^7/4. ,hll_7. il' ilss ENDEKS*?ff'l$S"+ llvomushrari. BE:'c$l-u rc. Kurulug

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "^7/4. ,hll_7. il' ilss2 7 97. ENDEKS*?ff'l$S"+ llvomushrari. BE:'c$l-u rc. Kurulug"

Transkript

1 Endeks Facto i. ', " 'i: ;,.:..,' ' \.,'.,: j ENDEKS*?ff'l$S"+ llvomushrari Anas6zlegmesidir. cd. No:32915 ilss Kurulug Madde I Agagda adlan,soyadlan,ikametgahlan ve buynrklan af* adresleri yaah kunrcular arasmda Tllrk Ticaret Kanununun Anonim $irketlerin ani surette kunrlmalan hakkrndaki h{tklrnlerine gdre bir Anonim girket te;kil edilrnistir. a) Aimet Turan Gdkbakan T.C. uynrklu Tepecik yolu Alkent Sitesi Akasya Apt. No: 3, Alet- Begiktay'lsranbul b) Mustafa Ertutrul Cdkbakan T.C. uyruklu Feneryolu Sk Prenses Atiye Sitesi. No: Kadrkdyfistanbul c) Leopoldine Karoline GdkbakanT.C. uynrklu T.C. uyruklu Feneryolu Sk. Prense Atiye Sitesi, No: Kad*byllstanbul, d) Kenal Atadan T.C.uynrklu Hasan AJi Yilcel Sk. Ergun Alp. Apt. No: l7l10 qiftehavudar/lstanbul e) Hamit Gdhnen Gdkbakan Tepeci Yolr1 Alkent sitesi Akasys Apt. No: 3/7 Akat-Begiktay'lsunbul girketin t)nvanr Madde 2 $irketin iinvaru Endeks ^7/4 Factoring ve Finansman igbu suretln lbmr edilip iade olunan aslrnrn aynl oldui_unu cnaylenm.!eyoglu 35.TiOTEfrI Anonim_,5 irketi" olup bu ana BE:'c$l-u rc r1 Hi\4gT :-icdru,hll_7 il'

2 Amag vc Konu Medde3 ilsfra797 $irketin baglca kurulut amacl Ttl*iye'deki Finsns hiznetlcri ve buna iligkin faaliyetleri dilzenleyen mevzuata riayet eunek, miinhastm bankalar sigorta girkctlai, finansal kiralama girketled gibi kuruluglar tarafindan 6ng0d[ n hianetlcri yapmamgk ilgili mcvzuat hflktimlerine aykrnftg mtlncer olmamak ilzere yurt igi ve yurt drgr mal ahm satum veya hiznet arzr ilc ugaya igletmelerin bu sarrglan dolayrsryla veya dogacak her 9e9it faturah alacaklannrn drmr satlru te6sllok edilerek tabsili ve ba$kalanna temliki bu alacaklara kargrhk pegin Odemelerde bulunularak fi-oansal kolayl*lar sa$anmast gibi her tiirl0 factoring hiznretlerini:o gerpeklegtirilnesi ile konuya iligkin her tihlo damgmanltk organizasyon ve mubaseme hizretlerinin verilmesi i ulusal ve uluslararasr factoring tean0j ve kurallanna uygun olarak yapmaktu. girket maksat ve mevzuundr bclirtilcl itleri gcrceklegtlrebilmek igin $irkct ane igtigal konusu ile ilgili olmak ve faktoring mcvzurtra uygun olnek keydryla egalrdeki faaliyetlerde bulunun 1. Yurt iginde ve yw d$edaki atacak haklanm satrn rlmnk vs rskoals etmel tabsilat ve diler ilgili hizrnetleri vermek; 2. Bu haklann ahg bcdelleri tutannd,a fon t min ehek 3. Maksat ve konusuyla ilgili organizasyonlar olugturmak daorsma hizmetleri vermelq fizibilite gahgmalan yapmak ve istihbarat faaliyetlcrinde bulunmak; 4. Benzer i9 kolunda gahgan yabancr kruuluglar ile mubabirlik ili*isin girmelq bu kuruluglann yurt igi ve yurt drgrnda aracrh$ru yapmak; 5. $irketin maksat ve mevzurmun gergeklegtiritnesi igin kunilacak organizasyon Ye servisterde gah'.tlrllapak elemanlan yurt igi ve yurt drgrnda yeti$irmek' bu amagla kurslar seminerler ve e$tim prograrnlan di.lzenlemek; 6. $irketil maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt iginde'r,e yut dqrndan her 9e9it tagrnx' ve tagrnmaz (gemi dahil) satrn almak bunlan tamamen v ya krsmen salmak veya kiraya vermek "eya ti*tu"at Uu smaqlarla gereken ithalat ve ihracatl yapnak'?. $Lketin naksat ve mcvzuu ile ilgili olsrak kurulmw giltet ve muesses ler i$irak ebeh kurufacak girketlere ortak otnak; lar veya resl nek;,/ \/4,/.., W Nt\ ;,l 1g Arati* 2696 a l'o'-,

