R.G.1933 sayfa 685 R.G.1935 sayfa 833 R.G.1938 sayfa 75

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "R.G.1933 sayfa 685 R.G.1935 sayfa 833 R.G.1938 sayfa 75"

Transkript

1 -1- R.G.1933 sayfa 685 R.G.1935 sayfa 833 R.G.1938 sayfa 75 R.G.1938 Cilt II Sayfa 75 m LİMlTED ŞİRKETLER YASASI* UYARINCA YAPILAN TÜZÜK KISIM l - BAŞLANGIÇ 1. Bu Tüzük, Şirketler (Tasfiye) Tüzüğü olarak isimlendirilir. 2. Bu Tüzük herhangi bir şirketin tasfiyesi için iyi niyetle halen yapılmış olan veya yapılmasına müsaade edilen herhangi bir işlemi etkilemez. 3. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe: - "alacaklı" bir kurumu ve ortaklık halinde bir alacaklılar firmasını da kapsar "Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürünü anlatır "ilgili Mahkeme", ilgili.yasa uyraınca yargı yetkisine sahip Mahkemeyi anlatır, "ilgili Yasa", Limited Şirketler Yasasını anlatır.* "Mühürlenmiş", ilgili Mahkeme mühür ü ile mühürlenmiş olmayı anlatır. "Resmi gazetede yayımlamak", KKTC Resmi Gazetesinde yayımlamayı; "Yerli basında ilân etmek" ise bir yerli Türkçe ve bir yerli Rumca gazetede ilân etmeyi anlatır; "Şirket", hakkında bir tasfiye emri verilmiş.olan bir şirketi anlatır. "Tasdik edilmiş", yemin takriri ile tasdik edilmiş olmayı anlatır. KISIM II - GENEL YÖNTEM Durum Beyannamesi ' ' 4** İlgili Yasanın 99. maddesi uyarınca kendisinden resmi kabz memurunca bir şirketin işleri ile ilgili bir durum beyannamesi sunması.ve tasdik etmesi istenen bir kişi, söz konusu durum beyannamesini bu Tüzüğe ek'birinci Cetveldeki Form No. 5 şeklinde sunar. Durum Beyannamesi, resmi kabz memurunun kendi takdirini kullanarak gerekli göreceği ek veya başka belgeleri içerir. Durum Beyannamesi iki suret halinde hazırlanır ve bir sureti tasdik edilir. Resmi kabz memuru, tasdik edilmiş durum beyannamesinin ilgili Mahkemenin Mukayyidi nezdinde dosyalanmasını sağlar. 5. Resmi kabz memuru, şirketin durumunu incelemek amacıyla, zaman zaman, ilgili Yasanın 99. maddesinin (2). fıkrasında sözü edilen kişilerle şahsen görüşme yapabilir. Ve söz konusu kişiler, resmi kabz memurununun tayin edeceği vakit ve yerde hazır bulunmak ve ona istediği tüm bilgileri vermekle görevlidirler. * Yerini Fasıl 113 Limited Şirketler Yasası aldı. ** Bu Tüzüğün 4. maddesinde değinilen durum beyannamesi Limited Şirketler Tüzüğü (Bak Munzam Mevzuat Cilt I, sayfa ) yapıldıktan sonra kullanımdan kaldırılmış ve yerine sözü edilen Tüzüğün Ek'indeki M.ş. 40 sayılı Form ve ekleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle bu Tüzüğün I. Cetvelindeki Form No. 5 ve Ekleri çeviri ve birleştirme yapılırken sözü edilen M.Ş. 40 sayılı Form ve Ekleri uyarınca değiştirilmiştir.

2 -2-6. Herhangi bir kişi durum beyannamesini sunma süresinin uzatılmasını isterse, resmi kabz memuruna başvuruda bulunur. Resmi kabz memuru, uygun görürse, süreyi uzatan bir belge verebilir. Söz konusu belge tasfiye işlemleriyle birlikte dosyalanır ve ilgili Mahkemeye başvuruda bulunulmasını gereksiz kılar. 7. Bir şirketin durum beyannamesinin resmi kabz memuruna sunulmasından sonra, durum beyannamesini hazırlayan veya hazırlamayı kabul etmiş olan kişi, istendiğinde, resmi kabz memurunun dairesine gidip resmi kabz memurunun durum beyannamesi ile ilgili olarak soracağı tüm soruları cevaplandırmak ve isteyeceği tüm bilgileri vermekle görevlidir. 8. ilgili Yasamın 99. maddesinin gereklerini yerine getirmekteki herhangi bir temerrüt, resmi kabz memurunca ilgili Mahkemeye bildirilir. 9. Bir şirketin durum beyannamesini hazırlaması veya hazırlamayı kabul etmesi istenen herhangi bir kişi, durum beyannamesinin ve yemin takririnin hazırlanması için ve hazırlanmasıyla ilgili olarak herhangi bir masraf veya harcama yapmadan önce onay için resmi kabz memuruna başvuruda bulunur ve yapılması tasarlanan masraf ve harcamaların miktarını gösteren bir beyanname sunar. ' Yapılması resmi kabz memurunca önceden onaylanmamış olan hiçbir masraf veya harcama, Mahkeme emri olmaksızın, şirketin aktiflerinden hiçbir kimseye ödenmez. Aleni Sorgulama 10. Resmi kabz memuru, ilgili Yasanın 123. maddesi uyarınca yapılması emrolunan bir alenî sorgulama için tayin edilen yer ve vakti resmi gazetede yayımlamak ve yerel basında ilân etmek suretiyle alacaklıların ve tasfiye zamanı pay sahiblerinin bilgisine getirir. 11. Alenî sorguya çekilmek üzere hazır bulunması Mahkemece emrolunan bir kişi, sorgulamanın yapılacağı ve sürdürüleceği vakit ve yerde hazır bulunmakta temerrüt ederse, ve böyle bir temerrüt için makul sebep göstermezse, veya resmi kabz memuru, sorgulamanın yapılması için tayin edilen günden önce, söz konusu kişinin sorguya çekilmekten kaçınmak amacıyla saklandığına veya saklanmak üzere olduğunu gösteren makul neden bulunduğuna Mahkemeyi ikna ederse, aleni sorgulama yapma emri ve sorgulamanın yapılacağı vakit ve yer İle ilgili ihbarnamenin usulüne uygun olarak tebliğ edildiği Mahkemeyi ikna edecek şekilde kanıtlanması üzerine, Mahkemenin, ek ihbarda bulunmaksızın, hazır bulunması istenen kişinin tutuklanması için müzekkere ısdar etmesi, veya haklı göreceği başka bir emir vermesi, yasaldır Resmi kabz memuru, ilgili Yasanın 123. maddesi uyarınca yapılan bir sorgulamaya şahsen, veya Mahkemenin izni ile bir avukat aracılığıyla katılabilir ve sorguya çekilen kişilere Mahkemenin müsaade edeceği soruları sorabilir.

3 -3- Alacaklılar ve Tasfiye Zamanı Pay Sahipleriyle Düzenlemeler 13. Mahkemeye, herhangi bir uzlaşma veya düzenlemenin onaylanması için başvuruda bulunulursa Mahkeme, onayını.vermeden önce resmi kabz memurunun, anlaşma planının koşulları, şirketin direktörü ve diğer memurlarının davranışları ve resmi kabz memurunun kanaatince Mahkemenin bilgisine getirilmesi gereken herhangi başka bir hususla ilgili raporunu dinler. Tasfiye Zamanı Pay Sahipleri 14. İlgili Yasanın 112(1). maddesinin, şirketin aktiflerinin tahsili ve aktiflerin şirketin borçlarının ödenmesinde kullanılması ile ilgili olarak Mahkemeye yüklediği görevler, Mahkemenin vereceği talimata göre tasfiye memurunca yerine getirilir: Ancak, resmi kabz memurunun tasfiye memuru olarak görev yaptığı durumlarda, söz konusu görevler resmi kabz memuru tarafından Mahkemenin bir memuru olarak ve Mahkemenin kontrolü altında yerine getirilir. 15. Mahkeme, tasfiye zamanı pay sahipleri listesinin kararlaştırılması için tayin edilen vakit ve yeri tasfiye zamanı pay sahipleri listesine konması tasarlanan her kişiye bir ihbarname ile bildirir, ve ihbarnamede, ilgili kişinin hangi nitelikte ve ne sayıda hisse veya menfaat için listeye konması tasarlandığı ve söz konusu hisse veya menfaatle ilgili olarak taleb edilen miktarla ödenmiş olan miktarın ne kadar olduğu belirtilir. 16. Mahkeme, tasfiye zamanı pay sahipleri listesinin kararlaştırılması için tayin edilen günde, tasfiye zamanı pay sahibi olarak muamele görmeğe itirazı olan herhangi bir kişiyi dinler ve ondan sonra listeyi kesin karara bağlar. Bu şekilde kararlaştırılan liste şirketin tasfiye zamanı pay sahipleri listesini oluşturur. 17. ilgili Yasanın 114. maddesi uyarınca, ödeme talebinde bulunmak tasarlandığında Mahkeme, aleyhine ödeme talebi hususunda emir isdar edilmesi tasarlanan kişiye, emrin ısdar edilmesi için tayin edilen günden asgari dört tanı gün öncesinden yazılı ihbarda bulunulmasını sağlar. Borçların Kanıtlanması 18. Bir borç, resmi kabz memuruna veya bir tasfiye memuru atanmışsa tasfiye memuruna, posta ücreti ödenmiş bir mektupla gönderilerek veya elden verilerek alacağı doğrulayan bir yemin takriri ile kanıtlanabilir. Bir borcu doğrulayan yemin takriri, bu Tüzüğe Ek Birinci Cetvelde gösterilen Form No.1 şeklinde olur ve alacaklının teminatlı alacaklı olup olmadığını belirtir. Yemin takririnde elde bulundurulan menkul kıymetler belirtilir ve tahmini değerleri gösterilir.

4 Bir alacaklı, alacağını kanıtlama masraflarını kendi karşılar, meğer ki.mahkeme başka türlü bir emir vermiş olsun. 20. Alacağını kanıtlayan bir alacaklı, (a) talebinin net miktarı üzerinden yılda % 5'i aşan nakitler için uygulamayı kabul ettiği iskontoyu ve (b) tüm ticari iskontoları, alacağından düşer. 21. Herhangi bir kira veya başka para miktarı belirlenmiş süreler için belirlenmiş tarihlerde ödenirse ve tasfiye emri de o sürelerden biri içinde, ancak ödenme vadesi gelmeden ısdar edilirse, kira veya başka para miktarını alma hakkı olan kişi söz konusu kira veya para miktarının -ödenme vadesi her gün gelirmiş gibi alacağı kira veya başka para miktarının tasfiye emrinin ısdar edildiği tarihe kadarki süreyle orantılı bir kısmını kanıtlayabilir. Ancak tasfiye edilmekte olan bir şirkete icar edilen bina tasfiye memurunca işgal edilmeye devam edilirse, buradaki kuralların hiçbiri bina sahibinin, binanın şirket veya tasfiye memurunca işgal edildiği süre için şirket veya tasfiye memurunca kirasının ödenmesini taleb etme hakkını etkilemez., 22. Bir alacaklı, tasfiye emrinin ısdar edildiği tarihte vadesi gelmemiş bir alacağını ödenme vadesi şimdi gelmiş gibi kanıtlayabilir ve öteki alacaklılarla eşit miktarda garamet payı alabilir; ancak bu garamet payından, garamet payının ilân edildiği tarihten başlayarak borcun verildiği şartlara göre alacağın ödenme vadesinin geldiği tarihe kadar geçen süre için yılda % 9 oranında bir faiz indirimi yapılır. 23. Şirket tarafından istihdam edilen ve ücret alma hakkı bulunan işçi ve sair kişilerin söz konusu olduğu durumlarda, bu gibi "kişilerin ; toplu halde tek bir borç kanıtlaması yapmaları ve buna adlarını ve kendilerine ödenmesi gereken miktarı gösteren bir cetvel iliştirmeleri yeterli sayılır. Söz konusu kanıtlama Birinci Cetveldeki Form No.2 şeklinde olur. 24. Bir alacaklı şirketin sorumlu olduğu bir poliçe, emre yazılı senet veya başka ciro edilebilen senet veya menkul kıymet için kanıtlama yapmak isterse, söz konusu poliçe, bono, senet veya menkul kıymetin, Mahkemece verilecek herhangi bir özel emre bağlı kalınması koşuluyla, kanıtlamanın oya sunulması veya garamet payı alması için kabul edilmeden önce, duruma göre, resmi kabz memuruna, tasfiye memuruna veya toplantı başkanına ibraz edilmesi gerekir. 25. Bir tasfiye memurunun atandığı durumlarda, resmi kabz memurunca alınan tüm borç kanıtları tasfiye memuruna teslim edilir, ancak resmi kabz memuru ilkin borç kanıtlarının bir listesini hazırlar ve bu liste üzerinde söz konusu borç kanıtlarını aldığına dair tasfiye memuruna bir alındı belgesi imzalatır. 26. (1) ilgili Yasa kurallarına bağlı kalınması koşuluyla ve Mahkemece başka türlü bir emir verilmedikçe, tasfiye memuru, şirket alacaklılarının alacak ve ya taleblerini kanıtlamaları ve ilgili Yasanın 130. maddesi uyarınca öncelik haklarını saptamaları veya söz konusu alacakların kanıtlanmasından önce yapılan herhangi bir dağıtımdan ' yararlandırılmama veya duruma göre bu gibi bir dağıtıma itirazda bulunma haklarını saptamaları için zaman zaman bir gün tayin edebilir. Söz konusu günün ihbar tarihinden en az 14 gün sonraki bir gün olması ve alacaklıların o güne kadar yukarıdaki hususları yerine getirmeleri gerekir.

5 (2) Tasfiye memuru, bu şekilde saptanan gün hakkında yerli basında ilân vermek suretiyle yazılı ihbarda bulunur ve durum beyannamesinde rüçhanlı alacaklı olarak gösterilen ancak rüçhanlı alacaklı olma talebleri kabul edilmemiş veya saptanmamış olan kişilere ayrıca yazılı ihbarda bulunur. (3) ilk alacaklılar toplantısında kullanılması tasarlanan bir borç kanıtı, resmi kabz memuruna, toplantı gününün iki gün evvelinden daha erken ve toplantı gününden bir evvelki gün öğle saat 12'den daha geç olmamak üzere, sunulmalıdır. 27. Başka tasfiye memuru atanmamış olan durumlarda,.resmi kabz memuru, kesin garamet payı açıklandıktan hemen sonra, toplantıya sunulan tüm borç kanıtlarını, doğru olduğu tasdik edilmiş ve tamamen veya kısmen kabul edilenlerle tamamen veya kısmen reddedilenleri ayır deden bir liste ile birlikte, ilgili Mahkeme Mukayyidine gönderir Resmi kabz memuru dışındaki her tasfiye memuru, her ayın ilk gününde, bir önceki ay içinde resmi kabz memurundan alınan veya başka biçimde kendine sunulan tüm borç kanıtlarının tasdik edilmiş bir listesini ilgili Mahkeme Mukayyidine gönderir. Söz konusu listede, kabul edilmiş, reddedilmiş veya daha fazla incelemeye tabi tutulmak üzere askıda olan borç kanıtları ayırdedilmiş olarak gösterilir. Kabul edilmiş borç kanıtlarıyla reddedilmiş borç kanıtları dosyalanmak üzere Mukayyide gönderilir. 29. Tasfiye memuru, borç kanıtı reddedilmiş olan bir alacaklıdan red kararı aleyhine Mahkemeye başvurma niyetinde olduğuna dair bir ihbarname aldığında, ihbarnamenin alındığı tarihten başlayarak dört gün içinde ilgili borç kanıtını, red kararıyla ilgili bir muhtıra ile birlikte, ilgili Mahkeme Mukayyidi nezdinde dosyalar. Başvuru Mahkemece dinlendikten sonra, borç kanıtı tasfiye memuruna iade edilir, meğer ki Mahkemece tamamıyla reddedilmiş olsun. 30. Mahkemenin süreyi uzatma hakkı saklı kalmak koşuluyla tüm ^ borç kanıtları, sunuldukları tarihten başlayarak on dört gün içinde tamamen veya kısmen kabul edilir, reddedilir veya haklarında destekleyici bilgi istenir. Karar ne olursa olsun ilgili alacaklıya taahhütlü mektupla bildirilir. Söz konusu mektup bu maddede sözü edilen on dört gün içinde gönderilir. 31. Mahkemenin süreyi uzatma hakkı saklı kalmak koşuluyla, bir borç kanıtı ili ilgili kararın iptali veya değiştirilmesi için yapılan başvurular, kararı bildiren mektubun tarihinden itibaren on dört gün içinde yapılmadıkları takdirde, Mahkemece kabul edilmezler. 32. Bir borç kanıtını reddeden karara karşı yapılan başvuru, iptali veya değiştirilmesi istenen karan veren tasfiye memuruna ihbar edilir. 33. Tasfiye memuru veya resmi kabz memuru bir borç kanıtının kabulünün usulsüz olarak yapıldığı görüşünde ise, Mahkeme, tasfiye memuru veya resmi kabz memurunun başvurusu üzerine, borç kanıtını sunan kişiye ihbarda bulunduktan sonra kanıtı bozabilir veya miktarı azaltabilir.

