İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ"

Transkript

1 İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel Koşullar Söz. Ek-2: Teknik şartname (İş Tanımı) Söz. Ek-3: Teknik Teklif Söz. Ek-4: Mali Teklif Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler Söz. Ek-6: Yatırım geri dönüş hesabı Bölüm C: Diğer Bilgiler İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu Teknik Değerlendirme Tabloları Bölüm D: Teklif Sunum Formu Beyanname Formatı SR EK 4: Değerlendirme Komitesi Tayini SR EK 5: Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı SR EK 6: Teklif Alındı Belgesi Örneği SR EK 7: Teklif Açılış Kontrol Listesi SR EK 8: Mali Teklif Oturumu Teklif Açılış Tutanağı SR EK 9: Teklif Değerlendirme Raporu SR EK 10: Seçilmeyen İstekliye Mektup SR EK 11: Sözleşmeye Davet Mektubu SR EK 12: Bağlantı Çağrı Mektubu SR EK 13: Tek Hat Şeması

2 İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Mal Alımı İçin İhale İlanı KAR-EL Demir Tel San. Tic. Ltd. Şti., İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı tarafından desteklenen İZKA nın Rüzgarından Güç Aldık Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan 1MW e Anahtar Teslimi Rüzgar Elektrik Santrali mal alımı ihalesini sonuçlandırmayı planlamaktadır. İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyasının KAR-EL Demir Tel San. Tic. Ltd. Şti., Yeni Foça Yolu 5..km Horozgediği Köyü 18. Cad. No:3 Aliağa/İzmir (Muhasebe Birimi nden) ,00TL bedel karşılığı satın alınması zorunludur. Sözkonusu dosya ve internet adreslerinden görülebilir. Teklif teslimi için son tarih ve saati: 18/07/ :00 Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; ve adreslerinde yayınlanacaktır. Teklifler, 18/07/2014 tarihinde, saat 10:00 te ve Yeni Foça Yolu 5.km Horozgediği Köyü 18. Cad. No:3 Aliağa/İzmir adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

3 Sayın: İHALEYE DAVET MEKTUBU Proje Adı : İZKA nın Rüzgarından Güç Aldık 1. Sizi aşağıda belirtilen mal alımı için teknik teklif ve fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz: 1MW e Anahtar Teslimi Rüzgar Elektrik Santrali 2. İstenen hizmetler hakkındaki bilgiler ekli ihale dosyasında verilmektedir. 3. Bu davet mektubunda yer alan hizmetlerin tamamı için t e k l i f v e r m e n i z gereklidir. Sözleşme bütün olarak ihale edilecektir. 4. İstenen formata uygun hazırlanmış teklifiniz aşağıdaki adrese gönderilmelidir: KAR-EL Demir Tel San. Tic. Ltd. Şti., Yeni Foça Yolu 5.km Horozgediği Köyü 18. Cad. No:3 Aliağa/İzmir (Muhasebe Birimi) Telefon: +90 (232) Faks: +90 (232) Fiyat teklifiyle birlikte, istenen evrakları, özgeçmişleri (CV) ve istenen her bir mal hakkında basılı materyal veya ilgili bilgileri; çözüm önerinizi, öngörülen yaklaşımın ana hatlarını, zamanlama, hazırlık safhası dahil faaliyet planını, vb içeren bir teknik teklif verilmelidir. Fiyat teklifi ve Teknik teklif kapatılmış ve kaşelenmiş ayrı zarflara konulmalıdır. 6. Fiyata + KDV dahil edilmelidir. 7. Teknik ve mali teklifler 18 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00 a kadar KAR- EL Demir Tel San. Tic. Ltd. Şti., Yeni Foça Yolu 5.km Horozgediği Köyü 18. Cad. No:3 Aliağa/İzmir adresinde Muhasebe Birimi elden ya da kargo veya iadeli taahhütlü posta ile teslim edilmelidir. Kargo ve iadeli taahütlü posta ile teslimlerde yukarıda belirtilen tarih ve saat sonrasında teslim edilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 8. Sözleşmenin diğer şartları aşağıdaki gibidir: (i) ÖDEME: Sözleşmede öngörüldüğü gibi yapılacaktır. Ödemeler TL cinsinden yüklenicinin bildireceği banka hesabına yapılacaktır. (ii) BÜTÇE: Bu sözleşme için tespit edilen en yüksek bedel. TL dir. (iii) (iv) DEĞERLENDİRME: Şartnameleri karşılayıp, Söz.Ek-6 verilen yatırım geri dönüş hesabı kriterlerine göre yatırım geri dönüş süresi hesaplanacaktır. Hesaplama yönteminde kullanılan güç eğrisi ve hesaplama bağımsız rüzgar ve enerji değerlendirme uzman kuruluşları tarafından onaylanılacaktır.yatırım geri dönüş süresi en fazla 8 yıl olan türbinler arasından en ucuz teklifi veren istekliye iş ihale dilecektir. GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifiniz, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü süreyle geçerli olacak şekilde hazırlanmalıdır. 9. Daha fazla bilgi aşağıdaki adresten elde edilebilir: KAR-EL Demir Tel San. Tic. Ltd. Şti., Yeni Foça Yolu 5.km Horozgediği Köyü 18. Cad. No:3 Aliağa/İzmir Muhasebe Birimi Telefon: +90 (232) Faks: +90 (232)

