R.G.1933 sayfa 685 R.G.1935 sayfa 833 R.G.1938 sayfa 75

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "R.G.1933 sayfa 685 R.G.1935 sayfa 833 R.G.1938 sayfa 75"

Transkript

1 -1- R.G.1933 sayfa 685 R.G.1935 sayfa 833 R.G.1938 sayfa 75 R.G.1938 Cilt II Sayfa 75 m LİMlTED ŞİRKETLER YASASI* UYARINCA YAPILAN TÜZÜK KISIM l - BAŞLANGIÇ 1. Bu Tüzük, Şirketler (Tasfiye) Tüzüğü olarak isimlendirilir. 2. Bu Tüzük herhangi bir şirketin tasfiyesi için iyi niyetle halen yapılmış olan veya yapılmasına müsaade edilen herhangi bir işlemi etkilemez. 3. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe: - "alacaklı" bir kurumu ve ortaklık halinde bir alacaklılar firmasını da kapsar "Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürünü anlatır "ilgili Mahkeme", ilgili.yasa uyraınca yargı yetkisine sahip Mahkemeyi anlatır, "ilgili Yasa", Limited Şirketler Yasasını anlatır.* "Mühürlenmiş", ilgili Mahkeme mühür ü ile mühürlenmiş olmayı anlatır. "Resmi gazetede yayımlamak", KKTC Resmi Gazetesinde yayımlamayı; "Yerli basında ilân etmek" ise bir yerli Türkçe ve bir yerli Rumca gazetede ilân etmeyi anlatır; "Şirket", hakkında bir tasfiye emri verilmiş.olan bir şirketi anlatır. "Tasdik edilmiş", yemin takriri ile tasdik edilmiş olmayı anlatır. KISIM II - GENEL YÖNTEM Durum Beyannamesi ' ' 4** İlgili Yasanın 99. maddesi uyarınca kendisinden resmi kabz memurunca bir şirketin işleri ile ilgili bir durum beyannamesi sunması.ve tasdik etmesi istenen bir kişi, söz konusu durum beyannamesini bu Tüzüğe ek'birinci Cetveldeki Form No. 5 şeklinde sunar. Durum Beyannamesi, resmi kabz memurunun kendi takdirini kullanarak gerekli göreceği ek veya başka belgeleri içerir. Durum Beyannamesi iki suret halinde hazırlanır ve bir sureti tasdik edilir. Resmi kabz memuru, tasdik edilmiş durum beyannamesinin ilgili Mahkemenin Mukayyidi nezdinde dosyalanmasını sağlar. 5. Resmi kabz memuru, şirketin durumunu incelemek amacıyla, zaman zaman, ilgili Yasanın 99. maddesinin (2). fıkrasında sözü edilen kişilerle şahsen görüşme yapabilir. Ve söz konusu kişiler, resmi kabz memurununun tayin edeceği vakit ve yerde hazır bulunmak ve ona istediği tüm bilgileri vermekle görevlidirler. * Yerini Fasıl 113 Limited Şirketler Yasası aldı. ** Bu Tüzüğün 4. maddesinde değinilen durum beyannamesi Limited Şirketler Tüzüğü (Bak Munzam Mevzuat Cilt I, sayfa ) yapıldıktan sonra kullanımdan kaldırılmış ve yerine sözü edilen Tüzüğün Ek'indeki M.ş. 40 sayılı Form ve ekleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle bu Tüzüğün I. Cetvelindeki Form No. 5 ve Ekleri çeviri ve birleştirme yapılırken sözü edilen M.Ş. 40 sayılı Form ve Ekleri uyarınca değiştirilmiştir.

2 -2-6. Herhangi bir kişi durum beyannamesini sunma süresinin uzatılmasını isterse, resmi kabz memuruna başvuruda bulunur. Resmi kabz memuru, uygun görürse, süreyi uzatan bir belge verebilir. Söz konusu belge tasfiye işlemleriyle birlikte dosyalanır ve ilgili Mahkemeye başvuruda bulunulmasını gereksiz kılar. 7. Bir şirketin durum beyannamesinin resmi kabz memuruna sunulmasından sonra, durum beyannamesini hazırlayan veya hazırlamayı kabul etmiş olan kişi, istendiğinde, resmi kabz memurunun dairesine gidip resmi kabz memurunun durum beyannamesi ile ilgili olarak soracağı tüm soruları cevaplandırmak ve isteyeceği tüm bilgileri vermekle görevlidir. 8. ilgili Yasamın 99. maddesinin gereklerini yerine getirmekteki herhangi bir temerrüt, resmi kabz memurunca ilgili Mahkemeye bildirilir. 9. Bir şirketin durum beyannamesini hazırlaması veya hazırlamayı kabul etmesi istenen herhangi bir kişi, durum beyannamesinin ve yemin takririnin hazırlanması için ve hazırlanmasıyla ilgili olarak herhangi bir masraf veya harcama yapmadan önce onay için resmi kabz memuruna başvuruda bulunur ve yapılması tasarlanan masraf ve harcamaların miktarını gösteren bir beyanname sunar. ' Yapılması resmi kabz memurunca önceden onaylanmamış olan hiçbir masraf veya harcama, Mahkeme emri olmaksızın, şirketin aktiflerinden hiçbir kimseye ödenmez. Aleni Sorgulama 10. Resmi kabz memuru, ilgili Yasanın 123. maddesi uyarınca yapılması emrolunan bir alenî sorgulama için tayin edilen yer ve vakti resmi gazetede yayımlamak ve yerel basında ilân etmek suretiyle alacaklıların ve tasfiye zamanı pay sahiblerinin bilgisine getirir. 11. Alenî sorguya çekilmek üzere hazır bulunması Mahkemece emrolunan bir kişi, sorgulamanın yapılacağı ve sürdürüleceği vakit ve yerde hazır bulunmakta temerrüt ederse, ve böyle bir temerrüt için makul sebep göstermezse, veya resmi kabz memuru, sorgulamanın yapılması için tayin edilen günden önce, söz konusu kişinin sorguya çekilmekten kaçınmak amacıyla saklandığına veya saklanmak üzere olduğunu gösteren makul neden bulunduğuna Mahkemeyi ikna ederse, aleni sorgulama yapma emri ve sorgulamanın yapılacağı vakit ve yer İle ilgili ihbarnamenin usulüne uygun olarak tebliğ edildiği Mahkemeyi ikna edecek şekilde kanıtlanması üzerine, Mahkemenin, ek ihbarda bulunmaksızın, hazır bulunması istenen kişinin tutuklanması için müzekkere ısdar etmesi, veya haklı göreceği başka bir emir vermesi, yasaldır Resmi kabz memuru, ilgili Yasanın 123. maddesi uyarınca yapılan bir sorgulamaya şahsen, veya Mahkemenin izni ile bir avukat aracılığıyla katılabilir ve sorguya çekilen kişilere Mahkemenin müsaade edeceği soruları sorabilir.

3 -3- Alacaklılar ve Tasfiye Zamanı Pay Sahipleriyle Düzenlemeler 13. Mahkemeye, herhangi bir uzlaşma veya düzenlemenin onaylanması için başvuruda bulunulursa Mahkeme, onayını.vermeden önce resmi kabz memurunun, anlaşma planının koşulları, şirketin direktörü ve diğer memurlarının davranışları ve resmi kabz memurunun kanaatince Mahkemenin bilgisine getirilmesi gereken herhangi başka bir hususla ilgili raporunu dinler. Tasfiye Zamanı Pay Sahipleri 14. İlgili Yasanın 112(1). maddesinin, şirketin aktiflerinin tahsili ve aktiflerin şirketin borçlarının ödenmesinde kullanılması ile ilgili olarak Mahkemeye yüklediği görevler, Mahkemenin vereceği talimata göre tasfiye memurunca yerine getirilir: Ancak, resmi kabz memurunun tasfiye memuru olarak görev yaptığı durumlarda, söz konusu görevler resmi kabz memuru tarafından Mahkemenin bir memuru olarak ve Mahkemenin kontrolü altında yerine getirilir. 15. Mahkeme, tasfiye zamanı pay sahipleri listesinin kararlaştırılması için tayin edilen vakit ve yeri tasfiye zamanı pay sahipleri listesine konması tasarlanan her kişiye bir ihbarname ile bildirir, ve ihbarnamede, ilgili kişinin hangi nitelikte ve ne sayıda hisse veya menfaat için listeye konması tasarlandığı ve söz konusu hisse veya menfaatle ilgili olarak taleb edilen miktarla ödenmiş olan miktarın ne kadar olduğu belirtilir. 16. Mahkeme, tasfiye zamanı pay sahipleri listesinin kararlaştırılması için tayin edilen günde, tasfiye zamanı pay sahibi olarak muamele görmeğe itirazı olan herhangi bir kişiyi dinler ve ondan sonra listeyi kesin karara bağlar. Bu şekilde kararlaştırılan liste şirketin tasfiye zamanı pay sahipleri listesini oluşturur. 17. ilgili Yasanın 114. maddesi uyarınca, ödeme talebinde bulunmak tasarlandığında Mahkeme, aleyhine ödeme talebi hususunda emir isdar edilmesi tasarlanan kişiye, emrin ısdar edilmesi için tayin edilen günden asgari dört tanı gün öncesinden yazılı ihbarda bulunulmasını sağlar. Borçların Kanıtlanması 18. Bir borç, resmi kabz memuruna veya bir tasfiye memuru atanmışsa tasfiye memuruna, posta ücreti ödenmiş bir mektupla gönderilerek veya elden verilerek alacağı doğrulayan bir yemin takriri ile kanıtlanabilir. Bir borcu doğrulayan yemin takriri, bu Tüzüğe Ek Birinci Cetvelde gösterilen Form No.1 şeklinde olur ve alacaklının teminatlı alacaklı olup olmadığını belirtir. Yemin takririnde elde bulundurulan menkul kıymetler belirtilir ve tahmini değerleri gösterilir.

4 Bir alacaklı, alacağını kanıtlama masraflarını kendi karşılar, meğer ki.mahkeme başka türlü bir emir vermiş olsun. 20. Alacağını kanıtlayan bir alacaklı, (a) talebinin net miktarı üzerinden yılda % 5'i aşan nakitler için uygulamayı kabul ettiği iskontoyu ve (b) tüm ticari iskontoları, alacağından düşer. 21. Herhangi bir kira veya başka para miktarı belirlenmiş süreler için belirlenmiş tarihlerde ödenirse ve tasfiye emri de o sürelerden biri içinde, ancak ödenme vadesi gelmeden ısdar edilirse, kira veya başka para miktarını alma hakkı olan kişi söz konusu kira veya para miktarının -ödenme vadesi her gün gelirmiş gibi alacağı kira veya başka para miktarının tasfiye emrinin ısdar edildiği tarihe kadarki süreyle orantılı bir kısmını kanıtlayabilir. Ancak tasfiye edilmekte olan bir şirkete icar edilen bina tasfiye memurunca işgal edilmeye devam edilirse, buradaki kuralların hiçbiri bina sahibinin, binanın şirket veya tasfiye memurunca işgal edildiği süre için şirket veya tasfiye memurunca kirasının ödenmesini taleb etme hakkını etkilemez., 22. Bir alacaklı, tasfiye emrinin ısdar edildiği tarihte vadesi gelmemiş bir alacağını ödenme vadesi şimdi gelmiş gibi kanıtlayabilir ve öteki alacaklılarla eşit miktarda garamet payı alabilir; ancak bu garamet payından, garamet payının ilân edildiği tarihten başlayarak borcun verildiği şartlara göre alacağın ödenme vadesinin geldiği tarihe kadar geçen süre için yılda % 9 oranında bir faiz indirimi yapılır. 23. Şirket tarafından istihdam edilen ve ücret alma hakkı bulunan işçi ve sair kişilerin söz konusu olduğu durumlarda, bu gibi "kişilerin ; toplu halde tek bir borç kanıtlaması yapmaları ve buna adlarını ve kendilerine ödenmesi gereken miktarı gösteren bir cetvel iliştirmeleri yeterli sayılır. Söz konusu kanıtlama Birinci Cetveldeki Form No.2 şeklinde olur. 24. Bir alacaklı şirketin sorumlu olduğu bir poliçe, emre yazılı senet veya başka ciro edilebilen senet veya menkul kıymet için kanıtlama yapmak isterse, söz konusu poliçe, bono, senet veya menkul kıymetin, Mahkemece verilecek herhangi bir özel emre bağlı kalınması koşuluyla, kanıtlamanın oya sunulması veya garamet payı alması için kabul edilmeden önce, duruma göre, resmi kabz memuruna, tasfiye memuruna veya toplantı başkanına ibraz edilmesi gerekir. 25. Bir tasfiye memurunun atandığı durumlarda, resmi kabz memurunca alınan tüm borç kanıtları tasfiye memuruna teslim edilir, ancak resmi kabz memuru ilkin borç kanıtlarının bir listesini hazırlar ve bu liste üzerinde söz konusu borç kanıtlarını aldığına dair tasfiye memuruna bir alındı belgesi imzalatır. 26. (1) ilgili Yasa kurallarına bağlı kalınması koşuluyla ve Mahkemece başka türlü bir emir verilmedikçe, tasfiye memuru, şirket alacaklılarının alacak ve ya taleblerini kanıtlamaları ve ilgili Yasanın 130. maddesi uyarınca öncelik haklarını saptamaları veya söz konusu alacakların kanıtlanmasından önce yapılan herhangi bir dağıtımdan ' yararlandırılmama veya duruma göre bu gibi bir dağıtıma itirazda bulunma haklarını saptamaları için zaman zaman bir gün tayin edebilir. Söz konusu günün ihbar tarihinden en az 14 gün sonraki bir gün olması ve alacaklıların o güne kadar yukarıdaki hususları yerine getirmeleri gerekir.

5 (2) Tasfiye memuru, bu şekilde saptanan gün hakkında yerli basında ilân vermek suretiyle yazılı ihbarda bulunur ve durum beyannamesinde rüçhanlı alacaklı olarak gösterilen ancak rüçhanlı alacaklı olma talebleri kabul edilmemiş veya saptanmamış olan kişilere ayrıca yazılı ihbarda bulunur. (3) ilk alacaklılar toplantısında kullanılması tasarlanan bir borç kanıtı, resmi kabz memuruna, toplantı gününün iki gün evvelinden daha erken ve toplantı gününden bir evvelki gün öğle saat 12'den daha geç olmamak üzere, sunulmalıdır. 27. Başka tasfiye memuru atanmamış olan durumlarda,.resmi kabz memuru, kesin garamet payı açıklandıktan hemen sonra, toplantıya sunulan tüm borç kanıtlarını, doğru olduğu tasdik edilmiş ve tamamen veya kısmen kabul edilenlerle tamamen veya kısmen reddedilenleri ayır deden bir liste ile birlikte, ilgili Mahkeme Mukayyidine gönderir Resmi kabz memuru dışındaki her tasfiye memuru, her ayın ilk gününde, bir önceki ay içinde resmi kabz memurundan alınan veya başka biçimde kendine sunulan tüm borç kanıtlarının tasdik edilmiş bir listesini ilgili Mahkeme Mukayyidine gönderir. Söz konusu listede, kabul edilmiş, reddedilmiş veya daha fazla incelemeye tabi tutulmak üzere askıda olan borç kanıtları ayırdedilmiş olarak gösterilir. Kabul edilmiş borç kanıtlarıyla reddedilmiş borç kanıtları dosyalanmak üzere Mukayyide gönderilir. 29. Tasfiye memuru, borç kanıtı reddedilmiş olan bir alacaklıdan red kararı aleyhine Mahkemeye başvurma niyetinde olduğuna dair bir ihbarname aldığında, ihbarnamenin alındığı tarihten başlayarak dört gün içinde ilgili borç kanıtını, red kararıyla ilgili bir muhtıra ile birlikte, ilgili Mahkeme Mukayyidi nezdinde dosyalar. Başvuru Mahkemece dinlendikten sonra, borç kanıtı tasfiye memuruna iade edilir, meğer ki Mahkemece tamamıyla reddedilmiş olsun. 30. Mahkemenin süreyi uzatma hakkı saklı kalmak koşuluyla tüm ^ borç kanıtları, sunuldukları tarihten başlayarak on dört gün içinde tamamen veya kısmen kabul edilir, reddedilir veya haklarında destekleyici bilgi istenir. Karar ne olursa olsun ilgili alacaklıya taahhütlü mektupla bildirilir. Söz konusu mektup bu maddede sözü edilen on dört gün içinde gönderilir. 31. Mahkemenin süreyi uzatma hakkı saklı kalmak koşuluyla, bir borç kanıtı ili ilgili kararın iptali veya değiştirilmesi için yapılan başvurular, kararı bildiren mektubun tarihinden itibaren on dört gün içinde yapılmadıkları takdirde, Mahkemece kabul edilmezler. 32. Bir borç kanıtını reddeden karara karşı yapılan başvuru, iptali veya değiştirilmesi istenen karan veren tasfiye memuruna ihbar edilir. 33. Tasfiye memuru veya resmi kabz memuru bir borç kanıtının kabulünün usulsüz olarak yapıldığı görüşünde ise, Mahkeme, tasfiye memuru veya resmi kabz memurunun başvurusu üzerine, borç kanıtını sunan kişiye ihbarda bulunduktan sonra kanıtı bozabilir veya miktarı azaltabilir.

6 Tasfiye memuru müdahale etmek istemezse, Mahkeme, resmi kabz memurunun veya bir alacaklının veya bir tasfiye zamanı pay sahibinin başvurusu üzerine de bir borç kanıtını bozabilir veya miktarını azaltabilir. 35. Resmi kabz memuru, bir borç kanıtının tamamen veya kısmen reddedilmesi yönünde verdiği karara karşı yapılan bir itirazla ilgili masraflardan hiçbir zaman şahsen sorumlu tutulmaz. 36. Resmi kabz memuru, bir tasfiye memuru atanmadan önce, borç kanıtlarının incelenmesi, kabul edilmesi ve reddedilmesi konularında bir tasfiye memurunun sahip olduğu tüm yetkilere sahiptir ve bu hususlarda verdiği kararlar aynı şekilde itiraza tabidir. Garamet Payları 37. (1) Bir garamet payı açıklamak isteyen bir tasfiye memuru bu niyetini garamet payının açıklanmasından en az iki ay önce resmi kabz memuruna ve durum beyannamesinde gösterilip de alacaklarını kanıtlamayan alacaklılara yazılı olarak ihbar eder. (Resmi kabz memuru bu ihbarı hemen Resmi Gazetede yayımlar). Söz konusu ihbarnamede borç kanıtlarının sunulabileceği en son tarih belirtilir. Bu tarihe kadarki süre ihbarname tarihinden başlamak üzere on dört günden az olmaz. (2) Bir borç kanıtı ile ilgili olarak verilen karara karşı dilekçe verildiğinde ve dilekçe verildiği tasfiye memuruna ihbar edildiğinde, tasfiye memuru, söz konusu borç kanıtının kabul edilmesi halinde ödenecek garamet payı ve dilekçe ile ilgili olarak yapılması muhtemel masraflar için provizyon koyar. Belirlenen süre içinde böyle bir dilekçe verilmezse, tasfiye memuru reddedilmiş olan tüm borç kanıtlarını garamet payına iştirakten dışlar. (3) Tasfiye memuru, kararma kafşı itiraz etme süresi sona erdikten hemen sonra bir garamet payı açıklar ve açıkladığını resmi kabz memuruna yazılı olarak ihbar eder. Resmi kabz memuru da bunu Resmi Gazetede yayımlar. (4) Tasfiye memurunun kanaatine göre veya resmi kabz memurunun müdahalesi sonucu, geramet payı açıklamasının belirlenmiş iki aylık süre sonrasına, tehir edilmesi gerekirse, tasfiye memuru resmi kabz memuruna yeni bir ihbarname verir ve o da bu ihbarnameyi Resmi Gazetede yayımlar. Ancak, durum beyannamesinde gösterilip de alacaklarını kanıtlamayan alacaklılara tasfiye memurunca yeni ihbarname verilmesi gerekmez. Tüm diğer hususlarda ilk İhbarname için uygulananlar yeni ihbarname için de aynen uygulanır.

7 -7- (5) Bir garamet payının açıklanması üzerine, tasfiye memuru, bu Tüzüğün 28. maddesi uyarınca işlemle dosyalanan borç kanıtlarının bir listesini resmi kabz memuruna iletir. Söz konusu liste iki suret halinde gönderilir ve listede garamet payı ödenecek borç kanıtları, haklarında Mehkemeye başvuruda bulunulan reddedilmiş borç kanıtları ve garamet payına iştirakten dışlanan borç kanıtları birbirlerinden ayırdedilecek şekilde gösterilir.' Listede, ayrıca, her borç kanıtı ile ilgili olarak taleb edilen alacak miktarı ve tahsis edilen garamet payı miktarı belirtilir. Resmi kabz memuru listeyi/inceler ve doğru bulursa tasdik eder ve listenin tasdik edilmiş bir suretini tasfiye memuruna İade eder. 38, (l) Şirketin tasfiye zamanı pay sahiplerine iadede bulunması için tasfiye memuruna yetki veren her emir, tasfiye jmemurunca hazırlanan ve iadede bulunulacak kişilerin adlarını ve adreslerini ve iadenin yapılmasını sağlayacak başka bilgileri istenilen biçimde gösteren bir liste içerir veya böyle bir liste emre eklenir. Tasfiye memuru, her tasfiye zamanı pay sahibine bir iade ihbarnamesi" ve resmi kabz memuruna da bir iade ihbarnamesi ile birlikte yukarıda Sözü edilen listenin bir suretini gönderir. Resmi kabz memuru söz konusu ihbarname ile listeyi Resmi Gazetede yayımlar. (2) Kendisine garamet payı ödenecek olan bir kişi, garamet payının başka bir kişiye ödenmesini isterse, tasfiye memuruna - da Tüzüğe ek Birinci Cetvelde gösterilen Form No.3 şeklinde bir belge sunar ve böyle bir belge, garamet payının belgede belirtilen kişiye ödenmesi için yeterli yetki sayılır. Alacaklılar ve Tasfiye Zamanı Pay Sahipleri Toplantıları 39, Mahkemece başka türlü emredilmedikçe, ilgili Yasanın 104. maddesi uyarınca yapılacak alacaklılar ve tasfiye zamanı pay sahipleri toplantıları (bundan böyle alacaklılar ve tasfiye zamanı pay sahiplerinin İlk toplantıları dlyt anılacaktır) tasfiye emrinin verildiği tarihten itibaren bir ay içinde yapılır. Söz konusu toplantıların tarihleri saptanır ve toplantıya çağrı resmi kabz memuru tarafından yapılır. Çağrı resmi kabz memurunca Resmi Gazetede yayımlanır. Durum beyannamesinde adı yazılı her alacaklıyla tasfiye zamanı pay sahibine toplantı çağrıları bir ihbarname ile bildirilir. Çağrılarda, ilk toplantıda oy vermeye hak kazanmak için alacaklıların borç kanıtlarını sunacakları süre belirtilir.

8 Resmi kabz memuru, kanaatince alacaklılarla tasfiye zamanı pay sahiplerinin ilk toplantılarında hazır bulunmaları zorunlu olan direktörler ve şirketin diğer memurlarının her birine her toplantının yapılacağı yer ve tarihi en az yedi gün öncesinden bir ihbarname ile bildirir. Bu gibi toplantılarla İlgili olarak bir ihbarname alan her memur veya direktör, resmi kabz memurunca istenmesi halinde, söz konusu toplantılarda hazır bulunmakla görevlidir. Hazır bulunmakta kusur edenler ilgili Mahkemeye bildirilir. 41. Resmi kabz memuru, mümkün olan en erken bir zamanda, durum beyannamesinde sözü edilen her alacaklıya ve şirketin her tasfiye zamanı pay sahibine, başarısızlığın sebeblerini ve resmi kabz memurunun bu hususta beyan etmek İstediği görüşleri de içerecek şekilde şirketin durum beyannamesinin birözetini de gönderir. Bu Tüzük kurallarınca gerekli olan herhangi bir özet veya ihbarnamenin toplantı gününden önce gönderilmemiş veya alınmamış olması nedeniyle toplantı işlemleri geçersiz kılınmaz. 42. Resmi kabz memuru veya tasfiye memuru, alacaklıların ve tasfiye zamanı pay sahiplerinin ilk toplantılarına ek olarak, tasfiye ile ilgili tüm konularda alacaklıların ve tasfiye zamanı pay sahiplerinin isteklerini öğrenmek için zaman zaman, İlgili Yasa kurallarına ve Mahkeme denetimine bağlı olarak resen toplantı çağırabilir, yapabilir ve yönetebilir. 43. Resmi kabz memuru veya tasfiye memuru, tüm toplantı çağrılarını, toplantı yer ve gününü yedi gün önceden Resmi Gazetede ve uygun bir gazetede yayımlamak suretiyle yapar ve alacaklılar toplantısını şirketin defterlerinde alacaklı olarak gösterilen tüm kişilere, tasfiye zamanı pay sahipleri toplantısını ise tasfiye zamanı pay sahibi olarak gösterilen tüm kişilere toplantı gününden en az yedi gün önce taahhütlü mektupla bildirir. 44. Resmi kabz memuru veya ilgili Mahkemenin başka bir memuru veya bu gibi bir kişinin temsilcisi tarafından yerilen ve herhangi bir toplantının yapılacağına ilişkin ihbarnamenin usulüne uygun olarak postalandığını gösteren blf belge veya tasfiye memuru veya onun temsilcisi veya duruma göre, şirketin bir memuru, avukatı veya ilgili şirketin kâtibi tarafından yapılan ve herhangi bir toplantının yapılacağına ilişkin ihbarnamenin usulüne uygun olarak postalandığını gösteren bir yemin takriri, söz konusu ihbarnamenin muhatabına usulüne uygun olarak gönderildiğine dair yeterli delil teşkil eder. 45. Her toplantı, toplantıya çağıran kişinin kanaatına göre alacaklıların veya tasfiye zamanı pay sahiplerinin veya her ikisinin çoğunluğuna uygun olan bir yerde yapılır. Uygun görülürse, alacaklılarla tasfiye zamanı pay sahipleri toplantıları için farklı yer veya gün veya farklı yer ve gün gösterilebilir.

9 Resmi kabz memuru veya tasfiye memuru dışında herhangi bir kişinin istemi üzerine alacaklıları veya tasfiye zamanı pay sahiplerini toplantıya çağırma masrafları, toplantıyı isteyen kişi tarafından ödenir. Söz konusu kişi, toplantı çağrısında bulunulmadan önce toplantı masraflarının ödeneceğine dair teminat olarak resmi kabz memurunca veya tasfiye memurunca taleb edilecek para ' miktarını resmi kabz memuruna veya tasfiye memuruna öder. Toplantıya çağırma masrafları, tüm arizi masraflar dahil ihbarname gönderilmesi zorunlu olan her kişi için 375.-TL üzerinden hesaplanır. Mahkemece emredilmesi veya alacaklılar veya tasfiye zamanı pay sahiplerince kararlaştırılması halinde sözü. edilen masraflar toplantıyı isteyen kişiye şirketin aktiflerinden geri ödenir. 47. Toplantıya çağrı resmi kabz memuru veya tasfiye memuru tarafından yapıldığı durumlarda, çağrıyı yapan resmi kabi memuru veya tasfiye memuru veya onların göstereceği kişi toplantıya Başkanlık eder. Tüm diğer durumlarda, toplantı tarafından tayin edilecek kişi toplantıya Başkanlık eder. 48. Bir alacaklılar toplantısında, asaleten veya temsilen hazır bulunan alacaklıların sayıca ve alacak miktarı açısından çoğunluğu, oylamaya sunulan bir kararla ilgili olarak lehte oy kullanırsa o karar geçmiş sayılır. Bir tasfiye zamanı pay sahipleri toplantısında ise asaleten veya temsilen hazır bulunan tasfiye zamanı pay sahiplerinin sayıca ve değer açısından çoğunluğu oylamaya sunulan bir kararla ilgili olarak lehte oy kullanırsa o karar geçmiş sayılır. Tasfiye zamanı pay sahiplerinin değerleri, şirket tüzüğünün her tasfiye zamanı pay sahibine tanıdığı oy hakkına göre kararlaştırılır. 49. Resmi kabz memuru veya duruma göre tasfiye memuru, alacaklılar veya tasfiye zamanı pay sahipleri toplantılarında alınan her kararın kendisince tasdik edilmiş bir suretini ilgili Mahkeme Mukayyidi nezdinde dosyalar. 50. Bir alacaklılar veya tasfiye zamanı pay sahipleri toplantısı ihbarname Ut çağrıldığında, Mahkemece başka türlü emredilmedikçe toplantı işlemleri ve toplantıda alınan kararlar bazı alacaklıların veya tasfiye zamanı pay Sahiplerinin kendilerine gönderilen ihbarnameleri almamış olmalarına rağmen, geçerli sayılır. 51. Başkan, toplantıya katılanların rızasıyla toplantıyı başka bir tarihe erteleyebilir ve toplantının başka bir yerde yapılmasını emredebilir. Ancak, ertelenmiş, toplantı, katarda başka bir yerde yapılması belirlenmemişse, esas toplantının yapıldığı aynı yerde yapılır. 52. (1) Bir toplantıda, oy hakkı olan en az üç alacaklı veya üç tasfiye İdmanı pay sahibi, veya oy hakkı olan alacaklı sayısının veya duruma göre tasfiye Kamanı pay sahibi sayısının üçü geçmediği durumlarda, oy hakkı olan,tüm alacaklılar veya tüm tasfiye zamanı pay sahipleri, asaleten veya temsilen hazır bulunmadıkça, Başkan seçimi, borçların kanıtlanması ve toplantının ertelenmesi dışında bir amaç için işlem yapılmaz. (2) Toplantı için tayin edilen vakitten itibaren yarım saat içinde, asaleten veya temsilen hazır bulunan alacaklılar veya tasfiye zamanı pay sahipleri

10 Alacaklıların veya.tasfiye zamanı pay sahiplerinin ilk toplantısında veya ertelenmiş ilk toplantısında, bir kişinin oy verme hakkına sahip olabilmesi için borç kanıtını, toplantıyı çağıran ihbarnamede o amaç için belirtilen vakitten önce, resmi kabz memuruna sunması gerekir. Diğer toplantılarda, bîr kişinin oy verme hakkına sahip olabilmesi için toplantı önce borç kanıtının tamamen veya kısmen kabul edilmiş oiması gerekir. 54. Bir alacaklı, miktarı belli olmayan veya şarta bağlı olan veya değeri saptanmamış olan herhangi bir alacak için oy kullanamayacağı gibi elinde bulunan geçerli bir poliçe veya emre yazılı senetle verilmiş veya böyle bir poliçe veya senetle güvence altına alınmış bir alacak için de oy kullanamaz meğer ki, söz konusu poliçe veya senet dolayısıyla evvelce şirkete karşı yükümlü olan ve aleyhlerine kabz emri verilmemiş bulunan herkesin söz konusu poliçe veya senetten ötürü kendisine karşı olan yükümlülüğünü, garamet payı olarak borç kanıtından tenzil etmek için değil, elinde tutmak istediği bir güvence olarak kabul etmiş olsun ve borcun değerini takdir etmek ve oylama amaçlan için İşlem görmesini istemiş olsun. 55. Alacağı güvence altına alınmış bir alacaklı, güvencesinden feragat etmedikçe oylama amaçları için sunacağı borç kanıtında güvencesiyle ilgili ayrıntıları, güvencenin verildiği tarihi ve kendi takdirine göre güvencenin değerini belirtir ve yalnızca, güvencesinin değeri alacağından çıkarıldıktan sonra geriye kalan bakiye için, eğer varsa, oy kullanma hakkına sahip olur. Tüm alacağı için oy kullanırsa, gövencesinden feragat etmiş sayılır, meğer ki, Mahkeme, başvuru üzerine, hatanın dikkatsizlik yüzünden meydana geldiğine kanaat getirmiş olsun. 56. Toplantı Başkanı, oylama amaçlan bakımından bir borç kanıtını kabul Viya reddetme yetkisine sahiptir, ancak kararına karşı ilgili Mahkemeye.itirazda bulunulabilir. Bir borç kanıtının kabul edilmesi veya reddedilmesi konusunda kuşkusu varsa bu gibi bir borç kanıtını "itirazlı" sözcüğünü yazarak işaretler ve alacaklının oy kullanmasına, itirazın kabul edilmesi halinde oyun geçersiz ilan edileceği koşuluyla, izin verir. 57. (1) Toplantı Başkanı, toplantı tutanaklarının tutulmasını ve bu amaç için tutulacak deftere adil bir şekilde geçirilmesini sağlar. Tutanaklar ya kendi ya da ertesi toplantının Başkanı tarafından imzalanır. : (2) Toplantıda hazır bulunan alacaklıların ve tasfiye zamanı pay Sahiplerinin listesi bu Tüzüğe ek Birinci Cetvelde gösterilen Form No. 4 şeklinde hazırlanır ve muhafaza edilir.

11 İstenilen biçimde hazırlanmış bir temsiliyet belgesi resmi kabz memuruna-- veya tasfiye memuruna kullanılacağı toplantı gününden bir önceki gün öğle 12'den geç olmamak üzere sunulur. Temsiliyet belgesi veya oylama mektubu, kullanılmasından hemen sonra, konu ile ilgili işlem dosyasına konur. 59. Ergin olmayan bir kişi, genel veya özel temsilci tayin edilemez. 60. Bir alacaklı veya tasfiye zamanı pay sahibi, resmi kabz memurunu veya tasfiye memurunu genel veya özel temsilcisi olarak tayin edebilir. Elinde temsiliyet belgesi bulunan resmi kabz memuru, temsiliyet belgelerinin ilgili olduğu toplantıda hazır bulunamazsa, temsiliyet belgesini vereceği talimat uyarınca kendi adına kullanmak üzere, resmen idaresi altında bulunan bir kişiyi yazılı olarak vekil tayin edebilir. 61. Bir alacaklı veya tasfiye zamanı pay sahibi herhangi bir kişiye genel temsiliyet belgesi verebilir. 62. Bir alacaklı veya tasfiye zamanı pay sahibi, belirli, bir toplantıda veya o toplantının ertelenmesi halinde ertelenmiş toplantıda oy kullanma hakkı olan herhangi bir kişiye - (a) (b) belirli bir kişinin tasfiye memuru olarak atanması veya tasfiye memuru olarak göreve devam etmesi lehinde veya aleyhinde, ve söz konusu toplantıda veya ertelenmiş toplantıda ortaya çıkan ve yukarıdaki konular dışındaki konuları ilgilendiren tüm hususlarda, kendi adına oy kullanmak üzere özel temsiliyet belgesi yerebilir. Tasfiye Memurları 63. (l) Alacaklıların ve tasfiye zamanı pay sahiplerinin ilk toplantıları yapıldıktan sonra en erken bir zamanda resmi kabz memuru toplantı işlemlerinin bir suretini ilgili Mahkemeye sunar. (2) Alacaklılar ve tasfiye zamanı pay sahipleri toplantılarının sonuçları İlgili Mahkemeye bildirildiğinde, alacaklılar ve tasfiye zamanı pay sahipleri toplantılarında yapılan saptamalar arasında fark varsa, ilgili Mahkeme, resmi kabz memurunun başvurusu üzerine, alınan kararların ve yapılan saptamaların gölden geçirilip farkların karara bağlanması ve gereken emrin verilmesi için bir yer ve vakit tayin eder. Diğer durumlarda, ilgili Mahkeme, resmi kabz memurunun başvurusu üzerine, alacaklılar ve tasfiye zamanı pay sahipleri toplantılarında alınan kararların veya yapılan saptamaların yerine getirilmesi için gereken atamaları yapar.

12 -12- (3) Söz konusu toplantılarda alınan kararların ve yapılan saptamaların incelenmesi için bir yer ve vakit tayin edildiğinde, tayin edilen yer ve vakit Mahkemece emredilecek biçimde resmi kabz memuru tarafından yerli basında ilân edilir. Söz konusu ilân, birkaç kez yapılacaksa ilk ilân, veya bir kez yapılacaksa tek ilân, tayin edilen günden en az yedi gün öncesinden yapılır. (4) Bir tasfiye memuru atanırsa, tasfiye memuru atayan emrin bir lureti, tasfiye memurunun teminat vermesi üzerine resmi gazetede yayımlanır. Ve her tasfiye memuru ataması, atama yapıldıktan ve tasfiye memurunca gereken teminat verildikten sonra tasfiye memuru tarafından yerli basında İlân edilir. (5) Bir tasfiye memurunun ölümü, görevden alınması veya istifa etmesi halinde, yerine ilk atamadaki aynı biçimde yeni bir tasfiye memuru atanabilir ve alacaklıların veya tasfiye zamanı pay sahiplerinin değer açısından en az altıda birinin başvurusu üzerine, münhalin doldurulup doldurulmayacağını kararlaştırmak amacıyla resmi kabz memurunca toplantı çağrısında bulunulur. 64. Bir tasfiye memuru atama Emrinde o amaçla belirtilen süre içinde veya uzatılmış süre içinde teminat vermekte veya verdiği teminatı idame ettirmekte kusur ederse, resmi kabz memuru böyle bir kusuru ilgili Mahkemeye bildirir ve Mahkeme de tasfiye memurunu atayan Emri iptal eder veya. duruma göre, tasfiye memurunu görevden alır. Bir tasfiye memurunu atayan Emrin iptal edildiği veya tasfiye memurunun görevden alındığı durumlarda, bu Tüzüğün 63(5) maddesi uyarınca başka bir tasfiye memuru atanır. 65. (l) Bir tasfiye memuru atanması ve atandığını Şirketler Mukayyidine bildirmesi ve teminat vermesi üzerine, resmi kabz memuru muhafazasında bulundurduğu şirkete ait malların tasarrufunu, hemen tasfiye memuruna devreder; ancak, ilgili tasfiye memurunun, aktiflerin resmi kabz memurunca kendine verilmesinden önce şirketle ilgili olarak resmi kabz memurunca usulüne uygun olarak yapılan ücret, masraf ve gider kabilinden harcamalardan kalan ve resmi kabz memuruna ödenmesi gereken bakiyeyi, bu gibi harcamalar üzerinden hesaplanacak yıllık %9 faizle birlikte, ödemiş olması gerekir. Tasfiye memuru, şirket mallarının tasarrufunun kendine verilmesinden önce ödenmemiş bulunan ücret, masraf ve giderleri, şirket mallarının tasarrufunun kendine verilmesinden önce veya Sonra harcanmış olmalarına bakılmaksızın, resmi kabz memuruna ödemekle yükümlüdür. (2) Söz konusu bakiye ödeninceye ve diğer yükümlülükler yerine getirilinceye kadar resmi kabz memuru şirket aktiflerine ihtiyati haciz koyma hakkına sahip sayılır. (3) Resmi kabz memuru, tasfiye memurunca istenmesi halinde, tasfiye memuru olarak görevlerini layıkı veçhile yerine getirebilmesi için gerekli veya yardımcı olan şirketin malvarlığı ve işleri ile ilgili, tüm bilgileri tasfiye memuruna vermekle yükümlüdür.

BÖLÜM 171 ELEKTRİK İNKİŞAFI (19/1960; 16/1960 ve 24/1963 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle)

BÖLÜM 171 ELEKTRİK İNKİŞAFI (19/1960; 16/1960 ve 24/1963 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle) BÖLÜM 171 ELEKTRİK İNKİŞAFI (19/1960; 16/1960 ve 24/1963 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle) MADDE DİZİNİ: BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Madde 1. Kısa İsim Madde 2. Yorum İKİNCİ

Detaylı

BİRİNCI KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Madde 2. Kapsam... 9 Madde 3. Gümrük vergileri... 10 Madde 4. Vergi yasası... 10 İKİNCİ BÖLÜM

BİRİNCI KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Madde 2. Kapsam... 9 Madde 3. Gümrük vergileri... 10 Madde 4. Vergi yasası... 10 İKİNCİ BÖLÜM 1,Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Mayıs, 1977 tarihli birleşiminde kabul olunan "Vergi Usul Yasası", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından Resmî Gazete'de

Detaylı

BURGAN BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BURGAN BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BURGAN BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BOLUM BANKANIN KURULUŞU, AMACI, FAALİYET KONUSU KURULUŞ Madde 1 Bakanlar Kurulu'nun 10 Ekim 1991 tarih ve 21017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22 Eylül

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK Karar No. 2003/5960 R.Gazete No. 25195 Tarihi: 21.7.2003 R.G. Tarihi: 10.8.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam Amaç

Detaylı

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ HAZİRAN/2015 BÖLÜM (I) ANA HÜKÜMLER KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları, ikametgâhları, tabiiyetleri ve imzaları bulunan hakiki ve hükmi şahıs kurucular arasında

Detaylı

Özel Durum Açıklaması:

Özel Durum Açıklaması: Özel Durum Açıklaması: Yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile uyumun sağlanması maksadıyla Şirketimiz Esas sözleşmesinin 3.,7.,8.,9.,14.,15.,16.,18.,19.,21., 22.,23.,24.,26.,27.,28.,31.,33.,35.,36.

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 21/07/2003-2003/5960 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 22/11/2001-4721 Yayımlandığı

Detaylı

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ (EPC)*

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ (EPC)* AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ (EPC)* GİRİŞ Üye devletler buluşların korunması konusunda Avrupa Devletleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla; bu tür korumanın,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşmede adları, soyadları, uyruğu, ikametgâh adresleri

Detaylı

KOOPERATİF YÖNETİCİSİ EL KİTABI

KOOPERATİF YÖNETİCİSİ EL KİTABI KOOPERATİF YÖNETİCİSİ EL KİTABI S U N U Ş Kooperatifçilik bir amaca ulaşmak için ekonomik ve sosyal imkanların karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği suretiyle bir araya getirilmesinden oluşan

Detaylı

KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA

KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA Kısa İsim BİRİNCİ KISIM GENEL İLKELER Yasanın Kapsamı, Deyimler, Görevler, Yetkiler ve Yetkili Daireler, Zamanında Ödeme BÖLÜM I Yasanın Kapsamı, Deyimler,

Detaylı

CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ŞUBAT 2014 CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Banka/Müşteri İlişkisinin Temel Esasları, Haklar, Yükümlülükler, Koşullar Madde 1) Amaç ve Kapsam: İşbu Cari Hesaplar ve Bankacılık

Detaylı

BURGAN BANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DUYURULUR

BURGAN BANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DUYURULUR BURGAN BANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DUYURULUR Burgan Bank Anonim Şirketi nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6335 sayılı kanunun 22. Maddesi kapsamında Olağanüstü Genel Kurul

Detaylı

: 48/1977 KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA

: 48/1977 KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Ekim 1977 tarihli birleşiminde kabul olunan " Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası ", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından

Detaylı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Ocak 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26396 YÖNETMELİK Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, anonim şirket esas sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337 2. Asgari sayı MADDE 338

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337  2. Asgari sayı MADDE 338 KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1) Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede,

Detaylı

UNVAN Madde 3 - Kooperatifin unvanı, Sınırlı Sorumlu...Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifidir.

UNVAN Madde 3 - Kooperatifin unvanı, Sınırlı Sorumlu...Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifidir. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ ANASÖZLEŞMESİ B Ö L Ü M 1 KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ

SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ KURULUŞ: Madde 1-Bu anasözleşme hükümlerini kabul ederek ortaklığa giren ve girecek olan gerçek kişilerle; 1163

Detaylı

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( Türk Ticaret

Detaylı

GİRİŞ. Üye devletler, buluşların korunması konusunda Avrupa Devletleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla;

GİRİŞ. Üye devletler, buluşların korunması konusunda Avrupa Devletleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla; GİRİŞ Üye devletler, buluşların korunması konusunda Avrupa Devletleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla; bu tür korumanın, üye ülkelerde patentlerin tescilinin tek bir prosedürle sağlanması

Detaylı

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 30 Aralık 1959 10394 R.G. Amaç, Kapsam ve Tanımlar (22 Haziran 1994-21968 R.G.-539 KHK ile değiştirilmiştir) Madde 1- Bu Kanunun amacı, ülke sigortacılığının geliştirilmesini,

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİ İKİNCİ KISIM

İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİ İKİNCİ KISIM İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu uyarınca icra ve iflâs daireleri

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

YÖNETMELİK ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ

YÖNETMELİK ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ 28 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28481 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 2 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28960 Karar Sayısı : 2014/5934 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI

Detaylı

: : TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

: : TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Şube Kodu : Sıra No : TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Turkland Bank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Türev İşlemler

Detaylı