul ve esaslar Kurulca belirlenir...",,""- >,p' ~r-~,,'r -i:~-7 1 / ~., ", ",~,..,., ""." 10,- 9 ~,~:~~~;;

12 ÜÇÜNCÜBÖLÜM Birleþme, Bölünme, Hisse Deðiþimi ve iradi Tasfiye Birleþme, bölünme ve hisse deðiþimi Madde 19- Türkiye'de faaliyette bulunan bankalardan birinin; diðer bir veya birkaç banka veya finansal kuruluþ ile birleþmesi veya bütün aktif ve pasifini Türkiye'de faaliyette bulunaý1 diðer bir bankaya devretmesi, devir almasý veya bölül1lnesi ya da hisse deðiþimi Kurulun iznine baðlýdýr. Bu tür iþlemlere iliþkin gerekli izin verilmeden önce danýþma mahiyetinde Rekabet Kurulunun, halka açýk kuruluþlarda ise Sermaye Piyasasý Kurulunun görüþü alýnýr. Ýzin tarihinden itibaren üç ay içinde ilgili bankalarýn yetkili organlarýnca karar alýnarak gerekli iþlemlere geçilmediði takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bankalarýn bu Kanun hükümlerine göre birleþme, bölünme ve devirlerinde 6762 sayýlý Türk Ticaret Kanunu ile devir veya birleþmeye konu bankalarýn toplam aktiflerinin sektör içindeki paylarýnýn yüzde yirmiyi geçmemesi kaydýyla 4054 sayýlý Rekabetin Korunmasý Hakkýnda Kanunun 7, 10 ve 11 inci maddeleri hükümleri uygulanmaz. Birleþme veya devir iþleminin kesinleþmesini müteakip, devredilen bankanýn bütün hak, alacak, borç ve yükümlülükleri devralan bankaya geçer ve devredilen bankanýn tüzel kiþiliði sona ererek kaydý Ticaret Sicilinden silinir. Bu madde hükmünün uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar Kurum tarafýndan çýkarýlacak yönetmelik ile belirlenir. iradi tasfiye Madde 20- Bankalarýn faaliyetlerine son venneleri ve tasfiyeleri Kurulun iznine ve Kurumun denetimine tabidir. Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar faaliyetlerine son vennek ve bunlan tasfiye etmek istedikleri takdirde, durumu Türkiye çapýnda basýmý ve daðýtýmý yapýlan en az iki gazete ile ilan ve mevduat sahipleri veya katýlým fonu sahipleri ile alacaklýlanna veya bu durumda sayýlabilecek kiþi ve kurumlara teblið ederek ellerinde bulunan ayni ve nakdi her türlü mevduat veya katýlým fonu ile emanet ve cari hesap bakiyelerini ve sair borçlarýný, vadeli olsalar bile vadelerini beklemeksizin iki ay içinde iadeye ve bu süre içerisinde sahibi baþvunnayan ayni ve nakdi her türlü mevduat, katýlým fonu, emanet ve alacaklan Kuruma tevdi etmeye mecburdurlar. Kurum, bu suretle verilen deðerleri, takip eden yýl baþýndan baþlamak üzere on yýl süre ile her yýl baþýnda usulüne göre ilan etmek suretiyle saklar. Son ilan tarihinden itibaren altý ay içinde aranmayan bu deðerler Fona gelir kaydolunur. Bu madde hükmünün uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar Kurum tarafýndan çýkarýlacak yönetmelik ile belirlenir. DÖRDÜNCÜBÖLÜM Ýzin Baþvurularýnýn Reddi Ýzin baþvurularýnýn reddi Madde 21- Bu Kanun hükümleri uyarýnca Kuruma yapýlan izin baþvurularý; denetimin etkin bir þekilde ira edilmesine engelolabilecek nitelikte doðrudan veya dolaylý herhangi bir iliþkinin varlýðý veya izne tabi iþlem için öngörülen koþullarýn, niteliklerin, yeterliliklerin izin baþvurusu esnasýnda ya da deðerlendirme sürecinde saðlanamamasý veya kaybedilmesi halinde Kurulca reddedilir. Ret kararlarý ilgililere gerekçeli olarak bildirilir. ýo

13 Ü ÇÜN CÜ KýSýM Kurumsal Yönetim BÝRÝNCÝ BÖLÜM Yönetim Kurumsal yönetim ilkeleri Madde 22- Kurumsal yönetime iliþkin yapý ve süreçler ve bunlara iliþkin ilkeler Sermaye Piyasasý Kurulu ile kuruluþ birliklerinin de görüþü alýnarak Kurul tarafýndan belirlenir. Yönetim kurulu Madde 23- Bankalarýn yönetim kurullarý genel müdür dahil beþ kiþiden az olamaz. Genel müdür, bulunmadýðý hallerde vekili, yönetim kurulunun doðal üyesidir. Bu Kanunda genel müdür için öngörülen þartlar, yönetim kurulu üyelerinin yandan bir fazlasý için de aranýr. Murahhas üyelerin genel müdürde aranan þartlan taþýmalan zorunludur. Yönetim kurulu üyeliðine seçilenler ve herhangi bir nedenle boþalma halinde görevlendirilenler, bu maddede aranan þartlarý taþýdýklarýný gösteren belgelerle birlikte yedi iþ günü içerisinde Kuruma bildirilir. Genel müdürlük ve yönetim kurulu baþkanlýðý görevleri ayný kiþi tarafýndan icra edilemez. Yönetim kurulu üyelerinin bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (a), (b),( c ),( d) ve (t) bentlerinde belirtilen þartlarý taþýmasý gerekir. Türkiye'de þube açmak suretiyle faaliyette bulunan yurt dýþýnda kurulu bankalarýn Türkiye'deki yönetim merkezlerinde, yönetim kurulu yetki ve sorumluluklarýný taþýyan, merkez þube müdürünün de dahilolduðu en az üç kiþilik bir müdürler kurulu oluþturmalarý zorunludur. Bu Kanunun uygulanmasýndamüdürler kurulu yönetý1i1 kurulu hükmündedir. Ýç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak tesis edilmesi, iþlerliðinin, uygunluðunun ve yeterliliðinin saðlanmasý, fýnansal raporlama sistemlerinin güvence altýna alýnmasý, banka içindeki yetki ve sorumluluklarýn belirlenmesi, yönetim kurulunun sorumluluðundadýr. Denetim komitesi Madde 24- Bankalarýn, yönetim kurullannca yönetim kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardýmcý olmak üzere denetim komitesi oluþturulur. Denetim komitesi en az iki üyeden oluþur. Denetim komitesi üyeleri icra! görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri arasýndan seçilir. Türkiye'de þube olarak faaliyet gösteren bankalarda ise kendisine baðlý icra! mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan müdürler kurulu üyelerinden biri görevlendirilir. Ana ortaklýk niteliðinde bir kuruluþ bulunmasi halinde; denetim komitesinin ana ortaklýk niteliðindeki kuruluþ çatýsý altýnda oluþturulmasý yeterlidir. Denetim komitesi üyelerinin, Kurulca belirlenen niteliklere sahip olmalarý þarttýr. Buna iliþkin bilgi ve belgeler atamanýn yapýlmasýný müteakiben en geç yedi iþ günü içinde Kuruma bildirilir. Denetim komitesi, yönetim kurulu adýna bankanýn iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliðini ve yeterliliðini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin bu Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde iþleyiþini ve üret,ilen bilgilerin bütünlüðünü gözetmek, baðýmsýz denetim kuruluþlanmn yönetim kurulu tarafýndan seçilmesinde gerekli ön deðerlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu tarafýndan seçilen ~~,~ii'ô~~c ~ "~~:' $ r, ili ý!"~- 'l Q, ~...w..,.." '«..f~,j;.t ~~ '\,' 11 1" cr""""".ý:.~":" 'i'..','r'~~ý;/'"","')\,,/ '. '!ý~, ',:1 '~~~~; 'f"'! ':;\..-;';1 k'~".

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir

Detaylı

BANKACILIK KANUNU BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

BANKACILIK KANUNU BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19/10/2005 Resmi Gazete Tarihi : 01/11/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25983 (Mükerrer) Amaç BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- Bu Kanunun amacı, finansal

Detaylı

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren 9537 BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19/10/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/11/2005 Sayı : 25983 (Mük.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren 9537 BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19/10/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/11/2005 Sayı : 25983 (Mük.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

5411 Sayılı BANKACILIK KANUNU. 14 Mart 2006 tarih ve 26108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan 5472 sayılı Kanun

5411 Sayılı BANKACILIK KANUNU. 14 Mart 2006 tarih ve 26108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan 5472 sayılı Kanun 5411 Sayılı BANKACILIK KANUNU 14 Mart 2006 tarih ve 26108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan 5472 sayılı Kanun & 30 Mayıs 2007 tarih ve 26537 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 5667 sayılı Kanun & 8 Mayıs

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU KREDİ KURULUŞLARI KANUNU TASARISI TASLAĞI (ÜÇÜNCÜ GÖZDEN GEÇİRME İÇİN HAZIRLANAN METİN)

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU KREDİ KURULUŞLARI KANUNU TASARISI TASLAĞI (ÜÇÜNCÜ GÖZDEN GEÇİRME İÇİN HAZIRLANAN METİN) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU KREDİ KURULUŞLARI KANUNU TASARISI TASLAĞI (ÜÇÜNCÜ GÖZDEN GEÇİRME İÇİN HAZIRLANAN METİN) DÜZENLEMELER DAİRESİ 19.08.2004 Madde İÇİNDEKİLER Sayfa BİRİNCİ KISIM 1

Detaylı

Kanun Numarasý: 4562

Kanun Numarasý: 4562 BÝRÝNCÝ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ KANUNU Kanun Numarasý: 4562 Kabul Tarihi: 12/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Sayýsý:

Detaylı

98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ªÝRKETLER SMIST ÝSTANBUL 25 A TÝPÝ BORSA YATIRIM FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 FÝNANSBANK A.ª. tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ KANUNU Önsöz: Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin kuruluþunu, iþleyiþini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný kapsayan

Detaylı

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu r T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23734 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Bankalar Kanunu Kanun No. 4389

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI MENKUL KIYMET ALIM SATIM RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU VARANTLARA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli)

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 1 2 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU Kanun No : 6361 Kabul Tarihi : 21.11.2012 R.G. Yayım

Detaylı

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO UYGUNLUK TESTÝ Bu anketin amacý size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadýðýnýzýn anlaþýlmasý,

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

Grant Thornton. Haber Bülteni

Grant Thornton. Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý : 8 Nisan - Mayýs - Haziran 2013'ün ilk çeyreðinde güzel bir ödül haberi ile mutlu olduk. Grant Thornton, International Accounting Bulletin jürisi tarafýndan "Network

Detaylı

38. yýl 27 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETLEME KURULU RAPORU Yönetim Kurulumuzun 15.2.28 tarih ve 28/7 sayýlý toplantýsýnda incelenerek kabul edilmiþ ve Genel Kurul

Detaylı

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı: 18285 1 2 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE

Detaylı

PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ Hazýrlayan: Berna Özþar Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði Avrupa Birliði Uzmaný AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ ISBN No: 978-975-6109-24-3

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

YENÝ VÝZYON YENÝ PLANLAMA DÖNEMÝ Þakir Ercan GÜL, Sayfa 3 te

YENÝ VÝZYON YENÝ PLANLAMA DÖNEMÝ Þakir Ercan GÜL, Sayfa 3 te B Ý L Ý M S E L Y A Y I N O R G A N I TMSF yýl: 8 sayý: 35 Ekim-Kasým-Aralýk 2013 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU YENÝ VÝZYON YENÝ PLANLAMA DÖNEMÝ Þakir Ercan GÜL, Sayfa 3 te BANKACILIK PÝYASASINDA YENÝ

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR Sunuþ Bilindiði üzere, Avrupa Birliði Tek Sigorta Piyasasýna uyum sürecinde olan sektörümüz için son derece önemli konulardan biri de Avrupa Birliði'nde

Detaylı