3 l s6a $irketin maksat ve mevzuunun gergeklegirilrnesi amacryla, her 9eqi1 tasrmr ve ta$rnmazlar (gemi dahil) llzerinde ayni haklsr tesis emrek, rehin ve ipotek almat vermek veya fek etnek, girketin mevzuu ile ilgili olaralqgaranti ve kefalet vermek veya verilecek kefaletleri kabul etmek her gegit borglandrncr ve tasamrfi iglemler yapmak; 10. Sanayi ve Ticaret Bakanh$, Yabancr Semraye Genel Modttrlil$0 ve gerekiyorm dilcr kamu otoritelerinden gerekli izinleri almak ve gerekli iglemleri yerine getirmek koguluyla yabancrlarla ortak olarak almak ve veya yabancrlarla ortaklklar kurmak; Yukanda b lirtilenlerden ba5k4 ileride girket igin faydal ve gerekli giirtrlebilecek lglere giriqilnek istendi$i takdirde, konunun ydnetim kurulu tarafindan Genel kurula sunulmasr ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir- A.oa sdzlegmenin defi$irilmesi niteli$inde olan bu gibi igler igin Banlac rk Dllzenleme ve Denetleme Kurumu ilc Sanayi ve Ticarct Brkrnh$ldrn ioin ahnmast zorunludur. Merkez ve $ubeler Medde 4 girketin Merkezi Halaskargazi caddesi.no:329l5 $igli / Istanad'dadr. $irket, Bankacftk Ditzenleme ve Denetleme Krnumu'ndan ve itgili rcsmi makamlardan izin almak garh ile yurtigi ve yurtdrgrnda gube ve &msiloilik aqabilir. Adres depigiklilinde yeni adrcs,ticaret Sicili'ne tescil vc Tilrkiye Ticaret Sicil Gazctesi'nde itan ettiriiir,aynca Finansat Kiralama, Faktoring ve Finansman $irketlerinin Kurulug ve Faaliyet esasian tlaklonda Yonetnelik'te (y6neteelik) belirtilen siire igerisindc Kunrm'a bildirilir. Tescil ve ilan edilrnig adrcse yapilan tebligat girkae yaprlmr$ sayrln.tescil ve ilan {ilmig. adresinden aynlnug olttatt* ogo.o,yeni adresini s0resi igind tescil etthmemis qhket iqin bu durtun fesih sebebi say*r. girket Kurum'dan izin almak ve T.c. sanayi ve Ticaret Bakanl$'na bilgi vennek kaydryla yurt iginde ve yurt drgrnda gubeler ve temsilciliher a+abilir' $irketin S0rtsi Madde 5 $irketin suresi bu ana stizlegmenin tescil ve ilan tarihinden itibaren baglamak tlzerc sebepler veya T0rk

4 tg6e797 $irketin Serneyesi Madde 6 $irketin sennayesi A.OOO.OOO,OO.-YIL (Seki":'nilyon) Yeni Tiirk lirasr olup ho biri 25 CYirmibeS)YTL krymetinde adet nama hisseye bdlilnmtl$ olup,tsmam hisscdarlar tarafindan a$agrdaki Sekilde taahhut edikni$b hisseye karyltk ,00.-YTL si Mehnet Halij I3lt hisseye krghk 416'500,00.-YTL si Mehma Emin Krltg hisseye kargrlrk ,00.-YTL si Zeliha K:hg hisseye kar1rllk ,00.-YTL'si Vccih Mekin Ktltg hisseye karqrhk ,00'-YTL si Hamiie Krhg 12.6S0 hisseye kargrlk ,00.-YTL si Bekir Srtkr ltuhg hisseye -ftlrt"y" karqrhk ,00.-YTL si Eren Seydik ii.ioo t"tltt* ,00.-YTL si Yocel Zeyvat Ozbav hisseyekarirl* ,00.-YTL si Ahmet TuranGokbakan e.o0o hisseye kaarl* p0'-YTL si Htmit G6kmen Gttkbakan onceki sermaye tutan olan ,00.-YTL'nin tanarru fdenmigtir.bu defa artn tun iooo.o00,0b.'ytl sermayenin223'279,51'-ytl'si Sermaye Ditzeltesl glmtu. ArfA*"aro, p0.-YTl'rio.ttklu* Bo.qlar kaleninden, ,49'-YTL'si nakit J*[ ufi-"""tr".l.iakit olsak odenecek sermaye tescil ve ilan tarihinden itibarcn i 7. ii.zooi tarihine kadar Mehmet Halit Krhg tarafindan tidenccektir' Sermaye ditzeltnesi olumlu farklan ve ortaklara borglar hesabrnm tespiti lstrnhl v.muri v'ari rrrusavirto odasrna kayrth 1336 oda sicil nofu y.m.m Hilmi Yatg'nn 9i9-o9.2bi,S r",th ve y.m.tvr/1336 -aianzzz - otn008/-58 sayrl Yeminli Mali Milsavir raporu ile tespit edihnigtir. Artlnlanseflnay nintamamlmevcutortaklartarafmdanmuvazaadanariolarakve,u-*t 1 oahh0t edilmigtir. Hisse bedelleri tgmamen tldenmedikgc nama yaah hissc senedi g*anlamaz'hisse senetleri kolay sakl:mma$m tenri! igin yonaim kurulu karan ile birden fazla hisseyi kapsayan kuptlrler halinde ihrac edilecektl' Bu husustaki itanlar ana sddegmenin ilan il1r.,,< 15 ksh!( 20!3.,,.tno.lo

5 il!6a V 97 Ydnetim Kurulu ve S0resi Madde 7 $irketin iqleri ve idaresi Genel Kurul t rafindan Tilrk Ticaret Kanunu hiikitmlcri datesinde hissedarlar arasuagn segilecek 3 0yedcn olugan bir Ydnetim Kunrlu tara-frndan yllrllttllth. ilk Ydnetim Kurulu iiyesi olarak: Ahmet Turan Gdkbakan Mustafa ErtuErul Gdkbakatr Komal Atadan segilni glerdir. Ydnetim Kurulu tryeleri en 9ok 3 yrl lgin segilirler. ltk Ydnetim Kurulu oycsi bir yrl igin segilebilir. Segim soresi sona eren Y0netim Kurulu oyeleri yeniden sogilebilirler. Genel Kurul ltlzum gitrthse, Ydnetim Kurulu ftyelerini hcr zaman de$igtirebilir. $irketi Temril ve ilzen, Y6netim Kurulu Uyehrinin G0rev Trksimi Madde 8 $irketin ytinetimi ve drganya kar6r temsili Ydnetim Kurulu'na aittir. girket urafindan verilecek bttttn belgelcrin ve yapilacak s0degm.elerin gegerli olabilmesi igin, bunlann girketin unvam altma konmug ve girketi ilzama yetkili bir kiginin im"asm tagrmasr gereklidir. Ydnetim Kurulu kendi iginden murahhas llye atayabilir, murahhas ilyeye verilecek yetkijer Titrk Ticaret Katruunun 321. maddesi gerelince tescil ve ilan ohmur. Ydnetim kurulu tryeleri kendi aralanndan bir ba*an segerlcr. Ydnctim kurulu girket itleri ve muameleleri litzum gdsterdikge toplanrr, ancak en az ayda bir defa toplanmalm mecburidir Yonetim kunrlu girket i$crinin gereei gibi yilrtltitlnesi igin konu ve yetkileri aynca belirtilmek suretiyle genel mlldllr atayabilir. ;i-,h --/il /kl lvq tdbv NlrJAz" f,'/fio'l ;r v rr wrtt"-io'/jfp-- tj Xq) d,'j'1i'*,

6 il!$2797 Denetgiler vs Gdrevleri Madde 9 Genel Kurul gerek hissedarlar arasrndan gerekse d$andan en Cok trg ytl igin bir veya birden fazla murakrp seger. Bunlann sayrsr 5'i geg mez. ilk aenetgi otarak. Feireryolu sk. Prenscs Atiye Sitesi No Kadkdyfistanbut adresine mukim El.mas Fuuda Gdkbakan bir yil silre ile sc4ibrrigtir, Denetgiler Tllrk Ticaret Kantmu'nun maddelerinde sayrlan gdrevleri yapmakla y{lk0mllldllrler. Genel Kurul Madde 10 Genel kurul toplanulannda agas.loki esaslar uygulamr. a - Drvet $ekli: Genel Kurullar olalan veya olatanltsto olarak toplaff. Bu toplanblara davet de Tiirk Ticarct Kanrmu'nrm 355, 365, 366 ve 368, maddeleri hflkilmleri uygulanr. b - Toplentr Vaktl: Olalan Genel Kurul, girketin hesap deresi sonundan itibarcn 89 ay igerisinde ve senedc en az bir defs; olalanostil genel kunrllar ise gi*et iglerini icap ettirdi$ hallerde ve zamanlalda toplalrr. c - Rey Veroc ve VeHl TaYini: Ola$an ve Olalanllsttl Genel Kurul toplurtrlannda he-rr bulunan hissedarlann veya vckillcrin bir hisse igin bir oyu vcdu. Genel Kurul toplantdannda hissedarlar kendilerini diter hissedarlar veya harigtco tayin edecekleri vekil vasrtasryla temsil ettirebilirler. $irkete hisse olan vekiller kendi oylanndan bagka temsil ettikleri hissedana sahip oldu$u oyu geklini idarc meclisi_tay.in ve

7 fr!s d - Mlizekcrelerin Yap nast vc Kgrrr Nisabl: girket Genel Kurul toplantrlannda Ttirk Ticaret Kanunuhun 369.maddesinde yazrh hususlar milzakere edilerek gerekli kararlar aluur. Genel Kunrl toplantrlan vc toplantlardaki karar nisabr Ttlrk Ticara Kanunu hiik0nlerine tabidir. e - Toplenb Yeri: Genel Kurullar girketin ydnetim merkezi binasrnda veya ydnetim merkezinin bulundulu gehrin elverigli bir yerinde toplanu. Toplanhde Komiser Bulunmart Medde ll Gerek olafan ve gerekse olagantlstti Genel Kurul toplantlannda sanayi ve Ticarel Bakanlt$ Komiseriia tuhrnmasr ve torplanb tutanaklan ilgililerle bidilte imza eesi $arttu. Komiserin gyabrnda yaprlaoak Genel Kr:rut toplantlannda kararlar ve komiserin imzasru "tna" tagrmayan toptantr tutanaklan gecrli defildir. lhnlar Madde 12 $ifkete ait ilanlar TUrk Ticaret Kanunu'nun 3?.maddesinin 4.fikra.sr hnk0oleri sakh kalmak iartyla girket merkezinin bulundulu ycrde grkan bir gazete ile en az 15 g0n ewel yap u' Mahallinde gazete yaynlenmqdr$ takdirde ilan en-yakrn yerlerdeki gazete ile yapilu. a"""f C*"i fn-i"i toplantya-ga$nlnasrna ait lanlar Turk Ticaret Karunu'nun 366. naaa.gi bfiffmferi gerelinc" ilan vi toplant gitnleri harig olms'k tlzere en az iki hafra cwel yaprlmasr zon:nludur., Sermayenin azaltrlnasma ve tasfiyeye ait ilanlar w ll'-ll- q 397. ve 438. maddeleri il

8 hu Hesap D0nemi Madde 13 $irketin hesap yrh, Ocak aymn birinci gllntinden baglar ve Arahk ayurn sonuncu gtln0 sona erer. Fakat birinci hesap yrh qirketia kesin olarak kuruldulu tarihten baglar ve o senenin Arahk ayrnn sonuncu gllnu sona rer. Krrrn Terpiti ve Dr$hmt Mrdde 14 $irketin genel masrallan ile muhtelif amortiman bedellcri gibi girkerge ddenmesi veya ayntnasi zoruntu olan niltar hesap yrh sonunda tcspit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye lcalan miktar safi kan tc$kil ed r. Bu surctle meydana gclecek kardan ewcla % 5 kanuni ihtiyar akgesi aynlu. Bu kalandan itra editnemig hisse senetlerinh Helleri odenen krsmrnq o/05 oranrnda birinci t mettfi verilmesine yetecek rxi}ja. glunlr. Geri kala kr$m Genel Kurulun tespit edeceei g kil ve surette dalrtlabileoe$ gibi ihtiyata da aynlabilir. Kurucllar ve Y$netim Kunrlu Oyelcri ile memur ve himetlilere aynlacak miktarlar, ikinci 1gmcttfl hissesi olsrak hissedarlara da$ttnasr kararlaghnlan ve kara igtirak edcn kuuluglara daftrlan paradan Ttlrk Ticarct Kanunuhun 466.maddesinin 2.fikasuun 3 numarah bendi gerelince %10 kesilerek adi ihtiyat akgesine eklenir' iltiyat ahesi Madde 15 $irket tarafrndan aynlan ihtiyat akgeleri haklanda Ttlrk maddeleri h0kiimlcri uygulanu. //l L 5 Arall r.:-f 0i Ir r*.i',l

9 Hs62797 Kanuni Hilktmle r Msdde 16 Bu aoa sddegmcde bulunmayan hususlar hakkrnda Tihk Ticara Kanunu htlk0mleri uygulanr. Gegici Madde Bu ana sdzlegme ile ilgili 50.? TL. Damga Vergisi llg ay lgerisinde ilgili vergi dairesine Odenecektir. Ortak Almet Turan Gokbakan ftlk llanit Gdhen Gokbak n Ortsk K mal Atadart ftak l*opoldine Karotirc Gttkbakan Ortak Mustafa Erm$ul Gdlbakan DosyaNo B.14.0.JTG / Endeks Factoring ve Filansman A.$. lsbuanonimsirkainesasmukavelesiileditzeltrrebeyannamesiince eirmigvctiirkticaret Kanunu nun ZT3.maddesi gercgince lorulmasuu izin verifni$ir' Baksn Adma Abdurrahnan Oz nbag genel mud{tr Yardrmcrst Resmi Milhllr ve lmze - iffi,yii*t*.4. U;f 6et- '" G*l'J-r il f'-",6t1'1 //il,/a' 7

KATAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

KATAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KATAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları ve soyadları ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K. nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

Madde 2- Şirketin ünvanı MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir.

Madde 2- Şirketin ünvanı MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir. MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret kanununun Anonim Şirketlerinin Ani surette

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır. VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR: Madde : 1 - Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

AS FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

AS FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ AS FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE-1 Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1) Aşağıda adları ve ikametgah adresleri yazılı tümü de Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ

ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ Madde 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasından Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr KTLER ANKARA MA6AzAcrLrK sanayi ve ricnner nnoxiu ginxert'ruiru 28.10.2013 rnniniruoe YAPTLAN oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr Kiler Ankara Ma{azacrlrk Sanayi ve Tiearet Anonim $irketi'nin Ola$anustu

Detaylı

FİBA FAKTORİNG A.Ş. -Esas Sözleşme-

FİBA FAKTORİNG A.Ş. -Esas Sözleşme- FİBA FAKTORİNG A.Ş. -Esas Sözleşme- BDDK nın 18.06.2013 tarih 32521522-134.47-15225 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın 26.06.2013 tarih 67300147-431-02-51151-794175-7188-5101 sayılı izniyle.

Detaylı

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir.

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. MADDE: 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani suretle

Detaylı

ricerr arorir'r ginxeri

ricerr arorir'r ginxeri AToENTA9 AKSARAv rarrm ENDUSTRi ricerr arorir'r ginxeri Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet $irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde

Detaylı

OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ: Aşağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ Madde 1- KURULUŞ: Aşağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda,ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlere

Detaylı

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN

Detaylı

LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1

LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 Kuruluş Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin

Detaylı

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ================================

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ================================ BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ================================ KURULUŞ: MADDE:01.- Aşağıda Adları, Uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

ġenpġlġç GIDA SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ NĠN ANASÖZLEġMESĠNĠN 09.05.2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE EN SON ġeklġ AġAĞIDADIR.

ġenpġlġç GIDA SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ NĠN ANASÖZLEġMESĠNĠN 09.05.2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE EN SON ġeklġ AġAĞIDADIR. ġenpġlġç GIDA SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ NĠN ANASÖZLEġMESĠNĠN 09.05.2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE EN SON ġeklġ AġAĞIDADIR. KURULUġ Madde 1 AĢağıda adları, soyadları, ikametgahları ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES I. BÖLÜM KURULU MADDE 1. Bu ana sözlemede adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 20.04.1998 tarih ve 98/10962 sayılı Bakanlar

Detaylı

ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ani kuruluş esaslarına

Detaylı

MAKRO FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

MAKRO FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ 1 MAKRO FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE-1 KURULUŞ Aşağıda ad ve soyadları, adresleri yazılı T.C. uyruklu kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin Ani surette kurulmaları

Detaylı

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmalarına

Detaylı

TURKISH FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TURKISH FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TURKISH FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 - KURULUŞ: Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve

Detaylı

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda,ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlere

Detaylı

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, SAYIN 15/08/2014 Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, T.T.K nın 416. maddesi uyarınca hazırlararası olarak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.09.2014 tarihinde, saat 14:00.da

Detaylı

VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş ve Kurucular Madde 1 Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle

Detaylı

ARTICLES OF ASSOCIATION OF MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME

ARTICLES OF ASSOCIATION OF MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME ARTICLES OF ASSOCIATION OF MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adı ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı

Detaylı

ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1

ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları adresleri ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında, işbu sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı