DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI ANA YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI ANA YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI ANA YÖNETMELİĞİ SANDIĞIN ADI VE MERKEZİ MADDE 1- Demiryolu Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yardımlaşma Sandığı olup, DEÇADSAN dır. Sandığın Merkezi ADANA dır. kısa adı SANDIĞIN AMACI MADDE 2- Üyelerin para biriktirerek kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak ve üyelere çeşitli yollardan ihtiyaçları olan temel tüketim, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini sağlamak. ÇALIŞMA KOŞULLARI MADDE 3- Demiryolu Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yardımlaşma Sandığı Ana Yönetmeliğine bağlı kalmak koşulu ile; a) Üyelerin kredi birikimlerini ve kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını sağlamak, b) Üyeler arasında her türlü Sosyal, Kültürel ve Ekonomik dayanışmayı sağlamak, c) Üyelerin temel tüketim, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini sağlamak ve bunun için gerekli teşebbüslerde bulunmak. ÜYE OLMA ŞARTLARI MADDE 4- Sandığa, Derneğe kayıtlı Demiryolu Çalışanları, Emeklileri ve Sandık personeli, istekleri ve Sandık Yönetim Kurulunun kararı ile üye olabilirler. Sandık üyelerinin fonlardan yararlanmaları, ayrıca istekleri ile, fona katılma ve yararlanma ilkelerini kabul etmeleri ile mümkündür. ÜYELİKTEN ÇIKMA MADDE 5- İsteyen üye, yazılı müracaatla üyelikten ayrılabilir. Ancak, üyenin şahsına ait veya başka bir üyeye kefaletinden dolayı Sandığa borcu bulunması durumunda, borcun tediyesini müteakip üyelikten ayrılabilir. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA ŞARTLARI MADDE 6- a) Dernekler Kanunda belirtilen suçları sonradan işleyenler. b) Dernek ve Sandık aleyhine çalışanlar. c) Dernek ve Sandık Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uymayanlar. d) Üyelik aidatını düzenli ödemeyenler. e) Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar. f) Yönetim Kurulunca tanzim edilen belgeler üzerinde tahrifat yapanlar. g) Üyenin ölümü halinde üyeliği sona erer, borçlu ise borcu Sandık tarafından karşılanır. Alacaklı ise üyelik formunda belirttiği varislerine ödeme yapılır. h) Sandık üyeliği ile fonlardan yararlanma statüsünün gerektirdiği mali yükümlülükleri sürelerinde ve ayrıca yapılan ihtarlara rağmen yerine getirmemek. Üyenin çıkarılması, Başkanın önerisi ve Sandık Yönetim Kurulunun üye tamsayısının gizli oybirliği kararı ile olur. Çıkarılan üyenin hakları 18. ve 19. Madde hükümleri uyarınca tasfiye edilir. SANDIĞIN ORGANLARI MADDE 7- a) Genel Kurul b) Yönetim Kurulu c) Denetim Kurulu GENEL KURUL MADDE 8- a) Sandık Genel Kurulu toplantı tarihindeki kayıtlı üyelerden teşekkül eder. Genel Kurul Sandığın en yetkili organıdır. b) Genel Kurul Sandık Ana Yönetmeliğine göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin Yönetim Kurulunun daveti ve üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla 3 yılda bir Dernek Genel Kurul toplantısından 1 ay önce yapılır. c) Yönetim kurulu, Sandık Ana Yönetmeliğine göre genel kurula katılacak asıl üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek suretiyle, yazılı yada elektronik posta veya gazetede ilan vermek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, iki aydan çok olamaz. 1

2 Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebeplerini de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler, ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 9- a) Sandık Yönetim ve Denetim kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek. b) Sandık Yönetim ve Denetim Kurullarının hazırladığı çalışma raporlarını Mali Raporu, Hesap durumunu görüşmek ve kurulları ibra etmek. c) Bilanço ve gelecek yılın bütçe tasarısını görüşüp aynen veya değiştirerek onaylamak. d) Sandık Ana Yönetmeliği değişikliği tekliflerini inceleyip onaylamak. e) Sandığa alınması gerekli olabilecek malların satın alınması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek. f) Sandığın feshine karar vermek. g) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesine karar vermektir. YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ MADDE 10- Yönetim kurulu, genel kurulca gizli oyla üç yıllık süre için seçilen yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Görev sırası sona eren üye yönetim kuruluna yeniden seçilebilir. Boşalan üyelikler, sırasıyla, yedek üyelerden tamamlanır. Yedek üye, yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. 2 a) Genel Kurul tarafından seçilen Sandık Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda aralarından 1 (bir) Başkan, 1 (bir) Başkan Yardımcısı, 1 (bir) Genel Sekreter, 1 (bir) Genel Sekreter Yardımcısı, 1 (bir) Mali Sekreter, 1 (bir) Mali Sekreter Yardımcısı ve 1 (bir) Veznedar seçer. b) Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu üyeleri genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır. c) Yönetim Kurulu toplantılarına geçerli mazeret beyan etmeksizin 3 defa üst üste katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 11- a) Sandığı temsil etmek, bu konuda kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek. b) Sandığın Gelir Gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak. c) Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak. d) Aidatlarını ve borçlarını düzenli ödeyen üyelere istekleri halinde kredi vermek. e) Sandık Yönetmeliğinin ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak. f) Kredi ve diğer İç Hizmet Yönetmeliklerini ve/veya değişikliklerini hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak. g) Üyelerin kredili alışveriş yapabilmeleri için uygun mağazalar bulmak ve ilgili protokolleri hazırlamak. h) Üyelik için başvuranların durumlarını inceleyerek üyeliğe kabul edilip, edilmeyeceğine karar vermek. ı) Sandık faaliyetlerinin yürütülmesi için gerektiğinde personel almak. YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ MADDE 12- a) BAŞKAN : Yönetim Kuruluna Başkanlık eder.sandığı temsil, sevk ve idare eder. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kuruluna seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. Sandık organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.sandığın yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını içerir beyannameyi her yıl nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar. Önemli acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Mevzuatta Sandık başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır. b) BAŞKAN YARDIMCISI : Başkanın olmadığı zamanlarda ve Başkanın vekalet verdiği durumlarda başkan Yetkisine haiz olup, Başkan adına Başkanı temsil ve imza eder. c) GENEL SEKRETER : Sandığın her türlü yazışmalarını yürütür, her türlü yazı belge ve makbuzları Başkanla birlikte imza eder. Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararları Karar defterine geçer. d) GENEL SEKRETER YARDIMCISI : Genel Sekretere yardımcı olur, Genel Sekreterin vereceği görevi yapar, Genel Sekreter olmadığı zamanlarda Genel Sekreterin görevini yürütür. e) MALİ SEKRETER : Üye ödentilerinin düzenli şekilde tahsilini sağlar. Sandığın bankalardaki mevduatını kontrol eder. Kredi ve diğer ödemelerin düzenini sağlar. Muhasebe belge, evrak ve defterlerin işlenmesini ve muhafazasını sağlar. Resmi dairelere verilmesi gereken her türlü evrakın tanzim ve tebliğini, sağlar. Bütçeyi hazırlar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar.

3 f) MALİ SEKRETER YARDIMCISI : Mali Sekretere yardımcı olur. Mali Sekreterin vereceği görevleri yapar, Mali Sekreterin olmadığı zamanlarda Mali Sekreterin görevini yürütür. g) VEZNEDAR : Sandığın Kasasındaki mevduatı kontrol eder. İş durumuna göre Mali Sekretere yardımcı olur. DENETİM KURULU MADDE 13- a) Genel kurulca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşmak üzere üç yıllık süre için seçilirler. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür. b) Sandığın Ana Yönetmeliğinde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Sandık Ana Yönetmeliğine uygun olarak tutulup tutulmadığını, Sandık Ana Yönetmeliğinde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. c) Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir. d) Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Sandık yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır. SANDIĞIN İÇ DENETİMİ MEDDE 14- Sandığın ve çalışmalarının denetiminden öncelikle denetleme kurulu olmak üzere tüm üyeler görevli ve yetkilidir. Sandık çalışmalarını aksatmamak ve bu hakkı kötüye kullanmamak üzere, talep eden üyeler Sandık defter ve kayıtların tümünü, hazırlanan raporları her zaman inceleyebilirler. GENEL DENETİM MADDE 15- Sandığın Genel Denetimi 5253 sayılı Dernekler Kanununun 19. Maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı ve Mülki İdare Amirliği tarafından yapılır. ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ MADDE 16- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı, yönetim ve denetim kurullarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idari amirliğine bildirir. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de yönetim kurulu başkanı tarafından otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. ÜYE AİDATI MADDE 17- Sandığa ilk defa üye olanlardan, bir defaya mahsus olmak üzere ödeyeceği ilk Sandık aidatı giriş aidatı olarak kesilir. Üye Sandık aidatlarını Genel Kurul belirler. Aidat tutarları Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. Üyenin talebi durumunda, aidat miktarı ilk üyenin aidat miktarı seviyesine çıkartılabilir. Bu durumda üyenin, aradaki farkı ve farkın % 25 i kadar bir miktarı da Sandık gelirlerine kaydedilmek üzere Sandık hesaplarına yatırması gerekir. Bu haktan yararlanan üye, işlem tarihinden itibaren 2 ay sonra kredi çekebilir. Ancak, işlem tarihinden itibaren 2,5 yıldan daha az bir süre içerisinde emekli olan üyelere, işlem tarihinden önceki aidatları üzerinden emeklilik dayanışma yardımı ödenir. Belirlenen aidatları Yönetim Kurulu toplar veya günün şartlarına göre, aidatların tahsili hususunda ilgili kuruluşlar ile gerekli anlaşmaları yapar. BİRİKTİRME VE KREDİ ( Kısa Vadeli Kredi) FONU MADDE 18- a) Üyeler kredi fonundan, Kredi İç Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre yararlanırlar. Kredi katsayısını ve ödeme sürelerini Sandık Yönetim Kurulu tespit ve tayin eder. b) Üyenin sandıktan çıkması veya üyelikten çıkarılması halinde kredi fonunda birikmiş olan tasarruflarından, sandığa olan borçları düşüldükten sonra kalan miktarı ödenir. Bu ödeme Sandıktan ayrılma tarihini takip eden en geç 2 ay içerisinde yapılır. c) Fonlardan yararlanan üyelerden kredi borçlarını ve diğer hizmetlerden doğacak borçlarını ödemeyenleri, istifa, emekli ve üyeliğinin düşmesi halleri de dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu Sandık alacağından dolayı icraya vermeye yetkilidir. 3

4 SOSYAL VE EKONOMİK HİZMETLER FONU MADDE 19- a) KRAF (Kredili Alışveriş Fonu) : Bu fonda Yönetim Kurulunca belirlenen ve anlaşma yapılan mağazalardan üyelerin kredili alışveriş yapmaları sağlanır. Üyeler Yönetim Kurulu ile Firma arasında yapılan protokol esasları dahilinde anlaşmalı mağazalardan kredili alışveriş yapabilirler. Bu fondan yararlanan üyelerden borçlarını düzenli şekilde ödemeyenlere gecikme faizi uygulamaya, Üyenin emekli, istifa ve üyeliğinin düşmesi sebebiyle sandıkla ilişkisinin kesilmesi hallerinde Yönetim Kurulu Sandık alacağından dolayı üyeyi icraya vermeye yetkilidir. Üyeler bu fondan KRAF İç Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre yararlanırlar. b) BİYAF (Biriktirme Yardım Fonu) : Üyeler Biriktirme Yardım Fonundan BİYAF İç Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre yararlanırlar. c) Gerekli hallerde Genel Kurul kararı ile, Sosyal Hizmet işletmeleri kurulmak suretiyle bu fon üyelerin yararına sunulur. FONLARDA BİRİKEN PARALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ MADDE 20- Elde edilecek kısa vadeli kredi masraf karşılıkları, banka faizleri, giriş aidatları, aidat eşitleme gelirleri, temettü, prim, fon aidatı ve diğer gelirlerin kullanılmasına ilişkin esaslar; Üyeler, kredi fonu ile Sosyal ve Ekonomik Hizmetler fonunda biriken tasarruflarından, Yönetmeliğin 18. Ve 19. Maddelerinde belirtilen şartlara ve Yönetim Kurlunca Hazırlanan İç Hizmet Yönetmeliklerine uygun olarak yararlanırlar. FONLARA KATILMA VE AYRILMA KOŞULLARI MADDE 21- Sandık üyelerinin, fonlardan herhangi birisine yada ileride oluşturulacak fonlara katılıp yararlanabilmeleri, Fona Katılım Form ve Belgelerini eksiksiz olarak doldurup, imzaladıktan sonra, Yönetim Kurulunun kararı ile mümkündür. Fona katılan sandık üyeleri istedikleri zaman, yazılı müracaat ve Sandık Yönetim Kurulunun kararı ile fonlardan ayrılabilirler. Fonlardan ayrılan üyelere, Fon İç Yönetmeliklerine göre işlem yapılır. FONLARDAN YARARLANMA İLKELERİ MADDE 22- Fonlara katılan Sandık üyelerinin, bu fonların her birinden yararlanma ilkeleri, Sandık Yönetim Kurulunca hazırlanmış ve Sandık Genel Kurulunca onaylanmış Fon İç Yönetmeliği hükümleri ile saptanır ve uygulanır. Fona katılma isteği, bu hükümlerin olduğu kadar, fon iç yönetmeliklerinde yapılacak değişikliklerin de kabul edildiği anlamına gelir. FONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ MADDE 23- Fon payları, günün ekonomik koşullarına göre en güvenli ve verimli olabilecek biçimde, Sandık Yönetim Kurulunca hazırlanacak Plâsman Planları ile değerlendirilir. BORÇ PARA VERME ESASLARI VE ALINACAK MASRAF TUTARI MADDE 24- Borç Para (Kredi) verme esasları ve teknik şartlar Yönetim Kurulunun hazırlayacağı İç Yönetmelikle belirlenir. SANDIĞIN FESHİNE KARAR VERİLMESİ HALİNDE MAL VARLIĞI TASFİYESİ MADDE 25- Sandığın tasfiyesi halinde Demirbaş ve Gayrimenkul malları Sandığın bağlı bulunduğu Derneğe kalır. Mali varlığı da üyelere tasarrufları oranında geri ödenir. Tasfiye sırasında yapılan giderlerle varsa zararlar üyelerin tasarruf birikimlerinden düşülerek geri kalan için ödeme yapılır. SANDIK MALLARI MADDE 26- Sandığın bütün mal ve hakları Dernek malı sayılır. Bu mallara karşı işlenen suçlar Dernek malına işlenmiş sayılır. Buna göre cezalandırılır. YASAL DURUM MADDE 27- Sandık Derneğin bir yan kuruluşudur. Sandığın tüzel kişiliği yoktur. Sandık Yönetim Kurulu, Dernek Yönetim Kurulunca verilecek yetkilere dayanarak, Sandıkla ilgili konularda Mahkemeler ve İdari Makamlarda Sandığı temsil edebilir. Sandığa izafeten her türlü tasarruflarda bulunabilirler. SANDIĞIN GELİRLERİ MADDE 28- a) Giriş aidatları. b) Üye tasarruf aidatları. c) Üyelere verilecek kredilerden alınacak masraf karşılıkları. d) Banka faizleri. e) Mağazalardan elde edilecek komisyonlar. 4

5 f) Yönetim Kurulunca devamsızlıkları nedeniyle üyelikten düşürülen ve bir yıl hesapta emanet bekletilen paraların gelir kaydedilmesi. g) Üye aidat eşitleme gelirleri. h) Yardım ve bağışlar ı) Umulmadık gelirlerden ibaret olup, üyelik aidatı ve fon katılım payı ayrı ayrı hesaplanarak tahsil edilir. SANDIĞIN GİDERLERİ MADDE 29- a) Demirbaş alım giderleri. b) Çalıştırılanlara verilecek ücretler. c) Gayrimenkullerin bakım ve onarım giderleri d) Kırtasiye ve bilgisayar sarf giderleri. e) Umulmadık giderlerden ibaret olup, bu giderler; Fatura, Kasa fişi, Gider Belgeleri ve tutanak ile yapılır. TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER MADDE 30- a) Üye Kayıt Defteri : Sandığa üye olarak girenlerin kimlikleri, giriş tarihi, aylık ve yıllık aidatları bu deftere işlenir. b) Karar Defteri : Yönetim Kurulu Kararları gün ve sayı sırası ile bu deftere yazılır. c) Evrak Kayıt Defteri : Sandığa gelen ve giden yazılar tarih ve sayı sırası ile bu deftere kaydedilir. Yazılar belirli bir düzende dosyalanır. d) V.U.K. gereğince 1. sınıf mükelleflerce tutulacak olan kasa, yevmiye, büyük defter ve bilanço defteri. e) Kurulacak olan alışveriş merkezleri ile Sosyal Hizmet işletmelerinin de gelir ve giderleri ayrı bir idari deftere kaydedilir. f) Demirbaş Defteri : Sandığa alınacak Demirbaş eşyalar bu deftere kaydedilir. g) Fon Hesaplarına Ait Defterler : Biriktirme ve kredi fonu ile Sosyal ve Ekonomik hizmetler Fonu için ayrı ayrı özel defterler tutulur. Yukarıda yazılı defterlerin İl Dernekler Müdürlüğü nde onaylandıktan sonra kullanılması zorunludur. KEFALET HESABI MADDE 31- Sandığın para ve muhasebe işlerinde çalışan personelin aylıklarından % 5 kesilerek, umulmadık açıkları kapamak ve güvence sağlamak amacı ile KEFALET HESABI adı altında bir hesap açılır. Görev değiştiren veya işten ayrılan personele, kesilen Kefalet paraları borcu varsa mahsup edilerek kalan miktar kendisine ödenir. GELİR GİDER VE BOÇLANMADA USUL MADDE 32- Sandık gelirleri, banka dekontları veya tahsilat makbuzları ile toplanır. Sandık giderlerinin Harcama Belgeleri ile yapılması zorunludur. Sandık Yönetimi hiçbir ad altında, giderleri sandık gelirlerinden karşılanarak, promosyon yaptıramaz ve dağıtamaz. Sandığın borçlanma usulleri Borçlar Mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu tarafından alınacak kararlar doğrultusunda yapılır. ANA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNDE USUL MADDE 33- Ana Yönetmelik değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda Ana Yönetmelik değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ana Yönetmelik değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ü dür. Genel kurulda Ana Yönetmelik değişikliği oylaması açık olarak yapılır. Sandığın tarihli 3. Olağan Genel Kurulunda 4. Maddede yapılan değişiklikler doğrultusunda hazırlanmış olan Sandık Ana Yönetmeliğidir. 5

TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI. Tüzük. Tüder

TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI. Tüzük. Tüder TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI Tüzük 2011 Tüder TÜKETİCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı Merkezi Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı Tüketiciler Derneği dir. Kısa adı TÜDER

Detaylı

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Ankara Samsun Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Dayanışma Derneği dir. Kısa adı

Detaylı

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ (ASYATED) MADDE 2- MERKEZİ: SİVAS MADDE 3- DERNEĞİN ŞUBESİ: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir MADDE

Detaylı

Tüzüğümüz HAVA YOLLARI EMEKLİ KABİN MEMURLARI DERNEĞİ (ARFAA) TÜZÜĞÜ

Tüzüğümüz HAVA YOLLARI EMEKLİ KABİN MEMURLARI DERNEĞİ (ARFAA) TÜZÜĞÜ Tüzüğümüz HAVA YOLLARI EMEKLİ KABİN MEMURLARI DERNEĞİ (ARFAA) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: "Hava Yolları Emekli Kabin Memurları Derneği (ARFAA) " dır. Derneğin merkezi İstanbul'dur.

Detaylı

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı: Akdeniz Koruma Derneği dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Yönetim Kurulu, ülke genelinde yasaya uygun olarak temsilcilik açılacaktır.

Detaylı

PROTEOMİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin adı Proteomik Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

PROTEOMİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin adı Proteomik Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. PROTEOMİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı Proteomik Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Madde 2- Derneğin Amacı ve Çalışma Koşulları; A- Amaç: Derneğin amacı Türkiye

Detaylı

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kanıta Dayalı Tıp Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sainte _Pulcherie'liler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul'dur. Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin

Detaylı

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin adı, Merkezi ve Temsilcilikler Madde 1- Derneğin adı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği, kısa adı LİHKABDER

Detaylı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp-Damar Cerrahisi Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur.

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ Madde 1 Derneğin adı İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İZMİR dir. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

CUMHURİYET MAHALLESİ SİTELER YAŞAM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

CUMHURİYET MAHALLESİ SİTELER YAŞAM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ CUMHURİYET MAHALLESİ SİTELER YAŞAM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Cumhuriyet Mahallesi Siteler Yaşam ve Dayanışma Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi

Detaylı

Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir.

Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir. AKÜMÜLATÖR VE GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜDÜR Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul dur.

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ

ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ Derneğin adı ve merkezi MADDE 1- Derneğin Adı: ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ dir. Derneğin kısa adı YURT-DER dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

GERMANİ STLER DERNEĞİ

GERMANİ STLER DERNEĞİ GERMANİ STLER DERNEĞİ Dernek Tüzüğ ü Derneğin Adı ve Merkezi BÖLÜM I Derneğin Adı, Amacı, Merkezi ve Faaliyetleri Madde 1. a. Derneğin adı»germanistler Derneği«dir. Kısa adı: GERDER b. Derneğin Merkezi:

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Madde 1- Derneğin Adı Derneğin adı, Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği dir. Kısaltılmış adı

Detaylı

TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜGÜ

TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜGÜ TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜGÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneğidir. Derneğin kısaltılmış olarak adı TÜRKBESD olup derneği tanımlamak

Detaylı