İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:12 Sayı: 24 Güz 2013/2 s

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:12 Sayı: 24 Güz 2013/2 s. 31-60."

Transkript

1 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:12 Sayı: 24 Güz 2013/2 s DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ Zafer GÖREN ÖZET Düşünceyi açıklama özgürlüğü, özgürlükçü bir demokratik düzen için kurucu öğedir. Çünkü düşünsel tartışmayı ve kendi varlık nedeni olan düşüncelerin savaşını olanaklı kılar. Düşüncenin serbestçe oluşumu bir yandan düşünceleri serbestçe açıklamak ve yaymak özgürlüğünü, diğer yandan açıklanan düşüncelerden haberdar olmayı ve bilgi edinmeyi şart koşar. Demokratik bir anayasal sistemde enformasyon özgürlüğü serbestçe kamusal düşünce oluşumunun koşulu olması nedeniyle, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünden daha aşağı bir basamağa yerleştirilmemelidir. Klasik temel haklarla korunan değerleri belki de aştığı için, internet özgürlüğünü kendine özgü, yeni bir temel hak olarak düşünmek ve düzenlemek gerekir. İnternet özgürlüğünde, internet vasıtasıyla telekomünikasyon özgürlüğü söz konusudur. Bu özgürlük, verileri, enformasyonları ve düşünceleri yayarak iletmeği ve almayı kapsar. Anahtar Sözcükler: Düşünceyi açıklama özgürlüğü, enformasyon özgürlüğü, basın özgürlüğü, internet özgürlüğü. FREEDOM OF EXPRESSION ABSTRACT Freedom of expression is the costituent element of a democracy since it brings in its train intellectual debate and the contention of ideas, i.e. democracy s own raison d etre. The free formation of thought stipulates on the one hand the free expression and dissemination of ideas and on the other, having access to and taking cognizance of ideas. Since in a democratical constitutional system freedom of information is the condition of the free formation of public opinion, it should not be underestimated and considered below the free expression and dissemination of ideas. Free expression on the internet should be considered as a specific fundamental right and organized accordingly since it is beyond the classical fundamental rights. Freedom of expression on the internet means freedom of telecommunications through the medium of the internet. This freedom inheres in it the communication and reception of data, information and ideas. Key words: Freedom of expression, freedom of information, freedom of the press, freedom of the internet. Prof. Dr. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi.

2 Zafer GÖREN I. GİRİŞ Düşünceyi açıklama temel hakkı, insan kişiliğinin toplumdaki en doğrudan anlatımı olarak, en değerli insan haklarından birini oluşturur 1. Düşünceyi açıklama özgürlüğü, özgürlükçü bir demokratik düzen için kurucu öğedir 2. Çünkü düşünsel tartışmayı ve kendi varlık nedeni olan düşüncelerin savaşını olanaklı kılar 3. Bir anlamda her özgürlüğün temelidir. Bu büyük önemi karşısında, ona olabildiğince saygı gösterilmelidir 4. Modern demokrasilerde, kamusal düşünce oluşumu büyük bir önem taşımaktadır. Düşünsel tartışma özgürlüğü, özgürlükçü demokrasinin işleyebilmesi için vazgeçilmez bir koşuldur. Çünkü ancak onunla toplumu ilgilendiren ve Devlet politikası açısından önemli konularda genel tartışma güvence altına alınmış olur 5. Düşüncenin serbestçe oluşumu, komünikasyon süreci içinde gerçekleşir. Düşüncenin serbestçe oluşumu, bir yandan düşünceleri serbestçe açıklamak ve yaymak özgürlüğünü, diğer yandan açıklanan düşüncelerden haberdar olmayı ve bilgi edinmeyi şart koşar. Anayasamız düşünce ve kanaat özgürlüğünü 25. maddede, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünü 26. maddede düzenlemiştir. 26. md. hem söz, yazı, resim veya başka yollarla düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünü hem resmi kuruluşların müdahalesi olmaksızın haber almak ya da vermek serbestliğini güvence altına almaktadır. Yani bu madde beş temel hak içermektedir: (l)-düşünceyi açıklama özgürlüğü; (Kişinin düşüncesini söz, yazı ve resimle serbestçe açıklama ve yayması anlamında) (2)-Enformasyon özgürlüğü; (Kamuya açık kaynaklardan engellenmeden bilgi edinme özgürlüğü anlamında) (3)-Basın vasıtasıyla haber verme özgürlüğü; (Bu özgürlük 28. maddede özel olarak ayrıca düzenlenmiştir) 1 BVerfGE 7, 208; 12, BVerfGE 20,97; 5, 134vd. 205; 7, 208; 28, 48, 63; 33, 221 vd. ; 42, 139; 74, BVerfGE 5, 134 vd. 205; 7, 208; 12, BVerfGE 42, 139; 7, 208; 15, BVerfGE 25, 265; 5, 205; 7, 212, 219; 20, 174 vd. 32

3 (4)-Radyo/Televizyon yoluyla haber verme özgürlüğü; (md. 33 f. II ile ayrıca korunmuştur). (5)-Film vasıtasıyla haber verme özgürlüğü (md. 27 f. I ile ayrıca korunmuştur). 2013/2 25. maddede; Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir kuralı yer almaktadır. İnsanın beyninde korunduğu, dışa vurulmadığı ve insanın düşüncelerini kendisine sakladığı sürece bu düşüncelerinden ötürü kişinin suçlanmaması, zaten doğal olan bir durumu yansıttığından, bir özgürlük olarak anayasal güvence altına alınması da gereksiz görünmektedir. Bu nedenle örneğin Alman Anayasasında sadece düşünceyi açıklama özgürlüğüne yer verilmiştir (F. Anayasa md. 5). Temel hakkın düşüncenin açıklanmasını koruması, pratik bir önem taşımaktadır. Doğal olarak kişinin yalnızlık içinde kendi düşüncesini açıklaması, onu dağlara ve hayvanlara yöneltmesi de amaçlanmamıştır. Burada korunan, kişinin düşüncesini başka insanlara bildirmesidir Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi md. 11 de örnek bir açıklıkla bunu garanti etmekteydi. Temel hak soyutlanmış bir bireyi korumamakta, bireyler arasındaki ilişkileri korumaktadır. İnsanlar birbirleriyle konuşabildikleri sürece birbirleri hakkında görüş sahibi olurlar. İnsanların birbirleriyle konuşması, onları birbirine bağlar ve dostlukların, arkadaşlıkların ve grupların oluşumu için temel oluşturur. Bu nedenle düşünceyi açıklama özgürlüğü ile korunmuştur. Düşünceyi yayma özgürlüğü daha da ileri gider. Bu özgürlük kişinin başkalarını, kendi düşüncesini benimsemeleri amacıyla etkileme, yani kişinin kendi düşüncesinin reklamını yapma hakkını içerir. Düşünceyi açıklama özgürlüğü bütün bu nitelikleri ile Anayasa md. 26 da güvence altına alınmıştır. Düşünceyi açıklama özgürlüğü, aynı zamanda kişinin kendi düşüncesini açıklamamasını da korumaktadır. Bu olgu md. 25 f. II. de Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz kuralı ile açıklanmıştır. Md. 25 f. I.de yer alan Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir kuralına gerek olmamakla birlikte, bu maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde md. 26.da yer alabilir: Her ne sebeple olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; (açıkladığı) düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz (Bu kural zaten md. 15 f. II.de yer almaktadır). 33

4 Zafer GÖREN Anayasanın maddelerinde basın özgürlüğü ve md. 3l.de kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı düzenlenmiştir. Anayasa md. 133 te yapılan değişiklikle( Değişik: /1):133. maddeye I. fıkra olarak Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbesttir. kuralı getirilmiştir. Oysa 133. maddenin eski metni: Radyo ve televizyon istasyonları, ancak Devlet eliyle kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde düzenlenir kuralını içeriyordu. Böylece Anayasa değişikliği sonucu, özel radyo ve televizyonların kurulması ve işletilmesi Anayasa kuralı ile meşrulaştırılmış olmaktadır. II. TARİHSEL GELİŞİM Ortaçağ Avrupa sında düşüncelerin açıklanmasına fırsat verilmemesi bilimin ilerlemesine engel oluşturmuştur. Ancak 15. ve 16. yüzyıllardaki hümanist akım sonucunda aklın özgürlüğü ve bilimin ilerlemesi sağlanabilmiştir Virginia İnsan Hakları Bildirisi'nde düşünceyi açıklama özgürlüğüne yer verilmiştir Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi md. 11'de düşünce ve fikirlerin iletilmesinin insanın en değerli haklarından birisi olduğu, insanların serbestçe konuşabilecekleri, yazabilecekleri, fikirlerini yayınlayabilecekleri, ancak yasada belirtilen durumlarda düşünceleri açıklama özgürlüğünün kötüye kullanılmasından sorumlu olacakları açıklanmıştı. 10 Aralık 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi md. 19 a göre, her bireyin düşünce ve düşüncesini açıklama hakkı vardır. Bu hak, düşüncelerinden ötürü rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın bilgi ve düşünceleri her türlü araç ile aramak, elde etmek ve yaymak hakkını gerektirir. Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, md. 10'a göre "Herkes düşünceyi açıklama özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaatlere sahip olmak özgürlüğünü ve kamu makamlarının müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber ve düşünceleri alma ve verme özgürlüğünü de içine alır. Bu madde Devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini izne tabi tutmalarına engel değildir". 6 Türkiye Bilimler Akademisi: Düşünce Hürriyeti Hakkında Rapor (İnsan Hakları Merkezi Dergisi, Ocak 1995, C. III, S. 1, s. 3). 34

5 2013/2 III. KORUMA ALANI VE MÜDAHALELER 1. Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü (Anayasa md. 26 f. I) A. Koruma Alanı Düşünce kavramı için belirleyici olan (manevi bir tartışma çerçevesinde) görüş, kanaat ve fikir öğesidir. Açıklamanın değeri, doğruluğu ve mantıklı olup olmaması önem taşımamaktadır 7. Bu durumda konusu ne olursa olsun değer yargıları her halde düşünce kapsamına girmektedir. Bundan başka bir değer yargısının içeriği de önem taşımamaktadır. Bu içerik siyasal olabilir, olamayabilir, özel ya da kamusal bir konuya ilişkin olabilir, hakaret bile içerebilir 8. F. Almanya Anayasa Mahkemesi askerlik görevini yapmakta olan bir kişinin, yakın çevrede yapılması planlanan bir atom santraline karşı, kışlada imza toplamasını 9 ; Bir hükümlünün cezaevi idaresine yazdığı hakaret içeren açıklamalarla dolu mektubunu 10, birer düşünce açıklaması olarak kabul etmiştir. Öteden beri vakıa iddialarının (haberleri bildirme) düşünce kavramına girip girmediği ya da ne ölçüde girdiği tartışmalıdır. Öğretide haberlerin salt objektif olarak bildirilmesinin düşünceyi açıklama oluşturmadığı görüşü savunulmuştur 11. Vakıa iddiasının yani haberleri bildirmenin de kural olarak, en azından üstü kapalı bir biçimde iddia edenin değer yargısına bağlı olması onun düşünce özgürlüğünde göz önünde tutulmaması görüşünü çürütmektedir 12. F. Almanya Anayasa Mahkemesi radyoya ilişkin olarak şu görüşleri ileri sürmüştür.: Her radyo programı, yayınları seçme ve düzenleme yoluyla belli bir eğilim sergilemektedir. Özellikle neyin yayınlanmayacağına, dinleyicileri neyin ilgilendirmeyeceğine, neyin kamusal düşünce oluşumuna zarar vermeden göz ardı edilebileceğine ve yayının nasıl şekillendirilip sunulacağına karar verirken belli eğilim sergileyecektir 13. F. Anayasa Mahkemesinin 7 BVerfGE 61, 1 (8); 65, 1 (41). 8 Pieroth Bodo-Schlink Bernhard: Grundrechte, Staaatsrecht II, Shwerpunkte 3. B., Bd. II, Heidelberg 1986, s BVerfGE 44, BVerfGE 33, Hamann Andreas-Lenz Helmut: Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 3. B, Neuwied, Berlin 1970, Art. 5, Anm B1. 12 Pieroth Bodo-Schlink Bernhard: Grundrechte, Staaatsrecht II, Shwerpunkte, 3. B.,Bd.II, Heidelberg 1986, s BVerfGE 12, 205 (260). 35

6 Zafer GÖREN bu düşünüş tarzı mantıksal olarak tüm medya için geçerlidir. Sadece bir haberin program içinde düzenlenmesi ve yerleştirilmesi değil, onun gazete, radyo ve televizyon programında yayınlanması konusunda verilecek karar da bir değer yargısına dayanmaktadır 14. Vakıa iddiaları ile değer yargıları (kanaatler) arasında bir sınır çizilmesinin genel olarak olanaksız olduğu kabul edilmekte ve kişisel bir heyecan katmadan, en önemsiz bir haberin bile bildirilmesinin mümkün olmadığı görüşü savunulmaktadır 15. F. Almanya Anayasa Mahkemesi orta bir yol izlemekle birlikte "geniş bir düşünce kavramı"na eğilimlidir. Mahkemeye göre görüş, kanaat ve fikir öğeleriyle şekillenmiş bir açıklama, bu öğelerin (çoğu kere olduğu gibi) bir haber bildiriminin ya da olay iddiasının öğelerine bağlanması ve onlarla karışmış olması durumunda, düşünceyi açıklama özgürlüğünün koruma alanına girer 16. F. Mahkeme ayrıca objektif bilgilenmelerin düşüncelerin oluşumuna temel oluşturduğunu kabul etmektedir. Bir olayın bildirilmesi, düşüncelerin oluşumunun koşulu olduğu ve koşulunu oluşturduğu sürece, düşünceyi açıklama özgürlüğü temel hakkı ile korunur 17. Değer yargılarına ayrılmaz bir biçimde bağlı olmayan ve düşünce oluşumu için önem taşımayan olay bildirimleri düşünceyi açıklama özgürlüğünün koruma alanı dışında kalırlar 18. F. Mahkemenin bu tür bildirimler için gösterdiği örnekler: - İstatistik için verilen bilgiler 19 ; - Yanlış alıntılar 20 ; - Doğru olmayan olayların bilinçli olarak savunulması 21. Son örnek ile F. Mahkeme öğretide kimi zaman düşünce kavramının belirlenmesinde şart koşulan "sübjektif doğruluk, samimiyet kriteri"ni üstü kapalı olarak tanımaktadır. Buna göre, Anayasa korumasından yararlanabilmeleri için açıklamaların, objektif olarak doğru ve gerçeğe uygun olmasalar bile, 14 Pieroth Bodo-Schlink Bernhard: Grundrechte, Staatsrecht II, Schwerpunkte, 3.B, Bd.II, Heidelberg 1986, s Maunz Theodor-Dürig Günter-Herzog Roman -Scholz Rupert: Grundgesetz - Kommentar, München 1985, Art. 5, Abs. I, II KN BVerfGE 61, 1 (7 vd). 17 BVerfGE 61, 1 (8); 65, 1 (41). 18 Mangoldt Hermann von-klein Friedrich: Das Bonner Grundgesetz, Bd. I. München 1985, Art. 5 Abs I, II, KN. 19 vd. 19 BVerfGE 65, 1 (14). 20 BVerfGE 54, 208 (219). 21 BVerfGE 61, 1 (8). 36

7 2013/2 açıklayan kişinin "onların doğruluğu konusundaki inancı"nı ifade edebilmeleri gerekir. Gerçeğin bilinçli olarak saptırılması korumasız kalmalıdır 22. B. Söz, Yazı ve Resimle Açıklamak ve Yaymak Bu koruma alanı nitelikleri ile, bir düşüncenin diğer insanlara bildirilmesi şekli ifade edilmektedir. Açıklama ve yayma yöntemleri olarak söz, yazı ve resim sadece örnek olarak belirtilmiştir. Anayasa md. 26 f. I C. 1 deki "veya başka yollarla" ibaresi bu görüşü doğrulamaktadır. Bunun dışında açıklama ve yaymanın belirlenmiş öğeler olarak birbirlerinden kesin olarak ayrılmaları mümkün değildir 23. Düşünce bildiriminin her türü korunmaktadır. Ancak bir düşüncenin bir başkasına zorla empoze ettirilmesi durumları buna istisna oluşturur. F. Almanya Anayasa Mahkemesine göre manevi tartışma terk edildiğinde ve düşünce oluşumu için gerekçeler göstermek yerine, baskı araçları kullanıldığında, düşünceyi açıklama özgürlüğünün koruması sona erer 24. Düşüncenin açıklanması ve yayılması sadece açıklamada bulunan ve yayan kişinin bu düşünceyi üzerinden atması, dış dünyaya aktarmasını içermez. Aynı zamanda düşüncenin yöneltilen kimseye ulaşması, onun tarafından algılanabilmesi de korunmaktadır. Şüphesiz bu koruma, düşüncesini açıklayan ve yayan kişinin yararına bir etki yapmaktadır. Düşüncenin yöneltildiği kişi için bu düşünceyi algılama hakkı, kamuya açık kaynaklardan bilgi almak söz konusu olduğunda Anayasa md. 26 f. I C. I ile değil, md. 26 f. I C, 2'deki enformasyon özgürlüğü ile güvence altına alınmıştır. Anayasa md. 26 sadece düşünceyi açıklama hakkını değil, dinlenilme hakkını da korumaktadır. Yani Devlete, düşüncesini açıklayan bireyi, dinleyicisinden yoksun kılmayı yasaklamaktadır. Bununla birlikte bireye, herkes tarafından ya da belli kişiler tarafından dinlenilme hakkını vermemektedir 25. Devlete yönelik dinlenilme hakkı söz konusu olduğunda, bazı durumlarda dilekçe hakkının düzenlendiği md. 74, bazen bireye mahkemede dinlenilmeyi isteme hakkını veren md. 36, 26. maddenin yerine geçmektedir. 22 Pieroth Bodo-Schlink Bernhard: Grundrechte, Staatsrecht II, Schwerpunkte, 3.B, Bd.II., Heidelberg 1986, s Münch von Ingo.: Grundgesetz-Kommentar, Bd. I, 3. B. München 1985, Art. 5 KN BVerfGE 25, 256 (265) Blinkfüer. 25 BVerfGE 27, 71 vd. (81). 37

8 Zafer GÖREN F. Almanya Anayasa Mahkemesine göre, Devlet F. Anayasa md. 5 gereğince dinlenilmek isteyen kişiye bir dinleyici kitlesi sağlamakla yükümlü değildir. Bu klasik bir savunma hakkıdır. Tamamen tersine, kişinin huzurunun bozulmaması, rahat bırakılması konusunda bir hakkının varlığı kabul edilmelidir 26. Düşünceyi açıklama özgürlüğü md. 25 f. II.de ifade edildiği gibi, ayrıca düşünceleri açıklamama ve yaymama hakkını da güvence altına almaktadır. Negatif anlamda düşünceyi açıklama özgürlüğünün tanınması, istatistiksel verilerin, vakıa iddialarının ve hiçbir değer yargısı içermeyen bildirilerin neden düşünce kavramına alınmaması gerektiğini gerekçelendirmektedir. Çünkü onlar düşünce kavramına alındığında, özellikle ticaret hukukuna ilişkin birçok bilgi verme ve ihbar yükümlülükleri negatif düşünceyi açıklama özgürlüğüne müdahale anlamına gelebilecektir. Pozitif düşünceyi açıklama özgürlüğünde düşüncenin yöneltilen kişiye ulaşması güvence altına alınırken, negatif düşünceyi açıklama özgürlüğü, düşüncenin, açıklayan ve yayan kişinin ulaşmasını istemediği kişilere ulaşmamasını güvence altına almaktadır. Mektupla, telefonla ve benzeri araçlarla yapılan bildirimlerde md. 22 f. I, düşüncenin yöneltilen kişiden başka hiç kimseye ulaşmamasını garanti etmektedir 27. C.Müdahaleler Aşağıdaki durumlar düşünceyi açıklama özgürlüğüne birer saldırı olarak değerlendirilmektedir: -Belli bir düşüncenin açıklanması yasağı; -Bir düşüncenin belli bir şekilde açıklanmasının yasaklanması; -Her iki eylemin yaptırıma bağlanması; -Koruma alanını daraltan eylemsel önlemler. Devlete md. 26 f. II deki (Değişik /9 md) müdahale olanakları hariç, bireyin düşüncesini açıklama ve yayma olanağını fiilen kaldıran müdahaleler yasaklanmaktadır: -Bir kimsenin tutuklanması; -Uyuşturma vb. yöntemlerle konuşma yeteneğinin ortadan kaldırılması; 26 BVerfGE 44, 197 (203); 27, 1 (6). 27 Pieroth Bodo-Schlink Bernhard: Grundrechte, Staatsrecht II, Schwerpunkte, 3.B, Bd. II., Heidelberg 1986, s. 145 vd. 38

9 -Kişinin yazma olanaklarından yoksun kılınması; 2013/2 -Dinleyici topluluğunun dağıtılması (Aynı zamanda enformasyon özgürlüğünü zedeler); -Düşünce açıklamasının belli koşulların gerçekleşmesi aranarak izne tabi tutulması (ön sansür). Negatif düşünceyi açıklama özgürlüğüne saldırı ise, yasaklar yerine emirlerle gerçekleşir. 2. Enformasyon Özgürlüğü (Anayasa md. 26 f. I) A. Koruma Alanı Bilgi edinme kaynağı, bir yandan düşünülebilir her türlü enformasyon taşıyıcısı, diğer yandan enformasyonun objesidir 28. Örnekler: Gazete, radyo ve televizyon yayınları, doküman, mektup, sözlü olarak verilen bilgi, bir trafik kazası, doğal bir afet, yargılama. Enformasyon özgürlüğünde, düşünceyi açıklama özgürlüğünün tersine, başkasının düşünce oluşumunu etkilemek değil, kendi düşünce oluşumunu etkilemek söz konusudur. Enformasyon olmadan düşünce oluşumu mümkündür, ancak sorumlu bir düşünce oluşumu mümkün değildir. Enformasyon özgürlüğü, düşünceyi açıklama özgürlüğünün, sonucu değil ön koşuludur. Daha doğrusu düşünce özgürlüğünün koşuludur. Demokratik bir anayasal sistemde enformasyon özgürlüğü serbestçe kamusal düşünce oluşumunun koşulu olması nedeniyle, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünden daha aşağı bir basamağa yerleştirilmemelidir 29. Enformasyon kaynağı, teknolojik açıdan kamuya, yani belirsiz bir kişi çevresine bilgiler sağlamaya elverişli ve buna özgüyse kamuya açıktır 30. Kamuyu bilgilendirme konusunda, sadece teknolojik (yani gerçek) elverişliliğin varlığı gerekli olduğundan, Devlet, hukuksal düzenlemeler ve tedbirlerle enformasyon kaynağının kamuya ulaşılabilir olması konusunda karar verme olanağına sahip değildir. 28 Maunz Theodor-Dürig Günter-Herzog Roman -Scholz Rupert: Grundgesetz- Kommentar, München 1990, Art. 5 Abs. I, II, KN. 87; Münch von Ingo: Grundgesetz-Kommentar, Bd. I, 3. B., München 1985, Art. 5, KN Maunz Theodor-Dürig Günter-Herzog Roman -Scholz Rupert: Grundgesetz- Kommentar, München 1990, Art 5, Abs. I, KN. 81 vd. 30 BVerfGE 27, 71 (8). 39

10 Zafer GÖREN Yasa koyucu ya da başka bir resmi kuruluş, hangi enformasyon kaynağının kamuya açık olacağı konusunda karar verecek olursa, Anayasa md. 11 in açık ifadesine aykırı bir şekilde, Anayasa md. 26 f. I.de düzenlenmiş olan temel hak, yasa koyucunun iradesine terkedilmiş ve yasa koyucu md. 26 f. I.in uygulanma olanaklarına egemen kılınmış olacaktır 31. Aboneye posta ile gönderilen bir gazete, aynı gönderinin özel bir mektup içinde gönderilene ulaştırılması durumundan farklı olarak açık bir enformasyon kaynağı oluşturur. Çünkü tüm baskı kamuya açıktır. Posta tarafından yollanan nüshaların başkaları tarafından alınamaması durumu değiştirmez 32. Özellikle kitle iletişim araçları olan basın, radyo, televizyon ve film kural olarak kamuya açıktırlar. Buna karşılık Anayasa md. 26 f. I bireye, Devlete karşı ileri sürebileceği kamuya açık enformasyon kaynakları yaratma konusunda bir temel hak vermemektedir. Anayasa md, 2'deki demokrasi ilkesi, Devlete ancak vatandaşlarının objektif bilgi alması ve olabildiğince vakıalara dayalı bir kamusal düşünce oluşumunun olanaksız olması durumunda enformasyon kaynaklarını kurmak ve çalıştırmak ödevini yüklemektedir 33. B. Müdahaleler Enformasyona ulaşma Devlet tarafından kesin olarak engellendiğinde enformasyon özgürlüğüne bir müdahale söz konusudur. Örneğin yargılama, kural olarak kamuya açık bir kaynak oluşturduğundan, aleniyetin engellenmesi enformasyon özgürlüğüne bir saldırı oluşturur. Bir denetim nedeniyle, muhatabın enformasyona ulaşmasının geciktirilmesi de bir saldırı olarak değerlendirilmelidir. 26. maddede sözü geçen "resmi makamların müdahalesi olmaksızın" güvencesi ile enformasyon özgürlüğünün anlamı ve önemi bu sonuca varılmasını gerektirmektedir. Özellikle günlük gazetelerde haberin tarihi ve aynı tarihli diğer yayınlarla karşılaştırılması büyük önem taşımaktadır 34. Sadece kamuya açık tüm kaynaklara ulaşılmasının sınırlanmasıyla değil bir tek enformasyon kaynağından faydalanılmasının yasaklanmasıyla da enformasyon özgürlüğüne bir müdahale gerçekleşmiş olmaktadır. Bu açıdan Ana- 31 BVerfGE 15, BVerfGE 27, 71 (84). 33 Maunz Theodor-Dürig Günter-Herzog Roman -Scholz Rupert: Grundgesetz - Kommentar, München 1990, Art. 5, Abs. I, II, s BVerfGE 27, 88(98). 40

11 2013/2 yasa md. 26 f. I, kullanıma açık bir çok enformasyon kaynağı arasında bir seçim yapma hakkını da içermektedir. F. Almanya Anayasa Mahkemesi, bir cezaevi müdürünün bir tutukluya, bir gazeteye abone olmanın kendisine yasaklanmadığı gerekçesi ile radyo dinlemeyi yasaklamasının enformasyon özgürlüğüne bir saldırı oluşturduğunu kabul etmiştir (BVerfGE 15,288). Md. 26 f. II de: Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması amacıyla bir sınırlama da öngörülmüştür tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu bu alanda olumlu bir adım oluşturmuştur Anayasa değişikliği ile 74. md. ye aşağıdaki Ek fıkra, III f. olarak getirilmek suretiyle, bilgi edinme hakkı Anayasa düzeyinde kabul edilmiştir. (Ek fıkra: /8 md.): Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. 3. Basın Özgürlüğü (Anayasa md. 28 f. I) A. Koruma Alanı a. Basın Kavramı yayıma elverişli ve buna özgü basılı ürünlerin hepsini kapsar 36. Bu nedenle basına, sadece periyodik yayınlanan basılı eserler (gazeteler, dergiler) değil, bir defa için basılan eserler (kitaplar, el ilanları, duvar afişleri, pankartlar) de girer 37. b. Güvencenin Kapsamı Basın özgürlüğü, enformasyonun elde edilmesinden haber ve düşüncelerin yayınlanmasına kadar olan süreci kapsar. Başka bir deyimle basın faaliyeti ile bağlantılı tüm işlemleri korur 38. Basın organlarının serbestçe kurulması 39 ; Bir gazetenin tandansının belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi 40 ; Redaksiyon faaliyetinin gizliliği 41 bu koruma 35 Kaboğlu İbrahim Özden: Anayasa Hukuk Dersleri, İstanbul 2009, s. 288 vd. 36 Maunz Theodor-Dürig Günter-Herzog Roman -Scholz Rupert: Grundgesetz Kommentar, München 1990, Art 5 Abs.I, II, s Münch von Ingo: Grundgesetz- Kommentar, München 1985, Art. 5 KN. 21; Schneider Franz: Presse und Meinungsfreiheit nach dem Grundesetz, 1962, s. 58 vd. 38 Münch von Ingo: Grundgesetz- Kommentar, München 1985, Art.5 KN BVerfGE 20, 162 ( 175 Vd.). 40 BVerfGE 52, 283 (296). 41 BVerfGE 66,

12 Zafer GÖREN kapsamındadır. Temel hak sahibi, basında çalışan tüm kişiler ve teşebbüslerdir 42. Yayımcılar, gazete imtiyaz sahipleri, redaktörler, gazete yazarları ve basın kuruluşunda çalışan muhasebeciler, ilan servisi şefleri de temel hak sahibidirler 43. Hem yayımcı, hem redaktör, hem gazete yazarları basın özgürlüğüne sahip olduklarından temel hakların özel hukuka etkisi konusunda oldukça zor problemler ortaya çıkmaktadır. Bir yayımcı, bir redaktör ya da bir gazete yazarına belli haberlerin verilmemesini ya da belli şekilde verilmesini emredebilir mi? Bu sorular iç basın özgürlüğü kavramı altında tartışılmaktadır 44. Enformasyon fonksiyonunu güvence altına almak için basın, resmi makamlardan bilgi isteyebilir. Bu istek, soruların cevaplandırılması ile sınırlıdır ve önemli bir kamu menfaati ya da korunmaya değer bir özel menfaat söz konusu olduğunda ortadan kalkar 45. Basın özgürlüğü enformasyonun elde edilmesi yanında, enformasyon üzerindeki çalışmayı da korumaktadır. Bu korumayı redaksiyonun gizliliği sağlamaktadır. Redaksiyon çalışmasının gizliliği, Devletin, toplumsal güçlerin ve özel kişilerin saldırılarına karşı korunmalıdır 46. Basının demokratik fonksiyonunun gerçekleşmesi, birinci planda plüralist (çoğulcu) yapıya kavuşturulması ile güvence altına alınmıştır. Bundan dış plüralizm anlaşılmaktadır. Yani birbirinden bağımsız ve çok sayıda basın kuruluşunun yarışı ile serbestçe kamusal düşünce oluşumunun daha iyi korunacağı görüşü, dış plüralizmin temelinde yatmaktadır. Dış plüralist yapı, kuruluş özgürlüğü ile güvence altına alınmıştır. Bu güvence, basın evlerinin izine gerek olmadan kurulmasını, basın görevlilerinin bir lisans ya da izin olmaksızın faaliyette bulunmalarını (md. 28, f. I C. 2), yeni gazete ve dergilerin Devletin katılımı olmadan çıkarılmasını kapsamaktadır. Ekonomik nedenler basının temerküzüne neden olmakta, bu da dış plüralizmi zedelemektedir. İç plüralizm ise, iç basın özgürlüğü ile gerçekleşebilir. Bununla demokratikleşme anlaşılmaktadır. Yazı kurulunun dengeli oluşturulması ve gazete yazı kurulundaki değişik görüşlerin yansıtılması güvence altına alınmalıdır 47. Kamusal düşünce oluşumu özgürlüğü, oldukça çok sayı- 42 BVerfGE 20, 162 (175). 43 BVerfGE 64, 108 (114 vd.). 44 Mangoldt Hermann von-klein Friedrich: Das Bonner Grundgesetz, 3. B., Bd. 1, München 1985, Art. 5, Abs 1, KN. 59 vd. 45 BVerfGE 47, 247, 251 vd. 46 BVerfGE 66, 116, 134 vd., Springer/Wallra. 47 Stern Ekkehart: Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1, 2. B., 1984, Bd. II, 1980, Bd. III,

13 2013/2 da, bağımsız ve Devletten yana özerk, eğilimleri, siyasal renkleri, dünya görüşleri bakımından birbirleriyle yarışan basın ürünlerinin varlığını şart koşar. Sadece bu koşulun gerçekleşmesinin amaçlanması tandans korumasını haklı kılar 48. c. Anayasa md. 26 f. I'deki Diğer Temel Haklarla İlişkisi Basın özgürlüğü, basın aracılığı ile yapılan düşünce açıklamalarını ve hazırlayıcı nitelikteki enformasyonların kamuya açık kaynaklardan sağlanmasını korumakla, md. 26 f. I.de düzenlenmiş olan düşünceyi açıklama ve enformasyon özgürlüklerinin özel bir halini oluşturmaktadır. Bu anlamda md. 28 f. I. md. 26 f. I.in yerine geçmektedir. Toplattırılan bir el ilanının yayımcısı md. 26 f. I.deki düşünceyi açıklama özgürlüğüne değil, sadece md. 28 f. I.e dayanabilir. Bununla birlikte basın özgürlüğü önemli bir noktada, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve enformasyon özgürlüklerinin özel bir halinden daha fazlasını ifade etmektedir 49. Basın özgürlüğü "enformasyonun elde edilmesi"ni kapsamaktadır. Yani enformasyonun sadece kamuya açık kaynaklardan değil, özel araştırma, inceleme, gözlem ve interview'lardan da elde edilmesini kapsamaktadır. Hatta basın özgürlüğü, basın ile onun özel haber kaynakları (Informant) arasında belli bir ölçüde gizlilik ilişkisinin korunmasını istemektedir 50. Ancak resmi makamlardan bilgi alma konusunda bir hak vermemektedir 51. Düşünce kavramında içeriğin önem taşımaması gibi, basın kavramında da yayının belli bir düzeye sahip olup olmaması önem taşımamaktadır 52. Düşünce açıklamalarındaki sübjektif bakımdan samimiyet sorunu, basın özgürlüğünde de "basının gerçeği araştırma ödevi" olarak ortaya çıkmaktadır 53. Salt vakıa iddialarının ya da haber bildirimlerinin md. 26 f. I kapsamına girmesi gibi, yayımda bulunan basın kuruluşu tarafından "kanaat öğesi"nin, yayımlamanın tümden gerisine itildiği "ilan bölümü"nün, basın özgürlüğü kapsamına alınması da problem oluşturmuştur. F. Almanya Anayasa 48 BVerfGE 52, 288, 296, Köllner Staatanzeiger. 49 Pieroth Bodo-Schlink Bernhard: Grundrechte, Staatsrecht II, Schwerpunkte, 3.B, Bd. II, Heidelberg 1986, s BVerfGE 36, 193 (204). 51 BVerfGE 70, 310(315);F.Almanya da eyalet basın yasalarında bu tür bir istek hakkı veren kurallara rastlanılmaktadır. 52 BVerfGE 34, 269 (283),66,116(134). 53 Maunz Theodor-Dürig Günter-Herzog Roman -Scholz Rupert: Grundgesetz- Kommentar, München 1990, Art. 5. Abs I, II, KN. 145 vd. 43

14 Zafer GÖREN Mahkemesi bu bölümün de, basın özgürlüğü kapsamına gireceği yolunda görüş bildirmiştir 54. B. Müdahaleler Basın özgürlüğüne müdahaleler, düşünceyi açıklama özgürlüğünün özel bir hali olması dolayısıyla md. 26 f. I. dekine benzer şekillerde gerçekleşir. Örnekler: F. Almanya Anayasa Mahkemesine göre, redaksiyon mekanlarının aranması ve basın araçlarına el konulması bir müdahale oluşturmaktadır 55. Bir ceza yargılamasında ilan servisinde görevli bir redaktörün, şifreli bir ilan veren kişi hakkında bilgi vermekten çekinmesi üzerine, para cezasına çarptırılması bir müdahale olarak nitelendirilmiştir 56. Buna karşılık Yüksek Mahkemeye göre bir savcının, bir yayın kuruluşunun mekanlarında arama emri verilmesine karar verilmesini yargıçtan istemesi henüz bir müdahale oluşturmamaktadır. Çünkü savcı ile yargıç arasında henüz dahili bir süreç söz konusudur. Ancak yargıç arama kararını verdiğinde ilgili kişinin temel hakkı zedelenmiş olacaktır Radyo ve Televizyon ile Haber Verme Özgürlüğü (Anayasa Md. 26 f. I, C.2) A. Radyo-Televizyon Kavramı Radyo ve Televizyon, düşüncelerin fiziksel, elektromanyetik dalgalar aracılığı ile belirsiz sayıda insana iletilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre iletişimin telli ya da telsiz olarak gerçekleşmesi rol oynamamaktadır. Bu nedenle kablolu radyo ve televizyon, radyo özgürlüğü kapsamına girmekle birlikte, özel telefon görüşmeleri bu kapsama girmemektedir. Çünkü bu görüşmeler belirsiz sayıda insana yönelik değillerdir 58. Ekran metinlerinin kitle iletişim aracı mı (muhatap belirsiz sayıda kişiler), yoksa bireysel iletişim aracı mı (muhatap belli bireyler) olduğu konusu tartışmalıdır 59. Radyo, basına göre daha geniş kitleleri etkilemekle birlikte basın daha derinliğine bir etki yaratmaktadır. 54 BVerfGE 21, 271 (278); 64, 108 (114). 55 BVerfGE 20, BVerfGE 64, 108 (115). 57 BVerfGE 20, 162(172). 58 Maunz Theodor-Dürig Günter-Herzog Roman -Scholz Rupert: Grundgesetz- Kommentar, München 1990, Art. 5, Abs. I, II, KN 194 vd. 59 Krş.Mangoldt Hermann von-klein Friedrich: Das Bonner Grundgesetz, Bd. I, 3. B, 1985, Art. 5, Abs, 2, KN

TEMEL HAKLARIN SINIRLANMASI- SINIRLAMANIN SINIRLARI

TEMEL HAKLARIN SINIRLANMASI- SINIRLAMANIN SINIRLARI İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl :6 Sayı : 12 Güz 2007/2 s.39-59 TEMEL HAKLARIN SINIRLANMASI- SINIRLAMANIN SINIRLARI Zafer Gören * ÖZET İnsan hakları Devletten önce de var olan

Detaylı

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İŞÇİ AÇISINDAN İŞYERİNDEKİ YANSIMALARI

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İŞÇİ AÇISINDAN İŞYERİNDEKİ YANSIMALARI Anayasal Bir Temel Hak Olarak İfade Özgürlüğünün İşçi Açısından 609 H ANAYASAL BİR TEMEL HAK OLARAK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İŞÇİ AÇISINDAN İŞYERİNDEKİ YANSIMALARI Yrd. Doç. Dr. Sezgi ÖKTEM SONGU * I. GENEL

Detaylı

I. İLGİLİ HÜKÜMLERİN ANAYASA YA AYKIRILIĞI VE İPTAL GEREKÇELERİNİN ÖZETİ

I. İLGİLİ HÜKÜMLERİN ANAYASA YA AYKIRILIĞI VE İPTAL GEREKÇELERİNİN ÖZETİ KONU: 15.04.2015 Tarih ve 6639 Sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN un 29. Maddesi ile düzenlenmiş olan 4.5.2007 tarih ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında

Detaylı

Temel Hak ve Hürriyetler

Temel Hak ve Hürriyetler Temel Hak ve Hürriyetler ÜNİTE 6 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Temel hak ve hürriyetler ile bunların sınıflandırılması konusunda bilgi sahibi olacak, Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması, kullanılmasının

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ Yrd. Doç. Dr. Osman CAN 6 Güvenlik kazanmak amacıyla özgürlüğünden feragat eden, her ikisini de kaybeder B. Franklin-Amerika Birleşik Devletleri Anayasası

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YANSIMASI Hazırlayan Onur YERDELEN Kamu Yönetimi

Detaylı

SOSYAL HUKUK DEVLETİNDE ÖZGÜRLÜK VE YÜKÜMLÜLÜK

SOSYAL HUKUK DEVLETİNDE ÖZGÜRLÜK VE YÜKÜMLÜLÜK İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:13 Sayı:26 Güz 2014/2 s.26-46 SOSYAL HUKUK DEVLETİNDE ÖZGÜRLÜK VE YÜKÜMLÜLÜK Zafer Gören ÖZET Toplumsal gereksinmelere cevap veren, bunu sağlamak

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ IŞIĞINDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE TÜRK HUKUKU. Menent ÇELİKBOYA 105614021

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ IŞIĞINDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE TÜRK HUKUKU. Menent ÇELİKBOYA 105614021 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ IŞIĞINDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE TÜRK HUKUKU Menent ÇELİKBOYA 105614021 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Detaylı

MEDYADA YER ALAN BAZI HABERLERİN, MASUMİYET KARİNESİNİ İHLAL ETTİĞİ İDDİALARININ ARAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ İNCELEME RAPORU

MEDYADA YER ALAN BAZI HABERLERİN, MASUMİYET KARİNESİNİ İHLAL ETTİĞİ İDDİALARININ ARAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ İNCELEME RAPORU MEDYADA YER ALAN BAZI HABERLERİN, MASUMİYET KARİNESİNİ İHLAL ETTİĞİ İDDİALARININ ARAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ İNCELEME RAPORU I-BAŞLANGIÇ Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun,

Detaylı

5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2

5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2 5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2 Giriş 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN 8. MADDESİ IŞIĞINDA TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ. Yüksek Lisans Tezi.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN 8. MADDESİ IŞIĞINDA TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ. Yüksek Lisans Tezi. T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN 8. MADDESİ IŞIĞINDA TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ Yüksek Lisans

Detaylı

ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME GĐRĐŞ

ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME GĐRĐŞ ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME Murat Volkan Dülger GĐRĐŞ Đnsanlık, 20. yüzyılda, bilimin ve teknolojinin hemen her alanında

Detaylı

17 4 2014 www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/bireyselkarar/content/472bbf6e-ce2c-4c83-a402-6bdd44702537?wordsonly=false TÜRKİYE CUMHURİYETİ

17 4 2014 www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/bireyselkarar/content/472bbf6e-ce2c-4c83-a402-6bdd44702537?wordsonly=false TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2014/3986 Karar Tarihi: 2/4/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan : Alparslan ALTAN Üyeler : Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz PAKSÜT Celal

Detaylı

Kişilik Hakları - Medyada Etik ve Yargı Kararları

Kişilik Hakları - Medyada Etik ve Yargı Kararları Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006 1 Kişilik Hakları - Medyada Etik ve Yargı Kararları Fikret İLKİZ ve Barış GÜNAYDIN 1 Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Özet Yayınlanan haberler

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. KİTLE İLETİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER 2. KİTLE İLETİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER 1. İLETİŞİM 1.1. İşaretler 1.2. Yazının Bulunuşu 1.3. Baskı Makinesi ve Öteki İcatlar 1.4. Bilgi Toplumu 1.5. Terimleştirmeler 1.6. Tanımlar 1.7. MacBride Raporu na Göre İletişim Tanımları

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI : M.D.U

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI : M.D.U T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :2013/607 KARAR TARİHİ : 05/02/2014 KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI ŞİKAYETÇİ VEKİLİ/TEMSİLCİSİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Reklamcılık Ltd. Şti : M.D.U

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ SORUNU; AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

TÜRKİYE DE İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ SORUNU; AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR TÜRKİYE DE İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ SORUNU; AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Dr. Zeki YILDIRIM I. GENEL OLARAK İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İnsan evrenin en

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (Kamu Başdenetçisi) TAVSİYE KARARI ANKARA ANKARA İSTANBUL : 4- ANKARA : 5- ANKARA : 6- -ANKARA : 7- ANKARA : 8- ANKARA

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (Kamu Başdenetçisi) TAVSİYE KARARI ANKARA ANKARA İSTANBUL : 4- ANKARA : 5- ANKARA : 6- -ANKARA : 7- ANKARA : 8- ANKARA T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (Kamu Başdenetçisi) TAVSİYE KARARI ŞİKAYET NO : 02.2013.44 KARAR NO : 2013/69 ŞİKAYETÇİNİN ADI- SOYADI/UNVANI/ADRESİ : 1- DERNEĞİ ANKARA : 2- DERNEĞİ ANKARA : 3- DERNEĞİ İSTANBUL

Detaylı

Türkiyede Özel Hayat ve Bilgi Edinme Hakkı İlişkisi:

Türkiyede Özel Hayat ve Bilgi Edinme Hakkı İlişkisi: HAKEMLİ Türkiyede Özel Hayat ve Bilgi Edinme Hakkı İlişkisi: Bilgi Edinme Kurulundan iki adım ileri bir adım geri* Mahmut ERDEMLİ** Tolga ONUR*** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK ULAKBİM

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 24 Ekim 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27034 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2008/1 (Siyasî Parti Kapatma) Karar Sayısı : 2008/2 Karar Günü : 30.7.2008 DAVACI :

Detaylı

hakemli makaleler / refered articles

hakemli makaleler / refered articles 1 * TÜRKİYE DE ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU HAKKININ (ANAYASA ŞİKÂYETİ) 6216 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ AN ASSESSMENT OF THE RIGHT TO CONSTITUTIONAL COMPLAINT IN TURKEY IN LIGHT

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI. SP. Hz.2008/01 14/03/2008 İ D D İ A N A M E ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI. SP. Hz.2008/01 14/03/2008 İ D D İ A N A M E ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SP. Hz.2008/01 14/03/2008 İ D D İ A N A M E ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA DAVACI.. : Kamu adına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı DAVALI.. : Adalet ve Kalkınma Partisi

Detaylı

AF MÜESSESESİ VE DÜŞÜNCELERİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ. Prof. Dr. Burhan KUZU ( )

AF MÜESSESESİ VE DÜŞÜNCELERİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ. Prof. Dr. Burhan KUZU ( ) AF MÜESSESESİ VE DÜŞÜNCELERİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ Prof. Dr. Burhan KUZU ( ) I- AF 1) Bilindiği gibi AF, suç işleyen bir kişinin kamu gücünün kullanılmasıyla takip edilip cezalandırılmasından "adalet" ve

Detaylı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Detaylı

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU GİRİŞ Temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası sözleşmeler, devletlerin hem siyasal yaşamları

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

Yasalarımızda Tekzip (Düzeltme ve Cevap) Hakkı ve Uygulaması

Yasalarımızda Tekzip (Düzeltme ve Cevap) Hakkı ve Uygulaması Yasalarımızda Tekzip (Düzeltme ve Cevap) Hakkı ve Uygulaması Erol Tatar* I. GİRİŞ Basının dördüncü güç olduğu artık tartışmasız kabul edilmektedir. Basın bir güçse, bu gücün sınırları da olmalıdır. Tüm

Detaylı

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANMASI: ANAYASA NIN 13.MADDESİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANMASI: ANAYASA NIN 13.MADDESİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER Anayasa Yargısı (2002) 139 TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANMASI: ANAYASA NIN 13.MADDESİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER Yrd. Doç. Dr. Zühtü Arslan * Bu bildiri, 4709 sayılı Kanunla değiştirilen Anayasa nın

Detaylı

Denetim ve Özgürlük. İnternet Erişimi

Denetim ve Özgürlük. İnternet Erişimi ANALİZ TEMMUZ 2015 SAYI: 133 Denetim ve Özgürlük İkileminde İnternet Erişimi Murat Tumay ANALİZ TEMMUZ 2015 SAYI: 133 Denetim ve Özgürlük İkileminde İnternet Erişimi Murat Tumay COPYRIGHT 2015 Bu yayının

Detaylı