4 10. Lütfen bu davet mektubunu aldığınızı faks veya E-posta yoluyla teyit ederek teklif verip vermeyeceğinizi bildiriniz. Saygılarımızla, M. Tunç Bakırel Genel Müdür

5 TEKLİF DOSYASI

6 Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

7 KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN MALI DESTEK SAĞLANAN PROJELER KAPSAMINDAKI İHALELER IÇIN I. İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma Ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Madde 1-Sözleşme Makamına İlişkin Bilgiler Sözleşme Makamının; a) Adı : KAR-EL Demir Tel San. Tic. Ltd.Şti. b) Adresi : Yeni Foça Yolu 5.km Horozgediği Köyü 18. Cad. No:3 Aliağa/İzmir c) Telefon numarası : +90 (232) d) Faks numarası : +90 (232) e) Elektronik posta adresi: f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Ayşegül KOÇAK (Proje Asistanı , İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler İhale konusu işin; a) Projenin Adı : İZKA'nın Rüzgarından Güç Aldık b) Proje Sözleşme Kodu : TR31/12/YE01/00005 c) İşin miktarı ve türü : 1MW e Rüzgar Elektrik Santrali mal alımı işi d) İşin/Teslimin gerçekleştirileceği yer : 1MW e lık Rüzgar Elektrik Santrali rüzgar sistem kurulumu ve montajı mal alım işi İzmir/Aliağa ilçesi Horozgediği Köyü nde yer alan KAR-EL Demir Tel San. Tic. Ltd. Şti. Fabrika sahasına teslim edilecektir. e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler : Detaylar teknik şartnamede yer almaktadır. Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler ile Son Başvuru Tarih ve Saati İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

8 a) İhale usulü : Açık ihale b) İhalenin yapılacağı yer (adres) : Yeni Foça Yolu 5.km Horozgediği Köyü 18. Cad. No:3 Aliağa/İzmir c) İhale tarihi : 18Temmuz 2014 Pazartesi d) İhale saati : 10:00 Madde 4- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini İhale dokümanının görülmesine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Yeni Foça Yolu 5.km Horozgediği Köyü 18. Cad. No:3 Aliağa/İzmir b)ihale dokümanının görülebileceği internet adresi: ve c) İhale dosyası Sözleşme Makamının yukarıda belirtilen adresinden bedelsiz olarak görülebilir; ancak, ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını e fıkrasında öngörülen bedel mukabili satın alması zorunludur. d) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Yeni Foça Yolu 5.km Horozgediği Köyü 18. Cad. No:3 Aliağa/İzmir (Muhasebe Birimi) e) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): ,00 TL İstekli ihale dosyasını satın almakla ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır. Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir: a) Tekliflerin sunulacağı yer : Yeni Foça Yolu 5.km Horozgediği Köyü 18. Cad. No:3 Aliağa/İzmir b) Son teklif verme tarihi (İhale tarihi): 18 Temmuz 2014 Pazartesi c) Son teklif verme saati (İhale saati): 10:00 Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz. Sözleşme Makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler

9 kabul edilir. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarı da belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. Madde 6- İhale Dosyasının Kapsamı 6.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: a) İhaleye davet mektubu b) Teklif Dosyası (Sözleşme Taslağı, Özel Koşullar, Genel Koşullar, Teknik Şartname, Teklif Sunma Formları, Teklif Değerlendirme Formları ve ilgili satın almaya mahsus diğer belgeler) Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince KAR-EL Demir Tel San. Tic. Ltd. Şti. nin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine KAR-EL Demir Tel San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Madde 7- İhaleye Katılabilmek için Gereken Belgeler İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi; b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, d) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve teklif dosyası, e) Bu talimatların ilgili maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, f) Şekli ve içeriği bu belgede belirlenen teklif mektubu, g) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların proje hesabına yatırıldığını gösteren makbuz/dekontlar

10 h) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri; i) İhaleye katılmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı taahhütname, j) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi, k) İhale dosyasının satın alındığına dair belge, l) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, m) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir. n) Yer Görme Belgesi (istekli ihale dosyasını işin yapılacağı adreste elden teslim almaya geldiğinde, 1MW e kapasiteli sistemin kurulacağı lokasyonu inceleyecek, gerekli ölçümleri yapacak ve RES sistemine ve uygulama noktasına göre statik projelendirmesini ve hesaplarını yaparak sistemin, uygunluğunu göstermek üzere yaptığı hesaplar ve çizimler ile birlikte rapor halinde teklif dosyasında sunacaktır), o) Varsa makine ve teçhizat parkına ilişkin demirbaş defteri dökümü belgesi, p) Ürün Test Sonuçları ve Ürün Teknik Özelliklerini gösteren mevcut her türlü belge (kullanım kılavuzları, garanti belgeleri, uluslararası sertifikalar vb.), r) İstekli teklif ettiği ekipman markası için servis hizmeti verebileceğini sözleşme öncesinde taahhüt edeceği belge Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler a) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler İsteklinin teklif ettiği bedelin % 3 ünden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında iş bitirme belgesi sunan pilot ortağın ortaklık oranı en az %51 olması, yeterlilik kriteridir b) İsteklinin Bilanço/Gelir tablosu İsteklinin, ihaleye katılabilmesi için son bir senelik bilançosunu sunması gerekir. İş ortaklığında, ortaklardan birinin iş bitirme veya iş yönetme belgesi olan ortağın ortaklık oranı en az %51 olması ile bu yeterlik kriteri sağlanabilir. c) İsteklinin iş hacmini gösteririr belgeler: İş deneyim belgeleri

11 İsteklinin/iş ortaklığında ortaklardan en az birinin, yurt içinde veya yurt dışında son beşyıl içersinde en az 10MW lık enerji üretim projesi gerçekleştirdiği veya denetlediği veya yönettiğini gösterir bilgi ve belgeler ( müteahhitlik karnesi, iş bitirme belgesi(kamuya yapılan işlerde standart iş bitirme belgesi, Özel sektörden alınmış iş bitirme referans mektupları v.b.)). Ancak, rüzgar enerjisi ekipmanları (örneğin kule, ölçüm direği vs. üretimi) üretimine ilişikin belgeler bu ihale kapsamında enerji projesi yapmış gibi (benzer iş olarak) değerlendirilmeyecektir. Bu şartname kapsamında, 10MW lık bir enerji üretim projesinin aşamalarından birinin yapımını gerçekleştiren (ekipmanların sağlanması, kurulum ve montajını tamamlayan) ve bunu belgelendirebilen firmalar ihaleye girebilecektir. d) Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen Geçici Teminat. e) Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen Teklif Mektubu. f) Türkiye genelinde güncel vergi borcu yoktur belgesi (ihale tarihinden önceki 15 gün içinde alınmış olmalıdır) g) Türkiye genelinde güncel SGK borcu yoktur belgesi (ihalenin gerçekleştiği ay alınmış olmalıdır). h) Mesleki ve teknik yeterliğine ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerde bulunması gereken hususlar İsteklinin teklif verdiği ürünlere ait ISO, TSE ve CE (FFC veya TÜV) belgeleri ibraz edilmelidir. İhale konusu ile ilgili referans listesi Ürünler yurt dışından ithal edilecekse, yurt dışından ithalinin mümkün olduğuna ilişkin belgelerin eklenmesi uygun görülmektedir Belgelerin Sunuluş Şekli a) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca aslının aynıdır şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir. b) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. c) İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce KAR-EL Demir Tel San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aslı KAR-EL Demir Tel San. Tic. Ltd. Şti. görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler Tekliflerin dili teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

12 Madde 8- İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı İhale, yeterlilik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Madde 9- İş Ortaklığı (Ortak Girişimler/Konsorsiyum) 9.1. Birden fazla yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi, iş ortaklığı (ortak girişim/konsorsiyum) oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir Konsorsiyumların bu ihaleye teklif vermelerine ilişkin bir kısıtlama bulunmamaktadır İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir İş Ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği İş Ortaklığı Beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır İş ortaklığında, ortaklardan en az birinin ortaklık oranına bakılmaksızın şartname ile belirlenen tüm yeterlilik kriterlerini yerine getirmesi yeterlidir İhalenin İş Ortaklığı üzerinde kalması halinde İş Ortaklığı ndan, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenilecektir İş Ortaklığı beyannamesi ve ortaklık sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu; pilot ortağın, iş ortaklığındaki ortaklarının her biri ve tamamı adına yükümlülük altına girmeye ve talimat kabul etmeye yetkili olduğu ve ödemeler dahil sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili bütün hususlarda tek sorumlu muhatap olduğu belirtilmelidir İş Ortaklığının ikiden fazla ortaklı olması halinde, pilot ortak en çok hisseye sahip ortak; iş ortaklığının iki ortaklı olması halinde ise, pilot ortak çoğunluk hisseye sahip ortak olmalıdır ve ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir. Madde 10- İhaleye Katılamayacak Olanlar Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılamazlar; a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince, kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, c) KAR-EL Demir Tel San. Tic. Ltd. Şti. nin ihale yetkilisi kişileri, d) KAR-EL Demir Tel San. Tic. Ltd. Şti. nin ihale konusu kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar, e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri

13 f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç), g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler, h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve Türkiye de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri, i) KAR-EL Demir Tel San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, KAR-EL Demir Tel San. Tic. Ltd. Şti.si üst düzey yöneticileri ile bu kişilerin ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları ile ortakları, j) İhale kapsamına giren işlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ve bu görevlilerin ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları ile ortakları, k) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler, sözleşme yapıldıktan sonra, taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler bu ihaleye katılamazlar. Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin İhalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Alt-yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak girişim ya da konsorsiyum halinde ihalelere katılmalarına engel değildir. Madde 11- İhale Dışı Bırakılma Nedenleri Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır: a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan, b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme alıcısı altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan, c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan, d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan, e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen, f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan alıcıya yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu alıcı tarafından ispat edilen, g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki

14 faaliyetten men edilmiş olan, h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen, i) Bu şartnamede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan, j) Bu şartnamede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen. Madde 12 - Yasak Fiil veya Davranışlar İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır. a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma Teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek. e) Şartnamede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre ilgili yasal hükümler uygulanır ve bunların Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilecek diğer ihalelere katılmaları engellenir. Madde 13- Teklif Hazırlama Giderleri Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. KAR-EL Demir Tel San. Tic. Ltd. Şti., ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Madde 14- İhale dosyasında açıklama yapılması İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dosyasında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, Sözleşme Makamı tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dosyası alan tüm isteklilere yazılı olarak imza karşılığı elden verilir. Sözleşme Makamının bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az beş (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır. Açıklamada, sorunun tarifi ve Sözleşme Makamının ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dosyası içerisinde verilir. Madde 15- İhale Dosyasında Değişiklik Yapılması İlan yapıldıktan sonar ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin KAR-EL Demir Tel San. Tic. Ltd. Şti. tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin

15 edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup veya e-posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde KAR-EL Demir Tel San. Tic. Ltd. Şti., ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden once vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler. Madde 16- İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesinde Sözleşme Makamının Serbestliği KAR-EL Demir Tel San. Tic. Ltd. Şti. tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce KAR-EL Demir Tel San. Tic. Ltd. Şti. den herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Madde 17- Ortak Girişim Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir. İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir. Madde 18- Alt Yükleniciler İhale konusu alımın/işin, tamamı başka yükleniciye veya alt yüklenicilere devredilemez Madde 19- Teklif ve Sözleşme Türü İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Madde 20- Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL dir. İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve Bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır.

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A:

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar)

Detaylı

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel

Detaylı

DEKA DIGITAL YENİLENEBİLİR ENERJİ KONTROL VE YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ MAL ALIM İŞİ İHALE DOSYASI

DEKA DIGITAL YENİLENEBİLİR ENERJİ KONTROL VE YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ MAL ALIM İŞİ İHALE DOSYASI DEKA DIGITAL YENİLENEBİLİR ENERJİ KONTROL VE YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ MAL ALIM İŞİ İHALE DOSYASI 1 İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU SR Ek 2 İhaleye Davet Mektubu Sayın: Proje Adı İHALEYE DAVET MEKTUBU././2014 : Yenilenebilir Enerji Sektörüne Yönelik Uygulamalı Teknik Eğitim ve Sertifika Programı 1. Sizi aşağıda belirtilen mal alımı

Detaylı

MENEMEN PLASTİK İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YOL İŞLERİ VE ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKESİ HÜCRE DONATIMI İŞLERİ

MENEMEN PLASTİK İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YOL İŞLERİ VE ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKESİ HÜCRE DONATIMI İŞLERİ MENEMEN PLASTİK İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MENEMEN PLASTİK İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YOL İŞLERİ VE ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKESİ HÜCRE DONATIMI İŞLERİ YOL KİREÇ STABİLİZASYONU VE ASFALT YOL (AŞINMA

Detaylı

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KOSBİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI YOLUYLA YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER SR EK 1: İlanlı Usul İçin

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İZMİR KALKINMA AJANSI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Numarası: TR31/14/BTD01/0036 SAĞIMDAN ŞİŞEYE SÜTTE KOORDİNASYON VE BİLGİ PAYLAŞIMI PROJESİ MAL

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı SR Ek 1 - İlanli Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu Satın Alma Rehberi İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı SR Ek 1 - İlanli Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu Satın Alma Rehberi İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

Detaylı

T.C. MARMARİS TİCARET ODASI ROTA MARMARİS. Projesi HİZMET ALIMI İHALE DOSYASI

T.C. MARMARİS TİCARET ODASI ROTA MARMARİS. Projesi HİZMET ALIMI İHALE DOSYASI T.C. MARMARİS TİCARET ODASI ROTA MARMARİS Projesi HİZMET ALIMI İHALE DOSYASI DOSYA İÇERİĞİ İhale dokümanı; 1- SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu 2- SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu 3-

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Proje Adı CEMER KENT EKIPMANLARI SA. TIC. LTD. STI. : İHALEYE DAVET MEKTUBU : Sonsuz Enerji Kaynağı Güneşten Doğa Dostu Enerji Üretim 19/12/2013 1. Sizi aşağıda belirtilen mal /hizmet / yapım işi

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU 25/ 11 / 2013

İHALEYE DAVET MEKTUBU 25/ 11 / 2013 ALKOR ALÜMİNYUM ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Sayın Proje Adı İHALEYE DAVET MEKTUBU 25/ 11 / 2013 : :ŞEBEKE BAĞLANTILI FOTOVOLTAİK GÜÇ SANTRALİNİN TASARIMI VE UYGULANMASI 1. Sizi aşağıda belirtilen mal alımı

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın: Proje Adı İHALEYE DAVET MEKTUBU : TOSBİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ PROJESİ 03.01.2014 1. Sizi aşağıda belirtilen mal alımı için teknik teklif ve fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz: 500 kw Anahtar Teslimi

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM MALİ DESTEK PROGRAMI. Referans Numarası: TR31/14/BTD01/0018

İZMİR KALKINMA AJANSI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM MALİ DESTEK PROGRAMI. Referans Numarası: TR31/14/BTD01/0018 İZMİR KALKINMA AJANSI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Numarası: TR31/14/BTD01/0018 İZMİR ESNAF ve SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ İESOB BİLGİ ENTEGRASYON PROJESİ (İBEP) MAL ve HİZMET

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Metdem Sağlık Gereçleri Ltd.Şti., T.C. Ankara Kalkınma Ajansı Yenilikçi Uygulamalar

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU SR Ek 2 İhaleye Davet Mektubu Satın Alma Rehberi Sayın: Proje Adı : İHALEYE DAVET MEKTUBU././2015.. 1. Sizi aşağıda

Detaylı

1542 Sokak No:10/A Kat:3 Kahramanlar/İZMİR Tel : 0232 464 51 60 Faks : 0232 464 50 73 www.egeorman.org.tr egeorman@egeorman.org.tr

1542 Sokak No:10/A Kat:3 Kahramanlar/İZMİR Tel : 0232 464 51 60 Faks : 0232 464 50 73 www.egeorman.org.tr egeorman@egeorman.org.tr Sayın: Proje Adı : Güneşten Ormanlar İHALEYE DAVET MEKTUBU././201.. 1. Sizi aşağıda belirtilen mal alımı için teknik teklif ve fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz: 500 kw Anahtar Teslimi Fotovoltoik Güç

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Referans Numarası: TR31/12/YE01/0077

İZMİR KALKINMA AJANSI YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Referans Numarası: TR31/12/YE01/0077 İZMİR KALKINMA AJANSI YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Numarası: TR31/12/YE01/0077 KREA MAKİNA, MÜHENDİSLİK, YAZILIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KREA MAKİNA,

Detaylı

GEÇERLİLİK SÜRESİ Teklifiniz, ihale tarihinden itibaren en az 60 gün süreyle geçerli olacak şekilde hazırlanmalıdır.

GEÇERLİLİK SÜRESİ Teklifiniz, ihale tarihinden itibaren en az 60 gün süreyle geçerli olacak şekilde hazırlanmalıdır. Sayın: İHALEYE DAVET MEKTUBU Proje Adı : İZKA NIN VE GÜNEŞİN SICAKLIĞINDAN GÜÇ ALDIK 1. Sizi aşağıda belirtilen mal alımı için teknik teklif ve fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz: 400 kw Anahtar Teslimi

Detaylı

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar)

Detaylı

İHALE DOSYASI İSTEKLİ BELGE KONTROL LİSTESİ

İHALE DOSYASI İSTEKLİ BELGE KONTROL LİSTESİ SR Ek 1 - Standart Ilan Formu İHALE DOSYASI İSTEKLİ BELGE KONTROL LİSTESİ ve TEKLİF ZARF ŞEMATİK GÖRÜNÜMÜ Bu kontrol listesi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, teklif dosyasını hazırlayan isteklilerin

Detaylı

EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu (Konmamıştır.)

EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu (Konmamıştır.) EKLER LİSTESİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu (Konmamıştır.) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU TEKLİF DOSYASI 04.10.2013Sayın: İHALEYE DAVET MEKTUBU YETKİLİ Proje Adı: Bilişim Teknolojileri Akademisi 1. Sizi aşağıda belirtilen hizmet işi alımı için teknik teklif ve fiyat teklif(ler)i vermeye davet

Detaylı

Kars Organize Sanayi Bölgesi nin Yerel Hizmetler Yelpazesini Genişletme Projesi

Kars Organize Sanayi Bölgesi nin Yerel Hizmetler Yelpazesini Genişletme Projesi KARS ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kars Organize Sanayi Bölgesi nin Yerel Hizmetler Yelpazesini Genişletme Projesi MAKİNE EKİPMAN ALIMI VE MONTAJ İŞİ KARS ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, SERHAT KALKINMA

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU SR Ek 2 İhaleye Davet Mektubu İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın: Proje Adı : Geleceği Güneşle Aydınlatıyoruz 1. Sizi aşağıda belirtilen mal alımı için teknik teklif ve fiyat teklif(ler)i vermeye davet ediyoruz:

Detaylı

EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu

EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu Ay-yıl Plastik Hurda Metal Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti EKLER LİSTESİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu. Hizmet Alımı için ihale ilanı

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu. Hizmet Alımı için ihale ilanı SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Hizmet Alımı için ihale ilanı Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi, T.C. Ankara Kalkınma Ajansı

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) 1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri Söz.

Detaylı