6 Tasfiye memuru müdahale etmek istemezse, Mahkeme, resmi kabz memurunun veya bir alacaklının veya bir tasfiye zamanı pay sahibinin başvurusu üzerine de bir borç kanıtını bozabilir veya miktarını azaltabilir. 35. Resmi kabz memuru, bir borç kanıtının tamamen veya kısmen reddedilmesi yönünde verdiği karara karşı yapılan bir itirazla ilgili masraflardan hiçbir zaman şahsen sorumlu tutulmaz. 36. Resmi kabz memuru, bir tasfiye memuru atanmadan önce, borç kanıtlarının incelenmesi, kabul edilmesi ve reddedilmesi konularında bir tasfiye memurunun sahip olduğu tüm yetkilere sahiptir ve bu hususlarda verdiği kararlar aynı şekilde itiraza tabidir. Garamet Payları 37. (1) Bir garamet payı açıklamak isteyen bir tasfiye memuru bu niyetini garamet payının açıklanmasından en az iki ay önce resmi kabz memuruna ve durum beyannamesinde gösterilip de alacaklarını kanıtlamayan alacaklılara yazılı olarak ihbar eder. (Resmi kabz memuru bu ihbarı hemen Resmi Gazetede yayımlar). Söz konusu ihbarnamede borç kanıtlarının sunulabileceği en son tarih belirtilir. Bu tarihe kadarki süre ihbarname tarihinden başlamak üzere on dört günden az olmaz. (2) Bir borç kanıtı ile ilgili olarak verilen karara karşı dilekçe verildiğinde ve dilekçe verildiği tasfiye memuruna ihbar edildiğinde, tasfiye memuru, söz konusu borç kanıtının kabul edilmesi halinde ödenecek garamet payı ve dilekçe ile ilgili olarak yapılması muhtemel masraflar için provizyon koyar. Belirlenen süre içinde böyle bir dilekçe verilmezse, tasfiye memuru reddedilmiş olan tüm borç kanıtlarını garamet payına iştirakten dışlar. (3) Tasfiye memuru, kararma kafşı itiraz etme süresi sona erdikten hemen sonra bir garamet payı açıklar ve açıkladığını resmi kabz memuruna yazılı olarak ihbar eder. Resmi kabz memuru da bunu Resmi Gazetede yayımlar. (4) Tasfiye memurunun kanaatine göre veya resmi kabz memurunun müdahalesi sonucu, geramet payı açıklamasının belirlenmiş iki aylık süre sonrasına, tehir edilmesi gerekirse, tasfiye memuru resmi kabz memuruna yeni bir ihbarname verir ve o da bu ihbarnameyi Resmi Gazetede yayımlar. Ancak, durum beyannamesinde gösterilip de alacaklarını kanıtlamayan alacaklılara tasfiye memurunca yeni ihbarname verilmesi gerekmez. Tüm diğer hususlarda ilk İhbarname için uygulananlar yeni ihbarname için de aynen uygulanır.

7 -7- (5) Bir garamet payının açıklanması üzerine, tasfiye memuru, bu Tüzüğün 28. maddesi uyarınca işlemle dosyalanan borç kanıtlarının bir listesini resmi kabz memuruna iletir. Söz konusu liste iki suret halinde gönderilir ve listede garamet payı ödenecek borç kanıtları, haklarında Mehkemeye başvuruda bulunulan reddedilmiş borç kanıtları ve garamet payına iştirakten dışlanan borç kanıtları birbirlerinden ayırdedilecek şekilde gösterilir.' Listede, ayrıca, her borç kanıtı ile ilgili olarak taleb edilen alacak miktarı ve tahsis edilen garamet payı miktarı belirtilir. Resmi kabz memuru listeyi/inceler ve doğru bulursa tasdik eder ve listenin tasdik edilmiş bir suretini tasfiye memuruna İade eder. 38, (l) Şirketin tasfiye zamanı pay sahiplerine iadede bulunması için tasfiye memuruna yetki veren her emir, tasfiye jmemurunca hazırlanan ve iadede bulunulacak kişilerin adlarını ve adreslerini ve iadenin yapılmasını sağlayacak başka bilgileri istenilen biçimde gösteren bir liste içerir veya böyle bir liste emre eklenir. Tasfiye memuru, her tasfiye zamanı pay sahibine bir iade ihbarnamesi" ve resmi kabz memuruna da bir iade ihbarnamesi ile birlikte yukarıda Sözü edilen listenin bir suretini gönderir. Resmi kabz memuru söz konusu ihbarname ile listeyi Resmi Gazetede yayımlar. (2) Kendisine garamet payı ödenecek olan bir kişi, garamet payının başka bir kişiye ödenmesini isterse, tasfiye memuruna - da Tüzüğe ek Birinci Cetvelde gösterilen Form No.3 şeklinde bir belge sunar ve böyle bir belge, garamet payının belgede belirtilen kişiye ödenmesi için yeterli yetki sayılır. Alacaklılar ve Tasfiye Zamanı Pay Sahipleri Toplantıları 39, Mahkemece başka türlü emredilmedikçe, ilgili Yasanın 104. maddesi uyarınca yapılacak alacaklılar ve tasfiye zamanı pay sahipleri toplantıları (bundan böyle alacaklılar ve tasfiye zamanı pay sahiplerinin İlk toplantıları dlyt anılacaktır) tasfiye emrinin verildiği tarihten itibaren bir ay içinde yapılır. Söz konusu toplantıların tarihleri saptanır ve toplantıya çağrı resmi kabz memuru tarafından yapılır. Çağrı resmi kabz memurunca Resmi Gazetede yayımlanır. Durum beyannamesinde adı yazılı her alacaklıyla tasfiye zamanı pay sahibine toplantı çağrıları bir ihbarname ile bildirilir. Çağrılarda, ilk toplantıda oy vermeye hak kazanmak için alacaklıların borç kanıtlarını sunacakları süre belirtilir.

8 Resmi kabz memuru, kanaatince alacaklılarla tasfiye zamanı pay sahiplerinin ilk toplantılarında hazır bulunmaları zorunlu olan direktörler ve şirketin diğer memurlarının her birine her toplantının yapılacağı yer ve tarihi en az yedi gün öncesinden bir ihbarname ile bildirir. Bu gibi toplantılarla İlgili olarak bir ihbarname alan her memur veya direktör, resmi kabz memurunca istenmesi halinde, söz konusu toplantılarda hazır bulunmakla görevlidir. Hazır bulunmakta kusur edenler ilgili Mahkemeye bildirilir. 41. Resmi kabz memuru, mümkün olan en erken bir zamanda, durum beyannamesinde sözü edilen her alacaklıya ve şirketin her tasfiye zamanı pay sahibine, başarısızlığın sebeblerini ve resmi kabz memurunun bu hususta beyan etmek İstediği görüşleri de içerecek şekilde şirketin durum beyannamesinin birözetini de gönderir. Bu Tüzük kurallarınca gerekli olan herhangi bir özet veya ihbarnamenin toplantı gününden önce gönderilmemiş veya alınmamış olması nedeniyle toplantı işlemleri geçersiz kılınmaz. 42. Resmi kabz memuru veya tasfiye memuru, alacaklıların ve tasfiye zamanı pay sahiplerinin ilk toplantılarına ek olarak, tasfiye ile ilgili tüm konularda alacaklıların ve tasfiye zamanı pay sahiplerinin isteklerini öğrenmek için zaman zaman, İlgili Yasa kurallarına ve Mahkeme denetimine bağlı olarak resen toplantı çağırabilir, yapabilir ve yönetebilir. 43. Resmi kabz memuru veya tasfiye memuru, tüm toplantı çağrılarını, toplantı yer ve gününü yedi gün önceden Resmi Gazetede ve uygun bir gazetede yayımlamak suretiyle yapar ve alacaklılar toplantısını şirketin defterlerinde alacaklı olarak gösterilen tüm kişilere, tasfiye zamanı pay sahipleri toplantısını ise tasfiye zamanı pay sahibi olarak gösterilen tüm kişilere toplantı gününden en az yedi gün önce taahhütlü mektupla bildirir. 44. Resmi kabz memuru veya ilgili Mahkemenin başka bir memuru veya bu gibi bir kişinin temsilcisi tarafından yerilen ve herhangi bir toplantının yapılacağına ilişkin ihbarnamenin usulüne uygun olarak postalandığını gösteren blf belge veya tasfiye memuru veya onun temsilcisi veya duruma göre, şirketin bir memuru, avukatı veya ilgili şirketin kâtibi tarafından yapılan ve herhangi bir toplantının yapılacağına ilişkin ihbarnamenin usulüne uygun olarak postalandığını gösteren bir yemin takriri, söz konusu ihbarnamenin muhatabına usulüne uygun olarak gönderildiğine dair yeterli delil teşkil eder. 45. Her toplantı, toplantıya çağıran kişinin kanaatına göre alacaklıların veya tasfiye zamanı pay sahiplerinin veya her ikisinin çoğunluğuna uygun olan bir yerde yapılır. Uygun görülürse, alacaklılarla tasfiye zamanı pay sahipleri toplantıları için farklı yer veya gün veya farklı yer ve gün gösterilebilir.

9 Resmi kabz memuru veya tasfiye memuru dışında herhangi bir kişinin istemi üzerine alacaklıları veya tasfiye zamanı pay sahiplerini toplantıya çağırma masrafları, toplantıyı isteyen kişi tarafından ödenir. Söz konusu kişi, toplantı çağrısında bulunulmadan önce toplantı masraflarının ödeneceğine dair teminat olarak resmi kabz memurunca veya tasfiye memurunca taleb edilecek para ' miktarını resmi kabz memuruna veya tasfiye memuruna öder. Toplantıya çağırma masrafları, tüm arizi masraflar dahil ihbarname gönderilmesi zorunlu olan her kişi için 375.-TL üzerinden hesaplanır. Mahkemece emredilmesi veya alacaklılar veya tasfiye zamanı pay sahiplerince kararlaştırılması halinde sözü. edilen masraflar toplantıyı isteyen kişiye şirketin aktiflerinden geri ödenir. 47. Toplantıya çağrı resmi kabz memuru veya tasfiye memuru tarafından yapıldığı durumlarda, çağrıyı yapan resmi kabi memuru veya tasfiye memuru veya onların göstereceği kişi toplantıya Başkanlık eder. Tüm diğer durumlarda, toplantı tarafından tayin edilecek kişi toplantıya Başkanlık eder. 48. Bir alacaklılar toplantısında, asaleten veya temsilen hazır bulunan alacaklıların sayıca ve alacak miktarı açısından çoğunluğu, oylamaya sunulan bir kararla ilgili olarak lehte oy kullanırsa o karar geçmiş sayılır. Bir tasfiye zamanı pay sahipleri toplantısında ise asaleten veya temsilen hazır bulunan tasfiye zamanı pay sahiplerinin sayıca ve değer açısından çoğunluğu oylamaya sunulan bir kararla ilgili olarak lehte oy kullanırsa o karar geçmiş sayılır. Tasfiye zamanı pay sahiplerinin değerleri, şirket tüzüğünün her tasfiye zamanı pay sahibine tanıdığı oy hakkına göre kararlaştırılır. 49. Resmi kabz memuru veya duruma göre tasfiye memuru, alacaklılar veya tasfiye zamanı pay sahipleri toplantılarında alınan her kararın kendisince tasdik edilmiş bir suretini ilgili Mahkeme Mukayyidi nezdinde dosyalar. 50. Bir alacaklılar veya tasfiye zamanı pay sahipleri toplantısı ihbarname Ut çağrıldığında, Mahkemece başka türlü emredilmedikçe toplantı işlemleri ve toplantıda alınan kararlar bazı alacaklıların veya tasfiye zamanı pay Sahiplerinin kendilerine gönderilen ihbarnameleri almamış olmalarına rağmen, geçerli sayılır. 51. Başkan, toplantıya katılanların rızasıyla toplantıyı başka bir tarihe erteleyebilir ve toplantının başka bir yerde yapılmasını emredebilir. Ancak, ertelenmiş, toplantı, katarda başka bir yerde yapılması belirlenmemişse, esas toplantının yapıldığı aynı yerde yapılır. 52. (1) Bir toplantıda, oy hakkı olan en az üç alacaklı veya üç tasfiye İdmanı pay sahibi, veya oy hakkı olan alacaklı sayısının veya duruma göre tasfiye Kamanı pay sahibi sayısının üçü geçmediği durumlarda, oy hakkı olan,tüm alacaklılar veya tüm tasfiye zamanı pay sahipleri, asaleten veya temsilen hazır bulunmadıkça, Başkan seçimi, borçların kanıtlanması ve toplantının ertelenmesi dışında bir amaç için işlem yapılmaz. (2) Toplantı için tayin edilen vakitten itibaren yarım saat içinde, asaleten veya temsilen hazır bulunan alacaklılar veya tasfiye zamanı pay sahipleri

10 Alacaklıların veya.tasfiye zamanı pay sahiplerinin ilk toplantısında veya ertelenmiş ilk toplantısında, bir kişinin oy verme hakkına sahip olabilmesi için borç kanıtını, toplantıyı çağıran ihbarnamede o amaç için belirtilen vakitten önce, resmi kabz memuruna sunması gerekir. Diğer toplantılarda, bîr kişinin oy verme hakkına sahip olabilmesi için toplantı önce borç kanıtının tamamen veya kısmen kabul edilmiş oiması gerekir. 54. Bir alacaklı, miktarı belli olmayan veya şarta bağlı olan veya değeri saptanmamış olan herhangi bir alacak için oy kullanamayacağı gibi elinde bulunan geçerli bir poliçe veya emre yazılı senetle verilmiş veya böyle bir poliçe veya senetle güvence altına alınmış bir alacak için de oy kullanamaz meğer ki, söz konusu poliçe veya senet dolayısıyla evvelce şirkete karşı yükümlü olan ve aleyhlerine kabz emri verilmemiş bulunan herkesin söz konusu poliçe veya senetten ötürü kendisine karşı olan yükümlülüğünü, garamet payı olarak borç kanıtından tenzil etmek için değil, elinde tutmak istediği bir güvence olarak kabul etmiş olsun ve borcun değerini takdir etmek ve oylama amaçlan için İşlem görmesini istemiş olsun. 55. Alacağı güvence altına alınmış bir alacaklı, güvencesinden feragat etmedikçe oylama amaçları için sunacağı borç kanıtında güvencesiyle ilgili ayrıntıları, güvencenin verildiği tarihi ve kendi takdirine göre güvencenin değerini belirtir ve yalnızca, güvencesinin değeri alacağından çıkarıldıktan sonra geriye kalan bakiye için, eğer varsa, oy kullanma hakkına sahip olur. Tüm alacağı için oy kullanırsa, gövencesinden feragat etmiş sayılır, meğer ki, Mahkeme, başvuru üzerine, hatanın dikkatsizlik yüzünden meydana geldiğine kanaat getirmiş olsun. 56. Toplantı Başkanı, oylama amaçlan bakımından bir borç kanıtını kabul Viya reddetme yetkisine sahiptir, ancak kararına karşı ilgili Mahkemeye.itirazda bulunulabilir. Bir borç kanıtının kabul edilmesi veya reddedilmesi konusunda kuşkusu varsa bu gibi bir borç kanıtını "itirazlı" sözcüğünü yazarak işaretler ve alacaklının oy kullanmasına, itirazın kabul edilmesi halinde oyun geçersiz ilan edileceği koşuluyla, izin verir. 57. (1) Toplantı Başkanı, toplantı tutanaklarının tutulmasını ve bu amaç için tutulacak deftere adil bir şekilde geçirilmesini sağlar. Tutanaklar ya kendi ya da ertesi toplantının Başkanı tarafından imzalanır. : (2) Toplantıda hazır bulunan alacaklıların ve tasfiye zamanı pay Sahiplerinin listesi bu Tüzüğe ek Birinci Cetvelde gösterilen Form No. 4 şeklinde hazırlanır ve muhafaza edilir.

11 İstenilen biçimde hazırlanmış bir temsiliyet belgesi resmi kabz memuruna-- veya tasfiye memuruna kullanılacağı toplantı gününden bir önceki gün öğle 12'den geç olmamak üzere sunulur. Temsiliyet belgesi veya oylama mektubu, kullanılmasından hemen sonra, konu ile ilgili işlem dosyasına konur. 59. Ergin olmayan bir kişi, genel veya özel temsilci tayin edilemez. 60. Bir alacaklı veya tasfiye zamanı pay sahibi, resmi kabz memurunu veya tasfiye memurunu genel veya özel temsilcisi olarak tayin edebilir. Elinde temsiliyet belgesi bulunan resmi kabz memuru, temsiliyet belgelerinin ilgili olduğu toplantıda hazır bulunamazsa, temsiliyet belgesini vereceği talimat uyarınca kendi adına kullanmak üzere, resmen idaresi altında bulunan bir kişiyi yazılı olarak vekil tayin edebilir. 61. Bir alacaklı veya tasfiye zamanı pay sahibi herhangi bir kişiye genel temsiliyet belgesi verebilir. 62. Bir alacaklı veya tasfiye zamanı pay sahibi, belirli, bir toplantıda veya o toplantının ertelenmesi halinde ertelenmiş toplantıda oy kullanma hakkı olan herhangi bir kişiye - (a) (b) belirli bir kişinin tasfiye memuru olarak atanması veya tasfiye memuru olarak göreve devam etmesi lehinde veya aleyhinde, ve söz konusu toplantıda veya ertelenmiş toplantıda ortaya çıkan ve yukarıdaki konular dışındaki konuları ilgilendiren tüm hususlarda, kendi adına oy kullanmak üzere özel temsiliyet belgesi yerebilir. Tasfiye Memurları 63. (l) Alacaklıların ve tasfiye zamanı pay sahiplerinin ilk toplantıları yapıldıktan sonra en erken bir zamanda resmi kabz memuru toplantı işlemlerinin bir suretini ilgili Mahkemeye sunar. (2) Alacaklılar ve tasfiye zamanı pay sahipleri toplantılarının sonuçları İlgili Mahkemeye bildirildiğinde, alacaklılar ve tasfiye zamanı pay sahipleri toplantılarında yapılan saptamalar arasında fark varsa, ilgili Mahkeme, resmi kabz memurunun başvurusu üzerine, alınan kararların ve yapılan saptamaların gölden geçirilip farkların karara bağlanması ve gereken emrin verilmesi için bir yer ve vakit tayin eder. Diğer durumlarda, ilgili Mahkeme, resmi kabz memurunun başvurusu üzerine, alacaklılar ve tasfiye zamanı pay sahipleri toplantılarında alınan kararların veya yapılan saptamaların yerine getirilmesi için gereken atamaları yapar.

12 -12- (3) Söz konusu toplantılarda alınan kararların ve yapılan saptamaların incelenmesi için bir yer ve vakit tayin edildiğinde, tayin edilen yer ve vakit Mahkemece emredilecek biçimde resmi kabz memuru tarafından yerli basında ilân edilir. Söz konusu ilân, birkaç kez yapılacaksa ilk ilân, veya bir kez yapılacaksa tek ilân, tayin edilen günden en az yedi gün öncesinden yapılır. (4) Bir tasfiye memuru atanırsa, tasfiye memuru atayan emrin bir lureti, tasfiye memurunun teminat vermesi üzerine resmi gazetede yayımlanır. Ve her tasfiye memuru ataması, atama yapıldıktan ve tasfiye memurunca gereken teminat verildikten sonra tasfiye memuru tarafından yerli basında İlân edilir. (5) Bir tasfiye memurunun ölümü, görevden alınması veya istifa etmesi halinde, yerine ilk atamadaki aynı biçimde yeni bir tasfiye memuru atanabilir ve alacaklıların veya tasfiye zamanı pay sahiplerinin değer açısından en az altıda birinin başvurusu üzerine, münhalin doldurulup doldurulmayacağını kararlaştırmak amacıyla resmi kabz memurunca toplantı çağrısında bulunulur. 64. Bir tasfiye memuru atama Emrinde o amaçla belirtilen süre içinde veya uzatılmış süre içinde teminat vermekte veya verdiği teminatı idame ettirmekte kusur ederse, resmi kabz memuru böyle bir kusuru ilgili Mahkemeye bildirir ve Mahkeme de tasfiye memurunu atayan Emri iptal eder veya. duruma göre, tasfiye memurunu görevden alır. Bir tasfiye memurunu atayan Emrin iptal edildiği veya tasfiye memurunun görevden alındığı durumlarda, bu Tüzüğün 63(5) maddesi uyarınca başka bir tasfiye memuru atanır. 65. (l) Bir tasfiye memuru atanması ve atandığını Şirketler Mukayyidine bildirmesi ve teminat vermesi üzerine, resmi kabz memuru muhafazasında bulundurduğu şirkete ait malların tasarrufunu, hemen tasfiye memuruna devreder; ancak, ilgili tasfiye memurunun, aktiflerin resmi kabz memurunca kendine verilmesinden önce şirketle ilgili olarak resmi kabz memurunca usulüne uygun olarak yapılan ücret, masraf ve gider kabilinden harcamalardan kalan ve resmi kabz memuruna ödenmesi gereken bakiyeyi, bu gibi harcamalar üzerinden hesaplanacak yıllık %9 faizle birlikte, ödemiş olması gerekir. Tasfiye memuru, şirket mallarının tasarrufunun kendine verilmesinden önce ödenmemiş bulunan ücret, masraf ve giderleri, şirket mallarının tasarrufunun kendine verilmesinden önce veya Sonra harcanmış olmalarına bakılmaksızın, resmi kabz memuruna ödemekle yükümlüdür. (2) Söz konusu bakiye ödeninceye ve diğer yükümlülükler yerine getirilinceye kadar resmi kabz memuru şirket aktiflerine ihtiyati haciz koyma hakkına sahip sayılır. (3) Resmi kabz memuru, tasfiye memurunca istenmesi halinde, tasfiye memuru olarak görevlerini layıkı veçhile yerine getirebilmesi için gerekli veya yardımcı olan şirketin malvarlığı ve işleri ile ilgili, tüm bilgileri tasfiye memuruna vermekle yükümlüdür.

13 Görevinden istifa etmek isteyen bir tasfiye memuru, istifasının kabul edilip edilmeyeceğini saptamak amacıyla alacaklılarla tasfiye zamanı pay sahiplerini ayrı ayrı toplantıya çağırır. Alacaklılar ve tasfiye zamanı pay sahipleri, alacakları kararlarla tasfiye memurunun istifasını kabul etmeyi uygun bulurlarsa, tasfiye memuru kararları resmi kabz memuruna bildirir ve bunun üzerine istifası yürürlüğe girer. Diğer durumlarda, tasfiye memuru toplantı sonuçlarını ilgili Mahkemeye ve resmi kabz memuruna duyurur ve Mahkemenin kanaatine göre gerekli olan Emir Mahkemece verilir. 67. Bir tasfiye memuru görevinden affedildiğinde, resmi kabz memuru bu hususta Resmi Gazetede bir duyuru yayımlar. Ancak, tasfiye memuru tüm defter, belge, evrak ve hesapları resmi kabz memuruna teslim edinceye kadar, tasfiye memuru görevinden affedilmez veya duyuru yayımlanmaz. 68. Tasfiye memuruna ödenecek ücret, Mahkemece başka türlü emredilmedikçe, tasfiye memuru sıffatıyla resmi kabz memuruna halen ödenmekte olan ücret ve yüzdelikler baremi esas alınarak saptanır. 69. Tasfiye memuru, alacaklılar veya tasfiye zamanı pay sahiplerini toplantıya çağırmak istediğinde, toplantı gününden en az yedi tam gün öncesinden resmi kabz memuruna bu niyetini bildirir. Ayrıca bu gibi toplantılarla ilgili işlem tutanaklarının suretlerini ilgili Mahkemeye ve resmi kabz memuruna gönderir. 70. Bir tasfiye memuru aleyhine Mahkemece iflâs kararı verilirse ilgili tasfiye memuru bunun bir sonucu olarak görevinden ayrılır ve ilgili Yasa ve bu Tüzük amaçları bakımından ilgili tasfiye memuru görevden alınmış sayılır. 71. Resmi kabz memuru, bir tasfiye memurunca yapılan herhangi bir işlemin gözden geçirilmek amacıyla veya başka bir amaçla alacaklıların bilgisine getirilmesi gerektiği görüşünde olduğu durumlarda, alacaklıları ilgili işlemi incelemek üzere toplantıya çağırabilir ve böyle bir toplantının masrafları tasfiye memurunca, idaresindeki aktiflerden karşılanır. 72. Alacaklıların veya tasfiye zamanı pay sahiplerinin değer açısından altıda biri, tasfiye memurunun görevden alınmasının uygunluğunu görüşmek üzere alacaklıların veya tasfiye zamanı pay sahiplerinin toplantıya çağrılmasını arzu ederse, toplantı masraflarının karşılanmasına yetecek miktarda bir paranın depozito olarak yatırılması üzerine resmi kabz memurunca böyle bir toplantı için çağrıda bulunulabilir. 73. Tasfiye memuru, Mahkemenin izni olmaksızın, şahsen veya herhangi bir işveren, ortak, memur, temsilci veya müstahdem aracılığı ile şirketin aktiflerinin herhangi bir kısmının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak alıcısı olamaz.

14 II Şirketin işlerinin tasfiye memurunca yürütülmekte olduğu durumlarda, şirketin işlerini yürütmek amacıyla yapılan bir eşya alımı ile ilgili muameleden elde edilecek kazancın bir kısmı, eşyayı satan kişiyle olan ilişkisinin niteliği nedeniyle tasfiye memurunun eline geçecekse, tasfiye memuru Mahkemenin onayını almaksızın böyle bir kişiden şirketin işlerini yürütmek amacıyla eşya satın alamaz. Mahkemenin yazılı onayını alma masrafları şahsen tasfiye memurunca karşılanır. 75. Tüm ödemeler çekle yapılmalı ve her çekin üzerinde şirketin adı yazılmış veya basılmış olmalıdır. Her çek tasfiye memurunca imzalanmalı ve resmi kabz memurunca da tasdiken imzalanmalıdır. 76. Bir tasfiye memuru atanıncaya kadar resmi kabz memuru, ve tasfiye memuru atandıktan sonra da tasfiye memuru, "Kayıd Defteri" diye anılacak olan bir defter tutar ve bu deftere alacaklılar veya tasfiye zamanı pay Sahipleri toplantılarıyla ilgili tüm tutanakları ve bu gibi toplantılarda yapılan tüm işlemlerle alınan kararları ve şirket işlerini nasıl yönetmekte olduğunu gösterme bakımından gerekli olan tüm diğer hususları kaydeder. Ancak, mahrem nitelikli herhangi bir belgeyi Kayıd Defterine geçirmekle veya resmi kabz memuru dışında herhangi bir kişiye göstermekle yükümlü değildir. 77. Bir tasfiye memuru atanıncaya kadar resmi kabz memuru, ve tasfiye memuru atandıktan sonra da tasfiye memuru, bu Tüzüğe ek Birinci Cetvelde gösterilen Form No. 6 şeklinde bir Kasa Defteri tutar ve bu deftere (bu Tüzükte ticaret hesaplarına ilişkin kurallara bağlı kalınması koşuluyla) tahsil ettiği ve ödediği paraları gün be gün kaydeder. Teftiş ve Denetleme 78. Tasfiye memuru, Kayıt Defterini ve Kasa Defterini, gereken diğer defter ve ödeme emirleriyle birlikte, istendiğinde ve asgari üç ayda bir, resmi kabz memuruna sunar II ilgili Yasanın 107(3) maddesi uyarınca atanan Denetici, sözü edilen madde uyarınca sunulan hesapları denetlediği sırada Kasa Defterini de denetler ve söz konusu defterin denetlendiği gün veya günleri Kasa Defterinde imzasıyla tasdik eder. 80. Tasfiye memuru, tasfiye emrinin verildiği tarihten itibaren altı aylık bir sürenin sona ermesi üzerine ve ondan sonra görevden affedilinceye kadar her müteakip altı aylık süre sona erdiğinde, Kasa Defterinin söz konusu süre ile ilgili kısmının ikişer suretini, gereken ödeme emirleri ve denetçinin denetleme belgelerinin suretleriyle birlikte resmi kabz memuruna sunar. Tasfiye memuru ilk hesaplarla birlikte şirketin durum beyannamesinin bir özetini de sunar ve özette tahsil edilen miktarları ve tahsil edilmeyen aktiflerin tahsil edilmeme nedenlerini belirtir. Tasfiye memuru her altı aylık sürenin sonunda resmi kabz memuruna, hesaplarla birlikte, resmi kabz memurunun emredeceği biçimde

15 II 75 tasfiye işlemlerinin durumu hakkınde bir de rapor sunar. Şirketin aktifleri tam olarak tahsil edilip dağıtıldığında, tasfiye memuru, altı aylık sürenin sona ermemiş olmasına rağmen hesapları hemen resmi kabz memuruna gönderir. Tasfiye memurunca gönderilen hesaplarla ilgili olarak bu Tüzüğe ek Birinci Cetvelde gösterilen Form No.7 ve uygun olan hallerde bu Tüzüğe ek Birinci Cetvelde gösterilen Form No.9 ve Form No. 10 (durumun gerektireceği değişiklikler yapıldıktan sonra) kullanılır ve bu gibi hesaplar hususunda bu Tüzüğe ek Birinci Cetvelde, belirtilen talimata uyulur. Hesaplar iki suret halinde sunulur ve bu Tüzüğe ek Birinci Cetvelde gösterilen Form No. 5 şeklinde, veya Form'da durumun gerektirdiği değişiklikler yapıldıktan sonra, hazırlanacak bîr yemin takriri ile doğrulukları tasdik edilir. 81. (1) Şirket işlerinin tasfiye memurunca; yürütülmekte olduğu durumlarda Tasfiye memuru yapılan ticaretin ayrı bir hesabını tutar ve söz konusu hesapla il gili olarak yapılan tahsilat ve ödemelerin haftalık toplam..miktarlarını Kasa Defterine geçirir. (2) Ticari hesaplar bu Tüzüğe ek Birinci Cetvelde gösterilen Form No.ll şeklinde tutulur ve ayda bir kez bu Tüzüğe ek Form No. 12 şeklinde hasırlanacak bi r yemin takriri ile doğrulukları tasdik edilir ve bunun üzerine ttsftye memuru söz konusu hesapları denetlenemk üzere resmi kabz memuruna lunar. 82. Resmi kabz memuru, zaman zaman, tasfiye memurunca tutulan hesapların bir özetinin, resmi kabz memurunun onaylayacağı bir biçimde hazırlanarak, alacaklılara veya tasfiye zamanı pay sahiplerine gönderilmesini emredebilir, ve bu amaçla, resmi kabz memuru, söz konusu hesap özetinden gerekli sayıda suretin, postalanmak üzere pullanmış olarak, kendine sunulmasını tasfiye memurundan isteyebilir veya bunların tasfiye memurunca postalanmasını ve postalandığını tasdik eden bir yemin takririnin kendine gönderilmesini tasfiye memurundan isteyebilir. Söz konusu suretlerin baskı ve postalama masrafları şirketin aktiflerinden karşılanır. Masraflar 83. Bir tasfiye memuru, tasfiye memuru olarak yaptığı görevler için ücret alıyorsa, ilgili Yasa ve bu Tüzük kuralları uyarınca tasfiye memurunca yapılması gereken mütad görevlerden herhangi birinin başka bir kişi tarafından yapılmasına karşılık Tasfiye memurunun hesaplarından ödeme yapılmasına müsaade edilmez, 84. Bir Şirketin aktiflerinin tahsili, toplanması veya muhafazası için usulüne uygun olarak ödenen ücret ve masraflar çıkarıldıktan sonra şirketin geriye kalan aktiflerinden, Mahkemece verilecek herhangi bir emre bağlı kalınması koşuluyla, aşağıda gösterilen ödemeler aşağıda gösterilen öncelik sırasına göre yapılır.

16 -16- Önce - daha sonra - daha sonra - Tesbiti yapılmış Dilekçe masrafları (dilekçe ile ilgili olarak isaptı vücut eden herhangi bir kişinin Mahkemece kabul edilen tesbiti yapılmış masrafları dahil) Şirketin.durum beyannamesini hazırlayan veya hazırlamayı kabul eden herhangi bir kişinin masrafları ve giderleri. Bir incelemenin notlarını tutmak için atanan bir stenograf ın tesbiti yapılmış ücreti: Ancak, stenograf ın resmi kabz memurunun istemi üzerine atandığı durumlarda, steno ile tutulan notlarla ilgili masraflar, şirketin aktiflerinin toplanması ve tahsili hususunda resmi kabz memurunca yapılmış masraf sayılır. daha sonra - daha sonra - sonra - Aktiflerin muhafazası, paraya çevrilmesi ve toplanması için yukarıda öngörüldüğü üzere usulüne uygun olarak yapılmış masraflar dışında, tasfiye memurunca yapılan gerekli harcamalar. Tasfiye memurunca usulüne uygun olarak isdihdam edilen herhangi bir kişinin masrafları. Tasfiye memurunun ücreti. Tasfiye memuru, tasfiye işlemi ile ilgili olarak yapılan bir hizmete karşılık ücret olarak herhangi bir para miktarını ödemeden önce, ödemeyi tasarladığı ücretlerin bir listesini resmi kabz memuruna sunar. Resmi kabz memuru da, makul görmediği herhangi bir ücretin tesbitini İsteyebilir. Görevden Affedilme 85. (1) Tasfiye memuru, görevden, affedilmesi için Mahkemeye başvuruda bulunmadan önce, alacağını ispatlayan ti m alacaklılara ve tüm tasfiye zamanı pay sahiplerine böyle bir niyeti olduğunu ihbar eder. ihbarname ile birlikte, tasfiye ile ilgili olarak yapılan tüm tahsilat ve ödemelerin bir özetini de gönderir. (2) Mahkeme tasfiye memurunun görevden affesilme istemini kabul ederse, görevden affedilme emrinin verildiği Resmi Gazetede yayımlanır. Tasfiye memuru, görevden affedilmesinin Resmi Gazetede yayımlanma masraflarını şirketin aktiflerinden karşılar.

17 -17- Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürünün Yetkileri ve Kontrolü 86. Aleyhine tasfiye emri verilmiş bir şirketin mevcut aktifleri yoksa, resmi kabz memurundan, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürnün açık talimatı olmaksızın, tasfiye ile ilgili olarak herhangi bir masraf yapması istenmez. 87. Bu Tüzüğün, tasfiye memuruna ve tasfiye memuru hesaplarına ilişkin kuralları, tasfiye memuru olarak görev yapmakta olan bir resmi kabz memuruna uygulanmaz; ancak bu gibi bir resmi kabz memuru Hazine ve Muhasebe Dairesinin zaman zaman vereceği talimat uyarınca hesap verir. Genel Kurallar 88. Bakanlar Kurulu, ilgili Yasa ve bu Tüzükde adli nitelik taşımayan konuları düzenlemek amacıyla genel emirler verebilir veya Tüzükler yapabilir. Resmi Gazetede yayımlanan genel emirler veya Tüzükler Mahkemece re'sen dikkate alınır. 89. Mahkeme, uygun gördüğü herhangi bir meselede, bir iş veya işlemin yapılması için bu Tüzükle tayin edilen veya bir Mahkeme Emriyle saptanan herhangi bir süreyi uzatabilir veya kısaltabilir. 90. (1) ilgili Yasa ve bu Tüzük uyarınca başlatılan herhangi bir işlem, herhangi bir şekle ait eksiklik veya herhangi bir düzensizlik nedeniyle hükümsüz kılınmaz, meğer ki, işlemle ilgili itirazın yapıldığı Mahkeme, söz konusu eksiklik veya düzensizlik sonucu önemli bir haksızlığa neden olunduğu ve bu haksızlığın hangi bir Mahkeme Emriyle düzeltilemeyeceği görüşünde olsun. (2) Bir resmi kabz memuru veya bir tasfiye memuru tayininde veya seçimindeki herhangi bir eksiklik veya düzensizlik, ilgili resmi kabz memuru veya tasfiye memurunca iyi niyetle yapılan herhangi bir işlemi bozmaz, 91. Mahkeme, resmi kabz memurunun başvurusu üzerine, resmi kabz memurunca teslim edilen şirkete ait hesap defterleri ve diğer belgelerin satılması, imha edilmesi veya başka yoldan elden çıkarılması için direktif verebilir. 92. Tasfiye işlemi nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir mesele ile ilgili olarak bu tüzükte kural öngörülmemiş olan durumlarda söz konusu meseleye bu Tüzük kurallarına aykırı olmamaları koşuluyla, hukuk davalarını düzenleyen Mahkeme Tüzüğü (iflâs Tüzüğü dahil) uygulanır.

18 KISIM III - HARÇLAR, YÜZDELİKLER VE MASRAFLAR. 93. Sözü edilen İkinci Cetvelin I(b) paragrafında gösterilen (ve denetleme işini yapan kişiye ödenecek olan) harç dışında, İkinci Cetvelde gösterilen diğer, harç, yüzdelik ve masraflar, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürünün vereceği talimat uyarınca hazineye ödenir. 94. Mahkemede veya ilgili Mahkeme Mukayyidi nezdinde başlatılan işlemlerle ilgili olarak ödenecek harçlar, hukuk davalarında olduğu gibi, damga pulu olarak ödenir, ve iflâs Tüzüğünün II. Kısmındaki A Çizelgesinde gösterilen harçların aynı olur veya uygulanabildiği durumlarda, hukuk davalarına uygulanan ölçülerde harç uygulanır. BİRİNCİ CETVEL FORMLAR No.l (Madde 15) (Başlık) Ben (a)... ilçesine bağlı... sakinlerinden... yeminle aşağıdakileri beyan ederim:- (b) Bu yemin takririni yapmam için bana talimat vermiş olan alacaklı...tarafından istihdam edilmekteyim ve yeminle aşağıda beyan edilen borcun belirtilen karşılığa karşı verilmiş olduğu bilgim dahilindedir ve en iyi bilgi ve inancıma göre söz konusu borç henüz tasfiye edilmemiş olarak durmaktadır. (c) Aşağıda adı yazılı Şirket adına borç kanıtlaması yapmam için Şirketin mühürünü taşıyan bir belge ile usulüne uygun olarak yetkili kılınmış bulunuyorum. Sözü edilen tasfiye emrinin verildiği tarihte, yani tarihinde (d)... tam ve doğru olarak.... TL tutarında borcu vardı ve şimdi de vardır. ve aşağıdaki hesapta* ek*teki 'A' işaretli hesapta* (gösterilen bu borç (e)... karşılık olarak edinilmişti. Borç TL Kontra... TL TL

19 -19- Söz konusu borcun tümüne veya herhangi bir kısmına karşılık aşağıdaki çizelgede gösterilenler dışında herhangi bir para veya menkul kıymet almış değilim, ne de (f)... veya (g)... emrimle / emrimizle / emirleriyle / emriyle hareket eden herhangi bir kişi (ğ)... kullanımım / kullanımımız/ kullanımları / kullanımı için böyle bir para veya menkul kıymet, almıştır: (h)..... Yemin takriri yapanın imzası tarihinde huzurumda yemin etmiştir.. Yemin takriri yapanın imzası... TL tutarında bir miktar için oylamaya konması kabul edilmiştir. Tarih (imza) Resmi Kabz Memuru veya Tasfiye Memuru TL garamet payı için sıralamaya girmesi kabul edilmiştir. Tarih (İmza) Resmi Kabz Memuru Not: Borç kanıtı, ilk alacaklılar toplantısı çağrısında belirtilen Vakitten önce usulüne uygun olarak hazırlanıp resmi kabz memuruna teslim edilmezse, ilk alacaklılar toplantısında oya konmaz. Yukarıda sözü edilen hesapta verilecek bilgiler. (Kontra hesaplarına da yer verilmeli) Tarih Karşılık Miktar Düşünceler Hesabın saptanmasına yardımcı olacak makbuzlar, varsa, aşağıda gösterilmelidir

20 -20- Yemin takriri yapanın imzası.. Yemin ettiren memurun imzası (a) Yemin takriri yapan kişinin tam adı, işi ve adresi Borç kanıtı alacaklı tarafından yapılıyorsa, (b) ve (c) paragraflarını çiziniz. Borç kanıtı alacaklının kâtibi veya temsilcisi tarafından yapılıyorsa, (c) paragrafını çiziniz Borç kanıtı, Şirketin kâtibi veya temsilcisi tarafından yapılıyorsa, (b) paragrafını çiziniz. (d) "bana" sözcüğünü yazınız. İlgili olan bir Firma ise, "bana ve iş ortaklarım C. D. ve E.E'ye" sözcüklerini yazınız. Borç kanıtı bir kâtip veya temsilci tarafından yapılıyorsa işverenin adını, adresini ve kimliğini yazrnız. (e) Karşılığın ne olduğunu yazınız. örneğin,... tarihleri arasında kendi talebi üzerine kendine satıp teslim ettiğim eşya (veya aşağıda gösterilen bono ile ilgili olarak avans olarak ödediğim para) veya durum ne ise onu yazınız. (f) duruma göre "sözü edilen ortaklarım veya onlardan herhangibiri" veya "yukarıda adı geçen alacaklı" sözcüklerini yazınız, (g) duruma göre, (h) "benim" veya "bizim" veya "onların" veya "onun" sözcüğünü yazınız, buraya elinizdeki tüm menkul kıymetler borçlunun malına ilişkin ise malın değerini takdir edip belirtiniz. Elinizde ciro edilebilen poliçe veya başka menkul kıymetler varsa, bunları aşağıda gösterildiği biçimde. belirtiniz:- Tarih Keşide eden Kabul eden Miktar Vade tarihi Not: Borç kanıtının kabul edilmesi için poliçe veya diğer ciro edilebilen menkul kıymetlerin önceden ibraz edilmesi gerekir. Uygun olmayanı çiziniz.

EK A. ( Madde 2 (1) )

EK A. ( Madde 2 (1) ) EK A ( Madde 2 (1) ) Birinci 1. Bir davada herhangi bir celpnamenin mühürlenmesi üzerine:- (1) Talep edilen miktar veya ihtilaf konusu olan miktar 2,000.00 yi aşmazsa.......... Dava Elektronik ortamda

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

TİCARİ EŞYA İŞARETLERİ YASASI

TİCARİ EŞYA İŞARETLERİ YASASI TİCARİ EŞYA TÜZÜĞÜ (MM Cilt I S.45 Sayılı Tüzük) TİCARİ EŞYA İŞARETLERİ YASASI (Fasıl 265) 24. Madde Uyarınca Yapılan Tüzük 1. Bu Tüzük, Ticari Eşya Tüzüğü olarak isimlendirilir. 2. Bu Tüzükte- Şube Amiri

Detaylı

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 65/1989 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 65/1989 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI 65/1989 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim fasıl 113 28/1974 7/1977 30/1983 28/1987 14. Maddesinin 347.Maddesini

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

1977 KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ TÜZÜĞÜ

1977 KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ TÜZÜĞÜ 1977 KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ TÜZÜĞÜ (22.04.1977 - R.G. 24 - EK III - A.E. 63 Sayılı Tüzük) KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ YASASI (6/1976, 15/1976, 20/1976, 25/1976 ve 11/1976 Sayılı Yasalar.)

Detaylı

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ [(19.4.1985 R.G. 35 EK III A.E. 207 Sayılı Tüzüğün), (31.12.2010 R.G. 220 EK III A.E. 786) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] GENEL TARIM SİGORTASI YASASI

Detaylı

GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ

GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ [(25.2.1983 R.G. 14 EK III A.E. 87 Sayılı Tüzüğün), (29.4.1983 R.G. 29 EK III A.E. 173), ( 15.3.1985 R.G. 22 EK III A.E. 133), ( 7.4.1985 R.G. 30 EK

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

SİGORTA TAHKİM TÜZÜĞÜ

SİGORTA TAHKİM TÜZÜĞÜ SİGORTA TAHKİM TÜZÜĞÜ (28.02.2013 - R.G. 34 - EK III - A.E 111 Sayılı Tüzük) SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI (60/2010 Sayılı Yasa) Madde 67 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ [(15.2.1995 R.G. 25 EK III A.E. 143 Sayılı Tüzüğün), (6.7.2000 R.G. 84 EK III A.E. 425) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] İŞ YASASI

Detaylı

BÖLÜM 218 TÜZEL KİŞİLER (TAŞINMAZ MAL KAYIT) YASASI

BÖLÜM 218 TÜZEL KİŞİLER (TAŞINMAZ MAL KAYIT) YASASI BÖLÜM 218 TÜZEL KİŞİLER (TAŞINMAZ MAL KAYIT) YASASI MADDE DİZİNİ Madde 1 Kısa İsim Madde 2 Yorum Madde 3 Taşınmaz Malın Tüzel Kişi Adına Kaydedilmesi Madde 4 Kayıt İçin Gereken Deliller Madde 5 Yerel İş

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

(FORM NO. M.Ş. 32) ŞİRKETLER YASASI, FASIL 113 HİSSE SERMAYESİNE SAHİP BİR ŞİRKETİN YILLIK RAPOR FORMU 118 ve 387 nci maddeler gereğince.

(FORM NO. M.Ş. 32) ŞİRKETLER YASASI, FASIL 113 HİSSE SERMAYESİNE SAHİP BİR ŞİRKETİN YILLIK RAPOR FORMU 118 ve 387 nci maddeler gereğince. HARÇ: (FORM NO. M.Ş. 32) Şirket No: ŞİRKETLER YASASI, FASIL 113 HİSSE SERMAYESİNE SAHİP BİR ŞİRKETİN YILLIK RAPOR FORMU 118 ve 387 nci maddeler gereğince.. LİMİTED in.. 20.. tarihi itibarıyle YILLIK RAPORU

Detaylı

Ev1ilik Dışı Çocuklara İlişkin Yasayı Birleştiren ve Değiştiren Yasa 15/55 22 Nisan 1955. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Kuralları

Ev1ilik Dışı Çocuklara İlişkin Yasayı Birleştiren ve Değiştiren Yasa 15/55 22 Nisan 1955. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Kuralları BÖLÜM 278 EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLAR YASASI (Türk Cemaat Meclisinin 4/1966 Sayılı Yasasıyla değiştirilmiş şekliyle) Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ

GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYET TÜZÜĞÜ ( Sayı 516-9 Eylül 1987 ) TURİZM PLANLAMA DAİRESİ ŞUBAT 1999 LEFKOŞA Sayı: 516 TURİZM ENDÜSTRİSİ TEŞVİK YASASI (16/1987 Sayılı Yasa) 20(12), 23(2) ile

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

FASIL 277 KÜÇÜKLERİN VE MAHCURLARIN VESAYETİ MADDE DİZİNİ: Madde 1. Kısa isim. Madde 2. Yorum. Madde 3. Vasi türleri. Madde 4.

FASIL 277 KÜÇÜKLERİN VE MAHCURLARIN VESAYETİ MADDE DİZİNİ: Madde 1. Kısa isim. Madde 2. Yorum. Madde 3. Vasi türleri. Madde 4. FASIL 277 KÜÇÜKLERİN VE MAHCURLARIN VESAYETİ MADDE DİZİNİ: Madde 1. Kısa isim. Madde 2. Yorum. Madde 3. Vasi türleri. Madde 4. Şahsi Vasinin görevleri. Madde 5. Mal Vasisinin yetki ve görevleri. Madde

Detaylı

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (6.7.1994 - R.G. 74 - EK III - A.E. 342 Sayılı Tüzük) ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) YASASI (53/1993 Sayılı Yasa) 7 (2), 8 (1) ve 17 nci

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BÖLÜM /54 17 Şubat l. Bu Yasa, Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) Yasası olarak isimlendirilir.

BÖLÜM /54 17 Şubat l. Bu Yasa, Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) Yasası olarak isimlendirilir. BÖLÜM 219 TAPU VE KADASTRO DAİRESİ (HARÇ VE ÜCRETLER) YASASI (1/1972, 38/1976, 40/1987, 41/1991, 18/1996, 3/2006 ve 54/2007 sayılı değişiklik Yasaları ile değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) MADDE

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa R.G 196 05 Aralık 2013 BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI 29/2013 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

Kısa isim 1. Bu Tüzük, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası (İskonto ve Avans İşlemleri) "Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Kısa isim 1. Bu Tüzük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası (İskonto ve Avans İşlemleri) Tüzüğü olarak isimlendirilir. RG 41 27.04.1984 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (31/1983 sayılı Yasa) Madde 11(8) altında yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) R.G. 67 20 Haziran 2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(2)B, (2)Ç ve (5) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 176-181 inci maddeleri uyarınca,

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük KAMU İHALE YASASI (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86 ıncı maddesinin (3) üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi 04.01.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Yasasına bakacak olursak yeni yasada hizmet

Detaylı

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İMKB UYUŞMAZLIK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

1. Bu Tüzük, Koruyucu Aile Tüzüğü diye adlandırılır. Birinci Kısım Genel Kurallar

1. Bu Tüzük, Koruyucu Aile Tüzüğü diye adlandırılır. Birinci Kısım Genel Kurallar ÇOCUKLAR YASASI (Fasıl 352, 22/1959, 4/2005 ve 65/2006 sayılı Yasalar ) K.K.T.C Bakanlar Kurulu Fasıl 352-larYasası nın 14. maddesinin verdiği yetkiye istinaden aşağıdaki Tüzüğü yapar. Kısa İsim 1. Bu

Detaylı

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI. 41/2008 Sayılı Yasa Madde (4), (5), (6) ve (10) Altında Tebliğ

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI. 41/2008 Sayılı Yasa Madde (4), (5), (6) ve (10) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI Sayılı Yasa Madde (4), (5), (6) ve (10) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI VE İÇTÜZÜK: 1.1. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 58. maddesine

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ R.G 196 05.12.2013 ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Sayı : 17/1999 GENEL MUHASEBE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar. İKİNCİ KISIM.

Sayı : 17/1999 GENEL MUHASEBE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar. İKİNCİ KISIM. Sayı : 17/1999 GENEL MUHASEBE YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar. Kısa İsim 1. Bu Yasa, Genel Muhasebe Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003 Amaç ve kapsam MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması

Detaylı

VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ

VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ .A.Ş. 1 2 VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI VE İÇTÜZÜK: 1.1.... (1) tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 58 inci maddesine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı

BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ

BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ [(22.2.2010 R.G. 32 EK III A.E. 121 Sayılı Tüzüğün), (26.6.2014 R.G. 144 EK III A.E. 408) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] 1975 BALIKÇI GEMİLERİ (TESCİL, SATIŞ, DEVİR VE İPOTEK)

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ MASRAFLAR ve ÜCRETLER TARİFESİ HAKKINDA KURALLAR (EK-3)

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ MASRAFLAR ve ÜCRETLER TARİFESİ HAKKINDA KURALLAR (EK-3) İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ MASRAFLAR ve ÜCRETLER TARİFESİ HAKKINDA KURALLAR (EK-3) MADDE 1 Amaç 1. Bu Ek teki Kurallar ın amacı, İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları uyarınca gerçekleştirilen tahkimlerde hakem

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği*

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği* Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27/A

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir.

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir. 27 Mayıs 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26888 TEBLİĞ İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM

Detaylı

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, 2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bilindiği üzere mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle

Detaylı

ÖĞRETMENLER YASASI 25/1985 Sayılı Yasa. Madde 60.(1) Altında Tüzük

ÖĞRETMENLER YASASI 25/1985 Sayılı Yasa. Madde 60.(1) Altında Tüzük R.G.72 A.E.490 15.8.1986 R.G 132 A.E 439 5.08.2005 ÖĞRETMENLER YASASI 25/1985 Sayılı Yasa Madde 60.(1) Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar kurulu 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası'nın

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 17 Altında Tüzük

SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 17 Altında Tüzük Sayı: 171 331 SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 17 Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasasının

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK İŞLEMLERİ VE TEKNİKLERİ DERS NOTU ISPARTA 2014 1 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HAVALE VE KİRALIK KASALAR

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 27.11.2008 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Yayımlandı DUYURU NO:2008/125 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20)

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20) Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20) Bu Genelge, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Temmuz 2007 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan,, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

RG Sayı : 49 12 Mayıs, 1992

RG Sayı : 49 12 Mayıs, 1992 RG Sayı : 49 12 Mayıs, 1992 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Nisan, 1992 tarihli birleşiminde kabul olunan Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi Yasası, Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler:

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler: 03.07.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/54 KONU: MALİ TATİL. 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Yasa gereğince; mali tatil 1 Temmuz ila 20 Temmuz

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Amaç ve kapsam SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:26.11.2013/28833 BİRİNCİ

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler * 5811 Sayılı Kanun 22.11.2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır

Detaylı

KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ

KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ (12.10.2011 R.G. 172 EK III A.E.552 Sayılı Tüzük) TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 ve 55/2010 Sayılı Yasalar) Madde 15 Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu,

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26582 İKİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 26582 İKİNCİ BÖLÜM 14 Temmuz 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26582 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun )

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 28.02.2008 Sirküler No: 2008/34 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN (5736 S. Kanun ) 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26582

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26582 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26582 SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü GENELGE (2016/1)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü GENELGE (2016/1) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Sayı : 87375112-010.06.99 Konu : Nakit Kontrolleri GENELGE (2016/1) Bankacılık sistemi dışında gerçekleşen ve yolcu beraberinde ülkemize

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı