T.C. Konu: "7r 30/:3 /200S. TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. Sayý.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Konu: "7r 30/:3 /200S. TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. Sayý."

Transkript

1 Konu: ~ "7r T.C. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü Sayý 30/:3 /200S Kanun Tasansý TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA Baþkanlýðýmza arzý Bakanlar Kurulu'nca Kanunu Tasarýsý" ile gerekçesi iliþikte gönderilmiþtir. 14/2/2005 tarihinde kararlaþtýrýlan "Bankacýlýk Gereðini arz ederim. EKÝ : 1- Kanun Tasansý 2- Gerekçe (GencI-Madde)

2 1 _'l C#~ " i( T.C. IJAÞIJAKANLIK KANUNLAR VE I<ARARLAR GENELMÜDÜRLÜÐÜ TL 850 Yürürlük Madde ý 75- Bu Kanun yayýmý tarihinde yürürlüðe girer. Yürütme Madde ý 76- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Eki 7i::frL.t--T ( /% AGUl Adalet Bakaný r Q A.ÞENER - M.AYDIN ~ Devlet Bakaný,,:~~~~~j~t MA.ÞAHIN G.AKÞIT Devlet Bakaný /' '"<ow ~:C, Maliye Bakaný \ 9. YILDIRIM Ulastýrma Bakaný \M' ~\ ~G'~, / ~ ~~;,;.JI.E.MýnlCU -M. ~""Þe5 o 106 tij- ~ ~ MH.GULER v \. Sanavi V~T..~!~~~ --ý.b.atalay '-, Deyl~~~k'1n'- '\..- DU5y:ýNo E.MUMCU Kültür ve Turizm Bakaný O.PEf'E

3 Banka: BANKACýLýK KANUNU TASARýSý BÝRÝNCÝ KýsýM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanununamacý, finansal piyasalarda güven ve istikrarýn saðlanfl;1asýna, kredi sisteminin etkin bir þekilde çalýþmasýna, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korumnasýnailiþkin usaiye esaslarý düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Türkiye'de kurulu mevduat bankalarý, katýlým bankalarý, kalkýnma ve yatýrým bankalarý, yurt dýþýnda kurulu bu nitelikteki kuruluþlarýn Türkiye' deki þubeleri, finansal holding þirketleri, Türkiye Bankalar Birliði, Türkiye Katýlým Bankalarý Birliði, Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu ve bunlarýn faaliyetleri bu Kanun hükümlerine tabidir. Özel kanunlarla kurulmuþ olan bankalar hakkýnda da kanunlarýnda yer alan hükümler saklý kalmak kaydýyla bu Kanun hükümleri uygulanýr. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler tatbik olunur. Tanýmlar ve kýsaltmalar Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasýnda; iliþkili Bakan: Baþbakan veya görevlendireceði Devlet Bakaným~ Kurul: Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, Kurum: Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumunu, Baþkan: Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurulu Baþkanýný, Merkez Bankasý: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý Anonim Þirketini, Fon: TasarrufMevduatýSigorta Fonunu, FonKurulu: TasarrufMevduatý SigortaFonu Kurulunu, Fon Baþkaný: TasarrufMevduatý Sigorta Fonu Kurulu Baþkanýný, Kredi kuruluþu: Mevduat bankalarýný ve katýlým bankalarýný, Kuruluþ birlikleri: Türkiye Bankalar Birliði ve Türkiye Katýlým Bankalarý Birliðini, Mevduat bankalarý ve katýlým bankalarý ile kalkýnma ve yatýrým bankalarýný, Mevduat bankasý: Bu Kanuna göre kendi nam ve hesabýna mevduat ka~ul etmek ve kredi kullandýrmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluþlar ile yurt dýþýnda kurulu bu nitelikteki kuruluþlarýn Türkiye'deki þubelerini, -

4 Katýlým bankasý: Bu Kanuna göre özel cari ve katýlma hesaplarý yoluyla fon toplamak ve kredi kullandýrmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluþlar ile yurt dýþýnda kurulu bu nitelikteki kuruluþlarýn Türkiye'deki þubelerini, Kalkýnn1a ve yatýrým bankasý: Bu Kanw1a göre mevduat veya katýlým fonu kabul etme dýþýnda; kredi kullandýrmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getiren kuruluþlar ile yurt dýþýnda kurulu bu nitelikteki kuruluþlarýn Türkiye'deki þubelerini, Finansal holding þirketi: içlerinden en az bir tanesi bir kredi kuruluþu olmak þartýyla, baðlý ortaklýklarýnýn tümü veya çoðunluðu kredi kuruluþu veya finansal kuruluþ olan þirketi, Þube: Elektronik iþlem cihazlarýndan ibaret birimler hariç olmak üzere, bankalarýn baðýmlý bir parçasýný oluþturan ve bu kuruluþlarýn faaliyetlerinin tamamýný veya bir kýsmýný kendi baþýna yapan, sabit ya da seyyar bürolar gibi her türlü iþ yerini, Merkez þube: Yurt dýþýnda kurulu bir bankanýn Türkiye'de açtýðý ilk þubeyi, Fon bankasý: Mülga 3182 sayýlý Bankalar Kanunu, bu Kanunla yürürlükten kaldýrýlan 4389 sayýlý sayýlý Bankalar Kanunu ve bu Kanun uyarýnca temettü hariç ortaklýk haklarý ile yönetimi ve denetimi Fona intikal eden bankalar ile Fonun çoðunluk hissesine sahip olduðu bankalarý, Finansal kuruluþ: Kredi kuruluþlarý dýþýnda kalan ve sigortacýlýk, bireysel emeklilik veya sermaye piyasasý faaliyetlerinde bulunmak veya bu Kanunda yer alan faaliyet konularýndan en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluþlar ile kalkýnma ve yatýrým bankalarý ve finansal holding þirketlerini, Kontrol: Bir tüzel kiþinin; sermayesinin, asgari yüzde elli birine sahip olma þartý aranmaksýzýn, çoðunluðuna doðrudan veya dolaylý olarak sahip olunmasý suretiyle veya bu çoðunluða sahip olunmamakla birlikte imtiyazlý hisselerin elde bulundurulmasý suretiyle veya diðer hissedarlarla yapýlan anlaþmalara istinaden oy hakkýnýn çoðunluðu üzerinde tasarruf ta bulunulmasý suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoðunluðunu atayabilme ya da görevden alma gücünün elde bulundurulmasýný, Ana ortaklýk: Kontrolündeki ortaklýklar ile Kurul tarafýndan belirlenen usul ve esaslarla tanýmlanan ortaklýklarýn finansal tablolarýný kendi nezdinde konsolide eden banka veya finansal holding þirketini, Baðlý ortaklýk: Ana ortaklýðýn kontrolü altýnda faaliyet gösteren ortaklýklarý, Nitelikli pay: Bir ortaklýðýn sermayesinin veya oy haklarýnýn doðrudan veya dolaylý olarak yüzde on veya daha fazlasýný teþkil eden paylar ile bu oranýn altýnda olsa dahi yönetim kurullarýna üye belirleme imtiyazý veren paylarý, Hakim ortak: Bir ortaklýðý doðrudan ya da dolaylý olarak, tek baþýna veya birlikte kontrol eden gerçek veya tüzel kiþiyi,.,~;:;~::.,,",.,';{:j' r,ý;m;',l,.. ",Ir.-;~" "-:,-~ 2!tj~~; "'::~~~;.~~;.t,~:.,if.~ """'",' \ ~ ';;,~~~~:~:::. \.., '~j,'

5 Yöneticiler: Bankanýn yönetim kurulu, denetim komitesi ve kredi komitesi baþkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardýmcýlarý ve imza yetkisine sahip mensuplarýndan; bölge müdürleri, þube müdürleri ve genel müdürlük merkez teþkilatýnda yer alan bölüm, kýsým, grup ve bunlara eþdeðer isimler altýnda faaliyet gösteren birimlerin yöneticilerini, Mevduat: Yazýlý ya da sözlü olarak veya herhangi bir þekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsýz veya bir i.vaz karþýlýðýnda, istendiðinde ya da belli bir vadede geri ödenmek üzere kabul edilen parayý, Tasarruf mevduatý: Mevduat bankalarý nezdinde açtýrýlan, gerçek kiþilere ait ve münhasýran çek keþide edilmesi dýþýnda ticari iþlemlere konu olmayan mevduat hesaplarýný, Özel cari hesap: Katýlým bankalarýnda açýlabilen ve istenildiðinde kýsmen veya tamamen' her an geri çekilebilme özelliði taþýyan ve karþýlýðýnda hesap sahibine herhangi bir getiri ödenmeyen fonlarýn oluþturduðu hesaplarý, Katýlma hesabý: Katýlým bankalarýna yatýrýlan fonlarýn bu kurumlarca kullandýrýlmasýndan doðacak kar veya zarara katýlma sonucunu veren, karþýlýðýnda hesap sahibine önceden belirlenmiþ herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanýn aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen fonlarýn oluþturduðu hesaplarý, Katýlým fonu: Katýlým bankalarý nezdinde açtýnlan gerçek ve tüzel kiþilere ait özel cari hesap ve katýlma hesaplannda yer alan parayý, Destek hizmeti kuruluþu: Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde bu Kanun kapsamýndaki kuruluþlara ana hizmetlerinin uzantýsý veya tamamlayýcýsý niteliðinde hizmet veren kuruluþlarý, Kýyý bankacýlýðý: Bankacýlýk faaliyetleri, kurulu bulunulan ülke harici ile sýnýrlý tutulan veya ülke genelinde uygulanan ekonomik ve mali mevzuata tabi olmayan ya da kurulu bulunulan ülkede yerleþik olanlardan mevduat ve fon kabulünün yasaklandýðý bankacýlýðý, ifade eder. Faaliyet konularý Madde 4- Bankalar, diðer kanunlarda öngörülen hükümler saklý kalmak kaydýyla aþaðýda belirtilen faaliyetleri gerçekleþtirebilirler: a) Mevduatkabulü, b) Katýlým fonu kabulü, c) Nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi verme iþlemleri, d) Nakdi ve kaydi ödeme ve fon transferi iþlemleri, muhabir bankacýlýk veya çek hesaplarýnýn kullanýlmasý dahil her türlü ödeme ve tahsilat iþlemleri, e) Çek ve diðer kambiyo senetlerinin iþtirasý iþlemleri, f) Saklama hizmetleri, g) Kredi kartlarý, banka kartlarý ve seyahat çekieri gibi ödeme vasýtalarýnýn ihracý ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi iþlemleri, h) Efektif dahil kambiyo iþlemleri; para piyasasý araçlarýnýn alým ve satýmý; kýymetli maden ve taþlarýn alýmý, satýmý veya bunlarýn emanete alýnmasý iþlemleri,. i) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasasý araçlarýna, mala, kýymetli madeniere ve dövize dayalý; vadeli iþlem sözleþmelerinin, opsiyon sözleþmelerinin, birden.;{.;1'!'-:r~i 3 f~"::-ýý.'"'., "".,,','

6 fazla türevaracý içeren basit veya karmaþýk yapýdaki finansal araçlarýn alýmý, satýmý ve aracýlýk iþlemleri, j) Sermaye piyasasý araçlarýnýn alým ve satýrný ile geri alým veya tekrar satým taahhüdü iþlemleri, k) Sermaye piyasasý araçlarýnýn ihraç veya halka arz yoluyla satýþýna aracýlýk iþlemleri, I) Daha önce ihraç edilmiþ olan sermaye piyasasý araçl<;ýrýnýn aracýlýk maksadýyla alým satýmýnýn yürütülmesi iþlemleri, m) Baþkalarý lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi iþlemleri gibi garanti iþleri, n) Yatýnm danýþmanlýðý iþlemleri, o) Portföy iþletmeciliði ve yönetimi, p) Hazine Müsteþarlýðý ve/veya Merkez Bankasý ve kuruluþ birlikleri nezdinde oluþturulan bir sözleþme kapsamýnda üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alým satým iþlemlerine iliþkin piyasa yapýcýlýðý, r) Faktöring ve forfaiting iþlemleri, s) Bankalararasý piyasada para alým satýmý iþlemlerine aracýlýk, t) Yatýnm fonu yönetimi iþlemleri, u) Finansal kiralama iþlemleri, v) Sigorta acenteliði ve bireysel emeklilik aracýlýk hizmetleri, y) Kurulca belirlenecek diðer faaliyetler. Mevduat bankalarý birinci fýkranýn (b) ve (u), katýlým bankalarý (a), kalkýnma ve yatýrým bankalarý (a) ve (b) bentlerinde belirtilen faaliyetleri gerçekleþtiremezler. Dolaylý pay sahipliði Madde 5- Bu Kanunun uygulanmasýnda, gerçek kiþilere ait dolaylý pay sahipliðinin belirlenmesinde, bir gerçek kiþi ile eþ ve çocuklarýna ve bunlarýn sýmrsýz sorumlulukla katýldýklarý ortaklýklara veya bu kiþi veya ortaklýklarýn ayn ayn veya birlikte kontrol ettikleri ortaklýklara ait paylar birlikte dikkate alýnýr. Tüzel kiþilere ait dolaylý pay sahipliðinin belirlenmesinde, bunlara ait paylar ile bunlann kontrol ettikleri ortaklýklara ait paylar birlikte hesaplanýr. Bu madenin uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar Kurul tarafýndan belirlenir. ÝKÝNCÝ KýsýM Ýzne Tabi Ýþlemler BIRINCI BOLUM Kuruluþ ve Faaliyet izinleri Kuruluþ veya Türkiye'de þube ve temsilcilik açma izni Madde 6- Türkiye'de bir bankanýn kurulmasýna veya yurt dýþýnda kurulmuþ bir bankanýn Türkiye'deki ilk þubesinin açýlmasýna, bu Kanunda öngörülen þartlarýn yerine getirilmesi kaydýyla, Kurulun en az beþ üyesinin ayný yöndeki oyuyla alýnacak kararla izin verilir. Ýzin için yapýlacak baþvurulara ve iznin verilmesine iliþkin usw ve es.aslar Kurulca çýkarýlacak yönetmelikle belirlenir. Ýzne iliþkin karar, baþvurunun yapýldýðý ya da baþvuruda eksiklik bulunmasý halinde, istenilen bilgi ve belgelerin tamamlandýðý tarihten itibaren üç ay -'~~~ 4 i:' :t""., ~A" ~.;..""'iv"'.' \.?;,~,~~1:r "'.!~:

7 içinde ilgiliye bildirilir. hale gelir. Eksikliklerin altý ay içinde giderilmemesi halinde baþvuru geçersiz Türkiye'de münhasýran kýyý bankacýlýðý faaliyetinde bulunmak üzere banka kurulmasý veya yurt dýþýnda kurulu bankalarca bu amaçla þube açýlmasý, bunlarýn faaliyet alanlarý ile finansal raporlama ve denetim usulleri ve faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulmasý hususlarý Kurul kararýyla belirlenir. Yurt dýþýnda kurulu bankalar, mevduat veya katýlým fonu kabul etmemek ve Kurulca belirlenecek esaslara göre faaliyet göstermek kaydýyla, Kurulun izni ile Türkiye'de temsilcilik açabilirler. Kuruluþ þartlarý Madde 7- Türkiye'de kurulacak bir bankaya; a) Anonim þirket þeklinde kurulmasý, b) Hisse senetlerinin nakit karþýlýðý çýkarýlmasý ve tamamýnýn nama yazýlý olmasý, c) Kurucularýnýn bu Kanunda belirtilen þartlarý haiz olmasý, d) Yönetimkurulu üyelerinin bu Kanunun kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen nitelikleri ve planlanan faaliyetleri gerçekleþtirebilecek mesleki tecrübeyi haiz olmasý, e) Öngörülen faaliyet konularýnýn planlanan malý, yönetim ve organizasyon yapýsý ile uyumlu olmasý, f) Nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiþ sermayesinin en az otuz milyon Yeni Türk Lirasý olmasý, g) Ana sözleþmesinin bu Kanun hükümlerine uygun olmasý, h) Kurumun etkin denetimini engellemeyecek þeffaf ve açýk bir ortaklýk yapýsý ve organizasyon þemasýna sahipolmasý, i) Konsolide denetimini engelleyici nitelikte herhangi bir hususun bulunmamasý, j) Öngörülen faaliyet konularýna ait iþ planlarýný, kuruluþun mali yapýsý ile ilgili projeksiyonlarýný sermaye yeterliliðini de içerecek þekilde, ilk üç yýl için bütçe planýný ve yapýsal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programýný iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi de dahilolmak üzere ibraz etmesi, þartlarýný taþýmasý halinde kuruluþ izni verilir. Kalkýnma ve yatýrým bankalarý için ödenmiþ sermaye, birinci fýkranýn Ct) bendinde belirtilen tutarýn üçte ikisinden az olamaz. Bu maddenin uygulamasýna iliþkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Kurucularda aranan þartlar Madde 8- Bankalarýn kurucu ortaklarýnýn; a) Müflis veya konkordato ilan etmiþ olmamasý, b) Bu Kanunun 72 nci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yürürlüðe girmesinden önce Fona devredilmiþ olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamasý veya kontrolü elinde bulundurmamasý, c) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal kuruluþlarda, faaliyet izni kaldýrýlan kalkýnma ve yatýrým bankalarýnda, ortaklarýnýn temettü hariç ortaklýk haklarý ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacýlýk yapma ve mevduat ve katýlým fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldýrýlan kredi k~uluþlarýnda, Fona intikalinden ve/veya bankacýlýk yapma ve mevduat ve katýlým fonu kabul etme Ýzin ve..$~~~ ; ý- ~ gf'~ '"../.~.:Ý..,Q"", ~ 5

8 yetkileri kaldýrýlmadan önce nitelikli paya sahip olmamasý veya kontrolü elinde bulunduffi1amasý, d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uðramýþ olsalar bile aðýr hapis veya beþ yýldan fazla hapis cezasýyla cezalandýrýlmýþ olmamasý veya bu Kanun ile 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu ve ödünç para verme iþleri hakkýnda mevzuatýn hapis cezasý gerektiren hükümlerine muhalefet yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, salýýecilik, inancý kötüye ký.llianma, dolanýt iflas, görevi kötüye ký.iilanma gibi yüz kýzartýcý suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçýl.ýðý dýþýnda kalan kaçakçýlýk suçlarý, resmi ihale ve alým satýrnlara fesat karýþtýrma, karapara aklama veya Devletin þahsiyetine karþý iþlenen suçlar ile Devlet sýrlarýný açýða vurma, vergi kaçakçýlýðý suçlarýndan veya bu suçlara iþtirakten hükürolü bulunmamasý, e) GerekIi mali güç ve itibara sahip bulunmasý, t) Ýþin gerektirdiði dürüstlük ve yeterliliðe sahip olmasý, g) Tüzel kiþi olmasý halinde, risk grubu ile birlikte ortaklýk yapýsýnýn þeffaf ve açýk olmasý, þarttýr. Bankalarýn tüzel kiþi kurucu ortaklarýnýn doðrudan veya dolaylý olarak nitelikli paya sahip gerçek kiþi ortaklarýnýn bu maddenin birinci fýkrasýnýn (a), (b), (c), (d), (e) ve (t) bentlerinde yer alan þartlan taþýmasý gerekir. Türkiye'nin taraf olduðu uluslararasý anlaþmalarla kurulmuþ çok taraflý kredi kuruluþlan ve finansal kuruluþlar hakkýnda bu maddenin birinci fýkrasýnýn (b) ve ( c) bentleri uygulanmaz. Merkezi yurt dýþýnda bulunan bankalarýn Türkiye'de þube açma þartlarý Madde 9- Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerekli izni alarak Türkiye'de þube açmak suretiyle faaliyet gösterecek yurt dýþýnda kurulu bir bankanýn; a) Merkezinin bulunduðu ülkede esas faaliyetlerinde yasaklamanýn bulunmamýþ olmasý, b) Merkezinin bulunduðu ülkenin yetkili denetim merciinin Türkiye' de faaliyet göstermesine iliþkin olumsuz görüþünün bulunmamasý, c) Ödenmiþ sermayesinin TÜrkiye'ye tahsis edilen kýsmýmn 7 nci maddede belirtilen miktardan az olmamasý, d) MüdÜrler kurulu üyel.erinin, kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen þartlarý ve planlanan faaliyetleri gerçekleþtirebilecek mesleki tecrübeyi haiz olmalarý, e) Ýzin kapsamýndaki faaliyet konularýna ait iþ planlarým, ilk üç yýl için bütçe planýný ve yapýsal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programýný ibraz etmesi, t) Dahilolduðu grubun ortaklýk yapýsýmn þeffaf ve açýk olmasý, þarttýr. Merkezinin bulunduðu ülkedeki yerel düzenlemelere aykýrýlýklarý nedeniyle faaliyeti yasaklanan konularda faaliyet izni için baþvuru yapýlamaz. Faaliyet izni Madde ýo- Bu Kanunun 6 ncý maddesi çerçevesinde kuruluþ veya T~kiye'de þube açma izni alan bankalarýn, Kuruldan ayrýca faaliyet izni almasý þarttýr. Bir beyanname ile yapýlacak baþvuru üzerine verilecek izin, Kurul tarafýndan aksi kararlaþtýrýlmýþ olmadýkça, ~"\~.",' ý!' ~,;;r :' ý- "" 1.., D{{ -.17.t,..,...~,,1'$ -rb..."'-.-.li:.:i f<j.?'~?~' 6 $)o ~,f ~~,.. ÝÝi ý,,~, $'" \'~J"';~ ~~,.'-.'- -',""'...'

9 4 üncü maddede belirtilen bütün faaliyetleri ayný maddenin son fýkrasýndaki sýnýrlamalar çerçevesinde kapsar. Verilen faaliyct izinlcri I~esmi Gazetedc yayýmlanýr. Kararýn, ilk izin baþvurusunun yapýldýðý tarihten itibaren en geç üç ay içinde verilmesi gerekir. Kurum, bu Kanun ve bu Kanuna dayanýlarak yapýlan düzenlemelerdeki þartlarý taþýmayanlara gerekli düzeltmeleri yapmalan ve eksiklikleri tamamlamalarý için altý ayý geçmemek üzere uygun bir süre verir. Bu süre içinde yeniden baþvuranlar hakkýnda yapýlan inceleme sonucunda durumlan uygun bulunmayanlara verilmiþ olankuruluþ izni geçersiz olur ve sonuçyazýlý olarak bildirilir. Kuruluþ izni almýþ olan bankalarýnfaaliyete geçebilmesi için; a) Sermayesinin nakit olarak ödenmiþ ve planlanan faaliyetleri gerçekleþtirebilecek düzeyde olmasý, b) Kurucularý tarafýndan 7 nci maddede belirtilen asgari sermayenin yüzde onu tutarýndaki sisteme giriþ payýnýn en az dörtte birinin Fon hesabýna yatýrýldýðýna dair belgenin ibraz edilmesi, c) Faaliyetlerinin kurumsal yönetim hükümlerine uygunluðunu saðlamasý ve yeterli personel ve teknik donanýma sahip olmasý, d) Yöneticilerinin, kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olmasý, e) Kurulca, faaliyet konularýný yürütebilecek yeterliliðe sahip olunduðu kanaatine varýlmasý, gerekir. Sisteme giriþ payýnýn ödenmeyen kýsmýnýn, faaliyete geçiþ tarihinden itibaren Kurulca belirlenecek ödeme planý çerçevesinde Fon hesabýna yatýnlacaðýna iliþkin taahhütnamenin Kuruma ibrazýzorunludur. Sisteme giriþpayý bir defaya mahsusolmak üzere alýnýr. Banka hissedarlarý sisteme giriþ payýnýn ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Bu maddenin uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslarý belirlemeye Kurul yetkilidir. Kuruluþ izninin iptali Madde 11- Bir bankanýn kuruluþ izni; a) iznin gerçeðe aykýn beyanlarla alýnmýþ olmasý, b) Kuruluþ izninin verildiði tarihten itibaren dokuz ay içerisinde faaliyet izni için baþvurulmamasý, c) Kuruluþ izninden vazgeçildiðinin beyan edilmesi, d) iznin verilmesinde aranan þartlarýn, faaliyete geçilinceyekadar kaybedilmesi, e) Faaliyet izni alýnamamýþolmasý, f) iradi olarak bu Kanunun 4 üncü maddesinde belýrtilen faaliyetlerin tümünden vazgeçilmesi ve iradi tasfiyenin tamamlanmasý, g) Devrolunan bankanýn birleþme veya bölünme iþlemlerinin tamamlanmasý, h) Bu Kanunun 107 nci maddesi kapsamýnda tasfiye veya iflas takibatýýýýn tamamlanmasý, hallerinden herhangi birinin gerçekleþmesi durumunda, Kurulun en az beþ üyesinin ayný yöndeki oyuyla alýnan kararla iptal edilir. Faaliyet izninin iptali Madde 12- Bir bankanýn; a) Faaliyet izninin gerçeðe aykýrý beyanlarla alýnmýþ olmasý, 7

10 b) Faaliyet izninin alýnmasýndan itibaren altý ay içinde faaliyete geçilmemesi veya bir yýl içinde kesintisiz altý ay süre ile faaliyette bulunulmamýþ olmasý, c) Faaliyet izninin alýndýðý tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili kuruluþ birliðine üye olunmamasý, d) Sisteme giriþ payýnýn kalan taksitlerinin Fon hesabýna yatýrýlmamýþ olmasý, hallerinden birinin gerçekleþmesi durumunda, Kurulun en az beþ üyesinin ayný yöndeki oyuy.la alýnan karar.ý.a, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a)ve (b) bentleri dýþýnda kalan faaliyet konularý tek tek sýnýrlanabilir ya da faaliyet izni kapsamýndan çýkarýlabilir veya faaliyet izni iptal edilebilir. Bu durum ilgililere yazýlý olarak bildirilir ve Resmi Gazetede yayýmlanýr. Türkiye'de þubesi bulunan yurt dýþýnda kurulu bankalarýn, kurulu bulunduklarý ülkede herhangi- bir nedenle faaliyet izninin kaldýrýlmasý, faaliyetlerinin durdurulmasý, iflas veya tasfiyelerine karar verilmesi veya konkordato ilan etmeleri halinde, bunlarýn Türkiye'deki þubelerinin faaliyet izinleri Kurul tarafýndan kaldýrýlýr. Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýmn (a) veya (b) bentleri kapsamýnda bir kredi kuruluþuna verilen yetkinin Kurul tarafýndan kaldýrýlmasý, faaliyet izninin kaldýrýlmasý hükmündedir. Yurt içinde þube açma Madde 13- Kurulca belirlenecek esaslara ve bu Kanunda yer alan kurunýsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere uyulmuþ olmasý ve Kurunýa bildirilmesi þartýyla bankalarca yurt içýnde þube açýlmasý serbesttýr. Sýnýr ötesi faaliyetler Madde 14- Türkiye'de kurulan bankalarýn, kýyý bankacýlýðý bölgeleri de dahilolmak üzere yurt dýþýnda þube veya temsilcilik açmalarý, ortaklýk kurmalarý veya kurulmuþ ortaklýklara katýlmalarý, bu Kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere ve Kurulca belirlenecek esaslara uyulmasý kaydýyla Kurulun iznine tabidir. Baðýmsýz denetim, deðerleme ve destek hizmeti kuruluþlarýnýn yetkilendirme izni Madde 15- Bankalarýn baðýmsýz denetim, deðerleme ve destek hizmeti faaliyetlerini gerçekleþtirecek olan kuruluþlarýn yetkilendirilmesine, yetkilerinin geçici veya sürekli olarak kaldýrýlmasýna Kuý:ulca karar verilir. Buna iliþkin usul ve esaslar ilgili meslek birliklerinin görüþü alýnarak Kurulca belirlenir. ÝKÝNCÝ BÖLÜM Ana Sözleþmeye Ýliþkin Hükümler Ana sözleþme deðiþiklikleri Madde 16- Bankalarýn ana sözleþme deðiþikliklerinde Kurumun uygun görüþü aranýr. Kururnca uygun görülmeyen deðiþiklikler genel kurulda karara baðlanamaz. Kurumun uygun görüþü alýý1ll1aksýzýn yapýlan ana sözleþme deðiþiklikleri Ticaret Siciline tescil edilemez. Ana sözleþme deðiþikliði için bu Kanun ve ilgili diðer mevzuatta öngörülen izin, onay veya olumlu görüþ baþvurularý, yetkili mercilerce onbeþ iþ günü içinde cevaplandýnlýf. - :,Ý-ý:,:"f!!:;"":,,.. '" ;.".i.. "'--ý,'".;.!,..;:,,'tl', "'- '1" "";"""~'.)"".' 8

11 Bankalar ana sözleþmelerini güncelolarak internet sayfalarýnda yayýnlar. Ana sözlcþmcl~rin güncclleþtirilmcsi, d~ði:;;ikliklcrin gcrçcklcþtiði tarihten itibaren on iþ günü içerisinde yapýlmak zorundadýr. Sermaye artýrýmlarý.. Madde 17- Sermaye artýrýmlarýnýn, her türlü muvazaadan ari olarak, ilgili mevzuatla ilave edilmesine izin verilen kaynaklar hariç, iç kaynaklara baþvurulmadan nakden ödenmesi þarttýr. Sermaye artýrýmýnýn Ticaret Siciline tescil edilmesinde Kurumunuygun gö~ü aranýr, Sermayenin mevzuata aykýrý olarak artýrýldýðý tespit edilen kýsmý, özkaynak hesabýnda dikkate alýnmaz. Bu madde kapsamýnda sermaye artýrýmýna iliþkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Pay edinim ve devirleri Madde 18- Bir kiþinin, bir bankada doðrudan veya dolaylý pay sahipliði yoluyla sermayenin yüzde onunu ve daha fazlasýný temsil eden paylarý edinmesi veya bir ortaða ait doðrudan veya dolaylý paylarýn sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuzüç veya yüzde ellisini aþmasý sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortaða ait paylarýn, bu oranlarýn altýna düþmesi sonucunu veren pay devirleri Kurulun iznine tabidir. Yönetim kuruluna veya denetim komitesine üye belirleme imtiyazý veren paylann tesisi, devri veya yeni imtiyazlý pay ihracý yukarýdaki oransal sýmrlara bakýlmaksýzýn Kurulun iznine tabidir. Bu izinlerin verilmesinde, bankanýn devralýnan hisselerinin nominal deðerinin yüzde biri oranýnda devir payýnýn devralan tarafýndan Fona yatýrýlmasý zorunludur. Ortak sayýsýnýn beþten aþaðý düþmesine yol açan iþlemler ile izin alýnmadan yapýlan pay devirleri pay defterine kaydolunmaz. Bu hükme aykýrý olarak pay defterine yapýlan kayýtlar hükümsüzdür. Oy hakký edinilmesi ve hisseler üzerinde intira hakký tesisinde de bu hükümuygulanýr. Nitelikli paya sahip olan ortaklarýn kurucularda aranan nitelikleri taþýmasý þarttýr. Kurucularda aranan nitelikleri kaybeden nitelikli paya sahip ortaklar temettü dýþýndaki ortaklýk haklarýndan yararlanamaz. Bu halde, diðer ortaklýk haklarý Kurumun bildirimi üzerine Fon tarafýndan kullanýlýr. Bu ortaklar sermayedeki doðrudan ve dolaylý paylarý ~de onun altýna düþene kadar rüçhan haklarýný kullanamazýar. Bir bankanýn sermayesinin yüzde on veya daha fazlasýna sahip olan tüzel kiþilerin paylarýnýn doðrudan veya dolaylý olarak birinci fýkrada belirtilen oranlar veya esaslar dahilinde el deðiþtirmesi, devralacak ortaðýn kurucularda aranan nitelikleri taþýmasý þartýyla Kurulun iznine tabidir. Kurulun izni olmadan paylarýn devredilmesi halinde, tüzel kiþinin temettü hariç ortaklýk haklarý Fon tarafýndan kullanýlýr. Hisseleri borsada iþlem gören bankalarýn hisselerinin borsadan alýnmasý ve bir bankanýn hisselerinin 2004 sayýlý Ýcra ve Ýflas Kanunu hükümlerine göre icra dairesinden satýn alýnmasý durunýunda gerçekleþtirilecek iþlemlere ve bu maddenin uygulanmasý~a dair usul ve esaslar Kurulca belirlenir...",,""- >,p' ~r-~,,'r -i:~-7 1 / ~., ", ",~,..,., ""." 10,- 9 ~,~:~~~;;

12 ÜÇÜNCÜBÖLÜM Birleþme, Bölünme, Hisse Deðiþimi ve iradi Tasfiye Birleþme, bölünme ve hisse deðiþimi Madde 19- Türkiye'de faaliyette bulunan bankalardan birinin; diðer bir veya birkaç banka veya finansal kuruluþ ile birleþmesi veya bütün aktif ve pasifini Türkiye'de faaliyette bulunaý1 diðer bir bankaya devretmesi, devir almasý veya bölül1lnesi ya da hisse deðiþimi Kurulun iznine baðlýdýr. Bu tür iþlemlere iliþkin gerekli izin verilmeden önce danýþma mahiyetinde Rekabet Kurulunun, halka açýk kuruluþlarda ise Sermaye Piyasasý Kurulunun görüþü alýnýr. Ýzin tarihinden itibaren üç ay içinde ilgili bankalarýn yetkili organlarýnca karar alýnarak gerekli iþlemlere geçilmediði takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bankalarýn bu Kanun hükümlerine göre birleþme, bölünme ve devirlerinde 6762 sayýlý Türk Ticaret Kanunu ile devir veya birleþmeye konu bankalarýn toplam aktiflerinin sektör içindeki paylarýnýn yüzde yirmiyi geçmemesi kaydýyla 4054 sayýlý Rekabetin Korunmasý Hakkýnda Kanunun 7, 10 ve 11 inci maddeleri hükümleri uygulanmaz. Birleþme veya devir iþleminin kesinleþmesini müteakip, devredilen bankanýn bütün hak, alacak, borç ve yükümlülükleri devralan bankaya geçer ve devredilen bankanýn tüzel kiþiliði sona ererek kaydý Ticaret Sicilinden silinir. Bu madde hükmünün uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar Kurum tarafýndan çýkarýlacak yönetmelik ile belirlenir. iradi tasfiye Madde 20- Bankalarýn faaliyetlerine son venneleri ve tasfiyeleri Kurulun iznine ve Kurumun denetimine tabidir. Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar faaliyetlerine son vennek ve bunlan tasfiye etmek istedikleri takdirde, durumu Türkiye çapýnda basýmý ve daðýtýmý yapýlan en az iki gazete ile ilan ve mevduat sahipleri veya katýlým fonu sahipleri ile alacaklýlanna veya bu durumda sayýlabilecek kiþi ve kurumlara teblið ederek ellerinde bulunan ayni ve nakdi her türlü mevduat veya katýlým fonu ile emanet ve cari hesap bakiyelerini ve sair borçlarýný, vadeli olsalar bile vadelerini beklemeksizin iki ay içinde iadeye ve bu süre içerisinde sahibi baþvunnayan ayni ve nakdi her türlü mevduat, katýlým fonu, emanet ve alacaklan Kuruma tevdi etmeye mecburdurlar. Kurum, bu suretle verilen deðerleri, takip eden yýl baþýndan baþlamak üzere on yýl süre ile her yýl baþýnda usulüne göre ilan etmek suretiyle saklar. Son ilan tarihinden itibaren altý ay içinde aranmayan bu deðerler Fona gelir kaydolunur. Bu madde hükmünün uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar Kurum tarafýndan çýkarýlacak yönetmelik ile belirlenir. DÖRDÜNCÜBÖLÜM Ýzin Baþvurularýnýn Reddi Ýzin baþvurularýnýn reddi Madde 21- Bu Kanun hükümleri uyarýnca Kuruma yapýlan izin baþvurularý; denetimin etkin bir þekilde ira edilmesine engelolabilecek nitelikte doðrudan veya dolaylý herhangi bir iliþkinin varlýðý veya izne tabi iþlem için öngörülen koþullarýn, niteliklerin, yeterliliklerin izin baþvurusu esnasýnda ya da deðerlendirme sürecinde saðlanamamasý veya kaybedilmesi halinde Kurulca reddedilir. Ret kararlarý ilgililere gerekçeli olarak bildirilir. ýo

13 Ü ÇÜN CÜ KýSýM Kurumsal Yönetim BÝRÝNCÝ BÖLÜM Yönetim Kurumsal yönetim ilkeleri Madde 22- Kurumsal yönetime iliþkin yapý ve süreçler ve bunlara iliþkin ilkeler Sermaye Piyasasý Kurulu ile kuruluþ birliklerinin de görüþü alýnarak Kurul tarafýndan belirlenir. Yönetim kurulu Madde 23- Bankalarýn yönetim kurullarý genel müdür dahil beþ kiþiden az olamaz. Genel müdür, bulunmadýðý hallerde vekili, yönetim kurulunun doðal üyesidir. Bu Kanunda genel müdür için öngörülen þartlar, yönetim kurulu üyelerinin yandan bir fazlasý için de aranýr. Murahhas üyelerin genel müdürde aranan þartlan taþýmalan zorunludur. Yönetim kurulu üyeliðine seçilenler ve herhangi bir nedenle boþalma halinde görevlendirilenler, bu maddede aranan þartlarý taþýdýklarýný gösteren belgelerle birlikte yedi iþ günü içerisinde Kuruma bildirilir. Genel müdürlük ve yönetim kurulu baþkanlýðý görevleri ayný kiþi tarafýndan icra edilemez. Yönetim kurulu üyelerinin bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (a), (b),( c ),( d) ve (t) bentlerinde belirtilen þartlarý taþýmasý gerekir. Türkiye'de þube açmak suretiyle faaliyette bulunan yurt dýþýnda kurulu bankalarýn Türkiye'deki yönetim merkezlerinde, yönetim kurulu yetki ve sorumluluklarýný taþýyan, merkez þube müdürünün de dahilolduðu en az üç kiþilik bir müdürler kurulu oluþturmalarý zorunludur. Bu Kanunun uygulanmasýndamüdürler kurulu yönetý1i1 kurulu hükmündedir. Ýç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak tesis edilmesi, iþlerliðinin, uygunluðunun ve yeterliliðinin saðlanmasý, fýnansal raporlama sistemlerinin güvence altýna alýnmasý, banka içindeki yetki ve sorumluluklarýn belirlenmesi, yönetim kurulunun sorumluluðundadýr. Denetim komitesi Madde 24- Bankalarýn, yönetim kurullannca yönetim kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardýmcý olmak üzere denetim komitesi oluþturulur. Denetim komitesi en az iki üyeden oluþur. Denetim komitesi üyeleri icra! görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri arasýndan seçilir. Türkiye'de þube olarak faaliyet gösteren bankalarda ise kendisine baðlý icra! mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan müdürler kurulu üyelerinden biri görevlendirilir. Ana ortaklýk niteliðinde bir kuruluþ bulunmasi halinde; denetim komitesinin ana ortaklýk niteliðindeki kuruluþ çatýsý altýnda oluþturulmasý yeterlidir. Denetim komitesi üyelerinin, Kurulca belirlenen niteliklere sahip olmalarý þarttýr. Buna iliþkin bilgi ve belgeler atamanýn yapýlmasýný müteakiben en geç yedi iþ günü içinde Kuruma bildirilir. Denetim komitesi, yönetim kurulu adýna bankanýn iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliðini ve yeterliliðini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin bu Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde iþleyiþini ve üret,ilen bilgilerin bütünlüðünü gözetmek, baðýmsýz denetim kuruluþlanmn yönetim kurulu tarafýndan seçilmesinde gerekli ön deðerlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu tarafýndan seçilen ~~,~ii'ô~~c ~ "~~:' $ r, ili ý!"~- 'l Q, ~...w..,.." '«..f~,j;.t ~~ '\,' 11 1" cr""""".ý:.~":" 'i'..','r'~~ý;/'"","')\,,/ '. '!ý~, ',:1 '~~~~; 'f"'! ':;\..-;';1 k'~".

14 baðýmsýz denetim kuruluþlarýnýn faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, bu Kanun kapsamýnda ana ortaklýk niteliðinde ki kuruluþlarda, konsolide denetime tabi kuruluþlarýn iç denetim iþlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesiný ve eþgüdümünü saðlamakla görevli ve sorumludur. Denetim komitesi, iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemleri kapsamýnda oluþturulan birimlerden ve baðýmsýz denetim kuruluþlarýndan; görevlerinin ifasýyla ilgili olarak düzenli raporlar almak ve bankanýn faaliyetlerinin sürekliliði ve güven içinde yürütülmesi ni olumsuz etkileyebilecek hususlar veya mevzuata ve iç düzenlemelere aykýrýlýklar bulunmasý halinde bu hususlarý yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür. Denetim komitesi, altý aylýk dönemleri aþmamak kaydýyla icra ettiði faaliyetlerin sonuçlarý ile bankada alýnmasý gereken önlemlere, yapýlmasýna ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bankanýn faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakýmýndan önemli gördüðü diðer hususlara iliþkin görüþlerini yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür. Denetim komitesi, bankanýn tüm birimlerinden, anlaþmalý destek hizmeti kuruluþlarý ve baðýmsýz denetim kuruluþundan bilgi ve belge almaya, bedeli banka tarafýndan karþýlanmak suretiyle konularýnda ihtisas sahibi kiþilerden yönetim kurulunun onayýna baðlý olarak danýþmanlýk hizmeti saðlamaya yetkilidir. Denetim komitesinin görev, yetki ve sorumluluklarý ile çalýþma usul ve esaslarý yönetim kurulu tarafýndan düzenlenir. Genel müdür ve yardýmcýlarý Madde 25- Banka genel müdürlerinin hukuk, iktisat, maliye, bankacýlýk, iþletme, iþletme mühendisliði, kamu yönetimi ve dengi dallarda lisans veya lisansüstü düzeyinde öðrenim görmüþ olmalarý ve bankacýlýk veya iþletmecilik alanýnda en az on yýllýk mesleký deneyime sahip olmalarý þarttýr. Genel müdür yardýmcýlarýnýn en az yedi yýllýk mesleki deneyime sahip ve asgari üçte ikisinin birinci fýkrada belirtilen alanlarda en az lisans düzeyinde öðrenim görmüþ olmasý þarttýr. Baþka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarýyla genel müdür yardýmcýsýna denk veya daha üst konumlarda icra! nitelikte görev yapan diðer yöneticiler de bu Kanunun genel müdür yardýmcýlarýna iliþkin hükümlerine tabidir. Genel müdürlüðe ve yardýmcýlýklarýna atanacaklarýn, bu maddede aranan þartlarý taþýdýklarýný gösteren belgelerle birlikte Kuruma bildirilmesi þarttýr. Bildirimden itibaren yedi iþ günü içinde Kurumca olumsuz görüþ bildirilmemesi durumunda ilgili kiþilerin atamalarý yapýlabilir. Herhangi bir nedenle görevden ayrýlan genel müdür ve yardýmcýlarýnýn görevden ayrýlma nedenleri, ilgili banka ve görevden ayrýlan tarafýndan yedi iþ günü içinde Kuruma bildirilir. Bu madde uygulamasýnda, genel müdür ve genel müdür yardýmcýlarýnýn sahip olmasý gereken nitelikler ve atanýnalarýna veya görevden ayrýlmalarýna iliþkin yükümlülükler bakýmýndan, yurt dýþýnda kurulu bankalarýn Türkiye'deki merkez þubesi müdürü, genel müdür gibi deðerlendirilir. Genel müdür ve genel müdür yardýmcýlarý, konsolide denetime tabi ortaklýklar hariç baþka bir ticari kuruluþta tam veya yarý zamanlý olarak görevalamaz. 12 ~1 i::: ~,:;,:"

15 Çalýþmasý yasak olanlar Madde 26- Bu Kanun hükümlerine aykýrý hareketlerinden dolayý hapis veya para cezasý ile cezalandýrýlanlar ile bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (a), (b), (c), (d) ve (t) bentlerinde belirtilen þartlarý taþýmayan kiþiler, bankalarda; genel müdür, genel müdür yardýmcýsý veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalýþtýrýlamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza yetkilerini derhal kaldýrmak zorundadýrlar. Kurum denetirtýleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diðer mevzuat hükümlerini ihlal ettikleri ve bankanýn emin bir þekilde çalýþmasýný tehlikeye düþürdükleri tespit edilen ve haklarýnda kanuni kovuþturma talep edilen banka mensuplarýnýn, imza yetkileri Kurul kararý ile geçici olarak kaldýrýlýr. Bu kimseler, Kurulun izni olmadýkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada çalýþtýrýlamazlar. Yem Ýn ve mal beyaný Madde 27- Bankalarýn yönetim kurulu üyeleri ile müdürler kurulu baþkan ve üyeleri, seçilmeleri veya atanrnalarýndan sonra yerel ticaret mahkemesi huzurunda yemin etmedikçe göreve baþlayamazlar. Bu kiþiler ile genel müdür ve yardýmcýlarý ve imza yetkisine sahip mensuplarýndan, bölge müdürleri, þube müdürleri ve genel müdürlük merkez teþkilatýnda yer alan bölüm, kýsým, grup ve bunlara eþdeðer isimler altýnda faaliyet gösteren birimlerin yöneticileri 3628 sayýlý Mal Bildiriminde Bulunulmasý, Rüþvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümlerine tabidirler. Yemin ve mal beyanýna iliþkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Karar defteri Madde 28- Yönetim kurulu, denetim komitesi ve kredi komitesi ile müdürler kurulu kararlarý, aralarýnda açýklýk býrakýlmamak ve satýr aralarýnda çýkýntý olmamak þartýyla, tarih ve numara sýrasýyla 6762 sayýlý Türk Ticaret Kanununun defterlerle ilgili hükümleri gereðince onaylanmýþ müteselsil sayfa numaralý ayrý birer deftere metnin doðruluðundan hiçbir þekilde þüpheyi davet etmeyecek þekilde günü gününe kaydedilir ve her kararýn altý üyeler tarafýndan karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde imza olunur. Ýþ hacimleri büyük olan bankalarda Kurulun izni ile ve yýl sonlarýnda ciltlettirilmeleri kaydýyla karar defterleri yerine yapraklarý noterce tasdikli ve müteselsil sýra numaralý ayrý kalamoza kullanýlabilir. ÝKÝNCÝ BÖLÜM Ýç Sistemler Ýç sistemlere iliþkin yükümlülükler Madde 29- Bankalar, maruz kaldýklarý risklerin izlenmesi, kontrolünün saðlanmasý, faaliyetlerinin kapsamý ve yapýsýyla uyumlu ve deðiþen koþullara uygun, tüm þube ve konsolidasyona tabi ortaklýklarýný kapsayan yeterli ve etkin bir iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi kurmak, iþletmek ve idame ettirmekle yükümlüdürler. Ýç kontro.l, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin kuruluþuna, iþleyiþine, yeterliliðine, oluþturulacak birimlere, icra edilecek faaliyetlere, üst yönetimin görev ve sorumluluklan ile Kuruma yapýlacak raporlarnalara iliþkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.,~">---'*~""""./,.,'1'~.~ni'~~ '.,.~~ 13 '""

16 Ýç kontrol sýstemý Madde 30- Bankalar, iç kontrol sistemi kapsamýnda, faaliyetlerinin mevzuata, iç düzenlemelerine ve bankacýlýk teamüllerine uygun olarak yürütülmesini,. mtihasebe ve raporlama sisteminin bütünlüðünü, güvenilirliðini ve bilgilerin.zamanýnda elde edilebilirliðini her seviyedeki personeli tarafýndan uyulacak ve uygulanacak sürekli kontrol faaliyetleri ile saðlamak, görevlerin fonksiyonel ayrýmlarýný, yetki ve sorumluluklarýn paylaþýmýný, fon ödcmelcrini, banka iþlemlerinin mutabakatýný, varlýklarýn korunmasýný ve yükümlülüklcrin kontrol altýnda tutulmasýný temin etmek, maruz kalýnan he! türlü riskin tanýnmasý, deðerlendirilmesi ve yönetimi için gerekli ah yapýyý hazýrlamak ve yeterli iletiþim aðýný oluþturmak zorundadýr. Ýç kontrol faaliyetleri yönetim kuruluna baðlý olarak çalýþacak iç kontrol birimi ve personeli tarafýndan yürütülür. Risk yönetimi sistemi Madde 31- Bankalar risk yönetimi sistemi kapsamýnda, risk politikalarýili Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde oluþturmak, uygulamak ve raporlamak zorundadýr. Risk yönetimi faaliyetleri yönetim kuruluna baðlý olarak çalýþacak risk yönetimi birimi ve personeli tarafýndan yürütülür. Ýç denetim sistemi Madde 32- Bankalar bütün birim, þube ve konsolidasyona tabi ortaklýklarým kapsayan bir iç denetim sistemi kurmak zorundadýr. Bu çerçevede, faaliyetlerin mevzuata, ana sözleþmeye, Ýç düzenlemelere ve bankacýlýk ilkelerine uygunluðu, tahkikat da yapmak suretiyle, banka müfettiþieri tarafýndan yerine getirilir. Ýç denetim faaliyetleri, tarafsýz ve baðýmsýz bir þekilde, gerekli mesleki özen gösterilerek, yeterli sayýda müfettiþ tarafýndan yerine getirilir. Ana ortaklýk bankanýn iç denetiminde görevalanlar konsolidasyona tabi ortaklýklarda iç denetim görevini ifa edebilir. Ýç denetimle görevli birimce veya yetkili müfettiþlerce bu Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fýkrasý kapsamýnda düzenlenecek iç denetim raporunun, en az üçer aylýk dönemler itibarýyla ve denetim komitesi aracýlýðýyla yönetim kuruluna tevdii zorunludur. ÜÇÜNCÜBÖLÜM Yetkili Kuruluþlar Baðýmsýz denetim kuruluþlarý Madde 33- Baðýmsýz denetim kuruluþlarýnýn kurulmasýna, çalýþmalarýna, faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulmasýna iliþkin esaslar Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulu, Merkez Bankasý ve kuruluþ birliklerinin görüþü alýnarak Kurulca düzenlenir. Baðýmsýz denetim kuruluþlarý, bu Kanun uyarýnca yaptýklarý faaliyetler dolayýsýyla üçüncü kiþilere verecekleri zararlardan sorumludurlar. Baðýmsýz denetim kuruluþlarý denetim esnasýnda, bankanýn varlýðýný tehlikeye sokabilecek veya yöneticilerin Kanun veya esas sözleþmeyi ihlal etmiþ olduklarýný gösteren hususlarý tespit ederse, durumu derhal Kuruma bildirir. Bu bildirim, mesleki gizlilik prensiplerinin ve anlaþmalarýnýn veya bankacýlýk sýrlarýna iliþkin yükümlülüklerin ihlal edildiði anlamýna gelmez. 14,. "" Jt-.. i$.~ ~,..,. ~i, ". ;!, ;..,~, ~ J'~ ijf~ 'r~~.~,-,., ~'.".',,;j:<,! "~"'~'~~ý:" :;"":;f :\'~, ~-::~::, ::;! ~ + ~:t~'<.p '~._,..-

17 Deðerleme kuruluþlarý Madde 34- Bankalar, Kurulca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde bu Kanun ve bu Kanuna istinaden çýkarýlan düzenlemelerde öngörülen deðerlemeleri, deðerleme kuruluþlanna yaptýrmak zorundadýr. Destek hizmeti kuruluþlarý Madde 35- Bankalar, destek hizmetinden doðabilecek riskler i.ýe bunlarýn yönetilmesine, beklenen fayda ve maliyetin deðerlendirilmesine iliþkin hazýrlayacaklarý programý Kuruma ibraz etmek zorundadýr. Destek hizmeti, bankalarýn yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini, ilgili düzenlemelere uymalarýný ve etkin biçimde denetlenmelerini engelleyici nitelikte olamaz. Destek hizmeti kuruluþlarýna, hizmet alýmlarýna ve hizmet alýnabilecek konulara iliþkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Bankalararasý Takas Odalarý Merkezi ile Merkez Bankasý nezdinde faaliyet gösteren Risk Merkezi ve Sermaye Piyasasý Kurulunun denetiminde bulunan takas hizmeti kuruluþlarý tarafýndan sunulan destek hizmetleri bu madde hükümlerine tabi deðildir. Sorumluluk sigortasý Madde 36- Baðýmsýz denetim kuruluþlarý, deðerleme kuruluþlarý ve destek hizmeti kuruluþlarý, verdikleri hizmetlerden doðabilecek zararlarý karþýlamak amacýyla sorumluluk sigortasý yaptýrmak zorundadýr. Sigorta þirketinin seçimindeki esaslar da dahilolmak üzere, bu maddenin uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. DÖRDÜNCÜBÖLÜM Finansal Raporlama Muhasebe ve raporlama sistemi Madde 37- Bankalar, kuruluþ birliklerinin ve Türkiye Muhasebe Standartlan Kurulunun görüþü alýnmak suretiyle Kurul tarafýndan uluslararasý standartlar esas alýnarak belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak, muhasebe sistemlerinde tekdüzeni saðlamak; tüm iþlemlerini gerçek mahiyetlerine uygun surette muhasebeleþtirrnek; fýnansal raporlanný fýnansal bilgi edinme ihtiyacýný karþýlayabilecek biçim ve içerikte, anlaþýlýr, güvenilir ve karþýlaþtýnlabilir, denetime, analize ve yorumlamaya elveriþli, zamanýnda ve doðru þekilde hazýrlamak ve sumýýak zorundadýr. Bankalar, kanuni ve yardýmcý defter ve kayýtlarýný, þubeleri, ~ içi ve ~ dýþýndaki muhabirieri ile hesap mutabakatý saðlamadan bilançolarýný kapatamazlar. Yayýmlanan finansal tablolarýn gerçeðe aykýrý olduðunun tespiti halinde Kurul gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. Konsolide finansal raporlar Madde 38- Ana ortaklýk banka, finansal durum ve faaliyet sonuçlarý hakkýnda bir bütün olarak bilgi vermek amacýyla 37 nci maddeye istinaden Kurulca düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde konsolide fýnansal raporlar hazýrlamak zorundadýr. Konsolide finansal rapor kapsamýnda bulunan kuruluþlar, kendilerinden konsolide finans.al raporlarýn hazýrlanmasýna iliþkin olarak istenecek her türlü bilgi ve belgeyi ilgili ana ortaklýk bankaya vermekle yükümlüdür..;.~ ",.~"!", ~ );J ~ );i",",,~i» "\-.~ ~ C t."". i.') -;f i' ;:,'O ~~ (t1'q -Ý~:~""'.~,,;,,'..,, ~~t;:,, '~. 1,. ~1\~j5~~:j,;, -{:;.:

18 Finansal raporlarýn imzalanmasý, sunulmasý, ilaný vc dcnctimi Madde 39- Bankalar tarafýndan hazýrlanan finansal raporlardan Kurulca belirlenecek olanlarýn, yönetim kurulu baþkaný, denetim komitesi üyeleri, genel müdür ile finansal raporlamadan sorumlu genel müdür yardýmcýsý ve ilgili birim müdürü veya bu unvanlara eþdeðer kiþiler tarafýndan ad, soyad ve unvan belirtilmek suretiyle, finansal raporlamaya iliþkin düzenlemelere vc mulýascbc küyýtlürýýýü uygun olduðu belirtilerek Ýmzalall1uüsý zorunludur. Ýmza yükümlülüðü, Türkiye'de þube açmak suretiyle faaliyette bulunan bankalarda müdürler kurulu üyelerince yerine getirilir. Bankalarýn genel kurullarýna sunacaðý yýllýk finansal raporlarýn baðýmsýz denetým kuruluþlarýnca onaylanmasý þarttýr. Bankalar, düzenleyecekleri finansal raporlarýný, Kurulun belirleyeceði usul ve esaslar çerçevesinde ilgili mercilere sunmak ve ilfu1 etmek zorundadýrlar. Yýllýk faaliyet raporu Madde 40- Bankalar, statülerine, yönetim ve organizasyon yapýlarýna, insan kaynaklarýna, faaliyetlerine, finansal durumlarýna, yönetimin deðerlendirmeleri ve geleceðe yönelik beklentilerine iliþkin bilgileri, finansal tablolarýný, özet yönetim kurulu raporunu ve baðýmsýz denetim raporunu da içeren yýllýk faaliyet raporu hazýrlamak zorundadýrlar. Faaliyet raporunun hazýrlanmasýna, ilgili mercilere bildirilmesine ve kamuya açýklanmasýna iliþkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Sorumluluk Madde 41- Yönetim kurulu, bu Kanunun 37 nci maddesi uyarýnca faaliyetlerin muhasebeleþtirilmesi, finansal tablolarýn hazýrlanmasý, onaylanmasý, denetlenmesi, yetkili mercilere sunulmasý ve yayýmlanmasý dahil finansal raporlama sistemini, görev, yetki ve sorumluluklarý belirlemek, bilgi sistemlerini yeterli hale getirmek ve uygulamayý gözetmekle yükümlüdür. Belgelerin saklanmasý Madde sayýlý Vergi Usul Kanunu hükümleri saklý kalmak kaydýyla, alýnan yazýlar ve faaliyetler ile ilgili belgelerin asýllarý veya bunun mümkün olmadýðý hallerde sýhhatlerinden þüpheye mahal vermeyecek kopyalarý ve yazýlan yazýlarýn makine ile alýnmýþ, tarih ve numara sýrasý verilerek düzenlenecek suretleri, usulleri çerçevesinde ilgili banka nezdinde on yýl süreyle saklanýr. Bu belgelerin mikrofilm, mikrofiþ þeklinde veya elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda saklanýnalarý mümkündür. Bu maddenin uygulani)1asýna iliþkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. DÖRDÜNCÜ KýsýM Koruyucu Hükümler BÝRÝNCÝ BÖLÜM Özkaynaklar ve Standart Oranlar Koruyucu düzenlemeler Madde 43- Kurul, bankalarýn varlýklarý, alacaklarý, özkaynaklarý, borç, yükümlülük ve taahhütleri, gelir ve giderleri arasýndaki ilgi ve dengelerin ve malý bünyeyi etkileyen diðer tüm unsurlarýn ve maruz kalýnan risklerin tespiti, tahlili, izlenmesi, ölçülmesi ve deðerlendirilmesi ""~~~~~.,,"; ~J:,,~~. " 16 If' ~ ",,"'~."""'-. I.~ ;~'"'"' "" ~. "1 ~ lift.':\...;.., " ~"""

19 amacýyla sýnýrlamalar ve standart oranlar da belirlemek suretiyle, gerekli düzenlemeleri yapmaya ve bunlar hakkýnda her türlü tedbiri almaya yetkilidir. Bu hüküný, 38 inci madde gereðince konsolide mali tablo hazýrlama yükümlülüðü bulunan ana ortaklýk bankalar için Kurulca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde konsolide ve konsolide olmayan bazda uygulanýr. Bankalar, yapýlan düzenlemelere uymak, belirlenen sýmrlamalarý ve standart oranlarý konsolide baz da dahilolmak Üzere hesaplamak, tutturmak ve idame ettirme\c ve bunlara iliþkin olarak Kurum tarafýndan istenen tedbirleri belirlenen süreler içinde almak ve uygulamakla yükümlüdür. Kurul, kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlerin uygulanmasýný da dikkate alarak, her bir banka ya da banka grubu içýn belirlenen asgari veya azami standart oranlar ve sýnýrlardan farklý daha ihtiyatlý bir oran veya sýnýr tesis etmeye veya hesaplama ve bildirim dönemlerini farklýlaþtýnnaya veya genelolarak belirlenmemiþ oran ve sýnýrlar tespit etmeye yetkilidir. Bu Kanun kapsamýnda öngörülen sýnýrlamalara ve standart oranlara iliþkin eþiklere eriþilmesi veya aþýrnlarýn oluþmasý halinde, ilgili banka durumu derhal Kuruma bildirmek zorundadýr. Ödenmiþ sermaye, yedek akçeler ve özkaynak Madde 44- Ödenmiþ sermaye, bankalann fiilen ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiþ veya Türkiye'ye ayrýlmýþ ve ödenmiþ sermayelerinden, bilançoda görülen zararýn yedek akçelerle karþýlanamayan kýsmý düþüldükten soma kalan tutardýr. Yedek akçeler, bankalarýn 6762 sayýlý Türk Ticaret Kanunu ve ilgili kanunlar ile ana sözleþmelerine göre ayýrdýklarý yedek akçelennden varsa bilanço zararýnýn düþülmesinden soma elde edilen tutardýr. Özkaynak, ana sennaye ve katký sennaye toplamý ile bu toplamdan sennayeden indirilecek deðerlerin düþülmesi sonucu bulunacak tutarý ifade eder. Konsolide özkaynak, konsolide esasa göre uygulanacak kredi sýnýrlarý ile standart oranlarýn hesaplanmasýnda bu maddenin üçüncü fýkrasý hükmüne göre hesaplanarak dikkate alýnýr. Bu madderiin uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Sermaye yeterli.liði Madde 45- Bu Kanunun uygulanmasýnda maruz kalýnan riskler nedeniyle oluþabilecek zararlara karþý yeterli özkaynak bulundurulmasý sermaye yeterliliðini ifade eder. Bankalar, Kurum tarafýndan düzenlenecek yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara göre yüzde sekiz oranýndan az olmamak üzere belirlenecek sermaye yeterliliði oranýný hesaplamak, tutturmak, idame ettirmek ve raporlamak zorundadýr. Bankalarýn iç sistemleri, aktif ve mali yapýlarý dikkate alýnarak asgari sermaye yeterliliði oranýný artýrmaya, bankalar bazýnda farklýlaþtýrmaya Kurul yetkilidir. 17

20 Likidite yeterliliði Madde 46- Bankalar, Merkez Bankasýnýn uygun görüþü alýnmak suretiyle Kurulca belirlenecek usul ve esaslara göre asgarý likidite düzeyini hesaplamak, tuttum1ak, idame ettirrnek ve raporlamak zorundadýr. Aþýrnlarýn giderilmesi Madde 47- Bu Kanun ve bu Kanuna istinaden çýkarýlan düzenlemelerde yer alan sýnýrýama ve oranlara iliþkin aþýrnlarýn Kurulca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde giderilmesi zorunludur. Özkaynaklarda meydana gelebilecek düþüþler nedeniyle, özkaynaðýn belirli bir oraný ile iliþkilendirilen sýnýrlama ve oranlarda aþýrnlarýn oluþmasý ve þartlarýn gerektirmesi halinde, bu aþýrnlar Kururnca belirlenecek bir süre içinde giderilir. Aþýrnlarýn giderilmesi için belirlenen süre içinde bu Kanunun idari para cezalarýna iliþkin hükümleri uygulanmaz. ÝKÝNCÝ BÖLÜM Krediler ve Risk Grubu Krediler Madde 48- Bankalarca verilen nakdi krediler ile teminat mektuplarý, kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi gayrinakdi krediler ve bu niteliði haiz taahhütler, satýn alýnan tahvil ve benzeri sermaye piyasasý araçlarý, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir þekil ve surette verilen ödünçler, varlýklarýn vadeli satýþýndan doðan alacaklar, vadesi geçmiþ nakdi krediler, tahakkuk etmekle birlikte tahsil edilmemiþ faizler, gayrinakdi kredilerin nakde tahvilolan bedelleri, ters repo iþlemlerinden alacaklar, vadeli iþlem ve opsiyon sözleþmeleri ile benzeri diðer sözleþmeler nedeniyle üstlenilen riskler, ortaklýk paylarý ve Kurulca kredi olarak kabul edilen iþlemler izlendikleri hesaba bakýlmaksýzýn bu Kanun uygulamasýnda kredi sayýlýr. Birinci fýkrada belirtileniere ilave olarak, kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn finansal kiralama yöntemiyle saðladýðý finansmanlar ile katýlým bankalarýnýn taþýnýr ve taþýnmaz mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kar ve zarar ortaklýðý yatýrýmlarý, taþýnmaz, ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama, mal karþýlýðý vesaikin finansmaný, ortak yatýrýmlar veya benzer yöntemlerle saðladýklan finansmanlar da bu Kanun uygulamasýnda kredi sayýlýr. Risk grubu Madde 49- Bir tüzel kiþi veya bir gerçek kiþi ile eþi ve velayeti altýndaki çocuklarý, bunlarýn birlikte veya tek baþlarýna, doðrudan ya da dolaylý olarak konttol ettikleri ya da sýnýrsýz sorumlulukla katýldýklarý ortaklýklar veya yönetim kurulu üyesi veya genel müdürü olduklarý ortaklýklar bir risk grubunu oluþturur. Risk grubu, ayrýca, bu fýkrada belirtilenlerle aralarýnda birinin ödeme güçlüðüne düþmesinin diðer bir veya birkaçýnýn ödeme güçlüðüne düþmesi sonucunu doðuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri iliþkiler bulunan gerçek ve tüzel kiþileri de kapsar. Bir banka ile bu bankanýn nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunlarýn birlikte veya tek baþýna, doðrudan ya da dolaylý olarak kontrol ettikleri ya da bunlarýn sýnýrsýz sorumlulukla katýldýklarý ortaklýklar veya yönetim kurulý:ý üyesi ya da genel müdürü olduklarý ortaklýklar bankanýn dahilolduðu risk grubunu oluþturur. Risk grubu, ayrýca, bu fýkrada belirtilenlerle aralarýnda birinin ödeme güçlüðüne düþmesinin diðer bir veya!,,"i&"~ 18..;" ~C ~~"'~"'",t:"" ;,;~;..~.j '" ""Ý:ý-,ý; f' if,t~ ~;~~:7.7' ~

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26333 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç

Detaylı

FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 01.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26333 FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/131. Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/131. Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:BANKACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR. Haziran 2013 HAZIRLAYANLAR

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:BANKACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR. Haziran 2013 HAZIRLAYANLAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:BANKACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Haziran 2013 HAZIRLAYANLAR DOÇ.DR. ÖZGÜR ÇATIKKAŞ YRD.DOÇ.DR. HAYATİ ERİŞ YRD.DOÇ.DR. NEŞE ÇOBAN ÇELİKDEMİR

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir

Detaylı

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren 9537 BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19/10/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/11/2005 Sayı : 25983 (Mük.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

BANKACILIK KANUNU BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

BANKACILIK KANUNU BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19/10/2005 Resmi Gazete Tarihi : 01/11/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25983 (Mükerrer) Amaç BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- Bu Kanunun amacı, finansal

Detaylı

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren 9537 BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19/10/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/11/2005 Sayı : 25983 (Mük.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren 9537 BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19/10/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/11/2005 Sayı : 25983 (Mük.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/74-1

Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/74-1 Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/74-1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Bankacılık Kurumu çıkarılan Yönetmelik

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

11.Bölüm. Yrd. Doç. Dr. Ferhat Sayım

11.Bölüm. Yrd. Doç. Dr. Ferhat Sayım 11.Bölüm Bölüm Adı: Yabancı Para Net Genel Pozisyon\Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide Ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması Ve Uygulanması Yrd. Doç. Dr. Ferhat Sayım Amaçlarımız Bu bölümü

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

BANKACILIK KANUNU. Katılım bankası: Bu Kanuna göre özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak esas

BANKACILIK KANUNU. Katılım bankası: Bu Kanuna göre özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak esas BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19/10/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/11/2005 Sayı : 25983 (Mük.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

5411 sayılı BANKACILIK KANUNU. 1 Kasım 2005 tarihli ve 25983 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır

5411 sayılı BANKACILIK KANUNU. 1 Kasım 2005 tarihli ve 25983 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır 5411 sayılı BANKACILIK KANUNU 1 Kasım 2005 tarihli ve 25983 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLAR, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARI

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Bölüm 5411 sayılı Bankacılık Kanununun

1. Bölüm 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 1. Bölüm 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 1-5, 15-19, 21-33, 36-57, 60-64, 77-78. Maddeleri Yrd.Doç.Dr. Ferhat Sayım Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu Ek 4 Faaliyet Türleri Formu Sıra Faaliyet Türleri Kurum/Kurulu 1 zin elgesi 2 1 Mevduat kabulü X 2 Katılım fonu kabulü 3 Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme ilemleri X 4 Nakdî ve kaydî ödeme

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

1.BÖLÜM. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 1-5, 15-19, 21-33, 36-57, 60-64, 77-78. Maddeleri. Yrd. Doç. Dr. Fethat SAYIM

1.BÖLÜM. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 1-5, 15-19, 21-33, 36-57, 60-64, 77-78. Maddeleri. Yrd. Doç. Dr. Fethat SAYIM 1.BÖLÜM 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 1-5, 15-19, 21-33, 36-57, 60-64, 77-78. Maddeleri Yrd. Doç. Dr. Fethat SAYIM AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ R.G 196 05.12.2013 ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri

Detaylı

ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ. B TÝPÝ LİKİT FONU ÝÇTÜZÜÐÜ

ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ. B TÝPÝ LİKİT FONU ÝÇTÜZÜÐÜ ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ. B TÝPÝ LİKİT FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1 - FONUN KURULUÞ AMACI: 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanun la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ªÝRKETLER SMIST ÝSTANBUL 25 A TÝPÝ BORSA YATIRIM FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 FÝNANSBANK A.ª. tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) R.G. 67 20 Haziran 2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(2)B, (2)Ç ve (5) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147)

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) YÖNETMELÝK Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÝÞÇÝ OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLECEK ÖZÜRLÜ VE ESKÝ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELÝÐÝ

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİNİN

YÖNETMELİK. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİNİN 28 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29044 YÖNETMELİK Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİNİN Amaç GÖZETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri,

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri, 18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29536 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ve Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU, B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU, B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU, ULUSLARARASI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Kare Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yönetmeliği

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yönetmeliği Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yönetmeliği 30.04.2013 www.gsghukuk.com Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Esasları Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 01.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26333 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR Mevduat: Yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya bir ivaz karşılığında, istendiğinde ya da belli

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler * 5811 Sayılı Kanun 22.11.2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı